You are on page 1of 2

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

Ime i prezime________________________________________________ Broj
indeksa__________

1. pitanje: Električno polje naelektrisanja razmeštenog po površi.

2. pitanje: Za električni dipol prikazan na slici, odrediti (a) potencijal u tački P kao na slici, (b)
potencijal u tački P ako je ona smeštena u prostoru između naelektrisanja dipola, (c) potencijal u
tački P ako se ona nalazi na velikom rastojanju u odnosu na dipol.

3. pitanje: Nacrtati ekvipotencijalne površi za ravni kondenzator i za sferu homogeno naelektrisanu
po površi.

4. pitanje: Za cilindrični kondenzator dužine L i poluprečnika a unutrašnje i b spoljašnje elektrode
odrediti električno polje između elektroda, razliku potencijala elektroda, kapacitivnost i energiju
lokalizovanu u prostoru između elektroda kondenzatora.

5. pitanje: Definisati Maksvelov postulat.

9. R5 J R4 1 R1 R2 E1 E2 R3 10.6. 8. pitanje: Definisati elemente naponskog generatora koji je ekvivalentan realnom strujnom generatoru unutrašnje otpornosti Rg i jačine struje I. napisati izraze za sopstvenu provodnost G11 i sumu struja I1* za čvor 1. . odrediti bilans snaga u kolu. pitanje: Pri postavljanju jednačina po metodi potencijala čvorova. 7. za kolo čiji je deo prikazan na slici. odrediti vrednost struje I. pitanje: Za kolo na slici. pitanje: Odrediti ekvivalentnu otpornost između tačaka a i b za kolo na slici. pitanje: Odrediti elemente Nortonovog generatora između tačaka A i B.