You are on page 1of 1

Bronhijalna astma

Lekovi za brzo otklanjanje simptoma bolesti

 Kratkodelujuci B2 agonisti (salbutamol, terbutalin)
 Kratkodejuci metilksantin
 Antiholinergici u inhalaciji
 Kortikosteroidi (oralno i parenteralno)

Lekovi za dugotrajnu prevenciju astme

 Antiinflamatorni lekovi – inhalacioni kortikosteroidi, kromoni i nedokromil
 Dugodelujuci bronhodilatatori ( B2 agonisti (salmeterol, formoterol), dugodelujuci teofilin)
 Sistemski kortikopreparati

Stepenasti pristup u dugotrajnom lecenju astme

 Povecanje broja i doze lekova sa tezinom bolesti
 Prelazak sa nizeg na visi stepen – kada u poslednja 3 meseca nije bilo moguce obezbediti
dobru kotrolu bolesti
 Prelazak sa viseg na nizi stepen – kada se stabilnost bolesti odrzava najmanje 3 meseca