You are on page 1of 3

1.3.

Procedura încetării urmăririi penale

Încetarea urmăririi penale se dispune de către procurorul care conduce urmărirea penală
din oficiu, în cazul refuzului de a porni urmărirea penală conform art.274 alin.5 din Codul de
Procedură Penală (În cazul în care procurorul refuză pornirea urmăririi penale, el confirmă
faptul prin ordonanţă motivată şi anunţă despre aceasta, într-un termen cît mai scurt posibil,
dar nu mai mare de 15 zile, persoana care a înaintat sesizarea. În cazul în care consideră că
lipsesc temeiurile pentru a începe urmărirea penală, procurorul, prin ordonanţă, abrogă
ordonanţa de începere a urmăririi penale şi dispune refuzul în pornirea urmăririi penale şi
clasarea procesului penal.), la expirarea termenelor urmăririi penale, a termenului de
prescripție sau în cazul primirii materialelor conform art. 281 (punerea sub învinuire),
291(Soluţiile dispuse de procuror la terminarea urmăririi penale) din Codul de Procedură
Penală în privința învinuitului.
Procurorul dispune încetarea și la cererea persoanelor interesate sau din oficiu în legătură
cu adoptarea unui act de amnistie.
Atunci cînd încetarea urmăririi penale se face în baza Acordului de împacare a păr ților,
acesta trebuie să fie prezentat procurorului în faza de urmărire penală sau instanței de judecată
în faza judecării cauzei în fond pentru examinare cu citarea părților.
Cînd încetarea urmăririi penale este dispusă conform alin. (1) (2) ale art.285 din Codul de
Procedură Penală, ofițerul de urmărire penală poate înainta propunerea de încetare a urmăririi
penale prezentînd materialele cauzei penale procurorului. În cazul cînd propunerea ofițerului
de urmărire penală este acceptată, procurorul emite o ordonanță de încetare a urmăririi penale,
iar în caz contrar restituie materialele cauzei organului de urmărire penală cu indica ția privind
continuarea urmăririi penale conform cu alin.8 al art. 285 (Dacă constată că nu este cazul să
dispună încetarea urmăririi sau a dispus încetarea parţială ori dacă din alte considerente
persistă necesitatea continuării procesului penal, procurorul, după caz, restituie cauza penală
organului de urmărire penală, cu indicaţia respectivă, fixînd termenul urmăririi penale, sau ia
o altă decizie în conformitate cu prezentul cod.) din Codul de Procedură Penală.
De asemenea, ceea ce ține de procedura încetării urmăririi penale este și faptul prevederii
dreptului, alteori a obligației procurorului de a se pronunța asupra măsurii preventive.
Atunci cînd încetarea urmăririi este parțială, procurorul poate dispune revocarea sau
înlocuirea măsurii preventive sau va înainta un demers judecătorului de înstruc ție luînd în
vedere faptul că măsura preventivă aplicată poate fi înlocuită cu una mai aspră, dacă
necesitatea acesteia este confirmată prin probe, sau cu una mai uşoară, dacă prin aplicarea ei
se va asigura comportamentul respectiv al bănuitului, învinuitului, inculpatului, în scopul
desfăşurării normale a procesului penal şi al asigurării executării sentinţei. Este important de
asemenea și ceea că măsura preventivă se revocă de către organul care a dispus-o în cazul în
care au dispărut temeiurile pentru aplicarea acesteia.Măsura preventivă sub formă de arestare
preventivă, arestare la domiciliu, liberare provizorie sub control judiciar şi liberare provizorie

Plîngerile împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală şi ale organelor care exercită activitate specială de investigaţii pot fi înaintate judecătorului de instrucţie de către bănuit. procurorul este obligat să dispună revocarea măsurii preventive prin încetarea de drept a acesteia potrivit cazului de scoatere a persoanei de sub urmărire penală. Plîngerea poate fi înaintată. trebuie formulat un demers către judecătorul de instrucție. arestare la domiciliu. în termen de 10 zile. Ordonanța procurorului cu privire la încetarea urmăririi penale cu dispoziția de revocare a măsurii preventive se trimite organelor respective. clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub urmărire penală. c) de a începe urmărirea penală. În privința recuperării cheltuielilor de judecată. procurorul trebuie să înainteze un demers în acest sens adresat judecătorului de instrucție. inclusiv administrației locului de deținere a persoanei arestate pentru executare. o ordonanţele privind încetarea urmăririi penale. o alte acţiuni care afectează drepturile şi libertăţile constituţionale ale persoanei. b) de a satisface demersurile în cazurile prevăzute de lege. se expediază instituției financiare respective pentru a fi executată. Atunci cînd urmărirea penală este încetată integral. .Persoanele indicate mai sus sînt în drept de a ataca judecătorului de instrucţie: o refuzul organului de urmărire penală: a) de a primi plîngerea sau denunţul privind pregătirea sau săvîrşirea infracţiunii. Ordonanța de încetare a urmăririi penale ce dispune restituirea cauțiunii. partea vătămată. Atunci cînd există bunuri supuse confiscării special. învinuit. de alţi participanţi la proces sau de către alte persoane drepturile şi interesele legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe. în cazul în care persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plîngerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plîngerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege. cu participarea procurorului şi cu citarea persoanei care a depus plîngerea.Plîngerea se examinează de către judecătorul de instrucţie în termen de 10 zile. ca exemplu scoaterea bunurilor de sub sechestru sau menținerea acestuia în continuare. după caz. inclusiv măsura sub formă de arestare preventivă. de instanţa de judecată. de încetare a procesului penal sau de achitare a persoanei. cu anexarea copiei Ordonanței de încetare a urmăririi penale.pe cauţiune poate fi înlocuită sau revocată de judecătorul de instrucţie sau. apărător. Toate măsurile preventive. În legătură cu încetarea urmăririi penale. care de face de către administrația instituției la cererea persoanei interesate. respective procurorul trebuie să soluționeze chestiunile cu privire la corpurile delicte prin Ordonanță. Măsurile procesuale de constrîngere și tot ceea ce ține de ele sunt solu ționate în procedura de încetare a urmăririi penale. cu privire la toate persoanele învinuite sau la unul din învinuiți. liberare provizorie sub control judiciar sau liberare provizorie pe cauțiune încetează de drept prin Ordonanța procurorului privind încetarea urmăririi penale integral în privin ța unei persoane și nu este necesară autorizația judecătorului de instrucție. poate fi revocată măsura suspendării provizorii din funcție a învinuitului. judecătorului de instrucţie la locul aflării organului care a admis încălcarea.

Constatînd că actele sau acţiunile atacate au fost efectuate în conformitate cu legea şi că drepturile sau libertăţile omului sau ale persoanei juridice nu au fost încălcate. Procurorul este obligat să prezinte în instanţă materialele respective. procurorul şi persoana care a depus plîngerea dau explicaţii. Copia de pe încheiere se expediază persoanei care a depus plîngerea şi procurorului.Neprezentarea persoanei care a depus plîngerea nu împiedică examinarea plîngerii. după caz. judecătorul de instrucţie pronunţă o încheiere despre respingerea plîngerii înaintate.Încheierea judecătorului de instrucţie este irevocabilă. adoptă o încheiere prin care obligă procurorul să lichideze încălcările depistate ale drepturilor şi libertăţilor omului sau ale persoanei juridice şi. În cadrul examinării plîngerii. Ordonanța privind respingerea cererii de împăcare sau a cererii de retragere a plîngerii prealabile este susceptibilă de a fi atacată la procurorul ierarhic superior sau poate fi atacată la judecătorul de instrucție. Judecătorul de instrucţie. declară nulitatea actului sau acţiunii procesuale atacate. considerînd plîngerea întemeiată. .