Senaat wil uitstel register voor leraren

bijscholing | De PvdA pleit ervoor vragen, zegt senator Greetje de noodzakelijk acht voor het
het bekritiseerde lerarenregister Vries-Leggedoor. Het lijkt er dan lerarenteam, hangt heel erg samen
ook sterk op dat Dekker het met welke richting je op wilt", zegt
later in te voeren. Leraren hoeven
lerarenregister door de Eerste een woordvoerder van de VO-raad,
hun bijscholing dan niet al per 1 Kamer zal loodsen. Volgens de de vereniging van scholen in het
augustus verplicht te registreren. PO-raad, de sectororganisatie voor voortgezet onderwijs. "Wij willen
het primair (basis) onderwijs, is ook betrokken worden bij de
LAURA VAN BAARS, REDACTIE achter de schermen druk invoering van het lerarenregister."
ONDERWIJS & OPVOEDING
onderhandeld. Ook over
bijvoorbeeld een Bovendien vragen scholen zich af
De PvdA stelt vandaag in de Eerste
'veiligheidsclausule'. Mocht de of je een leraar wel mag ontslaan
Kamer voor om de invoering van
invoering van het register op als hij onvoldoende bijscholing
het lerarenregister met minimaal
problemen stuiten, dan moet die volgt. "Niet herregistreren van
negen maanden uit te stellen.
kunnen worden teruggedraaid. bevoegdheden is geen geldige
Staatssecretaris Sander Dekker
ontslaggrond in de wet", schrijven
(VVD) heeft er wel oren naar om
Vanaf 2022 zullen alle 250.000 PO-, VO-, en MBO-raad in een
niet op 1 augustus te beginnen met
Nederlandse leraren aan gezamenlijke brief. De scholen zijn
het verplicht vastleggen van de
basisscholen, middelbare scholen bang dat ze straks met
opleidingen en
en mbo's met hun afgeschreven leraren op de loonlijst
bijscholingsactiviteiten van leraren
onderwijsbevoegdheden komen te zitten.
in het register, maar later. "Het
geregistreerd moeten staan en
belangrijkste is dat de Eerste
bovendien bijscholing moeten De PO- raad is opgetogen dat
Kamer nu een principebesluit
volgen. Doen zij dit niet, dan dreigt uitstel van de invoering van het
neemt. Vervolgens moeten we
ontslag. Die mogelijkheid ontstaat register nu op tafel ligt. Een
natuurlijk zorgen voor een
in de wet op zijn vroegst in 2026. woordvoerder: "Wij hebben meer
realistisch tijdspad. Daarbij geldt
tijd nodig om het fatsoenlijk te
het aloude adagium: zorgvuldigheid
Inmiddels hebben 68.000 leraren regelen."
gaat voor snelheid", aldus een
het register ondertekend, van wie
woordvoerder van het ministerie.
34.000 ook echt alle informatie In het kort
hebben ingevuld. Doel van de wet
De invoering van het
is om de kwaliteit van leraren en Het lerarenregister moet de
lerarenregister stuit op veel
onderwijs te verbeteren en het onderwijsbevoegdheden van alle
weerstand omdat de beroepsgroep
beroep meer aanzien te geven. 250.000 leraren bevatten
vreest dat 'van bovenaf'
Onbevoegde leraren, die nu
verplichtingen en adminstratiedruk
regelmatig worden ingezet om Eerste Kamer lijkt vóór, maar stuurt
worden opgelegd. Er zouden
ziekte of tekorten op te vangen, aan op latere invoering
onnodige kosten moeten worden
komen dan niet meer aan de bak.
gemaakt voor dure
opleidinginstituten. De groep Staatssecretaris Dekker heeft geen
Dekker schrijft aan de Eerste haast, ook scholen willen meer tijd
'Leraren in actie' zet grote druk op
Kamer dat hij verwacht dat leraren
de Eerste Kamer om niet in
45 minuten per jaar bezig zijn met
stemmen met de wet. Deze
het invoeren van
actiegroep haalde de afgelopen
professionaliseringactiviteiten. De
maanden 28.000 handtekeningen
vraag is wel welke cursussen
op met een petitie. Veel leraren
leraren moeten volgen om aan hun
zouden nauwelijks weet hebben
profesionalisering te voldoen. Een
van de 'professionaliseringsslag'
commissie van leraren en
die zij moeten maken. Er zou,
wetenschappers is daar nu mee
kortom, te weinig draagvlak zijn
bezig. Zij krijgen de wettelijke taak
voor de wet.
om de criteria op te stellen voor
bevoegde leraren.
Zo ver lijkt het overigens vandaag
niet te komen. De PvdA gaat, onder
Ondertussen zien de scholen de
voorwaarde van uitstel, wel
bui al hangen: gaat de commissie
instemmen met het lerarenregister.
bij die criteria voldoende rekening
"We willen de routekaart naar de
houden met de wensen van
invoering van het register
schoolbesturen? "Iedere school
aanpassen", zegt senator Esther-
bevindt zich in een andere fase.
Mirjam Sent. Ook het CDA gaat het
Welke bijscholing je als school
debat 'positief' in, al zijn er nog

© Trouw dinsdag 14 februari 2017 Pagina 1 (1)