You are on page 1of 219

)

PEKING UNIVERSITY PRESS


CIP)

.)/.2004.9
(
ISBN 7-301-07584-7

I . n.
m.--- IV. H195.4

CIP(2004)061934

:
:
:
: ISBN 7-301-07584-7/H 1051
:
: 100871
: http://cbs. pku. edu. cn i zpup@ pup. pku. edu.
: 62752015 58874083 62753334
: 82715400
:

:
787x 1092 16 1 4 3 5 8
2 0 0 4 9 1 2 0 0 4 9 1
: 35.00

mm 1
1


12

15


26

29
40

: 43
51


55
65
66

69

77
81
92

:m
95
106


111
122

127
138

145
175
181
187
195
206


.Jt, ;.

()

10

HSK
417
11.72

/150
1006


Q
nr LfV

;^
isii

#

100

I80
80
200

^ ^ ) 8 0 0 0 (
/

30%

Q 2 0 0 2


WTO


(2004.04.19)


2003612;)

2610
20%;164321%1989
158.62686%
152493%
2002
5566GDP5.44%
9000

1.sh6ulfi

2 . d a z a o
()
o
3 . c h o n g z u

4 . n i d n

5.zhlcheng

f
6.fixfng

7.ydosCj

8.zhngh6
()
9.liucheng

10.zdiizdjo

11.xidnp

12.l6ozhdo

13.zorin

14.shngjf

15.guwan

16.f6r6n

17.banzi

18.ch6ngdie

19.jidnqudn
;

20.qidnghuei
()
21.ddzT

22.xiashu

23.tidop
(
24.shangshl

25.panzi

26.n6ihdn

27.zhCi

28.mouqiu
(
29.jfddi

30.zhangmenren

31.dozhein

32.cdii da qi cu

33. dSng w u zhl ji
:

mil
ij

/
1.

2.14

(
)

2.


3.
.#)>

2008

- 7 t
. .

4.


HSK

5.


>/)(X)

1.
2.
3.
4.
5.
6.&

7.
8.
9.
10.
( )

aJUi.-

# f +


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Xf
10.


ADBC:
1. A.
B.
C.
D.
2. A.
B.
C.
D.
3. A.
B.
C.
D.
4. A.
B.
C.
D.
5. A.
B.
C.
D.

AhGc:
A B C D E F
G H I J K L

a b c d e f
g h i j k 1

1.
A._ _(
B. To
El^
...-"J.. I.

I

C.
2.
A.
B.
C.

f
3.
A.
B.
C.
4.
A.
B. 2(H0
C.
5.
A.
B.
C.
6.
A.
B.
C.

7.
A.
B.

C.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
?

1
1 993
1600
7 0 % ; 2 0 % ;
10%

Q

430

417
Q
150

2004.06.11)

1 Ruifuxiang

2 . shCinkduliCi


3. jiO fu sheng ming

4.fl^iAqueren

5.qixia

6.shDjia

7. gongs! heying

8.biduan

9.gSizW
()
10.jTH jTzhTi

11. ch6ng huan shengjT

12.dCidei

13. r6nc6i liushl

14.bSofu

1 5 . x M mngrang

1889

1970
20001992
19982000
19641970

3 0
30%40%50%20%30%

201030

30

2010
20
160400
76400

20103.425

5 1 0 1 5 0 3 0 0 Q


30

20103600


30

70007000
3 0 % 3 5 %

30

30Q

GTP0.3%
0.6%
2
30
30

30

2010
2010

2004.05.17)

2010Q 2010
510

2010

2002123132

20K)

2010
3.4

20H)
2010
2010

1999

1915

150
)

90

2010
1933
~T o


()

1.sWb6hu

2.houxu

3zbngguSn
:
4.chfpfng

5.tongqihul

6.chc3ud6

7.sli6ng bo qianjTn

8. ch6ngshCj xidoylng

9.cunliang
(
10.qTngdan

11.shOniO

12.d6ng(ch0i)qiSn

13. shuT zhang chuan gOo

14.lidnghuei

15.yCrnzud
()
16.lidlieing

17.cengmian

18.huafei


19.g6nggu0n

20.xT xl xiang guan

21.mn zhi td Idii

22.rencl

d
23.Hu6d6ng diqu

24.fDshCj
:
25.fdsh
()
26.kubzhang
(
27.y6ufa

28.huizhan
()
29.wCiyf

30.qian zai n6n feng

31.fCizhQ

32.mCiqTnh6

33.jTnghu6

21


34. yCi shi ju jin
:
35.yiinjf

1 .

2 .

3 .


(v/)(X)

30
2.
( )
3.

4. 30
5.

6.
( )
7.


8.
9.
10. 2010
(
1.30
A.
B.
C.
2.
A.
B.
C.
3.
A.
B.
C.


1.
15018512010

2.

3.

4.

5.;^

6.

7.

o
8.
21

9 .

21
10.


ABCD:
1. A.
B.5W
C.30
D.129
2. A.
B.
C.
D.
3. A.
B.
C.

D.
4. A.
B.
C.
D.
5. A.
B.
C.
D.

,AhGc:
A B C D E F
G H I J K L

a b c d e f
g h i j k 1

(

1.

2.

3.
4.

5.20K)1.
2.
3. 201030
4. 30?
5.
6.

527
2010

2 0 0 5 5 1 2 0 1 0

2010

6 2 5 2 0 1 0

2004.05.31)

1. chQ m o u hua ce

2.cfingw

3.maidian

4.ku)f6

5.chengnuo

6.xidn er yl ji6n

7.rbnghe

8.jianr6ng
(
20041

2010
1000
2003100

200365%85%

CBC(

;POLO

GLX
9GLX
SPARK

1 0 %

i g
..iJ'rM-

>

Q

8 0 %

5 5

6
5 5
Made in China

(2004.05.12)


50

Madein China


1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10.

1.pTnp6i

2_Zh6ngqi xiehul

3. paihangbang

4.jishf
(

>
5. xiOngdiTiylng
(

6. bangshang wu ming
)
7.z]zhCi

8.yi'hein

9.h6yT

10. qing you du zhong

/
11.bTngchf12.rcnt6ng

13. kdubi

14.xnieii

1 5 .

16. jTngjlxfng
(
17.shouxuan

18.tipdii


19.zue> jian zl fu

20.k6ngh6ng
()

21.sdnjiein

22.yi'ngh6

23. shDn IT cheng zhOng

24.qTrigxidng
(
25.qudong

26. wu renwei

27.pjlng

28.yi'w

29.sheingmd
()
30.qianyishi

31.yidan
(
32. yl zhao yi xT

33. shduzhlyCi
(
34. gdngshdu xiangsong

35.fCjy6ng

36.chongqiliang

37.zhuTzhii
-

ife


()(
38.xTnwdi
()
39. qudnlidntidio


40.rich6ng

41.liCjch6ng
:10%
60%
42.bTnfen xudnll

43.jie jT sheng dan

44.f6n ke wei zhu

45.wenjln
:
46.idolido

47.tulW san sh


(V/)(X)

1.
2010 )
2.2003
3.
4. ( )

.
..
' . - ..... .. .... -......V
. ' . . . '.,.. -:.-......
.
^

5.

6.
( )
7. ( )
8. ( )
9.

10.

(
1.
A.
B.1000
C.
2.

A.
B.
C.
3.

A.
B.
C.


1.
A.

B.

2.
A.2003100


B.

3.
A.

B.

4.

4
A.


B.

/

5.
A.
^
B.

6.
A.

B.

7.
A.HSK

B.

8.
A.

B.

37

9.
A.

B.2010

10.
A.
"Made in China
Q
B.


ADBC:
1. A.
B.2003100
C.
D.
2. A.
B.
C.
D.
3. A.
B.
C.
D.
4. A.
B.
C.
D.
5. A.
B.
C.

D.

AhGc:
A B C D E F
G H I J K L

a b c d e f
g. h i j k 1
1.
2.
3.
4.
5.


20031118
2 0 0 3


2 003

50


2 003

WTO

>

i
2 0 0 2 1 2 A M S ( A u t o Motor Sport)
2003
2003
50

/

2003.11.28)

1.gudnmi'ng
()
2.yangshl

3.g6ngxnri

4.fCjyO

5.xi5ng de yi zh5ng
:
6.pfnji
(
7.chufqTng

8 . d d p
^
% 9.gdngmi'ng

10.bCj qu bu ndo

11.r6ngyTng
(
12.ITch6ngbi

___

2400

251370

7%800


1.5

Q
4.3%
3%

430


2004428
426

2003
74432256391990
2003 9683745
4.3%;2004
4.7%

1.kCjnfing

2. qudnwei renshl

3_hu6nji6

4. zdi jiuye

5.xlnblng

6.xidigfing
(

7. bCilfi chenzhong

8. cQfeingxi'ng

9. jfyuxfng

10.ladong

11. r6nc6i duanque

12.pdngdei


13.fCjyu

14.:@5fin(3ngITngyCj

15.shdngw6i
(
16. xifingdiTiyCi
(
17.6u duan si lidn

18.

19.qidnll

20.zhGdu6


I
21.ndrCj
(

+
22.tidokdng
((


23. ddzhdng fangzhen

24.d6oxieing

25.jTzhl

26.shlfdng

27.yu6nt6u

28.rihao
(
29.bOshO
()
30.yOqT
(
31.riqQ
(

1.
2.

1.

2.


(y)(X)

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.3%4.3%
8.
9.
10.

(
1.

A.
B.
C.
2.
A.
B.
C.
3.
A.
B.
C.


1.
A.

B.

2.
A.

B.

3.
A.

B.

4.
A.

B.

5.
A.

B.


ADBC:
1. A.
B.
C.
D.
2. A.
B.
C.
D.
3. A.
B.
C.
D.
4. A.
B.
C.
D.
5. A.
B.
C.
D.

AhGc:
A B C D E F
G H I J K L

a b c d e f
g h i j k 11.

2.

3.
4.
5.


2003900500

4.7%

4783

1040030
20%

55

1.ndCj

2. gongyi
(

# ^ +
3.dSnbao

4.chdngxido
(
5.jlshT


6.jieindng
(
7.t6ngch6u
()
8.pnbng

9.bnggul

10. zhCifO fenli
()(

11.fnliii


35 Q

3
35
8

2001
10

5
1

CEO

1996800019991.7
2.3
3 0 %

500400

2003.08.11)


21

1996

20044
55.4%25.8%
12.2%4.4%2.2%
:
19960001

gj:


000001

1.fanwan

2.zhONO
()
3. yz6
(
4.y)zeii

5. ben bu duojian
(Q
6.riqian

7.jTnllng

8 . m a n m a n

9.zTxdn


10.[Ilzhudnyd duikou

11. xiOngdOng duo

12.t6u g6ngsT

13.rencai shichang14. wCi gong er fan15. tdind6l6ng

1 6 . p O o x i _

17.jiqid

18.zh6sh

19. yTxlli
()
20.ren shen si

21.zhCiguan bumen

22.xCikzh^ig

2 3 . j i s h e i o s u 6

(
)
24. sufzhT
:
25.

26.zhunian

27.dnggdng

28.t6ngbT
()
29.ludhCj


30.bCj yue er tong


31 _kuaguo gongs!

32. jTngjl quanqiuhua

33.riy
()(

1.

2.

3.
(v/)(X)

1.

2.

3.
(
4.
5.

6.

7.

8.

9.
30%
(
10.
(
(
1.()
A. B. C.
2.(
A. B.
C.
3.()
A. B.
C.
4.(

A. B.
C.
5.
A. B. C.
6.()
A. B.
C.
7.)
A.gi B.h6 C.
8.()
A. B. C.
9.
( )
A. B.
10.() C.
A. B.
C.
^
1.
A.
B.

2.
A.
B.
3.
A.38

B.
4.
A.
B.


A.

B.

6.
A.
B.
7.
A.
B.

8.
A.

B.

9.
A.

B.

10.
A.

B.


ABCD:
1. A.
B.
C.
D.
2. A.

B.
C.
D.
3. A.
B.CEO
C.
D.
4. A.
B.
C.
D.
5. A.
B.
C.
D.

AhGc:
A B C D E F
G H I J K L

a b c d e f
g h i j k 1


?.

I ?
2.

?
3.
4.

5.

2 0

(2004.04.07)

15
5243
3140

3600

(2004.06.06)

1.zhongai

2.paisi
PASS

3.r6zh6ng


()(
4.qidnxTn

2
5.gdngd

6.zTge
(
7. j)ngwdi r6nshl

8. M X ! pengren

9 . 6 n m 6

10. yT ji zhl chang11. 5 hCjshdng
(
12.hdu gu zhl y6u

13.xiangydng

42123
45


2000

95%

13
30

3
31
200271.67%
1.1
29.6%33%

2004.04.29)
f
20041211

-
M
i

J
200111(WTO)

200411
2004416
61
2004
1211

1.xTnguT

2.chOlii


3.h6nghuo

4.ddmdichdng


5.ijTng

6. bntO

7. gao ge meng jln

8.rljidn sliwi


9 . _ '
()
10.jCitbu

11.xiSngjl

12.yu6yue yu shi

13.bCj jTngq

14.sTzhf

15.liutong

16.shlchang fen' 6

17.guddCj

18.ddngao

1 9 . d a n l i e shi

20.zhCiddo
(
21.yduxCj kOifdng

22.dbngteii

23.bOnbCj
()

24.didoydn
()
25.mdlu6

26.laoyitao

27.dai huai zhdng

28.zhdi zhuan g u

29. ijtMBLW. youhui zhengce30.ji6n fu

31.ylngdu

32.tanydn

33.gudnli

34.qianshd
()
35.zhdnrCj

()(
3 6 . p x T
()

1.

()

2.


(7),(X)

1.
2.
9 5%
3.
4.

5.
(
1.

#
A.
B.
C.
2.


()o
A.
B.
C.

s
i
3.


A.
B.
C.


1.
A.

B.

o
2.
A.

B.
^
3.
A.

B.

4.
A.

B.351

5.
A.21

B.


ADBC:
1. A.
B.
C.
D.
2. A.
B.
C.
D.
3. A.
B.
C.
D.
4. A.
B.
C.
D.
5. A.
B.
C.
D.

AhGc:

A B C D E F
G H I J K L

a b c d e f
g h i j k 1

_

_ __
_


1. 200411
2.
3.
4.
5.

61

41116

1500010
o18

7


DIY1998


WTO


711
30

2004.04.21)

1.du]zh6n

2.du5n blng xiang jie
:
3.haoyan

4. nbnyl zhlxin

5.cheiyl

6_ticfing


7.chui'xidn sdnchT
:
8_buci xlnlao

9 . z u xian dng

10.xiSnjT

11.huangjln weizhi

7912.si
()
1 3 . y

14.xlshCj

15.cuTshng

QFII

5QFII(
513SMBCQFII
Q ^ ^

Q F I I
S M B C 1 5
QFIIQFII

QFII
QFII200
1307QFII
1307
AST1307

60%

QFII

2030QFII50
QFII
QFII


QFII
79A
QFII
QFII

QFII
Q 30%
QFII

4.884.22
20%6

AH


Mr. Gary Coull)Dr. Jim
Walker)AA

QFII

A H

A323
A
Q A


215B
11
1

(2004.05.22)

I
^
%

QFII ()QFII:(Qualified Foreign Institutional Investors)G200212
A

2006

QFII(2004520
1 . 2 . 3 . 4 . 5 .
6 . 7 . 8 . 9 .
1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 .
14.15.SMBC

A
(
B
)

HHong Kong
HH

(NewYork)N

(Singapore)S

:2090

1.HCj-ShngCish]

2.jln ru renyi
()

3_g6njf
:
4.ITnian

5.gOmfn


6.redian

7.hudti

8.zhngpnhul

9. chudng jllu

10.zhndu1

11.xi6d


12. zhdngmiein

13. biaobang ^

14.zhongcang

15.gCi

1 6 . _

17.WkuT

18.chTxTn

19.bdmieio

20.0 fengwu chang yi fang yan liang

21.m6sh1


22.zhCizhdng

23. ch6ngsheing

24.IThu

25.ddpdin
)
26.b6d6ng

27.0

28.zh6 jT chen sha29.du6nxiein

30.shfe bao jljln

31.yrdtj

32.dip6
()
33.faxfngjiei

34.yfngjia

35.h(3ngn

36.h6kudng

37.lOnjf
(
38.rCi

39. zhngdangshf

40.hongguan


41.zhlyu

42.huoli

43.zhTshD

44.fn

45.guanzhu

46. ddhao shijl

47. bCj ke xidnlidng
(
48.cuThudj

49.chudingshTrcn
(
50. pngy6n

51.keinhdo

52.ju6qT

53. y6um6
C


(y)(X)

1.
2.QFII
QFII
3. QFII()
4.QFII
5.QFII
6.
7. QFII

8.

9.
10.A
(
1.)
A. B.
C.
2.
A. B.
C.
3.1307
A.1307 B.1307 C.1307
4.)
A. B.

c.
5.
A. B.
C.


1.

2.

3.

WTO
4.

5.

6.

7.
1500 1600
1700
8.

9.


)

)i.,


10.


.

ADBC
1. A.
B.
C.
D.
2. A.QFII
B.QFII
C.
D.
3. A.
B.
C.
D.
4. A.
B.
C.
D.
5. A.
B.
C.
D.

AhGc
A B C D E F
G H I J K L

a b c d e f
g h i j k 1*


QFII
79A
QFII
QFII1.
2.
3.
4.
5.AH
6.B11

20082010

1 9 5 8 1 0 0

20002003
4
3200

f f
17
1 1 1
4266%

2004.05.09)

1 miaozhun

2.xiaxun

3. ti'ngzhl bu dong

4.hutou

1616
7
8


1%5.8%
22.1%24.5%28.5%
2001
10
3510
50%;2002500
400184

95

2003

15
6001000

1015
1.5


T O P I O 3 5

TOPIO
Q


4000
5 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0
700060007000
1 9 9 9 2 0 0 0


5000600020038000
2 0 %

>


20%

2003

2001
300
2001
800
3000

2004.03.08)


1.

2.
5
3.

4.

5.


1.

2.

3.

1. Chdngsanpo

2.dushiquan

3.yduhud

4.qiming

5.shdngyl

6_longtou


7 . w O ke bl n


8. wdng qi xiang bei

9.z6ngh6 shiTi

10.baiqiangxian

1 1 .
2004531
12. yitThua

13. B W ^ M rlye jiancheng

14.jinch6ng

15.ddorCi

16.fanyrfan

17.bidnji6

18.buju

19.jlnsanjiao

2 0 .
()
21.slxf
:
22.einsh)


23.mSri>24.ylchdng


(
25.pSnsheng
()
26. paomo

27.zngzhfehul

28.gnjln

f
29.ITxng30. E|] ylnzheng

31.ddddo

32.tfehng
(
33.zhTihe>u

34.paimai

35.qiangshdu
(
36.k6ngjian

37.da qiju

38.pfngtdii


39. liandong xiaoylng

40.nSizhl

41.xiangbdbo

42.jCipo

43. cTiyTl6ng jln

44.liangdian


(7)(x)

1.
2.
3.
4.

5.
( )
(
1.
A.
B.
C.
2.
A .
. :v.- -... . . . r?.,.-* .

B.
C.
3.
A.
B.
C.
4.
A.
B.
C.


1.


2.

3.

4.
74432
25639
5.

6.

7.
F1

8.

9.

10.


ADBC
1. A.
B.
C.
D.
2. A.
B.
C.
D.
3. A.
B.1%10.4%
C.
D. 22.1%
4. A.
B.
C.
D.
5. A.
B.

>
C.
D.

AhGc:A B C D E F
G H I K L

a b c d e f

^
g h i j k 1

f4_ __ _
1%5.8%
22.1%24.5%28.5%2001
10
_ 3510
50%;
2002500400
1841.
2.
3.
4.
5.


16

2003
16)GDP
14.1%5.6
44Q

10

1982

1993

10
GDP

2003

15 Q

200211 2010
2010700030
100

2003816
)

7
5
IC

2004.01.14)

1.g6u


It
2.shiqu

-
()
3. hdiobCjw^igud

4.zuozheng

## ^
()
5.jiameng

6.bdnbl jiangshan

7.chuGnsuO

f4

8. zhlllyCi
(
9.hSnjiein

10. qidngqidng lianshou

11.FfOil yT huang er guo

12.yi xln yT yi

13.shfjf
(
14.jsi ceng xiangshi

15. ti5nshf dill

16.ddshCj dlxia hao ch6ngli6ng

17.qianxOn

18. gdng rong gong jln19.shenbdn
(
20.gbngshf
()
21ywei
()
22.yTnqfng

23.WCjxO

24.wCishf

25. bingjian er zhl

26.yT ling wei h
:,
27. xidnghCj chaitai

28.y6n

29.wdng duljie

30. wdilidn neikuo

31.k6ngd6ng

32. b6l6n zhudingkue)

21

ING


20121500

200

120

2003

12

3 0 % 4 0 %

I N G Rodamco Asia

121

1750

*
5011

10

200360

2004.05.31)

2003613
121
20039211
20044250.5

29%
35%;

430
1.4340%731
5%

1984
,
J1

1998
1998313%8%199911
8%6%20039212004425
7%7.5%

1.l_i

2.c6ngshi
(
3. ershoufang

4.zhongjie

5.budongchan


6.tisu

7. mmm
(
8.lieingjiO
(
9.b6w6
()
10.xnmi

11.zhongjiSn Rliang

12.bu yi yuII
i


V1

d..; <
. . .

^^-.

:
,

%

13. dd zhan shenshou
%

14.qjT

15.guanwang

16.xi6sh6u

17.qfjCi

18.g5oc6ng
((
1 9 . m m g d n

20.yfngn


21.chTjTn

22. gdoddi w u m e n

23.ddng

24.diandanghang

25.r6n mei zhT ji'

26.tdoteii

27.du6du6 bl r6n


28. bntCihuej()
29.mCiji'

30. qdnxi(3ng blngcun

31.jingxiSng zhulu
(
3 2 .
()
33. busl zhangyang

34.qidngulze

35.lieshi

36.xiantian

37.)alT

38.renmai

39.powei

40.shouyizhe

41.yTnjianhul

1.

(
2008


30

2.

3.


7)(X)

1.

2.

3. ( )
4.
5. )
6.30%40%
7.
8.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

HSK

ADBC:
1. A.
B.
C.
D.
2. A.
B.
C.
D.
3. A.
B.
C.
D.
4. A.
B.
C.
D.
5. A.
B.
C.
D.


AhGc:
A B C D E F
G H I J K L

a b c d e f
g h i j k 1


1.
A.
B. (
C .
2.
A. _(
B.
C.
3.
A._

B._ _

C.2002
4.
A.
B.
C.

5.
A._
B.
C._ _


1.
2.
3.

4.
5.

3 2 8

318,
(/


t

f
I


20044

19

4
4


20500
30

3122003
20035118


3 5


Q 4

2004.03.19)

1xTnzheng

2_Iu6

3.ydozhT

4.qljTn
(
5.tidoshlqT

6.pdibTng buzhen

7.jTngql

8_bi5oshng

9.t6umi'ng

10. g6ng bu ke m o

11. y_g er ru

12. w6ishf bu wan


);
o
In
6 1 4

5580
100


1
30
o

3


5
23

fe
.:+1.1-:90

i #
60


:403.5

IT

2004.06.14)

320040
7702003571
1500302010-
30004000
200360%
66

2002

i

1.mfnqT

ti

2.ji5odi6n
3.gudpdi

4.mingming
(
5. w d yT bu shi

6.hQ feng huan yCi
0
7.k6nk6n er tdn

8.tu6tai hueingCi

9. yi hQ xun chang

10.deiwdnr


11. qTngyis

12. yT zi pai kai

13. liangxiang

14.shlsh

15.dkfi

16. /QA xln xue lai chdo

17. yunniang

1 8 . k M

19. z h u M yanjiu

20.chQshl


21.dieindlng

22.houwang

23.feingdei

24. hudli huawdi
(
25. hdoqi'ng manhuai

26.d5n qiang pi ma

27. zongheng jianghu

28.miYigri hudnghuO

i
(

r
29.youxmg zTchan


30.wuxing zTchan

31. shfyd yunying32. zTben yunying

i
33. zhuangu gaizhl

34.wd du you ou
()
35. fdchG shuTmidn

36. _ yT zi zhT cha

37._fdxi6ng lidnpian

38.gnfng


39.chbuhud

40.cTjO

41. 7XU shuT dao qu ch6ng

42.idnsh6u
(
43.zhdy6

44. fngsheng shuT qT

45.ch6u mei bu zhfin46.ddngcl

47. y6u xTn wu II

48. cai zi zhong
:
49.qudinjQn fCjme>

50.ch6ng dao fu zh6

51. m T yanxia
(
52. weiran cheng fng

53.yCjnh6n
()
54.nlng zuot6u

55.fiKM bu zuo feng wei

56. zlchengtlxl


57.rijidn

58.M fengxiangbiao


59.l6oyln

V ,. . , .


X/)(X)

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.1^ ^

2.

3.

4.

5.

6.

7.

HSK
8.

9.

10.


ADBC
1. A.
B.
C.
D.
2. A.
B.
C.
D.
3. A.
B.
C.
D.
- t
- P ..-

i #
4. A .
B.
C.
D.
5. A.


B.
C.
D.

AhGc:
A B C D E F
G H I J K L

a b c d e f
g h i j k 1
1.

2.

3.
ffio
4.

5.
o
6.
(
7.

8.
9.

10.

11.

12.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

20027

2001
10
Q
10

20
90%10

1000
2000
62
6.5

1 3Q

20022004
100
1
2003711
151/3
I S O 90001650
o

70
100

2003 8

19

i i

"it o
8


40


2010160

26
10
1803
50036500

58


30
1589
343587

3
J r

v ,
^s -w,^"
. , ^ ^ -.. - X w , : .
. :

",
, < , . . ^ :"}, . , - "7
ii
.

8
300
2004.03.31)

I. wenmfng yushi
(0
2_jfqiin n6nglieing

3. zhCj cheng yushi

4.tdxi6n

5.bCi qiyan

6.qfpdn jTngfi

7.mldCj

8.kongchengjl

9.shn shi duo shi10.d6 xlng tdmO

II. k chixu fazhan

12.m6iyCj

i
13.jOnshO
(


14.h6ngtu5

15.t6uxidin

16.gu6xi6

#

17.jOcud

18.jTshn
(
19.jTngpTn

20.zhOobiOo

21. chudngddng

13568
247910
2

4
7
9

10


1.

2.

3.

4.

5.


HSK()

1. B D A C

2. C D B A

3. A D C B

4. D B C A

5. D C B A


Ag Bj Cb Dd
Ei Fk Gf HI
Ic Jh Ka Le

1.
A.?
B.
C._
2.
A.
B.
C.

6.

7.

8.

^

9.

10.


1. A D C B

2. C D B A

3. B D C A

4. D B A C

5. C B A D

^IPM:


Ah Bj Cg Dc
Ek Fb Gf Hi
Id Ja Ke U

1. A. B. C
2. A. B. C
3. A. B. C
4. A. B. C
5. A. B. C
6. A. B. C
7. A. B. C1.
150

2.

3.

4.
;

5.

6.

7.

(
.3479H)
12568
130

2
5
6
8
(
1. C 2. C 3. A

1.
1851150
2010
2.

3.

4.

5.


6.

7.

8.
21

9 .

21
10.


1. C A B D
30
510129

2. D B C A

3. B A D C

4. A D C B

:
5. C D A B


Ag Be Cj Df
Ee Fb Gh Ha
Id Ji K1 Lk

1.:

2.
(
)
3.:

4.

5.
2010
1.

2.
3.30%40%50%20%30%

4.
;
5.700030%35%

6.(
12459K)
3678
3

(
1. C 2. A 3. C

1.
A.

B.

2.
A.2003100

B.


3.
A.

B.

4.
A.


B.

5.
A.

B.

6.
A.


B.

7.
A.HSK

B.

8.
A.

B.

9.
A.

B.2010

10.
A.
"Made in China

B.


1. C B D A
2003
100
2. B C A D

3. A C D B

4. C A D B

5. A D B C


Aj B1 Ce Dg
Ec Fi Gd Hk
If Ja Kh Lb1.

2.

3.

4.

5.

Made in China(
147910
23568
2


T
,\

_ _


=
I\
3

6
8

f
(
1. A 2. B 3. C

1.
A.

B.

2.
A.

B.

3.
A.

B.

4.
A.

B.

5.
A.

B.


1. D B C A

2. A D C B

3. C D B A

4. C A B D

5. D C B A


Af Bb Ci Dh
E1 Fk Ge Ha
Ij Jg Kc Ld(1.

2..20042400
1300

#
800

3.
1

4.5.:(
12810
345679
3
4
5
6

7
9

Q
(
1. A 2. B 3. C 4. A 5. A
6. C 7. C 8. B 9. C 10. B
- .. :. ."^rr-, ..

1.
A.
B.

2.
A.
B.
3.
A.381

B.
4.
A.
B.

5.
A.

B.

6.
A.
B.
7.
A.
B.
8.
A.

B.
P
9.
A.

B.

10.
A.

B.


1. BDAC

2. DBCA

3. BADC
CEO

4. BCDA

5. CBADAj Bg Cd De
Ea Fk Gb He
Ii J1 Kh Lf

WR O
1.35

2.:

3.

4.5.:


(
134
25
2

(
1. B 2. A 3. B

1.
A.

B.

2.
A.

B.

3.
A.

B.

4.
A.

B.351

5.
A.21

B.


1. B C A D

2. B D A C

3. D B A C

4. B A D C

5. A D B C


Ak Bi Cj Df
E1 Fh Gg H d
la Jc Kb Le(


1.200412
11

2.
-
.


.
.
. n..:..
^^

3.
13
30
4.

5.(
23579
146810
1
4 QFII

K)A

(
1. C 2. B 3. C 4. A 5. A

1.
A.

2.

. ... .- . . -

163|

3.

WTO
4.

5.

6.

7.
1500 1600
1700
8.

9.

10.

.

1. C D A B

2. B C A D
QFII
QFII
P

3. A C D B
?

4. C B D A

5. D B A C


Ai Bh Cb Dk
Eg Fe Gc Hf
Id J1 Ka Lj(


1.:20045QFII
15QFII
20 30 QFII
2.

3.

4.

5.
.
J
6

- 1
Yr:

\
-,

QFII
;
6.21(
135
24
2

4
TOPIO

(
1. B 2. A 3. B 4. A

1.


2.

3.

4.
74432
25639
5.


6.

7.
F1

8.

9.

10.


1. C A D B

2. A D B C

3. B D A C
1%10.4% 22.1%

4. D B C A

5. D A B C


Ad Bg C1 Dj
Eb Fe Gc Hi
la Jf Kh Lk(1.
2.
3550%;
500

3.

4.

5.
12457
368

3
6
30%40%30%40%
8


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

8.


9.


10.
X
. 6
-
r

. . , : / . - > . ' . ^ kr. .:::::


1

r :
- r :
"": - "--r' d. .^ ;^ ^^^ ^^ ' ~ j 'i' ^ -q3.
A.
B.


C.2002
4.
A.
B.
C.
5.
A.
B.
C.
1.

2.

3.

4.

5.
10
278
13456
1

3
4


1.

2.

3.

4.

5.

.
. .
-
-
....,. . ' ,':.- .

U

/ .iw t


I.
6.

7.

HSK
8.
~

9.

10.


1. D B C A

2. C B A D

3. B C D A

4. A D C B

5. C A D B l


A g B k C1 Dj
Eh Fa Gi He
If Je Kd Lb

1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.1.

2.

3.

4.

5.

6.

IT


(v/)(X)

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7. QFII()
8. )
9. )
10.
(
1.30
A.
B.
C.
2.
A.
B.1000
C.
3
A.
B.

C.
4.

A.
B.
C.
5.
A.
B.
C.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

( )

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
1500 1600
1700
18.

19.

HSK0
20.


ADBC
1. A.
B.
C.
D.
2. A.
B.
C.
D.
3. A.
B.
C.
D.
4. A.
B.
C.
D.
5. A.
B.
C.
D.

AhGc
A B C D E F
G H I J K L

i ( )
a b c d e f
g h i j k 1


1.
A.
B.
C.
2.
A.
B. 2010
C.
3.
A.
B.
C.

4.
A.
B.
C.
5.
A.
B.
C.___
6 .

A.

B.

C.
D.

;


^1.
2.
3.
4.
5.

6. 200411
7.
8.
9.
10.

(v/)(X)

1.
2. 2010
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.3040%
10.
( )
(
1.
A.
B.
C.
2.
A.
B.
C.
3.
A.

B.
C.
4.
A.
B.
C.
5.
A.
B.
C.


1.

2.

3.

4.

5 .

21
6.

. a .. r -
Ej^i

i ( )
7.

8.

9.

10.

11.


12.

13.

14.

15.

16.

17.
F1

18.

183'


:
19.

20.


ADBC
1. A.
B.
C.
D.
2. A.
B.
C.
D.
3. A.
B.
C.
D.
4. A.
B.
C.
D.
5. A.
B.
C.
D.


AhGc
A B C D E F
G H I J K L

a b c d e f
g h i j k 1


1.
A.
B.
C.
2.
A.
B.

C.
3.
A.
B.
C.
4.
A.
B.

C.2002
5 .

A.

B.

C.

D.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3
A 3
4
6 8
5 7
8 8
1 6
9
B 6
7
9 7
8 10
1 3
6 9
8 9
3 5
1 10
6 8
7 4
5 4
6
9 C
1

1
8
7 2
9 6

() 2
D 6
8
5 1
1 8
1 3
6 1
7 6
8 7
8 6 G
( 10 9
W
9 E
4
6 9
10
4 F
6
9 5
1 7
H) 1
8 8
4 3
10 5
8 10
9 4
10 7
4 4
1 2
9 10
6 7
7 10
2 10
+ .-.d
?:
',. V;

10 2 8
7 7 7
9 8
3 J 5
6 2
10 4 2
6 10 10
1 9
H 1 9
10 5
8 4 1
8 6 10
10 4 6
6 9 8
7 8 8
3 4 3
10 2 9
6 6 10
7 1
7 4 K
5 9
2 10 10
10 5 7
10 3 3
7 6 0
5 8 10
7 4 10
2 6 8
2 7 8
10 3 3
7 3 5
4 1 2
6 5 4

..."


7
M 9
L 3
2 5
4 5
5 8
9 66
1
6 10
1 8 5
10 10 8
6 7 5
3 10
3
7 9 8
7 10
3
8 10 9
4
4
Q
8 2
10 9 9
9
8
8 N
10
10
1
2 1
9
4
3
9
9 8
2
6
5
8
1
6
2
9
6
o 4
3
5
8
4 3
1
1
7
P 8
9
8
5
3
. . , ,- .,'4

-190.
SM

5
2
10 S
3
s
2
9
4
5
2

T
7

3
6
3

8
96
5

3 3
10 3
3 1

4 8
1 4
9 7
8
R 10
1
9 10
8 8
7 2
5 6
5 10
4 8
9
SS
8
3
S
5

1 4
5 1
2 3
9 9
3 3 W
3 2
.-V-

10 1
6 10
5 2
4 1
8 3
5 6
3 2
2 8
1 8


^1
i.
^ r %f
.1
-
~


-
>J ^: c
m: }::s
\

,_

8 10 9
10 3 9
10 6 8
2 9 8
8 3 3
8 5 7
3 9 6
6
X Y 7
10
2 10 10
6 3 6
1 1 2
9 9 8
7 6 2
4 3 4
7 3 8
1 7 4
8 8 6
9 5 2
1 8 2
2 3 10
5 5 10
3 8
3 9 Z
4 5
8 10 4
6 10 1
8 3 8
5 8 6
10 8 1
9 10 7
4 5 10
.
& . - W'v-^o
:":

7 3 10
5 5 3
7 7 6
1 4 5
7 5 10
7 6 5
1 4 10
5 5 3
7 5 8
7 5 2
8 7 10
8 10 1
9 10 8
9 5 3


18
;;;

FLCG


1 9 9 6 5 112
(


(
(
(
(
H! ) n) +
r:
r
r
,

I

> /
J.

r ,
I

r
\Mo


(

(

2 0 0 2 1 2 1


20048
(


(:


.
S
,f .


>
>
i
:
*\ r
y

^ J :
*
ij

H

./
r
'-

'.
V-

197' ?
J

\ <- i .
)
.1-.)\.:i

r-
r .,

:
(
>

Sr^ J
E
t(
1.;2.3.4.

(
1.;2.(;3.4.

20041211
20041211

19(2003.06.12
(

:
(

m a m - - - -


(4000
5

400

(2
(

O Cf
A " '.
- .:.-::..
, V
- ...\ ,.^ /.r

2 0 0 3 1 1 1


18
(

2 0 0 3 5 1
2004
121

i

(8(2004.03.02
(


(
(
(


70%;
20051210


[113]
(

,


;.

25%

(
(

(50%50%

(
,

2 0 0 2 1 2 1


(200331372
(

2 0 0 3 9 1


(21
(


)
)


51%;

75%;
30

VCDDVD

200411


()
http://www.npc.gov.cn/
(
http://www.eppcc.gov.cn/

http://www. china.org.cn/

http://www.govonline.cn/

http://wwwl.cei.gov.cn/govinfo/

http://www.sdpc.gov.cn/

http://www.drc.gov.cn/

http://www.sasac.gov.cn/index.html
(
http://www.setc.gov.cn/index.htm

http://www.mof.gov.cn/

http://www.mofter.gov.cn/

http://www.mlr.gov.cn/

http://www.molss.gov.cn/

http://www.mps.gov.cn/

http://www.mii.gov.cn/

http://www.safe.gov.cn/

http:/Avww.saic.gov.cn/

http://www.stats.gov.cn/

http://www.sipo.gov.cn/

http://www.cpi.gov.cn/

http://www.cusfoms.gov.cn/

http://www.pbc.gov.cn/
(
http://www.csre.gov.cn/cn/hompage/index.jsp
(
http://www.brc.gov.cn/
(
http://www.circ.gov.cn/

http://www.sic.gov.cn/
(
http://www.cca.org.cn/http://www.beijing.gov.cn/

http://www.tj.gov.cn/

^

http://www.shanghai.gov.cn/

http://www.cq.gov.cn/

http://www.wh.gov.cn/

http://www.gz.gov.cn/

http://www.nanjing.gov.cn/

http://www.hangzhou.gov.cn/

http://www.dalian.gov.cn/index.htm

http://www.qingdao.gov.cn/default.nsf

http://202.99.23.199/home/begin.cbs

http://www.lawbase.com.cn/

http://www.chinainvestlaw.com/
315
http://www.88e.com.cn/315/

http://www.xinhuanet.com/

http://www.people.com.cn/

http://www.china.com.cn/

http://www.chinanews.com/

http://www.cnsphoto.com/

http://www.cctv.com/news/

http://www.cri.com.cn/

http://www.china.org.cn/ engish/index.htm/

http://union.zhongsou.com/

http://www.eastday.com/

http://www.southcn.com/

http://www.xibunet.com/

http:// news.enorth.com.cn/

http://www.phoenixtv.com/

http://www.china-bk.com/

http://www.peopledaily.com.cn/

http://www.jfdaily.com.cn/

http://www.gmw.cn/

http://www.nanfangdaily.com.cn/southnews/

http://www.tianjindaily.com.cn/

http://www.beijingtimes.com.cn/

http://www.bjd.com.cn/

http://www.chinadaily.com.cn/engish/home/index.html

http://www.chinaecnomy.ce.cn/nol/

http://www.zgxxbcom.cn/

http://jjckb.xinhuanetxom/www/index.shfml

http://www.eobserver.com.cn/

http://www.financiahnews.com.cn/

http://www.people.com.cn/GB/paper66/index.html

http://www.zxrs.com/

http://www.cb.com.cn/

http://www.cs.com.cn/

http://www.zgfdcb.com/

http://www.cnautonews.com/anews/


http://www.cena.com.cn/http://www.china-school.net/

http://www.pku.edu.cn/

http://www.tsinghua.edu.cn/

http://www.fudan.edu.cn/

http://www.nju.edu.cn/

http://www.zju.edu.cn/

http://www.ustc.edu.cn/

http://www.sjtu.edu.cn/

http://www.tju.edu.cn/

http://www.buaa.edu.cn/

http://www.nankai.edu.cn/

http://www.jlu.edu.cn/

http://www.hit.edu.cn/v2/

http://www.whu.edu.cn/:

r
Jl

http://www.ruc.edu.cn/

http://www.zsu.edu.cn/

http://www.211.147.205.74/scu2003/Default.htm

http://www.lzu.edu.cn/

http://www.china-ns.com/

http://www.ce.net.cn/

http://www.industrychina.net/

http://www.i 18.cn/

http://www.ccn.com.cn/news/index.php

http://www.chinachamber.com.cn/

http://www.chinamarket.com.cn/ c/

http://www.cpe.com.cn/

http://www.chinafiw.com/

http://www.chinaexcite.com/china/indexl.htm

http://www.ccec.com.cn/new/ china/index.htm

213


http://www.cnsfock.com/

http://www.qhdb.com.cn/

http://www.estate-china.com/

http://www.chinacars.com/

http://www.ceic.gov.cn/

http://www.cintcm.ac.cn/

http://www.cnta.com/

http://www.chinahotel-online.com/

http://www.chinaadl 14.com/

http://www.cfn.com.cn/

http://www.chinacj.cn/

http://www.ywbb.com/

http://www.ccicp.com/

http://www.zglp.cn.gs/

http://www.eachnet.com/
'
http://www.xinhuabookshop.com/

http://pastbook.myrice.com/

http://wenxue.tom.com/

http://www.chinatalent.com.cn/

http://www .job365.cn/

http://www.fesco.com.cn/

http://www.shrencai.com/

http://www.newhopegroup.com/

http://www.shide.com.cn/
()
http://www.fosun.com/

http://www.chnche.com/

http://www.wanxiang.com.cn/

http://www.china-orient.com/

http://www.iitim.com/show/guangsha/gsgf-index.htm

http://www.chint.com/

http://www.seastar.com.cn/

http://www.cnsuning.com/index.jsphttp://www.beijing-hyundai.com.cn/looknew/index.asp
)
http://www.foyota.com.cn/

http://www.guangzhouhonda.com.cn/
()
http://www.changan.com.cn/

http://www.faw.com.cn/

http://www.csvw.com/csvw/index.htm

http://www.shanghaigm.com/about/index.jsp

http://www.jinbei.com/

http://www.tjfaw.com.cn/

http://www.dpca.com.cn/index.htmhttp://www.vanke.com/
()
http://www.shld.com/

:.
X c - :;::':'%;

http://www.f-h-g.com.cn/

http://www.capitalgroup.com.cn/

http://www.jobl68.com/talent/logo_emloy/2003-9/hengda

http://www.hopsen.com.cn/

http://www.bucid.com/

http://www.greenlandsc.com/

http://www.rfchina.com/

http://www.gdfdc.com/hy-hnpq-htm

http://www.haier.com/indexc800.asp

http://www.leonovo.com/index.html
TCL()
http://www.tcl.com.cn/china/index.jsp
(
http://www.sva.com.cn/

http://www.chinapanda.com.cn/index.jsp

http://www.hisense.com/index.jsp

http://www.huawei.com.cn/index.shtml

http://www.founderpku.com/
W .... " d ^ , . , ' ..,
- ... .... I ' - ^ s r X w * ' - -ij, . ^ .... ,.'.-..- i.9^-:.i..... ... ...O"! -

. ,..v - , - y ...-
.hV


http://www.chinamd.com/

http://www.zte.com.cn/index.jsphttp://www.hualiangroup.cn/

http://www.lncei.gov.cn/

http://www.guomei.com.cn/

http://www.ngs 1685.com/

http://www. 114hy.com/businessmember/bm_details.asp
()
http://www.cqinfo.net/qy/smfw/cqssjtyxgs.htm

http://www.tjcw.com/quan-hua/leaders-intro.htm
(
http://www.wfj.com.cn/

http://www.kingl23.com/ysztc/building/sanming/union/wj.php

http://www.yuyuantm.com.cn/