You are on page 1of 36

inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.

CHuyn bi dng hc sinh gii lp 4


CHuyn 1
Tm thnh phn cha bit ca php tnh
Bi 1: Tm x
x + 678 = 2813 4529 + x = 7685 x - 358 = 4768
2495 - x = 698
x x 23 = 3082 36 x x = 27612 x : 42 = 938
4080 : x = 24
Bi 2: Tm x
a. x + 6734 = 3478 + 5782 2054 + x =
4725 - 279
x - 3254 = 237 x 145 124 - x =
44658 : 54
Bi 3: Tm x
a. x x 24 = 3027 + 2589 42 x x =
24024 - 8274
x : 54 = 246 x 185 134260 : x =
13230 : 54
Bi 4*: Tm x
a. ( x + 268) x 137 = 48498 (x+
3217) : 215 = 348
( x - 2048) : 145 = 246 (2043 - x) x
84 = 132552
Bi 6*: Tm x
a. x x 124 + 5276 = 48304 x x 45 -
3209 = 13036
x : 125 x 64 = 4608 x : 48 : 25
= 374
b. 12925 : x + 3247 = 3522 17658 : x -
178 = 149
15892 : x x 96 = 5568 117504 :
x : 72 = 48
Bi 7*: Tm x
75 x ( x + 157) = 24450 14700 : (
x + 47) = 84
69 x ( x - 157) = 18837 41846 : ( x
- 384) = 98
c. 7649 + x x 54 = 33137 35320 - x
x 72 = 13072
4057 + ( x : 38) = 20395 21683 - ( x :
47) = 4857
Bi 8*: Tm x
1
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
a. 327 x (126 + x) = 67035 10208 :
(108 + x) = 58
b. 68 x (236 - x) = 9860 17856 :
(405 - x) = 48
c. 4768 + 85 x x = 25763 43575 - 75 x
x = 4275
d. 3257 + 25286 : x = 3304 3132 -
19832 : x = 3058
Bi 9*: Tm x
x x 62 + x x 48 = 4200 x x 186 - x x 86 = 3400 x x 623 - x
x 123 = 1000
x x 75 + 57 x x = 32604 125 x x - x x 47 = 25350
216 : x + 34 : x = 10 2125 : x - 125 : x = 100
Bi 14 : Tm x
*

x x a = aa ab x x = abab abc x x = abcabc


aboabo : x = ab
Bi 15*: Tm x
xx + x + 5 = 125 xxx - xx - x - 25 =
4430
xxx + xx + x + x = 992 xxx + xx + x + x
+ x + 1 = 1001
4725 + xxx + xx + x = 54909 35655 - xxx - xx -
x = 5274

CHuyn 2
Th t thc hin cc php tnh trong biu thc. Tnh gi tr ca biu thc
Bi 1: Tnh gi tr biu thc:
234576 + 578957 + 47958 41235 + 24756
- 37968
324586 - 178395 + 24605 254782 - 34569
- 45796
Bi 2: Tnh gi tr biu thc:
a. 967364 + ( 20625 + 72438) 420785 + (
420625 - 72438)
b. ( 47028 + 36720) + 43256 ( 35290 +
47658) - 57302
c. ( 72058 - 45359) + 26705 ( 60320 -
32578) - 17020
Bi 3: Tnh gi tr biu thc:

2
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
25178 + 2357 x 36 42567 + 12328 : 24 100532 - 374 x 38
2345 x 27 + 45679 12348 : 36 + 2435 134415 - 134415 : 45
235 x 148 - 148 115938 : 57 - 57
Bi 4: Tnh gi tr biu thc:
324 x 49 : 98 4674 : 82 x 19 156 + 6794 :
79
7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 :
42
Bi 4: Tnh gi tr biu thc:
427 x 234 - 325 x 168 16616 : 67 x
8815 : 43
67032 : 72 + 258 x 37 324 x 127 : 36
+ 873
Bi 4: Tnh gi tr biu thc:
213933 - 213933 : 87 x 68 15275 : 47 x
204 - 204
13623 -13623 : 57 - 57 93784 : 76 - 76
x 14
Bi 5*: Tnh gi tr biu thc:
48048 - 48048 : 24 - 24 x 57 10000 -
( 93120 : 24 - 24 x 57 )
100798 - 9894 : 34 x 23 - 23 425 x 103 -
( 1274 : 14 - 14 )
( 31 850 - 730 x 25 ) : 68 - 68 936 x 750 -
750 : 15 - 15
Bi 5*: Tnh gi tr biu thc:
17464 - 17464 : 74 - 74 x 158 32047 - 17835 :
87 x 98 - 98
( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48 167960 -
(167960 : 68 - 68 x 34 )
Bi 6: Cho biu thc P = m + 527 x n
a. Tnh P khi m = 473, n = 138.
Bi7: Cho biu thc P = 4752 : ( x - 28 )
a. Tnh P khi x = 52.
b. Tm x P = 48.
Bi 8*: Cho biu thc P = 1496 : ( 213 - x ) + 237
a. Tnh P khi x = 145.
b. Tm x P = 373.
- Cho biu thc B = 97 x ( x + 396 ) + 206
a. Tnh B khi x = 57.
b. Tm x B = 40849.
Bi 9*: Hy so snh A v B bit :
3
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
a. A = 1a26 + 4b4 + 57c B = ab9 + 199c
b. A = a45 + 3b5 B = abc + 570 -
15c
c. A = abc + pq + 452 B = 4bc + 5q +
ap3
Bi 10*: Vit mi biu thc sau thnh tch cc tha s:
a. 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 b. mm + pp
+ xx + yy
c. 1212 + 2121 + 4242 + 2424
Bi 11*: Cho biu thc: A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hy t du ngoc
vo v tr thch hp biu thc A c gi tr l: (ch trnh by cc
bc thc hin).
a, 47 b, S b nht c th. c, S ln
nht c th.

Bi 12* : Cho dy s : 3 3 3 3 3 (5 5 5 5 5) . Hy in thm cc du


php tnh v du ngoc vo dy s c kt qu l :
a. 1 b. 2 c. 3
d. 4

4
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.

CHuyn 3
Vn dng tnh cht ca cc php tnh tnh nhanh, tnh thun tin
(2 tit )

Bi 1: Tnh nhanh:
237 + 357 + 763 2345 + 4257 - 345 5238 - 476 + 3476
1987 - 538 - 462
4276 + 2357 + 5724 + 7643 3145 + 2496 +
5347 + 7504 + 4653
2376 + 3425 - 376 - 425 3145 - 246 + 2347 -
145 + 4246 - 347
4638 - 2437 + 5362 - 7563 3576 - 4037 - 5963
+ 6424
Bi 1: Tnh nhanh:
5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5 25 + 25 + 25 + 25 +
25 + 25 +25 + 25
45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15 2 + 4 + 6 + 8 + 10 +
12 + 14 + 16 + 18
125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25
Bi 2: Tnh nhanh:
425 x 3475 + 425 x 6525 234 x 1257 -
234 x 257
3876 x 375 + 375 x 6124 1327 x 524 -
524 x 327
257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214 325 x 1574 - 325 x
325 - 325 x 249
312 x 425 + 312 x 574 + 312 175 x 1274 - 175
x 273 - 175
Bi 3: Tnh nhanh:
4 x 125 x 25 x 8 2 x 8 x 50 x 25 x 125 2 x 3 x 4 x 5 x 50
x 25
25 x 20 x 125 x 8 - 8 x 20 x 5 x 125
Bi 4*: Tnh nhanh:
8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 6 x 1235 x 20 - 5 x
235 x 24
(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 - 143 ) 54 x 47 - 47 x 53 -
20 - 27
Bi 5*: Tnh nhanh:
5
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
10000 - 47 x 72 - 47 x 28 3457 - 27 x 48 - 48
x 73 + 6543
Bi 6*: Tnh nhanh:
326 x 728 + 327 x 272 2008 x 867 + 2009
x 133
1235 x 6789x ( 630 - 315 x 2 ) (m:1-mx1):(mx
2008 + m + 2008 )
Bi 7*: Tnh nhanh:
399 45 55 399 1995 1993 18
1995 1996 1991 1995 1975 1993 1994
1996 1995 996
1000 1996 1994
Bi 8*: Cho A = 2009 x 425 B = 575 x 2009 Khng tnh A v B, em
hy tnh nhanh kt qu ca A - B ?

CHuyn 4
Mi quan h gia cc thnh phn ca php tnh (4 tit)
A/ Vn dng mi quan h Tm cc thnh phn ca php tnh:
1- Tm mt s bit rng nu cng s vi 1359 th c tng l
4372.
- Tm mt s bit rng nu ly 2348 cng vi s th c tng l
5247.
- Tm mt s bit rng nu tr s cho 3168 th c 4527.
- Tm mt s bit rng nu ly 7259 tr i s th c 3475.
2- Hai s c hiu l 1536. Nu thm vo s tr 264 n v th hiu
mi bng bao nhiu ?
- Hai s c hiu l 1536. Nu bt s tr 264 n v th hiu mi
bng bao nhiu ?
- Hai s c hiu l 3241. Nu bt s b tr 81 n v th hiu mi
bng bao nhiu ?
- Hai s c hiu l 3241. Nu thm vo s b tr 81 n v th hiu
mi bng bao nhiu ?
3- Hai s c hiu l 4275. Nu thm vo s b tr 1027n v v bt
s tr 2148 n v th c hiu mi bng bao nhiu ?

6
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
- Hai s c hiu l 5729. Nu thm vo s tr 2418 n v v bt s
b tr 1926 n v th c hiu mi bng bao nhiu ?
4- Cho mt php tr. Nu thm vo s b tr 3107n v v bt s
tr 1738 n v th c hiu mi l 7248. Tm hiu ban u ca
php tr.
- Cho mt php tr. Nu thm vo s tr 1427 n v v bt s b
tr 2536 n v th c hiu mi l 9032. Tm hiu ban u ca
php tr.
5- Tm mt s bit rng nu nhn s vi 45 th c 27045.
- Tm mt s bit rng nu ly 72 nhn vi s th c 14328.
- Tm mt s bit rng nu chia s cho 57 th c 426.
- Tm mt s bit rng nu ly 57024 chia cho s th c 36.
6- Tm hai s bit s ln gp 7 ln s b v s b gp 5 ln thng.
(hn, km)
- Tm hai s bit s ln gp 9 ln thng v thng gp 4 ln s b.
- Tm hai s bit s s b bng 1/5 s ln v s ln gp 8 ln thng.
- Tm hai s bit thng bng 1/4 s ln v gp 8 i s b.
- Tm hai s bit s s b bng 1/3 thng v thng bng 1/9 s ln.
7- Trong mt php chia ht, 9 chia cho my c:
a, Thng ln nht.
b, Thng b nht.
8-Tm mt s bit nu chia s cho 48 th c thng l 274 v s
d l 27.
- Trong mt php chia c s chia bng 59, thng bng 47 v s d l s
ln nht c th c. Tm s b chia.
- Tm mt s bit rng nu em s chia cho 74 th c thng l
205 v s d l s d ln nht.
- Tm s b chia ca mt php chia bit thng gp 24 ln s chia v
c s d ln nht l 78.
9- Mt php chia c thng bng 258 v s d ln nht c th c l 36.
Tm s b chia.
10- Tm mt s bit rng nu em s chia cho 68 th c thng
bng s d v s d l l s d ln nht c th c.
11- Tm s b chia v s chia b nht c thng bng 125 v s d
bng 47.
12*- Mt s t nhin chia cho 45 c thng l 36 v d 25. Nu ly s
chia cho 27 th c thng bng bao nhiu? s d bng bao nhiu?
- Mt s t nhin chia cho 38 c thng l 75 v s d l s d ln nht.
Nu ly s chia cho 46 th c thng bng bao nhiu? s d bng
bao nhiu?

7
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
13- Mt php chia c s chia bng 57, s d bng 24. Hi phi bt i s
b chia t nht bao nhiu n v c php chia ht. Khi thng
thay i th no?
- Mt php chia c s chia bng 48, s d bng 23. Hi phi thm vo s
b chia t nht bao nhiu n v c php chia ht. Khi thng
thay i th no?
14* - Mt php chia c s chia bng 7, s d bng 4. Hi phi thm vo
s b chia t nht bao nhiu n v c php chia ht v c th-
ng tng thm 3 n v.
- Mt php chia c s chia bng 8, s d bng 5. Hi phi bt s b chia
t nht bao nhiu n v c php chia ht v c thng gim i
2 n v.
15- Tm mt s bit rng ly 16452 chia cho s c 45 v d 27.
16*- Mt php chia c s b chia bng 44, thng bng 8, s d l s d ln
nht c th c. Tm s chia.
B/ Vn dng k thut tnh gii ton:
1, Tng ca hai s l 82. Nu gp s hng th nht ln 3 ln th c
tng mi l 156. Tm hai s .
- Tng ca hai s l 123. Nu gp s hng th hai ln 5 ln th c
tng mi l 315. Tm hai s .
2, Hiu ca hai s l 234. Nu gp s b tr ln 3 ln th c hiu mi
l 1058. Tm hai s .
- Hiu ca hai s l 387. Nu gp s tr ln 3 ln th c hiu mi l
113. Tm hai s .
- Hiu ca hai s l 57. Nu vit thm ch s 0 vo tn bn phi s b
tr th c hiu mi l 2162. Tm s b tr v s tr.
- Hiu ca hai s l 134. Nu vit thm mt ch s vo tn bn phi s
b tr th c hiu mi l 2297. Tm s b tr , s tr v ch s vit
thm.
3, Tng ca hai s l 79. Nu tng s th nht ln 4 ln v tng s th
hai ln 5 ln th c tng mi l 370. Tm hai s .
- Tng ca hai s l 270. Nu tng s th nht ln 2 ln v tng s th
hai ln 4 ln th tng mi tng thm 370 n v. Tm hai s .
4, Tch ca hai s l 1932. Nu thm vo tha s th nht 8 n v
th c tch mi l 2604. Tm hai s .
- Tch ca hai s l 1692. Nu bt tha s th hai 17 n v th c
tch mi l 893. Tm hai s .
5 - Khi cng mt s t nhin vi 107, mt bn hc sinh chp nhm
107 thnh 1007 nn c kt qu l 1996. Tm tng ng ca php
cng.
- Khi cng 2009 vi mt s t nhin, mt bn hc sinh chp nhm
2009 thnh 209 nn c kt qu l 684. Tm s hng cha bit.
8
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
6, Khi tr mt s c 3 ch s cho mt s c 1ch s, do ng tr, mt
bn hc sinh t s tr thng vi ch s hng trm nn c kt
qu l 486 m l ra kt qu ng phi l 783. Tm s b tr v s tr.
7, Khi nhn mt s t nhin vi 6789 do lng tng, bn Hoa t tt
c cc tch ring thng ct nh trong php cng nn c kt qu l
296280. Em hy gip bn tm tch ng ca php nhn .
8, Khi nhn mt s t nhin vi 235 do s , bn Cc tch ring th
hai v th ba thng ct nh trong php cng nn c kt qu l
10285. Em hy tm tch ng gip bn.
9- Khi nhn mt s t nhin vi 142 do lng tng, bn Lan vit ln
tha s th hai nn lm cho kt qu tng 27255. Em hy gip bn
tm tch ng ca php nhn .
- Khi nhn mt s t nhin vi 103 do lng tng, bn Hu vit thiu
ch s 0 nn lm cho kt qu gim 37080. Em hy gip bn tm
tch ng ca php nhn .
10, Khi nhn 234 vi mt s t nhin, do chp nhm, bn Ngc lm
i ch ch s hng nghn vi ch s hng chc; ch s hng n
v vi ch s hng trm ca tha s th hai nn c kt qu l
2250846. Em hy gip bn Ngc tm tch ng ca php nhn .
11, Lan thc hin mt php nhn, do vit nhm ch s hng n v
ca tha s th hai t 2 thnh 8 nn c kt qu l 2034 m ng l
phi l 1356. Em hy tm cc tha s ban u ca php nhn .
12, Khi nhn 254 vi mt s c hai ch s ging nhau, bn Hng
t tt c cc tch ring thng ct nh trong php cng nn c kt
qu km tch ng l 16002. Em hy gip bn tm tch ng ca
php nhn .

9
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.

CHuyn 5
Du hiu chia ht
Kin thc cn nm:
- Hc sinh nm c 2 nhm du hiu c bn:
+ Du hiu chia ht cho 2 ; 5. (xt ch s tn cng)
+ Du hiu chia ht cho 3 ; 9. (xt tng cc ch s)
+ Nm c cc du hiu chia ht cho 4 ; 8
+ Nm c cc du hiu chia ht cho 6 ; 12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 36 ; 45 ; 72
...
+ Nm c mt s tnh cht ca php chia ht v php chia c d.
- Bit da vo du hiu chia ht xc nh s d trong cc php
chia.
- Bit da vo du hiu chia ht tm s v lp cc s theo yu
cu.
Bi tp vn dng
1- Vit 5 s c 5 ch s khc nhau:
a. Chia ht cho 2 ; b. Chia ht cho 3 ; c. Chia
ht cho 5 ;
d. Chia ht cho 9. g. Chia ht cho c 5 v 9. (mi
dng vit 5 s).
2* Vit 5 s c 5 ch s khc nhau:
a. Chia ht cho 6 ; b. Chia ht cho 15 ; c. Chia ht cho 18 ;
d. Chia ht cho 45.
3* Vit 5 s c 5 ch s khc nhau:
a. Chia ht cho 12 ; b. Chia ht cho 24 ; c. Chia ht cho 36 ;
d. Chia ht cho 72.
4- Vi 3 ch s: 2; 3; 5. Hy lp tt c cc s c 3 ch s: (3, 4, 5)
a. Chia ht cho 2. b. Chia ht cho 5. c.
Chia ht cho 3.
5 - Vi 3 ch s: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hy lp tt c cc s c 3 ch s
khc nhau:
a. Chia ht cho 2. b. Chia ht cho 5. c.
Chia ht cho 3.
6 - Hy lp tt c cc s c 3 ch s khc nhau t 4 ch s: 0; 5; 4; 9 v
tho mn iu kin:

10
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
a. Chia ht cho 2. b. Chia ht cho 4. c. Chia ht
cho c 2 v 5.
7 - Cho 3 ch s: 0; 1; 2. Hy lp tt c cc s c 3 ch s va chia ht
cho 2; va chia ht cho5.
- Cho 3 ch s: 0; 1; 2. Hy lp tt c cc s c 3 ch s khc nhau va
chia ht cho 2; va chia ht cho5.
- Cho 4 ch s: 0; 1; 2; 3. Hy lp tt c cc s c 4 ch s va chia ht
cho 2; va chia ht cho5 sao cho mi s u c 4 ch s cho.
8 - Cho 5 ch s: 8; 1; 3; 5; 0. Hy lp tt c cc s c 3 ch s va chia
ht cho 9 ( Mi ch s ch c xut hin mt ln trong mi s ).
9 - Cho 4 ch s: 0; 1; 2; 5. Hy lp tt c cc s c 4 ch s va chia
ht cho 5 ( Mi ch s ch c xut hin mt ln trong mi s ).
- Hy ghp 4 ch s: 3; 1; 0; 5 thnh nhng s va chia ht cho 2; va
chia ht cho5.
2. Tm s:
1 - Tm x, y s 1996xy chia ht cho c 2; 5 v 9. (a125b)
2 - Tm m, n s m340n chia ht cho 45.
x 23 y
3 - Xc nh x, y phn s 45
l mt s t nhin.
4 - Tm s c hai ch s bit s chia cho 2 d 1; chia cho 5 d 2 v
chia ht cho 9.
5 - Tm s t nhin b nht chia cho 2 d 1; chia 3 d 2; chia 4 d 3.
6 - Cho A = a459b. Hy thay a, b bng nhng ch s thch hp A
chia cho 2, cho 5, cho 9 u c s d l 1.
7 - Cho B = 5x1y. Hy thay x, y bng nhng ch s thch hp c
mt s c 4 ch s khc nhau chia ht cho 2, cho 3, v chia cho 5 d 4.
- Mt s nhn vi 9 th c kt qu l 30862a3. Tm s .
3. Vn dng tnh cht chia ht:
1- Khng lm tnh, hy chng t rng:
a, S 171717 lun chia ht cho 17.
b, aa chia ht cho 11.
c, ab + ba chia ht cho 11.
2- Cho tng A = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 + 71. Khng thc hin php
tnh, hy cho bit A c chia ht cho 9 khng ? V sao ?

11
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.

CHuyn 6
pHN S - cC PHP TNH V PHN S
Bi1: Ly v d v 5 phn s nh hn1 ; 5 phn s ln hn1 ; 5
phn s ti gin.
Bi2: c cc s sau :
3 2 27
4 5
gi 100
m
a
b
kg
Bi 6: Vit thng ca mi php chia sau di dng phn s:
7:9 8 : 11 2001 : 2008 a:7 b: a+c
c:(a+b)
Bi 7: Vit cc phn s sau di dng php chia:
3 27 a 2
4 100 b 5a
ab
cd
Bi 8: Vit mi s t nhin sau di dng phn sc mu s l 3:
7 11 23 2008
12
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
Bi 9: - Cho hai s 5 v 7, Hy vit cc phn s:
a. Nh hn 1. b. bng 1. c. Ln hn 1.
Bi 10: - Vit 4 phn s bng phn s 1/3 sao cho mi phn s c t
s l s l b hn 10.
Bi 11:- Vit 3 phn s khc nhau c cng t s m mi phn s :
a. Ln hn phn s 1/5. b. B hn
phn s 1/4.
c. Ln hn phn s 1/5 v b hn phn s 1/4.
Bi 12:- Vit 3 phn s khc nhau c cng mu s m mi phn s :
a. Ln hn phn s 1/5. b. B hn phn
s 1/4.
c. Ln hn phn s 1/5 v b hn phn s 1/4.
Bi 11: Tm cc phn s bng nhau trong cc phn s sau:
3/4 5/7 9/12 15/21 30/42
27/36
Bi12: Khoanh vo phn s bng phn s 6/14:
a. 9/20 b. 12/28 c. 13/21 d. 15/35
e. 18/35
Bi 10: Vit tt c cc phn s bng phn s 4/12 sao cho mu s nh
hn 30.
Bi 14: Hy vit 3 phn s bng phn s 3/4 v c mu s ln lt l 8,
12, 20.
- Tm x, y bit :
a. 4/x = 12/15 = y/45 b. 3/x =
1/y = 6/24
Bi 16: Rt gn cc phn s sau:
16/24 35/45 49/28 85/51
64/96
Bi3: Tnh gi tr ca biu thc:
( 1/6 + 1/10 + 1/15 ) : ( 1/6 + 1/10 - 1/15 ) ( 1/2 - 1/3 + 1/4 -
1/5 ) : ( 1/4 - 1/5 )
Bi5: Tnh nhanh
3/4 + 2/5 + 1/4 + 3/5 2/3 x 3/4 x 4/5 x 5/6 4/5 - 2/3 +
1/5 - 1/3
4/5 x 3/7 + 4/5 x 4/7 2/5 x 7/4 - 2/5 x 3/7 13/4 x 2/3
x 4/13 x 3/2
2 6
75/100 + 18/21 + 19/32 + 1/4 + 3/21 + 13/ 32 5
+ 9
+
3 3 1 1
4
+ 5
+ 3
+ 4
Bi5: Tnh nhanh

13
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
4/7 x 5/6 + 4/7 x 1/6 3/5 x 7/9 - 3/5 x 2/9 5/9 x 1/4
+ 4/9 x 3/12
7/9 x 8/5 - 7/9 x 3/5 2/5 x 3/4 + 3/4 x 3/5 2006/ 2005 x
3/4 - 3/4 x 1/2005
M rng:
Bi 1: Vit mi phn s sau thnh tng ca 3 phn s ti gin khc
nhau c cng mu s: 10/27, 13/12, 15/8.
Bi 2: Vit mi phn s sau thnh tng ca 3 phn s c t s bng 1
v mu s khc nhau: 9/12 v 9/15.
Bi3*: Vit phn s 1/3 thnh tng ca hai phn s c t s l 1 v
mu s khc nhau.
Bi4: Vit tt c cc phn s b hn 1 c tng t s v mu s bng
10.
Bi5: Vit tt c cc phn s ti gin c tng t s v mu s bng 20.
Bi6 : Vit tt c cc phn s c tch t s v mu s l 100.
Bi7: Rt gn cc phn s sau:
1212/3030 32032/ 48048 456456/234234
1339/1442
Bi 8: Vit tt c cc phn s bng phn s 14/18 sao cho tng ca t
s v mu s b hn 100.
Bi9: Vit 5 phn s khc nhau nm gia 2 phn s 3/5 v 4/5.
Bi 10 : Vit 5 phn s khc nhau nm gia 2 phn s 3/4 v 4/5.
Bi 11 : Cho 5 ch s 1, 2, 4, 6, 8. Hy lp tt c cc phn s c gi tr
bng 5/10 sao cho cc ch s cho khng c lp li trong mi s.
Bi12: Lp cc cp phn s bng nhau t 4 trong 5 s sau: 1; 2 ; 4 ; 8
; 16. ( 12 cp )
Bi12: Tnh nhanh:
2121 222222
a. 15
4343
15
434343
b.
16 25 44 100
c. 29 96 142 48 d.
1994 1993 1992 1993
1992 1993 1994 7 1986
Bi13: Tnh nhanh.
399 45 55 399 1996 1995 996
a. 1995 1996 1991 1995
b.1000 1996 1994
637 527 189 677 874 251
c. 526 637 448
d. 678 874 623
Ch mt s dng so snh phn s :
a. So snh cc phn s c mu s bng nhau. e. So snh phn b
vi 1.
b. So snh cc phn s c t s bng nhau. g. So snh phn
hn vi 1. ( hn s )
14
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
c. Rt gn ri so snh. h. Bc cu
d. So snh qua n v. i. So snh qua
phn s trung gian.
Bi5*: Tnh nhanh
1/2 x 12/13 + 1/3 x 12/13 + 1/4 x 12/13 ( 1- 1/2 ) x ( 1- 1/3 ) x
( 1- 1/4 ) x ( 1 - 1/5 )
9 - Tm phn s bng phn s 3/5 bit rng hiu ca t s tr i mu
s ca phn s bng 8.
- Tm phn s bng phn s 2/3 bit rng tng ca t s v mu s
ca phn s bng 15.
- Tm mt s, bit rng ly s cng vi 4/5 ri tr i 1/4 th c
kt qu l 7/10.
- Cho phn s 18/27. Hi c mt phn s bng phn s 1/2 th
phi tr i t s v mu s ca phn s cho cng mt s t nhin
no?
- Cho phn s 2/11. Hi phi cng thm vo t s v mu s ca phn
s cng mt s t nhin no c phn s bng phn s 4/7?
- Cho phn s 3/18. Hi phi thm vo t s v bt ra mu s cng
mt s t nhin no c phn s 3/4.
- Tm phn s x/y, bit hiu ca x v y bng 8 v x/y sau khi rt gn
th bng 5/3.
- Tm phn s x/y, bit tng ca x v y bng 15 v x/y sau khi rt
gn th bng 2/3.

CHuyn 7
Bi ton v quan h t s
Dng1: Tm phn s ca mt s.
1 - Lp 4B c 35 hc sinh. S hc sinh n bng 2/5 s hc sinh c lp. Hi
lp 4A c bao nhiu hc sinh nam. (2 cch)
2 - Lp 4A c 18 hc sinh nam. S hc sinh n bng 2/3 s hc sinh
nam. Hi lp 4A c bao nhiu hc sinh ? (2 cch)
3 - Mt mnh t hnh ch nht c chiu di 36m, chiu rng bng
2/3 chiu di. Tnh chu vi v din tch mnh t.
4 - Mt hnh ch nht c chiu di 3/5m, chiu rng bng 3/4 chiu
di. Tnh chu vi v din tch hnh ch nht .
5- Mt ca hng c 15 t go. bn 2/3 s go. Hi ca hng cn li ? kg
go?
- Mt mnh t hnh ch nht c chiu di 25m, rng 18m. Ngi ta
s dng 2/5 din tch o ao, phn t cn li lm vn. Tnh
din tch phn t lm vn.
6- Hng c mt s tin, Hng tiu ht 45000 ng. Nh vy s tin
cn li bng 3/5 s tin tiu. Hi lc u Hng c bao nhiu tin?
15
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
Dng2: Tm mt s khi bit gi tr phn s ca n.
3 - Lp 4A c 18 hc sinh nam. S hc sinh nam bng 2/3 s hc sinh c
lp. Hi lp 4A c bao nhiu hc sinh n.(2 cch)
4 - Lp 4B c 12 hc sinh n. S hc sinh n bng 2/3 s hc sinh nam.
Hi lp 4A c bao nhiu hc sinh. (2 cch)
- Lp 4B c 15 hc sinh nam. S hc sinh nam bng 5/4 s hc sinh n.
Hi lp 4B c bao nhiu hc sinh? (2 cch)
5 - 3/5 s hc sinh gii ca lp 5A l 6 em. Hi lp 5A c bao nhiu hc
sinh gii?
- Tm chiu di ca mt on ng, bit 3/5 on bng 9/10 km.
- C hai thng du. Bit 2/3 s du thng th nht l 24 lt. 3/4 s du
thng th hai l 36 lt. Hi c hai thng c tt c bao nhiu lt du ?
- Khi 5 c 3 lp. Bit 2/3 s hc sinh ca lp 5A l 18 hc sinh; 3/4 s
hc sinh ca lp 5B l 24 hc sinh; 4/7 s hc sinh ca lp 5C l 16 hc
sinh. Hi khi 5 c tt c bao nhiu hc sinh ?
6- Hi c mt s tin, Hi tiu ht 45000 ng. Nh vy s tin
tiu bng 2/3 s tin Hi c ban u. Hi sau khi tiu, Hi cn li bao
nhiu tin?
- Hng c mt s tin, Hng tiu ht 36000 ng. Nh vy s tin
tiu bng 3/4 s tin cn li. Hi lc u Hng c bao nhiu tin?
Dng3: Dng m rng:
1- Lan c 84000 ng, Lan mua v ht 2/7 s tin, mua sch ht 3/5 s
tin. Hi Lan cn li bao nhiu tin? (2 cch)
- Lp 4A c 35 hc sinh. Cui nm hc, c 2/7 s hc sinh t danh hiu
hc sinh Gii, 2/5 s hc sinh t danh hiu hc sinh Tin Tin. Hi c ?
hc sinh khng t danh hiu. (2 cch)
- Tui anh bng 2/5 s tui b, tui em bng 2/9 s tui b. Tnh tui
mi ngi bit tui b l 45 tui.
2- Tui anh bng 2/5 s tui b, tui em bng 1/2 s tui anh. Tnh
tui mi ngi bit tui b l 45 tui.
- S tui em bng 2/9 s tui b v bng 5/9 s tui anh. Tnh tui
mi ngi bit tui b l 45 tui.
3- Mt ca hng c 96kg mui. Bui sng bn c 24kg mui, bui
chiu bn 3/8 s
mui. Hi c hai bui ca hng bn c bao nhiu ki-l-gam mui.
- Mt ca hng c 196kg go. Ngy u bn c 84kg go ngy th hai
bn 3/4 s go cn li. Hi sau hai ngy bn ca hng cn li bao nhiu
ki-l -gam go.
4- Ch Hng c 42 ci ko, ch cho An 2/7 s ko, cho Bnh 3/5 s ko
cn li. Hi cui cng ch Hng cn li bao nhiu ci ko?
- M cho Hoa 48000 ng. Hoa mua cp ht 2/3 s tin, mua bt ht
3/4 s tin cn li. Hi Hoa cn li bao nhiu tin?
16
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
- Lp 4A c 40 hc sinh. Cui nm hc, c 3/8 s hc sinh t danh hiu
hc sinh Tin
Tin, 2/5 s hc sinh cn li t danh hiu hc sinh Gii. Hi c ? hsinh
khng t danh hiu.
5- Mt tm vi di 20m. may o ht 4/5 tm vi . S vi cn li ng-
i ta em may cc ti,
mi ti ht 2/3m. Hi may c tt c bao nhiu ci ti nh vy?
6- Mt mnh t hnh ch nht c chiu di 24m, rng 15m. Ngi ta
s dng 3/8 din tch trng hoa, 1/5 din tch lm ng i,
phn din tch cn li xy b nc. Tnh S b nc.
Dng3: Dng nng cao
1- Kt qu ca hc k I, lp 4A c 1/4 s hc sinh t Hc sinh Gii, 3/8
s hc sinh t Hc sinh Tin tin. Hi s hc sinh khng c khen
chim bao nhiu so vi c lp?
2 - Lp 4B c 18 hc sinh nam. S hc sinh n bng 2/3 s hc sinh c
lp. Hi lp 4A c bao nhiu hc sinh n.
3- Cng c mt s tin, Cng tiu ht 45000 ng. Nh vy s tin
cn li bng 3/4 s tin Cng c ban u. Hi Cng cn li bao nhiu
tin?

5 - Lan c mt s tin. Lan tiu ht 3/4 s tin th cn li 20000


ng. Hi lc u Lan c bao nhiu tin ?
- Nam c mt s tin, sau khi mua v ht 5/8 s tin th Nam cn li
24000 ng. Hi lc u Nam c bao nhiu tin?
6 - Mt thng cha y du cn nng 48 kg, ngi ta rt ra 5/9 s du
trong thng th thng du ch cn nng 23 kg. Hi thng khng nng
bao nhiu kg ?
- Mt thng cha y mm cn nng 27 kg, ngi ta rt ra 2/5 s
mm trong thng th thng mm ch cn nng 17 kg. Hi thng khng
nng bao nhiu kg ?
7 - Tui em bng 1/4 tui m, tui anh bng 3/8 tui m. Bit tng
s tui ca hai anh em l 30 tui. Tnh s tui ca mi ngi.
- S tui em bng 2/9 s tui b, s tui anh bng 2/5 s tui b.
Bit tng s tui ca hai anh em l 28 tui. Tnh s tui ca mi ng-
i.
8- Mt ngi bn trng, bui sng bn c 1/5 s trng, bui chiu bn
c 1/3 s trng. Bit bui chiu bn nhiu hn bui sng l 30 qu.
Hi cn li ? qu trng?
- Mt my cy, ngy th nht cy c 3/8 din tch rung, ngy th hai
cy c 2/5 din tch rung v nh vy, ngy th hai cy nhiu hn
ngy th nht 100m2. Hi mi ngy, my cy cy c bao nhiu
din tch rung?
17
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
- Qua t KTK ln II, lp 5A c 5/8 s hc sinh t im Gii, 1/4 s
hc sinh t im
kh, cn li t im trung bnh. Bit s hsinh t im Gii hn s
hc sinh t im kh l 12 em.
a. Tnh s hc sinh lp 5B. b. Tnh s hc sinh
mi loi.
9- Mt xe my i qung ng t A n B. Gi th nht i c 2/7
qung ng, gi th hai i c 1/7 qung ng, gi th ba t i 56
km na th ht qung ng. Hi qung ng AB di bao nhiu km?
- Mt t i qung ng t A n B. Gi th nht i c 2/5 qung -
ng, gi th hai i c 3/7 qung ng, gi th ba t i 42 km na
th ht qung ng. Hi qung ng AB di bao nhiu km?
- Mt ngi bn trng, ln th nht bn c 1/5 s trng, ln th hai bn
3/8 s trng th cn li 17 qu. Hi ngi em bn ? qu trng v
mi ln bn bao nhiu qu?
- Mt bc cng nhn, mi thng n ht 1/2 s tin lng, tr tin nh
ht 1/6 s tin lng, tiu vt ht 1/5 s tin lng, cui thng bc cn
dnh c 200000 ng. Tnh xem lng thng ca bc cng nhn
l bao nhiu?
10- t c mt s tin. t mua v ht 2/3 s tin, mua bt ht 1/5 s
tin cn li sau khi mua v th cn li 8000 ng. Hi lc u t c
bao nhiu tin ?
9- Qua t KTK ln III, lp 5B c 1/8 s hc sinh t im Gii, 1/2 s
hc sinh t im kh, cn li l trung bnh. Bit s hc sinh kh hn
s hc sinh trung bnh l 4 em.
a. Tnh s hc sinh lp 5B. b. Tnh s hc
sinh mi loi.
10- M mang i ch 90000 ng. M mua tht ht 2/3 s tin, mua
rau ht 1/6 s tin. S tin cn li m va mua 4/3 kg cam. Tnh
gi tin kg cam.

18
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.

CHuyn 8
giI BI TON C LI VN
I. Bi ton rt v n v:(1 tit )
- C 4 thng du nh nhau cha tng cng 112 lt. Hi c 16 thng nh
th th cha c bao nhiu lt ?
- Bit 28 bao la nh nhau th cha tng cng 1260 kg. Hi nu c
1665 kg la th cha trong bao nhiu bao ?
- Xe th nht ch 12 bao ng, xe th hai ch 8 bao ng, xe th hai
ch t hn xe th nht 192 kg ng. Hi mi xe ch bao nhiu kg ng
?
- Hai xe t ch tng cng 4554 kg thc n gia sc, xe th nht ch 42
bao, xe th hai ch nhiu hn xe th nht 15 bao. Hi mi xe ch bao
nhiu kg ?
- Ca hng c 15 ti bi, ca hng bn ht 84 vin bi v cn li 8 ti bi.
Hi trc khi bn ca hng c bao nhiu vin bi ?
- C mt s lt nc mm ng vo cc can. Nu mi can cha 4 lt th
ng c 28 can. Hi nu mi can cha 8 lt th ng c bao nhiu
can ?
II/ Ton trung bnh cng: ( 4 tit)
- Hc sinh cn hiu c khi nim v s TBC v tm c s TBC ca 2
-> 5 s.
- Gii c cc bi ton tm s TBC dng:
1- Mt kho go, ngy th nht xut 180 tn, ngy th hai xut 270 tn,
ngy th ba xut 156 tn. Hi trung bnh mi ngy ca hng xut
c bao nhiu tn go ?
2 - Hng c 15000 ng, Hu c nhiu hn Hng 8000 ng. Hi
trung bnh mi bn c bao nhiu tin?
- Hng c 15000 ng, Hng c t hn Hu 8000 ng. Hi trung
bnh mi bn c bao nhiu tin?
3 - Lan c 125000 ng, Hu c nhiu hn Lan 37000 ng. Hng c
t hn Hu 25000 ng. Hi trung bnh mi bn c bao nhiu tin ?
- Lan c 125000 ng, nh vy Lan c nhiu hn Hu 37000 ng nh-
ng li t hn Hng 25000 ng. Hi trung bnh mi bn c bao nhiu
tin ?
4 - Hng c 15000 ng, Hu c s tin bng 3/5 s tin ca Hng. Hi
trung bnh mi bn c bao nhiu tin?
19
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
- Hng c 15000 ng, Hng c s tin bng 3/5 s tin ca Hu. Hi
trung bnh mi bn c bao nhiu tin?
5- Lan c 126000 ng, Hu c s tin bng 2/3 s tin ca Lan. Hng
c s tin bng 3/4 s tin ca Hu. Hi trung bnh mi bn c bao
nhiu tin ?
- Lan c 126000 ng, Hu c s tin bng 2/3 s tin ca Lan v
bng 3/4 s tin ca Hng. Hi trung bnh mi bn c bao nhiu tin ?
7 - Mt on xe ch hng. Tp u c 4 xe, mi xe ch 92 t hng; tp
sau c 3 xe, mi xe ch 64 t hng. Hi:
a. Trung bnh mi tp ch c bao nhiu t hng ?
b. Trung bnh mi xe ch c bao nhiu t hng ?
8- Trung bnh cng ca ba s l 48. Bit s th nht l 37, s th hai l
42. Tm s th ba.
- Trung bnh cng ca ba s l 94. Bit s th nht l 85 v s th
nht hn s th hai l 28. Tm s th ba.
- Mt ca hng nhp v ba t, trung bnh mi t 150 kg ng. t
mt nhp 170 kg v nhp t hn t hai 40 kg. Hi t ba ca hng
nhp v bao nhiu kg ?
- Mt ca hng nhp v ba t, trung bnh mi t 150 kg ng. t
mt nhp 168 kg, v nhp bng 4/5 t hai. Hi t ba ca hng
nhp v bao nhiu kg ?
- Khi lp 5 ca trng em c 3 lp, trung bnh mi lp c 32 em. Bit lp
5A c 33 hc sinh v nhiu hn lp 5B l 2 em. Hi lp 5C c bao nhiu
hc sinh ?
9 - An c 18 vin bi, Bnh c 16 vin bi, Hng c s vin bi bng trung
bnh cng s bi ca An v Bnh. Hi Hng c bao nhiu vin bi ?
- An c 18 vin bi, Bnh c 16 vin bi, Hng c 23 vin bi. Dng c s
vin bi bng trung bnh cng s bi ca An, Bnh v Hng. Hi Dng c
bao nhiu vin bi ?
- An c 18 vin bi, Bnh c nhiu hn An16 vin bi, Hng c t hn
Bnh11 vin, Dng c s vin bi bng trung bnh cng s bi ca An,
Bnh v Hng. Hi Dng c bao nhiu vin bi ?
- An c 18 vin bi, Bnh c 16 vin bi, Hng c s vin bi bng trung
bnh cng s bi ca An v Bnh, Dng c s bi bng trung bnh cng
s bi ca Bnh v Hng. Hi Dng c bao nhiu vin bi ?
M rng:
1- Tm s trung bnh cng ca cc s t nhin t 20 n 28.
- Tm s trung bnh cng ca cc s t nhin chn t 30 n 40.
2 - Lan v Hu c 102000 ng. Lan v Ngc c 231000 ng. Ngc
v Hu c 177000 ng. Hi trung bnh mi bn c bao nhiu tin ?

20
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
3- Trung bnh cng s tui ca b, m v Hoa l 30 tui. Nu khng
tnh tui b th trung bnh cng s tui ca m v Hoa l 24. Hi b
Hoa bao nhiu tui ?
- Trung bnh cng s tui ca b, m, Mai v em Mai l 23 tui. Nu
khng tnh tui b th trung bnh cng s tui ca m, Mai v em
Mai l 18 tui. Hi b Mai bao nhiu tui ?
- mt i bng, tui trung bnh ca 11 cu th l 22 tui. Nu
khng tnh i trng th tui trung bnh ca 10 cu th l 21 tui.
Hi i trng bao nhiu tui.
4 - Mt thng c 15 ln kim tra. Sau 10 ln kim tra u th im
trung bnh ca An l 7. Hi vi cc ln kim tra cn li, trung bnh mi
ln phi t bao nhiu im im trung bnh ca c thng l 8
im.
5 - An c 18 vin bi, Bnh c 16 vin bi, Hng c s vin bi bng trung
bnh cng s bi ca c ba bn. Hi Hng c bao nhiu vin bi ?
- An c 18 vin bi, Bnh c 16 vin bi, Hng c s vin bi nhiu hn
trung bnh cng s bi ca ba bn l 2 vin. Hi Hng c bao nhiu vin bi
?
- An c 18 vin bi, Bnh c 16 vin bi, Hng c s vin bi km trung
bnh cng s bi ca ba bn l 2 vin. Hi Hng c bao nhiu vin bi ?
6 - C 4 thng du, trung bnh mi thng ng 17 lt, nu khng k
thng th nht th trung bnh mi thng cn li cha 15 lt. Hi thng
th nht cha bao nhiu lt du
7 - Trung bnh cng tui b, m, v ch Lan l 29 tui. TBC s tui
ca b, v ch Lan l 26 tui. Bit tui Lan bng 3/7 s tui m. Tnh
s tui ca mi ngi.
- Trung bnh cng s tui ca b v m l 39 tui. TBC s tui ca
b, m v Lan l 30 tui. Bit tui Lan bng 2/7 s tui b. Tnh s
tui ca mi ngi.
- Trung bnh cng s tui ca b, m, Bnh v Lan l 24 tui. TBC s
tui ca b, m v Lan l 28 tui. Bit tui Bnh gp i tui Lan,
tui Lan bng 1/6 tui m. Tm s tui ca mi ngi.
- Trung bnh cng tui ng, tui b v tui chu l 36 tui. TBC s
tui ca b v chu l 23 tui. Bit ng hn chu 54 tui. Tm s
tui ca mi ngi.
- TBC ca s s th nht, s th hai v s th ba l 26. TBC ca s s
th nht v s th hai l 21. TBC ca s th hai v s th ba l 30. Tm
mi s.
@- Gia nh An hin c 4 ngi nhng ch c b v m l i lm. Lng
thng ca m l 1100000 ng, lng ca b gp i lng ca m. Mi
thng m u dnh 1500000 ng. Hi:
a. Mi thng trung bnh mi ngi tiu bao nhiu tin ?
21
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
b. Nu Lan c thm mt ngi em na m m vn dnh nh trc th
s tin tiu trung bnh hng thng ca mi ngi s gim i bao nhiu
tin ?

III/ Ton tm hai s khi bit tng v hiu ca hai s : ( 5 tit)


Dng1: Cho bit c tng ln hiu.
- Mt hnh ch nht c hiu hai cnh lin tip l 24 cm v tng ca
chng l 92 cm. Tnh din tch ca hnh ch nht cho.
Dng2: Cho bit tng nhng du hiu.
1 - Tm hai s l c tng l 186. Bit gia chng c 5 s l.
2- Hai ng chu hin nay c tng s tui l 68, bit rng cch y 5
nm chu km ng 52 tui. Tnh s tui ca mi ngi.
3 - Hng v Dng c tt c 45 vin bi. Nu Hng c thm 5 vin bi th
Hng c nhiu hn Dng 14 vin. Hi lc u mi bn c bao nhiu vin
bi.
- Hng v Dng c tt c 45 vin bi. Nu Hng cho i 5 vin bi th Hng
c nhiu hn Dng 14 vin. Hi lc u mi bn c bao nhiu vin bi.
6 - Lp 4A c 32 hc sinh. Hm nay c 3 bn n ngh hc nn s nam
nhiu hn s n l 5 bn. Hi lp 4A c bao nhiu hc sinh n, bao nhiu
hc sinh nam ?
7 - Hng v Dng c tt c 46 vin bi. Nu Hng cho Dng 5 vin bi th
s bi ca hai bn bng nhau. Hi lc u mi bn c bao nhiu vin bi.
- Mt mnh t hnh ch nht c chu vi l 120 m. Nu tng chiu
rng thm 5m v bt
chiu di i 5 m th mnh t hnh ch nht tr thnh mt
mnh t hnh vung. Tnh
din tch mnh t hnh ch nht trn.
- Hai thng du c tt c 116 lt. Nu chuyn 6 lt t thng th nht
sang thng th hai th lng du hai thng bng nhau. Hi mi thng c
bao nhiu lt du ?
8 - Tm hai s c tng l 132. Bit rng nu ly s ln tr i s b ri
cng vi tng ca chng th c 178.
- Tm hai s c tng l 234. Bit rng nu ly s th nht tr i s
th hai ri cng vi hiu ca chng th c 172.
9 - An v Bnh c tt c 120 vin bi. Nu An cho Bnh 20 vin th
Bnh s c nhiu hn An 16 vin. Hi mi bn c bao nhiu vin bi ?
- An v Bnh c tt c 120 vin bi. Nu An cho Bnh 20 vin th Bnh
c t hn An 16 vin. Hi mi bn c bao nhiu vin bi ?
10 - Hai kho go c 155 tn. Nu thm vo kho th nht 8 tn v kho
th hai 17 tn th s go mi kho bng nhau. Hi lc u mi kho c
bao nhiu tn go ?

22
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
- Ngc c tt c 48 vin bi va xanh va . Bit rng nu ly ra 10
vin bi v hai vin bi xanh th s bi bng s bi xanh. Hi c bao
nhiu vin bi mi loi ?
11 - Hai ngi th dt dt c 270 m vi. Nu ngi th nht dt thm
12m v ngi th hai dt thm 8 m th ngi th nht s dt nhiu hn
ngi th hai 10 m. hi mi ngi dt c bao nhiu m vi ?
12* - Hai thng du c tt c 132 lt. Nu chuyn 12lt t thng 1 sang
thng 2 v chuyn 7
lt t thng 2 sang thng 1 th thng 1 s c nhiu hn thng 2 l 14 lt.
Hi lc u mi
thng c bao nhiu lt du ?
Dng3: Cho bit hiu nhng du tng.
1- Tng ca hai s l mt s ln nht c 3 ch s chia ht cho 5. Bit
nu thm vo s b 35 n v th ta c s ln. Tm mi s.
2 - Trn mt bi c ngi ta m c 100 ci chn va g va ch. Bit
s chn ch nhiu hn chn g l 12 chic. Hi c bao nhiu con g,
bao nhiu con ch ?
- Trn mt bi c ngi ta m c 100 ci mt va g va ch. Bit s
ch nhiu hn s g l 12con. Hi c bao nhiu con g, bao nhiu con
ch ?
3 - Tm hai s c hiu l 129. Bit rng nu ly s th nht cng vi s
th hai ri cng vi tng ca chng th c 2010.
- Mt php tr c tng ca s b tr, s tr v hiu l 7652. Hiu ln
hn s tr 798 n v. Hy tm php tr .
- Tm hai s c hiu l 22. Bit rng nu ly s ln cng vi s b ri
cng vi hiu ca chng th c 116.
- Tm hai s c hiu l 132. Bit rng nu ly s ln cng vi s b ri
tr i hiu ca chng th c 548.
4 - Lan i b vng quanh sn vn ng ht 15 pht, mi pht i c
36 m. Bit chiu di sn vn ng hn chiu rng l 24 m. Tnh din
tch ca sn vn ng.
5- Hng c nhiu hn Hu 16000 ng. Nu Hng c thm 5000 ng
v Hu c thm 11000 ng th c hai bn s c tt c 70000 ng.
Hi lc u mi bn c bao nhiu tin ?
- Hng c nhiu hn Hu 16000 ng. Nu Hng cho i 5000 ng
v Hu cho 11000 ng th c hai bn s c tt c 70000 ng. Hi
lc u mi bn c bao nhiu tin ?
Dng4: Du c tng ln hiu.
1-Tng 2 s l s ln nht c 3 ch s. Hiu ca chng l s l nh nht
c 2 ch s. Tm mi s.
- Tm hai s c tng l s ln nht c 4 ch s v hiu l s l b nht
c 3 ch s.
23
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
- Tm hai s c tng l s b nht c 4 ch s v hiu l s chn ln
nht c 2 ch s.
2 - Tm hai s c hiu l s b nht c 2 ch s chia ht cho 3 v
tng l s ln nht c 2 ch s chia ht cho 2.
Dng5: Dng tng hp.
1 - An v Bnh mua chung 45 quyn v v phi tr ht s tin l
72000 ng. Bit An phi tr nhiu hn Bnh 11200. Hi mi bn
mua bao nhiu quyn v.
2* - Tng ca 3 s l 1978. S th nht hn tng hai s kia l 58 n
v. Nu bt s th hai i 36 n v th s th hai s bng s th ba.
Tm 3 s .
3* - Ba bn Lan, o, Hng c tt c 27 ci ko. Nu Lan cho o 5 ci,
o cho Hng 3 ci, Hng li cho Lan 1 ci th s ko ca ba bn bng
nhau. Hi lc u mi bn c bao nhiu ci ko ?
4*- Trung bnh cng s tui ca b, tui An v tui Hng l 19 tui,
tui b hn tng s tui ca An v Hng l 2 tui, Hng km An 8
tui. Tnh s tui ca mi ngi.

IV/Ton tm hai s khi bit tng v t s ca hai s :


Dng1: Cho bit c tng ln t s ca hai s.
1- Tm hai s c tng l 80 v t s ca chng l 3 : 5.
2 - Hai thng du cha tng cng 126 lt. Bit s du thng th nht
bng 5/2 s du thng th hai. Hi mi thng c bao nhiu lt du?
3- Hai lp 4A v 4B trng c 204 cy. Bit lp 4A c 32 hc sinh, lp 4B
c 36 hc sinh, mi hc sinh u trng c s cy bng nhau. Hi mi
lp trng c bao nhiu cy?
Dng2: Cho bit tng nhng du t s ca chng.
1- Khi 5 c tng cng 147 hc sinh, tnh ra c 4 hc sinh nam th c
3 hc sinh n. Hi khi lp 5 c bao nhiu hc sinh nam, bao nhiu hc
sinh n ?
- Dng chia 64 vin bi cho Hng v Mnh. C mi ln chia cho Hng 3
vin th li chia cho Mnh 5 vin bi. Hi Dng chia cho Hng bao nhiu
vien bi, cho Mnh bao nhiu vin bi?
- Hng v Loan mua tt c 40 quyn v. Bit rng 3 ln s v ca
Hng th bng 2 ln s v ca Loan. Hi mi bn mua bao nhiu quyn
v?
2 - Tng s tui hin nay ca hai ng chu l 65 tui. Bit tui chu
bao nhiu thng th tui ng by nhiu nm. Tnh s tui hin nay ca
mi ngi.

24
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
3 - Tm hai s c tng l 480. Bit nu ly s ln chia cho s b th
c thng l 5.
- Tm hai s c tng l 900. Bit nu ly s ln chia cho s b th c
thng l 3 v s d l 4.
- Tm hai s c tng l 129. Bit nu ly s ln chia cho s b th c
thng l 6 v s d l 3.
- Tm hai s c tng l 295. Bit nu ly s ln chia cho s b th c
thng l 8 v s d l 7.
- Tm hai s a, b bit rng khi chia a cho b th c thng l 5 d 2 v
tng ca chng l 44.
- Tm hai s c tng l 715. Bit rng nu thm mt ch s 0 vo bn
phi s b th c s ln.
- Tm hai s c tng l 177. Nu bt s th nht i 17 n v v thm
vo s th hai 25 n
v th s th nht s bng 2/3 s th hai.
Dng3: Cho bit t s nhng du tng.
1- Tng 2 s l s ln nht c 3 ch s. T s ca chng l 4/5. Tm
mi s.
3 - Hin nay tui b gp 4 ln tui con. Bit rng 5 nm na th tng
s tui ca hai b con l 55 tui. Hi hin nay b bao nhiu tui ? Con
bao nhiu tui ?
- Hin nay tui con bng 2/7s tui m. Bit rng 5 nm trc th
tng s tui ca hai m con l 35 tui. Hi hin nay b bao nhiu
tui ? Con bao nhiu tui ?
4 - Trn mt bi c ngi ta m c 112 ci chn va tru va b. Bit
s b bng 3/4 s tru. Hi c bao nhiu con b, bao nhiu con tru ?
- Trn mt bi c ngi ta m c 112 ci chn va g va ch. Bit s
chn g bng 5/2 s chn ch. Hi c bao nhiu con g, bao nhiu con
ch?
5 - Hin nay trung bnh cng s tui ca b v Lan l 21 tui. Bit s
tui ca Lan bng 2/5 s tui ca b. Tnh s tui ca mi ngi.
6 - Minh Hnh: " Thi gian t u ngy n gi bng 3/5 thi gian
t by gi n ht ngy. bn by gi l my gi? ". Em hy gip
Hnh gii p cu ca Minh.
7 - Tm hai s bit rng s th nht bng 2/5 s th hai. Nu ly s th
nht cng vi s th hai ri cng vi tng ca chng th c 168.
8 - Tm hai s bit s th nht bng 3/4 s th hai. Bit rng nu bt
s th nht i 28 n v th c tng mi l 357.
- Tm hai s bit s th nht bng 3/4 s th hai. Bit rng nu thm
vo s th hai 28 n v th c tng mi l 357.

25
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
- Tm hai s bit s th nht bng 3/4 s th hai. Bit rng nu bt
s th nht i 28 n v v thm vo s th hai l 35 n v th c
tng mi l 357.
9 - Bc Ba nui c g v vt tng cng 80 con. Bc Ba bn ht 10
con g v 7 con vt nn cn li s g bng 2/5 s vt. Hi lc cha bn,
bc Ba c bao nhiu con g, bao nhiu con vt?
- Mt nng tri c tng s g v vt l 600 con. sau khi bn i 33 con
g v 7 con vt th s vt cn li bng 2/5 s g. Hi sau khi bn, nng
tri cn li bao nhiu con g, bao nhiu con vt?
Dng4: Du c tng ln t s.
1 - Tm hai s c TBC bng 92 v thng ca chng bng 3.
Dng5: Dng tng hp.
1 - Trn mt bi c ngi ta m c 112 ci chn va tru va b. Bit
s chn b bng 3/4 s chn tru. Hi c bao nhiu con b, bao nhiu
con tru ?
2 - Tui Hng bng 1/2 tui Hoa, tui Hoa bng 1/4 tui b, tng s
tui ca Hng l 36 tui. Hi mi ngi bao nhiu tui?
3 - Cho trc s . Da vo s hy nu bi ton ( vi cc cch theo
quan h t s - hiu - tng).
4- Trong mt hp c 48 vin bi gm ba loi: bi xanh, bi , bi vng. Bit
s bi xanh bng tng s bi v bi vng; s bi xanh cng vi s bi
th gp 5 ln s bi vng. Hi mi loi c bao nhiu vin bi?
5- Mt php chia c thng l 6, s d l 3. Tng ca s b chia, s chia
l 199. Tm s b chia v s chia.
- Mt php chia c thng l 5, s d l 4. Tng ca s b chia, s chia,
thng v s d l 201. Tm s b chia v s chia.
- Khi thc hin php chia hai s t nhin th c thng l 6 v d 51.
Bit tng ca s b chia v s chia, thng v s d l 969. Hy tm s
b chia v s chia trong php chia.
6*- Ba lp cng gp bnh lin hoan cui nm. Lp 5A gp 5 kg bnh,
lp 5 B em n 3 kg cng loi. S bnh dng cho c ba lp nn
lp 5C khng phi mua m phi tr li cho hai lp kia 24000 ng. Hi
mi lp 5A, 5B nhn li bao nhiu tin? ( bit rng ba lp gp bng nhau )

V/Ton tm hai s khi bit hiu v t s ca hai s :


- Hc sinh cn hiu c c s ca cch lm.
- Nm c cc bc gii bi ton.
- Gii tt cc dng bi tp :
Dng1: Cho bit c hiu v t s ca hai s.
1- Mai c nhiu hn o 27000 ng. Bit s tin ca o gp 3 s
tin ca Mai. Hi mi bn c bao nhiu tin ?

26
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
- Mai c nhiu hn o 27000 ng. Bit s tin ca o bng 1/3 s
tin ca Mai. Hi mi bn c bao nhiu tin ?
2- C hai mnh vn. Mnh 1 c din tch bng 2/5 din tch mnh 2 v
km mnh 2 l 1350 m2. Tnh din tch mi mnh vn.
- Tm hai s c hiu l 72, bit s ln bng 5/2 s b.
- Dng c nhiu hn Hng 57 vin bi, bit s bi ca Dng bng 7/4 s bi
ca Hng. Hi mi bn c bao nhiu vin bi?
- Tm hai s bit t s ca chng bng 4/7 v nu ly s ln tr i s
b th c kt qu bng 360.
- Dng c nhiu hn Minh 36 vin bi. Bit 3/7 s bi ca Dng th bng
s bi ca Minh. Hi mi bn c bao nhiu vin bi?
3- Hai lp 4A v 4B cng tham gia trng cy. Bit lp 4A c 32 hc sinh,
lp 4B c 36 hc
sinh, mi hc sinh u trng c s cy bng nhau v th lp 4A
trng t hn lp 4B l
12 cy. Hi mi lp trng c bao nhiu cy ?
4- Sn trng em hnh ch nht c chiu rng bng 3/5 chiu di v
km chiu di 26 m. Tnh chu vi v din tch ca sn trng.
Dng2: Cho bit hiu nhng du t s ca chng.
- Tm hai s c hiu l 516, bit rng nu ly s ln chia cho s b
th c thng l 4.
- Hai s c hiu bng 216, bit rng nu thm mt ch s 0 vo bn
phi s b th c s ln.
- Tm hai s c hiu l 36. Nu thm vo s tr 14 n v v bt s
b tr i 8 n v th s tr s bng 3/5 s b tr.
4- Tm hai s, bit s th nht hn s th hai 83 n v v nu thm
vo s th nht 37 n v th c s mi bng 8/3 s th hai.

Dng3: Cho bit t s nhng du hiu.


1- Hiu 2 s l s chn ln nht c 2 ch s. S b bng 3/5 s ln.
Tm mi s.
2- Tm hai s, bit s b bng 5/7 s ln, v nu ly s ln tr s b ri
cng vi hiu ca chng th c kt qu l 64.
3- M sinh H nm m 25 tui. Hin nay s tui ca H bng 2/7 s
tui ca m. Tnh s tui hin nay ca mi ngi.
5- Tm hai s bit s th nht bng 2/5 s th hai. Bit rng nu thm
vo s th nht i 13 n v v bt s th hai i 8 n v th hiu
ca chng l 6.
6- Mt n tru b c s tru bng 4/7 s b. Nu bn mi loi 15 con
th s b hn s tru l 24 con. Hi n tru b c tt c bao nhiu
con ?

27
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
- Mt ca hng c s go t gp 3 ln s go np, ca hng bn 12kg
go t v 7 kg go np th phn cn li ca s go t hn s go np l
51 kg. Hi trc khi bn, ca hng c bao nhiu kg go mi loi ?
- Hoa v Hng c mt s tin. Bit s tin ca Hoa bng 3/8 s tin
ca Hng. Nu Hoa tiu ht 9000 ng v Hng tiu ht 15000 ng
th Hng cn nhiu hn Hoa 39000 ng. Hi lc u mi bn c bao
nhiu tin ?
7- Mt gia nh nui mt s g v vt. Bit s g bng 3/7 s vt. Nu
bn i 6 con g v mua thm 9 con vt th s vt hn s g l 29 con.
Hi c tt c bao nhiu con g v vt ?
8- Mt tri chn nui c mt s d v cu. Bit s g bng 3/7 s vt.
Nu c thm 8 con d v 15 con cu th s cu hn s d l 35 con. Hi
c tt c bao nhiu con d v cu ?
Dng4: Du c hiu ln t s ca chng.
- Tm hai s bit hiu v thng ca chng u bng 5.
- Tm A v B bit ( A + B ): 2 = 21v A : B = 6
Dng5: Dng tng hp.
1 - Trn mt bi c ngi ta m thy s chn tru nhiu hn s chn
b l 24 chic. Bit s chn b bng 2/5 s chn tru. Hi c bao
nhiu con b, bao nhiu con tru ?
2 - Tm hai s c hiu l 165, bit rng nu ly s ln chia cho s b
th c thng l 7 v s d l 3.
- Tm hai s a, b bit hiu ca chng l 48v khi chia a cho b th c
thng l 6 d 3.
3* An c nhiu hn Bnh 24 ci ko. bit rng nu An cho Bnh 6 ci
ko th s ko ca Bnh bng 2/5 s ko ca An. Hi mi bn c bao
nhiu vin ko?
- Tm hai s bit s th nht bng 2/5 s th hai v nu gim s th
nht 12 n v th c s mi km s th hai 87 n v.

VI/ Bi ton lin quan n hai hiu s:


" Tang tng lc tri mi rng ng
R nhau i hi my qu bng
Mi ngi 5 qu tha 5 qu
Mi ngi 6 qu mt ngi khng "
Hi c bao nhiu ngi, bao nhiu qu bng ?
- Hng mua 16 quyn v, Dng mua 9 quyn v cng loi v tr t hn
Hng 22400 ng. Hi mi bn tr ht bao nhiu tin mua v ?
- Hin nay b 60 tui, b 28 tui, m 24 tui v con 2 tui. Hi sau
bao nhiu nm na th tng s tui ca b, m v con bng tui ca
b ?

28
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
- H th nht cha 1600 lt nc, h th hai cha 1600 lt nc. Ngi ta
tho ra cng mt lc h th nht mi pht 30 lt nc v h th hai
mi pht 10 lt. Hi sau bao lu th s nc cn li trong hai h bng
nhau ?

- Hng mua 4 bt ch v 8 quyn v phi tr ht 23600 ng, Lan


mua 4 bt ch v 10 quyn v phi tr ht 28000 ng. Tnh gi tin
mt bt ch, mt quyn v. ( m rng )

- An c mt s bi v mt s ti, nu An b vo mi ti 9 vin th cn
tha 15 vin, cn nu b vo mi ti 12 vin th va . Hi An c bao
nhiu bi v bao nhiu ti ?
- C gio chia ko cho cc em b. Nu c chia cho mi em 3 chic th
c cn tha 2 chic, cn nu chia cho mi em 4 chic th b thiu mt
2 chic. Hi c gio c tt c bao nhieu chic ko v c chia cho bao
nhiu em b ?

VII/ Bi ton trng cy:


- Trn mt on ng di 780, ngi ta trng cy hai bn ng, c cch
30m th trng mt cy. Hi ngi ta trng tt c bao nhiu cy ?
( Bit rng hai u ng u c trng cy )
- Ngi ta ca mt cy g di 6m thnh nhng on di bng nhau, mi
on di 4 dm, mi ln ca mt 2 pht. Hi phi ca bao nhiu lu mi
xong?
- Mt cun dy thp di 56m. Ngi ta nh cht lm inh, mi
ci inh di 7cm . Hi thi gian cht l bao nhiu, bit rng mi nht
cht ht 2 giy.
- Mt ngi th mc ca mt cy g di 12m thnh nhng on di 15dm.
Mi ln ca ht 6 pht. thi gian ngh tay gia hai ln ca l 2 pht. Hi
ngi y ca xong cy g ht bao nhiu lu? ( 54 pht )
- C mt ming t hnh ch nht c chiu rng 15m, chiu di
24m. Ngi ta dng cc lm hng ro, hai cc lin tip cch nhau
3m. Hi ro ht ming t th cn phi c bao nhiu cc ?
- Ngi ta mc bng n mu xung quanh mt bng hiu hnh ch
nht c chiu di 25dm, rng 12dm, hai bng n lin tip cch nhau
2cm. Hi phi mc tt c bao nhiu bng n
- Qung ng t nh Lan n trng c tt c 52 tr in, hai tr in
lin k cch nhau 50m. Hi qung ng nh Lan n trng di bao
nhiu m ? ( bit hai u ng u c tr in )
- Mun ln tng ba ca mt ngi nh cao tng phi i qua 52 bc cu
thang. Vy phi i qua bao nhiu bc cu thang n tng su ca
ngi nh ny ? Bit rng s bc cu thang ca mi tng l nh nhau.
29
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.

CHuyn 9
Bi ton v cng vic chung
1/ C hai ngi cng lm mt cng vic. Ngi th nht lm mt mnh
th phi 3 gi mi xong. Ngi th hai lm mt mnh th phi 4 gi mi
xong. Hi nu hai ngi cng lm chung cng vic th sau bao lu s
xong ?
- C hai vi nc cng chy vo mt ci b. Vi th nht chy y b
trong 4gi. Vi th hai chy y b trong 6gi. B khng c nc, nu
cho hai vi chy vo b cng mt lc th sau bao lu b s y nc?
2/ C ba ngi cng lm mt cng vic. Ngi th nht lm mt mnh th
phi 3 gi mi xong. Ngi th hai lm mt mnh th phi 4 gi mi xong.
Ngi th ba lm mt mnh th ch sau 2 gi l xong Hi nu c ba ng-
i cng lm chung cng vic th sau bao lu s xong ?
3/ Hai ngi cng lm chung mt cng vic th sau 2 gi s xong. Nu
ngi th nht lm mt mnh th phi mt 5 gi mi xong. Hi nu ngi
th hai lm mt mnh th phi ccn bao nhiu thi gian lm xong
cng vic ?
- Hai vi nc cng chy vo b th sau 3 gi s y b. Nu mt
vi th nht chy th phi mt 8 gi mi y. Hi nu ch m mt vi
th hai th sau bao lu b s y ?
4/ Hai ngi th cng lm chung mt cng vic th sau 5 gi s xong. Sau
khi lm c 3 gi th ngi th c bn vic nn ngi th ph hon
thnh nt cng vic trong 6 gi. Hi nu mi th lm mt mnh th
sau bao lu s xong cng vic ?
5/ Mt ci b c hai vi nc, mt chy vo v mt chy ra. Vi chy vo
chy trong 5 gi th y b. Vi chy ra s lm cn b y nc trong 7
gi. Nu m c hai vi cng lc th sau bao lu b s y nc ?
6/ Mt ci b c ba vi nc, hai chy vo (V1, V2) v mt chy ra (V3).
Vi1 chy y b trong 2 gi. Vi2 chy y b trong 6 gi. Vi chy
30
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
ra s lm cn b y nc trong 4 gi. Nu 2/5 b c nc ta m c ba
vi cng lc th sau bao lu b s y nc ?
8/ Tru m n mt b c ht 16 pht. Nhng tru mi n c 4 pht th
c thm ngh con n cng n v c hai m con ch n trong 10 pht
th ht b c. Hi nu ngh con n mt mnh th sau bao lu s ht
b c trn ?
9*/ Mt b nc c hai ci vi. Vi 1 chy y b trong 2gi15pht. Cch
y b 1/3 chiu cao c vi th hai dng tho nc ra. Nu b y
nc, ta m vi hai trong 3 gi th vi hai khng cn chy na. B khng
c nc, lc 5gi ngi ta m vi1 v qun khng kho vi 2. Hi n khi
no th b y nc ?
10/ C ba vi nc cng chy vo mt ci b th sau hai gi b s y.
+ Nu vi 1 v 2 cng chy th sau 4 gi s y b.
+ Nu vi 2 v 3 cng chy th sau 4 gi s y b.
+

CHuyn 10
tON VUI - SUY LUN
- G Nu v g M p trng. G Nu ni: " Nu ti chuyn cho ch 2
trng th s trng ca hai ta p bng nhau". G M ni: " Nu ti
chuyn cho ch 3 trng th th s trng ca ti ch bng 1/2 s trng
ca ch p ".
Hi mi con p bao nhiu trng ?
- 3 bn Hng, Hoa, Hu d thi hc sinh gii lp 5 t 3 gii: Nht, nh,
ba. Sau khi nghe cc bn on:
+ Tng gii ba.
+ Lm khng t gii ba.
+ T khng t gii nh.
- Ba bn Tng, Lm, T lm bi kim tra ton t ba im: 8 ; 9 ; 10.
Trong 3 cu: " Lm
c im 10 ", " Tng khng t im 10 ", " T khng c 9 " th ch
c 1 cu ng.
Tnh s im ca mi bn.
- Hai bn T v To sng trn hn o ni tht v ni di. T ni vi To :
" t nht mt trong hai chng ta c mt ngi ni di ". Hi T v To ai l
ngi ni tht, ai l ngi ni di ?

31
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
- C 5 kho trng ging ht nhau, cc cha cng c v ging nhau
nhng mi kho u c cha thch hp. V s ngi ch ln
ln cc cha kho. Hi phi th nhiu nht bao nhiu ln tm ra
cha kho thch hp cho mi kho.
- Trong hp c 15 vin bi , 14 vin bi xanh, 10 vin bi vng. Hi phi
ly ra t nht bao nhiu vin bi th th chc chn trong c 10 vin
bi cng mu ( khng nhn vo hp ).
- Ngi ta 10 chic bt ch , 20 bt ch xanh v 30 bt ch
vng trong mt chic hp. Hi nu khng nhn vo hp th phi ly ra
t nht bao nhiu ci bt ch trong s bt ly ra c:
a. t nht 1 chic bt mu .
b. t nht 2 chic bt mu xanh.
c. t nht 3 chic bt mu vng.
d. t nht 2 chic bt cng mu.
g. t nht c 1 chic bt mi loi.
h. t nht 3 chic bt mu v 2 chic bt mu xanh.
- Ba bn Hng, Cc, Hu trng 3 cy hoa: hng, cc, hu. Bn trng
cy hng ni vi Cc : " Trong c ba chng ta, khng c ai trng cy
trng vi tn ca mnh c ". Hi bn no trng cy no ?
- C 10 ngi bc vo phng hp, tt c u bt tay ln nhau. Hi c
tt c bao nhiu ci bt tay?
- Trc khi vo trn bng , cc cu th ln lt bt tay nhau v bt tay
3 trng ti, cc trng ti cng ln lt bt tay nhau. Hi c tt c bao
nhiu ci bt tay.
- C 9 chic nhn b ngoi ging ht nhau, trong c 8 chic nng
bng nhau v 1 chic nng hn mt cht. Lm th no tm c
chic nhn nng hn bng mt chic cn a v ch vi 2 ln cn ?
- C 5 hm ng x phng, trong c mt hm m mi gi b thiu
10g. Lm th no ch dng ci cn ng h (cn n) v vi mt ln
cn pht hin ra hm x phng b thiu. ( nh s th t v ly ra
mi hm s gi theo th t ca hm -> cn v cn c vo khi l ng x
phng htiu pht hin ra hm x phng thiu.
- An c 3 mnh giy. T 3 mnh giy ny, An ly ra mt s mnh ri x
mi mnh thnh 3 mnh nh. Trong s cc mnh c c An li ly ra
mt s mnh ri li x mi mnh thnh 3 mnh nh hn. C lm nh vy
cui cng An m c tt c 102 mnh giy ln nh. Hi An m
ng hay sai ?

32
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.

CHuyn 11
Cc bi ton v cn - ong - o
*- Mt tm vi di 2m4dm. Mun ct ly 6dm vi m khng c thc o
th lm th no ct cho ng ?
- C mt si dy di 3m2dm. Mun ct ly mt on di 6dm m
khng c thc o th lm th no ct cho ng ?
- C mt si dy di 3m6dm. Mun ct ly mt on di 9dm m
khng c thc o th lm th no ct cho ng ?
- C mt si dy di 1m2dm. Khng c thc o, lm th no ct ra
mt on di 4dm5cm?
33
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
- Bnh c mt si dy di 1m2dm, Bnh mun ct ra mt on dy
di 4dm5cm nhng khng c thc o nn khng ct c. Em hy ngh
cch gip Bnh.

*- C 4 kg go v mt cn hai a, khng c qu cn. Mun ly ra


1kg go th phi lm nh th no?
- C 5 kg go, mt qu cn 1kg v mt cn hai a. Mun ly ra 1kg
go bng mt ln cn th phi lm nh th no?
- C mt cn hai a v mt qu cn 1kg, mt qu cn 2kg. Lm
th no qua hai ln cn ly ra c 9kg go ?
- C mt cn hai a v mt qu cn 1kg, mt qu cn 2kg. Hi qua
hai ln cn c th cn c nhiu nht l bao nhiu kg go ?
- C mt cn hai a v mt qu cn 1kg, mt qu cn 2kg. Hi c
bao nhiu cch sau mt ln cn ln cn ly ra c 1kg go ?
- C 7 kg go, mt qu cn 1kg v mt cn hai a, Lm th no
qua mt ln cn ly ra c 3kg go ?
- C mt cn hai a v mt qu cn 2kg, mt qu cn 5kg. Hy nu
cch cn sau hai ln cn ly ra c 1kg ng ?
- C mt cn hai a v mt qu cn 3kg, mt qu cn 5kg. Lm
th no sau hai ln cn ly ra c 1kg go ?
- C mt cn hai a v ba qu cn gm 3 loi: 1kg, 2kg v 3kg. Hi
c bao nhiu cch cn m ch cn mt ln cn ly ra c 4kg go ?
- C 10 kg ng, mt cn hai a v hai qu cn loi 1kg v 5kg.
Lm th no ly ra 3kg m ch bng mt ln cn ?

*- C 3 hp bnh hnh dng v kch thc ging nhau, nhng c mt hp


nh hn hai hp cn li. Lm th no qua mt ln cn, ta ly ra c
hp bnh nh?
- C 8 ng tin trng ging nhau nhng c mt ng nh hn cc
ng tin cn li. Lm th no qua hai ln cn ta ly c ng tin
nh?
- C 9 vin bi trng ging nhau nhng c mt vin nng hn cc vin cn
li. Lm th no qua hai ln cn ta ly c vin bi nng hn?

*- C mt tun l, mt nh h sinh c 8 em b ra i. C th ni
chc chn rng c hai em b sinh cng mt ngy trong tun khng? Ti
sao?
- C 7 con chim phi nht vo 3 ci lng, mi lng nht khng qu 3 con
chimBn Lan ni
chc chn rng phi c hai ci lng nht s chim bng nhau. iu Lan
ni c ng khng?
V sao?
34
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
- Trong ti c 10 vin bi , 9 vin bi xanh, 11 vin bi vng, 4 vin bi
trng. Hi khng nhn vo ti, phi ly ra t nht bao nhiu vin bi
chc chn c 6 vin bi cng mu? (20 )

*- Mt khc g di 1m8dm. Nu mun ct ra thnh cc khc g di


3dm th ct c bao nhiu khc g? Phi ct bao nhiu ln? Nu mi
ln ct mt 10 pht, thi gian ngh gii lao gia hai ln ct l 2 pht
th ct xong khc g ht bao nhiu lu ?
- Mt khc g di 2m4dm. Nu mun ct ra thnh cc khc g di 4dm
th ct c bao nhiu khc g v phi ct bao nhiu ln?
- Bnh ca mt khc g di thnh cc khc g ngn hn, mi khc g c-
a ra di 6dm v Bnh ca 4 ln th ht khc g. Hi khuc g ca
Bnh lc cha ca di bao nhiu m?

*- C hai ci can, mt can 7 lt v mt can 5 lt.


a. Cn ong 2 lt nc mm th ong nh th no?
b. Cn ong 3 lt nc mm th ong nh th no?
c. Cn ong 4 lt nc mm th ong nh th no?
d. Cn ong 6 lt nc mm th ong nh th no?
- mt ca hng du c mt can 7 lt v mt can 5 lt. Lm th no
ong c 4 lt du t thng du m ch dng hai chic can trn.
- C hai chic can 4 lt v 9 lt. Lm th no ly c 6 lt nc t
b nc.
- C mt thng du ng 12 lt. Bng mt can 9 lt v mth can 5
ltlm th no ly ra c 6 lt du t thng du .
- C mt thng mm ng 12 lt. Ch dng mt can 9 lt v mt can 5
lt lm th no chia s mm thnh hai phn bng nhau.
- Cn chia 10 lt nc mm thnh hai phn bng nhau m dng c chia
ch c : mt chu ln, mt can 7 lt v mt can 3 lt. Hi phi chia nh
th no?
- Cn chia 10 lt du thnh hai phn bng nhau m dng c chia ch
c : mt chu ln, mt can 8 lt v mt can 6 lt. Hi c th thc hin
c vic chia hay khng? Ti sao?

*- Hoa rn c bng mt ci cho m mi ln rn ch t va 4 con


c, thi gian rn chn mt mt con c l 1pht. Hi mun rn 6 con
c th Hoa phi cn t nht l bao nhiu lu?
- Mt ngi cha nng 60kg, hai ngi con c s kg ln lt l 40kg v 20kg.
Cn phi qua sng bng mt con thuyn c trng ti 60kg. Hi h
sang sng bng cch no?
- Mt ngi cn qua sng bng mt con thuyn cng vi mt con d, mt
con ch si v mt ci bp ci. Thuyn nh nn ch ch c anh ta
35
inh Th Cht Ton bi dng trong thi gian h. Lp 4.
cng vi d hoc ch si hoc bp ci. iu kh khn t ra l si m
vi d nu khng c anh ta th si s n tht d. Cn nu d vi bp
ci m khng c anh ta th d s n bp ci.
Bn hy ngh cch gip anh ta qua sng cng vi c d, si v bp
ci?
- Mt n chim s c s con nhiu hn 40 v t hn 47 con ang u
trn bn cy cau. Nu 4 con chim t cy th nht bay sang cy th
hai, 3 con chim t cy th hai bay sang cy th ba, 5 con chim t cy
th ba bay sang cy th t th s chim trn bn cy bng nhau. Hi
trn mi cy c bao nhiu con chim s ng u?

Hy khng ngng sng to v b sung !

36

Related Interests