You are on page 1of 8

KAJIAN TINDAKAN BERASASKAN SEKOLAH

Nama pengkaji : ______________________________________________

Nama Panitia : ______________________________________________

Tajuk Kajian : ______________________________________________

MEREFLEK

Saya mengajar di kelas....................................... bagi mata pelajaran ........................................ .................

Masalah utama bagi murid saya ialah .........................................................................................................
.
..........................................................................................................................................................................

Hal ini dapat dibuktikan daripada pemerhatian tingkah laku murid / semakan latihan murid/ keputusan

ujian/ temubual/analisis head count/ analisis item ( sekurang-kurangnya daripada dua sumber data)

dalam kelas semasa saya mengajar .............................................................................................................

Analisis yang didapati daripada .....................................................................................................................

seperti berikut ................................................................................................................................................

Berikut analisis /contoh antara kesilapan yang dapat dikesan semasa murid menjawab soalan

ujian ..............................................................................................................................................................

..........

Masalah ini berlaku dalam kalangan murid adalah kerana mereka

tidak ......................................................

Masalah ini berlaku juga berpunca daripada saya

kerana.............................................................................

........................................................................................................................................................................

FOKUS KAJIAN

Daripada refleksi di atas, didapati murid tidak dapat menjawab soalan /menguasai kemahiran

(a) ………………………………………………………………………………………………………………….

(b) ………………………………………………………………………………………………………………….

................... Murid ...................................................................................................................................................... Kajian ini melibatkan .................................................... Bagi mengatasi masalah ini.......................................................................................................................... 3............. ............................................................................................................ ............................................................. Murid juga akan terlepas peluang untuk mendapatkan markah kerana .................................................................................................................................................... ................................... Tujuan/objektif kajian :- Secara amnya akan dapat .................................................. Guru ........................................................................................ ................................................ murid akan terus.......................................... saya akan mencuba ....................................................... Secara khususnya :- 1....................................................................... Murid ....................................................................................................................................................... 2.. …………………………………………………………………………………………………………………………........... Jika perkara ini tidak ditangani akan menjadi lebih teruk................................................................ orang pelajar daripada ......................... ...............................................

.......................................................................................... Langkah 2 : . .............................. ......................... 2...................................... ..................................................................................... .............................................................) Langkah 1 : ............... Projek PdP Terancang Jenis perancangan (Kaedah PdP untuk Mengubahsuai cara/ kaedah Mencipta cara baru (inovasi menyelesaikan yang sedia ada PdP guru terhasil dari sini masalah) Saya merancang akan mendapatkan data bagi tinjauan masalah menggunakan kaedah : 1.............................................. ................. ( Tarikh……………………………….................... Pelaksanaan tindakan yang akan saya dijalankan ialah :- i......................................... ii... ........................................................................................................................................) Langkah 1 : ............................................................................. Apa yang penting setiap aktiviti/ tindakan/intervensi yang akan dijalankan perlu dipejelaskan jenis dan pelaksanaannya dengan terperinci.................................................... ( Tarikh………………………………... Bilangan aktiviti/intervensi bergantung kepada masalah yang guru hadapi dan cara guru menyelesaikannya................... Langkah 2 : .................................................................... ................................................................................................................... Aktiviti 2 : ……………………………………….............................................................. Aktiviti 1 : ………………………………...................................................................MERANCANG Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini..................................................................................................................................................................

..........) Langkah 1 : .............................................................................................. Langkah 2 : ................. .............. Aktiviti 3 : ………………………………………............... * bilangan aktiviti dan langkah yang akan dijalankan bergantung kepada masalah dan tindakan yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah...................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................. ................................... ........................................................................................... Langkah 3 : ........................................................................................................................ iii............. ( Tarikh………………………………....................................................................................................................................................

.................................... .................................................................................... Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa ……………………………................................. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..... Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini/ aktiviti ini………………………………………… ......................................................................................... Langkah 2 : ..... .............................……….......................... waktu pembelajaran (mesti dilaksana oleh guru sendiri... yang penting dalam kawalan guru sebagai pengkaji) (Semasa menulis laporan ini........................................ Aktiviti 1 : ………………………………....................................................................................................BERTINDAK Melaksanakan perubahan............................................................……………………………………………………………………….............. ..........................…………………………………………………………................................................................................................ nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi/diari) Tindakan yang telah saya jalankan ialah seperti berikut ……………………………………...............................................................) Langkah 1 : ………….............................................. ( Tarikh ……………………................................................................. bagi setiap aktiviti Dalam waktu pembelajaran atau di luar semasa pelasanaan......................................................................................................................... (tindakan) Catat segala tindakan Tindakan yang diambil mungkin dan buat refleksi melibatkan beberapa masa PdP biasa............ Langkah 2 : ........... ............... ( Tarikh ………………………) Langkah 1 : ................................................................ .......................... Aktiviti 2 : ………………………………..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ ( Tarikh :..................... .................... ........................................................................ ..........................…..................................................................... Aktiviti 3 : ……………………………………...... Langkah 2 : ................................ Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa ……………………………......................Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini/ aktiviti ini………………………………………… ................... ) Langkah 1 : ............................. ...................................………………………………………………………………………. Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini/ aktiviti ini………………………………....................................................................... Langkah 3 : ............................................ …………………………………………………………………………………………………………………………………….................................…………………………………………………………......................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………..................... Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa …………………................................................................ ..............................................................................................................………………………………………………………………………...........................................................…………………………………………………............................................

................................................ .............................................................................................................................. Jika pemerhatian semasa sesi data yang sama semasa tidak berjaya.................................. nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi/diari) Berdasarkan keputusan ujian-ujian dan analisis yang telah dilaksanakan..... ........... Atas kesedaran dan keyakinan yang telah saya peroleh hasil daripada kajian tindakan ini..................................MEMERHATI Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini Membuat penilaian keberkesanan proses tindakan dan mengukur pencapaian objektif kajian.... saya bercadang untuk menjalankan kajian yang seterusnya berkaitan ..... perlu dirancang pengajaran guru ...... saya berasa masih perlu melakukan kajian tindakan dalam mengatasi masalah pembelajaran terutamanya dalam tajuk yang sukar difahami oleh murid.................................................................................................................................................................. Dokumentasi sebagai penyelidik atau yang telah dilakukan sama penting................................................ ............................. Oleh itu................................. Sekiranya program guru juga boleh meminta ada berjaya atau tidak tindakan tersebut berjaya.................... Penilaian peringkat awal(pemerhatian mesti dilakukan untuk tingkah laku murid / semakan latihan murid/ keputusan ujian/ temubual/analisis head (Semasa menulis laporan ini...................merupakan kaedah yang ......Dapatkan data sekali lagi maka bolehlah disebarkan untuk membuat Gunakan cara mengutip kepada guru-guru lain................................................................................. Hasil kajian tindakan ini juga telah menunjukkan hasil dan perkembangan yang ....................................................................................yang diperkenalkan kepada murid .............................................................. Pemerhatian boleh Guru membuat renungan Laporan juga ditulis di dilakukan oleh guru sendiri atau refleksi terhadap kajian peringkat ini................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................ ............................. ..................................................... teknik ........................................................ bantuan daripada guru lain ................................... saya mendapati............................................

................................................... ............................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....