You are on page 1of 1

GERAK BALAS MANUSIA TERHADAP

RANGSANGAN

Definisi (maksud)

gerak balas :

rangsangan :

Kenal pasti yang manakah RANGSANGAN, GERAK
BALAS dan tuliskan ORGAN DERIA yang terlibat

A

A =
B
B =

organ deria:

Apakah kepentingan gerak balas terhadap rangsangan
kepada manusia?