You are on page 1of 2

MAPA TCNICO - ROLAMENTOS, RETENTORES, GAXETAS, E LUBRIFICANTES - BOMBAS IMBIL

LINHA BC LINHA BP LINHA INIP


Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta
1 6311 C3 1 Sab 00459 BR 1/2" 1 6307 C3 - - 3/8" 1 NU 312 C3 1 Sab 00459 BR 1/2"
150-300/2 75-330 100-450
2 7409 C3 - Sab 02667 BRG - 1 6405 C3 - - - 2 7313 BEAT 1 Sab 00517 BR
1 6311 C3 1 Sab 00459 BR 5/8" 100-330 1 6309 C3 - - 1/2" 2 7313 BG 1 Sab 00459 BR 1/2"
100-280/4 100-550
2 7409 C3 - Sab 02667 BRG - 150-330 1 6407 C3 - - - 1 NU 312 C3 1 Sab 00517 -
2 6211 C3 - - 5/8" 1 6319 C3 1 Sab 02085 BA 3/8"
150-450 200-450
LINHA BC 4x6x10 / BC 6X8X12 - - - - - 2 7320 BEAT 1 Sab 00369 BR -
Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta 2 6213 C3 - - 5/8" 1 6319 C3 2 Sab 02085 BA -
150-580 350-450
1 6312U C3 - - - - - - - - 2 7320 A C3 - - -
4X6X10
2 7312 BEAT85 - - - 2 6212 C3 - - 5/8"
200-450
1 NU 315 E - - - - - - - - LINHA INIS
6X8X12
2 7315 BDB - - - 2 6315 C3 2 Sab 00612 BR 5/8" Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta
200-530
- - 1 Sab 00098 B - 2 6310 C3 2 Sab 00946 BR 1/2"
100-250
LINHA BEK 1 6309 C3 1 Sab 00498 BR 1/2" - - - - -
250-400
Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta 1 6211 C3 2 Sab 02426 BRG - 2 6312 C3 2 Sab 00977 BR 1/2"
150-315
2 7305 BE C3 - - 5/16" 2 6313 U C3 - - 5/8" - - - - -
40 250-550
1 NU 206 K C3 - - - - - - - -
2 7306 BE C3 - - 5/16" 2 7217 B C3 1 - 5/8" LINHA INIV
50/65 250-700
1 NU 207 K C3 - - - 1 22217 C3 2 - - Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta
1 6405 C3 - - 3/8" 2 6314 C3 2 Sab 0046 BR 5/8" 80-315 1 6309 C3 1 Sab 00063 BRG 7/16"
80/100 300-340
1 NU 208 K C3 - - - - - 1 Sab 01879 BRG - 125-315 1 NU 2309 C3 1 Sab 01988 BRG -
1 6406 C3 - - 7/16" 1 6314 C3 3 Sab 00269 BR 5/8"
125 300-400
1 NU 210 K C3 - - - 1 NU 314 C3 1 Sab 01879 BRG - LINHA INI VR
2 6314 C3 2 Sab 0046 BR 1/2" Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta
400-390
LINHA BEL 1 NU 314 C3 1 Sab 00379 BR - 2 7310 BEAT 2 Sab 00048 BR -
65-125
Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta 1 6314 C3 - - 1/2" - - - - -
400-390 A
2 NU 206 K C3 - - 5/16" 1 NU 314 C3 - - - 2 7311 BEG 1 Sab 00498 BR -
40 150-200
- - - - - 400-440 1 6316 C3 - - 3/4" - - - - -
2 NU 207 K C3 - - 5/16" 500-510 1 NU 316 C3 - - -
50/65
- - - - - 1 6320 C3 - - 3/4" LINHA INK
500-640
2 NU 208 K C3 - - 5/16" 1 NU 320 C3 - - - Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta
80/100
- - - - - 1 6316 C3 - - 3/4" 2 7206 C3 2 Sab 02376 BRG 5/16"
600-540 P 25/62s
2 NU 210 K C3 - - 7/16" 1 NU 316 C3 - - - 1 NU 305 C3 - - -
125
- - - - - 2 7307 C3 2 Sab 00879 BR 3/8"
P 35/80s
LINHA BV 1 NU 307 C3 - - -
LINHA BEW Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta 2 7311 C3 2 Sab 02699 BR 3/8"
P 45/120s
Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta 2 24024 C E4 2 Sab 01193 BR L 5/8" 1 NU 311 C3 - - -
3000
1 6305 C3 - - 1/4" - - 1 Sab 00514 BR L - 2 7313 C3 2 Sab 00804 BR 1/2"
32 P 55/140s
1 NU 206 K C3 - - - 2 22220 C3 - - 1/2" 1 NU 313 C3 - - -
2000
1 3308 C3 - - 3/8" - - - - - 2 7315 C3 2 Sab 00517 BR 1/2"
80 P 65/160s
1 NU 209 K C3 - - - 2 6315 C3 - - 3/8" 1 NU 413 C3 - - -
1000
1 3309 C3 - - 7/16" - - - - -
100
1 NU 210 K C3 - - - 1 3310 C3 2 Sab 00977 BR - INI K/O
800
1 3310 C3 - - 7/16" 1 21310 E C3 1 Sab 00161 BR - Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta
125
1 NU 211 K C3 - - - 2 6310 C3 1 Sab 01973 GA - 1 6306 C3 2 Sab 01695 BR 3/8"
700 I 30K
1 3312 C3 - - 5/8" - - - - - 1 NU 306 C3 - - -
150
1 NU 213 K C3 - - - 1 6308 C3 2 Sab 01707 BR 3/8"
I 40K
LINHA E/EP 1 NU 308 C3 - - -
LINHA BIE Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta 1 6310 C3 2 Sab 00946 BR 1/2"
I 50K
Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta 2 6304 C3 2 Sab 00798 BA - 1 NU 310 C3 - - -
E1 1/2
1 3210 C3 - - - - - - - - I 60K 1 6312 C3 2 Sab 00977 BR 1/2"
BIE 4
- - - - - 2 6306 C3 2 Sab 01393 BA - 1 NU 312 C3 - - -
E2
- - - - - 2 7313 BUA C3 2 Sab 00517 BR 1/2"
P65/160x
LINHA BIM 1 BL 208 NR C3 2 Sab 01811 B - 1 NU 413 C3 - - -
E3
Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta 1 6308 Z C3 - - -
- - - - 1/2" EP3 EP4 1 6308 Z C3 2 Sab 01811 B - LINHA ITAP
BIM 10
- - - - 5/16" E4 E6 1 3308 NR C3 - - - Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta
- - - - 7/16" 1 5310 C3 2 Vedabras 25835 - 2 6304 C3 2 Sab 02486 BR 5/16"
BIM 12 E8 E10 ITAP 1
- - - - 5/8" 1 5311 NR C3 - - - - - - - -
1 5313 NR C3 1 Sab 00818 BR - 2 6305 C3 2 Sab 00506 BA 5/16"
E12 ITAP 2
LINHA BMI 1 3312 C3 1 Sab 00051 BR - - - - - -
Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta 2 6306 C3 2 Sab 00484 BA 5/16"
ITAP 3
2 7307 BEG C3 1 Sab 00839 BR 3/8" LINHA INI - - - - -
65-200
1 NU 307 C3 1 Sab 00879 BR - Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta 2 6409 C3 2 Sab 00063 BRG 3/8"
ITAP 4
2 7211 BEG C3 2 Sab 02169 BA 3/8" 2 6306 C3 2 Sab 01695 BR 3/8" - - - - -
65-315 I 30
1 NU 311 C3 - - - - - - - - 2 6411 C3 2 Sab 00498 BR 7/16"
ITAP 5
1 6309 C3 1 Sab 02038 BRG - 2 6308 C3 2 Sab 01707 BRG 3/8" - - - - -
80-200G I 40 I 40R
1 3309 C3 1 Sab 00276 BR - - - - - - 1 22224 C3 1 Sab 00803 BAG 3/4"
200-600HD
1 6309 C3 1 Sab 02038 BRG - 2 6310 C3 2 Sab 00946 BR 1/2" 2 7322 BE DB - Sab 01721 BRG -
80-250 I 50
1 3309 C3 1 Sab 00276 BR - - - - - - 1 6411 C3 2 Sab 00498 BR 7/16"
250-290
1 6309 C3 1 Sab 02038 BRG - 2 6312 C3 2 Sab 00977 BR 1/2" 1 6313 C3 - - -
80-330 I 60
1 3309 C3 1 Sab 00276 BR - - - - - - 1 6314 Z - - 1/2"
250-390
2 7313 BG C3 1 Sab 00517 BR 1/2" 1 6314 ZNR - - -
150-320
1 NU 413 C3 1 Sab 00051 BR - LINHA IS 1 6411 C3 2 Sab 00498 BR 7/16"
300-350
1 6313 C3 1 Sab 01790 B L - Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta 1 6313 C3 - - -
200-330
1 3313 C3 1 Sab 02116 BA - 75x50 2 K-529X/K-522 2 Sab 01160 BR 3/8" 1 31319A 1 Sab 02574 BR BI 1/2"
350-480
1 6313 C3 1 Sab 01790 B L - 100x75 - (TIMKEN) - - - 1 30222A 2 Sab 00546 BR BI -
200-380
200-380G 1 3313 C3 1 Sab 02116 BA - 2 6580 / 6535 2 Sab 00803 BAG L 5/8" 1 22222 C3 1 Sab 01774 BRG 5/8"
150x100
500-600
1 6222 C3 1 Sab 01103 BR 5/8" 200x150 - (Rolos Conicos) - - - 1 30319 DB 1 Sab 01829 B -
250-580
2 7222 BWG 1 Sab 00616 BR - 1 SKF 30230 1 Sab 00514 BR LI 5/8"
600-700
1 SKF 31324XJ2 1 Sab 00160 BR -
1 SKF 30230 1 Sab 00514 BR LI 3/4"
750-860
1 SKF 31324XJ2 1 Sab 00160 BR -
MAPA TCNICO - ROLAMENTOS, RETENTORES, GAXETAS, E LUBRIFICANTES - BOMBAS IMBIL

LINHA RAS MODELOS POR CAVALETE


Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta
1 6307 C3 1 Sab 01371 BAG 3/8" INI INK INI K/O ITAP
65-300
1 NU 2307 C3 1 Sab 01695 BR - 32-125 32-125 I 30K 50-160 80-260
1 6309 C3 1 Sab 00063 BRG 7/16" 32-160 32-160 50-200 80-330
80-240
1 NU 2309 C3 1 Sab 01988 BRG - 32-200 32-200 I 40K 65-200 80-400
80-380 1 6309 C3 1 Sab 00063 BRG 7/16" 40-125 P25/62s 40-160 80-250 100-200
100-270 1 NU 2309 C3 1 Sab 01988 BRG - 40-160 40-200 65-315 ITAP 3 100-260
I 30
100-380 1 6311 C3 1 Sab 00498 BR 7/16" 40-200 50-160 I 50K 100-250 100-330
150-300 1 NU 2311 C3 1 Sab 01422 BR - 50-125 50-200 100-315 125-200
150-400 1 6311 C3 1 Sab 01422 BR 7/16" 50-160 32-250 80-400 125-260
200-340 1 NU 213 C3 1 Sab 01160 BR - 50-200 40-250 100-400 150-200
I 60K
65-125 40-315 150-315 100-400
LINHA RA 32-250 50-250 200-315 100-500
Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta 40-250 50-315 125-500 125-330
1 6309 C3 1 Sab 00063 BRG 7/16" 50-250 65-160 P65/160x 150-500 125-400
80-330 I 40 P35/80s ITAP 4
1 NU 2309 C3 1 Sab 01988 BRG - 65-160 65-200 200-400 125-500

100-380 1 6311 C3 1 Sab 00498 BR 7/16" 65-200 65-250 250-500 150-260


P80/200x
150-400 1 NU 2311 C3 1 Sab 01422 BR - 80-160 80-160 300-500 150-330
40-315 80-200 200-230
LINHA RT 50-315 80-250 ITAP 150-400
Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta 65-250 100-200 32-120 150-500
1 6307 C3 1 Sab 01371 BAG 3/8" I 40R 80-200 65-315 32-160 200-330
RT 1
1 NU 2307 C3 1 Sab 01695 BR - 80-250 80-315 40-120 200-400
ITAP 5
1 6309 C3 1 Sab 00063 BRG 7/16" 100-160 80-400 40-160 250-290
RT 2 ITAP 1
1 NU 2309 C3 1 Sab 01988 BRG - 100-200 100-250 50-120 250-330
1 6311 C3 1 Sab 00498 BR 7/16" 65-315 100-315 50-160 250-400
RT 3 P45/120s
1 NU 2311 C3 1 Sab 01422 BR - 80-315 100-400 65-120 300-350
RT 150-400 1 6311 C3 1 Sab 01422 BR 7/16" 80-400 125-250 65-160
RT 200-340 1 NU 213 C3 1 Sab 01160 BR - 100-250 125-315 32-200 RT
100-315 125-400 40-200 50-180
LINHA TCI 100-400 150-250 40-260 RT 1 65-200
I 50
Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta 125-200 150-315 40-330 65-330
2 6308 C3 2 Sab 01988 BRG 3/8" 125-250 150-400 50-200 80-240
80-250
- - - - - 125-315 150-500 50-260 RT 2 80-380
2 7311 C3 2 Sab 02169 BA 1/2" 125-400 P55/140s 200-250 ITAP 2 50-330 100-270
150-300B
1 NU 311 C3 - - - 150-200 200-315 65-200 100-380
2 7314 C3 1 Sab 00051 BR 1/2" 150-250 200-400 65-260 150-300
150-320B RT 3
1 NU 414 C3 1 Sab 00517 BR - 150-315 250-315 65-330 150-400
I 60
1 7313 C3 1 Sab 00051 BR 150-400 200-500 80-160 200-340
150-320 RH
1 NU 413 C3 1 Sab 00517 BR P65/160x 250-400 80-200
2 7313 C3 2 Sab 000804 BR 1/2" 250-500 100-160
200-340B/D
1 NU 313 C3 - - -

250-320C 2 7212 C3 1 Sab 00977 BR 1/2" LUBRIFICAO QUANTIDADES DE LEO


250-390D 1 NU 312 C3 1 Sab 00946 BR -
2 7315 C3 2 Sab 0051 BR 1/2" LINHA MODELOS LUBRIFICAO E/EP ITAP
300-460C
1 NU 413 C3 - - - BC Todos leo MANCAL Qtd MANCAL Qtd
40 / 50 / 65 Graxa E2 0,15 L ITA1 0,17 L
BEK
LINHA BVI 80 / 100 / 125 leo E3 0,50 L ITA2 0,25 L
Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta BEL Todos leo E4 0,65 L ITA3 0,60 L
2 6307 C3 2 Sab 02053 BGA 1/4" BEW Todos leo E6 0,55 L ITA4 1,20 L
BVI 200
- - 1 Sab 02315 GA - BIE Todos leo E8 0,40 L ITA5 4,00 L
1 2308 C3 2 Sab 1699 BR 7/16" BIM Todos leo E10 1,10 L
BVI 300
1 6308 C3 1 Sab 1355 BR - BMI Todos leo E12 1,60 L INI
2 6409 C3 1 Sab 02053 BAG 3/8" BP Todos Graxa / leo EP3 0,85 L MANCAL Qtd
BVI 400
- - 2 Sab 02316 GA - BV Todos* Graxa EP4 0,65 L I30 0,25 L
2 6311 C3 2 Sab 00048 BR 3/8" BVI Todos Graxa EP6 0,40 L I40 0,40 L
BVI 700
- - - Sab 00030 B - BVI UC Todos Graxa I50 0,50 L
1 6315 C3 2 Sab 01912 BRG 1/2" E 1.1/2 (mancal) Graxa E/EP I60 1,00 L
BVI 1000
1 315 C3 - Sab 02422 NBR - E/EP E 1.1/2 (cx.selo) leo CX. SELO Qtd
2 22220 C3 1 Sab 02214 B 1/2" Outros leo E1.1/2 0,10 L RT / RA / RAS
BVI 2000
- - - Sab 00366 BR - INI Todos leo E2 0,10 L MANCAL Qtd
2 67322-D 2 Sab 00248 BR 5/8" INI K/O Todos leo E3 0,55 L RT1 0,60 L
BVI 3000
- - 1 Sab 02214 B - INI S Todos leo E4 0,65 L RT2 0,90 L
2 74851-D 1 Vedabras 32488-A5 3/4" INI V Todos leo E6 0,75 L RT3 2,60 L
BVI 4000
- - - Vedabras 29753-B5 - INK Todos leo E8 1,90 L
2 67720-D 1 Vedabras 30320-B5 3/4" IS Todos Graxa E10 0,80 L INK / INI-K / INI-O
BVI 6000
- - 2 Vedabras 32512-B5 - 500600/600700/ 350480 E12 0,90 L MANCAL Qtd
Graxa
2 67720-D 1 Vedabras 27803-B5 3/4" ITAP 750860 / 250390 EP3 0,65 L SUP P55 1,40 L
BVI 9000
- - 2 Vedabras 27928-B5 - Outros leo EP4 0,65 L SUP P65 1,40 L
RA Todos leo EP6 2,00 L
LINHA BVI UC RAS Todos leo
Bomba Qtd Rolamento Qtd Retentor Gaxeta RT Todos leo * BV3001 - leo
2 6307 C3 2 Sab 02053 BGA 1/4" TCI Todos leo
BVI UC 2
- - 1 Sab 02315 GA -
1 6409 NR 2 Sab 00013 BRG 3/8" GRAXAS RECOMENDADAS LEOS RECOMENDADOS
BVI UC 4
1 409 NUP - - - Fabricante Descrio Fabricante < 3000 rpm > 3000 rpm
2 6409 C3 1 Sab 02053 BAG 3/8" FAG GRAXAZUL SHELL TELLUS - 68 TELLUS - 46
BVI UC 5
- - 2 Sab 02316 GA - SHELL ALVANIA R2 CASTROL HYSPIN - 68 HYSPIN - 46
2 6311 C3 2 Sab 00048 BR 3/8" CASTROL LM 2 ATLANTIC EUREKA - 68 EUREKA - 46
BVI UC 7
- - - Sab 00030 B - ATLANTIC LITHOLINE 2 ESSO P/ TURBINA - 68 P/ TURBINA - 46
ESSO BEACON 2 MOBIL OIL DTE - 26 DTE - 24
LEGENDA MOBIL OIL MOBIL GREASE 77 IPIRANGA IPTUR AW - 68 IPTUR AW - 46
- No Utilizvel/Aplicvel IPIRANGA ISAFLEX 2 PETROBRS MARBRAX TR - 68 MARBRAX TR - 46
PETROBRS LUBRAX INDL GM A2 TEXACO REGAL R & O - 68 REGAL R & O - 46