You are on page 1of 7

EIPHNOLliKEIO AGHNQN

LliALliKALIA niLTOTIKQN TIT/\QN

Ap191J6~ Arr6<paa11~

21 /2017

TO EIPHNOt.IKEIO A0HNON

LUYKPOT~8f1K OTTO TOV EIP'lVOOIKfl Llf11J~Tpl0 Kovro, TOV


OTTOfo Oplcr 11 npoEopoc,; TOU TpiiJEAOUc,; LUIJf30UAfou

LliOIK~OEWc,; TOU E1pf1VOOIKfou A811VWV KOI OTTO Til rpOIJIJOTEO

EuTTpo~fo KupiA~.

LUVEOpfocr OfliJOOIO OTO OKpoor~piO TOU OTflV A8~vo

OTic_; 21 NOE1Jf3pfou 2016, YIO VO OIK001 T'lV TTOpOKOTW

UTT080f1 IJETO~U:

OVOKOTTTOUaac_;: Af1oovfoou nop8voc_; TOU

Avocrrocrfou, KOTOIKOc_; NfKOIOc_;, TTOU TTOpOOT08f1K 010 TOU

TTAflPE~oucrfou OIKflyopou Tflc_; 1\Ewvfoo LTOIJOU.

T11c; Ka9' 11~ 11 avaKorrf}: AvwvuiJ'lc; rpoTTEsiK~c,;

TOipfoc,; IJE TflV ETTWVUIJfO TPAnEZA nEIPAIOL A.E., TTOU

0pU1 OTflV A8~VO KOI KTTpOOWTTfTOI VOIJIIJO, TTOU

TTopocrrd8f1K 010 rou TTAflPE~oucrfou OIK'lYOPOU Tflc;


Avocrrocrfou Xors'l<ppo11Jfor,.
H ovoK6TTToucro sllTEf vo yfvEI OEKT~

LETTTEj.l~piOU 2016 OVOKOTT~ Til<;, OIOOIKOcrfo<;

TfTAWV, TTOU KOTOTE81lKE GTil rpOj.lj.IOTE[O

LliKOO"TilPfOU 598/2016 KOI

rrpocro1opfcrT1lKE y1o Til OIKOO"IIJO rrou ovo<ppETOI O"TilV opx~

Til<; rropoucro<; orr6cpocrll<;.

KoTa Til crul;~TilO"Il TWV UTT08tcrEWV 01 TTAilPE~OUO"IOI

LliKilVOPOI TWV OIOO[KWV OVETTTU~OV TOU<; IO"XUPIO"j.IOU<; TOU<;

KOI s~TilO"OV vo yfvouv OEKTO 6cro ovo<ptpoVTOI O"TO rrpOKTIKO

KOI O"TI<; TTPOTOO"EI<; TOU<;.

MEAETHIE TH aiKOrPA<I>IA.

IKE<I>0HKE IYM<I>QNA ME TO NOMO.

A.- ME TllV UTTO Kpfcrll UTI' op. KOT. OIK. 598/9-9-2016

OVOKOTT~ Til<; KOI YIO TOU<; A6you<; TTOU OVO<pEpOVTOI cr' OUT~ ll

ovoK6rrToucro sllTEf vo oKupw8Ef ll urr' op18. 2729/2016

.LliOTOY~ nAilPWIJ~<; TOU EIPilVOOfKOU A81lVWV, TTOO"OU

11.457,62 EUpW TTAEOV TOKWV OTTO 29-12-2009 KOI E~OOWV,

Til<; orrofo<; ovTfypo<po E~ orroypa<pou IJE ETTITOY~ rrpo<;

TTAilPWIJ~ ETTI0081lKE cr' OUT~V TllV 21-7-2016. H OVOKOTT~

OUT~, UTTO TO EIOIKOTEpOV cr' OUT~V EKTI8Ej.IEVO, EXEI OO"Kil8Ef

VOj.IOTUTTW<; KOI Ej.ITTp08EO"j.IW<; (KnoA.Ll 632 TTOp.2 EO.o'),

Opj.IOOiW<; K08' UAilV KOI KOTO TOTTOV <ppETOI TTpO<; crul;~TilGil

crTo rrop6v LliKOO"T~plo KOI TTPETTEI vo EKOIKocr8Ef KOTa TllV

EIOIK~ OIOOIKOcrfo TWV TTEpiOUO"IOKWV OIO<pOpWV (KnoA.Ll 61 4 ,

632 TTOp.2 EO.~') OVTij.IWAfo TWV OIOOiKWV W<; TTpO<; Til VOj.IIK~

KOI OUO"IOO"TIK~ ~OO"Ij.IOTilTO TWV A6ywv Til<;.

2 ' .
(LliOOIKOOia nloTWTIKWV TiTAWV}.

rrloHi>owv arr6

TTIOTWTIKa IOpLJI.IOTO TTI~apUVTOI KOTa KOV6Va 1-JE HJV 101K~

AY61JEVIl EIO<popa TOU N .128/75. H Ela<popa OUT~ OTTO TEA[

0 I KOVO 1-J I K6 ~a po~ - <p6 po IJ UTTO K[1-J EVO TO TTiaTWTI Ka

IOpUIJOTO KOI OVTIKE[!JEVO Tl~ rracrll~ <pUaW~ OTTOIT~a1~ TOU~

arr6 TllV rrapox~ TTiaTWaWV KOI Tp6rro UTTOAoyla!JOU TOV iOIO

1-JE KiVO UTTOAOyla!JOU TWV T6KWV. 0 <p6po~ OUT6~

KOTa~aAA61JEVO~ arr6 Tl~ Tparr~~ aTilV Tparr~0 Til~

EAAaoo~ KOI <p p61J EVO~ a rrf aTWall 10 I KO (J Aoyap I 00'1-J 0 U

e:1arrparrra1 arr6 TO Llll!J6alo y1a va arroTEAta1 taooo Tou

KpOTIKOU rrpoOrrol\oyla!JOU. H XWplaT~ ETTI~apuvall TOU

TTIO'TOA~TTTOU 1-JE TTIT6KIO KOI Ela<popa, OI"JIJIOUpyWVTO~ a'

OUT6V TllV TTTTAOVIl!JEVIl OVTiAil4Jil TTpf TWV ~apwv TTOU

avaAa~-J~aV1 K081aTa KOTOXPilaTIK6 TOV OIK[0 6po Til~

aUIJ~acrW~, ETT10~ TTA~TT1 HlV O<pEIAO!JEVIl Ola<paV10 aTil

axtcrll, a<pou oe:v rrpoao1opf~1 1-JE Tp6rro opla~Jtvo Kal aa<p~

TllV rrapOX~ TOU TTiaTOA~TTTOU KOI IOfW~ TllV OITia arr6 TllV

OTTO [a OTTO p p l ll rra POX~ aUT~. ETTITT AEOV 6TaV TO

OUIJ<pWVIl!JEVO TTIT6KIO UpicrKTOI OTO OVWTOTO TT1TpTT61JEVO

6p1o, ll rrpoa8~Kil a' auT6 Kal Til~ Ela<popa~. auT~ Sa

Aoyf~ETOI W~ T6KO~ (AK 293), 8a aUVIOTa UTTEp~aall TOU

81-JITOU opfou 1-JE OTTOTEAEa!JO TllV OKUp6TilTO Til~ aU!J~aaW~

KOTa TO UTTp~aAAOV 1-JEPO~ (AK 294) TO orroio 8a [Val -

TT p 0 "f 6 V T0 K0 y AU <p i a~ . 'E T01 0 U0 1-J [a I a <p 0 p a [ Va I 0 UVa T6 Va

TTI~aAATOI aTOV TTiaToA~TTTil, W~ rrp6a8Til OIOKEKpi!JEVIl

ETTI~apUVO'Il .

3
npOITEpW, TOO'O KOTcl TO rr poicrx u ov vo 1J o8 n Ko

K080'TW<; (ap8p. 8 TTOp. 6 TOU V. 1083/1980 KOI HJV j.J

api81JO 289/1980 OTTO<pOO'Il<; Til<; NO!JIO'IJOTIK~<; ETTITpOTT~<;)

00'0 KOI KOTcl TO U<piO'TcliJEVO (ap8p . 12 V.2601/98, ap8p.30

V.2789/2000, ap8p.390 V.3259/2004) TTITpTTTO<; fVOI 0

OVOTO Kl O'IJ 0 <; K08 UO'Tp0 U1J VWV TO KWV KO I 1J OVOV. L KO 1J fa

TTpfTTTWO'Il OV TTITPETTTOI avaTOKIO'IJO<; TTP01Jil81WV, <popwv

KOI E~OOWV. Ko8 OVTf8Til O'UIJ~OO'Il fVOI U8EW<; OVTf8HJ

O'TI<; TTOpOTTOVW OIOT0~1<;, 0' K08 0 TTEpfTTTWO'Il AEVXTOI

IJEO'W TWV 010Tcl~WV 174,178,179 AK.

M TOV TpfTO Aoyo Til<; OVOKOTT~<; Til<; ll OVOKOTTTOUO'O,

IO'XUPfsTOI OTI, ll O<p1A~ Til<;, IJE ~clO'Il HJV OTTOfa K0081lK ll

OVOKOTTTOIJEVIl OIOTOV~ TTAilPWIJ~<;, EVO'WIJOTWV1 TTOpclVOIJE<;

XPEW0'1<; OTTO TOV OVOTOKIO'IJO Til<; 10'<popa<; TOU V. 128/1975.

'On ETT10~ 01 TTapaVOIJE<; OUTE<; XPEW0'1<; EIJTTEpiEXOVTOI

crTouc; TOKouc; KaTa Tporro ao1a<pav~ Kal ov IJTTopouv va

TTp00'010plcr8ouv, ll TTIOIK00'8fcra OTTOfTilO'Il OV EfVOI

KKa8apiO'IJEVIl. LUIJ<pwva IJE ocra rrpoKTE81lKav, o Aoyoc;

OUTO<; Til<; OVOKOTT~<; fVOI OpiO'IJEVO<; KOI VOIJIIJO<;,

O'TilPISOIJEVO<; O'TI<; TTpOOVO<pp01JEV<; OIOT0~1<; Ka8W<; KOI

O'TI<; OIOTcl~1<; TWV ap8pWV 624 TTOp.1 KOI 626 TTOp.2 KnoA.ll .

LTilV TTpOKEIIJEVIl TTEpfTTTWO'Il, OTTO TllV KTfiJilO'Il _TWV

Eyypo<pWV TTOU VOIJ[IJW<; ETTIKOAOUVTOI KOI TTpOO'KOIJfsOUV 01

OIOOIKOI, EfT W<; OUTOTEA~ OTTOOEIKTIKcl IJEO'O EfT YIO Til

cruvaywy~ OIKOO'TIKWV TEKIJilPfWV, Tl<; OIJOAoyf<; OUTWV

(KnoA.ll 261 KOI 352) KOI Til OIOOIKO O' fa VVIKO Tpa

OTTOOfX81lKOV TO ~~<; KpfO'IIJO KOI OUO'IWOil TTEpiO'TOTIKO: H

Ka8' ll<; TpaTTsa KOT~pTIO' IJE TllV OVOKOTTTOUO'O TllV 29-9-

4
3 <pUAAO Til~ UTT' apl8j.J. ~}- /2017 OTTO<pam:w~ TOU EIPilVOOIKEiou A811VWV
(LliOOIKOO"ia niO"TWTIKWV TirAwv).

2008 crrr1v KaAAI9ta ATTIK~~ cr(q..Jf3acrll AVOIXT~~

AvaKUKAOLlf.JEVIl~ rrfcrTWO"Il~ 1-'EXPI TOU TTOO"OU TWV 10.500

upw IJE api91Jo 1350314 O"TilV orrofa rrpof3AETTTOI PllTW~

opo~ (op01 5.01, 5.02) TTpOO"OU~IlO"Il~ TOU ETTITOKJOU Til~

KapTO~ (KUj..IOIVOj..IEVO 13,50% + 0,60% = 14,10% TllV 29-9-

2008) j..l TllV EIO"<pOpa TOU N .128/75 0" TTOO"OO"TO 0,60% KOI

TllP~91lK rrpo~ E~UTTilPETilO"Il Til~ O"Uj..Jf3acrll~ 0 UTT' ap.


0010490407 ,\oyaploO"IJO~. MTa TllV TTfoocrll O"TilV

OVOKOTTTOUO"O Til~ OTTO 13-10-2009 KOTayyAIO~ Til~

O"Uj..Jf300"W~ Aoyw All~ITTp09EO"j..IOU O<p1A~~ TOU TTOO"OU

11.457,62 UpW, ll Ka9' ll~ ll avaKOTT~ 0" EKTEAEO"Il O"XETIKOU

opou Til~ cru1Jf3dcrw~ urrf3aA crTov EIPilVOOfKil A91lvwv TWV

22-6-2016 OlTilO"~ Til~ KOI 0 TAUTafo~ E~EOWO" TllV UTT' ap.

2729/30-6-2016 TTpocrf3aAAOj..IVIl OIOTay~ TTAilPWIJ~~ j..l TllV

OTTOfa UTTOXPW91lK ll OVOKOTTTOUO"O VO Til~ KaTaf3aA1 TO

TT00"6 TWV 11.457,62 UpW EVTOKW~ OTTO 29-12-2009 j..l TO

TpOTTsl KO ETTITOKIO UTT Pll j..l pf 0~ Ka I VI a 0 I KOO"TI KO E~OOO TO

TTOO"O TWV 280 UpW. nEpOITEpW, OTTO TO O"UVOUOO"j..IO TWV

yypd<pWV TTOU TE91lKOV UTT04JilV TOU LliKOO"Tilpfou TTpOEKUlJl

OTI 0" opo (ap.5.01) Til~ TTfOIKil~ O"Uj..Jf3acrll~ TTEpiEXETOI ll

TTif3dpUVO"Il TOU OVOKOTTTOVTO j..l TllV EIO"<pOpd TOU N .128/75

KOI TTpOO"OU~OV1 TO ETTITOKIO Til~ O"Uj..Jf300"1l~ 0" TTOO"OO"TO

0,60% Ka9w~ KOI opo~ TTOU rrpof3AETT1 TOV OVOTOKIO"j..IO Til~

EIO"<pOpd~ TOU N.128/75 OUTOj..IOTW~ K09 <popd TTOU

avaToKfsovTav 01 TOKOI (opo~ 5.02).

ETTfcrll~. oTTo Ta avTfypa<pa TOU Aoyapracrj..lou TTOU

5
TllP~81lK, TTPOKUTTT1 OTI ll Tpdrrsa KEcpaAaiOTTOIOUO' TllV
aVWTEpW Elcrcpopd Kd8 cpopd TTOU XPEWV TOKOU~ TTOO'Il~

cpucrw~ Kal auT6 y1v6Tav 0' !JilVIala XPOVIK~ cruxv6TilTa Kal


avaTOKIS Ta TTOO'd Til~ (acpo(J O'TO K08 cpopd TTpOKUTTTOV

UTTOAOITTO Kcpd.A.alo UTTOAOVIS TOKOU~ (EKTOKIO'IJO~)

TTEpiEXOVT~ Kal TTOO'Q EIO'cpOpd~ TOU V. 128/75, O'TO VEO 0

rrpoKUTTTOV KdcrTOT Kcpd.A.a1o urro.A.6yls vou~ T6Kou~

TTpiEXOVT~ Kal 10'cpopd (EKTOKIO'IJO~ Kal avaTOKIO'IJO~ Til~

10'cpopd~). 0 rrapdVOIJO~ aUTO~ KTOKIO'IJO~ Kal avaTOKIO'IJO~

TWV TTOO'WV Til~ Elcrcpopd~ yfVTal j.l TllV VOWIJOTWO'~ Til~ O'TO
TTITOKIO urro.A.oylcr!Jou Twv rrdcrll~ cpucrw~ T6Kwv Kal
rrpoKUTTT1 T6cro arr6 Ta w~ dvw yypacpa a.A..A.d Kal arr6 TOV

dvw 6po Til~ cru!J~acrll~ To avTf8TO ov arr51~ ll Ka8' ll~


'ETO'I, W~ TTpO~ TO TTOO'O Til~ arraiTilO'Il~ y1a TO OTTOIO K0081lK

ll ETTIOIKil OlaTay~ TTAilPWIJ~~. OEV TTPOKUTTT1 TO O'UVOAO Til~


ocp1A~~. A6yw Til~ aKUpOTilTa~ TWV O'Uj.ITTp1Aaj.l~aVOIJEVWV

O'TO Aoyaplacrj.l6 TTOO'WV arr6 TOV avaTOKIO'IJO TWV TTOO'WV Til~

10'cpopd~ TOU dvw V. 128/75 Kal ll ETTIOIKil OlaTay~ IVai

OKUPil KaTd TO !JEpO~ TTOU ETTIOfKaO' O'TilV Ka8' ll~ arrafTilO'Il

rrou ov yvv~81lK rroT, OllAao~ XPil!JaTIKd rrocrd y1a Tov


rrapdVOIJO aVaTOKIO'IJO TWV TTOO'WV Til~ 1crcpopd~ TOU V.
128/75. Erroj.lvw~. rrprr1 y1a To .A.6yo auT6 va aKupw8f ll

avaKOTTTOIJEVIl OlaTay~ TTAilPWIJ~~. acpou ll aKup6TilTa TWV ETTf

!JEpou~ TTOO'WV ETTilPEOS1 TllV aTTOOEIKTIKOTilTa j.l yypacpa

TOU O'UVOAOU Til~ arraiT~O'W~, acpou arr6 Ta yypacpa TTOU

TTpOOKO!JI081lKaV arr6 TllV Ka8' ll~. OEV IVai OUVaT6~ 0

OlaXWPIOIJO~ TWV TTf !JEpou~ TTOO'WV.


n~ K TOUTou, acpou yfv1 OKT6~ o .A.6yo~ Til~ avaKorr~~

6
4 <puAAo HJ(_; UTT' ap18j.J. s.:r /2017 arro<pam:wc; TOU EIPilVOOIKEfou A811VWV
(b.laOIKaofa niOTWTIKWV TfrAwv) .

._, ...

W~ KOI KaT' ouofav ~0011-JO~ (rrapEAKOUO'l~ Til~ E~ETOOil~ TWV

AOITTWV A6ywv OUT~~) TTpETT1 va aKupw8f 11 rrpoo~aAAOIJEVIl

OlaTay~ TTArJpWf.J~~ Kal va TTI~AI180UV 0 ~apo~ TrJ~ K08~~ TO

OIKOOTIKO ~000 TrJ~ OVOKOTTTOUOO~ (176 KOI 191 KnoAb.),

OTTW~ opfsOVTOI OTO OIOTOKTIKO.

riA TOYI AOrOYI AYTOYI

b.IKas' avTif.JwAra Twv o1aofKwv KaTa TrJv EIOIK~

OIOOIKOOfa TWV TTp10UOIOKWV Ola<popwv (KnoAb. 614 ETT.)

LlEXTOI TrJV OVOKOTT~.

AKUpWV1 TrJV UTI' ap. 2729/2016 OIOTay~ TTA'lPWIJ~~ TOU

EIP'lVOOJKOU ASrJVWV.

ETTI~OA1 0 ~apo~ TrJ~ KOS~~ '1 OVOKOTT~ Ta OIKOOTIKO

~ooa Til~ avaK6TTTouoa~. Ta orrofa opfs1 en 250 upw.

KpfSrJKE ,arro<paofOT'lKE KOI OrJIJOOIUTrJK 0 EKTOKT'l,

0'11-JOOIO OTO OKpOOT~p16 TOU OUVOpfacrrJ.

A9~va, ~0 lavouapfou 2017

H rPAMMATEAL: