You are on page 1of 2

házasság örökkévaló értékét.

Nyíltan beszél a házasság mindennapi való-
ságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati taná-
csokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás
reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van.”
A Házasság Hete Szervezőbizottsága
Mi is figyelemmel kísérhetjük a Házasság Hete magyarországi rendez-
vényeit pl. a házassághete.hu internetes weboldalon.

The celebration of National Marriage Week in the U.S. began in
2002, originating from Marriage Week International. World Marriage
Day, held the second Sunday of February each year, was started in 1983
by Worldwide Marriage Encounter.

„Aki a házasságban csak a saját akaratát és boldogságát keresi, és nem
törekszik arra, hogy a másikat is boldoggá tegye, az a maga boldogságát
sem fogja megtalálni, és a másikat is össze fogja törni.” Lev Tolsztoj

„A házaséletben egy kis veszekedés is többet ér, mintha mindkét fél ma- „A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember
gába zárja érzéseit és gondolatait. Ha egyetértést akarunk, az első feltétel, számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szere-
hogy értsük egymást; s ehhez szükséges, hogy szóljunk.” Eötvös József tet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de
nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját
De hogyan tartható fenn az a nagyfokú elkötelezettség, az a forró szere- elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére
lem, az a ragaszkodás, ami kezdetben természetes? Mert az, hogy szerel- és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság fele-
mes lesz az ember, a legtöbbször nem választás vagy döntés kérdése, vi- lősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és
szont hogy szerelmes is maradjon a házasember, az már igen. Háló Gyula áldásul szolgál életük minden más területén is.
A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gya-
Nélküled, mint az olló egy fele korlati példamutatással, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a
– van árvább ennél?
suta a sorsom: hogy vágjak vele?
Mit kezdenék, ha nem szeretnél? Azután azt mondta az ÚR Isten: Nem jó az embernek egyedül
Csak párban, mint a láb, lenni. Szerzek néki hozzá illő segítőtársat. 1Móz 2,18
úgy mehetek tovább!
Vagy nézd, hogyan ivel,
vagy nézd a madarat! (Illyés Gyula: Nélküled. részlet) 2017. február 12.
Heti
EZ AZ A NAP... ÖRVENDEZZÜNK EZEN! jubileumunk:
A detroiti
DE: 10:00 imaáhítat - Kovács Miklós: Imádkozzunk példás testvérek
1990. február
keresztyén házasságokért! Ef 5,21-28 9-én,
10:40 vasárnapi iskola - Bancsov Barna: Kész vagy motiválni a hajnali
másokat? ApCsel 11,19-30 órákban
fogadták
11:00 istentisztelet az érkező
kórus lelkipásztor
családot
Igehirdetés: Istennek tetsző házasság 1Thess 4,1-8 (Herjeczki
Gézáékat) a
DU: 6:00 istentisztelet repülőtéren.

Igehirdetés: A házasság Isten alkotása – 1Móz 2,18-25
Délelőtti énekeink: 7. A szeretet hatalmát áldom / 118. Ó, Ő
vezet / 126. Jézus úgy megvilágítja
Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szeretettel köszöntöm a „Házasság Világnapján” a testvéreket, ma kü-
lönösen is a házaspárokat! Hálás vagyok az Úrnak, hogy gyülekezetünk
„család szerkezetű,” és így fiatal és idősebb házaspárok alkotják a közös-
ség „gerincét” – a „fő” pedig a Krisztus. Isten áldását kérem a mai napon
túl az egész heti ige-olvasásainkra. „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét
mondom, örüljetek!” (Fil 4,4) Házaspárok a múlt évi Valentin napi ebédünk után.
Magyarországon az idén tizedik alkalommal rendezik meg a házasság Februári ünnepeltek: Bancsov Henrietta (8), Szilágyi Gyula (12), Bencze
hetét, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értéke-
ire és fontosságára. Itt az USÁ-ban 1983-tól tartják a Házasság Világnap- Krisztina (17), Erdőközi Krisztina (17), Kovács Berta (22), Pap Eunika (29)
ját, és 2002-től a Házasság Hetét.
Pénteken megérkeztek vasárnapi iskolai füzetek, vagyis az erdélyi
kiadású „Útmutató.” A vasárnapi iskola során kiosztjuk. A perselybe
tegyünk érte 6 dollárt.
Van még 2-3 Áhítat, és az elázott „Múlt, Jelen, Jövő” naptárból is sike-
rült valamennyire megmenteni néhányat. Akit érdekel, vegyen belőle.
Jövő vasárnap a délelőtti tisztelet után évzáró gyülekezeti órát tartunk.
RENDSZERES IMATÉMáINK:
Betegekért, idős testvéreinkért, távol lévőkért: Jakab Meggie, Mátés Ervin,
Ilonka, Kerekes Vilmos, Széll Bulcsú lp., Csépes Irén, H. Évelina.
Meghívott lelkipásztorunk hivatalos ügyei jóindulatú kezeléséért;
Gyülekezetünk missziójáért; lelki növekedésért és megtérésekért;
Gyermekeink megismerjék és elfogadják Jézus Krisztust;
Szövetségünkért, gyülekezeteinkért, s azok lelkipásztoraiért;
A torontói gyülekezetért, épülő imaházuk mielőbbi elkészüléséért.