You are on page 1of 26

Projecte

enriquit amb
les TIC

Javier Navas
Ceferino Higuero
Laura Medina
Bernat Picó
ÍNDEX
1. Contextualització……………………………………………………………...
a. Característiques del centre……………………………………………..
b. Característiques del grup classe…………………………………………..
2. Descripció argumentada……………………………………………………….
3. Objectius ………………………………………………………………………...
4. Continguts……………………………………………………………………
5. Planificació de les activitats d’aprenentatge…………………………………………
a. Sessió 1…………………………………………………………………………
b. Sessió 2…………………………………………………………………………
c. Sessió 3…………………………………………………………………………
d. Sessió 4…………………………………………………………………………
e. Sessió 5………………………………………………………………………
f. Sessió 6…………………………………………………………………………
g. Sessió 7…………………………………………………………………………
h. Sessió 8…………………………………………………………………………
i. Sessió 9…………………………………………………………………………
j. Sessió 10………………………………………………………………………
k. Sessió 11………………………………………………………………………
l. Sessió 12………………………………………………………………………
m. Sessió 13……………………………………………………………………
n. Sessió 14………………………………………………………………
6. Recursos i materials………………………………………………………………
7. Valoració grupal i crítica del projecte…………………………………………
8. Referències bibliogràfiques……………………………………………………
9. Pealtrees dels recursos………………………………………………………………
10. Annexes…………………………………………………………………………………
a. Annex 1…………………………………………………………………………
b. Annex 2…………………………………………………………………………
c. Annex 3…………………………………………………………………………
d. Annex 4…………………………………………………………………………
e. Annex 5………………………………………………………………………
f. Annex 6…………………………………………………………………………
1. CONTEXTUALITZACIÓ
En aquest projecte didàctic farem incís en el tema de les “Malalties minoritàries” mitjançant
l’ús de les TIC i relacionant el tema amb l’àrea de les Ciències Naturals. Aquest projecte
anirà dirigit als nins i nines de 4t B d’Educació Primària, del CEIP Son Canals.

a) Característiques del centre
El CEIP Son Canals és un centre públic d’infantil i primària situat a la barriada de Pere Garau
de Palma. Segons trobem a la Programació General Anual (PGA P.4) l’etapa d’educació
infantil consta de 3 cursos (4t, 5è i 6è d’EI), l’etapa de primària consta de 7 cursos, des de 1r
a 6è curs amb el desdoblament al curs de 4t on trobem dues aules. Hi ha 255 alumnes
matriculats, dels quals 73 corresponen a l’Educació Infantil i 182 a l’etapa d’Educació
Primària. Al llarg dels darrers cursos s’ha acollit alumnat d’altres nacionalitats: enguany
tenen un 49% d'alumnat de procedència estrangera. El 15’6% de l’alumnat presenta
necessitats especials de reforç educatiu.

El centre es troba concretament al carrer Bisbe Cabanelles n. 25 i s’hi pot contactar al
telèfon/fax 971277786 o a l’adreça electrònica ceipsoncanals@educacio.caib.es. El centre
disposa també de plana web, concretament d’un blog (http://cpsoncanals.blogspot.com.es/),
on es poden consultar fotos d’activitats extraordinàries que fan els diferents alumnes del
centre, el calendari escolar, i d’altres.

El centre està compost per quatre plantes:

● A la planta baixa podem trobar la secretaria, la sala de professors, el menjador, el despatx del
cap d’estudis, un bany i el quartet de material del mestre d’educació física. En aquesta planta
trobem també la sortida al pati amb uns pocs escalons i una rampa que baixen als diferents
patis: pati principal, dos patis laterals, bany a un dels patis laterals, un pati anomenat “verd”
dedicat a fer esport i un pati amb jocs per als alumnes d’infantil. Tots els patis es troben
connectats i els diferents cursos, excepte infantil, tenen assignat cada dia un pati diferent.
● A la primera planta trobem les aules d’infantil a més de banys, una sala de psicomotricitat i
una aula petita que s’utilitza per a logopèdia.
● A la segona planta trobem les aules de primària, banys i una sala d’ordinadors.
● A la tercera planta es troben les aules d’especialització d’anglès, música i religió, la
biblioteca, banys i l’aula de la mestra PT. Es disposa també d’alguna aula buida que utilitzen
per guardar cadires i taules que treuen cada any en funció de la quantitat d’alumnes a cada
classe.

Com s’especifica a la PGA (PGA P.5) el Centre no està adaptat per a persones amb
discapacitats físiques-motòriques. Únicament té una rampa per accedir-hi des de l’exterior. A
l’interior ens trobem amb múltiples barreres arquitectòniques, la única forma d’accedir d’una
planta a una altra són les escales, és per això, que des del centre, es sol·licita la instal·lació
d’un ascensor. Una altra demanda del centre és la instal·lació d’un sistema de calefacció amb
caldera centralitzada o la instal·lació a cada aula d’una bomba de calor.

b) Característiques del grup classe
La classe de 4t B d’Educació Primària és un grup compost per 25 alumnes on trobem una
àmplia varietat d’alumnat de distints països i nacions, el qual ens porta una gran riquesa
cultural. Dins l’aula podem trobar unes quinze nacionalitats diferents, entre les quals podem
destacar Nigèria, Senegal, Amèrica del Sud, Polònia, Nicaragua, Xina, etc.

La distribució de l’aula està dividida en sis grups de quatre taules cada un, és a dir, treballen
l’aprenentatge cooperatiu. És el primer any que el projecte es du a terme, per tant, el grup ha
canviat la distribució habitual a la que estan acostumats, és a dir, de seure individualment a
seure en petits grups. Aquests estan dividits per diferents nivells de manera equilibrada, és a
dir, en cada grup trobem un alumne de rendiment alt en una assignatura amb un altre de nivell
baix en la mateixa però alt en una altra, per tal que es vagin ajudant entre ells. Per exemple,
un alumne amb rendiment alt en matemàtiques però baix en llengua amb un altre alumne amb
rendiment alt en llengües però baix en matemàtiques, d’aquesta manera es van ajudant i van
treballant cooperativament.

2. DESCRIPCIÓ ARGUMENTADA

A continuació presentarem la nostra proposta didàctica enriquida amb les TIC de
l’assignatura Mitjans i Recursos Tecnològics en el procés d’ensenyança - aprenentatge a
Primària, aquest projecte va destinat a treballar el tema de les malalties minoritàries.

Aquesta proposta didàctica intenta treballar el tema a partir del treball per projectes, el qual
intenta que l’alumnat sigui el que dugui l’iniciativa en tot moment en el seu aprenentatge i fa
del professor un guia d’aquest.

Degut a que el tema principal és un tema delicat, el nostre repte principal amb aquesta
proposta didàctica és el de concienciar als alumnes de que, tot i que les dificultats a les que
s’enfronten els que padeixen una d’aquestes, són persones amb els mateixos drets i
oportunitats que nosaltres.
Totes les activitats pensades, contiguts a treballar i objectius per aconseguir que la conformen
va dirigida a un grup de 25 alumnes de quart d’educació primària (segon cicle). Aquest
s’engloba dins l’assignatura de Ciències Naturals, començant per les malalties en general,els
diferents tipus que n’hi ha i les prevencions i hàbits saludables que es poden dur a terme, per
passar directament al nostre tema, les malalties minoritàries.

Aquest projecte engloba un total de 6 activitats, les quals es duran a terme durant 14 sessions
(de 50 a 55 minuts), i necessita d’un ús habitual tant de l’aula ordinària com de l’aula
d’ordinadors disponible a l’escola.

Per últim, en quant a l’ús de les TIC, aquest projecte les utilitza com a recurs, com un més. És
a dir, en el nostre projecte utilitzam diferents recursos, com la visita de qualque persona que
sofreix una malaltia minoritària, i aquests són igual d’importants que les TIC. Per tant, el que
volem dir amb això és que feim un ús de les TIC per tal de que enriqueixin les nostres
sessions i facin que aquestes siguin més atractives, divertides...Per tal d’arribar a un
aprenentatge significatiu. Dins les ínfimes opcions que trobam, nosaltres empram al nostre
projecte aplicacions com Cmaptools, Microsoft Power Point, Edmodo, etc.

3. OBJECTIUS

❏ Generals
- Treballar i conèixer les malalties minoritàries
- Concienciar sobre les malalties minoritaries.
- Conèixer i apreciar críticament algunes de les possibilitats dels mitjans audiovisuals i les
tecnologies de la informació i la comunicació amb les quals intervenen la imatge i el so, i
utilitzar-los com a recursos per observar, cercar informació, i elaborar produccions pròpies.
- Planificar i fer produccions artístiques, individualment o cooperativament, assumint diferents
rols i col·laborant en la resolució dels problemes que vagin sorgint per aconseguir un
producte final satisfactori.

❏ Específics
- Relacionar determinades pràctiques de vida amb l’adequat funcionament del cos, adoptar
estils de vida saludables i saber les repercussions per a la salut de la manera de viure.
4. CONTINGUTS

- Utilització de diverses fonts d’informació (directes, llibres).
- Utilització de les TIC per cercar i seleccionar informació, simular processos i presentar
conclusions.
- Tècniques d’estudi i de feina. Desenvolupament d’hàbits de treball. Esforç i responsabilitat.
- Salut i malaltia. Principals malalties que afecten els aparells i sistemes de l’organisme humà.
- Hàbits saludables per prevenir malalties. La conducta responsable.

5. PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE

● SESSIÓ 1

Activitat 1.1: Què sabem de les malalties?
La primera activitat que durem a terme en aquest projecte és la introducció del tema de “La
Salut” en l’àrea de les Ciències Naturals. Els alumnes es separaran en diferents grups per tal
de respondre a la pregunta inicial “Què sabem sobre les malalties?”.
Primer de tot, es durà a terme aquesta separació en grups de treball cooperatiu, reflexionada
previament pel professorat.
L’alumnat, una vegada separats en grups de treball cooperatiu, hauran de posar en comú els
seus coneixements per tal de dur a terme un mapa conceptual (amb el programa Cmaptools)
amb la informació inicial que tenen del tema a un dels ordinadors disponibles a l’aula.
Aquest, haurà de ser pujar a l’Edmodo del grup. Aquest Edmodo haurà de ser creat pel
professorat abans de començar el projecte i està destinat com a “racó” d’aquest on s’hi aniran
afegint els diferents projectes, informació, presentacions… També ens servirà per a que els
seus familiars contactin amb el professorat i vegin el que fan els seus fills.

❖ Temporalització i espai:
Aquesta primera sessió tindrà una duració de 50 minuts. Aquesta sessió es divideix en una
primera part de separació en grups i introducció del tema (20’) i una posterior realització d’un
mapa conceptual amb els coneixements previs del tema (30’). Per tal de dur a terme la segona
part, aquesta sessió haurà de dur-se a terme a l’aula d’informàtica de l’escola.

● SESSIÓ 2

Activitat 1.2: Què volem saber?
Un cop els alumnes han realitzat el seu mapa conceptual en grups donarem pas a respondre la
següent pregunta “Què volem saber?”. Per tal de respondre aquesta qüestió durem a terme un
petit debat amb l’alumnat on ens proposarà d’altres adients al tema. Per exemple:
- Què són les malalties?
- On afecten?
- Quins tipus hi ha?
- Es poden preveure de qualque forma?

Activitat 1.3. Repartiment i inici de recerca
Una vegada seleccionats els ítems de recerca, els diferents grups de treball cooperatiu es
repartiran segons el seu criteri les diferents qüestions i començaran amb la recerca
d’informació. Aquesta, ja que no tindran temps a aquesta sessió de finalitzar-la, s’haurà de
continuar a casa individualment o en grups (si es que hi poden quedar fora de l’horari lectiu) i
hauran de pujar la informació trobada a l’edmodo en forma de document a la plataforma
correcta.

❖ Temporalització i espai
Aquesta segona sessió tindrà una temporalització de 50’. Com es veu a la descripció es
divideix en dues activitats diferents, una primera on intentam respondre a la qüestió Què
volem saber?”, amb un petit debat (20’) i una segona on els alumnes es reparteixen els
diferents ítems de recerca i s’inicia aquesta (30’). Com a l’anterior, degut a que feim ús de les
TIC, aquest sessió es durà a terme a terme a l’aula d’informàtica de l’escola.
● SESSIÓ 3

Activitat 2.1: Vídeo sobre les malalties i debat
Un cop els alumnes ens hagin donat tota la informació que han recollit a casa seva durant la
setmana, donarem pas a la selecció de la informació més rellevant sobre el tema. Per tal que
els alumnes puguin dur a terme un aprenentatge diferent i significatiu, donarem pas a la
visualització d’un vídeo sobre les malalties i la salut. El vídeo ha estat elaborat per nosaltres
mateixos a partir de la informació cercada pels alumnes i seleccionada pel docent.

Activitat 2.2: Elecció malaltia minoritària i inici recerca d’informació
Una vegada els alumnes hagin visualitzat el vídeo sobre les malalties, s’iniciarà un petit debat
sobre aquest, per tal que els alumnes puguin donar la seva opinió i resoldre els dubtes que
pugin tenir sobre el tema.

Els alumnes es separaran en grups de treball i escolliran una malaltia minoritària diferent.
Amb el temps restant que quedi durant la sessió, els alumnes començaran a dur a terme la
recerca d’informació sobre la malaltia minoritària escollida per a la presentació del tema.

❖ Temporalització i espai
L’activitat tendrà una durada d’una sessió, és a dir, 50 minuts. Com es veu a la descripció,
aquesta sessió es divideix en una primera part on l’alumnat veu el vídeo i fa un petit debat del
tema (25’) i una segona part on seleccionen la malaltia i comencen la recerca d’informació
(25’)

● SESSIÓ 4

Activitat 2.3: Power Point sobre la malaltia minoritària
Si no els hi ha donat temps a l’anterior sessió, els alumnes continuaran la recerca
d’informació per grups sobre la malaltia minoritària escollida a la sessió anterior.
Posteriorment, hauran de plasmar tota la informació recollida en una presentació visual
emprant el programa Power Point. En aquest, els alumnes hauran de respondre als següents
requisits:
a. Descripció de la malaltia minoritària escollida.
b. Imatges sobre la malaltia minoritària.
c. Casos reals de persones que sofreixin la malaltia (vivències).

❖ Temporalització i espai:
Aquesta sessió tindrà una temporalització de 55’ i va destinada íntegrament a la continuació
de la recerca i la realització del Power Point. Degut a l’ús de les TIC, serà necessari
traslladar-se a l’aula d’informàtica.

● SESSIÓ 5

Activitat 2.4: Presentació del Power Point
En aquesta sessió, es durà a terme la visualització de les diferents presentacions visuals dels
Power Points que els alumnes han realitzat en les dues sessions anteriors. Cada grup exposarà
la malaltia minoritària escollida responent als requisits explicats anteriorment. Un cop
finalitzada la presentació de les diferents malalties, els alumnes hauran de publicar a la
pàgina web de l’Edmodo de la classe les diferents presentacions que s’han dut a terme durant
la sessió.

❖ Temporalització i espai:
Aquesta sessió tendrà una durada de 55 minuts, la qual estarà dividida en dues parts: la
primera consta de 10 minuts, on els alumnes es prepararan i s’organitzaran per la presentació
a realitzar i, la segona part, consta d’uns 45 minuts, on els alumnes per grups, presentaran el
seu Power Point sobre la malaltia minoritària a la resta de companys.

● SESSIÓ 6

Activitat 3: Aprenem jugant
A aquesta activitat farem un repàs de la informació relacionada amb el tema mitjançant
diferents jocs creats pel professorat sobre aquest tema. Aquesta sessió es durà a terme
individualment per tal de veure els coneixements que va adquirint cada nin i nina del nostre
grup. Aquests, per tal de dur un seguiment (encara que el professorat anirà passejant-se i
analitzant el seu transcurs) hauran d’apuntar les errades i intents que fan en cada un dels jocs
fins que els facin perfectament.
Dins els diferents jocs que els alumnes hi trobaran, tenim els següents tres exemples creats
pel professorat:
https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2696918/enfermedades.htm
https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2696911/enfermedades.htm
https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2696948/las_enfermedades_.htm

Per tal de que l’alumnat els trobi amb facilitat, el professorat anteriorment haurà pujat els
hipervincles d’aquests al grup d’edmodo.

❖ Temporalització i espai:
Aquesta sessió tindrà una temporalització de 50’ i anirà destinada específicament a la
realització individual dels diferents jocs disponibles per l’alumnat. Per tant, aquesta sessió es
durà a terme a l’aula d’informàtica ja que no tenim ordinadors disponibles a l’aula habitual.

● SESSIONS 7 i 8

Activitat 4.1: Vivències i casos reals a classe
Dins aquesta activitat tractam directament el tema de les malalties minoritàries mitjançant la
visita a classe d’una persona que sofreix una en concret, la qual ens contarà la seva
experiència, el seu dia a dia, les barreres que s’ha trobat… A més, l’alumnat durant el
transcurs de la xerrada tindran l’opció d’indagar i preguntar a aquesta persona els diferents
dubtes que els hi vagin sorgint.

Activitat 4.2. Reflexió
Finalitzada aquesta part, durant els darrers minuts de la sessió, se’ls hi donarà el temps restant
pel començament d’una petita reflexió d’aquesta activitat on han pogut veure directament
casos reals i millorar el seu aprenentatge. Aquesta reflexió, la qual hauran de continuar a ca
seva i s’haurà de pujar a l’edmodo del projecte abans de la següent visita (a la sessió 8).
❖ Temporalització i espai:
Aquestes dues sessions tenen una duració cadascuna de 55 minuts. Feim ús de dues sessions
ja que, mitjançant edmodo, contactarem prèviament amb els familiars dels nostres alumnes
per tal d’avisar-los de que poden ajudar-nos visitant la nostra aula amb les seves vivències.
Per tant, aquestes dues sessions es dividiran en una primera part on es durà a terme la xerrada
amb el/la visitant (45’) i una segona part on comencen la seva reflexió (10’), la qual hauran
de finalitzar a casa.
Per consegüent, aquestes dues sessions es duran a terme a l’aula habitual, ja que la reflexió es
podrà començar a fer a mà.

● SESSIONS 9 i 10

Activitat 5.1: Presentació i familiarització amb la plataforma
Realitzarem una activitat en petits grups que consistirà en la creació de còmics amb una
temàtica relacionada amb les malalties minoritàries.
Primer de tot, presentarem l’aplicació i la plataforma on-line “Pixton”
(https://www.pixton.com) al grup-classe i mostrarem alguns exemples de creacions fetes per
altres usuaris de l’app. Seguidament farem una breu explicació de com emprar-la i es
resoldran els possibles dubtes que els alumnes demanin.

Activitat 5.2: Creació del còmic
A aquesta activitat, els nins hauran de posar-se en la pell d’un dibuixant de còmics; pensar
com seran els protagonistes, quin serà el fil conductor de la historia, com seran els escenaris i
la seqüenciació dels fets...etc. Abans de començar la seva realització, hauran de seleccionar el
tema i comunicar-ho al professorat.
Posteriorment, començaran amb la seva realització, per la qual tindran el que resta de sessió 9
i la sessió 10 completament.

❖ Temporalització i espai:
Aquestes dues sessions tindran una temporalització de 55’ minuts. La primera es troba
dividida en una primera part on presentam i familiaritzam al nostre grup amb la plataforma
seleccionada (30’) i una segona part on comencen amb la seva realització (25’). A la segona
sessió, els diferents grups tindran tot el temps per finalitzar-lo.

● SESSIÓ 11
Activitat 5.3: Exposició dels còmics
Posteriorment, utilitzarem la següent sessió per tal que els diferents grups exposin les seves
creacions al grup-classe. Hauran d’explicar la historia, els rols que han tingut els integrants
del grup a l’hora de fer el còmic i justificar les escenes i imatges aparegudes.
Finalment, es penajaran els diferents còmics a l’Edmodo de la classe per tal de recordar i fer
constància de l’activitat.
Guia d’usuari “Pixton”(ANNEX)

❖ Temporalització i espai:
La sessió tindrà una durada d’uns 50 minuts, en la qual es presentaran els diferents còmics
realitzats per l’alumnat durant 5 minuts per grup, haurem de tenir en compte el temps
necessari per tal de fer intervencions o realitzar petits debats.

● SESSIÓ 12

Activitat 6.1: Recerca d’informació
En aquesta activitat, els alumnes hauran de respondre a la pregunta final “Què hem après?”,
la qual contestaran mitjançant la creació d’un pòster com a activitat final del projecte. Per a la
realització d’aquest, emprarem la plataforma https://www.fotojet.com/es/features/poster/ , la
qual ens permet realitzar i crear pòsters interactius de manera fàcil i senzilla.

Els diferents grups hauran de seleccionar un dels temes que més els hi hagin cridat l’atenció
durant el projecte, no és necessari que es centrin en les malalties minoritàries específicament.
Entre els diferents temes que els alumnes poden seleccionar, podem trobar aquests exemples,
encara que el tema és de lliure elecció:
a. Tipus de malalties
b. Prevenció de malalties
c. Les malalties minoritàries en general.
d. Sobre alguna de les malalties minoritàries tractades durant el projecte.

Un cop els alumnes hagin escollit el tema com a projecte final, començaran amb la recerca
d’informació, imatges...per tal de poder realitzar de forma adient el seu pòster a la següent
sessió. Aquesta recerca, si no els hi a donat temps a finalitzar-la, l’hauran de continuar a casa
per tal de tenir-la finalitzada abans de la sessió 13.

❖ Temporalització i espai:
Aquesta sessió tindrà una temporalització de 50’. A la primera part d’aquesta els diferents
grups seleccionaran el tema del seu pòster (20’) i faran la recerca d’informació, imatges…
(30’). Es durà a terme a l’aula d’informàtica de l’escola.

● SESSIÓ 13

Activitat 6.2. Realització del pòster
Una vegada tots els grups tenen la informació adient a la temàtica seleccionada, els hi
donarem tota la sessió per tal que duguin a terme el seu pòster en grups de treball cooperatiu.

❖ Temporalització i espai:
Aquesta sessió es durà a terme a l’aula d’informàtica de l’escola i tindrà una temporalització
de 50 minuts. Aquesta es destinarà específicament a la realització en grups del projecte final
per respondre a la qüestió “Què hem aprés?”.

● SESSIÓ 14

Activitat 6.3: Presentació del projecte final
A la darrera sessió, els alumnes duran a terme la presentació dels pòsters que hauran realitzat
en grups de treball cooperatiu per tal de respondre a la darrera qüestió “Què hem après?”.
Els alumnes aniran sortint en grups i presentaran el pòster amb la PDI disponible a l’aula
habitual.
Un exemple de pòster multimèdia interactiu, creat per nosaltres mateixos, sobre les diferents
prevencions de les malalties seria el que presentem a continuació:
Un cop els alumnes hagin presentat a la resta dels seus companys el pòster multimèdia
interactiu, hauran de publicar-lo a l’Edmodo de la classe per tal que tots els alumnes, el
professorat i els familiars hi puguin tenir accés.

Així respondrem a la qüestió final del projecte “Què hem aprés?, tant en el tema de la salut
com a la utilització de les TIC de forma interactiva i didàctica dins l’aula i donaríem per
finalitzat el projecte.

❖ Temporalització i espai:
Aquesta sessió tindrà una durada de 50 minuts, i en la qual es duran a terme les diferents
presentacions dels pòsters dels grups creats a l’aula. Cada grup disposarà d’uns 10 minuts per
a poder presentar-lo, explicar-lo i resoldre els diferents dubtes que puguin sorgir,
6. RECURSOS I MATERIALS

SESSIÓ ACTIVITATS RECURSOS I
MATERIALS

Sessió 1 1.1. Què sabem de les Edmodo
malalties? Ordinadors
PDI
Accés a la xarxa
Cmaptools

Sessió 2 1.2. Què volem saber? Edmodo
1.3. Repartiment i inici de Ordinadors
recerca. Accés a la xarxa

Sessió 3 2.1.Vídeo sobre les malalties Edmodo
i debat Vídeo tutorial
2.2. Elecció malaltia Youtube
minoritària i inici recerca Ordinadors
d’informació Accés a la xarxa

Sessió 4 2.3. Power Point sobre la Power Point
malaltia minoritària Accés a la xarxa
Ordinadors

Sessió 5 2.4. Presentació del Power Power Point
Point PDI
Accés a la xarxa
Edmodo
Ordinadors

Sessió 6 3. Aprenem jugant Educaplay
Accés a la xarxa
Ordinadors
PDI

Sessió 7 i 8 4.1. Vivències i casos reals a Edmodo
classe. Ordinadors
4.2. Reflexió Accés a la xarxa
Visitants (recurs humà)

Sessió 9 i 10 5.1. Presentació i Pixton
familiarització amb la Ordinadors
plataforma Accés a la xarxa
5.2. Creació del còmic PDI
Sessió 11 5.3. Exposició dels còmics Pixton
Edmodo
Ordinadors
Accés a la xarxa
PDI

Sessió 12 6.1. Recerca d’informació Fotojet (plataforma)
Ordinadors
Accés a la xarxa
PDI

Sessió 13 6.2. Realització del pòster Fotojet
Ordinadors
Accés a la xarxa

Sessió 14 6.3. Presentació del projecte Fotojet
final Edmodo
PDI
Ordinadors
Accés a la xarxa

7. VALORACIÓ GRUPAL I CRÍTICA DEL PROJECTE
Crec que hem funcionat molt bé com a grup, amb bona comunicació entre nosaltres i sense
cap tipus de problema. Com a crítica positiva volem destacar que fer aquests tipus de
projectes ens ajuda a la nostra futura planificació d’activitats i a veure metodologies de feina
adequades per assolir objectius establerts. Poder accedir als projectes dels nostres companys
és com tenir uns borsa de projectes on poder collir idees.
El projecte encaminat a les malalties minoritàries ha estat el més difícil de fer, ja que no és
un tema que es doni molt i no sabíem com enfocar-ho. Poc a poc amb l’orientació de la
professora hem anat desenvolupant aquest projecte utilitzant les TIC com a recurs sense
treballar-les de forma separada.
Llevat d’aquestes dificultats, creiem que aquest projecte és molt adient per treballar-ho a
primària ja que aquests tipus de temes com el de les malalties minoritàries no són tractats
habitualment i hem de fer-los atractius, divertits i interessants als nostres infants per tal de
que es dugui un aprenentatge. És important, que els nins siguin els que duguin a terme el seu
propi aprenentatge, nosaltres com a docents durant aquest projecte intentem fer de guies en
aquest procés, donant-les les pautes correctes per a que duguin un aprenentatge propi i
significatiu, enriquit amb l’ús com a recurs de les TIC.
Sense cap dubte, creiem que aquest projecte treballa correctament tant el tema seleccionat per
la nostra professora, com les TIC, ja que com sa fet referència abans, aquestes són un recurs
més a l’aula i milloren les nostres sessions per fer d’aquestes més interessant per l’alumnat i
per tant l’aprenentatge sigui més significatiu.

8. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Enfermedades Raras (s.f). En Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).
Recuperat de https://www.enfermedades-raras.org/index.php/enfermedades-raras/preguntas-
frecuentes

Villar Gómez de las Heras, K. (s.f). En My Slide, Enfermedades Raras para Educación
Primaria. Recuperat de http://myslide.es/documents/enfermedades-raras-para-educacion-
primaria.html

Enfermedad. (2016, 2 de diciembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta:
21:41, diciembre 5, 2016 desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?
title=Enfermedad&oldid=95376397.

Hernando, M. y Navarro M. (2012). El cuerpo al completo. Obtenido de
http://elcuerpoalcompleto.webnode.es/salud-y-enfermedades/tipos-de-enfermedades/

Tavares, D. d. (s.f.). Uncomo. Obtenido de Cómo evitar enfermedades fácilmente:
http://salud.uncomo.com/articulo/como-evitar-enfermedades-facilmente-17445.html

9. PEARLTREES DELS RECURSOS

Enllaços als nostres Pearltrees (o al P.conjunt)
http://www.pearltrees.com/ticitaka

10. ANNEXES
❏ ANNEX 1. Taula temporalització d’activitats.

Activitat Sessions Temps emprat

1. Mapa conceptual 1-2 1 hora 40 minuts

2. Video-Debat i Power 3-4-5 2 hores 35 minuts
Point

3. Educaplay 6 50 minuts

4. Vivencia de cas real 7-8 1 hora 50 minuts

5. Creació còmic 9-10-11 2 hores 45 minuts

6. Creació pòster 12-13-14 2 hores 30 minuts

❏ ANNEX 2. Aplicacions per a la creació de còmics:

Nom del software: Pixton
URL: https://www.pixton.com

Prestacions i utilitats:
- Possibilitat per accedir a la plataforma web a través del cercador de internet, però també s’ha
de tenir instal·lada l’aplicació descarregable Pixton ja que s’utilitzaran de forma conjunta al
hora de crear una historieta o dissenyar personatges propis.

- L’app Pixton és descarregable per a tots els sistemes operatius i el seu ús és obligatòriament
amb connexió a Internet.

- Enfocada tant pels alumnes com pels professors, ja que el seu disseny és molt atractiu, simple
a la vegada que complex i amb una varietat immensa de possibilitats alhora de dissenyar les
vinyetes.

- No es poden afegir documents externs.

- S’haurà d’obrir la plataforma web, registrar-se en ella e iniciar sessió. Una vegada desitgi
iniciar la seva creació, descarregui la app y la mateixa pàgina web li conduirà a l’editor de
historietes.

- Disponible per a tot tipus de sistema operatiu.

- L’interfície en general, tant de la plataforma web com de l’app, és bastant atractiva. Té una
estructura clara de com s’emmagatzemen i estructuren les creacions, tant les pròpies dels
usuaris com les de comunitats que interactuen en aquesta gran plataforma online. El seu ús es
bastant intuïtiu, conté gran varietat d’escenaris i personatges diferents. Un aspecte que
destaca en especial és que els enfocaments donats als escenaris van en funció de la
col·locació i el nombre de personatges que vagin a intervenir a l’escena. Es podria dir que el
fet que no es puguin afegir arxius externs, ni dibuixar objectes sobre les vinyetes, fa que les
prestacions que pugui donar es vegin limitades.

Conclusions sobre l’App:
Per tal de treballar el còmic, amb aquesta app o amb similars es pot fer de forma molt
divertida i personalitzada. Les apps d’aquest tipus permeten la seqüenciació d’escenes i
actuacions, i a més possibiliten la caracterització d’escenaris i dels protagonistes.
Així, els alumnes prenen pràctica i consciencia dels diferents enfocaments que s’han de tenir
en compte al hora de fer un còmic (fil conductor, personatges, escenaris, diàlegs, etc…). La
gran autonomia i el nivell personalitzable i individual que engloba aquest tipus d’aplicacions
és allò del que gaudeixen els alumnes fent i utilitzant-les.
❏ ANNEX 3. Aplicacions per a la creació de jocs interactius
Nom del software: Educaplay
URL: https://www.educaplay.com/

Prestacions i utilitats:
Educaplay és una plana web per a la creació d'activitats educatives multimèdia. Ha estat
desenvolupada per adrformacion.com com una aportació per a la comunitat educativa i
actualment està en fase beta però ofereix múltiples possibilitats. Permet crear de forma molt
senzilla les activitats amb un resultat atractiu i professional.
Educaplay no requereix cap Software instal·lat en l'equip, només un navegador i el plugin de
flash. Tots els recursos creats amb Educaplay poden integrar-se amb LMS a plataformes d'e-
learning tipus Moodle o Chamilo, permetent registrar els resultats en les activitats i les
avaluacions. A més ens permet veure les activitats en els nostres blogs o pàgines web.
Amb Educaplay podem triar entre diversos tipus d'activitats educatives: mapes, endevinalles,
completar, encreuats, diàleg, dictat, ordenar lletres, ordenar paraules, relacionar, Sopa de
lletres i test.

Conclusió sobre l’app:
Aquesta eina és molt enriquidora ja que posa en marxa el pensament i la memòria dels
infants. Es posa en actiu el seu raonament, ja que les nostres eleccions han estat les de la sopa
de lletres, el crucigrama i la de relacionar.
La primera consisteix simplement en trobar les diferents paraules que lis dona el joc dins un
grapat de lletres en forma quadrat. Aquests, si tenen dificultats, tenen l’opció de que el joc lis
doni una de les paraules que encara no ha trobat.
La segona consisteix en endevinar les diferents paraules del joc, mitjançant la seva definició.
El joc, si els nins i nines tenen dificultats, lis dona dues opcions: una lletra o la paraula
sencera.
Per últim, la tercera opció seleccionada és un joc de relacionar les diferents malalties amb el
seu tipus corresponent. L’usuari anirà fent les diferents agrupacions segons el tipus que en
aquest moment el joc li està demanant. Aquesta opció dóna a l’usuari dues opcions d’errar.
D’aquesta manera, treballem els diferents continguts de forma activa, exercitant i potenciant
el seu cervell, ja que treballar amb aquesta infinitat d’opcions de jocs que ens dóna Educaplay
farà que el seu aprenentatge no sigui monòton i en que disfrutin d’aquest.
En quant a les limitacions que trobem a aquestes activitats, i en general a Educaplay, és que
no són activitats o jocs oberts. És a dir, és una tasca limitada i tancada pel fet de que només és
vàlida una paraula de les diferents proporcionades.
❏ ANNEX 4. (vídeo)
1. Informacions generals i de identificació del material
◦ Títol del material : Les malalties
◦ Nom dels autors : Bernat Picó, Javier Navas, Laura Medina i Ceferino Higuero
◦ Any de producció : 2016
◦ Idioma del material : Català
◦ Breu descripció: objectius, destinataris, context educatiu i àmbit d'intervenció.
Aquest vídeo està pensat per a la introducció de les malalties minoritàries en l’assignatura de
les ciències naturals aplicades a 4t de Primària dins el tema de malalties i salut.
Per tal d’una bona utilització d’aquest vídeo didàctic s’ha de tenir en compte el treball amb el
Model TPACK. Aquest muntatge audiovisual estaria inclòs a la primera fase del model,
servint-nos com a introducció al tema principal, les malalties minoritàries, i com a activitat
prèvia abans de la pluja d’idees per conèixer què vol aprendre el grup-classe.
Aprofitaríem per fer feina amb aquest tema el primer trimestre per tal de poder-ho treballar al
llarg de tot el curs la conscienciació.

◦ Durada estimada : 3 minuts i 2 segons.
◦ Especificacions tècniques: la plataforma usada on hem pujat el vídeo es YouTube ja que una
de les més accessibles per tots els usuaris.
El material creat es una explicació bàsica i breu sobre les malalties, per poder visualitzar el
vídeo només s’ha d’entrar a YouTube i cercar malalties minoritàries de l’usuari ticitaka1617.

2. Descripció del material
◦ Concepció: és un vídeo informatiu sobre les malalties.
◦ Funcionalitat :intentem aproximar els continguts sobre les malalties per després aprofundir
a les malalties minoritàries.
◦ Aportacions didàctiques. Aquest material intenta facilitar a l’alumnat una primera toma de
contacte amb les malalties, per poder treballar posteriorment el tema de manera més extensa.
◦ Estructura i organització del material: Consta d’una duració d’uns 3 minuts per tal de ser
una breu introducció del tema.
◦ Altres especificacions: L’idea és fer una primera visualització del vídeo per després una
visualització aturant tantes vegades com sigui necessari i fent feedback de les dades
escoltades.
❏ ANNEX 5. Edmodo
URL: www.edmodo.com
Prestacions i utilitats:
Edmodo és una aplicació que possibilita la comunicació via internet entre professors i
alumnes. Es basa en el microblogging i està enfocat cap a un ús d’àmbit educatiu,
proporcionant un espai virtual privat ‘en el qual es poden compartir missatges, documents i
enllaços, com també proposar i gestionar activitats i tasques.
A més, amb aquesta aplicació també es poden publicar notes, informar d’avisos d’interès,
crear grups i emmagatzemar informació.

Es fonamenta en el fet de poder compartir informació i permetre fer grups diferents, on es
poden agrupar els alumnes en funció del grau o del tema. El sistema d’obertura de grups és
molt bàsic i intuïtiu i permet fer grups tant privats com públics. A través d’un codi facilitat pel
docent, cada un dels estudiants podrà accedir-hi al grup amb la finalitat de debatre, compartir
informació, assignar tasques o enviar missatges.
També possibilita connectar-se amb els pares i mares de l’alumnat per tal que segueixin el
treball i l’evolució dels seus fills. I també permet connectar entre el professorat per tal de
coordinar i gestionar activitats, tasques i projectes.

❏ ANNEX 6. Power Point
Aquesta eina és de gran utilitat per tal de fer presentacions sobre tot tipus de temes o
conceptes. Serveix per realitzar resums esquemàtics breus amb la possibilitat d’editar
l’estructura de cada part de la presentació.

Amb Power Point les presentacions capten i mantenen l’atenció dels alumnes mitjançant l’ús
de vídeos, gràfics i música. Amb la implicació tecnològica que implica l’ús d’aquesta eina,
s’incrementa la participació i la interacció dels alumnes, i també augmenta el nivell del
procés d’ensenyança-aprenentatge.
Permet adjuntar a les presentacions textos, vídeos, àudios i fotografies tant pròpies com
d’internet amb gran facilitat i això permet incorporar múltiples tipus de fonts d’informació.
Realitzar presentacions amb aquest recurs permet a l’alumnat transmetre, administrar i
presentar la informació que han trobat durant el seu procés de recerca amb les TIC o altres
mitjans. Sense cap dubte, un dels beneficis més importants de l’ús d’aquests tipus
d’aplicacions és que permet els usuaris ampliar i enriquir la seva experiència, aconseguint
que aquesta informació sigui assimilada de forma més ràpida, fàcil i fluida.

A més, la motivació intrínseca en el seu ús fa que l’alumnat prengui iniciativa, estigui motivat
i interactuï amb els altres en el seu procés d’ensenyança-aprenentatge, el qual, mitjançant
aquest tipus d’aplicacions, serà més significatiu.