You are on page 1of 1

STRUKTUR SURAT PRIBADI

titimangsa

Bogor, 26 mei 2007
Haturan Teh Yuli ngaran jeung alamat anu dituju
Di garut

Sareng hormat salam pamuka
Bubuka surat
Teh kumaha damang? Mugi-mugi wae teteh nuju damang sareng aya dina lindungan Alloh SWT....amin.

Teh, dina sasih maretabdi jangji bade ngintunkeu buku
pesenan.................................................................... ..................................................................................................
......................................................................... eusi
.......................................................................................................................................................................... surat

Rupina serat ti abdi cekap sakitu wae heula pamungkas
Hatur nuhun.

Salam panutup
Baktos abdi

Tanda tangan
Deden jeung ngaran

Struktur surat resmi

ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH(OSIS)
SMP SUNDA PERCEKA BOGOR
Sekretariat: jl. MA Salmun no. 26 Bogor
Nomer : 05/osis-kar/IV/2009
Perkawis: uleman
Lampiran : -
Kahatur saderek trian islaminur
Di tempat
Kalayan hormat
Hatur uninga, wireh osis smp sunda perceka