You are on page 1of 4

ABC voor de natuurloop Hooglede Gits op 28 april 2017 – start 20u30

Afstand:

Het parcours van de eerste natuurloop Hooglede Gits is het parcours van de 24uur
mountainbike van de vzw t24. Er wordt in omgekeerde richting gelopen op het parcours van
de 24uur mountainbike. De afstand betreft 5 kilometer per ronde. Er is mogelijkheid tot het
lopen van 5 of 10 kilometer.

De organisatie behoudt zich echter het recht toe om de route op bepaalde delen te wijzigen
mocht dit noodzakelijk zijn om de veiligheid en het comfort van de deelnemers te garanderen.

Het parcours is volledig bewegwijzerd met wegwijzers.

Bagage:

Bagage wordt gratis bewaard in de tent. De bagage is NIET bewaakt.

Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere
eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de ter
beschikking gestelde kleedaccommodatie.

N.B: Achtergelaten kleding en bagage wordt twee weken bewaard, nadien wordt alles aan een
goed doel geschonken.

Bereikbaarheid en Parkeren:

Parkeren moet gebeuren buiten het domein van Savio op het daarvoor voorzien parkeerterrein
in de Bollestraat!

Hou rekening met de deelnemers van de 24uur mountainbike welke zich komen installeren op
de camping.

Betalingen:

De betalingen voor de inschrijvingen dienen op vrijdag 14 april bij banksluiting in ons bezit te
zijn voor de aanvang van de loop. Indien er geen betaling kan getraceerd worden zal de
DAGPRIJS aangerekend worden.

Houd rekening met de verwerkingstijd, dit kan bij sommige banken oplopen tot 3 dagen.

Indien de Deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, vindt geen restitutie van
het inschrijfgeld of andere betalingen plaats. Het inschrijvingsgeld gaat integraal naar Velo
Afrique.

Rekeningnummer: BE27 3770 8321 9973 – Chris Dewispelaere

Film / foto:
Tijdens het evenement zullen er door de organisatoren fotografen foto’s of filmopnames
gemaakt worden.

Elke loper verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van
het tijdens of rond het evenement gemaakt beeldmateriaal waarop hij/zij zichtbaar is. Ook bij
publicatie voor promotionele doeleinden van natuurloop Gits zal de deelnemer hiervoor geen
vergoeding claimen.

De foto's vindt u terug op de website www.t24mtb.be of op de facebookpagina Run For
Afrique. Deze kan men kosteloos downloaden voor eigen gebruik.

Inschrijvingen / Voorinschrijvingen:

Ischrijvingen kunnen gebeuren door middel van het invullen van het daarvoor voorziene
formulier .

De inchrijvingen worden afgesloten op vrijdagavond 14 april.

Vooringeschreven deelnemers die hun betaling niet verricht hebben verliezen de voordelen
van de voorinschrijvingen.

Inschrijfkantoor:

Het afhaalpunt voor alle startnummers bevindt zich in de wisselzone van de 24uur
mountainbike Hooglede Gits. De wisselzone is voorzien van een tent. Het betreft dus niet de
grote tent maar de kleine tent naast het tennisterrein. De deuren gaan open vanaf 18u30.

Instructies wedstrijdleiding:

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet
op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie
van de natuurloop Gits. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg
hebben.

Kilometeraanduiding:

Er is voorzien in kilometeraanduiding.

Kleedkamers en douches:

Er zijn kleedkamers met uitgebreid sanitair en beperkte douchemogelijkheden voorzien in de
sporthal.

Ligging:

Dominiek Savio instiuut (voetbalterrein)- Koolskampstraat 24-37 – 8830 Gits

Organisatie:
De Run For Afrique is een nevenorganisatie van de vzw T24 t.v.v. Vélo Afrique

T24vzw. Pa. Loirestraat 13 te 8820 Torhout

Persoonsgegevens:

De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen
in een bestand voor administratie en voor noodgevallen. De deelnemer verleent door zijn
inschrijving toestemming aan de organisator tot gebruik van zijn mailgegevens voor het
toezenden van specifieke informatie over volgende loopevenementen via nieuwsbrieven.

Men kan te allen tijde definitief uitschrijven van de nieuwsbrieven via de in de nieuwsbrief
aanwezige uitschrijflink.

De deelnemer verleent door de deelname aan Run For Afrique toestemming aan de
organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door
middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Rekeningnummer:

T24vzw.

Iban:

Bic:

Start:

KOM OP TIJD !!! Of haal uw nummer op donderdag 27 april 2017 af tussen 18 en 20 uur in
de tent gelegen nabij het voetbalterrein.

Startnummer / Tijdregistratie:

De tijdregistratie wordt manueel uitgevoerd.

Men dient te lopen met de door de organisatie aangeleverde startnummer, deze kunnen op de
dag van de wedstrijd op het inschrijfkantoor afgehaald worden.

Het starnummer is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

De Deelnemer dient het startnummer op zijn/haar borst te bevestigen met behulp van
veiligheidsspelden. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het
nummer en de erop afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn in vooraanzicht. Het mag niet
worden afgedekt, afgesneden of gevouwen.

De organisator stelt de finishtijd van de deelnemer vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen
na geconstateerde onjuistheden. Deze vaststelling is bindend.

Tijdaanduiding:
Er wordt een indicatieve klok opgesteld aan de aankomst.

Toiletten:

Toiletten vind je op het terrein in omgeving camping en Zaniboo tent. .

Gratis Buff:

De inschrijvers krijgen een gratis buff zolang voorraad strekt.

Uitslag:

De uitslag zal te vinden zijn op www.t24mtb.be en de facebookpagina Run For Afrique.

Veiligheid, verantwoordelijkheid en risico:

Het parcours is volledig verkeersvrij en het verkeer wordt geregeld door seingevers en politie.

De verkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving blijft tijdens het evenement op het gehele
parcours onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties
waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.

Deelname geschiedt voor eigen risico. T24vzw is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe
ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade
het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze
uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke
schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

Indien ondanks het bepaalde in het vorige lid, de aansprakelijkheid van de organisator voor
schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting tot vergoeding van
die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake
van die schade uitkeert.

Deelnemers dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een
nabestaande mocht lijden ten gevolge van een overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door de
deelname aan het evenement.

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel
psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door
training voldoende zal hebben voorbereid. De organisator adviseert dat de deelnemers aan het
evenement zich sportmedisch laten onderzoeken.

Deelnemers vrijwaren de organisator voor schade en hinder die derden mochten veroorzaken
door een handelen of nalaten met betrekking tot het evenement.

Sponsors van het evenement en de gemeente(n) waarin het plaatsvindt, zijn op dezelfde voet
als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.