You are on page 1of 12

SEKTORPENDI

DIKANI
SLAM PANDUANISI
JABATANPENDI
DIKANNEGERIKELANTAN BERCERI
TALELAKI
MTQSSTAHUN2017

TAJUK1:
KISAHPERANGUHUD

BI
L I
SI PENGAJARAN I
SUSEMASA AYATAL-
QURAN

1 PENGENALAN:
- Berl
akupada7Sy awal3
Hij
rahdikakiBukitUhud Per
int
ahmemer
angi
musuh Mi
l
itanDaeshwaj
i
bdi
per
angi Sur
ahAnNi
sa’
:71
- Antaramusy i
ri
kinQur aisy
MekahdanI slam Madinah
- Ekorandarikekalahan
Musyri
kinMekahdal am peper angan
Badar
-

2 TENTERAQURAISY:
- Diketuaiol
ehAbuSuf ian.
- Bilangantent
eraser amai Keperl
uanseor
ang Negar
aMalay
siaamandan Sur
ahAnNi
sa’
:59
3000orang. pemimpindal
am sesebuah damaidi
bawahsat
upimpi
nan
- Pangl i
maperang:-anak- anak
organi
sasi
kenamaanbangsawanQur aisy
- Tent er
aberkuda

TENTERAI
SLAM
- Diketuai
olehRasulul
l
ah
- Bi
langant ent
era1000or
ang
- Berjal
ankaki
- Termasukpasukanpemanah
SEKTORPENDI
DIKANI
SLAM PANDUANISI
JABATANPENDI
DIKANNEGERIKELANTAN BERCERI
TALELAKI
MTQSSTAHUN2017

3 PERI
STIWAPERANG:
- Kaum Musl i
mi nsampai di
kakibukitUhudwakt udi ni
haritanpa Per ancangandanst
rat
egi Tokohusahawan Sur
ahAl
iImr
an:
122
pengetahuant enter
amusy ri
ki
nt anpa sangatpenti
ng Dherbyangberj
aya
pengetahuant enter
amusy ri
ki
n
- Berl
indungdi kakibukit
.
- 50or angpasukanpemanah
beradadi atasbuki tUhud
- Dimul aidengancabar
mencabarant ar
apangl i
ma
- Satudemi satutentera
Quraisyterkor ban

4 PERTEMPURANYANGHEBAT:
- Hamzahpangl i
maperang
Isl
am mengor bankanramaimusuh Sabardanmemat
uhi Kejay
aanpelaj
arOKU(Ahmad Sur
ahAl
iImr
an:
125
dir
inyadii
ntaiol
ehWahsy i arahanket
ua Fai
zIbrahi
m)dalam
Tenterakafi
rhampi rkal
ahdanmula
peperi
ksaanSTAM
meninggalkanmedanpeper angan
- Pasukanpemanah
meninggalkan
Tempat
- Untukmengut iphar
ta
rampasan
SEKTORPENDI
DIKANI
SLAM PANDUANISI
JABATANPENDI
DIKANNEGERIKELANTAN BERCERI
TALELAKI
MTQSSTAHUN2017

- Tenter
amusuhmengambi
l
t
empatdiat
asbuki
t

- Bar
isantenteraIslam mulai
kucarkaci
r.
- Ramaitenteraislam yang
ter
korbanter
masukSai dinaHamzah

5 PENUTUP:
- TenteraIsl
am t ewas
- Nabi Muhammads. a.w.juga
mengal amikeceder aan Sur
ahAl
iImr
an:
123
- UmatI sl
am mender it
a
kerugi
an
- 70or angter
kor ban
- Tenteramusuhy ang
ter
korbanhany a23or ang.
- Kekalahaninimember i
pengajaran
- Waji
bpat uhpadaar ahan
pemimpi n
SEKTORPENDI
DIKANI
SLAM PANDUANISI
JABATANPENDI
DIKANNEGERIKELANTAN BERCERI
TALELAKI
MTQSSTAHUN2017

TAJUK2:
KISAHKETABAHANNABIYAAQUB A.
S

I
SI PENGAJARAN I
SUSEMASA DALI
L

1.PENGENALAN

 AnakNabi I
shak Anakadal
ahanuger
ahAl
l
ah Kespenderaananak AnNi
sa’
ayat163
 I
bunyabernamaRi fqa yangper
ludi
pel
ihar
a OKUolehibukandung
 Bagi
ndatinggaldiKan'an. sendi
rihi
ngga
 Mempuny aisaudarabernamaAi shu membawamaut
 NabiYaakubsentiasadimanjakanibuny
a
menyebabkansaudar anyaberasair
ihat
i

2.PENGEMBARAANNABIYAAKUB
SEKTORPENDI
DIKANI
SLAM PANDUANISI
JABATANPENDI
DIKANNEGERIKELANTAN BERCERI
TALELAKI
MTQSSTAHUN2017

 Hubungansemaki nt egangant ar
aNabi Yaakubdan
Aishu–Ai shumengancam Nabi Yaakub
 NabiYaakubmengadukepadaay ahnyaNabi Ishak Ment
aat
iper
int
ahi
bubapa Kejadiananakyang SurahAlAnbi
ya’
 NabiIshakmeny uruhNabi Yaakubber hijr
ahker umah sanggupmenet aki
bu ayat72
bapasaudar anyadanber kahwindengansepupuny a mer ekakerana
sebagaijal
anpeny elesaian. pengar uhdadah
 NabiYaakubmengi kutper i
ntahay ahnyadanber hi
jr
ah
 Dalam perj
alananber hentirehatdanber mimpi akan
dikur
niakanrezekiyangbany ak

3.PERKAHWI
NANNABIYAAKUB

 NabiYaakubber temudenganbapasaudar anya,
Labandanmeny atakanhasr atnyaunt ukmengahwi ni
anakbeli
au Janganmudahber
put
usasa Kej
ay aanseorang Sur
ahShaaday
at
 Labanmempuny aiduaoranganakper empuanLay ya pel
ajarOKUAhmad 45
danRahil Fai
zb.I br
ahim
 Sebagaimaskawi nNabiYaakubhar usbekerja mendapat10mumt az
sebagaipengembal akambi ngsel ama7t ahun dal
am peperiksaan
 Setel
ahgenap7t ahunNabi Yaakubdi kahwinkan STAM 2016
denganLay ya
 NabiYaakubmeny int
aiadikny aRahi lt
apiadatpada
masaitutidakmembenar kanseor angadikber kahwin
sebel
um kakakny a
 NabiYaakubt er
paksabeker jasebagai pengembal a
kambingselama7t ahunlagi sebagai syaratuntuk
mengahwi niRahil

4.KI
SAHNABIYAAKUBDANANAK-
ANAKNYA
SEKTORPENDI
DIKANI
SLAM PANDUANISI
JABATANPENDI
DIKANNEGERIKELANTAN BERCERI
TALELAKI
MTQSSTAHUN2017

 NabiYaakubsedi hkeranai steriny
aRahi lmeni nggal
duni
a
 Rahil
meni nggal kanduaor anganaki ai
tuNabi Yusuf Sabarhadapi
dugaan Kesabaranrakyat Sur
ahYusufay
at
danBuny ami n Palest
inmenghadapi 83
 NabiYaakubdi kurniakan12or angcahay amat a. kezali
manIsrael
 NabiYaakubmember iperhat i
anyangl ebihkepada
YusufdanBuny aminker anaibumer ekatelah
meninggal duniameny ebabkananak- anakNabi
Yaakuby angl ainber asai rihati
 Anak-anakNabi Yaakubmengat urrancanganunt uk
menyingkirkanNabi YusufdanBuny amin
 Saudara-saudar aNabi Yusufmencampakkanbagi nda
kedalam telaga, merekapul angmembawaber i
ta
Nabi.
Yusufdi makanser i
gala.
 NabiYaaqubt abahmener imamusi bahkehi l
angan
NabiYusufdanaki batt erl
alubany akmenangi s, Nabi
Yaakobmenj adi buta

5.PERTEMUANNABIYAAKUBDENGANANAK-
ANAKNYA.

 NabiYaakubber temukembalidenganNabiYusuf
 NabiYusufmeny ur
uhmerekamengambi lbaj
unya
dandilet
akkankewaj ahNabiYaaqubdanbaginda Sur
ahYusufay
at96
dapatmelihatsemula.
 Anak-anakNabi Yaakubmenginsafi
kesi
l
apanmer eka
danmer ekamemohonmaafkepadabagi nda
SEKTORPENDI
DIKANI
SLAM PANDUANISI
JABATANPENDI
DIKANNEGERIKELANTAN BERCERI
TALELAKI
MTQSSTAHUN2017

TAJUK3:
PENGORBANANNABII
SMAI
LA.
S

I
SI PENGAJARAN I
SUSEMASA DALI
L

1.
PENGENALAN

 Anaknabi
Ibr
ahi
m A.
Sdar
iist
eri
keduany
aSi
tiHaj
ar

 NabiI
brahi
m A.
Smendapatanakket
ikausi
alanj
ut -Mensy
ukur
ini
kmatAl
l
ah -Pembuanganbayi
di
kalanganr
emajaki
ni
 Kel
ahi
rannabi
.I
smaildi
cembur
uiol
ehSi
tiSar
ahi
ster
i As-
Saaf
fat:
101
per
tamaayahandany
a.
-Anakanuger
ahAl
l
ah
 NabiIsmai
ldani
bunyaSit
iHaj
ardi
ti
nggal
kandi
tengah -
Pemer
daganganor
ang
padangpasi
rdiMekah.
SEKTORPENDI
DIKANI
SLAM PANDUANISI
JABATANPENDI
DIKANNEGERIKELANTAN BERCERI
TALELAKI
MTQSSTAHUN2017

2.MI
MPIAYAHANDA

 Nabi
Ismai
lmeni
njakdewasa -
Sabarmenenmpuhdugaaan -
Kesabaranrakyat As-
Saaf
fat:
102
Kel
antanmengharungi
 Per
int
ahdar
iAl
l
ahsupay
ameny
embel
i
hNabi
Ismai
l -
Jiwakent
al musibahbanji
r
 Nabi
Ismai
lakurdansabardenganper
int
ahAl
l
ah

3.GODAANSYAI
TAN

 MempengaruhiNabi
Ibr
ahi
m agart
idakmenur
ut -
jauhi
hasut
ani
bli
s -gej
alasosi
al(
lumba -
AsSaaf
fat:
103
per
int
ahAll
ah. haram,ar
ak,j
udidl
l
)

 MendesakSi
tiHaj
aragarmenghal
angt
indakan
suami
nya.
-
 MenggodaNabiIsmai
lagart
idakt
erpengar
uhdengan
agendaay
ahandanya. mangsakel
dai
dadah

 Misisy
aitangagal
,N.I
smai
lmel
empar
kanbat
ukeat
as
i
bli
ssehinggabuta.

 I
kti
barmel
ont
ardi
jamr
ahket
ikamenunai
kanhaj
i
.

4.
PENGORBANAN -Pengorbananseor
ang
i
buset i
aphari
 NabiI
smail
rel
amenjadikor
banN.
Ibr
ahi
m demi -
Ikhl
as mendukunganaknya As–Saaf
fat:
107
menunai
kanamanahAll
ah. pel
ajarOKUAhmad
SEKTORPENDI
DIKANI
SLAM PANDUANISI
JABATANPENDI
DIKANNEGERIKELANTAN BERCERI
TALELAKI
MTQSSTAHUN2017

 Pengor
bananN.
Ismai
lmeny
ent
uhhat
iay
ahandany
a. Fai
zIbrahi
my ang
merangkul10mumt az
 Per
ist
iwapeny
embel
i
hanNabi
Ismai
l dal
am peperi
ksaan
 Nabi
Ismai
lsel
amatker
anadi
tukardenganseekor STAM baru2ini
.
ki
bas

5.
PENUTUP

 KekuasaanAl
l
aht
iadat
andi
ngan

 Si
mboli
badatkor
bandi
har
iray
ahaj
i - - -

 Keimanandanket
eguhanhat
iN.
Ismai
lmenj
adi
cont
oh
ter
bai
k.

TAJUK4:
DAKWAHNABINUHA.
S

I
SI UNSURPENGAJARAN I
SUSEMASA DALI
L
SEKTORPENDI
DIKANI
SLAM PANDUANISI
JABATANPENDI
DIKANNEGERIKELANTAN BERCERI
TALELAKI
MTQSSTAHUN2017

1)
.PENGENALAN

 Nabi
Nuhasbi
nLamakadal
ahgener
asi
ke-
10Nabi
Adam A.
S.

 Bagi
ndadiberi
usiayangpanj
angsehi
ngga Berdakwahtugasy
angmenunt
ut
Pel
bagai
progr
am -PERKI
M Sur
ahNuhAy
at1
ber
usia950tahun. kesabaran.

 sel
epaskewafatanNabi
Adam,
cucuci
cit
tel
ahmelupakanAll
ahSWT.

 Nabi
Nuhdi
utusunt
ukber
dakwah.

2)
.DAKWAHNABINUH.

 Nabi
Nuhmul
aber
dakwah. Hany
aAl
l
ahy
angwaj
i
bdi
sembah. Janganmudah Al
-I
sra`ay
at23
memper cay
aiper
kar
a
 kaumnyamenolakdakwahbagi
ndadan khuraf
at.
sangatset
iadenganpeny
embahanber
hal
a.

 merekamempermai
nkanNabiNuhkerana
kebany
akankaumny
agolonganhar
tawan.

 golongankayaakanberi
mandengansy
arat
bagindamenyingki
rkanor
ang-
orangmi
ski
n
yangberimanitu.

 mer
ekamencabaragardi
tur
unkanazab.
SEKTORPENDI
DIKANI
SLAM PANDUANISI
JABATANPENDI
DIKANNEGERIKELANTAN BERCERI
TALELAKI
MTQSSTAHUN2017

3)
.PERI
NTAHMEMBI
NABAHTERA.

 Al
l
ahper
int
ahmembi
nabaht
era. Taatdanakurkepadaper
int
ahAl
l
ah. Taatkepadapemi
mpi
n Sur
ahHuday
at37
negara.
 kaumnyayangengkarmengej
ekdan
mempersendakanNabiNuhyang
membinabahtera.

 NabiNuhdankaum yangber
imant
idak
menghir
aukanej
ekanmereka.

4)
.BAHTERANABINUH.

 huj
ant
urundenganlebat,bumipul
a KekuasaanAl
l
aht
iadat
andi
ngan. -
Huj
anl
ebatdi
Kel
ant
an. Sur
ahHudAy
at42
memancar
kanairdarisegenappenj
uru.
-Mendapanpasi
rditanah
 bagi
ndamengajakanakny
amenai
ki per
kuburanDat
o`,Tumpat
baht
era,
tapi
diamenolak.

 banj
irbesart
elahmenenggel
amkankaum
yangengkar.

5)
.BALASANALLAH

 setel
ahkaum yangkafirdimusnahkan - - Sur
ahHud
banji
rbesar,
All
ahperintahkanbumi
menelanairdanlangi
tberhenti
kanhujan. Ay
at44

 baht
eraber
labuhdiat
assebuahgunung
i
ait
uGunungJudi.

 Nabi
Nuhdankaumny
ayangber
iman
SEKTORPENDI
DIKANI
SLAM PANDUANISI
JABATANPENDI
DIKANNEGERIKELANTAN BERCERI
TALELAKI
MTQSSTAHUN2017

t
ersel
amatdar
iazabAl
l
ah.