You are on page 1of 3

உணவபப பபபரளளலப கலபபப டமப! எனபன பபதளபபப ? எபபப ட கணபட பளடபபப த?

எஙபக க பகபரப பசயபவ த?
உயளரப வபழபவதறபகபகவமப உடலப நலமப கபணவதறபகபகவமப நபமப உணபணமப உணவ பபதகபபபபபனதபக இலபலல எனபறபலப...? எவபவளவ வளபரரதமப!
“உணவகப கலபபபடதப தலடசப சடபடமப’ 1954 நரகபகபபபடபட ஆகஸபட 2011 மதலப “உணவபப பபதகபபபபதப தரசபசடபடமப’ 2006 அமலகபக
வநபதளபளத, இசபசடபடதபதளலப “கலபபபடமப’ எனபற பசபலப நரகபகபபபடபட பபதகபபபபறபற உணவ பறபறளய வளளகபகஙபகளப கசரபகபகபபபடபடளபளன. ஆனபலப,
“கலபபபடமப’ எனபற பசபலபலகபகபன வளளகபகமப பதளய சடபடதபதளலப மலறமகமபககப லகயபளபபபடகளறத.

உணவகப கலபபப டமப பறபற ளய சடபட வளளகபக மப: உணவ பபபரளளலப கலபபபடமப பசயபயபபபடமப கநபகபகதபதளலப கசரபகபகபபபடபட அலபலத பதரளயபமலப
கசரபநபத பபபரடபகளப கலபபபட பபபரடபகளப எனபபபடமப.
உணவ பபதகபபபபதப தரசப சடபடதபதளலப பபதகபபபபறபற உணவ எனபபதறபக பளனபவரமப வளளகபகஙபகளப கறளபபபளடபபபடபடளபளன.
* தரமப கலறநபத வளலல கலறநபத பபபரடபகளப மழலமயபககவப, பகதளயபககவப உணவ பபபரளளனப தரதபலத கலறகபகமபபட
கசரபகபகபபபடபடரநபதபலப
*உணவளலப உளபள பபபரடபகளப மழலமயபககவப பகதளயபககவப பளõ ரடபகளப சகபதபரமறபற மலறயளலப தயபரளகபகபபபடபட, கடபடபபபடபட
சகபதபரமறபற மலறயளலப பபதகபகபகபபபடபடரநபதபலப அதனபலப தரமப கலறநபத, சகபதபரகப ககட ஏறபபடபடபலப

கலபபப டதபத பலப ஏறபப டமப ககடகளப: சளல கலபபபட உணவகலள பதபடரபநபத சபபபபளடபடபலப நமப உடலபநலமப பபதளபபபலடயமப.
பபலப பகடபடபபகபபகபமலப இரகபக சளலரபலப யரளயப, கசபடயமப கபரபகபபகனடப, கசபடயமப லஹடரபகபலஸடப, பபரபமபலபடலஹடப, லஹடகரபஜனப
பபரபகபலஸடப ஆகளயலவ கசரபகபகபபபடவதபலப கடலளலப அரளபபப ஏறபபடபட பபதளபபப உணபடபகமப. உணவ வணபணஙபகளப , நறமணஙபகளப, பதனபப
பபபரடபகளப, ஆனபடபட ஆகபஸளடனபடபஸப கபபனபறலவ அதளக அளவளலப கசரபகபகபபபடபடபலமப அலபலத அலவ அனமதளகபகபபபடபதலவயபக
இரநபதபலமப உடலப நலமப பபதளபபபலடயமப.
உணவளலப அனமதளகபகபபபடபத வணபணஙபகளபன பமடபனளலப எலபகலப, கரபடமளனப - பள.ஆரமளனப, ஆரஞபச 2, மபலலசடப களரரனப ஆகளயலவ கலபலரரலப
, சளறநரரகமப, எலமபப, நலரயரரலப ஆகளயவறபலற தபகபகள கலறபபபளரசவமப, மலடபடதபதனபலம கபபனபறவறபலற ஏறபபடதபதலபமப.

கலபபப டதபத ளனபலப ஏறபப டமப பபதளபபப : உணவகப கலபபபடதபதளனபலப ஏறபபடமப தரவளர பபதளபபபகளப நகரபகவபலர ஏமபறபறவத மடபடமளனபறள, உணவ
கலபபபடமப பலபகவறககடகளப மறபறமப வளயபதளகளப வரகபகபரணமபகளறத. கலபபபட உணவளலப கறபகளமப, மணலமப, இரகபகமபயளனப அத
பறபகலளயமப, கடலளனப உடபபகதளயளலப இரகபகமப பமலபலளய சலதலயயமப பபதளகபகமப, அழகபக இரநபதபலப பபகபடரளயப மலமப வளயபதளலய
உணபடபகபகமப நணபணயளரளலய சமநபத வரமப டபலபகப மறபறமப சணபணபமபப பவடரப நமபமபலப ஜரரணளகபகபபபடபமலப பசரளமபன சகபதளலய பபதளகபகமப,
தயபலமயறபற நரரப பல வயளற சமபபநபதபபபடபட வளயபதளகளப வரகப கபரணமபகமப.

சளலவலககப கலபபப டஙபக ளப:
* ஆரபஜளகமபனப கலபபபடமப: உணவ எணபபணயளலப ஆரபஜளகமபனப எணபபணயப கலபபபடமப.
*ஆரபஜளகமபனப எணபபணயளனப நசபசதபதனபலம பலலர பபதளகபகமப டரபபபஸள எனபனமப கநபயப வரகபகபரணமபகளறத. உணவ எணபபணயளலப
ஆரபஜளகமபனப பமகபஸளகபனப எனபற கடகசப பசடகயபட வளரமப கலளயளனப எணபபணயப கசரபநபத வளடவதபலப டரபபபஸள உணபடபகளறத.
*டரபபபஸள எனபபத பதபறபறகநபயலபல, ஆனபலப மளகவமப கடலமயபன வளயபதள, இதளலப பதபடபடபலப அமஙபகள உளப பசலபலமப அளவகபக வரகபகமப
கபலபகளளலப கதபனபறமப. இத மடபடமலபலபத சரமமப சமபபநபதமபன எரளதபதரமப உடலளனப பல பபகஙபகளளலப கதபனபறமப, இதனபலப இரதயமமப
பபதளகபபகபடபட இறகபக கநரளடலபமப அலபலத கபளககபமப உணபடபகள பபரபலவயறபற கபபகலபமப.

ககசரளபப பரபபப கலபபப டமப: ககசரளபப பரபபலப பதபடரபநபத அதளகமபக உடபபகபணபடபலப அத தணபடவடதபலத பபதளதபத லதபலதரளசமப எனபற
கநபலய உணபடபகபகமப. அத லக, கபலப வலளநபத கபபகமப நளலலலய ஏறபபடதபதமப இதனபலப, பபதளகபகபபபடபட நபரளனப நலடயளலப மபறபறமப மறபறமப
மடபட மழஙபகபலபகளளலப அளவகபக மரறளய நடகபகமப கபபனபறலவ உணபடபகமப, கலறவபக பபதளகபகபபபடபடவரபகளப வலளநபத கபலபகளடனப
நடபபபபரபகளப, அதளகமபக பபதளகபகபபபடபடவரபகளப கதபதளரளலய கபபனபற பவடபட பவடபட நடபபபபரபகளப.
B - oxalyal amino alanine (BOAA) எனபற அமளகனப அமளலமப ககசரளபப பரபபபளலப உளபளத. இதகவ நளயகரப லபபலதரளசமப வரகபகபரணமப.
சமரபதபதளய ஆரபயபசபசளயளலப (BOAA) எனபபத எகபலஸடபகடப டபகபஸளனப (Excito toxin) இதகவ நரமபபளலப வளயபதள வரகப கபரணமபகளறத.
இநபதளயபவளலப பல மபநளலஙபகளளலப ககசரளபப பரபபபசப பசடகளப வளரபகபகபபபடவத கலறநபத வரகளறத. ஏபனனபறபலப இதலன வளறபபதறபக உணவபப
பபதகபபபப சடபடமப தலட வளதளதபதளபளத.

கபயபக றளகளப மறபற மப பழஙபக ளளலப அடஙபக ளயளபள ஆபதபத : கபயபகறளகளப மறபறமப பழஙபகளப நமகபக கதலவயபன சதபதகபகலள
பகபணபடளபளன. ஆனபலப, அலவ பல வலகயபன நசபசபபபபபரடபகளப மறபறமப ரசபயனஙபகளபலப பபதளகபகபபபடவதபலப, கபயபகனளகளளலமப ஆபதபத
மலறநபதளபளத. பசயறபலகயபன மலறயளலப கபயபகறளகளப மறபறமப பழஙபகலள பழகபக லவபபபதறபக கபலபசளயமப கபரபலபடப , எதளபபனப மறபறமப
ஆகபஸளகடபஸளனப பயனபபடதபதபபபடகளறத. உணவ பபதகபபபப சடபடதபதளனப பட பசயறபலக மலறயளலப பழஙபகலள பழகபக லவபபபதறபக கபலபசளயமப
கபரபலபடப உபகயபகளபபபத தலட பசயபயபபபடபடளபளத.
கபலபசளயமப கபரபலபடப, ககனபஸரப உரவபக கபரணமபகளறத. எதளபபனப, ஒர பசபசளகபபகபலபலள மரநபத ஆகபஸளகடபஸளனப ஒர ஹபரபகமபனப, பழதபலத,

களளரபநபத நரரளலப பதபடரபநபதமப லவதபதளரகபகலபமப. ககபழள இனபபபபபரடபகளப. மபமளசமப ஆகளயறபலற லகயபளமபகபபத மளகவமப ஜபகபகளர ø யபக இரகபக கவணபடமப. அத உடலகபக பபதளபபலப ஏறபபடதபதமப. இத அயலப மபசபடதலலதப தவளரபகபக உதவகளறத. பசபசள மரநபத அடபபபதபலமப அவறபறளலப உளபள உகலபகதபதபலமப மறபற இரசபயன கலலவகளபலமப இத ஏறபபடகளறத. பழஙபக லள பபதகபபபப பக உபகயபகளகபக சளல கறளபபப களப: பளபளளகளப மறபறமப கசதஙபகளப இலபலபத கபயபகறளகளப மறபறமப பழஙபகலள கதரபநபபதடகபகவமப. பழஙபகளப ஆகளயவறபறளலப உளபளன. மனளதகப கழளவகளப நரரளலப கசரபவதபலமப சகபதபரமறபற லககளப மறபறமப சறபறபபபற தயபலமககடபடபலமப உணவ மபசபடலபமப. பகபகளபஸபடபரளயமப.கபரரமப உளபள கபகபகரள பபபரளபகளப. *தணபணரரப மபசபடதலகபக கபரணமபன பபகபடரளயபகபகளபன ஈககபலல. *ஏறபகனகவ கறளயபட நணபணயளரபகளபலமப சறபறபபபற மபசபலமப இத ஏறபபடகளறத. உணவ தயபரளகபகமபகபபத வளநளகயபகமப பசயபயபபபடமபகபபத இதபதபகபகதலபகளப நளகழபகளனபறன. தணபணரரப. சளலபபகபட ரளயபகபக ளப * கபகளபஸபடரளயமப கபபடலளனமப . * அத கபபலகவ சலமதபத/சலமகபகபத உணவகலள களளரபபதனபப பபடபடயளலப அரகரகக லவகபககபகடபத. எளளயமலறகளளலப இதபத லகய அபபயஙபக லள தவளரபக பக லபமப: சபதபரண சரகதபஷபணதபதளலப உரவபகமப பபகபடரளயபகபகளப. *பலபலபயளரகபகணகபகபகனபரப இநபத உணவ மபசபடதலபலப ஏறபபடமப உணவ பதபடரபபபன வளயபதளகளபலப பபதளகபபபபடவதபலமப. ஆகபகரபடரகபஸளனப) கபபனபறலவ கபயபகளளகளப மறபறமப பழஙபகளளலப கலகபகளனபறன. நரமபப கநபயபகளப உரவபக இலவ கபரணமபக உளபளன.பசயறபலகயபக பழகபக லவகபக இலவ மனபறமப உபகயபகபபபடதபதபபபடகளனபறன. பபதபதளரஙபகளப மறபறமப உணவதப தயபரளபபபவரளனப லககளப சதபதமபக லவதபதளரகபகபபபட கவணபடமப. உணவ தயபரளதபத பரளமபறபபபடமபகபபத இலறசபசளயளலளரநபத பபகபடரளயபகபகளப.நரரப மறபறமப உணவளலப பரவமப இவபவலக பபகபகடரளயபகபகளப கபலரப கநபயப உரவபககப கபரணமபகளனபறன.கபபடலளஸமப எனபபலவ வளஷதபதனபலம. மணப. உகலபகஙபகளப. பபகபடரளயபகபகளபகலப. உணவ மபசபடதலப ஒர வளளகபக மப : சறபறபபபறதபதபலமப நணபணயளரபகளபலமப உணவ மபசபடலபமப. பஹடகரபஜரனபஸப. *பபலப தளரளயகப கபரணமபகமப பபகபடரளயபகபகளப லபகபகடபகபஸளலபலஸப. *சபலபமனலபலபலட பரரளயமப. . இதளலளரநபத கசளயமப நரரப மறபறபப பபபரடபகலளபப பபதளகபகமப. *எசபபசரளகபகளயபககபலல . உணவ மபசபடதலலதப தவளரபகக ப மப வழளகளப: * உணவகப கடஙபகளப. * ஸபகடபபள கலபகஸப அவரளயஸப . அத கபபலகவ உலறதபத லவகபக கவணபடயவறபலற (எளளதளலப பகடபடபப கபபககப கடயலவ) களளரப பதனபப பபடபடயளனப ஃபபரரசரப பபகபஸளலப லவகபக கவணபடமப இவறபறளலப வபகபபபடமப மபமளச உணவகலள பமலபலளய பபலரதரனப உலறகளபலப மடலவகபக கவணபடமப. அத உணபபதறபக லபயகபகறபறதபகமப கபபத அதலன மபசபடதலப எனபகளகறபமப. உகலபகஙபகளப.உணவ மபசபடகபகபரணமபகமப பபகபடரளயபகபகளளலப மதனபலமயபனலவ. மளரகமப வலதகபகமப இடஙபகளளலளரநபத அயலப கசரபகபலககளப மலமப உணவ மபசபடகளறத. பசபலசகப கபயபகறள மறபறமப பபலப பபபரடபகளப மபமளச பபபரடபகளளலப அதளகமப கபணபபபடகளனபறன. பபதளபபப களப: உணவ 70 டகளரள பசலபசளயஸப வலர சடபகபக கவணபடமப. ககபழளமடபலடயளலளரநபத நணபணயளரபகளப. உரஙபகளளலப உளபள உகலபகஙபகளகம அதறபக கபரணமப. மறபறமப எணபடகரபககபகள இலவ பபரமபபபலமப நமத மகஙபகளளலமப மளரகஙபகளளனப மகஙபகளளலமப உளபளன. உரலள மதலளய கபயபகறளகளளலப கபணபபபடகளனபறன. எணபடகரபபபகபடரப. இத ஒர மகபகளய வளஷயமபக கரதபபபடகளறத. மடபலடகபககபஸப. இவபவலக பபகபடரளயபகபகளப. இயறபலகயபன நசபச பபபரடபகளப மறபறமப பலவலகயபன நசபசகளப (அஃபபகலபடபகபஸளனப படலளனப. *சபபபபளடவதறபகமப சலமபபபதறபகமப மனபனரப கபயபகறளகளப மறபறமப பழஙபகலள சதபதமபன தணபணரரளலப நனபறபக கழவவமப. * வளபபரளகயப கபலரப . * கபயபகறளகளப மறபறமப பழஙபகலள டடரபபஜனபடபகளபலப கழவதலப கடபத. பளறகவதளயலப பபபரடபகளப கசரபவதறபக சறபறபபபறமப ஒர கபரணமபகலபமப. ககபழள. ககபழள. *தளறநபதபவளளயளலப உளபள நறகபகபபபடபட பழஙபகலள வபஙபகதலப கடபத. பசபசளகளபலப பபதளகபகபபபடபட வளலதகளப. தயபலமயறபற நரரளலப பழஙபகளப. கபயபகளளகளப. அளவகபக அதளகமபன பசபசளகபபகபலபலள மரநபதகளளனப உபகயபகமமப. கழவபபபடமபகபபத உரஙபகளப. பலடபடஸப கபபனபறவறபறளனப பவளளதபகதபலல நரகபகதலப கவணபடமப. பழஙபக ளளலப பசபச ளகபப கபலபல ள மரநபத களப: பசபசளகபபகபலபலள மரநபதகளப. பசபலசபபபபலப. எனகவ இத பறபறளய வளழளபபபணரபவ அலனவரகபகமப அவசளயமபகளறத. உணவ மபசபடதலப: * உணவளலளபள நணபணயளரபகளபகலப. உணவளலப உரவபக கபரணமபக இரபபபலவ. * கபளபனபகளபலப பபதளகபகபபபடபட கபயபகறளகளப மறபறமப பழஙபகலள உபகயபகளகபகடபத. களளரபபதன பபடபடகளளலப பபபரடபகளப லவகபகபபபடமபகபபத அழளநபத கபபகளனபறன. பசபசளகபபகலபலளகளப. மரகபகறள உணவமப மபமளச உணவமப கலநபத பரளமபறபபபடமப உணவ பகதளகளளலப எசபசரளகபலக கதலவ. *உபகயபகளகபகமப மனபனரப மடபடகம கபயபகறளகளப மறபறமப பழஙபகலள நறகபகதலப கவணபடமப. இவறபலற ஒர பளளபஸபடகப லபயளலப கபபடபட. இத இவறபறளலப உளபள பசபசளகபபகபலபலள மரநபதகலள நரகபககளறத. கபயபகறளகளப. அவறபறளலப ஏறபபடமப வளஷதபதனபலமயபகலப.

கமடபடலப கபபனபற ஒகர மபதளரளயபன அறளகறளகளப கதபனபறமப. சலமதபத உணலவ 70 டகளரள பசலபசளயஸப உஷபணதபதளகலகய லவதபத உடபபகபளபள கவணபடமப. பழரசஙபகளப.மரநபத கபபன உணலவ இரணபட மணள கநரதபதளறபகமப அதளகமபக. . உணவ உணபட ஒர மணள கநரதபதளலளரநபத மனபற வபரமப வலர கட பவளளபபபடலபமப. * சலமயலலறலயயமப சலமயலப சபதனஙபகலளயமப சதபதமபக லவதபதளரகபக கவணபடமப. பதனபப பபடபடயளலப உஷபணமப 4 டகளரள பசலபசளயஸபகபக மளகபமலப இரகபக கவணபடமப. சடபன உணலவ ஓவனபகளளலப லவதபதமப அதனப உஷபணதபலதபப பபதகபகபகவமப. * கடமபபதபதளலப யபகரனமப பபதகபபபபறபற உணவபலப பபதளகபகபபபடபடனரப என பதரளநபதபலப. பபடபடலளலப அலடகபகபபபடபட நரரப ஆகளயவறபலறபப பபதகபகபக. இத பறபறள உணவபப பபதகபபபப அலபலத நளரபணய அலவலரகபகதப பதரளவள“க கவணபடமப. * உணவ பதபடரபபபன கநபயபகளளனப அறளகறளகளப. அவறபறளனப கமலப “அபபயமப’ எனகப கறளயளடபடதப தனளலமபபபடதபதவமப மறபறமப பபடபசப எணப. களளரபசபதனபப பபடபடயளலப தனளதபதனளயபக லவதபதளரகபக கவணபடமப. வயளறபறவலள. இநபதசப சமயதபதளலப அலவ பலபகளபப பபரகள வளஷதபதனபலமலய இரதபததபதளலப கலகபகசப பசயபயமப ஒர சளல பபகபடரளயபகபகளப தளசகபகலள கநரடயபகதப தபகபகமப. டனபகளளலப அ ø டபகபபபடபட உணவ. ஒவபபவபர கநபயபகபகமப அறளகறளகளப கவறபடபடபலமப வயளறபறபபகபபகபக. வபஙபகளய கததள. வயளறபறபபகபபகபக ஆகளயலவ ஏறபபட மபசபடபட உணவ கபரணமபகளறத. நரணபட கநரமப மளனபதலட இரகபகமபகபபத உணவகலள ஐஸப பபடபடயளகலப. * களளரடபடவதறபக வயப அகனபற பபதபதளரஙபகளளலப லவகபக கவணபடமப. கபயபகறளகளப. பபலப பவடரப. பபதளபபப ஏறபபடலபமப. * உணவ கலபபபடஙபகலளகப கபண கநரபநபதபலப. * கதலவயபன அளவ உஷபணதபலதபப பயனபபடதபதள உணவ சலமகபகபபபட கவணபடமப. கமலமப சலமயலப பசயபபவரமப உடலப சதபதமப கபண கவணபடமப. * சலமதபத மறபறமப சலமகபகபத மபமளச வலக உணவகலள. ஒர உணவபப பபபரளளனப தரதபலதபப பறபறள ஐயமப ஏறபபடபடபகல. மபறபற ஏறபபபடகளப பசயபத பகபளபள கவணபடமப. தமளழபநபடபடலப உளபள நளரபணய அலவலரபகளளனப அலலகபசள எணப இலணகபகபபபடபடளபளத. * உணவ. அதலன பவளளகய எறளநபதவளட கவணபடமப. உணவ அ ø டபகபபபடபட டனபகளப/ககனபகளளலப வடவமப மபறளயளரநதபலப அலவ நளரபகரளகபகபபபட கவணபடமப. வயளறபறவலள. உணவபப பபதகபபபப ளலப நகரபக வபரகபக பன கறளபபபகளப: உணலவகப லகயபளமப கபபத சளல பபதகபபபப வழளமலறகலளபப பயனபபடதபதவத ஒவபபவபர நகரபகவபரளனப கடலமயபகமப. சபஸப ஆகளயவறபலற அவறபறளனப பகபதளநளலல வலர சடபகபக கவணபடமப. ஆகளயவறபலற உணவ பபதகபபபப அலவலரகபகதப பதரளயபபபடதபதவமப. * சபப. * பழஙபகளப. மளனபத லடயளனப கபபத உணவபபதகபபபப * களளரபபபபதனபப பபடபடயளனப கதவகலள அடகபகட தளறகபககபகடபத. ஆனபலப பகடபடபப கபபன உணவளலப உளபள பபகபடரளயப நமத உடலளலப நலழநபத பபதளபபலப ஏறபபடதபதமப. களளரபநபத உபகயபகபப படதபத கவணபடய உணலவ (உமப) ஐஸபகபரரமப களளரபபதனபப பபடபடயளனப அலறயளலமப. நபமப உணபடபளனப பல மணள கநரஙபகளப அலபலத சளல நபடபகளப கழளதபதகபகட. உடகன இநபதளய உணவபப பபதகபபபப அலவலரபகளளடமப கலறகலளதப பதரளவளகபகலபமப. உலற பனளபபபபடபடயளகலப லவகபகவமப. வளலரவளலப அழககபகடய மறபறமப மரநபத கபபன உணவபப பதபரபதபதஙபகலள 2 மணள கநரதபதளறபகளப களளரபபபபதனபப பபடபடயளலப கசமளகபக கவணபடமப. அதகபபனபற உணவபப பபகபபகடபகலளபப பளரளதபத. பபதகபபபபறபறத என நளசபசயமப பதரளநபதபலப. லவதபதளரகபககப கடபத. * பதபடரபநபத மளனபதலட இரநபதபலப. படபடயலப எணப.