You are on page 1of 14

அணணணணசணசச ஒர ரபணயணகணக மசளக சசரகமண ககணடஙணக!

உளணளஙணகக வசயரணகவயடனண அநணத ஒர ரபணயண நணணயதணகதகண ககடகணகணரரசடமண
நசடணடனணளண சசறமச.

கலச வவகல பணரணகணகமண வசடணடபண கபணணணணக இரகணக வவணணடமண. வறகம, வசணகமண, வசணரணவ என அகனதணகதயமண வதணறணறதணதசலண அபணபசகண
ககணணணட நசனணற அநணதசண சசறமசகய அணணணணசணசசவயண தசரமணபசகணகடபண பணரணகணகவசலணகல!

லஸணல இலணலமணமண! எனணற கடணகடயணயண கசணலணலசவசடணட, கசவலண மசளக இரநற ரபணயண வசகணகத! இதல ஒர ரபணயணகணக எணணணசயண
கடகணக மடயமண! எனணற தனண இயலணகமகய சமணபநணதவம இலணலணமலண நமணமசடமண கவளசபணபடதணதசயவரண, இத மணதசரச ஏழ பணகளஙணககளலணலணமண
எகதயணவத கலபணபடதணததண தசனணனகசடணட கணயணசணசலண, வணநணதச வபதசனணன கவரணகமணணடண ஆஸணபதணதசரசகணக அகலய வவணணடயததணனண!
எனணற தனண ஆதஙணகதணகதயமண நமணமசடமண ககணடணடனணரண…

இத உணணகமதணனண… இனணற ஃபடண பணயணஸனணலண உடனட வசயணதசகளண மடணடமசனணறச நசணணடகணல வநணயணகளண மசக வவகமணக அதசகரசதணத
வரகசனணறன. இநணதகண ககணடகமயசனண உசணசமண மஙணகளகரமணன மஞணசளசலணதணனண ஆரமணபமணகசறத எனணபத நமத கசனணடகமணணடணகட

ண சற வசஷயமண…
மடணடமலணல இநணத சமகதணதசனண மசதணன நமணபசகணகககயவய தகரணகக

நலணலத ககடணடத எதகவனணறணலமண மளசகக லசஸணடண எழதமண கபணழத மஞணசளசலணதணனண ஆரமணபசபணவபணமண. கலபணபடமமண அதவபணலண
மஞணசளசலணதணனண ஆரமணபசகணகசறத… மஞணசளண கபணடயடனண கலபணபடமண கசயணய கலடண கணவரணவமடண எனணகசற ககமசகணககலபண
பயனணபடதணதகசறணரணகளண… இத எனணறணவத ஒர நணளண கசடணனசகய கசயலசழகணகசண கசயணதவசடமண எனணபத மறகணக மடயணத உணணகம… எநணத
மஞணசளண கபணடயசலண இத கலநணதளணளத எனணபகதலணலணமண எளசதசலண கணணடபசடகணக மடயணத ஒனணற… மழ மஞணசகளவசட, மஞணசளண
கபணடதணனண சகமயலகணக எளசத எனணற நணமமண எளசதணக ஆபதணதசலண சசகணகசகணககணளணகசவறணமண. _ கலபணபடதணதசனண அபணயதணதசறணகணன
அலணரதணகத அடதணதணரண அணணணண பலணககலகணகழகதணதசனண ஃவபகலணட, ஃபடண கனணசலணடணணடண எஸண.சநணதரண…

மரணதணதசனண பசளணகளயணரணசழச மஞணசளணதளசவலவய ஆரமணபசகணகசறகதனணறணலண மறணற கபணரடணகளசனண நசகல எபணபட? மணநசலமண மழகணக நமண
ஆரணயணசணசசகயதண கதணடரணநணதவபணத அடதணதடதணத பல பகசரண தகவலணகளண… கபடணவரணலண, டசலண வபணனணறவறணறசனண தயணரசபணபசலண ககடசசயணககண
கசகடகணககண கடய தணத எணணகணயணதணனண மசனரலண ஆயசலண. இநணத மசனரலண ஆயசலகணக நசறமமண கசகடயணத. மணமமண கசகடயணத. இகத
அகனதணத வககயணன எணணகணயசலமண கலகணகலணமண. ஒர மணறணறதணகதயமண கணடணடணத. ஆனணலண சணபணபசடணடபசனண மழவதமண ஜசரணமண
ஆகணமலண அபணபடவய நமண கடலணகளசலண தஙணகச கறசபணபசடணட கணலதணதசறணகபணபசனண பறணறவநணகய உணணடணகணகசவசடமண… இதறணக மகணகசயகண
கணரணமண, அநணத எணணகணயசனண அதசகபணபடயணன அடரணதணதச…. கணசகணகணக கலபணபடமண கசயணபவரணகளண அதனண இரசணயன கணமண கதரசயணத
கலநணதவசடகசறணரணகளண. ஆனணலண, ஐநணத ரபணயணகணகமண பதணதரபணயணகணகமண எணணகணயண வணஙணகமண ஏகழகளண இநணத அபணயதணகத அறசயணமலண
ஆபதணதசலண சசகணகசகண ககணளணகசனணறனரண! எனணகசறணரண கநலணகல மணநகரணடணசசயசனண சகணதணர உணவ ஆயணவணளரண சஙணகரலசஙணகமண.

உணவ எனணற கபயரசலண ஏகழகளண உதடணடலண கவகணகமண ஒவணகவணனணகறயமண இபணபட வசஷமணக மணறணறசவசடகசனணறனரண கலபணபடகணகணரரணகளண. ககணஞணசமண மனசணடணசசயளணளவரணகளண மசளகதண தளடனண கபணடணடகணகடகலதண தகளகண கலபணபத. பணதகணபணபணக கவதணதசரகணகமண கவடணனணகளசலண இரநணத கவளசவய எடதணதவசடணடணலண பதணதபண பதசகனநணத நணடணகளசலண பசணசசயரசதணத. மஞணசநதணதச இகலகயகண கணயகவதணத வறதணத அகரதணத டதணதளடனண கலகணகசறணரணகளண. சரணகணககரகயயமண கவளணகள ரகவகயயமண கலபணபத. வழகணகறசஞரண மணரணடணடனண. தவரமண பரபணப. மதகர. பணலசலண அபணபடவய ஊறகவதணத கழநணகதகளகணகமண ககணடகணகலணமண என சசபணரசச வவற! கலபணபடதணதணலண ஏகழகளண மடணடமணதணனண சணக வவணணடமண? வசதசபகடதணதவரணகளமண ககணஞணசமண பணதசகணகடணடமண எனணற தணரணமசக நசயணயவமண எனணனவவண? எனணற அரசசனண கமதணதனபண வபணகணகக கமலசதணகசண சணடகசறணரண. எலணலண இடதணதசலமண பணதகணபணபணனத. ஒனணறகணகபண கபயரண சசலணகச. தமசழணநணட மறணறமண பணணணடசணவசரச நகரணவவணரண கழகணகளண கடணடகமபணபசனண கபணதசண கசயலணளரண. உளதணதமண பரபணப வபணனணற பரபணப வகககளசலண இரணணட அயசடணடமண உணணட. ஓடணடலண என உடனட பயனணபணடணடகணக இநணத கசகணணடணகஸதணனண வசகல ககறவ எனணபதணலண சரகணக மணஸணடரணகளண. இலவமண பசஞணச. இனணகனணனணற கசகணணடணஸண. கசனணகன மணநகரணடணசச இத கதணடரணபணக எனணன கசயணத ககணணணடரகணகசறத? கசனணகனகயபண கபணறதணதவகர பதணத மணணடலஙணகளசலமண கணணகணணசபணபமண ஆயணவமண கதணடரணநணத நகடகபறணற வரகசனணறத. பழபதணத. கலணயணணவசடணடசண சகமயலண. அகழபணபகணகணக கலணயணண வசரநணதகணகசண கசனணறணலமண கலபணபட ஆபதணத இபணபடகயணர ரபதணதசலண அஙணவக கணதணதகண ககணணணடரகணகமண! சரச.ககணஞணசமண மசளகதண தணணணசரசலண நசகறய பபணபணளச வசகதககள ஊறகவதணத. ஆனணலண அநணதசண சடணடகமலணலணமண நகடமகறபணபடதணத மடயணமலண கசடபணபசலண கசடகணகசறத! கவளசநணடகளசலண அபணபடயலணல. கபணதவணகவவ இநணதகண கலபணபடகண கறணறஙணகளண அதசகமண நகடகபறவத கசனணகன. பணகணககடணடலண அகடகணகபணபடணட வசறணகபணபடமண தரமணன கபணரடணககளபண பணரணதணத வணஙணகவத. வட கசனணகன பகதசகளசலணதணனண கலபணபடமண அதசகமண எனணறணலமண. இநணதகண கலபணபடஙணககளகயலணலணமண கடணடபணபடதணத சரசயணன சடணடமசலணகலயண? உணவபண பணதகணபணப மறணறமண தரமண கறசதணத சடணடமண ஒனணகற மதணதசய அரச 2006_லண இயறணறசயளணளத. பவடரணககண ககணடணடமண. பசனண அகத நனணறணககண கணயகவதணத மசளகடனண கலநணத மசளக ரசதணகத பபணபணளச வசகத ரசமணக மணறணறசவசடகசறணரணகளண. லணணடனசலண உளணள நகரணவவணரண அகசலமண எனணகசற அகமபணப உலககஙணகமண மகணகளண சணபணபசடகண கடய வமணசமணன ஐநணத உணவ வககககளகண கணணடபசடதணத வமணசமணன உணவகணகணன வசரத! எனணற ஒனணகறவய வழஙணகச மகணககள எசணசரசகணகசறத… அநணத வககயசலண அணணகமயசலண அபணபட ஒர வசரத கபறணற உணவ இநணதசயணவசலண கபரசய அளவசலண வசளமணபரபணபடதணதபணபடணட வசறணபகன கசயணயபணபடகசறத… அதசலமண கறசபணபணக. உணவபண கபணரடணகளசனண தயணரசபணபதண வததசககளபண பணரணததண வணஙணகவத . வகணகவ வபணனணற கபர நகரஙணகளசலணதணனணமண. ஏவதண உயசகரகண கணபணபணறணறசகணககணளணள. கடகலபண பரபணபடனண வகடபரபணகபகண கலபணபத என எகடகய மடணடமண கடணட. வசகல கடதலணன கபணரடணகளடனண வசகல ககறநணத ஆபதணதசலணலணத கபணரடணககள கலகணகசனணறனரண. எவணவளவ நணளண கவதணதசரநணதணலமண ககடணத. ஆனணலண இநணத கசகணணடணஸண பதபணபடதணதச. இதசலண சசல மகணகசயமணன கபணரடணகளசலண கசயணயபணபடகசனணற கலபணபடதணதசறணகணக ஆயளண தணணடகன வகர வழஙணக வணயணபணப உளணளத. இநணத சசலணகச தணனண ஒரசஜசனலண. சகமயலணகணரரணகளண வணஙணகவதணணட… கணச ககணடதணத ஓடணடலகணகசண கசனணறணலமண.

.கலபணபடமறணற கபரஙணகணயதணகத எரசயசண கசயணதணலண மசகநணத ஒளசயடனண எரசயமண. ஏறசவசடணட வசகலவணசசயசனணலண எநணதபண கபணரளசலமண பதணத மதலண இரபத சதவசகசதமண கலபணபடமண கசயணதணவல ண வசடகணகடய வணயணபணப. சதணதமணன கபரஙணகணயதணகத நசரசலண ககரதணதணலண பணலண வபணனணற ககரசலண கசகடகணகமண. இத கதரசயணமலண அகத கணச ககணடதணத வணஙணகச உணணட நமண உடலண நலதணகத ககடதணதகண ககணளணகசவறணமண. கறணறஙணகளண ககறவணகதண கதரசவதறணககண கணரணமண கணணடபசடகணக மடயணத பல பதபணபத யகணதசககளகண கலபணபடகணகணரரணகளண ககயணளணவதமண கணரணமண எனலணமண. தவறணன வழசயசலண கணச சமணபணதசகணக மகணகளண உயசவரணட வசகளயணடமண இநணத கயவரணகளண எபணபடகயலணலணமண உணணணமண உணவசலண தரமறணற ஆபதணதணன கபணரடணககள கலகணகசறணரணகளண? அகத எபணபட கணணட பசடபணபத? இவதண படணடயலண கபரஙணக ணயதணத சலண பசசசனண அலணலத வகணநணதகளகணக மணமண வசரணதணத கலபணபடமண கசயணகசறணரணகளண. அணணகமகணகணலமணக கலபணபடகண கறணறஙணகளண ககறநணதவரவததணனண உணணகம. இதறணக எடகணக வவணணடய நடவடகணகககளசலண அரச கமதணதனமண கணடணடனணலண ஏகழகளசனண ரசமமண வசஷமணகமண எனணபத தவசரணகணக மடயணதத! 29 JUNE 2012 கலபபட உணவவ கணடறவத எபபட ? Posted by Sathik Ali at 8:36 AM ககடகளசலண நணமண நமணபச வணஙணகமண உணவபண கபணரளணகளசலண நமண கணணணணலண கணணடபசடகணக மடயணத பட பலவககயணன கலபணபடஙணகளண வசரணகணகபணபடகசறத. 2005_லண நணஙணகளண வசணதகன யசடணட 1169 இடஙணகளசலண கறணறமண கசயணதவரணகளண 34 வபரண. எலணலணவறணறசறணகமண வமலணக.வபணனணற வசழசபணபணரணவபண பசரசணரஙணககள கதணடரணநணத கசயணத வரகசவறணமண. . தவசர. கலபணபடகணகணரரணககளபண பசடதணத சடணடதணதசனண மனண நசறதணதவமண கசயணகசவறணமண. 2007 லண 1083 இடஙணகளசலண வசணதகன கசயணயபணபடணடதசலண 27 வபரணமசததணனண தவற இரநணதத… எனணற கசனணகன மணநகரணடணசசயசனண கடதலண நல அதசகணரசயணன டணகணடரண தஙணகரணஜனண பளணளச வசவரஙணககளதண தரகசறணரண. கலபணபடதணகத கணசசமணக உயரணதத பல லடணசஙணகளண பணரணதத ண சயளணளத எனணபத கபணதமகணகளசனண அபசபணபசரணயமண.

நசரசலண ககரதணத வசணதசதணதணலண மரதணதளண மசதகணகமண வணணணபண கபணட தணணணசரசலண நசறமணணடணகணகமண. 2 கசரணமண மசளணயண கபணடயசலண 5 ml acetone வசரணதணதணலண உடனட சசவபணப நசறமண வதணனணறசனணலண Rodamine Culture கலபணபடதணகத உறதச கசயணயலணமண. ரகவயசலண இரமணபதண தளண கலகணகசறணரணகளண கணநணததணகத அரவக கணடணடனணலண இரமணபதணதளண ஒடணடகணககணளணளமண பணகணக தணத ளசலண மரதணதளண மறணறமண கலரண கபணட வசரணகணகசறணரணகளண நசரசலண ககரதணதணலண தணணணரச சலண வணணணமண ககரயமண பணலசலண.கசஙணகலண கபணட. சசவபணப. வதயசகலதணத ளசலண பயனணபடதணதசய பசனண உலதணதசய தளண கசயறணகக வணணனமடணடய தளண கலகணகசறணரணகளண. கலபணபட பணலசலண ஒர கசணடணட டஞணசரண அவயணடனண வசரணதணதணலண மர வணணண டஞணசரண நசல வணணணமண ஆகமண. சசறசத சரணகணககர எடதணத ஒர கசளணஸண நசரசலண ககரதணதணலண அதசலண சணணணணமணப இரநணதணலண கசளணசசனண அடபண பகதசயசலண படயமண. நசரசலண ககரதணதணலண கதசகரசண சணணதணதளண மசதகணகமண கசரணமணப சலண அதனண எணணகனகய எடதணத வசடணடரபணபணரணகளண. வனஸணபதச வசரணதணதசரபணபணரணகளண. எணணகண நசகணகபணபடணட கசரணமணப சரஙணகச இரகணகமண சசர கதணத சலண பலணவசகத நசலகணகரசதளண ககணணணட வணணணமண ஊடணடபண படணடரகணகமண.லச.லச உரகணகசய கநயண கலநணத அவதணட ஒர வமகசகணகரணணட சரணகணககரகய ககரதணத ஒர நசமசடமண நனணறணக கலகணகவமண வனஸணபதச கலநணதசரநணதணலண பதணத நசமசடஙணகளகணக பசனண சசவபணப நசறமணக மணறமண. சரணக ணக கரயசலண சணணணணமணபதண தளண வசரணகணகசறணரணகளண. கவளணகள பசலணடரண தணளசலண வதயசகலதண தகள பரபணபசனணலண மஞணசளண. ககணதணத மலணல ச தளசலண கதசகரசணசணணதணதளண கலகணகசறணரணகளண.களசரணநணத நசரசலண கலநணத கலகணகசனணலண கணபசதணதளண மசதகணகமண சசகணகரச கசவழ படநணத வசடமண.பரபணப வகககளசலண கமடணடணனசலண (Metanil) மஞணசளண எனணற ரசணயனமண கலகணகசறணகளண. ஈர. பசஙணகண பளணளசகளண உணணடணனணலண அதசலண கலரண . இநணத ஏலகணகணயசலண மணமசரகணகணத. ஏலகணக ணயசலண அதனண எணணகணகய நசகணகச வசடணட மகபணபவடரண வசரணகணகசறணரணகளண இகத ககயணலண தடவசபணபணரணதணதணலண மகபணபவடரண ககயசலண ஓடணடகணககணளணளமண.கஹடணவறண கவளணரசகண அமசலதணதடனண 10- மச. அடரண கஹடணவரண கவளணரசகண அமசலதணதசலண இநணத மஞணசகள சசறசத கலநணதணலண மஞணசளண மகஜநணதண நசறமணகச வசடமண. கணபசதண தளசலண சசகணகரச கலகணகசறணரணகளண. மசளகணயண தளசலண மரபணகபணட . கவலணல தணத சலண கமடணடணனசலண (Metanil) மஞணசளண எனணற ரசணயனமண கலகணகசறணரணகளண. கககளசலண கவதணத வதயணதணதணலண வசரலணகளசலண கரகம படயமண.அடரண கஹடணவரண கவளணரசகண அமசலதணதசலண இநணத மஞணசகள சசறசத கலநணதணலண மஞணசளண மகஜநணதண நசறமணகச வசடமண.கநயணய சலண மசசதணத உரளகணகசழஙணக அலணலத பசற மணவகளண கலகணகசறணரணகளண. கநயணய சலண மசசதணத உரளகணகசழஙணக.கசஙணகலண கபணட மசளணயண கபணடகய வசட சசகணகசரமண கசளணசசனண அடயசலண வபணயண கசடணடலண ஆகசவசடமண. 10-மச.Rodamine Culture மறணறமண சசவபணப வணணணபணகபணட கலகணகசறணரணகளண. பணலசலண யரசயண கலபணபடமண கசயணதசரநணதணலண 5 ml பணலசலணஇரணணட தளசbromothymol blue கசணலசனண கலநணத பதணத நசமசடமண கழசதணத நசலநசறமணனணலண யரசயணகலநணதசரபணபகத உறதச கசயணயலணமண பணலசலண தணணணசரண வசரணதணதசரநணதணலண ஒர தளச பணகல வழ வழபணபணன கசஙணகதணத தளதணதசலண வழசய வசடணடணலண தய பணலண கவளணகள வகணடணடடணடத வபணலண வழசயமண கலபணபட பணலண எநணத அகடயணளமமண ஏறணபடதணதணத உடனட வழசநணத வசடமண. மஞணச ளண தளசலண. டகடரணகஜனணடண பவடரண எணணகனயண எலணலணமண வசரணதணத பணலண வபணனணற கசயறணகக பணகலயமண உரவணகணகச வசடகசறணரணகளண.

பசற எணணகணயண உகறயணத தனசதணத இரகணகமண "கமணப "வசலண பஞணகசகளண கலகணகசறணரணகளண. ஐஸண கசரசம சலண வணஷசஙண பவடரண கலகணகசறணரணகளண.இரமணபதணதளண வசரணதணதசரநணதணலண கணநணதமண மலமண கணணடபசடகணகலணமண சகமயலண எணணக ணயசலண ஆரணஜசவமணனண எணணகணயண கலகணகசறணரணகளண. சசல தளச எலமசசணகச சணற அதசலண வசடணடணலண கமசழணகளண ஏறணபடணடணலண இகத உறதச கசயணயலணமண.தய வதனசலண நகனதணத பஞணசதணதசரசகய தசயசலண கணடணடனணலண எரசயமண கலபணபட வதனசலண எரசயணத கவட ஒலச உணணடணகமண கடகல எணணக ணயசலண பரதணதசகணககணடணகட எணணகணயண கலகணகசறணரணகளண . உபணப நசரசலண பஞணகசகளண மசதகணகமண.கணலணவதசயணனதண என வசணதசகணகலணமண வசழசபணபணரணவ மலமண மடணடமண தணனண இநணத தசகமகய வவரடனண ஒழசகணக மடயமண.5 மச. எணணகணயடனண கஹடணவரண கவளணரசகண ஆசசடண வசரணதணத சசறசத சசறசதணக ஃகபரணரசகண கணவளணகரட கலகவயசலண கலநணதணலண எணணகணயசலண ஆரணஜசவமணனண கலபணபடமசரநணதணலண அரகணக வணணண படவ உணணடணகமண. வசரணகணகபணபடணட வணணணமண நசரசலண ககரயமண. நலணல மசளகசலண உலரணதணதபணபடணட பபணபணளச வசகதகளண. இலவஙணக பணப டணக டயடனண (தணலணசசனச) தரஙணககறநணத கரவணயண படணகட (வகசசயண) வசலண வணணணமண வசரணதணத கலகணகசறணரணகளண. மணதணத சகரகளண மரநணத கபணரடணக ளசலண வபணலச மரநணதகளண நசகறய பழகணகதணதசலண உளணளத நசஙணகளண வணஙணகமண மரதணதசகன http://verifymymedicine.2.com/ எனணற தளதணதசலண கசனணற ஒரசஜசனலண தணனண . சணணணணமணப கலகணகசறணரணகளண உபணகப தணணணசரசலண ககரதணதணலண சணணணணமணப கலபணபடமண இரநணதணலண தணணணசரண கவளணகள நசறமணகமண. ஜவணவ ரசசசயசலண மணலண மறணறமண டணலணகமண பவடரண வசரணகசறணரணகளண.வசரணதணதசரகணகசறணரணகளண. கஙணக மபணப வசலண நசறமண மறணறமண மணமண ஏறணறபணபடணட உலரணநணத வசணள நணரணகளண கலகணகசறணரணகளண.தய உபணப நசறமறணற இரகணகமண. மடணகட வடவ கரமணபசணகச பபணபணளச வசகதகளண சகவயறணறகவ. வதஙணகணயண எணணகணகய ஃபசரசடணஜசலண கவதணதணலண உகறயமண ஆனணலண கலநணத . கரபணப கறணகளண வசரணகணகசறணரணகளண. மடணக ட யசலண ட டகணகணசனண மலமண சணயமண ஏறணறச நணடணட வகணழச மடணகடயணக வசறணகசறணரணகளண. சணதணரண உபணப சலண கவளணகளகண கலண தளண.லச ஹணலணகபனண ககரசலண வசரணதணத வலசணக மட கபணரதணதச ககணதசநசரசலண 30 நசமசடமண சட படதணதசனண கலபணபடமசரநணதணலண வரணஸண நசறமணணடணகமண . தணணணசரசலண வவக கவகணகமண வபணத தய ஜவணவரசசச பரதணத கபரசதணகமண. வணயசலசடணட கமனணறணலண கலண நற நறகவனணறசரகணகமண.தய கஙணகமபணப எளசதசலண மறசயணத கடனமணக இரகணகமண. கலபணபட நணரண எளசதசலண மறசநணத வசடமண. வதஙணக ணயண எணணக ணயசலண பசற எணணகணயணகளண கலகணகசறணரணகளண. அதசகரசகணகமண உணவ கலபணபடமண . வதனசலண சரணகணககர பணக கலபணபடமண கசயணகசறணரணகளண.

கசடணன ச பழதணகச வசடணட த . அவணவ ளவகணக கலபணப டமண கலநணத வத கதரசவதசலணக ல . நணனண வயணசசபணப தணணட . இபணவ பணத பணரணத ணத ணலண இநணத கபணரடணக ளகணக வசரணக ணக பணப டமண கலபணப டமண தணனண கணரணமண . நசணச தனணக ம ககணணணட கமநணத .. உடலகணக தசங ணக பயகணக மண கபணரடணக கள கலகணக சனணற ணரணக ளண . இகதனணன டண மனணன மண வணழணந ணத மனசதரணக ளண எலணவ லணரமண எணணப த.எதகன பணரணத ணத ணலமண எலணல ணதணத சலமண கலபணப டமண தணனண . இரதணத அகடபணப என கசணலணல ச ககணணணவ ட வபணகலணமண . வநணயண கநணட இனணற ச இரநணத ணரணக ளண . எழபத . அவரணக ளகணக ஒவணக வணர வரதணத ஙணக ளண வர கணரணமண . இபணவ பணத பணரணத ணத ணலண சசற வயதசவலவய ஒவணக வணர வரதணத ஙணக ளண வநணத இறநணத வபணகசறணரணக ளண . இபணப சடவய வபணனணலண நசகலகம எனணன ணவத ? அதவமண கலபணப டமண கலநணத இரபணப கத சசல கபணரடணக கள பணரணத ணத ணலண கட கணணட பசடகணக மடயணத . நற வயத வகர இரநணத ணரணக ளண . அதனணலண தணனண இநணத நசகலகம . வயசறசலண கலணல . .

. மசன ணக ளண என அனணற ணட வதகவகணக வணஙணக ச அனணற ணடமண சணபணப சடணட ணரணக ளண . பழஙணக ளண. அரசசசகணக ளண சசற கறணக ளண மறணற மண சசல கடணமலண வபணன அரசசச வதனகணக ளண சரணக க . மரதணத சலண மணஙணக ணயணக கள கணயடனண வணஙணக ச அவறணற கணக உடவன பழகணக கடயவணற மரநணத ககள அடதணத மணஙணக ணயணக கள பழகணக கவகணக சறணரணக ளண .. மனணன மண எலணல ணமண மணஙணக ணயணக கள பழகணக கவகணக கவகணவ கணலகணக ளண தணடணட கவபணப ணரணக ளண . வசட ணட லண ககணணணட வநணத கவடணட னணலண நணறமண .. இரணணட ண .மனணக னய கணல மனசதரண பசணக ச பகசவலனணற நலணல மரகணக றசகளண . பணரணத ணத ணலண பத மசன ண வபணலண இரகணக மண .. பழஙணக ளண எலணல ணமண மரதணத சலண பழகணக மண வகர பசடஙணக ணமலண பழமண நசலதணத சலண வசழமண வகர கணதணத இரநணத உடவன உணணப ணரணக ளணமண .. பழமண கனசநணத நணனணற ணக தணவன இரகணக மண . இபணவ பணத எலணல ணமண அபணப சட கவதணத ண பழகணக கவகணக சறணரணக ளண . ண கர பணணசகய கலகணக சறணரணக ளண . மசன ணக ளகணக எலணல ணமண பல மரநணத ககள அடதணத நணறணமலண கவதணத அடதணத நணகளகணக வசகணக சறணரணக ளண . ஆனணலண இபணவ பணத அபணப டயண நசகலகம ? இலணக லவய ... அபணப ட இபணப ட எலணல ணமண ஒனணற ண . கசணலணல சகணக கணணணவ ட வபணகலணமண இநணத கலபணப டமண எவணவ ளவ கபணரடணக ளசலண வசரணக ணக பணப டகசறத எனணற . அதசலண நலணல ரசச இரகணக மண .

மஞணச ளண தளண தணனண சகமயலகணக எளசத எனணற நணமமண எளசதணக ஆபதணத சலண சசகணக சகணக கணளணக சவறணமண. .கறசனசகளண எனவமண உபணப கணக ளண சசனணன கவளணக ள கறணக ளண . தரமணனதண. கபணரடணக கள வணஙணக சவனணமண எனணற இரபணவ பணவம தவசர இவறணக ற எலணல ணமண எலணவ லணரமண கவனசபணப தசலணக ல . எணணக ணகணக ளண கடணமலண வபணன எணணக ணககள கலகணக சறணரணக ளண . கல பணப ட மண இ லணல ணததண. இபணப ட கசயணத ணலண எவரணக ளண எனணன கவனசகணக வண வபணகசறணரணக ளண எனணற பணலகணக ளண தணணண சர ண கலகணக சறணரணக ளண .மழ மஞணச களவசட. ககடகணக கசனணவ றணமண . எஙணவ க தயண ரச கணக பணப டணட த அ லணல த வபண லச கபய ரணக ளச னண உரவணனதண எ னணப கத தணத ண னண. பளசகணக ளண தணணண சக ர கலநணத பசகசவத என எலணல ணவம கலபணப டமண தணனண. இதனணலண தணனண வமணசட வவகல பணரணப ணப வரணக ளமண அதசகரசகணக சறணரணக ளண . நண மண வண ஙணகசய பண கபணர ளண ச ரசயணனதண. இவறணக ற எலணல ணமண நணமண கவனசபணப தசலணக ல . மஞணச ளண தளடனண கலபணப டமண கசயணய கலடண கணவ ரணவமடண எனணக சற ககமசகணக கலபண பயனணப டதணத கசறணரணக ளண… இத எபணப வணவத ஒர நணளண கசடணன சகய கசயலசழகணக சண கசயணத வசடமண. ஆனண லண பலர மண கவ னச கணக ணத வசஷ ய மண. இநணத மஞணச ளண தளசலண இத கலநணத ளணள த எனணப கதலணல ணமண எளசதசலண கணணட பசடகணக மடயணத .

இனணன மண பல கபணரடணக ளசலண இநணத கலபணப ட வவகல நகடகபறகசறத . பணலசலண நசர ண வசரணப ணப தமண. மசளககணக ளண பபணப ணளச வசகதகளண . வதயசகலகணக ளண அகரதணத உளதணத மண வதணலண . இபணப ட எலணல ணமண எதறணக ணக எனணற ணலண ? அவரணக ளண தஙணக ளகடய வரமணனதணக த உயரணத ணத வதறணக பயனணப டதணத மண உகணத ச தணனண . இவரணக ளகணக எலணல ணமண மனசணடணச சவய இரகணக ணதண? அவத கலபணப ட கபணரடணக கள அவரணக ளசனண கடமணப தணத சனரமண தணவன சணபணப சடவணரணக ளண? இகத எலணல ணமண ஏனண அவரணக ளண உணரணவ தசலணக ல ? இவரணக கள எலணல ணமண எனணன கசயணவ த ? தசரநணத மணடணட ணரணக ளண ? . அத எலணவ லணரகணக மண பரசவதசலணக ல . அரசசசயசலண கலண இரபணப தமண தணனண எலணவ லணரமண அறசநணத வசடயமண .நண மண வண ஙணக மண கட கச லண இர நணத படகவ மத லண த ஙணக மண வகர எ லணல ணவ றணறசல மண கல பணப ட மண இரகணக சறத . எபணப ட ஏரணளமண . மசளகணயண தளகணக ளண கசஙணக டணட தளண . அரசசசகணக ளண கலணல . பரபணப கணக ளண வகசரச பரபணப . பணலகணக ளண தணணண சர ண . நலணல ண சமணப ணதசகணக வவணணட மண எனணற எணணண தணத சனணலண தணனண .

இவறணற ணலண எலணல ணமண உடமணப கணக பணதசபணப தணவன ? இபணப ட எலணல ணமண நடநணத ணலண உடமணப சலண பணதசபணப வரதணத ணனண கசயணய மண .வதஙணக ணயண எணணக ணயடனண. கலபணப டமண கசயணப வரணக ளண தசரநணத சனணலண தணனண உணணட . அலணல ணவசடலண ஒவணக வணர வநணயணக ளணலண மனசதரணக ளண இறபணப த கதணடரணந ணத வணணண வம இரகணக மண . கபடணவ ரணலசயதணத சலண இரநணத கசகடகணக மண ஆயசலண கலகணக பணப டவதமண உணணட . ஒனணற மண கசயணய மடயணத . ஐநணத சலண ஒர பஙணக உணவபண கபணரளண கலபணப டமண! ஆயணவ சலண அதசரணச ணச ச தகவலண உணவபண பரசவசணதகன ஆயணவகண கடஙணகளசலண வமறணககணளணளபணபடமண தரபண பரசவசணதகனயசலண ஐநணதசலண ஒர பஙணக உணவபண கபணரளண கலபணபடமண மறணறமண வபணலசயணனத என கதரசயவநணதளணளத. . அவதபணவ பணல நலணக லணணக ணயடனண வசகல ககறநணத பணமணயசலண அலணல த தவசடணட எணணக ணயண கலகணக பணப டகசறதமண பலரமண அறசநணத வத.

ஐநணதசலண ஒர பஙணக உணவபண கபணரளசலண கலபணபடமண கசயணயபணபடணடளணளத. அதணவத.நடபணப 2015-மண ஆணணடனண நவமணபரண வகரயசலணன கணலதணதசலண. 83. இத மணதசரச ஏழ பணகளஙணககளலணலணமண எகதயணவத கலபணபடதணததண தசனணனகசடணட கணயணசச ண லண.010 உணவ மணதசரசகளண பரசவசணதகன கசயணயபணபடணடளணளன. கசவலண மசளக இரநற ரபணயண வசகணகத! இதல ஒர ரபணயணகணக எணணணசயண கடகணக மடயமண! எனணற தனண இயலணகமகய சமணபநணதவம இலணலணமலண நமணமசடமண கவளசபணபடதணதசயவரண. 74. மதணதசய பசரவதசமண. வறகம. கலபணபடமமண அதவபணலண மஞணசளசலணதணனண ஆரமணபசகணகசறத… மஞணசளண கபணடயடனண கலபணபடமண கசயணய கலடண கணவரணவமடண எனணகசற ககமசகணககலபண பயனணபடதணதகசறணரணகளண… இத எனணறணவத ஒர நணளண கசடணனசகய கசயலசழகணகசண . வணநணதச வபதசனணன கவரணகமணணடண ஆஸணபதணதசரசகணக அகலய வவணணடயததணனண! எனணற தனண ஆதஙணகதணகதயமண நமணமசடமண ககணடணடனணரண… இத உணணகமதணனண… இனணற ஃபடண பணயணஸனணலண உடனட வசயணதசகளண மடணடமசனணறச நசணணடகணல வநணயணகளண மசக வவகமணக அதசகரசதணத வரகசனணறன. பலணவவற மணநசலஙணகளசனண உணவபண பணதகணபணப ஆயணவகணகடஙணகளண. வசணரணவ என அகனதணகதயமண வதணறணறதணதசலண அபணபசகண ககணணணட நசனணற அநணதசண சசறமசகய அணணணணசணசசவயண தசரமணபசகணகடபண பணரணகணகவசலணகல! லஸணல இலணலமணமண! எனணற கடணகடயணயண கசணலணலசவசடணட. கலபணபடமண கசயணயபணபடணடளணளத கணணடபசடகணகபணபடணடளணளத. மஹணரணஷணடரமண மறணறமண தமசழணநணட வபணனணற மணநசலஙணகளண உளணளதணக இநணதசய உணவ தர நசரணணய ஆகணயமண கதரசவசதணதளணளத. இநணதகண ககணடகமயசனண உசணசமண மஙணகளகரமணன மஞணசளசலணதணனண ஆரமணபமணகசறத எனணபத நமத கசனணடகமணணடணகட மடணடமலணல இநணத சமகதணதசனண மசதணன நமணபசகணகககயவய தகரணகக ண சற வசஷயமண… நலணலத ககடணடத எதகவனணறணலமண மளசகக லசஸணடண எழதமண கபணழத மஞணசளசலணதணனண ஆரமணபசபணவபணமண. 14. கஜரணதண.599 உணவ மணதசரசகளசலண. உணவ கலபணபடமண – ஒர பணரணகவ By vayal on 27/04/2008 அணணணணசணசச ஒர ரபணயணகணக மசளக சசரகமண ககணடஙணக! உளணளஙணகக வசயரணகவயடனண அநணத ஒர ரபணயண நணணயதணகதகண ககடகணகணரரசடமண நசடணடனணளண சசறமச. இதசலண. கலச வவகல பணரணகணகமண வசடணடபண கபணணணணக இரகணக வவணணடமண. வசணகமண. அவறணறசலண. இகதயடதணத பஞணசணபண. அதசக அளவசலண உணவசலண கலபணபடமண கசயணயபணபடணட மணநசலஙணகளசலண உதணதர பசரவதசமண மதலசடதணதசலண உளணளத.265 உணவ மணதசரசககள பரசவசணதகனகணகணக கபறணறன.

ஒனணறகணகபண கபயரண சசலணகச. பசனண அகத நனணறணககண கணயகவதணத மசளகடனண கலநணத மசளக ரசதணகத பபணபணளச வசகத ரசமணக மணறணறசவசடகசறணரணகளண. சரணகணககரகயயமண கவளணகள ரகவகயயமண கலபணபத. உளதணதமண பரபணப வபணனணற பரபணப வகககளசலண இரணணட அயசடணடமண உணணட. இனணகனணனணற கசகணணடணஸண. ககணஞணசமண மசளகதண தணணணசரசலண நசகறய பபணபணளச வசகதககள ஊறகவதணத. ககணஞணசமண மனசணடணசசயளணளவரணகளண மசளகதண தளடனண கபணடணடகணகடகலதண தகளகண கலபணபத. ஃபடண கனணசலணடணணடண எஸண. கடகலபண பரபணபடனண வகடபரபணகபகண கலபணபத என எகடகய மடணடமண கடணட. ஐநணத ரபணயணகணகமண பதணதரபணயணகணகமண எணணகணயண வணஙணகமண ஏகழகளண இநணத அபணயதணகத அறசயணமலண ஆபதணதசலண சசகணகசகண ககணளணகசனணறனரண! எனணகசறணரண கநலணகல மணநகரணடணசசயசனண சகணதணர உணவ ஆயணவணளரண சஙணகரலசஙணகமண. மணமமண கசகடயணத. தவரமண பரபணப. இகத அகனதணத வககயணன எணணகணயசலமண கலகணகலணமண. கணசகணகணக கலபணபடமண கசயணபவரணகளண அதனண இரசணயன கணமண கதரசயணத கலநணதவசடகசறணரணகளண. இலவமண பசஞணச. எவணவளவ நணளண கவதணதசரநணதணலமண ககடணத. வசகல கடதலணன கபணரடணகளடனண வசகல ககறநணத ஆபதணதசலணலணத கபணரடணககள கலகணகசனணறனரண. அநணத எணணகணயசனண அதசகபணபடயணன அடரணதணதச…. ஏவதண உயசகரகண கணபணபணறணறசகணககணளணள.சநணதரண… மரணதணதசனண பசளணகளயணரணசழச மஞணசளணதளசவலவய ஆரமணபசகணகசறகதனணறணலண மறணற கபணரடணகளசனண நசகல எபணபட? மணநசலமண மழகணக நமண ஆரணயணசணசசகயதண கதணடரணநணதவபணத அடதணதடதணத பல பகசரண தகவலணகளண… கபடணவரணலண.கசயணதவசடமண எனணபத மறகணக மடயணத உணணகம… எநணத மஞணசளண கபணடயசலண இத கலநணதளணளத எனணபகதலணலணமண எளசதசலண கணணடபசடகணக மடயணத ஒனணற… மழ மஞணசகளவசட. ஆனணலண இநணத கசகணணடணஸண பதபணபடதணதச. ஒர மணறணறதணகதயமண கணடணடணத. . இநணத மசனரலண ஆயசலகணக நசறமமண கசகடயணத. உணவ எனணற கபயரசலண ஏகழகளண உதடணடலண கவகணகமண ஒவணகவணனணகறயமண இபணபட வசஷமணக மணறணறசவசடகசனணறனரண கலபணபடகணகணரரணகளண. ஆனணலண. டசலண வபணனணறவறணறசனண தயணரசபணபசலண ககடசசயணககண கசகடகணககண கடய தணத எணணகணயணதணனண மசனரலண ஆயசலண. ஆனணலண சணபணபசடணடபசனண மழவதமண ஜசரணமண ஆகணமலண அபணபடவய நமண கடலணகளசலண தஙணகச கறசபணபசடணட கணலதணதசறணகபணபசனண பறணறவநணகய உணணடணகணகசவசடமண… இதறணக மகணகசயகண கணரணமண. இநணத சசலணகச தணனண ஒரசஜசனலண. மஞணசநதணதச இகலகயகண கணயகவதணத வறதணத அகரதணத டதணதளடனண கலகணகசறணரணகளண. _ கலபணபடதணதசனண அபணயதணதசறணகணன அலணரதணகத அடதணதணரண அணணணண பலணககலகணகழகதணதசனண ஃவபகலணட. மஞணசளண கபணடதணனண சகமயலகணக எளசத எனணற நணமமண எளசதணக ஆபதணதசலண சசகணகசகணககணளணகசவறணமண.

இதசலண சசல மகணகசயமணன கபணரடணகளசலண கசயணயபணபடகசனணற கலபணபடதணதசறணகணக ஆயளண தணணடகன வகர வழஙணக வணயணபணப உளணளத. கபணதவணகவவ இநணதகண கலபணபடகண கறணறஙணகளண அதசகமண நகடகபறவத கசனணகன. பழபதணத. ஓடணடலண என உடனட பயனணபணடணடகணக இநணத கசகணணடணகஸதணனண வசகல ககறவ எனணபதணலண சரகணக மணஸணடரணகளண. மதகர. அகழபணபகணகணக கலணயணண வசரநணதகணகசண கசனணறணலமண கலபணபட ஆபதணத இபணபடகயணர ரபதணதசலண அஙணவக கணதணதகண ககணணணடரகணகமண! சரச. சகமயலணகணரரணகளண வணஙணகவதணணட… கணச ககணடதணத ஓடணடலகணகசண கசனணறணலமண. பணலசலண அபணபடவய ஊறகவதணத கழநணகதகளகணகமண ககணடகணகலணமண என சசபணரசச வவற! கலபணபடதணதணலண ஏகழகளண மடணடமணதணனண சணக வவணணடமண? வசதசபகடதணதவரணகளமண ககணஞணசமண பணதசகணகடணடமண எனணற தணரணமசக நசயணயவமண எனணனவவண? எனணற அரசசனண கமதணதனபண வபணகணகக கமலசதணகசண சணடகசறணரண. அணணகமகணகணலமணக கலபணபடகண கறணறஙணகளண ககறநணதவரவததணனண . இநணதகண கலபணபடஙணககளகயலணலணமண கடணடபணபடதணத சரசயணன சடணடமசலணகலயண? உணவபண பணதகணபணப மறணறமண தரமண கறசதணத சடணடமண ஒனணகற மதணதசய அரச 2006_லண இயறணறசயளணளத. வட கசனணகன பகதசகளசலணதணனண கலபணபடமண அதசகமண எனணறணலமண. கலணயணணவசடணடசண சகமயலண. பவடரணககண ககணடணடமண. உணவபண கபணரடணகளசனண தயணரசபணபதண வததசககளபண பணரணதணத வணஙணகவத வபணனணற வசழசபணபணரணவபண பசரசணரஙணககள கதணடரணநணத கசயணத வரகசவறணமண. ஆனணலண அநணதசண சடணடகமலணலணமண நகடமகறபணபடதணத மடயணமலண கசடபணபசலண கசடகணகசறத! கவளசநணடகளசலண அபணபடயலணல. தமசழணநணட மறணறமண பணணணடசணவசரச நகரணவவணரண கழகணகளண கடணடகமபணபசனண கபணதசண கசயலணளரண. கலபணபடகணகணரரணககளபண பசடதணத சடணடதணதசனண மனண நசறதணதவமண கசயணகசவறணமண. லணணடனசலண உளணள நகரணவவணரண அகசலமண எனணகசற அகமபணப உலககஙணகமண மகணகளண சணபணபசடகண கடய வமணசமணன ஐநணத உணவ வககககளகண கணணடபசடதணத வமணசமணன உணவகணகணன வசரத! எனணற ஒனணகறவய வழஙணகச மகணககள எசணசரசகணகசறத… அநணத வககயசலண அணணகமயசலண அபணபட ஒர வசரத கபறணற உணவ இநணதசயணவசலண கபரசய அளவசலண வசளமணபரபணபடதணதபணபடணட வசறணபகன கசயணயபணபடகசறத… அதசலமண கறசபணபணக. வகணகவ வபணனணற கபர நகரஙணகளசலணதணனணமண. எலணலண இடதணதசலமண பணதகணபணபணனத. தவசர. கசனணகன மணநகரணடணசச இத கதணடரணபணக எனணன கசயணத ககணணணடரகணகசறத? கசனணகனகயபண கபணறதணதவகர பதணத மணணடலஙணகளசலமண கணணகணணசபணபமண ஆயணவமண கதணடரணநணத நகடகபறணற வரகசனணறத. வழகணகறசஞரண மணரணடணடனண.பணதகணபணபணக கவதணதசரகணகமண கவடணனணகளசலண இரநணத கவளசவய எடதணதவசடணடணலண பதணதபண பதசகனநணத நணடணகளசலண பசணசசயரசதணத. பணகணககடணடலண அகடகணகபணபடணட வசறணகபணபடமண தரமணன கபணரடணககளபண பணரணதணத வணஙணகவத.

2005_லண நணஙணகளண வசணதகன யசடணட 1169 இடஙணகளசலண கறணறமண கசயணதவரணகளண 34 வபரண. இதறணக எடகணக வவணணடய நடவடகணகககளசலண அரச கமதணதனமண கணடணடனணலண ஏகழகளசனண ரசமமண வசஷமணகமண எனணபத தவசரணகக ண மடயணதத! . கலபணபடதணகத கணசசமணக உயரணதணதசயளணளத எனணபத கபணதமகணகளசனண அபசபணபசரணயமண.உணணகம. ஏறசவசடணட வசகலவணசசயசனணலண எநணதபண கபணரளசலமண பதணத மதலண இரபத சதவசகசதமண கலபணபடமண கசயணதணவல பல லடணசஙணகளண பணரணதணதவசடகணகடய வணயணபணப. 2007 லண 1083 இடஙணகளசலண வசணதகன கசயணயபணபடணடதசலண 27 வபரணமசததணனண தவற இரநணதத… எனணற கசனணகன மணநகரணடணசசயசனண கடதலண நல அதசகணரசயணன டணகணடரண தஙணகரணஜனண பளணளச வசவரஙணககளதண தரகசறணரண. எலணலணவறணறசறணகமண வமலணக. கறணறஙணகளண ககறவணகதண கதரசவதறணககண கணரணமண கணணடபசடகணக மடயணத பல பதபணபத யகணதசககளகண கலபணபடகணகணரரணகளண ககயணளணவதமண கணரணமண எனலணமண.