‫ספר‬

‫שערי קדושה‬
‫למהרח"ו‬
‫הוא המקובל האלקי הקדוש‬
‫רבי חיים ויטאל זצלה"ה‪,‬‬
‫תלמיד ופה לאריז"ל‬
‫יוצא לאור בפעם הראשונה שלם על כל ד' חלקיו‪,‬‬
‫ללא דילוגים והשמטות‪ .‬מנוקד ומפוסק בתוספת‬
‫מראה מקומות‪.‬‬

‫לאחריו‬
‫הבאנו מאמר סוד הנחש לרבי יוסף ג'יקטיליא‪.‬‬
‫ולאחריו מעשה נורא מר' יוסף דילה ריינה‪.‬‬

‫נערך בארץ הקדש‬
‫אלול תשס"ו‬
‫דבר העורך‬

‫˜„‪ "‰˘Â‬זכה עד כה למהדורות רבות‪ .‬א מכול‬ ‫הספר "˘‪ȯÚ‬‬
‫הושמט הפרק הרביעי במלואו )או בחלקו(‪ ,‬וראינו צור גדול‬
‫להביאו לקורא במלואו כפי ֶ‪ָ !ְ #‬תב רבי חיי ויטאל זצלה"ה הקדוש‬
‫האלוקי מפי רבו ומורו האריז"ל‪ .‬כפי שמציי‪ %‬המהרח"ו בהקדמתו‬
‫לספר שערי קדושה "‪¿Í«‡¿Ï«Ó ,L…„»˜ Lȃ‡ ‰∆tƒÓ Ìȃz¿Ï«aƒ˜ ȃ¬‡ ȃk‬‬
‫‪."Ï"Ê ‡»È¿¯eÏ È"ƒ¯¬‡»‰ ȃ¯…ÂÓ ,˙…‡»·¿ˆ '‰‬‬
‫‡‪ ÈÙÂ‬הספר משתנה לחלוטי‪ %‬כאשר מתווס& לו הפרק הרביעי‪.‬‬
‫שעד עתה בלעדיו של הפרק הרביעי היה לנו זה הספר לעבודת‬
‫המידות‪ ,‬ספר מוסר נפלא ודר עבודה יוצאת מ‪ %‬הכלל לתיקו‪%‬‬
‫המדות )פרקי א' ב'(‪ ,‬ובתוספת דרכי שכליות מחשבתיות‬
‫להשגת הנבואה ורוח הקדש )פרק ג'(‪.‬‬

‫הפרק הרביעי כמו שמבטיח המחבר ונות‪ %‬דר נפלאה באופני‬ ‫‪‡·Â‬‬
‫השגת רוח הקודש ועוד מפליא המהרח"ו בהבטחתו לזה הפרק באומרו‬
‫«‚‬
‫∆¯ ‪OÀÈ Ì»„»È Ï«Ú‬‬ ‫"‪L¬‡ ,̻ӿˆ«Ú Ìȃ„eÁƒi«‰ È≈p«Ù…‡¿a ,ȃÚȃ·¿¯»‰ ˜∆Ï≈Á«‰¿Â‬‬
‫∆¯ ‪."ȃ„»È Ï«Ú e˙¿n«‡¿˙ƒ¿Â ,ȃ˙ȃqƒ¿Â ȃz¿Á«»a‬‬
‫¯‪L¬‡«k ,L∆„…w«‰ Á«e‬‬
‫‪ Ô‡Î‬המקו לציי‪ %‬שלסברת רבי מ‪ %‬המקובלי כיו הושמט‬
‫הפרק הרביעי מ‪ %‬הדפוס‪ ,‬מכוי‪ %‬שהמהרח"ו נות‪ %‬גושפנקא מלאה‬
‫‪1‬‬
‫לרבי אברה אבולעפיה וא& סומ את שיטתו על פי ספריו של‬
‫הרב אבולעפיה‪ ,‬וא& מצטט ממנו דפי רבי בתו הפרק הרביעי‪,‬‬
‫כפי שיבחי‪ %‬הקורא‪ .‬מכיו‪ %‬שהרב אבולעפיה הותק& קשות ע"י‬
‫גדול דורו הפוסק והמקובל הרשב"א וכ‪ %‬על ידי מקובלי נוספי‬
‫בדורות מאוחרי יותר‪ ,‬חשש המוציא לאור שפרק זה עלול לערער‬
‫את מעמדו ותורתו של המהרח"ו ‪.‬‬

‫‡‪ Í‬לא כמעשה המוציא לאור ועוד רבי אחריו שהלכו בדרכו ולא‬
‫העזו להוציא את הפרק לאור‪ ,‬חשב המהרח"ו‪ .‬שהרי הבי‪%‬‬
‫המהרח"ו שלא כנגד תורתו של הרב אבולעפיה יצאו המתנגדי‬
‫אלא כנגד פרסו החומר ברבי וכמוכח שרוב המקובלי הגדולי‬
‫מצדדי לשיטתו של הרב אבולעפיה ע בגלוי או בסתר אפילו‬
‫הרב יהודה חייט שמתקי& את הרב אבולעפיה קשות מצטט אותו‬
‫רבות‪ .‬וזה מה שמראה המהרח"ו בפרק הרביעי לאחר שמצטט‬
‫באור מדברי הרב אבולעפיה מלקט הרב מהמקובלי הרבי‬
‫שחיו בתקופה של כ‪ 300‬השני שקדמו לו ועד לרב אבולעפיה‪.‬‬

‫‡‪ ÔÈ‬זה המקו לעסוק בתורת הרב אבולעפיה א& שכבר בע"ה‬
‫זכינו שכל כתביו ראו אור בשני האחרונות‪ .‬יע‪ %‬כי מבטיח‬
‫המהרח"ו בסו& הקדמתו‪˙…ÂÓeϬګ˙¿Â ̻υÂÚ È≈Ê»¯ Ì»˙…ÂÈ¿‰ƒÏ¿Â" .‬‬
‫‪˜«Á…„¿a Á«z¿Ù∆‡¿Â .‰»n«‡ ̃ȫt¿Ï«‡ ‰∆q«Î¬‡«Â Á«Ù∆Ë ‰∆l«‚¬‡ ,Ìȃ¯»˙¿Ò‬‬
‫∆‪‰∆k¿ÊƒÈ Èe‡»¯ ‰∆È¿‰ƒi‬‬
‫‪L ȃÓe .˙ȃ˜¿„ƒÒ Ë«Á«Ó¿k ,‰M‬‬ ‫‪» À„¿w«‰ È≈¯¬ÚL‬‬
‫«‬
‫‪2‬‬
‫‪Ìȃου‰«Ï ·…ÂË Ú«¿ÓƒÈ ‡…Ï ·…Âh«‰ '‰Â .Ìȃ¿ÙƒÏe È≈¿ÙƒÏ Ò≈»kƒ‰¿Ï‬‬
‫‪ ."Ìȃ‬הזכרנו כא‪ %‬את הרב אבולעפיה למע‪ %‬החושקי באמת‬ ‫‪Ó»˙¿a‬‬
‫לעלות במדרגות הקדושה שעדיי‪ %‬לא זכו לטעו מתורותיו של‬
‫הרב אבולעפיה שמגלה אלפי אמה ומכסה טפח‪.‬‬

‫‪ ˙¯ډ‰‬שהבאנו בגו& הספר ה בסוגרי עגולות קטנות כאלו‬
‫) (‪ .‬וא הוספנו לצטוט מ‪ %‬המקורות‪ ,‬מה שהיה חסר‪ ,‬הבאנו‬
‫בסוגרי מרובעות כאלו ] [‪.‬‬

‫‪ ‡·‰‬מאמר מ‪ %‬הרב המקובל רבי יוס& ג'יקטיליא בעל "שערי‬
‫אורה"‪ ,‬ו"גנת אגוז"‪ .‬המאמר כמעט ולא שזפתו עי‪ %‬וחשיבותו רבה‪.‬‬

‫‪ ÔÎÂ‬הבאנו מעשה נורא מר' יוס& דילה ריינה‪ ,‬שמזכירו המהרח"ו‬
‫כא‪ %‬בספרו )עמ' קכ"ג(‪ .‬וג הוא לא זכה לפרסו רב‪.‬‬

‫‪ È˙‡ÈˆÈ·Â‬אשטח תפילה לאבינו שבשמי שלא תארע תקלה על‬
‫ידי‪ ,‬שרצוננו ותשוקתינו רק להתקרב ולקרב לאבינו שבשמי‪ ,‬וכל‬
‫מעשינו בספר הזכויות יכתבו‪.‬‬

‫חודש הרח מי אלול תשס"ו‬
‫אמנו‪ %‬גרוס‬

‫‪3‬‬
‫א‬ ‫קדושה‬ ‫הקדמת המחבר‬ ‫שערי‬

‫יתי ְנֵי‬ ‫יט אל זלה"ה‪ָ :‬ר ִא ִ‬ ‫«¯ ַה ָ ִעיר ַחִי ֶ ְבד ָה ַרב ֵ‬
‫יס וִ ַ‬ ‫‡»‪Ó‬‬
‫ֵיה ‪.‬‬‫&ק ִקי ַלעֲלת‪ ,‬וְ ַה )* ָ( נִ ְת ַע ֵ( ֵמ ֵעינ ֶ‬ ‫מ‪$‬ע ִטי‪ִ ,‬מ ְ' ְ‬ ‫ֲלָה וְ ֵה ָ‬ ‫עִ‬
‫‪2‬רחת ַחִ י‪ֶ ,‬את‬ ‫וְ י ְִת ְננ‪ָ *ְ ַ $‬פ ִרי ַה ַ‪ְ ,‬דמנִי‪ְ ,‬ל ַח ֵ‪ 01‬וְ ִל ְמצֹא ְ‬
‫ַפ ָ' ֶאל‬ ‫ֲ'ר ָי ֲע‪ְ ,$0‬ל ַה עֲלת נ ְ‬ ‫ֲ‪0‬ה א ֶ‬ ‫ַה ֶ‪ֶ 4‬ר ְ‪ 3‬י ְֵלכ‪ 6ָ $‬וְ ֶאת ַה ַ‪5‬ע ֶ‬
‫ֵ‪ִ .3‬י ה‪$‬א ַה ְ‪ֵ 9‬למ‪$‬ת ַה ִ‪ְ 8‬צ ִחי ְ ִענְ יַ‬ ‫‪$‬ל ֶד ְ ָקה י ְִת ָר ְ‬ ‫ָ' ְר ָ'‪ָ 6‬ה ֶע ְלי‪ְ ,‬‬
‫‪$‬ב ֶא ְמ ָצע‪$‬ת ַה ְ‪ֵ 4‬ב ק‪$‬ת ַהה‪$‬א‬ ‫יה ִנ ְד ְק‪ְ $‬קנָ‪ְ ,‬‬ ‫ְמ ֶ‬
‫יאי‪ָ 'ֶ ,‬ל י ֵ‬ ‫ַה‪ִ ְ8‬ב ִ‬
‫ֶ‪ 3‬יִ ְ'ֹ אר ‪ְ ,‬ל ָה ִא יר‬ ‫הרת ֵאיזֶה ַה ֶ‪4‬ר ְ‬
‫ָ‬ ‫ר‪$‬ח ַה ‪ֶֹ ,‬ד'‪ְ ,‬ל‬‫יה ַ‬ ‫ֲל ֶ‬
‫ָ' ְר ָתה ע ֵ‬
‫ֵיה ְ ָרזֵי &רָה‪ ְ .‬מ ֶ' ִה ְת ַ‪(ֵ 1‬ל ָ‪4‬וִ ד ַה ֶ‪ֶ 5‬ל ְ‪ 3‬ע"ה ‪:ַ " ,‬ל ֵעינַי‬ ‫ֵעינ ֶ‬
‫יכ ְ ֶד ֶר ְ‪ְ 3‬י ָ' ָרה‪,‬‬ ‫יטה ִנ ְפ ָלאת ִמ& ָר ֵת ְ‪) "3‬תהלי קיט יח(‪ְ .‬‬
‫‪$‬ל ַה ְד ִר ָ‬ ‫; ָ‬‫וְ ִ‬
‫יה ָ א‪$‬‬ ‫;ח ֵר ֶ‬
‫ֲלָה‪ .‬וְ ֲ‬ ‫)‪ָ 5‬ל ֶה ִע ְנֵי ע ִ‬ ‫מ'ב ַה ְ‪5‬ז ָ‬ ‫ָל ֶלכֶת ֶאל ִעיר ָ‬
‫‪$‬ב ְ‪ָ ',‬ל ֵצאת‬ ‫ר‪'$‬י"‪ִ ,‬‬ ‫ָאי " ְ‪ִ 1‬‬ ‫ַה ֲח ִס ִידי ָה ִרא'נִ י‪ַ ,‬ה ִ‪ְ 8‬קר ִ‬
‫‪$‬רי‬ ‫‪$‬ל ִה ְת ַ‪$54‬ת ָל ֶה‪ְ ִ ,‬מ ָערת צ ִ‬ ‫יאי‪ְ ,‬‬ ‫יה ֶ'ל ְנ ִב ִ‬ ‫בת ֶ‬
‫ְ ִע ְק ֵ‬
‫יה‪,‬‬ ‫ר‪'$‬י ְ ָב ֵ& ֶ‬ ‫‪$‬מ ֶה‪ִ 1ְ ,‬‬ ‫‪$‬פ ְר' ִמ ַ‪ְ 4‬ר ֵכי ְנֵי ‪ָ 2‬ד‪ֵ .‬‬ ‫‪$‬ב ִמ ְד ָרת‪ֵ ,‬‬ ‫ְ‬
‫הל ֵכי ִמ ְד ָרת‪ְ .‬ו ָכל ַה ְו ָכל ַה ַ(יְ ָלה ָ& ִמיד לֹא ֶי ֱח '‪$‬‬ ‫ְ ִד ְמי ְ‬
‫‪$‬ב ִ'י ֵרי ָ‪4‬וִ ד ַה ֶ‪ֶ 5‬ל ְ‪ 3‬ע"ה ‪,‬‬ ‫ר‪ֵ ְ 2‬ע ֶסק ַה&רָה‪ְ ,‬‬ ‫ְ‬ ‫ְל ַה ֵ(ל ֶאת‬
‫ֲ'ר ִ& ְד ַק ַמ ְח ַ' ְב ָ& ְכ ַֹח ְו ֵח ֶ'ק נִ ְמ ָר ?‬ ‫ַה ְ‪ִ 5ְ 0ַ 5‬חי ֶאת ַה ֵ(ב‪ַ .‬עד א ֶ‬
‫יה‪ַ ,‬ע ד ֲא ֶ'ר ָעל‪$‬‬ ‫ְארת ָה ֶע ְלינִ י‪ְ .‬ו ִה ְת ִמיד‪ָ ְ $‬כ ְ‪ָ 3‬ל יְ ֵמ ֶ‬
‫א‪$‬נ ְק לס‪,‬‬ ‫ָספ‪ְ ,$‬מ ֶ' ִ& ְר ֵ‪ְ :‬‬ ‫ר‪$‬ח ַה ‪ֶֹ ,‬ד'‪ ,‬וְ ִי ְתנ ְַא‪ $‬וְ לֹא י ָ‬ ‫ְל ַמ ְד ֵרגַת ַ‬
‫אפ‪ֵ8‬י‬
‫ֱית ִי לֹא ְר ִאי זֶה ִ ְר ִאי זֶה ‪ ,‬לֹא ִנ ְמ ְצ א‪ַ $‬‬ ‫" ְולֹא ָ‪ְ 1‬סק‪ְ ."$‬ו ִע ה ָ‬
‫ד'י ָה ֵא ֶ(ה ֶאת השי"ת ‪,‬‬ ‫ַע ְבד‪ַ $‬ה ְ‪ִ ,‬‬ ‫יה‪ֵ ,‬אי ָכה י ַ‬ ‫‪ֶ '$5‬‬
‫ֵיה וְ ִ' ֵ‬ ‫ַ‪ְ 4‬רכ ֶ‬
‫ַחנ‪:$‬‬‫ֲ‪0‬ה ֵ ‪ֲ ַ:‬אנ ְ‬‫וְ ַנע ֶ‬
‫קדושה‬ ‫הקדמת המחבר‬ ‫שערי‬ ‫ב‬

‫«‪ִ ֵ Ï‬נ ְת ַמעֲט‪ַ $‬ה ְ( ָבבת‪ַ ַ: ,‬ה ְִדיעת‪'ֶ ,‬ל ַה‪4‬רת ַה ָ ִאי‬ ‫‪Ú¿Â‬‬
‫אתנ‪$‬‬
‫ר‪$‬ח ַה‪ֹ,‬דֶ'‪ָ .‬סע‪ֵ $‬ה ָ‪5‬ה ִל ְמנ‪$‬חת‪ָ ,‬עזְ ב‪ָ $‬‬ ‫ֲלי ַ‬ ‫‪$‬פ ְסק‪ַ $‬ע ֵ‬‫ֵיה‪ָ ,‬‬‫; ֲחר ֶ‬
‫ֲ'ר ָצ ַמח יֵא‪ִ ְ '$‬לת ְנֵי ָה‪2‬דָ‬ ‫ַל ֲאנָחת‪ְ ,‬צ ֵמ ִאי ‪ְ ַ:‬ר ֵע ִבי‪ַ ,‬עד א ֶ‬
‫ל'ה ‪ְַ :‬ר ִ‪ִ :‬ירי‬
‫ִ‪ְ 5‬צא‪ַ 'ְ $‬ניִ ְ' ָ‬ ‫וְא י ָ‬ ‫ָלת‪$‬ר ְ ָח ְכ ָמה נִ ְפ ָל‪2‬ה ַה ֵ(ז‪ִ .$‬‬
‫‪ַ '$‬ניִ ִמ ִ‪ָ 1ָ 'ְ 5‬חה‪ְ ,‬מ ַב ְ‪'ִ ,‬י ַמיִ‪ָ ,‬ו‪ִ 2‬י‪ִ ,‬י‬
‫‪2‬מיר‪ֶ ,‬א ָחד ֵמ ִעיר ְ‬ ‫ְרֹא' ִ‬
‫ֲ‪0‬ה‪ְ ,$‬ל ִה ְת ָקרֵב‬
‫אפ ַמע ֵ‬
‫ֲ'ר לֹא ָת‪$‬ב ְ ֵס ֶפר ַ‬ ‫נִ ְס ַ& ָל ָחז‪ְ ,‬ל ִסַת א ֶ‬
‫ימה‪:‬‬
‫ֶ'ת ֶאל ַה‪ֶֹ ,‬ד' ְ‪ִ 1‬נ ָ‬‫ָלג ֶ‬

‫‪2‬כי‪,‬‬
‫יעי ְכ ַֹח ְ'מת ַה‪ֶֹ ,‬ד' ֶאל ַה ַ‪ְ 5‬ל ִ‬ ‫ֲ'ר ָהי‪ַ $‬מ ְ' ִ ִ‬ ‫‪ֵ L≈È¿Â‬מ ֶה א ֶ‬
‫‪2‬כי ַ& ְח&נִי ְמאד‪ְ ,‬מ )מ‪ ִ8‬י ַעל‬ ‫ח‪ִ ,3ְ '$‬י ָהי‪ַ $‬מ ְל ִ‬ ‫וְ י ִָ‪,‬ו‪ָ $‬לאר‪ ,‬וְ ִה‪ֵ8‬ה ֵ‬
‫ַ‪D‬יג‪$‬‬
‫ְה ַע ְצ ָמ לֹא י ִ‬ ‫)ר ָ ִבי ִמ‪C‬ב וְ רַע‪ ,‬ו ֵ‬ ‫וְה מ ְ‬ ‫על ַה‪ֶB‬ה‪ֵ ,‬‬ ‫ֲבדת ָה ָ‬
‫ע ַ‬
‫‪$‬מג ִַלי ָל ֶה ִ‪ְ 4‬ברֵי ַ&עֲרבת‪ ,‬טב וְ רַע‪,‬‬ ‫ֱמת וְ ָהארת ָה ֶע ְלינִי‪ְ ,‬‬ ‫ָהא ֶ‬
‫ימי"‪2‬ה‪,‬‬ ‫‪$‬ד ָב ִרי ְ ֵט ִלי ְ ִענְ ְינֵי ְרפ‪$‬את‪ְ ,‬ו ָח ְכ ַמת ַה ִכ ִ‬ ‫ָ' ֶקר‪ְ ,‬‬‫ֱמת ו ֶ‬ ‫אֶ‬
‫ִ&‬
‫‪$‬ב ֵ‪ָ 9‬כר ָ&ע‪ִ .$‬מי י ֵ‬ ‫‪$‬פע)(ת ְק ֵמ ִעי וְ ַה ְ' ָעת‪ְ .‬וגַ ֵא ֶ(ה ַ ַיִ ָ'ג‪ַ $‬‬ ‫ְ‬
‫את‬
‫‪$‬ב ִמ ְצות‪ ,‬וְ י ְִ‪D‬א‪ַ $‬קל וְ ח ֶֹמר ֵמ ָ‬ ‫וְ ָהיָה ְל ָב ָב זֶה ַל ֲעסֹק ַ&רָה ְ‬
‫ָאל‪ְ ִ8'ֶ ,‬כנְ ס‪ַ $‬ל ַ‪ְ 1‬ר ֵ‪4‬ס וְ לֹא נִ ְמ ַלט ֵמ ֶה ִאי'‪ִ ,‬י ִא‬ ‫דלי י ְִ‪0‬ר ֵ‬
‫;ר ָ ָעה ְ‪ֵ :‬‬
‫ְ‬
‫יבא‪ .‬וְ ; ה‪$‬א‪ַ $',ְ ִ ,‬מ ְל ֲאכֵי ַה ָ‪9‬רֵת‬ ‫ֲק ָ‬
‫ַי ע ִ‬ ‫ֲסי ָדא‪ ,‬ר ִ‬ ‫ַהה‪$‬א ַס ָא ח ִ‬
‫ָצא ְ ָ'ל‪:‬‬‫נִכנַס ְ ָ'ל וְ י ָ‬‫ָת‪ 6‬ל‪ְ ,‬‬ ‫ל‪$‬לא ה' ֶעזְ ר ָ‬‫ְל ַדחֲפ‪ֵ ,‬‬

‫∆˙‪ִ ,‬י ֵה ִ ְ‪ַ ',‬מ ְדרֵגת ְ‪:‬דלת‪ְ ,‬קרבת ֶאל ַה‪ְ8‬ב‪2$‬ה‪ְ .‬ו ַעל‬ ‫‪Ó¡‡»‰¿Â‬‬
‫מ‪$‬עט‪,‬‬
‫ר‪$‬ח ַה‪ֶֹ ,‬ד' ָ‬‫ַחנ‪ַ ,$‬ה ְלוַאי ֶ'‪ ִ8‬זְ ֶה ֶאל ַ‬
‫ֵ ִנ ְס ַ& ְנ‪ְ $‬ק ָצ ָת‪2 .‬כֵ ֲאנ ְ‬
‫ג‬ ‫קדושה‬ ‫הקדמת המחבר‬ ‫שערי‬

‫‪$‬כ ִענְ יַ ִ‪$(:‬י‬
‫)ר ָס‪ְ .‬‬ ‫ַי זָכ‪ֵ $‬אלָיו ַ ְ‪5‬פ ְ‬ ‫ֲ'ר ר ִ‬ ‫ְ ִענְ יַ ‪$( ִ:‬י ֵא ִלָה‪ $‬ז"ל‪ ,‬א ֶ‬
‫יקי‪ ִ8ַ ,‬זְ ָר ַה ְר ֵה ְ‪ָ 1‬ע ִמי ְ ֵס ֶפר ַה ִ&‪ִ $,‬ני‪ְ .‬ולֹא עד‪ִ ,‬י‬ ‫נִ ְ'מת ַה ַ ִ‪ִ 4‬‬
‫ֲ'ר נ ְַפ'‬ ‫ד'י זָכ‪ְ $‬לכָל זֶה‪ .‬וְ יֵ' א ֶ‬ ‫ָ'י ְק ִ‬ ‫יתי ֲאנ ִ‬‫ָא ִ‬‫ְמ‪ֵ8‬ינ‪ֶ $‬זה ר ִ‬ ‫‪ִ ַ:‬ז ַ‬
‫ַ(ה לָ‪ָ 2‬ד ְו ַתנ ְִהיגֵה‪ְ $‬כָל‬ ‫ַ ָכ‪ְ ִ 6‬מאד ְמאד‪ְ &ִ ,‬ת‪ֶ :‬‬ ‫ַע ְצמ‪$‬ת‪ִ ְ ,‬הזְ ‪ְ 4‬‬
‫)‪D‬ג‪ְ ִ ; $‬ז ַמ‪ֵ8‬ינ‪ $‬זֶה ֶאל ָה ְרא‪ִ $‬יי‬ ‫רבי‪ ,‬י ְ‬
‫ָכי ְק ִ‬ ‫ְ‪ָ 4‬רכָיו‪ .‬וְ כָל ֵא ֶ(ה‪4ְ ,‬ר ִ‬
‫ֲמנָה‪ָ ,‬צ ִר ְי‪ַ 3‬ה ְב ָחנָה ‪ ְ:‬ד ָלה וְ נִ ְסינת ַרת ַל ֲעמֹד ַעל‬ ‫;‪ ,3‬א ָ‬ ‫יה‪ְ .‬‬ ‫ֲא ֵל ֶ‬
‫ְתה ִע‪ְ ִ ,5‬ל ִ&י ָטהר‪ .‬ו ְָכל זֶה י ְִת ָ ֵאר‬ ‫;חרֶת ָהי ָ‬ ‫ר‪$‬ח ֶ‬ ‫א‪$‬לי ַ‬ ‫ֱמת‪ַ ,‬‬ ‫ָהא ֶ‬
‫י'י ַ ַ‪ַ 9‬ער ַה ְ‪ִ 9‬מינִי‪:‬‬ ‫ַ ֵח ֶלק ַה ְ‪ִ 9‬ל ִ‬

‫ימינָ‪ְ ,‬להרת‬ ‫וְל ְתמ ְֹ‪ִ ִ 3‬‬
‫ר‪'$‬י‪ִ ,‬‬‫ר‪$‬ח ִ ְטנִ י ְל ַה ִ&יר ַל ְ‪ִ 1‬‬
‫יק ְת ִני ַ‬‫≈‪ֶ ,Ô‬ה ִצ ַ‬‫‪λÏ‬‬
‫ֶ‪ 3‬י ְֵלכ‪ .6ָ $‬וְ ַעל ֵ ִח ַ ְר ִ&י ִח‪$‬ר זֶה‪ְ ,‬ק ַט ַה ַ‪$5‬ת ְו ַרב‬ ‫ָל ֶה ַה ֶ‪4‬ר ְ‬
‫»‪$ ,‰‬ב ֲא ָב ֵאר‬ ‫‪MÀ„¿˜ È≈¯¬ÚL‬‬ ‫ָאתיו‪« ,‬‬‫‪$‬קר ִ‬ ‫ַזְהיר‪ְ .$‬‬
‫ָה ֵאיכ‪$‬ת‪ַ ,‬ל ַ‪ִ ִ 0ְ 5‬ילי י ִ‬
‫ֲ'ר ָהי‪ְ $‬ל ָפנֵינ‪ִ .$‬י ֲאנִי ִק ַ ְל ִ&י‬ ‫ְס ָת ִרי‪ ,‬לֹא ֶ' ָער‪ָ $‬ה ִרא'נִי א ֶ‬
‫ית‬
‫וְל ְה ָ‬ ‫ל‪$‬ריָא ז"ל‪ִ .‬‬ ‫ֲר"י ְ‬ ‫מרי ָהא ִ‬
‫;‪ 3‬ה' ְצ ָבאת‪ִ ,‬‬ ‫ִמ ֶ‪1‬ה ִאי' ָקד'‪ַ ,‬מ ְל ְ‬
‫;‪5‬ה‪.‬‬‫;ל ַ‪1‬יִ ָ‬ ‫ֲכ ֶ*ה ְ‬ ‫ַ(ה ֶט ַפח ַוא ַ‬ ‫על ְו ַתעֲל‪$‬מת ְס ָת ִרי‪ֲ ,‬אג ֶ‬ ‫ָרזֵי ָ‬
‫‪$‬מי ֶ' ְִהיֶה רָא‪$‬י ִיז ְֶה‬ ‫)‪9‬ה‪ַ ְ ,‬מ ַחט ִס ְד ִקית‪ִ .‬‬
‫וְ ֶא ְפ ַ&ח ְד ַֹחק ַ' ֲערֵי ַה ְ‪,‬ד ָ‬
‫ַהל ִכי ְ ָת ִמי‪:‬‬
‫ְל ִה ָנֵס ִל ְפנֵי ‪ִ $‬ל ְפנִי‪ .‬וה' ַה‪C‬ב לֹא י ְִמנַע טב ל ְ‬

‫ֶ‪3‬‬
‫;ר ָ ָעה ֲח ָל ִקי‪ַ ,‬ה ֵח ֶלק ָה ִרא'‪ַ ְ ,‬הנ ְָהגַת ֶ‪4‬ר ְ‬ ‫‪ְ Âȃ‬ל ְ‬ ‫‪z¿˜«lÁƒ¿Â‬‬
‫ר‪$‬ח ַה‪ֶֹ ,‬ד'‪ ,‬וְ י ְִת ַח ֵ(ק ‪ ַ:‬ה‪$‬א‬
‫ַה ֲח ִסיד‪$‬ת ו ְַה ְ‪ִ 1‬רי'‪$‬ת‪ַ ,‬ה ְ‪ִ 5‬בי‪2‬ה ִלידֵי ַ‬
‫‪$‬ב ֵבא‪$‬ר ָהעֹנֶ' ְו ַה ָ‪ָ D‬כר ֶ'ל‬‫תכחת‪ְ ,‬‬
‫ְל ִ' ָ‪9‬ה ְ' ָע ִרי‪ַ .‬ה ֵח ֶלק ַה ֵ‪9‬נִ י‪ָ ְ ,‬‬
‫קדושה‬ ‫הקדמת המחבר‬ ‫שערי‬ ‫ד‬

‫ֶח ַלק ְל ִ' ְב ָעה ְ' ָע ִרי‪ .‬וְ ַה ֵח ֶלק‬
‫ֲ‪0‬ה‪ ,‬וְ נ ְ‬
‫‪$‬מ ְצות לֹא ַ&ע ֶ‬ ‫ֲ‪0‬ה ִ‬ ‫ִמ ְצות ע ֵ‬
‫ר‪$‬ח ַה‪ֹ,‬דֶ' ַע ְצמ‪ְ ,‬וי ְִת ַח(ֵק ִל ְ'מ ָנה‬ ‫י'י‪ַ ְ ,‬הנְ ָהגַת ַה ָ‪D‬גַת ַ‬ ‫ַה ְ‪ִ 9‬ל ִ‬
‫)‪D‬ג‬
‫ָד י ַ‬ ‫ֲ'ר עַל י ָ‬‫ִח‪$‬די ַע ְצ ָמ‪ ,‬א ֶ‬
‫אפ‪ֵ8‬י ַה ִ‬ ‫יעי‪ַ ְ ,‬‬ ‫ְ' ָע ִרי‪ .‬ו ְַה ֵח ֶלק ָה ְר ִב ִ‬
‫;‪5‬ת‪ַ $‬על י ִָדי‪:‬‬
‫יתי‪ְ ,‬ונ ְִת ְ‬
‫ֲ'ר ָ ַחנְ ִ&י וְ נִ ִ* ִ‬ ‫ר‪$‬ח ַה‪ֶֹ ,‬ד'‪ַ ,‬א ֶ‬ ‫ַ‬

‫¿‪.‰"ÊÚ· ȃl≈Á»‰ e‰∆Ê¿Â .Ìȃ»ÓÈƒÒ Ô…Âa‬‬
‫‪L∆Á ¿Í∆¯∆c Ի˻¯¿t ·…z¿Î∆‡¿Â‬‬

‫‪:Ô…ÂL‡ƒ¯»‰ ˜∆ÏÁ≈«‰‬‬
‫יע ‪ֹ:‬דֶל ַה ְ‪1‬גָ ַעל י ְֵדי ַח ָ‪C‬את‬ ‫הד ַ‬ ‫י ְִת ַח ֵ(ק ְל ִ' ָ‪9‬ה ְ' ָע ִרי‪ָ .‬ה ִרא'‪ְ ,‬ל ִ‬
‫ָה‪2‬דָ ְ ִענְ יַ ַה ִ‪ְ 5‬צות‪ַ .‬ה ֵ‪9‬נִ י‪1ְ ַ ,‬גָ ַה‪ְ ִ8‬מ ָ' ְ‪ַ 3‬על י ְֵדי ִמ‪4‬ת ַה ְ‪5‬ג)‪8‬ת‪.‬‬
‫יעי‪ֵ ְ ,‬בא‪$‬ר ִמ ַ‪ְ 4‬ר‪ַ:‬ת ַה ַ ִ‪4‬יק‬
‫י'י‪ֵ ְ ,‬בא‪$‬ר ֵ' ַצ ִ‪4‬יק א ָח ִסיד‪ָ .‬ה ְר ִב ִ‬ ‫ַה ְ‪ִ 9‬ל ִ‬
‫י'י‪ֵ ְ ,‬בא‪$‬ר ִמ ַ‪ְ 4‬ר‪ַ:‬ת ֶה ָח ִסיד ִ ְפרָט‪$‬ת‪ַ .‬ה ִ‪9ִ 9‬י‪ֵ ְ ,‬בא‪$‬ר‬ ‫ֲמ ִ‬
‫ִ ְפרָט‪$‬ת‪ַ .‬הח ִ‬
‫ֲ'ר ַ ֵח ֶלק‬
‫ל ֶלת ָל ַה ְ‪ָ 9‬ע ִרי א ֶ‬
‫ֶ‪ְ 3‬ק ָצרָה ְמאד‪ֶ ,‬‬ ‫ֲס ִידי ַ ֶ‪4‬ר ְ‬
‫ַהנְ ָהגַת ַהח ִ‬
‫ַה‪ֶB‬ה‪:‬‬

‫‪:ȃM‬‬
‫‪≈ «‰ ˜∆ÏÁ≈«‰‬‬
‫‪$5‬סרֵי‬
‫ִי ְת ַח ֵ( ק ִל ְ' מנָה ְ' ָע ִרי‪ָ .‬ה ִרא'‪ֵ &ַ ,‬כ חת‪ַ .‬ה ֵ‪ 9‬נִי ‪ָ ַ ,‬‬
‫יע י‪ ְ ,‬עֹנֶ'‬ ‫ְמ י ַה& ָר ה ְו ַה ִ‪ְ 5‬צ וָה‪ָ .‬ה ְר ִב ִ‬
‫י'י‪ַ 0ְ ִ ,‬כ ר ְמ ַק ֵ‬ ‫ָר ַז "ל‪ַ .‬ה ְ‪ִ 9‬ל ִ‬
‫י'י‪ ְ ,‬עֹנֶ' ִמ‪4‬ת ָהאֲס‪$‬רת‪ַ .‬ה ִ‪ 9ִ 9‬י‪ ְ ,‬עֹנֶ'‬ ‫ִמ‪4‬ת ֲה ָר עת‪ַ .‬ה ֲח ִמ ִ‬
‫ֲ‪0‬ה‪ַ .‬ה ְ‪ִ 9‬מ ינִ י‪,‬‬ ‫יע י‪ַ 0ְ ִ ,‬כר ִמ ְצ ות ע ֵ‬ ‫ֲ‪ 0‬ה‪ַ .‬ה ְ‪ִ 9‬ב ִ‬ ‫ִמ ְצ ות לֹא ַ& ע ֶ‬
‫ַה ְ& '‪ָ $‬ב ה‪.‬‬
‫ה‬ ‫קדושה‬ ‫הקדמת המחבר‬ ‫שערי‬

‫‪:ȃ‬‬
‫‪LȃÏM‬‬
‫‪¿ «‰ ˜∆ÏÁ≈«‰‬‬
‫ר‪$‬ח ַה‪ֶֹ ,‬ד'‪ ,‬וְ ִי ְת ַח ֵ(ק ִל ְ'מנָה ְ' ָע ִרי‪ָ .‬ה ִרא'‪,‬‬ ‫ְ ַה ְנ ָהגַת ַה ָ‪D‬גַת ַ‬
‫עלמת‪ַ .‬ה ֵ‪9‬נִי‪ַ ְ ,‬מה‪$‬ת ָה‪2‬דָ‪ַ .‬ה ְ‪ִ 9‬לי ִ'י‪ְ ִ ,‬מ ַע ְ ֵבי ַה‪ ְ8‬ב‪2$‬ה‪.‬‬ ‫ְ ַמה‪$‬ת ָה ָ‬
‫י'י‪ֵ ְ ,‬איכ‪$‬ת ַה‪ ְ8‬ב‪2$‬ה וְ ִע ְנ ָינֶי ָה‪ַ .‬ה ִ‪9ִ 9‬י‪,‬‬
‫ֲמ ִ‬
‫ָאי ַה‪ ְ8‬ב‪2$‬ה‪ַ .‬הח ִ‬ ‫יעי‪ְ ִ ,‬תנ ֵ‬‫ָה ְר ִב ִ‬
‫יעי‪ַ ְ ,‬מ ְד ֵרגַת ר‪ַ $‬ח ַה‪ֹ,‬דֶ' ִזְ ַמ‪ֵ8‬ינ‪ $‬זֶה‪.‬‬ ‫ְ ַמ ְדרֵגת ַה ְ‪8‬ב‪2$‬ה‪ַ .‬ה ְ‪ִ 9‬ב ִ‬
‫ַה ְ‪ִ 9‬מינִי‪ַ ,‬הנ ְָהגָה ְק ָצרָה‪:‬‬

‫‪:ȃÚȃ·¿¯»‰ ˜∆ÏÁ≈«‰‬‬
‫ֲל ִקי‪.‬‬
‫ל'ה ח ָ‬‫ר‪$‬ח ַה‪ֹ,‬דֶ' ִי ְת ַח ֵ(ק ִל ְ' ָ‬ ‫אפ‪ֵ8‬י ַה ִ‪ַ ְ '$59‬ה ָ‪D‬גַת ַ‬ ‫ְ ַ‬
‫ָאי‬
‫י'י‪ְ ִ ,‬תנ ֵ‬
‫אפ ַה ַה ָ‪D‬גָה‪ַ .‬ה ְ‪ִ 9‬ל ִ‬
‫ֲ‪0‬י‪ַ .‬ה ֵ‪9‬נִ י‪ַ ְ ,‬‬
‫אפ‪ֵ8‬י ַה ַ‪5‬ע ִ‬
‫ָה ִרא'‪ַ ְ ,‬‬
‫ַה ַה ָ‪D‬גָה‪.‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק א' שער א'‬ ‫שערי‬ ‫ו‬

‫‪:Ô…ÂL‡ƒ¯»‰ ˜∆ÏÁ≈«‰‬‬

‫‪Ô…ÂL‡ƒ¯»‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫ְּבבֵאּור ַה ְּפגָם עַל ְידֵי ַחּטְאֹות הָדָם ְּב ִעְניַן ַה ִּמצְוֹות‪:‬‬

‫חת ִמָל ִמ ְצו ת‬
‫ד ַעֲ ת ַ‬ ‫ָעת ָה ָ‬ ‫ד לה ר ַ‬ ‫» ְו ְ‬
‫א ר ָ ַ ָה ְ ָ‬ ‫‪Í¿ÏȃkN‬‬
‫‡« ¿‬
‫חת‬
‫ֲינָה‪ ,‬א ְ ִה ָנְ ע ִמ ְ* ַק)ֵ ַ‬
‫ֲ!ר לֹא ַ&ע ֶ‬ ‫ָה ֵ! שס"ה ִמ ְצו ת א ֶ‬
‫ֲ ת‪:+‬‬
‫ֲ!ר נִ ְצ ַט‪ָ,‬ה ָ ֶה‪ַ +‬לע ָ‬
‫ֲה א ֶ‬
‫מרמ"ח ִמ ְצו ת ע ֵ‬

‫ֲלי ַמ ָ‪/‬ע‪ִ ,‬י ‪ָ 0,‬הדָ ֵאינֶ‪ָ ,2‬הדָ ַע ְצמ ִמ ַ‪1‬ד ַה‪ִ 0,‬י‬ ‫»‪ֶ Ú‬אל ַע ֵ‬ ‫‪„…Â‬‬
‫י!נִי‬ ‫‪,‬ב ָר ַ& ְל ִ ֵ‬
‫זֶה נִ ְקרָא ְ ַר ָה ָד‪ְ .‬מ ֶ! ָת‪,‬ב ) ִא) ב י' י"א( "ע ר ָ‬
‫כ ֵכנִי‪ .‬וְ ע ד ְ ִתיב ) ְ!מ ת ל' ל"ב( " ַעל ְ ַר ָד לֹא‬ ‫ֲצמ ת וְ ִג ִידי ְ& ְ‬ ‫‪,‬בע ָ‬
‫ַ‬
‫ֲבל ַה‪ 0,‬ה‪,‬א ִענְ יַ‪ְ +‬לב‪!,‬‬ ‫ִימ)‪,‬ת‪ ,‬א ָ‬
‫ִיס ְ" וגו'‪ .‬נִ ְמ ָצא ָה ָד ה‪,‬א ַה ְ‪:‬נ ִ‬ ‫יָ‬
‫ע ל‬ ‫ֲ!ר ִהיא ָהדָ ַע ְצמ ְע ד ָ ָ‬ ‫ֶפ! ַה ִ; ְכ ִלית א ֶ‬‫ֶא ָחד ִ& ְת ַל ֵ! נ ֶ‬
‫>פ ַ!ט ֵמ ָעלָיו ַה ְ*ב‪ַ !,‬ה=ֶה וְ י ְִת ַלֵ! ִ ְלב‪ !,‬ז ְַ‬ ‫ְחר ַה ְ‪ִ :‬טירָה י ְ‬
‫ַה=ֶה‪ .‬ו ַ‬
‫‪,‬כמ ֶ! ָת‪,‬ב )זְ כ ְַריָה ג'( " ָה ִסיר‪ַ ,‬ה ְג ִָדי ַה‪ִֹ 1‬אי" וְג '‬ ‫ר‪,‬חנִ י‪ְ .‬‬
‫וְ נ ִָקי ָ‬
‫ַנָ‪:+‬‬
‫ֲל‪,‬קא ְ‪/‬ר ָ‬
‫" ְו ַה ְל ֵ! א ְֹת ָ ַמ ֲח ָלצ ת"‪ ,‬ה‪,‬א ַה‪ְ ִ2‬קרָא ח ָ‬

‫יברֵי ַה‪+ֵ ,0,‬‬‫ֲה‪ָ ,‬ה >א ָ‪ַ ְ +‬ת ְבנִית ֵא ְ‬ ‫¿‪*ְ !ֶ …ÂÓ‬ב‪ָ 0, !,‬ה ָ‬
‫ד ַיע ֵ‬ ‫‪Îe‬‬
‫ֶפ!‬‫י ק‪ַ +‬ה‪ֶ 2‬‬
‫ֶפ! ְ ַת ְבנִית ְ‪ַ /‬‬
‫ָע ָה ה‪,‬א י ְִת ָ ַר ְ ֶאת ַה‪!ֶ 0,‬ה‪,‬א ְלב‪ַ !,‬ה‪ֶ 2‬‬
‫ֲב ִרי‪,‬‬
‫ידי ַה ְ ַק ְ? ִרי ֶאת ָהא ָ‬ ‫ֲב ִרי ו ְָל ֶה שס"ה ִ ִ‬
‫ברמ"ח א ָ‬
‫ז‬ ‫קדושה‬ ‫חלק א' שער א'‬ ‫שערי‬

‫‪,‬ל ַה ְמ ִ! ְי ַעל ָי ָד ַה‪ ָ/‬וְ ַה ַח)‪,‬ת ֵמ ֵא ֶבר ֶאל ֵא ֶבר ְ ִד ְמי ‪ִ +‬צ‪ 2‬ר ת‪.‬‬ ‫ְ‬
‫ר‪,‬חנִ )ִי‬
‫יב ִרי ָ‬ ‫ל‪,‬לה מרמ"ח ֵא ָ‬ ‫ֶפ! ַח)ָה ְ ָ‬ ‫ָפח נ ֶ‬ ‫חר ְי ִצירַת ַה‪ 0,‬נ ַ‬
‫וְ ַ‬
‫ידי ֶ!ל ַה‪.0,‬‬ ‫יב ִרי ושס"ה ִ ִ‬ ‫& רמ"ח ֵא ָ‬ ‫ושס"ה ִ ִידי‪ ,‬וְ י ְִת ַל ְ!‪ְ ,‬‬
‫יברֵי ַה‪0,‬‬‫ֵלי ֶ! ֵה ֵא ְ‬ ‫>* ָת‪ַ +‬על ְידֵי ַה ִ‬‫ֶפ! ְ‪:‬ע ָ‬ ‫יברֵי ַה‪ֶ 2‬‬
‫ֲלי ֵא ְ‬‫וְ ז ‪ :‬ע ִ‬
‫>* ָת‬
‫יברֵי ַה‪:ְ 0,‬ע ָ‬ ‫ח צב ‪ .‬וְ ָה ְריָה ַל=ֶה ִי לֹא י ְִפעֲל‪ֵ ,‬א ְ‬‫ַ ְַרזֶ‪ְ +‬יַד ַה ֵ‬
‫‪,‬ב ִה ְס ַ& ֵ*ק ַה‪ֶ2‬פֶ!‬
‫! מ ַעת וכו'‪ְ ,‬‬ ‫ֶפ! ָ ֶה ַעיִ‪ +‬ר ה וְ אֹזֶ‪ַ +‬‬ ‫ֶא ָ*א ְע ד ַה‪ֶ 2‬‬
‫ֲב ִרי‪:‬‬
‫ח‪!,‬י מרמ"ח א ָ‬ ‫ָח ְ!כ‪ָ ,‬הר א ת ָ ֲאר> ת ְונ ְִת ַ ְ@ל‪ָ ,‬ל ַה ִ‬

‫& שס"ה‬ ‫ֶפ! ִמ ְת ַל ְ ִ!י‪ְ +‬‬
‫ר‪,‬חנִ )ִי ֶ!ל ַה‪ֶ 2‬‬
‫ידי ָ‬ ‫ֶ זֶה שס"ה ִ ִ‬ ‫«‪/ֶ Ï‬ר ְ‬ ‫‪Ú¿Â‬‬
‫יברֵי‬
‫‪,‬פנִי ֶ!ה‪,‬א ַה ָ‪ֶ /‬אל רמ"ח ֵא ְ‬ ‫‪,‬מ ְמ ִ! ִיכי‪ָ +‬מז ‪ַ +‬ה ָ‬ ‫ידי ֶ! ַ‪ַ 0,‬‬ ‫ִ ִ‬
‫ֶפ!‪.‬‬ ‫יברֵי ַה‪ֶ 2‬‬ ‫ימי ְת כ ְל ַפ ְרנֵס רמ"ח ֵא ְ‬ ‫ר‪,‬חנִ י ְ‪:‬נִ ִ‬
‫ַה‪ִ 0,‬ע ָמז ‪ָ +‬ה ָ‬
‫חר ַה ְ‪ִ :‬טירָה ֵאי‪ַ ,! +‬ח)‪,‬ת נִ ְ! ַ‪:‬ע‪ ,‬וְגִ ידֵי ַה‪ִ +ֵ ַ 0,‬מ ְת ָ‪ְ :‬ר ִקי‪+‬‬ ‫וְ ַ‬
‫וְהי‪ְ ,‬לֹא ָהי‪ .,‬נִ ְמצָא ִי ָה ָד‬ ‫יב ִרי ָ‬ ‫ַ‪ִ A‬בי‪ְ +‬מ רמ"ח ָה ֵא ָ‬ ‫‪,‬מ ְתר ְ‬
‫ִ‬
‫ֲ!ר ִמ ְת ַל ֶ ֶ!ת ְג‪ַ 0,‬ה‪ְ ִ2‬קרָא‬ ‫ֶפ! ַה ִ; ְכ ִלית א ֶ‬ ‫ְ ַע ְצמ ֵאינֶ‪ִ ,2‬י ִא ַה‪ֶ 2‬‬
‫ְלב‪ָ B*ָ !ֶ !,‬ע ָל ַה=ֶה‪:‬‬

‫ַעת ט ב ְורַע‪> ,‬ח ְר‪,‬‬ ‫חר ֶ! ָח ָטא דָ ָה ִרא! ‪ְ +‬וכַל ֵמ ֵע‪ַ C‬ה‪ַ /‬‬ ‫«‪ִ Ú‬י ַ‬ ‫‪„¿Â‬‬
‫ָח!‬ ‫ֲמת ַה‪ָ 2‬‬‫נ ְַפ! וְ ג‪,‬פ ַ ֵה ָל ֶא ָחד ִמ@ ב וְ רַע‪ .‬וְז ִהיא ִענְ יַ‪ +‬ז>ה ַ‬
‫ֲמא ֶ! ֵה ִטיל ָ ֶה ָ ְרמ‪ָ ,‬ל ֶה‬ ‫‪,‬בדָ‪ ,‬וְ ַעל ְי ֵדי ָה ָרע וְ ַה>זה ַ‬‫ֶ! ֵה ִטיל ְ ַח‪ָ,‬ה ְ‬
‫ֵא!ית ב' י"ז( " ִי‬
‫! ָת‪,‬ב ) ְר ִ‬ ‫יתה ְל ַנ ְפ ָ! ‪ְ ,‬לג‪ָ ,‬פ‪ְ ,‬ו ֶזה‪ֶ ,‬‬ ‫ֳח ָל ִאי ‪ְ ,‬נ ָג ִעי ‪ִ ,‬מ ָ‬
‫יתת ַה‪:0,‬‬ ‫‪,‬מ ַ‬‫ֶפ! ִ‬ ‫יתת ַה‪ֶ 2‬‬ ‫ָל ָ ִמ ֶ‪ ,2‬מ ת ָ&מ‪,‬ת"‪ִ .‬מ ַ‬ ‫ְי אֲכ ְ‬
‫קדושה‬ ‫חלק א' שער א'‬ ‫שערי‬ ‫ח‬

‫≈¯ ַמה ִע ְניַ‪ַ +‬ה@ ב וְ ָה ַרע ֶ!‪ְִ 2‬ת ָע ֵרב ָ ֶה‪ְ ,‬ו ַע)ֵ‪ַ +‬מה ֶ! ְ‬
‫‪ִ2‬כ&ֹב ְל ַק ָ‪+‬‬ ‫‪‡»·¿e‬‬
‫ ת ִבי‪ַ ?ַ ַ +‬ער ַה=ֶה‪ִ .‬ה‪ֵ2‬ה‬
‫י!י ְו ָת ִבי‪ַ +‬מה ֶ!נ‪ְ ,‬‬ ‫‪ִ !,‬ל ִ‬
‫ְ ֵח ֶלק ג' ַ! ַער ְ!נֵי ְ‬
‫ע למ ת‬ ‫ֲ!ר ָח ָטא ְ ֵע‪ַ C‬ה ַ‪ַ /‬עת ט ב ְורַע‪ָ ,‬רַ ַ& ֲער ֶֹבת ַה=ֶה ְ ָכל ָה ָ‬ ‫ַא ֶ‬
‫וְ ֵאי‪ְ +‬ל ָ ָ‪ָ /‬בר ֶ! ֵאינ ָל‪,‬ל ִמ@ ב וְ ַר ע‪:‬‬

‫ר ָ ָעה ַה ְ)ס ד ת ַה ַ& ְח& נִ י‪ְ ,‬ו ִה‪ֵ2‬ה‬
‫‪ 2‬צר ֵמ ְ‬‫ד ַה ָ‬ ‫»‡ ִי ‪ָ 0,‬ה ָ‬ ‫‪ˆÓ¿ƒ¿Â‬‬
‫ר ָ ָעה יְס ד ת‬ ‫נ צר ִמ‪ַ +‬ה@ ב ֶ! ְ ְ‬ ‫ל‪,‬לי ט ב ְו ַרע‪ .‬וְ ג‪ָ 0,‬הדָ ַ‬ ‫ֵה ְ ִ‬
‫ר ַע‬
‫נ צר‪ְ 0,ַ ,‬‬ ‫מנָ ִמ‪ָ +‬הרַע ֶ! ָ ֶה ְ‬ ‫ר‪,‬ח‪ַ ,‬מיִ‪ָ ,‬ע ָפר‪ְ .‬‬‫‪ֵ E‬א!‪ַ ,‬‬
‫ַר‬
‫ֲ!ר ִ& ְת ֵ‬ ‫>‪A‬ה‪ .‬וְ ַכא ֶ‬
‫וְה ְ)ר ָ‬
‫>ה‪ַ ,‬‬‫וְה ֲאד ָ‬
‫ָמר ת ֶ! ֵה ‪ַ E‬ה ְ* ָבנָה‪ ,‬ו ְַה ְ?חֹרָה‪ָ ,‬‬
‫ֵאיזֶה ֵמ ֶה ִמ ְ ִחינַת ָהרַע ֶ! ְ ֵה‪ַ ,+‬על ְ ִחינַת ַה@ ב ֶ! ָ ֶה‪ִ ָ ,+‬אי‬
‫י תר ָ& ִמית ְלג‪ָ 0,‬הדָ‪:‬‬ ‫ַר ְ ֵ‬‫ד‪ ,‬ו ְִא ִ& ְת ֵ‬
‫ֳח ָל ִאי ‪ְ ,‬נג ִָעי ַעל ָה ָ‬

‫»¯ נִ ְת ָ ֵאר ִי ְכָל ָהע ָלמ ת ָהיָה ֵער‪,‬ב ט ב וְ רַע‪ְ .‬ו ִנ ְמ ָצא ִי ַ‬ ‫‪·¿Îe‬‬
‫ר‪,‬חנִ )ִי‬
‫ר ָ ָעה יְס ד ת ָ‬ ‫ח‪,‬צ ָב‪ִ B‬מ‪ְ +‬‬ ‫ד ָהיָה ֵ‪ִ ,+‬י ֲהלֹא ְ‬ ‫ֶפ! ָה ָ‬ ‫ְנ ֶ‬
‫ר‪ ,‬ה‪,‬א‪.‬‬ ‫א ת) ת ֵ! הוי"ה ָ ְ‬ ‫ר ַע ִ‬ ‫נ צר‪ָ ,‬ל ָה ֶע ְלי נִ י ו ְֵה ְ‬ ‫ֶ! ֵ ֶה ְ‬
‫ר‪,‬ח וְ ג '‪ .‬וְז‪ַ ,‬ה‪ְ ִ2‬ק ָרא‬
‫ אי ָה ַ‬ ‫ר ַע ר‪,‬ח ת ִ‬ ‫ֱמר )י ְֶח ֵזְקאל ל"ז ט'( ֵמ ְ‬
‫וְ ַעל זֶה ֶנא ַ‬
‫>ת זֶה ָע ָה‬ ‫ֶפ! ָהדָ ַע ְצמ ִמ ַ‪1‬ד ַה@ ב‪ .‬וְ ִה‪ֵ2‬ה ַ ֶאת זֶה ְלע ַ‬ ‫נֶ‬
‫ִיקי‪,+‬‬
‫ר ָ ָעה אֲב ת ְנז ִ‬ ‫ַעל‪ ,‬לֵל ְ‬ ‫ָה ֱאל ִֹהי‪ְ ,‬וה‪,‬א ַה ִ‪ְ 2‬קרָא ‪ָ E‬ד ְ ִל) ַ‬
‫‪,‬מ ָ? נִ ְמ ְ!כָה‬ ‫ר ָ ָעה יְס ד ת ָה ָר ִעי ִ‬ ‫ָעי‪ִ ,‬מ‪ְ +‬‬ ‫ר ָ ָעה ַמ ְרא ת נְ ג ִ‬ ‫וְ ְ‬
‫ֶפ!‬‫ֶפ! ז ַעל נ ֶ‬ ‫ַר נ ֶ‬‫‪,‬כ ֶ! ִ& ְת ֵ‬
‫ֵצר ָהרַע‪ְ .‬‬ ‫ָעה ֶאל ָה ָד ַה‪ְ ִ2‬קרָא י ֶ‬ ‫ֶפ! ר ָ‬‫נֶ‬
‫ט‬ ‫קדושה‬ ‫חלק א' שער א'‬ ‫שערי‬

‫י תר‬
‫ַר ֵ‬
‫וְא ִ& ְת ֵ‬
‫ֶפ!‪ִ ,‬‬
‫ֳל ֵאי ַה‪ֶ 2‬‬
‫ֶיה נַזְ ִקי‪ְ , +‬נג ִָעי ָוח ָ‬
‫@ בה יָב א‪ֵ ,‬אל ָ‬
‫ַה ָ‬
‫יתנ‪:,‬‬
‫ְ& ִמ ֵ‬

‫ֲב ִרי וְ ִג ִידי‪,‬‬ ‫ל‪,‬לה ִמתרי"ג א ָ‬ ‫ֶפ! ַה ְ@ה רָה ֶ! ִהיא ַה ְ‪ִ :‬רי ְ ָ‬ ‫‪ ‰≈pƒ‬נ ֶ‬ ‫‪‰¿Â‬‬
‫ֶפ! ַה ְ@ ֵמה ַה ִ‪ְ 2‬קרֵאת‬ ‫ידי‪!ֶ +‬ל נ ֶ‬ ‫ֲב ִרי וְגִ ִ‬‫& תרי"ג א ָ‬ ‫ִמ ְת ַל ֶ ֶ!ת ְ‬
‫ֲב ִרי וְ ִג ִידי ֶ!ל‬ ‫ַחד ִמ ְת ַל ְ! ת בתרי"ג א ָ‬ ‫יה‪ +‬י ַ‬‫‪ֶ &ֵ !,‬‬ ‫יפת ַה ְ‪ִ :‬רי‪ְ .‬‬ ‫ְק ִל ַ‬
‫וְא ְברֵי‬
‫ָעה‪ֶ ,‬‬ ‫ֶפ! ָהר ָ‬ ‫יברֵי נ ֶ‬‫& ֵא ְ‬
‫ֶפ! ַה ְ@ה רָה ְ‬ ‫יברֵי נ ֶ‬‫ַה‪ְ .0,‬ו ִנ ְמ ְצא‪ֵ ,‬א ְ‬
‫חת ִמ ְ? ֵ&י נ ְָפ! ת ֵא*‪,‬‬ ‫יברֵי ַה‪ .0,‬ו ְִה‪ֵ2‬ה ָל ַ‬ ‫& ֵא ְ‬ ‫ָעה ְ‬ ‫ֶפ! ָהר ָ‬ ‫נֶ‬
‫ד !ה‬
‫ר‪,‬חנִ י ֶ!ל ַה ֶ‪2‬פֶ! ַה ְ‪ָ A‬‬ ‫ְמנָ ָמז ‪ָ +‬ה ָ‬ ‫ר‪,‬ח ִני ְל ִה ְת ַק)ֵ‪ .‬ו ְ‬‫ְצ ִרי ָכה ָמז ‪ָ +‬‬
‫ל‪,‬לה ִמתרי"ג ִמ ְצו ת ְ ִד ְמי ‪+‬‬ ‫יה ַעל י ְֵדי ִק)‪ַ ,‬ה& רָה ַה ְ ָ‬ ‫נִ ְמ ָ! ְ ֵא ֶל ָ‬
‫ֶפ! ַ ֵה וְ נִ ְקרָא ֶל ֶח‪ ְ ,‬מ ֶ! ָת‪,‬ב ) ִמ ְ! ֵלי ט' ה'( " ְלכ‪,‬‬ ‫תרי"ג ֶא ְברֵי ַה‪ֶ 2‬‬
‫ָטית‬ ‫יב ִרי נִ = ‪ִ +‬מ ִ ְצוָה ְ‪:‬ר ִ‬ ‫ָח ִמי"‪ .‬וְכָל ֵא ֶבר ִמ‪ +‬רמ"ח ֵא ָ‬ ‫ַלחֲמ‪ְ ,‬ל ְ‬
‫ֶח ַסר ָל ָד ִק)‪ֵ ,‬איז ִמ ְצוָה‪ַ ,‬‬ ‫ֲ!ר י ְ‬ ‫ַח ֶסת ְלא ת ֵא ֶבר ו ְַכא ֶ‬ ‫ַה ִ ְתי ֶ‬
‫ר ַע‬ ‫ֶח ַסר ִמ ֶ‪ְ ,2‬מז נ ַה‪ְ ִ2‬מ ָ! ְ ל ֵמ ְ‬ ‫ַחס ַל ִ ְצוָה י ְ‬ ‫ָטי ַה ִ ְתי ֵ‬
‫ָה ֵא ֶבר ַה ְ‪:‬ר ִ‬
‫>*"‪.‬‬ ‫&ה ַמ ֲחיֶה ֶאת ָ‬ ‫א ת) ת ההוי"ה‪ְ ,‬מ ֶ! ָת‪,‬ב )נְ ֶח ְמיָה ט' ו'( "וְ ָ‬ ‫ִ‬
‫ַ& יק נִי(‬
‫ָמת ה ִ‬ ‫ַ תינ‪ ,‬ז"ל‪ְ ) ,‬ה ְ‬
‫ַק‪ַ /‬‬ ‫מר‪ ,‬ר ֵ‬ ‫‪,‬ב ֶה ְ&ל‪,‬יִי ָל ַה ִ ְצו ת ְמ ֶ! ְ‬ ‫ָ‬
‫זִכ ִרי רמ"ח‪:‬‬‫י"ה ִע ְ! ִמי שס"ה ו"ה ִע ְ‬

‫ד !ה ַ‪ ִ2‬זְ ָר‬ ‫¿‪ֵ +ֵ …ÂÓ‬מ ֶה נִ ְמ ָ! ִכי ְ‬
‫ר ָ ָעה ָ! ְר ֵ!י יְס ד ת נ ְַפ! ַה ְ‪ָ A‬‬ ‫‪Îe‬‬
‫>?ה ִמ ֶ‪ ,2‬ז‬ ‫‪,‬ב ִה ְס ַ& ֵ*ק ַה ְ‪A‬ד ָ‬
‫ַמרֵי‪ְ .‬‬
‫ְל ֵעיל‪ ,‬וְ נִ ְמ ָצא ֶ! ָה ֵא ֶבר ַהה‪,‬א ֵמת ְלג ְ‬
‫ר ָ ָעה יְס ד ת נ ְַפ! ַה ְ@ ֵמה‪ְ ,‬ס ד‬ ‫ר‪,‬ח ַה >@ ְמה ִמ‪ָ +‬ה ְ‬‫י ְִת ַל ֵ! ַ‬
‫קדושה‬ ‫חלק א' שער א'‬ ‫שערי‬ ‫י‬

‫ַ תינ‪ ,‬ז"ל לֹא ִנ ְת ַמ ְ*ה צ ר ֶא ָ*א ֵמ >ח ְר ָנָ‪!ֶ B‬ל‬ ‫מר‪ ,‬ר ֵ‬ ‫ַמה ֶ! ְ‬
‫ְר‪ַ !,‬ליִ וְ נִ ְמ ָצא ָה ֵא ֶבר ַהה‪,‬א נִ= ‪ֶ +‬ל ֶח ָט ֵמא ְמגֹל ִמ ָ?‪:‬‬
‫י ָ‬

‫ֵיה ְקר‪,‬יִי ֵמ ִתי ) ְרָכ ת ַ‪ 0/‬י"ח ע"ב( ִי נִ ְס ַ& ֵ*ק‬ ‫‪ִ e‰∆Ê¿Â‬ע ְניַ‪ָ +‬ה ְר ָ! ִעי ְ ַח) ֶ‬
‫ֲבי‬
‫ְ!ר‪,‬י ָע ָליו ַה ָוֶת ַה‪ְ ִ2‬קרָא א ִ‬ ‫ד !ה ֵמ ֱאל ִֹהי ַח)ִי ו ָ‬ ‫ֶפ! ַה ְ‪ָ A‬‬ ‫ֵמ ֶה נ ֶ‬
‫ֲה‬ ‫ֲ!ר י ְַק)ֵ ָהדָ שס"ה ִמ ְצו ת לֹא ַ&ע ֶ‬ ‫‪,‬כמ ֵכ‪ַ +‬א ֶ‬ ‫>מה‪ְ .‬‬ ‫אֲב ת ַה@ ְ‬
‫ָ!ב‬ ‫‪!,/‬י‪ 0/ַ +‬ל"ט ע"א( י ַ‬ ‫ַ תינ‪ ,‬ז"ל ) ִק ִ‬ ‫מר‪ ,‬ר ֵ‬ ‫ֲ ת‪ְ ,‬מ ֶ! ְ‬ ‫ְ ִה ָנְ ע ִמ ַ*ע ָ‬
‫ע ה ִמ ְצוָה‪ .‬יֵ! ַֹח ֶאל‬ ‫נ תנִי ל ָ ָכר ְ ֶ‬ ‫ֲברָה ְ‬ ‫ ָד ְולֹא ָע ַבר ע ֵ‬
‫ֶ ִצ‪ 2‬ר ת ֶ! ֵה‬ ‫ֲה ְל ִה ָ ֵ! ְ ֶ‪/‬ר ְ‬‫ר‪,‬חנִ י ַה‪ ִ2‬זְָר ְ ַק)ְמ ִמ ְצוַת ע ֵ‬
‫ַה ָז ‪ָ +‬ה ָ‬
‫ֲ!ר ַי ֲעבֹר‬ ‫יב ִרי ֶ!*ָה‪ .‬וְ ַכא ֶ‬ ‫ֶפ! ְל ַהחֲי ת הרמ"ח ֵא ָ‬ ‫שס"ה ִ ִידי ֶ!ל ַה‪ֶ 2‬‬
‫ַחס ֶאל‬ ‫ָטי ַהה‪,‬א ַה ִ ְתי ֵ‬ ‫ֲברָה ֵמ ֶה ז י ִָ‪ֵ G‬ת ַה ִ‪ 21‬ר ַה ְ‪:‬ר ִ‬ ‫ַעל ֵאיזֶה ע ֵ‬
‫יפה ַה‪ְִ 2‬ד ֶ ֶקת ָ!‬ ‫ֲמא ֶ!ל ָמז ‪ַ +‬ה ְ‪ִ A‬ל ָ‬ ‫ֲברָה ַעל ְידֵי ַה>זה ַ‬ ‫א ת‪ָ B‬הע ֵ‬ ‫ָ‬
‫י‪,‬סר‬
‫ַ! ָה ֵא ֶבר ַהה‪,‬א‪ַ 0 ,‬על ִ‪:‬י ֶ!*ֹא ַ‬ ‫ִיב! ַה ִ‪ 21‬ר ַ ֵ‪ִ +‬מ ְתי ֵ‬ ‫‪,‬כ ֶ!) ַ‬
‫ְ‬
‫מנָ ִי‪ֹ:‬ל מ‪:,‬‬ ‫ֲה ְ‬ ‫ֶח ַסר ִמ ֶ‪ֵ ,2‬איזֶה ִמ ְצוַת ע ֵ‬‫ַמרֵי‪ִ ְ .‬ענְ יַ‪ִ +‬מי ֶ!) ְ‬
‫ְלג ְ‬

‫ֲ!ר‬‫ד ְל ַח‪ְ ֵ:‬כָל ֹח ְל ַק)ֵ ָל תרי"ג ִמ ְצו ת‪ ,‬וְ ַכא ֶ‬ ‫≈‪ָ Ô‬צ ִר ְי ָה ָ‬‫‪λϿÂ‬‬
‫ָטי ֶ!ל נ ְַפ! ‬ ‫ֲה י ְַכ‪ְ +ֵ,‬ל ָה ִסיר ֵמ ָה ֵא ֶבר ַה ְ‪:‬ר ִ‬‫י ְַק)ֵ ֵאיזֶה ִמ ְצוַת ע ֵ‬
‫יפה ַה ִהיא ַו ֲאזַי ָ&ח‪,‬ל ָע ָליו‬ ‫ֲמת ַה ְ‪ִ A‬ל ָ‬
‫ַחס ֶאל ַה ִ ְצוָה ַה ִהיא ז>ה ַ‬ ‫ַה ִ ְתי ֵ‬
‫זְקאל ל"ב כ "ז(‬‫ֲמ א‪ְ ,‬ס ד )י ְֶח ֵ‬
‫חר ִה ְס ַ& ֵ*ק ַה>זה ַ‬‫ד !ה ַה ִהיא ַ‬ ‫ֵא ֶבר ַה ִ ְצוָה ַה ְ‪ָ A‬‬
‫ֲ!ר‬‫‪,‬כמ ֵ‪ַ +‬א ֶ‬ ‫נ פל‪ְ .‬‬‫מ ת"‪ִ .‬י ְ ֶ!=ֶה ָק זֶה ֵ‬ ‫ַ& ִהי עֲ נ ָֹת ַעל ַע ְצ ָ‬ ‫"ו ְ‬
‫ֲ ת ‪ִ B‬ו י ַכ ‪ַ !ֶ +ֵ,‬על ְי ֵד י ֵ ‪ְ +‬י ַס ֵ* ק‬
‫ֲב ָר ה‪ִ ,‬י ָ נַע ִמ ַ* ע ָ‬
‫ָ& ב א ְליָד ֵאיז ע ֵ‬
‫יא‬ ‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ב'‬ ‫שערי‬

‫ֲברָה וְ ז‬‫את ע ֵ‬ ‫ַחס ְל ָ‬ ‫ֶפ ַה ִ ְתי ֵ‬ ‫ָטי ֶל ַה ֶ‬ ‫ֲר ַ‪"ִ #‬יד ַה ְ ר ִ‬
‫ֲמא א ֶ‬ ‫ַה‪%‬זה ַ‬
‫ר'חנִ י‪ ,‬וְ ַעל י ְֵדי ‪-ֵ.‬‬
‫ֶ) ַה ִ(ר ָה ָ‬ ‫ר'חנִ י ַה ְִמ ָ ְ) ֶ*ר ְ‬
‫י'כַל ְל ִה ָ ֵ ְ) ֶ ַפע ָה ָ‬
‫ַ) וְ זֶה' סד ָה בת ֵה‪-‬‬ ‫‪/%‬ת י ְִת ָ‪#‬ר ְ‬ ‫'מ ְר ָ‪ָ .‬בה ֶאל ְקד ָ‬ ‫ֲ‪1‬ית נ ְַפ ִ‪0ֵ .‬א ֶ‬ ‫ַנע ֵ‬
‫ב ה‪) .‬בראשית רבה מ"ז ו'‪ ,‬זוהר ח"א ד‪ 5‬קע"ג(‪:‬‬ ‫ֵה‪ַ -‬ה ֶ ְר ָ‪ָ .‬‬

‫‪:ȃM‬‬
‫‪≈ «‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫‪:˙…ÂpÀ‚¿n«‰ ˙…ÂcƒÓ È≈„¿È Ï«Ú ¿ÍL‬‬
‫‪» ¿Óƒp«‰ Ì»‚¿t«a‬‬
‫ֶפ ַה ְ‪ָ /‬פלָה ַה ִ ְקרֵאת‬ ‫ ד‪ֶ #ַ 9‬‬ ‫‪ִ ‰≈pƒ‬ענְ יַ‪ַ -‬ה ִ*ת ֵה‪% -‬מ ְט ָ‪#‬עת ְ‪ָ #‬‬ ‫‪‰¿Â‬‬
‫ֲמית‬ ‫(מ ַחת ְו ַה ַ‪#‬ה ִ‬ ‫ְה ַ‬ ‫*מ‪ 9‬ו ַ‬ ‫‪:‬ר ַ‪#‬ע ְ‪ִ #‬חינת‪ַ ,‬ה ֵ‬ ‫ְסדית‪ַ ,‬ה ְ‪.‬ל'לָה ֵמ ְ‬ ‫י ִ‬
‫ֶפ ַה=ֶה ְ<ל'ית‬ ‫‪%‬ר ָ‪.‬בת ִמ;ב ְו ַרע‪ .‬וְ ִהֵה ַ‪ֶ #‬‬ ‫וְ ַה ְ ַד ֶ‪#‬רֶת‪.ִ .‬י ַ"‪ֵ 9‬ה‪ -‬מ ְ‬
‫ַה ִ*ת ַה;בת ְו ָהרָעת ְו ֵה‪0ֵ .ִ -‬א וִיסד ְוֹרֶ ֶאל ַה ֶפֶ ָה ֶע ְלינָה‬
‫ֲר ָ‪<ְ #‬ל'יִי‪ -‬תרי"ג ִמ ְצות ַה<רָה ַ‪ ִ.‬זְ ‪ָ.‬ר ְל ֵעיל ְ‪ַ ַ #‬ער‬ ‫ַה ִ? ְכ ִלית א ֶ‬
‫ֲכנת‬ ‫ מנָ‪ֵ 9‬ה‪ -‬ה ָ‬ ‫ָ) ֵאי‪ַ -‬ה ִ*ת ִמ ְ‪ַ .‬לל התרי"ג ִמ ְצות‪ְ .‬ו ְ‬ ‫'ל ִפיכ ְ‬
‫ִרא‪ְ .-‬‬
‫;'ל‪ַ ,9‬י ַע‪.ִ -‬י ֵאי‪ַֹ . -‬ח‬ ‫‪'A‬מ‪ -‬א ְ‪ִ #‬ב ָ‬ ‫ִע ָ‪ִ B‬ר‪A‬ת ֶאל תרי"ג ַה ִ ְצות ְ‪ִ #‬ק ָ‬
‫יברֵי ַה"'‪ֶ ,5‬א‪ָC‬א‬ ‫ֶפ ַה ִ? ְכ ִלית ְל ַק‪ַ 9ֵA‬ה ִ ְצות ַעל יְדֵי תרי"ג ֵא ְ‬ ‫ַ‪ֶ #‬‬
‫ע ְצמ ְ‪#‬סד )ַו ‪ְִ A‬ק ָרא י"ז י"ד(‬ ‫ְסדית ַה ְ ‪%‬ח ֶ‪#‬רֶת ֶאל ַה"'‪ַ 5‬‬‫ֶפ ַה‪ִ A‬‬ ‫ְ‪ֶ #‬א ְמ ָצע'ת נ ֶ‬
‫ָ) ִענְ יַ‪ַ -‬ה ִ*ת ָהרָעת ָק ִי‪9‬‬ ‫'ל ִפיכ ְ‬
‫ֶפ ‪ָ.‬ל ָ‪1ָ #‬ר ָ*מ ְ‪#‬נ ְַפ ה'א‪ְ .‬‬ ‫ִ‪.‬י נ ֶ‬
‫ֲברת ַע ְצ ָמ‪ְ -‬מאֹד ְמאֹד‪:‬‬
‫ִמ‪ָ -‬הע ֵ‬

‫‪.‬עס‬
‫ַ‪#‬תינ' ז"ל ) ַ ָ‪#‬ת *ַ‪ 5‬ק"ה ע"ב(‪ָ. ,‬ל ַה ֵ‬ ‫«‪ִ <ָ ‰∆f‬בי‪ִ -‬ענְ יַ‪ַ -‬מה ֶ ְ‬
‫ מר' ר ֵ‬ ‫‪·e‬‬
‫ק'לה ְ‪.‬כָל תרי"ג‬‫‪A‬תר ְ ָ‬ ‫ֲבדה ָזרָה ַמ ָ ֶ ִהיא ַה ֵ‬
‫עבד ע ָ‬ ‫ְ‪ִ .‬א‪ֵ 'C‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ב'‬ ‫שערי‬ ‫יב‬

‫כפר‬
‫ר'ח ה'א ְ‪ֵ .‬‬ ‫סטה ַ*‪ 5‬ע"א( ִמי ֶ‪'0ַ" # ֵA‬ת ָה ַ‬ ‫ מר' ) ָ‬ ‫ַה ִ ְצות‪ .‬ו ְֵכ‪ְ -‬‬
‫ְה ֵב‪-‬‬
‫וְכ ֵא ֶ‪C‬ה ַר‪#‬ת‪ .‬ו ָ‬
‫ֲפר ִנ ְנ ָער וכו' ָ‬ ‫וְאי‪ -‬ע ָ‬
‫ֲ ָרה ֵ‬ ‫ָ‪ִ #‬ע ָ‪B‬ר וְ רָא'י ְלג ְָדע ַ‪.‬א ֵ‬
‫ית‪ִ 9‬ע ָ‪ִ B‬רי‪ 9‬וִיסדת לֹא ִנ ְמנ' ִ‪ְ #‬כלַל תרי"ג ַה ִ ְצות‬ ‫זֶה ְמאֹד‪.ִ ,‬י ִל ְה ָ‬
‫יתר ָצ ִר ְי) ְל ִיז ְָהר ִמ ִ*ת ָהרָעת‬
‫ַה ְ<ל'ית ַ‪ֶ#‬פֶ ַה ִ? ְכ ִלית‪ .‬וְ נ ְִמ ָצא ִ‪.‬י ֵ‬
‫ֲ‪1‬ה‪.ִ ,‬י ִ‪ְ #‬הית ַ‪ַ #‬על ִמ*ת‬ ‫ֲ‪1‬ה ְולֹא ַ<ע ֶ‬ ‫יתר ִמ‪ִ -‬ק‪ַ 9'A‬ה ִ ְצות ע ֵ‬ ‫ֵ‬
‫ָקל י ְַק‪ָ. 9ֵA‬ל ַה ִ ְצות‪:‬‬ ‫טבת ְ‪#‬נ ֵ‬

‫ַ‪#‬תינ' ז" ל ְ‪ִ #‬ענְ יַ‪-‬‬‫ מר' ר ֵ‬ ‫יהי‪ְ ֶ -‬‬ ‫‪ִ <ָ ‰∆f«·e‬בי‪ָ *ְ -.ֵ 9ַ" -‬ב ִרי‪ַ 9‬מ ְת ִמ ִ‬
‫ר'ח ַה‪ֶֹ B‬ד ְו ָר ה ָע ָל יו‬ ‫יאי‪ִ -‬לי ֵדי ַ‬ ‫ַה ִ*ת‪.ִ ,‬י ָה ֲע ָנוָה וְ ִ ְפל'ת ְמ ִב ִ‬
‫ מר ֵא ִל‪ָA‬ה' זָכ'ר ְלטב ) ַ‪Cָ .‬ה ַר ָ‪ִ #‬ת י פ"ה( ֵאי‪ַ -‬ה < ָר ה ִמ ְת ָ ֶר ֶת‬ ‫ְ ִכינָה‪ .‬וְ ַ‬
‫ֶא ָ‪C‬א ְ‪ִ #‬מי ֶ ֵאינ ַק ְ ָד‪ 5: ,-‬אֲנִ י ֵאינִ י נִ ְג ָלה ֶא ָ‪C‬א ְל ִמי ֶ ֵאינ ַק ְ ָד ‪.-‬‬
‫‪#‬תינ' ז"ל ָ ְלח' ִמ ָת‪ַ ) 9‬סנְ ֶה ְד ִרי‪ 5*ַ -‬פ"א ע"ב( ֵאיזֶה' ֶ‪-#‬‬ ‫ מר' ַר ֵ‬ ‫'כמ ֶ ְ‬ ‫ְ‬
‫ֶ) וְ ַע ְנ ְו ָת‪ -‬וכו' וְ ָכ ֵא ֶ‪C‬ה ַר ‪#‬ת‪ .‬לֹא‬ ‫על‪ַ 9‬ה ָ‪#‬א‪.ָ ,‬ל ֶה'א ָ ַפל ֶ‪#‬ר ְ‬ ‫ָה ָ‬
‫ֶי) ְ* ָב ִרי‪9‬‬
‫ז ְָכר' ָ‪ֶ #‬ה‪ִ -‬ק‪ַ 9'A‬ה ִ ְצות ֶא ָ‪C‬א ַה ִ*ת ַה;בת‪ .‬וְ ִ‪1‬י‪ֵ #ְ 9‬ע ינ ָ‬
‫ֶי) ְ‪ִ #‬לי ָס ֵפ ק‪:‬‬
‫יח ְ* ָרכ ָ‬
‫ֵא‪ 'C‬וְ ַת ְצ ִל ַ‬

‫"'פנִ ‪ִA‬י‪ֵ 9‬ה‪ָ ָ 9‬ר ִי‪ֶ ֵ ֶ 9‬ה ‪ 9‬נ ְצר'‬
‫‪:‬ר ָ‪ָ #‬עה יְסדת ָ‬ ‫»‪.ְ Ì‬מ ֶ ְ‬ ‫‪Ó¿‡»¿Â‬‬
‫‪:‬ר ָ‪ָ #‬עה יְסדת ָה ֵא‪ֵ 'C‬ה‪9‬‬ ‫יב ֵרי ַה"'‪.ְ ,5‬מ ֵ‪ -.‬נְ ָפת ָה ְ‬ ‫התרי"ג ֵא ְ‬
‫ע'ת‪ְ 9‬י ‪%‬ק‪ ְA‬מ' א‬ ‫ֲר ְ‪ֶ #‬א ְמ ָצ ָ‬‫יְסדת ְל ָכל ִמ*ת טבת ְו ָר עת א ֶ‬
‫את‪A‬ת הוי" ה‬ ‫‪:‬ר ַ‪#‬ע ִ‬ ‫י ְִת ַ‪;ְ #‬ל' ַה<רָה ְו ַה ִ ְצות ֶ ֵה ‪ 9‬תרי"ג ֵמ ְ‬
‫‪:‬ר ָ‪ָ #‬ע ה‬
‫ל'ל ה ֵמ ְ‬‫ֶפ ַה ִ? ְכ ִלית ַה ְ‪ָ .‬‬‫ְימ‪ֵ -‬ה ‪ 9‬נ ֶ‬
‫ַ‪ִ .‬זְ ָ‪.‬ר ְל ֵעיל‪ְ .‬ו ַה ְמ ַקי ָ‬
‫יג‬ ‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ב'‬ ‫שערי‬

‫ֶפ ַה ִהיא ‪.‬‬
‫יברֵי ַה ֶ‬
‫ח'צב תרי"ג ֵא ְ‬
‫ֲר ִמ ָ‪ְ 9/‬‬ ‫ר'חנִ ‪ִA‬י‪ 9‬א ֶ‬‫ַה‪ְA‬סדת ָ‬
‫וְ ָה ֵב‪ -‬זֶה ְמ אֹד‪ֵ ,‬א ְי) ַה‪ְA‬סד ֶל ִק‪ַ 9'A‬ה ִ ְצות ֵה‪ַ 9‬על ְי ֵדי ִמ*ת‬
‫ַה;בת ְו ֵכ‪ֶ #ְ -‬ה ְפ ָכ‪:9‬‬

‫ֲ ר ָע ָ‪1‬ה ָה ֱאל ִֹהי‪.ָ 9‬ל'ל ִמ ;ב‬ ‫‪ִ ‰∆Ê¿Â‬ע נְ ָי נָ‪ָ .ְ 9‬ב ר ִנ ְת ָ‪ֵ #‬א ר ִ‪.‬י ָ‪.‬ל א ֶ‬
‫"פ ִני‪9‬‬
‫‪:‬ר ָ‪ָ #‬ע ה ַה ְ‪ A‬סדת ַה ָ‬ ‫ְו ַר ע זֶה ְל ‪%‬ע ַת זֶה‪ .‬וְ ִה ֵה ְ‪ .‬מ ֶ ְ‪ְ #‬‬
‫'מ ָ‪ִ #ָ 9 /‬אי‪ֹ. 9‬חת ִק‪9'A‬‬ ‫ַה ִ ְק ָר א ח ֶֹמ ר ַה ְ‪ A‬סדת ‪%‬מ ְר ָ‪ .‬ב ִמ ;ב ְו ַרע ִ‬
‫‪B%‬ה ָמ ָר ה‬‫‪:‬ר ַ‪#‬ע ָמ רת‪ָ ,‬מ ָרה ְל ָב נָה ָמ רָה ְי ר ָ‬ ‫ַה "'‪ 5‬א ַ< ְחל' יו ֶ ֵה‪ְ 9‬‬
‫‪:‬ר ָ‪ָ #‬עה‬
‫‪%‬ה‪ .ְ ,‬מ ֵ‪ָ ְ #ַ - .‬פ ת ַה ִ ְקרָאת צ'רת‪ָ ,‬ה ְ‬ ‫ְ חֹ ָר ה ָמ ָר ה ֲא ד ָ‬
‫'מ ֶה‪ִ 9‬נ ְמ ָ ְ) ְ‪ִ #‬ריא'ת ַה ֶ ֶפ‬ ‫ְי סדת ֵה ‪ַ 9‬על ֶ* ֶר ְ) זֶה טב ְו ַר ע‪ֵ ,‬‬
‫יה ֶ ֵה‪ִ 9‬מ*ת‬ ‫ל'א ָ‬‫ ד‪ֵ ֶ 9‬ה‪ִ 9‬מ*ת ַה ;בת‪ ,‬א ַ< ְח ֶ‬ ‫סדית ֶ ְ‪ָ #‬‬ ‫ַה ְ‪ִ A‬‬
‫ֶפ ַה ִהיא‪,‬‬ ‫‪:‬ר ַ‪ #‬ע ְק ִליפת ְט ֵמאת ֶ ַ‪ֶ #‬‬ ‫ָה ָר עת ַה ִ ְמ ָכת ֵמ ְ‬
‫‪:‬ר ַ‪ #‬ע ֶ ל הוי"ה ֶ ֵה‪ 9‬אר‬ ‫את ‪A‬ת ְ‬ ‫'כ ֶ ְ‪ִ A‬סירֵ‪ֵ 9‬מ ָע ָל יו ִי ְת ַל ְ‪ִ '#‬‬ ‫ְ‬
‫סדית ‪ְ ,‬ו גַ‪ִ 9‬היא וְ ַה "'‪ Cָ ֶ 5‬ה ִי ְהי' ֶמ ְר ָ‪ָ .‬ב ה ֶאל‬ ‫ַה ְ ַח ‪ֶA‬ה ֶנ ֶפ ַה ְ‪ִ A‬‬
‫ֶפ ַה ִ? ְכ ִלית‬ ‫ֲ‪ָA1‬ה‪ .ְ ,‬מ ֶ ִ ְת ָ‪ֵ #‬א ר ַ‪ֶ #‬‬‫על‪ָ 9‬ה ע ִ‬
‫ַ) ֶ ְ‪ַ #‬‬ ‫‪/%‬ת ִי ְת ָ‪ #‬ר ְ‬‫ְקד ָ‬
‫ַמ ָ ְ‪ַ #‬ק ְ‪ָ A‬מ ַה ִ ְצ ות‪:‬‬

‫ר'י‪9‬‬‫‪:‬ר ָ‪ָ #‬עה ֵ ִ‬ ‫…¯ וְ ‪:‬ל ִ< ְ ַ‪.‬ח ִ‪.‬י "ַ‪ַ 9‬על ְי ֵדי ֵע ֶסק ַה<רָה ְ‪ְ #‬‬ ‫‪οÊe‬‬
‫ֶמז‪*ְ ,‬ר'‪ ,‬סד‪ ,‬י ְִהיֶה ר'ח ַה ִ? ְכ ִלי ִ‪0ֵ .‬א ֶאל‬ ‫ימנָ‪ְ ַ 9‬ר ֵ*"ס‪ָ ְ ,‬ט‪ ,‬ר ֶ‬
‫ֶ ִ‪ָ 0‬‬
‫וְה ַ‪'ָ .‬נָה ִ< ְהיֶה‬
‫ֵ‪ 9‬הוי"ה ֶ ְ‪#‬ע ַל‪ַ 9‬ה‪ְִ A‬צירָה‪ .‬וְ כֵ‪ַ -‬על י ְֵדי ַה ַ ְח ָ ָבה ַ‬
‫על‪ַ 9‬ה ְ‪ִ #‬רי ה‪:‬‬
‫נִ ְ ָמת ַה ִ? ְכ ִלית ִ‪0ֵ .‬א ְל ֵ‪ 9‬הוי"ה ֶ ְ‪ַ #‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ב'‬ ‫שערי‬ ‫יד‬

‫‪:‬ר ָ‪ָ #‬עה ַה‪ְA‬סדת ֶ‪ֶ ֵA‬אל ִק ְניַ‪ַ -‬ה ִ*ת‪*ַ .‬ע ִ‪.‬י ‪ָ.‬ל‬ ‫‪ֵ #ְ ¯…ÊÁ‬בא'ר ְ‬ ‫‪¿«¿Â‬‬
‫ְסדית ִמ ַ(ד ָהרַע‬‫ֶפ ַה‪ִ A‬‬‫‪:‬ר ַ‪#‬ע ַמ ְדרֵגת נ ֶ‬
‫ַה ִ*ת ָהרָעת ‪%‬מ ְרָת ְ‪ְ #‬‬
‫‪:‬ר ָ‪ָ #‬עה ִמינִ י‪,9‬‬
‫ֶח ָלקת ְל ְ‬
‫ֲר ָ‪ ,#‬וְ ָלכֵ‪ָ. -‬ל ַה ִ*ת רָעת נ ְ‬
‫יפה א ֶ‬‫וְ ַה ְ‪ִ B‬ל ָ‬
‫ָט‪:9‬‬‫וְ זֶה ְ ר ָ‬

‫ר'ח ִל ְהית‬ ‫‪ָ „…ÂÒ¿È‬ה ֵא ִמ ֶ' נִ ְמ ֶ ֶכת ַה ַ" ֲאוָה ַהִ ְקרֵאת "ַ‪'0‬ת ָה ַ‬
‫ָל ַה ַ‪ַ .‬עס‪.ִ ,‬י ִמ ְ נֵי ַה ַ" ֲאוָה ִמ ְת ַ‪ֵ .‬עס‬
‫'ב ְכל ָ‬
‫ָב ִמ ‪ִ .9ָC.%‬‬
‫ַה‪ְA‬סד ַה ַ‪B‬ל ְוג ַ‬
‫'מ ִ‪.‬יר ֶח ְסרנ לֹא‬ ‫ר'ח ַ‬ ‫ע‪1‬י‪ְ 9‬רצנ‪ ,‬וְ ִא‪ָ 'C‬היָה ָ ַפל ַ‬ ‫ָה דָ‪ֵ ֶ .ְ 9‬אי‪ִ -‬‬
‫‪:‬חת ֵה‪.9‬‬ ‫ָהיָה ִמ ְת ַ‪ֵ .‬עס ְ‪.‬לָל‪ .‬נִ ְמ ָצא ִ‪.‬י ַה ַ" ֲאוָה וְ ַה ַ‪ַ .‬עס ִמ ָ*ה ַ‬
‫ל'לא ַה ַ" ֲאוָה לֹא ָהיָה ַמ ְק ִ יד‬ ‫יה ָלֹ‪ַ .‬ה ַ‪ָ ְ B‬דנ'ת ְ‪ִ #‬ל‪.ִ #‬י ֵ‬ ‫דת ָ‬
‫תל ֶ‬ ‫וְ ְ‬
‫'ב ָ‪ַ B‬ת ַה ְ? ָר ָרה ְו ַה ָ‪.‬בד‬ ‫‪:‬רנ' ְ‪ִ #‬ע ְניַ‪ַ -‬ה ַ‪ַ .‬עס ַ‬
‫ְ‪ִ #‬ל‪ִ .ְ ,#‬ענְ יַ‪ְ #ֵ ֶ -‬‬
‫ְל ִה ְת"ָאת ַעל ַה ְ‪ִ #‬ר‪A‬ת‪ְ .‬ו ַה ִ?נְ ה ְלז' ָלת ַעל הֱית "ָדל ִמ ֶ'‪ ,‬וְ זֶה‬
‫ָענָ‪ֵ 5‬מ ַה ַ" ֲאוָה "ַ‪:-ֵ. 9‬‬

‫יחה ְ‪ֵ #‬ט ָלה ִל ְד ָב ִרי‪ֵ ֶ 9‬אי‪-‬‬ ‫‪ָ „…ÂÒ¿È‬ה ַ‬
‫ר'ח ִמ ֶ' נִ ְמ ַ ְ) ִ*‪'#‬ר ַהִ ְקרָא ִ‪ָ 1‬‬
‫‪:‬ר ָ‪ָ #‬עה‪ .‬וְ ֵה‪ְ ,-‬ל ַד ֵ‪#‬ר‬
‫דתיו ְ‬‫תל ָ‬
‫"'פנִי‪ְ .‬ו ְ‬‫ֶ) ְ‪.‬לָל א נ ְַפ ִי א ָ‬ ‫ָ‪ֶ #‬ה‪ 9‬צֹר ְ‬
‫ַ*ל‬
‫'לגַ‪C‬ת ְ ָב ָחיו ַל ְ‪ִ #‬ר‪A‬ת ְל ִה ְת" ֵ‬ ‫'ל‪ָ -‬הרַע‪ְ ,‬‬ ‫' ָק ִרי‪ְ ,9‬‬‫ָחנֵ‪ְ ,5‬‬
‫ֵיה‪:9‬‬
‫ִ‪ְ #‬פנ ֶ‬

‫יחי‪ָ. 9‬ל ִמינֵי‬ ‫‪ַ „…ÂÒ¿È‬ה ַיִ‪ִ 9‬מ ֶ' ַ< ֲאוַת ַה ַ<עֲנ'גִ י‪.ִ 9‬י ֵ‪ַ -.‬ה ַיִ‪ַ 9‬מ ְצ ִמ ִ‬
‫ֲבר ְו ִא ְ< וְ כָל‬‫יה ְ ַ<יִ‪ַ .9‬ה ֶח ְמ ָ*ה‪ִ ,‬לגְ זֹל ָממ‪ -‬ח ֵ‬ ‫דת ָ‬
‫תל ֶ‬‫ַ<עֲנ'ג‪ְ ,‬ו ְ‬
‫טו‬ ‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ב'‬ ‫שערי‬

‫ֲר ל ְל ִה ְת ַע ֵג ָ‪ֶ #‬ה ‪ְ .-‬ו ַה ִ‪ְ B‬נ ה‪ .ִ ,‬י ְי ַק ֵא ַ‪ֲ #‬ח ֵב ר‪ֲ ,‬א ֶ ר ל ָמ מ‪-‬‬ ‫אֶ‬
‫ַר ב ְו ַכ ‪ֵ A‬צ א ְל ִה ְת ַע ֵג ‪: #‬‬

‫‪:‬ח ת‪,‬‬
‫יה ַ‬ ‫דת ָ‬ ‫‪ֶ „…ÂÒ¿È‬ה ָע ָפ ר ִמ ֶ ' ִמ ַ* ת ָה ַע ְצ ב'ת ְ‪ָ #‬כ ל ְ ָר ָט יו‪ְ ,‬ו ְ‬
‫תל ֶ‬
‫ְו ה'א ָה ַע ְצ ל'ת ְל ַק ‪ַ 9ֵA‬ה < ָר ה ְו ַה ִ ְצ ות ִמ ְ נֵי ִע ְ( בנ ַעל ַה ָ? גַת‬
‫‪'0‬ר י‪ַ -‬ה ָ‪ִ #‬א י‪ָ 9‬ע ָל יו ְו ֵא ינ‬
‫ִק ְנ ָי נֵי ַה ְב ֵל י ָה ע ָל ‪ַ 9‬ה =ֶה‪ ,‬א ַעל ַה ִ‪ִ A‬‬
‫עֹ ר ‪:‬‬
‫ָ‪ֵ 1‬מ ַח ְ‪ֶ #‬ח ְל ק ְ‪ָ *ָ 9'#‬ב ר‪ֵ 9ַ" ,‬ע ינ לֹא ִ< ְ‪ #ַ 1‬ע ֶ‬

‫»‡ ִ‪.‬י אֲבת ָ‪ .‬ל ַה ִ *ת ָה ָר עת ֵה ‪ְ 9‬‬
‫‪:‬ר ָ‪ָ #‬ע ה‪ַ ,‬ה ַ" ֲא וָה ְו ַה ַ‪ַ .‬ע ס‬ ‫‪ˆÓ¿ƒ‬‬
‫יח ה ְ‪ֵ #‬ט ָל ה ‪ְ ,‬ו ַת ֲא ות ַה ַ< עֲנ'גִ י‪, 9‬‬ ‫'מ ְת ַ* ֵ‪ #‬ק ִע ָ ‪ְ ,‬ו ַה ִ? ָ‬ ‫ַה ִ ְכ ָל ל ִ‬
‫ֵצר ָה ַר ע‬ ‫‪:‬ר ַ‪ #‬ע ְק ִל יפת ַה ‪ֶ A‬‬ ‫‪:‬ר ַ‪ְ #‬ע ָ< ‪ִ 9‬נ ְמ ָ כת ֵמ ְ‬ ‫ְו ָה ִע ָ( ב‪ְ . -‬ו ְ‬
‫‪:‬ר ַ‪ #‬ע ִמ *ת טבת ִנ ְמ ָ כת‬ ‫סד ית‪ַ .‬ו ֲה ָפ ָכ ‪ֵ 9‬ה ‪ְ 9‬‬ ‫ֶפ ַה ְ‪ִ A‬‬ ‫ֶ ַ‪ֶ #‬‬
‫סד ית ‪ְ .‬ו ֵה ‪ָ ,9‬ה ֲע ָנ וָה ֶ ִה יא‬‫ֶפ ַה ְ‪ִ A‬‬ ‫‪:‬ר ָ‪ָ #‬ע ה ְי סדת ַה ;ב ֶ ַ‪ֶ #‬‬ ‫ֵמ ְ‬
‫ַח ק ִמ ָ‪ .‬ל ִמ ינֵי ַ‪ַ .‬ע ס ַה ָ‪ #‬א ַע ל ְי ֵד י ַ" ֲא וָה ‪.‬‬ ‫'מ ְת ר ֵ‬
‫ַ< ְכ ִל ית ַה ִ‪ְ /‬פ ל'ת ִ‬
‫'מ ְצ ות א‬ ‫יק ה ְ‪ִ .‬א ֵ‪ 9 C‬לֹא ִי ְפ ַ< ח ִ יו ְל ַב ד ְ‪ֵ #‬ע ֶס ק < ָר ה ִ‬ ‫ְו ַה ְ‪ִ /‬ת ָ‬
‫ֶ) ְ‪ .‬בד ַה ְ‪ִ #‬ר ‪A‬ת‪ְ .‬ו ַה ִ א'ס ְ‪ָ #‬כ ל‬ ‫'ל צֹר ְ‬ ‫ְ‪ֶ #‬ה ְכ ֵר ח ְל ִק ‪ַ 9'A‬ה"'‪ְ 5‬‬
‫יר ית ְ‪ֶ #‬ח ְל ק ‪,‬‬ ‫ָח י‪ְ .9‬ו ַה ִ? ְמ ָח ה ַה ְ< ִד ִ‬‫'מת רָיו ַה ‪ְ %‬כ ר ִ‬
‫ָ‬ ‫ַ< עֲנ'גֵי ַה "'‪5‬‬
‫ִ‪ .‬י ָ‪ .‬ל ְ* ַע ְב ִד י‪ִ -‬מ ‪ַ ְ -‬מ ‪ָA‬א ְל ַט ב‪ְ ,‬ו גַ‪ְ 9‬ל ָז ֵר ז ַע ְצ מ ְ‪ַ #‬ת ְכ ִל ית‬
‫'כ מ ֶ ָ‪ .‬ת'ב ) ְ< ִה ִ‪ C‬י‪ 9‬קי"ט קס"ב ( ָ‪ִ 1 1‬‬
‫ נֹכ י‬ ‫ַה ִ? ְמ ָח ה ַ‪ #‬עֲב ַד ת קנ ְ‬
‫ֲ‪ 1‬ה‬‫ מ ר' רז" ל )אֲבת א ' ט"ו ( ע ֵ‬ ‫'כ מ ֶ ְ‬ ‫מצ א ָ ָל ל ָר ב ‪ְ ,‬‬ ‫ַעל ִא ְמ ָר ְת ָ) ְ‪ֵ .‬‬
‫אכ ְת ָ) ֲע ַר אי ‪:‬‬
‫'מ ַל ְ‬‫< ָר ְת ָ) ְק ַב ע ְ‬
‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ג'‬ ‫שערי‬ ‫טז‬

‫נִ ְמ ָצא ִי ִ ְהית ִמת ָהרָעת ְקבעת ָדָ נִ ְמנַע הא ִמ ְ ַק ֵ ‬
‫בטֹ ַרח‬ ‫ְמ י ְִהיֶה ֶ'ֹא ְל ֵ' ָ' ַמיִ ְ‬ ‫ַה‪#‬רָה וְ ַה ִ" ְצות‪ ,‬וְ גַ ִא י ְַק ֵ‬
‫ָהב ְ‪ 23‬חֲזִ יר וְ ג'‪ִ ,‬י עד‬ ‫ֱמר ) ִמ ְ' ֵלי י"א כ"ב( ֶנזֶ ז ָ‬ ‫)ָדל‪ְ .‬ו ָע ָליו ֶנא ַ‬
‫ַתינ ז" ל ) ָ‬
‫ימא ַ‪2‬‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫כמ ֶ' ְ‬ ‫‪ַ 7#‬ה ְ‪ִ 6‬ליפת‪ְ .‬‬ ‫‪ְ '4‬‬ ‫‪4‬ט ְמת ְמל ָ‬
‫ֲ‪9‬ית ל ַס ַה ָ"וֶת‪.‬‬ ‫ֲ‪9‬ית ל ‪#‬רָת ַס ַח ִי לֹא ָז ָכה ַנע ֵ‬ ‫ָכה ַנע ֵ‬ ‫ע"ה ע"ב(‪ ,‬ז ָ‬
‫תיו ָה ָרעת ַעל ְידֵי‬ ‫ַר ַעל י ְִצר וְ י ִָ ֵח ְוי ִָסיר ֵמ ָע ָליו ִמ ָ‬ ‫ֲ'ר י ְִת) ֵ‬‫וְ ַכא ֶ‬
‫יק ֵ ַה‪#‬רָה וְ ַה ִ" ְצות י ִָ‪6‬רֵא ַצ ִיק )ָמר ְירֵא ָ' ַמיִ )ִ ר‬ ‫טֹרַח וִ ַ‬
‫יסר‬‫ֲ'ר ְ‬ ‫יתר ַ‪ֶ:‬ה ַעד א ֶ‬ ‫ַהג וְ י ְ‪4‬ר)ַל ֵ‬ ‫ֲ'ר י ְִתנ ֵ‬ ‫ב' ֶאת י ְִצר‪ ,‬וְ ַכא ֶ‬ ‫ַה ֵ‬
‫ָה נ ְַפ' ְלַל ְו ִי ְקנֶה‬ ‫ַמרֵי ְולֹא ִ‪ְ #‬ת‪ֶ3‬ה ל ֶ‬ ‫ֵמ ָע ָליו ָל ִמת ָהרָעת ְלג ְ‬
‫ֵצר ָהרַע ִי‬ ‫ֵ‪ִ 7‬ל ְלחֹ ִע ַה ֶ‬ ‫ַה ִ"ת ַה<בת ְ ִק ְניַ; ְ ֶט ַבע וְ לֹא י ְִצ ָטר ְ‬
‫ֱמר ְמ ֶֹ'ה‬ ‫‪64‬י ִמָל ִסיג ַהח ֶֹמר‪ְ .‬מ ֶ' ֶ=א ַ‬ ‫ְסדית ְמנ ִ‬
‫)פ וְ נ ְַפ' ַה ִ‬
‫ס ֶפר ַה ִ‪6#‬נִי ) ִ‪ ;6#‬ל"א ִ‬
‫וְת‪;6‬‬ ‫) ְ'מת ג' ה'( ָ'ל ַנ ֲע ֶלי ָ‪ֵ 7‬מ ַעל רַגְ ֶלי ָ‪=ִ ַ ,7‬ז ְָר ְ ֵ‬
‫את ת ההוי"ה ְוי ְִהיֶה ִ ֵ>א ָקד'‬ ‫‪3‬ר ַע ִ‬ ‫מ"ח(‪ ,‬ז י ְִת ַל ְ' ְ‬
‫ֲבה וְ נִ ְקרָא‬‫אהב ֶאת ַה ָ"ק ֵמ‪3‬ה ָ‬ ‫ַ‪ .7‬וְ זֶה ָה ִאי' ִנ ְקרָא ֵ‬ ‫ְל ֶמ ְר ַ ְב‪ #‬י ְִת ָר ְ‬
‫ָח ִסיד )ָמר ַה ָ?לֵ ְכָל ִמינֵי ַה ְ?לֵמת‪:‬‬

‫‪:ȃ‬‬
‫‪LȃÏM‬‬
‫‪¿ «‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫≈‪Ì»„»‡ »‰ Ì≈i«˜¿È ¿ÍÈ≈‡¿Â ·≈ËÈ≈‰ ¯≈‡»a „ȃһÁ …‡ ˜Èƒc«ˆ Ì‬‬
‫‪L ¯e‡≈·¿a‬‬
‫∆‪:‰‬‬‫‪N¬Ú«Ó Ô«È¿$ƒÚ¿a el≈‡ ˙…Â$ȃÁ¿a È≈zL‬‬
‫¿‬
‫ל ִה ְת ַקֵ'‬
‫ֲ'ר נ ְָד ָבה רח את ִל ְהית ָא ִל ָ< ֵהר ְ‬‫‪ָ ‰≈pƒ‬ה ִאי' א ֶ‬ ‫‪‰‬‬
‫ֲמ ָ‪ָ #‬תה‪ ,‬י ִָכי; ַע ְצמ ְכָל ֹח‬
‫ְל ַק ֵל ָעלָיו על ַמ ְלכת ָ' ַמיִ ַעל א ִ‬
‫יז‬ ‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ג'‬ ‫שערי‬

‫יב ִרי ‬ ‫‪ְ '4‬למ תרי"ג ֵא ָ‬ ‫ מ י ְ‬
‫וְ יִזְ ָ ֵרז ְל ַק ֵ ָל תרי"ג ִמ ְצות‪ִ ,‬י ְ ִק ָ‬
‫וְגִ ִידי ֶ'ל נ ְַפ' ַה ִ‪ְ A‬כ ִלית ַ=ִ זְ ָר ) ְ ַ' ַער ִרא';(‪ִ .‬י ִא ֶ‪ְ #‬ח ַסר ִמ ֶ"=‬
‫ַפ' וְ ָע ָליו‬ ‫ֲדיִ; הא ָח ֵסר ֵא ֶבר ֶא ָחד ִמ= ְ‬ ‫‪3‬חת ִמ; רמ"ח ִמ ְצות ע ַ‬ ‫ִמ ְצוָה ַ‬
‫יתר ָחמר ִמ ְ ַלל ָל‬ ‫יכל ְל ִה ָ"נת‪ .‬וְ זֶה ֵ‬ ‫ֱמר )ק ֶֹהלֶת א' ט"ו( וְ ֶח ְסר; לֹא ַ‬ ‫ֶנא ַ‬
‫‪3‬חת‬ ‫‪ִ 73‬מי ֶ' ִ‪ָ ְ 6‬מ וְ ָע ַבר עַל ִמ ְצוָה ַ‬ ‫ֲ'ר מ לֹא י ְִקרַב‪ְ .‬‬ ‫ִאי' א ֶ‬
‫ֲ‪9‬ה נִ ְקרָא ַ ַעל מ ַמ ָ"'‪ִ ,‬י נִ ְת ַעֵת ַה ִ‪=B‬ר‬ ‫משס"ה ִמ ְצות לֹא ַ‪#‬ע ֶ‬
‫יכל‬
‫ֱמר ) ָ' ( ְמ ‪4‬עַת לֹא ַ‬ ‫ֲב ִרי ‪ .‬וְ ָע ָליו ֶנא ַ‬
‫וְ ַה ִ)יד ַה ַ" ְמ ִ' ְי‪ַ 7‬ה ֶ? ַפע ָא ָ‬
‫ֲ‪9‬ה ִמ ְצות‬ ‫על ‪ִ ,‬י ֵאי; ִק ַמע ֶ‬ ‫‪3‬חר ְ‪ִ C‬טירָת ִמ; ָה ָ‬ ‫ִל ְתקֹ;‪Cֵ .‬ר' ַ‬
‫על ‬
‫ֲברת‪ִ ,‬י ִא ָ ָ‬ ‫'בה ְל ַת ֵ‪ָ ;6‬הע ֵ‬‫ֲ‪9‬ה‪ ,‬וְ לֹא ְ‪ָ #‬‬ ‫ַה ֲח ֵס ִרי ַה=ִ ְקרָא ַמע ֶ‬
‫ֲ‪9‬ה ְו ֶח ְ'; ו ְַד ַעת וְ ג'‪.‬‬ ‫מר ַהָתב )ק ֶֹהלֶת ט' י'( ִי ֵאי; ַמע ֶ‬ ‫ַה‪ֶ:‬ה‪ְ .‬מ ֶ' ַ‬
‫ֲ‪9‬ה‪ ,‬וְ ֶח ְ'; ַעל ִמ ְצות לֹא‬ ‫ֲ‪9‬ה ַעל ִמ ְצות ע ֵ‬ ‫למר ֶ' ֵאי; ַמע ֶ‬ ‫ְרצנ ַ‬
‫ֵ‪7‬‬
‫‪#3‬ה הל ְ‬ ‫ֲ'ר ָ‬ ‫יעת ַה‪#‬רָה ַע ְצ ָמ‪'ְ ִ ,D‬אל א ֶ‬ ‫ֲ‪9‬ה‪ ,‬וְ ַד ַעת ַעל י ְִד ַ‬ ‫ַ‪#‬ע ֶ‬
‫ָ' ָמה‪ְ .‬ו ִנ ְמ ָצא ִי ָל זְ ַמ; ֶ'ֹא ִק ֵ תרי"ג ִמ ְצות נִ ְקרָא ַצ ִיק ֶ' ֵאינ‬
‫ַינ ע"ה ְ‪ִ #‬פת ְ ִמ ְניַ;‬ ‫)ָמר‪ִ .‬י לֹא ַעל ִח=ָ ִה ְת ַ‪ֵ C‬ל מ ֶֹ'ה ר ֵ‬
‫ינֵס ָרֶ‪ֶ ,E‬א ָא ְל ַה ְ' ִלי נ ְַפ' ְ ִק ָל תרי"ג ִמ ְצות‪.‬‬ ‫וְ ֶא ְת ַח ַנ"; ִל ָ‬
‫ֲ'ר י ְַק ֵ ‪ֶ ָ 4‬א ָא ֶ' ֲע ַדיִ; לֹא ִנ ְקנ )ַ ֵ; ָל ַה ִ"ת טבת‬ ‫וְ ַכא ֶ‬
‫ֵצר ָהרַע‪ִ .‬ה=ֵה זֶה נִ ְקרָא ַצ ִיק‬ ‫ְ ִק ְניַ; ָ)מר ֶא ָא עַל ְידֵי ִמ ְל ַח ְמ‪ִ #‬ע ַה ֶ‬
‫ְט ְע ָל ַה ִ"ת טבת ְ ֶט ַבע‬ ‫ֲ'ר י ‪4‬‬‫ב' ֶאת י ְִצר‪ .‬וְ ַכא ֶ‬ ‫)ָמר ַה ֵ‬
‫ֵצר ָהרַע‬ ‫)ָמר ַעד ֶ' ִ‪ ֵ 6‬התרי"ג ִמ ְצות ְ ִ‪ְ 9‬מ ָחה ְמ‪ֲ 3‬ה ָב‪ִ ְ D‬לי )ֵרי י ֶ‬
‫ֶ‪ 7‬ע"ה ) ְ‪ִ #‬הִ י ק"ט‬ ‫מר ָ ִוד ַה ֶ"ל ְ‬‫כמ ֶ' ַ‬ ‫ַמרֵי‪ְ ,‬‬ ‫ֵ‪ַ 7‬הח ֶֹמר ְלג ְ‬‫ַע; ִנ ְז ַ ְ‬
‫ְלַל י ַ‬
‫ָב‪ִ D‬ל ִי וְג' נ ְַפ ִ'י‬ ‫מר ) ָ' קל"א א'( ה' לֹא ) ַ‬ ‫כ"א( וְ ִל ִי ָחלָל ְ ִק ְר ִי‪ַ ַ) .‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ג'‬ ‫שערי‬ ‫יח‬

‫ֶח ‬
‫ָאה ְ ִא ‪4‬ה ְט ְע ָל ַה ִ"ת ִמ ֶ? ִֵ‪B‬א ֵמר ֶ‬ ‫ֲלי ִא"‪ֵ .‬יר ֶ‬ ‫ְגָמל ע ֵ‬
‫ֶ‪ 7‬ע"ה ִל ְהית ‪4‬מ ְט ַע‬
‫ִא"‪ִ .‬ה=ֵה זֶה ִנ ְקרָא ָח ִסיד )ָמר‪ִ .‬י ֵ; ָוִ ד ַה ֶ"ל ְ‬
‫מר‬
‫ב ִק ִמ ְצות ָקרָא ַע ְצמ ָח ִסיד ְמ ֶ' ַ‬ ‫ְ ֶט ַבע ְ ִמת טבת‪ְ ,‬‬
‫) ָ' פ"ו ב'( ָ' ְמרָה נ ְַפ ִ'י ִי ָח ִסיד אֳנִ י‪:‬‬

‫ידא‬‫ֲס ָ‬
‫ַתינ ז"ל )ב"ק ַ‪ 2‬ל' ע"א( ָה ִאי ַמא; ְ ָ ֵעי ְל ֶמ ֱהוֵי ח ִ‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫≈‪ְ Ô‬‬ ‫‪οÂ‬‬
‫ִל ַקיֵי ִמילֵי ְד ִפ ְר ֵקי בת‪ֶ ָ 'ֶ ,‬ה ז ְָכר ִק ְניַ; ִמת ַה<בת‪ְ .‬מ‬
‫ְ'רָה וכו'‪,‬‬ ‫ֶ‪ 7‬י ָ‬ ‫יזהי ֶר ְ‬
‫אמר ֵא ִ‬ ‫ַי ֵ‬ ‫ַתינ ז"ל )בת ב' א'( ר ִ‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫ֶ' ְ‬
‫'‪ָ ְ D‬ב ִרי וכו'‪.‬‬ ‫אמר ) ָ' ג' ִמ ְ'נָה א'( ִה ְס ַ‪ֵ#‬ל ְ ִ' ָ‬
‫ֲל ְל ֵאל ֵ‬ ‫ֲע ַק ְב ָיא ֶ; ַמה ַ‬
‫רח‬
‫אמר ְמאֹד ְמאֹד ֱהוֵי ְ' ְפל ַ‬ ‫יטס ִאי' י ְַבנֶה ֵ‬ ‫ַי ְל ִו ַ‬‫ו ְֵכ; ) ָ' ד' ִמ ְ'נָה ד'( ר ִ‬
‫ֲברָה‪,‬‬
‫‪#3‬ה ָא ִלידֵי ע ֵ‬ ‫אמר ְו ִאי ָ‬ ‫וכו'‪ .‬וְ זֶה ַמה ֶ'= ְִת ֵַ; ֲע ַק ְב ָיא ְ ְ‬
‫ֵצר ָהרַע ַע ְצמ‬ ‫ֲברָה‪ִ .‬י ַה ֶ‬ ‫ֵצר ָהרַע ַה)רֵ ְל ָ‪ָ 7‬הע ֵ‬ ‫למר ִלי ֵדי ַה ֶ‬ ‫ְרצנ ַ‬
‫ֵע ַע ְצמ ִגְ ברָה ֶ'ֹא‬ ‫ֵצר ָהרַע ַק ָ מנ ַ‬ ‫י ְִת ַ ֵ<ל ִמ ְ" ָ‪ִ ,7‬י ִא ַה ֶ‬
‫ֲבירָה‪:‬‬‫עבר ע ֵ‬
‫‪#3‬ה ֵ‬ ‫ימר וְ ֵאי; ָ‬ ‫ַל ֲעבֹר‪ֲ ,‬ה ָוה ֵליה ְל ֵמ ַ‬

‫ד ‬
‫ֵצר ָהרַע ָ ָ‬ ‫«‪ָ Ï‬הע ֶלה‪ִ ,‬י ִק תרי"ג ִמצות ַעל ְידֵי הֱית י ֶ‬ ‫‪Ï¿k‬‬
‫ֵצר ָהרַע‪,‬‬
‫כ ֶ' ְַק ֵ ַעל י ְֵדי ִ<ל ַה ֶ‬
‫ַר ָע ָליו‪ִ ,‬נ ְקרָא ַצ ִיק‪ְ .‬‬
‫וְ הא ִמ ְת) ֵ‬
‫ֶ'‪ֶ:‬ה ירֶה ִק ְניַ; ִמת ַה<בת ְ ֶט ַבע )ָמר‪ִ ,‬ה=ֵה זֶה נ ְִקרָא ָח ִסיד‬
‫)ָמר‪:‬‬

‫ֲסידת ְל ַמ ְע ָלה ִמ‪ֵ 'ֶ :‬אי; ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֶ"=ָה ְו ָה ִאי'‬ ‫‪ „…ÂÚ‬יֵ' ַמ ְד ֵרגַת ח ִ‬
‫ב ֵס ֶפר ַה‪ַֹ :‬הר ִ ְמקמת‬ ‫ַה‪ֶ:‬ה נִ ְקרָא ָקד' וְ ִהיא נִ זְ ֶרֶת ְ ֵס ֶפר ַה ִ‪6#‬נִ י ְ‬
‫יט‬ ‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ג'‬ ‫שערי‬

‫ימ ָנא )ַ‪ 2‬רפ"א ע"א( וז"ל‪ ,‬וְ ָלאו‬ ‫ָ'ת ִי ֵ‪ֵ #‬צא ְב ַר ְע ָיא ְמ ֵה ְ‬
‫ב ְפ ַרט ְ ָפר ַ‬
‫ַה ְר ֵה ִ‬
‫ֲס ִדי ‬ ‫ב ְג ִמילת ח ָ‬ ‫עסק ַ‪#‬רָה ִ‬ ‫מר ק ְד ָ'א ְ ִר ְי‪ 7‬הא‪ָ ,‬ל ָה ֵ‬ ‫ְל ַמ ָ) ָנא ַ‬
‫ל ָבנַי ִמ ֵי;‬
‫ֲלה ֲאנִי ָע ָליו ְ ִא ְ‪ָ C‬ד ֲא ִני ִלי ְ‬ ‫מ ְת ַ‪ֵC‬ל ִע ַה ִ‪B‬ר ַמע ֶ‬ ‫ִ‬
‫ְתא וכו' וְ לֹא‬ ‫על ‪ .‬וְ ַכ ָ"ה ְנֵי נְ ָ'א ְד ָקא ִמ ְ' ַ‪ֵ ְ #‬לי ְא ָרי ָ‬ ‫‪4‬א"ת ָה ָ‬
‫ִא ְ‪ֵ Cָ #‬רק ק ְד ָ'א ְ ִר ְי‪ 7‬הא וְ ג' ֶא ָלא וכו' ָהא א ְקמ ָה ְ ֵאי; ָח ִסיד‬
‫ָאל וכו' ק ְד ָ'א ְ ִר ְי‪7‬‬ ‫ֶא ָא ַה ִ" ְת ַח ֵ>ד ִע קנ וכו' ְ ַכד ָחאב י ְִ‪9‬ר ֵ‬
‫ִיתא ִע ְמה;‪ַ ,‬מא; ְ ָה ַדר ִ ְתי ְב ָתא‬ ‫מ ְטרנ ָ‬ ‫הא ָ‪ִ #‬ר ְי‪ְ 7‬נֵי ַמ ְל ָא ַ‬
‫ילה וְ ַלאו ִאיה ֶאָא‬ ‫ב ָכל ִ‪C‬ק ִדי; ִד ָ‬ ‫וְ ָג ִמיל ֶח ֶסד ִל ְ' ִכינְ ָ‪#‬א ְא ָרי ְָתא ְ‬
‫ְל ִמ ְפרַק ִל ְ' ִכי ְנ ָ‪#‬א‪ָ ,‬א ָע ֵביד ֶח ֶסד ִע קנ וכו'‪:‬‬

‫עסק ַ‪#‬רָה‬ ‫ר‪ 7‬הא ָל ָה ֵ‬ ‫מר ַה ָ‪6‬ד' ָ ְ‬ ‫] ִ‪ְ #‬ר) ‪ H‬וְ לֹא ְל ִח=ָ ַ‬
‫מ ְת ַ‪ֵC‬ל ִע ַה ִ‪B‬ר‪ַ ,‬מ ֲע ֶלה אֲנִ י ָעלָיו ְ ִא ְ‪ָ C‬ד ֲאנִ י‬
‫ֲס ִדי ִ‬‫ב ְג ִמילת ח ָ‬ ‫ִ‬
‫ל ָבנַי ִמ ֵי; ‪4‬א"ת ָהעלָ ‪ .‬ו ְַכ ָ"ה ֶ' ְנֵי ָד ִמ ְ' ַ‪ִ ְ #‬לי ַ‪#‬רָה‬ ‫ִלי ְ‬
‫ר‪ 7‬הא‪ֶ ,‬אָא ִס ַת ַה ָ ָבר ְל ִפי ֶ' ֵאי; ָח ִסיד‬ ‫ֲדיִ; לֹא נִ ְפָה ַה ָ‪6‬ד' ָ ְ‬ ‫ַוע ַ‬
‫ר‪ 7‬הא‬ ‫ָאל ַח ְ<א‪ַ ,‬ה ָ‪6‬ד' ָ ְ‬ ‫ְמ; ֶ' ְִ‪9‬ר ֵ‬
‫ֶא ָא ַה ִ" ְת ַח ֵ>ד ִע קנ‪ִ 'ֶ .‬ז ַ‬
‫'בה‬ ‫מי ֶ'חזֵר ִ ְת ָ‬ ‫ֵ)רֵ' ֶאת ָנָיו וְ ֶאת ַה ְ? ִכינָה ִע ָ" ֶה ַל)ָלת‪ִ .‬‬
‫ְאי; ַ ָנָת ֶא ָא‬ ‫יה ו ֵ‬
‫ות ָ‬‫ב ִמ ְצ ֶ‬‫עסק ַ‪#‬רָה ְ‬ ‫וְגמל ֶח ֶסד ִע ַה ְ? ִכינָה וְ ֵ‬
‫ֵ‬
‫ע‪9‬ה ֶח ֶסד ִע קנ[‪:‬‬ ‫ִל ְפת ֶאת ַה ְ? ִכינָה הא ֶ‬

‫כ ִתיב‬ ‫ָד ָ‪'ִ #ֶ 7‬י וְג'‪ְ ,‬‬ ‫‪ ‰≈pƒ‬זֶה ֶ' ַ‬
‫מר ַה ָתב ) ְ ָב ִרי ל"ב י"א( צר ְיל ְ‬ ‫‪‰¿Â‬‬
‫ַי י ָח ָנ;‬
‫מר‪ְ ) ,‬רָכת ַ‪ 2‬י"ז( ר ִ‬‫) ְ‪ִ #‬ה ִי ס"ח ל"ה( ְ‪#‬נ עֹז ֶל ֱאל ִֹהי וְג'‪ְ ,‬וזֶה ֶ' ְ‬
‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ג'‬ ‫שערי‬ ‫כ‬

‫יצר וכו'‪ִ .‬י ַמה‬ ‫רח ְל ְ‬
‫ַחת ַ‬ ‫ע‪9‬ה נ ַ‬‫ֲמל ַ‪#‬רָה וְ ֶ‬ ‫‪'3‬רֵי ִמי ֶ'ע ָ‬
‫אמר ְ‬ ‫ֵ‬
‫רח‬
‫ַחת ַ‬ ‫ֶ' ָע ַמל ַ‪#‬רָה ֵאינ ִל<ֹל ְ‪C‬רָס ְלַל ְל ַע ְצמ‪ֶ ,‬א ָא ַלעֲ‪9‬ת נ ַ‬
‫ב ָכל ָמק ְ'גָל‬ ‫ָת ל ָצר‪ְ .‬‬ ‫כ ִתיב ֵי‪) D‬י ְַ' ְעיָה ס"ג ט'( ְכָל ָצר ָ‬
‫יצר‪ְ .‬‬
‫ְל ְ‬
‫ב ִפ ְ' ֵעיכֶ ‬
‫ֱמר ) ָ' ג' א'( ְ‬
‫יה ֶנא ַ‬
‫י ְִ‪ָ 9‬ר ֵאל ְ' ִכינָה ִע ָ" ֶה ִהיא ִא ֵ"נ ֶ' ָע ֶל ָ‬
‫ָד ָ‪'ִ #ֶ 7‬י‪ .‬וְ זֶה‬
‫יצרֵנ‪ְ ,‬מ ֶ' ָתב צר יְל ְ‬ ‫‪ָ ְ '4‬חה ִא ְ" ֶכ ַה=ִ ְקרֵאת ְ‬
‫ר‪ 7‬הא‪:‬‬
‫מר ְל ַה ָקד' ָ ְ‬ ‫יצר ְולֹא ַ‬ ‫רח ְל ְ‬
‫ַחת ַ‬ ‫מר נ ַ‬
‫ֶ' ַ‬

‫ב ִמת טבת ַה= ְִקרָא ָח ִסיד‬ ‫»‡ ִי ְ ֶ' ַ ֲעסֹק ַ‪#‬רָה ַב ִ" ְצות ְ‬ ‫‪ˆÓ¿ƒ$‬‬
‫ְ ִנזְָר ְל ֵעיל‪ִ ,‬א ִה ְת ָע ְר ָבה ַ ָנַת ִקל ֵאיזֶה ָ‪ָ 9‬כר‪ ,‬הא ָח ִסיד‬
‫)מל נ ְַפ' ִאי' ֶח ֶסד‪ִ .‬י ְ ַק ְמ‬ ‫ְל ַע ְצמ‪ְ .‬מ ֶ' ָתב ) ִמ ְ'לֵי י"א י"ז( ֵ‬
‫)מל ֶח ֶסד ְלנ ְַפ'‪ .‬וְ ָל ֵכ; ֵאינ ִנ ְקרָא ָח ִסיד ֶא ָא ִאי' ֶח ֶסד‪,‬‬ ‫ַה ִ" ְצות‪ֵ ,‬‬
‫)מל ֶח ֶסד ִע ‬ ‫‪ַ 73‬ה ֵ‬ ‫)מל ְלנ ְַפ'‪ְ ,‬‬ ‫ִי ַה ֶח ֶסד הא ֶאל ָה ִאי' ַע ְצמ ַה ֵ‬
‫ֵ‪ִ 7‬מָל ִמינֵי ‪4‬ט ְמה וְ ִק ֵ' ַע ְצמ‬ ‫ַע; ִי ִנז ְַ ְ‬
‫קנ ִנ ְקרָא ָח ִסיד ְו ָקד'‪ ,‬י ַ‬
‫מנָה ְמ ) ַ ִ"דְ ָר י"א‬ ‫‪?4‬ה‪ְ ,‬ל'; ֲה ָכנָה וְ ַה ְז ָ‬ ‫‪?4‬ת י ְִת ָ ַר ְ‪ִ .7‬י ְל'; ְקד ָ‬‫ִ ְקד ָ‬
‫‪?4‬ת‬‫ע‪9‬ה ַע ְצמ ֶמ ְר ָ ָבה ֶאל ְקד ָ‬ ‫ֲכ ְל ֶ‪ִ , #‬י ֶ‬ ‫י"ח( ִה ְת ַק ְ' ְל ָמ ָחר ַוא ַ‬
‫זְר ְל ֵעיל‪:‬‬ ‫ח'' ִל ְכבד ַע ְצמ ֶא ָא ִל ְכבד קנ ְ ִנ ָ‬ ‫י ְִת ָ ַר ְ‪ 7‬וְ ֵאינ ֵ‬

‫סטה(‬
‫) ְ ִמ ְ'נָה ס‪ָ 2‬‬ ‫מר‬
‫ַי ִ‪C‬י ְנ ָחס ֶ; י ִָאיר ְ ַמה ֶ' ַ‬ ‫∆‪ Ï‬זֶה נִ ְת ֵַ; ר ִ‬
‫‪‡¿Â‬‬
‫‪?4‬ה ִלידֵי ֲח ִסידת ַו ֲח ִסידת ִלידֵי‬ ‫קד ָ‬‫ְ‪ִ C‬רי'ת ְמ ִביה ִלידֵי ָט ֳהרָה וכו' ְ‬
‫‪?4‬ה ו ְִהיא‬ ‫‪3‬חר ַה ְ‪6‬ד ָ‬ ‫ֲסידת ְ' ֵלי ָמה ַה ָה ַ‬ ‫רח ַה‪ֶֹ 6‬ד'‪ִ .‬י ז ח ִ‬ ‫ַ‬
‫ַ‪A‬יג ְל ִגי ָרזֵי‬ ‫רח ַה‪ֹ6‬דֶ' ִי ִנ ְת ַ ֵק ִק )ָמר וְ י ִ‬
‫ידי ַ‬ ‫ַה ְ" ִביה ִל ֵ‬
‫כא‬ ‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ד'‬ ‫שערי‬

‫ַי ֵמ ִאיר )ב ת פ"ו ִמ ְנָה ה'( ָל‬‫מר ר ִ‬
‫ֲתיד ת‪ְ ,‬מ ֶ ַ‬ ‫ַא ע ִ‬‫ל ִה ְתנ ֵ‬
‫ רָה ְ‬
‫ל מר ִל ְ ָמ‪ֶ %‬ל ַה רָה ֶ ִהיא ִהיא‬ ‫ע סק ַ רָה ִל ְ ָמ‪ְ ,%‬רצ נ ַ‬ ‫ָה ֵ‬
‫( הא‪,‬‬ ‫מ תיו ֶל ַה ָ)ד ָר ְ‬ ‫ר( הא‪ִ ,‬י ָל ַה רָה ְ ָ‬ ‫ַה ָ)ד ָ ְ‬
‫ֲ‪0‬ה ַ ַ‪ְ /‬עיָ‪.‬‬ ‫ז ֶכה ִל ְד ָב ִרי‪ַ +‬ה ְר ֵה וכו'‪ְ ,‬מ ַג ִלי‪ .‬ל ָרזֵי רָ‪ %‬וְ ַנע ָ‬
‫ַר וכו'‪:‬‬ ‫ַה ִ‪ְ /‬ת‪ֵ 1‬‬

‫‪:ȃÚȃ·¿¯»‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬

‫‪:˙eË»¯¿Ùƒa ˜Èƒc«v«‰ ˙«‚≈¯¿„«Ó ¯e‡≈·¿a‬‬
‫‪5ִ ֶ ‡e‰¿Â‬ז ְָ‪4‬רֵז ְכָל ֹח ְל ַה ְ ִלי‪ָ +‬ל ָה ֶא ְפ ָר מתרי"ג ִמ ְצו ת‬
‫ֲס ְ‪4‬רֵ‪+‬‬
‫ל ִפי ֶ‪ְ ֵ5‬ס ָבר ת רַ ת ְ ִמנְ יַ‪ַ .‬ה ִ‪ְ /‬צו ת‪ ,‬א ַ‬ ‫ְמ‪ַ ְ6ַ +‬מ‪ַ .‬ה‪ֶ6‬ה‪ְ .‬‬ ‫ְל ַק‪ָ 5‬‬
‫ה סיפ ְר‬ ‫ֲס‪ֵ4‬ר ַמה ֶ ִ‬ ‫ֵיה‪ +‬א ַ‬
‫ַמ ַ"‪ +‬ז"ל‪ְ ,‬ו‪ֲ 9‬חר ֶ‬ ‫ַעת ָהר ְ‬
‫ְ ִח ָ‪8‬ה ְ ִפי ‪ַ 4‬‬
‫ֲ‪0‬ה ֶל רָ‪ֵ %‬י‪ִ ְ .‬מ ְצו ת‬ ‫ְמ ָפ ְר ִי‪ +‬וְ ֵס ֶפר ַה‪ַֹ 6‬הר‪ֵ ,‬י‪ִ ְ .‬מ ְניַ‪ִ .‬מ ְצו ת ע ֵ‬
‫ֲל ִקי‪:+‬‬
‫ֲמ ָ‪:‬ה ח ָ‬
‫ֲח ְ‪ֵ 8‬ק‪ַ +‬לח ִ‬ ‫ס פ ִרי‪ַ ,+‬וא ַ‬
‫ֶל ִ‪ְ 4‬ברֵי ְ‬

‫ְמי ַהח ל‪.‬‬ ‫»¯‪ִ ְ Ô…ÂL‡ƒ‬מ ְצו ת ַה; הֲג ת ִזְ ַמ‪ַ .‬ה ְ ִפ ָ‪8‬ה ְכָל י ֵ‬ ‫‪‰‬‬
‫≈‪ִ ְ ȃ‬מ ְצו ת ַה ְלי ת ִזְ ַמ‪..‬‬‫‪M«‰‬‬
‫‪ִ ְ ȃ‬מ ְצו ת ֶ ָ< ִרי ְ( ָה ֶא ְפ ָר=‪ 5‬ת ְל ִהזְ ַ‪ְ ./ֵ 4‬ליַד ָהדָ‪.+‬‬‫‪LȃÏM‬‬‫‪¿ «‰‬‬
‫ְמ‪..‬‬
‫ֵיה‪ְ .‬ל ַק‪ָ 5‬‬
‫ד‪ְ +‬ל ַח ֵ>‪ֲ 9 0‬חר ֶ‬ ‫‪ִ ְ ȃ‬מ ְצו ת ֶ ָ< ִר ְי( ָה ָ‬
‫‪Úȃ·¿¯»‰‬‬
‫‪ִ ְ ȃ‬מ ְצו ת ֶ ֵאי‪ְ .‬יַד ָהדָ‪ְ +‬ל ַח ֵ>‪ֲ 9 0‬חר ֶ‬
‫ֵיה‪ֶ +‬א ָ‪8‬א ִא‪.ֵ +‬‬ ‫‪LȃӬÁ«‰‬‬
‫ר( הא ְליָד ‪:‬‬ ‫יַזְ ִמינֵ‪ַ +‬ה ָ)ד ָ ְ‬
‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ד'‬ ‫שערי‬ ‫כב‬

‫ָאל ה' ֱאל ֵֹהינ‪.‬‬ ‫‪ֵ Ô…ÂL‡ƒ‬לי ַדע ֶ‪ֱ +ָ ֵ5‬אל ַֹ‪>ָ ַ ,%‬סק ְ ַמע י ְִ‪0‬ר ֵ‬ ‫‪¯»‰‬‬
‫ל ִה ְת ַע ֵ‪ִ . @A‬ל ְקֹר ְ ִפי ִ‪8‬י‪.‬‬
‫יצית ְ‬ ‫א מר ה' ֶא ָחד‪ַ .‬לעֲ‪ 0‬ת ִצ ִ‬ ‫ְל ַיחֲד ְ ְ‬
‫י‪8‬ה‬‫ַא ְ ֶל רֹא‪ִ .‬ל ְקֹר ְ ִפ ָ‬ ‫‪/‬א ר ָ‬ ‫ַנ ָ‪ ,+‬וְ ִ ָ‬ ‫ַ"י ְור ֵ‬ ‫ִ ְס ָברַת ר ִ‬
‫זְר‪ִ .‬ל ְקר ת ְק ִרי‪9‬ת ְ ַמע ְ ֵי ְ> ָע ִמי‪ָ ְ +‬כל י ‪.+‬‬ ‫ֶ( ַה;ִ ָ‬‫ֶל יָד ַעל ֶ‪4‬ר ְ‬
‫ֶ‪0‬רֵה‪ִ .‬לזְ ֹר ְכָל י ‪ַ +‬מה ֶ ָע ָ‪0‬ה‬ ‫ְל ִה ְת ַ>‪ֵ8‬ל ְכָל י ‪ִ ְ +‬פ‪ַ8‬ת ְמ נָה ע ְ‬
‫ַא‪ְ ,‬מ ֶ ָתב ) ְמ ת י"ז ט"ז( ִי‬ ‫מ‪ .‬י ְֵהא ְ ֵמי‪ %‬ר ָ‬‫א מר ֵ‬ ‫ֲמ ֵלק ְ ֶ ֵ‬‫ָלנ ע ָ‬
‫ַב ָנ ַמ ְל ֵנ ְל ִ ְמ ָ( ַה‪ָ1‬ד ל‪ְ .‬ל ִה ְתוַ‪ 4‬ת‬
‫א מר וְ ֵקר ְ‬
‫כ ֶ ֵ‬ ‫יָד ַעל ֵס יָ‪ְ ,%‬‬
‫ל ָב ֵר ְ( ַהֹ ֲהנִי‪ֶ +‬את‬
‫ב ִב ְר ַת ֵ ַמע ק לֵנ‪ְ .‬‬ ‫ידה ְ‬ ‫ֲמ ָ‬
‫‪9‬חר ָהע ִ‬ ‫ְכָל י ‪ַ +‬‬
‫ָאל ְכָל י ‪:+‬‬ ‫י ְִ‪0‬ר ֵ‬

‫יצית ‪ִ .‬ל ְ ת‬ ‫ב ַה ְב ָ‪ָ 4‬לה ִ ִ‬
‫ִיסת ְ‬‫‪ְ ȃM‬ל ַק ֵ‪ַ 4‬על ַה ַ‪5‬יִ‪ָ ַ ְ .‬ת ִ ְכנ ָ‬ ‫‪≈ «‰‬‬
‫‪9‬ר ָ ָעה ָע ָ‪0‬ר‬
‫אכת ‪ְ .‬ל ַב ֵ‪A‬ל ָח ֵמ‪ַ ְ C‬ה ְ ָ ָתה ַ ֵ‪8‬ב לֵיל ְ‬ ‫ְ ַ ָת ִמ ְ‪ַ /‬ל ְ‬
‫ָדה לֵיל ֶ> ַסח ָה ִרא ‪ִ ..‬ל ְ ת‬ ‫יס‪ְ ..‬ל ַס ֵ>ר י ְִצי‪9‬ת ִמ ְצ ַריִ‪ַ ַ +‬ה‪ָ 1‬‬ ‫ְנִ ָ‬
‫אכה ְי ‪ִ +‬רא ‪ֶ .‬ל ֶ> ַסח‪ֶ .‬ל ֱאכֹל ַמ ָ<ה ְלֵיל ִרא ‪ֶ .‬ל ֶ> ַסח‪.‬‬ ‫ִמ ְ‪ָ /‬ל ָ‬
‫ֶסח ָבע ת‬ ‫יעי ֶל ֶ> ַסח‪ִ .‬ל ְ‪0‬מ ַֹח ְ ָלֹ ְרג ִָלי‪ַ > +‬‬ ‫ִל ְ ת ְי ‪ִ ְ +‬ב ִ‬
‫וְהעֲנִ ‪ִ5‬י‪ָ +‬ל ֶא ָחד ָרָאי ל ‪ִ .‬ל ְס>ֹר‬ ‫בנָיו ָ‬ ‫ל ַ‪ַ /ֵ 0‬ח ִא ְ ָ‬ ‫וְ ס= ת‪ְ ,‬‬
‫ֵמי‪ִ +‬מ ְ ִח‪ַ8‬ת ֵליל ִ ָ‪:‬ה ָע ָ‪0‬ר‬ ‫ָמי‪ְ +‬ל ִ‬ ‫‪9‬ר ָ ִעי‪ְ +‬ו ִת ְ ָעה י ִ‬
‫ְס ִפירַת ָהע ֶֹמר ְ‬
‫ִיס‪ִ ..‬ל ְ ת ְ ַחג ַה ָ‪:‬בע ת‪ִ .‬ל ְ ת ְרֹא ַה ָ‪:‬נָה‪ִ .‬ל ְמ ַֹע ק ל‬ ‫ֶל נ ָ‬
‫>רי‪ְ .+‬ל ִה ְת ַע; ת ְי ‪+‬‬ ‫ פר ְרֹא ַה ָ‪:‬נָה‪ִ .‬ל ְ ת ְי ‪ַ +‬ה ִ ִ‬ ‫ָ‬
‫>רי‪ִ .+‬ל ְ ת ְי ‪ִ +‬רא ‪ֶ .‬ל ס= ת‪ִ .‬ל ְ ת ְי ‪ִ ְ +‬מינִי‬ ‫ַה ִ ִ‬
‫מינָיו ְ ֵ ִרי‪ְ +‬י ‪+‬‬
‫ְמי ֶה ָחג‪ִ .‬ל‪ֹA‬ל ל ָלב ִ‬ ‫ֵיב ַ =‪ָ D‬ה ִ ְב ַעת י ֵ‬‫ֲצרֶת‪ .‬ל ֵ‬ ‫עֶ‬
‫ט ב ִרא ‪ֶ .‬ל ס= ת‪:‬‬
‫כג‬ ‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ד'‬ ‫שערי‬

‫ֵ( ִ ְרכ ת ַה ָ‪/‬ז ‪..‬‬ ‫‪ִ ȃ‬ל ְכֹב ֵס ֶפר רָה‪ִ .‬ל ְק ַֹע ְמזזָה‪ְ .‬ל ָבר ְ‬ ‫‪LȃÏM‬‬ ‫‪¿ «‰‬‬
‫ל ַל ְ‪ָ /‬ד‪ָ ְ %‬כל י ‪ִ .+‬ל ְפר ת ְו ִל ְר ת‪ִ .‬ל ְבעֹל ַעל ְי ֵדי‬ ‫ִל ְלמֹד רָה ְ‬
‫ָאל‪ִ .‬ל ֵ‪.‬‬‫‪4‬י‪ָ ..‬למל ֶאת ַה ֵ‪ְ ..‬ל ַה ְפ ִרי ַח ָ‪8‬ה ִמ‪ָ .‬ה ִע ָ‪D‬ה ְ ֶארֶ‪ C‬י ְִ‪0‬ר ֵ‬ ‫ִק ִ‬
‫ֲקה‪ְ .‬ל ַכ ֵד‬‫ְצ ָד ָקה‪ְ .‬ל ַה ְלו ת ֶל ָענִי‪ְ .‬ל ָה ִיב ִמ ְ‪ִ .‬זְ ַמ; ‪ַ .‬לעֲ‪ 0‬ת ַמע ֶ‬
‫ְא‪.+‬‬ ‫ְא‪ְ .+‬לי ְִרה ֵמב ו ֵ‬ ‫ֲכ ִמי‪ְ .+‬ל ַכ ֵד ב ו ֵ‬‫ֹ ֲהנִי‪ְ .+‬ל ַכ ֵד ַ ְל ִמידֵי ח ָ‬
‫ֲכיל ַה ָ‪ִ E‬כיר‪.‬‬ ‫ֵעי‪ֶ .+‬ל ֱאהֹב ‪ִֵ 1‬רי‪ָ .+‬ל ֵתת ְ‪0‬כַר ָ‪ִ 0‬כיר ִ ְז ַמ; ‪ְ .‬ל ַהא ִ‬ ‫ֶל ֱאהֹב ר ִ‬
‫ימנֵי ָ‪ִ 4‬גי‪+‬‬‫ימנֵי ע @‪ִ .‬ל ְב‪ֹ4‬ק ִס ָ‬ ‫ימנֵי ְ ֵה ָמה ְו ַח‪ָ5‬ה‪ִ .‬ל ְב‪ֹ4‬ק ִס ָ‬ ‫ִל ְב‪ֹ4‬ק ִס ָ‬
‫י( ִ ְמֹר‪.‬‬ ‫ָת ָ‬
‫מ צא ְ‪0‬פ ֶ‬ ‫יח‪ָ .‬‬ ‫ כ ַ‬
‫ה כח ִ‬ ‫ר בי‪ַ .+‬‬ ‫‪9‬ל ַעל ַה ְ) ִ‬ ‫ָבי‪ְ .+‬ל ִה ְת ֵ‬‫ַו ֲחג ִ‬
‫ָכיו‪ְ .‬לי ְִרה ֶאת ה'‪ִ .‬ל ְפרֹ ִמ‪ַ .‬ה ֵח ְטא‪ֶ .‬ל ֱאהֹב‬ ‫ַכ ָ ִ ְדר ָ‬
‫ְהל ְ‬
‫ְל ָד ְב ָקה ‪ .‬ו ָ‬
‫ַ תינ ז"ל‪:‬‬‫ָטי‪ְָ 6ֶ +‬כר ר ֵ‬ ‫ֶאת ה' ְכָל ַה ְ>ר ִ‬

‫ֲ‪0‬ר‪ְ .‬ל ַה ְפ ִרי‬
‫רמת ַמע ֵ‬ ‫ד לה‪ְ .‬ל ַה ְפ ִרי ְ ַ‬ ‫רמה ְ‪ָ 1‬‬‫‪ְ ȃ‬ל ַה ְפ ִרי ְ ָ‬ ‫‪Úȃ·¿¯»‰‬‬
‫פ ֶרט‬
‫וְ ְכ ָחה ֶ‬‫וְל ֶקט ִ‬ ‫ֲ‪0‬ר ְנִי‪ִ .‬ל ֵ‪>ֵ .‬ה ֶ‬ ‫ֲ‪0‬ר ִרא ‪ְ ..‬ל ַה ְפ ִרי ַמע ֵ‬ ‫ַמע ֵ‬
‫וְ ע לֵל ת‪ִ .‬ל ֵ‪ַ .‬לֹ ֵה‪ְ .‬כ ר ְ ֵה ָמה ְטה רָה‪ִ .‬ל ְפ‪ 4‬ת ֶ> ֶטר חֲמ ר‪ַ .‬ל ֲערֹ@‬
‫ֵאית ַה‪ֵ1‬ז‪ְ .‬ל ָה ִיב‬ ‫ְר ע ְל ָח ַייִ‪ +‬וְ ֵק ָבה‪ .‬ר ִ‬ ‫ֶטע ְר ָב ִעי‪ .‬ז ַ‬ ‫ֶ> ֶטר חֲמ ר‪ .‬נ ַ‬
‫ֲב דה‬
‫‪9‬ד ע ָ‬ ‫ֲב ָדה‪ְ .‬ל ָה ִיב ֶ‪1‬זֶל‪ְ .‬ל ַה ְלו ת ַל‪ 1‬י ְ ִר ִית‪ִ .‬ל ְנ‪ַ 0ֹ1‬ל; ְָכ ִרי‪ְ .‬ל ֵ‬
‫אֵ‬
‫מ‪ 4‬ת‪ֲ .‬עזֹב ַ ֲעזֹב‪ָ .‬ה ֵק‪ִ ָ +‬קי‪.+‬‬ ‫מ ְ ָקל ת ִ‬ ‫ָזרָה‪ְ .‬ל ַצ ֵ‪4‬ק מֹאזְ ַניִ‪ִ +‬‬
‫ְל ִה ָ‪ַ :‬בע ִ ְמ ְבֵית ִ‪4‬י‪ְ ..‬ל ַ ֵ‪ַ 8‬ח ַה ֵ)‪ִ ..‬ל ְחֹט ְ ֵה ָמה ַח‪ָ5‬ה וְ ע @‪.‬‬
‫צ צר ת‬‫יע ַ ֲח ְ‬ ‫ל ָה ִר ַ‬‫ל ִה ְת ַח;ֵ‪ְ ִ .‬ת ִפ ָ‪8‬ה‪ְ ,‬‬
‫ְל ַכ‪ D‬ת ַ‪ַ +4‬ח‪ָ5‬ה ְוע @‪ִ .‬ל ְזעֹק ְ‬
‫ר ‪C‬‬
‫ֲב דת ָה ֶ‬ ‫‪ :‬פר ַעל ָצר ת ַה ִ<ר ח"ו‪ִ .‬ל ְ ת ֵמע ַ‬ ‫א ַ ָ‬
‫ב‪ֶ6‬ה ַמ ֲח ל ֶֹק ת ִא‪+‬‬ ‫יעית‪ַ .‬‬ ‫יעית ‪ְ .‬ל ַה ְ ִמיט ֵ>ר ת ַה ַ) ְר ַקע ַ ְ‪ִ :‬ב ִ‬ ‫ַ ְ‪ִ :‬ב ִ‬
‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ד'‬ ‫שערי‬ ‫כד‬

‫ַ‪4‬ל ַה;ָזִ יר ְ‪ָ 0‬ע ר ‪ְ .‬ל ַה ִ<יל‬ ‫ִמ ְ‪4‬א ָרי ְָתא א ִמ ְ‪ַ 4‬ר ָנָ‪ְ ..‬ל ָגרֵ ְגֵט‪ְ .‬לג ֵ‬
‫מ ציא ֵ‪ַ +‬רע ִע‪ִ +‬א ְ ‬ ‫ֵיב ִ‬ ‫ֲנ‪ D‬ת ‪ .‬ל ֵ‬‫י‪E‬א ָהא נֵס ֶאת א ָ‬ ‫ַה;ִ ְר ָ‪ִ .@4‬ל ָ‬
‫ פ ִטי‪+‬‬ ‫ֶפ‪ְ .‬ל ַמ; ת ְ‬ ‫ַ( ִ ְמ ִסירַת נ ֶ‬‫ָמיו‪ְ .‬ל ַק ֵ‪ֶ 4‬את ְמ י ְִת ָר ְ‬
‫ָל י ָ‬
‫ ט ִרי‪ְ .+‬ל ַה ְו ת ַ ֲע ֵלי ִ‪4‬ינִ י‪ְ .+‬ל ָה ִעיד ְ ֵבית ִ‪4‬י‪ָ ..‬לד‪ֵ .‬ע ִדי‪+‬‬ ‫וְ ְ‬
‫ָקי י ְִהיֶה ְל ֵבית ‪ָ .‬לד‪ָ ְ .‬כל‬ ‫ז מ ִמי‪ַ .+‬ל ְחקֹר ָה ֵע ִדי‪ָ .+‬ח ָת‪ָ .‬ל ְנָת נ ִ‬ ‫ְ‬
‫ח בל ַ ֲח ֵבר ‪,‬‬ ‫ֲפרַת נְ ָד ִרי‪ְ .+‬ל ַ ֵ‪ַ +8‬ה ַ‪ ִ6/‬יק ָמ מ ‪ֲ .‬ח ֵבר א ַה ֵ‬ ‫ִ‪4‬ינֵי ה ָ‬
‫ב ִנ ְז ֵק י‬
‫בנִ ְז ֵקי ַה ֵ‪ַ .:‬ה ר ְו ָה ֵא‪ְ ,‬‬
‫ָלד‪ִ ְ .‬נזְ ֵקי ְ ֵה ָמה ִי יִג @ ר ְ‬
‫מ ְמ ָר ‪ְ .‬ו ָכל ִמ ינֵי‬
‫ מר ָ‪ָ 0‬כר ְו ַה‪ֵ :‬אל ‪ְ ,‬ו ָכל ִמינֵי ִמ ָ)ח ִ‬‫ מר ִח;ָ‪ְ +‬ו ֵ‬‫ֵ‬
‫‪9‬ח ֵר י‬
‫למי‪ִ ..‬ל ְנט ת ֲ‬ ‫ט ע‪ .‬וְ ִנ ְט ַע‪ ,.‬וְ ִדינֵי ַנחֲל ת‪ָ .‬לד‪ַ .‬ה ַ‪ָ;1‬ב ְ ַת ְ ִ‬
‫ֵ‬
‫ַי‪:+‬‬ ‫רִ‬

‫חיו‪:‬‬
‫חיו‪ַ .‬לחֲל ‪ֵ C‬א ֶת ִ‬ ‫‪ִ ȃ‬ל ְפ‪ 4‬ת ְכ ר ָד‪ְ .+‬לי ֵ‬
‫ַ‪ֵ +‬א ֶת ִ‬ ‫‪LȃÓÁ¬«‰‬‬

‫רבי‬
‫ָדיִ‪ֵ ,+‬ע ֵ‬ ‫ילת י ַ‬
‫=ה‪ְ ,‬מגִ ָ‪8‬ה‪ ,‬נ ְִט ַ‬ ‫≈‪ֵ …ÂÏ‬ה‪ִ +‬מ ְ‪4‬ר ָ‬
‫ַנָ‪ ..‬נֵר ַ ָת‪ ,‬נֵר ֲחנ ָ‬ ‫‪‡¿Â‬‬
‫רבי ַ ְב ִ ִילי‪,.‬‬
‫ֶ( ִמ ְצוָה‪ֵ ,‬ע ֵ‬ ‫חמי‪ִ .‬א‪ +‬הא ְלצֹר ְ‬ ‫רבי ְ ִ‬ ‫ֲצר ת‪ֵ ,‬ע ֵ‬ ‫חֵ‬
‫‪9‬ר ָ ָעה צ מ ת ַ‪/‬ז ב ִ ְרֵי ֵט ֵבת‬ ‫פי ְמב א ת‪ְ ,‬ל ִה ְת ַע; ת ְ‬ ‫וְ ִ ֵ‬
‫]וְ צ ‪ֶ +‬א ְס ֵר[‪ְ ,‬ל ִה ְת ַע; ת ַעל ָצר ת ַה ִ<ר‪:‬‬

‫ֲ‪0‬ה ֶל רָה ִ ְר ְמ ָפ ְר ִי‪ +‬וְ ֵס ֶפר ַה‪ַֹ 6‬הר‪ִ .‬ל ְזֹר‬ ‫≈‪ֵ el‬ה‪ִ +‬מ ְצו ת ע ֵ‬ ‫‪‡¿Â‬‬
‫ב ַ‪8‬י ְָלה‪ִ .‬לזְ ֹר ְ ָכל י ‪ֶ +‬את י ‪+‬‬ ‫יצית ַ‪ַ + 5‬‬ ‫ָת ִצ ִ‬‫י ְִצי‪9‬ת ִמ ְצ ַריִ‪ָ ְ +‬פר ַ‬
‫ֲר‬
‫ֲר ָע ַמ ְד ָ ִל ְפנֵי ה' ֱאל ֶֹהי ָ( ְחֹרֶב‪ִ .‬ל ְזֹר ֶאת א ֶ‬
‫ַה ַ‪ָ :‬ת‪ִ .‬לזְ ֹר י ‪ +‬א ֶ‬
‫כה‬ ‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ד'‬ ‫שערי‬

‫ֵ( ַעל ַה רָה‬ ‫י( ַ ִ‪ְ /‬ד ָר‪ִ .‬לזְ ֹר ַמ ֲע ֶ‪E‬ה ִמ ְריָ‪ְ .+‬ל ָבר ְ‬
‫ִה ְק ַצ ְפ ָ ֶאת ה' ֱאל ֶֹה ָ‬
‫בה‬‫ית‪ +‬א ת ‪ָ .‬לב ִ ְת ָ‬ ‫יצית ַ ָ>סק ְר ִא ֶ‬ ‫ֶיה‪ְ .‬ל ִה ְס ֵַל ַ ִצ ִ‬
‫ְל ָפנ ָ‬
‫בזְ ִמיר ת‪ְ .‬ל‪ֲ 9‬ה ָבה ֶאת ָה ֵ‪+‬‬ ‫ימה‪ְ .‬לי ְִרה ֶאת ה' ְ ָק ְר ָנ ת ַה ַ‪ַ :‬חר ִ‬ ‫ְ ֵל ָ‬
‫ְה ְב ָ ֶאת ה' ֱאל ֶֹהי ָ( וכו'‪ְ .‬ל ָב ְרכ ‬ ‫ב ָ>סק ו ַ‬ ‫ע ל‪ַ +‬‬ ‫ֲבת ָ‬ ‫ְ ִב ְר ַת ‪9‬ה ַ‬
‫בכָל ֶ ַבע ְרָכ ת ֶל ְק ִרי‪9‬ת‬ ‫ְי צר ַה ְ‪/‬א ר ת ְ‬ ‫י צר א ר ו ֵ‬ ‫ב ֵ‬ ‫ְי ְִ ַ ַח ְ‬
‫ֲריגָה‬ ‫ַ( ִ ְמ ִסירַת נ ְַפ ַלה ִ‬ ‫ב ֶערֶב‪ְ .‬ל ַק ֵ‪ֶ 4‬את ְמ י ְִת ָר ְ‬ ‫ְ ַמע ַ ֶֹקר ָ‬
‫י ְ(‪.‬‬
‫ָאל ה' ֱאל ֵֹהינ ה' ֶא ָחד‪ְ .‬ל ַק‪ְ ֵ4‬מ ְנ ְַק ִד ָ‬ ‫ְכ ַֹח ַ ָ>סק ְ ַמע י ְִ‪0‬ר ֵ‬
‫י( ה'‬ ‫‪>9‬יִ‪>ָ ַ +‬סק ֵא ֶל ָ‬ ‫יתה ְוגַ‪ְ +‬ל ָד ְב ָקה ִנְ ִפילַת ַ‬ ‫ִל ְמסֹר נ ְַפ ְל ִמ ָ‬
‫ָאל ה'‬ ‫נ ְַפ ִי ֶא ָ‪E‬א‪ֵ .‬לי ַדע ִי ה' הא ָה ֱאל ִֹהי‪>ָ ַ ,+‬סק ְ ַמע י ְִ‪0‬ר ֵ‬
‫מ צ ֵאי י ‪ +‬ט ב‪ִ .‬ל ְקרֹא‬ ‫ֱאל ֵֹהינ ה' ֶא ָחד‪ְ .‬ל ִה ְת ַע;ֵג ְ ַ ָת‪ְ .‬ל ַה ְב ִ‪4‬יל ְ ְ‬
‫ֵ( ִ ְר ַת‬ ‫ְדעי‪ִ .+‬ל ָ‪ַ :‬בע ִ ְמ ְל ַק‪ִ +ֵ5‬מ ְצוָה‪ְ .‬ל ָבר ְ‬ ‫ַה ַה ֵ‪8‬ל ַ ְ‪ַ 6‬מ;ִ י‪ַ +‬ה‪ִ 5‬‬
‫ֲמ ָ‪:‬ה ִע;יִי‪.+‬‬ ‫>רי‪ַ +‬ח ִ‬‫ַה ֶ; ֱהנִי‪ְ .‬כָל ִמינֵי ֲהנָה‪ְ ,‬ל ִה ְת ַע; ת ְי ‪ַ +‬ה ִ ִ‬
‫ָק‪ְ ַ .‬ל ִמיד ָח ָכ‪ +‬יָנִ יק‬ ‫ַר ָ ְ>נֵי ז ֵ‬
‫ִיס‪ ..‬ו ְָהד ְ‬
‫‪9‬ר ָ ָעה ָע ָ‪0‬ר ְנ ָ‬ ‫ִל ְ‪0‬רֹ@ ֶה ָח ֵמ‪ְ ְ C‬‬
‫נע ְ ֵבית ַה ִ ֵ‪D‬א‪ְ .‬ל ַה ְצ ִ‪4‬יק ִ‪4‬י‪ַ ָ .‬מיִ‪+‬‬ ‫‪ַ 9‬מאי‪ִ .‬ל ְהי ת ָצ ַ‬ ‫ָק‪ְ .‬‬ ‫לז ֵ‬
‫וְ ַח ִי‪ְ +‬‬
‫ֶסת‬ ‫רמה ִמ‪ַ .‬ה ָ‪ֶ 5‬פה‪ִ .‬ל ְבנ ת ֵית ַה ְנ ֶ‬ ‫ַעל ָל ַה ְ‪/‬אֹרָע‪ְ .‬ל ַה ְפ ִרי ְ ָ‬
‫ֲרָה‪.‬‬ ‫זְירָ‪ִ +‬ל ְגנַאי‪ִ .‬ל ְג‪ַֹ 4‬ע א ֵ‬ ‫‪9‬ד ֵ‪ +‬עֲב דָה ָזרָה‪ְ .‬ל ַה ִ‬ ‫ְל ִה ְת ַ>‪ֵ8‬ל ‪ְ .‬ל ֵ‬
‫ח ת‪.+‬‬‫מ ת‪ִ +‬לנְ ‪ִ C‬מזְ ְ ָ‬ ‫ב ת‪ְ +‬ל ַה ְ ִמיד ָ ָ‬ ‫ֲרָה‪ְ .‬ל ַ ֵר ַמ ְ< ָ‬ ‫ִל ְ‪0‬רֹ@ א ֵ‬
‫מ( ְל ִו ְ‪ָ D‬ת‪%‬‬‫ֲב דה ָזרָה‪ִ .‬ל ְפרֹ ִמ‪ָ .‬ה ִא ָ‪:‬ה ָס ְ‬ ‫יי ע ָ‬ ‫‪9‬ד ְלֵי ַ ְ ִמ ֵ‬ ‫ְל ֵ‬
‫ֲתה ‪ִ +ָ4‬מ‪ָ5‬ד‪ְ .‬לי ְִרה ִמ‪ְ ַ .‬ל ִמיד‬ ‫ִל ְפרֹ ִמ‪ָ .‬ה ִא ָ‪:‬ה ִמ ַ ְ ִמי ְ ֶ ָרא ָ‬
‫ָח ָכ‪ .+‬לָמל ָע ְר ַלת ַה ֵ‪8‬ב‪ֶ .‬ל ֱאהֹב ַה כָח ת‪ַ .‬לעֲ‪ 0‬ת ִל ְפנִ י‪ִ +‬מ‪:‬רַת‬
‫ַה ִ‪4‬י‪ִ ָ ..‬מי‪ְ ִ +‬היֶה ִע‪ +‬ה' ֱאל ֶֹהי ָ(‪ .‬וְ לֹא ַ ְחמֹד )נ"א ַ ֲעמֹד( ַעל ִ‪ְ 4‬ברֵי‬
‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ה'‬ ‫שערי‬ ‫כו‬

‫ב ְכ ָל ָל‪ְ $‬ל ַה ְכ ִריע‪ְ #‬ל ַכ" ְזכת ֶֹא ְ ָפנָיו‪,‬‬ ‫ֵעי ִ‬ ‫ַל ִִי ‪ֲ ,‬הבַת ר ִ‬‫ַה ְ‬
‫)חי ָ‪ִ +‬ע ָ‪ְ ,+ְ ,‬ל ַה ְחזִיר ל‪ִ #‬ר ִית‬ ‫ֲבר‪ ,#‬וְ ַחי ִ‬ ‫ל ָה ִביא ָל‪ֵ #‬י* ) ָד ַלח ֵ‬ ‫ְ‬
‫ָה ‪ְ ,‬ל ָה ֵפר‬
‫ֶפ וְ ָכל ִמינֵי ַה ְמ ָצא‪#‬ת ֶ ְִחיֶה ֶ‬ ‫‪/‬ח נ ֶ‬‫לכָל ִינֵי ִ‪ַ 0‬‬
‫צצה‪ְ ,‬‬‫ְק ָ‬
‫ב‪ְ ,#1‬לה‪#‬ר‪#‬ת ִי ִני ‪ְ ,‬ל ַקֵ ַה ַָ* ִמ ְ ַבר ֶ ֶקר ִ‪ְ 1‬ר ַחק‪ ,‬לָד*‬ ‫נִדרֵי ִא ְ‪ִ #1‬‬‫ְ‬
‫‪/2‬ת ַק ְר ַקע וְכָל ִמינֵי ‪ֵ #1‬ב ַע וְ נִ ְת ָע‪:‬‬
‫ב ֲחל ַ‬
‫ְ ִדינֵי ‪ִ 1ָ 2‬פי ַ‬

‫ֵלי ‬‫ֵלי ‪ְ .‬ל ַה ְט ִיל ִ‬‫ס‪#‬פ ִרי ‪ְ ,‬ל ַה ְג ִעיל ִ‬
‫ֲ‪5‬ה ִמ ְד ְרֵי ְ‬‫≈‪ִ el‬מ ְצו‪#‬ת ע ֵ‬ ‫‪‡¿Â‬‬
‫יס*‪ֶ ,‬ל ֱאכֹל ָמר‪#‬ר ֵליל‬ ‫ר ָ ָעה ָע ָ‪5‬ר ְנִ ָ‬‫ָי ‪ִ ,‬ל ְבֹק ָח ֵמ‪ֵ 9‬ליל ְ‬ ‫ֲחד ִ‬
‫ֵ‪ַ +‬על ָל ַה ִ‪ְ ,‬צו‪#‬ת ְו ַעל ָל ַה<ִ ִ;י וְ ַעל ָל‬ ‫ִרא‪ֶ *#‬ל ֶ‪ַ 0‬סח‪ְ ,‬ל ָבר ְ‬
‫ַה ְ‪,‬אֹרָע‪#‬ת ַה ָא‪#‬ת ָעלָיו‪ִ ,‬ל ְקרֹא ְ ֵס ֶפר ‪#1‬רָה ַ=ְ ַמ ִ<י ֶ ִ‪ */ֵ 1‬מ ֶֹה‬
‫בי‪ #‬ט‪#‬ב וכו'‪:‬‬ ‫ַינ ע"ה ְ ַ ָת ְ‬
‫רֵ‬

‫‪:ȃ‬‬
‫‪LȃÓÁ¬«‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫∆‪È≈¿t „∆‚∆ eÈ¿‰ƒi‬‬
‫‪L È≈„¿k ‰»¯»ˆ¿˜ ¿Í∆¯∆„¿a „ȃһÁ∆‰ ˙«‚≈¯¿„«Ó ¯e‡≈·¿a‬‬
‫‪:„ȃӻz Ì»„»‡»‰‬‬

‫צ ִר ִיכי ז ְִהירת‬ ‫ֲר ֵה ְמציִי ָ‪ִ 1‬מיד ְ‬ ‫‪ְ ‡e‰¿Â‬מ ָב ֵאר ַה ְ ָב ִרי א ֶ‬
‫ֲר‬
‫ֲמרי ִמ ָל ַה ְ@)ר ְ ִפי א ֶ‬ ‫י‪#‬תר ח ִ‬ ‫ד‪#‬לה‪ ,‬וְ גַ ֵה ְ ָב ִרי ֶ ֵה ֵ‬ ‫?ְ ָ‬
‫ב ַמ ֶ;כֶת‬
‫ָי ְ‬ ‫ב ִ‪ְ ,‬דר ִ‬
‫ַ‪#‬תינ ז"ל ַ ַ‪ְ 1‬למד ַ‬ ‫ַר ִ‪1‬י ִמ ְ‪0‬נִ ינֵי ִא ְמרֵי נ ַֹע ר ֵ‬
‫ֵר ְ‬
‫ב ֵס ֶפר ַה= ַֹהר‪ַ ְ .‬בר נִ ְת ָ ֵאר ַ ְ@ ָע ִרי ‬
‫ֶ‪ֶ +‬ארֶ‪ְ 9‬‬‫פ ְר ֵקי ֶר ְ‬
‫י ְִרת ֵח ְטא ִ‬
‫ֶ ָ‪ְ /‬דמ ִי ָלֹ ַמ ְד ֵרג‪#‬ת ֵה*‪:‬‬
‫כז‬ ‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ה'‬ ‫שערי‬

‫ס‪#‬דית ְ ֶט ַבע ?ָמר‪.‬‬‫ֶפ ַה ְ ִ‬ ‫‪ִ ְ ‰»…ÂL‡ƒ‬קנְ יַ* ַה ִ‪#,‬ת ַה‪#A‬ב‪#‬ת ַ< ֶ‬
‫‪¯»‰‬‬
‫ֶפ ַה ִ‪ְ B‬כ ִלית‪.‬‬ ‫‪ְ ˙ȃpM‬סר ֵמרַע שס"ה ִמ ְצו‪#‬ת לֹא ַ‪1‬ע ֶ‬
‫ֲ‪5‬ה ַ< ֶ‬ ‫‪≈ «‰‬‬
‫ֲ‪5‬ה ט‪#‬ב‪.‬‬ ‫ֲ‪5‬ה ַה<ִ ְקרָא ע ֵ‬ ‫‪ִ ְ ˙ȃ‬ק רמ"ח ִמ ְצו‪#‬ת ע ֵ‬ ‫‪LȃÏM‬‬
‫‪¿ «‰‬‬
‫‪ ‰≈pƒ‬ע‪#‬ד יֵ ַמ ְד ֵרגָה ֶא ְמ ָצ ִעית ֶ ִהיא ִק ְניַ* ַה ִ‪#,‬ת‪ ,‬וְ גַ ֵה ְק ִ‬
‫ר‪#‬בי ‬ ‫‪‰¿Â‬‬
‫יאי ‬
‫מ ִ ְברֵי ַק ָ ָלה ֶהא ֵמ ַה<ְ ִב ִ‬
‫ס ַמ ְכ ָ‪1‬א ִ‬
‫ֶ‪ְ +‬‬
‫ֶאל ִמ ְצו‪#‬ת לֹא ֵ‪ָ 1‬ע ֶ‪5‬ה ֶר ְ‬
‫תבי ‪:‬‬
‫וְ ַה ְ ִ‬

‫וְה‪ְ #,‬נע‪#‬ת ְ ֵבקת ָה)דָ ‬ ‫ְי‪#‬תר חֲמר‪#‬ת ַ‬ ‫‪#‬תר ְמג‪#<2‬ת ו ֵ‬ ‫‪ַ Ô«È¿ƒ‬ה ִ‪#,‬ת ַה ֵ‬ ‫א‪Ú .‬‬
‫ַעס ַה ַ‪0ְ /‬דָנת ָה ַע ְצבת ַה ִ‪B‬נְ)ה ַה ִ‪/‬נְ)ה‬ ‫ַ‪ַ ,+‬ה ַ? ֲאוָה ַה ַ‬
‫ִע ַה ֵ@ י ְִת ָר ְ‬
‫‪#A‬בי ‬
‫ֲ‪5‬יו ַה ִ‬ ‫וְהָב‪#‬ד וְה‪ָ #‬רת ַמע ָ‬ ‫ַה ַ‪ֲ 1‬אוָה ַ ַ‪1‬עֲנגִ י ַה ֶח ְמָה ַה ְ‪ָ B‬ררָה ַ‬
‫ֲפ‬‫ִל ְבנֵי )דָ ‪ַ .‬והֲפָכָ ֵה ַה ִ@ ְפלת עַד ָק ֶצה ָהחֲר‪ .*#‬וְ לֹא י ְִכ ַעס ְלַל א ִ‬
‫ַעל ְנֵי ֵית‪ְ ,#‬ולֹא י ְַק ִ‪0‬יד ְלַל‪ְ ,‬וי ְִהיֶה ֶנעֱלָב ִמ* ַהֹל ְולֹא ע‪#‬לֵב‪ְ ,‬וי ְִהיֶה‬
‫ֲפ ?‪#‬יִי ‪ ,‬וְ לֹא י ְַק<ֵא‬‫ר‪#‬תיו‪ְ ,‬ויֹא ַהב ֶאת ָל ַה ְ ִר‪#‬ת א ִ‬ ‫ֲפ ְ ֵעת ָצ ָ‬ ‫ָ‪ֵ 5‬מ ַח א ִ‬
‫ע‪#‬ל ‬
‫ֲביל ָל ִענְ ְינֵי ָה ָ‬ ‫ָמינ ַעל ָה)רֶ‪ְ ,9‬וי ְִ‪5‬נָא וְ ַיה ִ‬ ‫ַעל ָ ָבר ִי ַ ֵ‪C‬ל י ֵ‬
‫פת ְ ֶמלַח ‪ֹ1‬אכַל וכו'‪ְ .‬ולֹא ַ‪ְ 1‬חמֹד ָ ָבר ֵמ ַה ְבלֵי ָהע‪#‬לָ ַה=ֶה‪,‬‬ ‫ַהֶ=ה‪ַ ,‬‬
‫ק‪#‬תי ָ‪ִ +‬י‬
‫ַה ִצ ְד ֶ‬ ‫ֶיה‪ְ ,‬ולֹא ְ‪1‬ג ֶ‬‫‪#/‬ברֶת ְ ָעל ָ‬‫ֲ‪ִ +‬מ* ַה ְ‪ָ B‬ררָה ַה ֶ‬ ‫וְת ְברַח ְכָל ֹח ָ‬ ‫ִ‬
‫ֵיה<ֹ ‪:‬‬‫ָר ָ‪ָ +‬ע‪#‬לָ ַה ָא ְוגַ ַיעֲנִי ָ‪ִ ?ַ +‬‬ ‫ְ‪ֵ1‬ד ְ‪5‬כ ְ‬

‫וְכ<י‬ ‫‪ָ ˙…Âcƒ‬האֲסר‪#‬ת‪ .‬וְ ֵה* ְל‪ָ *#‬הרַע‪ְ ,‬‬
‫ר ִכילת‪ ,‬וְ ַה ְל ָנַת ָ‪0‬נִ י ‪ִ ,‬‬ ‫ב‪Ó .‬‬
‫יחה ְ ֵט ָלה‪ִ ,‬ס‪0‬ר‬
‫ֵיצנת‪ ,‬ו ְַה ֶ@ ֶקר‪ֲ ,‬ח‪2‬נ ָפה‪ְ ,‬ר ִמָה‪ָ 5ִ ,‬‬
‫ֲבר‪ ,#‬וְ ל ָ‬
‫ֵ רַע ַלח ֵ‬
‫חי ‪ֶ ,‬נ ֱהנֶה‬
‫ֵח ְמ ָדנִ י ֵי* ִ‬ ‫ֲבר‪ִ ,#‬מ ְת ַ ֵד ִ ְקל‪ֲ *#‬ח ֵבר‪ְ ,#‬מ ַ ַ‬‫?ְ נת ח ֵ‬
‫ִ ְכב‪#‬ד ‪#1‬רָה‪ִ ,‬ה ְס ַ‪ְ 1‬לת ַ ֲערָי‪#‬ת‪:‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ה'‬ ‫שערי‬ ‫כח‬

‫יתה ִידֵי‬‫מ ָ‬ ‫¿‪ ˙…ÂÂ‬לֹא ֵ‪ָ 1‬ע ֶ‪5‬ה ְ ַהחֲמר‪#‬ת ֵֶ ָ ֶה ְ ִריתת ִ‬ ‫ג‪ˆÓƒ¿a .‬‬
‫כ ִתיב ) ִ‬
‫ַ‪ְ ,‬ד ָ ר ל"ב כ"ב(‬ ‫‪ְ . 2‬‬ ‫יתת ֵית ִי*‪ ,‬וְ ִחל ַה ֵ@ ָק ֶה ִמ ָ‬‫מ ַ‬
‫ָ ַמיִ ִ‬
‫ֲפ ְכָל ִמינֵי‬ ‫ב ְפרַט ֵמעֲו‪ *#‬נִ ָה א ִ‬
‫ָאל‪ִ ,‬‬ ‫מ ְִ‪5‬ר ֵ‬
‫ִית נְ ִקִי מה' ִ‬ ‫ֶו ֱהי ֶ‬
‫י‪#‬תר ִמָל ַה ִ‪ְ ,‬צו‪#‬ת‪ִ .‬נ‪/‬ר‬ ‫יה ֵ‬ ‫ָט ָ‬
‫ ִמירַת ַה ַ@ ָת ְכָל ְ‪0‬ר ֶ‬ ‫ֵקרב ְ ַלל‪ְ .‬‬
‫ֲפ‬ ‫מָל ִמינֵי ֶק ִרי א ִ‬ ‫ַה ָ ָ‪5‬ר ְ ַת ְכ ִלית ִמָל ֶהא ֶל ֵח ֶלב וְ דָ ‪ִ .‬‬
‫ֲל"‪.‬‬‫ד ִא ְ ַ‪?ָ 1ַ ְ ,ֵ 1‬א ח ָ‬ ‫ְא‪#‬נֵס‪ .‬לֹא י ְִ ַ‪ֵ ְ ,ֵ 1‬מ‪#‬ת ַה‪ֶֹ /‬ד ְלַל ְ‬
‫מ ָל ִמינֵי ִמ ִ;יר‪#‬ת‬ ‫מ ַב=ֵה ַ‪ְ 1‬ל ִמיד ָח ָכ ) ִי( ִנ ְקרָא ֶא ִ‪0‬יק‪#‬ר‪#‬ס‪ִ .‬‬ ‫ְ‬
‫בעה ַל ֵ@ ‬ ‫ֲמרי ְמ‪ָ ְ #‬‬ ‫ֵיה ַה ָאוִי ַהח ִ‬ ‫מ ְל ִינת לַ?‪#‬יִי ‪ ,‬וְ ֲחר ֶ‬‫ַ‬
‫בעה‪ ,‬וְ כָל ִמינֵי‬ ‫בעת ָוְא וְכָל ִמינֵי ְ ָ‬ ‫ֱמת א‪ַ ְ #‬‬ ‫ֲפ ֶא ֶ‬
‫ַ‪ַ +‬וא ִ‬
‫י ְִת ָר ְ‬
‫ַמאֲכָל‪#‬ת אֲסר‪#‬ת‪:‬‬

‫ֲמ ִי ְכָל‬
‫ק ִרית ְ ַמע ַ‪0‬ע ַ‬ ‫יצית‪ִ 1ְ ,‬פ ִי*‪ְ ,‬‬‫ֲ‪5‬ה‪ִ .‬צ ִ‬‫‪ִ Ìeiƒ‬מ ְצו‪#‬ת ע ֵ‬ ‫ד‪˜¿a .‬‬
‫ב‪/‬ר‬‫ָדי ִ‬ ‫ָטי ‪ָ ,‬למל ַה ֵ*‪ִ ְ? ,‬מילת חֲס ִ‬ ‫י‪ִ , #‬ד ַ ָת ְכָל ַה ְ‪0‬ר ִ‬
‫ֲבת ָל‪ִ 1ְ , #‬פַת ְמ‪#‬נָה ֶע ְ‪5‬רֵה‬ ‫א‪#‬ר ִחי ‪ַ ,‬וה ָ‬‫ח‪#‬לי וְ ַה ְכ ָנ ַסת ְ‬‫ִ‬
‫מ ָ‪ֶ *1‬אֱמנָה‪,‬‬ ‫ב ִ‪ְ 5‬מ ָחה‪ְ ,‬מ ַזֵי ַל ֲח ָי ַב ָיא‪ַ .‬מ ָ‪B‬א ַ‬ ‫ְ ַת ְכ ִלית ַה ַ ָנָה ְ‬
‫י‪#‬מ ו ְַל ְי ָלה ְ ֶנגֶד ‪: ָ 2‬‬
‫ְצ ָד ָקה‪ַ ,‬מ ָ‪ֶ ;ֵ ַ *1‬תר‪ְ ,‬ק ִביעת ִע ִ‪1‬י ַל‪#1‬רָה ָ‬

‫‪ִ Ìeiƒ‬מ ַ<הֲג‪#‬ת ‪#1‬רָה‪ְ .‬ק ִרית ְ ַמע ֶ ַעל ַה ִ‪Aָ ,‬ה ַ ַ ָנָה‪ִ ,‬ק ָ‬
‫ימה‬ ‫ה‪˜¿a .‬‬
‫‪2‬ר ָ* וְ ַל ֲעסֹק ַ‪#1‬רָה‪,‬‬ ‫ל ַעל ַה ְ@ ִכינָה וְ ַהח ְ‬ ‫חר חֲצ‪#‬ת ַל ְי ָלה ְל ִה ְת ֵ‬ ‫ַ‬
‫ָכי ָ‪ֵ ָ +‬עה‪ֵ ְ ,‬בקת‬‫ֶח ָטא‪ְ ,‬כָל ְר ֶ‬ ‫י ְִרת ַה ֵ@ ָ‪ִ 1‬מיד ַעל ָ‪0‬נָיו ֶֹא י ְ‬
‫ֲפ ֶרגַע‪:‬‬ ‫נ ְַפ‪ִ #‬ע ַה ֵ@ י ְִת ָ ַר ְ‪ +‬לֹא י ְַב ֵ‪A‬ל א ִ‬
‫כט‬ ‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ו'‬ ‫שערי‬

‫‪:ȃ‬‬
‫‪MM‬‬‫‪ƒ «‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫‪…·e .eÓ¿„»wL‬‬ ‫‪∆ Ìȃ¯»ÚM‬‬ ‫‪¿ «a ¯»k¿Êƒp«‰ Ï»k ‰»¯»ˆ¿˜ƒa Ï…Ï¿ÎƒÏ ‡e‰¿Â‬‬
‫»‪ÂÈ‬‬
‫‪N¬Ú«Ó ϻοa ‰»¯»ˆ¿˜ ¿Í∆¯∆„¿a „ȃһÁ∆‰ Ì»„»‡»‰ ˙«‚»‰¿&«‰ ¯∆„≈Ò ¯≈‡»a¿˙ƒÈ‬‬
‫‪:‰»&¿È¿&ƒÚ ‰∆Ê¿Â .Ë…ÂnƒÈ ‡…Ï Ô«Ú«Ó¿Ï ÂÈ»i«Á È≈Ó¿È Ï»k‬‬

‫את ָ‪ִ .‬ה ִל ְקרַאת‬ ‫ֲ ר ֲאנִי ְמ ַצֶה ְ‬ ‫קלי ְל ָכל א ֶ‬‫ָה ְנִי ְ ַמע ְ ִ‬ ‫וְ ַעּת‬
‫יתה ַה ְ' ַט‪ָ%‬ה‬ ‫ֶכ ְ‪ִ ָ #‬לי ֹ‪ ,‬זְ כֹר ִי ִהיא ִמ ָ‬ ‫ָאל‪ְ .‬כָל ַל ְילָה ְל ְ‬ ‫ֱאל ֶֹהי ָ ִי ְ ר ֵ‬
‫ית‬
‫ֲמ ִ‪#‬ית‪ .‬ו ְִה ְס ַ‪ֵ#‬ל ְכָל ַה ַ‪ֲ +‬ע ִ י‪ָ ֶ ,‬ע ִ ָ‬ ‫יתה ַה ְ*דלָה ָהא ִ‬ ‫זְ ְיר ָ ַה ִ‪ָ +‬‬‫ַמ ִ‬
‫‪+‬מ ִתי‪,‬‬
‫ֶ ַה ָ‬ ‫ֵיה‪.ֶ ֵ ֶ ,‬ר ְ‬ ‫ָעי‪ִ ,‬ה ְת ַו‪ֵ.‬ה עֲל ֶ‬ ‫ָה‪ ,‬ר ִ‬
‫ְאת י‪ ,,‬ו ְִא‪ ,‬יֵ ֶ‬
‫ת ַק ֵל ָעלֶי ָ על ַמ ְלכת ָ ַמיִ‪ְ ִ ,‬ק ִרי‪0‬ת ְ ַמע ֶ עַל ַה ִ‪/ָ +‬ה‬ ‫ִמ ְתו ִַ‪.‬י‪ְ .,‬‬
‫ַ ַ ָ‪2‬סק‬ ‫ָ ַה ְפ ֵקד ר ֲח ָ ְיָד ִי ְת ָר ְ‬ ‫ְ‪0‬חר ְ‬‫ְל ַהעֲלת נ ְִ ָמ ְת ָ ְ ֶא ָחד‪ .‬ו ַ‬
‫ֱמר ָ‪5‬‬ ‫ֲמ ִ‪#‬ית ֶ ֶ‪%‬א ַ‬ ‫יתה ָהא ִ‬ ‫רחי‪ִ ְ ,‬ע ְניַ ַה ִ‪ָ +‬‬
‫‪0‬פ ִקיד ִ‬ ‫) ְ‪ִ #‬ה ִ‪3‬י‪ ,‬ל"א ו'( ְי ְָד ָ ְ‬
‫יתה ַה ְ' ַט‪ָ%‬ה‬ ‫ַ‪#‬ה ַה ִ‪ָ +‬‬ ‫‪8‬מנָ‪ ,‬ע ָ‬ ‫רח ָ‪ #‬ב ֶאל ָה ֱאל ִֹהי‪ ,‬וְ ג'‪ְ .‬‬ ‫ְה ַ‬ ‫)ק ֶֹהלֶת י"ב ז'( ו ָ‬
‫ָרי‪ִ ,‬ל ְפג ִָרי‪ֵ ,‬מ ִתי‪.,‬‬ ‫ָ י‪ִ ,‬ל ְבק ִ‬ ‫ֵ‪ָ%#‬ה ל ְתרַת ִ‪'ָ 2‬ד ְל ַה ְח ִזירָ‪ְ 5‬ל ָ ֲחד ִ‬
‫יצ ְר ָ עַל‬
‫ְח ְ ְל ְ‬ ‫ָתת ִ‪.‬י ו ֶ‬ ‫ימה ְוי ְִר‪8‬ה ִי ִה‪ֵ%‬ה ר ֲח ָ עלָה ל ֵ‬ ‫ ַכב ְ ֵא ָ‬ ‫ְ‬
‫בתי ָ ַ‪ַ ,9‬ההא‪ .‬ו ְָלכֵ ‪0‬ל י ְִפנֶה ִל ְ ָ‬ ‫ָל ַמ ֲע ֶ י ָ ו ְִדרֶי ָ ַמ ְח ְ ֶ‬
‫ְת ָרדֵ‪ַ ְ ,‬פ ַחד ַה‪ִ%‬זְ ָר‪:‬‬ ‫י ו ֵ‬‫ֲ ר ִ‪ַ #‬‬ ‫הרי‪ֵ ְ ,‬ט ִלי‪ַ ,‬עד א ֶ‬‫ְ ִדר א ְ ִה ְר ִ‬

‫‪0‬חר חֲצת ַליְלָה ק‪ַ ,‬מ ֵהר ִ ִזְריזת‪ַ ,‬קל‬ ‫ֲׁשר ָ‪ִ #‬קי; ִמ ְ נ ְָת ָ ַ‬ ‫וְ ַכא ֶ‬
‫ָעה ִמ ְ ָ ְר ָ‪ .‬ו ְֵת ל‬
‫רח ר ָ‬
‫ֲביר ַ‬ ‫ַ‪.‬י ְכ רָה ְל ַהע ִ‬ ‫ֶי ִ‬
‫ֶ ר‪ְ ,‬ר ַח; יָד ָ‬
‫ַ‪ֶ %‬‬
‫ֲ ַעל רֹב‬ ‫ַ ֶ ‪ֹ3‬א ִעֵב ֶאת רח ָ‬
‫ֱמנת י ְִת ָר ְ‬‫וְ ַבח וְהדָ‪8‬ה עַל ֶנא ָ‬ ‫ְ ָרכָה ֶ‬
‫נְ מת ִל ְפג ִָרי‪,‬‬
‫‪8‬מנָ‪ֶ ,‬ה ְחזִיר ָ‬
‫ֲמ ִ‪#‬ית‪ְ .‬‬ ‫יתה ֲאר<ָה א ִ‬
‫ֵי ְולֹא ָהי ְָתה ז ִמ ָ‬
‫עֲונ ָ‬
‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ו'‬ ‫שערי‬ ‫ל‬

‫טבה‬
‫ָקה ֵמ ָ ִרא נָה‪ְ .‬ל ַמ ַע לֹא ִ‪ְ #‬היֶה ְפי ָ‬ ‫ֶ ת ַו ֲחז ָ‬
‫וְיתר ְמח<‪ֶ .‬‬‫ֵמ ִתי‪ֵ ,‬‬
‫<ר ַ ִמ ְק‪ֵ ְ ָ.‬עת ֶ הא ִמ ְצ ַט ֵער‬ ‫ִע‪ִ ,+‬ה ְצ ַטעֵר ַעל *ָלת ְ ִכינַת ע<> ְוח ְ‬
‫ֲדי לֹא‬ ‫י ִה‪ֵ /‬א ֶ‪3‬ה ַוע ִ‬ ‫ֲבת ָ‬
‫י ַועֲונת א ֶ‬ ‫ֲונת ָ‬
‫‪ 0‬מרת‪ִ .‬י ע ֶ‬ ‫ַעל זֶה ְ ְ‬
‫ָעי‪ְָ * ֶ ,‬רמ‬ ‫י ָהר ִ‬‫יח ְל ַמ ֲע ֶ ָ‬
‫ָת‪ .5‬ו ְִע‪ָ ,‬ל זֶה לֹא ִה ְ ִ* ַ‬ ‫ימ‪ִ 5‬מ‪ְִ %‬פיל ָ‬
‫ֱק ָ‬
‫הִ‬
‫ֶתר ְ ֵאת‪ ,‬וְ לֹא עד‬ ‫ימ ָ ְ ַב ְ‪ִ #‬ח‪ָ3‬ה ְי ֶ‬
‫ֱק ְ‬
‫ַל ָ‪ #‬עַל ַה ִ‪/ָ +‬ה ֶוה ִ‬
‫ְ‪#0‬ה נָפ ְ‬
‫ָת‪ .5‬ו ָ‬ ‫נְפיל ָ‬
‫ִ‬
‫ֶיה‪.‬‬
‫‪ִ 0‬לי‪ָ ,‬על ָ‬ ‫ֶח ַמת ִצ‪ ִ 9‬י ִא ָ‪ָ 5#‬מ ָל ַה ִ‪ְ +‬ת ְ‬ ‫ֶא‪ָ3‬א ֶ ִ‪#‬זְֶה ְלנ ָ‬
‫‪0‬חר ָ ְ ַ‪ֲ #‬עסֹק ַ‪#‬רָה ֶ ְ ַעל ֶ‪2‬ה ַעד אר ַה ֶֹקר ִא‪# ,‬כַל‪ִ ,‬י עַל ְידֵי ֵ‬ ‫ַ‬
‫ית‪ 5‬נְ פלָה‪:‬‬ ‫ִיקה ִ ְה ָ‬‫מ ְחז ָ‬‫ֶיה ֶ ַפע ַ‬
‫מריד ֵאל ָ‬ ‫‪#0‬ה ִ‬ ‫ָ‬

‫ָת‪ִ 5‬י ְבָר ָק ְד ָמה ִהיא ְל ָ‬ ‫ָאת‪ֶ 5‬אל ֵית ְ‪ִ #‬פ‪ָ 3‬‬ ‫ֲלֹות ַה ַ? ַחר ר; ִל ְקר ָ‬ ‫ּו ַבע‬
‫ימ‪5‬‬ ‫ֲ ר ִ‪ְ #‬ת ַ‪3ֵ 2‬ל ְל ָה ִק ָ‬ ‫וְאל ַה ִ‪ְ #‬פלָה א ֶ‬ ‫לָבא ָ ‪ִ ,‬ל ְ מ ַֹע ֶאל ָה ִר‪ָ%‬ה ֶ‬
‫ַ@‪ַ ְ 9‬ב ְ‪ִ #‬ח‪ָ3‬ה‪ְ .‬וגַ‪ִ ,‬י לֹא ‪#‬כַל ֲע ת ְל ַב ְ‪.ָ .‬‬ ‫ָת‪ְ 5‬ל ַה ְח ִזירָ‪ 5‬ל ִ‬ ‫‪ְ%‬פיל ָ‬
‫ִמ ִ‬
‫ֲ‪.‬‬‫ֲד‪ִ ְ 5‬פי ֹח ָ‬ ‫ל ַסע ָ‬‫ימ‪ְ 5‬‬ ‫ָ לָ‪ֲ #ַ 5‬עזֹר ֵעזֶר ְמ ַעט ַ‪ַ ,9‬ההא ְל ָה ִק ָ‬ ‫ִה‪ֵ%‬ה ְ ִה ְ‬
‫טבה‪ .‬עַל ֵ ְנִי‬ ‫לתי ָ ְל ָ‬‫ָת ָ ו ְָת ִפיק ְ ֵא ֶ‬ ‫ב ְ כַר זֹאת *ַ‪ִ ,‬היא ִ‪ַ ְ #‬מע ְ‪ִ #‬פ‪ְ 3‬‬ ‫ִ‬
‫ימ‪5‬‬ ‫ב ִ ְמ ָחה ְ ֵעת ֶ ִ‪ְ #‬ת ַ‪ֵ32‬ל ְל ָה ִק ָ‬ ‫ֶי נְ כנִי‪ַ ְ ,‬ת ְכ ִלית ַה ַ ָנָה ְ‬‫ַעינ ָ‬ ‫י ְִהי ר ְ‬
‫י ִי ַה‪ֹ3‬א ֵאינָ‪ ,‬רַק ְל ֵהרָאת‬ ‫לת ָ‬
‫ֶ ְ ֵא ֶ‬ ‫קנְ‪ְ ,‬ולֹא ְלצֹר ְ‬
‫ִוְלגְ מֹל ֶח ֶסד ִע‪ָ ,‬‬
‫ֱמת י ְִהיֶה‬ ‫ְל ָפנָיו ְ ֶעבֶד ֶ ֵאי ל ַח‪ִ9‬י‪ֶ ,‬א‪ָ3‬א ֵמאֲדנ‪ .‬ו ְִא‪ְ #ִ ,‬ק ְר ֵאנ ֶא ֶ‬
‫קר‪8‬יו ְוג'‪.‬‬ ‫ָקרב *ַ‪ ,‬הא ֵאלֶי ָ ְמ ֶ ָתב ) ְ‪ִ #‬ה ִ‪3‬י‪ ,‬קמ"ה י"א( קָרב ה' ְלכָל ְ‬
‫ֲ בת הא‬ ‫ֵצר ַמח ָ‬ ‫וְ כָתב ) ִ‪ְ .‬ברֵי ַה‪ִָ 9‬מי‪ ,‬א' כ"ח ט'( ִי ָל ְל ָבבת ‪.‬רֵ ה' ְוכָל י ֶ‬
‫ב ְפרַט ְ ֵעת ֶ ִ‪ְ #‬ת ַו‪ֶ.‬ה ְל ָפנָיו‬ ‫ָ‪ִ .‬‬‫חסי ִא‪ְ #ִ ,‬ד ְר ֵ נ י ִָ‪ֵ +‬צא ל ְ‬ ‫ֵע ֵ‬ ‫ֵמ ִבי וְיד ַ‬
‫ מ ַע ְ‪ִ #‬פ‪ָ3‬ה י ְִהיֶה ְכָל ְל ָב ְב ָ‬ ‫‪0‬חר ְ‪ִ #‬פ‪ַ3‬ת ְ מנָה ֶע ְ רֵה א ְ ִב ְרַת ֵ‬ ‫ַ‬
‫ראה‬ ‫ֵע ֶ‬ ‫ֵיה‪ִ ,,‬י ֲהלֹא ַה‪ְִ %‬ס ָ‪#‬רת ו ְַה ְ‪ִ%‬גלת הא יד ַ‬ ‫ֶ ‪ֹ3‬א ַ‪ְ #‬חזֹר עד אֲל ֶ‬
‫לא‬ ‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ו'‬ ‫שערי‬

‫‪20‬יִ‪2ָ ַ ,‬סק ֵאלֶי ָ ה' נ ְַפ ִ י ֶא ָ‪A‬א‪#ִ ,‬גְ מֹר‬‫ילת ַ‬ ‫נְפ ַ‬
‫ְלָית ְולֵב‪ְ .‬כמ ֵ ִ ִ‬
‫ִ‪+‬חֲל‬‫בכֵ י ָ‬
‫וְעל ַה ִ‪ְ +‬צות ְ‬ ‫יתה ַעל ַה‪#‬רָה ַ‬ ‫ְכָל ְל ָב ְב ָ ִל ְמסֹר נ ְַפ ְ ָ ְל ִמ ָ‬
‫ֱמת ִ‪2‬י ָ ִוְל ְ ָ ָ וִי‪:,‬‬
‫י <‪ִ ,ָ3‬א‪ֶ ,‬א ֶ‬ ‫ֲונת ָ‬
‫ע ֶ‬

‫ָת ָ ִל ְ ָמ‪ ,5‬לֹא‬ ‫ק ַבע ֵעת ְלתר ְ‬ ‫ֵ ֵמ ַחיִל ֶאל ַחיִל‪ְ ,‬‬ ‫ַר ֶ ִ‪ְ #‬ת ַ‪ֵ32‬ל ל ְ‬ ‫וְח‬
‫ָאה ֶאל‬ ‫ב ְ כַר זֶה ֵיר ֶ‬ ‫ֲפ‪ַ 3‬על י ְֵדי אֹנֶס‪ִ .‬‬ ‫יפנ ְולֹא ָ‪ִ #‬מיר את א ִ‬ ‫ַ‪ְ #‬ח ִל ֵ‬
‫ָ ִ‪ְ #‬סעד‬ ‫‪0‬חר ְ‬ ‫יעא‪ַ .‬‬ ‫יב ָ‪#‬א ִד ְר ִק ַ‬ ‫ֱאל ִֹהי‪ָ ְ ,9@ִ ְ ,‬ע ִרי‪ַ ,‬ה ְ‪< +‬צ‪ָ9‬נִי‪ְ ִ ,‬מ ִת ְ‬
‫ַ‪.‬יק אכֵל ְל ַֹבע נ ְַפ ְל ִק‪,9‬‬ ‫מיִ‪ְ ִ ,‬מ רָה ִי צ ִ‬ ‫ְסע ָד ְת ָ ַ‪2‬ת ְ ֶמ ַלח ַ‬
‫ַ‪ְ ,‬מ‬ ‫ֲבדת י ְִת ָר ְ‬
‫ַה ֶ‪ֶ %‬פ ‪ .‬וְ‪ ,*ַ B0‬זֶה ְל ֵ ‪ַ ָ ,‬מיִ‪ִ ,‬ל ְהית ָחזָק ַלע ָ‬
‫ימה ַעל < ְל ָחנְ ָ‬ ‫י ָ‪ֵ .‬עה‪ַ .‬ו ֲעמֹד ְ ֵא ָ‬ ‫ָכ ָ‬
‫ֶ ָתב ) ִמ ְ ֵלי ג' ו'( ְכָל ְ‪.‬ר ֶ‬
‫ל ַמ ַע י ְִהיֶה‬ ‫‪#0‬ה אכֵל‪ְ ,‬‬ ‫ֶ ָ‬ ‫ַה‪ְ ִ%‬מ ָ ל ֶאל ַה ִ‪+‬זְ ֵ ַח ִי ַעל < ְל ַח ַה ֶ‪+‬ל ְ‬
‫‪8‬כ ְל ָ ְל ַה ְח ִלי ‬ ‫ֲונתי ָ ְ ַה ְמ ִעיט ֵמ ְ‬ ‫< ְל ָחנ ְָ ִמזְ ֵ ַח ַ ָ‪2‬רָה ְל ַכ ֵ‪2‬ר ע ֶ‬
‫ַה ְ' ִל ָ‪2‬ה ַה?רָה ַ ָ‪+‬ז ֶ ‪ְַ %‬פ ְ ָ נִ >נֶת ‪ֲ #ַ ,‬עסֹק ַ‪#‬רָה ֵאיז ִמ ְ נָה‬
‫ֵצר‬ ‫ֵח ֵל ַֹח ַה‪ֶ 9‬‬ ‫ֲ ר ִל ְפנֵי ה'‪ְ ,‬וי ָ‬ ‫ֶי זֶה ַה <? ְל ָח א ֶ‬ ‫א ִמ ְזמר‪ ,‬וְ י ְַכ ִריז ָעל ָ‬
‫ֶפ ַה ִ‪ְ A‬כ ִלית ֶ ְ ָ ַעל י ְֵדי ַה‪#‬רָה ֶ ִהיא ָמז‬ ‫ֶי ו ְִת ְת ַח>ֵק נ ֶ‬
‫ָהרַע ֵמ ָעל ָ‬
‫ֲכי ַלת ָמז‬ ‫*פ ָ ְונ ְַפ ְ ָ ַעל ְי ֵדי א ִ‬
‫ְ‪0‬חר ֶ ‪> ִ%‬נ ְ‬ ‫ֶפ ַה> *ַ‪ִ ,‬היא‪ .‬ו ַ‬ ‫ֶאל ַה‪ֶ %‬‬
‫טבה ִלגְ זֹל ֶאת‬ ‫אתנ ְו ַעל י ְֵדי ַה‪#‬רָה‪0 ,‬ל ִ‪ְ #‬היֶה ְפי ָ‬ ‫מ ַפ ְרנֵס ָ‬ ‫ֶ >ָ ְ‬
‫ֵ ל ִ ְר ַת ַה ָ‪+‬ז ְ ִ ְמ ָחה י ְֵתירָה ְ ִמי ֶ ְ‪ַ +‬ק ֵל ַמ ָ‪#‬נָה ִמ‪ַ9‬ד‬ ‫ת ָבר ְ‬
‫ה' ְ‬
‫ָת ָ ֶ ִ‪ְ +ַ 3‬ד ָ‪#‬נ ְו ַעל‬ ‫נדה ְל ָ‪ ,‬וְ ַעל ‪#‬ר ְ‬ ‫אמ ִרי‪ִ ְ ,‬ב ְר ַת ֶ‬ ‫זלָת‪ .‬וְ זֶה ֶ ְ‬
‫אצר ַה‪/‬ב‬ ‫ב ְ כַר זֶה י ְִפ ַ‪#‬ח ָ‬ ‫אתנ‪ִ .‬‬ ‫מ ַפ ְרנֵס ָ‬ ‫‪#0‬ה זָ ְ‬ ‫ילת ָמז ֶ ָ‬ ‫ֲכ ַ‬‫אִ‬
‫י ו ְִת ְת ַ‪ְ 2‬רנֵס ִמ‪ָ9‬ד ָה ְר ָח ָבה ָ‪ִ #‬מיד‪:‬‬‫ֵא ֶל ָ‬
‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ו'‬ ‫שערי‬ ‫לב‬

‫ָ ה ְל ַה ְ ִלי‪,‬‬ ‫‪#‬כל ְל ַק‪ֵ ,ֵ9‬איז ִמ ְצוָה חֲד ָ‬ ‫¿ ְ‪ַ #‬ח ֵ‪ְ ִ 2‬ל ָב ְב ָ ִא‪ַ ,‬‬ ‫‡««‪Í»k ¯Á‬‬
‫ֵ‬
‫ָ ל ְ‬‫‪0‬חר ְ‬ ‫ָר ָ‪ַ .‬‬ ‫הסי‪ ְ B‬כ ְ‬ ‫ְ נָה ְל ִ‬ ‫ֵיברֵי נ ְַפ ְ ָ א ִמ ְצוָה י ָ‬ ‫רמ"ח א ְ‬
‫ֵימה לֹא ִ ְר ִמ‪ָ9‬ה א אנָ‪8‬ה‪,‬‬ ‫מ ְתנ ְָ ֶאֱמנָה ְ ל ָ‬ ‫ַ‪ֲ A‬א ָ ָ‬‫ַאכ ְת ָ א ְלמ ָ‬
‫ִל ְמל ְ‬
‫ַאכ ְת ָ‬
‫מל ְ‬ ‫ָת ָ ְק ַבע ְ‬ ‫ֵחי‪ַ .‬ו ֲע ֵ ה ‪#‬ר ְ‬ ‫וְ לֹא ִ‪ַ*#‬ע ְל ַה ֲע ִ יר רַק ְל ִק‪ַ ,9‬ה ֶה ְכר ִ‬
‫ֱדי‪ B‬ו ְַה ַ‪ְ +‬מ ִעיט לֹא ֶה ְח ִסיר‪ .‬וְ‪0‬ל ְ‪ַ #‬ק ֵל ַמ ָ‪#‬נת‬ ‫ֲערַאי‪ִ .‬י ַה ַ‪ְ +‬ר ֶה לֹא ֶהע ִ‬
‫‪%‬ת ְל ָ ַֹח‬
‫ֲ יר וְהא ַה ֵ‬ ‫מע ִ‬‫מרי ַ‬ ‫וכו' ִי נֵא ַמ ָ‪#‬נת י ְִחיֶה‪ ,‬וה' ִ‬
‫ֶל ָ‪ .‬וְ כָל‬
‫ַל ְ‬
‫ָ ַה ְ ֵל ְ ַעל ה' י ְָה ְב ָ ְ ָכל ְל ָב ְב ָ וְהא ְיכ ְ‬
‫ַל ֲע ת ַחיִל‪ְ .‬לכ ְ‬
‫ֲברָה ִמ ִ‪ְ +‬צות לֹא‬ ‫ַה‪ְ #ִ ,9‬היֶה י ְִר‪8‬ת עַל ָ‪2‬נֶי ָ ְל ִב ְל ִ‪#‬י ֶ‪ְ #‬ח ָטא ְ ‪ ,‬ע ֵ‬
‫ב ְפרַט ִמ ַה ִ‪.+‬ת ֲהרָעת ֶ ֵה‪ַ ,‬ה ְ‪A‬אר ְל ַה ְח ִמי; ָל ִע‪ַC‬ת‬ ‫ַ‪ֲ #‬ע ֶ ה‪ִ ,‬‬
‫ֲק ָביו‪:‬‬
‫‪9‬תר ְמצית ָ‪8‬דָ‪ ,‬וְהא ‪ַ ָ.‬ע ֵ‬ ‫ב ְפרַט ֵמ ַה ֵ‬ ‫ַהח ֶֹמר‪ִ ,‬‬

‫‪:ԅ¯¬Á«‡»‰ ‰∆ˆ»˜ „«Ú ¯»‰¿ÊƒÈ¿Ï ¿Íȃ¯»vL‬‬
‫‪∆ ‰«Ó Ì≈‰ el≈‡¿Â‬‬
‫ֶפ ָ‬
‫ְחר ְ‬
‫ֵית ָ‪ .‬ו ְִא‪ ,‬י ָ‬
‫ֲפ‪ִ 3‬ל ְבנֵי ְ‬ ‫ֵר ִמָל ִמינֵי ַ‬
‫ַעס ְק ִפידָה ְו ַג ֲאוָה‪ ,‬א ִ‬ ‫ִהָּזה‬
‫על זֶה ְ ִתיב ) ְ‬
‫ פ ִטי‪ ,‬ה ' ל"א(‬ ‫ִאי לֹא ְ‪ַ #‬ע‪ֵ%‬נ‪ֶ ,‬ו ֱהיֵה ֶנ ֱע ָלב ְולֹא עלֵב‪ִ ,‬י ַ‬
‫י ְלכָל ִמי ֶ ָח ָטא‪,‬‬ ‫‪.‬ת ָ‬
‫ֲבר עַל ִמ ֶ‬ ‫ֲביו ְצֵאת ַה ֶ? ֶמ ִ ְגברָת‪ .‬ו ְַהע ֵ‬ ‫וְאה ָ‬
‫ֲביר עַל‬ ‫ֲפ‪ְ ִ 3‬ל ָב ְב ָ ִי טב הא ְל ָ‪ִ ,‬י ָל ַה ַ‪+‬ע ִ‬ ‫וְ לֹא ַ‪ְ #‬ר*ִי ַצ ַער א ִ‬
‫וְח ָ‪/‬את‪ .‬ו ְִא‪,‬‬ ‫מָל ֶ ֵ עֲונת ַ‬ ‫ֲב ִירי ל ַעל ָל ְ‪ָ ָ 2‬עיו ִ‬ ‫‪.‬תיו ַמע ִ‬ ‫ִמ ָ‬
‫‪#0‬ה ְמ ַב ֵ' ְל ָ‪.‬‬ ‫ֵעינֵי ֵ כֶל ְל ָ ָהיָה ְל ָ ְל ַח ֵ‪ִ 2‬מי ֶ י ְַ@ ֲע ֶר ָ ִי ַח‪ִ9‬י‪ָ ,‬‬
‫ֵ ְל ָ‬
‫ֵהפ ְ‬‫וְ ַקֵל ָל ָה‪8‬דָ‪ְ ִ ְ ,‬מ ָחה ‪ִ B0‬א‪ ,‬הא ְנ ֲא ָ ִי עַל ְידֵי ֵ י ָ‬
‫בל ִ‪ָ #‬נֵס‬ ‫ָמ‪ַ ,‬‬
‫ַחת וְקל נ ְ‬ ‫ֶי י ְִהי ְנ ַ‬
‫ְה>ְכת הא ְל ָ‪ .‬וְכָל ְ‪ָ .‬בר ָ‬ ‫אהב‪ ,‬ו ַ‬
‫ְל ֵ‬
‫ֲבר רָעָה ִמ ְ ָ ְר ָ ִי‬ ‫ְהע ֵ‬‫ד‪8‬גָה ִמ ִ‪ ָ ְ 3‬ו ַ‬ ‫ַעס‪ .‬ו ְָה ֵסר ַע ְצבת ְ‬ ‫ִ ְגבל ַה ַ‬
‫ֲ ר ִהיא‬ ‫ַנת א ֶ‬ ‫ברַח ִמ ָהר ָ‬ ‫רח ָקד ֵמ ָעלֶי ָ‪ְ .‬‬ ‫מקֵ הא ְל ָ ְל ַס ֵ‪3‬ק ַ‬
‫לג‬ ‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ו'‬ ‫שערי‬

‫ֵיצנת‪,‬‬ ‫מ ֶ? ֶקר‪ַ ,‬ו ֲחנ<‪ָ2‬ה‪ְ ,‬ול ָ‬ ‫יחה ְ ֵטלָה‪ִ ,‬‬‫ַחק ִמ ִ‪ָ A‬‬ ‫י‪ְ .‬ו ִה ְתר ֵ‬
‫נת ָ‬
‫ְמ ַק ֶ@רֶת ְ ֶ‬
‫ֲ ר ֵאינָ ְמ ַק ְלת ְ‪2‬נֵי ְ ִכינָה ָלעלָ‪ַ ,‬הָא‪.‬‬ ‫ל ָהרַע‪ִ ,‬י ֵה ִ‪#‬ת א ֶ‬ ‫ְ‬
‫ֶסת‬ ‫<‪2‬ה ַה‪ְִ %‬דר ֶ‬ ‫‪0‬סק ָ‬‫רח ַה'ֹדֶ ‪ֶ ,‬ו ֱהיֵה ְ ְ‬ ‫ֶו ֱאחֹז ַ ֲע ָנוָה ַה ְ‪ִ +‬בי‪8‬ה ִלידֵי ַ‬
‫‪+‬ע ְר ִכילת וְ לָ ָהרַע‪ֶ ,‬ו ֱהיֵה‬ ‫ק ַט‪ִ%‬י‪ֶ .,‬ו ֱאטֹ‪ְ 8 ,‬זנ ְָ ִמ ִ? ַ‬ ‫דלי‪ְ ,‬‬ ‫ִל ְג ִ‬
‫ֵחי‪,‬‬‫מ ָ‪ַ #‬ה ֶה ְכר ִ‬‫ב ַמ ָ‪A‬א ַ‬ ‫ב ִמ ְצות ְ‬‫ְ ִא‪ ,ֵ3‬לֹא ִי ָ‪ַ 2‬תח ִ‪2‬יו ֶא‪ָ3‬א ְתרָה ְ‬
‫ב ִקל ָה‪8‬דָ‪ֵ ְ ,‬ס ֶבר ָ‪2‬נִי‪ ,‬יָפת ְולָ ַרָה‪ .‬וְ לֹא ִ‪ַ ֵ #ַ ְ #‬ח ְ ַמ ֲע ֶ י ָ‬ ‫ְ‬
‫‪/‬בי‪ַ ,‬ל ְ ִר‪9‬ת ִי ַ‪ְ #‬פ ִסיד ְ ָכ ְר ָ‪ ,‬וְ עד ְ‪ַ #‬קֵל עֹנֶ עַל ָ ְ‪:‬‬
‫ַה ִ‬

‫ָהר ְמאֹד ִ ְת ִפ ַ‪3‬ת ַה ִ‪+‬נְ ָחה ִי לֹא ַנ ֲענָה ֵא ִל‪ָ9‬ה זָכר‬ ‫¿ ִה> ֵ‬‫‡«‪Í»k ¯«Á‬‬
‫ְלטב ֶא ָ‪3‬א ִ ְת ִפ ַ‪3‬ת ַה ִ‪ְ +‬נ ָחה ) ְרָכת ַ‪ B.‬ו' ע"ב(‪ ,‬וְ עד ִי ְ ַעת ִ‪.‬י *ָמר‬
‫ֲ ר‬
‫ַר ִבית א ֶ‬‫ָהר ִ ְת ִפ ַ‪3‬ת ע ְ‬
‫יתר ִה> ֵ‬
‫ב ֵ‬ ‫הא ִי ָ‪2‬נָה ַה‪ ,9‬וְ נָט ִצ ְל ֵלי ֶערֶב‪ְ .‬‬
‫ער ִרי‪ַ ,‬לחֲנת ַעל *‪B‬‬ ‫יקי‪ִ ,‬מ ְת ְ‬ ‫ְ ַבר ַהח ֶֹ ְ י ְַכ ֶ‪C‬ה ֶא ֶר; וְכָל ַה ַ‪ִ ִ>+‬‬
‫יצרָ‪ .5‬עד יֵ ְ‪ָ .‬ב ִרי‪,‬‬ ‫ֲלת‪ָ 5‬ל ֵתת ֶח ְ ְל ְ‬ ‫ָה‪8‬דָ‪ ,‬וְ ַעל נ ְַפ ַע ָ‬
‫ִיתי ‪ֹ2‬ה‪:‬‬
‫ֲבת ַה ִ'@ר לֹא ָ נ ִ‬ ‫ל‪0‬ה ַ‬ ‫ֲח ִרי‪ָ ַ ,‬ת ְב ִ‪#‬י ְ ַ ַער ה' ע"ש ְ‬
‫אֵ‬

‫וְה‪,‬‬
‫ֶפ ֵ‬ ‫לאי ַה‪ֶ %‬‬
‫ָצל ִמָל ַ‪ְ #‬ח ֵ‬ ‫ללֶת ְל ִה‪ֵ %‬‬
‫רפה ֶ‬ ‫ָה נְ ַת ֵ' ְ‪ָ #‬‬ ‫וְ ַעּת‬
‫ל ה‬
‫יקי ֵה‪ָ ְ ,‬‬ ‫ל ה ְ‪ָ .‬ב ִרי‪ְ ,,‬ל ִפי ֶ ִע ֵ'ר ִ גְ גַת ָה‪8‬דָ‪ ,‬וְ ֵגרַמת ַה ְ‪ִ %‬ז ִ‬
‫ְ ָ‬
‫»„ ִי ַהח ֶֹמר ְמ ַ ֵ ַח ַה‪/‬בת ִמ ָה‪8‬דָ‪ְ ,‬ל ַה ְח ִטיא‪.‬‬ ‫ְ‪ָ .‬ב ִרי‪Á∆‡»‰ .,‬‬
‫ִיׁשי‬
‫ַּׁשל ִ‬ ‫טבה ֱהיֵה ְטב‪ .‬ה ְ‬ ‫נת ְ ִל ֶ ‪ ֵ9‬י ְִתר ְי‪ָ ,‬‬ ‫ַּׁשנִי ִי ֵ‬ ‫הֵ‬
‫ֹאמר ְ ִל ַמה‬‫יתר ְ ֵמזִ יד ִי י ַ‬ ‫ִי *ַ‪ִ ,‬א‪ָ ,‬י ִ י‪ִ ְ ,‬ל ִלזְ ֹר ִה‪ֵ%‬ה י ְִהיֶה ֵ‬
‫נתינ ָ ֶה‪ ,‬וְ ז ָק ָ ה ִמ ְ? ַ‪#‬יִ‪ָ ,‬ה ִרא נת‪:‬‬ ‫ְמי ְ ֵ‬ ‫נֹאכַל ְ ָ נִ י‪ְ ִ ,‬ב ִעי‪ ,‬י ֵ‬
‫קדושה‬ ‫חלק א' שער ו'‬ ‫שערי‬ ‫לד‬

‫ָאל ָה ֵא ֶ‪3‬ה‪ִ .‬י‬ ‫ל ה ִ‪ֵ ְ 2‬עי ִי ְ ר ֵ‬
‫ָצל ִמ ְ? ָ‬ ‫ֵן ֲע ֵ ה נָא ֵאיפֹה ְנִ י וְ ִה‪ֵ %‬‬ ‫ָלכ‬
‫ֲ ַל ֲע ת ‪,‬‬ ‫ֶי ָ‪ִ #‬מיד ‪0‬ל ִ‪ֵ ָ #‬הל ְרח ָ‬ ‫ְ ֶנגֶד ָה ִרא ִ י‪ֶ ,‬נגֶד ֵעינ ָ‬
‫ל ַד ֵר ‪.ִ ,‬ר ַה ַ'ל ַעד ִ‪ְ #‬היֶה ָמת ָמת ְ ַמ ְח ַ ְב ְ‪ִ ָ #‬א‪,‬‬ ‫ֵמ ֲע ֵ ה ְ‬
‫ָטה וְ ֵאי עד ַ‪'ָ #‬נָה‬ ‫ֵ‪ָ #‬ע ֶ ה א ְ‪ַ #‬ד ֵר וְ ִא‪ְ #ֶ ,‬ח‪ַ.‬ל‪ִ ,‬י ְ‪ִ 2‬רי ַה ְ‪ִ +‬הירת ֲחר ָ‬
‫ְל ַה ְחזִ ירָ‪ֶ 5‬אל נ ְָדנָ‪:5‬‬

‫כנֶגֶד ַה ֵ?נִי ָי ִ י‪ ,‬י ְִר‪0‬ת ה' ַעל ָ‪2‬נָיו לֹא ָ‪#‬מ ִמ ֶ‪%‬גֶד ֵעינָיו י ְִר‪0‬ת‬ ‫ּו ְ‬
‫‪0‬חר ֵה ָה ֵפ ְ ְ ָ ר‬
‫ֶקב‪ַ ,‬‬ ‫ָקב ַ‪ְ #‬רוַד ר ֶ‬
‫ָסת ַה ֶ' ֶבר ַעד ֵיר ֵ‬ ‫יתה ְו ַה ְכנ ַ‬
‫י‪ַ ,‬ה ִ‪ָ +‬‬
‫ֵיה‪ ,,ֹ%‬וְ י‪ַ ,‬ה ִ‪.‬י‬‫וְדינָ‪ ֶ 5‬ל * ִ‬‫ְל ַמ ֲאכַל ‪ָ #‬ל ִעי‪ ,,‬וְ ִדי ִחט ַה ֶ' ֶבר‪ִ ,‬‬
‫מאל ַה ָ?קל ְמ ֶֹ ה וְ ‪ֲ 0‬הרֹ‬
‫ֲפ‪ֵ ְ 3‬‬ ‫על‪ִ ,,‬י א ִ‬‫ַה*ָדל ְלכָל ָ ֵאי ָה ָ‬
‫‪) %+‬ח ִ‬
‫ֲגיגָה ַ‪ B.‬ד ' ע "ב(‪:‬‬ ‫נִ ְת ָירֵא ִמ ֶ‬

‫ֱמת ִי ֵעינָיו ַעל ָל ַ‪ְ .‬ר ֵכי‬ ‫י י י ְִקנֶה ִמ‪ַ.‬ת ַה ִ ָ‪/‬ח ֶא ֶ‬ ‫כנֶגֶד ַה ְ? ִל ִ‬‫ּו ְ‬
‫מר ִידי‬ ‫ֲלי ִ‬ ‫לתיו‪ַ ,‬מע ִ‬
‫ָ‬ ‫ְאי ַמ ֲע ָ יו‪ ,‬וְ גַ‪ְ #ַ ,‬ח‬
‫ָכיו‪ ,‬ו ֵ‬
‫ָתת ל ִ ְדר ָ‬ ‫ִאי ל ֵ‬
‫אמ ִרי‪ֵ ְ ) ,‬ס ֶדר‬
‫כמ ֶ ְ‬ ‫י י ְָהב ָעלָיו‪ְ ,‬‬ ‫ַ ִל ְ‬
‫ְלַל‪ִ ,‬י לֹא ַל ַ' ִ‪3‬י‪ַ ,‬ה ֵ‪+‬ר;‪ְ ,‬וי ְ‬
‫ֶ ָ‬ ‫ָ ִי ‪.‬ר ְ‬ ‫‪ְ ;+0‬‬‫‪8‬ד‪ ,‬י ְִת ֵ‬‫ב ָ‬ ‫‪ 0‬רֵי ִאי ֶ ‪ֹ3‬א י ְִ ָ ֶח ָ ֶ‬ ‫ְ‪ִ #‬פ‪ַ3‬ת ר"ה( ְ‬
‫חסי‪:ְ ָ ,‬‬
‫ֶצח ָל ַה ִ‬ ‫ָלמ ַל‪ַ %‬‬‫ָ ל ְולֹא יִ ְ‬ ‫ְלעלָ‪ ,‬לֹא ִי ְ‬

‫‪8‬ד‪ִ ,‬ל ְהית ַצ ִ‪.‬יק‬ ‫»‡‪ Ô‬י ְַס ִ‪2‬יק ְ‪ִ .‬‬
‫ר י‪ַ ,‬ה ִ‪ְ +‬צ ָט ְר ִכי‪ְ ,‬ל ַהנְ ָהגַת ָה ָ‬ ‫‪k „«Ú‬‬
‫ִיע ֶאת ָה‪8‬דָ‪,,‬‬ ‫נִת ַע ֵ‪C‬ק ְ ִד ְברֵי ‪ָ #‬כחת ְל ַה ְכנ ַ‬‫ָ ְ‬ ‫א ָח ִסיד‪ִ ,‬מ ָא ו ְֵאיל ְ‬
‫בה ָד ַעת‬
‫ֶ לֹא טב‪ְ ,‬‬ ‫יע ָל‪ָ 8‬ד‪ִ ְ ,‬ה ְתי ְַ@ב ַעל ֶ‪.‬ר ְ‬
‫הד ַעת ָהעֹנֶ ַה ַ‪ַ *ִ +‬‬‫ב ָ‬ ‫ְ‬
‫ותיו ָח ֵפ; ְמאֹד‪:‬‬ ‫ב ִמ ְצ ָ‬
‫יע ֵא ָליו‪ִ ,‬א‪ְ ,‬תרָת ְ‬ ‫ַה ֵ?כָר ַה‪ְ ִ%‬מרָ; ַה ַ‪ַ *ִ +‬‬
‫לה‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער א'‬ ‫שערי‬

‫‪È≈L‬‬
‫≈‪¿ ˜∆ÏÁ‬‬
‫‪:˙…ÂÁ»Î…Â˙¿a ,Ô…ÂL‡ƒ¯»‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫»‪ָ "ֶ ‰‬ד ְ ַקח ֵעינ ְָ ִמ ָה ִעָר וְ רֵה ִי ָל ֲהנָא ת וְט ב ת‬ ‫‪z«Ú¿Â‬‬
‫ָאה עַל ַה ְ" ִר( ת‪,‬‬ ‫‪#‬עי‪ .‬ו ְָל ָמה ִ‪ְ #‬ת) ֶ‬‫ֲ‪$‬ה ַ‪ְ #‬ע ִ‬‫ע ל ַה&ֶה ֶה ֶבל ֵה ָ‪%‬ה ַמע ֵ‬ ‫ָה ָ‬
‫מ ‪ .‬ו ְִא ְ" ִמ ְ‪ָ ָ 2‬חה‪,‬‬‫‪ִ -.‬נ ְב ְרא ְ" ֶצלֶ ֱאל ִֹהי ָ ְ‬ ‫קפה‪ָ ,‬‬ ‫ק מה זְ ָ‬ ‫ִא ְ" ָ‬
‫וְא ְ"ע ֶֹ‪2‬ר‪%ָ ַ ,‬ה‬ ‫ָה י ְִצ ָחק וְ ַי ֲעקֹב‪ִ .‬‬ ‫‪3‬בר ָ‬
‫ַחנ ְ"נֵי ְ‬ ‫‪-.‬נ ְ"נֵי ִאי‪ֶ 2‬א ָחד נ ְ‬ ‫ָ‬
‫ֲ‪2‬יר‬‫מע ִ‬ ‫מ רי‪ַ 2‬‬ ‫י תר ִמ ְ‪ .ָ %‬וְ ע ד ִי ה' ִ‬ ‫ֲ‪ִ 2‬ירי ֵ‬‫ֵיקי פ ֲחזִי ִמ ְ‪ ,ָ %‬ע ִ‬ ‫ר ִ‬
‫ָעת ‪ .‬וְ ִא‬ ‫וְ ‪3‬ל י ְִת ַה ֵ‪-‬ל ָע ִ‪2‬יר ְ" ָע ְ‪2‬ר ִי ְ"אלַי ע ֶֹ‪2‬ר ָ‪2‬מר ִל ְב ָע ָליו ְלר ָ‬
‫‪ 2‬ל ִטי ָ"ע לָ‪ְ ,‬מ ֶ‪ָ 2‬תב‬ ‫ִ" ְ‪ָ $‬ררָה ו ְָכב ד‪%ָ ַ ,‬ה ְ"זיֵי ִמ ְ‪ָ ָ 2‬חה ְ‬
‫) ִמ ְ‪ֵ 2‬לי ל' כ"ב( ַ‪ַ #‬חת ֶע ֶבד ִי י ְִמל ְֹ‪ְ .‬וע ד ִי ָהע ֶֹ‪2‬ר וְ ַה ָב ד ִמ ְ‪ָ -‬פנָיו וְ הא‬
‫ד לי נִ ְט ְרד‬‫ֲכ ִמי )ְ ִ‬ ‫ַ‪%‬ה ח ָ‬ ‫וְא ְ" ָח ְכ ָמה‪ָ ,‬‬
‫ֵאי ֲעדֵי ֶר‪ִ .8‬‬ ‫ַמ ְ‪ִ 2‬יל ) ִ‬
‫ביָד ‬‫ֲחית ֶֹפל וְ ָי ָר ְב ָע‪ְ ,‬‬‫‪ :‬אג ַוא ִ‬‫מ ָהע לָ ַה ָ"א‪ִ ְ ,‬ענְ יַ ֵ‬ ‫ֵמ ָהע לָ ַה&ֶה ֵ‬
‫ֱמנִי ְו ַט ַע ְז ֵקנִי י ִַ=ח‪ ,‬וְ‪3‬ל י ְִת ַה‪ֵ-‬ל ָחכָ‬ ‫ַ ְל ָה ִסיר ָ‪ָ $‬פה ַל ֶ;א ָ‬ ‫י ְִת ָ"ר ְ‬
‫ֲבר‬
‫ב ַמע ַ‬ ‫רחה ְ‬ ‫נ ל ְד ָ‪ִ #‬מ ִ> ָה ְס ָ‬ ‫ת ִח ָ‪ְ -‬ת ָ ַ‬
‫ָאה ְ‬ ‫י ִ‪ְ #‬ת) ֶ‬ ‫וְא ְ‬
‫ְ" ָח ְכ ָמת ‪ֵ ,‬‬
‫ֶי ִר ָ‪%‬ה וְ ת ֵל ָעה‬ ‫‪#3‬ה ְ" ַח( ָ‬ ‫ימה ָ‬ ‫כ ִל ָ‬
‫"‪2‬ה ְ‬
‫את‪ָ ,‬‬ ‫ָצ ָ‬‫נִכנ ְַס ָ‪ְ #‬וי ָ‬
‫ַה ֶ? ֶת ְ‬
‫וְהיָה ְלֹא ָהיָה‪:‬‬ ‫ְאל ָע ָפר ָ‪2#‬ב ָ‬ ‫‪#3‬ה ו ֶ‬ ‫מ ת ָ ְו‪ִ @3‬י ָע ָפר ָ‬ ‫ְ" ְ‬

‫¿ ִ‪ְ #‬כע ס ַעל ז ָל ְת ָ ְולֹא ִ‪ְ #‬כע ס ָעלֶי ָ ֶ‪ָ 2‬‬
‫‪#3‬ה ְ" ַע ְצ ְמ ָ ט רֵ@ נ ְַפ ְ‪ָ 2‬‬ ‫‪ÍÈ≈‡¿Â‬‬
‫ירַע‬ ‫נְ וְ ָע ִתיד ִל ָ‬
‫וְ‪#3‬ה ַמ ְכ ִעיס ֶאת ק ָ‬ ‫ַע ְס ָ‪ָ ,‬‬
‫וְע בד עֲב דָה ָזרָה ְ"כ ַ‬‫‪ֵ ָ 3‬‬ ‫ְ" ְ‬
‫וְרח ָע ְברָה " ‬
‫ס פ ָ לָמת ַ‬ ‫ִמ ְ‪ .ָ %‬ו ְֵא ְי ַ‪ְ #‬ק ִיד ַעל ַה ְבלֵי ָהע לָ ַה&ֶה ְו ְ‬
‫ע ל‬‫ֹאמר ‪ . (3‬ו ְֵא ְי ִ‪ְ #‬ת ַע ֵ‪B‬ב ַעל ָ‬ ‫וְאינֶ; וְ לֹא י ִַירֶ; ע ד ְמק מ ר יו י ְ‬ ‫ֵ‬
‫ימה‬ ‫ִיע וְ ֵא ָ‬
‫ֶתת וְ ז ַ‬‫)פ ָ ְ"ר ֶ‬
‫ֶ‪ֵ 2‬אינ ֶ‪ ָ -ְ 2‬וְ לֹא ִ‪ְ #‬ת ַע ֵ‪B‬ב עַל ְרֵדַת נ ְַפ ְ‪ִ ָ 2‬מ ְ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער א'‬ ‫שערי‬ ‫לו‬

‫ֲל( ת‬ ‫ָהב ו ְִל ְבנ ת ָ" ִ‪#‬י ַוע ִ‬ ‫וְא ְי ַ‪ְ #‬חמֹד ִל ְצ"ֹר ז ָ‬ ‫נ פלֶת עָלָיו‪ֵ .‬‬ ‫ֲ‪2‬כָה ֶ‬ ‫חֵ‬
‫יה‬
‫‪%3‬ה ְ" ֶארֶ‪ְ #ַ 8‬ח ֶ‪ָ #‬‬ ‫‪%3‬ה ְ"ר ָ‬ ‫‪%3‬ה עַל ָ‬ ‫ָחי‪ ,‬וְהא ִל ְק ָבר ת יבַל ָ‬ ‫ְמ ‪.‬ר ִ‬
‫וְהֹל‬
‫ֲ‪2‬יר ַ‬ ‫ָ‪%‬ה ִ‪#‬יגַע ְל ַהע ִ‬ ‫ֲח ִרי ֵח ְיל ָ‪ ,‬וְל ָ‬‫וְעז ְַב ָ‪ַ #‬לא ֵ‬‫אמה ֵאי ְ"י ְָד ָ ָ‬ ‫מ ָ‬ ‫ְ‬
‫ע ל ֶ‪ֵ 2‬אינ ‬‫ָ‪%‬ה ִ‪ְ #‬צ ַטעֵר ַעל ָ‬ ‫ֲפ‪ֵ -‬ס ֶפר ‪ #‬רָה ֶ‪ֵ "ַ 2‬היכָל‪ְ .‬ול ָ‬ ‫ָ‪#‬לי ַ" ַ‪ָ&%‬ל א ִ‬
‫ֲ‪2‬ר ָיג ְַע ָ‪ָ #‬היָה ְל ֶא ֶפס ְלתֹה‬ ‫‪3‬חר‪ ,‬וְכָל א ֶ‬ ‫ֶ‪ְ ָ -ְ 2‬כ ֶהרֶ@ ַעיִ ֵ‪ֵ #‬ל ְ ְלע לָ ֵ‬
‫ָ‪%‬ה ִ‪ְ #‬מ‪3‬ס ‪ #‬רַת ַח(ִי ַח(ֵי ע לָ ֶל ֱאסֹ@ ָממ ַח(ֵי‬ ‫ית‪ְ .‬ול ָ‬
‫ְל ֶהבֶל ֲֹח ָ ִ ִ‪ָ -‬‬
‫ה סי@‬‫ָ‪2‬יר ָעלָיו ֵאי ְל ִ‬ ‫וְא ע ִ‬ ‫ֶי‪ִ ,‬א ‪ַ:‬ל ִ‬ ‫ֲ‪2‬ר ָ)זַר ֱאל ִֹהי עָל ָ‬ ‫ָ‪2‬עָה‪ ,‬וְכָל א ֶ‬
‫ָמ ָ ע לָ ַה ַח(ִי‬ ‫ַד ָ‪ #‬ע ל ְ‬‫וְא" ְ‬‫ֲ‪2‬יר‪ִ ,‬‬ ‫מע ִ‬
‫מ רי‪ַ 2‬‬ ‫מ ֶ‪ֵ ;%‬אי ִל ְגר ַֹע ִי ה' ִ‬ ‫ִ‬
‫מ ָחר‬‫י ַ‪ַ #‬ח ִלי‪ָ 8‬‬ ‫מ ת ָ‬
‫ֶ‪ 2‬ו ְַע ְצ ֶ‬ ‫ָ‪%‬ה ִ‪ְ #‬ת ַע;ֵג ְ"ד ֶ‬‫ֲצי ַ‪ֲ #‬או ְָת ָ ָעלָה ְ"י ְָד ָ וְ ל ָ‬‫ַוח ִ‬
‫ֵעה‪:‬‬‫מ ַכ ְ‪ # ָ C‬ל ָ‬
‫‪B.‬ע ִר ָ‪%‬ה ְ‬ ‫י י ַ‬
‫ַעל ָע ָפר ִ‪ַ 2ְ #‬ב‪ְ #ַ ,‬ח ֶ‪ָ #‬‬

‫ָמה וְ ִת ְקוַת אֱנ ‪ִ 2‬ר ָ‪%‬ה‪ ,‬וְ ע ד ִי ֵאי‬ ‫»‪ַ #ְ ‰‬ב ֵ=‪ָ $ְ 2‬ררָה ַ‬
‫מ ֲע ָלה ר ָ‬ ‫‪ÎÈ≈‡¿Â‬‬
‫ביָד ‬
‫לכה ְ‬
‫ִימא ִי לה' ַה ְ‪ָ %‬‬ ‫ֲפ‪ְ ִ -‬מלֹא נ ָ‬ ‫ֲב ְר ָ‪ D#‬א ִ‬
‫ַעת ַ"ח ֶ‬ ‫ַמ ְלכת נ ג ַ‬
‫וְא ְי ְ‪ַ #‬ס ֵר ְל‪ָ 2‬הרַע ַעל‬‫ר מ‪ֵ ,‬‬ ‫מ ֶ? ִיל ‪ְ @3‬מ ֵ‬ ‫ל ַח&ֵק ַלֹל ִ‬ ‫ְלגַ‪ֵ:‬ל ְ‬
‫ֲו נ תי ָ‬
‫זְ ִירי ע ֶ‬ ‫מ ִ‬
‫ג רי ְמ ַס ְ ִרי ָר ָע ְת ָ ַ‬
‫ֵר ֲע ָ ַה> ב ִמ ְ‪ ָ %‬ו ְַכ ָ‪%‬ה ָק ֵט ִ‬
‫ע ל‪:‬‬‫ְהיָה ָה ָ‬ ‫מר ו ָ‬‫ִל ְפנֵי ִמי ֶ‪ַ 2‬‬

‫ְאי ְל ָ א יֵב )ָד ל ִמ ְ‪ ) ָ %‬רֵ ָר ָעה ְל ַע ְצ ְמ ָ‬
‫י ו ֵ‬ ‫»‪$ְ #ִ ‰‬נָא א י ְֶב ָ‬ ‫‪n»Ï¿Â‬‬
‫)פ ָ ִר ָ‪%‬ה וְג‪ָ 2‬ע ָפר ה וֶה‬ ‫מ ַע;ֵג ֶאת ְ‬ ‫מ ַס)ֵ@ נ ְַפ ְ‪ַ ָ 2‬ה;ִ ְצ ִחית ְ‬
‫ְמ ַע;ֶה ְ‬
‫ֲ‪2‬ר ְ" ִק ְר ְ" ָ וְ הא ְמ ַב ֵ=‪2‬‬
‫ֵצר ָהרַע א ֶ‬
‫ֹאהב ‪ְ $‬נ ֲא ָ הא ַה( ֶ‬ ‫וְ נִ ְפ ָסד‪ָ ,‬ל ָ‪%‬ה ‪ַ #‬‬
‫ית ָ ְכ ַמ ֵהר ִצ ר ֶאל ַח ְי ַפ ֵ‪ַ -‬ח ֵח‪ֵ ְ 8‬בד וְ לֹא‬ ‫צ פה ְ" ָ ְל ָה ִמ ְ‬
‫ָע ְת ָ ֶ‬
‫רָ‬
‫ֵי ַדע ִי ְ"נ ְָפ‪ 2‬הא‪:‬‬
‫לז‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער א'‬ ‫שערי‬

‫ֶ‬
‫מ ת ָ‪ְ ,‬ולֹא ִ‪ְ #‬ת ַ"(ֵ‪ִ 2‬מ ֶ‪%‬ל ְ‬ ‫¿ ַ‪ְ #‬חנִ י@ ו ְִת ְת ַ"(ֵ‪ִ 2‬מ(ִ‪ -‬ד ִא ָ?ה ֶ‪ְ ְ 2‬‬ ‫‪ÍÈ≈‡¿Â‬‬
‫ֲ‪2‬ר ְ"יָד ‬ ‫‪ 2‬פט ָל ָהרֶ‪ֵ ,8‬מ‪ֹ-‬א ָל ָהרֶ‪ְ 8‬ב ד ‪ ,‬א ֶ‬ ‫‪:3‬יר יֹ וְנ רָא ֵ‬ ‫ִ‬
‫י ֶ‪ְ #‬ח ָטא‬ ‫ְא ְ‬
‫י ‪ֵ 2‬בי ָה ֶר‪ .8‬ו ֵ‬
‫יח ַעל ָל ְ‬ ‫ֶפ‪ָ 2‬ל ַחי‪ִ ,‬מ ְ‪%‬כ ִ‪ְ 2‬ב‪ִ #‬ה ְ‪ַ ִ)2‬‬ ‫נֶ‬
‫נִכ ָ‪ִ #‬בי‪ִ ,‬י ֵעינָיו ַעל ַ‪ְ :‬ר ֵכי‬ ‫וְד"רֶי ָ ַ" ֵ‪ֶ C‬פר ְ‬‫י ִ‬ ‫ֲ‪ָ $‬‬
‫ַ" ִ‪ְ %‬ס ָ‪ִ #‬רי וְ כָל ַמע ֶ‬
‫ֶי י ְִסֹר‪ְ .‬ו ַעל ָל ֵא ֶ‪-‬ה י ְִבי ֲא ָ‬
‫‪ 2‬טט ת ְ" ָכל ָהרֶ‪ ,8‬וְ כָל ְצ ָעד ָ‬ ‫ִאי‪ְ 2‬מ ְ‬
‫ֱל‪ .‬וְ ֵא ְי ְ‪ַ #‬ב ֵ>ל זְ ַמ; ְָ ִ" ְד ָב ִרי הֹוִי‬‫ָה ֱאל ִֹהי ְ" ִמ ְ‪ָ 2‬ט ַעל ָל ֶנע ָ‬
‫ע ל ְמ ָ‪ִ ,‬י ִמי ֶ‪ֹ-2‬א ָט ַרח‬ ‫ֲ‪$‬ה ְל ֵבית ָ‬ ‫מ ַתי ַ‪#‬ע ֶ‬‫וְ נִ ְפ ָס ִדי ו ְַה&ְ ַמ ָק ַצר ָ‬
‫ְ" ֶע ֶרב ַ‪"ָ 2‬ת לֹא יֹאכַל ְ" ַ‪"ָ 2‬ת‪:‬‬

‫»‪ְ ‰‬ר ֵאה ַ ָ‪%‬ה ֵמת ְ" ַבח ָ‬
‫ֲרת וְ ַכ ָ‪%‬ה נְ ָפ ִלי וְ י נְ קֵי ָ‪ַ 2‬דיִ ָספ‬ ‫‪Ëȃa«‰‬‬
‫בד‬ ‫ִמל‪ִ ,‬י לֹא ֵי ַדע ָה ָד ֶאת ִע‪ָ #‬מ ַתי יָמת וְ ַ‬ ‫כרֹא‪ֶֹ "2ִ 2‬לת י ָ‬ ‫ַ‪ְ %#‬‬
‫ֵיה;ֹ וְ י ִ‪:‬י‬ ‫וְדי ַה ֶ= ֶבר וְ ִדינָ‪2ֶ D‬ל ) ִ‬ ‫י ִ‪ַ 2ְ #‬ח י ַה ָ‪%‬וֶת ִ‬ ‫ְ‪2‬מ ‪ .‬וְ ֵא ְ‬
‫ְאי ָ‪ָ :‬בר ‪.‬מ ְכרָח ָלב א‬ ‫יל; וְ ִה ְת ַע ַ‪ְ -‬מ ָ‪ֵ #‬מ ֶה‪ .‬ו ֵ‬
‫מי י ְִכ ֶ‬
‫ַה)ָד ל וְ ַה; רָא‪ִ ,‬‬
‫‪2‬בה‬‫ית ָ וְ ַ‪ֲ 2‬ערֵי ְ‪ָ #‬‬
‫ֲר ְ‬
‫ָה ְמ ָ‪3"ְ #‬ח ִ‬‫ָמ ה‪ִ ,‬י ֵאי ִאי‪ִ 2‬מ ְ?א ל ִנ ְפ ָ‪:‬ה‪ ,‬וְ נ ַ‬
‫ְא ְי‬
‫ֲו נ תי ָ‪ .‬ו ֵ‬
‫רפה לֹא ַ‪ֲ #‬ע ֶלה ְל ַמ ָ ְת ָ ו ְַלע ֶ‬ ‫ת ָ‬‫ֶי‪ְ ,‬‬ ‫ז ִנ ְנ ָע ִלי ְ" ָפנ ָ‬
‫‪#3‬ה‬ ‫בכָל ַלי ְָלה ָ‬ ‫ֲק ְב ָ‪ְ ,‬‬
‫ָח‪ַ 2‬על ע ֵ‬ ‫ָר ְנ ָ‬
‫ֶי ִמ ַה ָ‪%‬וֶת וְהא ְ‬ ‫ֲלי ֵעינ ָ‬ ‫ַ‪#‬ע ִ‬
‫ֲמ ִ‪#‬י ו ְַה ָ‪%‬וֶת ְק‪2‬רָה‬ ‫‪ָ 2.‬ב ַעל ִמ ָ> ְת ָ ְל ַהז ְִ ְיר ָ ַה ָ‪%‬וֶת ָהא ִ‬ ‫ְ ֵמת מ ְ‬
‫י‬
‫ֶי‪ְ 2ָ "ְ ,‬כ ְב ָ ִ‪2ְ #‬מֹר ָע ֶל ָ‬‫נמה ַעל ַע ְפ ַע ָ‬ ‫ט טפ ת ֵ"י ֵעינֶי ָ ִ ְת ָ‬ ‫ְל ָ‬
‫ע ל ַ" ָ‪%‬מ ‬ ‫ֶי ִמ ֶ‪ ;%‬וְ ַת ִ"יט ְ" ַה ְב ֵלי ָ‬ ‫יח ָ ָ‪ִ #‬עי@ ֵעינ ָ‬ ‫יצ ת ִהיא ְת ִ‪ֶ $‬‬ ‫ֲק ָ‬ ‫ַוה ִ‬
‫ע ל‬‫ב ָ‬ ‫ב ְ‪ָ $‬ררָה ֶ‪ֵ 2‬אינָ‪ְ ָ -ְ 2ֶ D‬‬ ‫ב ַתעֲנגִ י ֶ‪ֵ 2‬אינָ ֶ‪ִ ָ -ְ 2‬‬ ‫ֶ‪ֵ 2‬אינ ֶ‪ְ ָ -ְ 2‬‬
‫ֶ‪ֵ 2‬אינ ֶ‪:ָ -ְ 2‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ב'‬ ‫שערי‬ ‫לח‬

‫‪:ȃM‬‬
‫‪≈ «‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫‪:‰»Î»¯¿·ƒÏ Ì»…¯¿ÎƒÊ eÈ≈˙…Âa«¯ È≈¯¿·ƒ„¿a ˙…‡»ˆ¿Óƒp«‰ ˙…ÂÁ»Î…Â˙¿a‬‬
‫ְהא דָ ) ֵא ִלָה ַר ָא ס ֶרֶק כ"א( ְירֵא ָ‪ַ %‬מיִ ְ ֵס ֶתר‬ ‫≈‪ֵ el‬ה
‪ְ ,‬ל ָ‬
‫על י ֵ‬ ‫‪‡¿Â‬‬
‫ָכיו ַל ָ‪ַ ,‬מיִ‪ְ .‬לע ָל י ְִהי‬ ‫ָ*י 'ָל ְ( ָברָיו וְ כָל ְ(ר ָ‬ ‫‪%+‬רֵי ִמי ֶ‪ִ %‬‬ ‫ְ' ַב&ָלי‪ְ ,‬‬
‫על‬
‫וְעו
‪ְ .‬ל ָ‬ ‫ָצל ִמ'ָל ִמינֵי ֵח ְטא ָ‬ ‫ֲ‪'ְ 3‬דֵי ֶ‪ֵ 12ִ %‬‬ ‫רא ָ‬‫וְל ְ ָ‪ֵ 3‬א ֶצל ְ‬ ‫ֶי‪ִ 3‬‬
‫ֵעינ ָ‬
‫ֶי‪ְ 3‬ו‪+‬ל‬ ‫ֹא‪ְ 3ָ %‬ו ֶנגֶד ֵעינ ָ‬
‫בר ְ‬ ‫ימת ַעל ִל ְ ָ‪ְ 3‬‬ ‫י‪ 3‬וְ ֵא ָ‬‫יצ ְר ָ‪ָ 3‬ע ֶל ָ‬
‫י ְֵהא ַ ַחד ְ‬
‫יתה‬‫ֶי‪ 3‬י ַה ִ‪ָ :‬‬ ‫על ‪+‬ל י ִַ‪7‬יז ֵמ ֵעינ ָ‬ ‫ֲפ‪ֶ 7‬רגַע ֶא ָחד‪ְ .‬ל ָ‬ ‫י‪ 3‬א ִ‬‫ְ‪ִ 2‬סירֵ ֵמ ֵעי ֶנ ָ‬
‫‪2+‬ה‬‫כ ִא‪ָ 7‬‬ ‫ראה את ְ‬ ‫‪2+‬ה ֶ‬ ‫וְ י ַה ֶ; ֶבר ְוי ַה ִ(י
ַה&ָדל ְ' ִא‪ָ 7‬‬
‫‪2+‬ה נִ ְכנַס ְל ִדי
ְ'דֵי ֶ‪ֹ7%‬א ַיעֲל עַל ִל ְ ָ‪ְ (ִ 3‬ברֵי‬ ‫כ ִא‪ָ 7‬‬ ‫עמד ְ‬ ‫ֵ‬
‫‪2+‬ה ָע ִתיד‬ ‫ֲ‪ָ 3‬‬ ‫ָרח ָ‬
‫ֶי‪ְ 3‬מ ִע ִידי
ְ ָ‪ ,3‬וְ ַעל ' ְ‬
‫יבר ָ‬‫הרי ֶ‪%‬ל ֵח ְטא ֶ‪'ָ %‬ל ֵא ָ‬ ‫ִה ְר ִ‬
‫ר‪ 3‬הא‪ְ .‬כָל‬ ‫ָכי ַה ָ;ד‪ְ ָ %‬‬ ‫ְח ְ‪ִ 
%‬ל ְפנֵי ֶמ ֶל ְ‪ַ 3‬מ ְל ֵכי ַה ְ‪:‬ל ִ‬ ‫ִל ֵ‪(ִ
2‬י
ו ֶ‬
‫יתי ְצ ָד ָקה ִע ַ‪ְ 2‬למד‬ ‫אמר אי ִלי ֶ‪ָ %‬ה ַל ְ‪ַ 3‬ה וְ לֹא ָע ִ* ִ‬ ‫י ֱהוֵי ֵ‬
‫ַ‪ֵ 3‬אינ חזֵר ְל ָ‪:3‬‬ ‫‪2‬רָה‪ָ'%ֶ ,‬ל י ֶ‪ָ %‬הל ְ‬

‫‪ַ 3+‬ה ָ‪:‬וֶת ְ'ל‬ ‫‪%‬אל ל ַמ ְל ְ‬
‫על ֵ‬ ‫ד נִ ְפ ָטר ִמ
ָה ָ‬ ‫¿¯‪ָ %ָ ְ e‬עה ֶ‪ָ %‬ה ָ‬ ‫‡»‪Ó‬‬
‫ֲרית ְו ַע ְר ִבית‬
‫ַכ ָ‪ 2‬קנְ ָ‪%ַ 3‬ח ִ‬
‫ֲס ִדי ו ְִה ְמל ְ‬
‫ב ְג ִמילת ח ָ‬ ‫ָע ַס ְק ָ‪2ַ 2‬רָה ִ‬
‫יצאת‬
‫רח‪ִ ,‬א יֵ‪ %‬ל ְ( ָב ִרי ֵא‪ֵ 7‬‬ ‫ַחת ַ‬ ‫י‪ְ 3‬נ ַ‬
‫ֲב ְר ָ‪ָ 3‬ע ֶל ָ‬
‫ַכ ָ‪ֶ 2‬את ח ֵ‬ ‫וְ ִה ְמל ְ‬
‫יקה ו ְִא ָלאו וכו'‪:‬‬ ‫נִ ְ‪ָ %‬מת ִנְ ִ‪ָ %‬‬

‫ֵיה‪ ֹ1‬וכו'‬ ‫‪%ְ Ôȃ‬נֵי הא ִ(י
ַה ֶ; ֶבר‪ָ ,‬ק ֶ‪%‬ה י ַה ֶ; ֶבר ֵ‬
‫יתר ִמ ִ(ינָ> ֶ‪%‬ל & ִ‬ ‫‪c‬‬
‫ד‬
‫ֲ*ה ָ‬ ‫מה ַיע ֶ‬
‫מרי ֶ‪ֹ7%‬א ַח ְ?א נִ(נִ י וכו'‪ַ .‬‬ ‫יקי ְ& ִ‬ ‫ֲפ‪ַ 7‬צ ִ( ִ‬
‫ַוא ִ‬
‫לט‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ב'‬ ‫שערי‬

‫תכחת‬‫אהב ְצ ָד ָקה וְ ָ‬‫יהא ֵ‬ ‫ָצל ֵמ ִחט ַה ֶ; ֶבר ַי ֲעסֹק ַ‪2‬רָה וִ ֵ‬ ‫וְ ִי‪ֵ 1‬‬
‫מ ַה‪ָ1‬‬
‫ת‪ֵ 3‬ית ֵ‬
‫אר ִחי ְל ְ‬ ‫ֲכ ִמי וְ ְ‬
‫ידי ח ָ‬ ‫גְ ִמילת ֲח ָס ִדי וְ י ְַכנִיס ַ‪ְ 2‬ל ִמ ֵ‬
‫ֲפ‪(ִ 7‬ינָ> ֶ‪%‬ל‬
‫ִמ‪ָ ְ1‬כ ָסיו וְ י ְִת ַ‪ֵ7‬ל ְ‪ִ 2‬פ ָ‪7‬ת ְ ַכ ָנָה וְ ִי ָ‪ֵ 1‬צל ֵמ ִחט ַה ֶ; ֶבר ַוא ִ‬
‫ראה‪:‬‬‫ֵיה‪ֵ ֹ1‬אינ ֶ‬ ‫& ִ‬

‫ר‪3‬‬
‫‪%‬אל ל ַה ָ;ד‪ְ ָ %‬‬ ‫ֵיה‪ַ %ְ ִ ,ֹ1‬עת ַה ִ(י
ֵ‬
‫י‪%‬י זֶה ִ(ינָ> ֶ‪%‬ל & ִ‬ ‫‪ִ %ְ Ôȃ‬ל ִ‬
‫‪c‬‬
‫ט ִרי‬
‫ָדי‪ִ ,‬א יֵ‪ָ (ְ %‬ב ִרי ֵא‪ְ  7‬‬ ‫ב ְג ִמילת חֲס ִ‬
‫הא ָע ַס ְק ָ‪2ַ 2‬רָה ִ‬
‫‪%+‬רֵי דָ ֶ‪*ִ :ֵ %‬י ַע ְצמ 'ַ‪,‬ר ָלעֹל‬ ‫ֵיה‪ ֹ1‬וכו'‪ְ .‬‬ ‫את ִמ ִ(ינָ> ֶ‪%‬ל & ִ‬
‫י‪%‬ב ְוקרֵא וְ ‪%‬נֶה ְ ִד ְברֵי ‪2‬רָה ְכָל י ָ‪ִ 2‬מיד‪,‬‬ ‫כ ָחמר ְל ַמ ְ@אי וְ ֵ‬ ‫ְ‬
‫יבה‬
‫י‪ָ %‬‬ ‫מ ְדרָ‪ְ ,%‬וי ְַר ֶה ִ ִ‬
‫תבי וְ ‪%‬נֶה ֲהלָכת ִ‬‫יאי ְ' ִ‬ ‫וְ קרֵא ‪2‬רָה נְ ִב ִ‬
‫רח ַה; ֶֹד‪% %‬רָה ָע ָליו וכו'‪:‬‬
‫ימ ֵעט ִ ְסחרָה ִמָד ַ‬ ‫וִ ַ‬

‫«¯ ‪ָ +‬א ֵא ִלָה זָכר ְלטב ) ֵא ִלָה ר ַָא ט'( ֵמ ִעיד ֲאנִי ָע ַלי ָ‪ַ %‬מיִ וָרֶ‪A‬‬ ‫‡»‪Ó‬‬
‫ָאל ֵי
ֶעבֶד ֵי
ִ‪ְ %‬פ ָחה ַה'ֹל ְל ִפי‬ ‫ֵי
ִאי‪ֵ %‬י
ִא ָ‪,‬ה ֵי
&י ֵי
י ְִ*ר ֵ‬
‫‪%+‬רֵי ִמי ֶ‪ָ' @ָ %‬ל ֵא‪ֶ 7‬נגֶד‬ ‫רח ַה;ֹדֶ‪% %‬רָה ָעלָיו‪ְ ,‬‬ ‫ֲ*יו ֶ‪%‬ל דָ ַ‬ ‫ַמע ָ‬
‫ָה 'ָל‬ ‫לבַ‪7‬ת ַע ְצמ ֶ‬ ‫ְמי ַחָיו ְ‬ ‫ָה 'ָל י ֵ‬ ‫ָנָיו ְכָל ֵעת ְויִזְ 'ֶה ְל ַה ְ‪ִ %‬לי ֶ‬
‫ֲברָיו וְגפ‬ ‫ב ְלבַד ֶ‪%ְִ %‬מֹר ַע ְצמ ַוא ָ‬ ‫ֲ*י ָה ֵא‪ִ ,7‬‬ ‫ְמי ַחָיו ְכָל ַה ַמע ִ‬ ‫יֵ‬
‫יקי עַד ֶ‪ֵ %‬אי
ִמ ְניַ
‬ ‫ַ( ִ‬
‫ִמ'ָל ֵח ְטא ו ְָעו
‪ ,‬זכֶה ְלכָל ַה'ָבד ַה ָ‪B‬פ
לַ‪ִ B‬‬
‫ְאי
'ָל ַעיִ
יְכלָה ִל ְראת ו ְֵאי
'ָל אֹזֶ
יְכלָה ִל ְ‪%‬מ ַֹע 'ָבד‬ ‫וְ ִ‪%‬ער ו ֵ‬
‫מעלָ לֹא‬ ‫אמר )י ְַ‪ְ %‬עיָה ס"ד ג'( ֵ‬
‫ֲס ִידי‪ .‬וְכֵ
הא ֵ‬ ‫יקי וְ ַלח ִ‬ ‫‪ַ
;C‬ל ַ‪ִ (ִ B‬‬
‫ַה ְ‪:‬ת ָ‬
‫ָ*ה ִל ְ‪ַ :‬ח ֵ'ה ל‪:‬‬
‫ָת ָ‪ 3‬יֵע ֶ‬ ‫ֲתה ֱאל ִֹהי זל ְ‬ ‫ָ‪ְ %‬מע ְולֹא ֶה ֱאזִינ ַעיִ
לֹא ָרא ָ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ג'‬ ‫שערי‬ ‫מ‬

‫‪:ȃ‬‬
‫‪LȃÏM‬‬
‫‪¿ «‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫‪:˙…¿ˆƒn«‰¿Â ‰»¯…Âz«‰ Ìeiƒ˜ ¯«ÎN‬‬
‫‪¿ ƒa‬‬

‫יתי ‪#‬זְ נְ ָ‬
‫ֲ ַ ת ַה ִ ְצות ַעל ָ ְר ָ ַ ֲא ֶר &ִ ִ‪ִ %‬‬ ‫«‪ַ ֵ Ô‬דע ַט ַע ע ִ‬ ‫‪ÚÓ«¿Ïe‬‬
‫‪#‬מר‪ֵ )ְ +‬ס ֶפר ַה ִ‪+,‬נִ י ִ‪ (+,‬י"ח‬ ‫ְ) ֵח ֶלק ִרא(‪ֶ ,‬א ְכֹב ְל ָ ַמה ֶ ְ‬
‫ָיו ַו ֲא ַס ְד ֶרנ‪ַ )ְ +‬ת ְכ ִלית ַה ִ‪+3,‬ר‪:‬‬
‫וְ ִת‪ (+,‬ע' וְ ֶא ְלקֹט ָר ָ‬

‫כל נביא וכל אד‪ ,‬כל‬ ‫»‪ Ï‬נ ִָביא וְכָל ַ)ר ַנ ָל ַחד ָס ִליק תרגו‪:‬‬ ‫‪k‬‬
‫ילי‪6ִ 5‬י נִ ְ ָמ ֵתיה ִא ְת ִציל אחד עולה לאיבר שלו שנשמתו‬ ‫ְל ֵא ֶבר ִד ֵ‬
‫ֵיא ְ‪ַ 6‬מ ְל ָא‪ ,‬נאצלה מהאיבר ההוא‪ ,‬מה בראש‬
‫ֵמ ַהה‪+‬א ֵא ֶבר ִמ ְנה( ְ)ר ָ‬
‫ ֲע ָרא‪ֵ )ְ ,‬עי ִני(‪ ,‬המל ‪ ,‬מה בנימי הער ‪ ,‬בעיני‪,‬‬
‫ימי( ְ‪ַ 6‬‬ ‫ִמנְ ה( ְ)נִ ִ‬
‫ְ) ‪7‬אדנִ י(‪8 )ְ ,‬נְ ִפי(‪)ְ ,‬ח‪ְ +‬ט ָמ א‪)ְ ,‬פ‪ָ +‬א‪ ,‬באזני‪ ,‬בפני‪ ,‬בחט‪ ,‬בפה‪,‬‬
‫&‪+‬פא‪ ,‬בצואר ‪ ,‬בידי‪ ,‬בקומה‪:‬שהוא הגו;‪,‬‬
‫קמה ְ‪ִ 6‬איה‪ָ +‬‬ ‫יד ִי(‪ָ )ְ ,‬‬‫ְ) ַצ‪ָ+‬אר‪ַ )ִ ,‬‬
‫קי(‪)ִ ,‬י ֵר ַכ ִי(‪ַ )ְ ,‬רגְ ַל ִי(‪)ְ ,‬את בשוקי‪ ,‬בירכי‪ ,‬ברגלי‪ ,‬באות‬‫ְ) ִ‬
‫הברית‪ ,‬במח‪ ,‬בלב‪.‬‬ ‫מחא‪ִ )ְ ,‬ל ָ)א‪:‬‬
‫ְ) ִרית‪ָ )ְ ,‬‬

‫וכל איבר מאלה יש לו ספירה‬ ‫»‪ֵ Ï‬אי ָבר ֵמ ִא ֵלי( ִאית ֵלי‪ְ 5‬ס ִפירָה‬ ‫‪οÂ‬‬
‫ידועה מעשר הספירות הה(‪ .‬וכל‬ ‫יעא ֵמ ִאינ‪ֶ (+‬ע ֶר ְס ִפי ָרא(‪ ,‬וְ כָל ִא ֵלי(‬‫ְי ִד ָ‬
‫האיברי האלה ה בדיוק( גו;‬ ‫יקָנא ְ‪6‬ג‪ָ +‬פא ְ‪ַ 6‬מ ְל ָא‬‫ָרי ִאי‪ְ )ִ (+9‬ד ְ‬ ‫ֵאב ִ‬
‫המל ‪ .‬ויש מי שנשמתו מבגדי‬ ‫וְאית ַמא( ְ‪ִ 6‬נ ְ ְמ ֵתי‪ִ 5‬מ ַ ְל)‪ִ +‬י(‬ ‫ִ‬
‫המל ‪:‬‬ ‫ְ‪ַ 6‬מ ְל ָא‪:‬‬
‫מא‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ג'‬ ‫שערי‬

‫וכל תרי"ג מצות התורה ה תלויי‬ ‫»‪ Ï‬תרי"ג ִ=ק‪ִ +‬די( ְ‪6‬א ָרי ְָתא ִאי‪(+9‬‬ ‫‪οÂ‬‬
‫באלה האברי של גו; המל ‪ .‬יש‬ ‫ַ ְליָי( ְ) ַה ֵני ֵא ָב ִרי ְ‪6‬ג‪ָ +‬פא ְד ַמ ְל ָא‪.‬‬
‫מצות שתלויי בראש המל ויש‬ ‫ֵיא ְד ַמ ְל ָא‪,‬‬
‫ִאית ִ=ק‪ִ +‬די( ִד ַ ְליָי( ְ)ר ָ‬
‫בעיני‪ .‬וכל מצוה ששורה על כל‬ ‫‪+‬לכָל ִ=ק‪ָ +‬דא‬ ‫וְ ִאית ְ) ַע ְיי ִני( וכו'‪ְ ,‬‬
‫אבר ואבר יש לה ש ידוע ובתוכה‬ ‫ְ‪ְ ַ 6‬ר ָיא ַעל ָל ֵא ָבר וְ ֵא ָבר ִאית ֵלי‪5‬‬
‫הוא ש הוי"ה שהוא נשמה של‬ ‫יע‪ְ + ,‬לג ִמי ֵני‪ִ 5‬איה‪ָ ֶ +‬א‬ ‫ֵ ְי ִד ַ‬
‫אותו אבר‪ .‬וכל האברי נקראי‬ ‫דהוי"ה ְד ִאיה‪ +‬נִ ְ ְמ ָתא ְד ַהה‪+‬א ֵא ָבר‪,‬‬
‫כינויי לש הוי"ה שהוא בתו כל‬ ‫וְ ‪7‬כלה‪ֵ +‬א ָב ִרי ִא ְת ְק ִריא‪ִ +‬כנ‪ִ +‬יי(‬
‫אבר ואבר‪ ,‬וכל ש וכינוי של כל‬ ‫ִל ְ ָמא דהוי"ה ְד ִאיה‪ְ +‬לג ִמָל ֵא ָבר‬
‫אבר ואבר אי( לו שליטה אלא‬ ‫וְ ֵא ָבר‪ ,‬וְ כָל ֵ וְ ִכ‪+9‬י ְד ָכל ֵא ָבר לֵית‬
‫באותו אבר שלו‪ .‬אבל הקדוש ברו‬ ‫ילי‪,5‬‬ ‫ֵלי‪ְ ָ 5‬ל ָטנ‪ֶ +‬א‪ָ%‬א ְ) ַהה‪+‬א ֵא ָבר ִד ֵ‬
‫הוא ש הוי"ה שליטתו בכל מקו‬ ‫ֲבל ק‪ְ +‬ד ָא ְ) ִרי ה‪+‬א ֶ ָא דהוי"ה‬ ‫אָ‬
‫כנשמה ששולטת על כל אבר ואבר‪,‬‬ ‫ֲתר ְ ִנ ְ ְמ ָתא‬ ‫ָ ְל ָט ֵניה ְ)כָל א ַ‬
‫וזה הוא מלא כל האר> כבודו‪:‬‬ ‫וְדא‬
‫ְ‪ְ ָ 6‬ל ְטנ‪ָ +‬תה ַעל ָל ֵא ָבר וְ ֵא ָבר‪ָ ,‬‬
‫ִאיה‪ְ +‬מלֹא ָל ָה‪#‬רֶ> ְבד‪:‬‬

‫וכל מצות שעושה ב( אד שלא על‬ ‫ק‪+‬די( ְד ָע ֵביד ַ)ר ָנ ֶ‪ֹ%‬א ַעל‬ ‫»‪ִ =ִ Ï‬‬ ‫‪οÂ‬‬
‫מנת לקבל פרס תלויי בדיוק(‬ ‫יק ָנא‬
‫ְמנָת ְל ַק ֵ)ל ְ=רַס‪ְ ַ ,‬ליָי( ִ) ְד ְ‬
‫המל באצילות‪ .‬אבל מצות שעושה‬ ‫ק‪+‬די(‬
‫ֲבל ִ= ִ‬ ‫ֲצילת‪ ,‬א ָ‬ ‫ְד ַמ ְל ָא ַ)א ִ‬
‫על מנת לקבל פרס תלויי( בדיוקנא‬ ‫ְד ָע ֵביד ַעל ְמנָת ְל ַק ֵ)ל ְ= ָרס‪ְ ַ ,‬ליָי(‬
‫של אותו הנקרא נער למעלה‪ .‬ובכל‬ ‫י‪%‬א‪.‬‬ ‫ַער ְל ֵע ָ‬
‫י‪+‬ק ָנא ְד ַהה‪+‬א ְד ִא ְק ִרי נ ַ‬
‫ִ) ְד ְ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ג'‬ ‫שערי‬ ‫מב‬

‫אבר ואבר דדיוק( המל תלויי‬ ‫י‪+‬ק ָנא ְד ַמ ְל ָא‪,‬‬
‫‪+‬בכָל ֵא ָבר וְ ֵא ָבר ִד ְד ְ‬ ‫ְ‬
‫ממנו כמה מלאכי שנקראי עיני‬ ‫ית ְק ִריא‪+‬‬‫ַה ַמ ְל ֲא ִכי( ְד ִא ְ‬ ‫ַ ְליָי( ִמנֵה ָ‬
‫ה' אזני ה' ידי ה ' וכו'‪ .‬וכול תלויי‬ ‫ֵעינֵי ה'‪ְ # ,‬זנֵי ה'‪ְ ,‬ידֵי ה' וכו'‪ ,‬וְ ‪7‬כ ְלה‪+‬‬
‫מגו; המלכא כחוטי שער שתלויי‬ ‫ימי( ְ‪ֲ ַ 6‬ע ָרא‬ ‫&‪+‬פא ְד ַמ ְל ָא ְנִ ִ‬
‫ַ ְליַי( ִמ ָ‬
‫מהראש ‪.‬‬ ‫ֵיא‪:‬‬‫ְד ַ ְליַי( ֵמר ָ‬

‫וכל חוט שער הוא מלא אחד‪.‬‬ ‫ימא ִאיה‪ַ +‬חד ַמ ְל‪ ְ #‬ותרי"ג‬ ‫»‪ִ Ï‬נ ָ‬ ‫‪οÂ‬‬
‫ותרי"ג אברי של ב( אד כול‬ ‫ָרי ַעל‬ ‫ֵא ָב ִרי ְ‪ַ 6‬בר ָנ ‪7‬כ ְלה‪ְ +‬מס‪ִ 67‬‬
‫מסודרי על סדרי בראשית‪ .‬ובעבור‬ ‫‪+‬ב ִגי( ָ‪6‬א ִא ְק ִרי ַ)ר‬ ‫ֵאית‪ְ .‬‬ ‫ִס ְדרֵי ְ)ר ִ‬
‫זה נקרא האד עול קט(‪ .‬ובכל מצוה‬ ‫‪+‬בכָל ִ=ק‪ָ +‬דא ְ‪ָ 6‬ע ֵביד‬ ‫ָנ ע ָל ָק ָט(‪ְ .‬‬
‫שעושה גור להמלי את הקדוש‬ ‫ַ)ר ָנ & ִָרי ְל‪ְ 8‬מ ָל ָכא ְלק‪ְ +‬ד ָא ְ) ִרי‬
‫ברו הוא על אותו אבר של נשמת‬ ‫ה‪+‬א ַעל ַהה‪+‬א ֵא ָבר ְ‪ִ 6‬נ ְ ְמ ָתא ְד ַבר ָנ‬
‫האד כפי אותה מצוה‪ .‬וכל אבר‬ ‫ְפ‪ַ +‬הה‪+‬א ִ=ק‪ָ +‬דא‪.‬וְכָל ֵא ָבר וְ ֵא ָבר‬
‫ואבר של הנשמה נקראי נרות כמו‬ ‫ָאי נֵרת ְמ‬ ‫ֶל ַהנְ ָ ָמה נִ ְקר ִ‬
‫שכתוב נר ה' נשמת אד‪ ,‬בזה הוא‬ ‫‪#‬ד‪ָ 5)ָ ,‬ע ֵביד‬ ‫ֶ ָת‪+‬ב נֵר ה' נִ ְ ַמת ָ‬
‫עושה את אותה המצוה כ ג המצוה‬ ‫ַהה‪+‬א ִמ ְצוָה ְ‪ָ 6‬ה ִכי ָנ ִמי ִא ְת ְק ִרי‪#‬ת נֵר‬
‫נקראת נר כמו שכתוב כי נר מצוה‪:‬‬ ‫ְמ ֶ ָת‪+‬ב ) ִמ ְ ֵלי כ' כ"ד( ִי נֵר ִמ ְצוָה‪:‬‬

‫צרי האד להסיר מכל האברי‬ ‫≈‪)ַ È‬ר ָנ ְל ַב ֲע ָרא ִמ ָל ֵא ָבר‬ ‫‪Ú»a‬‬
‫שלו כל מחשבות רעות‪ ,‬שה‬ ‫י י(‬ ‫ה‪+‬רי( ִ) ִ‬
‫ילי‪ָ 5‬ל ַמ ֲח ָ ִבי( ְו ִה ְר ִ‬
‫ִ‪ֵ 6‬‬
‫קליפות השורי באד‪ .‬וצרי לתק(‬ ‫יפי( ְ‪ַ ְ 6‬ר יִ י(‬
‫ְ‪ִ 6‬טינ‪ִ +‬פי( ְ‪ִ 6‬א י‪ְ (+9‬ק ִל ִ‬
‫מג‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ג'‬ ‫שערי‬

‫מקו ז ונקי להשרות את הקדוש‬ ‫ֲתר ַ‪ְ 6‬כ ָיא ְ‪+‬נ ִק ָה‬ ‫ְ) ַבר ָנ ‪ְ +‬ל ַת ָק ָנא א ַ‬
‫ברו הוא ש‪ .‬לפי שכל אבר שהוא‬ ‫ְל ַ ְר ָיא ֵלי‪ָ ַ 5‬מ(‪ָ 6ְ ,‬כל ֵא ָבר ְ‪ִ 6‬איה‪+‬‬
‫פגו בחטא שעושה האד אי(‬ ‫חב א ְ‪ָ 6‬ע ֵביד ַ)ר ָנש ‪ָ ,‬לא‬ ‫ָ=ג‪ָ )ְ +‬‬
‫הוא שורה באותו‬ ‫הקדוש ברו‬ ‫ַ ְר ָיא ֵ)י‪ 5‬ק‪ְ +‬ד ָא ְ) ְרי ה‪+‬א‬
‫אבר ‪ ,‬כמ"ש כי כל איש אשר בו מו‬ ‫ ָ ת‪+‬ב ) ַו ְִק ָרא כ " א‬‫ְ) ַהה‪+‬א ֵא ָבר ְמ ֶ‬
‫לא יקרב‪ .‬וכל מי שפוג במצוה‬ ‫ֲר ) מ‪ +‬לֹא‬ ‫י"ח( ִי ָל ִאי א ֶ‬
‫אחת כאילו פשע בדיוק( המל ‪.‬‬ ‫ִי ְק ָרב‪ְ ,‬ו ָכל ַמא( ְ‪ָ 6‬פ ַג ְ) ַחד ִ=יק‪ָ +‬דא‬
‫לשרו; לאות קליפות‬ ‫וצרי‬ ‫י‪+‬ק ָנא ְ‪ַ 6‬מ ְל ָא‪ְ .‬ו ָצ ִר י ְ‬
‫ְ ִא‪ַ =ָ +%‬ע ִ) ְד ְ‬
‫השורות ש באות מצות השורות‬ ‫יפי( ְ‪ַ ְ 6‬ר ִיי( ַ ָמ(‬ ‫אק ָדא ְל ִאי‪ְ (+9‬ק ִל ִ‬
‫ְל ָ‬
‫בכל אבר ואבר ולהסיר אות מה‬ ‫ְ) ַה ְנה‪ =ִ +‬ק‪ִ +‬די( ְ‪ַ ְ 6‬ר ִיי( ְ) ָכל ֵא ָבר‬
‫שנקראו שאור וחמ>‪ ,‬על ידי אלה‬ ‫יק ר(‬ ‫וְ ֵא ָבר ‪ְ +‬ל ַב ֲע ָרא ל( ִמ‪ ְ9‬ה( ְ‪ִ 6‬א ְ‬
‫הנרות שנאמר עליה כי נר מצוה‪.‬‬ ‫" ְאר ְו ָח ֵמ>" ְ) ַה ְנ ה‪ +‬נֵרת‬
‫וכתוב נר ה' נשמת אד חופש כל‬ ‫‪+‬כ ִתיב‬ ‫ְ‪ֲ 6‬ע ֵלייה‪ִ +‬א ְ ַמר ִי נֵר ִמ ְצוָה ְ‬
‫חדרי בט(‪ .‬וכאשר שורה ש הקדוש‬ ‫) ִמ ְ ֵלי כ' כ"ד( נֵר ה' ִנ ְ ַמת ‪ָ #‬ד ח ֶֹפ‬
‫ברו הוא‪ ,‬שהוא ש הוי"ה ב"ה‬ ‫ָל ַח ְד ֵרי ָ) ֵ‪ְ + ,(A‬כ ֵדי( ַ ְר ָיא ַת ָ(‬
‫וכינויי שלו הנקראי אברי שלו‪,‬‬ ‫ק‪ְ +‬ד ָא ְ) ִרי ה‪+‬א ְ‪ִ 6‬איה‪ ֵ +‬הוי"ה‬
‫אז חיילות המלאכי התלויי‬ ‫ב"ה‪ ,‬וְ ִכ‪+9‬יִי ִ‪6‬י ֵלי‪ִ 6ְ 5‬א ְת ְק ִריא‪+‬‬
‫מאותו אבר שומרי לאותו אבר‬ ‫ֵא ָב ִרי ִ‪6‬י ֵלי‪ַ 5‬ו ֲח ָי ִילי( ְ‪ַ 6‬מ ְל ‪ִ #‬כי‬
‫מכל דברי רעי וקליפות שהיו‬ ‫ְ‪ְ ַ 6‬ליַי( ֵמ ַהה‪+‬א ֵא ָבר ְו ָנ ְט ִר י( ֵלי‪5‬‬
‫שורי ש‪.‬‬ ‫י י(‬ ‫ְל ַהה‪+‬א ֵא ָבר ִמָל ַמ ְר ִעי( ִ) ִ‬
‫יפי( ְ‪ַ 6‬הו‪ַ ְ +‬ר ִיי( ַת ָ(‪:‬‬
‫‪ְ +‬ק ִל ִ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ג'‬ ‫שערי‬ ‫מד‬

‫יש מצות שתלויי וכו'‪ . ..‬כל מצוה‬ ‫ק‪+‬די( ְ‪ְ ַ 6‬ליַי( וכו' ָל ִ=ק‪ָ +‬דא‬ ‫‪ִ =ִ ˙ȃ‬‬ ‫‡‬
‫של יראה ואהבה תלויי במוח‬ ‫מחא ‪ְ +‬ב ִל ָ)א‪,‬‬ ‫ֲבה ַ ְליַי( ְ) ָ‬ ‫ְ‪ִ 6‬י ְר‪#‬ה וְ‪8‬ה ָ‬
‫ובלב ‪ ,‬כל מצוה של הליכה תלויה‬ ‫ָל ִ=ק‪ָ +‬דא ְ‪ֲ 6‬ה ִלי ָכה ַ ְל ָיא ְב ַרגְ ַל ִי(‪,‬‬
‫ברגלי ‪ ,‬כגו( הליכה לבית הכנסת‬ ‫י ָא ו ְִל ְב ִרית‬ ‫יכה ְל ֵבי ְכ ִנ ְ‬ ‫ֲל ָ‬ ‫ְג( ה ִ‬
‫ולברית מילה ולמת מצוה או לכל‬ ‫יכה‬‫ֲל ָ‬ ‫‪+‬ל ֵמת ִמ ְצ ָוה א ְלכָל ה ִ‬ ‫ִמי ָלה ְ‬
‫הליכה של מצוה‪ .‬ואות העומדי‬ ‫ֲמי ָדה ַעל‬ ‫ימי( ַ)ע ִ‬ ‫ְד ִמ ְצ ָוה וְ ִאינ‪ָ 6ְ (+‬ק ְי ִ‬
‫בעמידה על רגליה בתפילה של‬ ‫לתא ַד ֲע ִמי ָדה ִ) ְת ֵרי(‬ ‫ַר ְג ַל ִי( ִ) ְצ ָ‬
‫עמידה‪ ,‬בשתי שוקיי‪:‬‬ ‫ק ִי(‪.‬‬
‫ַ‬

‫מצוה של ברית מילה היא תלויה‬ ‫ילה ִאיה‪ַ +‬ת ְל ָיא‬ ‫»‡ ִ‪ְ 6‬ב ִרית ִמ ָ‬ ‫‪„e˜ƒt‬‬
‫בצדיק שהוא קשת אות ברית ‪ .‬תפלה‬ ‫ְ) ַצ ִ‪6‬יק ְ‪ִ 6‬איה‪ֶ +‬ק ֶת את ְ) ִרית‪.‬‬
‫בח"י ברכות שמתפללי בה‬ ‫לתא ְב ַח"י ִ) ְר ָכא( ִ‪ְ 6‬מ ַצ ַ‪%‬א( ְ)ה(‬ ‫ְצ ָ‬
‫ומשתחוי וכורעי בה תלויי‬ ‫ַ‪6‬יק‬ ‫וְ ָס ְג ִדי( וְ ָכ ְר ִעי( ְ)ה(‪ְ ַ ,‬ל ָיא ְ)צ ִ‬
‫בצדיק ח"י העולמי שהוא עמוד‬ ‫קמה ְ‪6‬ג‪ָ +‬פא‬ ‫ָ‬ ‫ֵח"י ָע ְל ִמי(‪ָ ,‬מא ֵרי‬
‫השדרה ‪ ,‬בעלי קומת הגו; הזוקפי‬ ‫לתא ִ) ְ ָמא‬ ‫ְ‪ָ 6‬ז ְק ֵפי ִל ְ ִכינְ ָתא ִ) ְצ ָ‬
‫לשכינה בתפלה בש הוי"ה בארבע‬ ‫לתא‬
‫זְקיפת ִ) ְצ ָ‬ ‫‪8‬ר ַ)ע ִ‬ ‫דהוי"ה ְ‬
‫זקיפות בתפלה תלויי בגו;‪.‬‬ ‫יתא‪ִ ְ ,‬פי ִ‪%‬י(‬‫מ‪+‬דא ְד ֶא ְמ ָצ ִע ָ‬
‫ָ ְל ָיי( ְ) ַע ָ‬
‫תפילי( של יד ביד שמאל‪.‬‬ ‫ְ‪ָ 6‬יד ְ) ָיד ְ ָמא ָלא‪:‬‬

‫כל מצוה של עשיה תלויי בידי‬ ‫»‪ִ =ִ Ï‬‬
‫ק‪+‬די( ַ‪ֲ 6‬ע ִ ָיה ָ ְל ַי י( ִ)י ַד ִי (‬ ‫‪k‬‬
‫כגו( נתינת צדקה וקשירת תפילי(‬ ‫‪+‬ק ִי ַרת ְ ִפי ִ‪%‬י(‬ ‫ְ ג( ְנ ִתינַת ְצ ָד ָקה ְ‬
‫מה‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ג'‬ ‫שערי‬

‫ביד ימי( על שמאל‪ .‬וצדקה להקדוש‬ ‫‪+‬צ ָד ָקה‬ ‫אלא‪ְ ,‬‬ ‫ְ) יַד ְי ִמי ָנא ַע ל ְ ָמ ָ‬
‫ברו הוא שהוא תשעי אמני‪,‬‬ ‫ק‪+‬ד ָא ְ) ִר י ה‪+‬א ְ‪ִ 6‬איה‪ +‬צ'‬ ‫ְל ְ‬
‫ארבע קדושות‪ ,‬מאה ברכות‪ ,‬חמשה‬ ‫ֲא ֵמ נִ י‪ ,‬ד' ְקד‪B7‬ת ‪ ,‬ק' ְ)רָכת‪ ,‬ה'‬
‫חומשי תורה בכל יו‪ ,‬פתוח תפתח‪,‬‬ ‫ח‬
‫ימ א‪ַ =ָ ,‬‬ ‫‪7‬ח ְמ ֵי ָר ה ְ) ָכ ל ָ‬
‫נתו( תת(‪ ,‬הענק תעניק‪ ,‬וה עשר‬ ‫ִ ְפ ַ ח‪ ,‬נָת( ִ ֵ (‪ַ ,‬ה ֲע נֵק ַ עֲנִ יק‪.‬‬
‫מיני מתנות וכו' ‪ .‬ציצית על הכתפי(‪,‬‬ ‫ְו ִאי‪ֶ (+9‬ע ֶ ר ִמינֵי ַמ ְ ִני( וכו'‪,‬‬
‫עונג שבת באכילה ושתיה‪ ,‬וקרבנות‬ ‫יצית ַע ל ַ ְת ִפי(‪ ,‬עֹנֶג ַ ָ)ת‬ ‫ִצ ִ‬
‫שה כביכול אכילה ושתיה של‬ ‫‪ִ +‬ת ָה‪ְ ,‬ו ָק ְר ָ) ִנ י( ְ‪ֲ 6‬א ִכי ָלה‬
‫ילה ְ‬
‫ֲכ ָ‬
‫ַ) א ִ‬
‫הקדוש ברו הוא כגו( את קרבני‬ ‫ק‪+‬ד ָש א ְ) ִר י ה‪+‬א ְג(‬ ‫‪ִ +‬ת ָה ְ‪ְ 6‬‬‫ְ‬
‫ותפילות הדומי‬ ‫וכו' ‪.‬‬ ‫לחמי‬ ‫ֶאת ָק ְר ָ) נִ י ַל ְח ִמי וכו ' ‪ְ +‬צל ִתי(‬
‫לקרבנות ומה שמברכי לקב"ה‬ ‫ְ‪ַ 6‬ד ְמ ָיי( ְל ָק ְר ָ) נִ י( ְו ִדי ְמ ָב ְר ִכי(‬
‫בכל מה שאוכלי ושותי‪ ,‬אחר‬ ‫ְל ק‪ְ +‬ד ָא ְ) ִרי ה‪+‬א ְ) ָכל ַמ ִאי‬
‫שמתפללי תפלה ולא קוד‪ ,‬כול‬ ‫ְ‪ְ # 6‬כ ִלי( ְו ָ ַתא( ָ) ַת ר ִ‪ְ 6‬מ ַצל‪+‬‬
‫תלויי בצואר‪.‬‬ ‫לתא ְולָא ק ֶֹד‪ְ + ,‬ל ה‪ַ ְ +‬ל ִיי(‬ ‫ְצ ָ‬
‫ְ) ַצ ‪ָ+‬אר‪:‬‬

‫מצות ללמוד וללמד ותפילות בקול‬ ‫לתי( ְו ָק ִלי(‬
‫‪+‬ל ַל ֵד ‪ְ +‬צ ִ‬‫¿‪ִ ˙«Â‬ל ְלמֹד ְ‬‫‪ˆÓƒ‬‬
‫ודיבור להקדוש ברו הוא‪ ,‬שמע‬ ‫וְ ִדי)‪ִ +‬רי( ְ‪ָ 6‬ק ַרא( ְלק‪ְ +‬ד ָא ְ) ִרי ה‪+‬א‬
‫ישראל שתי פעמי ביו ובזמירות‬ ‫ימא‪,‬‬
‫ימנִ י( ְ) ָ‬ ‫ָאל" ְ ֵרי( זִ ְ‬
‫" ְ ַמע י ְִר ֵ‬
‫ותושבחות והודאות כול תלויי‬ ‫ְהדאת ‪ְ 7‬לה‪+‬‬ ‫‪+‬בזְ ִמירת וְ ת‪)ָ ְ +‬חת ו ָ‬ ‫ִ‬
‫בפה‪ ,‬וכ( תקיעת שופר בהבל היוצא‬ ‫פר‬
‫יעת ַ‬ ‫ֲכי ְ ִק ַ‬
‫ָת ְל ַיי( ְ)פ‪ָ +‬מא‪ַ ,‬וה ִ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ג'‬ ‫שערי‬ ‫מו‬

‫מהפה‪ ,‬ואותו ההבל נעשה קול‪ .‬כל‬ ‫ר‪+‬חא‬‫ְהה‪+‬א ָ‬ ‫ְ)ר‪ָ +‬חא ְ‪ָ 6‬נ ֵיב ְ)פ‪ָ +‬מא‪ ,‬ו ַ‬
‫הדיני תלויי בדבור הפה‪ ,‬וכ(‬ ‫ִא ְת ָע ֵביד ָק ָלא‪ָ ,‬ל ִ‪6‬י ִני( ָת ְל ַיי(‬
‫) ַסנְ ֶהדְרִ י( ‪ ;ַ6‬ד'‬ ‫בעייני כמו שאמרו‪,‬‬ ‫ְ) ִד)‪ָ +‬רא ְדפ‪ָ +‬מא‪ ,‬ו ְֵכ( ְ) ַע ְיי ִני( ְמ‬
‫ע"ב( אי( לו לדיי( אלא מה שעיניו‬ ‫‪#‬מר‪ַ ) +‬ס ְנה ְֶדרִ י( ‪ ;ַ6‬ד' ע"ב( ֵאי( ל ַל ַ‪(ָ 6‬‬
‫ֶ ְ‬
‫רואות‪:‬‬ ‫ֶא ָ‪%‬א ַמה ֶ ֵעינָיו ראת‪:‬‬

‫קרבנות שה ריח ניחוח לה' ועצי‬ ‫ִיחח לה' וְ ‪ֵ #‬עי‬
‫ֵיח נ ַ‬ ‫»"‪ִ 6ְ Ôȃ‬אי‪ (+9‬ר ַ‬ ‫˜»¯¿‪a‬‬
‫בשמי של הבדלה תלויי בחוט‪.‬‬ ‫‪+‬ס ִמי( ְ‪ְ 86‬ב ָד ְל ָתא ָת ְל ַיי( ְ)ח‪ְ +‬ט ָמא‪.‬‬‫) ְ‬
‫ק"ש ושמיעת שופר וכל המצות‬ ‫פר וְ כָל‬
‫יעת ָ‬ ‫ְק ִרי‪8‬ת ְ ַמע ‪ִ ְ +‬מ ַ‬
‫שנאמר בה ‪ ,‬א השמיע לאזנו‬ ‫ק‪+‬די( ְ‪ִ 6‬א ְת ַמר ַ)ה( ִא ִה ְש ִמי ַע‬ ‫ִ= ִ‬
‫יצא‪ ,‬תלויי באזניי ‪ .‬תפילי(‬ ‫א‪+‬ד ִני(‪ִ ְ .‬פ ִ‪%‬י(‬
‫ָצא ָת ְל ַיי( ) ְ‬ ‫ְל‪#‬זְנ י ָ‬
‫תלויי בראש‪ ,‬וכל המצות קשורות‬ ‫ֵיא‪ ,‬וְכָל פק‪+‬די( ְמ ַ ְ‪ַ %‬בא(‬ ‫ָת ְל ַיי( ְ)ר ָ‬
‫זו בזו‪.‬‬ ‫ָ‪6‬א ְ) ָדא‪:‬‬

‫) ַ‪ ;6‬קכ"ד( ובספר הזוהר פרשת נשא‪ ,‬כאשר ב(‬ ‫ָת ָנֹא‬ ‫∆¯ ַה‪ַֹ C‬הר ָ=ר ַ‬‫‪Ù≈Ò¿·e‬‬
‫אד עושה אפילו מצוה אחת ולא‬ ‫ק‪+‬דא ֲח ָדא וְ ָלא‬ ‫ַד ַ)ר ָנ ָע ֵביד ִ= ָ‬
‫יותר ביראה ובאהבת הקדוש ברו‬ ‫ק‪+‬ד ָא ְ) ִרי‬ ‫י ִַיר ִ) ְד ִחיל‪ְ + +‬ר ִחימ‪ְ 6ְ +‬‬
‫הוא ‪ .‬בעבור אותה מצוה שורי‬ ‫ה‪+‬א ְ)גִ י( ַהה‪+‬א ִ=ק‪ָ +‬דא ְ ַר ִיי( ֲע ֵלי‪5‬‬
‫עליו העשר ספירות‪ .‬וכל מי‬ ‫ֶע ֶר ְס ִפי ָרא( וְ ָכל ַמא( ְ‪ַ 6‬ק ֵ י ִ=ק‪ָ +‬דא‬
‫שמקיי מצוה אחת כמו שצרי‬ ‫ֲח ָדא ְ ְד ָקא יָאת ְ ִא‪ְ +%‬מ ַק ֵ רמ"ח‬
‫כאילו מקיי רמ"ח מצוות עשה‪,‬‬ ‫ִ=ק‪ִ +‬די( ְ‪ֲ 6‬ע ֵה ְ‪ָ 6‬לא ִאית ִ=ק‪ָ +‬דא‬
‫מז‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ג'‬ ‫שערי‬

‫לפי שאי( מצוה שאינה כלולה מכל‬ ‫ילא ִמ ‪ְ 7‬לה‪ +‬רמ"ח‪,‬‬
‫ְ‪ָ 6‬לאו ִאיה‪ְ +‬כ ִל ָ‬
‫הרמ"ח ע"כ‪.‬‬ ‫ע"כ‪:‬‬

‫השכר של ב( אד שממלי להקדוש‬ ‫ק‪+‬ד ָא‬ ‫»‡ ְ‪ַ 6‬בר ָנ ְ‪ְ 86‬מ ִלי ְ ְל ְ‬ ‫‡«‚¿¯‬
‫ברו הוא על כל אבר ואבר נחשב‬ ‫ְ) ִרי ה‪+‬א ַעל ָל ֵא ָבר וְ ֵא ָבר‬
‫כאילו המלי אותו על כל העול‪,‬‬ ‫‪8‬מ ִלי ְ ֵלי‪ַ 5‬על ָל‬ ‫ִא ְת ֲח ֵשיב ְ ִא‪ְ +%‬‬
‫לפי שב( אד נקרא עול קט(‪ .‬ולא‬ ‫על ָק ָט( ִא ְק ֵרי‪ ,‬וְ ָלא‬‫ָע ְל ָמא‪ַ 6ְ ,‬בר ָנש ָ‬
‫נית( רשות לגלות שכר של טעמי‬ ‫ִא ְת ְי ֵהיב ְר‪ְ +‬ל ַג ָ‪#%‬ה ‪ְ 8‬ג ֵריה‪ְ +‬ד ַט ֲע ֵמי‬
‫המצוות בעבור שלא יעבוד הב( אד‬ ‫ִמ ְצות ְ) ִגי( ְ‪ָ 6‬לא ִי ְפ ַלח ַ)ר ָנ‬
‫לקב"ה על מנת לקבל שכר‪ .‬אבל בא‬ ‫ק‪+‬ד ָא ְ) ִרי ה‪+‬א ַעל ְמנַת ְל ַק ֵ)ל‬ ‫ְל ְ‬
‫וראה אותה נשמה שהיא בדיוק( של‬ ‫ֲבל ָא ָחזִי ַה ִהיא ִנ ְ ְמ ָתא‬ ‫ְ=רָס‪ ,‬א ָ‬
‫אדונה המקיימת את כל המצוות‬ ‫יק ָנא ְד ָמא ֵרי‪ְ 6ִ 5‬מ ַק ֵ י ָל‬ ‫יהי ִ) ְד ְ‬ ‫ְ‪ִ 6‬א ִ‬
‫שלה כאשר היא עולה למעלה‪ .‬כל‬ ‫ק‪+‬די( ִ‪6‬י ֵלי‪ִ 5‬א ֵלי( ַד ַס ְל ַקת ְל ֵעי ָ‪%‬א‬ ‫ִ= ִ‬
‫חיילות המלאכי שתלויי באות‬ ‫ָל ַח ָ ִלי( ְ‪ַ 6‬מ ְל ֲא ַכ ָיא ְ‪ָ 6‬ת ְל ַיי( ֵמ ִא ֵ‪%‬י(‬
‫המצות וכל התיקוני וההשראות‬ ‫ק‪+‬די( וְ כָל ִק‪ִ +‬ני( ‪ַ +‬מ ִ ְר ַיי( ְ‪6‬ג‪ָ +‬פא‬ ‫ִ= ִ‬
‫שנמשכו מגו; המל עולי עמה‪.‬‬ ‫ְ‪ַ 6‬מ ְל ָא ַס ְ‪ֵ %‬קי ִע ָ‪ 5‬וְ כַד ַנ ֲח ַתת ‪ְ 7‬לה‪+‬‬
‫וכאשר יורדת כול יורדי עמה‬ ‫‪ִ 6ְ %7‬א ְת ַמר ָ)‪5‬‬ ‫יהי ס ַ‬ ‫ַנ ֲח ֵתי ִע ָ‪ְ 5‬ו ִא ִ‬
‫והיא הסול שנאמר בה‪ ,‬והנה‬ ‫ֵאית כ"ח י"ב( ְו ִה‪ֵ9‬ה ַמ ְל ֲאכֵי ֱאל ִֹהי‬ ‫) ְ)ר ִ‬

‫מלאכי אלהי עולי ויורדי בו‪.‬‬ ‫עלי וְ י ְר ִדי )‪ ,‬וְ ָק ָלא ָנ ֵחית ְ)כָל‬ ‫ִ‬
‫וקול עובר בכל מרומי הרקיעי הבו‬ ‫י‪+‬ק ָנא‬
‫יעי הֲב‪ +‬י ְָקר ִל ְד ְ‬ ‫רמי ְר ִק ִ‬ ‫ֵ‬
‫כבוד לדיוק( המל ‪.‬‬ ‫ְ‪ַ 6‬מ ְל ָא‪:‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ג'‬ ‫שערי‬ ‫מח‬

‫ברית מילה‪ ,‬כמו שמעביר מאותו‬ ‫ילה ְ ָמה ְד‪ֲ 8‬ע ַבר ֵמ ַהה‪+‬א‬ ‫‪ִ ˙ȃ‬מ ָ‬ ‫‪¯¿a‬‬
‫אבר אות( הקליפות והתקי( מקו‬ ‫ֲתר‬
‫ְת ִ‪,‬י( א ָ‬ ‫יפי(‪ ,‬ו ַ‬ ‫ֵא ֶבר ַה‪ֵ9‬ה‪ְ +‬ק ִל ִ‬
‫להשראת השכינה‪ ,‬כ ג הנשמה‬ ‫ֲכי ָנ ִי ַד‬ ‫ְל ַ ְר ָיא ְ ִכינְ ָא‪ ,‬ה ִ‬
‫כאשר עולה למעלה עולה בש‬ ‫נִ ְ ָמ ֵתי‪ְ 5‬ס ִליקַת ְל ֵעי‪ָ%‬א ְס ִלי ַקת‬
‫הוי"ה ומעביר ממנה כל הקליפות‬ ‫ִ) ְ ָמא דהוי"ה וְ‪ֲ 8‬ע ַבר ִמי ָנה ָל‬
‫ומלאכי חבלה שלא יתקרבו אליו‪.‬‬ ‫ֲכי ַח ָ)לָה ְ‪6‬לָא ִי ְק ְרב‪(+‬‬ ‫‪+‬מ ְלא ֵ‬ ‫יפי( ַ‬ ‫ְק ִל ִ‬
‫וכמו שמשתדל בתורה ובמצוה‬ ‫ְתא‬
‫‪+‬כמ ְד ִא ְ ַ ֵ‪6‬ל ְ)א ָרי ָ‬ ‫יה‪ְ .‬‬ ‫ַ) ָ‬‫ְלג ֶ‬
‫הנקראי אור ונר‪ ,‬כ כאשר הול‬ ‫ֲכי ַד‬ ‫‪+‬ב ִמ ְצוָה ְד ִא ְקר‪ (+‬אר ְונֵר‪ ,‬ה ִ‬ ‫ְ‬
‫לאותו עול אז ה' הול לפני נשמתו‬ ‫‪ ִC8‬יל ְל ַהה‪+‬א ָע ְל ָמא ) ְמת י"ג כ"א( וה'‬
‫רוחו ונפשו בעמוד ענ( ועמוד אש‬ ‫ר‪+‬חיה‬
‫ֵיה‪ְ ,‬דנִ ְ ָמ ֵתי‪ 5‬וְ ֵ‬ ‫ה ֵל ְ ִל ְפנ ֶ‬
‫לנחות הדר להאיר לה ‪ .‬וכמו‬ ‫וְ ַנ ְפ ֵשי‪ַ )ְ 5‬ע‪+‬ד ָענָ( ְו ַע‪+‬ד ֵא‬
‫ששומר שבת‪ ,‬ונח ומתענג בה לכבוד‬ ‫‪+‬כ ָמה‬
‫ָה‪ְ .‬‬ ‫חת ַה ֶ‪ֶ 6‬ר ְ ְל ָה ִאיר ל ֶ‬ ‫ַלנְ ָ‬
‫הקדוש ברו הוא‪ ,‬כ תקבל הנשמה‬ ‫יק ָרא‬
‫ְ‪ָ 6‬נ ֵטר ַ ָ)ת וְ נָח וְ ִא ְת ַע‪ֵ9‬ג ֵ)י‪ִ 5‬ל ָ‬
‫למעלה מקו מנוחה ותנוח ש מכל‬ ‫ֲכי ָי ִהיב ֵלי‪5‬‬ ‫ק‪+‬ד ָא ְ) ִרי ה‪+‬א‪ ,‬ה ִ‬ ‫ְ‪ְ 6‬‬
‫מה שטרח בעול הזה‪.‬‬ ‫יחא וְ נָח ַת ָ( ִמ ָל ַמה‬‫ֲתר ְ) ַנ ְי ָ‬‫ְל ֵע ָ‪%‬א א ָ‬
‫ְ‪ָ 6‬ט ַרח ְ) ַה ִאי ָע ְל ָמא‪:‬‬

‫מי שמיחד לקב"ה ושכינתיה‪,‬‬ ‫ק‪+‬ד ָא ְ) ִרי ה‪+‬א‬ ‫‪ְ 6ִ Ô‡Ó‬מ ַי ֵחד ְל ְ‬ ‫«‬
‫הקב"ה מזווג לו את בת זוגו בעול‬ ‫ק‪+‬ד ָא ְ) ִרי ה‪+‬א ְמ ַז‪ֵ+‬ג‬‫ְ) ְ ִכינְ ָא ְ‬
‫הבא‪ .‬מי שמקרב השכינה לגביו כ‬ ‫ֵלי‪ַ )ְ 5‬בת ז‪ֵ +‬גיה ְ) ַהה‪+‬א ָע ְל ָמא‪ַ ,‬מא(‬
‫מקרב לו בבת זוגו‪ .‬מי שעושה לו‬ ‫ֲכי ְמ ָק ֵרב‬
‫ַ)יה‪ ,‬ה ִ‬
‫ְ‪ָ 6‬ק ִריב ְ) ְ ִכינְ ָא ְלג ֶ‬
‫מט‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ג'‬ ‫שערי‬

‫מקדש‪ ,‬כ יעשה לו הקב"ה בית של‬ ‫‪+‬מא( ְ‪ָ 6‬ע ֵביד ֵלי‪5‬‬ ‫ֵלי‪ַ )ְ 5‬בת ז‪+‬גיה‪ַ ,‬‬
‫קודש קודשי שיגור ש‪ .‬מי‬ ‫ֲכי י ְַע ֵ)ד ֵלי‪ִ )ַ 5‬ית ְ‪6‬ק ֶֹד‬ ‫ַמ ְק ְד ָא ה ִ‬
‫שעושה סוכה‪ ,‬הקב"ה יסכ ויג(‬ ‫ק‪ְ +‬ד ִי( ְ‪ַ 6‬ד ַ יר ַת ָ(‪ַ .‬מא( ְ‪ָ 6‬ע ֵביד ‪7‬סָה‬
‫עליו מכל מלאכי חבלה ומקטרגי‬ ‫ק‪+‬ד ָא ְ) ִרי ה‪+‬א י ְַס ֵ ְ וְ ָי ִגי( ָעלֶי‪5‬‬ ‫ְ‬
‫כאשר יצא מזה העול‪ .‬מי שמבר‬ ‫‪+‬מ ַק ְט ְר ִגי ַד‬ ‫ֲבלָה ְ‬ ‫ֲכי ח ָ‬‫ִמָל ַמ ְלא ֵ‬
‫שבע ברכות של קריאת שמע ומקדש‬ ‫ָנ ֵפק ֵמ ָה ִאי ָע ְל ָמא‪ַ .‬מא( ִ‪ְ 6‬מ ָב ֵר ְ ְ ַבע‬
‫להקב"ה בקדוש קדוש קדוש ומיחד‬ ‫‪+‬מ ַק‪ֵ ֵ6‬לי‪5‬‬ ‫ִ) ְר ָכא( ִ‪ְ 6‬ק ִרי‪8‬ת ְ ַמע ְ‬
‫אותו בקריאת שמע‪ .‬כ יבר הקב"ה‬ ‫ַחד ֵלי‪5‬‬ ‫‪+‬מי ֵ‬‫ְ) ָקד ָקד ָקד ְ‬
‫לו ויקדש אותו בעשר חופות של‬ ‫ֲכי י ְָב ֵר ְ ֵלי‪5‬‬ ‫ִ) ְק ִרי‪8‬ת ְ ַמע‪ ,‬ה ִ‬
‫קידושי( בג( עד( וייחד אותו בכלה‬ ‫‪+‬מ ַק ֵ‪ֵ 6‬לי‪ֶ )ְ 5‬ע ֶר ‪7‬ח=ת ְד ִק‪ִ +6‬י(‬ ‫ְ‬
‫שלו‪ .‬מי שמתק( כסא להקב"ה‬ ‫יליה‪.‬‬‫ַחד ֵלי‪ַ )ְ 5‬כ ָ‪%‬ה ִ‪ֵ 6‬‬ ‫‪+‬מי ֵ‬
‫ְ)גַ( ֵעדֶ( ְ‬
‫בעטיפה טלית של מצוה ומעטר לו‬ ‫ַמא( ְ‪ָ 6‬ת ִקי( ְ‪+‬ר ַס ָייא ְלק‪ְ +‬ד ָא ְ) ִרי‬
‫בתפילי( וקורא לו בשמע ישראל כדי‬ ‫‪+‬מ ַע ֵ‪A‬ר ֵלי‪5‬‬ ‫ה‪+‬א ְ) ִעט‪ָ +‬פא ְ‪ִ 6‬מ ְצ ָוה ְ‬
‫שישב הקב"ה על כסאו‪ ,‬כ יתק( לו‬ ‫ָאל‬
‫ִ) ְת ִפי ִ‪%‬י( וְ ָק ִרי ֵלי‪ַ ֵ )ִ 5‬מע י ְִר ֵ‬
‫הקב"ה בעוה"ב כסא ועטרה של‬ ‫ֲכי ְמ ַת ֵ‪ֵ (,‬לי‪5‬‬ ‫ְ‪ִ 6‬י ְ ֵרי ַעל ְ‪+‬ר ַס ָייא‪ ,‬ה ִ‬
‫כתר מלכות וימלי אותו על כל‬ ‫ְ) ַהה‪+‬א ָע ְל ָמא ְ‪+‬ר ַס ָייא ְו ִע ְט ָרא ְ‪ֶ 6‬כ ֶתר‬
‫המלאכי והמחנות שש‪ .‬וכמו‬ ‫‪#‬כי‬‫ַמ ִלי ְ ֵלי‪ַ 5‬על ָל ַמ ְל ִ‬ ‫ַמ ְלכ‪ָ +‬תא וְ י ְ‬
‫שעושה נחת רוח להקב"ה בזמירות‬ ‫‪+‬כ ָמה ְ‪86‬נְ ִחית ֵלי‪5‬‬ ‫‪ַ +‬מ ִ ְר ַיי( ְ‪ַ 6‬ת ָ(‪ְ .‬‬
‫שירות ותשבחות וגור שישרה‬ ‫ִ)זְ ִמירת ִירת ִ ְ ָ)חת וְה ָדאת‪,‬‬
‫בעוה"ז‪ ,‬כ כאשר יעלה לש כל‬ ‫ֲכי ְס ִליק ַת ָ( ָל ֵחי ָו( ְד ַמ ְר ָבת‬ ‫הִ‬
‫חיות של המרכבות והמחנות של‬ ‫ָפי‬‫‪ַ +‬מ ִ ְר ַיי( ְ‪ַ 6‬מ ְל ֲא ִכי( ַח ת ְר ִ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ג'‬ ‫שערי‬ ‫נ‬

‫מלאכי חיות שרפי ואופני יפרשו‬ ‫אפ‪ִ9‬י ַ= ְר ֵי ַ& ְד ַפ ְיה‪ְ +‬ל ַק ָ) ָלא ֵלי‪5‬‬‫וְ ַ‬
‫כנפיה לקבל אותו בשמחה ובניגו(‪.‬‬ ‫ְ) ֶח ְד ָוה ְ)נִ ג‪ָ +‬נא‪:‬‬

‫סו; דבר אי( פה שיכול לומר את‬ ‫ימר‬‫ָבר ֵלית =‪ָ +‬מא ְ‪ָ 6‬י ִכיל ְל ֵמ ַ‬ ‫‪ָ 6 Û…ÂÒ‬‬
‫השכר שלו באותו עול לדורי‬ ‫ָל ָמא ְל ָדרֵי‬ ‫‪ְ 8‬ג ָרא ִ‪6‬י ֵלי‪ַ )ְ 5‬הה‪+‬א ע ְ‬
‫דורות‪ .‬זכאי הוא מי שמשרה את‬ ‫ָ‪ִ 6‬רי(‪ַ .‬ז ָ‪#‬ה ִאיה‪ַ +‬מא( ְד ַי ְ ֵרי‬
‫הקב"ה בכל האברי שאילו יחסר‬ ‫ָרי‬ ‫ק‪+‬ד ָא ְ) ִרי ה‪+‬א ְ)כָל ֵאב ִ‬ ‫ְל ְ‬
‫אבר אחד שיהא פנוי ממנו שאינו‬ ‫ִ‪6‬ילֵי‪ִ 6ְ 5‬אי ַח‪ֵE‬ר ַחד ֵאבֶר ָ=נ‪+‬י ִמ ֵ‪9‬י‪5‬‬
‫שורה עליו צרי בעבור אותו אבר‬ ‫ְ‪6‬לָא ַ ְר ָיא ָעלֶי‪ִ ,5‬א ְצ ְט ִרי ְ ְ)גִ י( ַהה‪+‬א‬
‫לחזור בגלגול לעוה"ז עד שישתל‬ ‫ֵא ֶבר ְל‪ֲ 8‬ח ָז ָרא ְ) ִג ְלג‪ָ +‬לא ְ) ָע ְל ָמא עַד‬
‫בכל האברי בדיוק( דצל ה '‪ ,‬שא‬ ‫יב ִרי ִ) ְדי‪ְ +‬ק ָנא‬‫ְ‪ִ 6‬י ִ ְ ִלי ְ) ‪7‬כלה‪ֵ +‬א ָ‬
‫חסר אבר אחד אי( הוא בצלמו‪ .‬סו;‬ ‫ְ‪ֶ 6‬צ ֶל ה'‪ִ 6ְ ,‬אי ַח ֵ‪E‬ר ַחד לָאו ִאיה‪+‬‬
‫סו; כל מה שישתדל הב( אד‬ ‫ַלמ‪ .‬ס; ס; ָל ַמה ְ‪ִ 6‬י ְ ַ ֵדל ַ)ר‬ ‫ְ)צ ְ‬
‫בעבור הקב"ה ושכינתו כאשר‬ ‫ק‪+‬ד ָא ְ) ִרי ה‪+‬א‬ ‫ְ‬ ‫ָנ ֲהוֵי ְ)גִ י(‬
‫עושה מצותיו‪ ,‬כ מדה כנגד מדה‬ ‫ֲכי ִמ‪ָ6‬ה‬ ‫‪ִ +‬כי ְנ ָא ַד ָע ֵביד ִ=ק‪+‬די‪ַ ,‬וה ִ‬‫ְ‬
‫ישתדל הקדוש ברו הוא בעבורו‬ ‫ק‪+‬ד ָא ְ) ִרי ה‪+‬א‬ ‫ְ ֶנגֶד ִמ‪ָ6‬ה י ְִ ַ‪ֵ6‬ל ְ‬
‫ובעבור בת זוגו באותו עול‪.‬‬ ‫ְ)גִ י ֵני‪ַ + 5‬בת ז‪ֵ +‬גי‪ַ )ְ 5‬הה‪+‬א ָע ְל ָמא‪:‬‬
‫נא‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ד'‬ ‫שערי‬

‫‪:ȃÚȃ·¿¯»‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫‪:˙…·…Âh«‰ Ô«È¿ƒ˜ ¯«ÎN‬‬
‫‪¿ ƒ·e ˙…ÂÚ»¯»‰ ˙…ÂcƒÓ L∆…Ú¿a‬‬

‫וְא ֵי‬ ‫ֲבירת ִא ֵי ָד ַל ָק ִ‬ ‫¬‪ִ ‰»Â‬היא ֹרֶ ְל ַה ְר ֵה ע ֵ‬ ‫‪‡«b«‰‬‬
‫ֲבר ְל ִ" ְנת ְל ַד ֵר ְל ָהרַע‬ ‫ ָד ַל ֲח ֵבר‪%ִ ,‬י ‪$‬רֵ ְל ַה‪ ִ#‬יק ַלח ֵ‬
‫וְא ֵינ ַל ָק ֶ ֵ‪ִ %ְ %‬תיב ) ְ*ב ִָרי ח' י"ד( ְורָ‬ ‫ָא ֶ&ה רַת‪ִ .‬‬ ‫ָע ָליו‪ ,‬וְ כ ֵ‬
‫סטה *ַ‪ 2‬ה' ע"א( ָ‪%‬ל‬ ‫ַת ינ ז"ל ) ָ‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫ְל ָב ֶב ָ‪ .‬וְ ָ ַכ ְח ָ‪ֶ -‬את ה' ֱאל ֶֹהי ָ‪ ,.‬וְ ְ‬
‫ֲבת ה' ‪ָ%‬ל‬ ‫ֱמר ) ִמ ְ ֵלי ט"ז ה'( ‪-‬ע ַ‬
‫‪-‬ע ָבה‪7ֶ ֶ ,‬א ַ‬ ‫ֶ‪ 5ַ$ ֵ6‬ת ָהר ַח ִנ ְקרָא ֵ‬
‫מר ) ָ( ְ ַ ְמ ָ‪-‬א ַמא ְ* ִאית ֵי‪ ,8‬וְ רָא י ְלג ְָדע ְ‪ֲ %‬א ֵירָה‬ ‫‪ַ ְ$‬ב‪ֵ 8‬לב‪ .‬וְ ְ‬
‫עבד עֲב ָדה ָז ָרה‬ ‫ֶלת ָע ָליו וְ ָק ל ְ‪ֵ %‬‬ ‫ֲפר נִ נְ ָער ְ ִכינָה ְמ ַי& ֶ‬ ‫וְ ֵאי ע ָ‬
‫כפר ָ ִע ָ;ר‪ְ ,‬כ ִא& ָא ַעל ‪ָ%‬ל ָה ֲערָית <‪ְ &ָ %‬כ ִא& ָנָה ָ ָמה‪,‬‬ ‫ְכ ֵ‬
‫בינ ‪ֹ& ,‬א‬ ‫ָה ִ‬ ‫=בר ָ‬‫ֲפ& ֶ‪ְַ 6‬קנֶה ְל ַה ָ;ד ָר ְ‪ .‬ה א ָ ַמיִ וְ ֶא ֶר> ְ‪ְ %‬‬ ‫ַוא ִ‬
‫על ֶ&ֹא‬ ‫ֱס‪ִ 2‬מ ָה ָ‬ ‫ֵיה‪ ֹ7‬וְספ ִמ ְת ַמ ֵעט וְ ֶנא ַ‬ ‫ִי ָ‪ֶ 7‬קה ִמ ִ*ינָ‪ֶ 8‬ל ‪ִ $‬‬
‫ַ ֵע ֶ ָ‪%‬ל ַח ְכ ֵמי *ר ָהי ְל ָפנָיו ְ‪ִ %‬ע ְ" ֵבי ַה ָ?דֶה‬ ‫ֲפ& ְיר ְ‬ ‫ִזְ ַמ‪ַ .7‬וא ִ‬
‫) ַסנְ ֶהדְרִ י ַ*‪ 2‬ק"א ע"ב( ְולֹא ָהיָה ְתרָת * ִֹפי וְ ָהיָה נֶה ק"ג ָ@נִ י ַ‪-‬רָה‬
‫לֹא ֶנ ֱענַ וְ נִ ְטרַד ִמ ָהעלָ ַה‪ֶ#‬ה ְו ָהעלָ ַה ָא ֶא ָ&א ִמ ְ@נֵי ‪ 5ַ$‬ת‬
‫ְאמרֶת ֵאי‬ ‫*חק ַר ְגלֵי ַה ְ‪ִ A‬כינָה ִמ ְס ַ‪ֶ &ֶ -‬קת ִמ ָהע ָל ו ֶ‬ ‫ָהר ַח‪ְ ,‬כ ִא& ֵ‬
‫על‪ .‬מרֵד ְ ַמ ְלכ ת ָ ַמיִ‪ִ ,‬מ ְת ַע ֵ‪2B‬‬ ‫ַחד ָ ָ‬ ‫כלי לָד ר י ַ‬ ‫אֲנִ י ְוה א ְי ִ‬
‫ֱמר ) ְ‪ִ -‬ה ִ&י‬ ‫ָכי ַה ָ;ד ָר ְ‪ .‬ה א ֶ ֶ‪7‬א ַ‬ ‫ֶ‪ַ .‬מ ְלכֵי ַה ְל ִ‬‫ְ ַט ִ&ית ֶל ֶמל ְ‬
‫ד ַו ֲה ָויָת ִמ ִ‪@ָ B‬ה ְסר ָחה‬ ‫ָאה ָה ָ‬ ‫ל"ג א'( ה' ָמ ַל ְ‪ֵ$ .‬א ת ָל ֵב‪ָ .‬ב ָמה י ְִת‪ֶ $‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ד'‬ ‫שערי‬ ‫נב‬

‫=חר מת ִר ָה וְ ת ֵל ָעה‬
‫יצירָת ְ ַד נִ ָ*ה ְב ַח‪ָ6‬יו ִט‪ 2 7‬וְ ִס ְרח ְו ַ‬
‫וִ ִ‬
‫ֵיה‪:ֹ7‬‬
‫ֲרית ‪ $‬פ ‪ָ $‬ע ָפר ְונ ְַפ י ֶר ֶדת ְלג ִ‬
‫וְ =ח ִ‬

‫‪ָ Ì»Ó‬ה ֲע ָנוָה וְ ַה ִ‪ְ A‬פל ת‪ֵ ,‬א י ִמ ָ*ה ‪ ְ$‬ד ָלה ִמ ְנָה‪%ִ .‬י מ ֶֹ ה ַר ֵ נ‬ ‫‡»¿‬
‫יאי ְתרָה ְב ִמ ְצות ְוי ְִר=ת ֵח ְט א לֹא‬ ‫ע"ה ַר ָ ֶל ָ‪%‬ל ַה‪ִ ְ7‬ב ִ‬
‫ֱמר ) ְ ִמ ְד ַר י"ב ג'( וְ ָה ִאי מֹ ֶה ָענָיו ְמ אֹד‪.‬‬ ‫נִ ְ ַ‪ַ ֵ -‬ח ֶא ָ&א ַ ֲע ָנוָה‪7ֶ ֶ ,‬א ַ‬
‫ירד ִל ְ ‪ֵ ֹ%‬א ֶצל‬ ‫יח ְ ֵמי ָמר ְו ֵ‬ ‫ֵצא ְל ַמד ִמ הקב"ה ֶ ֵהנִ ַ‬
‫ַה ְ‪ָ A‬פ ִלי‪ֱ 7ֶ ֶ ,‬א ַמר )י ְַ ְעיָה נ" ז ט"ו ( ָמר ְו ָקד ֶא ְ‪ ֹ%‬וְ ֶאת ַ* ָ‪ %‬א ְו ָ ַפל‬
‫ר ַח ‪ְ .‬כ ִתיב ) ְ‪ִ -‬ה ִ&י ל"ד כ' ( ָקרב ה' ְל ִנ ְ ְ ֵרי ֵלב‪ְ ,‬כ ִתיב ) ְ‪ִ -‬ה ִ&י ט" ו א' ( ִמ י‬
‫י‪ .‬וכו' נִ ְבזֶה ְ ֵעינָיו נִ ְמס‪ .‬וְ =‪ַ 2‬על ִ@י ֶ ַה ִ‪ְ 6‬רה ְ‪ִ %‬תיב‬ ‫יָג ר ְא ָֹה ֶל ָ‬
‫ָ‪ִ ) ,8‬א‪6‬ב כ"ח כ"ח( ֵה ְיִר=ת ה' ִהיא ָח ְכ ָמה‪ְ ,‬כ ִתיב )י ְַ ְעיָה ל"ג ו'( ִי ְר=ת ה'‬
‫תינ ז"ל )יְר ַ ְל ִמי ַ ָת פ"א ה"ג( ִ‪%‬י ִהיא ָע ֵק ב ֶאל‬ ‫מר ַר ֵ‬ ‫אצר‪ְ ,‬‬ ‫ִהיא ָ‬
‫ָה ֲע ָנוָה‪%ְ ,‬מ ֶ ָ‪%‬ת ב ) ִמ ְ ֵל י כ"ב ד'( ֵע ֶקב ֲע ָנוָה ְיִר=ת ה' ‪ִ .‬מי ֶ ַ* ְע‪-‬‬
‫ֱמר ) ְ‪ִ -‬ה ִ&י נ " א י"ט ( ִז ְב ֵחי‬
‫ְ ָפ ָל ה ָע ָליו ְ‪ִ %‬א& ִה ְק ִריב ָ‪%‬ל ַה ָ; ְר ָנת ֶ ֶ‪7‬א ַ‬
‫ֱאל ִֹהי ר ַח ִנ ְ ָרָה‪ְ .‬ולֹא עד ֶא ָ&א ֶ ֵאי ְ‪ִ -‬פ ָ&ת נִ ְמ ֶא ֶסת וכו'‪ְ .‬ו ֵאי‬
‫"ר ) ָ‬
‫סט ה ד‪ 2‬ה '‬ ‫ד ִנ ְ ַמ ַעת ֶא ָ&א ִא ֵ‪ֵ %‬מ ִ"י ַע ְצמ ַ‪ָ ָ %‬‬ ‫ְ‪ִ -‬פ ָ&ת ֶל ָ‬
‫ֱמר )י ְַ ְעיָה ס" ו כ"ג ( ְו ָהיָה ִמ ֵ*י חֹדֶ ְ ָח ְד וְ ג' יָבֹא ָ‪%‬ל ָ ָ"ר‬ ‫ע"א(‪7ֶ ֶ ,‬א ַ‬
‫=יט ֶאל ָע ִני ְנ ֵכה ר ַח ‪.‬‬ ‫ְל ִה ְ ַ‪ֲ -‬חות וְ ג'‪ְ .‬כ ִתיב )י ְַ ְעיָה ס"ו ב' ( ְו ֶאל זֶה ִ‬
‫ר>‪ֱ 7ֶ ֶ ,‬א ַמר‬ ‫ד ָ ֶ‬ ‫וְ ָכל ִמי ֶה א ָע ָניו ‪$‬רֵ ְל ַה ְרת ְ ִכינָה ַעל ָה ָ‬
‫) ְמת כ ' י"ח( מ ֶֹה נִ ‪ֶ ַ$‬אל ָה ֲע ָר ֶפל‪ִ ,‬מי ָ‪ַ $‬ר ל זֶה ַענְ וְ ָתנ ת‪ֱ 7ֶ ֶ ,‬א ַמר‬
‫) ַ ִ ְד ָר י"ב י"ג( וְ ָה ִאי מ ֶֹה ָע ָניו ְמאֹד‪:‬‬
‫נג‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ד'‬ ‫שערי‬

‫ידי זְ ִריז ת‬ ‫סטה( זְ ִהיר ת ְמ ִביה ִל ֵ‬ ‫אמר )ס‪ָ 2‬‬
‫ְחס ֶ ָי ִאיר ֵ‬ ‫«‪ ‡»p‬ר ִ‬
‫ַי ִ@ינ ָ‬ ‫‪˙¿Â‬‬
‫ידי ְנ ִק‪ 6‬ת‪ ,‬נְ ִק‪ 6‬ת ְמ ִביה ִלידֵי ָט ֳהרָה‪ ,‬וְ ָט ֳהרָה‬ ‫ִזְריז ת ְמ ִביה ִל ֵ‬
‫<‪A‬ה ִלידֵי ֲע ָנוָה וכו'‬ ‫<‪A‬ה‪ְ ,‬קד ָ‬ ‫ְמ ִביה ִלידֵי ְ@ ִרי ת‪ְ ,‬פ ִרי ת ִלידֵי ְקד ָ‬
‫ֱמר ) י ַ‬
‫ְ ְע יָה ס"א א'(‬ ‫ידי ר ַח ַה; ֶֹד‪7ֶ ֶ ,‬א ַ‬ ‫דלה ִמ <‪ִ ְ ֶ ,&ָ %‬ביה ִל ֵ‬‫ַו ֲע ָנוָה ‪ָ ְ$‬‬
‫אתי ְל ַב ֵ?ר ֲענָוִ י‪:‬‬
‫ָע ָמ ַח ה' ִ‬ ‫ר ַח ה' ֱאל ִֹהי ָעלַי י ָ‬

‫¿‪ִ eÁ‬מ ָ‪ַ ) -‬סנְהֶדְ ִרי פ"ח ע"א( ֵאיזֶה ֶ ָהע ָל ַה ָא ַענְ וְ ָת ְ ָפל ֶ ֶר ְ‪.‬‬ ‫‪ÏL‬‬
‫‪»¿Â‬‬
‫ְתא ְ‪ִ -‬די ָרא וְ לֹא ַמ ְחזִיק ִטיב ָתא‬ ‫ַ‪ֵ6‬י‪ַ 2‬ע‪ֵ6‬יל וְ ַ‪ֵ6‬י‪ 2‬נ ִָפיק ְו ָג ֵריס ְא ָרי ָ‬
‫ְל ַנ ְפ ֵשי‪ִ ) .8‬מ ִ‪ָ $‬ילה ַ*‪ 2‬ט"ו ע"ב‪ַ ,‬ס ֶנְה ְד ִרי *ַ‪ 2‬ק"א ע"ב( וְ ָע ִתיד ַה ָ;ד ָר ְ‪ .‬ה א‬
‫למר ) י ַ‬
‫ְ ְע יָה כ"ח‬ ‫ֲטרָה ְרֹא ‪ָ%‬ל ַצ ִ*יק וכו'‪ ,‬יָכל ַל‪ֹ%‬ל ַ‪ְ -‬למ ד ַ‬ ‫ִל ְהית ע ָ‬
‫ה'( ִל ְר ַע‪ְ ,‬ל ִמי ֶ ֵ ִ"י ַע ְצמ ְ‪ִ %‬י ַריִ‪:‬‬

‫תרגו ‪ F‬בספר הזוהר פרשת שלח‪ ,‬כ‪ .‬התחיל‬ ‫) ַ*‪ 2‬קס"א(‬ ‫ָת ְ ַלח‬ ‫∆¯ ַה‪ַֹ #‬הר ָ@ר ַ‬ ‫‪Ù≈Ò¿·e‬‬
‫לדרוש ראש הישיבה‪ .‬זכאי הוא מי שמקטי‬ ‫יב ָ‪-‬א‪ַ ,‬ז ָ‪%‬ה ִאיה‬ ‫ֲכי ָ@ ַתח רַב ְמ ִת ְ‬ ‫הִ‬
‫עצמו בעוה"ז כמה הוא גדול בעוה"ב‪ .‬מי‬ ‫ַמא ְד= ְז ִעיר ַ‪ְ $‬ר ֵמי‪ַ ְ 8‬ה ִאי ָע ְל ָמא‪,‬‬
‫שהוא קט הוא גדול‪ ,‬ומי שהוא גדול הוא קט‪.‬‬ ‫ְ‪ָ %‬מה ִאיה רַב ְ ַהה א ָע ְל ָמא‪ַ ,‬מא‬
‫עוד ש בפרשת תרומה‪ .‬למה נקרא יחזקאל ב‬ ‫ְ* ִאיה ז ִָעיר ִאיה ַרב ַמא ְ* ִאיה ַרב‬
‫בוזי על שהיה מבזה עצמו לגבי מי שגדול‬ ‫ָת ְ‪-‬ר ָמה‬ ‫ִאיה ז ִָעיר‪ ,‬עד ָ ָ@ר ַ‬
‫ממנו‪ .‬ועל זה זכה להקרא ב אד‪ ,‬מה שלא‬ ‫ְחזְ ֵקאל ֶ ִזי‪,‬‬ ‫) ַ*‪ 2‬קס"ו( ֲא ַמאי ִא ְק ִרי י ֶ‬
‫נקרא כ‪ .‬ב אד אחר‪ .‬ונקרא ר כמו שכתוב‬ ‫ַי ַמא‬ ‫ָמי‪ְ 8‬לג ֵ‬ ‫ַעל * ֲה ָוה ְמ ַב‪ֶ#‬ה ְ‪$‬ר ֵ‬
‫ברכאל הבוזי ממשפחת ר‪:‬‬ ‫ְד ָגדל ִמ י ֵני‪ , 8‬וְ ַע ל ָ* א ָז ָכה ְל ִא ְת ְק ִרי‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ד'‬ ‫שערי‬ ‫נד‬

‫ְ‪ִ %‬ד ְכ ִתיב ) ִא‪6‬ב ל"ב‬ ‫ֲכי ַר נָ = ֲחרָא ו ְִא ְק ִרי רָ‬ ‫ֶ דָ ַמה ְ* ָלא ִא ְק ִרי ה ִ‬
‫ַתינ ז"ל ) ַ‪ֲ -‬ענִית ַ*‪ 2‬ז' ע"א(‬‫מר ר ֵ‬ ‫ב'( ֵ ַר ְכ ֵאל ַהב זִ י ִמ ִ ְ ַ@ ַחת רָ וכו'‪ְ ,‬ו ְ‬
‫הל ִכי ֶא ָ&א ְל ָמק‬ ‫ָל ָה ִנ ְמ ְ ָלה ַה‪-‬רָה ְל ַמיִ‪ַ ,‬מה ַה ַיִ ֵאינָ ְ‬
‫=רֵי ִמי ֶ ֵאינ‬ ‫נָמ ְ‪ֵ .ְ %ָ ,.‬אי ַה‪-‬רָה רָה ֶא&ָא ְ ִמי ֶר ח נְ מ ָכה‪ְ .‬‬
‫אמר ) ְ‪ִ -‬ה ִ&י נ"א י"ט( ִז ְב ֵחי‬
‫קצ‪ 2‬וְ ר ח נְ מ ָכה ְ ֵפ ָלה ַה ְר ֵה‪ .‬וְ כֵ ה א ֵ‬ ‫ֵ‬
‫נ"א ַה‪ֹ%‬ל ִל ְרצ‬ ‫ֲר ְי‪ַ .‬ה‪ֹ%‬ל וְ ֵ‬ ‫=רֵי ִמי ֶ ַא ִ‬ ‫ֱאל ִֹהי ר ַח נ ְִ ָרָה‪ְ .‬‬
‫נ"א ָעו‬ ‫אמר ) ִמ ָיכה ז' י"ח( ֵ‬ ‫ע"ה ַע ְצמ ְ‪ִ %‬י ַריִ וְ ֵכ ה א ֵ‬ ‫רא וְ ֶ‬ ‫ְ‬
‫=רֵי‬‫ֲלת‪ְ ,‬ל ִמי ֶ ֵ ִ"י ַע ְצמ ִי ַריִ‪ְ .‬‬ ‫עבר ַעל ֶ@ ַע ִל ְ ֵא ִרית ַנח ָ‬ ‫וְ ֵ‬
‫ָ=ס <ק@ָה ַה ַ‪ְ -‬ח‪-‬נָה‬ ‫ָ"י ַע ְצמ ָע ָפר ֶ ַה‪ֹ%‬ל י ְִר ְמס ה וְ י ְִהיֶה ‪ְ %‬‬ ‫ ָד ֶ‪ִ 6‬‬
‫ָתד ַה ְ‪7‬מ ָכה ֶ ַה‪ֹ%‬ל ִנ ְת ִלי ָ‪ 8‬וכו'‪:‬‬ ‫ֶ ַה‪ֹ%‬ל ַ* ִ‪A‬י ָ‪ְ 8‬כי ֵ‬

‫ָרי *ַ‪2‬‬ ‫ַתינ ז"ל‬
‫) ְנד ִ‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫וְק ל ‪ָ%‬מה ‪ְ .‬ו ְ‬ ‫«‪ Ò‬ה א ָענָ‪ַ 2‬ה ַ‪ֲ $‬אוָה ָ‬ ‫‪Ú«k«‰‬‬
‫מר‬
‫ל ִטי ‪ .‬וְ ְ‬ ‫ֵיה‪ְ ֹ7‬‬ ‫<ר ָענ<‪6‬ת ֶל ‪ִ $‬‬ ‫‪%‬עס ‪ָ%‬ל ִמינֵי @ ְ‬‫כ"ב ע"א( ָ‪%‬ל ַה ֵ‬
‫עתיו וְ ַה ְ ַ ֵר‬
‫ַתינ ז"ל ) ַ ָת ַ*‪ 2‬ק"ה ע"ב( ַה ְ ַק ֵר ַע ְ ָגדָיו ו ְַה ְ ַפ‪ֵ#‬ר ְמ ָ‬
‫ר ֵ‬
‫ֱמר ) ְ‪ִ -‬ה&ִ י פ"א י'( לֹא‬
‫ֲבדה ָזרָה‪7ֶ ֶ ,‬א ַ‬
‫עבד ע ָ‬ ‫ֶי‪ֵ %ְ .‬‬ ‫ֲמת י ְֵהא ְ ֵעינ ָ‬‫ֵ‪ִ %‬לי ַח ָ‬
‫‪%‬עס ֵאי‬ ‫ַתינ ז"ל )נְ ד ִָרי ַ*‪ 2‬כ"ב ע"ב( ‪ָ%‬ל ַה ֵ‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫י ְִהיֶה ְ ָ‪ֶ .‬אל זָר‪ .‬וְ ְ‬
‫מסי‪ִ 2‬ט ְ@ ת ְב ָי* ַע‬ ‫ִ‬ ‫ְ ִכינָה חֲ ָבה ְ‪%‬נ ְֶג* ְמ ַ ֵ‪ַ %‬ח ַ‪ְ -‬למ ד‬
‫ֱמר ) ִמ ְלֵי כ"ט כ"ב( ַב ַעל ֵח ָמה רַב ָ@ ַע‬ ‫<‪6‬תיו‪7ֶ ֶ ,‬א ַ‬
‫<י ִמ ְ‪#‬כ ָ‬ ‫ֲונתיו ְמר ִ‬
‫ֶע ָ‬
‫‪%‬עס ִא ָח ָכ ה א ָח ְכ ָמת‬ ‫ַתינ ז"ל ) ְ@ס ִָחי ַ*‪ 2‬ס"ו ע"ב( ‪ָ%‬ל ַה ֵ‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫וְ ְ‬
‫מר ֵלי‪ֵ 8‬א ִל‪ָ6‬ה זָכ ר‬ ‫יע וכו'‪ ,‬וְ ַ‬ ‫ֱל ָ‬
‫ִמ ְס ַ‪ֶ &ֶ -‬קת ִמ ֶ‪ִ , 7‬מ ָ‪ָ 7‬ל ִמ ֶֹה ֵמא ִ‬
‫ְלטב ) ְרָכת ַ*‪ 2‬כ"ט ע"ב( ְלרַב יְה ָדה לֹא ִ‪ְ -‬ר ַ‪-‬ח ְולֹא ֶ‪ְ -‬ח ָטא‪.‬‬
‫נה‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ד'‬ ‫שערי‬

‫תרגו ‪ F‬בזוהר פרשת תצוה א ב אד כועס עוקר‬ ‫)קפ"ב א' רס"ג ב'(‬ ‫ָת ְ‪ַ -‬צֶה‬ ‫«¯ ָ@ר ַ‬ ‫‪‰…f«·e‬‬
‫תא ממנו נשמה עליונה קדושה להשרות במקומה סטרא‬ ‫ִאי ַר ָנ ָ‪ִ %‬עיס ָעקַר ִמֵני‪ִ 8‬נ ְ ָמ ָ‬
‫=‪-‬רָ‪ 8‬אחרא‪.‬וזה הוא ב אד שמורד באדונו ואסור‬ ‫יא ְל ִמ ְ ֵרי ְ ְ‬ ‫ַ* ָ‬ ‫י&ה ק ִ‬ ‫ִע ָ‬
‫ח ָרא וְדָא ִאיה ַר ָנ להתקרב להיות עמו‪ .‬זה הוא טור‪ 2‬נפשו באפו דטור‪2‬‬ ‫ִס ְט ָרא = ֲ‬
‫בא את נפשו ומשרה במקומה אל זר‪ .‬כי במה שחשב הוא‬ ‫ֲסיר ְל ִא ְת ְק ָר ָ‬ ‫ְד ָמ ֵריד ְ ָמא ֵרי‪ַ 8‬וא ִ‬
‫ַפ נקרא עבודה זרה‪.‬ומי שמדבר עמו כאלו מתחבר לע"ז‬ ‫ַ ֲה ֵדי‪ְ ,8‬ו ָדא ִאיה טרֵ‪ 2‬נ ְ‬
‫ְ=רֵי ממש‪ .‬שבודה זרה ממש שורה בתוכו‪ .‬ואסור‬ ‫ְ=@‪ָ *ְ ,‬ט ִרי‪ַ 2‬נ ְפ ֵשי‪ 8‬ו ְ‬
‫ב ה א‪ ,‬להסתכל בפניו ועליו כתוב אל תפנו אל האלילי‪.‬ועל‬ ‫ֶח ַ‬‫=‪-‬רָ‪ֵ 8‬אל זָר‪%ִ ,‬י ָ ָמה נ ְ‬ ‫ְ ְ‬
‫‪ֵ -‬עי זה כתוב אלהי מסכה לא תעשה ל‪ ..‬וכל טומאות יש‬ ‫עֲבדָה ָזרָה ִא ְק ִרי‪ַ ,‬מא ְד ִא ְ ָ‬
‫ֲבדָה ָזרָה לה טהרה חו> זה‪ ,‬בעבור שמטמא גופו מבית‬ ‫ִע ֵי‪ִ %ְ 8‬א& ִא ְת ַח ֵר ַלע‬
‫ ְרָיא ומחו>‪ .‬ומטמא את כל הנפש‪.‬ואפילו כאשר יבא ב‬ ‫ַמָ‪ַ ,‬דעֲבדָה ָזרָה ַמ ָ ַ‬
‫וְסיר ְל ִא ְס ַ‪ָ %ָ -‬לא ְ=נְ @י אד זה ויעקור לסטרא אחרא מתוכו מכל וכל‬ ‫ְ ַגֵוי‪ִ ,8‬‬
‫ע ֵלי‪ִ %ְ 8‬תיב )וְ י ְִקרָא י"ט ד'( =ל ִ‪ְ -‬פנ ֶאל לעול‪ ,‬אחר כ‪ .‬ישתדל להתקדש ולהמשי‪ .‬אותה‬ ‫ַוֲ‬
‫ילי‪.‬וְעַל *ָא ְ‪ִ %‬תיב ) ְמת ל"ד י"ז( נשמה של הקדושה עליו‪ ,‬אז הלואי שיתקדש‪ .‬וכיו‬ ‫ֱל ִ‬‫ָהא ִ‬
‫ָ‪ ..‬וְכָל דנעקרא ממנו פע אחת כמה יעשה הב אד עד‬ ‫ֲ"ה ל ְ‬ ‫ֱאל ֵֹהי ַמ ֵ‪5‬כָה לֹא ַ‪-‬ע ֶ‬
‫ה ִאי‪ְ ,‬גִ י שישוב למקומה‪:‬‬ ‫ְמ ָס ֲא ַב ָיא ִא ְת ַד ְ‪ָ %‬יי ַר ֵמ ַ‬
‫ֲפ& ‪ַ%‬ד ֵתי ַה ִאי ַר‬ ‫ִד ְמ ָס ֵאיב ‪ָ $‬פא ִמ‪ִ $‬מ ַר‪ ,‬וְ ַנ ְפ ָשא ‪%‬לָא ְמ ָסב‪ַ .‬וא ִ‬
‫ָנ וְ ָע ַקר ְל ַהה א זָר ִמ ַ‪ֵ$‬וי‪ִ 8‬מ‪ָ%‬ל ו ְָכל ְל ָע ְל ִמי ְל ָב ַתר ִא ְ ַ‪ֵ*-‬ל ְל ִא ְת ַק ָ* ָא‬
‫יא ֲע ֵלי‪ֵ %ְ ,8‬די‪ְ ,‬לוַאי ְד ִא ְת ַק ֵ*‬ ‫ַ* ָ‬ ‫ְל= ְמ ָ ָכא ַה ִהיא ִקד ָא ְד ִנ ְ ָמ ָתא ק ִ‬
‫ֲביד ַר ָנ ַעד ִ*י ֵתית ב‬ ‫ַה ַיע ִ‬ ‫ְ* ֵכיָו ַ* ֲע ָר ַקת ִמֵני‪ִ 8‬ז ְמָנא ֲח ָדא ‪ָ %‬‬
‫=‪-‬רָ‪:8‬‬ ‫ְל ְ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ד'‬ ‫שערי‬ ‫נו‬

‫ְמר ז"ל )ר"ה *ַ‪ 2‬י"ז( ַמא‬ ‫»‪ִ ˙e‬היא ָענָ‪ִ 2‬מ ַה ַ‪ֲ $‬אוָה ִמ ַה ַ‪ַ %‬עס‪ .‬ו ְ‬ ‫‪„¿t«w«‰‬‬
‫נ"א‬ ‫ֱמר ) ִמ ָיכה ז' י"ח( ֵ‬ ‫ֲונתיו‪7ֶ ֶ ,‬א ַ‬
‫ֲלי ל ע ָ‬ ‫ְד ָק ֵ@יד ַק ְ@ ִדי ֵלי‪ 8‬וְ ֵאי מח ִ‬
‫בל‬ ‫עבר ַעל ֶ@ ַע‪ַ ,‬‬ ‫נ"א ָעו ְל ִמי ֶ ֵ‬ ‫עבר ַעל ָ@ ַע‪ְ ,‬ל ִמי ֵ‬ ‫ָעו וְ ֵ‬
‫מר ז"ל ) ַ ָת ַ*‪ 2‬ל"ב ע"א( ְלע ָל י ְַב ֵ; דָ‬ ‫*תיו וכו'‪ְ .‬‬ ‫ֲביר ַעל ִמ ָ‬ ‫ַה ַע ִ‬
‫ִ‪ָ ְ -‬ע ָפר ִ@יה ‪ ,‬י ִֵ‪ְ -‬ל ַמ ֵ‪%‬ה ְל ִחי י ְִ" ַע‬ ‫ֲמי ְכָל י ְבכָל ֵעת‪ ,‬י ֵ‬ ‫ַרח ִ‬
‫אמר‬‫ְ ְע ָיה ֵ‬ ‫‪A‬מ ַע ֶח ְר ָ@ת וְ ֵאינ ֵמ ִיב‪ .‬וְ ֵכ י ַ‬ ‫=רֵי ִמי ֶ ֵ‬ ‫ְ ֶח ְר ָ@ה‪ְ ,‬‬
‫ֲביר‬ ‫ֲכ ִמי )ר"ה ַ*‪ 2‬י"ז ע"א( ָ‪%‬ל ַה ַע ִ‬ ‫מר ח ָ‬ ‫ָ‪ְ .‬‬ ‫ָת ִ‪-‬י ְל ַמ ִ‪%‬י‪ְ % .‬‬
‫)י ְַ ְעיָה ג' ו'( ‪ֵ$‬וִ י נ ַ‬
‫נ"א ָעו‬ ‫ֱמר ) ִמיכָה ז' י"ח( ֵ‬ ‫ֲב ִירי ל ַעל ָ‪%‬ל ְ@ ָ ָעיו ֶ ֶ‪7‬א ַ‬ ‫*תיו ַמע ִ‬ ‫ַעל ִמ ָ‬
‫@ת ֵא ִל‪ָ6‬ה ז" ל )ס‪ֵ 2‬ר ִ‬
‫אית ָח ְכ ָמה ַ ַער ג '(‬ ‫מר ְ <ח ַ‬ ‫עבר ַעל ָ@ ַע וכו'‪ .‬וְ ְ‬ ‫וְ ֵ‬
‫ֲב‪ִ ,‬מי ֶ ֵאינ ִמ ְת ַ‪ֵ %‬עס ִמי ֶ ֵאינ‬ ‫לה ַה ָ;ד ָר ְ‪ .‬ה א אה ָ‬ ‫ְ ָ‬
‫*תיו‪:‬‬
‫עמד ַעל ִמ ָ‬ ‫ִמ ְ ַ‪ֵ%-‬ר ִמי ֶ ֵאינ ֵ‬

‫ַכ ָ‪-‬‬
‫ַי ְנח נְ ָיא ַה‪ָ$‬דל ָ ֶמה ֶה ֱאר ְ‬ ‫יבא ) ְמ ִג ָ&ה כ"ח ע"א( ְלר ִ‬ ‫ֲק ָ‬ ‫«‪ Ï‬ר ִ‬
‫ַי ע ִ‬ ‫‪‡L‬‬ ‫‪»¿Â‬‬
‫*תי‪.‬‬
‫ָמי לֹא ִק ַ ְל ִ‪-‬י ַמ ָ‪-‬נת וְ לֹא ָע ַמ ְד ִ‪-‬י ַעל ִמ ַ‬ ‫מר ל ִמ‪ַ 6‬‬ ‫ָמי וְ ַ‬ ‫יִ‬
‫מר ֵלי‪ַ 8‬מאי‬ ‫ה ַע ָח ַל ְ‬ ‫מר ז"ל )ר"ה ד‪ 2‬י"ז ע"א( רַב ה ָ‪7‬א ַר ְי <‬ ‫וְ ְ‬
‫האיל ְולֹא מ ִקי ְ ִמ ְיל ֵתי‪ 8‬לֹא‬ ‫מר קב"ה ִ‬ ‫ֲכי ַ‬ ‫מר ָלה ה ִ‬ ‫ָחזִ ית ַ‬
‫מר‬‫עבר ַעל ָ@ ַע‪ .‬וְ ְ‬ ‫נ"א ָעו ְו ֵ‬ ‫ֱמר ) ִמיכָה ז' י"ח( ֵ‬ ‫‪ְ -‬קמ ַ ֲה ֵדי‪7ֶ ֶ 8‬א ָ‬
‫ְהיָה רַב = ָחאי ַר יֹא ִ ָיה ָקב ר וְ רָה‬ ‫ַח ָמ ָח ַפר ֵ‪-‬ל ֶא ָחד ו ָ‬ ‫ז"ל רַב נ ְ‬
‫ָמי לֹא ָע ַמ ְד ִ‪-‬י ַעל‬ ‫מר ָלה ִמ‪ַ 6‬‬ ‫מר ֵלי‪ַ 8‬מאי ַה ִאי ַ‬ ‫מתיו ְ‬‫ַק‪ַ ְ ָ6‬ע ְצ ָ‬
‫ֱמר ) ִמ ְ ֵלי י"ד ל'( ְר ַקב‬ ‫ֲברַי‪7ֶ ֶ ,‬א ַ‬
‫*תי ְולֹא ָ‪ַ -‬פ ְס ִ‪-‬י ְ ִל ִי ִקנְ=ת ח ֵ‬ ‫ִמ ַ‬
‫יעזֶר ֶ ָ‪6‬רַד‬
‫ֱל ֶ‬‫ַי א ִ‬
‫ֲ"ה ְר ִ‬ ‫ְמר ז"ל ) ַ‪-‬עֲנִ ית ַ*‪ 2‬כ"ה ע"ב( ַמע ֶ‬ ‫ֲצמת ִקנְה‪ .‬ו ְ‬ ‫עָ‬
‫נז‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ד'‬ ‫שערי‬

‫ֲקי ָבא וְ ַנ ֲענָה ְוי ְָצה ַת קל‬ ‫ַי ע ִ‬
‫ִל ְפנֵי ַה ֵ‪ָ -‬בה וְ לֹא ַנ ֲענָה וכו'‪ָ ,‬ירַד ר ִ‬
‫מר ז"ל )ח ִ<&י ַ*‪ 2‬פ"ט ע"א( ֵאי‬ ‫*תיו‪ .‬וְ ְ‬‫ֲביר ַעל ִמ ָ‬ ‫מרָה‪ִ ,‬מ ְ@נֵי ֶ‪ֶ#‬ה ַמע ִ‬ ‫וְ ְ‬
‫ֱמר ) ִא ‪6‬ב כ"ו‬
‫על ִמ ְת ַק‪ֶ ֵ6‬א ָ&א ְ ִמי ֶ ֵל ִ@יו ִ ְ ַעת ְמ ִרי ָבה‪7ֶ ֶ ,‬א ַ‬ ‫ָה ָ‬
‫אמר ַעל ִמי ֶ ֵ ִ"י ַע ְצמ ְ‪ִ %‬מי‬ ‫ימה‪ַ .‬ר ִי ֲא ָבה ֵ‬ ‫‪-‬לה ֶארֶ> ַעל ְ ִל ָ‬‫ז'( ֶ‬
‫וְאינָ ע ְל ִבי ְמ ִעי‬ ‫ַנָ ) ַ ָת *ַ‪ 2‬ס"ח ע"א( ַה ֶ‪ֱ 7‬ע ָל ִבי ֵ‬
‫ֶ ֵאינ וכו'‪ .‬ו ְַת‪ 7‬ר ָ‬
‫ֲביו‬
‫פ ִטי ה' ל"א( וְ אה ָ‬ ‫אמר ) ְ‬ ‫ֵיה ַה‪ָ%‬ת ב ֵ‬ ‫יבי ֲעל ֶ‬ ‫ֶח ְר ָ@ ָת וְ ֵאינָ ְמ ִ ִ‬
‫על‬
‫מר ֵא ִל‪ָ6‬ה זָכ ר ְלטב ) ֵא ִל‪ָ6‬ה ז ָטא פ"ד( ְל ָ‬ ‫ְ‪ֵ %‬צאת ַה ֶ‪ֶ A‬מ ִ ְגב רָת‪ְ .‬ו ַ‬
‫=א ֵא ִל‪ָ6‬ה זָכ ר‬ ‫ְמר ָ‬ ‫<&‪ .‬ו ַ‬ ‫יתר ִמ‪ָ %‬‬
‫ית ָ‪ֵ .‬‬ ‫וְל ְבנֵי ֵ ְ‬
‫ֱהוֵי ָעל ב ִל ְבנֵי ָד ִ‬
‫ֶת ֶא ָ&א ְ ִמי ֶ ֵאינ‬ ‫על ֵאי ַה‪-‬רָה ִמ ְת ָ@ר ֶ‬ ‫ְלטב ) ָ‪%‬לָה ַר ָ ִתי ספ"ה( ְל ָ‬
‫ַק ְ@ ָד ְו=‪ 2‬אֲנִ י ֵאינִי נִ ְג ָלה ֶא ָ&א ְל ִמי ֶ ֵאינ ַק ְ@ ָד‪:‬‬

‫ִיעת ָהעֲבדָה ְו ִק‪ַ 6‬ה ִ ְצות ִב‪ B‬ל ֵע ֶסק ַה‪-‬רָה‬ ‫¿·‪$ ˙e‬ר ֶ‬
‫ֶמת ְמנ ַ‬ ‫‪ˆ«Ú»‰‬‬
‫וְהיא ַ ַער‬ ‫טבה ַל ֲעבֹד ֶאת ה'‪ִ .‬‬ ‫וְכ ָנַת ַה ְ‪ִ -‬פ&ָה‪ְ ,‬מ ַב ֵ‪B‬ל ַמ ְח ָ ָבה ָ‬ ‫ַ‬
‫ַ*יק‪ַ ְ ,‬ה ְראת ִ‪%‬י ֵאי‬ ‫ֲפ& ִא ה א צ ִ‬ ‫ַ‪-‬ת ַה‪ֵ6‬צֶר ָהרַע א ִ‬
‫ַה ְת ָח ַלת ‪ֵ$‬ר י ַה‪ָ 5‬‬
‫ֶ‪.‬‬
‫‪-‬עלֶת ָעֲבדָה ִ ְהית יִ‪ִ 5‬רי ָעלָיו וכו'‪ .‬וְ גַ ִ‪%‬י ָא ָעלָיו ְ ֶדר ְ‬ ‫ל ֶ‬
‫ַע ְ‪ָ .ָ -‬ע ָפר ִר ָה וְת ֵל ָעה ְל ִה ְת ָקרֵב‬‫ֲסיד ת ֶ ֱאמר ל ֵא ְי‪ַ .‬י ֲעלֶה ְד ְ‬ ‫חִ‬
‫<‪A‬ת ַמ ְל‪ֶ %‬ל עלָ‪ְ ,‬כמ ֶ‪ָ%‬ת ב ) ִמ ְ ֵלי כ"ה ז'( ָראמת‬ ‫ְל ִה ְת ַק*ֵ ִ ְקד ַ‬
‫ַק ָ‪ַ -‬מה ִ‪ -ֵ -‬ל‪:‬‬‫ֶל ֱאוִיל ָח ְכמת וְג'‪ְ .‬כמ ֶ‪ָ%‬ת ב ) ִא‪6‬ב ל"ה ז'( ו ְִא ָצד ְ‬

‫ֶ‪ְ ִ .‬הית עבֵד ה' י ְִת ָ ַר ְ‪.‬‬ ‫ֶמת ִס& ק ר ַח ַה;ֹדֶ ֵמ ָעלָיו‪ ,‬ו ְַה ֶהפ ְ‬ ‫«‪$ Ì‬ר ֶ‬‫‪b‬‬
‫ְ ִ" ְמ ָחה‪%ְ .‬מ ֶ‪ָ%‬ת ב ) ְ‪ִ -‬ה ִ&י ק' ב'( ִע ְבד ֶאת ה' ְ ִ" ְמ ָחה‪%ִ .‬י ַה ִ? ְמ ָחה‬
‫ֵ‪ְ ,.‬כ ִתיב ) ְ*בָרִ י כ"ח מ"ז( ַ‪ַ -‬חת‬
‫יפה ֵח ֶק רַב וְ= ֲה ָבה ְל ִה ְת ַד ֵק י ְִת ָר ְ‬
‫מס ָ‬
‫ִ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ד'‬ ‫שערי‬ ‫נח‬

‫ֵבב וְג'‪%ִ .‬י ָהעֲבדָה‬ ‫י‪ְ "ִ ְ .‬מ ָחה ְבט ב ל ָ‬‫ַד ָ‪ֶ -‬את ה' ֱאל ֶֹה ָ‬ ‫ֲר לֹא ָעב ְ‬‫אֶ‬
‫ֲצבת וְזעֲפת‪.‬‬ ‫עבד ְלרַ ְ ָפנִי ע ֵ‬ ‫*מה ְל ֶע ֶבד ָה ֵ‬‫ִא ִהיא ְ ִע ָ‪G‬ב ֶ‬
‫יסי‪ֶ 2‬ע ֶצב ִע ָ‪%ִ .8‬י‬ ‫ֲיר וְ לֹא ִ‬ ‫ְכ ִתיב ) ִמ ְלֵי י' כ"ב( ִ ְר‪ַ%‬ת ה' ִהיא ַ‪-‬ע ִ‬
‫ָח ֶ ֵה ִטיל ְדָ ְו ַח ָה‪%ְ ,‬מ‬ ‫ֲמת סמא"ל ְונ ָ‬ ‫ָה ִע ָ‪G‬ב ה א נ ְִמ ַ ְ‪ִ .‬מ‪<#‬ה ַ‬
‫ֹאכ ֶלנָה‪ְ ,‬כ ִתיב ) ָ ט"ז( ְ ֶע ֶצב ֵ‪ְ -‬ל ִדי‬
‫ֵאית ג' י"ז( ְ ִע ָ‪G‬ב ‪ַ -‬‬
‫דָ ) ְר ִ‬ ‫ֶ‪ָ%‬ת ב ָ‬
‫ָליו‪:‬‬‫ָ‪ַ .‬ה ָ;ד ָר ְ‪ .‬ה א ְ ִכינָת ִמ ְס ַ‪ִ &ְ -‬קי ֵמע ָ‬ ‫ָנִי‪ .‬וְעַל ְידֵי ‪ְ %‬‬

‫»‪ִ ‰»È‬מ ַ‪ֲ 6‬עקֹב ְ ִחיר ָהבת ֶ ִנ ְס ָ‪ְ -‬ל ָקה ִמ ֶ‪ִ ְ 7‬כינָה וְר ַח ַה;ֹ ֶד‬ ‫‪‡¿¯»‰¿Â‬‬
‫יס‪ִ 2‬מ ֶ‪ְ . 7‬כ ֶ ָ? ַמח ִ ְב"רָת ְ‪ִ %‬תיב‬ ‫ֶע ְ" ִרי ְ ַ‪-‬יִ ָ ִני ֶ ָ@רַ ֵ‬
‫ַתינ ז"ל‬ ‫ְמר ר ֵ‬ ‫ַו ְ‪ִ -‬חי ר ַח ַי ֲעקֹב‪ְ Aָ ֶ ,‬ר ָתה ָע ָליו ר ַח ַה; ֶֹד‪ .‬ו ְ‬
‫‪ַ .-‬ע ְצב ת וכו'‪.‬‬ ‫) ְ@ ָס ִחי ַ*‪ 2‬קי"ז ע"א( ֵאי ְ ִכינָה וְ ֵאי נְ ב ה רָה לֹא ִמ ְ‬
‫יאי ְ* ְכ ִתיב ) ְמ ָל ִכי ב' ג' ט"ו( ְו ָהיָה ְ‪ַ %‬נ‪ֵ$‬‬‫יע ִב ְבנֵי ַה‪ִ ְ7‬ב ִ‬
‫ֱל ָ‬‫וְ כֵ ָמ ִצינ ֶא ִ‬
‫ְח ִליל וְ ִכ‪7‬ר ְו ֵה ָה‬ ‫ֵיה ‪ 2ֹ-‬ו ָ‬ ‫ַה ְ ַנ‪ְ ,ֵ$‬כ ִתיב ) ְמ ֵאל א' י' ה'( ו ְִל ְפנ ֶ‬
‫ֲבדת ִמ ְצוָה ְת ִה&ָה ָצ ִר ְי‪ְִ 6ֶ .‬היֶה ְ ַת ְכ ִלית‬ ‫ֲפ& ְכָל ע ַ‬ ‫ִמ ְת ַנ ְ ִאי‪ַ .‬וא ִ‬
‫מר‬‫ַה ִ? ְמ ָחה‪%ְ ,‬מ ֶ ָ ִצינ ְ= ַ ֵיי ) ְרָכת ַ*‪ 2‬ל' ע"א( ְ* ֲה ָוה ָ ִדיח ט ָבא וְ ַ‬
‫ְ‪ִ -‬פי ִ&י ָקא ְמ ַנ ְח ָנא‪ .‬וְ ֵכ רַב ְר ָנא ִמ‪ָ *ְ A‬ס ַמ ְ‪ ְ$ .‬א ָלה ִל ְת ִפ ָ&ה לֹא‬
‫ימא‪:‬‬ ‫ָ@ ַסק ח ָכא ִמ@ ֵמי‪%ָ 8‬ל ַהה א ָ‬

‫מר‬‫ָעה‪ .‬וְ ְ‬ ‫ֲבר ְל ָהרַע ל ְכָל ִמינֵי ר ָ‬ ‫חטא ַלח ֵ‬
‫ָ‪ֵ .‬‬ ‫»‪ַ ,‰‬על ְידֵי ‪ְ %‬‬
‫‪‡¿N‬‬
‫‪ƒ‬‬
‫על‪,‬‬
‫ד ִמ ָה ָ‬ ‫מציה ֶאת ָה ָ‬ ‫ַתינ ז"ל )בת פ"ד( ִ"נְ=ת ַה ְ ִר‪6‬ת ִ‬
‫ר ֵ‬
‫וְ ִה‪ֵ7‬ה "נֵא ִ‪ְ %‬ביָכל ְל ַה ָ;ד ָר ְ‪ .‬ה א ַעל ֶ ָרָא את‪ְ .‬ו ִה‪ֵ7‬ה <‪ָ&%‬נ‬
‫ָה י ְִצ ָחק וְ ַי ֲעקֹב ֶ ָ‪ָ 6‬צא ֵמ ֶה זֶה‪.‬‬
‫=בר ָ‬
‫ָנִ י לה' ֱאל ֵֹהינ ‪ ,‬וְ "נֵא ֶאת ְ‬
‫נט‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ד'‬ ‫שערי‬

‫ֲר ָ ֶה‬
‫ָב‪ֵ 8‬ה‪ ,‬א ֶ‬
‫ֶ‪ַ $ .‬‬
‫ֱחזת ַ ֵ‪ A‬י ְִת ָ ַר ְ‪ְ .‬וצֹר ְ‬
‫וְ ִה‪ֵ7‬ה ‪ָ%‬ל ַהנְ ָמת ֶנא ָ‬
‫ְאה ‪:‬‬‫י ְִת ָ@ ֵאר וְ ֵא ְי‪"ְ -ִ .‬נ ֵ‬

‫ֲכ ִמי‬
‫יקי ַוח ָ‬ ‫ימא ַ*‪ 2‬ט' ע"ב( ַיִת ְנִי ָהי ַצ ִ* ִ‬ ‫ַת ינ ז" ל ) ָ‬ ‫¿¯‪ e‬ר ֵ‬ ‫‪Ó»‡¿Â‬‬
‫ֵ‪ַ .‬ה ֵ;> וְ לֹא‬ ‫ֶח ַרב ֶא ָ&א ַעֲו ִ"נְ =ת ִח‪ ָ7‬וְ לֹא נְ ַת ֲאר ְ‬ ‫דלי וְ לֹא נ ְ‬ ‫‪ִ ְ$‬‬
‫עבר‬
‫ֲברת ֵאינ ֵ‬ ‫ֱל ֶא&ָא ְל ִס ַת ִ"נְ=ת ִח‪ .ָ7‬וְ לֹא עד‪Aְ ֶ ,‬ר ָהע ֵ‬ ‫ֶנע ַ‬
‫בל ִ"נְ=ת ִח‪&ֵ ַ ָ7‬ב‪ִ ,‬היא ָ‪ִ -‬מיד‪ְ .‬ב ָכל ֶרגַע‬ ‫יה ֶא&ָא ִ ְ ָע ָת ַ‬ ‫ֲל ֶ‬ ‫עֵ‬
‫ֲ‪.‬‬ ‫ֲ"ה ) ְוי ְִק ָרא י"ח י"ט( ַ‬
‫וְה ְב ְ‪ְ -‬ל ֵרע ָ‬ ‫עבר ַעל לֹא ִ‪"ְ -‬נָא‪ִ ,‬ב‪ B‬ל ִמ ְצות ע ֵ‬ ‫ֵ‬
‫די( ֶ‪ֶ#‬ה ְ‪ָ %‬לל‬ ‫מר )תו"כ פ' ְק ִ‬ ‫מ‪ ..‬וְ לֹא עד ֶא ָ&א ֶ ַעל ִמ ְצוָה ז ְ‬ ‫ָ‪ָ %‬‬
‫ֲלתיו ֶא&ָא‬ ‫<&‪-ְ 8‬ל יָה ָ‪ .8‬וְ לֹא ָז ָכה מֹ ֶה ְלכָל ַמע ָ‬ ‫‪ָ$‬דל ֶ ַ‪-‬רָה ֶ‪ָ %‬‬
‫מר ז" ל ) ִמ ְדרָ ַר ָה ְמת‬ ‫ָת ְ‪%‬מ ֶ ְ‬ ‫ָאל ִמ ְצ ַט ֵער ְ ָצר ָ‬ ‫אהב ְלי ְִ"ר ֵ‬ ‫ֶ ָהיָה ֵ‬
‫פ"א( ַעל‪ ,‬וְ ָירֵא ְ ִס ְבל ָת‪ ,‬וְ ַעל ָ@ס ק ) ְמת ל"ב ל"ב( ְו ַע ָ‪-‬ה ִא ִ‪?ָ -‬א‬
‫ָאל ְ‪%‬מ ֶ ָ‪%‬ת ב‬ ‫את ְו ִא =יִ ְמ ֵח ִני נָא‪ ,‬וְ ָל ֵכ ָהיָה ָק ל ְ‪%‬כָל י ְִ"ר ֵ‬ ‫ַח ָ‪ָ B‬‬
‫על מ ֶֹה ַע‪:‬‬ ‫ְמי ָ‬ ‫)י ְַ ְעיָה ס"ג י"א( ְו ִי ְז‪ֹ%‬ר י ֵ‬

‫ָה ִ‪%‬י מרֵד‬ ‫יתר ק ָ‬
‫ידי ִ"נְה‪ ,‬וְ גַ ִהיא ֵ‬ ‫»‪ִ ,‰‬היא גְ ָר ָמא ָלבא ִל ֵ‬ ‫‪‡¿ƒw«‰‬‬
‫מר‬‫יתר ִמ ֶ‪ . 7‬וְ ְ‬
‫ֲבר ֵ‬ ‫יע ט ָבה ַלח ֵ‬ ‫ַעל ַה ָ;ד ָר ְ‪ .‬ה א ָל ָמה ִה ְ ִ@ ַ‬
‫ד ִמ‬‫יאי ֶאת ָה ָ‬ ‫מצ ִ‬
‫ְה ָ‪%‬בד ִ‬ ‫ְה ַ‪ֲ -‬אוָה ו ַ‬
‫ז"ל )בת פ"ד כ"א( ַה ִ;נְה ו ַ‬
‫ֶענְ ֶא&ָא ִ ְ ִביל ַה ִ;נְה‪,‬‬ ‫על‪ֵ ,‬צא ְל ַמד ִ‪%‬י ‪ָ%‬ל ָה ִרא ִני לֹא נ ֶ‬ ‫ָה ָ‬
‫על ה א‬ ‫ֵ‪ִ .‬נ ְט ַרד ִמ ָה ָ‬
‫ִ‪%‬י ִה‪ֵ7‬ה ַקיִ ַה ְ ַד ֵר ֶ@ה ֶאל ֶ@ה ִע ַה ֵ‪ A‬י ְִת ָר ְ‬
‫את‬
‫אמת ֶל ֶה ֶבל‪ְ ,‬ו ַעל י ְֵדי ֵ‪ָ %‬עבַר ‪ָ%‬ל ָ‬ ‫וְ ַז ְר ִעי ָתיו ַעל ֶ ִ;‪ֵ7‬א ִל ְת ָ‬
‫יק ְ‪7‬א ‬ ‫ֲ"רֶת ַה ְ‪ָ A‬ב ִטי לֹא ‪ָ$‬ל ְל ִמ ְצ ַריִ ֶא&ָא ַעֲו‪ ,‬וִ ַ‬ ‫ֲברת‪ַ .‬וע ֶ‬‫ָהע ֵ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ד'‬ ‫שערי‬ ‫ס‬

‫ֲ"רָה הֲר גֵי ַמ ְלכ ת‪ְ .‬ו ָי ָר ְב ָע ֶ‪ָ%‬ל ַח ְכ ֵמי‬ ‫ֶא ָחיו‪ְ .‬וס‪ 2‬ס‪ֶ 2‬נ ֶענְ ַע ָ‬
‫*ר ְל ָפנָיו ְ‪ִ %‬ע ְ" ֵבי ַה ָ?דֶה נִ ְט ַרד ִמ ָהע ָל ְ ִקנְת ִמ ַ ְלכֵי ֵית ָ*וִד‪.‬‬
‫‪ָ ַ$‬א ל ְ ִחיר ַה ֵ‪ֶ %ְ A‬ב ָנָה ֶ&ֹא ָט ַע ַט ַע ֵח ְטא ְולֹא ָהיָה‬
‫ימא ַ*‪ 2‬כ"ב ע"ב(‪ ,‬נִ ְט ַרד ִמ ַ ְלכ ת‬ ‫מר ז"ל ) ָ‬ ‫ְ ַמ ְלכ ת  * ִֹפי ְ‪%‬מ ֶ ְ‬
‫ָאל ְיַד‬ ‫ֶה ְרג נב ִעיר ַה‪ֹ%‬הֲנִ י וְ גָל י ְִ"ר ֵ‬ ‫וְ ֶנ ֱהרַג ה א ְל ֶֹת ָנָיו‪ ,‬וְ נ ֶ‬
‫ֶח ַרב ִמ ְ ַ‪ִ %‬ילֹה‪ .‬וְ ַה‪ֹ%‬ל ַעל ֶ ִ;‪ֵ7‬א ְל ָדוִ ד ְ ִע ְניַ ָ‪ְ $‬ל ַית‪,‬‬ ‫ְ@ ִל ְ ִ‪-‬י וְ נ ְ‬
‫ָחה ָע ָליו ר ַח ִעוְ ִעי‪:‬‬ ‫ָסרָה ֵמ ָע ָליו ר ַח ַה;ֹדֶ וְ נ ָ‬

‫ְ ְע יָה י " א י " ג (‬
‫)י ַ‬‫≈‪ִ *ָ ֶ ÔÈ‬וד ָ א ַעד ֶ‪ַ -‬סר ַה ִ; ְנה ְ‪%‬מ ֶ ָ‪%‬ת ב‬ ‫‪‡¿Â‬‬
‫ָפל‬ ‫ֲכי ָמר נ ְ‬ ‫ֲפ& ַמ ְלא ֵ‬ ‫ֶא ְפ ַר ִי לֹא ְי ַק‪ֵ7‬א ֶא ת יְה ָדה‪ .‬וְ לֹא עד ִ‪%‬י א ִ‬
‫יעזֶר ) ֶ@ ֶרק י" ג‪ F‬י"ד( ַעל‬ ‫ֱל ֶ‬‫<‪ָ A‬ת ַעל זֶה ְ‪%‬מ ֶ ָ‪%‬ת ב ְ ִפ ְר ֵקי ְ* ַר ִי א ִ‬ ‫ִמ ְ;ד ָ‬
‫ָפיִ ְוה א‬ ‫ָפי ֶ ֵאי ָל ֶה ַרק ֵ ְ‪ %‬נ ַ‬ ‫סמא"ל ֶ ָהיָה ‪ָ$‬דל ִמ ַה ְ?ר ִ‬
‫<‪A‬ה ִ ְ ִביל ִק ְנה ַעל‬ ‫ֱקר ִמ ַה ְ;ד ָ‬ ‫ָפיִ‪ְ ,‬ו ֶנע ַ‬‫ָהי ל ְ ֵ‪-‬י ֶע ְ"רֵה ְ‪%‬נ ַ‬
‫ד‪ .‬וְ ֵכ ַה ְ‪ִ 7‬פ ִילי עז"א ועזא"ל ִנ ְט ְרד ִמ ָה ע ָל ַע ל ֶ ִ‪ְ 7‬ת ַק ְ‪7‬א‬ ‫ָה ָ‬
‫ד ‬
‫יבי‪ .‬וְ ָל ֵכ ָר א י ָל ָ‬ ‫מתיו ַמ ְר ִק ִ‬
‫ד‪ְ .‬ו ָכל ִמי ֶ‪ִ ֵ6‬ק ְנה ַע ְצ ָ‬ ‫ְ ָ‬
‫ָק ‬
‫ִל ְהית ָ" ֵמ ַח ְ ֶח ְלק =‪ִ 2‬א ְמ ַעט ה א‪%ִ ,‬י לֹא טב ה א ֵמ ִה ֵ& ל ַה‪ֵ #‬‬
‫ַי ֶא ְל ָע ָז ר ֶ ְ@ ָד ת‬ ‫ַי יְה ָדה ַר ִא ְל ַעאי וְ ר ִ‬ ‫ַי ֲחנִ י ָנא ֶ * ָסא ְור ִ‬
‫ְור ִ‬
‫וְ ז ָל ָת ‪:‬‬

‫»‪= ,‰‬ב ַה <‪ְ B‬מה‪%ִ ,‬י ִהיא ְמ ִביה ְל ִ"נְה וְ ִק ְנה ְמ ִביה ִלידֵי‬ ‫‪cÓ¿Á∆«‰‬‬
‫ֲ"רֶת ַה ִ* ְרת‬ ‫ֲ" ִירית ֶ ַע ֶ‬
‫וְהיא ָהע ִ‬ ‫יחה‪ִ .‬‬‫ידי ְר ִצ ָ‬
‫ֶ‪$‬זֶל ְב ַעת ֶ ֶקר ו ְִל ֵ‬
‫ֱמר )י ַ‬
‫ְ ְעיָה‬ ‫ָח ֶ ֶ‪7‬א ָ‬‫<&‪%ִ .‬י ֵעינ לֹא ִ‪ַ "ְ -‬ע ע ֶֹר‪ֵ %ְ ,‬עי ַה‪ָ 7‬‬ ‫ְק ָלה ְ‪%‬כ ָ‬
‫סא‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ד'‬ ‫שערי‬

‫ָח ָע ָפר ַל ְחמ‪ְ .‬כ ִתיב ) ִמ ְ ֵלי כ"ח כ"ב( ִנ ְב ַהל ְלה ִאי ַרע ַעיִ‬ ‫ס"ה כ"ה( וְ נ ָ‬
‫מציה ֶאת ָה ָד ִמ ָהע ָל ִ‪%‬י‬ ‫ַתינ ז"ל ַה ַ‪ֲ -‬אוָה ִ‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫וְג'‪ .‬וְ ְ‬
‫ָחה‬ ‫‪%‬פר ַ ַה ְ‪ָ $‬‬
‫יה‪ ,‬וְ ה א ֵ‬ ‫ַמ ְט ִרי ָדת ֵמ ֵע ֶסק ַה‪-‬רָה ִמ ִ;‪ִ 6‬מ ִ‪G‬וְ ֶת ָ‬
‫מר ז"ל‬ ‫ָחת ַה ֵ‪ A‬י ְִת ָ ַר ְ‪ְ ..‬כמ ֶ ְ‬ ‫ֲמי ֶ ַה‪ֹ%‬ל ַעל י ְֵדי ַה ְ‪ַ $‬‬ ‫ֶ ֵאינ ַמא ִ‬
‫אמר ַמה א ַֹכל ְל ָמ ָחר ָהרֵי זֶה‬ ‫סטה ַ*‪ 2‬מ"ח ע"ב( ‪ָ%‬ל ִמי ֶ‪ ֵ6‬ל ַ@ת ְ ַס& וְ ֵ‬ ‫) ָ‬

‫מר )זְכַרְ יָה ד'( ִ‪%‬י ִמי ַז ְלי ְק ַט‪7‬ת‪ִ ,‬מי ָ‪$‬רַ‬ ‫ֲמנָה‪ְ ,‬ו ָע ָליו ַ‬ ‫ִמ ְ; ַט‪ֵ7‬י א ָ‬
‫ֲמנָה ֶ ָהי ְָתה ָ ֶה‪:‬‬
‫יקי ֶ‪ְִ 6‬ת ַ ְז ֵז < ְל ָחנָ ֶל ָע ִתיד ָלבא‪ַ ,‬ק ְטנ ת א ָ‬ ‫ַל ַ‪ִ *ִ G‬‬

‫=רֵי ‪ָ%‬ל‬ ‫«‪ַ Ï‬ה ִ ָ‪B‬ח ֵאי ַמ ֲעלָה ָ‪%‬מה ְכמ ֶ ָ‪%‬ת ב ) ְ‪ִ -‬ה ִ&י ב' י"ב( ְ‬ ‫‡»·‬
‫יח‪ְ .‬כ ִתיב )י ְִר ְמיָה י"ז ז'(‬
‫ֲמי ֶ‪ָ ֵ6‬ע ָל ֱאל ַֹ‪ 8‬יָכל ַמ ְ‪ַ ִ$‬‬ ‫חסי ‪%ִ ,‬י ַמא ִ‬‫ֵ‬
‫ֲר י ְִב ַטח בה' ְו ָהיָה ה' ִמ ְב ָטח‪< ,‬מ ְב ָטח ה א ֶ&ֹא‬ ‫ֶבר א ֶ‬‫ָר ְ‪ַ .‬ה‪ֶ $‬‬
‫ֵ‪ַ .‬על ה' י ְָה ְב ָ‪ .‬וְ ה א‬ ‫זנתיו ְ‪%‬מ ֶ ָ‪%‬ת ב ) ְ‪ִ -‬ה&ִ י נ"ה נ"ג( ַה ְל ְ‬ ‫ֶח ְסר ְמ ָ‬ ‫יְ‬
‫ֱמת ְבכָל ִל ְ ִלי  ִ@ ְק@ ק‪ְ .‬ועד ִ‪%‬י‬ ‫ֶל ָ‪ִ .H‬ב ְתנַאי ֶ‪ְִ 6‬היֶה ֶא ֶ‬
‫ַל‪ְ %‬‬
‫ְיכ ְ‬
‫ט ַח בה' ַי ֲעסֹק ַ‪-‬רָה ַב ִ ְצות ְכָל ִל ְ ִלי ִה ְרה ר ְ‪ָ %‬לל‪:‬‬ ‫ִ ְהית ֵ‬

‫ָרי ְלעֵיל‪%ִ ,‬י ִ ְהית ‪ְַ $‬ר ְ‪$‬רָ יָבא‬ ‫¬‪ַ ˙«Â‬ה ַ‪-‬עֲנ גִי‪ָ ,‬ר ָעה ִמ‪ָ%‬ל ַה ִ‪7‬זְ‪ִ %‬‬ ‫‪‡«z‬‬
‫וְדמה ְל ֵע ָ"ו‬‫ִלידֵי ֶח ְמ*ָה וְ ֶגזֶל‪ְ ,‬ב ַעת ֶקֶר‪"ִ ,‬נְ=ת ַה ְ ִר‪6‬ת‪ ,‬ו ְִקנְה‪ֶ .‬‬
‫ַ‪%‬י‬
‫ֱמר ) ִמ ְלֵי כ"ג ב'( וְ ַ" ְמ ָ‪ -‬ס ִ‬
‫יטנִי נָא‪ .‬וְ ָעלָיו ֶנא ָ‬ ‫ֱמר ) ְר ִ‬
‫ֵאית כ"ה ל'( ִה ְל ִע ֵ‬ ‫ֶ ֶ‪7‬א ָ‬
‫=‪-‬ה‪%ִ ,‬י ַעל ְידֵי ‪ ֵ%‬יֹאכַל נְ בֵלת ְטרֵפת וְ כָל‬ ‫ֶפ ָ‬ ‫ְל ֶע ָ‪ִ .‬א ַ ַעל נ ֶ‬
‫ה דָ ְל ִפיה ‪ְ ,‬כ ִתיב ) ִמ ְלֵי י"ג‬ ‫ֲמל ָ‬ ‫ַמאֲכָלת אֲס רת‪ְ .‬כ ִתיב )ק ֶֹהלֶת ו' ז'( ‪ָ%‬ל ע ַ‬
‫כ"ה( ֶב ֶט ְר ָ ִעי ֶ‪ְ -‬חסַר‪ְ ,‬כ ִתיב ) ְ*ב ִָרי ל"ב ט"ו( וְ י ְִ ַמ ְי ר ְוי ְִב ַעט‪,‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ד'‬ ‫שערי‬ ‫סב‬

‫מר ַה‪ָ%‬ת ב‬ ‫ַ‪ A‬י ְִת ָ ַר ְ‪%ְ ,.‬מ ֶ ַ‬‫ָ"ה ִ‪%‬י ְמ ִביא ְל ַכ ֵח ֵ‬ ‫וְ ִי‪ֱ ֹB‬אל ַֹ‪ 8‬ע ָ‬
‫ֲבירת ֵאי‬ ‫ְמ ְר ִ‪-‬י ִמי ה'‪ְ .‬ועַל ‪ָ%‬ל ָהע ֵ‬ ‫ַ ִ‪-‬י ו ַ‬ ‫) ִמ ְלֵי ל' ט'( @ֶ ֶא ְ" ַע ְו ִכח ְ‬
‫ֲצי לג ַייִ‪ ,‬נ ְִסקָל‪.‬‬
‫ימר ַ ָ‪A‬ר ַוח ִ‬ ‫ַה ָ; ָט ֶנ ֱענָ ֶב סרֵר מרֶה ֶכַל ַ‪ְ -‬ר ִט ֶ‬
‫ַ‪A‬ר ְ ֵתה ַייִ‬ ‫ַתינ ז"ל ) ַ‪ֲ -‬ענִית *ַ‪ 2‬י"א ע"א( ִמנ ְַהג ָה ְר ָ ִעי ֱאכֹל ָ‬ ‫וְמר ר ֵ‬ ‫ְ‬
‫ְמר‬
‫<@ר ֶה ָעו ַה‪ֶ#‬ה ָלכֶ ַעד ְ‪-‬מ ת ‪ .‬ו ַ‬ ‫וכו'‪ְ .‬כ ִתיב )י ְַ ְעיָה כ"ב י"ד( ִא ְיכ ַ‬
‫ַי יְה דָה ) ְרָכת כ"ט ע"א( לֹא ִ‪ְ -‬רוִי וְ לֹא ֶ‪ְ -‬ח ָטא‪:‬‬ ‫ֵא ִל‪ָ6‬ה זָכ ר ְלטב ְלר ִ‬

‫) ִמ ְלֵי י"ג כ"ה(‬ ‫מר ַה ָ‪%‬ת ב‬ ‫ֵחי נִ ְקרָא ַצ ִ*יק ְ‪%‬מ ֶ ַ‬ ‫»‪ַ Ï‬ה ִ ְס ַ‪@ֵ -‬ק ַ ֶה ְכר ִ‬ ‫‡¬·‬
‫ֵיתי‬
‫מר ) ְ‪ִ -‬ה ִ&י קי"ט ע"א( טב ִלי ִ‪%‬י <ע‪ִ 7‬‬ ‫אכל ְל" ַֹבע נ ְַפ‪ .‬ו ְָדוִ ד ַ‬ ‫ַצ ִ*יק ֵ‬
‫ָת ִלי ֶל ֶח‬ ‫ֵאית כ"ח כ'( וְ נ ַ‬‫א&ָא ) ְר ִ‬ ‫י‪ְ ..‬ולֹא ָ=ל ַי ֲעקֹב ֶ‬ ‫ְל ַמ ַע ֶא ְל ַמד <ח ֶ; ָ‬
‫ִ?"כָר חֲמר ָ‪ֵ $‬ר וכו' ַו ֵ‪6‬ט‬ ‫אית מ"ט י"ד( י ָ‬ ‫אכֹל ֶבגֶד ִל ְלֹ‪ְ .‬כ ִתיב ) ְ ֵר ִ‬ ‫ֶל ֱ‬
‫ַר ָ‪ֶ 8%‬ל ‪-‬רָה‪@ַ ,‬ת‬ ‫ָ‪ִ .‬היא * ְ‬ ‫מר ז"ל )בת פ"ו ִמ ְנָה ד'( ‪ְ %‬‬ ‫ִ ְכמ ִל ְסֹל‪ .‬וְ ְ‬
‫על‬‫על ַה ֶ‪#‬ה וְ טב ְל ָ‪ָ .‬ל ָ‬ ‫ֶי‪ָ ָ .‬‬ ‫=ר ָ‬ ‫ית ֵ‪ְ %‬‬ ‫ְ ֶמ ַלח ‪ֹ-‬אכַל וכו'‪ ,‬א ָע ִ" ָ‬
‫ֶמת ֶא&ָא ְ ִמי ֶ ֵ ִמית‬ ‫ְמר ז"ל ) ְרָכת ס"ג ע"א( ֵאי ַה‪-‬רָה ִמ ְת ַק‪ֶ 6‬‬ ‫ַה ָא‪ .‬ו ְ‬
‫מר ז"ל )בת פ"ב ִמ ְנָה ז'( ַמ ְר ֶה ָ ָ"ר ַמ ְר ֶה ִר ָה‪.‬‬ ‫ֶיה‪ .‬וְ ְ‬ ‫ַע ְצמ ָעל ָ‬
‫ת‪.‬‬
‫ד ְ‪ִ %‬א& קָד ְ ְ‬ ‫על י ְִר ֶאה ָ‬ ‫ַתינ ז"ל ) ַ‪ֲ -‬ע ִנית *ַ‪ 2‬י"א( ְל ָ‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫וְ ְ‬
‫ַינ ע"ה‬ ‫ה ַע י"ב ט'( ְ ִק ְר ְ ָ‪ָ .‬קד‪ .‬וְ לֹא ָזכָה מ ֶֹה ר ֵ‬ ‫ֱמר ) ֵ‬ ‫ֵמ ָעיו ֶ ֶ‪7‬א ָ‬
‫=ר ָ ִעי ַלי ְָלה‪ְ ,‬ולֹא ָע ָלה‬ ‫=ר ָ ִעי י ְו ְ‬ ‫ְל ַק ֵל ַה‪ָ -‬רה ַעד ֶ ִה ְת ַע‪ָ7‬ה ְ‬
‫=ר ָ ִעי ַל ְילָה‪,‬‬ ‫=ר ָ ִעי י וְ ְ‬ ‫ֵא ִל‪ָ6‬ה ָזכ ר ְלטב ַל ָר ַעד ֶ ִה ְת ַע‪ָ7‬ה ְ‬
‫את‪ַ 8‬ה ָח ְכ ָמה‬ ‫ַי י ְִ ָמ ֵעאל ְלכָל ָ‬ ‫יבא ְור ִ‬ ‫ֲק ָ‬ ‫ַי ע ִ‬ ‫ָכה ַר ִי ֶא ְל ָע ָזר ְור ִ‬ ‫וְ לֹא ז ָ‬
‫ַי ְכָל ִמינֵי‬ ‫ָמי ר ִ‬ ‫ֲר ִה ְת ַע‪ 7‬י ִ‬ ‫ָת ַל ַ@ ְר ֵד"ס ַעד א ֶ‬ ‫ֲל‪ָ 6‬‬
‫וְ ַה‪ ְ7‬ב ה ַע ִ‬
‫ֶח ַ‪%‬‬‫ֱמר ) ְמל ִָכי א' ה' י"א( וְ י ְ‬ ‫ָכה ְלֹמֹה ֶ ֶ‪7‬א ָ‬ ‫ִס‪ִ $‬פי ְפ ִרי ת‪ .‬וְ לֹא ז ָ‬
‫סג‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ד'‬ ‫שערי‬

‫מר‬
‫=ר ָ ִעי ַלי ְָלה‪%ְ ,‬מ ֶ ְ‬
‫=ר ָ ִעי י וְ ְ‬
‫ִמ‪ָ%‬ל ָה ָד ַעד ֶ ִה ְת ַע‪ָ7‬ה ְ‬
‫ַ ִתי‪:‬‬
‫ַעל מ' ֶל ִמ ְלֵי ֶ ִהיא מ" ר ָ‬

‫תרגו‪ :‬אמר רבי שמעו ב יוחאי לרבי פנחס‬ ‫∆¯ ַה‪ַֹ #‬הר )ח"א ַ*‪ 2‬י"א ע"א( ַ‬
‫מר‬ ‫‪Ù≈Ò¿·e‬‬
‫יחאי ְל ַר ִי כאשר ראה שגופו מלא פצעי בצאתו מ המערה‪,‬‬ ‫ַי ִ ְמע ַר ַ‬ ‫רִ‬
‫מ ֵל א אילו לא ראיתני בכ‪ ,.‬לא הייתי כ‪ ..‬ובפרשת‬ ‫ִ@ינְ ָחס ‪ַ%‬ד ַחזְ יֵי‪*ְ 8‬ג ֵפי‪ָ 8‬‬
‫תרומה ‪ ,‬גופ של הצדיקי שלא נמשכו בעוה"ז‬ ‫חֲל ִדי ְ ֵצאת ִמ ַה ְ ָערָה ִא&‬
‫ִיתי ְ ַכ ְ‪ ..‬אחר הנאות דאותה קליפה‪ ,‬לא שולטת עליה רוח‬ ‫ַ‪ .‬לֹא ָהי ִ‬ ‫יתנִי ְכ ְ‬ ‫ֲמ ַ‬ ‫לֹא ח ִ‬
‫)קמ"א ע"א( טומאה כלל ‪ ,‬לפי שמאחר ולא התענגו בעוה"ז‬ ‫ָת ְ‪-‬ר ָמה‬ ‫ְב ָפר ַ‬
‫אלא מתענוגי מצוה שבתות וחגי אותו רוח‬ ‫יקיָיא ְ* ָלא ִא ְת ַמ ְכ‬ ‫‪ֵ $‬פיה ְד ַצ ִד ַ‬
‫הנָאת ְ* ַה ִהיא טומאה לא יכול לשלוט עליה כלל ‪ ,‬כיו שלא‬ ‫ָ ַה ִאי ָע ְל ָמא ָ ַתר ֲ‬
‫ח נהנו משלו כלו‪ .‬וא נהנה משלו בימות החול‬ ‫ֲליְיה ר ַ‬ ‫ְק ִל ָ@ה‪ ,‬לֹא ָ ְל ָטא ע ַ‬
‫עליו נאמר וזרתי פרש על פניכ‪:‬‬ ‫ֳבא ְ‪%‬לַל‪ֵ *ְ ,‬כיוָ ְ*לָא ִא ְת ַע‪ ְ7‬ג‬ ‫ְמ ָסא ָ‬
‫ָל ָמא ֶא&ָא ִמ ַ‪-‬עֲנ גֵי ְ* ִמ ְצוָה‬ ‫ָ ַה ִאי ע ְ‬
‫ֲליְיה ְ‪%‬לָל ‪ֵ%‬יוָ‬
‫ֳבא לֹא יָכל ְל ַ ְ& ָטה ע ַ‬ ‫ַ ָ ִתי וְ ַח ִ‪$‬י ַהה א ר ַח ְמ ָסא ָ‬
‫ֲלי‪8‬‬‫ימי ְדחל ע ֵ‬ ‫ְ* ָלא ִא ְת ַע‪ ְ7‬ג ִמ ִ*י ֵלי‪%ְ 8‬ל ‪ ,‬ו ְִאי ִא ְת ַה‪ִ7‬י ִמ ִ*ילֵי‪ִ ְ 8‬‬
‫יתי ֶ@רֶ ַעל ְ@נֵי ֶכ‪ .‬ו ְַת‪ָ7‬א ְ* ֵבי ֵא ִל‪ָ6‬ה )א"ר פכ"ו( לֹא‬ ‫ִא ְ‪ַ -‬מר ) ַמ ְל ִכי ב' ג'( ְוז ִָר ִ‬
‫ְתירָה ֶ&ֹא ָ‪-‬בֹא‬ ‫ֲכי ָלה ְ ִת‪ָ6‬ה י ֵ‬‫ֲמי ַעל א ִ‬ ‫ד ְלתרָה‪ ,‬י ְַב ֵ; ַרח ִ‬ ‫ָזכָה ָ‬
‫ת‪ֵ .‬מ ָעיו‪:‬‬ ‫ְל ְ‬

‫ידי ַה ַ‪ֲ $‬אוָה‬ ‫»‪ ‰‬וְ ַה ָ‪%‬בד ִהיא ָק ָה ְמאֹד ִ‪%‬י ִהיא ְמ ִביה ל ָ‬
‫ָד ִל ֵ‬ ‫‪¯»¯O‬‬
‫‪¿ «‰‬‬
‫ימה ְי ֵתי ָרה ַעל ַה ִ‪ G‬ר ֶ&ֹא‬
‫ָטיל ֵא ָ‬‫ֶ ִהיא ַה ָ; ָה ִמ <‪ .ָ&%‬וְ ַעל י ְֵדי ‪ ֵ%‬י ִ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ד'‬ ‫שערי‬ ‫סד‬

‫יח = ֲחרָיו ְ‪%‬לָל‪,‬‬ ‫על וְ ז ְַרע לֹא י ְַצ ִל ַ‬
‫ֱקר ִמ ָה ָ‬ ‫ֲר ספ ֶנע ַ‬‫ְל ֵ ָ ַמיִ א ֶ‬
‫ַתינ ז"ל ) ַס ֶנְה ְד ִרי *ַ‪ 2‬ק"א)‪ְ ,‬כמ ֶ ָ ִצינ ִ ָי ָר ְב ָע ֶה ָחכָ‬‫מר ר ֵ‬ ‫ְ‪%‬מ ֶ ְ‬
‫על ַה‪ֶ#‬ה וְ ֵאי‬
‫ַה‪ָ$‬דל ֶ ַעל י ְֵדי ַ ָ; ַת ַה ְ? ָררָה ִנ ְט ַרד ה א וְ ז ְַרע ִמ ָה ָ‬
‫על ַה ָא‪ .‬וְ ָא ל ְ ִחיר ה' ְ‪ֶ %‬ב ָנָה ְ ָמ ְלכ ֶ&ֹא ָט ַע‬ ‫ל ֵח ֶלק ָל ָ‬
‫נִל ַ‪%‬ד‬
‫ֵח ִמ ַה ְ? ָררָה וְ ספ ְ‬ ‫ֵלי ר ַ‬ ‫ֶח ָא ֶאל ַה‪ִ %‬‬ ‫וְהיָה נ ְ‬
‫ַט ַע ֵח ְטא ָ‬
‫מר ) ְמ ֵאל א' ט"ו ו'( ַ‪ֵ ְ %‬דנִ י נָא ֶנגֶד ִז ְקנֵי ַע ִי‪ְ ,‬ו ָר ַד‪ֲ = 2‬חר ָ‬
‫ֶיה‬ ‫ְ ִר ְ ָ‪ְ .8-‬ו ַ‬
‫וְ ִא ֵד ַה ְל ָכה וְ ֶנ ֱהרַג ה א ְל ֶֹת ָנָיו‪7ִ %ַ ,‬ז ְָ‪%‬ר ְל ֵעיל ְ ִמ ַ*ת ַה ִ;נְה‪:‬‬

‫תינ ז"ל )בת פ"ד ִמ ְנָה כ"א( ַה ִ;נְה ו ְַה ַ‪ֲ -‬אוָה ְו ַה ָ‪%‬בד‬ ‫¿¯‪ַ e‬ר ֵ‬ ‫‪Ó»‡¿Â‬‬
‫ַתינ ז"ל ) ְרָכת ַ*‪ 2‬נ"ה ע"א(‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫ד ִמ ָהעלָ‪ ,‬וְ ְ‬ ‫יאי ֶאת ָה ָ‬ ‫מצ ִ‬‫ִ‬
‫ֶיה ִ‪%‬י ִמ ִית לָר ְל ָבב ַעל קנ‪.‬‬ ‫קברֶת ְ ָעל ָ‬‫ַנ ת ְמ ַק ַ@ ַחת וְ ֶ‬ ‫ָהר ָ‬
‫ָמי ַעל‬ ‫ֲר ְי‪ .‬י ִ‬
‫ְ‪%‬מ ֶ ָ‪%‬ת ב ) ְ* ָב ִרי י"ז ז'( ְל ִב ְל ִ‪-‬י ר ְל ָבב וְג' ְל ַמ ַע ַיא ִ‬
‫ימא *ַ‪ 2‬פ"ו ע"ב‪ַ ,‬וְס ֶנְה ְד ִרי ַ*‪ 2‬ז' ע"ב( רַב ‪ַ%‬ד ֲה ָוה‬
‫ַתינ ז"ל ) ָ‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫ַכ‪ .-‬וְ ְ‬ ‫ַמ ְמל ְ‬
‫מר‬‫מר ִ ְרעת ַנ ְפ ָ ִאי ְל ְק ָט ָלא ָנ ֵפיק וכו'‪ .‬וְ ְ‬ ‫ָנ ֵפיק ְל ִדי ָנא ֲהוָה ַ‬
‫ֲ‪ִ ) .‬מ ְלֵי ו' א'(‪ַ ,‬רב ה ָ‪7‬א‬ ‫ַב ָ‪ְ -‬ל ֵרע ָ‬ ‫ַתינ ז"ל )מד"ר ְמת פכ"ז( ְנִי ִא ָער ְ‬ ‫ר ֵ‬
‫ָ@ ַתר ֵלי‪ִ ְ 8‬מי ֶ ִ ְת ַמ‪ֶ7‬ה ַ@ ְרנָס ַעל ַה ִ‪ G‬ר‪ַ ,‬מה ְ‪ִ %‬תיב ְ ָתרֶיה‪ ,‬נ ַק ְ ָ‪-‬‬
‫ֲ"ה זֹאת ֵאיפֹה ְנִי ְו ִה ָ‪7‬צֵל‪ְ ,‬ו ִא לָאו‬ ‫י‪ .‬נִ ְל ַ‪ְ %‬ד ָ‪ִ ְ -‬א ְמרֵי ִ@י ָ‪ .‬ע ֵ‬
‫ְ ִא ְמרֵי ִ@ ָ‬
‫ֲסר ֵלב ַמ ְ ִחית נ ְַפ וְ ג'‪ .‬וְ ֵאי‬ ‫נא‪ִ 2‬א ָ‪A‬ה ח ַ‬ ‫ָע ָליו ְ‪ִ %‬תיב ) ָ ל"ב( ֵ‬
‫מר ַה ָ;ד ָר ְ‪ .‬ה א ֲאנִי ָקד אֲנִ י ָח ִסיד‬ ‫ֵיה‪ַ ,ֹ7‬‬ ‫ֲמי ָע ָליו ְג ִ‬ ‫ֵמ ַרח ִ‬
‫וְא לָאו =ל‬ ‫ֶי‪ָ "ְ .‬ררָה ִ‬ ‫וכו'‪ִ ,‬א יֵ ְ ָ‪ָ% .‬ל ַה ִ*ת ָה ֵא& ַק ֵל ָעל ָ‬
‫ָב‪ִ 8‬ל ִי וְג' נ ְַפ ִי‬‫מר ) ְ‪ִ -‬ה ִ&י קל"א א'( ה' לֹא ‪ַ $‬‬ ‫ֶ‪ .‬ע"ה ַ‬ ‫ְ‪ַ -‬ק ֵל‪ .‬וְ ָדוִד ַה ֶל ְ‬
‫ֲלי ִא‪:‬‬ ‫ְ‪%‬גָמ ל ע ֵ‬
‫סה‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ד'‬ ‫שערי‬

‫ַכ ִ‪-‬י ְ ִמ ַ*ת‬ ‫ֵח ִמ ַה ְ? ָררָה ַעד ָק ֶצה ָה=חֲר ְכמ ֶ ֶה ֱאר ְ‬ ‫≈‪ֱ Ô‬ה ֵוי ר ַ‬
‫‪λÏ‬‬
‫מר ְ ֵס ֶפר ַה‪ַֹ #‬הר )ח"ג קס"ה ע"א( ַז ָ‪%‬ה ִאיה ַמא‬ ‫ַה ַ‪ֲ $‬אוָה‪ְ ,‬כמ ֶ ְ‬
‫ָאל‬‫ַ ֶל ‪ָ%‬ל ִי ְ"ר ֵ‬ ‫ְ*= ְז ֵער ַ‪ְ $‬ר ֵמי‪ַ ָ 8‬ה ִאי ָע ְל ָמא‪ִ ,‬מי ָלנ ‪ָ$‬דל ִמ ֶֹה ר ָ‬
‫מר ) ְמת ד ' י"ג(‬ ‫ָמי וְ לֹא ָר ָצה וְ ַ‬ ‫ֶ ֵ‪5‬רֵב ִע ַה ָ;ד ָר ְ‪ .‬ה א ִ ְב ַעת י ִ‬
‫ִחר =‪ 2‬ה' ְמ ֶֹה‪ְ ,‬ו ָע ָ"ה‬ ‫ֱמר ) ָ י"ד( ְוי ַ‬‫ְ ַלח נָא ְיַד ִ‪ַ ְ -‬לח ַעד ֶ ֶ‪7‬א ַ‬
‫ַ‪G‬ה‬‫ָ‪ִ .‬נ ְתר ָ‬‫=חר ‪ְ %‬‬ ‫ַתינ ז"ל ) ְמת ר ַָה פ"ג( וְ ַ‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫ר ְ‪%‬מ ֶ ְ‬ ‫ ֵ‬
‫<‪6‬תיו‪%ִ .‬י ‪ָ%‬ל‬ ‫העיל ל ָ‪%‬ל זְ כ ָ‬ ‫יבה ְולֹא ִ‬ ‫ְלס‪ֶ 2‬נ ֱענַ ַעֲב רָ ְ ֵמי ְמ ִר ָ‬
‫יע ֵנ ִ‪%‬י ה א‬ ‫ֲפ& ְל ֵ ָ ַמיִ ְ‪%‬מ ֶֹה ספ ֵל ָ‬ ‫ַה ִ ְ" ָ‪-‬רֵר ַעל ַה ִ‪ G‬ר א ִ‬
‫ַתינ ז"ל ) ִס ְפרִ י ְ* ָברִ י ִ@ ְיס ָקא י"ג( ַעל‬‫מר ר ֵ‬ ‫יה ְ‪%‬מ ֶ ְ‬ ‫ֲ" ֶ‬
‫ָערֵב ַעל ‪ָ%‬ל ַמע ֵ‬
‫וְל לֹא ִ‪ְ -‬היֶה‬ ‫ָאיכֶ‪ַ .‬קל ְוח ֶֹמר ְל ַי ְת ֵמי ָ‪%‬מנ ֶ ַחס ָ‬ ‫ימ ְר ֵ‬ ‫ֲ" ֵ‬
‫ַוא ִ‬
‫ָלנ ְ‪-‬ק ָמה‪:‬‬

‫ז"ל )יְר ַ ְל ִמי חֲגִיגָה‬
‫ַתינ‬
‫מר ר ֵ‬ ‫ָד ְע ָ‪ַ -‬מה ֶ ְ‬ ‫ָת ַמע ָ‬
‫ֲ"יו ַל ְ ִר‪6‬ת‪ .‬י ַ‬ ‫הֹור‬
‫ֵיה‪ַ ֹ7‬על ֶ ָהי ְָתה ְמ ַס ֶ@רֶת‬ ‫ֶת ְג ִ‬ ‫את‪ָ 8‬ה ִא ָ‪A‬ה ֶ ָהי ְָתה ֶנ ֱענ ֶ‬‫פ"א( ִענְ יַ ָ‬
‫ֵיתי וכו'‪ .‬וְ לֹא *ַי ֶ ֵאינ ְמ ַק ֵל ָ"כָר ֶא ָ&א ֶ‪*ִ7‬‬ ‫ֲב ְר ָ‪ַ 8-‬ה‪ִ 6‬ה ְת ַע‪ִ 7‬‬ ‫ַלח ֶ‬
‫ֲ"יו ְ‪%‬לָל ְל ֵ ָ ַמיִ וְ ה א‬ ‫ַ&ה ַ* ְע‪ֵ ֶ -‬אי ַמע ָ‬ ‫ֵיה‪%ִ ֹ7‬י ֲהרֵי ְמג ֶ‬ ‫ְג ִ‬
‫ַתינ‬
‫מר ר ֵ‬ ‫סטה כ"ב ע"ב( ָ@ר נִ ְק ִפי‪@ָ ,‬ר ִק ָז ִאי‪ ,‬וְ ְ‬ ‫ה ְ@ר ִי ) ָ‬ ‫ִמ ְכ ָלל ַ‬
‫על י ְֵהא דָ ְירֵא ָ ַמיִ ְ ֵס ֶתר ְוי ְִהי ‪ָ%‬ל ְ* ָר ָכיו‬ ‫ז"ל ) ֵא ִל‪ָ6‬ה ַר ָא פכ"א( ְל ָ‬
‫ָכיו ְל ֵ ָ ַמיִ ְולֹא ְי ָפרֵ‬ ‫ֵע ֶ"ה ‪ָ%‬ל ְ*ר ָ‬ ‫ְל ֵ ָ ַמיִ ו ְִא יָכל דָ ֶ‪ָ 6‬‬
‫<@ל ִמ ְ@נֵי ֶ ְ‪%‬בד ֱאל ִֹהי‬ ‫ֲפ& ֶא ָחד ֵמ ֶה‪"ְ ,‬כָר ָ‪%‬פ ל ְמכ ָ‬ ‫ַל ְ ִר‪6‬ת א ִ‬
‫ַה ְס ֵ‪-‬ר ָ* ָבר‪:‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ה'‬ ‫שערי‬ ‫סו‬

‫‪: È ƒL ÈƒÓ ¬Á «‰ ¯«Ú «M «‰‬‬
‫‪:˙…¯eÒ¬‡»‰ ˙…ÂcƒÓ¿a‬‬

‫ָ"ה ֵמעֲבדָה ָזרָה‬ ‫ַתינ ז"ל )עֲר ִָכי ַ י"ד ע"ב( ֶ"‪ָ #‬‬
‫מר ר ֵ‬ ‫¿‪ָ Ô…ÂL‬הרַע ְ‬ ‫‪Ï‬‬
‫ְמר ‬
‫ֲברת‪ ,‬ו ְ‬ ‫ָמי) ֶ" ֵה ַהחֲמ רת ִמ(ָל ָהע ֵ‬ ‫ " ִפיכ ת ִ‬
‫'ִ & י ֲערָית ְ‬
‫ַתינ ז"ל ) ָ") ט"ו ע"ב( (ָל ַה ְ‪ַ /‬ס ֵ‪-‬ר ְל" ָהרַע (פֵר ָ ִע ָ‪#‬ר ְ(מ ֶ"(ָת ב‬
‫ר ֵ‬
‫ָתינ ִא ָ‪0‬נ ִמי ד ָלנ ‪:‬‬
‫מר ִל ְל"נֵנ נַגְ ִיר ְ‪2‬פ ֵ‬
‫ֲ"ר ְ‬ ‫) ְ‪ִ 0‬ה ִ&י) י"ב ה'( א ֶ‬

‫וְאינ נ ְִכנָס ְגַ ֵע ֶד‪,‬‬
‫ל"ה וְ ָ"ק ל ִ( ְ" ִפיכ ת ָ ִמי) ֵ‬ ‫‪ ˙eÏȃ‬הרֵג ְ" ָ‬ ‫¯¿‪Î‬‬
‫ְ(מ ֶ" ָ(ת ב ) ְ‪ִ 0‬ה ִ&י) ט"ו א'( ִמי יָג ר ְא ָֹה ֶלי ָ‪ 5‬וְג' לֹא ָרגַל ַעל ְל"נ‪.‬‬
‫רעי) רֹא" ַה ַ‪8‬נְ ֶה ְד ִרי‪ִ ,‬מ ְ‪-‬נֵי ָה ְר ִכיל ת‬
‫‪9‬יר ָה ִ‬ ‫ֱדמי ִ‬
‫אג ָהא ִ‬
‫וְ ִה;ֵה ֵ‬
‫ְ"י נב ִעיר‬ ‫ֲרי ַגת ‪9‬נ ֵ‬ ‫ָמיו וְ ָגרַ) ה ִ‬
‫ֲצי י ָ‬
‫על) ַה ָא ְונ ְִכרַת ַח ִ‬
‫נִ ְטרַד ִמ ָה ָ‬
‫ בנֵי ֵית‪:‬‬
‫ בנָיו ְ‬‫יתת ָ"א ל ָ‬ ‫ מ ַ‬
‫ַה(ֹהֲנִ י) ִ‬

‫ֲבר‪,‬‬
‫ֲבר‪ ,‬וְ ַה ִ‪ְ /‬ת ַ( ֵד ִ ְקל ח ֵ‬
‫ מ ַכ;ֶה ֵ") רַע ַלח ֵ‬ ‫»«˙ ָ‪-‬נִי)‪ְ ,‬‬ ‫‪a¿Ï«‰‬‬
‫על) ַה ָא‪ְ :‬ו ֵה) ִ ְכלַל‬
‫ָה) ֵח ֶלק ָל ָ‬‫עלי) ְו ֵאי ל ֶ‬
‫ֵיה;ֹ) וְ ֵאינָ) ִ‬ ‫יר ִדי ַל' ִ‬
‫ְ‬
‫ָהב )ב"מ ַ נ"ח ע"ב(‬ ‫ַתינ ז"ל ְ ֶפרֶק ַה= ָ‬
‫מר ר ֵ‬ ‫לֹא ִ‪ְ 0‬ר ַצח‪(ְ ,‬מ ֶ" ְ‬
‫ְ‪0‬י ִחוְ רָא‪:‬‬
‫ס מ ָקא ו ִ‬
‫ָבא ְ ַמאי זְ ִה ְירי ְט ֵ‪-‬י‪ְ ,‬זִ יל ְ‬
‫ְ ַמ ֲער ָ‬

‫‪9‬ר ַע ִ(‪0‬ת ֶ" ֵאינָ) ְמ ַק ְלת ְ‪-‬נֵי ְ" ִכינָה‪,‬‬ ‫‪9‬חת ֵמ ְ‬‫»‪ִ ˙e‬היא ַ‬ ‫‪ˆÈ≈Ï‬‬
‫ֵיה;ֹ)‪,‬‬
‫לצ> נפֵל ַ' ִ‬
‫תינ ז"ל )עֲבדָה ז ָָרה ַ י"ח ע"ב( (ָל ַה ִ‪ְ /‬ת ֵ‬
‫מר רַ ֵ‬
‫וְ ְ‬
‫מ"ב‬
‫ָ"ב ָ ֵטל ֲהרֵי זֶה ַ‬ ‫ֲפ& י ַ‬‫ַתינ ז"ל )בת פ"ג ִמ ְ"נָה ב'( א ִ‬
‫מר ר ֵ‬ ‫וְ ְ‬
‫סז‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ה'‬ ‫שערי‬

‫ֲצת‬ ‫ַ‪ַ 5‬ע ַ‬ ‫ֲ"ר לֹא ָהל ְ‬ ‫‪"9‬רֵי ָה ִאי" א ֶ‬ ‫ כמ ֶ" ָ(ת ב ) ְ‪ִ 0‬ה ִ&י) א' א'( ְ‬ ‫ֵל ִצי) ְ‬
‫ָ"ב וְ ָס ִמ ְי‪ 5‬לֵי? ִ(י ִא) ְתרַת ה' ֶח ְפצ‬ ‫ֵצי) לֹא י ַ‬ ‫מ"ב ל ִ‬
‫ ב ָ‬ ‫ְר ָ" ִעי) ְ‬
‫וְג'‪ַ ,‬מה ְ( ִתיב ְ ָתרֵי? ו ְָהיָה ְ( ֵע> ָ"ת ל ַעל ַ‪ְ -‬לגֵי ַמיִ) וְג' לֹא ֵ( ‬
‫ַתינ ז"ל )בת פ"ו ִמ ְ"נָה ב'( ְכָל י) ַת קל‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫ָה ְר ָ" ִעי) וְג'‪ ,‬וְ ְ‬
‫ָה) ַל ְ ִר@ת ֵמ ֶע ְלנָ? ֶ"ל ‪0‬רָה ֶ"(ָל ִמי ֶ" ֵאינ‬ ‫אמרֶת אי ל ֶ‬ ‫יצאת וְ ֶ‬ ‫ֵ‬
‫ַתינ ‬
‫מר ר ֵ‬ ‫ַ‪ַ A‬מיִ)‪ְ .‬ו ְ‬ ‫למר ְמ‪B‬נ ֶה ל ָ‬‫עסק ַ‪0‬רָה נִ ְקרָא נָז ‪ְ ,‬רצנ ַ‬ ‫ֵ‬
‫ז"ל ) ַסנ ְֶה ְד ִרי ַ ל"ט ע"ב( ִ(י ְ ַבר ה' ִ=ָה וְג' ) ַ ִ‪ְ /‬ד ָר ט"ו ל"א( ִה ָ(רֵת ִ‪ֵ (ָ 0‬רת‬
‫אמר זֶה (ָל ִמי ֶ" ֶא ְפ ָ"ר ל ַל ֲעסֹק‬ ‫ַי נְ ֶח ְמיָה ֵ‬ ‫ֶפ" ַה ִהיא וְ ג'‪ ,‬ר ִ‬ ‫ַה; ֶ‬
‫ְעסק ְ ִד ְברֵי‬
‫ְמר רַב (ָל ַה‪-‬רֵ" ִמ ִ ְברֵי ‪0‬רָה ו ֵ‬ ‫עסק‪ ,‬ו ַ‬ ‫וְאינ ֵ‬ ‫ַ‪0‬רָה ֵ‬
‫נפל‬‫יחה ֵא" א ַכ ְלת‪ ,‬וְ כָל ִמי ֶ" ַ‪ְ /‬ר ֶ‪-‬ה ַע ְצמ ִמ ְד ְרֵי ‪0‬רָה ֵ‬ ‫ִ‪ָ 2‬‬
‫‪#‬ט ִפי)‬‫ֱמר ) ִא@ב ל' ד'( ַה ְ‬ ‫ילי) את ַ' ֲחלֵי ְר ָת ִמי) ֶ" ֶ;א ַ‬ ‫ֲכ ִ‬‫ מא ִ‬
‫ֵיה;ֹ) ַ‬‫ַ' ִ‬
‫ַתינ ז"ל )בת פ"ג מ"ה( ַה ְ‪ַ /‬פ;ֶה ִל ְל ַב ָ‪ָ C‬לה‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫יח‪ ,‬וְ ְ‬
‫ֲלי ִ‪ַ 2‬‬ ‫& ח ע ֵ‬
‫ַמ ַ‬
‫ֱמר ) ְ ָב ִרי) ד' ט'( רַק ִה ָ‪ֵ A‬מר ְל ָ‪ 5‬וְג'‪:‬‬
‫ֲהרֵי זֶה ִמ ְת ַח@ֵב ְנ ְַפ" ֶ" ֶ;א ָ‬

‫ַתינ ז"ל ) ַסנ ְֶה ְד ִרי ַ ז' ע"א( ְ‪ִ 0‬ח&ַת ִינ ֶ"ל דָ) ֶא&ָא ַעל‬ ‫¿¯‪ e‬ר ֵ‬ ‫‪Ó»‡¿Â‬‬
‫ כ ִת יב )י ‪B‬‬
‫ְה" ַע א'‬ ‫ֵא"ית ָמד‪ְ ,‬‬ ‫‪-‬טר ַמיִ) ר ִ‬ ‫ֱמר ) ִמ ְ"לֵי י"ז י"ד( ֵ‬ ‫ִ ְברֵי ‪0‬רָה ֶ" ֶ;א ָ‬
‫ַר ְ( ָ‪ 5‬וְז ַ‪(ִ 2ְ 0‬יל‪ְ ,‬וכָל ֶרגַע‪,‬‬‫יח ֶאת ְ‬‫ית ימָ) ָו ַל ְילָה ִ(י ז ַ‪ְ 0‬צ ִל ַ‬ ‫ח'( ו ְָה ִג ָ‬
‫ֱמר )ק ֶֹהלֶת א' ט"ו( וְ ֶח ְסר לֹא‬
‫ָ"עָה‪ ,‬וְי) ֶ"דָ) ָ ֵטל ִמ ְד ְרֵי ‪0‬רָה ָעלָיו ֶנא ָ‬
‫ָרי) ֶ"דָ)‬ ‫ַתינ ז"ל )‪ֵ-‬ה פ"א ִמ ְ"נָה א'( ֵא& ְב ִ‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫י כַל ְל ִה ָ‪/‬נת‪ְ ,‬ו ְ‬
‫ֶמת ל ָלעלָ)‬ ‫יה) ְעלָ) ַה=ֶה ו ְַה ֶ‪#‬רֶ ַק@ ֶ‬ ‫רת ֶ‬
‫את) אכֵל ִמ ֵ‪ֵ -‬‬ ‫ע‪2‬ה ָ‬ ‫ֶ‬
‫ְת ְלמ ד ‪0‬רָה ְ( ֶנגֶד ‪ְ ,)ָ&(B‬ולֹא עד ֶא&ָא ֶ" ָהע ֵסק ְ ַת ְלמ ד‬ ‫ַה ָא וכו' ו ַ‬
‫‪0‬רָה ָ‪-‬ט ר ִמ(ָל ַה ִ‪ְ /‬צות ֶ" ִהיא ְ"ק לָה ְ(כָל ַה ִ‪ְ /‬צות‪:‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ה'‬ ‫שערי‬ ‫סח‬

‫‪"9‬רֵי דָ) ֶ" ֵ‪2ִ /‬י)‬‫ֲבדה ָזרָה ַ ה' ע"ב( ְ‬
‫א ִל@ָה זָכ ר ְלטב )ע ָ‬ ‫«‪ֵ ְ ‡»p‬בי ֵ‬ ‫‪˙¿Â‬‬
‫י"ב ְוקרֵא וְ"נֶה ַ‪0‬רָה ְ ָכל‬
‫ַע ְצמ (ַ‪A‬ר ָלעֹל וְ ַכחֲמר ְל ַמ ְשֹאי וְ ֵ‬
‫@"ב ָ ֵטל ֶנ ֱענָ" ָ(ל‬
‫ר ח ַה‪ֹ#‬דֶ" "רָה ָעלָיו‪ ,‬וְ ִא) ַה ֵ‬ ‫ מ@ָד ַ‬ ‫י) ָ‪ִ 0‬מיד ִ‬
‫לצ> ַמ ָ‪:"/‬‬
‫ָ( ְ‪ַ ,5‬קל ְוח ֶֹמר ְל ִמי ֶ" ִ‪ְ /‬ת ֵ‬

‫ָ"ב ָ ֵטל‬ ‫ֲפ& י ַ‬‫ֲברת ְ'דלת‪(ִ ,‬י ֲהרֵי א ִ‬ ‫ידי ע ֵ‬‫ֶמת ִל ֵ‬‫»‪ֵ ְ ‰‬ט ָלה 'ר ֶ‬ ‫‪Áȃ‬‬ ‫‪N‬‬
‫דלי)‪ ִ;(ַ ,‬זְ (ָר ְל ֵעיל ְ ִענְ יַ‬ ‫ָ"י) ְ' ִ‬ ‫מ"ב ֵל ִצי) וְ ֶנ ֱענָ" ֳענ ִ‬‫ֲהרֵי זֶה ַ‬
‫יצנ ת‪ִ ,‬מ(ָל ֶ"(ֵ ַה ָ‪E‬ח ִ‪2‬יחת ְ ֵטלת ְפ ַֹעל‪ ,‬וְ לֹא עד ֶ" ֵ‪ִ /‬ביא‬ ‫ַה ֵ& ָ‬
‫מר ‬ ‫ מ ַס ֵ‪-‬ר ִ ְגנ ת ֲח ֵבר‪ :‬וְ ְ‬ ‫יצנ ת ְ‬ ‫וְל ָ‬
‫ידי ְל" ָה ַרע ְ ר ִכיל ת ֵ‬ ‫ִל ֵ‬
‫ֱמר‬‫ֲ‪2‬ה ֶ" ֶ;א ָ‬ ‫עבר ַע ֵ‬
‫יחה ְ ֵט ָלה ֵ‬ ‫ימא ַ י"ט ע"ב( ַה ָ‪E‬ח ִ‪ָ 2‬‬ ‫ַתינ ז"ל ) ָ‬ ‫ר ֵ‬
‫יחנָ ֶ ַז(ַאי )ס ָ‪(B‬ה ַ כ"ח ע"א( ְועַל‬ ‫ַ ָ‬ ‫מר ַעל ר ָ‬ ‫וְד ַ ְר ָ‪ְ ,)ָ 0‬ו ְ‬
‫) ְב ִָרי) ו' ז'( ִ‬
‫ַתינ ז"ל )בת פ"א מי"ז(‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫‪&B‬י‪ ,‬וְ ְ‬ ‫יחת ח ִ‬ ‫יה) לֹא ָ‪2‬ח ִ‪ַ 2‬‬ ‫ְמ ֶ‬‫רַב ֶ" ִ‪ֵ @/‬‬
‫ֵ"ב ָדָד וְ ִיֹ)‬ ‫ כ ִתיב ) ִמיכָה ג' כ"ח( י ֵ‬
‫אתי לַ' טב ֶא&ָא ְ" ִתי ָקה‪ְ ,‬‬ ‫לֹא ָמ ָצ ִ‬
‫מר ‬ ‫וְח@ִי) ְיַד לָ"‪ ,‬וְ ְ‬ ‫ כ ִתיב ) ִמ ְ"לֵי י"ח כ"א( ָמוֶת ַ‬ ‫י ִֵ‪ָ ֶ 0‬ע ָפר ִ‪-‬יה ‪ְ ,‬‬
‫מר ְ"לֹמֹה )ק ֶֹהלֶת ה'‬ ‫יקה‪ְ ,‬ו ַ‬ ‫ַתינ ז"ל )בת פ"ג מי"ג( ְסיָג ַל ָח ְכ ָמה ְ" ִת ָ‬ ‫ר ֵ‬
‫הציא ָ ָבר ִל ְפנֵי ָה ֱאל ִֹהי) ִ(י‬ ‫ְמ ֵהר ְל ִ‬ ‫וְל ְ ָ‪9 5‬ל י ַ‬
‫א'( ‪9‬ל ְ‪ַ 0‬ב ֵהל ַעל ִ‪-‬י ָ‪ִ 5‬‬
‫ֶי‪ְ 5‬מ ַע ִ‪C‬י)‪:‬‬
‫ְ‪09‬ה ַעל ָה ֶר> ַעל ֵ( י ְִהי ְ ָבר ָ‬ ‫ָה ֱאל ִֹהי) ַ ָ‪ַ A‬מיִ) ו ָ‬

‫¿¯‪ e‬ר ֵ‬
‫ַתינ ז"ל ) ‪B‬ח ִ&י ַ פ"ט( ַה ‪B‬א ְמנָ) ֵא ֶל) ֶצ ֶדק ְ‪ַ 0‬ד ְר ‬
‫) ְ‪ִ 0‬ה ִ&י) נ"ח(‬ ‫‪Ó»‡¿Â‬‬
‫ַתינ ‬
‫מר ר ֵ‬ ‫ָ‪2‬י) ַע ְצמ ִא&ֵ)‪ְ ,‬ו ְ‬ ‫על) ַה=ֶה י ִ‬‫ַמה ‪B‬א ָ‪/‬נ ת ֶ"ל דָ) ָ ָ‬
‫ַי (ַד ֲהוָה ָמ ֵטי ְל ַהאי ְקרָא ֲהוָה ָ ִכי ) ָעמס ד'( ִ(י ִה;ֵה‬ ‫ז"ל )חֲגִ יגָה כ"ג ע"א( ר ִ‬
‫יחה ַק&ָה‬ ‫ֲפ& ִ‪ָ 2‬‬ ‫ד) ַמה ִ‪2‬יח‪ ,‬א ִ‬ ‫ מ ִ'יד ָל ָ‬ ‫ר ח ַ‬ ‫י ֵצר ָה ִרי) ברֵא ַ‬
‫סט‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ה'‬ ‫שערי‬

‫ָה) ַמ ָ‪ֵ "/‬ה) נ ְִכ ָ‪ִ 0‬בי)‬
‫ֲפ& ְ ָב ִרי) ֶ" ֵאי ֶ‬ ‫יח ִע) ִא ְ"‪ַ 0‬וא ִ‬
‫ֶ" ָד) ְמ ִ" ַ‬
‫יתת‪:‬‬‫קר ִאי) ְל ָפנָיו ִ ְ" ַעת ִמ ָ‬
‫ַעל ִ‪ְ -‬נ ָקס ֶ"ל ָד) וְ ְ‬

‫ְה ֲע ָנוָה‬
‫יקת ֶ"ל דָ) ִמ ִית ִלידֵי ֲע ָנוָה‪ ,‬ו ָ‬ ‫תינ ז"ל ְ" ִת ָ‬ ‫¿¯‪ e‬רַ ֵ‬ ‫‪Ó»‡¿Â‬‬
‫מ)‬‫עסק ְת ָרה י ְִהיֶה ֵ‬ ‫ ב ָ" ָעה ֶ" ֵאינ ֵ‬ ‫ִהיא רֹא" ְלי ְִר‪9‬ת ָ" ַמיִ)‪ְ ,‬‬
‫‪A‬כבת ז עַל ז ִמ ְפנֵי‬ ‫ֵחיִ) ֶ" ְ‬ ‫תתיו ז ַל= ִ( ְ" ֵ‪0‬י ר ַ‬ ‫ מ ְד ִיק ִ‪ְ 2‬פ ָ‬ ‫ַ‬
‫@ציא‬ ‫‪ֵ )&B‬אינָ) ַמ ְס ִ‪-‬יקת ָ ֶ‪/‬ה ֶ" ִ‬ ‫‪@B‬תיו ֶ"ל דָ) ( ָ‬ ‫קתיו זְ כ ָ‬ ‫ֶ" ִ‪ְ F‬ד ָ‬
‫ס מא‪ ,‬וְכָל ָ( ְ‪5‬‬ ‫ָ‪2‬י) ַע ְצמ ִא ֵ&) וְ ֵחרֵ" ִח'ֵר וְ ָ‬ ‫‪"9‬רֵי ִמי ֶ"@ ִ‬ ‫ִ ְ‪ָ 2‬פ ָתיו‪ְ ,‬‬
‫ֵיה;ֹ)‪ְ ,‬ו ֵכ ָוִד ה א‬ ‫יברָיו ַל' ִ‬
‫ְאת ֵא ָ‬
‫ִיח@ֵב ַע ְצמ ו ֶ‬
‫ֶח ָטא ו ַ‬ ‫ָל ָמה ְ( ֵדי ֶ"&ֹא י ְ‬
‫אמר ) ְ‪ִ 0‬ה ִ&י) ל"א י"א( ַואֲנִ י ְ( ֵחרֵ" לֹא ֶא ְ" ַמע ְ‬
‫ כ ִא ֵ&) לֹא י ְִפ ַ‪0‬ח ִ‪-‬יו‪:‬‬ ‫ֵ‬

‫תרגו) ‪ G‬אי ל‪ 5‬הבל שאי לו קול‬ ‫ָ‪ֶ 5‬ה ֶבל‬ ‫∆¯ ַה= ַֹהר )ח"ב נ"ט ע"א( לֵית ל ְ‬ ‫‪Ù≈Ò¿·e‬‬
‫וכל אות מילי) שמשתדל בה) ב‬ ‫ְלֵית לֵי? קָלָא‪ ,‬וְכָל ִא; ִמ ִ&י ְ ִא ְ"‪ֵַ0‬ל‬
‫אד) שאינ) לעבודת הקדוש ברו‪5‬‬ ‫‪B‬ל ָחנָא‬‫ְה ַר נָ" ְלַאו ִאי; ְלפ ְ‬
‫הוא אותה מילה נעשה ממנה הבל‬ ‫ק ד ָ"א ְ ִר ְי‪ 5‬ה א ַה ִהיא ִמ&ָה ִא ְתעֲבֵיד‬ ‫ְ ְ‬
‫ומסתובבת בעול)‪ ,‬וכאשר יוצאת‬ ‫ " ָט‪9‬ת ְ ַע ְלמָא‪ְ ,‬וכַד נ ְַפ ָקא‬ ‫ִמ;ָ? ֶהבֶל ְ‬
‫נשמתו אותו הבל מגלגל אותו‬ ‫נִ" ָמ ֵתי? ַהה א ֶהבֶל ְמג ְַל'ְלָא לֵי?‬ ‫ְ‬
‫בעול) ‪ .‬וזה הוא מה שנאמר ואת‬ ‫ֶפ"‬‫וְאת נ ֶ‬ ‫ַל ָמא‪ ,‬וְ דָא ִאיה ) ְ"מ אֵל א' כ"ה( ֶ‬‫ְע ְ‬
‫נפש אויב‪ 5‬יקלענה בתו‪ 5‬כ הקלע‪.‬‬ ‫וְמר ‬
‫ָלע‪ְ ,‬‬ ‫ת‪ַ ַ( 5‬ה‪ַ #‬‬‫ַ& ֶענָ? ְ ְ‬ ‫ֶי‪ 5‬יִק ְ‬
‫איְב ָ‬
‫ואמרו ש) ותלבש אסתר מלכות‪,‬‬ ‫ָ") )ח"ג קפ"ג ע"ב( ו ִַת ְל ַ" ֶא ְס ֵ‪0‬ר ַמ ְלכ ת‬
‫למדנו שכל מי ששומר פיו ולשונו‬ ‫י"נֵי?‬‫‪ -‬מי? ִוְל ָ‬
‫ָטיר ֵ‬ ‫אל ְיפנָא (ָל ַמא ְדנ ֵ‬ ‫ִ‬
‫זוכה להתלבש ברוח הקודש‪:‬‬ ‫ק ד ָ"א‪:‬‬
‫ר ח ְ‬ ‫ָ"א ְ ַ‬ ‫ז ִָכי ְל ִא ְתלַ ָ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ה'‬ ‫שערי‬ ‫ע‬

‫ַ‪#‬ה ִמ ִינָ? ֶ"ל‬‫ֲפ& י ְִה ֶיה ְ(מ ֶֹ"ה יָד ְליָד לֹא ְינ ֶ‬‫≈‪ֲ ַ Ï‬ערָית א ִ‬ ‫‪k«z¿Ònƒ«‰‬‬
‫ֵצר ָהרַע ְ ַע ְצמ וְ יָבא ִלידֵי‬‫ מ ָגרֶה י ֶ‬
‫ֵיה;ֹ)‪ .‬וְ ספ ַל ְחטֹא ַ ֲערָית ְ‬ ‫' ִ‬
‫ֶק ִרי ֶה ָחמ ר ְ(מ ֶ"@ ְִת ָ ֵאר ְ ַ" ַער ו'‪:‬‬

‫ מ ְת ַח@ֵב ְנ ְַפ"‪,‬‬
‫נטל ַח@ָיו ִמ ָהעלָ) ִ‬ ‫¡∆‪ְ ִ ‰‬כבד ַה‪0‬רָה ֵ‬ ‫‪‰∆p«‰‬‬
‫יח )נְ ד ִָרי) ַ ס"ב ע"א( ֶ" ָהי ַמ ְ" ִל ִיכי את ַל@ְאר‬
‫יכ ַ‬
‫ֲ‪2‬ה ְ ַר ִי ַט ְרפ ִ‬
‫ מע ֶ‬
‫ַ‬
‫ַתינ ז"ל )בת‬‫מר ר ֵ‬ ‫ָצה ֵל ָהנת ִמ ִ ְברֵי ‪0‬רָה‪(ְ ,‬מ ֶ" ְ‬ ‫הרג ְולֹא ר ָ‬
‫ְל ְ‬
‫ֲטרָה ְל ִה ְת'ֵַל ָ ֶה) וְ לֹא ַק ְרֹ) וכו'‪ָ("ֶ ,‬ל ַה ֶ; ֱהנֶה‬‫ֲ‪ )2‬ע ָ‬‫פ"ד מ"ה( ‪9‬ל ַ‪0‬ע ֵ‬
‫ֵיה;ֹ)‪:‬‬
‫נטל ַח@ָיו ִמ ָהע ָל) וְ ספ ירֵ" ' ִ‬ ‫ִמ ְ(בד ‪0‬רָה ֵ‬

‫‪9‬חר‬‫ָאל מדֶה ְ ֵאל ֵ‬ ‫∆¯‪ַ .‬ה ְ‪ַ /‬ד ֵר ְ" ָק ִרי) ֵ‬
‫(פר ֶ ֱאל ֵֹהי י ְִ‪2‬ר ֵ‬ ‫‪˜M‬‬ ‫‪∆ «‰‬‬
‫" ָ(ת ב ) ְ‪ִ 0‬ה ִ&י)‬ ‫ראה ְ‪-‬נֵי ְ" ִכינָה ְ(מ ֶ‬ ‫ֶ"ה א ֶ" ֶקר‪ְ .‬וה א ִמ ַ(ת ֶ" ֵאינ ֶ‬
‫ָאל ֶ" ָ(ת ב‬ ‫וְאינ ִ ְכלַל י ְִ‪2‬ר ֵ‬‫בר ְ" ָק ִרי) לֹא יִ( ְל ֶנגֶד ֵעינַי‪ֵ ,‬‬ ‫ק " א ז'( ֵ‬
‫ָמיו‬ ‫ָאל לֹא ַיעֲ‪ַ 2‬עו ְָלה ְולֹא י ְַד ְר ָ(זָב‪ ,‬וְ י ָ‬ ‫ָ ֶה) ) ְצ ַפ ְניָה ג' י"ג( ְ" ֵא ִרית י ְִ‪2‬ר ֵ‬
‫מר ְ ַמ ֶ‪ֶ 8‬כת‬ ‫ָמי) ְ(מ ֶ" ְ‬ ‫ֲר ְי‪ 5‬י ִ‬
‫ֱמת ַמא ִ‬ ‫בר א ֶ‬ ‫‪ַ 59‬ה ֵ‬ ‫ִמ ְת ַק ְ‪ִ F‬רי)‪ְ ,‬‬
‫ָלא‬ ‫ימי ְ ִא& הֲ י ְָה ֵבי ֵלי? (ָל ֲחל ָ‬ ‫ַסנְ ֶה ְד ִרי ) ַ צ"ז ע"א( ַעל רַב ַט ְב ִ‬
‫ֲתר‬‫יק ַלע ְל ַהה א א ַ‬ ‫ֲדא ִא ְ‬ ‫ְ ָע ְל ָמא לֹא ֲהוָה ְמ ַ";ִי ְ ִד רֵי?‪ .‬זִ ְמנָא ח ָ‬
‫ק " ָטא ְ" ֵמי? ְלָא הֲ ְמ ֵ"נ ְ ִד רָ) וְ לֹא ֲהוָה ַמ@ֵית ִאינִי" ְלָא‬ ‫ְ ְ‬
‫ט תא ִמינ ְָ‪ - 5‬ק‬ ‫מר לֵי?‪ָ ְ ,‬מ ָ‬ ‫זִ ְמנֵי? וכו' ְ" ִכיב לֵי? ַ‪ְ 0‬ר ִ‪0‬י ְנִי‪ְ ,‬‬
‫ כ ִתיב )י ְִר ְמיָה ט' ד'( ִל ְ‪/‬ד ְל"נָ) ַ ֵר‬ ‫מתנָא‪ְ .‬‬
‫ֵמ ָה ָכא וְ לֹא ְ‪0‬ג ִָרי ָבנָא ָ‬
‫ֲ"ר ַ(=ֶה לֹא‬ ‫ֶ" ֶקר וְג' ַה ַעל ֵא ֶ&ה לֹא ֶא ְפ ָקד ָ) נְא ) ה' ִא) ְגי א ֶ‬
‫ֶענְ " ַה ְ‪/‬ר ְַ' ִלי) וְדר ַה ִ‪ְ /‬ד ָר ֶא ָ&א ִמ ְ‪-‬נֵי ֵעדת‬ ‫ַ‪ )#‬נ ְַפ ִ"י‪ .‬וְ לֹא נ ֶ‬ ‫ִ‪ְ 0‬תנ ֵ‬
‫עא‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ה'‬ ‫שערי‬

‫ַתינ ז"ל ) ַסנְ ֶה ְד ִרי צ"ב ע"א( (ָל ַה ַ‪ְ /‬ח ִלי ְ ִד ר ְ( ִא& ‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫ֶ" ֶקר‪ ,‬וְ ְ‬
‫ כ ִתיב ) ִמ ְ"לֵי ו' ט"ז( ֵ"" ֵה;ָה ָ‪2‬נֵא ה' וְג' ֵעי ַניִ)‬ ‫עבד עֲב ָדה ָזרָה‪ְ .‬‬ ‫ֵ‬
‫ כ ִתיב ) ְ‪ִ 0‬ה&ִ י) ל"ד( ִמי ָה ִאי" ֶה ָח ֵפ>‬ ‫יח ְ(ז ִָבי) וְג'‪ְ ,‬‬ ‫רָמת‪ְ ,‬ל" ֶ" ֶקר וְ י ִָפ ַ‬
‫ַח@ִי) וְג' נְ צֹר ְל"נְ ָ‪ֵ 5‬מרַע‪ֲ 'ְ .‬חזִי לֹא נִ ְטרַד ֶא ָ&א ִמ ְ‪-‬נֵי ֶ" ִ‪#ֵ A‬ר ְ ֵ")‬
‫יצת ַעל‬ ‫‪9‬מנ ִ(=ֵב ְל ָת ָמר וְ ֶנ ֱהרַג‪ ,‬ר ח ֶ"ל נָבת נִ ְטרַד ִמ ְ‪ִ /‬ח ָ‬ ‫י"ע‪ְ .‬‬ ‫ֱל ָ‬ ‫אִ‬
‫‪9‬חב וְ ג' ֵצא‪ֵ ,‬צא‬ ‫ֱמר ) ְמל ִָכי) א' כ"ב( ִמי י ְַפ ֶ‪0‬ה ֶאת ְ‬ ‫ֶ" ִ ֵר ָ(זָב ֶ" ֶ;א ַ‬
‫‪9‬ר ָצ) ֶא&ָא ַעל ֶ" ָע ְבר ‬ ‫ָאל ֵמ ְ‬ ‫ְמר ַרב ה ;ָא לֹא 'ָל י ְִ‪2‬ר ֵ‬ ‫יצ ְת ָ‪ ,5‬ו ַ‬
‫ִמ ְ‪ִ /‬ח ָ‬
‫ַתינ ז"ל ) ַ" ָת ַ ‬‫מר ר ֵ‬ ‫ַעל ָ‪-‬ס ק ) ְ"מת כ"ג ז'( ִמ ְ ַבר ֶ" ֶקר ִ‪ְ 0‬ר ַחק‪ .‬וְ ְ‬
‫ְר " ַליִ) ֶא&ָא ַעל ֶ" ָ‪ְ -‬סק ִמ ְ‪/‬נָה‬ ‫קי"ט ע"ב‪ ,‬ח ֲִגיגָה ַ י"ד ע"ב( לֹא ָח ְר ָבה י ָ‬
‫ ב ֵס ֶפר‬ ‫ְר " ַליִ)‪ְ .‬‬‫"טט ְח צת י ָ‬ ‫ֱמר )י ְִר ְמיָה ה' א'( ְ‬ ‫ֲמנָה ֶ" ֶ;א ַ‬ ‫ֲלי א ָ‬‫ַע ֵ‬
‫ֵ‪5‬‬
‫" ֶקר ְד ִאיה סמא"ל ָ" ְל ָטא ְ( ִתיב ) ָ ִנ@ֵאל ח' י"ב( וְ ַת ְ"ל ְ‬ ‫ַה= ַֹהר ְזִ ְמנָא ֶ‬
‫תינ ז"ל‬ ‫ְמר ַר ֵ‬ ‫‪B‬ר ָ ַיִת ִרא" וְ ֵ"נִ י‪ .‬ו ְ‬ ‫‪9‬ר ָצה‪ְ .‬ודָא ' ִָרי) ח ְ‬ ‫ֱמת ְ‬ ‫אֶ‬
‫ֱמת‬ ‫עמד ַעל ַה ִי וְ ַעל ָהא ֶ‬ ‫על) ֵ‬ ‫ל"ה ְ ָב ִרי) ָה ָ‬ ‫)בת פ"א מי"ח( ַעל ְ" ָ‬
‫ֱמת‬ ‫דבר א ֶ‬ ‫י‪ 5‬וְ ג'‪ .‬וְ ֵ‬ ‫ כ ִתיב ) ְ‪ִ 0‬ה ִ&י) ט"ו א'( ה' ִמי יָג ר ְא ָֹה ֶל ָ‬ ‫וְ ַעל ַה ָ‪A‬ל)‪ְ ,‬‬
‫ֲ‪2‬ה‪(ְ ,‬מ‬ ‫‪/9‬ת את ְ ַמע ֶ‬ ‫ִ ְל ָבב‪ַ 9 ,‬מה ֶ" ָח ַ"ב ִ ְל ָבב ָצ ִר ְי‪ְ 5‬ל ֵ‬
‫ֱמת‬ ‫ כ ִתיב ) ַמ ְל ִכי א'( ‪0‬רַת א ֶ‬ ‫ע בדָא ְדרַב ִס ְפרָא‪ְ ,‬‬ ‫ַתינ ז"ל ְ ְ‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫ֶ" ְ‬
‫‪ 59‬ה' ְצ ָבאת ה א‪:‬‬ ‫ָהי ְָתה ְ ִפיה וְ ַעו ְָלה לֹא ִנ ְמ ָצא ִ ְ‪ָ 2‬פ ָתיו ִ(י ַמ ְל ְ‬

‫‪9‬ר ַע ִ(‪0‬ת ֶ" ֵאינָ ְמ ַק ְלת ְ‪-‬נֵי ְ" ִכינָה‪ְ ,‬ל ִפי‬ ‫‪ Û≈Á‬ה א ִמ ְ‬ ‫‪»∆‰‬‬
‫" ָ(ת ב ) ִמ ְ" ֵל י כ"ד‬
‫ כמ ֶ‬
‫ָ"ע‪ְ ,‬‬ ‫ֶ" ְ‪/‬ז ְַלזֵל ִ ְכבד ַה ָ‪/‬ק) ְ ַה ְחנִיפ ֶאת ָהר ָ‬
‫ֲפ& ‬ ‫אמי)‪ַ ,‬וא ִ‬ ‫‪09‬ה י ְִ‪#‬ב ה ַע ִ‪/‬י) יִזְ ָעמ ה ְל ִ‬‫ָ"ע ַצ ִיק ָ‬‫אמר ְלר ָ‬
‫כ"ד( ֵ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ה'‬ ‫שערי‬ ‫עב‬

‫ כ ִתיב‬ ‫ בט ַח ָ ָד)‪ְ ,‬‬ ‫ָ"ע ֲהרֵי ה א ְ( ִמ ְת ָירֵא ֵ‬ ‫ֶ" ַ‪ְ /‬חנִ י ְל ִמי ֶ" ֵאינ ר ָ‬
‫ כ ִתיב ) ִא@ב י"ג( לֹא ְל ָפנָיו ָחנֵ‬ ‫ד)‪ְ ,‬‬ ‫ֲ"ר י ְִב ַטח ָ ָ‬ ‫ֶבר א ֶ‬ ‫)י ְִר ְמיָה י"ז( ר ר ַה' ֶ‬
‫ע ב ָדא ְ ַינַאי‬‫ַתינ ז"ל ) ַסנְ ֶה ְד ִרי ַ י"ט ע"א( ְ ְ‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫ כמ ֶ" ְ‬ ‫יָבא‪ְ ,‬‬
‫ֱמיד ה ִ ְ" ַעת‬ ‫מ עט ֶ"&ֹא ֶהע ִ‬ ‫ֶ‪ֶ "ֶ 5‬ה ְחנִ יפ ל ַה ַ‪8‬נְ ֶה ְד ִרי ְ ָד ָבר ָ‬ ‫ַה ֶ‪/‬ל ְ‬
‫יפס‬‫‪9‬ג ִר ַ‬‫ָמת ‪ֶ "ֶ (ְ )ַ' ,‬ה ְחנִ יפ ְל ְ‬ ‫ֲב ָט ַ ַ‪ְ #‬ר ַקע ו ֵ‬
‫יאל ַוח ָ‬ ‫ַב ִר ֵ‬
‫ בא ' ְ‬‫ַה ִי ָ‬
‫מר ‬ ‫ָאל ְ( ָליָה‪ ,‬וְ ְ‬ ‫יה) ֶ"ל י ְִ‪2‬ר ֵ‬ ‫‪2‬נְא ֶ‬
‫ֵ‬ ‫ֶ‪ָ "ֶ 5‬היָה ַצ ִיק נִ ְת ַח@ְיב ‬ ‫ַה ֶ‪/‬ל ְ‬
‫ר ‪ 5‬ה א ‪2‬נְ ‬ ‫ל"ה ַה ָ‪#‬ד" ָ ְ‬ ‫תינ ז"ל ) ְ‪ָ -‬ס ִחי) ַ קי"ג ע"ב( ְ" ָ‬ ‫ַר ֵ‬
‫סטה ַ מ"א ע"ב( ָ(ל‬ ‫ַתינ ז"ל ) ֵ‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫ַה ְ‪ַ /‬ד ֵר ֶא ָחד ַ ֶ‪-‬ה וְ ֶא ָחד ַ ֵ&ב‪ .‬וְ ְ‬
‫אמ ִרי)‬‫ֱמר )י ְַ" ְעיָה ה'( הי ָה ְ‬ ‫ֵיה;ֹ) ֶ" ֶ;א ַ‬ ‫נפל ַ' ִ‬‫‪-B‬ה ֵ‬ ‫ ָד) ֶ"@ֵ" ֲחנ ָ‬
‫תינ ז"ל‬ ‫מר ַר ֵ‬ ‫ַל‪C‬ב רַע וכו' ָל ֵכ ַ(אֲכל ַק" ְל" ֵא" וְג'‪ְ .‬ו ְ‬
‫ֱמר ) ִא@ב ה'( ִ(י‬‫א סה ְ(נִ ָה ֶ" ֶ;א ַ‬ ‫‪-B‬ה ְמ ָ‬ ‫סטה ַ מ"ב ע"א( ָ(ל ֵע ָדה ֶ"@ֵ" ָ? ֲחנ ָ‬ ‫) ָ‬

‫ימא ַ ע"ב ע"ב( (ָל ַ‪ְ 0‬ל ִמיד ָח ָכ)‬ ‫ַתינ ז"ל ) ָ‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫ֲדת ָחנֵ ַ' ְלמ ד‪ְ ,‬ו ְ‬ ‫עַ‬
‫סטה ַ מ"א ע"ב( (ָל‬ ‫ַתינ ז"ל ) ָ‬ ‫ְמר ר ֵ‬ ‫‪0‬ע ָבה‪ ,‬ו ְ‬
‫ֶ" ֵאי ‪0‬כ ְ( ָבר ִנ ְקרָא ֵ‬
‫ָ‪2‬ימ ‬ ‫ֱמר ) ָ") ל"ו( ְו ַחנְ פֵי ֵלב י ִ‬ ‫על) ֶ" ֶ;א ָ‬ ‫‪-B‬ה ֵמ ִביא ‪ָ 9‬ל ָ‬ ‫ ָד) ֶ"@ֵ" ֲחנ ָ‬
‫ַתינ ז"ל ) ָ")( (ָל ִמי‬ ‫ְמר ר ֵ‬ ‫‪ ,9‬וְ לֹא עד ֶא ָ&א ֶ" ְ‪ִ 0‬פ ָ&ת נִ ְמ ֶא ֶסת‪ ,‬ו ְ‬
‫מר ‬ ‫‪ִ B‬רי) ֶ" ִ ְמ ֵעי ִא ָ‪ְ )/‬מ ַק ְ& ִלי) את‪ ,‬וְ ְ‬ ‫ֲפ& ע ָ‬ ‫‪-B‬ה א ִ‬ ‫ֶ"@ֵ" ֲחנ ָ‬
‫ֱמר‬‫יה) ֶ" ֶ;א ָ‬ ‫נפ ִלי) ְיַד אי ְֵב ֶ‬ ‫ד) ְ‬ ‫‪-B‬ה‪ְ ,‬נֵי ָ‬ ‫ַתינ ז"ל ַעֲו ֲחנ ָ‬ ‫ר ֵ‬
‫‪-B‬ה ַ(עֲב ָדה ָזרָה 'ִ & י ֲערָית‬ ‫ֲ" ְל ֶחנ ‪ָ .‬ק ָ"ה ֲחנ ָ‬ ‫)י ְַ" ְעיָה י'(‪ְ ,‬גי ָחנֵ א ַ‬
‫ֱמר )י ְַ" ְעיָה ל"ב( ַלעֲ‪2‬ת ָחנֵ‬ ‫ֲבדה ָזרָה ִמ ְניַ ֶ" ֶ;א ָ‬ ‫ " ִפיכ ת ָ ִמי)‪ ,‬ע ָ‬ ‫ְ‬
‫ְ" ַ&ח ִאי"‬ ‫ֱמר )י ְִר ְמיָה ג'( ֵה י ַ‬
‫‪0‬עה‪ &'ִ .‬י ֲערָית ִמ ְניַ ֶ" ֶ;א ָ‬ ‫ ל ַד ֵר ֶאל ה' ָ‬ ‫ְ‬
‫ֶאת ִא ְ"‪ 0‬וגו' ֲהלֹא ָחנ ֶ‪ֱ 0‬חנַ ָהרֶ> וְג'‪ִ "ְ .‬פיכ ת ָ ִמי) ִמנְ יַ‬
‫עג‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ה'‬ ‫שערי‬

‫‪-B‬ה ַה ְ' ָ" ִמי)‬ ‫ בעֲו ַה ֲחנ ָ‬
‫ֱמר ) ְ‪ִ 0‬ה ִ&י) ק"ו( וְ ֶ‪ֱ 0‬חנַ ָהרֶ> ְ ָד ִמי)‪ַ .‬‬ ‫ֶ" ֶ;א ָ‬
‫ֱמר )י ַ‬
‫ְ" ְעיָה‬ ‫על ֵמי ע ָל ִמי) ֶ" ֶ;א ָ‬
‫ֵיה;ֹ) ְל ְ‬
‫‪-B‬ה נִ ַ' ִ‬ ‫ בעֲו ַה ֲחנ ָ‬
‫ֱצ ִרי)‪ַ .‬‬
‫ֶנע ָ‬
‫ֲט ִאי) ֲחזָה ְר ָע ָדה ֲחנ ִֵפי) ִמי יָג ר לָנ ֵא" א ְֹכ ָלה‬ ‫ל"ג( ָ‪-‬חֲד ְ ִצ@ ח ָ‬
‫ָכה ָי ָר ְב ָע) ְל ַמ ְלכ ת‬ ‫ַתינ ז"ל ) ַס ֶנְה ְד ִרי ַ ק"א ע"ב( לֹא ז ָ‬
‫מר ר ֵ‬ ‫וְג' וְ ְ‬
‫ֶא ָ&א ַעל ֶ"&ֹא ֶה ְחנִי ִל ְ"לֹמֹה‪:‬‬

‫‪9‬חת‪"ֶ ,‬ה א ְ( ִע ְניַ ַה ֶ‪ֶ A‬קר‬ ‫‪ ‰»iƒ‬יֵ" ָ? ְ" ֵ‪0‬י רָעת ְ'דלת‪ָ ,‬ה ַ‬ ‫¯¿‪Ó‬‬
‫ מז ְַלזֵל ַ ֵ‪)A‬‬ ‫וְהאנָה‪ְ ,‬‬ ‫ֵבה ָ‬ ‫‪-B‬ה‪ .‬וְ ַה ְ‪ִ A‬נ@ָה‪"ֶ ,‬ה א ְ( ִענְ יַ ַה ְ'נ ָ‬ ‫וְ ַה ֲחנ ָ‬
‫ כ ִתיב‬‫ַ‪/‬א ת‪ְ .‬‬ ‫ר ‪ 5‬ה א ַמ ִ(יר ְר ָ‬ ‫ַ‪ְ ִ;"ֶ 5‬ר ֶאה ח"ו ִ(י ֵאי ַה ָ‪#‬ד" ָ ְ‬ ‫י ְִת ָר ְ‬
‫ כ ִתיב ) ָ") י"ט(‬ ‫י‪ְ ,5‬‬ ‫ֵאת ֵמ ֱאל ֶֹה ָ‬
‫ֲמית ְו ָיר ָ‬ ‫) ְוי ְִק ָרא כ"ה י"ז( ְולֹא ‪0‬נ ִאי" ֶאת ע ִ‬
‫ד) ‪ַ 9‬חר‬ ‫ ת ִח&ַת ִינ ֶ"ל ָ‬ ‫יכ)‪ְ .‬‬ ‫לֹא ַ‪0‬עֲ‪ָ 2‬עוֶל וְ ג' ֲאנִי ה' ֱאל ֵֹה ֶ‬
‫‪9‬ר ַע ִ(‪0‬ת ֶ" ֵאינָ ְמ ַק ְלת‬ ‫ָת ָ‪ֶ 0‬אֱמ נָה‪ .‬וְה א ֵמ ְ‬ ‫את וְ נ ַ‬‫ָ‪ָ 2‬‬ ‫ַה ְ‪ִ -‬טירָה‪ ,‬נ ָ‬
‫ע‪2‬ה ְר ִמ@ָה‪ ,‬וְ לֹא‬ ‫ֵיתי ֵ‬ ‫ֵ"ב ְ ֶק ֶרב ִ‬ ‫ֱמר ) ְ‪ִ 0‬ה&ִ י) ק"א( לֹא י ֵ‬‫ְ‪-‬נֵי ְ" ִכינָה‪;ֶ "ֶ ,‬א ָ‬
‫ֲמנָה (ַ;ִ זְ (ָר ְל ֵעיל‬ ‫ְר " ַליִ) ֶא&ָא ַעל ֶ" ָ‪ְ -‬סק ִמ ְ‪/‬נָה ַ ֲע ֵלי א ָ‬ ‫ָח ְר ָבה י ָ‬
‫ֱמת‬‫וְדבר א ֶ‬
‫ כ ִתיב ) ְ‪ִ 0‬ה ִ&י) ט"ו( ה' ִמי יָג ר ְא ָֹה ֶלי ָ‪ 5‬וְג' ֵ‬ ‫ְ ִמ ַת ַה ֶ‪ֶ A‬קר‪ְ .‬‬
‫ַתינ ז"ל ) ִמ ְדרַ" ִמ ְ" ֵלי פכ"ח( ִאי" אֱמ נת רַב ְרָכת‪,‬‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫ִ ְל ָבב‪ .‬וְ ְ‬
‫ר ‪ 5‬ה א ַמזְ ִמי‬ ‫ְה ָ‪#‬ד" ָ ְ‬ ‫ַי) ו ַ‬ ‫נת ֶאֱמ ָנה ֶ"; ְָכ ָסיו ִמ ְתר ִ‬ ‫;‪2‬א וְ ֵ‬ ‫זֶה ַה ֵ‬
‫ֱמר )ח ֲַב‪ #‬ק ב'( וְ ַצ ִיק‬ ‫ָסת‪ ,‬וְ לֹא עד ֶא ָ&א ֶ" ִ; ְקרָא ַצ ִיק ֶ" ֶ;א ָ‬ ‫ל ַ‪ְ -‬רנ ָ‬
‫ַתינ ז"ל ) ַמ(ת כ"ד ע"ב( תרי"ג ִמ ְצות ֵה וכו'‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫ֶאֱמ נָת י ְִחיֶה‪ .‬וְ ְ‬
‫ֱמר וְ ַצ ִיק ֶאֱמ נָת י ְִחיֶה‪:‬‬ ‫‪9‬חת ֶ" ֶ;א ָ‬ ‫ֱמידָ ַעל ַ‬ ‫ בא ֲח ַב‪ #‬ק וְ ֶהע ִ‬ ‫ָ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ו'‬ ‫שערי‬ ‫עד‬

‫‪:ȃ‬‬
‫‪MM‬‬‫‪ƒ «‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫‪:‰∆N»Ú≈z ‡…Ï ˙…¿ˆƒÓ L∆…Ú»a‬‬

‫ז" ל ) ָ‬
‫י מא ‪#ַ$‬‬ ‫ִּלּול ַה ֵ ָק ֶה ִמָל ָה ֲעבֵיר ת‪ְ ,‬מ ֶ ְמר ר ֵ‬
‫ַ תינ‬ ‫ח‬
‫בה‬
‫ֲלקי ַ ָ(רָה‪ָ ,‬ע ַבר ַעל ִח‪,‬ל ַה ֵ ֵאי* ַה ְ‪ָ +‬‬ ‫)ר ָ ָעה ח ֵ‬ ‫פ"ו ע"א( ְ ִע ְניַ* ְ‬
‫ֱמר )י ַ‬
‫ְ ְע יָה כ"ב(‬ ‫יתה ֶ ֶ‪.‬א ַ‬
‫ִ‪1‬רי ְמ ַכ ְ( ִרי ֶא ָ‪,‬א י ַה ִ‪ָ /‬‬
‫(רי ְוי ִ‬‫וְ י ַה ִ ִ‬
‫ָכ ַעד ְ‪+‬מת*‪:‬‬ ‫‪(4‬ר ֶה ָעו * ַה‪ֶ3‬ה ל ֶ‬ ‫ִא ְיכ ַ‬

‫תרגו < שלשה ה שדוחי את‬ ‫ֱי ת‪ְ 6‬ע נֵ ָרֵת‪,‬‬ ‫זלת ה ָ‬ ‫ָה‪ַ ,‬‬ ‫נִּד‬
‫השכינה מהעול‪ ,‬ובני אד צועקי‬ ‫ָתא‬‫ְמר ְ ֵס ֶפר ַה‪ַֹ 3‬הר ) ְמ ת ג' ע"א( ְ‪+‬ל ָ‬
‫ולא נשמע קול‪ ,‬ואלה ה‪ .‬נדה‬ ‫בנֵי‬
‫ְ‪+‬א ֵמ ָע ְל ָמא ְ‬ ‫ִא‪ְ *.‬ד ַד ֲחיָי* ְ ִכינ ָ‬
‫בעבור שאי* טומאה בעול חזקה‬ ‫נְ ָא ַצְ ִחי* וְ ָלא ִא ְ ַ‪/ַ +‬ע ָקלֵיה *‬
‫מטומאת הנדה‪:‬‬ ‫)‪,‬י* ִאי‪ ,*.‬נִ ָ‪$‬ה ְגִ י* ְ‪$‬לֵית ְמ ָסאֲב‬ ‫וְ ִ‬
‫נִ‪$‬ה‪:‬‬
‫ְ ָע ְל ָמא ַ‪;ִ +‬י‪ַ #‬ר ִמ ְ‪ָ /‬סאֲב ְד ָ‬

‫ָה‬
‫קלה ְ ָכל ַה ִ‪ְ /‬צו ת‪ ,‬וְ כָל ָה ְר ָ ִעי יֵ ל ֶ‬
‫ָדע ִי ִהיא ְ ָ‬ ‫ׁשּבָת‪ ,‬י ַ‬ ‫ַ‬
‫מ ַח ְ‪,‬לֵי ַ ָת ִא ָ לֹא ִ‪ְ +‬כ ֶה‬
‫ֵיה‪ָ ָ ֹ.‬בה ְ‬
‫נחה ְ ַ ָת ְו ֵא ֶל ? ִ‬
‫ְמ ָ‬
‫ַ תינ ז"ל ַ ָת )‪ #ַ$‬קי"א ע"ב( ִא ְל ָמ ֵלא ָ ְמר‬‫ֲפ‪ָ ַ ְ ,‬ת‪ ,‬וְ ְמר ר ֵ‬ ‫אִ‬
‫ תינ ז"ל‬ ‫ָת ִמ@ָד ָהי נִגְ ִלי‪ ,‬וְ ְמר ַר ֵ‬ ‫ָאל ְ ֵ‪+‬י ַ ָת ת ְ ִה ְלכ ָ‬
‫י ְִ‪A‬ר ֵ‬
‫ֲלי ל ‬ ‫ֲב דה ָזרָה ֶאֱנ מ ח ִ‬ ‫ע בד ע ָ‬ ‫ֲפ‪ֵ ,‬‬ ‫ מר ַ ָת א ִ‬‫) ָ( ָל ַה ֵ‬
‫עה‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ו'‬ ‫שערי‬

‫ מר ַ ָת ְמ ַח ְ‪,‬ל ‬
‫ָ‪A‬ה זֹאת וְג ' ֵ‬ ‫)רֵי אֱנ ֵיע ֶ‬ ‫ֱמר )י ְַ ְעיָה נ"ו( ְ‬‫ֶ ֶ‪.‬א ַ‬
‫כ ִתיב )י ְַ ְעיָה נ"ח י"ג( ִא ָ‪ִ +‬יב ִמ ַ ָת ר ְַג ְל ָ‪ B‬וְ ג ' ז ִ‪ְ +‬ת ַע‪ֵ.‬ג ַעל ה' וכו'‪:‬‬
‫ְ‬
‫ֶפ‪:‬‬‫ָדע ֶ ֵה* ְמ ַח@ ְֵבי ְ ִריתת ו ְֵה* ְמ ַ ְ; ִ‪C‬י ֶאת ַה‪ֶ .‬‬
‫ֵח ֶלב ו ְָד‪ ,‬י ַ‬

‫) ב ת פ"א ופ"ד(‬ ‫ּמׁש ִ ְמ ת ַה; ֶֹד‪ְ ,‬מר ר ֵ‬
‫ַ תינ ז"ל‬ ‫ׁש ַּת ֵ‬
‫ַה ִּמ ְ‬
‫ע ל‪ְ ,‬וי ְִ ַ‪/ֵ +‬ד הא א ָנָיו‪ ,‬א ‬
‫ֱקר ִמ* ָה ָ‬‫ֳל‪ְ #‬ו ֶנע ַ‬ ‫ד ִא ְ ַ‪ֵ +‬מ ְ ַת?ָא ח ַ‬
‫ְ‬
‫ֵענִי הא א ָנָיו‪:‬‬ ‫יָמת הא א ָנָיו‪ ,‬א י ָ‬

‫בֶּזה ַ‪ְ +‬ל ִמיד ָח ָכ‪ ,‬וְ ַה ָ‪/‬סר‪ֵ .‬ה ִמ ְלַל וְ ֵא‪ֵ ֶ ,‬אי* ָל ֶה ֵח ֶלק‬ ‫ַה ְּמ ַ‬
‫ָלע לָ ַה ָא ו ְֵאי* ָק ִמי ִ ְת ִח@ַת ַה ֵ‪ִ /‬תי‪:‬‬

‫ֲח ִרי‪ ,‬וְ ע ד ֶ ָ‪ָ $‬מ* ו ְַד‬ ‫קרִי ְל ַב ָ‪ָ E‬לה ָק ֶה ִמ* ְ ִפיכת ָ‪ִ $‬מי ֶל א ֵ‬ ‫ֶ‬
‫ְחי )‪ #ַ$‬רי"ט‬‫ָת ַוי ִ‬‫ב ֵס ֶפר ַה‪ַֹ 3‬הר ָ(ר ַ‬
‫י ת ֶ ֵאי* ָל ֶה ֵק‪ F‬נִ ְ ָ( ְ‪ָ $ָ B‬מ*‪ְ ,‬‬
‫ז ְַר ִע ָ‬
‫ֲביר ת‪ַ ,‬ה ָ; ָט*‬ ‫בה ַר ֵמ ָה ִאי‪ ,‬וְ כָל ָהע ֵ‬ ‫ָביָא ִאית ְלה ְ‪ָ +‬‬ ‫‪,4‬ה ַח@ ַ‬
‫ע"ב( ְ‬
‫מת‬ ‫ָ(טר‪ ,‬ח‪ִ F‬מ‪ֶ3‬ה‪ֲ ֶ ,‬הרֵי ֵער וְ א נָ* ְק ַט‪ִ.‬י ִמ ֶ* ֶ ַבע ָנִי ָהי ֵ‬
‫ֵיה‪ ,‬ו ְֵכ* ‪ $‬ר ַה ַ‪/‬ל‬ ‫ֲדיִ* לֹא נִ ְצ ַט עֲל ֶ‬‫ידי ָ ַמיִ‪ְ ,‬ולֹא ע ד ֶא ָ‪,‬א ֶע ַ‬ ‫ִ ֵ‬
‫ַר ַעל ָה ֶר‪ ,F‬וְ כָל ַה ְ ִר@ ת נִ ‪ /‬ח‬ ‫ְ ִתיב ִי ִה ְ ִחית ָל ָ ָ‪A‬ר ֶאת ‪ְ $‬‬
‫ל ה ְט ָפ ִחי‬ ‫ֲפ‪ָ ְ ,‬‬ ‫ֶמ‪ַ ,A‬וא ִ‬ ‫ְמ ָ‪ $‬עַד ְ ֵה ָמה ְוע ‪ַ #‬ה ָ ַמיִ וְכָל ָהר ֶ‬
‫ִמ* ֶה ָע ָפר ִנ‪ /‬ח ַמה ֶ‪ֹ,‬א ָהיָה ֵ* ֵמ ז נִ ְברָא ָהע ָל וְ) ֲחרָיו לֹא‬
‫י ְִהיֶה ֵ*‪ ,‬וְ לֹא ע ד ֶא ָ‪,‬א ֶ‪ֹ,‬א נִ ְצ ַט ז ַלת ֶ ַבע ִמ ְצו ת‪:‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ו'‬ ‫שערי‬ ‫עו‬

‫ֶפ ֵה ְמ ַ ְ; ִ‪C‬י ְמ ‬‫ֲפ‪ֶ ,‬את ַה‪ֶ .‬‬ ‫ָלֹות אֲסר ת‪ ,‬י ַ‬
‫ָדע ִי א ִ‬ ‫ַמ ֲאכ‬
‫ תי ֶכ‪ ,‬וְ לֹא ע ד ֶא‪ָ,‬א ֶ ַה( רֵ‬
‫ֶ ָתב ) ְו ִי ְקרָא כ"א( ְולֹא ְת ַ ְ;צ ֶאת נ ְַפ ֵ‬
‫ תי ֶכ וְ ג '‬
‫ֵמ ֶה נִ ְקרָא ָקד ְמ ֶ ָתב וְ לֹא ְת ַ ְ;צ ֶאת נ ְַפ ֵ‬
‫ד י ִי ָקד ‬ ‫ִית ְק ִ‬
‫ַ ֶ‪ +‬וְ ג ' ִי אֲנִ י ה' ַה ַ‪ֲ /‬עלֶה וְ ג ' וִ ְהי ֶ‬ ‫וְ ִה ְת ַק‪ְ $‬‬
‫רח ַה; ֶֹד‪:‬‬
‫‪4‬ה ְמ ִבי ה ִלידֵי ַ‬ ‫ַע ָ‪ִ +‬י ַה ְ;ד ָ‬
‫אֲנִ י‪ ,‬וְ ָיד ְ‬

‫ז"ל ) ְבע ת ל"ט ע"א(‬ ‫ַ תינ‬‫ַוְא א ַל ֶ ֶקר‪ְ ,‬מר ר ֵ‬ ‫ָה ִא ִהיא ל ָ‬ ‫ׁשבּוע‬ ‫ְ‬
‫ע ל‪.‬‬
‫ֵע ָל ָה ָ‬ ‫ר‪ B‬הא לֹא ִ‪Gָ +‬א‪ ,‬נִ זְ ַ‪ֲ $‬עז ַ‬ ‫ְ ָ ָעה ֶ ֵמר ַה ָ;ד ָ ְ‬
‫יה י ְִת ַ( ָ‪,‬צ*‪ ,‬וְ ַה ְ‪+‬ה ‬ ‫‪/‬ד ָ‬
‫ק מ‪ 6‬וְ ַע ֶ‬‫וְ ֶנ ֱא ַמר ) ִא@ ב ט'( ַה ַ‪ְ /‬ר?ִ יז ֶא ֶר‪ִ F‬מ ְ‪ָ /‬‬
‫ תינ ז"ל ָל‬ ‫ְמ ַב ֵ; ַלעֲל ת ִל ְטֹ‪ָ #‬ל ָהע לָ וכו'‪ ,‬וְ ְמר ַר ֵ‬
‫ע ל ‪, ,4‬‬‫מָל ָה ָ‬ ‫מ ִ‪ְ (ַ ְ /‬ח‪ִ +‬‬‫ָעי ִמ ֶ‪ ./‬וְ זֶה ִמ ֶ‪ִ ./‬‬ ‫ֲביר ת נִ ְפר ִ‬‫ָהע ֵ‬
‫ַ תינ ז"ל ) ִ? ִ‪E‬י* ַ‪ #$‬נ"ז ע"א( ִ ִי ִר א‬
‫ֱמת‪ְ ,‬מר ר ֵ‬ ‫ֲפ‪ִ ,‬א הא ֶא ֶ‬ ‫ַוא ִ‬
‫ֲפ‪ָ ֶ ,‬הי‬‫בעה א ִ‬‫ֶח ְרב ַעל ַה ְ ָ‬ ‫‪ ,4‬נ ְ‬
‫ֶ‪ B‬וְ כ ָ‬
‫ֲעיָר ת ָהי ְל ַי‪ַ.‬אי ְ ַהר ַה ֶ‪/‬ל ְ‬
‫ְה ַע ֶ*‬
‫ַי י ‪4‬‬ ‫ַ תינ ז"ל ) ְת‪ 4‬ת ַ‪ #$‬ע"ז ע"ב( ַעל ר ִ‬ ‫א ת‪ְ ,6‬ו ְמר ר ֵ‬ ‫ְמ ַק@ ְִמי ָ‬
‫בעת ‬
‫ָמיו נ ְִ ַע ְו ִה ִ‪+‬יר ְ ָ‬ ‫ר‪ B‬הא‪ְ ,‬רא ִא ִמ@ ָ‬ ‫ֵלוִ י‪ַ ֶ ,‬מר ַה ָ;ד ָ ְ‬
‫מ ָצאה‬‫ב ְדק ְ‬ ‫ה ציאה ִמ?ַ* ֵע ֶד*‪ ,‬ו ְִא ָלאו ִה‪ ִ.‬יחה‪ָ ,‬‬ ‫ַעל ְי ֵדי ָחכָ‪ִ ,‬‬
‫בעת וְ לֹא ִה ִ‪+‬ירָ‪ְ 6‬ולֹא ע ד ֶא ָ‪,‬א ֶ‪ֹ,‬א‬ ‫ע ל לֹא נ ְִ)ל ַעל ְ ָ‬ ‫ֶ ֵ‪ָ /‬‬
‫ָמיו‪:‬‬‫נִ ְ ַע ִמ@ ָ‬
‫עז‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ז'‬ ‫שערי‬

‫‪:ȃÚȃ·M‬‬
‫‪¿ «‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫≈‪:Ìȃ·…ÂË Ìȃ‚»‰¿ƒÓ Ìeiƒ˜¿·e ‰‬‬
‫‪N¬Ú ˙…¿ˆƒÓ Ìeiƒ˜¿a‬‬
‫ימ ְט ִרָא ת"ר‬ ‫‪ָ ְ ,˙ȃ‬בר ָי ַד ְע ָ ִי ִהיא ְקלָה ְ ָכל ַהרָה ְ‬
‫בגִ ַ‬ ‫ˆ‪ˆÈƒ‬‬
‫זְכ ְר ֶ ֶאת ָל‬
‫ית את ַ‬ ‫‪$‬לית ֲהרֵי תרי"ג‪ִ ְ &ַ ,‬תיב ְר ִא ֶ‬ ‫וְ ִע י"ג ח ְ‬
‫קלה ְכָל ַה ִ( ְצות‪:‬‬
‫ִמ ְצות ה'‪ַ ,‬מ&ִ יד ֶ ְ) ָ‬

‫‪ִ ,Ôȃ‬מי ֶ ֵאינ ְמ ַק ָ‬
‫ְמ‪ִ ,‬נ ְקרָא ַק ְר ַק ְפ ָא ְ‪ָ 0‬לא ַמ‪ַ/‬ח ְ ִפ ִ‪-‬י‪ֵ ֶ ,‬אינ‬ ‫‪lȃٿz‬‬
‫ֵאי‬‫על ְיר ִ‬‫יקי וְ ‪$‬א(ת ָה ָ‬ ‫ִיח‪ָ ,,‬ל ַה ַ(‪ִ ִ3‬‬ ‫ָק ִ‪ְ 1‬ת ִחַת ַה ְ( ִתי ‪ .‬וְ ַה ַמ‪ָ /‬‬
‫ֱמר ) ְ‪0‬ב ִָרי כ"ח י'( וְ רָא ָל ַע ֵ(י ָה‪8‬רֶ‪ִ 7‬י ֵ ה' נִ ְקרָא‬ ‫ִמ ֶ(‪ְ ,/‬ו ָעלָיו ֶנא ַ‬
‫ֲתיד‬‫אמר ֵא‪ִ ְ -‬פ ִ‪-‬י‪ֶ ,‬ל רֹא‪ ,‬ו ְַלע ִ‬ ‫ַ‪1‬י ֶא ְל ָעזָר ֵ‬ ‫ָע ֶלי ָ‪ְ 9‬וי ְָרא ִמ ֶ( ָ‪ :‬ר ִ‬
‫יה‬
‫רת ֶ‬
‫י ִבי ו ְַע ְט ֵ‬‫ְ‬ ‫יקי‬
‫ֱמר ) ְ‪1‬רָכת ַ‪ <0‬י"ז ע"א( ַצ ִ‪ִ 0‬‬ ‫יה ֶנא ַ‬ ‫ֲל ֶ‬
‫ָלבא‪ ,‬ע ֵ‬
‫יה ‪:‬‬
‫ָא ֶ‬ ‫ְ‪1‬ר ֵ‬

‫«‪ַ ְ ,Ú‬בר ָי ַד ְע ָ ִי ִהיא יִחד ֶל ָמק ֶהא ֹרֶ‬ ‫‪ÓL‬‬ ‫˜¿¯‪¿ ˙«‡Èƒ‬‬
‫י‪8‬ת= נִ ְת ָקנִי‬
‫ְלכָל ַה ִ( ְצות‪ &ַ ,‬יֵ ָ‪ =1‬רמ"ח ֵבת ִי ַעל י ְֵדי ְק ִר ָ‬
‫ַ‪1‬תינ ז"ל ) ְמנָחת ל"ט‪ַ (:‬ה>רֵא‬ ‫‪8‬מר ר ֵ‬ ‫ְ‬ ‫ְ ָמה‪&ַ ,‬‬
‫יברֵי ַהנ ָ‬ ‫רמ"ח ֵא ְ‬
‫ֱמר‬
‫‪/ֶ ֶ =-$‬א ַ‬ ‫ְק ִרי@ת ְ ַמע ְ? ָע ִמי ְ‪1‬כָל י ְ ֵא‪ְ -‬מ ַק ֵ ָל ַהרָה ָ‬
‫ימ וְ ַלי ְָלה‪:‬‬‫ית ‪ָ 1‬‬ ‫)יְה ַ‪$‬ע א' ח'( וְ ָהגִ ָ‬

‫עמ ִדי ְ‪1‬רמ ֶל‬ ‫ַ‪1‬תינ ז"ל ) ְ‪1‬רָכת ל"ב‪ָ 0ְ (:‬ב ִרי ֶ ְ‬
‫‪8‬מר ר ֵ‬ ‫»‪ְ ,‰‬‬ ‫‪lƒÙ¿z‬‬
‫ֱמר )י ַ‬
‫ְ ְעיָה א ' י"א(‬ ‫דלה ִמ ָל ַה ָ> ְר ָ‪1‬נת ֶ ֶ‪/‬א ַ‬
‫ָד ְע ָ ִי ִהיא ְ& ָ‬
‫על ‪ְ ,‬כמ ֶ ַ‬
‫ָ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ז'‬ ‫שערי‬ ‫עח‬

‫דלה‬
‫כ ִתיב ַ& ִי ַ ְר‪ִ ְ 1‬פ ָ‪-‬ה ִמ ְלַל ֶ ְ& ָ‬ ‫ָל ָ(ה ִלי רֹב זִ ְב ֵחי ֶכ וְ ג' ְ‬
‫ֲונתיו ֶל‬
‫כמ ֶ ַה ָ> ְר ָ‪1‬נת ְמ ַכ ְ? ִרי ‪ַ ,‬ה ְ ִפ‪ָ-‬ה ַ& ֵ‪ְ ,‬מ ַכ ֶ?רֶת ע ָ‬ ‫ֵמ ֶה ‪ְ ,‬‬
‫?ל ָחנִי‪,‬‬
‫לתא י ִַ>ירָא ִמָל ְ‬ ‫ָת ַו ְַק ֵהל )ר"א‪ְ (:‬צ ָ‬‫ב ֵס ֶפר ַה‪ַֹ 3‬הר ָ?ר ַ‬‫‪ָ 8‬ד ‪ְ .‬‬
‫קר ָ‪1‬נִ י‪:,‬‬
‫מָל ְ‬‫ִ‬

‫ָ(ה ָז ָכה ֶא ְל ָקנָה‬
‫ַ‪1‬תינ ז"ל ) ֵא ִלָה ר ַָ‪1‬א ספ"ח( ל ָ‬
‫‪8‬מר ר ֵ‬ ‫ָביָא ְ‬ ‫≈‪ְ È‬ל ַח ַ‬‫¿‪k«ÊÓ‬‬
‫עלה ָל ֶרגֶל‬‫מאל ֶ ָ)קל ְמ ֶֹה וְ @ ֲהרֹ‪ִ ,,‬מ ְ?נֵי ֶ ָהיָה ֶ‬ ‫ֲמיד ְ ֵ‬ ‫ְל ַהע ִ‬
‫נהג‬
‫מאל ְ‪1‬נ ֵ‬ ‫וְכ‪ֵ ְ ,‬‬ ‫את‪ֵ ,,‬‬
‫ַה ָ‬ ‫מז ֵ‬
‫ֲלה ִל ְבנֵי ‪ָ 8‬ד ַה ְר ֵ‪1‬ה ִע( ְ‬ ‫מע ֶ‬‫ַ‬
‫מאל א' ז'( וְ ָס ַבב ֵ‪1‬ית ֵאל ְו ַה&ִ ְל&ָל וגו ' וְ ָ ַפט ֶאת‬
‫ ָתב ) ְ ֵ‬ ‫@ ֲחרָיו‪ְ ,‬מ ֶ‬
‫ָכה ְל ָכל‬ ‫ָה לֹא ז ָ‬ ‫@בר ָ‬
‫ָמ ָת= ִי ָ ֵ‪1‬ית‪ ,‬וְ ְ‬ ‫בת ֲהר ָ‬‫ת ָ‬ ‫ָאל ְ‬ ‫י ְִ‪B‬ר ֵ‬
‫כ ִתיב‬ ‫ֲר ָע‪ָ 1ְ B‬חרָ‪ְ ,,‬‬ ‫ֶפ א ֶ‬‫ֵאית י"ב ה'( ְו ֵאת ַה‪ֶ /‬‬
‫ֲלתיו ֶא ָ‪ -‬א ִמ) ) ְ‪1‬ר ִ‬‫ַמע ָ‬
‫ֲר י ְַצֶה‬‫ָה ָהי י ְִהיֶה ְלגי &ָדל וְג' ִי י ְַד ְע ִיו א ֶ‬ ‫@בר ָ‬
‫) ָ י"ח י"ח( וְ ְ‬
‫זכי‪ ,‬א ֵאינָ‪,‬‬ ‫ָאי ַה‪0‬רת ֵאינָ‪ִ ,‬‬ ‫ֶ‪ 9‬ה' וְ ג'‪ ,‬וְ ָכל ר ֵ‬ ‫וְג'‪ ,‬וְ ַ ְ(ר ֶ‪0‬ר ְ‬
‫ָי ֶא ָ‪-‬א ַעל ִס ָ‪1‬ה ז‪:‬‬ ‫ֶנ ֱענ ִ‬

‫תרגו ‪ C‬בספר הזוהר תחילת פרשת‬ ‫רמה‬
‫ָת ְ ָ‬ ‫ֹהר רֵי ָ?ר ַ‬ ‫ב ֵס ֶפר ַה‪ַ 3‬‬
‫ְ‬
‫תרומה אמר זכאי צרי‪ 9‬לרדו< אחר‬ ‫)קכ"ח‪ִ (:‬ה ְג ִ‪0‬יל ְל ַס ֵ?ר ְ‪ַ ֶ 1‬בח ִמ ְצוָה ז‬
‫אנשי חייבי ולקנות אות בשכר‬ ‫ָבא‬
‫ַ‪8‬ה ָ‪ֵ 1‬עי ְל ִמ ְר ַ‪ַ 1ָ <0‬תר ַחי ָ‬‫‪8‬מר‪ ,‬ז ָ‬
‫וְ ַ‬
‫של וזה הוא השבח שיתעלה בו‬ ‫וְדא‬
‫ל ִמ ְקנֵי ֵלי= ַ‪ֲ 1‬אגַר ָ ִלי וכו' ָ‬ ‫ְ‬
‫כבוד הקדוש ברו‪ 9‬הוא יותר משבח‬ ‫ִאיה ְ ָב ָחא ְדי ְִס ַ ֵלק ֵ‪1‬י= י ְָקרָא‬
‫אחר‪ .‬ועלייה זו היא יותר מהכל‪,‬‬ ‫קד ָא ְ‪ִ 1‬ר ְי‪ 9‬הא י ִָתיר ִמ ְ ָב ָחא‬ ‫ְד ְ‬
‫עט‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ז'‬ ‫שערי‬

‫ועל זה כתוב באהר‪ ,,‬ורבי השיב‬ ‫קתא ָ‪0‬א י ִָתיר ִמֹ ָלא‬ ‫‪ֳ 8‬חרָא וְ ִא ְס ַ ְל ָ‬
‫מעו‪ .,‬וכתוב בריתי היתה איתו‬ ‫‪8‬כ י ב'(‬‫הרֹ‪ַ ) ,‬מ ְל ִ‬‫וכו'‪ְ ,‬ו ַעל ָ‪0‬א ְ ִתיב ְ‪ֲ @1‬‬
‫והשלו ‪ .‬ואותו ב‪ ,‬אד‬ ‫החיי‬ ‫כ ִתיב ) ָ (‬ ‫ַ‪1‬י ֵה ִיב ֵמ ָעו‪ְ ,,‬‬ ‫וְ ר ִ‬
‫מתעלה בשלשה עליות מה שלא‬ ‫יתי ָהי ְָתה ִא ַה ַחִי ְו ַה ָ)ל‬ ‫ְ‪ִ 1‬ר ִ‬
‫עולה כ‪ ,‬ב‪ ,‬אד אחר‪ .‬ועל ב‪ ,‬אד‬ ‫‪-‬קי‪,‬‬
‫לה ִס ִ‬ ‫וגו'‪ ,‬וְ ִאיה ִא ְס ַ ֵ‪-‬ק ִ‪ָ ְ 1‬‬
‫זה כתוב בריתי היתה אתו החיי‬ ‫ֲכי ַ‪1‬ר נָ ‪ֳ 8‬חרָא‪,‬‬ ‫ַמה ְ‪0‬לָא ִא ְס ַ ֵ‪-‬ק ה ִ‬
‫והשלו וזוכה לראות בני לבניו‬ ‫ְתה‬‫יתי ָהי ָ‬ ‫וְ ַעל ַה ִאי ַ‪1‬ר נָ ְ ִתיב ְ‪ִ 1‬ר ִ‬
‫וזוכה בעוה"ז וזוכה לעוה"ב‪ ,‬ועולה‬ ‫ֱמי‬
‫ְה ָ)ל ‪ ,‬וְ זָכֵי ְל ֶמח ֵ‬ ‫ִא ַה ַחִי ו ַ‬
‫ואי‪ ,‬מי‬ ‫בשלש עשרה שערי‬ ‫ְ‪1‬נִ י‪ְ ,‬ל ִב‪/‬י‪ ,‬וְ ָזכֵי ָ‪ַ 1‬ה ִאי ָע ְל ָמא וְ ָזכֵי‬
‫שימחה בידו ועליו כתוב גבור‬ ‫ֵיסר ַ ְר ֵעי‬ ‫‪8‬תי וְ ָעאל ִ‪ְ 1‬תל ַ‬ ‫ְל ָע ְל ָמא ְד ֵ‬
‫באר‪ 7‬יהיה זרעו‪ .‬הו‪ ,‬ועושר בביתו‬ ‫ֶיה ְ ִתיב‬ ‫ֶיה‪ְ ,‬ו ָעל ָ‬
‫ו ְֵלית ַמא‪0ְ ,‬י ְִמ ֵחי ְ‪ָ 1‬יד ָ‬
‫וצדקתו עומדת לעד זרח בחוש‪9‬‬ ‫) ְ ִה ִ‪-‬י קי"ב ב'( &ִ ‪1‬ר ָ‪81‬רֶ‪ 7‬י ְִהיֶה ז ְַרע‬
‫אור לישרי ‪ ,‬כאשר המל‪ 9‬הקדוש‬ ‫וגו'‪ ,‬ה‪ְ ,‬וע ֶֹר ְ‪ֵ 1‬בית וְ ִצ ְד ָקת‬
‫מבר‪ 9‬לדיוק‪ ,‬של אותו ב‪ ,‬אד‬ ‫עמ ֶדת ָל ַעד‪ָ ,‬זרַח ַ‪1‬ח ֶֹ ְ‪ 9‬אר‬ ‫ֶ‬
‫מבר‪ 9‬אותו בכל הברכות שביר‪9‬‬ ‫ֵי‪9‬‬
‫יא ָ‪1‬ר ְ‬ ‫ְ ִרי ‪ֵ ְ .‬די‪ַ ,‬מ ְלָא ַק ִ‪ָ 0‬‬ ‫ַל ָ‬
‫נפשות‬ ‫עשה‬ ‫כאשר‬ ‫לאברה‬ ‫יקנָא ְד ַההא ַ‪1‬ר נָ ְ‪ָ 1‬כל ִ‪ְ 1‬רכָא‪,‬‬ ‫ִל ְד ְ‬
‫לחייבי ‪ ,‬והוא עולה לשבעי‬ ‫ָה ַד ָע ַבד נ ְַפ ִי‪,‬‬ ‫@בר ָ‬ ‫ְ‪ָ 0‬ב ִר ְי‪ְ 9‬ל ְ‬
‫עולמות נעלמי שלא זכה בה ב‪,‬‬ ‫ָביָא וכו' ְו ִאיה ָעאל ְל ִ ְב ִעי‪,‬‬ ‫ְד ַח ַ‬
‫אד אחר‪ .‬ואילו היו יודעי בני‬ ‫ָע ְל ִמי‪ִ ְ& ,‬ניזִ י‪ָ 0ְ ,‬לא ָזכָה ְ‪1‬ה ַ‪1‬ר נָ‬
‫כמה תועלת וזכות נמש‪9‬‬ ‫אד‬ ‫ַ‪E‬א‬ ‫‪ֳ 8‬חרָא‪ .‬וְ ִא ְל ָמ ֵלא ָה י ְַ‪ִ 0‬עי ְ‪1‬נֵי נ ָ‬
‫בעבור ‪ ,‬היו‬ ‫וזוכי‬ ‫לצדיקי‬ ‫יקיָא‬‫ֲל ָא זְכ & ְַר ֵמי ְל ַצ ִד ַ‬ ‫ַ ָ(ה תע ְ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ז'‬ ‫שערי‬ ‫פ‬

‫כמי‬ ‫ורודפי‬ ‫אחריה‬ ‫הולכי‬ ‫@‪ְ 1‬תרֵייה‬
‫זְכ ְא‪ִ 1ְ ,‬גי ַניְיה‪ָ ,‬ה ‪8‬זְלֵי ַ‬
‫ָ‬
‫שרוד< אחר חיי ‪:‬‬ ‫ָדי< ָ‪ַ 1‬תר ַח ִי‪ ,‬וכו'‪:‬‬
‫ָד ֵפי ְ ַמא‪ְ ,‬דר ֵ‬
‫וְ ר ְ‬

‫¡‪ָ ְ ,‰»eÓ‬בר נ ְִת ָ‪ֵ 1‬אר ) ְ‪ַ ַ 1‬ער ה'( ְ‪ִ 1‬ענְ יַ‪ָ ,‬ה ְר ִמָה‪ַ ,‬עֵ‪,‬‬ ‫»‡ ‪‡∆a Ô»zÓ«e‬‬ ‫«‪OÓ‬‬
‫את‬
‫ָ‪ָ B‬‬ ‫@חר ֶ‪ְ ִ/‬פ ַטר‪ ,‬הא‪ ,‬נ ָ‬ ‫ַע ָ ִי ְ ִח ַ‪-‬ת ִ‪0‬ינ ֶל ‪ָ 8‬ד ַ‬ ‫ָ ‪ָ &ַ .‬יד ְ‬
‫ֱמנָה ) ַ ָ‪1‬ת ל"א ‪:(.‬‬‫ָת ָ ֶ‪1‬א‬
‫וְ נ ַ‬

‫ָעב ַל ְח ֶמ ָ‪ 9‬וגו' ‪8‬ז ִ ְקרָא‬ ‫י ְעיָה )נ"ח ז'( ֲהלֹא ְ?רֹס ָלר ֵ‬ ‫»‪ ,‰‬נִ ְת ָ‪ֵ 1‬אר ִ‪ַ 1‬‬
‫ˆ¿„»˜‬
‫כ ִתיב ) ְ‪ָ 0‬ב ִרי ט"ו י'( ִי ִ‪ְ 1‬ג ַלל ַה ָ‪ָ 0‬בר ַה‪ֶ3‬ה‬
‫ֹאמר ִה ְננִי‪ְ ,‬‬
‫ֵע וְ י ַ‬
‫וה' ַי ֲענֶה ְ ַ ַ‬
‫?ה @< ) ִמ ְלֵי י"ז(‬
‫כ ִתיב ) ִמ ְלֵי כ"א י"ד( ַמ ָ‪ֵ 1ְ ,‬ס ֶתר י ְִכ ֶ‬
‫י‪ְ ,9‬‬‫ֶכ ָ‪ 9‬ה' ֱאל ֶֹה ָ‬ ‫י ְָבר ְ‬
‫עמדֶת ָל ַעד‪ .‬וְ ֵאי‪,‬‬‫כ ִתיב ) ְ ִה ִ‪-‬י קי"ב( וְ ִצ ְד ָקת ֶ‬ ‫צ ָד ָקה ַ ִ‪F‬יל ִמ ָ(וֶת‪ְ ,‬‬ ‫ְ‬
‫ֲ‪B‬ה‬‫ֶמת ַחִי ָל‪ָ 8‬ד ְ ַמע ֶ‬ ‫את= ִ ְ‪8‬ר ִמ ְצות‪ ,‬וְגר ֶ‬ ‫ֲברָה ְמ ַכ ָ‪1‬ה ָ‬ ‫עֵ‬
‫ַ‪1‬תינ ז"ל )ב"ב י"א‪:(:‬‬
‫ַ‪0‬יק ַה‪ ִ/‬זְ ָר ְלר ֵ‬ ‫ָמי‪ַ ,‬ה‪ִ F‬‬
‫ְד ִ‪1‬נְ י ִ‬

‫כ מ ֶ ִ‪ְ /‬ת ָ‪ֵ 1‬אר‬‫¿·‪1ָ ַ „…Â‬ת נ ַד ע ִי ַ ָ‪1‬ת ְ ק ָל ה ְ ָכל ַה רָה ‪ְ ,‬‬ ‫‪k‬‬
‫כ ִתיב ) י ְַ ְעיָה נ"ח י"ג( ִא‬
‫ַ‪ַ )ַ 1‬ע ר ַה ‪ֶ3‬ה ִ‪ְ 1‬ת ִח ָ‪-‬ת ְ‪ִ 1‬ע נְ יַ‪1ָ ַ ,‬ת‪ַ ,‬עֵ‪ְ . ָ ,‬‬
‫י‪ַ 9‬ע ל ָ‪ָ 1‬מ ֵתי‬‫ָאת ַל ַ) ָ‪1‬ת עֹנֶג וגו' וְ ִה ְר ַ ְב ִ ָ‬ ‫ָ ִיב ִמ ַ) ָ‪ 1‬ת וגו' ְו ָק ר ָ‬
‫יס<‬‫ֲ‪B‬ה ) ַ ָ‪1‬ת קי"ח‪ֵ 1ְ ( :‬‬ ‫מ ע ֶ‬
‫י‪ַ .9‬‬ ‫‪8‬ב ָ‬ ‫ֲלת ַי ֲע קֹב ִ‬ ‫י‪ַ 9‬נ ח ַ‬
‫‪ֶ 8‬ר ‪ 7‬וְ ַה ֲא ַכ ְל ִ ְ‬
‫ֲ‪B‬ה‬ ‫מ ע ֶ‬
‫ֹ ר ַה ‪ְ ($‬פ ָל ג ֶ ל את &י‪ַ .‬‬ ‫י> ח ָל ָה ע ֶ‬‫מק יר ַ ָ‪ 1‬ת ְד ָז ָכ ה ִל ַ‬‫ִ‬
‫ָה ב ַמשֹאי ִ ָ) ה ָע ָ‪ B‬ר ְ‪ 1‬נֵי‬ ‫‪8‬ד ֶא ָחד ֶ ָהיָה א ֵכ ל ַע ל ‪ְ $‬ל ָח ‪ ,‬ז ָ‬ ‫) ָ ( ְד ָ‬
‫‪8‬מ ְר ִי‬
‫אית‪ַ ,‬‬ ‫ָדי ֶ ‪ְ ִ/‬ב ְרא ִמ ֶ) ֵ)ת ְי ֵמי ְ‪ֵ 1‬ר ִ‬ ‫‪ָ 8‬ד ְו ָע ָליו ָ ל ִמינֵי ְמ ג ִ‬
‫פא‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ז'‬ ‫שערי‬

‫יתי‬
‫ִיתי ְו ִא ָה ִי ִ‬‫‪8‬מ ר ַק ַ‪F‬ב ָהי ִ‬
‫ית ְל ָכ ל ָה ע ֶֹ ר ַה ‪ֶ3‬ה ‪ ,‬וְ ַ‬
‫ל‪ 1ְ ,‬נִ י ְ‪ַ 1‬מ ה ז ִָכ ָ‬
‫‪1‬תינ ז"ל‬
‫‪8‬מ ר ַר ֵ‬ ‫אמ ר ז ְל ַ ָ‪1‬ת וכו'‪ ,‬וְ ְ‬
‫ִית י ֵ‬ ‫ח ט ְ‪ֵ 1‬ה ָמה נָ‪8‬ה ָהי ִ‬ ‫ֵ‬
‫זכי ִמ ְ?נֵי ֶ ְ( ַע ְ‪ /‬גִ י ֶאת‬‫ִ‬ ‫חצ= ָל‪ֶ 8‬ר ‪ֶ 1ָ 7‬מה ֵה‬ ‫ירי ֶ ְ‪ָ 1‬‬ ‫ֲ ִ‬‫עִ‬
‫ַה ַ) ָ‪1‬ת‪:‬‬

‫@רנ & ֶֹדל ְ‪ָ B‬כר ְל ֵאי‪ֵ ,‬ק‪ִ 7‬מ ָל‬
‫ָיביָא ֵ‪ְ 1‬‬
‫ַי ְל ַחי ַ‬ ‫»‪ֶ ÏeÓ‬את ַה ֵ‪ִ ,,1‬א ְמז ֵ‬ ‫‪Ï‬‬
‫ֲח ִרי ‪:‬‬
‫ֶ ֵ‪ְ ,‬ל ַה ְכנִ יס ְ‪1‬נ ַ ַחת ַ ְנ ֵפי ַה ְ) ִכינָה ֶ> ֶֹד ַלא ֵ‬

‫אר ִחי ‪,‬‬‫ָס ת ְ‬ ‫ֲב@ת ָ ל ‪ְ ,‬ו ַה ְכ נ ַ‬ ‫חלי ‪ַ ,‬ו ה ָ‬
‫ב>ר ִ‬ ‫ֲס ִדי ִ‬ ‫‪ ˙eÏȃ‬ח ָ‬ ‫‪Ó¿b‬‬
‫ֶמת‬‫יה ָ‪ 1‬ע ָל ַה‪ֶ3‬ה ְו ַה ֶ>רֶ‪ַ ,‬ק ֶ‬ ‫רת ֶ‬
‫ֵה ‪ֵ ,‬מ ֵא ‪ָ 0ְ -‬ב ִרי ֶ‪ָ 8‬ד א ֵכל ֵ? ֵ‬
‫אמר ַה ָ>ד‬ ‫ֵ‬ ‫ב גְ ִמ ילת ֲח ָס ִדי‬
‫עס ק ַ‪ָ 1‬ר ה ִ‬ ‫ל ָל ע ָל ַה ָ‪ 1‬א‪ ,‬וְ ָה ֵ‬
‫ל ָב נַי ִמ ֵ‪1‬י‪ָ ,‬ה ‪$‬א (ת‪,‬‬ ‫ר‪ 9‬הא ַמ ֲע ֶל ה ֲא ִנ י ָע ָל יו ְ ִא ‪ָ ?ְ -‬ד @נִ י ִלי ְ‬ ‫ָ‪ְ 1‬‬
‫ֱמ ת ְל ַי ֲע קֹב‬
‫@ב ָר ָה ְ מ ֶ ָתב ) ִמי ָכ ה ז ' כ'( ִ ֵ‪ ,‬א ֶ‬ ‫ְו ִהיא ִמ ָ‪0‬ת ֶל ְ‬
‫ָח ֶס ד ִי ְמ ָצ א ַח ִי‬‫כ ִתיב ) ִמ ְ ֵל י כ"א כ"א ( ר ֵד < ְצ ָד ָק ה ו ֶ‬
‫ָה ‪ְ ,‬‬ ‫@בר ָ‬
‫ֶח ֶס ד ְל ְ‬
‫ֲתא ִמ ְ‪1ֵ 0‬ית ֶע ִל י )ר"ה י"ח‪ְ (.‬ד ָע ַסק ִ‪ְ 1‬ג ִמ ילת‬ ‫ֲ‪ֵ1‬י ְדא ָ‬ ‫ְצ ָד ָקה ְו ָכ בד‪ַ ,‬וא ַ‬
‫יתר ִמ ַר ָ‪1ַ =1‬ר ַנ ֲח ֵמ ִני ַר ‪,1‬‬ ‫הסיפ ל ֶע ְ‪ִ B‬רי ָ נָה ֵ‬ ‫ִ‬ ‫ֲח ָס ִדי‬
‫ֵיה ‪ְ ֹ/‬ו ִדי‪ִ ,‬ח ‪1‬ט ַה ֶ> ֶבר ַ ִ‪ְ /‬ז ָ ר ְל ֵע יל ְ‪ַ ַ 1‬ער‬ ‫מ ִ‪ F‬י ִל י‪ִ ,‬מ ִ‪0‬ינָ= ֶ ל & ִ‬
‫ַ‬
‫ב'‪:‬‬

‫»‪ ,‰‬נִ ְת ָ‪ֵ 1‬אר ְ‪ַ ַ 1‬ער ה' ְ‪ִ 1‬ע ְניַ‪ַ ,‬ה‪ֵ-‬יצָנת‪ ,‬ו ַ‬
‫ְנדע‬ ‫˜¿·‪¯…Âz«Ï ÌȃzƒÚ ˙eÚȃ‬‬
‫‪8‬ד ‪,‬‬
‫ת ִח ַ‪-‬ת ִ‪0‬ינ ֶל ָ‬ ‫קלה ְ ֶנגֶד ָל ַה ִ( ְצות ְ‬ ‫ִי ַ ְלמד רָה ְ ָ‬
‫ֵאית ָמד‪:,‬‬‫?טר ַמ ִי ר ִ‬ ‫ֱמר ) ִמ ְ ֵלי כ"ח י"ז( ֵ‬
‫ָק ַב ְע ָ ִע ִי ַלרָה ֶ ֶ‪/‬א ַ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ז'‬ ‫שערי‬ ‫פב‬

‫‪:Ìȃ·…ÂË Ìȃ‚»‰¿ƒÓ Ì≈‰ el≈‡¿Â‬‬

‫ז" ל ) זֹ ַה ר ח"ג‬ ‫ַ‪1‬תינ‬
‫‪8‬מר ר ֵ‬ ‫ַע ָ ַמה ֶ ְ‬ ‫«‪ַ ֶ Ú‬על ַה ִ( ָ‪G‬ה‪ ,‬יָד ְ‬
‫‪ÓL‬‬ ‫˜¿¯‪¿ ˙«‡Èƒ‬‬
‫יקי‪,‬‬ ‫ַ(ה ְר ָבבת ַמ‪ִ ִ3‬‬ ‫רי"א‪ָ (.‬ל ַה>רֵא ְק ִרי@ת ְ ַמע ַעל ִמ ָ‪G‬ת הרֵג ָ‬
‫ ָתב ) ְ ִה ִ‪-‬י‬
‫כמ ֶ‬ ‫ֶפ ְל ַמ ְעלָה‪ְ ,‬‬‫ב ְפרַט ַ‪1‬עֲלת ַה‪ֶ /‬‬ ‫ַה ְ(ציִי‪ְ -ַ 1ַ ,‬י ָלה ִ‬
‫רממת ֵאל ִ‪1‬גְ ר ָנ‬ ‫ְ‬ ‫בת‬
‫ֲס ִידי ְ‪ָ 1‬כבד ְירַ‪ ְ/‬נ ַעל ִמ ְ ְ ָ‬
‫ַע ְלז ח ִ‬ ‫קמ"ט( י ַ‬
‫וגו'‪:‬‬

‫יר ַל ִי‬
‫ֲבלֵי ִצ‪ִ ,‬ו ָ‬ ‫@ח ר ֲח צת ַלי ְָלה‪ ,‬ז ַלת הֱית ִמ ְ ַלל א ֵ‬ ‫»‪ַ ‰‬‬ ‫˜‪Óȃ‬‬
‫יה‪,‬‬
‫@‪ִ 1‬ל י ָע ֶל ָ‬ ‫ֵיה )י ְַ ְעיָה ס"ו( ִ‪B‬י‪ִ B‬א ָ= ָמ ָל ַה ִ( ְת ְ‬ ‫ֱמר ֲעל ֶ‬ ‫ֶ ֶ‪ /‬א ַ‬
‫ֲר י‪&ַ .‬‬ ‫אג ָא ִ‬ ‫את= ָ ָעה ִמ ְת@ ֵ‪1‬ל ְו ֵ‬ ‫ר‪ 9‬הא ְ‪ָ 1‬‬ ‫ִ י ַ& ַה ָ>ד ָ‪ְ 1‬‬
‫‪1‬תינ ז"ל )שה"ש רבה ה ' ז'( ֵאי‪ִ ,‬ר ‪ָ/‬ה ֶל‬ ‫‪8‬מר ַר ֵ‬ ‫ְ‪ָ 1‬ע ְסק ‪8‬ז ַ‪ 1‬רָה ְ‬
‫‪1‬תינ ז"ל )ע "ז ג'‪ָ (:‬ל ָה ע ֵס ק ַ‪ָ 1‬רה‬ ‫‪8‬מר ַר ֵ‬ ‫ ָר ה ֶא ָ‪ -‬א ַ‪ְ -ַ 1‬י ָלה‪ְ ,‬ו ְ‬
‫‪1‬ת ינ ז" ל ) ָ ִמ יד‬ ‫‪8‬מר ַר ֵ‬ ‫‪ָ 9‬ע ָליו ַ‪ְ , 1‬ו ְ‬ ‫ַ‪ְ -ַ 1‬י ָל ה חט ֶ ל ֶח ֶס ד ָמ ְ‬
‫יכ ה ב ' י" ט(‬ ‫כ ִת יב ) ֵא ָ‬
‫עס ק ַ‪ָ 1‬ר ה ַ‪ְ -ַ 1‬י ָל ה ְ ִכינָה ְ נֶגְ ‪ְ . 0‬‬ ‫ל"ב‪ ָ (:‬ל ָה ֵ‬
‫ָכה ָ‪ 0‬וִד ַה ֶ( ֶל ְ‪ 9‬ע"ה ִל ְהית ַח י ְו ַק ָ‬ ‫קמי רֹ ִ‪ /‬י ַ‪ְ -ַ 1‬י ָלה‪ְ ,‬ו לֹא ז ָ‬
‫ִ‬
‫ ָ תב ) ְ ִה ִ‪-‬י‬ ‫ב ע ָל ַה ָ‪1‬א ֶא ָ‪-‬א ַעל זֶה ַה ָ‪ָ 0‬ב ר ְ מ ֶ‬ ‫על ַה‪ֶ3‬ה ָ‬ ‫ָ‪ָ 1‬‬
‫ב ָכל ֵס ֶפר ַה ‪ַֹ 3‬ה ר ִנ ְת ָ‪ֵ 1‬אר‬ ‫קי"ט י"ט ( ֲח צת ַל ְי ָלה ‪8‬ק ְלהדת ָל ְ‪ְ . 9‬‬
‫‪8‬ד‬
‫רח ַה >ֹ ֶד ַעל ָה ָ‬ ‫ִ ְב ֵחי ַה ִ( ְצ וָה ַה ‪ְ 3‬ל ֵא י‪ֵ ,‬ק‪ַ &ַ , 7‬מ ְ ָרה ַ‬
‫ מת ) י " ח ע "ב( ‪:‬‬
‫ַ ִ‪ְ /‬ז ָ ר ָ ְ‪ָ 1‬פ ָר ַת ְ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ח'‬ ‫שערי‬ ‫פג‬

‫‪:ȃȃÓM‬‬
‫‪¿ «‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫»‪,Ìȃ˜»Ï¬Á ‰‬‬
‫¿‪L…ÂÏ‬‬
‫‪LƒÏ ˜≈l«Á¿˙ƒÈ¿Â ‰»·eL¿z«‰ ¯«ÚL‬‬
‫‪« ‡»¯¿˜ƒ‬‬

‫≈‪:‰‬‬
‫‪N¬Ú ˙…¿ˆƒÓ¿a Ô…ÂL‡ƒ¯»‰ ˜∆Ï≈Á«‰‬‬

‫ֲה ְד ָק ְר ַ ֶ ַסח וְ ָלמל ֶאת ַע ְצמ
‪,‬‬ ‫¬‪! ְ #ֶ ˙…¯eÓ‬כ ָ ֵה ִמ ְצו
ת ע ֵ‬ ‫‪Á«‰‬‬
‫&ל לֹא‬ ‫ֲה ֶ‪ִ ְ #ֵ'#‬ב ָ‬ ‫י
תר ִמ ֶ)ה‪ִ ,‬מ ְצו
ת ע ֵ‬ ‫ֶ‪ִ ְ #ֵ'#‬ב&לָ ָ‪%‬רֵת‪ֵ .‬‬
‫רי‪.‬‬
‫אכה ְי 
ַה ִ‪ִ %‬‬ ‫ֲה וְ ָכ ֵרת ְ‪%‬ג 
ְל ִה ְת ַע‪
-‬ת וְ ִל ְ‪ 
#‬ת ִמ ְ‪ָ ,‬ל ָ‬ ‫ַ‪/‬ע ֶ‬
‫&ל‪ 0‬לֹא ֵ‪ָ /‬ע ֶה‬ ‫ְל ַמ ְע ָלה ִמ)ֶה‪ִ ,‬ל ְ‪ 
#‬ת ִמ ְ‪ָ ,‬לאכָה ְ ַ‪ָ #‬ת ֶ‪ִ ְ #ֵ'#‬ב ָ‬
‫מ ְצו
ת‬ ‫ֲפ יֵ‪ְ #‬יָד

/‬רָה ִ‬ ‫וְל ְר
ת ֶ‪#‬א ִ‬ ‫ס ִקילָה‪ְ .‬ל ַמ ְע ָלה ִמ)ֶה‪ִ ,‬ל ְפר
ת ִ‬ ‫ְ‬
‫ֲה‬‫ע
ל ַה ָא‪ ,‬וְ כֵ ִמ ְצוַת ע ֵ‬
‫ע
ל ַה)ֶה ְולֹא י ְִחיֶה ָל ָ‬ ‫ְ‪ִ %‬ח ְ) ִקיָה‪ ,‬יָמת ָ ָ‬
‫יח ְ‪ִ /‬פ ִ י‪ִ ,‬א ָהיָה ַק ְר ַק ְפ ָ‪/‬א ְ‪ָ 3‬לא ַמ‪ַ-‬ח ְ‪ִ /‬פ ִ י ֵמע
לָ‪ֵ ,‬אינ
ָק‬ ‫ְל ָה ִנ ַ‬
‫גפ‪ ְ4 .‬ד
ל
ת ֶ‪! ְ #‬כ ָ‬ ‫ָאל ְ ָ‬ ‫
‪ֵ #‬עי י ְִר ֵ‬
‫ִ ְת ִח ַ'ת ַה ֵ‪ִ ,‬תי‪ ,‬וְ נִ ְקרָא ִמ ְ‬
‫וְכ
פר‬
‫ֲה לֵידַע ֶ‪ֱ #ֵ'#‬אל ַֹ‪ֵ ,0‬‬ ‫מ ְצוַת ע ֵ‬ ‫ֲמת ְל ַה ְכ ִעיס‪ִ :‬‬
‫ַה ֵ‪ֵ ,‬פר ְ ִרית ֵמח ַ‬
‫ָה ֵח ֶלק ָלע
ָל ַה ָא‪:‬‬ ‫ָ ִע ָ‪7‬ר ֶ‪ֵ #‬אי ל ֶ‬

‫ֶמת ל
‬ ‫ע
ל ַה )ֶה ְו ַה ֶ‪7‬רֶ ַק' ֶ‬
‫יה ָ ָ‬ ‫‪ „…ÂÚ‬יֵ‪ִ #‬מ ְצ ו
ת ֶ‪ #‬א
ֵכ ל ֵ ֵ‬
‫ר
ת ֶ‬
‫ב ָמ מ
נ
‬ ‫ָא‪ְ ,‬ג ִמילת ֲח ָס ִדי ְ גפ
ְ‬ ‫ָל ע
ָל ַה ָ א‪ %ִ ,‬ד ‪8‬ב ו ֵ‬
‫ח
ל י‪,‬‬‫ִ‬ ‫ל ַב ֵ‪7‬ר‬
‫ֲ‪ִ #‬ירי‪ְ ,‬ו הא ְל ַ ֵ‪ַ ,‬ח ָח ָת ְו ַכ ָ ה ְ‬ ‫ַל ֲע ִנ'ִי ְו ָל ע ִ‬
‫ל ַה ְכ נִ יס‬‫ֲרמי‪ְ ,‬‬ ‫ל ַה ְל ִי‪ #‬ע ִ‬ ‫ֲב ִלי‪ְ ,‬‬ ‫ַח א ֵ‬ ‫ל נ ֵ‬
‫ְו ִל ְק ֹר ֵמ ִתי‪ְ ,‬‬
‫ֲב‪9‬ת ָ‪ #‬ל 
ֵ י ‪ָ 8‬ד ַל ֲח ֵבר
‬ ‫א
ר ִחי‪ְ ,‬ו ִע' ְ‪ִ /‬פ ָ ה ְ ַכ ָ נָ‪ַ ,0‬וה ָ‬
‫ְ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ח'‬ ‫שערי‬ ‫פד‬

‫ב ְכ ַלל זֶה ַה ָ‪ֶ 3‬את ֲח ֵבר
ְל ַכ ‪:‬‬ ‫מ ָ‪ %‬ל ֶ‪ %ֵ #‬הא ַע ְצ מ
ִע ֲח ֵבר
‪ִ ,‬‬ ‫ִ‬
‫ֶסת‬‫ב ְכ ַל ל זֶה ַה ְ‪ַ %ָ #‬מ ת ֵית ַה ְ‪ %‬נ ֶ‬
‫ְזכת‪ְ ,‬ו ַת ְל מד ‪ָ
/‬ר ה ְ‪ֶ %‬נ גֶד !‪ִ ָ %‬‬
‫ְו ַה ְ‪ַ ,‬ג ֵ‪3‬ל ָ נָיו ְל ַת ְל מד ‪ָ
/‬ר ה‪:‬‬

‫‪:ȃM‬‬
‫‪≈ «‰ ˜∆ÏÁ≈«‰‬‬
‫∆‪:‰‬‬
‫‪N¬Ú«z ‡…Ï ˙…¿ˆƒÓ L∆…Ú¿·e ˙…¯eÒ¬‡»‰ ˙…ÂcƒÓ L∆…Ú¿a‬‬

‫ע
בד‬
‫קלה ְ‪ֵ %‬‬ ‫'
תר ֲחמר
ת ֵה ְ‪/ַ #‬יִ‪ַ ,‬ה ַ‪ַ %‬עס ְ‪ָ #‬‬ ‫‪ָ ˙…Âcƒ‬ר ע
ת ַה ֵ‬ ‫‪n«‰‬‬
‫ה
ל ֶכ ת ָל‪0‬‬
‫ֱקרֶת ִמ ָ= וְ ֶ‬ ‫ֲב
דה ָזרָה וְ ט
ֵר‪ :‬נ ְַפ‪ְ 
9ְ
#‬ו ֶנע ֶ‬ ‫ע ָ‬
‫רח‪,‬‬
‫ָע ה‪ְ .‬ל ַמ ְע ָלה ִמ ֶ‪ָ-,‬ה ַה ַ‪ֲ 4‬אוָה ְו ַג >ת ַ‬ ‫‪9‬חרֶת ר ָ‬ ‫ֶפ‪ֶ #‬‬ ‫מ ְת ַח ֶ ֶפ ת ְנ ֶ‬
‫ִ‬
‫כ ִא ‬
‫כ
פר ָ ִע ָ‪ 7‬ר‪ְ ,‬‬
‫כ ֵ‬‫ת
ע ָבה ְ‬ ‫כ ֵ‬ ‫ֲ‪#‬רָה ְ‬
‫ֲב
דה ָזרָה ְו ַכא ֵ‬
‫קלה ַ‪%‬ע ָ‬ ‫ִהיא ְ‪ָ #‬‬
‫‪8‬מנָ‬‫ֲפר
ִנ ְנ ָער ִ ְת ִח'ַת ַה ֵ‪ִ ,‬תי‪ְ .‬ו ְ‬
‫‪ ָ ִ4‬ה ָ‪%‬ל ָה ֲע ָרי
ת !‪ , ָ %‬וְ ֵאי ע ָ‬
‫יה‪,‬‬‫ֲל ֶ‬
‫ל
קי ע ֵ‬‫ֲה יֵ‪ֵ #‬מ ֶה ְ ִא>ר ָלאו וְ ֵאי ִ‬ ‫ְעֹנֶ‪ִ #‬מ ְצו
ת לֹא ַ‪ /‬ע ֶ‬
‫א
ת‬
‫ֲה‪ְ .‬ל ַמ ְע ָלה ֵמ ֶה ָ‬ ‫ֲה וְ ֶ‪/ָ ִ-#‬ק ַלע ֵ‬ ‫ְ‪%‬ג 
ָלאו ֶ‪ֵ #‬אי 
ַמע ֶ‬
‫יה‪:‬‬‫ֲל ֶ‬

קי ע ֵ‬ ‫ֶ‪ִ #‬‬

‫זלת ַה ֲח מר
ת‬ ‫ֲה ַ‬ ‫≈‪ֲ È‬חל!‪
7‬ת ֵא ְו ֵכ ִ&ל ָ‪%‬ל ִמ ְצו
ת ע ֵ‬ ‫‪zL‬‬‫‪¿e‬‬
‫ֲביר
ת ַק
ת‪ְ ,‬ו ָכל ִמ ְצו
ת ֲע ֵה‬ ‫ָאי ע ֵ‬ ‫ַה‪ְ ִ-‬ז ָ‪ִ %‬רי ְל ֵעיל !‪ִ ָ %‬נ ְקר ִ‬
‫זל ת ְ‪ /ֵ #‬י ֵא ‬
‫ֲה ַ‬ ‫ַהחֲמר
ת ַה‪ְ ִ-‬ז ָ‪ִ %‬רי ְל ֵעיל ְו ֵכ ָ‪%‬ל ִמ ְצו
ת לֹא ַ‪/‬ע ֶ‬
‫ָאי ֲע ֵבר
ת ֲחמר
ת ְויֵ‪ֶ ָ #‬ה ַמ ְד ֵר ג
ת‬ ‫ַה ֲחל!‪
7‬ת ַה ִ‪ְ -‬ז ָ‪%‬ר
ת !‪ ָ %‬נִ ְקר ִ‬
‫מית
ת ֵית‬ ‫ידי ָ‪ַ #‬מיִ ִ‬ ‫מית
ת ִ ֵ‬‫ָבי ְ‪ִ %‬ריתת ִ‬ ‫ַר 
ת וְ ֵא ֵה‪%ָ ,‬ל ַח' ֵ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ח'‬ ‫שערי‬ ‫פה‬

‫ִ‪3‬י‪ .‬וְ לֹא ִ‪ ?ָ /‬א ֶאת ֵ‪ #‬ה ' ֱאל ֶֹהי ָ@ ַל ָ=וְ א‪ַ :9 ,‬על ִי ֶ‪ֵ #‬אי 
ָ‪ֵ %‬רת‪,‬‬
‫מ ָ‪%‬ל‬ ‫מ ִ‪ְ ַ #ְ ,‬ח‪ִ
/‬‬‫‪9‬חת ָחמר ִמ !‪%ִ ָ %‬י ִנ ְפ ָר ִעי ִמ ֶ‪ִ -,‬‬ ‫ִ ְב ִחינָה ַ‬
‫= ) ָ‬
‫י
מ א פ " ז ‪, ( .‬‬ ‫ֲפ ִמ ִ‪,‬י ֶ‪ֵ #‬אי ְיָד
ִל ְמח
ת ‪ .‬וְ ִענְ יַ ִח ל ַה ֵ‬ ‫ע
ל א ִ‬ ‫ָה ָ‬
‫ילנָא ִ ְ‪ָ #‬ר א‬ ‫‪8‬מר ַרב ְ‪%‬ג 
‪ָ-8‬א ִאי ְ‪ֵ #‬ק ְ‬ ‫יכ ַ‪ְ /‬כ ִלית ִח ל ַה ֵ= ַ‬ ‫וְ ַעד ֵה ָ‬
‫‪8‬מר ְ‪%‬ג 
‪ָ-8‬א ִאי ַמ ְס‪ֵ4‬ינָא‬ ‫י
חנָ ַ‬‫ַי ָ‬ ‫‪9‬ל ַ‪/‬ר‪ ,‬ר ִ‬‫יבנָא ְ‪ֵ 3‬מי ְל ְ‬ ‫ְה ְ‬‫וְ לֹא י ֵ‬
‫מא ְ‪ָ 3‬חזֵי לֹא‬ ‫חל ָ‪#‬א‪ַ ,‬‬‫ת ִפ ִ י‪ִ ,‬מ= ְ‬ ‫‪9‬ר ַע ‪
,9‬ת ְלֹא ‪ָ
/‬רה ְ‬ ‫ְ‬
‫ת ִפ ִ י‪,‬‬ ‫‪
/‬רה ְ‬‫ל
מד ִמ ֶ‪ִ-,‬י ְל ִה ְת ַ ֵ&ל ִמ ָ‬‫חל ָ‪#‬א וְ ֵ‬ ‫ָי ַדע ְ‪ָ 3‬הוֵי ִמ= ְ‬
‫ָצ א‬ ‫א
מר ָ‪%‬ל ֶ‪ֲ #‬ח ֵברָיו ִמ ְת ַ'ְ ִ‪#‬י ִמ ֶ‪ִ -,‬מ ְנֵי ֵ‪ַ #‬ר ע ֶ‪ָ '#‬‬ ‫ַי ַי‪ַ-‬אי ֵ‬ ‫רִ‬
‫י@ ) ְ‪ָ 3‬ב ִרי ו' ה'( ֶ‪ֵ 'ְ #‬הא ֵ‪#‬‬
‫‪8‬ה ְב ָ‪ֶ /‬את ה' ֱאל ֶֹה ָ‬‫‪8‬מר ְִד ַתנְ יָא וְ ַ‬
‫‪9‬יֵי ַ‬ ‫ָע ָליו‪ַ ,‬‬
‫מ ָ‪/‬נ
‬ ‫מ ָ? א
ַ‬ ‫ְהא ק
רֵא וְ ‪
#‬נֶה כו'‪ַ ,‬‬ ‫‪9‬הב ַעל ָי ְד ָ@ ֶ‪ֵ '#‬‬ ‫ָ‪ַ #‬מיִ ִמ ְת ֵ‬
‫מ ָ‪ /‬נ
ֶ ֱאמנָה‬ ‫ַחת ִע ַה ְ ִר'
ת‪ ,‬וְ ִא ֵאי ַמ ָ?א
ַ‬ ‫ֶאֱמנָה וְ ִדר
ְנ ַ‬
‫ֵ‪ַ #ָ #‬מ ִי ִמ ְת ַח ֵ ל ַעל יָד
‪:‬‬

‫ל ַב>
‪ִ :‬מ ַ=‬‫ֵיה‪ְ ,ֹ-‬‬
‫מת נִ‪ִ 4ַ 
3‬‬ ‫»‪ֵ Ï‬א ִא לֹא ָע ָה ְ‪#/‬בָה ֵ‬ ‫‪οÂ‬‬
‫ע
ל ַה ָא‪:‬‬
‫ת ִח'ַת ַה ֵ‪ִ ,‬תי וְ ָ‬
‫ָה ַ‪7ָ /‬נָה ְ‬
‫ע
לי‪ְ ,‬ויֵ‪ #‬ל ֶ‬
‫ְמ ַצ ְפ ְצ ִפי ְו ִ‬

‫גפ‪ַ ,‬ק ְר ַק ְפ ָ‪/‬א ְ‪ָ 3‬לא ַמ‪ַ-‬ח ְ‪ִ /‬פ ִ י‬
‫ָאל ְ ָ‬ ‫»‪ִ ‰‬מ)ֶה ְ‬
‫
‪ֵ #‬עי י ְִר ֵ‬ ‫‪Ï¿Ú«Ó¿Ï‬‬
‫ִיח‪%ִ ,‬י ִא ָהיָה ְל ַה ְכ ִעיס‬‫וְהיָה יָכ
ל ְל ַה‪ָ -‬‬‫ִיח ָ‬ ‫ע
ל ֶ‪ְ -ִ #‬ת ַע ֵ‪D‬ל ִמ ְ ַה‪ָ -‬‬‫ֵמ ָ‬
‫ֵיה‪#ְ ֹ-‬נֵי‬ ‫ממר‪ ,‬וְ זֶה ִא ֵמת וְ לֹא ָ‪#‬ב נִ ‪ִ 4ַ 
3‬‬ ‫נִ ְקרָא ִמי א
ְל ָפח
ת ָ‬
‫ֲית ֵא ֶפר ַ‪ַ /‬חת‬ ‫ֶפת וְ ַנע ֵ‬
‫ָלה וְ נִ ְ‪ָ #‬מת
נִ ְר ֶ‬
‫‪9‬חר ָ‪4 @ְ %‬פ
‪ֶ %‬‬ ‫ָע ָר ח ֶֹד‪ #‬וְ ַ‬
‫ע
ל ַה ָא‪:‬‬
‫יקי ָ ָ‬ ‫ַ‪ 
%‬ת ר ְַגלֵי ַה ַ‪ִ 3ִ D‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ח'‬ ‫שערי‬ ‫פו‬

‫ֵיה‪ֹ-‬‬ ‫ע
ל ַה ָא ְ‪%‬לָל‪ ,‬וְ ג ִ‬ ‫ָה ֵח ֶלק ָל ָ‬ ‫»‪ִ ‰‬מ)ֶה ֵה ֵא ֶ‪ֵ #‬אי ל ֶ‬ ‫‪Ï¿Ú«Ó¿Ï‬‬
‫ט
בי‬ ‫ֲי ִ‬ ‫מע ִ‬ ‫ָלי ‪ַ :9‬על ִי ֶ‪ָ ְ #ֵ'#‬ידָ ‪
/‬רָה ַ‬ ‫ָ‪ֶ %‬לה וְ ֵה ֵאינָ ‪ִ %‬‬
‫ר
עי‪ ,‬וְ ֵא ֵה‪,‬‬ ‫‪9‬יר ָה ִ‬ ‫ֱד
מי ִ‬‫ד
אג ָהא ִ‬ ‫מת ְ‪ֵ %‬‬ ‫‪#‬בה ֵ‬ ‫וְ לֹא ָע ְ‪ָ /‬‬
‫א
ת ַה ַ‪ְ ,‬ה ָ ִכי ִ‪ְ 3‬ברֵי ‪
/‬רָה ְל ִמינת‪ ,‬וְ כֵ‬ ‫ַה ִ‪,‬ינִי‪ ,‬ו ְֵה ַ‪ְ /‬ל ִמ ִידי ָ‬
‫‪
,‬דה ְכָל ַה ִ‪ְ ,‬צו
ת ְו !ה ְחזַק‬ ‫‪,‬מר ַלעֲב
ָדה ָזרָה ִ ְל ַבד ‪ַ :9‬על ִי ֶ‪ֶ #‬‬ ‫ַה ָ‬
‫ֲברָה ִמ ְ‪8#‬ר‬ ‫‪,‬מר ַעל ֵאיז
ע ֵ‬ ‫‪,‬מ ִרי וְ כֵ ַה ָ‬ ‫ַעֲב
ָד ָת ָ‪ִ /‬מיד‪ְ ,‬ו ַה ָ‬
‫‪
%‬פר ָ ִע ָ‪7‬ר‬ ‫ֲפ ְל ֵת‪8‬ב 
‪ְ ,‬ו ַה
רֵק ע
ל ֶ‪#‬הא ַה ֵ‬ ‫ֲבר
ת ְל ַה ְכ ִעיס ַוא ִ‬ ‫עֵ‬
‫ס
פנָ‪0‬‬ ‫ְאינִ י ְ‬ ‫א
מר יֵ‪
/ #‬רָה ִמ ַה ָ= ַמיִ ו ֵ‬ ‫א
מר ֶ‪ֵ #‬אי ֱאל ַֹ‪ ,0‬ו ְֵכ ָה ֵ‬ ‫וְ הא ֵ‬
‫ֲפ ְ ָפסק‬ ‫א
מר ֵאי ‪
/‬רָה ִמ ַה ָ= ַמיִ ַוא ִ‬ ‫וְה ֵ‬
‫ְמ‪ָ ,0‬‬ ‫ל
מר וְ ֵאינִ י ְמ ַק' ָ‬
‫ְ‪ַ %‬‬
‫ֲסר
ת וְ י ִַ‪/‬יר
ת א
ְ ַקל ָוח ֶֹמר ֶא ָחד א
‬ ‫ֶא ָחד א
ְ ִד ְק‪3‬ק ֶא ָחד ֶ‪#‬ל ח ֵ‬
‫ֲפ ַ‪
/‬רָה ֶ‪ַ ְ #‬על ֶה א
ְ ִד ְברֵי‬ ‫א
מ ִרי א ִ‬ ‫‪9‬חת‪ ,‬וְ יֵ‪ְ #‬‬ ‫ְ ִגזְ רָה ָ‪#‬וָה ַ‬
‫ל
מר ֶ‪ֵ #‬אי ִע ְנ ְינָ‪0‬‬ ‫א
מר ֵאי ְ‪ִ /‬ח'ַת ַה ֵ‪ִ ,‬תי ִמ ַה‪
/‬רָה‪ַ %ְ ,‬‬ ‫וְה ֵ‬ ‫ס
פ ִרי‪ָ ,‬‬‫ְ‬
‫וְ‪ִ /ְ #ֵ'#‬ח'ַת ַה ֵ‪ִ ,‬תי‪,‬‬ ‫ֲמי ַ‪
/‬רָה ֶ‬ ‫רָמז ַ‪
/‬רָה ‪ַ :9‬על ִי ֶ‪,ַ #‬א ִ‬
‫ַ=ה ֶ‪ָ #‬היָה ‪
3‬רֵ‪ַ ְ #‬ה‪ָ4‬ד
ת‬ ‫ֲלכָה ְ‪%‬ג 
ְמנ ֶ‬ ‫וְ ַה ְ‪ַ ,‬ג ֶ ה ָנִ י ַ‪
/‬רָה ֶ‪ֹ #‬א ַ‪%‬ה ָ‬
‫ל
ט ִ‪ְ /‬מנָע‬ ‫וְכי ַמה ָהיָה ל
ְלמ ֶֹ‪#‬ה ִל ְכ‪ֹ/‬ב ַ‪
/‬רָה ַואֲח
ת ָ‬ ‫ֶ‪#‬ל ‪ִֹ 3‬פי ִ‬
‫ָמה ְ ַפ ְר ֶה ְסיָא ִ‪%‬יה
י ִָקי‪,‬‬ ‫ע
בר ַעל ִ‪ְ 3‬ברֵי ‪
/‬רָה ְיָד ר ָ‬ ‫'
צא 
‪ ,‬ו ְֵכ ָה ֵ‬ ‫וְכ ֵ‬ ‫ַ‬
‫‪@ְ #
,‬‬
‫מ
הל ַע ְצמ
ְל ַה ְכ ִעיס‪ ,‬ו ְֵכ ַה ֵ‬ ‫וְ ַה ֵ‪ֵ ,‬פר ְ ִרית ְ ָ‪#‬ר
ֶ‪ֵ #‬אינ
ֵ‬
‫ָב ָע‬ ‫ַי ְ‪ָ %‬יר ְ‬ ‫ח
טא ְוגַ ַמ ְח ִטיא ֶאת ָהר ִ‬ ‫ְ ָע ְר ָלת
ְל ֵהרָא
ת ְ‪ָ %‬ערֵל‪ ,‬ו ְַה ֵ‬
‫וְה ֶא ִיק
ר
ס וְ הא ַה ְ‪ַ ,‬ב)ֶה ַ‪ְ /‬ל ִמיד ָחכָ ְ ָפנָיו‪ ,‬וְ ֵכ‬ ‫ֲפ ְ ֵח ְטא ַה ַ‪7‬ל‪ָ ,‬‬ ‫אִ‬
‫א
מר ָ‪ָ 3‬בר זֶה ‪8‬סר הא א
!מ ָ‪/‬ר ֶ‪ֶ 3‬ר ְ@‬ ‫ַי‪ְ 0‬ו ֵ‬ ‫ָתיב ָק ֵמי ר ֵ‬ ‫ַ‪ְ /‬ל ִמיד ְ‪3‬י ֵ‬
‫ֶ@ ֶ‪ֵ #‬א ָל‪ ,0‬ו ְֵכ ַה ְ‪,‬ל ְַגלֵג ַעל ַר
ְ‪
3#ֶ %‬רֵ‪ֵ #‬איז
ָ‪ָ 3‬בר‬ ‫ְ ִ‪#‬יט
ת וְ לֹא ֶ‪3‬ר ְ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ח'‬ ‫שערי‬ ‫פז‬

‫ֲמי ִל ְד ָברָיו‪ ,‬וְ כֵ ַה ְ‪ַ ,‬ב)ֶה ַ‪ְ /‬ל ִמיד ָחכָ ֶ‪ֹ #‬א ְ ָפנָיו‬ ‫וְאינ
ַמא ִ‬ ‫ֶ‪#‬ל ‪!4‬זְ ָמא ֵ‬
‫א
מ ִרי ַמאי ‪9‬הֲנ‬ ‫ַנָ א
ָ‪ֵ %‬א ָה ְ‬ ‫ֶ@ ‪ ְ4‬נת ַה‪ֵ-‬י ר ָ‬ ‫א
מ ִרי ֶ‪3‬ר ְ‬‫ְ‪%‬ג 
ֵא ָה ְ‬
‫א
מ ִרי ַמאי ‪9‬הֲנ ַל‬ ‫ַנָ ְל ִד ְידה ָקר ְל ִד ְידה ָ‪#‬נ‪ ,‬א
ָ‪ֵ %‬א ָה ְ‬ ‫ַל ר ָ‬
‫ע
ר ָבא‪ ,‬א
ַ‪ְ /‬ל ִמיד ֶ‪
7#‬רֵא‬ ‫‪8‬סר ָלנ י
נָה א
ָ‪#‬ר ַל ְ‬ ‫ַנָ ְ‪%‬ל ְ‬ ‫רָ‬
‫ֲבר
ִ ְפנֵי ַ‪ְ /‬ל ִמיד‬ ‫מ
רי ְו ַר ִי‪ ,‬וְ ֵכ ַה ְ‪ַ ,‬ב)ֶה ַלח ֵ‬
‫א
מר ִ‬ ‫ְלרַ
ִ ְ‪#‬מ
ְו ֵאינ
ֵ‬
‫ָאל ְיַד ַה‪
4‬י ְל ַה‪
%‬ת
א
ֶ‪ַ ,ָ #‬סר‬ ‫‪
,‬ס ִרי‪ֵ ,‬י ֶ‪ַ ,ָ #‬סר י ְִר ֵ‬ ‫ָח ָכ‪ ,‬וְ ַה ְ‬
‫ימה ְי ֵתרָה ַעל ַה ִ‪D‬ר ְל ִה ְת‪ָ4‬א
ת וְ לֹא ְל ֵ‪#‬‬ ‫פ ְרנָס ַה ֵ‪ִ ,‬טיל ֵא ָ‬ ‫ָממ
נ
‪ַ ,‬‬
‫מ
עד ֶ‪ֶ 3‬ר ְ@‬
‫ע 
ה ְמלָא ָכה ְח
ל
ֶ‪#‬ל ֵ‬ ‫ְה ְ‪ַ ,‬ב)ֶה ֶאת ַה‪
,‬עֲד
ת ֶ‪ֶ #‬‬ ‫ָ‪ַ #‬מיִ‪ ,‬ו ַ‬
‫ְה ַ‪ְ ,‬ל ִי ְנֵי‬
‫ֲמי ְ ִא>ר זֶה ְולֹא ִמ= ֲהנָ‪9‬ת ַע ְצמ
‪ ,‬ו ַ‬ ‫ִ)ָי 
ֶ‪ֵ #‬אינ
ַמא ִ‬
‫ֲבר
‪ ,‬וְ נ ְִר ֶאה ִלי ִ‪%‬י ‪ ַ4‬זֶה‬ ‫ַי ְ ָפנָיו‪ְ ,‬ו ַה ִ‪ְ ,‬ת ַ‪ֵ %‬ד ִ ְקל 
ח ֵ‬ ‫ֲבר
ָר ִ‬ ‫חֵ‬
‫ְ ָפנָיו‪ ,‬וְ ַה‪
7‬רֵא ִ ְס ָפ ִרי ִחיצ
נִי ְ‪%‬ג 
ֵס ֶפר ֶ ִסירָא ְו ִס ְפרֵי ֶ ַל ֲענָה‬
‫‪8‬ד ָ ֶה ְו ַעל י ְֵדי ‪ִ ֵ%‬מ ְת ַ ֵ&ל‬ ‫מ
‪ִ #‬כי ִל
ֶ‪#‬ל ָ‬ ‫ְ‬ ‫ֲבאי‬ ‫ֶ‪ֵ #‬ה ִ‪ְ 3‬ברֵי ה ַ‬
‫ֲבל ִס ְפרֵי ֵמירָ וְ כָל ְ‪8#‬ר ִמינֵי‬ ‫כג 
ִס ְפרֵי ַה ִ‪,‬ינִ י‪ ,‬א ָ‬ ‫ִמ ְד ְרֵי ‪
/‬רָה ְ‬
‫יר‪ְ #‬ל ִמי‬
‫‪8‬מר ִ ַ‬ ‫ְס ָפ ִרי ֶ‪ֶ ָ #‬ה ֵאינָ ֶא ָ א ְ‪%‬ק
רֵא ְ ִא ֶ‪4‬רֶת‪%ְ ,‬מ
ֶ‪ְ #‬‬
‫ְר
קק‪ ,‬וְ לֹא‬‫
ח‪ַ #‬על ַה ַ‪%ָ ,‬ה ְוק
רֵא ָסק ֶא ָחד ו ֵ‬ ‫) ַסנ ְֶהדְרִ י פ"י ה"א( וְ ַה ֵ‬
‫ְ‪ַ #ָ #‬מיִ‬ ‫ח
לי ְרפ‪8‬ה ו ֵ‬ ‫ִמ ָ ְע ָיא ָסק ְ‪3‬כָל ַה ַ‪ֲ ,‬חלָה ֶ‪ 
#ֵ'#‬ז ְִכירַת ִ‬
‫בלי‬‫ֲפ ְ‪%‬ג 
" ַו' ְִקרָא ֶאל מ ֶֹ‪#‬ה" וכו'‪ְ ,‬ו ַהה
גָה ֶאת ה' ַ ְ‪ִ 4‬‬ ‫ֶא ָ א א ִ‬
‫זְ‪%‬יר
ְ ִכ‪-‬י
‪%ְ ,‬מ
ֶ‪%ָ #‬תב‬ ‫יר‪ְ #‬ל ִמי ֵ‪ֵ #ֶ #‬אינ
ַמ ִ‬ ‫פ ְר‪ַ ִ
#‬‬ ‫'
תיו ֵ‬ ‫א
ת ָ‬
‫ְ ִ‬
‫‪8‬ד‪,‬‬ ‫יד )ע"ז י"ח( ַ‪ְ 3‬ו ָקא ְ ַחרַת ְנֵי ָ‬ ‫ב ַת ְלמ ָדא ִד ַ‬ ‫זִכ ִרי‪ְ ,‬‬
‫זֶה ְ‪ִ #‬מי ְוזֶה ְ‬
‫וְ ַה
זֶה ְ‪ַ 3‬בר ַה ֵ= וְ הא ַה ַ‪,‬ז ְִ‪%‬יר ִ‪ְ 3‬ברֵי ‪
/‬רָה ְ ָמק 
ְמ !ט‪ ,:ָ-‬ו ְֵכ ִמי‬
‫יח ַעל ַה ִ‪#ְ ,‬נָה ֶ‪ִ #‬היא ֵר‪ַ #‬ה ִ‪ְ ,‬קרָא‪ ,‬וְ ֵכ‬ ‫ֶ‪
7#‬רֵא ִמ ְקרָא ְו ֵאינ
ַמ ְ‪ַ 4ִ #‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ח'‬ ‫שערי‬ ‫פח‬

‫ ֶה ) ִמ ְ‪#‬לֵי כ"ז‬
‫ָ‬‫זל ִתי ְ ִס ְתרֵי ‪
/‬רָה ֶ‪%ָ #‬תב‬ ‫וְאינ
ְמ ַל ְ‪ָ ,‬ד‪ָ ,0‬‬‫
מד ‪
/‬רָה ֵ‬ ‫ַה ֵ‬
‫ָ@‪ ,‬ו ְֵכ ִמי ֶ‪ֶ #‬א ְפ ָ‪#‬ר‬‫ידי ַה‪
3‬ר ָה ְראיִי ְלכ ְ‬ ‫ֲס ִ‬‫ב‪ @ָ #‬רַק ַלח ִ‬
‫כ"ו( ְ‪ָ %‬ב ִי ִל ְל ֶ‬
‫ב ִמ ִילי ְ‪ָ 3‬ע ְל ָמא‪,‬‬
‫ע
סק ָ‪ֶ 0‬א ָ א ִ ְסח
רָה ְ‬ ‫ל
ַל ֲעסֹק ַ‪
/‬רָה ְו ֵאינ
ֵ‬
‫מ
ל ְי@ ַל)ֶה ‪ַ :9‬על ִי ֶ‪ֵ #‬אינָ ִ‪ְ 3‬ברֵי‬ ‫&
ע ְ‪ָ 3‬ב ִרי ִמ)ֶה ִ‬ ‫ָכיל וְ הא ַה ֵ‬ ‫וְ ָהר ִ‬
‫‪
3‬אג ְל ָדוִד‪ ,‬וְ ַה ְ‪ַ ,‬ס ֵר ָל‪ָ 
#‬ה ַרע‬ ‫ֱמת ְ‪ִ %‬ענְ יַ ֵ‬ ‫‪ ְ4‬נַאי וְ ‪ַ :9‬על ִי ֶ‪#‬הא א ֶ‬
‫‪
,‬ציא ֵ‪ #‬רַע ַעל‬ ‫ֱמת‪ ,‬ו ְַה ִ‬ ‫ֲבר
‪ַ :9‬על ִי ֶ‪#‬הא א ֶ‬ ‫ֶ‪ַ ,ְ #‬ס ֵר ִגְ נת ח ֵ‬
‫ב ַעל ְל‪
#‬‬ ‫ָכיל ַ‬ ‫ל
‪#‬ה ֵא ָהר ִ‬ ‫‪ָ #‬‬ ‫ֱמת‪ְ ,‬‬ ‫ֲבר
וְ ַה ְ‪ַ ,‬ס ֵר ִ ְגנת
וְ ֵאינ
א ֶ‬ ‫חֵ‬
‫קלי‬‫‪ִ #‬‬ ‫ֲמ
רי ְ‬ ‫‪
,‬ציא ֵ‪ #‬רַע ֵה ְ‪ִ %‬א ָ‪ַ %‬פר ָ ִע ָ‪7‬ר ַוח ִ‬ ‫ָהרַע וְ ַה ִ‬
‫ֲב
דה ָזרָה ו ְִג י ֲערָי
ת‬ ‫ֲבר
ת ַהחֲמר
ת ֶ‪ְ #‬כָל ַה‪
/‬רָה ו ְֵה ע ָ‬ ‫ְ‪#ָ %‬לֹ‪ #‬ע ֵ‬
‫‪ִ #‬פיכת ָ‪ִ 3‬מי‪ַ ,‬ה ְ‪ַ ,‬לֶה ְ ִר ִית ְולֹא ֶה ְחזִ יר
ֵאינ
ָק ִ ְת ִח'ַת ַה ֵ‪ִ ,‬תי‪,‬‬ ‫ְ‬
‫ֵיה‪ְ ֹ-‬לד
רֵי ‪
3‬ר
ת‪ ,‬וְ ַה ְ‪ַ ,‬ב ֵ&ל ִ ְריָה ְר ִב'ָה‬ ‫וְ ַה ְ‪ַ ,‬ח ֵ ל ַ‪ָ #‬ת נִ‪ְ 
3‬ג ִ‬
‫ע
ל ַהָא‪:‬‬ ‫מת ְלֹא ָנִי ֵמת ְ ָכרֵת ָע
ָל ַה)ֶה וְ לֹא י ְִחיֶה ָל ָ‬ ‫ְ ֵמזִיד ֵ‬
‫ע
לי ְלע
ָל‪ַ ,‬ה ָא ַעל ֵא ֶ‪#‬ת ִאי‪#‬‬ ‫ֵיה‪ ֹ-‬וְ ֵאינָ ִ‬ ‫י
ר ִדי ַל‪ִ 4‬‬
‫ל
‪#‬ה ְ‬ ‫ְ‪ָ #‬‬
‫וְאינ
ִמ ְת ַ'ֵ‪ֶ #‬א ָא‬ ‫!ר‪ָ4‬ל 
ֵ‬ ‫ֲבר
‪ַ :9‬על ַ‪4‬ב ְ‪3‬מ ְ‬ ‫וְ ַה ְ‪ַ ,‬כ‪ֶ-‬ה ֵ‪ #‬רַע ַלח ֵ‬
‫‪@9‬‬
‫ָה ֵח ֶלק ָלע
ָל ַה ָא‪ְ ,‬‬ ‫ֵיה יֵ‪ #‬ל ֶ‬ ‫‪#‬נ ֶ‬ ‫ֶ‪#‬הא ִמ ְת ַ‪ְ ֵ%‬ל ַה ְכ ִלימ
‪ְ ,‬‬
‫ַה ַ‪ְ ,‬ל ִי ָנָיו ַמ ָ‪ֵ ,#,‬אי ל
ֵח ֶלק ָלע
ָל ַה ָא‪:‬‬

‫ע
ל‬
‫ֶמת ָל ָ‬‫ְה ֶ‪7‬רֶ ַק' ֶ‬
‫יה ָע
ָל ַה)ֶה ו ַ‬ ‫»‪ָ 3ְ ‰‬ב ִרי א
כֵל ֵ ֵ‬
‫ר
ת ֶ‬ ‫‡«¯¿‪Ú»a‬‬
‫קלה‬
‫‪ִ #‬פיכת ָ‪ִ 3‬מי‪ ,‬וְ לָ‪ָ 
#‬הרַע ְ‪ָ #‬‬ ‫ַה ָא‪ ,‬עֲב
ָדה ָזרָה‪ 4ִ ,‬י ֲערָי
ת‪ְ ,‬‬
‫ד
לה ִמ ָ‪%‬ל‬
‫ִ‪ָ #ְ %‬ל ְ‪ְ ,/ָ #‬ולֹא ע
ד ֶא ָ א ֶ‪ֵ #‬אי ל
ֵח ֶלק ָלע
ָל ַה ָא‪ָ 4ְ .‬‬
‫‪
,‬ציא ז ְַרע
ְל ַב ָ& ָלה ֶ‪ֵ
=#‬פ ְ@ ְ‪ֵ 3‬מי ז ְַר ִע'
ת ַע ְצמ
ַעד ס
‪:‬‬
‫ֲביר
ת ַה ִ‬ ‫ָהע ֵ‬
‫‪#‬בה‬
‫ֲבל ז
ֵאי ָל‪ָ /ְ 0‬‬ ‫ֲביר
ת נִ ְת ָקנִי ִ ְת‪ָ #‬בה א ָ‬ ‫ע
ל ְוגַ ‪ָ%‬ל ָהע ֵ‬
‫ָה ָ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ח'‬ ‫שערי‬ ‫פט‬

‫‪
4‬ר ִסי ִאי ָלא ְב ֵחילָא‬
‫וְ יֵ‪ְ #‬‬ ‫)רי"ט‪(:‬‬ ‫ָ‪#‬ת ַוי ְִחי‬
‫ַ‪ ִ-%‬זְ‪ָ%‬ר ְ ֵס ֶפר ַה) ַֹהר ָר ַ‬
‫יב ָ‪/‬א י ִָתיר וְ ָת ִדיר‪:‬‬
‫ִד ְת ְ‬

‫ַ‪,‬ק 

‫ֲבר
ת ֶ‪ֵ #‬י ‪ָ 8‬ד ל ָ‬‫ֲבר
ַק
ת ִמ‪ָ%‬ל ע ֵ‬ ‫≈‪ֵ #ֶ ˙…¯È‬י ‪ָ 8‬ד ַלח ֵ‬‫‪·¬Ú‬‬
‫ַ‪D‬ה‬
‫‪9‬חרֶת חֲמ
ר
ת ִמ !‪%ִ ָ %‬י ֵאי ָל ֶה ‪7ָ /ַ #‬נָה ַעד ֶ‪'ְ #‬ר ֶ‬ ‫ב ְב ִחינָה ֶ‬
‫ִ‬
‫ֲבר
ְוי ְִמחֹל ל
ֵי ְא
נָ‪9‬ת ְ‪ָ 3‬ב ִרי ֵי ְא
נָ‪9‬ת ָממ 
‪:‬‬
‫ֵאת ח ֵ‬

‫‪:ȃ‬‬
‫‪LȃÏM‬‬
‫‪¿ «‰ ˜∆ÏÁ≈«‰‬‬
‫‪:̅˜»n«Ï Ì»„»‡ ÔÈ≈aL‬‬
‫‪∆ ˙…¯È≈·¬Ú ˙«·eL¿˙ƒa‬‬

‫‪#‬בה‬
‫ע
מד ִ ְפנֵי ַה ְ‪ָ /‬‬ ‫‪
%‬פר ָ ִע ָ‪7‬ר‪ֵ ,‬‬ ‫ֲפ ַה ֵ‬ ‫ֲבירָה א ִ‬ ‫≈‪ְ ÔÈ‬ל ָ@ ‪ #‬ע ֵ‬ ‫‡‬
‫קי ַ‪ָ %‬רָה ֵה‪ָ ,‬ע ַבר‬ ‫ְ‪9‬ר ָ ָעה ִח ֵ‬‫יתת
‪ .‬ו ְ‬ ‫ֲפ ָע ָה ְ‪ָ #/‬בה ִ ְ‪ַ #‬עת ִמ ָ‬ ‫ַוא ִ‬
‫ֲלי ל
‪,‬‬ ‫‪#‬בה לֹא זָז ִמ ַ= ַעד ֶ‪
,#‬ח ִ‬ ‫ֲקל
ת וְ ָע ָה ְ‪ָ /‬‬ ‫ֲה ה ָ‬
‫ַעל ִמ ְצו
ת ע ֵ‬
‫רי ְמ ַכ ְ ִרי‪,‬‬
‫‪#‬בה ְוי 
ַה ִ‪ִ %‬‬ ‫ֲה ַה ַ‪
7‬ת‪ָ /ְ ,‬‬ ‫ָע ַבר ַעל ִמ ְצו
ת לֹא ַ‪/‬ע ֶ‬
‫יתה ִידֵי ָ‪ַ #‬מיִ ֵי ְ ִמ ְצו
ת‬ ‫מ ָ‬ ‫ָבי ְ‪ִ %‬ריתת ִ‬ ‫ָע ַבר ַעל ַהחֲמר
ת וְ ֵה ַח' ֵ‬
‫ָבי ִמית
ת ֵית ִ‪3‬י ח‪ֵ E‬מ ִח ל‬ ‫ֲה וְ ַח' ֵ‬ ‫ֲה ֵי ְ ִמ ְצו
ת לֹא ַ‪/‬ע ֶ‬ ‫עֵ‬
‫ִ>רי ְמ ַכ ְ ִרי‪ָ ,‬ע ַבר ַעל ִח ל ַה ֵ=‬ ‫רי וְ י ִ‬‫‪#‬בה וְ י 
ַה ִ‪ִ %‬‬‫ַה ֵ=‪ָ /ְ ,‬‬
‫'
ר ִדי‬
‫גפ ְו ָכל ַה ְ‬ ‫ָאל ְ ָ‬ ‫
‪ֵ #‬עי י ְִר ֵ‬
‫א
ַעל ַהחֲמר
ת ִמ !‪%ְ ָ %‬ג 
ְ‬
‫א
ת‬
‫ע
לי וְ כָל ֶ‪ֵ #‬אינָ ָק ִמי ִ ְת ִח'ַת ַה ֵ‪ִ ,‬תי וְכָל ָ‬ ‫ְאינָ ִ‬‫ֵיה‪ ֹ-‬ו ֵ‬
‫ַל‪ִ 4‬‬
‫ֵ@ ִ ְ‪#‬נֵי ֲח ָל ִקי‬‫ָה ֵח ֶלק ָלע
ָל ַה ָא ַ‪-ִ %‬ז ְָ‪%‬ר ְל ֵעיל ְא
ר ְ‬ ‫ֶ‪ֵ #‬אי ל ֶ‬
‫יתה ְמ ַכ ְ ִרי‪:‬‬
‫מ ָ‬‫ִ>רי ִ‬‫רי ְוי ִ‬ ‫‪#‬בה וְ י 
ַה ִ‪ִ %‬‬ ‫ָרי‪ָ /ְ ,‬‬‫ַה‪ ִ-‬זְ ‪ִ %‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק ב' שער ח'‬ ‫שערי‬ ‫צ‬

‫ֲפ ‬‫ית‪ַ ,‬עד א ִ‬ ‫ִ>רי‪ ,‬ו ְַעד ֵהיכָ ַ‪ְ /‬כ ִל ָ‬‫‪ְ Ìȃ‬מ ַכ ְ ִרי ֵה ‪ָ%‬ל ִמינֵי י ִ‬ ‫‪¯eqƒi«‰‬‬
‫ל
ב ָ‪ ,0#‬וְ כֵ ִא ֵה ִטיל יָד
‬ ‫ֵח ְל ָה ְפכָ‪%ְ 0‬דֵי ְל ְ‬ ‫ַ@ ל
חֲלק
ְוט
ר ַ‬ ‫ֶ‪ֱ -ֶ #‬הפ ְ‬
‫י@ ְל ָה ִטיל יָד
ַ ַע ְ‪#‬נִ 'ָה‪:‬‬ ‫ה
ציא ְ‪#‬נֵי ִ‪3‬ינ ִָרי וְ ָע ָלה ֶא ָחד ְו ָצ ִר ְ‬
‫ַ ִ‪%‬יס ְל ִ‬
‫ֲבירָה ַע ְצ ָמ‪ָ #ֶ 0‬ח ָטא ָ‪0‬‬ ‫א
ת‪ָ 0‬הע ֵ‬ ‫»‪ִ ‰‬היא ְ‪%‬ג 
ֶ‪8ָ #‬ה ְליָד
ָ‬ ‫‪·eL¿z«‰‬‬
‫ַ'
צא‬
‫בא
ת
ֶרֶק ְז ַמ ‪ֵ %‬‬ ‫א
ת‪ִ 0‬א ָ=ה ְ‬ ‫‪/ֵ #‬י‪%ְ ,‬ג 
ְ ָ‬ ‫ֲ‪8‬ה ַ ַע ְ‬‫וְ לֹא ע ָ‬
‫ֲפ ‬‫ֲבה א
א ִ‬ ‫ַ'
צא 
‪ ,‬ו ְִא ָ‪#‬ב ֵמ‪9‬ה ָ‬ ‫בא
ת
ָמק 
ָה ִרא‪ 
#‬וְ כ ֵ‬ ‫
ְ‬
‫ֲמת ֶ‪ָ #‬א‬ ‫ֱקר ֵמ ִע ָ‪7‬ר
ְ‪%‬לֹא ָהיָה‪ ,‬ו ְִא ָ‪#‬ב ֵמח ַ‬ ‫ִמ' ְִר‪9‬ת ָהעֹנֶ‪ֶ ,#‬ה ָעו 
ֶנע ָ‬
‫ַמרֵי וְ נִ ְקרָא ַ ַעל מ‪:‬‬ ‫>רי‪ֵ ,‬אי ֶה ָעו 
נ ְִר ָא ְלג ְ‬
‫ָע ָליו ִי ִ‬

‫ֲוִיתי‬
‫אתי ע ִ‬ ‫יכה וִ‪3‬י ְ‪ָ 3‬ב ִרי‪ ,‬וְ ִע ַ‪7‬ר ַהִ‪3‬י הא ָח ָט ִ‬ ‫»‪ְ ‰‬צ ִר ָ‬ ‫‪·eL¿z«‰¿Â‬‬
‫מרָא ִדידַ ) ָ‬
‫י
מא פ" ז‪(:‬‬ ‫ב ְ‪ָ 4‬‬
‫ֲב
תינ כו'‪ַ .‬‬‫ַחנ ַוא ֵ‬ ‫ֲבל ָח ָטאנ ֲאנ ְ‬ ‫ָ ַ‪ְ #‬ע ִ‪/‬י‪ ,‬א ָ‬
‫א
סי‪ָ 3ְ 
:‬ב ִרי‪ִ .‬ר
נ
ֶ‪#‬ל‬ ‫ֲק ֵ‪D‬ר ְו ִ‬
‫!>ח וִ‪3‬י‪ַ ,‬וא ַ‬ ‫י
מא( נ ַ‬
‫יר‪ְ #‬ל ִמי )ס
‪ָ :‬‬‫ב ַ‬ ‫ִ‬
‫ע
מד‪,‬‬‫ִיתי ֵ‬ ‫ָעה ָהי ִ‬ ‫ב ַד ַעת ר ָ‬‫יתי ְ‬‫ע
ל ֲעוִי ִתי ָ ַ‪ְ #‬ע ִ‪/‬י ו ְָהרַע ְ ֵעינֶי ָ@ ָע ִ ִ‬‫ָ‬
‫ְה ְלוַאי ֶ‪ֹ #‬א‬ ‫ִיתי ְמ ַה ֵ ְ@‪ַ ,‬ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ֵמ ֶה ו ַ‬ ‫ח
קה ָהי ִ‬ ‫ֶ@ ְר ָ‬ ‫ב ֶדר ְ‬
‫ְ‬
‫ֶי@ ה' ֱאל ַֹהי‬ ‫ֱה ע
ד‪ ,‬י ְִהי רָצ 
ִמ ְ ָפנ ָ‬ ‫יתי לֹא ֶאע ֶ‬ ‫מה ֶ‪ָ #‬ע ִ ִ‬ ‫יתי ַ‬ ‫ֲ ִ‬‫עִ‬
‫ֲו
נ
תי‪,‬‬
‫ֲב
תי ֶ‪ַ /ְ #‬כ ֵר ִלי ַעל ‪ָ%‬ל ְ ָ‪ַ #‬עי ו ְִת ְמחֹל ִלי ַעל ‪ָ%‬ל ע ַ‬ ‫ֶו ֱאל ֵֹהי א ַ‬
‫ָ‪ְ #‬ע ִ‪/‬י ְל ָפנֶי ָ@ ִמ' 

‫ֲוִיתי וְ ֶ‪ַ #‬‬
‫וְ‪#‬ע ִ‬‫אתי ֶ‬ ‫א
תי‪ָ #ֶ ,‬ח ָט ִ‬ ‫וְ ִת ְס ַלח ִלי ַעל ‪ָ%‬ל ַח ְ& ַ‬
‫ֲח ִרי‪,‬‬‫‪4‬לי א ֵ‬ ‫ֶ‪ְ ִ-#‬ברָא ָהע
לָ ַעד ַה' 
ַה)ֶה‪ֵ ,‬י ְגִ ְל‪4‬ל זֶה ֵי ְ ִג ְל ִ‬
‫ֵיה‬‫ס ָיג ֶ‬
‫יה ְ‬ ‫נ
ת ֶ‬
‫ס
פ ִרי ְו ַת ָ‪ֵ 7‬‬‫ֵי ְ ִא>רֵי ‪
/‬רָה ֵי ְ ִא>רֵי ִ‪ְ 3‬ברֵי ְ‬
‫‪#‬בה‪ ,‬י ְִהי ְל ָרצ 
ִא ְמרֵי ִי‬ ‫ר
צה ִ ְת ָ‬ ‫‪/9‬ה הא ָה ֶ‬ ‫יה‪%ִ ,‬י ָ‬ ‫ֲג
ת ֶ‬
‫מ ַ‪-‬ה ֵ‬ ‫ִ‬
‫ֲלי‪:‬‬‫צרי וְ ג
א ִ‬
‫וְ ֶה ְגי 
ִל ִי ְל ָפנֶי ָ@ ה' ִ‬
‫צא‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער א'‬ ‫שערי‬

‫‪» «‰ ˙«‚»‰¿«‰¿a ȃ‬‬
‫‪:L∆„…w«‰ «Áe¯ ˙«‚O‬‬ ‫‪LȃÏM‬‬
‫≈‪¿ «‰ ˜∆ÏÁ‬‬

‫‪Ô…ÂL‡ƒ¯»‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫∆‪Ôȃ·»‰¿Ï ¿Í∆¯…ˆ …Âa ‰∆È¿‰ƒi‬‬
‫‪L ¯evƒw«‰ ˙ȃϿΫ˙¿a ˙…ÂӻυÂÚ»‰ ˙e‰«Ó¿a‬‬
‫‪:‰»‡e·¿p«‰ ˙e‰«Ó‬‬
‫ֱציל ָל ָהע ָלמת נִ ְקרָא ֵאי ס וְ ֵאי‬ ‫ֲר ֶהא ִ‬‫ֲציל ָה ֶע ְלי א ֶ‬ ‫‪ַ ‰≈pƒ‬ה ַא ִ‬ ‫‪‰‬‬
‫את"ת ְלָל‪,‬‬ ‫קצי ָה ִ‬ ‫ֲפ‪ֵ #ְ $%‬‬ ‫‪)ְ ($ #‬מ‪$‬נָה לֹא ְ‪ (ֵ #‬וְ לֹא ְ‪#‬את ַוא ִ‬
‫עלמת‪ ,‬זֶה נְ ָ ָמה‬ ‫ֲמ ָ‪.‬ה ָ‬ ‫ֱציל ח ִ‬ ‫ֲפ‪ַ $%‬ה ִה ְרה‪$‬ר ‪+‬ס‪$‬ר ‪ .#‬וְ ֶהא ִ‬ ‫ָכ א ִ‬‫וְ ל ֵ‬
‫ס ֶפר ַה ִ)‪$3‬נִי( ) ְ‪ִ #‬ת‪ $3‬י"ט ְ‬
‫‪$‬ב ֵר י‬ ‫ַל‪ֶ0‬ה וְ זֶה ַל‪ֶ0‬ה‪ ,‬וְ ֵה‪ָ + ,‬ד( ַה ַ‪ְ 3‬דמ ַה‪ ִ1‬זְ ָר ְ‪ֵ #‬‬
‫‪$‬ב ְל ַה ְ‪9‬אנִי( ִנ ְקרָא ַצ ְח ָצחת‪ַ ,‬ה ֵ‪.‬נִי עלָ(‬ ‫ִ)יק ע' ְ‪$‬ב ַכ ָה ְמקמת( ִ‬
‫יי‬
‫ֲמ ִ‬ ‫יעי ע ָל( ַה" ְִצירָה‪ַ ,‬הח ִ‬ ‫יי עלָ( ַה ְ‪ִ #‬רי‪+‬ה‪ָ ,‬ה ְר ִב ִ‬ ‫ֲציל‪$‬ת‪ַ ,‬ה ְ‪ִ .‬ל ִ‬ ‫ָהא ִ‬
‫;חת‪ִ ,‬י קצ‬ ‫ֲמ ָ‪.‬ה עלָמת נִ ְק ְרא‪ $‬הוי"ה ַ‬ ‫ֲ‪ָ":‬ה‪ .‬ו ְֵא‪ַ $%‬הח ִ‬ ‫על( ָהע ִ‬‫ָ‬
‫ֲציל‪$‬ת‪ ,‬וה"א ִראנָה‬ ‫ֶל יו"ד ה‪$‬א א"ק ]‪+‬דָ( ַק ְדמ[‪ ,‬והיו"ד א ִ‬
‫‪$‬ל ִפי שא"ק ְלרֹב‬ ‫ֲ‪ָ":‬ה‪ְ .‬‬ ‫ְ‪ִ #‬רי‪+‬ה והוא"ו י ְִצירָה‪ ,‬וה"א ;חֲרנָה ע ִ‬
‫ֲפ‪$%‬‬ ‫ֵה ָע ְלמ ֵאי ל ְ)מ‪$‬נַת את ֶא‪ָ%‬א קצ ֶל יו"ד ִי ָה ֵאי ס א ִ‬
‫עלמת‬ ‫;ר ָ‪ָ #‬עה ָ‬ ‫על( ֶא ָ‪%‬א ְ‬ ‫זְ ִירי ְל ָ‬ ‫ָכ ֵאי ‪+‬נ‪ַ $‬מ ִ‬ ‫ְ)מ‪$‬נַת ק> ֵאי ל ל ֵ‬
‫ַחד‬‫;ר ַ‪ְ #‬ע ָ)( י ַ‬ ‫את"ת ‪ ְ9‬מ‪$‬רת וְ ְ‬ ‫ֲ‪ָ":‬ה‪ִ ,‬י ֵה( ִ‬ ‫ֲציל‪$‬ת ְ‪ִ #‬רי‪+‬ה י ְִצירָה ע ִ‬ ‫אִ‬
‫ָאי( ֵ( הוי"ה‪:‬‬ ‫נִ ְקר ִ‬

‫ְ‬‫‪$‬בינָה ו ֵ‬ ‫‪ „…ÂÚ‬נִ ְת ַח ְ‪%‬ק‪ֵ $‬א‪ָ $%‬ה ְ‬
‫;ר ָ‪ָ #‬עה ְל ֵת ַע ַמ ְדרֵגת וְ ֵה( ָח ְכ ָמה ִ‬
‫;ר ָ‪ָ #‬עה יְסדת‬
‫ָאי( ְ‬ ‫;ר ָ‪ָ #‬עה נִ ְקר ִ‬
‫‪$‬מ ְלכ‪$‬ת‪ִ .‬י ֵא‪ָ $%‬ה ְ‬‫ַק ְצות ַה ִ) ְפ ֶארֶת ַ‬
‫ֲ‪ָ":‬ה‪.‬‬
‫ֲציל‪$‬ת ְ‪ִ #‬רי‪+‬ה י ְִצירָה ע ִ‬ ‫עלמת א ִ‬‫;ר ָ‪ָ #‬עה ָ‬ ‫ֶע ְלינִ י( ֶ ֵה( ְ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער א'‬ ‫שערי‬ ‫צב‬

‫על(‬
‫‪+‬מנָ( קצ ֶל יו"ד ֶה‪$‬א א"ק ָה ָ‬ ‫ֶח ָל ִקי( ְל ֵת ַע ְס ִפירת‪ ,‬וְ ְ‬
‫וְ נ ְ‬
‫;ר ָ‪ָ #‬עה ַה"ְסדת‬ ‫‪$ (%A‬ב ְל ַב@ ֹרֶ ָל ְ‬ ‫יי ָה ֶע ְלי לֵל ָ‬
‫ֲמ ִ‬‫ַהח ִ‬
‫ֲ‪ָ":‬ה‪ ,‬וְ נִ ְמ ָצא ִי‬
‫ֲציל‪$‬ת ְ‪ִ #‬רי‪+‬ה י ְִצירָה ע ִ‬ ‫;ר ָ‪ָ #‬עה ע ָלמת‪ ,‬א ִ‬ ‫ֶ ֵה( ְ‬
‫;ר ָ‪ָ #‬עה יְסדת ִ‪ְ #‬ל ַבד‪ְ .‬לָל ָהעלֶה ִי ָה ֵאי‬ ‫יתר ֵמ ְ‬
‫על( לֹא ֵי ֵ‬ ‫ְל ָ‬
‫נִכלָל ְ‪ֶ ($#‬ח ְ‪ְ #‬לָל‪:‬‬ ‫ס ֵאינ ְ‬

‫¿ ָהע ָלמת‪ִ )ְ #ַ .‬ח ָ‪%‬ה ֵה( ְ ָלל‪$‬ת ֶא ָחד‪ְ ,‬ו ֵה( ֵ( ֶא ָחד ֶל‬ ‫‪Í»k ¯«Á«‡¿Â‬‬
‫ז‪$‬לת ַה‪ֹ.‬רֶ ֶ ָ‪ֶ %‬ה( ֶה‪$‬א‬ ‫;ר ָ‪ָ #‬עה יְסדת‪ַ ,‬‬ ‫ֶח ַלק ְל ְ‬‫ָ‪ B‬נ ְ‬
‫;חר ְ‬
‫הוי"ה‪ְ .‬ו ַ‬
‫‪ַ (%A‬ה‪ְ ִ1‬קרָא‬ ‫ֲ‪ִ :‬ירית ָה ֶע ְלינָה ִמ ָ‬
‫א"ק קצ ֶל יו"ד ְו ִהיא ַה ְ‪ִ C‬פירָה ָהע ִ‬
‫ֶח ְלק‪ְ $‬ל ֵת ַע ְס ִפירת ַ‪ ִ1‬זְ ָר‪:‬‬‫;ר ָ‪ָ #‬עה יְסדת נ ְ‬
‫ָ‪ֵ B‬א‪ָ $%‬ה ְ‬ ‫;חר ְ‬
‫ֶ ֶתר‪ ,‬וְ ַ‬

‫ֱצ ִלי( ‪.(ָ%A‬‬
‫ֲציל וְ ַה ֶ‪1‬א ָ‬
‫ְה( ַה ַא ִ‬
‫נִכ ָל ִלי ִ‪)ֵ ְ #‬י ֲחל‪3A‬ת ו ֵ‬
‫וְ ִה‪ֵ1‬ה ָל זֶה ְ‬
‫יעזֶר ) ֶ‪ֶ D‬רק כ"ג( ַעד ֶ‪ֹ%‬א ִנ ְברָא ָהעלָ(‪,‬‬
‫ֱל ֶ‬
‫וְ זֶה‪ֶָ $‬ת‪$‬ב ְ‪ִ #‬פ ְר ֵקי ַר ִ‪#‬י א ִ‬
‫‪$‬מ ֶא ָחד‪ִ ,‬י ָה ֵאי ס ַה‪ְ ִ1‬קרָא‬ ‫על( ַה‪ֶ0‬ה‪ָ ,‬היָה ה‪$‬א ְ‬ ‫למר ָה ָ‬ ‫ְרצנ ַ‬
‫;חת‪ַ ,‬הֹל ֶא ָחד‪ִ ,‬י‬ ‫ל‪$‬לי( ִ‪ְ #‬מ ֶה‪$‬א הוי"ה ַ‬ ‫ָלי( ַה ְ ִ‬ ‫ה‪$‬א ְו ַה ֶ‪1‬אֱצ ִ‬
‫ַח ֶלת‪:‬‬
‫ָהי ְָתה ַה ַ‪ְ .‬ל ֶה ֶבת ‪ ְ9‬נ‪$‬זָה ַ‪ֶ 9#‬‬

‫ֶח ֶל ֶקת‬
‫ָלי( ַ‪ (.ֵ #‬הוי"ה ַה‪ְ 1‬‬ ‫‪ ‰≈pƒ‬נִ ְת ָ‪ֵ #‬אר ִי ָל ָה ָ‬
‫עלמת ִנ ְכל ִ‬ ‫‪‰¿Â‬‬
‫‪$‬כמ ֵ ָל ע ָל( ֵמ ֶה( נִ ְפרַט ַעל‬ ‫‪$‬ל ֶע ֶ‪:‬ר ְס ִפירת‪ְ ,‬‬
‫;ר ָ‪ָ #‬עה יְסדת ְ‬
‫ְל ְ‬
‫ֲציל‪$‬ת ֶה‪$‬א את יו"ד ַה ִ‪ְ 1‬קרָא ָח ְכ ָמה‬ ‫על( ָהא ִ‬
‫יצד‪ִ ,‬ה‪ֵ1‬ה ָ‬ ‫ֶ‪ B‬זֶה‪ַ ֵ .‬‬‫ֶ@ר ְ‬
‫ֶח ֶל ֶקת‬
‫ֵמה נ ְ‬
‫;חת ְל ָ‬ ‫ֶח ַלק ְלכָל ַה ְ‪ִ #‬חינת ַה‪ ִ1‬זְ ָרת‪ְ .‬ויֵ ‪ #‬הוי"ה ַ‬ ‫נְ‬
‫זְר ִ‪ְ #‬כלָל‪$‬ת ָל‬ ‫;ר ָ‪ָ #‬עה יְסדת וְ ֶע ֶ‪:‬ר ְס ִפירת ְ‪9‬מ‪$‬רת ַעל ֶ@ ֶר ְ‪ַ B‬ה ִ‪ָ 1‬‬‫ְל ְ‬
‫צג‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער א'‬ ‫שערי‬

‫עלמת‬
‫ֲמ ָ‪.‬ה ָ‬ ‫ֶ‪ B‬זֶה ה‪$‬א ְ‪ָ #‬כל ע ָל( ֵמח ִ‬ ‫עלמת ַמ ָ‪ְ ,‬ו ַעל ֶ@ר ְ‬ ‫ָה ָ‬
‫ֶ‪ B‬זֶה עד ה ֵל ְ‪ B‬וְ ִנ ְפרַט ָה ִע ְניָ ְ‪ַ #‬ת ְכ ִלית ַה ְ‪D‬רָט‪$‬ת ַעד‬ ‫ָרי(‪ ,‬וְ ַעל ֶ@ר ְ‬‫ַה‪ ִ1‬זְ ִ‬
‫ֲפ‪ֶ0#ַ $%‬ה ָהעלָ( ַה ָ‪ָ .‬פל ֵאי ְל ָ‪ִ #ְ B‬ר"ָה ַק‪ָ%‬ה ֶ ֵאי ָ‪E#‬‬ ‫ֶ‪ְ ִ1‬מ ָצא ִי א ִ‬
‫‪$‬כלָל‪$‬ת ֶע ֶ‪:‬ר ְס ִפירת‪ .‬ו ְָכל זֶה ְלהרת‬ ‫את"ת ההוי"ה ְ‬ ‫;ר ַ‪#‬ע ִ‬ ‫ְלָל‪$‬ת ְ‬
‫ז‪$‬לת‪:‬‬ ‫ַ‪ B‬וְ ֵאי ָ‬ ‫ֲציל י ְִת ָ‪#‬ר ְ‬‫ִי ַהֹל נִ ְברָא ִמ ַֹח ַה ַא ִ‬

‫‪+‬ד(‬‫;חרֶת וְ ִהיא ִי ָל ֵא‪ַ $%‬ה ְ‪ִ #‬חינת ְו ַה ַ ְדרֵגת ֵמר( ָ‬ ‫‪ַ „…ÂÚ‬ה ְק ָ@ ָמה ֶ‬
‫ַה ַ‪ְ 3‬דמ ַעד ַה ְ)ה( ֶ ָ‪#‬עלָ( ַה ָ‪ָ .‬פל‪ֵ (ָ%A ,‬ה( ז ְל ַמ ְע ָלה ִמ‪ 0‬וְז‬
‫)‪ַ B‬ה ַ) ְח) ִמ ֶ‪ִ $1‬נְ ַ ָה‬ ‫ֲבר ִמ ְת ַל ֵ‪ְ #‬‬ ‫ְל ָפנִ י( ִמ‪ִ ,0‬י ָה ֶע ְלי ֵמח ֵ‬
‫‪+‬מנָ( ֵאי ָל ְ ָלל‪$‬ת ָה ֶע ְלי ִמ ְת ַל ֵ‪ְ )ַ #ַ #‬ח) רַק ְ‪ִ #‬חינָה‬ ‫ַל‪ְ , $9‬ו ְ‬
‫ֶ‪ B‬זֶה ַעד‬ ‫ֶלי ִמ ְת ַל ֵ‪#ְ #‬כָל ַה ַ) ְח) ו ְֵכ ַעל ֶ@ר ְ‬
‫ָטית ַ) ְח)נָה ֶ ָ‪#‬ע ְ‬ ‫ְ‪D‬ר ִ‬
‫‪ְ #ִ %A‬כלָל‪$‬ת‪ֵ ,‬ה ָל‬ ‫ִס"‪ָ ($‬הע ָלמת‪#ְ .‬א ֶֹפ ֶָל ָהעלָמת‪ֵ ,‬ה ָ‬
‫ֶ‪B‬‬
‫על( ַה ָ‪ָ .‬פל‪#ְ ,‬כָל ְ‪D‬רָט ֵמ ֶה(‪ַ ,‬הֹל ה‪$‬א ְ‪ֶ #‬דר ְ‬ ‫ְ‪ִ #‬חינָה ֵמ ֶה(‪ֲ ,‬א ִפ‪ָ #ָ $%‬‬
‫ב‪$‬י( זֶה‬ ‫ימי ִמ‪ֶ0‬ה ַעד ֶ ‪ֵ %ָ A‬ה ְ ִענְ יַ ְל ִ‬
‫זֶה‪ִ ,‬י זֶה ֶע ְלי ִמ‪ֶ0‬ה וְ זֶה ְ‪D‬נִ ִ‬
‫‪$‬נְ ָמה ְלכָל ַה‪ָ ְ1‬מת‪:‬‬‫ב‪$‬י( ֶאל ָה ֵאי ס ָ‬ ‫‪ְ %A‬ל ִ‬ ‫ַל‪ֶ0‬ה וְ כ ָ‬

‫ֲמ ָ‪.‬ה יֵ ֶה ְב@ֵל ְ‪ִ #‬ה ְת ַ‪.ְ D‬ט‪$‬ת ָהארת‬ ‫‪#ְ Ì»Ó‬כָל ָ‬
‫על( ֵמ ֵא‪ַ $%‬הח ִ‬ ‫‪¿»‡¿Â‬‬
‫;חר‬
‫יעי ְ ֵדי ֶ" ְִהיֶה ֶה ְפרֵ ֵ‪#‬י זֶה ַל‪ֶ0‬ה וְ כֵ יֵ ֶה ְפרֵ ֵ‬ ‫יכ ַמ ִ‪ִ 9‬‬
‫ַעד ֵה ָ‬
‫ָטי ַה ְ‪D‬רָט‪$‬ת‪ְ ,‬ו ֵאי זֶה‬
‫על(‪ ,‬ו ְֵכ ִ‪ְ #‬פר ֵ‬
‫;ר ָ‪ָ #‬עה יְסדת ֶ ְ‪#‬כָל ָ‬ ‫ָטי ָה ְ‬‫ִ‪ְ #‬פר ֵ‬
‫ָמק( ֵ‪#‬א‪$‬ר ִענְ יַ זֶה‪:‬‬

‫»‡ ִי ְמ ֶ ְ‪ֶ #‬דר ְ‬
‫ֶ‪ִ B‬ה ְת ַ‪.ְ D‬ט‪$‬ת ָהארת ִמ ְ‪ַ %‬מ ְע ָלה ְל ַמ ָ‪F‬ה ֵאי ְל ָ‪B‬‬ ‫‪ˆÓ¿ƒ¿Â‬‬
‫‪$‬ס ִפירָה‬‫ירה ְ‬ ‫ל‪$‬לה ִמָל ָה ֶע ֶ‪:‬ר ְס ִפירת וְ ָכל ְס ִפ ָ‬ ‫ְס ִפירָה ֶ ֵאינָ‪ָ ְ E‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער א'‬ ‫שערי‬ ‫צד‬

‫‪$‬ל ִר ְבבת ְס ִפירת‪ָ ֵ ,‬ה ִע ְניָ ְ‪ִ #‬ה ְת ַ‪.ְ D‬ט‪$‬ת ָהארת‬ ‫ִמ ְת ַח ֶ‪ֶ %‬קת ָל ֲא ָל ִפי( ְ‬
‫ימי ֶ ְ‪A #‬כ ָ‪ (%‬נ ְִקרָא ֶ ֶתר‪,‬‬‫ֶ‪ B‬זֶה‪ִ ,‬י ַה ְ‪ִ D‬נ ִ‬ ‫ִמ ִ‪ְ #‬פנִ י( וְ ַלח‪ >$‬י ְִהיֶה ַעל ֶ@ר ְ‬
‫וְ ַה ִחיצ ֶ ָע ָליו ָח ְכ ָמה‪ ,‬וְ ַה ִחיצ ֶ ָע ָליו ִ‪#‬ינָה‪ ,‬וְ ַה ִחיצ ֶ ָעלָיו ֵ‬
‫‪$‬ב ִחינָה‬
‫ְק ָצות ַה ִ) ְפ ֶארֶת‪ְ ,‬ו ַה ִחיצ ֶ ְ‪A #‬כ ָ‪ַ (%‬מ ְלכ‪$‬ת וְ ֵכ ָל ְ‪ִ #‬חינָה ְ‬
‫‪$‬ל ִפי ֶ ֵ‪#‬א‪$‬ר‬ ‫ָטי(‪ְ .‬‬ ‫ָטי ְ‪D‬ר ִ‬
‫‪$‬ר ָבבת ְ‪D‬ר ֵ‬ ‫ֲל ִפי( ְ‬ ‫ֶ‪ B‬זֶה ָלא ָ‬
‫ֶח ֶל ֶקת ְ‪ֶ #‬דר ְ‬
‫ִהיא נ ְ‬
‫ֲ‪ָ":‬ה ָלכֵ‬‫עלמת נִ ְת ָ‪ֵ #‬אר ֶא ְצ ֵלנ‪ $‬ז‪ַ $‬לת ִענְ יָ ָהע ִ‬ ‫ִענְ יָ זֶה ְ‪#‬כָל ְ‪+‬ר ָה ָ‬
‫‪ֵ 3A‬נ‪ֹD $‬ה‪:‬‬ ‫ֶ‪ֶ B‬אל ְ@ר‪ְ $‬מב ָ‬ ‫נְ ָב ֵאר ִענְ יָנ ְ‪ִ #‬ק‪$G‬ר נִ ְמרָ> ַמה ֶ"ֵ צֹר ְ‬

‫ֶלי ִנ ְקרָא ֲערָבת‪ְ ,‬ל ִפי ֶלֵל ָלֹ‬ ‫יעי ֵה‪ ,‬וְ ָהע ְ‬ ‫‪ְ ִ ‰≈pƒ‬ב ָעה ְר ִק ִ‬
‫‪‰‬‬
‫וְה( ‪ְַ 9‬ל‪ַ9‬ל ַה ֵ‪H‬כֶל‪ְַ 9 ,‬ל‪ַ9‬ל ַה ַ ִ‪3‬י ‪ְ 9ַ ,‬ל‪ַ9‬ל‬ ‫ֲ‪ָ":‬ה‪ֵ ,‬‬ ‫ְס ִפירת ִראנת ְ@ע ִ‬
‫ֲדי( ַח ָה נֹגַ‪ֶ ,E‬ח ֶסד‬ ‫ֲמ ָ‪.‬ה ‪ְַ 9‬ל‪%ִַ 9‬י( ַ ְ‪ַ #‬תאי ֶצ ֶדק ַמא ִ‬ ‫ַה ַ‪ָ0‬לת‪ַ .‬וח ִ‬
‫‪$‬ל ָבנָה‪.‬‬‫כב ְ‬
‫לל ָ‬ ‫ֶצח הד‪ ,‬וְ ג ְַל‪ַ9‬ל ִ ִ‪.‬י יְסד‪ֵ ,‬‬ ‫‪ ְ9‬ב‪$‬רָה ִ) ְפ ֶארֶת נ ַ‬
‫וְ ָה;חֲר נִ ְקרָא וִ יל ֵאינ ְמ ַ ֵ ְלָל )חֲגִ יגָה י"ב‪ִ (:‬י ה‪$‬א ְס ִפירַת‬
‫ְה(‪,‬‬‫ֶח ֶל ֶקת ְל ֶע ֶ‪:‬ר ְס ִפירת ְ ֵבה‪ .‬ו ֵ‬ ‫ֲ‪ָ":‬ה וְ גַ( ִהיא ְ‪ַ #‬ע ְצ ָמ‪ E‬נ ְ‬ ‫ַמ ְלכ‪$‬ת ְ@ע ִ‬
‫על(‬
‫ר‪$‬ח ַמיִ( ָעפָר ֶ ָ‪ָ #‬‬ ‫ְ;ר ָ‪ָ #‬עה ַה"ְסדת ֵא ַ‬ ‫וִ יל ֶ ֶתר ֶ ָ‪ E#‬ו ְ‬
‫‪$‬בינָה וְ ֵ ְק ָצות ַה ִ) ְפ ֶארֶת וְ ַה ַ ְלכ‪$‬ת‪ְ .‬ונ ְִמ ָצא‬ ‫ַה ָ‪ָ .‬פל‪ֵ ,‬ה( ָח ְכ ָמה ִ‬
‫על(‬
‫ֶ ַה ַ ְלכ‪$‬ת ֶ ַ‪ְ ַ #‬לכ‪$‬ת ֶ ָ‪ִ E#‬היא יְסד ֶה ָע ָפר‪ִ ְ ,‬לי ְוגֹ ֶל( ְל ָכל ָה ָ‬
‫ל‪$‬לי( ִמ ָל‬ ‫‪$‬בזֶה ַה"ְסד ֶה ָע ָפר נִ ְמ ְצא‪ָ $‬ל ַה)לָדת ֶ ָ‪ִ ְ E#‬‬ ‫‪ְ ,%A‬‬
‫ָרי(‪#ְ ,‬סד ַהֹל ָהיָה ִמ ֶה ָע ָפר‪:‬‬ ‫;ר ָ‪ָ #‬עה יְסדת ַה‪ ִ1‬זְ ִ‬‫ָה ְ‬

‫≈‪ִ È‬נ ְת ָ‪ֵ #‬אר ִמ ְ‪ַ %‬מ ְע ָלה ְל ַמ ָ‪F‬ה‪ ,‬וְ ִה‪ֵ1‬ה ֵ ֵה ִמ ִ‪ְ #‬פנִ י( ו ְַלח‪ִ .>$‬י ִה‪ֵ1‬ה‬
‫‪¯¬‰«Â‬‬
‫ימי ִמ ‪ (%ָ A‬וְ נִ ְק ָרא‬
‫יְסד ֶה ָע ָפר ָל‪$‬ל ֵמ ֶע ֶ‪:‬ר ְס ִפירת וְ ַה ֶ ֶתר ֶ ָ‪ֶ #‬ה ְ‪D‬נִ ִ‬
‫צה‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער א'‬ ‫שערי‬

‫ח‪$‬צ‪ E‬ל‪,‬‬ ‫ח‪$‬צ‪ E‬ל‪ָ ,‬ח ְכ ָמה ַח"ָה‪ .‬וְ ָ‬ ‫ְ‪ִ #‬חינַת י ְִחידָה ֶל ְיסד ֶה ָע ָפר‪ .‬וְ ָ‬
‫ח‪$‬צ‪ E‬ל‪,‬‬ ‫ר‪$‬ח‪ .‬וְ ָ‬ ‫ח‪$‬צ‪ E‬ל‪ְ ֵ ,‬ק ָצות ַה ִ) ְפ ֶארֶת‪ַ ,‬‬ ‫ְ ָמה‪ .‬וְ ָ‬ ‫ִ‪#‬ינָה‪ ,‬נ ָ‬
‫ֶח ֶל ֶקת ְל ֶע ֶ‪:‬ר ְס ִפירת ֶ ָ‪,E#‬‬ ‫ֶפ יְסד ֶה ָע ָפר‪ .‬וְז ַה ַ ְלכ‪$‬ת נ ְ‬ ‫ַמ ְלכ‪$‬ת‪ .‬נ ֶ‬
‫וְ ַה ַ ְלכ‪$‬ת ַה ִחיצנָה ֶ ָ‪ֶ #‬ה( ה‪$‬א ְיסד ֶה ָע ָפר ַע ְצמ ַה ָח ְמ ִרי‪ֵ ֶ ,‬אי ‪#‬‬
‫@מ(‪ ,‬וְכָל ַמה ֶ ִ‪ְ #‬פנִי( נִ ְקרָא‬‫ר‪$‬חנִ "‪$‬ת ֶא‪ָ%‬א ח ֶֹמר ָעכ‪$‬ר ַה ִ‪ְ 1‬קרָא ֵ‬ ‫‪ָ ($‬‬
‫ֶ‪ B‬זֶה ִ‪#‬יסד ַה ַיִ(‪ִ ,‬י ַה ַ ְלכ‪$‬ת ַה ִחיצנָה‬ ‫@מ(‪ְ .‬ו ַעל ֶ@ר ְ‬ ‫ֶפ ַה ֵ‬ ‫נֶ‬
‫צמ ַח וְ כָל ַמה ֶ ִ‪ְ #‬פנִי( נִ ְקרָא‬
‫‪ִ (%A‬נ ְקרָא ַמיִ( ַה ַ ְצ ִמי ִחי( וְ נִ ְקרָא ֵ‬ ‫ֶ ְ‪#‬כ ָ‬
‫‪$‬ביסד ָה ֵא‪ֵ ֶ ,‬ה( ַה ַחי‬ ‫ר‪$‬ח‪ִ ,‬‬ ‫ֶ‪ B‬זֶה ִ‪#‬יסד ָה ַ‬ ‫‪G‬מ ַח‪ .‬וְ ַעל ֶ@ר ְ‬
‫ֶפ ַה ֵ‬ ‫נֶ‬
‫ר‪$‬ח‪.‬‬
‫‪G‬מ ַח ַ‬ ‫ֶפ‪ְ .‬ו ַה ֵ‬ ‫@מ( נ ֶ‬ ‫ַחד ֵה‪ַ ,‬ה ֵ‬ ‫;ר ַ‪ְ #‬ע ָ) י ַ‬
‫‪+‬מנָ( ְ‬‫וְ ַה ְ ַד ֵ‪#‬ר‪ ,‬וְ ְ‬
‫;רנ‪ִ $‬י ָל‬ ‫‪$‬כ ָבר ֵ‪ְ #‬‬‫ְ ָמה‪ .‬וְ ַה ְ ַד ֵ‪#‬ר ַח"ָה‪$ .‬וִ יל י ְִחידָה‪ְ .‬‬ ‫וְ ַה ַחי נ ָ‬
‫‪:(%A‬‬
‫ל‪$‬לה ִמ ָ‬ ‫ְ‪ִ #‬חינָה ֵמ ֶה( ְ ָ‬

‫ילספי( ְ‪ֹ (ֵ #‬חת‪#ְ ,‬אֹ ְמרָ( ִי‬ ‫ִ‬ ‫‪ַ e‰∆Ê¿Â‬מה ֶ ִ) ְמ ָצא ְ‪ִ #‬ד ְברֵי ַה ִפ‬
‫ ְ‪ B‬וְ כ ַֹח ַה ְ ַעֵל וְ כ ַֹח‬
‫‪G‬מ ַחת יֵ ָ‪ַֹ E#‬ח ַה‪ְ ָ0‬וכ ַֹח ַה ֵ‬ ‫ֶפ ַה ַ‬ ‫ַ‪ֶ 1#‬‬
‫ֶת‪ִ .‬י יֵ ָ‪E#‬‬ ‫נ‪$‬עה ְו ַה ְ ַר‪ֶ 9‬‬
‫ֶפ ַה ַח"ָה ַה‪ְ ִ1‬קרָא ַה ְ) ָ‬ ‫‪+‬מר‪ֶ 1#ַ $‬‬ ‫וְכ ְ‬‫@חה‪ֵ ,‬‬ ‫ַה ֶ‬
‫‪:(%A‬‬
‫ֶ‪ B‬זֶה ְ‪#‬כ ָ‬ ‫ ַֹח ַה ִ ְתערֵר ְוכ ַֹח ַה ְ ַד ֶה ְוכ ַֹח ַה ְ ַצ"ֵר כו' ְו ַעל ֶ@ר ְ‬

‫∆‪ִ ‰‬מָל זֶה ִי ‪ְ ַ ֶ (ַ9‬לכ‪$‬ת ַה ִחיצנָה ֶ ְ‪#‬כָל ֵאיז ְ‪ִ #‬חינָה ֶ ִ) ְהיֶה‪,‬‬ ‫‪Ï…ÂÚ»‰‬‬
‫ֲמ ִ)י‬
‫‪+‬מנָ( ֵאינ נִ ְקרָא ‪ְ $9‬וח ֶֹמר א ִ‬ ‫את‪ַ E‬ה ְ‪ִ #‬חינָה‪ְ .‬‬ ‫ִה‪ֵ1‬ה ִהיא ַה‪ָ #ְ ֶ $9‬‬
‫ֲ‪ָ":‬ה ִמ ְ‪ַ %‬מ ְעלָה ְל ַמ ָ‪F‬ה‬ ‫ָעכ‪$‬ר‪ֶ ,‬א‪ָ%‬א ַה ַ ְלכ‪$‬ת ַה ִחיצנָה ;חֲרנָה ֶ ַ‪#‬ע ִ‬
‫ַמרֵי‪,‬‬
‫‪$‬מ ִ‪ְ #‬פנִי( לַח‪ְ ,>$‬וזֹאת ַה‪ְ1‬ק‪$‬דָה ְלבַ@ָ‪ִ E‬היא יְסד ֶה ָע ָפר ַה ָח ְמ ִרי ְלג ְ‬ ‫ִ‬
‫עלמת ‪:(ָ%A‬‬ ‫"תר ָעכ‪$‬ר ו ְַה ָח ְמ ִרי ֶל ָל ָה ָ‬
‫וְה‪$‬א ַה‪ַ $9‬ה ֵ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ב'‬ ‫שערי‬ ‫צו‬

‫‪:ȃM‬‬
‫‪≈ «‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫‪:Ì»„»‡»‰ ˙e‰«Ó¿a‬‬

‫ָאי ‪,‬‬‫ְה יְסדת ִנ ְפל ִ‬
‫רי לֹא ֶ ָער ָה ִראנִ י ו ֵ‬ ‫ּובֹו י ְִת ָ ֵאר ְ ִ‬
‫ָא ְכ ְ& ֵב ‬
‫את ‪ ,‬ו ֶ‬
‫ִיתי ְמ ָב ֵאר ָ‬
‫ֵח ְל ָב ֵאר ִע ְנ ְינֵי ַה ְ"ב!ה לֹא ָהי ִ‬
‫וְללא ַה ֶה ְכר ַ‬
‫ֵ‬
‫ב ָ'‪:‬‬
‫כ ָב ִ(י ִל ְל ֶ‬ ‫ְ ַת ְכ ִלית ַה ִ*)ר ְ‬

‫ֶ' ָהיָה ִ ְב ִרי‪0‬ת ָה!דָ ‬ ‫ֲמ*ת‪ ,‬א' ַמה צֹר ְ‬ ‫ֶׁשל ַ‪.ָ /‬ה ְ ֵאלת ע ‪,‬‬ ‫וְא ְ‬
‫יצירַת ָה!דָ ְ ֵ&י‬ ‫הסי‪ 2‬עד ִ ִ‬ ‫ֶפ‪ .‬ב' ָל ָמה ִ‬ ‫על ַה‪ֶ3‬ה ְג‪ 2‬וְ נ ֶ‬ ‫ָ ָ‬
‫ֵיה ‬
‫‪0‬חר ֶ ְ‪7‬נ ֶ‬ ‫ֵצר ָהרַע ֶ‪ .‬ג' ַ‬ ‫ֵצר טב ְו ַה‪ֶ 5‬‬ ‫וְה ַה‪ֶ 5‬‬ ‫ֲחרת ֵ‬ ‫י ְִצירת א ֵ‬
‫י' ִנ ְ&נָה ַה ְ ִחירָה ְל ַה‪9‬ת ַל‪ֶ3‬ה וְ ַל‪ֶ3‬ה ְ ֵאיז ‪ַֹ /‬ח‪ְ .‬ו ִא יֵ‬ ‫קלי ֵא ְ‬ ‫ְ ִ‬
‫ְיכ ֶֹלת ְל ַה‪9‬ת ִא ֵ‪ :/‬לֹא י ִָ ְרא ְ‪/‬לָל‪ .‬ד' ֵאר ֶאל ְנֵי י ְָצ ִרי ָה ֵא;‬
‫!כי ִא לֹא‪,‬‬ ‫דלה ֵמ ַה ַ‪ְ .‬ל ִ‬‫ַעת ִא נִ ְ ַמת ָה!דָ ְ< ָ‬ ‫ַמה ִע ְנ ָינָ ‪ .‬ה' ָלד ַ‬
‫!כי ‬ ‫!כי ָל ָ‪.‬ה לֹא י ְָרד <ַ ַה ַ‪ְ .‬ל ִ‬ ‫ֹאמר ֶ ָה!דָ <ָדל ֵמ ַה ַ‪ְ .‬ל ִ‬ ‫ִא נ ַ‬
‫!' <ָדל ֵמ ָה!דָ ִאי‬ ‫ֶפ‪ ,‬ו ְִא ַה ַ‪ְ .‬ל ְ‬ ‫על ַה‪ֶ3‬ה ְל ִה ְת ַל ֵ ְג‪ 2‬וְ נ ֶ‬ ‫ָ ָ‬
‫!מר )מד"ר‬ ‫תינ ז"ל נ ְִמ ָצא ֵה ֶפ ְ'‪/ְ ,‬מ ֶ ְ‬ ‫ֶא ְפ ָר‪/ִ ,‬י ְכָל ִמ ְד ְר ֵי ַר ֵ‬
‫תבי ‬‫‪5‬צא ַ‪ֶ3‬ה‪ .‬עד ִ‪/‬י ַה ְ‪ִ /‬‬ ‫‪7‬מר א ַה" ְִ ָמר ו ְַכ ֵ‬ ‫וישלח פע"ח( ִמי <ָדל ַה ֵ‬
‫מרי ְל ֵה ֶפ ְ' ְ‪/‬מ ֶ ָ‪/‬תב ) ְ ָב ִרי ל"ב( צר יְל ְ‬
‫ָד ָ' ְ& ִי‪ִ &ְ ) ,‬ה;ִ י ס"ח(‬ ‫ַע ְצ ָמ‪ִ :‬‬
‫‪ &0‬לה'‬ ‫ָאל ַ< ֲאוָת‪ְ ) ,‬בָרִ י י"ד( ָנִי ֶ‬ ‫ְ&נ עֹז ֶל ֱאל ִֹהי ‪ַ ,‬על י ְִ(ר ֵ‬
‫!כי ‬ ‫ֲר ְ ָ' ֶא ְת ָ‪!A‬ר‪ .‬וְ ֵאי‪ַ :‬ה ַ‪ְ .‬ל ִ‬ ‫ָאל א ֶ‬ ‫ֱאל ֵֹהיכֶ ‪) ,‬י ְַ ְעיָה מ"ט ג'( י ְִ(ר ֵ‬
‫!כי ְ‪/‬לָל‪.‬‬ ‫ָאל‪ְ ,‬ולֹא נ ְִמ ָצא ַ‪ֶ3/‬ה ַ ַ‪ְ .‬ל ִ‬ ‫אמ ִרי ָקד ַעד ֶ‪ְַ 5‬ת ִחיל י ְִ(ר ֵ‬ ‫ְ‬
‫צז‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ב'‬ ‫שערי‬

‫וְלמר‬
‫ַ‬ ‫רת ָנִ י ‬‫ו' ִ‪/‬י <ַ ִא נ ֶדה ֶ ֵ‪ :/‬הא ֵ& ַמ‪ָ< B‬דל ִל ְק ָ‬
‫כ ַב‪ָ5‬כל יָבא‬ ‫יקי א ִמ ְת ָ‪ֵ A‬אר ָ ְ‬ ‫יי ‪ַֹ /‬ח ֶע ְלי‪ :‬א ַמ ְחזִ ִ‬ ‫ֶ ַ‪ִ &ִ .‬‬
‫ֶ' ַמ ְל ֵכי‬
‫ידי ְ‪ִ /‬פירָה‪ .‬ז' ִע ְניַ‪ַ :‬ה"ְב!ה ֵא ְי' י ִָ&כֵ‪ְַ 5ֶ :‬ד ֵר ֶמל ְ‬‫ָה!דָ ִל ֵ‬
‫מה <ַ ִ ְהית‬ ‫!ד ַה ָ‪ָ 7‬פל ַ‬ ‫!' ֶאל ָה ָ‬‫ֲפ; ַעל י ְֵדי ַמ ְל ְ‬ ‫ָכי ַוא ִ‬‫ַה ְ‪.‬ל ִ‬
‫עלמת‪:‬‬ ‫‪5‬תר ָעכר ֶ ְכָל ָה ָ‬‫ִמ ְת ַל ֵ ַח ֶֹמר ַה ֵ‬

‫מנָם ְ‪ַ /‬בר נִ ְת ָ ֵאר ַ ַ‪ַ 7‬ער ֶ ָ* ַד ַל‪ֶ3‬ה ִענְ ְינֵי ַמהת ָה ָ‬
‫עלמת ֵא ְי'‬ ‫וְ ְ‬
‫עלמת וְ ֵה‪ִ :‬נ ְקרָאת‬
‫ֲמ ָ‪7‬ה ָ‬ ‫ֶח ֶל ֶקת ַלח ִ‬ ‫‪/‬ל ֶלת ‪ ;ָ /,‬וְ נ ְ‬
‫‪0‬חת ֶ‬ ‫‪ ;,‬הוי"ה ַ‬ ‫‪ָ/‬‬
‫על ַה ָח ְמ ִרי ַה‪ֶ3‬ה הא <‪ְ 2‬וח ֶֹמר‬ ‫ְה ָ‬ ‫ֶפ‪ .‬ו ָ‬ ‫רח ְונ ֶ‬
‫ְ ָ‪.‬ה וְ ַ‬ ‫ידה וְ ַח‪ָ5‬ה נ ַ‬
‫י ְִח ָ‬
‫עלמת ֵה צרת !דָ ‪ָ/‬לל ֵמחֹ ֶמר וְ צ ָרה‬ ‫ְל ‪,‬כ;ָ‪ְ ,:‬א ֶֹפ‪/ִ :‬י ָ‪/‬ל ָה ָ‬
‫ָד ְע ָ& ִ‪/‬י ֵ ההוי"ה ְ ִמ;!‪B‬‬ ‫רחנִ ‪5‬ת ַ‪ְ "ִ /‬ז ָ‪/‬ר‪ .‬וְ י ַ‬
‫ֲמ ָ‪7‬ה ִמינֵי ָ‬ ‫ֶח ֶל ֶקת ַלח ִ‬
‫נְ‬
‫פרַט ְ ָכל‬
‫ֶ' זֶה ְכָל ְ‪A‬רַט ְ‬ ‫ימ ְט ִר‪ָ5‬א !דָ ‪ .‬וְ ַעל ֶר ְ‬ ‫עלה ְ ִג ַ‬
‫באלפי"‪ֶ :‬‬
‫‪0‬חת‬ ‫ָטי נ ְִכלָל מהוי"ה ַ‬ ‫!ד ְ‪A‬ר ִ‬ ‫יה ו ְָכל ְ ִחינָה ֵמ ֶה‪ :‬נִ ְקרָא ָ‬ ‫ינת ֶ‬
‫ְ ִח ֵ‬
‫‪0‬ר ָ ָעה יְסדת וְ ֶע ֶ(ר ְס ִפירת‪:‬‬ ‫ֶח ֶל ֶקת ְ ְ‬
‫ַה" ְ‬

‫וְעֹוד יֵ ִח;ק ֵ‬
‫‪0‬חר לֹא ִנ ְת ָ ֵאר ַ ַ‪ַ 7‬ער ֶ ָ* ַד ‪ ,‬וְ הא‪/ִ ,‬י <ַ ָה ֶע ֶ(ר‬
‫ֶח ְלק לתרי"ג ְ ִחינת ְ‪/‬מ ֶ‪ְִ 5‬ת ָ ֵאר‪ַ .‬ו ֲה ֵרי ִ‪/‬י ‪ָ/‬ל ָהע ָלמת‬ ‫ְס ִפירת נ ְ‬
‫!ד ַה ַ& ְח&‪ ,:‬וְ זֶה‬
‫ַחד וְ כֵ‪ָ/ :‬ל ְ‪A‬רַט ֵמ ֶה ִ ְפנֵי ַע ְצמ ִנ ְברָא ִ ְדמת ָ‬‫יַ‬
‫יטב‪:‬‬ ‫מתנ‪ ,‬וְ ָה ֵב‪ :‬זֶה ֵה ֵ‬
‫!ד ְ ַצ ְל ֵמנ ִ‪ְ /‬ד ֵ‬
‫ֲ(ה ָ‬ ‫סד ַנע ֶ‬

‫ַר נ ְִת ָ ֵאר ) ֵע‪ַ C‬ח‪ִ5‬י שמ"ז פ"ז( ִ‪/‬י ִמ‪ַ :‬ה ְ ִרי!ה ְ‬
‫ל ַמ ָ‪9‬ה ַה‪ֹ/‬ל נִ ְק ָרא ֵע‪C‬‬ ‫ּו ְכב‬
‫ַה ַ ַעת ‪ָ/‬לל טב וְ רַע‪ֶ ,‬א ָ;א ֶ ְכָל ַמ ְד ֵרגָה ֵמ ֶה ִמ ְת ַמ ֵעט ַה‪9‬ב‬
‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ב'‬ ‫שערי‬ ‫צח‬

‫מעט טב‪ ַ< .‬‬ ‫ַה ָהרַע‪ַ ,‬עד ֶ"ִ ְמ ָצא ֶ ָהעלָ ַה ָ‪ָ 7‬פל ר‪ַ ,‬רע ִ‬ ‫מ ְתר ֶ‬
‫ִ‬
‫ָכ‪ַ :‬ה‪9‬ב נִ ְקרָא ְ‪ִ A‬רי‬ ‫ָע ַמ ְכ ִ&יר ֶאת ַה ַ) ִיק וְ ל ֵ‬ ‫על ָהר ָ‬ ‫נִ ְת ָ ֵאר‪/ִ ,‬י ְל ָ‬
‫ֲפ;‬ ‫יפה ַה ַ‪ְ .‬ל ֶ ֶת ֶאת ַה ְ‪ִ A‬רי וְ לֹא ז ִ ְלבַד‪/ִ ,‬י א ִ‬ ‫וְ ָהרַע נִ ְק ָרא ְק ִל ָ‬
‫רח ִני ֶ ָ ֶה‪ִ :‬מ ְת ַל ֵ‬
‫‪5‬תר ז ְַ' וְ ָ‬‫ֶ' זֶה‪/ִ ,‬י ַה ֵ‬ ‫‪9‬בי ֵה ַעל ֶר ְ‬ ‫ָהארת ַה ִ‬
‫כ ַבר ִנ ְת ָ ֵאר‬
‫יה ‪ְ .‬‬ ‫‪ִ /ְ :;,‬פי ֵסדֶר ַמ ְדרֵג ֵת ֶ‬‫ת' ְ!ר ָהארת‪ ,‬וְ ֵכ‪ָ / :‬‬ ‫ְ ְ‬
‫חצ‪ B‬ל ַה ְ‪ִ D‬פירת ְ ֵס ֶדר‬ ‫‪ :;,‬וְ ָ‬ ‫ימי ִמ‪ָ /‬‬
‫ַ ַ‪ַ 7‬ער ֶ ָ* ַד ֵא ְי' ָה ֵאי‪ :‬ס‪Aְ 2‬נִ ִ‬
‫מ ְלכת ִחיצנָה ִמ ‪::ָ;/,‬‬ ‫ימי ִמ ‪ַ ָ;/,‬‬ ‫יה ֶ‪ֶ /‬תר ְ‪A‬נִ ִ‬
‫ֵגת ֶ‬
‫ַמ ְדר ֵ‬

‫ָה נְ ָב ֵאר ַמה ֶ;ֹא נִ ְת ָ ֵאר ָ ‪ .‬וְ הא ִ‪/‬י ְ‪/‬מ ֶ‪ֶ3‬ה ָהאר ַה ְ‪.‬י ָ‬
‫‪,‬חד‬ ‫וְ ַעּת‬
‫!ד ֶא ָחד‪ :/ֵ ,‬יֵ עד אר ֶא ָחד‬ ‫על ָה ֶע ֶ(ר ְס ִפירת ִ ְתמנַת ָ‬
‫ַה"ִ ְקרָא ָ‬
‫ָטי‬
‫את ְ‪A‬ר ֵ‬‫ַה"ִ ְקרָא ַמ ְח ַצב ַהנְ ָמת ֶל ְנֵי ! ָד נ ְִכלָל ַמ ָ‪ְ .‬כָל ָ‬
‫ַה ְ ִחינת ֶ" ְִת ָ ֵאר ָ!דָ ֶל ָה ֶע ֶ(ר ְס ִפירת ֶהא ַה" ְִקרָא ֱאלֹהת‬
‫ְמת ְכָל‬ ‫&' ָהאר ַה‪ֶ3‬ה ַה"ִ ְקרָא ַמ ְח ַצב ַהנ ָ‬
‫<ָמר וְ הא ִמ ְת ַל ֵ ְ‬
‫ָטיו‪:‬‬
‫ְ‪A‬ר ָ‬

‫!כי ‪".ֶ .ִ ֶ ,‬‬
‫‪0‬חר ְצרַת !דָ ַה"ִ ְקרָא ַמ ְח ַצב ַה ַ‪ְ .‬ל ִ‬ ‫עֹוד יֵ אר ֵ‬
‫ָטי ַה ִ"ז ְָ‪ִ /‬רי ‪ :ָ;/,‬וְ הא‬
‫נִכ ָלל ִמ‪ָ/‬ל ְ‪A‬ר ִ‬
‫!כי וְ גַ הא ְ‬ ‫ֶח ְצב ‪ָ/‬ל ַה ַ‪ְ .‬ל ִ‬
‫נְ‬
‫ַמ ְל ִחיצ‪ַ :‬על אר ַמ ְח ַצב ַהנְ ָמת‪:‬‬

‫' ְוכ‪ִ ;,‬ינִי ָק ִי ‬ ‫וְעֹוד יֵ אר ֶא ָחד ָ‬
‫מעט ְונִ ְקרָא אר ָח ְ‬
‫מ ְל ִי ַעל אר ַמ ְח ַצב‬
‫ֶא ְצל ָ‪/‬ל ַה ְ* ִל‪A‬ת ֶ ְאת עלָ ‪ַ ,‬‬
‫ֶ ִ‪ ".ֶ .‬נ ֶ‬
‫צט‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ב'‬ ‫שערי‬

‫ָרי ֵה ‬ ‫חצ‪ְ B‬לכָל ארת ַה"ִ זְ‪ִ /‬‬ ‫!ד ‪ְ .‬ו ָ‬ ‫!כי וְ גַ הא ְ&מנַת ָ‬ ‫ַה ַ‪ְ .‬ל ִ‬
‫על ‪,‬‬‫ָאי <‪ְ 2‬לאת ָ‬ ‫וְה ַה"ִ ְקר ִ‬
‫יעי ַע ְצ ָמ‪ְ ֶ :‬את עלָ ֵ‬ ‫ָה ְר ִק ִ‬
‫ֶ' את‬ ‫זְ‪ִ /‬רי ‪ ,‬אר ָה ֵאי‪ :‬ס‪ִ /ְ 2‬פי ֵער ְ‬ ‫ֲמ ָ‪7‬ה ארת ַה"ִ ָ‬ ‫ב ְפנִ י ִמ ֶ‪ ".‬ח ִ‬‫ִ‬
‫על ִל ְפנִ י ִמ‪ַ :‬ה‪ֹ/‬ל‪ ,‬וְ ָע ָליו אר ָה ֶע ֶ(ר ְס ִפירת‪ ,‬וְ ָע ָליו אר ַמ ְח ַצב‬ ‫ָ‬
‫!כי ‪ ,‬וְ ָע ָליו אר ַמ ְח ַצב ַה ְ* ִל‪A‬ת‪,‬‬ ‫ַהנְ ָמת‪ ,‬וְ ָעלָיו אר ַמ ְח ַצב ַה ַ‪ְ .‬ל ִ‬
‫‪0‬חר ָ‪'ְ /‬‬‫ָרי ‪ .‬וְ ַ‬ ‫יעי <‪ָ 2‬הארת ַה"ִ זְ ‪ִ /‬‬ ‫וְ ָע ָליו ָהעלָ ַע ְצמ ֶ ֵה‪ָ :‬ה ְר ִק ִ‬
‫על ַההא וְ ֵה ‬ ‫&לדת ָה ָ‬ ‫יעי‪ :‬נִ ְב ְרא ָ ָ‬ ‫ַ‪ֶ3‬ה ַה<‪ַ 2‬ה"ִ ְקרָא ְר ִק ִ‬
‫ללי ִמ ָ‪/‬ל ַה ְ ִחינת‪/ִ ,‬י ָ‪/‬ל ֶא ָחד ֵמ ֶה יֵ ל ‪ַֹ /‬ח נִ ְמ ָ ְ' ִמ ‪:‬‬ ‫ְ‪ִ /‬‬
‫!כי ‪,‬‬ ‫בתכ אר ַה ַ‪ְ .‬ל ִ‬ ‫בתכ אר ַה ִינִ י‪ְ ,:‬‬ ‫יעי‪ :‬וְהא <‪ְ ,;ֶ 2‬‬ ‫ָה ְר ִק ִ‬
‫רכב‬‫בתכ אר ָה ֶע ֶ(ר ְס ִפירת‪ֵ ,‬‬ ‫ְמת‪ְ ,‬‬ ‫בתכ אר ַמ ְח ַצב ַהנ ָ‬ ‫ְ‬
‫ְ‪.‬ת נִ ְקרָא‬ ‫‪ְ .:;,‬ואת ַה‪ַֹ /‬ח ַה"ִ ְמ ָ ְ' ְמאר ַמ ְח ַצב ַה" ַ‬ ‫מ ַח‪ֶ5‬ה ‪ָ /‬‬
‫יה ְ‬ ‫ֲל ֶ‬‫עֵ‬
‫!ד ַה ָ‪ָ 7‬פל‪ ,‬וְ ָה ֵב‪ :‬זֶה ְמאֹד‪ֶ .‬א ָ;א ֶ‪ֶ3‬ה ַ ְ ִרי!ה‬ ‫ֶפ ָה ָ‬ ‫ַמ‪ָ3‬ל ֶע ְלי‪ֶ :‬ל נ ֶ‬
‫ֲ(‪ָ5‬ה נִ ְקרָא‬ ‫רח‪ ,‬וְ ֶ ַע ִ‬ ‫נִ ְקרָא ַמ‪ָ3‬ל ַה"ְ ָ ָמה‪ ,‬וְ ֶ ַ‪ְִ 5‬צירָה נִ ְקרָא ַמ‪ָ3‬ל ָה ַ‬
‫ֶפ‪:‬‬
‫ַמ‪ָ3‬ל ַה" ֶ‬

‫על ָה ֲע ִ(‪ָ5‬ה‬
‫ַת ִחיל ֲה ָויָת ֵמ ָ‬‫ָה נְ ָב ֵאר ַמהת ָה! ָד ַמה ִענְ יָנ‪ .‬וְ נ ְ‬ ‫וְ ַעּת‬
‫&לדת ֶל‬ ‫על ְוע ָל וְ גַ ַה ָ‬ ‫ל ַמ ְע ָלה‪ַ /ְ ,‬בר ִנ ְת ָ ֵאר ָ‪/‬ל ָ‬‫ִמ ַ‪ְ .‬לכת ְ‬
‫ֲ(‪ָ5‬ה ְ& ִח ָ;ה יֵ ֵח ֶלק‬ ‫את עלָ ַמה ִענְ ָינָ ‪ .‬ו ְִה"ֵה עלָ ָהע ִ‬
‫‪0‬ר ָ ָעה יְסדת ָהע ָל ַה ָ‪ָ 7‬פל‪,‬‬ ‫ַה ַ& ְח&‪ַ :‬ה ִ"ז ְָ‪/‬ר‪ַ ,‬מ ְלכת ֶ ָ‪ ,B‬וְ ִנ ְקרָא ְ‬
‫ַ ִמי‪.‬‬
‫דתיו ִנ ְב ְרא ְג‪ְ ֶ 2‬והא ִיסד ֶה ָעפָר ַה< ְ‬ ‫&ל ָ‬‫וְ ִה"ֵה ‪ָ/‬ל ְ‬
‫ֲבנִי טבת‬ ‫‪0‬ר ָ ָעה ֲח ָל ִקי ‪ַ ,‬ה ַ& ְח&‪ֶ ָ ֶ :‬ה ‪ָ ,‬הא ָ‬ ‫ֶח ָל ִקי ְל ְ‬ ‫וְ נ ְ‬
‫‪ ;,‬‬‫‪0‬ר ָ ָעה ְיסדת ‪ָ /‬‬
‫וְאי‪ֶ ָ :‬ה רַק יְסד ֶה ָע ָפר ֶ ִ* ֵל ‪ַֹ /‬ח ֵמ ְ‬
‫וְ ַה ַ‪&ָ .‬כת ֵ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ב'‬ ‫שערי‬ ‫ק‬

‫!מנָ יֵ‬
‫ֲ(ה ֵמ ֶה ַמ ֶ&כֶת ַההא‪ְ ,‬‬ ‫ַחד וְ ַנע ָ‬
‫ִמ‪ַ :‬ה<‪ֶ ָ ֶ 2‬ה וְ נ ְִת ָע ְרב י ַ‬
‫ֶפ ִליסד‬
‫וְה נִ ְקרָא נ ֶ‬
‫ָרי ‪ֵ ,‬‬
‫ְתכ ‪ַֹ /‬ח ֶא ָחד ֶ ֵערֶב ַה ַ&עֲרבת ַה"ִ זְ ‪ִ /‬‬
‫ֹחתיו ַ‪"ִ /‬ז ְָ‪/‬ר ְל ֵעיל‪:‬‬
‫ֲמ ָ‪7‬ה ‪ָ /‬‬ ‫ֶה ָע ָפר ַה‪ָ/‬לל ֵמח ִ‬

‫ְהיָה <פ ִמ‪Dִ5‬ד‬
‫ֲ( ִבי ‪ ,‬ו ָ‬ ‫¿ נִ ְברָא ַה ֵ‬
‫)מ ַח‪/ְ ,‬מ ָה ִאילָנת וְ ָהע ָ‬ ‫‡«‪Í»k ¯«Á‬‬
‫)מ ַח‬
‫נס‪ָ 2‬ע ָליו ֶנפֶ ַה ֵ‬
‫מ ָהרָאי ל‪ְ ,‬ו ַ‬ ‫ֶפ ַה ֵ‬ ‫ֶה ָע ָפר וכו' ב נ ֶ‬
‫יה‪:‬‬
‫ֹחת ָ‬
‫ְ‪/‬ל ָלה ְ ַח ְמ ֶת ‪ֶ /‬‬

‫ֶפ‬
‫ב ֶה <‪ 2‬וְ נ ֶ‬
‫ְה ְ ֵהמת וְ עפת וכו'‪ָ .‬‬ ‫¿ נִ ְברָא ַה ַחי ו ֵ‬‫‡«‪Í»k ¯«Á‬‬
‫ֲמית‬
‫ֶפ ַה ַה ִ‬
‫ֶפ ַה ַח‪ָ5‬ה ַה"ִ ְקרָא נ ֶ‬
‫נס‪ָ 2‬ע ָליו נ ֶ‬
‫צמ ַחת וְ ַ‬
‫ֶפ ַ‬ ‫מ וְ נ ֶ‬
‫ֵ‬
‫נעה ו ְַה ֶה ְר<ֵ‪:‬‬ ‫וְ ַה ְ& ָ‬

‫ָרי ְל ֵעיל‬ ‫¿ ִנ ְברָא ָה ָ‬
‫!ד ַה ְ‪ַ .‬ד ֵר‪ ,‬וְ יֵ ‪ָ/‬ל ַה‪ֹ/‬חת ַה"ִ זְ‪ִ /‬‬ ‫‡«‪Í»k ¯«Á‬‬
‫ֶפ ַה ְ‪ַ .‬ד ֶרֶת ִמ‪ְ5‬סד ָה ֵא‪:‬‬
‫יה נ ֶ‬‫ֲל ֶ‬
‫נס‪ 2‬ע ֵ‬
‫וְ ַ‬

‫יתר‬
‫ַאי ֶ‪ָ/‬ל ַה ְ ִחינת ִמ<‪ 2‬וְ צרת ֶ ָ!דָ י ְִהי ֵ‬ ‫ך ַע‪/ִ ,‬י ו ַ‬ ‫ְ‬
‫מ ‬
‫)מ ַח ִמ ֶ‪7‬ל ַה ֵ‬
‫ְל ַה ֵ‬ ‫)מ ַח ו ֶ‬
‫ז ִַ‪/‬י ִמ ֶ‪7‬ל ַה ַחי וְ ֶל ַה ַחי ִמ ֶ‪7‬ל ַה ֵ‬
‫נִכ ְל ָלה ָ‪/‬ל‬
‫ָת ְב ִ&י ְל ֵעיל‪/ִ .‬י ‪ָ/‬ל ַה ְ ִחינת‪ְ ,‬‬
‫וְ זֶה י ְִת ָ ֵאר ְל ָ' ִמ ַ‪.‬ה ֶ‪ַ /‬‬
‫ת' ז‪:‬‬
‫‪ֵ /ְ ,:;,‬סדֶר ז ְ ְ‬
‫ְ ִחינָה ֵמ ֶה ִמ‪ָ /‬‬

‫יתר ִמ‪ָ/‬ל‬ ‫¿ ָרָא ֶאת ָה! ָד ַה‪ְ (ְִ 5‬ר ֵא ִלי ז ְַ' ְ ָכל ְ ִח ָ‬
‫ינתיו ֵ‬ ‫‪Í»k ¯«Á«‡¿Â‬‬
‫)מ ַחת‬
‫מ ֶמת וְ ַה ַ‬
‫תיו ַה ֶ‬
‫‪0‬ר ַע ְ ִחינת נ ְַפ ָ‬ ‫ב ְ‬‫ָאי ְגפ ְ‬ ‫ְ!ר ַה"ִ ְבר ִ‬
‫‪0‬ר ַע יְסדת ֶ ָ ֶה‪:‬‬‫ִימ‪5‬ת ַה‪ְ ֶ 'ְַ 3‬כָל ְ‬ ‫ְה ְ‪ַ .‬ד ֶרֶת‪ִ ,‬מ ְ‪A‬נ ִ‬
‫וְ ַה ַח‪ָ5‬ה ו ַ‬
‫קא‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ב'‬ ‫שערי‬

‫ָאי ‬‫יתר ז ְַ' ִמ‪ָ/‬ל ַה ִ" ְבר ִ‬
‫וְל ְהית ֵ‬ ‫למר ְנ ָפת ֶ ָ ֶה‪ִ .:‬‬
‫ָת‪ְ ,:‬רצנִי ַ‬ ‫בצר ָ‬‫ְ‬
‫ב ָכל‬
‫ָ!רֶ‪ִ ,C‬נ ְת ַע ֶ;ה עד ִ‪/‬י <ַ הא נ ְִכלָל וְ נִ ְק ָר ְ ָכל ָהע ָלמת ְ‬
‫יע‬
‫ָק ַ‬‫ֶפ ֵמר ִ‬ ‫ֶסת נ ֶ‬ ‫נִכנ ֶ‬
‫יצד‪ִ &ְ ,‬ח ָ;ה ְ‬‫יה ִמ ִ‪9ָ .‬ה ְל ַמ ְעלָה‪ָ .‬הא ֵ‪ַ /‬‬ ‫ָט ֶ‬
‫ְ‪A‬ר ֵ‬
‫ֶפ‬‫ֲ(‪ָ5‬ה ַה‪ֹ/‬ל נִ ְקרָא נ ֶ‬ ‫יע ֶע ְלי‪ְ :‬ע ִ‬
‫ָק ַ‬‫ל ַמ ְע ָלה ַעד ר ִ‬
‫מ ָ‪ְ 7‬‬ ‫וִ יל‪ִ ,:‬‬
‫!מנָ ז‬ ‫דה ֶ ָ!דָ ‪ .‬וְ ְ‬ ‫ֶפ ַה ִ‪ְ E‬כ ִלית ַה ְ* ָ‬‫ֲ(‪ָ5‬ה‪ ,‬וְ ז נִ ְקרֵאת נ ֶ‬ ‫ְע ִ‬
‫וְח‪ָ5‬ה וכו'‪:‬‬
‫ידה ַ‬ ‫ֲמ ָ‪7‬ה ‪ֹ/‬חת י ְִח ָ‬‫ֶח ֶל ֶקת ַלח ִ‬
‫ַע ְצ ָמ‪ B‬נ ְ‬

‫;ק ַח‬
‫‪0‬חר‪/ִ ,‬י ‪ָ/‬ל ַה ְ ִחינת ֶ ֵ‬ ‫ֶח ֶל ֶקת ִ ְ ֵ&י חֲלקת‪ְ ,‬א ֶֹפ‪ֵ :‬‬ ‫ּגַם נ ְ‬
‫זְ‪ִ /‬רי ‬
‫ֶח ֶל ֶקת ַל‪ֹ/‬חת ַה ִ" ָ‬ ‫ְסדית ַה" ְ‬
‫ֶפ ַה‪ִ 5‬‬ ‫‪0‬ר ָ ָעה ְיסדת ִנ ְקרָא נ ֶ‬ ‫ֵמ ְ‬
‫ֶפ‬ ‫‪ ;,‬וְ ִנ ְקרָא נ ֶ‬
‫ֶפ ֶל וִ יל‪ֶ /ֶ :‬תר ַעל ‪ָ /‬‬ ‫מ ַד ֵר‪ ,‬וְ נ ֶ‬
‫צמ ַח וְ ַחי ְ‬
‫מ וְ ֵ‬ ‫ֵ‬
‫רח נְ ָ ָמה ְו ַח ָ‪5‬ה‬
‫ֶח ָל ִקי‪ְ :‬ל ַ‬ ‫יעי‪ :‬נ ְ‬
‫מה ֶ ִ‪!7ְ .‬ר ִ& ְ ָעה ְר ִק ִ‬ ‫ִ( ְכ ִלית‪ַ ,‬‬
‫ֲ(‪ָ5‬ה ִ ְב ִחינַת ְ‪/‬לָלת‬ ‫‪0‬חת ְע ִ‬ ‫ֶפ ַ‬ ‫ַחד נִ ְקרָא נ ֶ‬‫‪ :;,‬י ַ‬‫ֶפ וְ כ ָ‬
‫ידה ֶ ַ" ֶ‬‫יח ָ‬ ‫וִ ִ‬
‫עלמת‪:‬‬
‫ָה ָ‬

‫ֶח ָלק ְל ַכ ָ‪.‬ה‬ ‫¿ ל ַקח ַ‬
‫רח ֶא ָחד ֵמע ָל ַה‪ְִ 5‬צירָה וְ גַ הא נ ְ‬ ‫‪Í»k ¯«Á«‡¿Â‬‬
‫עלמת נִ ְק ָרא‬
‫‪ְ ִ '0‬ב ִחינַת ְ‪ָ /‬ללת ‪ָ/‬ל ָה ָ‬
‫ֶ' ַה"ִ ז ְָ‪/‬ר ְל ֵעיל‪ְ .‬‬
‫ַמ ְדרֵגת ַעל ֶר ְ‬
‫ִיחידָה מא"ק‪:‬‬ ‫ֲצילת‪ ,‬ו ִ‬‫ֶ' זֶה נְ ָ ָמה ִמ ְ ִרי!ה‪ ,‬וְ ַח‪ָ5‬ה ֵמא ִ‬
‫רח‪ .‬וְ ַעל ֶר ְ‬
‫ַ‬

‫‪:;,‬‬
‫עלמת ‪ָ /‬‬ ‫יטב ַמהת ָה! ָד ִ‪/‬י הא ‪/‬לֵל ָ‪/‬ל ָה ָ‬ ‫ֵי ִנ ְת ָ ֵאר ֵה ֵ‬ ‫וַ ֲהר‬
‫ָאי ָה ֶע ְלינִי ‬
‫ָלת ֵי‪ָ ְ :‬פ ְר ָט ‪ַ ,‬מה ֶ ֵאי‪ְ :/ֵ :‬כָל ַה"ִ ְבר ִ‬ ‫ֵי‪ְ ִ :‬כל ָ‬
‫על ‬
‫על ֵמ ֶה‪ֵ :‬אינ ‪/‬לֵל רַק ָה ָ‬ ‫וְ ַת ְח&נִי ‪/ִ .‬י ָ‪/‬ל &לָדת ֵאיזֶה ָ‬
‫ֲר נִ ְברָא‪ַ .‬ו ֲהרֵי זֶה ְ ִענְ יַ‪ָ :‬הע ָלמת ִמ ִ‪9ָ .‬ה ְל ַמ ְע ָלה‪:‬‬
‫אֶ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ב'‬ ‫שערי‬ ‫קב‬

‫על ‬
‫יצד‪ִ ,‬ה"ֵה ְ ָ‬ ‫עלמת ִמ ִ ְפנִי ו ְַלח‪ַ /ֵ .C‬‬ ‫ּגַם הא ‪/‬לֵל ‪ָ/‬ל ָה ָ‬
‫ֶפ‬ ‫בתכ נ ֶ‬ ‫ֲ(‪ָ5‬ה יֵ ל <‪ֵ 2‬מ ֶה ָע ָפר ַה ִ" ְקרָא עלָ ַה ָ‪ָ 7‬פל ְ‬ ‫ָהע ִ‬
‫על ַה‪ֶ3‬ה‬ ‫ֲכי ָה ָ‬ ‫בתכ ִמ ְ ִחינַת ַמ ְלא ֵ‬ ‫ְסדית ִמ ְ ִחינַת ַה ְ* ִל‪A‬ת‪ְ ,‬‬
‫ַה‪ִ 5‬‬
‫בתכ ִמ ְ ִחינַת‬ ‫ֶ"ִ ְב ְרא ְלכָל ָצ ְר ֵכי ָהע ָל ַה‪ֶ3‬ה ְלגֵַל ַה ְ) ָמ ִחי וכו' ְ‬
‫ֲ(י‪ֶ :‬מ ְר ָ‪ָ /‬ב‪ֶ B‬אל אר ַה" ְִמ ָ ְ' ִמ‪:‬‬‫ַה"ְ ָמת ֶל ְנֵי !דָ ‪ .‬וְ כָל ֵא; ַנע ִ‬
‫‪0‬ר ָ ָעה ַה‪ְ5‬סדת ְ‪ֵ /‬די‬ ‫ת' ְ‬
‫ֲר ְ ְ‬ ‫ֲ(‪ָ5‬ה א ֶ‬‫ארת ָה ֶע ֶ(ר ְס ִפירת ֶ ַע ִ‬
‫!ד ‬‫ֶ' זֶה ְ ַמה ֶ‪ָ ָ ֵ5‬‬ ‫ְה ִל ְפנִי ִמ‪ַ :‬ה‪ֹ/‬ל‪ ,‬וְ כֵ‪ַ :‬על ֶר ְ‬ ‫ֲית‪ :‬ו ֵ‬
‫ְל ַהח ָ‬
‫ֲצילת‪:‬‬ ‫עלמת י ְִצירָה ְ ִרי!ה א ִ‬
‫לה ָ‬ ‫מ ְ‪ָ 7‬‬
‫ֲ(‪ָ5‬ה ִ‬ ‫ַ;י ָהע ִ‬
‫ִמ< ְַלג ֵ‬

‫ָת ְבנ ִ ְת ִח;ַת ַ ַער זֶה‪/ִ .‬י‬
‫ַ‪ֵ 7‬אלת ֶ‪ַ /‬‬‫ָאר ‪ָ/‬ל ְ&בת ה ְ‬ ‫ָה נ ְִת ֵ‬‫ּו ֵמ ַעּת‬
‫!כי וְלָכֵ‪ֵ :‬ה‪:‬‬
‫ַל ִ‬
‫ֶלי‪ֵ :‬מאר ַמ ְח ַצב ַה‪ְ .‬‬ ‫ִימי וְע ְ‬
‫ְמת ְ‪A‬נ ִ‬ ‫ִה"ֵה אר ַמ ְח ַצב ַה" ָ‬
‫ֵיה ‪:‬‬
‫ֶ(ר ְס ִפירת ֲאל ֶ‬ ‫‪5‬ת ֵמאר ָהע ֶ‬
‫ְח ָ‬‫ָת ו ַ‬‫נִמ ַ ְ' ֶה!ר ָ‬
‫ְמ ָ ְרתָיו‪/ִ ,‬י עַל יָד ְ‬

‫‪,‬צה‪/ִ .‬י ְ‪ֵ ֶ /‬אי‪ִ :‬נ ְמ ַ ְ'‬ ‫וְזֶהּו סד )י ְַ ְעיָה ל"ג ז'( ֵה‪ֶ :‬א ְר ֶא;ָ ָצעֲק ח ָ‬
‫ֲסרָה‬ ‫ימ‪ִ5‬י ֵמ ֶה‪ ,:‬ח ֵ‬ ‫ָאל ַה ְ‪ִ A‬נ ִ‬ ‫ֵמ ָה ֶע ֶ(ר ְס ִפירת ֶ ַפע ְלנִ ְמת י ְִ(ר ֵ‬
‫ית‪:‬‬
‫‪,‬ר ָ‪ִ :‬ל ְה ָ‬ ‫ֵיה נִ ְמ ָצא ֶ ָ)עֲק ִזְ ַמ‪ַ :‬הח ְ‬‫ַה ְ ָ‪ָ A‬ע ָת ֶ ֵה‪ִ :‬חיצנִ י ֲאל ֶ‬
‫ְמת‪ .‬וְ ָלכֵ‪ :‬לֹא י ְָרד ְל ִה ְת ַל ֵ <ַ ֵה‪ָ :‬עלָ ַה‪ֶ3‬ה ְג‪2‬‬ ‫חצ‪ֵ B‬מ ַה" ָ‬ ‫ָ‬
‫ִימ‪5‬ת‬ ‫ֲפ; ַה"ְ ָמת ַה ְ‪A‬נ ִ‬ ‫ֱב ִדי ַעל י ְֵדי ַה ְ* ִל‪A‬ת‪/ִ ,‬י א ִ‬
‫ֵח ָהי ֶנא ָ‬ ‫ִ‪/‬י ְ ֶה ְכר ַ‬
‫ְה ְר!יָה ֵמ ַה"ְ ִפ ִילי ‬
‫ָה ‪ַֹ /‬ח ַל ֲעמֹד ִ ְפנֵי ַה ְ* ִל‪A‬ת ָ‪/‬ל ֶ ֵ‪ֵ :/‬ה ‪ .‬ו ָ‬ ‫ֵאי‪ֶ :‬‬
‫ֲתיד ָלבא‪ְ ,‬וגַ ִס ָה‬ ‫ִ‪.‬ח ַלע ִ‬ ‫ֶא ְבד ִמ‪ָ :‬העלָ ְוי ָ‬ ‫ֶ ִ ְ* ֵלירֵד ְונ ֶ‬
‫עלמת‬ ‫ְכלי‪ְ :‬ל ַה ְמ ִ ְי' ֶ ַפע ְלכָל ָה ָ‬ ‫דלה ִמ‪/ִ 3‬י ְל ִג ְרענָ לֹא ָהי י ִ‬ ‫<ְ ָ‬
‫ֲפ; זֶה ִאי ֶא ְפ ָר‪/ִ ,‬י ֵה‪ַ ְ :‬ע ְצ ָמ‪ֵ :‬אינָ ‬ ‫ָת‪ַ :‬לח‪ַ ,C‬וא ִ‬ ‫ִ‪/‬י ִא ִמ ְ ִחינ ָ‬
‫קג‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ב'‬ ‫שערי‬

‫ֱמת ִהיא ִ‪/‬י ַה"ְ ָ ָמה‬‫ְמת‪ .‬א ֶ‬ ‫ַמ ְמ ִ ִיכי‪ַ ֶ :‬פע ְל ַע ְצ ָמ‪/ִ :‬י ִא ַעל ְי ֵדי ַה" ָ‬
‫ֶ' זֶה ִ ְ!ר‬ ‫!' ֶ ַ ְ ִרי!ה‪ְ ,‬ו ַעל ֶר ְ‬
‫רעה ֵמ ַה ַ‪ְ .‬ל ְ‬
‫על ַה‪ְִ 5‬צירָה ְ< ָ‬ ‫ֶ ְ ָ‬
‫‪ַ '0‬ה ְ ִרי!ה ַע ְצ ָמ‪B‬‬
‫דלה ִמ ַ‪ְ .‬ל ְ‬
‫ְ ָמה ֶ ַ ְ ִרי!ה‪ָ <ְ ,‬‬ ‫!מנָ ַה" ָ‬ ‫עלמת‪ְ ,‬‬ ‫ָה ָ‬
‫וְכ‪ְ :‬כָל ע ָל ְ ַע ְצמ‪:‬‬ ‫ֵ‬

‫ַ;ד וְ נִ ְמ ַ ְ' ֵמאר ָה ֶע ֶ(ר‬ ‫ְ ָמה ִ‪/‬י הא אר ִמ ְתי ֵ‬ ‫דלת ַה" ָ‬ ‫ּגַם נִ ְת ָ ֵאר <ְ ַ‬
‫ְס ִפירת ַע ְצ ָמ‪ֹ;ֶ :‬א ַעל ְידֵי ֶא ְמ ָצ ִעי‪ ,‬וְ ַל‪ֶ3‬ה ִנ ְק ְרא ) ְ ָב ִרי י"ד א'( ָנִ י ‬
‫!ביו ְ ַת ְכ ִלית‬‫‪0‬חז ְ ִ‬ ‫ָת ְ‪ֵ /‬ב‪ִ :‬מ ְת ֵ‬ ‫יכ ‪/ִ ,‬י ֵה ִ ְב ִחינ ָ‬ ‫‪ &0‬לה' ֱאל ֵֹה ֶ‬ ‫ֶ‬
‫ָבה ֶאל אר‬ ‫וְ נִ ְמ ַ ְ' ִמ ֶ‪ ,".‬וְ זֶה סד )ב"ר מ"ז( ָה!בת ֵה‪ֵ :‬ה‪ַ :‬ה ֶ‪ְ .‬ר‪ָ /‬‬
‫‪0‬חר וְ זֶה‬‫ֵיה ֶ;ֹא ַעל ְידֵי ֶא ְמ ָצעת אר ֵ‬ ‫רכב עֲל ֶ‬‫ָה ֶע ֶ(ר ְס ִפירת ָה ֵ‬
‫ֲר ְ ָ' ֶא ְת ָ‪!A‬ר‪/ִ ,‬י ְלב ָה!דָ הא‬ ‫ָאל א ֶ‬ ‫סד )י ְַ ְעיָה מ"ט ג'( י ְִ(ר ֵ‬
‫יה‪.‬‬
‫ַ‪;ָ /‬ה ַ& ְע ֶה ֵכ ֶל ָ‬ ‫‪0‬ר& ְ‪/‬מ ֶ ָ‪/‬תב ) ָ ס"א י'( ֶ‪ָ /‬ח ָת‪ :‬י ְַכ ֵה‪ֵ Aְ :‬אר וְ כ ַ‬ ‫ִ& ְפ ְ‬
‫(ר ְס ִפירת‪ְ ,‬וזֶה סד )שה"ש ו' ב'(‬ ‫וְ ִה"ֵה אר ַה"ְ ָמת ְלב ְלאר ָה ֶע ֶ‬
‫"ִ י ‬‫די ָירַד ְלגַ" ֶהא ָהע ָל ַה‪ֶ3‬ה ִל' ְרעת ַ' ַ<"ִי וְ ' ִל ְלקֹט ' ַ‬ ‫ִ‬
‫ַ‪ ִ"7‬י ַעל‬‫יחי‪ַ / :‬‬ ‫יקי ַה ְ‪ִ .‬ר ִ‬ ‫ַ ִ‬
‫לקט נִ ְמת ַה) ִ‬ ‫נט ִריק‪ְ :‬לב‪/ִ ,‬י ֵ‬ ‫ָ‬
‫וְלק ָט ְל ִה ְת ַל ֵ אר ָ ֶה ‪ ,‬וְ זֶה סד‬ ‫יה ָעלָ ַה‪ֶ3‬ה ְ‬ ‫ֲ( ֶ‬
‫ְידֵי ַמע ֵ‬
‫) ְב ִָרי ד' ד'( וְ‪ַ &ֶ 0‬ה ְ ָב ִקי בה'‪ִ ,‬ק <ָמר ִע אר ָה ֶע ֶ(ר ְס ִפירת ַמה‬
‫ֲר י ְִד ַק‬ ‫ָאי ְוזֶה ֶ ָ‪/‬תב )י ְִר ְמיָה י"ג י"א( ִ‪/‬י ַ‪/‬א ֶ‬ ‫ֶ ֵאי‪ָ ְ :ֵ/ :‬כל ַה"ִ ְבר ִ‬
‫ָאל‪:‬‬‫ָה ֵאזר ְ ַמ ְתנֵי ִאי ֵ‪ִ :/‬ה ְד ַ ְק ִ&י ֶא ְת ֶכ ֵא ַלי ‪ָ/‬ל ֵית י ְִ(ר ֵ‬

‫ֵצר ָהרַע ֶ ָ!דָ ַמה ִענְ ָינָ ‪/ִ .‬י ֵה ‬ ‫ְה‪ֶ 5‬‬ ‫ּגַם נִ ְת ָ ֵאר ִענְ יַ‪ַ :‬ה‪ֶ 5‬‬
‫ֵצר ַה‪9‬ב ו ַ‬
‫!כי ‬
‫ְה אר ֵמאר ַה ַ‪ְ .‬ל ִ‬ ‫זלת נ ְִ ָמת ו ֵ‬
‫ִ&ספ ָ! ָד ַ‬
‫ְ ֵ&י י ְִצירת נ ְ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ב'‬ ‫שערי‬ ‫קד‬

‫ֵצר‬‫ֵצר ָהרַע ח‪ֶ C‬אל י ֶ‬ ‫ֵצר ַה‪9‬ב וְ אר ֵמאר ַה ְ* ִל‪A‬ת ַה"ִ ְקרָא י ֶ‬ ‫וְ נִ ְקרָא י ֶ‬
‫‪, ;,‬‬ ‫נִימית ִמ‪ָ /‬‬‫‪ַ '0‬ה"ְ ָ ָמה ַע ְצ ָמ‪ֶ B‬ל ָה!דָ ְ‪ִ A‬‬ ‫ק ִל ָ‪A‬ה ֵא ָליו‪ְ ,‬‬ ‫ַה‪9‬ב ְ‬
‫ימית וְ גַ ִ‪/‬י ִהיא ַה ִ" ְקרֵאת ַע ְצמת ָה!דָ ָלכֵ‪ :‬יֵ ְיָד‬ ‫ית‪Aְ B‬נִ ִ‬ ‫וְל ְה ָ‬
‫ִ‬
‫!מנָ ִע ַ*ר נְ ִט‪ָ5‬ת‬‫ְ ִחירָה ְל ַה‪9‬ת ְל ָמק ֶ‪ְִ 5‬ר ֶצה ִ‪/‬י <ָדל הא ֵמ ֶה‪ַ ,:‬ה ְ‬
‫מ' ֵא ָליו‪,‬‬
‫יתר ָס ְ‬ ‫ֵצר ַה‪9‬ב ִ‪/‬י הא ָקד ‪ָ/‬מה וְ גַ ִ‪/‬י הא ֵ‬ ‫ֶאל ַה‪ֶ 5‬‬
‫ֵיה ִמ ַ)ד ָהרַע וְ גַ ֶ ֵה‪:‬‬ ‫ֵצר ָהרַע ִ‪/‬י ְנ ֶ‬ ‫‪ַ '0‬ה<‪ִ 2‬ע ַ*ר ְנ ִט‪ָ5‬ת ֶאל ַה‪ֶ 5‬‬ ‫ְ‬
‫"ְ ָמה ִ‪/‬י ֵ‪/‬יוָ‪:‬‬‫ַחד‪ .‬ו ְִה"ֵה ִ ְב ִחינָה ז ִהיא ְק ָט ַטת ַהח ֶֹמר ִע ַה ָ‬ ‫‪.‬כי‪ :‬י ַ‬‫ְס ִ‬
‫יתר‬
‫נטה ֵ‬ ‫ֲר ֶ‬ ‫‪A‬ע ֶלת ַה ִ‪ְ .‬צות ֶא ָ;א ַעל י ְֵדי ַה<‪ 2‬א ֶ‬
‫ֶ ַה"ְ ָ ָמה ֵאינָ‪ֶ B‬‬
‫ִיע ‪:‬‬‫ֵצר ָהרַע ִ ְב ִחינָה ז יֵ ק ִֹי <ָדל ְל ַה ְכנ ָ‬ ‫ֶאל ַה‪ֶ 5‬‬

‫‪'0‬‬
‫ְ ָמה יְכ ָלה ְל ַה‪9‬ת ֶאל ַה ֵ‪5‬צֶר ַה‪9‬ב ְ‬ ‫ֵי נִ ְת ָ ֵאר ִ‪/‬י ִ ְב ִחירַת ַה" ָ‬‫ֲהר‬
‫ֵצר ָהרַע‪,‬‬
‫יע ַה‪ֶ 5‬‬
‫ִל ְהית ָצ ִר ְי' ִל ְפע‪;,‬ת ַה<‪ 2‬יֵ ל טֹרַח <ָדל ְל ַה ְכנִ ַ‬
‫‪0‬חר ַה ְ‪ִ A‬טירָה ֵאי‪ :‬עֹנֶ לֹא ַל"ְ ָ ָמה וְ לֹא ַל<‪2‬‬‫י' ַ‬ ‫יטב ֵא ְ‬ ‫וְ ָה ֵב‪ָ/ :‬ל זֶה ֵה ֵ‬
‫ת‪ַ ַ :‬ח‪ִ5‬י ‪:‬‬‫ַחד ְ‪ִ /‬ב ְהי ָ‬
‫ַעד ֶ‪ְִ 5‬ת ַל ְ י ַ‬

‫ֶ' ִ ְב ִרי‪0‬ת ָה!דָ ‬ ‫ָראנת ַמה צֹר ְ‬ ‫ַ&ה ִענְ יַ‪&ֵ :‬ר‪ְ C‬נֵי ְ ֵאלת ה ִ‬ ‫ֵר ע ָ‬ ‫ּונְ ָבא‬
‫ֵצר ָהרַע‪ ,‬וְעד ְיתֹרַ‪ִ C‬ענְ ָי ֵני‬ ‫ֵצר ַה‪9‬ב וְ י ֶ‬ ‫נצר י ֶ‬ ‫ְג‪ ,2‬וְעד ַמה ַטעַ ְ‬
‫ֶי וגו'‪:‬‬‫ָד ָ' & ִ‬‫תבי ) ְ& ִה ִ;י ס"ח ל"ה( ְ&נ עֹז ֶל ֱאל ִֹהי ‪ְ ) ,‬ב ִָרי ל"ב י"א( צר יְל ְ‬
‫ַה ְ‪ִ /‬‬

‫עלמת ַעל ַה ֵ‪ֶ D‬דר ַה ִ"ז ְָ‪/‬ר ְל ֵעיל‬ ‫הּנֵה ִ ְת ִח ַ;ת ַה ְ ִרי!ה נִ ְב ְרא ‪ָ/‬ל ָה ָ‬
‫ִ‬
‫ָ' ָצ ִר ְי'‬
‫‪0‬חר ‪ְ /‬‬ ‫ִמ‪ַֹ /‬ח ָה ֵאי‪ :‬ס‪ָ 2‬רָצ‪ַ :‬ה ָ‪A‬ט ְתרַת נְ ָד ָבה וְ ֶח ֶסד‪ַ ,‬‬
‫ֲמידָ‪ַ :‬על ָע ְמ ָ‪:‬‬ ‫ְ ַפע ְכָל ָהעלָמת ְל ַהע ִ‬‫עד ְל ַה ְמ ִ ְי' ָמז‪ :‬וְ ַח‪5‬ת ו ֶ‬
‫קה‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ב'‬ ‫שערי‬

‫ֲר‬ ‫ָד ְע ִ&י ִ‪/‬י ‪ָ/‬ל א ֶ‬ ‫יתר‪/ְ ,‬מ ֶ ָ‪/‬תב )ק ֶֹהלֶת ג' י"ד( י ַ‬ ‫ְ‪ִ /‬בזְ ַמ‪ַ :‬ה ְ ִרי!ה ְולֹא ֵ‬
‫מ ֶ‪ֵ ".‬אי‪ִ :‬לגְ ר ַֹע‪,‬‬ ‫הסי‪ִ 2‬‬ ‫ֲ(ה ָה ֱאל ִֹהי הא י ְִהיֶה ְלע ָל ָע ָליו ֵאי‪ְ :‬ל ִ‬ ‫ַיע ֶ‬
‫כ ִתיב ) ְר ִ‬
‫ֵאית ב ' ב '(‬ ‫ְאי‪ָ/ :‬ל ָח ָד ַ& ַחת ַה ֶ‪ֶ 7‬מ‪ְ .‬‬ ‫כמ ֶ ָ‪/‬תב ) ָ א' ט'( ו ֵ‬ ‫ְ‬
‫ַאכת וגו'‪ֶ .‬הא ִענְ יַ‪ַ :‬ה ְ ִרי!ה ַע ְצ ָמ‪B‬‬ ‫יעי ְמל ְ‬‫ַו ְיכַל ֱאל ִֹהי ַ‪ַ 5‬ה ְ‪ִ 7‬ב ִ‬
‫יה ֶ‪ְַ 5‬פ ְרנְ ס ַע ְצ ָמ‪,:‬‬ ‫ֲ( ֶ‬‫ַ' ַמע ֵ‬ ‫ָ' ‪,‬ה ְצר ְ‬‫ְאיל ְ‬
‫‪5‬ת ֵמ!ז ו ֵ‬ ‫!כֵ‪ַ :‬ה ְמ ָ ַכת ַח ָ‬
‫וְ!מנָ ָה ֶע ֶ(ר‬ ‫!ביו‪ְ .‬‬ ‫ְ‪ִ /‬ענְ יַ‪ַ :‬ה ֵ‪ְ ִ ֶ :‬הית <ָדל ֵאינ אכֵל ַעל ‪ְ ,‬ל ָח‪ִ :‬‬
‫יה ִ‪/‬י ַה ֶ‪ַ 7‬פע ַה ָצ ִר ְי' ָל ֶה ‬ ‫ֲ( ֶ‬ ‫ְס ִפירת ַע ְצ ָמ‪ֵ :‬אינָ ְצ ִריכת ְל ַמע ֵ‬
‫ֶא ְצל נִ ְמ ַ ְ' ָל ֶה ְ ַה ְת ָמדָה ֵמ ֵאת ָה ֵאי‪ :‬ס‪2‬‬ ‫יד‪ַ :‬על ָע ְמ ָ ְ‪ֶ "7ֶ /‬‬ ‫ֲמ ָ‬
‫ְל ַהע ִ‬
‫ֶ' ָל ֶה ‬ ‫‪,‬ר ָ' רָע‪ ,‬וְ ֵאי‪ :‬צֹר ְ‬ ‫ֱמר ) ְ& ִה ִ;י ה' ה'( לֹא ְיג ְ‬ ‫ִ‪/‬י ְ ֶע ֶ(ר ְס ִפירת ֶנא ַ‬
‫ָאי ֶ ֵה‪ִ :‬מ ְ ִחינַת ַה"ְ ָמת‬ ‫ֲ(ה‪ַ ,‬מה ֶ ֵאי‪ְ "ִ ַ :/ֵ :‬בר ִ‬ ‫ְל ִת*‪ַ :‬על י ְֵדי ַמע ֶ‬
‫!מנָ ‬ ‫ֲ(ה ְו ִת*‪ַ .:‬ה ְ‬ ‫ָבי טב וְ רַע ֶ ְ) ִר ִיכי‪ַ :‬מע ֶ‬ ‫וְ לַח‪ֵ ֶ C‬ה ְמעֹר ִ‬
‫ְל ‬ ‫ָאי ‪ ,‬נִ ְר ֶאה ַחס ו ָ‬ ‫‪0‬חרֶת ו ְִהיא‪ִ"ֶ /ְ ,‬גְ ָרע ֶ ַפע ֶאל ַה"ִ ְבר ִ‬ ‫ִ ְב ִחינָה ֶ‬
‫ֱמר‬ ‫ָכ‪ֶ :‬נא ַ‬ ‫יעי‪ֶ ָ :‬ה ‪ ,‬ל ֵ‬ ‫מעט ְיכ ֶֹלת ְ ֶע ֶ(ר ְס ִפירת ֶ ֵאינָ‪ַ :‬מ ְ ִ‪ִ A‬‬ ‫‪,‬ל ָה ִ‬ ‫חְ‬
‫ב ֵה ֶפ ְ' ) ְ& ִה ִ;י ס"א( ְ&נ עֹז ֶל ֱאל ִֹהי ‪:‬‬
‫ָד ָ' ֶ& ִי‪ְ ,‬‬ ‫) ְב ִָרי ל"ב י"ח( צר יְל ְ‬

‫ַצמ ָרִיא ְונ ִָקי‪ָ ,‬חפֵ‪ C‬הא‬ ‫‪0‬חרֶת ִ‪/‬י <ַ ִא ָה!דָ ְע ְ‬ ‫וְעֹוד ִס ָה ֶ‬
‫ַצמָ‪ְ :‬נִר ִאי ִ‪ְ /‬ביָכל‬
‫ֹ!רי ְ‪ִ /‬פי ְ<ד‪ָ;,‬ת וְלָכֵ‪ַ ַ< :‬ה ְ‪ִ D‬פירת ע ְ‬ ‫יו י ְִהי ְמפ ִ‬
‫ֶ ַ‪ְ .‬ל ָ‬
‫‪*,‬נִי ‪ְ ,‬וזֶה ְ&נ עֹז ֶל ֱאל ִֹהי ‪,‬‬ ‫ָאי ִ ְל ִ&י ְמת ָ‬ ‫ַצמָ‪ַ ֶ /ְ ,:‬ה" ְִבר ִ‬
‫ֲלי ‪ ,‬הֵ‪ְ :‬ע ְ‬
‫ח ִ‬
‫יית‪:‬‬ ‫ֲר ְ ָ' ֶא ְת ָ‪!A‬ר‪"ִ /ַ ,‬זְ‪ָ/‬ר ְל ֵעיל‪ ,‬וְ נִ ְת ָ ֵאר ְ ֵא ָלה ַה ְ‪ִ 7‬ל ִ‬‫ָאל א ֶ‬
‫י ְִ(ר ֵ‬

‫!ד ֶא ָחד י ְִהיֶה ‪/‬לֵל ָ‪/‬ל‬ ‫הּנֵה ַל ִ‪D‬ת ַה ִ"ז ְָ‪/‬רת ‪,‬ה ְצר ְ‬
‫ַ' ִל ְברֹא ָ‬ ‫וְ ִ‬
‫המא‬
‫קר ‪ָ/‬ל ָהעלָמת ַ‪ ִ"/‬זְ ‪ָ/‬ר ְל ֵעיל ַעד ְ& ָ‬ ‫ֱצ ִלי ֵ‬ ‫ָאי ְו ַה ֶ"א ָ‬
‫ַה"ִ ְבר ִ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ב'‬ ‫שערי‬ ‫קו‬

‫‪5‬תר ָקרב ְל ַק ָ ַלת ַה ֶ‪ַ 7‬פע ֵמ ָה ֶע ֶ(ר ְס ִפירת‪ ,‬וְ !ז‬ ‫‪0‬ר ָעא‪/ִ ,‬י הא ַה ֵ‬ ‫ְ ְ‬
‫מ ֶ‪ֶ ".‬אל‬ ‫י' ַה ֶ‪ַ 7‬פע ִמ‪ָ :‬ה ֶע ֶ(ר ְס ִפירת ֵא ָליו‪ִ ,‬‬ ‫ַמ ִ ְ‬ ‫ֲ(יו י ְ‬‫ְ ִת*‪ַ :‬מע ָ‬
‫מ ֶה‪ֶ :‬אל ַה ְ* ִל‪A‬ת‪/ְ ,‬דֵי ֶ‪ְַ 5‬ת ֵ*‪ֵ :‬מ ֶה ַמה ֶ ֶא ְפ ָר ְל ִה ְת ָרֵר‬ ‫!כי ֵ‬ ‫ַה ַ‪ְ .‬ל ִ‬
‫עלמת ַע ְצ ָמ‪ֵ ֶ :‬ה‪:‬‬ ‫מ ֶה‪ֶ :‬אל ָה ָ‬ ‫ֵצר ָהרַע‪ֵ ,‬‬ ‫ְ‪/‬מ ֶ‪ְִ 5‬ת ָ ֵאר ְ ִע ְניַ‪ַ :‬ה‪ֶ 5‬‬
‫ֶח ָטא ְמ ַק ְל ֵקל‬
‫וְא ַחס וְ ָל י ְ‬‫על ‪ִ ,‬‬ ‫<פ ִני ֶל ‪ָ/‬ל ע ָל וְ ָ‬ ‫ְה ָ‬‫ֵלי ו ַ‬ ‫ַה‪ִ /‬‬
‫על ַה ָ‪ָ 7‬פל‬ ‫ֶ' ְ ִרי‪0‬ת ָה!דָ ָ ָ‬ ‫עלמת‪ַ ,‬ו ֲהרֵי נִ ְת ָ ֵאר ַ‪ֶ3‬ה צֹר ְ‬ ‫ָ‪/‬ל ָה ָ‬
‫ֵצר ָהרַע‪:‬‬‫בי ֶ‬
‫ֵצר ַה‪9‬ב ְ‬ ‫בי ֶ‬
‫ֶפ ְ‬ ‫ְג‪ 2‬וְ נ ֶ‬

‫‪,‬כרָח הא ִ ְב ִר‪ָ5‬ת‬ ‫ֵצר ָה ַרע‪/ִ ,‬י מ ְ‬ ‫רבה ַל‪ֶ3‬ה ְ ִענְ יַ‪ַ :‬ה‪ֶ 5‬‬‫וְעֹוד ִס ָה ְק ָ‬
‫ֵחי ַה ‪ְ .,‬כרָח ְ ָט ֳה ָרה‪ ,‬וְ גַ הא‬ ‫הליד ָנִי וְ ֶל ֱאכֹל ְו ַה‪ֹ/‬ל ַ ֶה ְכר ִ‬ ‫!ד ְל ִ‬ ‫ָ ָ‬
‫ֶ'‬
‫ַ‪ֶ ָ 7‬ה ְלצֹר ְ‬ ‫על ְל ַה ְמ ִ ְי' ַה ֶ‪ַ 7‬פע ַה ִ‪ְ .‬ת< ֵ‬ ‫על וְ ָ‬ ‫‪,‬כרָח ְלכָל ָ‬ ‫מְ‬
‫ֵלי ‪/ִ ,‬י ֵה ‬ ‫עלמת ַע ְצ ָמ‪ ,:‬וְל ֵלא ֵה ‪ ,‬לֹא י ְִת ַק‪ְ5‬מ ַה‪ִ /‬‬ ‫ֵלי ֶ ֵה ָה ָ‬ ‫ַה‪ִ /‬‬
‫ַ ִ*י ֵמ ֶה ְו ֵה ַע ְצ ָמ‪ִ :‬מ ְ‪ַ /‬לל ַמ ְדרֵגת ַה ְ ִרי!ה ְו ָה ֵב‪ :‬זֶה ְמאֹד‪ְ .‬ונ ְִמ ָצא‬
‫ֲ(יו‬ ‫עלמת וְ ֶ ֵה‪ :‬י ְַס‪ְ5‬עה ְ ַמע ָ‬ ‫!ד י ְִהיֶה ‪,‬מ ְר ָ‪/‬ב ִמ‪ָ/‬ל ָה ָ‬ ‫ַ' ֶ ָה ָ‬
‫ִ‪/‬י ‪,‬ה ְצר ְ‬
‫ָד ְל ַה ְמ ִיכ‪.‬‬ ‫וְל ֶה ‪/ִ ,‬י ֵה ְל ַב ָ ֵאי‪ַֹ / :‬ח ְי ָ‬ ‫ְל ַה ְמ ִ ְי' ַה ֶ‪ַ 7‬פע ל ָ‬
‫מ ַק ְ ִלי עֹנֶ‬ ‫עלמת ִמ ְת ַק ְל ְק ִלי ְ‬ ‫חטא‪ָ/ ,‬ל ָה ָ‬ ‫!ד ֵ‬ ‫וְל ֶכ‪ָ ֶ /ְ :‬ה ָ‬
‫ָ‬
‫ַע‪ :‬לֹא ִס ְ‪5‬עה‪ ,‬וְ ָה ֵב‪ :‬זֶה ְמאֹד‪ְ .‬וזֶה סד‬ ‫מעט ֶ ַפע ְ ַע ְצ ָמ‪ :‬י ַ‬ ‫ִ‬
‫יתר ִמ ָ‪/‬ל‬ ‫וְ ָה ִר ְ ָעה ‪ָ /ֶ B;ָ /,‬ע ָ‪ְ &ִ :‬כ ֶלה ִל ְהית ַה ְ* ִל‪A‬ת ִס ַת ַה ְח ֵטא ֵ‬
‫ֱמר ) ְ ָב ִרי ‬
‫!מנָ ַה‪9‬ב ַה"ִ ְברָר ֵמ ֶה ָעלָיו ֶנא ַ‬ ‫ַה ְ‪!7‬ר ָלכֵ‪ :‬ענְ ָ <ָדל‪ַ .‬ה ְ‬
‫ֵצר ָהרָע‬ ‫י' ְכָל ְל ָב ְב ָ'‪ְ ִ ,‬נֵי י ְָצרֶי ָ'‪/ִ ,‬י <ַ ַה‪ֶ 5‬‬ ‫ְ!ה ְב ָ& ֶאת ה' ֱאל ֶֹה ָ‬
‫ו' ה' ( ו ַ‬
‫ֱמר‬‫‪ַ '0‬ה ְ‪A‬ס ֶֹלת ֶ ֶהא ‪,‬מ ְכרָח ִל ְהית רָע ָע ָליו ֶנא ַ‬ ‫יכַל ְל ִה ְת ָרֵר‪ְ ,‬‬
‫) ְ& ִה ִ;י ס"ח ג'( ְ‪ִ /‬הנְ ֹ‪ָ 2‬ע ָ‪ִ :‬מ ְ‪A‬נֵי ֵא וגו'‪:‬‬
‫קז‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ב'‬ ‫שערי‬

‫קֹה ֶל ת‬
‫) ֶ‬ ‫ה רֵי נִ ְת ָ ֵאר ִ‪/‬י ָה ! ָד ָ‪/‬לל ִמ ָ‪/‬ל ָה ע ָל מת‪ְ ,‬ו זֶה ֶ ָ‪ /‬תב‬ ‫וַ ֲ‬
‫!ד ְ ַצ ְל ֵמ נ‬ ‫ֲ( ה ָ‬ ‫ֵאית א'( ַנ ע ֶ‬ ‫ה ! ָד ‪ְ .‬ו זֶה סד ) ְ ר ִ‬ ‫י"ד( ִ‪/‬י זֶה ‪ָ/‬ל ָ‬
‫עלמת‬ ‫ֲ(ה ִ ְל ‪ַ :‬ר ִי ִ‪/‬י ‪ָ/‬ל ָה ָ‬ ‫מת נ‪ְ ,‬ו זֶה ֶ ָ‪/‬תב ַנ ע ֶ‬ ‫ִ‪ְ /‬ד ֵ‬
‫!ד ְ ָכ ל ָהע ָל מת ִ‪/‬י‬ ‫ֲ(‪ָ5‬ת‪ְ ,‬ו !ז הא ‪ֵ /‬לל ֶצ ֶל ָ‬ ‫ִנ ְ ַ& ְ&פ ַ ע ִ‬
‫יחה ְ גַ‪ֵ :‬ע ֶד ‪:‬‬ ‫אית ב' ט"ו( וְ יַ"ִ ֵ‬ ‫ֲ( יו‪ְ .‬ו זֶה סד ) ְ ֵר ִ‬ ‫יכי ְל ַמ ע ָ‬ ‫‪ְ :;ָ /,‬צ ִר ִ‬
‫כ מ‬ ‫ֲ( ה‪ְ ,‬‬ ‫ב ִ‪ְ .‬צ ות לֹא ַ& ע ֶ‬ ‫ֲ(ה ַ‬ ‫ל ָ ְמ ָר‪ִ ְ ,B‬מ ְצ ות ע ֵ‬ ‫ְל ָע ְב ָד‪ְ B‬‬
‫!ד ‬ ‫ֶ ָ‪ /‬תב ) ָ ה' ( ִ‪ /‬י לֹא ִה ְמ ִט יר ה' ֱא ל ִֹהי ַעל ָה !רֶ‪ְ ,C‬ל ִס ַת ִ‪ /‬י ָ‬
‫ָ!(י ְ ָב ַר י ְ ִפי ָ'‬ ‫‪ִ 0‬י ‪ַ :‬ל ֲעבֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה‪ְ .‬וזֶה סד ) י ְַ ְעיָה נ"א ט"ז( ו ִ‬
‫ֲ(יו‬ ‫יתי ָ' ִל ְנ טֹ ַע ָ ַמ ִי וגו' ִ‪/‬י ָה! ָד ַעל ְי ֵד י ַמע ָ‬ ‫ב ֵצ ל י ִָדי ִ‪ִ Dִ /‬‬‫ְ‬
‫יס ָד ‪ְ :‬ו ִנ ְמ ָצא‬
‫ַ‪ַ 7‬מ ִי ְו ָל ! ֶר ‪ַ ,C‬ו ֲה ֵר י הא ְ‪ִ /‬א ; ְנ ָט ָע ‪ִ :‬ו ָ‬ ‫י' ַח‪ִ5‬י ל ָ‬ ‫ַמ ְמ ִ ְ‬
‫‪ֹ3‬ה ר ד" ח ובתקו" ז תס "ט (‬ ‫ת ינ ז"ל ) ְ ַה ְק ָ ַמת ַה ַ‬ ‫!מר ַר ֵ‬ ‫‪ &0‬ה ְ‪ /‬מ ֶ ְ‬ ‫ִ‪ /‬י ִע ִ‪.‬י ָ‬
‫‪&0‬ה ְמ ַק ‪: ֵ5‬‬‫‪;ִ ֶ 2&ָ ,‬י‪ֲ ,‬א ִני ֵר א וְ ָ‬

‫תינ ז"ל‬ ‫!מר ַר ֵ‬ ‫»‪ d‬לֹא י ְִק ֶה ְ ֵעינֶי ָ' ִענְ יַ‪ַ :‬ה ְ"ב!ה ְ‪/‬מ ֶ ְ‬ ‫‪z«ÚÓ≈e‬‬
‫ל ָד ְב ָקה ‪ ָ ) ,‬י' כ'( ב ִ& ְד ַק‪/ִ ,‬י ַה" ִָביא ִמ ְת ַ ֵק‬
‫ַעל ) ְ ָב ִרי י"א כ"ב( ְ‬
‫ְה ֶ‪ַ 7‬פע ַ ַ& ְח&נִי ‪/ְ ,‬מ ֶ ָ‪ַ /‬תב‬‫ַ' ַעל י ְֵדי ַה ְמ ָ ַכת ַה ְ"ב!ה ו ַ‬‫ַ ֵ‪ 7‬י ְִת ָר ְ‬
‫ימא‪/ִ ,‬י ֲהרֵי זֶה‬ ‫ָכה‪ְ .‬ו ֵאי‪ :‬זֶה ֵ& ָ‬
‫הרמב"‪ :‬וְ כָל ַה ְ‪ָ .‬פ ְר ִי זִ ְכרנָ ִל ְבר ָ‬
‫נִ ְת ָ ֵאר ִ‪/‬י ֵאי‪ :‬אר ָבק ִע אר ָה ֶע ֶ(ר ְס ִפירת ְ‪/‬מ אר ַמ ְח ַצב‬
‫וְ‪ַ &0‬ה ְ ֵב ִקי בה' ֱאל ֵֹהיכֶ ַח‪ִ5‬י ‬ ‫ַה"ְ ָמת ִ‪/‬י זֶה סד ) ְ ָב ִרי ד' ד'( ֶ‬
‫‪ֶ ;,‬כ ַה‪: 5‬‬ ‫‪ְ/‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ג'‬ ‫שערי‬ ‫קח‬

‫‪:ȃ‬‬
‫‪LȃÏM‬‬
‫‪¿ «‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫‪:‰»‡e·¿p«‰ È≈·¿k«Ú¿Óƒa‬‬

‫ַ א‪ִ ,‬ל ְהית‬ ‫ָקל הא הֱית ָהדָ ִמ ְתנ ֵ‬ ‫ד ִי נ ֵ‬ ‫הּנֵה נִ ְת ָ ֵאר ַ ַ ַער ַה ֵ‬ ‫ִ‬
‫ֲ'יו‪ָ .‬ע ָלה ְ ָי ֵדינ ִמָל‬‫לֵל ָל ָהעלָמת וְ ‪$‬כ‪ִ "ָ#‬מ ְת ַ! ְר ְנ ִסי ַעל ְידֵי ַמע ָ‬
‫על ְ ֵדי ְל ַהי ְִ‪-‬יר ָהדָ‬ ‫ַחת ְל ִה ָ‪ֵ /‬צא ָ ָ‬ ‫‪$‬כר ַ‬ ‫*ד ַר ָ א ַה‪ ְ1‬בה מ ְ‬ ‫זֶה ִי ְ‬
‫ְ‪-‬ל‬ ‫ַמ ִ‪ְ -‬י‪ַ -ֶ 5‬פע ְלכָל ָהע ָלמת ְולֹא י ְִת ַ ְ‪2‬ל ַחס ו ָ‬ ‫ֲ'יו ְל ֶ‪ְ 6-‬‬
‫ְל ַת ֵ" ַמע ָ‬
‫ָ‪-‬י‬‫כמ ֶ‪ָ -‬תב ) ִא‪6‬ב ל"ג ט"ו( ַ חֲל ֶחזְ י" ַל ְי ָלה וגו' ז י ְִג ֶלה אֹ ֶז" ֲאנ ִ‬ ‫ְ‬
‫ַ ינ‬
‫ֲ'ה וגו'‪ .‬וְ ִא‪ #‬לֹא ָ‪ְ -‬ר ָתה נְ בה ַעל מ ֶֹ‪-‬ה ר ֵ‬ ‫ד ַמע ֶ‬ ‫וגו' ְל ָה ִסיר ָ‬
‫עלמת‪ְ ,‬מ‬ ‫ֶמת ָה ָ‬ ‫הריד ;רָה ִמ" ַה ָ ַמיִ ַה ְ‪ַ /‬ק‪ֶ 6‬‬ ‫ָע ָליו ַה ָל וְ ִ‬
‫ימ ָו ַל ְילָה ‪$‬חת ָ‪ַ -‬מיִ וָרֶ< לֹא‬ ‫יתי ָ‬ ‫ֶ‪ָ -‬תב )י ְִר ְמיָה ל"ג כ"ה( ִא לֹא ְ ִר ִ‬
‫ַר נִ ְמ ְ‪-‬כ * ֲחרָיו ָל‬ ‫בד ְ‬ ‫ָבי ַחס וְ ָ‪-‬ל‪ְ .‬‬ ‫ֶחר ִ‬
‫עלמת נ ְ‬ ‫ָ' ְמ ִ;י‪ָ ,‬הי ָה ָ‬
‫ֵיה ְ ָח ְכ ַמת ַה;רָה‬ ‫ל ָה ִאיר ֵעינ ֶ‬ ‫יאי ְל ַהי ְִ‪-‬יר ֶאת ָה ָע ְ‬ ‫ַה‪ִ ְ1‬ב ִ‬
‫ָה‪:‬‬ ‫רח ַה ֶֹד‪ַ -‬ה ִ‪ְ /‬ת ַל ֵ ‪ֶ -‬‬ ‫יה ַעל י ְֵדי ַ‬ ‫סדת ָ‬
‫ֶ‬ ‫ב‬‫ְ‬

‫ָקל‬
‫ָחי ְל ִה ָ‪ֵ /‬צא ָ עלָ ו ְָד ָבר נ ֵ‬ ‫ָא ִי ַה ְ‪1‬בה ַ‬
‫וְרח ַה ֶֹד‪$ -‬מ ְכר ִ‬ ‫נִ ְמצ‬
‫מנָ ִ ְהית‬ ‫ָ‪ .5‬וְ ְ‬
‫ָ‪-‬י ְראיִי" ְלכ ְ‬ ‫ִ‪ְ /‬צא ֲאנ ִ‬ ‫מנָ ִ ְתנַאי ֶ‪ָ 6-‬‬‫*‪ְ 5‬‬
‫הא‪ְ ,‬‬
‫ָכ" ְנ ָב ֵאר א ֶֹפ" ָה ִעב ַה>ֶה‪:‬‬
‫גמה הא ֵמ ַה ִ‪ְ 1‬מנָע‪ ,‬וְ ל ֵ‬
‫ֶפ‪ָ !ְ -‬‬
‫ַה‪ֶ 1‬‬

‫ֶדת ֶאל ָהדָ‬ ‫רח ַה ֶֹד‪ִ -‬מ ְתערֵר ָלר ֶ‬ ‫הּנֵה ִ ְהית ַה ֶ ַפע ֶ‪-‬ל ַ‬ ‫ִ‬
‫ֲ‪ ֵ 5-‬י"‬
‫ֵצר ָהרַע הא ?רֵ ָמ ַס ְ‪ 5‬ח ְ‬ ‫חטא‪ִ ,‬ה‪ֵ1‬ה ַה‪ֶ 6‬‬
‫ִל ְ‪-‬רת ָעלָיו וְ י ְִהיֶה ֵ‬
‫רח ַה ֶֹד‪ ,-‬וְ זֶה ֶ‪ָ -‬תב )י ְַ‪ְ -‬ע ָיה נ"ט ב'( ִי ִא‬
‫ֶפ‪ַ -‬ה ִ@ ְכ ִלית ֶאל ְמקר ַ‬ ‫נֶ‬
‫קט‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ג'‬ ‫שערי‬

‫רח ַה ֶֹד‪- -‬רָה ָעלָיו‪ ,‬וְ זֶה ַעל‬ ‫ְאי" ַ‬ ‫ֲונתיכֶ ָהי ַמ ְב ִ‪ִ A‬ילי וְג' ו ֵ‬
‫ע ֵ‬
‫ֶפ‪ַ -‬ה ִ@ ְכ ִלית ַ ִ‪1‬זְָר ַ ֵח ֶלק ִרא‪:"-‬‬
‫ֲבירת שס"ה ַה!גְ ִמי ַ ‪ֶ 1‬‬ ‫ְידֵי ע ֵ‬

‫ֲ'ה‪,‬‬‫ֲמת ֶח ְסר" ֵאיז ִמ ְצ ָוה מרמ"ח ִמ ְצות ע ֵ‬ ‫ּגַם ִא י ְִהיֶה ַה ְ!גָ ֵמח ַ‬
‫ֶפ‪ַ -‬ה ִ@ ְכ ִלית ִ ְהית‬ ‫ִה‪ֵ1‬ה הא ַ ַעל מ ו ְֵאי" ֶ‪ַ -‬פע ֶע ְלי" ִנ ְמ ַ‪ֶ 5ְ -‬אל נ ֶ‬
‫ֶפ‪-‬‬‫מנָ ִא ַה ְ!גָ י ְִהיֶה ְל ַמ ָ‪2‬ה ַ ‪ֶ 1‬‬ ‫ב ַעל מ‪ ,‬וְ ְ‬ ‫ֵאיזֶה ֵא ֶבר נִ ְ‪ָ -‬חת ַ‬
‫ֶפ‪ַ -‬ה ַח‪ָ6‬ה‪ ,‬א ִמ ְ!נֵי ַמ ֲאכָלת אֲסרת‬ ‫ְסדית ִמ ְ!נֵי ִמ‪A‬ת רָעת ֶ‪ֶ 1 ַ -‬‬ ‫ַה‪ִ 6‬‬
‫ַ‪6‬צא ַ >ֶה‪ ,‬ז לֹא י ְִהיֶה ַֹח ַ; ְח;"‬ ‫‪B‬מ ַחת ו ְֵכ" ָל ֵ‬ ‫ֶפ‪ַ -‬ה ַ‬ ‫ַה ְ‪ִ ְ -ַ /‬צי נ ֶ‬
‫ֲ'ה ָמ ַס ְ‪ַ 5‬מ ְב ִ‪A‬יל ָ‪ -‬וְ ֵאי"‬ ‫ִמ ְתערֵר ְל ַה ְמ ִ‪ְ -‬י‪ַ 5‬ה ֶ ַפע ָה ֶע ְלי" וְ ַנע ָ‬
‫עלה ִמ ְ‪ַ #‬מ ָ‪2‬ה ְל ַה ְמ ִ‪ְ -‬י‪ַ 5‬ה ֶ ַפע ִמ ְ‪ַ #‬מ ְע ָלה ְל ַמ ָ‪2‬ה‪:‬‬
‫עררת ַ; ְח;" ֶ‬ ‫ִה ְת ְ‬

‫ָא ִי ַ ָ‪/‬ה ִמינֵי ָמ ַס ִי ֵה"‪ִ ,‬א ָמ ַס ְ‪ֵ 5‬י" נֶפֶ‪ַ -‬ה ַ‬
‫‪B‬מ ַחת‬ ‫נִ ְמצ‬
‫‪B‬מ ַחת‪,‬‬
‫ֲ‪-‬ר ָֹח ֵה ַ ‪ֶ1‬פֶ‪ַ -‬ה ַ‬ ‫ֲכלת אֲסרת א ֶ‬ ‫ַע" ָ!גַ ְ ַמא ָ‬ ‫ל ַמ ְע ָלה י ַ‬
‫ְ‬
‫עררת‬ ‫ֲברת ַה ָ את ַעל ְידֵי ַ; ֲאוָה ו ְִה ְת ְ‬ ‫וְ ִא ֵה ְ ִמ‪A‬ת רָעת א ַ ע ֵ‬
‫ֶפ‪-‬‬‫ֲברת ִ‪ A‬ר ָ ִאי ִמ‪ֶ 1‬‬ ‫!גמת ָ ‪ ,C‬וְ ִא ֵה ע ֵ‬ ‫ֶפ‪ַ -‬ה ַח‪ָ6‬ה ֵה ְ‬ ‫נֶ‬
‫כ ָבר‬
‫ֶפ‪ַ -‬ה ִ@ ְכ ִלית‪ְ ,‬‬ ‫ַה ְ‪ַ /‬ד ֶ רֶת‪ְ ,‬ו ִא ֵה ְ ַמ ְח ָ‪ָ -‬בה וְ ִה ְרהר !גֵ ַ ‪ֶ 1‬‬
‫ָטי ֶ‪ֶ -ֵ6-‬אל‬ ‫ָמי ֵאינָ ַרק ְ את ַה ִ‪1‬יצ< ַה ְ!ר ִ‬ ‫נִ ְת ָ ֵאר ִי ָל ַה ְ!ג ִ‬
‫על ְו ָה ֵב" זֶה‪.‬‬‫על וְ ָ‬ ‫בכָל ָ‬ ‫מ ְד ֵרגָה ְ‬‫ֶפ‪ַ -‬ה ִהיא ְ כָל ַמ ְד ֵרגָה ַ‬ ‫ַה‪ֶ 1‬‬
‫ֶתת ְנ ִטי ַעת ַה ֶ‪1‬פֶ‪ַ -‬ה> ִמ?‪ָ D‬ה ִאילָ"‬ ‫נִכר ֶ‬
‫ָמי ְ‬ ‫וְל ְפ ָע ִמי ְ ִה ְת ַח>ֵק ַה ְ!ג ִ‬‫ִ‬
‫ַה‪ְ ִ1‬ק ָרא אר ַמ ְח ַצב ַה‪-ָ ְ1‬מת ַעל ְידֵי ָמ ַס ְ‪ַ 5‬ה‪ ִ1‬זְ ָר ַה ַ‪ְ /‬ב ִ‪A‬יל‪ .‬וְ זֶה סד‬
‫ֵיה ְקריִי ֵמ ִתי‪:‬‬ ‫ַ תינ ז"ל ) ְ רָכת י"ח‪ָ (:‬ה ְר ָ‪ִ -‬עי ְ ַח‪ֶ 6‬‬ ‫מר ר ֵ‬ ‫ַמה ֶ‪ְ -‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ג'‬ ‫שערי‬ ‫קי‬

‫‪B‬מ ַחת‬‫ָמי ָ‪ִ -‬וי" ִי יֵ‪!ְ -‬גָ !גֵ ַ ַ‬ ‫ָר נִ ְת ָ ֵאר ִי לֹא ָל ַה ְ!ג ִ‬ ‫ּו ְכב‬
‫רח‬
‫מנָ ְל ִענְ יַ" ַה ְמ ָ‪ַ -‬כת ַ‬ ‫וְ יֵ‪ַ ַ -‬ח‪ָ6‬ה וְ יֵ‪ְ ִ -‬מ ַד ֶ רֶת ְויֵ‪ְ @ִ ַ -‬כ ִלית‪ַ .‬ה ְ‬
‫ַה ֶֹד‪ֵ -‬יוָ" ֶ‪!ְ -ֵ6-‬גָ ְ כָל ָמק ֶ‪ְִ 6-‬היֶה ֵאינ יָכל ְל ִה ָ‪ָ ְ 5ְ -ֵ /‬לל‪,‬‬
‫ְככית ְל ָבנָה נְ ִק‪ִ6‬י ִמָל‬‫ֵגתיו ז ִ‬ ‫י‪ְִ 6-ֶ 5‬הי ָל ַמ ְדר ָ‬ ‫ָכ" ַה ָ א ִל ַ‪ֵ 2‬הר ָצ ִר ְ‬ ‫וְ ל ֵ‬
‫ֱמר‬‫ֶפ‪ .-‬וְ זֶה ֶ‪1ֶ -‬א ַ‬ ‫ֵצר ָהרַע ַה ְ‪/‬עֹ ָרב ְ ָכל ַה ַ‪ְ /‬דרֵגת ֶ‪-‬ל ַה‪ֶ 1‬‬ ‫ֶח ְל*ת ַה‪ֶ 6‬‬
‫יברֵי‬‫ֶי‪ֵ 5‬מ ַעל ר ְַג ֶלי ָ‪ְִ 6-ֶ ,5‬הי ָל ֵא ְ‬ ‫ַ ינ ע"ה ) ְ‪-‬מת ג' ה'( ָ‪-‬ל ַנ ֲעל ָ‬ ‫ְלמ ֶֹ‪-‬ה ר ֵ‬
‫יה ַה ִ‪1‬ז ְָ ִרי ז ִַי ִמ ְ ִלי ִסיג ְוח ֶֹמר‬ ‫ֵגת ָ‬
‫?פ וְ כֹחת נ ְַפ‪ ְ -‬כָל ַמ ְדר ֶ‬
‫ִ ֵאר ‬ ‫ָעכר ְ ָלל‪ְ 1ִ ַ ,‬ז ָר ְ ֵס ֶפר ַה ִ;נִ י‪) ,‬עי' ְ ִת" י"ב ְב ִתיק" כ"א( וְ לֹא י ָ‬
‫‪$‬כרָח‬ ‫‪$‬ברָר ֶ‪-ֶ , -‬הא ַה‪ְ /‬‬ ‫זל ִתי ֵח ֶלק ַה‪2‬ב ַה‪ְ /‬‬ ‫ֵצר ָהרַע ְלָל ָ‬ ‫ֲמת ַה‪ֶ 6‬‬
‫‪$‬זה ַ‬
‫ֶפ‪ֶ -‬אל‬ ‫ְל ִק‪ַ 6‬ה?‪ְ ִ D‬ל ַבד‪ ,‬וְ ז ֵאי" ְמ ַע ֵב ְל ַה ְב ִ‪A‬יל ֵ י" ֹחת ַה‪ֶ 1‬‬
‫רח ַה ֶֹד‪ ְ -ֶ -‬אר‬ ‫ְמקרָ‪ ְ C‬אר ַמ ְח ַצב ַה‪-ָ ְ1‬מת ַה ָ‪ֵ A‬בק ֶאל ְמקר ַ‬
‫ָה ֶע ֶ'ר ְס ִפירת‪:‬‬

‫ֵי נִ ְת ָ ֵאר ִי ַעל ְידֵי ַה ְ!גָ ?רֵ ְ‪;ַ -‬יִ רָעת‪ָ .‬ה ִרא‪-‬נָה ֶ‪ֵ -‬אי"‬ ‫ֲהר‬
‫רח ַה ֶֹד‪ְ ,-‬ו ַעל ְידֵי ֵ"‬
‫‪-‬קת ְרצ" ַה ַ; ְח;" יָכל ַלעֲלת ַעד ְמקר ַ‬ ‫ְ; ַ‬
‫ֶלי" ֵאינ יָכל ְל ִה ְת ַ! ֵט ַעד ַה ַ; ְח;" וְכָל זֶה‬ ‫רח ַה ֶֹד‪ָ -‬הע ְ‬ ‫?ַ ַ‬
‫ֵח ַעל‬ ‫ֲ'ה ְ ֶה ְכר ַ‬ ‫ֵמת ַה ְ!גָ ַנע ֶ‬
‫מנָ ְ?ר ַ‬‫ֲמת ָמ ַס ְ‪ָ 5‬העֲונת ַ‪ ִ1‬זְ ָר‪ְ .‬ו ְ‬ ‫ֵמח ַ‬
‫*‪/‬י< ַ ?‪D‬‬ ‫‪A‬מ ַה ִ‪ְ /‬ת ַק ְ ִרי ֶק ֶ‪-‬ר ִ‬ ‫ֶפ‪ַ -‬ה ֵ‬ ‫ְידֵי ֹחת ִ‪ ְ D;-‬ג‪ D‬נ ֶ‬
‫מנָ ֵאי"‬ ‫יה‪ְ .‬‬ ‫ֹחת ָ‬
‫ֶפ‪ ְ -‬כָל ִמינֵי ֶ‬ ‫!ע ֶלת ַה‪ֶ 1‬‬ ‫ַע ְצמ ִי הא ְ ִלי ֶ‪ֶ -‬‬
‫‪B‬מ ַחת וְ יֵ‪ַ ַ -‬ח‪ָ6‬ה‬ ‫ֶפ‪ִ -‬נ ְמ ָצאת ְ כָל ְ!גָ ִי יֵ‪!ְ -‬גָ ַ ַ‬ ‫ָל ֹחת ַה‪ֶ 1‬‬
‫‪A‬מ ֶמת‬
‫ֶפ‪ַ -‬ה ֶ‬ ‫ֲבל ֹחת ַה‪ֶ 1‬‬ ‫וְ יֵ‪ַ /ְ ַ -‬ד ֶ רֶת וְ יֵ‪ְ @ִ ַ -‬כ ִלית ַ‪ ִ1‬זְ ָר ְל ֵעיל‪ .‬א ָ‬
‫וְ כֹחת ַה?‪ D‬נִ ְמ ָצ ִאי ְ כָל ִמינֵי ְ!גָ ֶ‪ ְ -‬עלָ‪:‬‬
‫קיא‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ד'‬ ‫שערי‬

‫‪:ȃÚȃ·¿¯»‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫‪:υ„»b ¯evƒ˜¿a ‰»‡e·¿p«‰ È≈‡»¿˙ƒa‬‬

‫מ ַחת‪ ,‬וְ יֵ ַ ַחָה‪ ,‬וְ יֵ‬ ‫ֶפ ַה ַ‬ ‫ָמי גְ ִמי ַ ֶ‬ ‫»¯ נִ ְת ָ ֵאר ֵֶ ְג ִ‬ ‫‪·¿k‬‬
‫('‪ִ ,‬א ֵ)‪ָ ,‬צ ִר ְי‪ִ +ְ %‬ח ָ'ה‬ ‫ֵ‪ֶ %‬את ) ָ‬ ‫ַ ְ" ַד ֶרֶת‪ְ ,‬ויֵ ַ ִ‪ְ $‬כ ִלית‪ ,‬וְ ָצ ִר ְי‪ְ %‬ל ַז) ְ‬
‫ֲברת א ִמ‪0‬ת רָעת וְ לֹא יָ‪.‬ב‬ ‫ֶָ‪.‬ב ִ ְת‪ָ .‬בה ְ‪2‬מ‪.‬רָה ִמ ָ)ל ִמינֵי ע ֵ‬
‫ָהר ְל ַקֵ ָ)ל ַמה ֶ ֶא ְפ ָר ַ ְ‪ַ 4‬מ‪ַ ,‬ה‪ֶ4‬ה‬ ‫‪5‬חר ָ) ְ‪ִ %‬י‪ֵ 4‬‬ ‫ֵיה‪)ְ ,‬לָל‪ְ .‬ו ַ‬ ‫עד ֵאל ֶ‬
‫‪.‬ב ְפ ָרט ֵמ ֵא'‪ֵ ֶ .‬ה‬ ‫‪5‬רנ‪ֵ ְ .‬ח ֶלק ִרא‪ִ ,,‬‬ ‫ֲ‪7‬ה ְ)מ ֶ ֵ ְ‬ ‫מרמ" ח ִמ ְצות ע ֵ‬
‫ֲפ'‪ .‬י ֶא ָחד‪,‬‬ ‫‪.‬ב ַל ְילָה לֹא י ְִגרַע א ִ‬ ‫ִל ְק ַֹע ִע ִ‪+‬י ַל‪+‬רָה ַ ְ‬
‫‪.‬ל ַקֵ ִ ְר ַ)ת‬ ‫'תיו ְכָל י‪ְ ,‬‬ ‫ֵמה ָלֹ ְ‪ִ +‬פ ָ‬ ‫‪.‬ל ִה ְת ַ'ֵל ַ ַ) ָ‪.‬נָה ְל ָ‬ ‫ְ‬
‫ָטיו‪,‬‬ ‫ַה ָ"ז‪ ,‬וְ כָל ִמינֵי ְרָכת ַה ֶ ֱהנִי‪ַ ְ ,‬כ ָ‪.‬נָה‪ְ . ,‬ל ַכ ֵד ַה ַ‪ָ :‬ת ְכָל ְר ָ‬
‫יצית‬ ‫‪.‬ל ַקֵ ְק ִרי‪5‬ת ְ ַמע וְ ִצ ִ‬ ‫מ‪ֵ ְ %‬לב ָ ֵל‪ְ ,‬‬ ‫ֲ‪ָ )ָ %‬‬ ‫ְ;ה ְב ָ‪ְ +‬ל ֵרע ָ‬
‫‪.‬ל ַקֵ ו ַ‬ ‫ְ‬
‫ֶח ָטא ְ)לָל ְ‪ִ .‬מ ְצוָה‬ ‫ָהר ֶ'ֹא י ְ‬ ‫‪5‬חר ָ) ְ‪ִ %‬י‪ֵ 4‬‬ ‫'תיו‪ַ .‬‬ ‫‪.‬ת ִפ ִ'י‪ְ ִ ,‬ת ִפ ָ‬ ‫ְ‬
‫‪.‬ב ְפרָט ֵמ ֵא'‪ִ .‬מ ָ)ל‬ ‫ספ ִרי‪ִ ,‬‬ ‫ֲפ'‪ִ ְ .‬ד ְק‪.0‬קֵי ְ‬ ‫ֲ‪7‬ה ַוא ִ‬ ‫משס"ה לֹא ַ‪+‬ע ֶ‬
‫‪.‬מ‪,‬‬‫ָבי ִמיתת ֵית ִ‪0‬י‪ִ .,‬‬ ‫יתה ִידֵי ָ ַמיִ וְ ַח ֵ‬ ‫ָבי ִמ ָ‬ ‫ָבי ְ) ִרית‪.‬ת ְו ַח ֵ‬ ‫ַח ֵ‬
‫יחה‬ ‫‪.‬ב ְפרָט ֵמ ֵא'‪ֵ :.‬מ ְר ִכיל‪.‬ת‪ ,‬וְ ָל‪ָ ,‬ה ַרע‪ ,‬וְ ִ‪ָ 7‬‬ ‫ָהר‪ִ ,‬‬ ‫ְ;ר ַה ָ'א ִוי‪ִ ,‬י‪ֵ 4‬‬
‫‪.‬מ)ָל ִמינֵי‬ ‫‪.‬מ)ָל ִמינֵי ֶק ִרי‪ִ ,‬‬ ‫יצנ‪.‬ת‪ְ ,‬ו ִה ְס ַ‪)ְ +‬ל‪.‬ת ַ ֲערָית‪ִ ,‬‬ ‫ְ ֵט ָלה‪ ,‬וְ ֵל ָ‬
‫יתר ִמ‪,‬‬ ‫‪.‬ב ְ ִמירַת ַ ָת ֵ‬ ‫ֱמת‪ִ ,‬‬ ‫ֲפ'‪ֶ .‬א ֶ‬ ‫ב‪.‬עה א ִ‬ ‫‪.‬מ ְ‪ָ :‬‬ ‫ֵקר‪.‬ב ֶאל ַהִ ָ‪0‬ה‪ִ ,‬‬
‫ֶפ‬ ‫ָהר ִמ ָ)ל ִמ‪0‬ת ִ ְל ִ‪+‬י הֲג‪.‬נת ִ)י ֵה‪ְ ,‬מ ַזהֲמת ֶאת ַה ֶ‬ ‫ַה)ֹל‪ .‬וְ ִי‪ֵ 4‬‬
‫(ה‬ ‫ָ‪5‬סק ָ‬‫ֲר י ְִהיֶה ) ְ‬ ‫‪.‬ב ְפרָט ֵמ ַה ַ‪ֲ 2‬אוָה ַעד ָקצֶה ָה‪5‬חֲר‪ַ ,‬עד א ֶ‬ ‫ְסדית‪ִ ,‬‬ ‫ַה ִ‬
‫ֶיה‪ ,‬וְ ִת ְהיֶה (מ ְט ַ ַעת ַה ִ‪ְ :‬פל‪.‬ת ְ ִל ַמ ָ"‪,‬‬ ‫ַה ַ‪ְ +‬ח‪+‬נָה ֶ ַה)ֹל ָ‪ִ 0‬י‪ָ ,‬על ָ‬
‫‪.‬ב ֶח ְר ָ ה ְמ ַה ְמ ַג ְ‪ 0‬פ ְו ִי ְהי‪.‬‬‫ֲ ר לֹא י ְַר ִ‪ 2‬י ְ ִ‪ְ 7‬מ ָח ה ְמ ַה ְמ ַכ ְ ד ְ‬ ‫ַעד א ֶ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ה'‬ ‫שערי‬ ‫קיב‬

‫ֲפ ֶַה ַעל ְל ָחיָיו‪ִ ,‬י ֵאי‪ָ #ָ $‬בר‬ ‫מ ַה ַ ַעס א ִ‬
‫ֵיה ָ ִוי ְ ֵעינָיו‪ֵ .‬‬ ‫ְנ ֶ‬
‫ֲפ‬ ‫מ‪ַ $‬ה ַה ְק ָ‪ָ ,‬דה ְ ַת ְכ ִלית ָה*חֲר&‪ $‬א ִ‬ ‫י&תר ֵמ ַה ַ ַעס‪ִ ,‬‬‫רח ַה) ֶֹד ֵ‬ ‫ֵע ַ‬ ‫מ&נ ַ‬
‫מ‪ָ $‬ה ַע ְצבת ְ ַת ְכ ִלית ָה*חֲר&‪ִ ,$‬י ֵאי‪ $‬נְב‪.‬ה &רָה‬ ‫ִע ְנֵי ֵית&‪ִ .‬‬
‫ֲפ‬ ‫‪ַ /&0‬ע ְצבת‪ .‬וְ י ְִהיֶה ָ‪ֵ 1‬מ ַח ְ ֶח ְלק& א ִ‬ ‫ֶיה‪ִ ,‬מ ְ‬
‫ֲפ ַעל ָהרָאי ֵאל ָ‬ ‫ְלָל א ִ‬
‫וְ‪.‬ה ְב ָ‪ֶ 0‬את ה'‬ ‫ִ‪2‬רי‪ִ ָ $‬אי‪ָ $‬עלָיו‪ְ ,‬מ& ֶ ָתב ) ְ‪ָ #‬ב ִרי ו' ד'( ַ‬ ‫ְ ָ ָעה ֶ ִ‬
‫ע&סק ְכָל ֹח& ַ‪&0‬רָה‬ ‫*חר ָל זֶה י ְִהיֶה ֵ‬ ‫ֱאל ֶֹהי ָ‪ָ ְ /‬כל ְל ָב ְב ָ‪ /‬וְג&'‪ .‬וְ ַ‬
‫י&צר& ִ ְל ַבד‪ֲ ַ ֶ ְ .‬עסֹק ַ‪&0‬רָה‬ ‫רח ְל ְ‬ ‫ַחת ַ‬ ‫ַמרֵי ַלעֲ‪&1‬ת נ ַ‬ ‫ִל ְ ָמ‪ְ 7‬לג ְ‬
‫ ָ תב ) ְ‪ִ 0‬ה ִי קי"ט קס"ב(‬ ‫ב ִ‪ְ 8‬צו&ת י ְִהיֶה ָ‪ֵ 1‬מ ַח ַעד ָק ֶצה ָה*חֲר&‪ְ ,$‬מ& ֶ‬ ‫ַ‬
‫ַמ ִ ְי‪ַ ֶ /‬פע‬ ‫מ&צא ָ ָלל רָב‪ִ ,‬י ַעל י ְֵדי ֵ‪ $‬י ְ‬ ‫ָת ָ‪ֵ ְ /‬‬ ‫ָ‪. 11‬נ ִֹכי ַעל ִא ְמר ֶ‬
‫ַ‪ִ 0ָ /‬מיד ְכָל ֶרגַע ְל ִב ְל ִ‪0‬י‬ ‫ע&למ&ת‪ .‬וְ ִע ַ)ר ַהֹל הא י ְִר‪.‬ת& י ְִת ָר ְ‬ ‫ְכָל ָה ָ‬
‫ ָתב ) ְ‪ִ 0‬ה ִ י ט"ז ח'(‬‫ָ‪1‬י ַה ֵ; ֶנגֶד ֵעינָיו‪ְ ,‬מ& ֶ‬ ‫ֶח ָטא‪ ,‬וְ זֶה ַעל י ְֵדי ֶ ִ‬
‫יְ‬
‫ֲפ‬ ‫יתי ה' ְלנֶגְ ִ‪#‬י ָ‪ִ 0‬מיד‪ .‬וְ ַי ַכוֵ‪ְ $‬ל ַה ְד ִיק ַמ ְח ַ ְב‪ ,& &0‬לֹא י ְַפ ִסיק א ִ‬ ‫ִִ ִ‬
‫ל ָד ְב ָקה &‪ ,‬ב& ִ‪ְ 0‬ד ַק‪:‬‬ ‫ֶרגַע‪ ,‬וְ זֶה ס&ד ְ‬

‫‪:ȃ‬‬
‫‪LȃÓÁ¬«‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫‪:d»»È¿ƒÚ ‰«Ó ‰»‡e·¿p«‰ ˙eÎÈ≈‡¿a‬‬
‫‪ ‰≈pƒ‬נִ ְת ָ ֵאר ִי א&ר ֶא ָחד הא ְצרַת ‪.‬דָ ִמ ְת ַ‪;ֵ ,‬ט ְכָל ְ‬
‫*ר ָ ָעה‬ ‫‪‰‬‬
‫*ר ָ ָעה יְס&ד&ת‬ ‫ֲ‪ָ1‬ה‪ַ ,‬עד ס&= ְ‬ ‫ֲצילת‪ִ ְ ,‬רי‪.‬ה‪ ,‬י ְִצירָה‪ ,‬ע ִ‬ ‫ע&למ&ת א ִ‬‫ָ‬
‫‪.‬ד ָה ֶע ְלי&‪ַ $‬ה> ְִקרָא ֶע ֶ‪1‬ר‬
‫ַק ְא&ר&ת ָ‬ ‫ע&ל ַה ָ; ָפל‪ ,‬וְ הא ִמ ְת‪ֵ #‬‬ ‫ָה ָ‬
‫ְס ִפיר&ת‪ ,‬וְ ֵה ִמ ְת ַל ְ ִי ְזֶה ָהא&ר ַה ִ> ְקרָא א&ר ַמ ְח ַצב ַה>ְ ָמ&ת‪ ,‬ו ְָכל‬
‫ב ִר ְד ָ‪ָ 0‬ע& ָל ַה?ֶה ְל ִה ְת ַל ֵ‬
‫נִ ְמ&ת ַה ַ‪ְ 0‬ח‪&0‬נִ י ְלל&ת ָ‪ְ ,‬‬
‫קיג‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ה'‬ ‫שערי‬

‫ח&צב&‪ְ ,‬ו ַענְ ֵפי‬
‫ֲר ִמ ָ; ְ‬ ‫יה ְ‪#‬בק&ת ִ ְמק&רָ א ֶ‬ ‫ַ@פ&ת ַמ>ִיח&ת ָ ְר ֵ ֶ‬
‫מ ְת ַל ְ&ת‬ ‫ֶ‪ִ /‬ה ְת ַ‪;ְ ,‬טת ְל ַבד ִ‬ ‫י&ר ִדי ְ ֶדר ְ‬
‫ָי ָה ֵה ְל ַב ָ‪ֵ #‬ה ְ‬ ‫ַה ָ;ר ִ‬
‫‪A‬רָ&ת‬ ‫יל‪ֵ ֶ $‬ה‪#ְ $‬בק&ת מ ְ‬ ‫ע&ל ַה?ֶה ְ ִד ְמי&‪ַ $‬ענְ ֵפי ָה ִא ָ‬‫ַ@פ&ת ָ ָ‬
‫נ&גע&ת ַ ַ) ְר ַקע ַע ְצמ&‬‫כ&פפ&ת ַע ְצ ָמ‪ְ $‬ל ַמ ָ‪B‬ה‪ ,‬וְ ְ‬ ‫ְג= ָה ִאילָ‪ַ $‬מ ָ‪ 8‬וְ ְ‬
‫ח&טא ֵח ְטא ָהרָאי‬ ‫‪.‬ד ֵ‬ ‫ֲר ָה ָ‬ ‫יל‪ .$‬וְ ַכא ֶ‬
‫ֱחז&ת ְג= ָה ִא ָ‬ ‫ע&ד‪ֶ $‬נא ָ‬
‫ְ ָ‬
‫ע&מד‬
‫יל‪ְ $‬ונ ְִ‪.‬ר ִנ ְפרָד ִמ ֶ‪ >8‬וְ ֵ‬ ‫ְל ִה ָרֵת‪ ,‬נִ ְכרָת א&ת& ֶה ָענָ= ִמ@= ָה ִא ָ‬
‫ֶפ ַה ִהיא‪ .‬וְ זֶה‬ ‫רח ַה ְ ֵה ָמה‪ְ ,‬וזֶה ס&ד ִה ַרֵת ִ‪ָ 0‬רֵת ַה> ֶ‬ ‫ע&ל ַה?ֶה ְ ַ‬
‫ָ ָ‬
‫‪.‬ד ֵע‪ַ D‬ה ָ‪C‬דֶה‪:‬‬‫ס&ד ִי ָה ָ‬

‫ָה‪,‬‬
‫*בר ָ‬ ‫ָה ְ‬ ‫*בר ָ‬
‫>ִכ ַ‪,‬ל ְ ָמ‪ְ ,‬‬ ‫יקי ֶ ְ‬ ‫‪ e‰∆Ê¿Â‬ס&ד ַמה ֶ ָתב ַ ַ‪ִ #ִ E‬‬
‫ַי ֲעקֹב ַי ֲעקֹב‪ ,‬מ ֶֹה מ ֶֹה‪ֶ ,‬א ָחד ְ ֶנגֶד ְ ִחינַת ַה;ֹרֶ ַה>ִ ְ‪.‬ר ְל ַמ ְע ָלה‬
‫ַ&תינ‬
‫‪.‬מר ר ֵ‬ ‫כמ& ֶ ְ‬ ‫ָ‪#‬בק ָ ִאילָ‪ְ ,$‬וזֶה ַה>ִ ְקרָא ַמ?ָל& ֶל ָה‪.‬דָ‪ְ .‬‬
‫י&ב‬
‫יבא ֵ‬ ‫ֲק ָ‬
‫ַי ע ִ‬‫ַינ ע"ה ַמ?ָל& ֶל ר ִ‬ ‫ז"ל ) ְמנָח&ת כ"ט‪ֶ (:‬רָ‪.‬ה מ ֶֹה ר ֵ‬
‫וְד&רֵ וכו'‪ִ .‬י ִמ ֶ‪ >8‬נ&זֵל ַה ֶ; ַפע ֶאל ֶה ָענָ= ֶ ָרַד וְ נִ ְת ַל ֵ ַ@=‪:‬‬

‫ְה ָענָ=‬
‫ֲצילת ו ֶ‬ ‫‪ַ ‰≈pƒ‬ה;ֹרֶ הא ֶע ְלי&‪ְ $‬מאֹד ְרֹא ר ע&לָ ָהא ִ‬ ‫‪‰¿Â‬‬
‫בכָל‬ ‫ַ ָקצֵה ְזֶה ַה@=‪ְ ,‬‬ ‫ַ;ט ְ ָכל ָהע&לָמ&ת עַד ִה ְתל ֵ‬ ‫‪.‬ר ְֹ‪ְ /‬מאֹד ִמ ְת‪ֵ ,‬‬
‫ְ ָמה ֶ ֵאי‪$‬‬ ‫ִיח ָ ֹרֶ ֶא ָחד ְא ֶֹפ‪ֵ ֶ $‬אי‪ְ $‬ל ָ‪ /‬נ ָ‬ ‫ַמ ְד ֵרגָה ֶ ְכָל ע&לָ ַמ> ַ‬
‫ֲ‪1‬יו ז&כֶה ְל ַהעֲל&ת‬ ‫ָי ְל ֵאי‪ֵ $‬ק‪ D‬זֶה ְל ַמ ְעלָה ִמ?ֶה‪ ,‬וְ ַעל ְידֵי ַמע ָ‬‫ָלה ָר ִ‬
‫ָאי‬ ‫ִיח ָ ִנ ְקר ִ‬‫ֲר ִה> ַ‬ ‫ָיו א ֶ‬ ‫ֲ‪ָ1‬ה‪ָ ,‬ר ָ‬ ‫ְל ‪A‬כָ‪ִ ,$‬י ָל ַמ ְדרֵג&ת ע&לָ ָהע ִ‬
‫ָרג&ת‪:‬‬ ‫ֶ‪ /‬זֶה ִ ְ‪.‬ר ַה ְ‪8‬ד ְ‬ ‫ֲ‪ָ1‬ה ְועַל ֶ‪#‬ר ְ‬
‫ֵימה ַ‪#‬ע ִ‬
‫ֶפ ֶא ָחד ְל ָ‬ ‫‪ ָA‬נ ֶ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ה'‬ ‫שערי‬ ‫קיד‬

‫*חר הֱי&ת ָה‪.‬דָ ְח ֶֹמר ז ְַ‪ִ ְ /‬לי‬ ‫«‪ ‰∆f‬י ְִת ָ ֵאר ִענְ יַ‪ַ $‬ה>ְ ב‪.‬ה‪ִ ,‬י ַ‬ ‫‪·e‬‬
‫ְס&דית ְלָל‪ ,‬וְ לֹא יֵ ְיָד&‬ ‫ֶפ ַה ִ‬ ‫ֵצר ָהרַע וְ לֹא ְכֹח&ת ַה> ֶ‬ ‫ֲמת ַה ֶ‬
‫‪A‬זה ַ‬
‫ֲר ָי ִכי‪ַ $‬ע ְצמ&‬ ‫ֵח ְטא ַה‪&,‬גֵ ְ ֵאיזֶה ֹרֶ ִמ ָ; ְר ֵי נִ ְ ָמת&‪ִ ,‬ה>ֵה ַא ֶ‬
‫ְ‪.‬מנָ *= ַעל ִ‪,‬י‬ ‫ֶלי&‪ $‬יכַל ְל ִה ְת ָ‪ֵ #‬ק &‪ ,‬ו ְ‬ ‫ְל ִה ְת ָ‪ֵ #‬ק ַעד ָ ְר& ָהע ְ‬
‫יד‪ִ 7‬מ ָל‬ ‫ל ַה ְפ ִר ָ‬
‫נִ ָמת& ִמָל וְ כָל ְ‬ ‫ֶהא רָאי ְל ָכ ְ‪ָ /‬צ ִר ְי‪ְ /‬ל ַה ְפ ִיט ְ‬
‫רח ִני‪:‬‬
‫ִענְ ְינֵי ַהח ֶֹמר וְ ‪.‬ז ‪0‬כַל ְל ִה ָ‪ֵ #‬בק ְ ָ ְר ָ‪ָ 7‬ה ָ‬

‫ַ;טת ַה?ֶה‪ְ 0ִ ֶ ,‬מ ָצא ָתב ְכָל ַה ְ‪ָ 2‬פ ִרי ְ ִענְ ְינֵי‬ ‫‪ֵ ‰≈pƒ‬אי‪ִ $‬ע ְניַ‪ַ $‬ה ִה ְת‪ְ ,‬‬ ‫‪‰¿Â‬‬
‫י&צאת ִמ@פ& ַמ ָ‪8‬‬ ‫ְ ָמה ֵ‬ ‫ַ;טת ַמ ָ‪ִ 8‬י ֶ ַה> ָ‬ ‫וְרח ַה) ֶֹד ִה ְת‪ְ ,‬‬ ‫ַה>ְ ב‪.‬ה ַ‬
‫‪.‬מנָ‬ ‫ְ ִענְ יַ‪ַ $‬ה ֵ;נָה‪ִ ֶ ,‬א ֵ‪ֵ $‬אי‪ $‬ז& נְב‪.‬ה ֶאָא חֲל& ְכָל ַהחֲל&מ&ת‪ְ ,‬‬
‫ְ ָמה ְגפ& ְ ָה ִקי‪ְ D‬ולֹא‬ ‫רח ַה)ֹדֶ ַעל ָה‪.‬דָ הא ִ ְהי&ת ַה> ָ‬ ‫ַה ְרָ*ת ַ‬
‫ַמרֵי‪,‬‬ ‫ב&תיו ְלג ְ‬
‫ֵ‪ֵ 0‬צא ִמ ֶ‪ .>8‬אֲבָל ִענְ יַ‪ַ $‬ה ִה ְת ַ‪;ְ ,‬טת הא‪ִ ,‬י י ִָסיר ָל ַמ ְח ְ ָ‬
‫ְס&דית ֶ&‬ ‫ֶפ ַה ַחָה ַה ִ‬ ‫ַ‪8‬ה ֶ& ֶהא ַֹח נִ ְמ ָ ְ‪ֵ /‬מ ַה> ֶ‬ ‫וְה ַֹח ַה ְ‪8‬ד ֶ‬
‫ַ‬
‫ל ַה ְר ֵהר ְ ִענְ יַ‪ֵ $‬מ ִענְ ְינֵי ָהע&לָ ַה?ֶה‬ ‫וְל ֲחֹב ְ‬ ‫יקה ִמ ְדַ‪&8‬ת ַ‬ ‫י ְַפ ִס ֵ‬
‫ב&תיו ְל ַד‪&8‬ת‬ ‫ַ‪8‬ה ַמ ְח ְ ָ‬ ‫ְכ ִא י ְָצ‪.‬ה נ ְָפ& ִמ ֶ‪ ,>8‬וְ‪.‬ז ַי ֲהפ ְֹ‪ַֹ /‬ח ַה ְ‪8‬ד ֶ‬
‫ֲר ל& ָ‪ִ ,‬מ?ֶה‬ ‫ֶלי&נִי ְ ָ ְר ֵי נ ְַפ& א ֶ‬ ‫ְל ַצֵר ְ ִא ע&לֶה ְע& ָלמ&ת ָהע ְ‬
‫ֵח ְקק ִצרֵי ָל‬ ‫ֶלי&‪ְ $‬וי ָ‬‫יע ִצר ִ‪ְ #‬מי&נ& ַ ָ‪8‬ק&ר ֶ& ָהע ְ‬ ‫ַל?ֶה‪ ,‬עַד ֶ ִה ִ@ ַ‬
‫ַ‪8‬ה‬ ‫א&ת ְ ִפי ֶ‪#‬ר ְֶ‪ֹ /‬ח& ַה ְ‪8‬ד ֶ‬ ‫ר&אה ָ‬ ‫ָהא&ר&ת ְ ַמ ְח ַ ְב‪ִ ְ &0‬א ְמ ‪A‬צָר ְו ֶ‬
‫ַ>&דע‬
‫א&ת ָ‬ ‫ר&אה ָ‬ ‫ַע‪ִ &0‬ענְ ְינֵי ָהע&לָ ַה?ֶה *= ַעל ִ‪,‬י ֶ ֵאינ& ֶ‬ ‫ְל ַצֵר ְד ְ‬
‫א&ת‪7‬‬‫ֶ‪1‬ר ְס ִפיר&ת ֵמ ָ‬ ‫ְ ָח ְכ ַמת ַה ֶ‪ַ B‬בע‪ .‬וְ‪.‬ז י ְַחֹב וִי ַכֵ‪ְ $‬ל ַק ֵל א&ר ִמ‪ָ $‬הע ֶ‬
‫וִיכֵ‪ְ $‬ל ַהעֲל&ת @ַ ֶאת ָה ֶע ֶ‪1‬ר‬ ‫ֱחזֶת ָ‪ַ .‬‬ ‫ֲר ֹרֶ נ ְִ ָמת& ֶנא ֶ‬ ‫ַה>ְ קדָה א ֶ‬
‫ֶ‪/‬‬
‫ָה ֶה‪.‬רָה ִמ ָ; ַעד ְל ַמ ָ‪B‬ה ֶ‪#‬ר ְ‬ ‫ְס ִפיר&ת ז& ַל?& עַד ָה ֵאי‪ $‬ס&= וְ י ְַמ ִ ְי‪ /‬ל ֶ‬
‫קטו‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ה'‬ ‫שערי‬

‫ֵיה ֵה ְ‪ֵ 1‬מ ִחי ַ?ֶה‬ ‫ֲר יֵרֵד ָהא&ר ַעל יָד& אֲל ֶ‬ ‫ס&פ‪ ,$‬וְ ַכא ֶ‬
‫י ְִרידָה ַעד ָ‬
‫ֱחזֶת ָ ֶה ְ ִפי‬ ‫מ ִא ִירי‪ֵ $‬מא&ת& ָהא&ר ֶ ִה ְמ ִ ְי‪ֶ /‬אל ֹרֶ נִ ְ ָמת& ַהֶ>א ֶ‬ ‫ְ‬
‫יע‬
‫ֶ‪ /‬י ְִרידָה ִמ ַ‪ְ 8‬ד ֵרגָה ְל ַמ ְד ֵרגָה עַד ֶ ִַ@ ַ‬
‫ה&ריד ֶ‪#‬ר ְ‬
‫ִיכֵ‪ְ $‬ל ִ‬
‫ַה ֵחלֶק ָהרָאי לָה‪ .‬ו ַ‬
‫ֶפ‬ ‫יע ַעד נ ֶ‬‫ָהא&ר ו ְַה ֶ; ַפע ַההא ֶאל נ ְָפ& ַה ִ‪ְ C‬כ ִלית ֶ ְגפ&‪ִ ,‬מ ָ; ַ‪ַ @ִ 0‬‬
‫ַ ִמי ְכֹח&‬ ‫וְ י ְִצ ַטְר ָה ִענְ יָנִי ָה ֵה ִצר @ ְ‬
‫ַ‪8‬ה ֶ&‪ָ ,‬‬ ‫ַה ַחָה וְ כ ַֹח ַה ְ‪8‬ד ֶ‬
‫א&ת‪ַ ָ $‬עיִ‪ַ $‬מ ָ‪:8‬‬ ‫ר&אה ָ‬ ‫ַ‪8‬ה‪ ,‬וְ‪.‬ז י ְִבינֵ ְ ִא ֶ‬ ‫ַה ְ‪8‬ד ֶ‬

‫‪ Ìȃ‬א&ת& ָהא&ר ַה&רֵד י ְִצ ַטֵר ַֹ ַח ַה ְ‪ַ 8‬ד ֶ‪8‬ה ִ ְדמת ַמ ְל ְ‬
‫‪/.‬‬ ‫‪ӻڿكϿÂ‬‬
‫ֲמ ָ;ה‬‫&צא ַ?ֶה ֵמ ֶא ָחד ֵמח ִ‬ ‫&מ ַע ק&ל& ו ְַכ ֵ‬
‫ר&אה א&ת& א& ֵ‬ ‫‪&#‬בר & וְ ֶ‬ ‫ַה ֵ‬
‫ָע ְתק ֶאל‬ ‫מ ָ; י ָ‬ ‫ְדעי ַה> ְַפ ִִי ֶ ַ ַֹח ַה ְ‪ַ 8‬ד ֶ‪8‬ה‪ִ ,‬‬ ‫חי ַה ִ‬ ‫ִ‬
‫ֶפ ַה ַחָה‬ ‫ֲר @ַ ֵה ִמ> ֶ‬ ‫חי ָהר ָח ִנִי א ֶ‬ ‫ֲמ ָ;ה ִ‬ ‫ת ַח ִ‬ ‫ִחיצ& ִנ ָ‬
‫כמ&‬ ‫ַ ִמִי ַמ ָ‪ְ .8‬‬ ‫חיו ַה@ ְ‬
‫ִיד ֵר ְ ָ‬ ‫יח ו ַ‬
‫ִ ַמע וְ י ִָר ַ‬
‫>&דע‪ ,‬וְ ‪.‬ז י ְִר ֶאה וְ י ְ‬
‫ַ ָ‬
‫ַ;‬‫מָת& ַעל ְל&נִ י‪ִ ,‬י י ְִת@ ֵ‬ ‫רח ה' ִ‪ֵ #‬ר ִי ִ‬ ‫מאל ב' כ"ג ב'( ַ‬ ‫ ָתב ) ְ ֵ‬‫ֶ‬
‫וְל ְפ ָע ִמי ִ‪ְ 0‬היֶה נְ ב‪.‬ת&‬ ‫ַ ִמִי‪ִ ,‬‬‫חי ַה@ ְ‬ ‫וְ י ְִצ ַט ֵר ָהא&ר ַההא ַ ִ‬
‫ֲר ְכֹח& ַה ְ‪ַ 8‬ד ֶ‪8‬ה ִ ְל ַבד‪ ,‬וְ כָל זֶה הא‬ ‫רחנִ ִי א ֶ‬‫חי ָה ָ‬ ‫ֲמ ָ;ה ִ‬ ‫ַח ִ‬
‫ַמרֵי ִמָל ַמ ְח ָב&ת ַהח ֶֹמר ַ>ִ ְזָר‪:‬‬ ‫ְ ִה ְת ַ‪;ְ ,‬טת ַֹח ַה ְ‪ַ 8‬ד ֶ‪8‬ה ְלג ְ‬

‫»‡ ֶ ַה>ְ ב‪.‬ה ִהיא ְ ִד ְמי&‪ַ $‬החֲל& ֶ> ְַפ& ַה ִ‪ְ C‬כ ִלית ֵ‬
‫י&צאת ִמ ֶ‪>8‬‬ ‫‪ˆÓ¿ƒ‬‬
‫*חר ָ ְ‪ /‬ח&זֵר‬‫מ ִיט וְ ַ‬ ‫צ&פה ַ‬‫ע&לה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ַ‪ְ 8‬ד ֵרגָה ְל ַמ ְד ֵרגָה‪ ,‬וְ ָ ֶ‬
‫וְ ָ‬
‫ֲר ָ‪ַ ֹ 7‬ח ַה ְ‪ַ 8‬ד ֶ‪8‬ה‪ ,‬וְ ָ‬‫ֶפ ַה ַחָה א ֶ‬‫יע זֶה ָהא&ר ַעד נ ֶ‬ ‫מ ְ ִ‪ַ ,‬‬
‫וְ י&רֵד ַ‬
‫‪.‬ד ז& ֶכרֶת‬‫כ ֶ ִָקי‪ָ D‬ה ָ‬ ‫א&ת‪ַ $‬ה ְ‪ָ #‬ב ִרי‪ְ ,‬‬
‫י&תר ָ‬ ‫ַ; ִמי ֵ‬ ‫מ ְת@ ְ‬
‫ִמ ְצ ַט ְִרי‪ִ $‬‬
‫ֶפ‬‫ֲר @ַ ֵה ַ> ֶ‬ ‫ב ַֹח ַה?& ֵכר א ֶ‬
‫;&מר ַ‬‫נ ְַפ& ָה ִענְ יָנִי ָה ֵה ַ ַֹח ַה ֵ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ה'‬ ‫שערי‬ ‫קטז‬

‫וְע ְניַ‪ַ $‬החֲל&‬
‫נִת ָ ֵאר ִענְ יַ‪ַ $‬ה ְ>ב‪.‬ה ִ‬
‫ַ>&דע ְ ָח ְכ ַמת ַה ֶ‪ַ B‬בע‪ַ .‬ו ֲה ֵרי ְ‬
‫ַה ַחָה ָ‬
‫ֶפ‪:‬‬
‫*חר ֵצאת ַה> ֶ‬ ‫ֶפ ְגפ& וְ זֶה ַ‬ ‫יטב‪ִ ,‬י זֶה ְע&ד ַה> ֶ‬
‫ֵה ֵ‬

‫‪ְ>ַ Ì»Ó‬ב‪.‬ה ַע ְצ ָמ‪ 7‬יֵ ְנֵי ִמינִי‪ָ ,‬ה ֶא ָחד ִהיא נְב*ת ְ‪.‬ר‬ ‫‪¿»‡«‰‬‬
‫ֲר‬‫מ@ִי ַע ִ ִירידָת& ֶאל נֶפֶ ַה ִ‪ְ C‬כ ִלית א ֶ‬ ‫יאי ֶ ְ ֵעת ָהא&ר נ ְִ ַ‪,‬ע ַ‬ ‫ַה> ְִב ִ‬
‫חי‬‫ִ‬ ‫ֲמ ָ;ה‬‫ַחָה ְל ִה ְצ ַטֵר ָ ַח ִ‬ ‫מ ָ; י& ֶרדֶת ֶאל ֶנפֶ ה ַ‬ ‫&‪ִ ,‬‬
‫ַעד‬‫חי ַה ִחיצ& ִנִי ְנִר ָ‪ִ 0‬עי ְר ַ‬‫ַ‪8‬ה הָי ַה ִ‬ ‫ֲר ַ ַֹח ַה ְ‪8‬ד ֶ‬ ‫ִימִי א ֶ‬
‫ַה ְ‪,‬נ ִ‬
‫גְימ&‬ ‫ל ַה ִ‬
‫נ&פ ִלי‪ִ $‬י ֵאי‪ַֹ $‬ח ָ ֶה ְל ַקֵל ָהא&ר ַההא ְל ַצְר& ְ‬ ‫וְהי ְ‬
‫@ָד&ל ָ‬
‫ֶ‪ /‬זֶה נ ְִקרֵאת חֲל& *= עַל ִ‪,‬י‬ ‫ְה>ְב‪.‬ה ַעל ֶ‪#‬ר ְ‬ ‫חי ַה ָח ְמ ִרִי‪ .‬ו ַ‬
‫ַ ִ‬
‫*ברָ וגו'‪:‬‬‫ֵמה נ ְָפלָה עַל ְ‬ ‫וְת ְר‪ָ #‬‬ ‫ְר ) ְר ִ‬
‫ֵאית ט"ו י"ב( ַ‬ ‫ֶ ֵאינָ‪ 7‬חֲל& ַמ ָ‪>ִ ַ 8‬ז ָ‬

‫חי ַהח ֶֹמר‬‫ימה ֶֹא ָהי ְנִר ָ‪ִ 0‬עי‪ֵ $‬‬ ‫‪ַ Ôȃ‬ה ֵ;נִ י ִהיא נְ ב‪.‬ה ְ ֵל ָ‬ ‫‪n«‰¿Â‬‬
‫ַחת‪ ,‬וְ ז& ָהי ְָתה נְ ב‪.‬ת& ֶל מ ֶֹה ַר ֵינ ע"ה‪,‬‬ ‫מ ְצ ַט ְִרי & ְנ ַ‬ ‫ְלָל ִ‬
‫ֲ‪1‬יו‬
‫‪;A‬ת ַמע ָ‬ ‫ַמרֵי וְ נִ ְ ַ‪ָ>0‬ה ַעל ְידֵי ְקד ַ‬
‫וְ ַה ִ‪ָ 2‬ה ַל?ֶה הֱי&ת& ח ֶֹמר ז ְַ‪ְ /‬לג ְ‬
‫ֲר‬
‫ֲמת& וְ נִ ְ‪.‬ר ַה‪&B‬ב וְ ַה? ְַ‪ /‬א ֶ‬ ‫הסרָה ‪A‬זה ָ‬ ‫ֶפ‪ִ .‬י ְ‬ ‫ִל ְהי&ת ְ ַמ ְד ֵרגַת ַה> ֶ‬
‫ֶ‬
‫ְס&דית‪ִ ,‬י ָ ֶה‪ְ $‬ל ַב ָ‪ #‬יֵ ְ ִחינַת @ ֶ‬ ‫ְגפ&‪ְ ,‬וגַ ְכֹח&ת נ ְַפ& ַה ִ‬
‫ל ַמ ְע ָלה‪:‬‬
‫מ ָ; ְ‬ ‫ֶפ ַה ִ‪ְ C‬כ ִלית ִ‬ ‫וְ לֹא ַ> ֶ‬

‫ֲלת‬‫ָי ְל ֵאי‪ֵ $‬ק‪ְ D‬ל ִנ ְ ַמת ָה‪.‬דָ‪ .‬ו ְִה>ֵה ְ ִפי ַמע ַ‬
‫נִת ָ ֵאר הֱי&ת ָר ִ‬ ‫»¯ ְ‬ ‫‪·¿Îe‬‬
‫ַ‪#‬ל ַֹח ַה ְמ ָכַת ֶ ַפע ְנב‪.‬ת&‪ .‬וְכֵ‪ִ ַ@ $‬א י ְִהיֶה‬ ‫ָ‪ /‬י ְִת@ ֵ‬
‫ְמק&ר ַמ ְח ָצ ָבה‪ְ ,‬‬
‫ֶלי&‪ְ $‬ולֹא ִ‪ְ $ֵ)0‬ולֹא ָזכָה ְל ַה ְמ ִ ְי‪ֶ /‬אל ָל‬‫ֹרֶ ַמ ְח ַצב נִ ְ ָמת& ְ ָמק& ע ְ‬
‫ֲר ִמ ָ; ְל ַמ ָ‪B‬ה‪ ַ@ ,‬זֶה לֹא יכַל ְל ַה ְמ ִ ְי‪ַ ֶ /‬פע נְב‪.‬ת&‬ ‫ָי א ֶ‬ ‫ַה ָ;ר ִ‬
‫קיז‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ה'‬ ‫שערי‬

‫ִ‪ַ ֶ /ְ ֵ 8‬פע‬
‫מ ָ; ִ ְל ַבד י ָ‬
‫ֶיה‪ִ ,‬‬ ‫ֲר ִ‪ $)ֵ 0‬וְ ָזכָה ֵאל ָ‬
‫א&ת‪ַ 7‬ה ַ‪ְ 8‬ד ֵרגָה א ֶ‬ ‫ֶאָא ֵמ ָ‬
‫יאי ְל ֵאי‪ֵ $‬ק‪:D‬‬‫ַ‪8‬ה ַמ ְדרֵג&ת יֵ ַ> ְִב ִ‬ ‫ב?ֶה י ְִת ָ ֵאר ְל ָ‪ָ /‬‬
‫נְב‪.‬ת&‪ַ ,‬‬
‫י&צאת ִמ@פ& ִא ֵ‪$‬‬ ‫ֶפ ַה> ִָביא ֵ‬ ‫«‪ְ 0ַ Ï‬חֹב ִי ֵיוָ‪ְ ֵ ֶ $‬‬
‫*רנ ֶ ֵאי‪ $‬נ ֶ‬ ‫‪‡¿Â‬‬
‫יסה יֵ ְ ַמ ְח ַ ְב‪ְ ִ &0‬ל ִ‪0‬י ַמ ָ‪ִ 8‬ית ַלעֲל&ת ִל ְפ‪ַֹ 0‬ח ַה ְ; ָע ִרי‬ ‫ַמה ְ‪ִ 0‬פ ָ‬
‫ָת ְב ִ‪0‬י ְל ַמ ְע ָלה‪ִ ,‬י ַה ֶ>פֶ ְ ֵעי‪ָ $‬ענָ= ‪.‬ר ְֹ‪ְ /‬מאֹד‬ ‫וכו'‪ ,‬וְ זֶה ָ‪ִ 0‬בי‪ַ ְ $‬מה ֶ ַ‬
‫‪.‬ד‪ְ ,‬וא&ת& ַה ַ)ו ַה>ִ ְמ ָ ְ‪/‬‬ ‫מ ְת ַ‪;ֵ ,‬ט ֵמ ַה;ֹרֶ ַה ָ‪#‬בק ָ ִאי ָל‪ַ $‬עד @= ָה ָ‬ ‫ִ‬
‫ח&ק ַלעֲל&ת ֶאל ָ ְר&‪ ,‬ע&לֶה א&ר ַמ ְח ַ ְב‪&0‬‬ ‫ָ‪ִ 0‬מיד ִ ְהי&ת ָה‪.‬דָ ֵ‬
‫ֶפ ַה ְ‪ֶ ֶ 1ַ 8‬לת ַעד ַה ֵ‪C‬כֶל ַע ְצמ&‬ ‫ַה>ִ ְקרָא ‪A‬מ ְ‪ָ1‬ל ִמ‪ַ $‬ה ַ‪ִ 1ְ 8‬יל ֶ ִהיא ַה> ֶ‬
‫ֲ‪1‬י ֶא ָחד ַעל יְדֵי‬ ‫מ ְת ַ‪ִ ְ #‬קי וְ ַנע ִ‬
‫ֲר ְלנ ְַפ&‪ִ ,‬‬ ‫ֶהא ַה;ֹרֶ ָה ֶע ְלי&‪ $‬א ֶ‬
‫ַ‪ִ 1‬יל‪ .‬נ ְִמ ָצא‬ ‫ַה ַה ְ‪ָ 1‬לָה ַע ְצ ָמ‪ִ ֶ 7‬היא ַה ֶ; ַפע ַה>ִ ְמ ָ ְ‪ִ /‬מ‪ַ $‬ה ֵ‪ֶ C‬כל ֶאל ַה‪ְ 8‬‬
‫ֶפ‬ ‫‪ָ1A‬ל הא ָהא&ר וְ ַה ֶ; ַפע ַע ְצמ& ַה&רֵד ִמ‪ַ $‬ה ֵ‪C‬כֶל ֶאל נ ֶ‬ ‫ִי ַה‪ְ 8‬‬
‫ְה ֵב‪$‬‬
‫ַה ַ‪ֶ ֶ 1ְ 8‬לת‪ ,‬וְ זֶה ַה ֶ; ַפע וְ ָהא&ר ַה ַ‪ִ 8ָ 8‬י הא ִע ְניַ‪ַ $‬ה ִ> ְקרָא ַמ ְח ָ ָבה ו ָ‬
‫יטב ִי לֹא ָ‪ָ #‬בר רֵיק הא‪ִ ֶ ,‬א לֹא ֵ‪ְ Bַ ִ ,$‬ל ְ‪ָ 0‬ל ִענְ ְינֵי ַ ָנַת‬ ‫זֶה ֵה ֵ‬
‫‪&B‬בי וְ ָה ָר ִעי‪:‬‬‫‪.‬ד ַה ִ‬‫ַה ְ‪ִ 0‬פ&ת וְ ִה ְרהרֵי ָה ָ‬

‫‪A‬כרַחַת וִיכ&לָה ִל ְהי&ת‪ִ ְ ,‬ע ְניַ‪ָ $‬ה‪.‬דָ‬ ‫ָאר ְל ָ‪ /‬הֱי&ת ַה>ְב‪.‬ה מ ְ‬ ‫≈‪ È‬נ ְִת ֵ‬‫‪¯¬‰«Â‬‬
‫ַענְע& ְכ ַֹח וְ‪.‬ז‬ ‫מנ ַ‬
‫ָאילָ‪ְ ִ $‬הי&ת& ָפ= ְל ַמ ָ‪B‬ה ְ‬ ‫ַה‪&0‬פֵ‪ְ 1‬יָד& ִ ְקצֵה ָענָ= ה ִ‬
‫ֶלי&נִי ְ ַמ ְח ֶבֶת‬ ‫ַענְע ָהע ְ‬
‫ְ‪.‬מנָ לֹא י ְִתנ ַ‬
‫ֵח‪ ,‬ו ְ‬
‫ֵע ְ ֶה ְכר ַ‬
‫ָל ָה ִאילָ‪ִ &A $‬מ ְת ַנ ֲענ ַ‬
‫ֵיה‪ ,‬וְ‪.‬ז‬‫ֶלי&‪ֲ $‬על ֶ‬ ‫ָתי ִ ְהי&ת& רָאי ְל ַה ְמ ִ ְי‪ָ /‬הא&ר ָהע ְ‬ ‫ָה‪.‬דָ ַה ַ‪ְ 0‬ח‪ $&0‬זל ִ‬
‫ְ ִ‪ְ 1‬מחָה ז& @ַ ֵה י ְַמ ִיכ ֵמא&ת& ָהא&ר ָעלָיו‪ ,‬אֲבָל ִא ֵאי‪ְ & $‬יכֹלֶת‬
‫ֶלי&‪ $‬לֹא י ְַח ִיבה ְלָל וְ לֹא י ְִתרַ‪ְ E‬ל ִה ְת ָקרֵב ֵאלָיו‬ ‫ֵיה א&ר ע ְ‬ ‫ְל ַה ְמ ִ ְי‪ֲ /‬על ֶ‬
‫מ&עיל‪:‬‬‫ַמ ִ ְי‪ַ /‬מ ְח ַ ְב‪ְ &0‬ל ַמ ְעלָה‪ִ ,‬י ֶה ֶבל ִהיא ו ְֵאי‪ִ 7ָ $‬‬ ‫ְל ָעזְר& ְלה ְ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ו'‬ ‫שערי‬ ‫קיח‬

‫‪:ȃ‬‬
‫‪MM‬‬‫‪ƒ «‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫‪,Ìȃ …ÂL‡ƒ¯ ˙…¯…„¿aL‬‬ ‫‪∆ ‰»‡e·¿p«‰ Ô«È¿ ƒÚ ‰«Ó ‰»‡e·¿p«‰ ˙…‚≈¯¿„«Ó¿a‬‬
‫»¯ ‪e ≈p«Ó¿Êƒa Ì«b ‚ȃO«‰¿Ï‬‬
‫‪L¿Ù∆‡L‬‬
‫‪∆ L∆„…w«‰ «Áe¯ ˙«‚O‬‬ ‫‪» «‰ Ô«È¿ ƒÚ ‰«Óe‬‬
‫‪:‰∆Ê‬‬

‫ר ָ ָעה‬
‫ָ ִהיא‪ִ ,‬י ִהֵה נ ְִת ָ ֵאר ְל ַמ ְע ָלה ֵא ְי ְ‬ ‫יאי ְ‬ ‫‪ Ô«È¿ ƒ‬נְ בת ַהְ ִב ִ‬ ‫‪Ú¿Â‬‬
‫('‬‫ל ַמ ָ)ה ִמ ָ‬
‫ֲ&‪ָ%‬ה‪ְ ,‬‬ ‫ֲצילת‪ִ ְ ,‬רי‪$‬ה‪ ,‬י ְִצירָה‪ ,‬ע ִ‬ ‫ָאי‪ :‬א ִ‬ ‫ע ָלמ ת ֵה ַה ִ ְקר ִ‬
‫יה‬
‫ר ָ ָעה יְס ד ת‪ֵ ,‬ה וְ כֹח ת נ ְַפ‪ֵ /‬ת ֶ‬ ‫ֶח ָלק ְל ְ‬ ‫הא ָהע לָ ַה ָ‪ָ .‬פל ַה ְ‬
‫ֶ&ר ְס ִפיר ת‪ ַ3 .‬נִ ְת ָ ֵאר ִי ְכָל ע ָל יֵ‪/‬‬ ‫ֶח ָלק ת ְ ֵעי ע ֶ‬ ‫ַה‪ְ%‬ס ִדית‪ ,‬וְ נ ְ‬
‫ְ‪/‬מ ת‪,‬‬ ‫ָה א ר ַמ ְח ַצב ַה ָ‬ ‫ימי ֵה ָה ֶע ֶ&ר ְס ִפיר ת‪ְ ,‬וח ָצ‪ 5‬ל ֶ‬ ‫א ר ְ‪4‬נִ ִ‬
‫‪ַ /‬מ ְח ַצב‬ ‫חצ‪ 5‬ל א ר ָח ְ‬ ‫‪$‬כי‪ ,‬וְ ָ‬ ‫חצ‪ 5‬ל א ר ַמ ְח ַצב ַה ַ‪ְ 6‬ל ִ‬ ‫וְ ָ‬
‫יעי ֶ‪ְ /‬א ת ע ָל‪ ,‬וְ ֵכ‬ ‫חצ‪ 5‬ל ָהע ָל ַע ְצמ ֶ‪ֵ /‬ה ָה ְר ִק ִ‬ ‫ַה ְ‪ִ 7‬ל‪ 4‬ת‪ ,‬וְ ָ‬
‫ר ָ ָעה ַה‪ְ%‬ס ד ת הא ַה‪83‬‬ ‫ַמ ָ‪ /6‬הא ָע לָ ַה ָ‪ָ .‬פל‪ִ ,‬י ח ֶֹמר ְ‬
‫ר ַע‬‫בת כ ֵה ְ‪$/‬ר ָהא ר ת ָל ֶא ָחד ֵמ ֶה ָלל ֵמ ְ‬ ‫וְ ָהע ָל‪ְ .‬‬
‫נִת ָ ֵאר הֱי ת ַמ ְדרֵג ת ְל ֵאי ֵק‪ִ :‬י ְס ִפירָה‬ ‫ֶפ‪ַ /‬ה‪ְ%‬ס ִדית‪ְ ַ3 .‬‬ ‫ְ ִחינ ת ַה ֶ‬
‫ְל ָלה ֵמ ֶע ֶ&ר וְ ֶע ֶ&ר ֵמ ֶע ֶ&ר וכו'‪ְ ,‬א ֶֹפ ֶ‪ָ/‬ל ע ָל יֵ‪ַ /‬מ ְדרֵג ת‬
‫ְל ֵאי ֵק‪::‬‬

‫ָביא‬ ‫»¯ ִנ ְת ָ ֵא ר ֵא יכ(‪ %‬ת ַה ְ ב‪$‬ה ְ ַ‪ַ /‬ער ֲח ִמ ִ‬
‫י‪/‬י ִי ְמ ַח ֶ‪ֶ .‬ב ת ַה ִ‬ ‫‪·¿Îe‬‬
‫ִמ ְת ַ‪ֶ .ֶ 4‬ט ת ְו ע ָל ה ִמ ַ‪ְ 6‬ד ֵר גָה ְל ַמ ְד ֵר גָה ִמ ִ‪ )ָ 6‬ה ְל ַמ ְע ָלה ַעד ַה ִ‪3‬יע‬
‫ֲח יזַת ‪ֹ/‬רֶ‪ִ /‬נ ְ‪ָ /‬מ ת ‪ ,‬וְ ‪$‬ז ָהיָה ְמ ַח ֵ‪.‬ב ְל ַהעֲל ת א ר‬ ‫ִל ְמ ק א ִ‬
‫קיט‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ו'‬ ‫שערי‬

‫ֲלה‬
‫י ִמ ָ‪ .‬א ר‪ְ ,‬ו ח זֵר מ ִריד ִמ ַ‪ 6‬ע ָ‬ ‫מ ְמ ִ‪ְ /‬‬
‫ְס ִפיר ת ַעד ֵאי ס ‪ַ 8‬‬
‫ַפ‪ַ /‬ה ִ= ְכ ִלית‪,‬‬ ‫ֲ‪/‬ר ָע ָלה ַעד ַה ‪ ִ3‬יע ְל ַמ ָ)ה ְ נ ְ‬ ‫ְל ַמ ָ) ה ְ ַמ עֲל ת א ֶ‬
‫ֲחיזַת ‪ֶ ֹ/‬ר ‪ִ /‬נ ְ‪ָ /‬מ ת‬ ‫ְונ ֶט ֶלת ֶח ְל ָקה ָ א ר ַההא ְ ִפי ִ‪ /‬ער א ִ‬
‫ֶפ‪ַ /‬ה ַח‪ָ%‬ה ֶ‪ְ , /‬ו ָ‪/‬‬ ‫מ ָ‪ַ .‬מ ְמ ִ‪ /‬י ָכ ה ַ ַֹח ַה ְ‪ַ 6‬ד ֶ‪ 6‬ה ַ ֶ‬
‫ְל ַמ ְע ָלה‪ִ ,‬‬
‫ֲ‪ /‬ר ַ ַֹח ַה ְ‪ַ 6‬ד ֶ‪ 6‬ה א‬‫ימ ִ‪%‬י א ֶ‬ ‫ח‪/‬י ַה ְ‪ 4‬נִ ִ‬‫ִמ ְצ ַט‪ְִ %‬רי ַה ְ> ָב ִרי ַ ִ‬
‫ח‪/‬י ַה ִחיצ ִני‪:‬‬
‫ַ ִ‬

‫ֶיה ָהי ְָתה ע לָה‪,‬‬ ‫‪ַ ‰≈pƒ‬ה ְמ ָ‪ַ /‬כת ַה ַ‪ְ 6‬ח ָ‪ָ /‬בה ַה ִהיא ַו>ַאי ֶ‪ֹ'/‬א ֵמ ֵאל ָ‬ ‫‪‰¿Â‬‬
‫ִחדי נִ ְמ ְסר ְיָד ֵמ ֵאת ַה ִָביא ַה ְמ ַל ְ‪6‬ד‬‫ֶא ָ'א ַעל ְידֵי ַָנ ת וְ י ִ‬
‫י‪/‬ע ז"ל‪ֵ ְ ,‬די‬ ‫ֱל ָ‬
‫מאל וְ ֵא ִל‪ָ%‬ה ֶוא ִ‬
‫יאי ִע ְ‪ֵ /‬‬ ‫ְל ִה ְת ַנ ֵא‪ִ ְ ,‬ענְ יַ ְנֵי ַהְ ִב ִ‬
‫ַחד ָהיָה ַמ ְמ ִ‪ְ /‬י ָהא ר וְ ַה ֶ‪ַ .‬פע ְ ִפי‬‫ִחדי ֶ‪ָ /‬היָה ְמי ֵ‬ ‫ֶ‪ְ /‬א ָת ַה‪ִ %‬‬
‫ְרצ נ ‪ ,‬ז ִהיא ַ@ ְכ ִלית ִע ְניַ ַהְ ב‪$‬ה‪:‬‬

‫‪/ְ „…ÂÚ‬נִ ‪ %‬ת ָהי ְמ ַל ְ‪ִ 6‬די א ָת‪ .‬וְ ֵה ְ@ ִפ' ת וְ ַהזְ ָרַת ֵ‪/‬מ ת ַעל‬
‫יעי וְ ֶ‪/‬ל ַה ֵהיכָל ת ֶ‪ְ /‬כָל ע ָל וְ ע ָל‬ ‫‪ְ /‬מרֵי ַה ְ‪ָ 4‬ת ִחי ֶ‪/‬ל ָה ְר ִק ִ‬
‫ִירי ֶ‪ֶ ָ /‬ה‪ַ ,‬עד ר‬ ‫ר ָ ָעה יְס ד ת ו ְָה ֲאו ִ‬
‫ִמ‪ָ 8 A‬הע ָלמ ת‪ֵ /ֶ ,‬ה ָה ְ‬
‫ֲל‪ַ%‬ת‬ ‫ָ‪/‬ת ַו‪ְַ %‬ק ֵהל ְ ִע ְניַ ע ִ‬ ‫ֲצילת ִַ זְָר ְ ֵס ֶפר ַה‪ַ ֹB‬הר ָ‪4‬ר ַ‬ ‫ע ָל ָהא ִ‬
‫ָה‪,‬‬ ‫ב ְב ָריְת ת ֶ‪ֶ '/‬‬ ‫ַה ְ@ ִפ' ת ַ>‪ 8‬ר"א ע"ב וְ ַכִ זְ ָר ְ ִפ ְר ֵקי ֵהיכָל ת ַ‬
‫חר ָ ְ‬‫ת ִח ָ'ה ָהי ִמ ְ‪/ִ 6ְ @ַ /‬י ִל ְפ@ ַֹח ַה ְ‪ָ .‬ע ִרי ֶ‪ְ /‬א ָת‪ַ 5‬מ ְד ֵרגָה וְ ַ‬ ‫ְ‬
‫ָ‬
‫(ח ֶדת ְ ִפי ַה ַ‪ְ 6‬ד ֵרגָה ַה ִהיא‪ ,‬וְ כ ְ‬ ‫ֲדי ַה‪ִ%‬חד ְו ַה ְ@ ִפ'ָה ַה ְ‪6‬י ֶ‬ ‫ָהי ְמ ַיח ִ‬
‫ָחי ָ‪./‬‬ ‫ֶלי ְונ ִ‬‫יע ְל ָ‪ְ /‬ר ָ‪ָ /‬הע ְ‬ ‫ע ִלי ִמ ַ‪ְ 6‬ד ֵרגָה ְל ַמ ְד ֵרגָה‪ַ ,‬עד ַה‪ָ ִ3‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ו'‬ ‫שערי‬ ‫קכ‬

‫ָ ָהי ע ד ַמ ְמ ִ‪ִ /‬יכי ַמ ְח ְ‪/‬ב ָ@ ַעד ָה ֵאי ס ‪ 8‬וְ ח ז ְִרי‬ ‫חר ְ‬ ‫וְ ַ‬
‫מ ְמ ִ‪ִ /‬יכי ַה ֶ‪ַ .‬פע ְל ַמ ָ)ה ַ ִזְָר ְל ֵעיל‪:‬‬
‫ַ‬

‫יעי‬ ‫ר‪ /‬הא‪ִ ,‬י ָה י ַמ ְ‪ִ ִ /‬‬ ‫ֲרי וְ ַה ֵ‪.‬מ ת ָה ֵא'‪ָ 4ֵ ,‬‬ ‫‪ַ Ô«È¿ ƒ‬ה‪ .‬ע ִ‬ ‫‪Ú¿Â‬‬
‫ְכ ַֹח ֵ‪ָ /‬קד ‪ֶ /‬א ָחד ֶ‪/‬הא ִמ ַה ְ‪ִ A‬פירָה ֶ‪ְ /‬א ָת‪ַ 5‬מ ְד ֵר ָג ה ֶאל‬
‫ֶח ָצ ב ִמ ָ‪ְ .‬והא ַה ְ‪( 6‬מֶה ַעל ַה ַ‪ַ .‬ער ַה‪ֶB‬ה ֶ‪ /‬הא‬ ‫‪ַ $‬ה (‪ָ /ְ 6‬ר‪ /‬וְ נ ְ‬
‫ַה ַ‪ְ 6‬ל ְ‬
‫ֲ‪/‬ר יֵ‪ /‬ל ַ‪ ֵ 3‬‬ ‫יע ַע ְצמ ֶ‪/‬הא ַהח ֶֹמר ֶ‪ְ 6ַ ַ /‬ד ֵרגָה ַה ִהיא ‪ ,‬א ֶ‬ ‫ָק ַ‬ ‫ָר ִ‬
‫ֶסת ַמ ְח ֶ‪ֶ /‬בת ַה ִָביא ֶ> ֶר ְ‬
‫ָדע ְלא ת ַ‪ַ /‬ער ‪ ,‬פ ְתח ‪ְ ,‬ו ‪$‬ז נִ ְכנ ֶ‬ ‫ֵ‪ /‬י ַ‬
‫ימי ֶ‪/‬ל ַה ְ‪ִ A‬פי ָר ה ֶ‪ ְ /‬א ָת‪5‬‬ ‫ַ‪ַ /‬ער ַההא ֵמא ר ְלא ר ַעד א ר ַה ְ‪ִ 4‬נ ִ‬
‫ַחד ַה ִ‪%‬חד ַה ָצ ִר ְי ְל ָ‪ְ ,/‬ו ָכ ְ ע ֶלה‬ ‫מי ֵ‬
‫ַמ ְד ֵרגָה‪ְ ,‬ו‪$‬ז ִמ ְת ַ‪'ֵ 4‬ל ְ‬
‫ִמ ַ‪ְ 6‬ד ֵרגָה ְל ַמ ְד ֵרגָה‪:‬‬

‫ֲ& ה ֶמ ְר ָ ָב ה ִל ְהי ת‬ ‫ְח ְז ֵקאל ַה ִ ְק ָרא ַמ ע ֶ‬ ‫‪ ‰≈pƒ‬זֶה ִע ְניַ ַמ ְר א ת י ֶ‬ ‫‪‰¿Â‬‬
‫ַה ַ‪ְ 6‬ד ֵר ג ת (מ ְר ָ ב ת ז ַעל ז ‪ְ .‬ת ִח ָ' ה נִ ְפ ְ@ ח ַה ָ‪ַ .‬מ ִי ַ‪ֲ /‬ערֵי‬
‫מ ָ‪ִ .‬נ ְכ נַס‬
‫יעי ֶ‪ֵ /‬ה א ר ת ַהח ֶֹמ ר ְו ַה ֵ ִלי ֶ‪ ְ /‬א ת ע ָל ‪ִ ,‬‬ ‫ָה ְר ִק ִ‬
‫רח ְס ָע ָרה וגו'‪,‬‬
‫ָא ֶרא ְו ִה ֵה ַ‬ ‫ֶאל ַה ְ‪ִ 7‬ל ‪ 4‬ת ְו זֶה ֶ‪ָ /‬תב )י ְֶח ְז ֵקאל א ' ד '( ו ֵ‬
‫כ מ ֶ‪ָ /‬תב ְה ֵ‪ַ /‬ע )ה ֵ‪ַ /‬ע א' ב'( ְ@ ִח ַ'ת ִ> ֵ ר ה' ְ ה ֵ‪ַ /‬ע ‪ְ ,‬ר צ נ‬ ‫ְ‬
‫ל ַמ ר ְ@ ִח ַ' ת ִה ְת‪'ַ3‬ת ִ> ר ַה ְ ב‪$‬ה ָהיָה ִנ ְג ֶל ה ְ@ ִח ָ'ה ַה ְ‪ִ 7‬ל ָ‪4‬ה‬
‫‪$‬מנָ ִ ְה י ת ַ ָ‪ַ .‬מיִ‬ ‫יה ֶ‪ֵ /‬ה ֵא ֶ‪ /‬ת ְז ננִ י וְ י ְַל ֵדי ְז נ ִני‪ .‬וְ ְ‬
‫ְוכֹח ֶת ָ‬
‫‪ָ /ָ ַ3‬היָה ִמ ְת ַ> ֵ ק ְו צ ֶפ ה ְ מ ֶ‪ָ /‬תב ) ְי ֶחזְ ֵקאל א ' א'( ִנ ְפ ְ@ ח‬
‫יע ִל ְמק ַה ְ‪ִ 7‬ל ‪ 4‬ת‬ ‫ֲבל ְ ֶ‪ִ /‬ה‪ַ ִ3‬‬ ‫ַה ָ‪ַ .‬מ יִ וְ ֶא ְר ֶאה ַמ ְרא ת ֱא ל ִֹהי‪ ,‬א ָ‬
‫קכא‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ו'‬ ‫שערי‬

‫לֹא ָהיָה ֶנ ֱה נֶה ְל ִה ְת ַ> ֵ ק ָ ֶה ‪ֶ ,‬א ָ'א ק ֵר ַע ְו ע ֵב ר ָ ֶה וְ ֵאינ ִנ ְד ָ ק‬
‫א ִל ‪ָ%‬ה זָכר ְל ט ב ) ְמ ָל ִכ י‬ ‫ָ ֶה ַר ק ְר ִא‪ָ%‬ה ְ ָע ְל ָמ א (מ ְכ ַר ַחת ‪ְ .‬ו זֶה ס ד ֵ‬
‫מ ָ‪ִ .‬נ ְכנַס ִל ְמ ִח ַ‪E‬ת א ר‬ ‫א ' י"ט ( לֹא ָ ַר ַע‪ /‬ה' לֹא ָ ֵא‪ /‬ה' וגו'‪ִ .‬‬
‫‪$‬כי ַ ָד ע‪ ִ ,‬י ֵ י ָל א ר ְו א ר ֵי ‪ְ 4ַ /‬ר ‪ 3‬ד ַמ ְפ ִס יק‪ְ ,‬ו זֶה‬ ‫ַה ַ‪ְ 6‬ל ִ‬
‫ימ ְט ִר ‪ָ%‬א ַמ ְל‪,/‬‬ ‫ֱל ֶ‪ִ ְ /ֵ% /‬ע נְ יַ ַה ַח ְ‪ַ /‬מ "ל ִ י הא ְ ִג ַ‬ ‫ס ד ַה ֶ ע ָ‬
‫ֲדי ְגַ' ִתי‬ ‫‪$‬כי ‪ ,‬וה' ְי ַכ ֵ‪ 4‬ר ַ ע ִ‬
‫ְו הא ַה ְ ִלי וְ ַה ח ֶֹמר ֶ‪ /‬ל א ר ת ַה ַ‪ְ 6‬ל ִ‬
‫ֲ‪ /‬ר ( ָ'‬ ‫‪$‬כי א ֶ‬ ‫ס ד ֶנ ֱע ָל ַה ‪ֶB‬ה ‪ .‬וְ ‪$‬ז רָ‪$‬ה ֶע ֶ&ר ִ@ ת ַה ַ‪ְ 6‬ל ִ‬
‫‪ ָ /‬תב )י ֶ‬
‫ְח זְ ֵק אל‬ ‫ר ַע ַמ ֲח נ ת ְ‪ִ /‬כינָה‪ְ ,‬ו זֶה ֶ‬ ‫ר ַ ע ַח‪ %‬ת ְו ְ‬ ‫ֶח ָל ִקי ְל ְ‬ ‫נְ‬
‫מ ָ‪ִ .‬נ ְכ נַס ַעד ַה‪ ִ3‬יע ֶאל א ר‬ ‫ר ַע ַח ‪ %‬ת‪ִ ,‬‬ ‫מ @ ָכ‪ >ְ 5‬מת ְ‬ ‫א ' ה' ( ִ‬
‫ָה ֶע ֶ& ר ְס ִפיר ת ַע ְצ ָמ ‪ְ ,‬ו זֶה ֶ‪ ָ /‬תב ) ָ‪ /‬כ"ו( ְו ַעל ְ>מת ַה ִ ֵ‪A‬א‬
‫‪$‬מ נָ ַה ִ ֵ‪A‬א ַע ְצ מ הא א ר ַמ ְח ַצ ב ַה ְ ָ‪ /‬מ ת‬ ‫‪$‬ד ְו ג '‪ְ .‬ו ְ‬ ‫ְ ַמ ְר ֵאה ָ‬
‫ֶפ‪ ָ /‬ב ד ְ מ‬ ‫ְ ס ד ָה ‪$‬ב ת ֵה ֵה ַה ֶ‪ְ 6‬ר ָ ָבה‪ְ ,‬ו ָלכֵ נִ ְק רָא ַה ֶ‬
‫כ ִת יב ) ְ@ ִה ִ'י ד ' ג' (‬
‫ַ‪ְ 6‬ר ָ ָ ב ד ְולֹא ִי>ֹ‪ְ ,‬‬ ‫ֶ‪ ָ /‬תב ) ְ@ ִה ִ'י ל' י"ג( ְל ַמ ַע ְיז ֶ‬
‫ַעד ַמה ְ ב ִדי ִל ְכ ִל ָ‪ 6‬ה ְו ג '‪:‬‬

‫ֲ‪/‬ר לֹא זִ כ‬‫י ס ד ָעמֹק לֵל ִענְ ְינֵי ַה ֶ‪ְ 6‬ר ָ ָבה א ֶ‬ ‫יתי ֵא ֶל ָ‬‫‪ִ 'ִ ִ3 ‰≈pƒ‬‬ ‫‪‰¿Â‬‬
‫י‪/‬י ִי לֹא‬
‫ֲמ ִ‬‫כ ָבר נִ ְת ָ ֵאר ְל ַמ ְע ָלה ְ ַ‪ַ /‬ער ח ִ‬
‫ַה> ר ת ַה ַ‪ְ 7‬דמ נִי ֵאלֵינ‪ְ ,‬‬
‫ָה ֵק‪:‬‬‫ָ‪/‬י ֶ‪ֵ /‬אי ל ֶ‬ ‫ָה ָ‪/‬ר ִ‬ ‫נְקי ִמ‪ֹ.‬רֶ‪ֶ /‬א ָחד ִי יֵ‪ /‬ל ֶ‬ ‫יאי י ִ‬ ‫ָל ַהְ ִב ִ‬
‫‪$‬מר רַ ֵתינ ז"ל )שה"ש רבה פ"ד‬ ‫וְ ֵה ִ‪.ִ /‬י ִר א ְכָל ע ָל‪ .‬וְ זֶה ֶ‪ְ /‬‬
‫ַינ ע"ה‬ ‫ָאל וכו' מֹ ֶ‪/‬ה ר ֵ‬ ‫יאי ַע ְ‪6‬ד ְי ְִ&ר ֵ‬ ‫ס"ב צ"ב( ִ‪.ִ /‬י ִר א ְנ ִב ִ‬
‫ְ‪/‬קל ְ (כ ָ'‪:‬‬ ‫(' ו ָ‬ ‫ לֵל ָ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ו'‬ ‫שערי‬ ‫קכב‬

‫ָת‪ִ ,‬י מ ֶֹ‪/‬ה ַר ֵינ ע"ה ָהיָה ע ֶלה‬ ‫ֶ ְלָלת נְ ָב ֵאר ַמ ְד ֵרג ָ‬ ‫‪>ֶ Ì» Ó‬ר ְ‬ ‫‪¿»‡¿Â‬‬
‫ַ‪ִ ְ ַ /‬רי‪$‬ה‬ ‫מ ָ‪ .‬ר ֶאה ַמ ָ‪ֶ ,/6‬א ָ'א הא ַעל י ְֵדי ִה ְתל ְ‬ ‫ֲצילת ִ‬ ‫ַעד ָהא ִ‬
‫ֲצילת ְל ַב> הא‬ ‫ֲבר ְל ַבד‪ִ ,‬י ָהא ִ‬ ‫ֶ ַמע ָ‬ ‫ְל ַב ָ>‪ְ 5‬וגַ זֶה ֵאינ ֶא ָ'א ְ ֶדר ְ‬
‫יאי ָהי‬ ‫‪$/‬ר ַה ְ ִב ִ‬ ‫ָחי‪ְ ,‬‬ ‫נִ ְמנָע‪ ,‬וְ זֶה ס ד ) ְ‪/‬מ ת י"ג( ִי לֹא י ְִר ֵאנִי ָה‪$‬דָ ו ָ‬
‫חר‬‫ֲצילת ַעל יְדֵי ִה ְת ַל ְ‪/‬ת ‪ָ3‬מר ְא ר ת ַה ְ ִרי‪$‬ה‪ .‬וְ ַ‬ ‫ר ִאי ַא ִ‬
‫חר ִה ְת ַל ְ‪/‬ת ַה ְ ִרי‪$‬ה‬ ‫ֲצילת ַ‬ ‫ַא ִמ ָהא ִ‬ ‫וְה ְתנ ֵ‬
‫ְחזְ ֵקאל‪ִ ,‬‬ ‫ַה (ח ְר ָ ָהיָה י ֶ‬
‫ֲצילת‬ ‫יל ְ ֵאי ע ד א ר א ִ‬ ‫ְא ָ‬
‫מ‪$‬ז ו ֵ‬‫וְ ַה ְ ִרי‪$‬ה ַ‪ְִ %‬צירָה ִה ְת ַל ְ‪/‬ת ‪ָ3‬מר‪ֵ ,‬‬
‫ְאל זֶה ְִ נ רַ ֵתינ ז"ל )ס ָטה מ"ח‪ַ .‬סנ ְֶה ְד ִרי ס"א( ִי‬ ‫ב ִרי‪$‬ה נִגְ ִלי ְלָל‪ .‬ו ֶ‬ ‫ְ‬
‫רח ַה‪ֶ ֹ7‬ד‪/‬‬ ‫ַמרֵי ְונ ְִ‪ֵ%@ַ /‬ר ַ‬ ‫‪$‬כי‪ְ 4ָ ,‬ס ָקה נְ ב‪$‬ה ְלג ְ‬ ‫מ ְל ִ‬‫ַריָה ַ‬ ‫חר ַח‪ַ3‬י זְ כ ְ‬‫ַ‬
‫ל ַמ ָ)ה‪ְ ,‬וזֶה ַהִ ְקרָא‬ ‫מ ָ‪ְ .‬‬ ‫וְ הא ֶה ְמ ֵ‪ ְ /‬א ר ת ַה‪ְִ %‬צירָה ַע ְצ ָמ ְל ַב ָ> ִ‬
‫ֲ‪/‬ר הא ַה ְ‪ִ %‬צירָה ַה ְִקרָא ע ָל‬ ‫ֲל‪ַ%‬ת ַה ַ‪ְ 4‬ר ֵ>ס א ֶ‬ ‫ַ ַ@ ְלמד )חֲגִ יגָה י"ד‪ (:‬ע ִ‬
‫ְדעי ִל ְפ@ ַֹח ַה ְ‪ָ .‬ע ִרי ֶ‪ִ /ֵ%/‬מ‬ ‫‪/6‬י י ִ‬ ‫מטטרו"‪ ,‬וְ גַ ַל‪ֶB‬ה ָהי ִ‪ִ /‬‬
‫ִחדי ו ְַה ְ@ ִפ' ת ַהְא ִתי‬ ‫ַחד ַה‪ִ %‬‬ ‫לי ֵ‬
‫ֲ&‪ָ%‬ה ו ְַה‪ְִ %‬צירָה ְ‬ ‫ְהע ִ‬
‫ָהע ָל ַה ָ‪ָ .‬פל ו ָ‬
‫ְ ִפי ע ָל ַה‪ְִ %‬צירָה ְ ֶע ֶ&ר ְס ִפיר ת ֶ‪:5ָ /‬‬

‫ַי‬ ‫‪ e‰∆Ê¿Â‬ס ד ִ‪ְ 4ִ /6/‬ר ֵקי ֵה ְיכל ת ֶ‪ /6ְ @ַ /ְ ִ/‬ר ִ‬
‫ַי נְ (חנְ יָא וְ ר ִ‬
‫ָ נִ ְ‪ְ @ַ /‬ח ‪ַ3‬‬ ‫חר ְ‬ ‫ֶסת ַה‪ ְ3‬ד ָלה‪ ,‬וְ ַ‬ ‫ַי י ְִ‪ָ /‬מ ֵעאל ְונְ ֵ‪/‬י ְנ ֶ‬
‫יבא ְור ִ‬‫ֲק ָ‬
‫עִ‬
‫ֱבד ָט ֳהרַת ֵא ֶפר ָ‪4‬רָה ִזְ ַמ‬ ‫חרֶת ִי ֶנא ַ‬ ‫‪/6‬י ָה ֵה‪ .‬וְ ע ד ֶ‬ ‫ַ> ְרכֵי ַה ִ‪ִ .‬‬
‫ָכ לֹא‬ ‫ַא ַ ִזְָר ַ ַ@ ְלמד )ח ֲִגיגָה כ"ה( וְ ל ֵ‬ ‫יֵי ְור ָ‬
‫ָאי ַעד ְז ַמ ַ‬ ‫ָה‪$‬מ ר ִ‬
‫‪/6‬י‬
‫ָ נִ ְ‪ֵ /ִ ְ /6ְ @ַ /‬‬ ‫מ‪$‬ז וְ ֵאיל ְ‬‫ֲל‪ַ%‬ת ַה ַ‪ְ 4‬ר ֵ>"ס ֵ‬‫ָ ַע ִ‬
‫נִ ְ‪ֵ /6ְ @ַ /‬מ‪$‬ז ְו ֵאיל ְ‬
‫‪$‬כי‬ ‫('‪ ,‬וְ גַ ִי ַה ַ‪ְ 6‬ל ִ‬ ‫ֲ&‪ָ%‬ה ְל ַב ָ>‪ 5‬ו ְִל ְהי ת ע ָל ַה ָ‪ָ .‬פל ִמ ָ‬ ‫ע ָל ָהע ִ‬
‫קכג‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ו'‬ ‫שערי‬

‫( רַע‪ְ ,‬ולֹא ע ד ֶא ָ'א ֶ‪ַ /‬ה) ב ְו ָהרַע ִמ ְת ַ> ְ ִקי‬‫עט ט ב וְ ר ָ‬
‫ֶ‪ִ 5ָ /‬מ ָ‬
‫ַחד ְמאֹד‪ָ ,‬ל ֵכ ֵאי ַה ָ=גָה ְ ָלל‪ִ ,‬י ִאי ֶא ְפ ָ‪/‬ר ְל ַה ִ=יג ט ב ְל ַב>‬ ‫יַ‬
‫ָ‪ֶ /‬קר‪:‬‬
‫ֱמת ו ֶ‬
‫ָכ ְמעֹ ֶר ֶבת ַה ַה ָ=גָה ְט ב ָורַע‪ ,‬א ֶ‬
‫וְ ל ֶ‬

‫ֵח‬
‫ֲ&ית‪ .‬ו ְָלכֶ ‪$‬סר ְל ִה ְ‪ִ ,5ָ /6ֵ @ַ /‬י ְ ֶה ְכר ַ‬ ‫‪ e‰∆Ê¿Â‬ס ד ִע ְניַ ַק ָלָה ַמע ִ‬
‫מ ַטְ ָפ‪ִ ְ 5‬ס ַת‬
‫י ְִת ָ> ֵבק ‪ָ ַ3‬רַע ַה ִמ ְת ָ> ֵבק ַ) ב‪ ,‬וְ ח ֵ‪/‬ב ְל ַט ֵהר נ ְַפ‪ְ /‬‬
‫ב ְפרַט ִי‬ ‫ֱמת ְ ַת ֲער ֶֹבת ֶ‪ֶ /‬קר‪ִ ,‬‬
‫ַ=יג‪ ,‬הא א ֶ‬ ‫ֲפ' ֶ‪ִ %/‬‬
‫ָהרַע ַההא‪ְ ,‬וגַ א ִ‬
‫ֵאי ֵא ֶפר ָ‪4‬רָה ְמציָה ְו (ט ְמת ַה ְ‪ִ 7‬ל‪ 4‬ת ִמ ְת ַ> ְק ת ָ‪$‬דָ ַה ִ‪ְ 6‬ת ָקרֵב‬
‫ֲ&ית‪ ,‬ו ְָל ֵכ ‪ֵ /‬מר ַנ ְפ‪ /‬י ְִר ַחק ֵמ ֶה‪ִ ,‬י‬ ‫ְל ַה ִ=יג ַעל ְידֵי ַק ָ ָלה ַמע ִ‬
‫ֵיהֹ‪ ,‬וְ ‪ָ ַ3 8‬ע ָל ַה‪ֶB‬ה ַק ָלָה‬ ‫ֵענֵ‪ִ 3ַ /‬‬ ‫ִמ ְ' ַבד ֶ‪ַ 6ְ /‬ט ֵ‪6‬א נ ְַפ‪ /‬י ָ‬
‫ָאי הא א ז ְַרע א‬ ‫ָדינ ִי י ְָענִ י א הא א ז ְַרע א ֶי ֱח ֶלה ָ ֳחל ִ‬ ‫ְי ֵ‬
‫י ְִ‪6ֵ @ַ /‬ד הא א ז ְַרע ‪:‬‬

‫ַי ְ‪/‬לֹמֹה מ ְלכ ֶ‪/‬נִ ְ‪/6ְ @ַ /‬‬ ‫ילא רֵינָה וְ ר ִ‬‫«‪ְ Á‬ר‪$‬יָה ְמ ַר ִי י ֵס‪ָ >ֵ 8‬‬ ‫‪˜¿Â‬‬
‫ֶא ְבד ִמ ָהע ָל‪ ,‬וְ כָל זֶה ַל ִ‪ָ A‬ה ַהִ זְ ֶרֶת ִי ֵאי‬ ‫ֲ&ית וְ נ ֶ‬‫ְ ַק ָ ָלה ַמע ִ‬
‫ָר ָח ַעל י ְֵדי‬
‫יחי א ָת ְ ַעל ְ‬ ‫ט ב ִ ְל ִ@י ַרע‪ ,‬וְ לֹא ע ד ֶא ָ'א ֶ‪ְ 6ַ /‬כ ִר ִ‬
‫ָכי לֹא ט ִבי ַעד‬ ‫מ ִ)י א ָת ִל ְדר ִ‬ ‫ַה ְ‪ָ /‬ע ת‪ ,‬וְ ‪$‬ז ְמ ַפ ִ@י א ָת ַ‬
‫ַר ֵכי ַה ַה ְ‪ָ /‬ע ת ָה ֵא'‬ ‫ ִדי נ ְַפ ָ‪ ,/‬גְ ד ָלה ִמ‪ִ B‬י ָל > ְ‬ ‫ֶ‪ְ 6ְ /‬‬
‫יה וְ רָאי‬ ‫ַר ֵכ ֶ‬
‫יטב ְד ְ‬ ‫יאי ֵה ֵ‬ ‫ֱלימ ָה ִרא‪ /‬נִי ו ְֵאי ‪$‬נ ְ ִק ִ‬ ‫ֶהע ִ‬
‫ְל ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ֶה ְ ַת ְכ ִלית‪:‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ז'‬ ‫שערי‬ ‫קכד‬

‫‪:ȃÚȃ·M‬‬
‫‪¿ «‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫‪:‰∆Ê e≈p«Ó¿Êƒa L∆„…w«‰ «Áe¯ ˙«‚»‰¿«‰¿a‬‬

‫«¯ ֶ ִהזְ ַה ְרנ" ֶאת ָהדָ ַ ַ ַער ֶ ָדַ ִמ ָל ְ‬
‫ַר ֵכי ַה ַה ָגָה ַ ִ זְ ָ ר‬ ‫‡«‪Á‬‬
‫"דב‪,‬רָה ִא ָה‬ ‫‪,‬פ ִטי ד' ד'( ְ‬
‫ד‪ ִ .‬י ִהֵה ַ ָ(ס"ק ) ְ‬ ‫ָא ָה ָ‬ ‫ְל ֵעיל‪% ,‬ל י ְִתי ֵ‬
‫נְ ִביה‪ָ0ַ ,‬א ְ ֵבי ֵא ִל‪ָ/‬ה"‪ֵ ,‬מ ִעיד ֲאנִי ָעלַי ָ ַמיִ וָרֶ‪ֵ ,1‬י‪ִ 4‬אי ֵי‪4‬‬
‫ֲ‪5‬יו‪,‬‬‫ָאל‪ֵ ,‬י‪ֶ 4‬ע ֶבד ֵי‪ְ ִ 4‬פ ָחה‪ַ ,‬ה ֹל ְל ִפי ַמע ָ‬ ‫ִא ָה‪ֵ ,‬י‪,6 4‬י ֵי‪ 4‬י ְִ‪5‬ר ֵ‬
‫ר"ח ַה ֶֹד ‪,‬רָה ָעלָיו‪:‬‬‫ַ‬

‫ר"ח‬
‫ג"לה ִה ִיג" ְל ַמ ְד ֵרגַת ַ‬ ‫‪ְ ‰≈pƒ‬זְ נֵינ" ָ ַמ ְענ" ָר ִאינ" י ְִחידֵי ְס ָ‬ ‫‪‰¿Â‬‬
‫"מ ֶה ַ ֲעלֵי ָח ְכ ָמה לֹא‬ ‫ֲתיד‪,‬ת ֵ‬ ‫ַה ֶֹד ִזְ ַמֵנ" זֶה‪ ,‬וְ ָהי" ַמ ִ‪ִ 6‬ידי ע ִ‬
‫"כדֵי ֶ‪ֹ9‬א ְל ַה ְר(‪,‬ת י ְֵדי ַה ָ ִאי ֶאל‬ ‫נִ ְת ַ‪ֵ96‬ית ַ‪,‬ר‪,‬ת ֶ ָ ְדמ" ֵא ֵלינ"‪ְ ,‬‬
‫ַה ֶֹד ְל ִה ְת ַק ֵ‪ֲ ,‬א ָב ֵאר ֵאיזֶה ִענְ ָינִי וְ ֶא ְפ ַ‪0‬ח ִ ְמל‪,‬א ִ(י ַמ ַחט ִס ְד ִקית‬
‫ַ;ה ְ ָב ִרי‬‫"ת ִח ָ‪9‬ה נְ ָב ֵאר ָ‬
‫ַה‪,‬ל ִכי ְ ָת ִמי‪ְ .‬‬
‫וה' ַה‪,:‬ב לֹא י ְִמנַע ט‪,‬ב ל ְ‬
‫"ב ַ ַער ַה ְ ִמינִי ֶא ְכ‪ֹ0‬ב ֵס ֶדר ַה ַהנְ ָהגָה ָ ֶה ְ ֶעזְ רַת ה'‬
‫ְ ִע ְנ ְינֵי ַה ַה ָגָה ַ‬
‫ַ<‪:‬‬
‫י ְִת ָר ְ‬

‫ֶ< ַה =; ְב ָחר ֶ ְ =כ‪ ָ9‬ה"א ַמה ֶ ָ ַת ְבנ" ְ ֵ ַ‪ָ0‬א ְ ֵבי ֵא ִל‪ָ/‬ה"‬ ‫‪ַ ‰≈pƒ‬ה ֶר ְ‬
‫‪‰‬‬
‫ר"י ַה ַ ְדמ‪,‬נִ י‪.‬‬‫ֲס ִידי ַה ְ( ִ‬ ‫זָכ"ר ְלט‪,‬ב וְ ִהיא ַה ֶ ֶר ְ< ֶ ָהֲג" ָ> ַהח ִ‬
‫ַ ִלי‬‫ָ< י ְ‬
‫‪%‬חר ְ‬‫ֲר ִק ְל ֵקל‪ְ ,‬ו ַ‬ ‫ֲצ"מה ִמ ָל א ֶ‬ ‫וְ ה"א‪ָ ,‬ל"ב ִ ְת" ָבה ע ָ‬
‫"ב ֵע ֶסק ַה‪,0‬רָה‬ ‫‪,9‬תיו ְ ַת ְכ ִלית‪ְ ,‬‬
‫"ב ַכ ָ"נַת ְ‪ִ 0‬פ ָ‬
‫ֲ‪5‬ה‪ְ ,‬‬
‫נ ְַפ‪ִ ְ ,‬ק‪ִ "/‬מ ְצו‪,‬ת ע ֵ‬
‫קכה‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ז'‬ ‫שערי‬

‫ֲכילָה‬‫ֲנ"גי ַוא ִ‬
‫"ב ִמע"ט ַ‪0‬ע ִ‬ ‫=‪ֹ 0‬ח‪ְ ,,‬‬ ‫ִל ְ ָמ> ִז ְִריז"ת‪,ַ ,‬ר ְלע‪,‬ל ַעד י ַ‬
‫"ב ַה ְר ָח ַקת ָל ַה ִ;‪,‬ת‬ ‫ימת חֲצ‪,‬ת ַל ְילָה א‪(ַ ,‬ח‪,‬ת ְמ ַעט‪ְ ,‬‬ ‫"ב ִק ַ‬
‫" ִת‪ָ/‬ה‪ְ ,‬‬ ‫ְ‬
‫‪%‬חר ָ ְ<‬‫יחה ְ ֵטלָה‪ ,‬וְ ַ‬ ‫ֲפ‪ִ ְ "9‬ע ְנ ְינֵי ִ‪ָ 5‬‬ ‫ד א ִ‬‫"ב ְפ ִרי"ת ִמ ָל ָ‬ ‫ַה ְ;ג=‪,‬ת‪ִ ,‬‬
‫ַחֹב ְי ְִר‪%‬ת‬ ‫ְ‪%‬חר ָ ְ< י ְִת‪,‬דֵד ְל ִע ִ‪0‬י וְ י ְ‬ ‫ְט ֵהר ‪"6‬פ‪ְ ִ ,‬ט ִבילָה ָ‪ִ 0‬מיד‪ ,‬ו ַ‬ ‫יַ‬
‫ָהר ִל ְהי‪,‬ת ַמ ְח ַ ְב‪(ְ ,0‬נ"יָה ִמ ָל‬ ‫ָ‪5‬י הוי"ה ֶנגֶד ֵעינָיו ָ‪ִ 0‬מיד‪ְ ,‬ו ִי‪ֵ A‬‬ ‫ה'‪ְ ,‬וי ִ‬
‫ַ< ְ ֵח ֶק ‪ָ6‬ד‪,‬ל‪ ,‬וְ ַעל י ְֵדי ֵ‪4‬‬ ‫ֲבת‪ ,‬י ְִת ָר ְ‬ ‫ַה ְב ֵלי ָהע‪ָ ,‬ל ַה‪ֶA‬ה ְוי ְִד ַק ְ‪%‬ה ָ‬
‫ֹאמר‪:‬‬ ‫א‪,‬פִי ֶ ַ‬ ‫ר"ח ַהֹדֶ ְ ֶא ָחד ֵמ ֵא‪ָ "9‬ה ַ‬ ‫ֶא ְפ ָר ֶ ִ‪/‬ז ְֶ ה ְל ַ‬

‫»„ ה"א‪ְִ /ֶ ,‬מ ְֹ< ַעל נ ְַפ‪ ,‬א‪,‬ר ֶע ְלי‪ִ 4,‬מֹרֶ נ ְַפ‪ָ ,‬ה ֶע ְלי‪,‬נָה‪,‬‬ ‫‪Á∆‡»‰‬‬
‫ר"ח ַה ֶֹד ‪ָ6‬מ"ר‪:‬‬ ‫ַ‪9‬ה ֵא ָליו‪ ,‬וְ זֶה ה"א ַ‬
‫יי ו ְִת ְת‪ֶ 6‬‬
‫ֲמ ִ‬
‫ַ ִזְ ָר ְל ֵעיל ְ ַ ַער ח ִ‬

‫ֲר‬‫‪ ȃM‬ה"א‪ַ ֶ ,‬על ְידֵי ִע ְסק‪ָ ,0ַ ,‬רה א‪ִ ,‬ק‪"/‬מ‪ֵ ,‬איז‪ִ ,‬מ ְצוָה א ֶ‬ ‫‪≈ «‰‬‬
‫‪%‬חת ָקנָה‬ ‫ע‪5,‬ה ִמ ְצוָה ַ‬ ‫ַ‪,‬תינ" ז"ל )ב‪,‬ת פ"ד מי"א( ָל ָה ֶ‬ ‫נִ ְת ָ ֵאר ְ ִד ְברֵי ר ֵ‬
‫ְמָ>‬ ‫‪ְ ִ <%‬תנַאי ֶ‪ְַ /‬ק‪ֶ /‬‬ ‫< ַמ ָ;‪ְ ,‬‬ ‫נ‪,‬צר ִמ ֶ;ָה ַמ ְל ְ‬ ‫ַק ִליט ֶא ָחד וְ ָ‬ ‫ל‪(ְ ,‬ר ְ‬
‫< ַהה"א‪ .‬וְ זֶה" ִענְ יַ‪4‬‬ ‫ָת> וְ ז י ְִת ַ‪9ֶ 6‬ה ֵא ָליו ַה ַ; ְל ְ‬ ‫"ברֹב ַ ָ"נָה ְ ִה ְלכ ָ‬
‫ָ‪ִ 0‬מיד ְ‬
‫ָאי ַמ‪ִ ִ6‬ידי‪ֶ ,‬א‪ָ9‬א‬ ‫כי ַהִ ְקר ִ‬
‫ַמה ִֶ ְמ ָצא ָ ת"ב ַ ְ‪ָ B‬פ ִרי ִע ְניַ‪ַ 4‬ה ַ; ְל ִ‬
‫ָת> י ְִהיֶה ַה ַ; ִ‪6‬יד ַהה"א ְמעֹ ָרב ט‪,‬ב ְ ַרע‬ ‫ֶ ִא לֹא ִ‪ְ 0‬היֶה ַה ִ; ְצוָה ְ ִה ְלכ ָ‬
‫ָ ֶקר‪:‬‬
‫ֱמת ו ֶ‬‫אֶ‬

‫‪ ȃ‬ה"א‪ַ ֶ ,‬על י ְֵדי ח ִ‬
‫ֲסיד"ת ַ ִז ְָ ר ְל ֵעיל‪ ,‬י ְִת ַ‪9ֶ 6‬ה ֵא ָליו ֵא ִל‪ָ/‬ה"‬ ‫‪LȃÏM‬‬‫‪¿ «‰‬‬
‫ֲסיד"ת‪0ִ ,‬גְ ַל ִ‪"96‬י‪ֵ ,‬א ָליו‪:‬‬ ‫"כ ִפי ח ִ‬
‫זָכ"ר ְלט‪,‬ב ְ‬
‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ז'‬ ‫שערי‬ ‫קכו‬

‫ָלה ֵאלָיו ֵאיז‪ ,‬נֶפֶ‬ ‫‪ִ ȃ‬היא ‪ ְ6‬ד‪ָ ,‬לה ִמ ָ‬
‫=‪ְ 9‬וה"א ִ י יִזְ ֶ ה ְל ֶ ִ‪ֶ 6/‬‬ ‫‪Úȃ·¿¯»‰‬‬
‫א‪,‬ת‪ֵ ֶ 4‬ה ְמֹרָ נ ְַפ‪,,‬‬ ‫יקי ַה ִ ְפ ָט ִרי ָה ִרא‪,‬נִ י‪ִ ,‬א ֵמ ָ‬ ‫ֵמ ַה ַ‪ִ ִ D‬‬
‫‪,‬דע‪ ,‬א‪ִ ,‬מ‪ָ "A‬ל ָת ֶא‪ָ9‬א ִמ ְ(נֵי ֶ ָע ָ‪5‬ה ֵאיז‪ִ ,‬מ ְצוָה ְ ִת"נָ> ָ מ‪,‬ה"‪.‬‬ ‫ַ ָ‬
‫‪,/‬דיע"ה" ָח ְכמ‪,‬ת וְ ס‪,‬ד‪,‬ת ְ‪6‬נ"זִ י ֶ ַ‪,0‬רָה‬ ‫ַיג ֶ ִ‬ ‫ֲלה ז‪ ,‬י ִ‬‫‪,A‬כה ְל ַמע ָ‬‫וְ ַה ָ‬
‫ֲ‪5‬יו‪:‬‬
‫ַעד ְל ַה ְפ ִליא‪ ,‬וְ כָל זֶה ְ ִפי ַמע ָ‬

‫ֲתיד‪,‬ת‬
‫ֲל‪,‬מ‪,‬תיו ִענְ ְינֵי ע ִ‬
‫ָ‬ ‫=‪ ִ 9‬י י ְִר ֶאה ַח‬ ‫‪ ȃ‬ו ְִהיא ַה‪ָ ְ6‬‬
‫ר"עה ִמ ָ‬ ‫‪LȃÓÁ¬«‰‬‬
‫ר"ח ַה ֶֹד‪:‬‬
‫ר‪,‬בי ֶאל ַ‬ ‫וְ ָח ְכ ָמה ְק ִ‬

‫יע‬
‫ד ַמ ְ ִ ַ‬ ‫ְרָה‪ ִ ,‬י ֵיוָ‪ֵ ֶ 4‬אי‪ָ 4‬ה ָ‬
‫ֶ< ַה‪ָ /‬‬‫ֶ< ַה‪ֹA‬את ִהיא ַה ֶר ְ‬ ‫‪ַ ‰≈pƒ‬ה ֶר ְ‬ ‫‪‰¿Â‬‬
‫=ת‪ ,,‬וַַאי‬ ‫"ב ְקד ָ‬
‫‪,:‬בי ִ‬ ‫ֲ‪5‬יו ַה ִ‬ ‫יח ָה ֶע ְלי‪,‬נִי‪ ִ ,‬י ִא ְכ ַֹח ַמע ָ‬‫וְ לֹא ַמ ְכ ִר ַ‬
‫ר"ח ַה ֶֹד ַה ָ‪:‬ה‪,‬ר י ְִרֶה ָע ָליו ְ ִלי ַ‪ֲ 0‬ער ֶֹבת רַע ְ לָל‪ַ ,‬מה ֶ ֵאי‪4ֵ 4‬‬ ‫ֶ ַ‬
‫ֲ‪5‬י‬‫ַר ֵכי ַה ַה ְ ָ ָעה ְכ ַֹח ַמע ִ‬‫יח א‪ְ ,‬מ ַב ֵ ְ‬ ‫ִ ְהי‪,‬ת ָה ָד ַמ ְכ ִר ַ‬
‫ִח"די ֶ ִא י ְִט ֶעה ָ ֶה ָל ֶה"א‪ֶ ,‬א ְפ ָר ֶ‪ִ/‬זְ ַ ְ;נ" ל‪,‬‬ ‫"ת ִפ‪,9‬ת וְ י ִ‬ ‫ְ‬
‫ָבי‪:‬‬
‫ְ ָב ִרי ִחיצ‪,‬נִי ְמעֹר ִ‬

‫וְה‬
‫יעי‪ֵ ,‬‬ ‫ֲב ֲארֵ ַ ֵח ֶלק ָה ְר ִב ִ‬‫ֲ‪5‬ה‪ַ ,‬וא ָ‬‫ֲח ִרי ַעל י ְֵדי ַמע ֶ‬‫ָכי א ֵ‬ ‫‪ „…ÂÚ‬יֵ ְר ִ‬
‫ָרי ‪ִ E%‬א לֹא יָב‪,‬א"‬ ‫א‪,‬פִי ַהִ זְ ִ‬
‫ְל ַה ְמ ִ ְי< ָע ָליו ֶא ָחד ְמ ַח ֶ; ֶת ַ‬
‫=ה וְ ָט ֳהרָה ‪ ְ6‬ד‪ָ ,‬לה‪ֵ ְ ,‬די ֶ‪ֹ9‬א י ְִהיֶה ָ ֶה ַ‪ֲ 0‬ער ֶֹבת‬ ‫"צ ִר ִיכי ְקד ָ‬
‫ֵמ ַע ְצ ָמ‪ְ ,4‬‬
‫‪,‬ר ִכי ָ> ‪,ַ E%‬ר‪,‬ת‬ ‫ֶ< ָה ִרא‪,‬נָה ָהי" ְ‬ ‫מנָ ַה ֶר ְ‬ ‫ַ ִ זְ ָר‪ְ .‬‬
‫ָרי י"א כ"ב‪ ,‬ל ' כ'(‬ ‫(ס"ק ) ְב ִ‬ ‫"כמ‪ַ ָ ֶ ,‬תב הרמב"‪ 4‬ז"ל ַ ָ‬ ‫ָה ִרא‪,‬נִ י‪ְ ,‬‬
‫יי ְ ִענְ יַ‪4ֶ 4‬‬ ‫ֲמ ִ‬
‫ֲר ִח ֵר ַ ֶ(רֶק ַהח ִ‬ ‫=ה א ֶ‬ ‫"ב ִא ֶ‪6‬רֶת ַה ְד ָ‬
‫"ל ָד ְב ָקה ‪ְ ,,‬‬ ‫ְ‬
‫יב‪,‬תיו‪:‬‬
‫י‪,‬ב וְ ‪,‬נֶה ו ְָה ֵא ְמ ַל ֶה ֶטת ְס ִב ָ‬ ‫ֲעזַאי ֶ ָהיָה ֵ‬
‫קכז‬ ‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ח'‬ ‫שערי‬

‫‪:ȃȃÓM‬‬
‫‪¿ «‰ ¯«ÚM‬‬
‫‪« «‰‬‬
‫‪:„…‡¿Ó ‰»¯»ˆ¿˜ ¿Í∆¯∆„¿a e≈p«Ó¿Êƒa L≈c«˜¿˙ƒ‰¿Ï ‡»a«‰ ˙«‚»‰¿«‰ ¯≈‡»·¿Ï‬‬
‫ֲט(יו ֵה ַ' ִ& ְצו ת‬ ‫כי
‪ָ .‬ה ִרא ‪ ,‬יָב ִמָל ח ָ‬ ‫ֲמ ָה זִ ִ‬ ‫ֵ ח ִ‬‫¿ ִֶזְ ַ ְ‬‫ˆ»¯‪Íȃ‬‬
‫ֲ‪+‬ה‪ֵ ,‬ה ְ'כָל ִ ְברֵי ס ְפ ִרי
‪ֵ ,‬ה‬ ‫ִיעת ִק
ִמ ְצו ת ע ֵ‬ ‫ֲ‪+‬ה‪ֵ ,‬ה ִ' ְמנ ַ‬ ‫לֹא ַ‪,‬ע ֶ‬
‫ָבי‬
‫ב ְפרָט ִמָל ַח ֵ‬ ‫ֵיה
‪ִ ,‬‬ ‫ִמָל ִמינֵי ִמ ת ְמג‪ 12‬ת‪ ,‬וְ לֹא יָב ע ד ֲאל ֶ‬
‫ֶרי‪,‬‬‫מָל ִמינֵי ק ִ‬‫מ ַה‪ָ ִ1‬ה ִ‬ ‫ב ְ ִמירַת ַ ָ'ת ִ‬ ‫וְח‪4‬ל ַה ֵ
ִ‬ ‫מית ת ִ‬ ‫ְ ִריתת ִ‬
‫מ ְ‪ָ 4‬ה ַרע‬ ‫מ ִה ְס ַ‪ְ ,‬לת ַ' ֲערָי ת ִ‬ ‫ֱמת‪ֵ ,‬‬ ‫ֲפ‪'ֶ 4‬א ֶ‬ ‫בעה א ִ‬ ‫מ ַה ְ ָ‬ ‫ִ‬
‫וְה ַ‪ָ 6ְ 7‬דנת‬
‫ַעס ַ‬ ‫ַחק ֵמ ַה ַ‪ֲ 8‬אוָה ו ְַה ַ‬
‫יחה ְ' ֵטלָה‪ ,‬וְ י ְִתר ֵ‬‫ֵיצנת ו ְִ‪ָ +‬‬ ‫מ‪ָ 4‬‬ ‫מ ְר ִכילת ִ‬ ‫ֵ‬
‫ב ִ ְפלת וְ י ְִהיֶה ָ‪ֵ +‬מ ַח ְ' ֶח ְלק ‪:‬‬ ‫ַהג ַ' ֲעָנוָה ְ‬ ‫וְה ַע ְצבת‪ ,‬וְ י ְִתנ ֵ‬
‫ָ‬

‫ֲ‪+‬ה ְא ָרי ְָתא ו ְִד ְברֵי ס ְפ ִרי
‪,‬‬ ‫ַנִי‪ִ 'ְ ,‬קמ ָל רמ"ח ִמ ְצו ת ע ֵ‬ ‫¿הֵ‬ ‫‪Íekƒf«‰‬‬
‫בכָל ִ' ְרכ ת‬ ‫ב ְרכ ת ַה ָ&ז ְ‬ ‫ת ִפ‪ָ4‬ה ְ' ַכָנָה ִ‬ ‫ב ְפרָט ְק ִביעת ִע ִ‪,‬י
לַ‪ ,‬רָה‪ְ ,‬‬ ‫ִ‬
‫ַ ָ'ת ְ'כָל‬ ‫לכַ'ֵד ה ַ‬ ‫ָאל ְבָבַת עֵינ ְ‬ ‫ַהֶ‪ֱ 1‬הנִי ְ' ַכָנָה‪ְ ,‬ו ֶל ֱאהֹב ָל ֶא ָחד ִמ ְִ‪+‬ר ֵ‬
‫ְר ַליִ
ו ְַל ֲעסֹק‬
‫;חר חֲצ ת ְל ִה ְת;'ֵל ַעל י ָ‬ ‫בכָל ַל ְילָה יָק
ַ‬ ‫ָטיו‪ְ ,‬‬ ‫ְ‪6‬ר ָ‬
‫יי‪ ,‬הא‬ ‫¿ ַה ְ ִל ִ‬‫ֲ‪+‬יו י ְִהי ְל ֵ
ָ ַמיִ
‪;'ְ ,‬הֲבָה‪Íekƒf‰« :‬‬ ‫ַ'‪ ,‬רָה‪ ,‬וְכָל ַמע ָ‬
‫‪ ȃ‬הא‪ָ 'ְ ,‬ט ֳהרַת ַה‪<8‬‬ ‫רח ַה‪ֹ7‬דֶ‪Úȃ·¿¯»‰ :‬‬ ‫ְ'עֵת ֶ ִָכי ַע ְצמ ְל ִה ְתקֵַ ְ' ַ‬
‫רח‬
‫ַצמ ְל ַק'ֵל ַ‬ ‫‪ ȃ‬הא‪'ְ ,‬עֵת ֶ ִָכי ע ְ‬ ‫ִ' ְט ִבילָה ְבג ִָדי
ִנְקִי
‪LȃÓÁ¬«‰ :‬‬
‫‪2‬ט ְ'ע ' ָל ִמ ת ט ב ת ְ' ִקנְ יַ‪ִ ,‬י ָנֵס ְ' ַביִת י ְִח ִידי‬ ‫ֲר ה ְ‬‫;חר א ֶ‬ ‫ַה‪ֹ7‬דֶ ַ‬
‫וְצ ְפצפֵי‬‫ב ָמק
ֶ‪ֹ4‬א י ְַט ִרידה ק ל ת ְ'נֵי (דָ
ִ‬ ‫‪2‬ה‪ְ ,‬‬ ‫ב ְקד ָ‬
‫ִ' ְט ִבילָה ִ‬
‫ָרי
‪ ,‬וְ י ְִס‪ֹ8‬ר עֵינָיו‬‫;חר חֲצ ת הא י ֵתר נָכ ְלכָל ַה ְב ִ‬ ‫ע פ ת‪ ,‬ו ְִא
י ְִהיֶה ַ‬
‫וְ י ְִפֹט ַמ ְח ַ ְב‪ִ ,‬מָל ִע ְנ ְינֵי ָהע לָ
ַה>ֶה ְ ִא‪ 4‬י ְָצ(ה נ ְַפ ִמ ֶ&‪ֵ ְ 1‬מת‬
‫;&י? ְל ַה ְר ֵהר 'ָע לָ
‬ ‫ֵק ִ‬ ‫;&? ְוי ְִת ַח>ֵק ְ'ח ֶ‬
‫ָ י ְִת ֵ‬
‫;חר ְ‬
‫ֶ ֵאינ ַמ ְר ִ‪8‬י ְלָל‪ַ ,‬‬
‫קדושה‬ ‫חלק ג' שער ח'‬ ‫שערי‬ ‫קכח‬

‫ַצמ‬ ‫ַ&ה ְ'ע ְ‬‫ֶלי נִי
‪ְ ,‬ו ִי ֶ‬‫בא ר ת ע ְ‬ ‫ָ'ק ָ
ְ' ָ ְר ֵי נ ְִ ָמת ְ‬‫ֶלי ְל ִה ְת ֵ‬‫ָהע ְ‬
‫ֶלי נִי
ְ ִא‪ 4‬ע מֵד‬ ‫ִיצֵר ע לָמ ת ָהע ְ‬ ‫ָל ָתה ְל ַמ ְעלָה‪ ,‬ו ַ‬
‫ְ ִא‪ 4‬י ְָצ(ה נ ְַפ וְע ְ‬
‫וְפַע ְ'כָל‬ ‫ַר ֵהר ' ְל ַה ְמ ִ ְי ַ'>ֶה א ר ֶ‬ ‫ָ‪+‬ה ֵאיזֶה יִחד יְה ְ‬ ‫ָה
‪ .‬ו ְִא
ע ָ‬ ‫'ֶ‬
‫ֶלק 'ָ;חֲר נָה‪ְ ,‬וי ְִת' דֵד ְ' ַמ ְח ָבָה ְ ִא‪4‬‬ ‫ִיכֵ ְלקַ'ֵל ‪
ַ8‬הא ח ְ‬ ‫ָהע לָמ ת‪ ,‬ו ַ‬
‫אמה ְנִר ֶאה ִי ֲע ַדיִ‬ ‫רח עַד ִער ַמה‪ .‬ו ְִא
לֹא י ְַר‪ִ8‬י ְמ ָ‬ ‫ָחה ָעלָיו ָה ַ‬ ‫נָ‬
‫‪2‬ה ְוי ְַחזֹר‬‫ב ְקד ָ‬ ‫ָ ַ'עֲב דָה ִ‬ ‫וְלכֵ י ְִת ַח>ֵק ע ד ֵמ(ז וְאֵיל ְ‬
‫ֵאינֶ‪ 1‬רָאי מכָ‪ָ ,‬‬
‫רח‪:‬‬
‫נח ָעלָיו ָה ַ‬ ‫ֲר יִזְ ֶה ו ְָת ַ‬
‫ֶ ַה‪ִ1‬זְָר עַד א ֶ‬
‫;חר י ִָמי
ְל ִה ְת' דֵד עַל ֶר ְ‬‫ַ‬

‫רח‬
‫ְה ַ‬ ‫∆¯ ָ‪,‬חל ָעלָיו ָצ ִר ְי ֶ ְַב ִחי אלַי ֲע ַדיִ ֵאינֶ‪ 1‬ז ְַ ְונ ִָקי‪ ,‬ו ָ‬ ‫‪L¬‡«Î¿Â‬‬
‫מ ֲע ֶ‪+‬ה 'ֶ‬ ‫ַה>ֶה הא ִס ְטרָא ( ֳחרָא‪ ,‬א ַעל ַה ָ‪6‬ח ת ַ‪,‬עֲר ב ת רַע ְ'ט ב‪ַ ,‬‬
‫יח‪ ,‬וְ זֶה י ִָ' ֵח עַל‬ ‫ַ‪ְ 6‬ר ֵ"ס י ִכ ַ‬‫זמא )חֲגִיגָה ד< י"ד ע"ב( ַ'עֲל ָת
ל ַ‬‫ב ָ‬ ‫ֲעזַאי ֶ‬
‫ָבי א‬ ‫ֱמת ְמעֹר ִ‬ ‫ֱמת‪ ,‬א ֶ ֶקר ֶוא ֶ‬ ‫ְידֵי ַמה ֶ‪ְִ 1‬גלָה ֵאלָיו‪ִ ,‬א
ָל ְ ָברָיו א ֶ‬
‫ָרי
ֶ ֵאינָ‬ ‫ִא
ְ ָברָיו ִ' ְד ָב ִרי
ְ' ֵט ִלי
ֶל ַה ְבלֵי ָהע לָ
ַה>ֶה‪ ,‬א ִ' ְדב ִ‬
‫ָר ְי ִל ְדח ת ֵמ ָעלָיו‪ ,‬וְ גַ
ְל ִה ְת ַח>ֵק‬ ‫ַעל ִ‪6‬י ַה‪ ,‬רָה ְוכַ ֵצא ַ'>ֶה‪ִ ,‬י (ז צ ִ‬
‫בי ְִר;ת ָ ַמיִ
וכו'‪:‬‬ ‫ֱמנִי
ְ‬ ‫י ֵתר וְי ֵתר ָ'עֲב דָה עַד י ְִהי ָל ְ ָברָיו ֶנא ָ‬

‫ָרח ְ' ִמ ְקרֶה ְל ִע ִ‪,‬י
ְרח ק ת‪ ,‬וְ גַ
ֶ ְִהי‬ ‫ַ‪ִ ,‬ח‪ָ4‬ה ָ‪,‬חל ָעלָיו ה ַ‬ ‫«‪ִ Ú‬י ' ְ‬ ‫‪„¿Â‬‬
‫ֵ‬
‫ֲר יֵל ְ‬
‫ַ‪B‬י
‪ְ ,‬וכָל א ֶ‬ ‫‪72‬י
וְ גַ
ֶ ְ ָברָיו י ְִהי ְמע ִ‬
‫ַלי
וְ לֹא ִ' ְדבָרִי
עֲמ ִ‬ ‫ָרי
נִק ִ‬
‫ְב ִ‬
‫וְה‪ֵ1‬ה ְלָל ַהֹל הא זִ ְ ַהחֹמֶר עַד‬ ‫ָטי
ַה‪ִ1‬זְ ִָרי
‪ִ .‬‬ ‫י ְִת ַח>ֵק ֹח ְ'כָל ַה ְ‪6‬ר ִ‬
‫ַמרֵי‪ ,‬וְ י ְִתָ'ֵק‬‫ַ&ה ֶ' ְלג ְ‬‫ֲקירַת ִה ְרהרֵי ַה ַ& ְח ָבָה וְ כ ַֹח ַה ְ&ד ֶ‬ ‫קָצֶה הָ;חֲר ‪ַ ,‬וע ִ‬
‫ָת ְבנ ְ' ֵחלֶק‬ ‫ָר ְי ֶ ִ‪ְ ,‬ת' נֵ ְ'כָל מַה ֶ ַ‬ ‫וְה‪ֵ1‬ה צ ִ‬‫ַ'ק‪ִ .‬‬ ‫ַכ ִלית ה ִ‬ ‫ֶלי נִי
ְ'ת ְ‬
‫'ָע ְ‬
‫ֲסידת י תֵר ְ'בֵאר‪:‬‬ ‫נְהגַת ַהח ִ‬‫ַ ִי ִי ָ
נ ְִת'ָאֵר סֵדֶר ַה ָ‬ ‫ַעַר ה ִ‬ ‫ִרא ' ַ‬
% !"# $
1 0+ % $ / + % ,) -. )$ % &' ( ) *+
2 + . (3 4 ! ) 4! ! !) ( -+
5!0) ! ,1 5!0) 6 78 )%
*3 ! 9* + 1 9-$)$ $ . ( : & 4/! 7;
* ) # )-0 2 $( 8) ) <! ! (
9!" % 5 0> 1 = (+
, 2 ( -$1 *( %
+1 9* * - & *)$ $ > / ?
1 )8 * ! 7 "; -! ( "

!"#

/ !2 + ( ! $1
9 ( $ ($ 6!! ** *). 1
1?) 1( /( 7 ) $ $#*+ %7/+ " + @ +
1 ( $; ( &4* *) 1 + 1 8
( $* 9* $ ;2) 9* $ ( ) $ 9* * +
() - ) * = $ 1 (*$-+ " .
6 78 + /*3 ( ) - 6 78 + *
6 $ & ! ! - " +1 / 3 - ,
. ( ( 0 B A - + 1 /! ( +5 0)
$2; C$ 8 - & +1 * 3 $8
$ =4 !2 +1 + 6$; + !2
* 6!&!) 4) !2 ( 8) 1 - & 5 0 =4 % - &
1 2 +( (-$ 0 ) ) $( +0 $ 3

+ ( C$ ' ) ! 2& ; %
. $, + C$ 8 * ) # (8 $ ;
5> < &' ! =,( ! , ($ ( ( )3
(=)$ $ ) 8! ( ! ) (8 **
! /! *( $ 1 0 )$ ( " ) $ ! D) 1 *
6 9 " ! 16- $ +($/* $ 9-$) 6- 2
1 +-++ / -*9!,! $2 $- + -

" * 6 8 <! + , 3 (! " 8! %( 8) &
+ . $ +*0 $ ($ $ E7+ 3 4 )8
+% " () !*! + % .)4
7 ) )8 ") + / *
- )8 & + % + $8 ) $8 + 3
173 4) * ( + % " :! ( )8 7 +% / )
"+ 3 ! > + 1+5 0) 5 + +- & - 8 .+
! *+ % 0 ($) + % 9) . + * $ )
%($> " ( (+% !- " +% 9 ! +%( 0
*( + 1$ $ 6 !" ! )$ %$ $ * )$
1+ . * 2!
! +9 8) ++5 0) - 8 E7 $

'! () ' ( * &
+ , !
%(. . (! )> +. )- 9(* !0 . -
+ 20 " *> 1 !*! !0 + 20 ( * ')$
+ 0 (! 9* %( 0 7 ; > =8 2! + 2>
( + / + ) $ . % 5 +( + * $ )-
) )$6)! 6 ")$6$ 16( $ , "+60" 15 )!
!+ +
6)3 )$ %6)! &4) 6 $ %6 6) %6)! = ($ -
9 0) + 16)! 0 ) $ $ $ -$ 1 " $ 0
) = ($ ! )$ * ! 8 ) ) +%6)!
%( * 9 .+%( / F" : +1 * /
) % " "+ , 1( ) * 8 %( $
5$ %+( ) -. )$ F", - (2 $ ) ) @
2 -0 ) ( *0)$ +. 8 + >! = + !
- > !! ( 8 ( $1 ( * & ()$
(/+ * $( *,*> + % - ) *> + %
9 $( 5 $ ! ! =4 -+1 * ) (!! (+ @ ( 2)
% " !"- $ *$ , ) $ * $ 7 9 $ 6 $ $
% - ) 2)$ - ) 6 )) - > - ) 6!)! -$ ) *( *+
/+ $ + 1 8!
* (!)! ))$
! ()!
!/ ($- )$
> %! + %6(!)0 ( * ; 9! * ; *0+ 1 ) ) $
6 )0
! $7 1 * ? 8+ 8%$ $ % -* % (+
6)! )0 8) $ 6 *! ( ; ( 6 !20 $
1 *( 8 ( # )$ ( 5 06 !
+*0 $ E7 $ 3 4 3 ( /( +1 ( - +
1 8+ 7 ( $

3 (! ! !"+1($) +( *$ 9! &
/! *;) 1 +-+ !") . $2; = ( ") :
1( ) > 3 ! 6 8 +1( /(
3 $ !+ 1 9$-($ ! + !

I -H7 (+) G /! %). ! (
" # !
% " " $ " "

$ " # $ $
% &" " &" " " "'

" " " "'
% " " #" &
1 +-+ 3 !) " 3 !) 8 /! ( /( +

1 !0 &

+ 326 +- 35 )+ 34 ++ + 32
2+

-
7+

++ 322 (+ - 39 + ) 38 + I7
- )
&
+ (
+ 327 + 3< + I; 7+ 2 I:
& 2
&
7
+ 379 + ) 37: + - 329 + 32:
& ) -
&

+ 37< ++ 374 +++ 32< + ) 324
)
+
+ +
)++ 3:6 +( * 378 + 376 + 328
*
+ (

+- 3:2 + 37; -+ * 372 )+ 32;
*
-
- )
+ + 3:7 (+ 375 + 377 ++ 325
+
&
( +
+ ) 349 ++ + 34: )+ 3:9 ++ 3::
) +
+
& ) +
++ + 34< + 344 + 3:< + 3:4
+
& &
+
+* 386 + 2 348 + 346 ++ - 3:8
2 -
* +
&
+ 382 + 34; + 342 +* ) 3:;
)
*

)+) 387 + 345 -+ ) 347 +* 3:5
)
) *
) -
++ 3;9 ++* 3;: + 389 +* * 38:
*
* *
+ +
+ 3;< + ) 3;4 + 38< (+ * 384
) *

(
)+ 356 +) 3;8 +8 ) 3;6 + ) 388
) )
) 8
)
+ 352 +* ) 3;; +) + 3;2 ++ 38;
) +
* ) +

)++ ) 357 + 3;5 + 3;7 )+) * 385
) *
+ )
) )
&

%7/+ "/+ @ + $2; ) 8/ ( ) (
+ +1 ) $ ! + $ 9 !) -+ 1 + 6$;
8) ( & /! )$ 1+ ( /( + ) 8 / -. )
1 " ) <!!-$ ?$

( =4; . $ * + ( 8) - (
8! % ) ! 9 = 9) ! !"# $ $
1 +-+ ( "

1 !"# $ 9! ( 9 * ( 8) &!+1
$ ! =! % / !2 $( ! ) $ ! *+
8! I + 2) 7+78 () 9 -)G + 8
6)8 9#( 6 8 %+ - ' *-0 !
) & )4 % "> 2 % 4) ) 6(
) $ 6 3 "= !+ %C$ ) + % )$
$= -$ 1( / - ! "+ ( /* 8 " %( / 7+ ( / *: ( >)
*( * !0 % 3 $/8 - 7, ( !0
+* $ ! $8+ % * .$8 5!
9) )8 2 $ + %( $ 9(* * + % ! ,
6 *!; 9$- 9 6 5 0 + 1 6 + + %$ >!) :!+ % ,
6>) ! )$ 6 *! ) ! $= " 0+ % 3 !*!
+ 1$ >!) ! ) 6 ( * 9-$) $ + % > !
) *$- + 1 - 6!&! !+ 16 *! $ + & )
; ( ) 6 *! (!"7 (= 9 % = ") :+!1( -
( ) 6 ;! 5 + % > 6 *! 5 + %I ) (G ( *)
%+ ( 8! = > ! %9 " ! ; ( 5 * ($) ( *)/ +
%( #4 $ ( (!!+ 8 ) ( *7 *3 1 ") ) + 9 )/)
$, + % 8) ! = ($ 1( #4& ! ( # ).+ 8! +
% $8 6 ! 9-+ 1 & 7" ;

+ () ( +1 - ) * - )6 ) - (+* +) (+ - 9 ) G
I ( +* 8 +* 9 - + + %+)8 6 +)
12!;! 9 ($) (* - 6* $

) ($- 0 " " = ") :+!1 /( &
16 *! *- 6& *! ) ! $= " - +1 ( * $
, 1 3 ! /*0 )!& "= ! $ 6)8 +
.+ % $3 $ ( * ") : 0 /*0 6 0 "
* ( ( "+ F($ 8) 3 9) ( ( /*0
+ ( *! (+ 6 C 2 ") : + F ! !
$ !9 ! + 1 *! (+ C @ " ) "
$ ! 6 C 2 9)$ @ +& + $ ! " " 9) ! (
( * 6! /) 17/+& + $ ! C @ " 9)$ = &
($) ( * ) ) ( 2 5!! ($) 3 * ( ( 5 * !0
- + ( )5 )$ ( * ) ) !*! ( 8!
( 7$ ; 6 6 ")5 5 - +1 / ( +( "
( ( 8! 7$ ; 6* ) 6 ! 5 + ( 8!
-*+ )8 2. $ ! % / > 9 -+ , ! > !
( !! ! $' * +0 + /) 6 ! + +
* !0 $* ( 0 + 6 *! !6 *-
$ + 6. ) F) $ % @- 6 7! !0 ( !0 /*0
3 6 (5 ! + 1( $ + 60 9 $ 6* 8) !
9-+ 3 + %6$ *3 3 ( ) 50% 9
$ $ 6$ $, - 1 =4
8)(+ 0 !) *3 + 1+ + + $*3 +
2+ C2 6 " 2 $ + 1+ + * 2
@! ) - -+ - $ ! 7 " $ +
-+- $ ! ( ( !! ) $ 0$+
7 @ ! (-!;! (> !! 7 2$ ! +1
- - 9 & (&) 3 6 :*!+ ! 9 *( (!-;! (>
9 * 9 , $ =, 2 (-!;! (> !! 7 1 ()- (-!!
1?!. + <, D + !! 9 * 2 ( > +(
1 ;D ( !! )! ( !0 )! ;D ( ( 2 $ +
$, ) 1 $ ! 0) ( ! ;7 $ 7* > +
) 7 $ ! C + $ >!) / ( + & $ ! !7
($) )+ ( ( + +2 + " !)$ . ( 2 $ !
$ 09 +) + - + ! 0 !0 ) + 9 )
C ($- C -(+ 9 )& -! ! 6 ( $8 - +
1

*! (+ C @ " ) "(+ 3 ! !=$
*! (+ C @ " ) "(+ *! (+ 6 6 ) "(+
9)$ % ( $ ! 3 3 5!0 9-+ 1 +!0 +
%6 ($ ( 6! 5 8! 6 +() 3
16 ( $8 !0 ! ! ( )3 0% 6* + +
) - + * + 1 ( $* (! - !0) 2 !0
6 *! ! ( + 6 =,( ! ! 8! 2 9 %+ 6 ( !
) $ 9 ! $ &6 % " -$ ! $8
6 >! /! ) * ) C!! *0 6 >! -$ )$ 6>) * + 6 (
6 1 $* *0 $* ) " !0 ( * ( )- 97 ! $
? %) 1 $ 6 ! $ 6!&! $* ! /!
( ( -* ! & + + 8 B ):*!A 6-=! > $ 6
1I 8 2G

6 + (( !!4> 6!&! 6$* !
? 9 ( 6 + $ 8+ + * * " + + - (-!
!
+ 1( * -& /! =! % $ - 3 ()-
1 !) (

+ + $, ,) .' +( !
- + + +
) ++ + 72
) - * )
+ ) ( - ) -
-) + (*
*) ++ +- (
) )+ 2 *
) + -
*) * ) ))* + +
+ 8) ))
) (* )+ **
)+) ) + +* )
C$ ' 9) 2+ %C$ 8 - ( /( 7 78) " " 6 #
*0 )! "/+ ):!! % +7 6 *) 2+ %6 + 6 *) 2+ % + 7
% + 7+ 9) 2 2 9-+ 1I (+) G 6 *!; $7 0
B+ + + A9 $, ,) 8 / $ !+ % 7 7 9) , ,()
, -$ 6!&! ! $ 19 9) 8 / C "8> 3 $ !
6* 8 $, ,$ >!) 8 (+ % <! + - 3 9/
) - ) + ( - ) ") ! 6 $ 1? 9
$ >!)$ () B -A $ ! +( 9) < + 1$ , !
( $ + -! ( 01 $ !9 + ) *
*;) 6 *! ! + 16 > + + % & 9) "+ %6>
( * ( - 0) 3 9) 6 &)$ 6)8 ) 8 ! 6 ). !
8 ! 3 9) 6(* 0 6 ) * ($ 6>) ) :*!$ ! ( 2+
9* !1 ) ( ) =4 3 <!! 1 3 $, ,)
% 3 " ! ) ! ! $ + %9 ( -)4
1 " $ + " ! *;) 16 ) !7! )8 $

9 ! -+ % ( ) 3 $ *! >!
%9 & ! + 1( ( (0 ( ) + 6 (! )
6 >! !0) 97 8! ! ,/! 6 >! > ) $ -$ )
6 ) " + 1 !! ( ) ) * -! 6*$/ % 3
$ & ! 1 , )4 (8 + 4)$ 5 )4 ( ) 6 % !9-
1 3 ! ( /( + ( )- $* /! + %( /( - 9) 8
6 $ /! % * 6 *0 6 8 != $
$ + 1( /( - * !% * 0 *6 " )
$ + % =4) " ) 8 % =4> 3 ! !6 '!
(.8 ( $8 + % 9!

*). 1 $ + +
6 # !-$ %+
2 )
6 6 8 * +1 - & !
!0 *! ! 0+ % > *0 6 8 0 % ! ( 2
% $ ;2) $ + % )4 !) 1 !
$ + 1 + + % + + % + +
$ + % ) ) 8 - + $ + % .
1 7)$ % ) *+ % + -
* * ! % *+ ** ) % + + $
1 + +% +% * + * )-
9 )G $ + 1 (/ ; +% + + + + +
% )- $ % ( ( ( ( 9 )I +
% * + )- + 2 6!&! + *)+ 1 * +
1 + - 3 ! " +1 * + ) + 2 " +
6 !)! $ !0 % =( * () + ; ! $ * * +
19 & (&) $ % 8 & )$ % @
) %9 ) $ % 8/ )+ 0B A =
*)$ , ,() + ; ! % 4> 3 2+ % * B A I G
@ 1 ) " +%$ - -+ %( <)
- $ + * > ( )$ 9 ! - $ 6
) =, , + 1 - 9 +1 $
6 $ + %( 0) <> + 1 <)$ <) - % >
<) - ( 0) $= $) /! %( 0) E -
1B *; +A ( $ , ( <) - $ / 9 )$ % <)$
*; + 1 *)8- ! %(-! ! - 3 )0 - ( $ ,+
1 - 0) ( =4) $ ! + % *)8 - ! %+
$* - 0)$ ( $* ( ) + - 3 ! *;)$
)- <) (8 6 & 6 78! % ! (/
1 ( + - &9 6! ! /! %( * 8

9) ( ( ! $ %( $* 2 ! ) 3 <!!
*3 + 1 $ , "- 2 * $ + 1 2 ! > % @ + $2;
1 9 >) ( * 2* !) - $ ! % "+ $
+ 1 D 9 =) 7/+ % 9 >) % 2* ! ) 9 , 3 +
!1 ( $* 1 /7* % . % 2* J
1I 8) ! ! 2 $*($ 8) ! ! $*($ 8) ! ( $* G
1B 8) ! 2 $*($ % 8) ! ! $* + % 8) ! 9) $* A
(- 0 - > 0 ! 1 !) !+ ! 9 $( 9)$
2 ") + *9 + 1 . ! 0+ *;
% ( ( 2* + % !! 2 ,% / 2 +1 *
2 $ +1 " : 8! $( / + 1 + ( (+ 2
=, , (/7*$ 1 / ( ! !") 7/+ 2 % D ( $*
, ,() * 1 !$*) 8) $3 $ 2
2 ; 4> 3 '*)$ 1($ 3 $ ($ =(
( $ ($ % ( " ( &4* 9 + 1($ # $ ,
3 ) + ! 1I +) G F() 0

9) - 0 $ 6 % "+ *9 + 1$=
$ " 6$ $ ! )$ 1 7/+ +1 =
$ " + 6 1 " 6$ $ * $ ! )$ % *
"+ 111 8) *0) 9 "/+ ):*!9 + 1 (* -)
19 2 /+1 = ! ! !

"= ! 1 - 2 $ !% (* . - *3 != $
. + 1 / ( *0> * 9 -> !0 9) ! ! !
8 -( $ * 9 2*- ! 1( 2*- ($)
) $1 > + 9 -) $ 9-+ 1 .+ *; $
3 +% % !* -) $ ! ( - ! % 3 (&)
I + 2) - G 1 %():
! +! & %():
!
!" # !$ $ % $& '& (&
, $ 1&"& 0 .)+ & / ) * )&+ & ,& $ -&
$
, $ . ) 0 3# ! ' / $&
/ '2 & 0 . &
, 4 0 6 ! 5& !5/ ) 0 4" & &! ! $&
, 4$ 0) + & ! ' *$ ! ' 7 (& %&$
0,. , 4$ & 0.) + & 8 9&&

2/& &2&&
)+ && , 4 $

!' ! < !' / * !# # /. ,$ : ; $& 0
2 !< 2 / ! !< ! ; / < /
< ! : / / = < / = / &< /
'& ! < 9/& '& % / 4" & &! < 4" & &! / ! : &
4 .5 . : 9 & / 0 3# ! ' / / & *$ 9/&
0 % &7

$ & 0 . $ . &/ . ? < 3# ,3$& & > 0
&&$ $&
/ % ) /& % <@9 &.% 4A% = @ :!
B <:&&& , /1% &! < / 7$ * 7 <@ B
/ :/. & < 0 37 3# ! * . 7!0 * &
<@ + & / & <@$5 :&& :/ &C1 <.$ , . 41 >/
, /1% 7& 0 . )& &C1 0 41 >/ 5 ,/
/ &C1 0 .A & .A & B& @$ & %& <:&&&
< * '& B& @$ & %& ! &!0 37 =
9 %= <@/. %= ,* ! < $ , = / % @$ ,%/% 7
, B ,%/ %= / <@ . D= <@ '&$ /.
/ ! & & 1/ #37 3 &C < . & @ / <,.$
4 0 37 )37 &C < * /$ .$ D= <@! 7& 4 & &
. %& 7& 0 / E* & &
&/8 % 5/ .B ! < /& , /2 @ .$ % < 5/
* /.$ B& $ ) /& % 7& <@ $
< 7 & &! @ % #* < /& , ! 3 !19 /; !
F $& . '/& <? . #

! /. < . $& & .$ $ > 9 & < / ! & $ %&
&C < & !7 & ! $ ! /; < & !7 &$
< . $ < * / > 9 &!0 ) / ! >/@ < )3

3 &C < ! 4 / 4 < . 7$ < &! .
0. . . 7$ /; @ / <@ 5 . & . 3 37

4& 0 "& /# && < C 8 :/ < 7 $ /;
< ?& $) & . . ! < >/ ; & .;= < . 9& /
0 ! @! $ . 9 & @ 8 & @ & ; & ,7/
0 % ?$ 7 B& $ ) /& % @ / @ / ,/ 7
@$ E * A & ! $& @ / <D! @ 4 < &&$ ! @ B
@9 . > * 7 <.9 @ $&$ * / $ $& % = < &
%= < ! 0. $&
7 @ < ! . 7 <@ /$
&#& ! !19 '& %= @$ $ . <!19 7 .
@ 8 &! @ B 7$ # / %= )/ ). ! /. ! <@9
. & / /. %= !5 @$ $ . 0 / 7 ! @ . &!
! @ !< . / .. 0@ . 7 ! < ! @! $
@ < * '/$& <.$& / * ! /$
@! $ . "& .$& / /. &&$ & < . $ ! / %& =
F !

, !% 7& <? & 7!&% .%&$ . /C
<. '& 7!
&% B .$ / %B& $& 8 ;&
/ % < -&
/
F ! $@ ! # !< ! 4$$& @ 8 &$ ;/ & !

. & / @$ ,7/ < 5 % & /$ @$ . / :/
,7/ <@ ; !1 .% . !$B& . &<@ . & /& < ! @! $
! # !< C 4 7$ @ '/& / 8 %&
' ! ! #& % @ 5 !< @ . &!@ 8 &!@ B
%& $ , 7% &C < ! @! $ . 9 & / $ ! !7 !
0 #3 @ #*
7 ? '& . 4 &! $& &= &;& 4& > %
. # @ 7 B 7$ & %& , && <@&$ / & &= % ?$
& & & , @! & 1 % . 7 !< B& (& ,! (& $&
0 37 . & . @$ & &

. %& < 3# 4 & ; < 3# . & , B & & 0)
0 #1& D/:. & .$& ; &2/ < 3# ) D/
:. &
D4B < 8 &! 7 B 2/& ! < .B ,"& / .$ ! B
&/. < /. 4 ! . < ! /2 & 7 &$ &=
4 @/ 4 < 72 & % ' < / . / <. ;
0! /9 &% 4 C &! 7 < 8$

,B /C ; 5& 7-&$ ! < ! 0
5 ; .% & , / . < 3# ! ' / $= &* < 7 @ /
/ = 0, ;& . / 5 ) / D= <, ;& . /
0 3 ,$ ! . 9 0.9 &' !<.$ )&;

7 & F 3# . $ < ! 9 & $ :/$ ! 0
@ B&
< ! >& . ,. / ,. 0 .. . $ ;
. 9& / 0? B) & / <? >& ;
< .%&
$ ! & / ! 0 / %& * '& . ! &
1
2/ & . 9 & 0 * '& &$ 7 < $ .5 ; /.;
/ ! 0 .9 & / . < . ! ;
< +& . ! 2 & . 9 & 0 / 8 /4 C
* '& !5/ . 9&& . !0 .
. & . $ !B 7 4 ' < +&
.! & >& 7& 0. $ &/8 / / ' 0!5/
0 7 & ) + &!5/ . 9&& 4

&! % , && < ! .$ & .# . /.$ 9 & &* 0
&! #* 0 / /& <!5/ B ) '/&' @ < . 2 &
<. $ &/8 ' F / !5/ 0. . &= , / 7 0 '&$ . 2 &
0 . & + & , & ' <.B& ! .$ & & 4'

7$ C $&
/ & <)3: : : :/$ ! 0#
0 9 & *! '& . . < / )&

. 9 & 8. '& 4 1& $ 8 &0
/ ! 0 + & &= D/. < . . 9 & + &!
. < $ . >& &* *! 1& & & ! > .$ 9 &
. 8 & 8 &= 9 < # && / . @B:&$
. &* 0@. . &. *! 1& )&/ & 7# 4 9 <!5/
. @/ <@ !& & ! / ! #.)C /% / : @ &
. 4C < E/$& < $7 /. > / $
73 < !& & . $ . & . < #.)C /% . ,%/
@ $ @7 = & &/ ! .$& ; , / 8 %& 0 &
7 3 0 . $7 # ,7/% @ / . 3 0 C )&+ &
.8 &@/ % 5& "& @ B& 5 # , / 0@ /$ . > # $& /B
0 / $ . @& & ' 0 C . % @ 1& %

.$& /$ 7 / &$& 3# !'/ & /0
. 03 .9 :/ B ;&3 :/ &$& 3# 4 &
!0 / = ! 6 ! 2 $ . & > &. " &/
& /.$ . A & 3 :/ & 4' &= 5& & !0 . . . $
. / $ 4 & / & 73 0 / ! $ . 78 $
! 45 . $ &$ 0, & 2/ & 4;% &
/ 0 2/& @. $ . / . ! #* 0 * ! . . !
0. / ! ! : & 45

< ! .$ & ! ;& / % < 3# . & , B & & 0
. !5: .>& ;& . . & . , /& '
, $/ ! : &< / * /$ 0 /. & 1& , 72 &
< . / 0 / & @ 4 $ ! 2 < 72 & . , /! &
0 72 & . # 9 /9
&' (% $ !" #
/* % )* ( ! +,- ./
1 % $ +& 0 / /
0 +&

% . # ' 2 ) )& )
& 4 1 2 2 . # (0& " / / 3 +
/ 6 /+ ) % /63 ( % !5 2
3 - 4 '( 0 +,) + % )
7 " /& * * 6 . (0 6
8 &, 9 % / * 2 . %&
, ) 0 / ( %. :+
3/ ) /+ ! . / : . # ;
%. ! % : & . < / #/ 9 ' ( 0 !
/ ( / . # $ :>80 =
/6 3 1' 2 6 . % <
('( ( >& . + . 9 8 *( 0 / (
/ . ! /69 ) %@ ( ?
/ % /69 7 6 " *#( %. .3 / % < / !
& * !( %. / / : . # . 9
0

. 6 . : )( . # 7 4 / &
. : / '* & ) 0 / 8
/ # & 15 0 / . 8 !% 7 1 %. 4
) . ( 0 / . 8 " .4 / . .
. = . (0 2 . # " $ 2 .' 9 # 7,
0. # 7

! ) / & + & )% 1 2 ' (
6 ' $ ( 0. 3 >8 + = '$ ( 0 3
%8 ) : )% 3", :" ( 8 2
B <& 5( 0 2 4'( % 3 (% - (% A (
8 # 7, / ) *# % :" ( % 7 % 9
)*9) ( : /7 2 6 *#( 0. / :
' " +, * ) 5( 0 &
#2 ! )0 $ 4 ) %. / :
/ % & . #( 0. " / %. C
( %( #3! / & *( % # 7, )(
2 ! ) . / 5 ) 0 9," :"
& )*5 %. )*9 . & 1 5( 0. C
D !5 %. . # ) . ! +,-
0+ *( %. )*9 . &

. 2! ( ( % +3 >7 ( % $ ' 0
/ ( 1 /6 1 #2 /+ ) 3 - ( %1
. - 2& * 5 & /3 - 5( 0
;/ '/& ! ') 6 / % = * /'&
)*9 9& 1 /' / 0 5 & /+: 3
4 2 " ) / 1 - /'& *( 0
/ % - ) 1& 2 &5 < ( % "
!( % " ( 24 - 1 22
(% " 9& ;' 4 )
. % " 1! & !'( 01 1&
. (% / 9& 1 4 %1' / &
%1 / " 1 *#( 0 " 1
/ /9" 1& *# & ! '( 0. 1 &(
&5 ( 0( : 1 *#( %1 - . : ( %1
+ /% : / 8 / *( 0 " / + %1 2
0@ ' $' ' ( ?
4 %/= 6 " / 1 !. 9(
1 && ( & 1 - 2/ ) / (0 5
" & / & *#( 0. (. . ( %1 /)
. ( 01 '! ) ) ( % / * %1 / &1
%1' / 1 ! ) : %. )*9 .9 )*&
0 3 3 - & ' +

% / % *6 ) ( -) < ( % # 7, / : ( /6 3 0
'& ( 0@ $' . ? ('( . -) % ('( ! D9 0 (
! ' *#( 0@. ? / D9 % )
% / ( 0@ * $' ? ( ( $ ' 0 #/ 9
% (2" !3 + & /0 7 " 1 '$ (
( % (2 4 !( % & /" 0 $ &8 3 '$ (
%. . / % 3 ( %. 4 ) 3
/ % " / ( 0 # 3, ) ( % . /
% ( 0 A ( % !( ) / (% <
% & !( % 3 - (
5 ! 42 ( 0 ! 9
(( / 5 ' % $ ( . 4, 2 /% 6
0 ) /42 % ) )0 C6 ' % /
0($ ( $ % $ ($ ( % $( $ % $ $( 4 (
$ ($ ( % $( $ % $ $( 4 ( % 5 8,
!5 $ ( % !5 $ ($ ( %($ ( $ (%
0F($ ( E @ $( ?

3 > 7 & . ( 01 . 2! ( 0
> 2& % 1 9& 5( 0 3 + /
* ) 0. / A ' 2 & 5 & 1&
% $2 % $2 %G$ % 1:0 2 & * + %> 2 & &
4 /* % 2 & & ' * 1 : '( 0 $ 2 % $ 2 %G$
*$ ( / 3 - & *#( 0 9) >/ A 4 1:
. /2 / ( %1 /6 1 & #2 1 /+ )
9 % ! ( 0. )*9
) ! ) 42 / 0 !
. /A 4 /+ 4,
2 ; /% ! 6 8/ -
6 4 0 (( / 5 ' . / '/ %. )*9
1 1& " / 0 6 % ) )
. / /& %1 / ! . ( %. . / ) . / A
0 8 )*9 1 : . ! ) 1/ (. & %1

* H $*( ( & A ( 8 )*9 2 *( 0
* / 9* 5 8 % ('( A ! / 0@ $' ? ('(
% + ) - & 0; ( % # 9 '
. - 15 2/ #( %@ $ ? ('( . : / . #(
/" 9 0 ('( 2 5 . -5 (!& ( % (
% 2 D 9 % - - & ! )% <
% < ' * ) . ) " / 0 "5 ! / /
8 . . 8 / '/ 0. ; / "& )
%. ' / D 9" 1 9 /" . #( 0 ('( &
& A !( 0 - - . . )
) ! 1 : 0 ( A A5( % ('( ( - (% *
8 0 * !& < /" & !)
! " ( & ( ) & % = " %. / ) /
( & < ( 0. C & !) % C , .
) /6 6 ' 6 / % <& 0; 2
& ) ) 0 2 8 / ) !) % ( &
= 2 4'( %. & $' 5 ( %. & 4
> 2& 0 ! C ) = " 0 !& '(
% & ) !& '( % $ % $ % $ % $ % $ % $ % 9"
) &'& % )*9 /6 6 '( 0 8 1
) 3 & + =(0 " 8 * (0
&5( 0 3 & . ( %. / A '/-
9 % & . " . /<9 8 '& I #
2 & '/ 0 /<9 1 # ") % /A /<9 ( %
/ 2 & % ) .6 ; / + / % & /< . < & %.
. " * - + & ' %. 4 ) #0
3 / ( 0'$ ( !5 - 1 2( % 2 C *
2 . ( 0/ 2 / 4 C ) %. , . & ) )
)% $ & 1 ) >/ A 1 : ) .6 .' ! &
. / A ( . /6 6 . & !'( 0 = . /
3 & % +,- * . 2 ( . )*9
* /0 . C (% & & (
1 ( %1 1)* / 3 ( 9 & % 2&
1/9 4 % + & 1 : *: /8 / %. + & * 1&
. /7 / %. /6 & /+ ) / )* ( 0.
+ !) 0 7 + ' 1 ( 0. /<
/ ) )* % 2 1: +- & ) 1 &
%1 )* ( 0 ' 8 * /' / %1 .
. <, * % !( . !
2 4 : ./ ' & & * ( % 5 & ' $ ( 0. !
0 !& 5 ' & )% + ; )

+ *# ) % 0 )*9 1/ 8 2 *(
/ - . ) *#( % /+" '
(& 8 !) % ( . !- * / 5 &5( 0. & &
/'* %. <,! 8. /: = ) ( ( %1
D %. 5 D ( & *!( 01/ : !.
' * / / ! .6 ) % * /& ( 0
%. /< 9 ( % " & = & !'( 0 4
& 1) ) %1: 1 ( 0. 9 . /" 9 (
0 2 '$ %. ( :( #

!( H / /8- . 80
. 4 )% ) : ($ / A 2
& / (% 8 2 % !
8 & " ; 4 )%
0 . / = . " & $ 4(% .
/+ ) %1 ," . 4 & / ' .
6 ) ( 0 / 5 ' 8 ( . / ).
) ," . 4 . & ) $ % '& (
) %> 8 1 (1' / %. 1 ' / %1
& ! / : 8 / *( 0 & " ( 3 %
.&5( %@ ' . ? & / %@ ' . ? / 0 & )*9
1: 1 / :. # 9 * '( %@ . ? . :
./ . / 3 (0 ( 9, =
) %. " - ( 0. 6 , %. 4 ' %(
0. / %. " ) / $ :
(% . + % & + = $ ' (
% * ! (% 4 & . ( % 9,3" "
8 # %. .' & ( 0 = 2 4'(
( 4 8 * ) #( %( " % $* $ 2
./ ' 1 2 '/ 0 68 ) % / /
*$ . 6& ) " 1 .
' * ))& ( 0 '/& )1 8-
' # 7, / - / 0 / : & % $
'& . & & + 1 2 *$
! ( 0 ,< '& / < % # 7,
0; :,9 / ) -

% ) *. / ( &. (
% / ) ) ( 8! 8( % + + / . = $(
/ 2 " ) 8 / ( 0> 8 >8 % 3! ( )
. # = 6 . ( 0($ ' % 3 /& ( )
*$3 . ?3 " 4 )% & : / H *
. & ( ( / ) % $ * F$ : $ E 0@
%@ ' 8 ? )$ 4$ ( 0( / ) /+ )
A $ 4 '( % # /+ '/ 0 3 )
F& ) ) %. E < ) 0 9) ;$ /:6 / % 4
/ $ < (% $ F* E / ," . . C
/ % & :9 / / ) . 3 ( 0;$ /:6
. E / $ ( 0;$ /:6 9 4 A % 4 /
0 = 3 ( %. 3" %: F &
65 %$ / ) 2 $ 8 $* (+ 8( (3 - 1& /
" $ 0 +- '$ ( . - / . # 8) .
0 $ / / ;$ /:6 %. - 8) / . "
& ' % +- /' ( 0 8 )(
/ . " $ ) 0 $ & F &E /
%. 43 ( % $ / $( . 0
0. " 1/ % 6 D (

8 )* % )*9 / : 8 . # )*4 5 9(
% / 8 )* % //& 8 )* . ( % //&
)* =/ % < / )* / 8 '= 5 /
0 ! ( 4 $ % #/

.' ) % $* 5 # % //& 8 / /
/ / 4 /9" </ . " 5
3 1 /) ) &5 1/ " #( 0. "
01 : & % #0 /& . . #0
. 1 = (1 ' . . # . #
( # ! ! 6 )% ! #0 1 .(
#0 3 (. !% = " 2( % '" /
6& ! % /& + * ) ) %. 1 %
",* 1 %1= " * ( %1 ' " ' 1
' ( 1 . #( 0 ( & ' / 1&
0 '/& *#( % /& & % & ! ' 1

9 % $ " / : 8 & //& 9(
8 / % $ & / : ) 0 $' / : 8
( % 4 '" )&8 + /
0. 8 < / . (. 6 . ( 0. *
/ ! ( / . $ ) )% & !
0@ $' $ ? G # 8 % $ . / / / :
/ /' ) .=" 4 6 ) '/
51 (% 5 1 D ( . 8 !'( %@ $ . ?
/ 7 + . !) . :A 8 ) . ( %@ * $' . ? !
+ & . '( 0@*$3 '$' . ? . : 1 ( % 68 ) % )
( ' % 1 * / 0 .8
&( & 4/0 < / (% '
'$ ( 0@ $' ? . . . )1 (% $
/ : )* '/4 + & ' ! . # 1 2
' * 4 .(0 ) ' (2" ./4 *( % $
0 (% 7 ( / 4 (% ( ! :

1 2 & & / /) ( / : 8 0(
1 1 . /"= +- &5 % ) >/6
) " ( 0 = +, 9) < / ,
4 ) 4(1 2% < / / )*9)
!( 1 ( 4 % / + 4 '(
2 " - = + $' / ) ) 0 # 7, A
. (0 ' / 6 :2 . + 0. : " (! (
9 % (! 2 / 6 :2 4 /+ ! %G # ;2/
: %. " G (!( % $( 5 3, 2
4) ' (0 & ! D < /
) .6 > 8 4 '/ 0 * >8 % 2
'( %( # 3, / * ) .6 & %
B3 / ) ( )* !
B3( / 8!( ' ( & : . # ) (
/ 1 2 > 8 % = '* !'( 0 , /
!'( 0 / + ( 4 % . - <
H ; /' * < ( = % / +

) %1) C) / ( / 6 %. )
01 (! / , ' ( %1 ' + % ' *
# 1 : 01 /1 1 / %1 ! ! 1
D : &5( % 1 2 1: (:
01 ! 1: !% : % 2 " 0/ (1 #
% 53! 1 - &8 ( % (" - ( % 2"5( = (
% : ' / (. D 3 0 (! '(
/ ( 0'$ % ' 8 / ( %1
(% / ) D )( ( 4 %1
!( 8 / *( 0 4 ) /- .4 & !
# / ! ! ) '( %@3$ *$ ? ('(

0 8/ *

8 $ 3(32 ? . # / D ' ! 8
/ . . 8! 9 ( @3 ( % ( ('

0. : . . )* / ( %;#2 . .& . !
.4 / . : / : " ( )* 1& /
0 " ' 9 ' 8& / . C( / . '
"
) 01 ( 1 3 - / ." ' - . #)
$*( 0 8- ! ' ( <" ( :
2 E 0( 8 3 ( ( =
&5 & ; # 0. 4 . 4 = ; # !
" & # %1 8 3 ( (
) D9 / & : +( # 0& )"
. /. .4 / . : (F ( ! #0( (
& ( ( / ) ( 0
/ . / !. 9 . : / ( %
" ( / 2! 1 & " / & 8
0( . / 1& / . / . C( . : /
/' / 9 ) #/ 9 ' / '(
42 9 / : '/ & /
0/ / / ) 8 / *( 0

( ( *(? $* 3 . 8 / $*( %. / )
3 ( .( . (8 ( '. 0 ( ' 3

. ( ( 3 1 % ( 8 '. (0 ( (

/ (0 C C . / . 9 @( (
0. . / !. . : /+ ) .& /42 ' . "
. . : / 9 . . / '/
- . #) " 8 ! ! . +6 / . ' /
<" : " ) 01 ( 1 3 - /. '
/ " " 1' / 0 8- ! / " ( ' (
0 ! ! / $* / / # )% !
( ( = % : $* / / #(
.4 = ; # ! 2 0( 8 3
3 ( ( &5 & ; # 0. 4
: +( # 0& )" " & # %1 8
! # @ 3' ' ? ) : ) ! D9 / &
/ . 7 0 . /. .4 / . : ( (
. : . / !/ 9 )
/ ) 0( . : . . # /+ ) . 42 (. 9
/ ( 1 / 2! / / 2! 1 & "
) ( 0( . / 1 & / %. / . C( . :
/ (0 1 & + ('( / 2 1 & '
# ,/ 4' ( : ) ; ( 6&
" *( /6 - ( < /
0 ' *# ) / # 9 /

H $*( #/ 9 . 8 ' / )0
. 4 1 ) %G . / 4 2"4
0G / ( 6 /7 8 * '( 0 !
0 A ( . " . 4 !5
'( 0 / ) ' (. ( / ( /( . -
. 7 '( % ) ' '( % / ) '
( 1+ '( % / " ) ' '( %. 7 ) '
. , ( 2/ %( < 4 * '( 0 (!
/ /8 ) ( /8 / % #/ 9 : & *( 0
0 #/ 9 : )(

$* / # '( 0 $*( / 6 $* $ ) 03
*( ( ( . / ( $ . :A ! $
/+ ) ' / (0 4& * ' (
/ ! ( !" / " 1 2
! / . 5/ ) % /6 1&
( 4 /6 ( )/ 3 /6 + 9 % $
9 / 4 /+ ) < / ' ,
. 9 # / ! !) % /6 / (
< / ( 2#4 ( ) 9 3 - ( >/6 7
( 0 $ 6 $ ' !) ; 2 / (
7 . 8- " ) 0 '9 ( & ! 4
* / / D / '4 / ' , !3 . 2 ) &
; < (% 4 4 . ! / !
9 '( 0 1: $ ' ( 6
/-8 /) ( 0@H $ (' ? $* / '= ) * . * -8
0 $' = * 9 ( 4 + 1/& (

/ ) )*, ) ) D / H 4( $* $ )0
. 6 ) %. ! / 1# / : 1# 4
) % " #/ 9 . #( 0. '# " /
/ ! % ('( / / : 1# "
) . ! . . '# " )*4 . ! %. /+6 9
2 4'( @ $ ? $( . A . ! 9 ( 4($ D9
2 < %. '# ") ) / !% ) /+ ! %
. . 6 /+ ! , *( %. '# " / . 4
0. 9 / . 8! ) 9 )* /

. '! %@ $' $' '? ('( # &( % ) + /
>/6 . )% / / %. : . ' . .
< / 5 . 9 / !) ) 0 " -
6 !) % ) " 9 . / 4 )
0 & & ! < / ! #/ 9 !

* 4 '& ( 0 ( ( $ 1 ./ )$ H ) /
/ / ). ! 2 )0 D / / )
/ ( !0 / 5 (% !
. 8 / (0 - ') %
9 / ( %. "5 : 15 0 8/ (% $ '
0 < / (% /) ( : 9 ' & ; /:

:6 / 1 '( 9 + & % #/ 9 8 0
+ & /0 7 " 1 / / ( %.#2
'/'* = 1 2( 0 &89 3 3 '$ ( % 9 !3
) 6 / * 8( 0 /' ) +
8( 0 = ( . # / %. : ) 6 A 8( % A
)0 . . .+,'( 0 2 (! ) 6
/ 8 . / ( / .
) $ ( % ' - / )1 2 )% / 8 0. !
; * ( 9 / ! . ( 0 +,
*/ 6 / ' ( * ( / !
. & : 3 . 24 .3 ( 0 9 / !
. '! ( 0; * ( 9 / ! . ) .& : ( % #/
%.& : . -8 . 2 : . ! "
. : 2/ . . " / . ! / 1: /
' . & ! . : /' /0 D . ! /
0@ $' $ ? .' 8 )*9 / )% 3 5 /
5/ ) 0; ) 9 + % D #/ (
/6 34 1 2 3 ' ) " ( %@ ( ? $ '- ( ($
( %@ . -)
$' . ? $ ' 0( -) < ( % # 7, / : (
#/ 9 8 *#( %@. ? / $ ' % ) '&
$ 5 &( . ! ( - ($ $ ' 0 '
& @ $' ? = 6 9 . / ( 0@ $ $ ?

0 * ( %@ ' ? : ) / .6 %

& : < ) %. . ," $ /) $0
/' 2 & . +- & . ' ( 0 < ( / . /
) 1 8 '( % &5 1 2 "& & ! :
C) : '/ % $ )( ( % C) 1 /0 ) / 9-
% $ 9 - %. . . & '/ 0 $ 7 ( (
1 3 / 0( - ' 1 2 /0 $ 7 -. . (
%$ 2 % (0 $ / % $ 2 (
( 8/ $ ) . ! /. /0$ * /
: 2 $ &'" % $ ) /9" !" ( 0.$ 4
2 / ) /0 " * *" % : ': "
. 3 9 / 0 / 1 :. /3 '( . ( . 4 ( ' /
0 8/ ' / 1- / .+ / ':
2( / & ! /' 4 /) 4) 9 (
/) ) = )0 % * / ! 1 9
'( %;& ( %;& 2 ( %; 2 ) 1
( 0; ) 5G ( / ) %; /4 G ( %;
& !/ : ) %> 8 1 1 =
< . 2 / . ", !- > < .6 0 2 (
1 : &8 ) ! ( %. ! /) ' + ( %/9" . !
/) ' . ! + ( % /) ) 2 1 : : / %.<,"
(% !% + " / ) !
% -8 / % ( %G ( % (% / /% (% :/%/ (% :
0 2 ./ > 8 (

%> $ 8 $ 6 : : /) ' + " ' (
2 4 0 / 9 1 /) 4 1 2
0 2 2 4 (% 2
2 *. # ) +
2 5 % (!& 2 2 4 0
1 " *# 0 / 5 / #( % 2(
)% 2 1 2 2 (% )
#( + % 2( G / .
2 *# 0 * 1 : / % / !& 8 + "
). / G (% ' G >8 (% 2
*1 /0 2 % 2 /+ !( % :
2 ) ) 0@*$' $ ? 2 < 3 D
* 2 1 ( %G *# % 2 9
.2 ! 8 $ &'" 1 ( 0 /) ' = 4
! '/ 0 $ : G / % $ / / % $ ' / % (! (
1 % ! 8 ! ( %( /) (% /
1 / 0 2 )( ! 1 " % 8 8 /% ' )
# ! % +&. 5 . . / *
% + 5 (0 '( % /) ' : (% "
15 +& 5 5 (0 - / /) 2
. 1 & / 0. 9 . !" ' / : 9 /) ) /
% #/ 9 ' : 1 : *( 0 . ' / ! & . 8!
0 /) *( 0 #/ 9 ! 2 6"
+/ + ) / 1& ( %. / & : /'
$ 8 0.$ / $ (!( $ /) %( - 24
) /2 ( 1/& 424 ) 0 / 5 % $/ ( $/ (
0< ( / (% 2 1" . & *#( 0

' + & % : ./ ! 2 % 4 1 : / *(
%$ C) $ 8( 0 $ / & " 1 2 %1
$: & ! /' ( 0 / 4 8) /42 ( (
= ( 0> $ 8 $ %. / 2! 1 ) % 7" % $:
< / : / / /+ ) & /)
5 )0 < ! /) * " 7 5 0
% /) 2 / ' 1 " % " 2 /
5 / / ) %( ! 8( ( : / )
$ . / 2! 1 : $ " $:" 1 (0
. ! %1 A / ) . ; ( 0> $ 8
*#( 0> 8 >8 :" # ' %. / !
. / !& . ! +- 4 '/ 0 ! &
0 " . " 1 /' %> 8 >8 % )* ) ) '
+& " ' (% ' / +& )
$( 4 /2 .2 /' ( 0 / 2! 8
$( 0 / * - ," ( :, . 0 :,
% ) 2 ( (2 ( % $( ( $ * *
) ! $ ' * % 9" . # 9 $( . (
1 5 $ ' / : @ '& $ ? '&
% : %$ : /2( % $ 4 ) ( % ;"
%($( . ( 0.$ * ( $ + ' .(0 8 ' /
( /" /2( % ' & * .& ;
' " !5 $ . ( %1 : /2 /
0'$ % ) ) C 8) % " "

7" 8) . % $ $ %. 4 ) #
$ 9 ( 0; 2 /' " 8 C) ) 0
/ 5 C'( 0 5 $ ( ( %; 9 (
)* 1 2, !" ( . / 0 $ 7 / (% $8
) 0 (! 9 9 .: /* % C) .
0 29 (! 0 .& C) * )
0 $ (! F $ ) E @ $ ? 0 $ (! $ *
0 $ / $ ' ) / .4 (0 $ (! .$ 4
(! ) ) & 1 2 ! . # 0 $ ) (! / $ &'"
. ," % ( % 2 /< /+
8 (! /< 8 5 1 :. . !5
5 +, / ) 2 9 ( 0. & 81 ) +
2 2 . ( %@ ? > & '( % $ . )*
H = 8 /+

G
(
)
( 8 (
9 7
.
)
G/ ,
*
,/
.4
) . . # 0. & 8 8) . /+ / 9 8 9(
% ('( 7 9 & - ! C 8
0 $2( % 7"

%& . . # / $* $ $ 6$ 2 0
% / & / . / 8. 1 ( 0 $*( -> 8
( 0( 8 3 (% ( = 0 $*
0 $ / ) 2 ( ( ( * D
." ) : 0. 5 ; /) . : /+ ) 1 32 (
! ." ) 1/ . ; 6. " 1
% < ! / '( 0/9" / 24 ; 6 ) 5 ; 6.
' 9 ' 9 . " / . # !"
*#( 0 " !( 3 - " ) ( 0.
/ ( %. ' 9 8 &
) 7 + * " !'( 0
" '( % 7 1 (% ( )
1 *#( 0 ' ' 7 ' "
/ 1'( 0. " . " 3 - /
) ) ' / C( / %. : . : . . 8!
. ' ? $* / 4 ." -2( < ) 8 / *( 0 "
0@ . ' ? $* D 1/8!( %@*$
. . # ) $* /' 2, %1) . : 5(
' " ; ! %. & / &
/) / -3 ; / ( %F 7 E
. -7 ; 2 (0 1/8! ) %; /
- 0@ ? 1& 3 1 A . 3 8 / *( 0 )
%/ :A -3 )
(0 7 ' (. "
2 D. 5 D 6 8 /9" (% *
% 6 / & / '! . 8 / '( 0 ! D(
& & '$ / #( $* / %>/6 8 # /
. /) ) >/6 8 ' .6 ) / & ( 0@ $ ($8 ( ?
/+ ! .& ( %. .
. :2 / .+, ) ) %. 3 $ ! '* 1) 1 & / 0
8 ) / / .+, '( % < ( & . %. &
/ : & + 0 ) .
# ' (0 * (0 & ( / /+ ! %
0@*$ ? ('( / : 1 ' : ' . 2 9 ( $ 1"
$ ( 0 ( 3 >/6 ' 2 ' /+ ! / : 1 ' : ' $* (
' / / % & ) %/ :
/ : ) & . . # / / '( % / :(
+ & '/ 0 9 ' ( . 9
0 * ( % ) ", ) " 9 - : . #
/ ( ; 1 8( %/ : 1 ' : ' 8 '$ (
8 .+,) / ( %( ! ) %1
0@ ( ?. . / 1 ! '( ! *( 0 ( '

. ! / / % * 1/ 5(
9,
3( % ' .# ) %@ $ 3$' ( ? !
; 93 ! %. 4, !( %. ; /93 & /
*# % & . !" ( 7 ! . ! 0;
/ (. / % / ;
! " 8 & ) / 0 39 G/A
9" C / -7 9,
3" " ; )% &
. . / * D * (0 * ( %>/93( ( ( 8
'/& = & " / 0 &5 . * ( %@ $ . ?
0@'$ $ $ ? 3 ! 8 !

/ : ). .& . : . 8! ) (
. ( 3 . .4 % ; ( . /) / .
/ #( 0@ $ $ (' ? 2! 6 !( ( $* $*( 0
'( %F '(E 1 ! ; #: / @0 $'? !& 'C
0@ $ *$ $ ? . . '! / . ) $* / #
0. / : 8 / (% <( +& 8 / /
1 & ! %( . / % . = /
4 2 1' / %@ ( $' ? 5/ & !( %1
. ! 1 ( %. & '/4 ) %. /4
4( ( . ( # 1' / 0
. 1!< ' : 1 2, 1' / %@ $' . ? ( 3 '
3 ( /) 4 1 2 %@*$' $' . ? 5
)1 2 9(0 & (%
%@ $' . ? ('( *D : *! ! *( 0 4 /)
/ * * /) 1' / %1 2 . ! /+6 )
. / ) ) ( 8 ' ) % * ' 5(
# ' ( 0 ('( ! ' 2 . .4 ) % &
. !1 ). 2 %@ $ $' . ? . 2 / <(
0@ ( $ ' $ 2 * '? ('(

( : &' ( % $* 3 $ $ ! $ 8 0
/' % 2 2 . /# $ ) :H 2
/ /) 01 2 / G %( /4 .
: . /) 4 . # 0 ! ( . /'4
9 . /) 1 ( % / & 1 2 /
/ %> 8 64 8 C /' !( 0 2
0. 2 ( 5 *# . 64 '/ 0 $ ( $( 2
/ 2 0$ . / % 2 >8 7 2 1 '$ (
0 C 1 / '$ ( 0 ' +,
) C
$ . + &8) 7" ! /) +&/
( % )*9) > 8 : :" !( % $ ( !5
$2 /9' 0 )*9) $ . * . /0 .
* . !5 ( C /+ 8 / *( % ) $ /9' / $ (
/* 5 2 ) %G . /) 4 ! % =
0 ! & & / & )0 .

2 % /' " !) % ) ' /9' /
. ; " )0 9 ' / :
2 ( $( % & )0 ) / : & )
)" A 15 0@H3$' ( ? 1) / *( % $(
/9"" . %./ 8' + & ) %
0 )" 2( ( * / ) '$ ( % 4 A
0 & & *. ) " )0 * (

0 $* : $ / ) $ 8 0(3
+, % /2 2 /2 : ' ! 9
9 '/ %*$ ( 8 ) / . 4 /6 . : )
0 /2 : . 4 /6 . : ) /2

.: ' >/6 = %. # A 9 H
5 >/6 . ( % ( '& . # / 0 1 9
(% ! ! 9(0
0@ ' $ * ? /"& 3 9 ) ( % /5 " )

9 )0 " / ' ) /
% / ( 2( . : '( % 84 9
. #( 0 + 8 ( >/6 ) # * -7 ' (
. D / )0 $ + # A " / /
$ 9(0 / 8 % /' 4! ; !
0. 3- : C 1 : / *( 0 '/ 24

.( 84 9 )% 5 / = 8 $ . #(
9( % 4 ! & )0 . & /
( % # & ! 9 ( % '* / 24
" / 9 )% " * 1 : $*( 0 D . ' :
& ) 15 0. '# " ( . +6 6 ( . .
/ ( 9 ) ) ) 2 % 4! 5 . +6 6 (
% 24 / 9( % . . )*9
" '/ 0 ( * (0 # 9 ( %. '# "
9 '/ %. ' .: ( % 84 9 . #
( (/ # (0 / # 84 9 !
(! - ! 15 0 A ( 0@ $' $ ( ? D&
9 4! + 6" ' 9 # /% < (
/ ( 0G # ; : 84 1 / .
0 % ' 9 1 9 24

. < " . 9( . ) " . ( 0 )
.9 ( %. 4 / ( . +6 6 / (
3 & >/6 / ! ) 0 , ' . /6 /
)0 & 1) >/6 / ! '/ % 9
9 / 1 & ! .4 ) / )
- $* /+ ( 0@ $ ?1 :/ 1 D
' .6 ) 0@ $ *? ('( .2( -
0 4 !& + . " . :A .4 . :A
> 8 & *#( % '& ! 9 # (
0. # ( 6 ' ( %. /

*$ ( . 4 ) . '# " ) %> 8 . ( 0 ( ) '(
+ . *$' ( 0 8 . # /2 .
24 / : / ) % ) .6 0 : ( / +& 9
1# -3 8 *( 0 $ ' ' 9 ( % 3-
. ( >/6 . & ;: A ( 0 ("
2 . *$' ( 0 -7 . / / & /0 !
. ! 8 % !1 . # 6 / /
0 .
. 42 / ( ! . # 1 2 % 2 ,< 8 0*3
! ). ! ( ! )0 ' C) (2
0 ,< 8. ! (2 ) ) ( 0 '
! '( % (2 ; 2 : 5 (2 . # '/
0( '( ) " ) ( ! / ( % , >8 (2" > 8
& / & (2 . #( 0@ $' ( ? .' &' (. ':
' & . % # /+ 8 / ( %.+,) 6
/ ) 8 . ! ) 0 /' / $ . % $ (
: ./ " & ! / :. # ) (0
0@ $' $ . ? ; / 8 % ' & ! / : = /

$ - / #/ 9 / 2 0*
" " ) '$ ( 0 : ) - ' / 2
" " ) $ !0 / / . "
$ /9 ' (% : 9 D ' - ' + % )
) ) %. 2 . $* / 4 (
' 9 ( 0; / #/ 9 )%
0 " " (% ) A (% + 4 (% 9

$ . / 6 / 2 0
=" ' 8 / 0 $*( ) $ ;# / % $* ((
. . / ( % )G / 4 . ! / 2" ) / )
= C / #( 0 !. / 6 ( . " / ( % /6
) *. = ( 0. . # A
) . % / ! /0 " ' !" 5
) + %. G/ . . %. /6 / . . 9
# /2 ) %. / . / . .
: '( 0( " /2 *# / % / 2( 1*
0 $* $ ( % $* ( . 5/ 8

0 ) % 8 / 2 03
%. 2 . # /2 ) 1 % / " 81 ! & (
( -5 ( 0@ * $ ? ('( 9 ) ' : 0. 2 ' (
/2 ) % '/ ;& ) ) ' !" 8 ( %
1 )% ) . # >/6 ) + *#( %>/6 /2)
( /% ' 1 &' " : (% ' / )
) ! /2 ' /2 / /
/ -5 9 '/ 0/ /2 . . / ) /2 )
& & ( 2 & ( % 3! ( $ . / ') .
$ 1' / 0 ; " )%
'! " / / . * ( %. :A . 8
. * / . ! +- ' ( 2 ' (0
'(% ' / " *( 0 / . $
!2 % : / !2 $* $*( 0 * / ! +-
' / " * '* 9 . ( 0@H (' ?: !5:
6 @0 $ ? ,) 'C / 2 *( % * / ; ! +-
'( % ' 5 % < /
/ " = /'* . :A . ) 0@H $ ? 4 5
0 & >

8 0 $ * * ," ) 2 * 0'
2& !) %*$ ( >/6 * 9 9 5% / "
* / ) / / * *# %; 3- /9"
.4 / / % $* / 4 ) ( 0 -8 (! >/ )
+ ( 0 + )* ( % & :5 3 - 9 5
/ C ( 0; / ; / ! 9 / % / )*
8 / * >/6 8( 0 / / %$ ! . & ' ($
) 0@H ? / # ! / *( 0 / 1 9 / "
& * (0 7 .+ / "
/ ( %@ '*? . 2. / , 4
8 ( . 2 . 8D . ! .
/ # ! 9 ( 0 4 '9 . 9 ( /% (
& 5( 0( +- (% D : '* ) %
-) . / 6 .6 ) ( 0. ) ) %> 8 '"
. # ) *# %. ! . 1 32 / 0 2 .
/ % $* / 4 : 65 $ ' %. +- . (
:, . ! ( / 4 ( 0@'$ $ $ ? ( ( 2 / . 5 ;
& . # 9(0 / ) 2 4) /'* / 0. +
) %. / . . ! / :
) . ! ( %. /6 9 . 9( 0 ( / :
/ , . # :, 0 2 % 9
%@H $' (' ? ( ( / * C) / ' ( '/ % -8
/ & 5 # 4 (0 2 4'( :,
. / . ' + . . ' (. . '
+, / 0 " ! 9 ,) ) & 0@0 $ ? .4 "
. 2 / < '( % . & &
>/6 1 2 %/ / . 7 ( !" $ ( 0@H $ (' ?
2 . 5 @ ? / /": ! /4 1 2( 0 9 ,)
/ . ) ) / ( %. / / 4 # ( 0 !(
)0 ! /A" 1 : * #( 0. A, .
. # ,) / . # '/ %
0 6 3< %. 5 ; 2 :, 0. /
2) % 9 8 / 6 * D .4 /
: / ! 2 /2 / (!
0 : /