You are on page 1of 4

Elektromagnetsko one~i{}enje vi{e nije mogu}e izbje}i

Smrtonosni valovi
G
ospo|a Harlem Brundtland, ozra~enog predmeta pove}avaju tem-
generalna direktorica Svjet- U SAD-i i u [vedskoj peraturu koja se iznutra {iri prema van,
ske zdravstvene organizacije izvje{tavaju da djelovanje a ne izvana prema unutra kao kod infra
od 1998. do 2003. godine, te biv{a premi- pe}i. U strukturno zamr{enom ljud-
jerka Norve{ke, izjavila je da su be‘i~ni be‘i~nih naprava, osim skom mozgu kao i na povr{ini mozga
telefoni u njezinom uredu u @enevi za- {to {teti zdravlju, mo‘e uzrokuju takozvane vru}e to~ke u koji-
branjeni isklju~ivo iz zdravstvenih raz- ma pove}ana temperatura ima ubojite
loga. Smatrala je – a po obrazovanju je tako|er biti i smrtonosno. u~inke.
lije~nik op}e prakse – da zbog be‘i~nih tra sigurnim. Brojni laboratorijski testovi Sigurnosni standard mobilne tele-
telefona ima ozbiljne zdravstvene te{- na ‘ivim organizmima poka- fonije odre|uje vrijednost SAR (stupanj
ko}e. Njezinu izjavu je objavio tre}i naj- zali su da je takvo gledi{te specifi~ne apsorpcije) – vrijednost pri
ve}i norve{ki ~asopis Dagbladet, dok pogre{no. kojoj se energija apsorbira u tijelo. No, i
se drugim ~asopisima, ta nesvakida{- te su vrijednosti upitne iz dva razloga.
nja izjava za zdravlje odgovorne stru~- Valovi mobilnog telefo-
na imaju na mozak isti u~i- Kao prvo, zato jer ih odre|uje nekakav
njakinje, nije ~inila toliko va‘na da bi proizvoljan pravilnik koji se temelji na
je objavili. nak kao i valovi mikroval-
ne pe}nice na hranu: unutar pretpostavci da mozak mo‘e uspje{no
Naravno da gospo|a Harlem Brundt- podnijeti temperaturno pove}anje od
land nije jedina koja javno upozorava na jednog Celzijevog stupnja na sat. I kao
sve vi{e zdravstvenih te{ko}a zbog, ve} drugo, zato {to su te standarde odredili
potpuno svakida{nje, mobilne telefonije. elektroin‘enjeri, a ne medicinski stru~nja-
Istra‘ivanja tako|er podr‘avaju njezinu ci. Tako je, na primjer, u SAD-u standard
izjavu; u SAD-u i [vedskoj poru~uju da za SAR postavila Savezna komisija za
je djelovanje be‘i~nih naprava ne samo komunikacije (Federal Communications
{tetno za zdravlje ve} da mo‘e biti i smrto- Commission) i iznosi 1,6 W/kg, dok je
nosno. Pred nama je problem novog ti- u Europskoj uniji ta vrijednost 2 W/kg.
su}lje}a: elektromagnetsko one~i{}enje. Da li postavljene vrijednosti imaju tako-
Princip mobilnog telefona, kao i ve- |er i nuspojave i {to o tome misli medi-
}ine be‘i~nih ure|aja temelji na oda{i- cinska struka?
ljanju mikrovalova iste frekvencije; na
isti na~in radi i mikrovalna pe}nica. [VEDSKA
Neprestanom izlo‘eno{}u elektro-
magnetskom zra~enju, ~ak i kada ne ISTRA@IVANJA
razgovaramo, na ‘ivim bi}ima se Od 1988. g. {vedski su istra‘iva~i
stvaraju o{te}enja koja slabe obram- pod vodstvom neurokirurga Leifa
beni sistem organizma i vode u raz- Salforda napravili brojna istra‘iva-
ne bolesti. nja na ‘ivotinjama. Izlagali su ih
Spektar elektromagnetskih valo- mikrovalovima razli~ite ja~ine; od
va se dijeli na dva dijela: ionizirane one koju stvara mikrovalna pe}nica
odnosno usmjerene valove (rend- do ja~ine valova mobitela. Utvrdili
genske zrake i atomsko zra~enje) i te
r net su da se u tkivu mozga, bez obzira
In
neionizirane odnosno raspr{ene va- Fo
to na ja~inu valova, skuplja bjelan~evina
love (mikrovalove). Znanost promatra Nezamjenjivo svakodnev- albumin. Ta bjelan~evina je ina~e normal-
ionizirane valove kao ‘ivotno opasne jer no pomagalo suvremenog ~ovjeka koje mo‘e ni sastojak u krvi, no njezina prisutnost
uzrokuju rak, a neionizirane valove sma- {tetno utjecati na na{e zdravlje. u tkivu mozga upu}uje na o{te}enja

- 08 KOLOVOZ 06 - Misteriji 17

Ve} malena nom zra~enju. razli~iti frekvencija mogu utjecati oblici psihi~kih smetnji. KRVNO-MO@DANU kazala da takvo dvosatno zra~enje uni{ti BARIJERU do dva posto stanica mozga i stvara traj. U studenom 2003. nuta istra‘ivanja odvijaju tek sada. u svojem je uredu u @enevi zabra- frekvencija (Hz) jevali obja{njenje prisililo je nila kori{tenje be‘i~nih telefona – zbog isklju- ELEKTROMAGNETSKI sve odgovorne institucije ~ivo zdravstvenih razloga. ve} do za{tite. sr. duljina valna na zajedni~ku raspravu o Neki lije~nici upozoravaju da je nara- toj temi. ravno bombardiranje na{eg tijela razli~i- ultravioletne ru?« tim elektromagnetnim valovima. u opasnosti je jo{ cijeli niz SREDSTAVA? za koje su brojni laboratorijski pokusi na ‘ivim organizmima organa kao {to su plu}a. VI[E UMIRUJU]IH Spektar elektromagnetskih valova. tu su vrstu oboljenja kalnih krvnih ‘ila i ve}eg nazvali bolestima valova i u svezi toga dijela centralnog ‘iv~anog napravili opse‘ne studije. Danas su toj opasnosti koli~ina mikrovalova o{te. nu sigurnost. Frey. UTJECAJ NA Obdukcija testiranih ‘ivotinja je po. Olle Johanson. na institutu Karolinsk u Stockholmu. ali ne i alkoho. ~ovjeku« i da bi cijela generacija mladih. koli~ina mikrovalnog zra~enja ima na no upozorava da su mobilni telefoni »do krvno-mo‘danu barijeru kao i na pla- sada najve}i biolo{ki eksperiment na centnu barijeru koja {titi plod. gama zrake staju}i broj raznih oboljenja zadnjih dva- g. kad je Jo{ vi{e zabrinjavaju}i bili su rezultati ameri~ki neuroznanstvenik. epilepsija … iz- na krvno-mo‘danu barije. pritisak javnosti i sve ve}i biv{a direktorica Svjetske zdravstvene orga- broj oboljelih koji su zahti. srednjih godina mogla razviti psihi~ke ~inje gomilati u mozgu ve} nakon dvije smetnje ili Alzheimerovu bolest. Pored tih. ce. Allan H. Europska unija je spon- deset godina jako povezan sa stalnim SPEKTAR zorirala svjetsku konferen- zra~enjem iz okoli{a. testova koji su pokazali da smanjeni stu.08 KOLOVOZ 06 - . pam}enja i kretanja. na bio jasan: izlo‘enost elektromagnet- la i te{kih metala. lih radnika u industriji mikrovalnih pe}- infracrvene {titna ovojnica koja nadzire nica i onih koji su pedesetih i {ezdesetih prijelaz tvari iz krvi u cen. je 18 . lo{ki razvijeni Sovjeti. UZROK ZA dugi valovi izvanredno osjetljivih dije- lova ljudske unutra{njosti. Dokazali su da se albumin zapo. Ta fi. minute izlo‘enosti mikrovalovima mo- bilnog telefona. ve} sedamdesetih godina demon- panj izlo‘enosti mikrovalovima ne sma. Salford jav. Uzrok bole- mikrovalovi sustava sprje~ava prijelaz sti tih radnika ve} je prije ~etrdeset godi- mnogih tvari. stalno izlo‘eni svi ljudi.SMRTONOSNI VALOVI krvnih ‘ila i gubljenje odre|enog dijela koji se njima masovno koriste. jeme sveop}e upotrebe mobitela. nizacije. Tehno- tralni ‘iv~ani sustav. strirao uni{tavaju}i u~inak kojeg mala Foto Internet njuje o{te}enje mozga. poreme}aji spavanja. koji su se susretali zi~ka pregrada izme|u lo. gu do}i do centralnog ‘iv- ~anog sustava. u vri- jaju funkcije u~enja. godina gradili radarske stupove. iako proizvo|a- }uje ovojnicu i ona postaje ~i i prodava~i be‘i~ne tehnologije. vidljive [to je to uop}e krvno. i dalje ustrajno zagovaraju njezi- {tetne tvari koje zatim mo. uklju~uju}i i mikrovalove. Dr. Ve} su dugo poznati primjeri obolje- mo‘dana barijera? To je za. neuroznanstvenik pokazali da nisu sigurni kao {to to tvrdi znanost. na- porozna i propu{ta brojne ravno. Laborato- Doktorica medicine Harlem Brundtland. Potpuno je jasno x-zrake ciju pod nazivom »Da li in. Dr. testisi i {titnja~a. da je sukrivac mnogih oboljenja kao {to terakcije u polju radijskih su astma. rijski dokazi. Upravo je nevjerojatno da se spome- ne ozljede na dijelu mozga gdje se odvi. s istim te{ko}ama.

Ameri~ke zdravstvene slu‘. po. To je bez sumnje jedan od najuspje{nijih i brzo telefonija bude me|u najunosnijim dje- rastu}ih poslova u povijesti ~ovje~anstva. valova razli~ite du‘ine i ja~ine. nije moglo raditi zbog elek. D . istu sudbinu }e dijeliti i stanov. opasna mo‘e biti masovna izlo‘enost Nedavno istra‘ivanje je pokazalo da ve}em proizvo|a~u »pametnih telefo. g. Misteriji 19 . na istoj lokaciji. pak govore o 10 postotnom rastu europskog mobilnog tr‘i{ta. K. U srpnju 1999. i u sljede}ih 5 godina se vi{e nego udvo.7 milijarde aparata do 2012. U. Istra‘ivanja GfK. dokumentirao slabljenje zdravstvenog kao {to su SAD i [vedska. ~esto prototipova. Tako|er je primije}eno pove}anje Uslijed naglog porasta radijskih tor- umrlih od Alzheimerove bolesti ~iji je vr- Foto Internet njeva i osobnih oda{ilja~a barem jedna hunac bio izme|u 1999. Koliko MOBITEL ZA KUHANJE stao direktor prodaje u Neopointu. Bolesnici. jaje. ka koji je u desnom predjelu mozga ot. mobitela. Danas je samo u SAD-u vi{e od 100 milijuna mobilnih telefona i preko 30 milijuna d‘epnih dojavljiva~a (pagera). poduze}a za istra‘i- vanje tr‘i{ta. Slabljenje se da je porast lokalnog oda{iljanja radijs- pojavilo uvo|enjem druge generacije (s kih i televizijskih valova neminovno po- 1800 megaherca) mobilnih telefona 1997. Statistika dokazuje da stru~io broj bolovanja. naj. i 1970. rasti. a tek onda zdravstvo. a nosti radijskim valovima jednak kao i broj prometnih nesre}a je opet po~eo kod pu{enja. godine. mobilni telefon. tromagnetskog one~i{}enja. i pet minuta je cijelo jaje bilo potpu- BUDU]NOST be predskazuju tamnu budu}nost koris. Tada su takvi telefoni bili izuzetno skupi i nedostupni. ~enju. nemaju mogu}nosti za normalan opora- godine je za vrijeme operacije mozga vezi. sna‘no da njime mo‘emo skuhati mobilnih naprava. godine su u SAD-u obnovili program AMPS (Advanced Mobile Telephone Service) i time zapo~eli sada{nje doba mobilne telefonije. ni{ta promijenilo. i 2001. ali je nakon dva- do‘ivio sr~ani infarkt koji mu je parali. jer dugoro~nih istra‘ivanja o mo‘e- imaju radijske i televizijske stanice? U nici Europske unije. koji je 1998. To zna~i porast s pro{logodi{njih 815. stavili jaje u posudu od porculana 120 000 ljudi u Kaliforniji. vezan s porastom razli~itih oblika raka g. odnosno veo u razgovorima preko mobilnog tele. g. la vru}a. va‘no oprezno rukovanje kakav utjecaj na ljudsko zdravlje onda Na ‘alost. Izme|u Foto Internet 1960. Sve ve}em broju mobilnih telefona latnostima dotle }e prvu rije~ imati kapi- tal. godine u St. a nakon {ezdeset TAMNA za 25 posto. (koji je dobar provodnik topline) i s jedan milijun ljudi u ~itavim Sjedinjenim fona.2 milijuna aparata na 1. Dokle god mobilna bitnim {tetnim u~incima njihovog zra~enja jo{ nema. U prvih petnaest minuta se nije vak jer su posvuda i stalno izlo‘eni zra. na ‘alost tel s druge strane jaja i ostavili ih na krio brzo rastu}i tumor. Ako je zra~enje mobilnih telefona i nicima mobilne telefonije – 185 tisu}a usprkos uvjeravanjima o sigurnosti velikih oda{ilja~a stvarno smrtonosno. Kao predstavnik i demonstrator Odjela za zdravstvenu slu‘bu u Kali. Pokus nam govori da je. izlo‘ena zra~enju elektromagnetnih di{njeg Marka Hearta. Ve} je nakon pet mjeseci zbog te{. zra~enju potvr|uje rezultat istra‘ivanja je zra~enje mobilnih telefona tako na«. novooboljelih godi{nje samo u SAD-u. stupanj oboljelih od tumo. 08 KOLOVOZ 06 . Prilikom pokusa istra‘iva~i su forniji iz 1998. obje strane jajeta postavili po jedan Dr‘avama. Mobilna telefonija je po~ela 1946. Nakon ~etrdeset minuta se ra na mozgu samo u SAD-u je narastao stvrdnuo bjelanjak. Louisu s prvim javnim mobil- nim telefonom. 1. tre}ina svjetske populacije je stalno Potresan je primjer ~etrdesetpetogo.7 MILIJARDE MOBILNIH TELEFONA P o pro{logodi{njim predvi|anjima istra‘iva~kog poduze}a Telecom Trends International broj mobitela na svjetskom tr‘i{tu trebao bi se u sedam godi- na podvostru~iti. godine. godine. zirao lijevu stranu tijela … deset i pet minuta ljuska jajeta posta- Od 1973. Pokazalo se da ve}i je dio svojeg radnog vremena pro. utvr|eno je stanja ljudi u [vedskoj. S MRTONOSNI VALOVI napravio zanimljivu studiju u kojoj je dr‘avama gdje su vr{ena istra‘ivanja. vog mobilnog telefona pozvali mobi- kod kojih se bolest pojavila. dru{tvo pravi i porast upotrebe be‘i~nog interneta. Nakon toga su s pr- kih glavobolja i nesanice posjetio lije~ni. U isto vrijeme se je faktor rizika za rak plu}a kod izlo‘e- udvostru~ila i prodaja antidepresiva. no kuhano.

3. onih koje smo koristili prije nekoliko godina. su se prodavali prije 5 to jest i organima i cijelom organiz- godina. Kod telefona starije generacije u tom je nizu bilo o{te}eno skoro 35 posto telefone koji su puno manje {tetni od stanica. kojeg ra~unalo u tri dana poziva svakih dvadeset i dvije minute i onda telefona pokazalo pribli‘no tri puta ma- radi jednu minutu. U istra‘ivanjima koja je na- tra‘ivanja koja je pravio da bi utvrdio koliko No- nedavno napra. Vetrovec mobilnog telefona. ve} informacijski. U druga tri niza. {to je jednako jednom satu razgovora dnevno. silovito razvija. koja se pu{taju nove korijeni}e u vodu u okoli{u koji je pod utjecajem zra~enja iz mobilnog telefona. jo{ uvijek se isplati dio zra~enja. zao je tri va‘ne stvari: da zdrava). Pa ipak. zra~enje mobilnog telefona o{te}uje kromosome u velikom broju stanica. Prilikom skora{njeg mjerenja utjecaja suvremenih telefona istra‘ivanje je pokazalo manje od 10 posto stanica s o{te}enim koristiti za{titu od ne‘eljenog u~inka kromosomima u sve ~etiri vrste {to dokazuje da su noviji mobilni telefoni manje {tetni od zra~enja mobilnih telefona. a tako|er i koliko. Mjerenja. {to dokazuje da o{te}enja ne uzrokuje energetski godina. za{tita Norad do 70 posto smanjuje broj stanica s o{te}enim kromosomi- ma {to nam govori da je ameri~ka nagrada zaslu‘ena. 2. rad. J.68. koji su od telefona bili udaljeni 10.76 i 28. koja su opisana u knji‘ici Kako zdrava je voda izdanoj 2004. V. Broj o{te}enih stanica najve}i je u prvom nizu lukovica koje su od telefona udaljene svojih proizvoda. 28. postavljen je pred nje o{te}enih stanica. godi- ne. informacijska za{tita od vio slovenski bio. 1. zra~enje mobilnog telefona {teti ‘ivim stanicama. uspjela napraviti dva centimetra. ZRA^ENJE NOVIJIH MOBILNIH TELEFONA JE MANJE [TETNO Z ra~enje suvremenih mobitela je pribli‘no tri puta manje {tetno nego kod onih koji U toj knji‘ici autor opisuje na koji na~in se mo‘e utvrditi. a koja ina~e ne sudje- Broj novoizraslih stanica s o{te}enim kromosomima govori o tome kako zra~enje utje~e na luje u javnim raspravama o {tetnosti ‘ivot. dok je nedavno mjerenje u~inka zra~enja suvremenih Mobilni telefon. nagra|ena log i citogenetik zlatnom medaljom na svjet- Peter Firbas. stvarno {titi ce Kako zdra. To pokazuje da nizovima s 5 lukovica. zra~enje mobilnog te- lefona ne o{te}uje kro- mosome uslijed topline ve} zbog informacijskog dijela zra~enja kojeg slu‘- bena istra‘ivanja o {tet- nom utjecaju zra~enja uop- }e ne spominju. skom sajmu inovacija u autor knji‘i.08 KOLOVOZ 06 - . postotak onih koje smo kupovali prije nekoliko o{te}enih stanica je bio 28. Pittsburghu. doka- (Koliko je vo. Lukovice je industrija mobilne telefonije. D 20 . To govore is. 20 i 30 centimetara. mu. ~ija snaga opada s udaljeno{}u. stanice od razaraju}eg va je voda utjecaja zra~enja.26. dokazuju da su telefoni starije gene- racije o{tetili skoro trideset posto stani- ca u organizmima izlo‘enim zra~enju Foto J. koji se od telefona nalaze na razli~itim udaljenostima. utjecaja zra~enja.