You are on page 1of 100

ПРАВИЛНИК

О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ
НА РАДУ

ЈУН 2010

САДРЖАЈ:

1. ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 1

2. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД I - средства за личну заштиту на раду 18

3. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД II - опрема за личну заштиту на раду 29

4. ПРЕПОРУКА ЗА ИЗБОР СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ 34
ЗАШТИТУ НА РАДУ

прва помоћ у случају повреде или обољења запосленог на раду.Правилник. Члан 5. Организација рада у Привредном друштву заснована је на важећим прописима. евиденција. у даљем тексту – Привредно друштво.о. омладине и инвалида. став 1. доносим ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ I . године. Право на безбедност и здравље на раду у Привредном друштву имају сви запослени као и сва лица која по било ком основу ангажована на обављању послова у Привредном друштву.о. забрана вршења послова и удаљење са рада и мере безбедности и здравље на раду. Правилником о безбедности и здрављу на раду. тачка 12. Члан 3. Запослени има право и обавезу да се код заснивања радног односа или промене радног места у Привредном друштву упозна са опасностима и штетностима на раду и да се оспособи за безбедан и здрав рад. Привредно друштво је у обавези да у случају увођења нове технологије за коју нису 1 . уређује се спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду у Привредном друштву за дистрибуцију електричне енергије “Југоисток” д.11. поступак упуђивања запослених на лекарски преглед. а посебно права. и 14. Закона о безбедности и здрављу на раду (“Службени гласник РС” број 101/2005) и члана 32. утврђеним мерама и нормативима којима се запосленима обезбеђује безбедност и здравље на раду. Члан 4. издавање средстава и опреме за личну заштиту на раду.На основу члана 3. поступак прегледа. контрола безбедности и здравља на раду. обавезе и одговорности органа и запослених Привредног друштва. У Привредном друштву се рад организује тако да запослени могу обављати послове без опасности за живот и здравље. Запослени има право и обавезу да се упозна са спровођењем мера безбедности и здравља на раду. у даљем тексту . посебна заштита жена. повреде на раду. посебне мере безбедности и здравље на раду.2005. Ниш.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Ниш. испитивања и одржавања оруђа за рад. Одлуке о оснивању Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије “Југоисток” д. послови са повећаним ризиком.о.о. ЈП ЕПС број 5914/12 од 23. Члан 2. оспособљавање запослених.

применом мера заштите од опасности по живот и здравље запосленог.прописане мере безбедности и здравља на раду. опрема и друга техничка средства пројектују. примењује опште признате мере којима се осигурава безбедност и здравље запослених. стандардима и прописима о безбедности и здрављу на раду. • машине. ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОРГАНА И ЗАПОСЛЕНИХ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1. физичке и биолошке штетности сведу на ниво дозвољених граница. на начин који обезбеђује потребну сигурност запослених. Безбедни услови рада остварују се применом савремених организационих. употребљавају само у условима који обезбеђују одговарајућу сигурност запослених и заштиту животне средине. до доношења одговарајућих прописа.ПРАВА. изгради и одржава тако да се рад обавља према природи посла. односно на местима рада хемијске. техничким мерама. • радни услови прилагоде физичким и психичким способностима запослених. а микроклима и осветљење у складу са прописаним нормативима. социјалних и других мера и средстава. које могу проузроковати професионална обољења или повреде на раду. • електричне и друге инсталације пројектују. Скупштина Привредног друштва преко овлашћених представника Оснивача у обезбеђивању и унапређивању безбедности и заштите здравља обавља следеће послове: . • опасне материје. изведу и одржавају у складу са техничким прописима. техничких. у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду. Члан 6. којима се обезбеђује да се: • радна средина пројектује. а организација рада постави тако да запослени обавља рад у најповољнијим условима. постављају и употребљавају на начин који обезбеђује потребну сигурност запослених. стандардима и прописима о безбедности и здравља на раду.разматра извештаје. . Скупштина Привредног Друштва Члан 7. алати. 2 .разматра стање безбедности и здравља на раду најмање једанпут годишње. . • у радним и помоћним просторијама. здравствених. • средства и опрема за личну заштиту на раду употребљавају увек и без изузетака. анализе и предлоге директора Привредног друштва из области безбедности и здравља на раду.прати извршавање програма мера из области безбедности и здравља на раду. II .

Заменик директора Привредног Друштва Члан 9. • утврђује начин оспособљавања за безбедан рад и здравље на раду. Директор Привредног Друштва Члан 8. • врши контролу извршавања обавеза из области безбедности и здравља на раду подређених руководилаца. • доноси годишњи програм оспособљавања запослених из области безбедности и здравља на раду. Директор Привредног друштва је дужан да обезбеди услове рада на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду. у складу са позитивним прописима и техничко-технолошким и организационим потребама процеса рада. • доноси акт о начину провере запослених под утицајем алкохола или других средстава зависности. Руководилац Центра за заштиту и безбедност у спровођењу мера безбедности и здравља на раду. 2. поступак одржавања истих у исправном стању и вођење евиденције о одржавању. 4. Заменик директора Привредног Друштва има права и обавезе у спровођењу мера безбедности и здравља на раду у складу са актима Привредног Друштва и овлашћењима пренетим од стране директора Привредног Друштва. • доноси програм мера за спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду. у складу са начелом функционалне и територијалне надлежности. уколико је дошло до непосредне опасности по живот и здравље запослених. одлучује о престанку радног односа због повреде радне обавезе из области безбедности и здравља на раду. спасавање и евакуацију у случају опасности. а посебно да: актом у писменој форми одреди лице за безбедност и здравље на раду. електричних инсталација и инсталација флуида. • усваја акт којим се утврђују прегледи и испитивања оруђа за рад. • донесе акт о процени ризика. Руководилац Центра за заштиту и безбедност Члан 10. у случају када је надлежни руководилац дела Привредног друштва пропустио да донесе одлуку о забрани. • усваја акт којим се утврђује начин пружање прве помођи и оспособљавања одговарајућег броја запослених за пружање прве помођи. 3 . у складу са законом. • предлаже директору Привредног друштва програм мера за спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду . има права и обавезе да: • забрани рад у делу Привредног друштва. 3.

• предлажу директору Привредног друштва предузимање хитних мера у случају да запослени одбије да ради јер нису обезбеђене прописане мере безбедности и здравља на раду. • одговоран је за стање спровођења мера безбедности и здравља на раду у Привредном друштву. • обезбеди запосленима пружање прве помођи и оспособи одговарајући број запослених за пружање прве помођи. овог Правилника. уколико је дошло до непосредне опасности по живот и здравље запослених. • забране рад запосленом који се не придржава прописаних мера заштите на раду и упутстава. • одлучују о захтеву запосленог за остваривање права у вези са безбедношћу и заштитом здравља на раду из члана 20. • одговорни су за стање спровођења мера безбедности и здравља на раду у дирекцији и огранку. • прати рад лица одређеног за безбедност и здравље на раду. • обезбеди запосленима оспособљавање за безбедан и здрав рад. уколико је непосредни руководилац пропустио да изврши обавезу из ове тачке. Непосредни руководилац Члан 12. имају права и обавезе да: • забране рад у дирекцији или огранку. У спровођењу мера безбедности и здравља на раду. • спроводе програм мера безбедности здравља на раду и обавезе утврђене посебним актима из области безбедности и здравља на раду. • врши надзор над применом мера по периодичним прегледима и испитивањима. • спроводи програм мера безбедности здравља на раду и обавезе утврђене посебним актима из области безбедности и здравља на раду. Директори дирекција и директори огранака Члан 11. у складу са начелом функционалне и територијалне надлежности. • информише представнике запослених о свим подацима у вези безбедности и здравља на раду. • прати стање спровођења мера безбедности и здравља на раду. Директори дирекција и директори огранака у спровођењу мера безбедности и здравља на раду. • обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду. 5. • врше контролу извршавања обавеза из области безбедности и здравља на раду подређених руководилаца. који не користи средства и опрему за личну заштиту на раду или одбије да поступи по упутству за безбедан рад. спасавање и евакуацију у случају опасности. 6. • налаже примену и прати реализацију превентивних мера у складу са важећим прописима. • сарађује са инспекцијом рада и другим надлежним органима. непосредни руководилац има права и обавезе да: 4 .

професионалних обољења и обољења у вези са радом у складу са одредбама важећих прописа. • истакне упутства за безбедан рад на видном месту. • свакодневно. као и исправност заштитних уређаја на оруђима за рад. • поднесе пријаву директору дирекције или директору огранка против запосленог. • се стара да се оруђа за рад. штетностима и мерама безбедности и здравља на раду. • поднесе пријаву директору дирекције или директору огранка против запосленог који учини повреду радне обавезе у вези безбедности и здравља на раду предвиђене општим актом. а најкасније у року од 24 часа. који је под дејством алкохола или других средстава зависности. контролише исправност оруђа за рад. 5 . где могу да имају приступ само запослени којима су дата одговарајуђа упутства. • запосленог приликом заснивања радног односа. пре почетка обављања посла. организацијом рада. • отклони недостатке утврђене решењем инспекције рада и о томе обавести директора дирекције или директора огранка. • одмах предузме мере да се недостаци отклоне у случају када запослени одбије да ради. • обезбеди хигијенске услове у радним просторијама. односно приликом распоређивања или одређивања конкретних задатака. • одговара за приступ местима где постоји озбиљна и одређена опасност. који се не придржава прописаних мера безбедности и здравља на раду и који не користи средства и опрему за личну заштиту на раду или одбије да поступи по упутству за безбедан рад. пре почетка и у току рада. • у складу са актом о начину провере поднесе пријаву директору дирекције или директору огранка против запосленог. упутством за руковање оруђима и уређајима и провери знање и способност запосленог за безбедан рад. врши контролу припремљености за рад у смислу обавеза спровођења мера безбедности и здравља на раду. уређаји и алати користе на начин на који је то прописано у складу са технологијом процеса рада. • одмах предузме мере за отклањање кварова и недостатака који би могли угрозити безбедност на раду и обустави рад док се не отклоне недостаци. као и да о повреди обавести надлежног директора. или ако кварови и недостаци угрожавају безбедан рад. уређаја и алата. ако нису постављене прописане заштитне направе на оруђу на механизован погон. • забрани употребу неисправних оруђа за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду. • сарађује са свим надлежним лицима и органима у циљу побољшања услова рада и безбедности и здравља на раду. • лично. Привредно друштво осигурава запослене од повреда на раду. упозна са опасностима. ако сматра да му прети непосредна опасност по живот или здравље због тога што нису спроведене мере безбедности и здравља на раду. • искључи из употребе и забрани даљу употребу неисправних средстава и опреме за личну заштиту на раду и оруђа за рад ако су неисправна или због насталих промена угрожавају живот или здравље запослених. • се стара да се користе средства и опрема за личну заштиту на раду. • пријави сваку повреду на раду одмах. Члан 13. лицу одређеном за безбедност и здравље на раду.

• врши контролу и предлаже директору Привредног друштва планирање. нарочито на радним местима са повећаним ризиком. • прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима. Лице одређено за безбедност и здравље на раду обавља следеће послове: • учествује у припреми. • припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад. Лице одређено за безбедност и здравље на раду Члан 14. • свакоднено прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених на раду. измени и допуни акта о процени ризика. 7. • организује превентивна и периодична испитивања опреме за рад. • води евиденције у области безбедности и здравља на раду у Привредном друштву. • сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и здравља на раду. у случају када утврди непосредну опасност по живот или здравље запосленог. опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду. Члан 15. 6 . • учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада. Запослени има право на услове рада којима се обезбеђује безбедан и здрав рад. Лице одређено за безбедност и здравље на раду непосредно одговара директору Привредног друштва за свој рад у спровођењу мера безбедности и здравља на раду. инсталација и радне средине. • стара се о документацији за оруђа за рад. Запослени Члан 16. као и болестима у вези са радом. • преко овлашћених лица врши прописана испитивања оруђа за рад. инсталација и опасних материја у складу са прописима. учествује у утврђивању узрока и припрема извештаје са предлозима мера за отклањање. • предлаже мере за побољшање услова рада. • припрема упутства за безбедан рад и контролише примену упутстава. Послове безбедности и здравља на раду обавља лице које има положен стручни испит у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду. • забрањује рад на радном месту или употребу средстава за рад. • подноси годишњи извештај о безбедности и здрављу на раду директору Привредног друштва и Одбору. 8. избор. коришћење и одржавање средстава за рад. • организује испитивање микроклиме у радним просторијама. • организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине.

• правилно рукује оруђима за рад и опасним материјама. • одмах пријави сваку повреду на раду. Запослени има право на одговарајућа средства и опрему за личну заштиту на раду. као и ради безбедности и заштите здравља осталих запослених. Члан 20. ако се опасност и штетности на раду не могу отклонити на други начин. • се оспособљава и да стално употпуњава и усавршава своја знања из области безбедности и здравља на раду. • за време рада не конзумира алкохол и друга средства зависности. или у случају да запослени сматра да нису спроведене прописане и тражене мере безбедности и здравља на раду. • обавља послове у складу са технологијом процеса рада. 7 . • пре почетка рада прегледа своје радно место и средства за рад која користи. као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају евентуалних недостатака одмах обавести непосредног руководиоца. • одмах обавести непосредног руководиоца о кваровима и недостацима који би могли угрозити безбедност на раду. Запослени се може обратити и надлежној инспекцији рада у случају да се по захтеву запосленог не поступи у року од 8 дана. да са њима пажљиво рукује и исте одржава у исправном стању. Запослени има право и обавезу да одбије да ради ако му прети непосредна опасност по живот или здравље. • пре напуштања радног места остави радно место и средства за рад у стању да не угрожавају остале запослене. Члан 19. Члан 17. односно директору огранка. упутству за безбедан рад и спроводи мере безбедности и здравља на раду. Запослени има право и обавезу да захтева остваривање својих права у вези са безбедношћу и заштитом здравља на раду. Члан 18. због тога што нису спроведене прописане мере безбедности и здравља на раду. Средства и опрема за личну заштиту на раду морају бити у исправном стању. Запослени подноси преко непосредног руководиоца захтев за остваривање права директору дирекције. • своје радно место одржава чисто и у исправном стању. • наменски користи средства и опрему за личну заштиту на раду. • се придржава прописаних мера безбедности и здравља на раду и да средства и опрему за личну заштиту на раду користи у складу са утврђеном наменом. за време док се исте не спроведу. Запослени је дужан да: • обавља послове са пуном пажњом ради безбедности свог живота и здравља. поступа по упутству произвођача.Запослени има право да обавља рад према здравственим способностима и да стручно буде оспособљен за безбедан и здрав рад.

Привредно друштво признаје запосленима стечена права по основу рада на радним местима са посебним условима рада . у даљем тексту - Одбор.о. Запослени који се не придржава прописаних мера о безбедности и здрављу на раду. Састав. конституисање и надлежност Одбора уређују се Колективним уговором за Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије “Југоисток” д. Члан 26. Одбор за безбедност и здравље на раду Члан 22.о. • се подвргне претходном и периодичном лекарском прегледу ако обавља послове са повећаним ризиком. Ниш.радни стаж са увећаним трајањем. може бити удаљен са радног места. не користи средства и опрему за личну заштиту на раду или одбије да поступа по упутствима непосредног руководиоца. године у складу са важећим прописима. 9. III . Члан 23. Привредно друштво признаје запосленима права стечена Актом о процени ризика. Послови са повећаним ризиком утврђени су актом о процени ризика. Запослени одговара за штету коју изазове услед не примењивања прописаних мера безбедности и здравља на раду према Привредном друштву.08. Члан 25.2008. 8 . Члан 21. Директор Привредног друштва донео је акт о процени ризика број 7359/1 од 18. Запослени који се не придржава прописаних мера безбедности и здравља на раду чини повреду радне обавезе. Ради обезбеђивања безбедности и заштите здравља запослених у Привредном друштву се формира Одбор за безбедност и здравље на раду.ПОСЛОВИ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ Члан 24. • се подвргне провери да ли је под дејством алкохола и других средстава зависности. именовање. осталим запосленима и трећим лицима.

IV - ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 27.

Привредно друштво је дужно да обезбеди да се запослени код заснивања радног
односа, пре почетка рада, обучи теоријски и практично из материје безбедности и
здравља на раду, упозна са условима рада, опасностима и штетностима у вези са
радом, односно са мерама и средствима заштите, а у току рада да се стара о
употпуњавању знања из области безбедности и здравља на раду.
Упознавање запослених са условима рада, опасностима посла и мерама и
средствима заштите врши се у виду семинара, течаја, курса или предавања, односно
на други погодан начин, како би се запослени оспособили за безбедан и сигуран рад,
зависно од технолошког процеса и процеса рада уопште на послу на коме ће радити.
Запослени на пословима руководиоца су дужни да обнављају и проширују своје
знање из области безбедности и здравља на раду, због потребе обављања свог
посла и упознавања запослених којима су надређени са правима и обавезама из
области безбедности и здравља на раду.

Члан 28.

Привредно друштво је дужно да обучавање из области безбедности и здравља на
раду, као и упознавање са условима рада, опасностима и штетностима у вези са
радом, односно са мерама и средствима безбедности и здравља на раду, спроводи
и у случају када се врше промене у технолошком поступку, односно процесу рада.

Члан 29.

Привредно друштво је дужно да донесе посебан програм мера о обучавању
запослених којима се обезбеђује стручно и практично оспособљавање за безбедан
рад на извршавању послова.
Програм обучавања и оспособљавања запослених из области безбедности и
здравља на раду се усаглашава са процесом и развојем технологије рада.

Члан 30.

Програмом оспособљавања одређује се:
• оспособљавање ново примљених запослених;
• оспособљавање запослених који се распоређују на друга радна места;
оспособљавање запослених у току рада;
• оспособљавање лица ангажованих по било ком основу за обављање послова
у Привредном друштву;
• провера знања и оцењивање;
• вођење евиденција о оспособљености и одговорност за спровођење
оспособљавања.

Члан 31.

По завршеном обучавању из области безбедности и здравља на раду, Привредно
друштво је дужно да изврши проверу теоријске и практичне оспособљености
запосленог за самосталан и безбедан рад на пословима које обавља.

9

Члан 32.

Запослени на руководећим пословима је дужан да при одређивању послова, упозори
запосленог на опасности и штетности и на мере безбедности и здравља и на
поступак спровођења мера безбедности и здравља на раду.
Члан 33.

Привредно друштво је дужно да свако лице које се по било ком основу налази у
радној околини упозори на опасна места или на штетности по здравље, као и на
заштитне мере које мора да примени и да га усмери на безбедне зоне кретања.

V - ПОСЕБНЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Члан 34.

Директор Привредног друштва одређује посебним актима мере безбедности и
здравља на раду којима се остварује максимална заштита живота, безбедност и
здравље запослених који обављају послове на електроенергетским постројењима.

VI - ПОВРЕДЕ НА РАДУ

Члан 35.

Повредама на раду сматрају се повреде проузроковане на послу, на путу од места
становања до места рада и обратно, на службеном путу као и све друге повреде
настале због или у вези са извршењем посла.

Члан 36.

Запослени је обавезан да сваку повреду на раду пријави непосредном руководиоцу.
Ако због теже повређености, односно наглог обољења запослени није у могућности
да сам пријави повреду, обавезан је да то учини запослени који се затекне у радној
околини.

Члан 37.

Непосредни руководилац је дужан да кад сазна за повреду на раду или нагло
обољење запосленог, одмах о томе обавести директора дирекције или директора
огранка и лице одређено за безбедност и здравље на раду, Одбор за безбедност и
здравље на раду и сачини извештај о догађају.
Послодавац (лице одређено за безбедност и здравље на раду) је дужно да
најкасније у року од 24 часа од настанка повреде, усмено и у писаној форми, пријави
надлежној инспекцији рада и надлежном органу за унутрашње послове сваку смртну,
колективну или тешку повреду на раду, повреду на раду због које запослени није
способан за рад више од три узастопна радна дана, као и опасну појаву која би
могла да угрози безбедност и здравље запослених.
Послодавац (лице одређено за безбедност и здравље на раду) је дужно да
најкасније у року од три радна дана од дана сазнања, пријави надлежној инспекцији
рада професионално обољење, односно обољење у вези са радом запосленог.

10

Члан 38.

Привредно друштво је дужно да за случај повреде или изненадне болести
запосленог обезбеди пружање прве помоћи, да изврши евакуацију запослених на
начин који је прилагођен делатности Привредног друштва, организује потребне
контакте са одговарајућим службама, пре свега хитне помоћи, хитне медицинске
неге, спасавања и заштите од пожара, као и да оспособи одговарајући број
запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности.

Члан 39.

Привредно друштво (лице за безбедности и здравље на раду) је дужно да
запосленом повређеном на раду, изда прописану исправу о повреди на раду одмах,
а најкасније у року од 24 часа од дана сазнања за повреду.

Члан 40.

За повреде радне обавезе у вези са безбедношћу и здрављем на раду, предвиђена
је одговорност на основу уговора о раду, колективног уговора или општег акта о
радним односима.

VII- ЕВИДЕНЦИЈА

Члан 41.

У Привредном друштву односно у огранцима привредног друштва се води и чува
евиденција о: радним местима са повећаним ризиком; запосленима ангажованим на
пословима са повећаним ризиком и лекарским прегледима ових запослених;
повредама на раду, професионалним оболењима и болестима у вези са радом;
запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад; опасним материјама које се
користе у току рада; извршеним прегледима и испитивањима средстава и опреме за
личну заштиту на раду и извештаја о повредама на раду.
Евиденција се води на начин предвиђен важећим прописима.

VIII - ПОСЕБНА ЗАШТИТА ЖЕНА, ОМЛАДИНЕ И ИНВАЛИДА

Члан 42.

Жене, омладина и инвалиди имају право на посебну заштиту на раду.
Привредно друштво се посебно стара о остварењу одговарајућих услова за рад лица
из става 1. овог члана.

Члан 43.

Трудницама и мајкама са децом старом до 3 године живота, као и запосленом
млађем од 18 година живота, забрањен је ноћни рад, у времену од 22.00 до 05.00
часова наредног дана и рад дужи од пуног радног времена.
Запосленом коме је због инвалидности, надлежни здравствени орган, према
преосталој радној способности, одредио радно време краће од пуног радног
времена, тако одређено радно време не може се повећавати.

11

било да је истекао рок трајања или су током употребе постала неупотребљива. уз упутство о поступању са њим. непосредни руководилац обавезно сачињава извештај о узроцима и степену оштећења и исти доставља лицу одређеном за безбедност и здравље на раду. морају се повући из употребе и расходовати. обавезан је да врати средства и опрему за личну заштиту на раду. 12 . Привредно друштво ће обезбедити радне задатке. дужан је да врати . Запосленом се непосредно издају на употребу средства и опрема за личну заштиту на раду преко задужења. без обзира на то што није истекао рок трајања.Запосленом који је због смањене здравствене или радне способности. Средства и опрема за личну заштиту на раду користи се само у за то одређене сврхе у току радног времена и на пословима у Привредном друштву. Средства и опрема за личну заштиту на раду која из било којих разлога постану неупотребљива. професионалном рехабилитацијом оспособљен за обављање одређених послова. замењују се исправним. Дотрајала или оштећена средства за личну заштиту на раду. Запослени коме по било ком основу престане радни однос у Привредном друштву.раздужи опрему за личну заштиту на раду. Члан 46. IX . У задужење уписује се датум издавања и истека рока трајања средства и опреме за личну заштиту на раду. Одлуку о расходовању доноси Директор Привредног друштва на предлог Руководиоца центра за безбедност и заштиту и Директор огранка на предлог лица које обавља послове безбедности и здравља на раду у складу са актима Привредног друштва. или да према књиговодственом стању накнади њихову противвредност.ИЗДАВАЊЕ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ Члан 44. односно послове за које је професионалном рехабилитацијом оспособљен. Запослени је дужан да надокнади штету за свако оштећење или губитак средства и опреме за личну заштиту на раду до кога је дошло услед немарности или непажње. На пословима приликом чијег обављања се применом техничких и осталих заштитних мера на раду не могу потпуно отклонити извори опасности. ако такви послови постоје у Привредном друштву. По пријави оштећења од стране запосленог. Члан 47. Члан 45. Забрањено је коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду у приватне сврхе. запослени користе средства и опрему за личну заштиту на раду. Запослени код кога дође до промене радног места.

ПОСТУПАК УПУЋИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ НА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД Члан 50. Табеларним прегледом II . XI . за чије обављање мора да испуњава посебне здравствене услове. утврђених од стране надлежне Медицине рада у складу са важећим порописима. X . не може да обавља послове који би изазвали погоршање његовог здравственог стања или последице опасне за његову околину. Подаци до којих се дође на основу лекарских прегледа запослених. Послови за чије обављање је потребно коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду. Члан 52. Запослени са здравственим сметњама. врста и рокови употребе средстава и опреме за личну заштиту на раду. директор Привредног Друштва. премешта се на друго радно место које одговара преосталој здравственој способности запосленог и врсти и степену стручне спреме коју запослени има и која му је призната од стране послодавца. испитивања и одржавања оруђа за рад. односно директору дирекције или директору огранка преко лица одређеног за безбедност и здравље на раду. испуњава услове за рад у погледу здравственог стања. овог члана. односно директор дирекције или директор огранка. психо-физичких способности. Члан 51. Члан 48.ПОСТУПАК ПРЕГЛЕДА. утврђене од стране Медицине рада. поред посебних услова. 13 . код кога је дошло до губитка здравствене способности. ИСПИТИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ОРУЂА ЗА РАД Члан 49. Директор Привредног друштва посебним актом утврђује поступак прегледа. дужан је да не нарушава принцип поверљивости личних података. Запослени на пословима на којима постоји повећани ризик. који чува податке. у складу са важећим прописима. При коришћењу ових података из става 1. не смеју се користити у сврху дискриминације. утврђени су Табеларним прегледом I – средства за личну заштиту на раду. Послове на којима постоји повећани ризик од повређивања. професионалних или других обољења може да обавља само запослени који. Лични подаци прикупљени у вези са лекарским прегледима запослених поверљиве су природе и под надзором су надлежне Службе Медицине рада која обавља прегледе и податке доставља директору Привредног друштва.опрема за личну заштиту на раду и Препоруке за избор средстава и опреме за личну заштиту на раду и чине саставни део овог Правилника.

.ПРВА ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ ПОВРЕДЕ ИЛИ ОБОЉЕЊА ЗАПОСЛЕНОГ НА РАДУ Члан 53. Привредно друштво је дужно да омогући инспектору рада преглед просторија и уређаја. да запослени могу дати потребна обавештења и ставе на увид исправе. Привредно друштво је дужно да на захтев инспекције рада достави тражене податке у вези са безбедношћу и здрављем на раду. Привредно друштво је дужно да извести инспектора рада о извршењу његовог решења. Директор дирекције или директор огранка ће запосленом забранити вршење послова.се запослени не придржава прописаних мера безбедности и здравља на раду.ЗАБРАНА ВРШЕЊА ПОСЛОВА И УДАЉЕЊЕ СА РАДА Члан 57. у року од 8 дана од дана одређеног за отклањање недостатака. односно неправилности. односно промене услова рада обавести надлежну инспекцију рада. XIV . односно податке потребне за извршење надзора над применом одредби Закона о безбедности и здрављу на раду. Члан 56. или запосленог привремено удаљити са рада у случају да: . Привредно друштво је дужно да најмање 8 дана пре почетка рада за радове који трају дуже од 7 дана. XIII – КОНТРОЛА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ Члан 54. 14 . Члан 55. XII .запослени одбија да поступи по упутствима за безбедан рад.запослени није обавио обавезан лекарски преглед у предвиђеном временском периоду. . Привредно друштво је дужно да поступи по решењу инспектора рада и да у одређеном року отклони утврђене недостатке.запослени не користи средства и опрему за личну заштиту на раду. . Директор Привредног друштва посебним актом утврђује поступак пружања прве помоћи у случају повреде или обољења запосленог на раду. Обавештење из претходног става овог члана доставља лице одређено за безбедност и здравље на раду након пријема обавештења и неопходне документације од стране Сектора за енергетику и инвестиције у огранку. Привредно друштво је дужно да омогући надлежном инспектору рада улазак у просторије Привредног друштва за време рада.

Радне просторије Члан 58. 15 . уређене у складу са стандардима за одређени тип просторија. Оруђа за рад и средства која служе при раду могу се употребљавати само за одређену сврху. 2. Запослени је дужан да недостатке и кварове на заштитним средствима одмах пријави надлежном руководиоцу. По престанку потребе. Сигурносне направе и заштитна средства на оруђима и средствима за рад морају се употребљавати према својој намени.МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 1. топлоте и вентилације у радним просторијама у организационом делу којим руководи. Сва места која представљају нарочиту опасност при кретању запослених морају бити добро осветљена. Радне просторије зими морају бити загрејане. Члан 63. заштитне направе и уређаји се морају довести у првобитно стање. Члан 61. Уклањање заштитних направа и уређаја може се вршити у случају потребе само од стране овлашћених и стручних лица. У радним просторијама мора да се обезбеди природна или вештачка вентилација у складу са важећим прописима за вентилацију радних просторија. Температура радних просторија мора одговарати вредностима прописаним и бити усклађена са условима влажности и кретања ваздуха и интензитетом телесног рада. према врсти посла. Оруђа за рад Члан 62. којој су намењени. Члан 60. XV . Члан 59. Непосредни руководилац је дужан да брине о спровођењу мера за одржавање потребне светлости. Радне просторије морају бити. као и њихово намерно оштећење. Забрањена је злоупотреба и самовољно одстрањивање заштитних средстава.

направа и других средстава могу да врше само овлашћена и стручно оспособљена лица. као и да ли на њима постоје заштитна средства. Бука и вибрације Члан 65. 4. Отровне материје морају се држати у подесним посудама на сигурном месту и под надзором а могу се издавати само запосленима који су оспособљени да истим рукују. Члан 64. Бука и вибрације не смеју да прелазе дозвољене границе. обавезно се мора проверити да ли правилно функционишу. Забрањено је у радним просторијама нагомилавање лако запаљивих и експлозивних материја. већ у засебне просторије за ту намену. направа и других средстава на којима је извршено одржавање и поправке. Одржавање оруђа за рад и уређаја. Пре пуштања у рад оруђа и уређаја. Лако запаљиве или експлозивне материје не смеју се смештати у магацин са осталим материјалима. Члан 67. Бука и вибрације у радним просторијама морају се свести на најмању могућу меру. Члан 70. Члан 68. Електричне инсталације морају бити обележене у складу са важећим техничким прописима. 16 . 3. Електричне инсталације Члан 66. Проливене или растурене количине отровних материја морају по прописаној процедури за ту врсту материје да се уклоне. Интервенције на електричним инсталацијама могу вршити само стручна лица. Делови електричних инсталација на којима је могућа појава електричног лука не смеју се поправљати већ се морају заменити новим. Опасне и штетне материје Члан 69. 5. Електричне инсталације морају имати направе за заштиту од напона додира у складу са техничким прописима.

Ступањем на снагу овог Правилника престају да важи Правилник о безбедности и здрављу на раду број 5848/2 од 26. дипл.02.Све посуде са отровним садржајем морају бити означене одговарајућим ознакама у погледу садржине и упозорења. Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања одлуке о усвајању Правилника на огласној табли Привредног друштва.2007. ДИРЕКТОР Драгољуб Здравковић. инж 17 . ел.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 71. XVI . године.

Техничка припрема Заштитни прслук 1 комад 5 год. за личну заштиту на раду трајања Пословодство Заштитна кацига 1 комад -- . .Техничка контрола .гумене 1 пар 3 год.Контрола пословања . 2. контроли извршавања Заштитна кацига 1 комад -- послова на терену Заштитна јакна 1 комад 5 год.Заштита на раду Заштитне ципеле . .дубоке 1 пар 2 год. 1. .Заштита животне средине Заштитне ципеле .Директори Погона Пословодство Заштитна кацига 1 комад -- .гумене 1 пар 3 год. Дирекција . Средства Рок Запослени Количина Бр.Директори Дирекција .Директори техничких Заштитна јакна 1 комад 5 год. . Запослени на Заштитна зимска капа 1 комад 4 год.Руководиоци Сектора Заштитне ципеле . 18 .Надзор .Руководиоци пословних јединица Заштитно радно одело летње 1 пар 2 год. . у Огранцима за технички систем .Директори техничког система Заштитне ципеле .дубоке 1 пар 2 год. . Заштитно радно одело зимско 1 пар 2 год.дубоке 1 пар 2 год. Заштитне чизме .Заштита од пожара 3.Директори Огранака . Заштитне чизме . Табеларни преглед I Средства за личну заштиту на раду Ред. Кишни мантил 1 комад 4 год.Директор ПД Заштитна јакна 1 комад 5 год. Заштитно радно одело летње 1 пар 2 год.плитке 1 комад 2 год.

за информатику Огранака који Заштитно радно одело летње 1 пар 2 год.дубоке 1 пар 2 год. за личну заштиту на раду трајања Возач путничког Заштитна јакна 1 комад 5 год. . Заштитно радно одело зимско 1 пар 2 год. 6. 19 . Запослени у ЦИТ-у.плитке 1 комад 2 год. возила Заштитни радни мантил 1 комад 2 год.руководиоци Заштитне ципеле . Кишни мантил 1 комад 4 год. .инжењери Заштитно радно одело летње 1 пар 2 год.инжењери . раде на инсталацији система и запослени на 5.референти Запослени у Заштитна зимска капа 1 комад 4 год.шефови . техничком систему Огранка Заштитна кацига 1 комад -- који обављају посао на терену Заштитна јакна 1 комад 5 год. Заштитне чизме .Ред. 4.плитке 1 пар 2 год. Средства Рок Запослени Количина Бр.гумене 1 пар 3 год. службама Заштитне ципеле . пословима телекомуникације . Заштитне ципеле .

Заштитне чизме . Заштитно радно одело зимско 1 пар 2 год. Заштитне ципеле . 8. Заштитно радно одело зимско 1 комад 2 год. за личну заштиту на раду трајања Послови Заштитна зимска капа 1 комад 4 год. Заштитне ципеле . терену Заштитни прслук 1 комад 4 год. Заштитне ципеле .гумене 1 пар 3 год. одржавању ЕЕО Заштитна кацига 1 комад -- . Заштитно радно одело летње 1 комад 2 год. Запослени на Заштитна зимска капа 1 комад 4 год.дубоке 1 пар 2 год. Средства Рок Запослени Количина Бр.плитке 1 пар 2 год. Заштитно радно одело летње 1 пар 1 год. . Заштитне ципеле .сменски (дежурни) диспечери Заштитно радно одело летње 1 комад 2 год.кожне 1 пар -- Послови Заштитна кацига 1 комад -- управљања ЕЕО Заштитна јакна 1 комад 5 год.референти мреже и постројења Заштитна јакна 1 комад 5 год.плитке 1 пар 2 год.дубоке 1 пар 1 год. Заштитне ципеле .дубоке 1 пар 2 год.Ред. 20 . 7. . Заштитне рукавице . Кишни мантил 1 комад 4 год.сменски (дежурни) диспечер који ради на Заштитна јакна 1 комад 4 год. управљања ЕЕО Заштитна кацига 1 комад -- .референти за документацију 9.

одржавању и Заштитна кацига 1 комад -- релејној заштити ЕЕО Заштитна јакна 1 комад 4 год. Заштитно радно одело зимско 1 пар 2 год. Заштитне чизме .гумене 1 пар 3 год.уклопничари Заштитни прслук 1 комад 4 год.плитке 1 пар 2 год.дубоке 1 пар 1 год. малим хидроелектранама Заштитна кацига 1 комад -- .Ред. 1 пар -- уљноотпорне 21 .електромонтери 10. Кишни мантил или кишно одело 1 комад 4 год. .уклопничари Заштитне ципеле .кожне 1 пар -- Заштитне рукавице . Заштитно радно одело летње 1 пар 1 год.машинисти Заштитна јакна 1 комад 4 год.гумене 1 пар 3 год. Средства Рок Запослени Количина Бр.плитке 1 пар 2 год. за личну заштиту на раду трајања Запослени на Заштитна зимска капа 1 комад 4 год.референти (руководиоци радова) Заштитне ципеле . . . Заштитне чизме .кожне 1 пар -- Запослени у Заштитна зимска капа 1 комад 4 год.електротехничари Заштитни прслук 1 комад 4 год. 11. Заштитне рукавице . . Заштитне ципеле . .референти (пењачи) . Заштитне ципеле . Заштитно радно одело летње 1 пар 1 год. Заштитне рукавице . Кишни мантил 1 комад 4 год.дубоке 1 пар 1 год. Заштитно радно одело зимско 1 пар 2 год. управљању.

плитке 1 пар 2 год.гумене 1 пар 3 год. Заштитно радно одело летње 1 пар 1 год. Заштитне ципеле . Заштитне рукавице . Заштитне чизме . Кишни мантил 1 комад 4 год.дубоке 1 пар 1 год.на решеткама Заштитни прслук 1 комад 4 год. Заштитно радно одело летње 1 пар 1 год. Средства Рок Запослени Количина Бр.на водојажју Заштитна јакна 1 комад 4 год.кожне 1 пар -- 22 . за личну заштиту на раду трајања Запослени у Заштитна зимска капа 1 комад 4 год. . 13.плитке 1 пар 2 год. 12. помоћни радници на пословима Заштитна кацига 1 комад -- одржавања ЕЕО Заштитна јакна 1 комад 4 год. Заштитно радно одело зимско 1 пар 2 год. малим хидроелектранама Заштитна кацига 1 комад -- . Заштитно радно одело зимско 1 пар 2 год. Заштитне ципеле . Заштитне чизме . Заштитне рукавице . 1 пар -- уљноотпорне Запослени Заштитна зимска капа 1 комад 4 год.дубоке 1 пар 1 год. Кишни мантил или кишно одело 1 комад 4 год.кожне 1 пар -- Заштитне рукавице . Заштитне ципеле . Заштитни прслук 1 комад 4 год. Заштитне ципеле .Ред.гумене 1 пар 3 год.

кожне 1 пар -- Заштитне рукавице . Заштитне рукавице . Заштитне чизме . Заштитна кацига 1 комад -- замени и контроли мерних Штитник за очи и лице 1 комад -- уређаја Заштитна јакна 1 комад 4 год.Ред. за личну заштиту на раду трајања Запослени на Заштитна зимска капа 1 комад 4 год. места Заштитно радно одело зимско 1 пар 2 год.дубоке 1 пар 1 год. мерних уређаја . пословима прикључења.контрола мерних места .испитивање мерних Заштитно радно одело летње 1 пар 1 год. . . Кишни мантил 1 комад 4 год.гумене 1 пар 3 год.плитке 1 пар 2 год. 23 .замена и контрола Заштитне ципеле .од танке 1 пар -- коже (семиш) 14. Средства Рок Запослени Количина Бр.прикључење потрошача Заштитне ципеле .

Заштитно радно одело летње 1 пар 1 год.Ред. Кишни мантил 1 комад 4 год. Заштитно радно одело зимско 1 пар 2 год. Заштитне ципеле . Заштитне ципеле . пословима одржавања ЕЕО и Заштитна кацига 1 комад -- АКУ батерија Заштитна јакна 1 комад 4 год. Заштитне рукавице . . дубоке 16. Кишни мантил 1 комад 4 год.гумене 1 пар 3 год. Заштитне чизме .гумене 1 пар 3 год.кожне 1 пар -- 24 . Заштитно радно одело зимско 1 пар 2 год.плитке или 1 пар 2 год. Заштитно радно одело летње 1 пар 1 год.дубоке 1 пар 1 год.магационер Заштитна јакна или прслук 1 комад 4 год. за личну заштиту на раду трајања Запослени на Заштитна зимска капа 1 комад 4 год.помоћни радник у магацину Заштитне ципеле . Заштитне рукавице . Средства Рок Запослени Количина Бр. 1 пар -- киселоотпорне Кецеља отпорна на киселину 1 комад -- Штитник за лице . Заштитни прслук 1 комад 4 год. магацинским пословима Заштитна кацига 1 комад -- .кожне 1 пар -- Заштитне рукавице . 15.отпоран на 1 комад -- киселину Запослени на Заштитна зимска капа 1 комад 4 год. Заштитне чизме .плитке 1 пар 2 год.

Ред. Средства Рок
Запослени Количина
Бр. за личну заштиту на раду трајања

Запослени на Заштитна јакна 1 комад 4 год.
обезбеђењу
објеката Службено одело летње 1 комад 2 год.

17. - чувар Службено одело зимско 1 комад 3 год.
- портир
Кишни мантил 1 комад 4 год.

Заштитне ципеле - плитке 1 пар 2 год.

Запослени на Заштитни прслук 1 комад 4 год.
пословима
одржавања Радни мантил 1 комад 1 год.
хигијене
Заштитне чизме - гумене 1 пар 3 год.
- чистачице
18. Заштитне рукавице - гумене 1 пар --

Заштитне ципеле - плитке 1 пар 2 год.

Запослени на Заштитна зимска капа 1 комад 4 год.
пословима
одржавања Заштитна јакна или прслук 1 комад 4 год.
објеката и круга
Заштитно одело летње 1 комад 1 год.
- домар
- чистач круга Заштитно одело зимско 1 комад 2 год.

Заштитне ципеле - дубоке 1 пар 2 год.

Заштитне чизме - гумене 1 пар 3 год.
19.
Кишни мантил 1 комад 4 год.

Заштитне рукавице - кожне 1 пар --

Заштитне рукавице - гумене 1 пар --

25

Ред. Средства Рок
Запослени Количина
Бр. за личну заштиту на раду трајања
Запослени на Заштитна зимска капа 1 комад 4 год.
пословима
Заштитна кацига 1 комад --
- бравар, вариоц
- машинбравар Заштитна јакна 1 комад 4 год.
- металостругар

Заштитни прслук 1 комад 4 год.

Заштитно одело летње 1 комад 1 год.

Заштитно одело зимско 1 комад 2 год.

Заштитне ципеле - плитке 1 пар 2 год.
20.
Заштитне ципеле - дубоке 1 пар 1 год.

Заштитне чизме - гумене (бравар, 1 пар 3 год.
вариоц)

Кишни мантил (бравар, вариоц) 1 комад 4 год.

Маска за заваривање 1 комад --

Заштитне наочаре 1 комад --

Заштитне рукавице - кожне 1 пар --
Заштитне рукавице за вариоце 1 пар --
Запослени на Заштитна зимска капа 1 комад 4 год.
пословима
сервисирања Заштитна јакна 1 комад 4 год.
моторних возила
Заштитни прслук 1 комад 4 год.
- аутомеханичар
- перач возила Заштитно одело летње 1 комад 1 год.

Заштитно одело зимско 1 комад 2 год.

21. Заштитне ципеле - плитке 1 пар 2 год.

Заштитне ципеле - дубоке 1 пар 1 год.

Заштитне чизме - гумене (перач 1 пар 3 год.
возила)

Кишно одело (перач возила) 1 комад 4 год.
Заштитне рукавице - кожне 1 пар --

Заштитне рукавице - зимске 1 пар --

26

Ред. Средства Рок
Запослени Количина
Бр. за личну заштиту на раду трајања

Возачи теретних, Заштитна зимска капа 1 комад 4 год.
радних и
специјалних Заштитна кацига 1 комад --
возилима
Заштитна јакна 1 комад 4 год.

Заштитни прслук 1 комад 4 год.

Заштитно одело летње 1 комад 1 год.

Заштитно одело зимско 1 комад 2 год.
22.
Заштитне ципеле - плитке 1 пар 2 год.

Заштитне ципеле - дубоке 1 пар 1 год.

Заштитне чизме - гумене 1 пар 3 год.

Кишни мантил или кишно одело 1 комад 4 год.

Заштитне рукавице - кожне 1 пар --

Заштитне рукавице - зимске 1 пар --

Запослени на Заштитна зимска капа 1 комад 4 год.
пословима
очитавања и Заштитна јакна 1 комад 5 год.
наплате
ел. енергије Заштитно одело летње 1 комад 2 год.
23.
Заштитно одело зимско 1 комад 2 год.

Заштитне ципеле - плитке 1 пар 2 год.

Заштитне ципеле - дубоке 1 пар 2 год.

Кишни мантил 1 комад 4 год.

Запослени на Радни мантил 1 комад 1 год.
пословима
Заштитне ципеле - плитке 1 пар 2 год.
- телефониста
24. - архивар Заштитне рукавице гумене 1 пар --
- кафе куварица
- лаборант

27

за личну заштиту на раду трајања Запослени на Заштитна зимска капа 1 комад 4 год. пословима Заштитна јакна 1 комад 4 год. Запосленима припадају напред наведена средства сходно опису и попису послова. Средства Рок Запослени Количина Бр.Ред. Уколико запослени обавља и друге послове ван свог радног места припадају му и заштитна средства предвиђена за ту врсту посла. 25. . односно додатна средства и опрема према Акту о процени ризика која су предвиђена кроз мере за смањење ризика. дипл. Заштитна средства се могу издати и пре предвиђеног рока уколико су издата оштећена и не могу да служе намени. ДИРЕКТОР Драгољуб Здравковић.курир . Кишни мантил 1 комад 4 год.благајник Заштитне ципеле . инж 28 . ел.плитке 1 пар 2 год.

индикатор од 63-150 kV .монт. Запослени Опрема за личну заштиту на раду Количина број мере Електромонтерске пењалице за Електромонтери пар 1 дрвене стубове и уклопничари Електромонтерске пењалице за ангажовани на бетонске стубове (за носеће и пар 2 пословима специјалне стубове . електромонтер и кратко спајање за постројење који је 110 kV дефинисан да Направа за повремено уземљивање Комплет 2 обавља послове и кратко спајање за постројење 10-35 kV руководиоца Направа за повремено уземљивање Комплет 2 радова) и кратко спајање надземних водова 110 kV Наведена опрема Направа за повремено уземљивање Комплет 2 је дефинисана за и кратко спајање надземних водова радну екипу а не 10-35 kV за појединца Направа за сидрење стубова Комада 1 Опружна пушка Комада 1 Изолациона заштитна плоча Комада 2 Електро изолациона простирка Комада 1 (1. напонски ниво од 5-36 kV .25м x 1м) Уређај за утврђивање безнапонског Комада 1 стања на кабловским водовима (за пробијање каблова) 29 . радове на НН) 1.самостални Направа за повремено уземљивање Комплет 2 2.виши сарадник. опасач (за Koмада 1 одржавања ел. Табеларни преглед II Опрема за личну заштиту на раду Редни Јед.радних рада екипа Катанац за закључавање-блокирање Комада -- са ланцем (.по један пар) изградње и Заштитни ел. Приручна апотека за прву помоћ Комада 1 . индикатор од 5-36 kV -водећи Двополни детектор напона за Комада 1 електромонтер.самостални Једнополни високонапонски Комада 1 референт. енергетских Заштитни појас за тело са опасачем Koмплет 1 објеката (за СН и ВН) Индикатор ниског напона до Комада 1 600 V (основна опрема коју треба да Абсорбер пада Комада 1 поседују сви Ручица за замену НН осигурача (за Комада 1 радове на НН) електромонтери) Светлоодбојни прслук Комада 1 Запослени на Електроизолационе рукавице до 40 пар 2 одржавању kV водова Упозоравајуће саобраћајне таблице.водећи Једнополни високонапонски Комада 1 референт. Комада -- 110 и 35 kV знаци и ограде Руководиоци Таблице безбедности и средства за Комада -- означавање и ограђивање места радова .

и кратко спајање за постројење 110 kV .самостални Двополни детектор напона за Комада 1 референт. -водећи Направа за повремено уземљивање Комплет 2 електромонтер.Редни Јед.виши сарадник.25м x 1м) Електро изолациона кљешта за Комада 1 Наведена опрема вађење ВН (цевастих) осигурача је дефинисана за радну екипу а не за појединца) Електроизолационе рукавице до 40 пар 1 kV Електроизолационе рукавице до 20 пар 1 kV Електромонтери Катанац за закључавање- уклопничари Комада -- блокирање са ланцем ангажовани на Приручна апотека за прву помоћ Комада 1 пословима Једнополни високонапонски дежурних Комада 1 индикатор од 5-36 kV електромонтера Двополни детектор напона за 4.за постоља до 630А Изолациона заштитна плоча Комада 2 Електро изолациона простирка (1. напонски ниво од 5-36 kV 3.4 kV Наведена опрема Комплет за уземљење и кратко је дефинисана за спајање НН извода на ножастим Комплет 1 осигурачима .за постоља до 125А радну екипу а не Комплет за уземљење и кратко за појединца) спајање НН извода на ножастим Комплет 1 осигурачима .25м x 1м) Комада 1 30 . (диспечарским Комада 1 напонски ниво од 5-36 kV центрима) Комплет за уземљење и кратко спајање Комплет 2 надземних водова 0. индикатор од 5-36 kV . индикатор од 63-150 kV .самостални Направа за повремено уземљивање Комплет 2 електромонтер и кратко спајање за постројење који је 10-35 kV дефинисан да Изолациона заштитна плоча Комада 2 обавља послове Комада 1 руководиоца Електро изолациона простирка радова) (1.водећи Једнополни високонапонски Комада 1 референт.радних рада Катанац за закључавање-блокирање са Комада -- екипа ланцем Приручна апотека за прву помоћ Комада 1 Једнополни високонапонски Комада 1 (. Запослени Опрема за личну заштиту на раду Количина број мере Запослени на Електроизолационе рукавице до 40 пар 2 одржавању ТС kV 110 и 35 kV Таблице безбедности и средства за Комада -- Руководиоци означавање и ограђивање места радова .

мерења.за постоља до 125А Комплет за уземљење и кратко спајање НН извода на ножастим Комплет 1 осигурачима .4 kV напонски ниво од 5-36 kV Изолациона заштитна плоча Комада 2 5.за постоља до 630А Опружна пушка Комада 1 Уређај за утврђивање безнапонског стања на кабловским водовима (за Комада 1 пробијање каблова) Електро изолациона кљешта за Комада 1 вађење ВН (цевастих) осигурача Електроизолационе рукавице до 40 пар 1 kV Таблице безбедности и средства за означавање и ограђивање места рада Комада -- Запослени Катанац за закључавање- Комада -- блокирање са ланцем ангажовани на Приручна апотека за прву помоћ Комада 1 пословима Једнополни високонапонски 6. Комада 1 индикатор од 5-36 kV локализације Двополни детектор напона за кварова и релејне Комада 1 напонски ниво од 5-36 kV заштите Направа за повремено уземљивање и кратко спајање за постројење Комплет 2 10-35 kV Изолациона заштитна плоча Комада 2 Електро изолациона простирка (1.4 kV.4 kV дефинисана за Комплет за уземљење и кратко радну екипу а спајање НН извода на ножастим Комплет 1 не за појединца осигурачима . Запослени Опрема за личну заштиту на раду Количина број мере Електроизолационе рукавице до 20 пар 2 kV Упозоравајуће саобраћајне Комада -- таблице. индикатор од 5-36 kV водова 10 kV и Двополни детектор напона за Комада 1 0.Редни Јед. Комплет за уземљење и кратко Наведена спајање надземних водова Комплет 2 опрема је 0. знаци и ограде Таблице безбедности и средства за означавање и ограђивање места Комада -- рада Катанац за закључавање- Комада -- блокирање са ланцем Запослени на Приручна апотека за прву помоћ Комада 1 одржавању ТС Једнополни високонапонски Комада 1 10/0.25м x 1м) Комада 1 31 .

4 КВ ИЗОДОВЕ "КУЛА" МБТС И КБТС упутства о пружању прве помоћи од комада 1 удара ел.струје таблице сигурности .прслук за спасавање комада 1 уже за спасавање (20 метара) комада 1 32 .струје приручна апотека комада 1 мере сигурности према препоруци комплет 1 за њихову примену једнополна шема ТС комада 1 упутство о гашењу пожара комада 1 противпожарна средства комада -- / по правилнику / ТС 10/0.према комплет 1 препоруци за њихову примену једнополна шема ТС комада 1 упутство о гашењу пожара комада 1 СТУБНЕ ТС 10/0. Запослени Опрема за личну заштиту на раду Количина број мере ТС 110/35/10 КВ И 35/10 КВ изолационе чизме пар 1 изолациона мотка 35 кв комада 1 упутства о пружању прве помоћи од комада 1 удара ел.4 КВ таблице сигурности . заштитна упутства о пружању прве помоћи од комада 1 средства ЕЕО удара ел.Редни Јед.према комплет 1 препоруци за њихову примену Припадајућа једнополна шема ТС комада 1 7.струје ДАЛЕКОВОДИ ОД 35 Д0 110 КВ опоменска таблица комада -- таблица редног броја стуба комада -- ПРОСТОРИЈЕ ЗА АКУ БАТЕРИЈЕ таблица забране " забрањено уношење отворене ватре" комада 1 / поставља се на улазна врата споља / МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ изолационе чизме пар 1 изолациона мотка 35 кв комада 1 упутства о пружању прве помоћи од комада 1 удара ел.струје приручна апотека комада 1 мере сигурности према препоруци за њихову примену комплет 1 једнополна шема ХЕ комада 1 упутство о гашењу пожара комада 1 противпожарна средства / по правилнику / комада -- рибарске чизме пар 2 појас .

направа за сидрење стубова .преносни уређаји за уземљење НН надземних водова до 1 кв . знаци и ограде . уколико то није урадио други надлежни орган. Количина (број комада) заштитнe опремe која ће бити употребљена код појединих операција зависиће од процеса који диктира радни задатак.цевастих осигурача ДИРЕКТОР Драгољуб Здравковић.преносни уређаји за уземљење ВН надземних водова до 35 кв .заштитна изолациона плоча за 10 и 35 кв .таблице безбедности и средства за означавање и ограђивање места рада .преносни уређјај за уземљење и кратко спајање ВН извода 35 КВ .4 КВ за НВ основе 400 А . Заштитнa опремa је: . у ћелијама ВН на сабирницама .двополни индикатор ВН.опружна пушка .изолациона мотка 10 и 35 кв .изолациони тепих за манипулације димензије / 1x1 /м за напоне 10 и 35 кв .уређај за утврђивање безнапонског стања на кабловским водовима (пробијач каблова) . Место постављања и количина (број комада) потребне заштитнe опремe одређује одговорни руководилац радова.једнополни индикатор ВН од 5 до 36 кв . ел.преносни уређај за уземљење и кратко спајање НН извода у ТС 10/0.торбица прве помоћи / приручна апотека / . инж 33 . за унутрашњу употребу од 2 до 36 кв .преносни уређај за уземљење и кратко спајање НН извода у разводним НН орманима за НВ основе 250 А .изолациона кљешта за вађење ВН .комплет за уземљење и кратко спајање до 35 кв.изолациона мотка за изолациону плочу до 35 кв .упозоравајуће саобраћајне таблице. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАШТИТНE ОПРЕМЕ ПРЕМА ПРОЦЕСУ РАДА Заштитна опрема која је набројана у овом поглављу мора одговарати стандардима СРПС-а. дипл.

ПРЕПОРУКА ЗА ИЗБОР СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ 34 .

.. Амблем ………………………………………………………………………………………….. 51 2.…………….. 38 2.. Заштитне наочаре …………………………………………………………………….2.7.. Електроизолационе рукавице …………………………………………………………. 81 5..8. Заштитна кацига ………………………………………………………………………… 79 3.6....………….Садржај: I ЗАШТИТА ТЕЛА 1.. Услови квалитета израде ………………………………………………………………………………. Заштитне рукавице за вариоце …………………………………………………………. Чизма гумена са улошком мушка . Заштитне рукавице . Заштитне рукавице . Заштитно одело летње ………………………………………………………………….8..………………………….. 60 2...7.уљно отпорне ……………………………………………………. Заштитно кишно одело …………………………………………………. 82 35 ...3.1. Заштитно одело за рад са моторном тестером . Описи и техничке карактеристике материјала ………………………………….. 37 1. 39 2.4..женска ……………………………………….. Паковање ………………………………………………………………………………………….1.………………………….3.1.1..4. 73 1.…………… 37 1...……………... 38 1.. 47 2.5..2.……………………………… 64 2... 80 5... Електроизолационе чизме ……………………………………………………………. 81 6....5..4... 38 1.. Заштитни кишни мантил ……………………………………………………………………………… 69 II ЗАШТИТA НОГУ 1. женски ……………………………………….……………… 39 2... 77 1..………………. Штитник за лице ………………………………………………………………………… 79 4.кожне ……………………………………………………………..…………… 81 5. Заштитне рукавице . 43 2.превент ………………………………………………….семиш ……………………………………………………... Заштитни прслук ………………………………………………………….5.7.4. Величине и ознаке величина …………………………………………………………………………. 80 5. Заштитна плитка ципела . 80 5..6.3.. 72 1.…………….. 38 1.…………………………… 55 2..1..7.. Декларативни параметри ……………………………………………….. Помоћни материјал ……………………………………………………………………………………… 37 1.……….. Заштитно одело зимско …………………………………………………………………...2.. Заштитна плитка ципела . Означавање и обележавање …………………………………………………………………………. Заштитни мантил ..6.6. 81 5.…………………………………… 78 III ЗАШТИТНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА 1..женска …………………………......5.мушка …………………………………………..... Заштитна дубока ципела .мушки . Заштитне зимске рукавице …………………………………………………………………..…………….... Електроизолациона простирка ……………………………………………………… 82 8. Заштитна зимска капа …………………………………………………………………..кисело отпорне …………………………………………………... Идентификација –рефлектујуће траке ……………………………………………………………… 38 1.……………. Заштитне рукавице кожне .. 82 7. 81 5. 72 1..2. Заштитна кецеља ……………………………………………………………………….…………………………….. Заштитна обућа …………………………………………………………………………. 80 5. Бојa …………………………………………………………………………………………………....……….женска …………………………………….…………………………. Заштитне рукавице (БЕСТ) .……………………………… 76 1...мушка ………………………………………….… 79 5.…………….. Заштитна ветровка …………………………………………………………. 79 2.... Заштитна рибарска чизма …………………………………………... Заштитна дубока ципела .. 37 1.3....………….…………………………… 75 1..……………..…………………………….. Заштитне рукавице ……………………………………………………….

.........……………............. Двополни детектор напона за напонски ниво (од 5-36 kV) …………………. 90 13..... 94 18........ 83 10........ 84 12.. 91 13......... Опружна пушка ...... Заштитна кецеља за вариоце ..............…………… 87 13..... Таблице безбедности и средства за означавање и ограђивање места рада ... 91 13.........1...... Комплет за уземљење и кратко спајање НН извода на осигурачима ..8...............1.....6. 85 12........ Изолационе заштитне плоче за 10 .......... Комплет за уземљење и кратко спајање ваздушних водова 110 kV .....………………... 83 9..... Уређај за утврђивање безнапонског стања на кабловским водовима (за пробијање каблова) . 89 13..... 97 36 .. Светлоодбојни прслук ……………………………………………………………….……………............................ 89 13. Изолационе мотке до 6 метара …………………...... Електроизолациона ручица за замену НН осигурача ………………………… 84 12................ 88 13................……………… 92 14.... 82 8...2..……...........……………………...... Индикатори напона …………………………………………………………………… 84 12........ 94 19.5..35 kV ………………………………………..................……………….........................35kV у радним постројењима .... 96 21... Једнополни детектор напона за напонски ниво (од 5-36 kV) ………………... Изолационо постоље ………………………………………………………….…………….4........................... 86 12..... Пењалице …………………………………………………………………...... 94 20.............. 95 20.....………… 96 22............... Таблице безбедности ……………………………………………………………………..………....………….. 95 20..4.............2.2.……………...7. Детектор високог напона (од 63-150kV) ………………………………………………..…………… 83 10......................1. Комплет за уземљење и кратко спајање сабирница 10.......... 83 10......... Нисконапонски индикатор напона (од 6-600V) …………………………………. Комплет за уземљење и кратко спајање надземних водова 0........…………...... Торбица прве помоћ …………………………………………………………………........……………….............. Заштитна кецеља за рад са киселинама и базама …………………………….............. 93 16............2.... 88 13.....3..2............... 93 17... 84 11.кожна ……………………………………. знаци и ограде …………….............1........ Упозоравајуће саобраћајне таблице.......... Изолациона мотка дужине до 2 метра ..................... Пењалице за дрвени стуб ………………………………………………………………... Електроизолациона кљешта за вађење ВН (цевастих) осигурача ………..........3........ Преносни уземљивачи …………………………………………………….. Направа за сидрење стубова ...... Комплет за уземљење и кратко спајање ВН ваздушних водова 10-35 kV ………………... Заштитни опасач и појас за тело ………………………………….4 kV ………………………..... 93 15......................1....... Пењалице за бетонске стубове …………………………………………………………............. 96 23.. Средства за означавање и ограђивање места рада ......

Дугмад морају бити у боји тканине.B3. уградња помоћног материјала. Услови квалитета израде Према условима СРПС EN 340/2007.антрополошким мерењем контролних (примарних) и секундарних мера тела и измерено у складу са СРПС EN 13402-1/2007. у интервалима према стандарду СРПС EN 13402-3/2007 и СРПС ISO/ТR 10652/2007. Величине и ознаке величина Величине и ознаке величина су прилагођене мерама тела радника . пластични. Рајсфершлус мора бити у боји која одговара боји материјала где се уграђује. са четири рупице.011 водећи рачуна о конструкцији и дизајну и техничким захтевима за врсту одеће на основу дефинисаних услова рада и напрезања. Означавање величина одеће врши се примарним мерама у центиметрима.G1. Примарне мере су основа за означавање величина у зависности од одеће у комплету у складу са СРПС ISO 3636/2007.G0.5цм. ради немогућности повлачења и одлепљивања у току коришћења и поступка одржавања и чишћења . обрада рупица.). Декларативни параметри 1. густина шивења. спирални. Конац за шивење се употребљава у боји која одговара боји материјала где се уграђује. СРПС F. квалитативно усаглашен веку трајања одеће за коју је употребљен.Квалитет конца мора задовољити услове према СРПС F.5цм. правац штепа. Јачина у споју горње и доње стране чичак траке минимум 5N/2.5x2.021. округла. завршеци шавова.3. Штепови заштитне одеће склони напрезању морају бити проштепани са 2 штепа (орукавље.2. 1. Код сваког комада одевног предмета ушива се по једно резервно дугме у зависности од врсте и пречника. корак ногавице и заднњи део седала до корака).1. Начин израде мора да буде у складу са условима референтних стандарда (шавови. двострани и једнострани. трајност ушивених ознака и обележја и сл. дорађен са унутрашње стране „заварен“ траком одговарајуће ширине . 1. Чичак трака мора бити боје усаглашене са бојом материјала где се уграђује димензије 4. I ЗАШТИТА ТЕЛА 1. мора бити у процесу израде обрађена тако да је сваки шав . СРПС F. Помоћни материјал Помоћни материјал мора без штетних последица подносити услове одржавања и чишћења. Формирање заштитне и радне одеће врши се у процесу индустријског пеглања парним пресама и пеглама у прописаним условима за врсту материјала од кога је произведена одећа. доступан спољашњим утицајима . Заштитна одећа која се производи од тканина са наносом или клима мембраном . СРПС EN 13402-2/2007 и СРПС ISO 8559/2007.Сви крајеви трака за варење одсецају се . којом се покривају сви убоди игле при штепању. отпорна на сва дејства при прописаном начину одржавања одеће. Дрикери морају бити квалитативно усаглашени веку трајања одеће за коју су употребљени.301. СРПС ISO 3637/2007. 37 .

8. 1. заштићено од прљања и распаривања. читке и комплетне.G1.АО. трајне етикете са подацима према СРПС F. Означавање и обележавање Ушивне етикете: Платнене. СРПС EN ISO 3758/2007. 38 . Причвршћивање рефлектујућих трака основни материјал се врши тако да приликом одржавања производа у примени не долази до оштећења и одвајања траке.1. СРПС EN 13402-2/2007. СРПС ISO 3636/2007/ СРПС ISO 3637/2007.4. Бојa Основна боја у којој се израђују сви артикли је тамно плава-тегет . 1. СРПС F.Дозвољена је употреба црвене боје у детаљима . Подаци о извршеној специјалној доради морају бити наведени на трајно ушивним етикетама у складу са техничким захтевом стандарда за врсту специјалне дораде на коју се односи. Ознаке и обележја морају да буду лако уочљиве.7. Паковање Паковање мора бити извршено у складу са референтним стандардима по врсти производа. Идентификација – рефлектујуће траке Уколико се ради веома уочљива упозоравајућа одећа за професионалну употребу захтеви квалитета за заштитну одећу која је у стању да визуелно означи присуство корисника под било којим условима квалитета дању и под светлом фарова у мраку морају се поштовати захтеви према СРПС EN 471/2007. Висеће етикете: Папирне са комплетним подацима према референтним стандардима. СРПС EN 13402-3/2007. СРПС ISO 4415/2007 и СРПС ISO 4416/2007.011.301. са веком трајања колико и сам производ. Штампане ознаке и обележја ушивних етикета морају бити високе постојаности бојења. 1. водећи рачуна да се обезбеди целовитост паковања свих комада у комплету и јединично. Амблем Штампа (обележавање корисника) према достављеном логу.5. 1.6.

За затезање око струка нашивен је појас.Трегери су на задњем делу укрштени и утврђени у делу изнад еластичне траке . Описи и техничке карактеристике материјала 2. којом се са три дугмета регулише ширина ногавице .4 цм .5 цм убачена је у шав испод рефлектујуће траке напред и позади . Панталоне су са пластроном на предњој . са две фалте на дужини рукава у пределу лактова и на споју са манжетном рукава.1.нашивен је џеп са патном .Џепови су покривени патнама ширине 6-7 цм . Рукави су углављени . позади . димензија мин 18 * 20 цм /димензија висине џепа је без патне / . Заштитно одело летње Заштитно одело летње користи се заштиту радника од прљавштине и механичких повреда . целом дужином од бока до бока је уграђена еластична трака. У линију сечења је убачена лајсна ширине од 3. на средини и на појасу „чичак“ траком причвршћује за десну страну предњице.4 цм .са задње стране. Џепови су покривени патнама ширине мин 6-7 цм . На десној ногавици . са обе стране проштепан на растојању од 3. 39 . Рефлектујућа трака сиве боје ширине 2. Паспул трака црвене боје ширине 0. Модел : Заштитно одело летње састоји се од блузе и панталона са пластроном . а са пластроном су спојени пластичним шналама .5 цм нашивена је напред на блузи изнад линије сечења . На предњем доњем делу блузе нашивена су два џепа са фалтом до лајсне и са доње стране . дужине до бокова . На доњем делу ногавица у унутрашњи шав је убачена трака од тканине ширине 4-5 цм на са рупицама .У појасу панталона .Преко рајсфешлуса је нашивена лајсна . које се затварају „чичак“траком . Шлиц се затвара дугмадима . Заштитно одело летње може бити израђено од материјала са техничким карактеристикама из варијанте 1 и варијанте 2 а које су дате у прилогу.у који је на боковима убачена еластична трака дужине 12 цм и ширине 4 цм .На дужини рукава нашивена је манжетна која се копча чичак траком. повишеним струком и трегерима на задњој страни .На обе ногавице у висини изнад колена нашивени су џепови са фалтом на средини. а на панталонама изнад колена по целом обиму ногавица трака ширине 0. На левом боку је остављена могућност копчања са дугмадима . а испод ње су отворена два унутрашња џепа која се затварају рајсфешлусима . Крагна је класична .затвара се пластичним рајсфешлусом по целој дужини . На манжетни је убачено троугласто парче. Блуза је равног кроја .7 цм . Леђа су сечена и проширена са две фалте што блузу чини комотнијом и омогућава већу слободу покрета . Напред на пластрону је нашивен џеп 15*20 цм . Сви џепови се затварају „чичак“ тракама . а на њима су отворени коси џепови са џеп лајсном ширине3. У висини колена са предње стране нашивена су ојачања са ушивене по две фалте са обадве стране.5 цм .2.У трегере је у дужини од мин 10 цм уграђена еластична трака /у делу трегера до задњег пластрона /. Предњи делови блузе су пресечени у висини груди . и на леђима у истој висини. која се испод крагне .

Заштитно одело летње 40 .

019.012 Мин 80 Отпорност на дејство уља Оцена СРПС Ф. Мин 80 квалитета Ниво квалитета Задовољавајићи 41 .Варијанта 1 Техничке карактеристике материјала :Основна тканина Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав % Памук 50% полиестар 50 % Површинска маса г/м² 220±5 % Конструкција Основа Памук 50% полиестар 50 % Потка Памук 50% полиестар 50 % Преплетај Кепер 3/1 Подужна маса пређе Основа Нм 34/1 Потка Нм 34/1 Густина жице Основа ж/цм 50 ±2 Потка ж/цм 26 ±2 Прекидна сила Основа даН 130 Потка даН 70 Издужење при кидању Основа % Мин 10 Потка % Мин 10 Скупљање /ширење прање Дужина % 2 40°С Ширина % 2 Постојаност обојења Светлост оцена 5 Капи воде оцена 4 Прање 40°С оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Отирање мокро оцена 3/4 Отирање суво оцена 3/4 Пеглање 110 ° С оцена 4/4 Хем.А1.А1. Чишћење „Р“ оцена 4/4 Отпорност на дејство воде Метода Ц СРПС Ф.

А1.Варијанта 2 Техничке карактеристике материјала :Основна тканина Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав % Памук 75% полиестар 25 % Површинска маса г/м² 200±5 % Конструкција Основа 100 % полиестар филамент Потка 100 % памук Прекидна сила Основа даН 100 Потка даН 80 Издужење при кидању Основа % Мин 10 Потка % Мин 10 Смицање жица основе и Нема смицања потке Скупљање /ширење прање Дужина % Мах 3 40°С Ширина % Мах 2 Постојаност обојења Светлост оцена 5 Капи воде оцена 4 Прање 40°С оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Отирање мокро оцена 3/4 Отирање суво оцена 3/4 Пеглање 110 ° С оцена 4/4 Хем.012 Мин 80 Отпорност на дејство уља Оцена СРПС Ф. Мин 80 квалитета Ниво квалитета Задовољавајићи 42 .019.А1. Чишћење „Р“ оцена 4/4 Отпорност на дејство воде Метода Ц СРПС Ф.

обострано обложеног синтетичком блокадом . Рукави су углављени . а на панталонама изнад колена по целом обиму ногавица трака ширине 0. Џепови су покривени патнама ширине 6-7 цм .У трегере је у дужини од мин 10 цм уграђена еластична трака /у делу трегера до задњег пластрона /. На десној ногавици .5 цм нашивена је напред на блузи изнад линије сечења . а на њима су отворени коси џепови са џеп лајсном ширине 3. Блуза је равног кроја. У висини колена са предње стране нашивена су ојачања са ушивене по две фалте са обадве стране.са задње стране. целом дужином од бока до бока је уграђена еластична трака. а испод ње су отворена два унутрашња џепа која се затварају рајсфешлусима . За затезање око струка нашивен је појас.у телу блузе формиран од пунила /кофлин / површинске масе 100 г/м² ±10 %. повишеним струком и трегерима на задњој страни . Предњи делови блузе су пресечени у висини груди . На доњем делу ногавица у унутрашњи шав је убачена трака од тканине ширине 4-5 цм на са рупицама . 43 .4 цм .Уложак је формиран од пунила /кофлин / површинске масе 60 г/м² ±10 %. а са пластроном су спојени пластичним шналама .нашивен је џеп са патном . и поставом .Преко рајсфешлуса је нашивена лајсна . пуњена кофлином 60 г/м². у рукавима од пунила /кофлин / површинске масе 60 г/м² ±10 %.4 цм . У линију сечења је убачена лајсна ширине од 3.Џепови су покривени патнама ширине 6-7 цм .2.На обе ногавице у висини изнад колена нашивени су џепови са фалтом на средини димензија мин 18 * 20 цм /димензија висине џепа је са патном / . Напред на пластрону је нашивен џеп 15*20 цм . која се испод крагне . које се затварају „чичак“траком . Крагна је класична . Сви џепови се затварају „чичак“ тракама . Леђа су сечена и проширена са две фалте што блузу чини комотнијом и омогућава већу слободу покрета . дужине до бокова. обострано обложеног синтетичком блокадом .2. са обе стране проштепан на растојању од 3. На завршетку рукава је манжетна ширине мин 4 цм у коју је по целом обиму убачена еластична трака . у који је на боковима убачена еластична трака дужине 12цм и ширине мин 4 цм .У појасу панталона . Панталоне су постављене штепаним улошком који се фиксира дугмадима и може се скинути . Заштитно одело зимско Заштитно одело зимско користи се заштиту радника од прљавштине и механичких повреда и хладноће . Блуза је постављена фиксираном полиестерском тканином и двоструко штепаним улошком који се фиксира дугмадима и може се скинути . позади . На предњем доњем делу блузе нашивена су два џепа са фалтом до лајсне и са доње стране . обложеним блокадом . и поставом . Шлиц се затвара дугмадима .на дужини у пределу лактова ушивене су две фалте.5 цм . Рефлектујућа трака сиве боје ширине 2. Панталоне су са пластроном на предњој .Улошци се скидају на дугмад. Уложак је штепани . Модел : Заштитно одело зимско састоји се од блузе са улошком на скиданје и панталона са пластроном са улошком на скиданје.7 цм .Трегери су на задњем делу укрштени и утврђени у делу изнад еластичне траке . затвара се пластичним рајсфешлусом по целој дужини . На левом боку је остављена могућност копчања са дугмадима . којом се са три дугмета регулише ширина ногавице . на средини и на појасу „чичак“ траком причвршћује за десну страну предњице. и на леђима у истој висини.

Заштитно одело зимско 44 .Паспул трака црвене боје ширине 0.5 цм убачена је у шав испод рефлектујуће траке напред и позади . Заштитно одело зимско може бити израђено од материјала са техничким карактеристикама из варијанте 1 и варијанте 2 а које су дате у прилогу.

019. Чишћење „Р“ оцена 4/4 Отпорност на дејство воде Метода Ц СРПС Ф. Мин 80 квалитета Ниво квалитета Задовољавајићи Уложак -штепана постава блуза и панталоне Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав Постава % полиестар 100 % Пунило % полиестар 100 % Блокада % Полиестар 100% /полипропилен 100 % Површинска маса Постава г/м² 50 Пунило тело блузе г/м² 100±10% Пунило Пунило рукави блузе и панталоне г/м² 60±10% Пунило 45 .012 Мин 80 Отпорност на дејство уља Оцена СРПС Ф.А1.Варијанта 1 Техничке карактеристике материјала :Основна тканина Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав % Памук 50% полиестар 50 % Површинска маса г/м² 220±5 % Конструкција Основа Памук 50% полиестар 50 % Потка Памук 50% полиестар 50 % Преплетај Кепер 3/1 Подужна маса пређе Основа Нм 34/1 Потка Нм 34/1 Густина жице Основа ж/цм 50 ±2 Потка ж/цм 26 ±2 Прекидна сила Основа даН 130 Потка даН 70 Издужење при кидању Основа % Мин 10 Потка % Мин 10 Скупљање /ширење прање Дужина % 2 40°С Ширина % 2 Постојаност обојења Светлост оцена 5 Капи воде оцена 4 Прање 40°С оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Отирање мокро оцена 3/4 Отирање суво оцена 3/4 Пеглање 110 ° С оцена 4/4 Хем.А1.

019 Мин 80 квалитета Ниво квалитета Задовољавајићи 46 .012 Мин 80 Отпорност на дејство уља Оцена СРПС Ф. Блокада г/м² 5-15 Скупљање /ширење прање 40°С Дужина % Мах 3 Ширина % Мах 2 Постојаност обојења Прање 40°С оцена 4/4 Хем.А1. Чишћење „Р“ оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Варијанта 2 Техничке карактеристике материјала :Основна тканина Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав % Памук 65% полиестар 35 % Површинска маса г/м² 220±5 % Конструкција Основа 100 % полиестар филамент Потка 100 % памук Прекидна сила Основа даН 100 Потка даН 80 Издужење при кидању Основа % Мин 10 Потка % Мин 10 Смицање жица основе и потке Нема смицања Скупљање /ширење прање Дужина % Мах 3 40°С Ширина % Мах 2 Постојаност обојења Светлост оцена 5 Капи воде оцена 4 Прање 40°С оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Отирање мокро оцена 3/4 Отирање суво оцена 3/4 Пеглање 110 °С оцена 4/4 Хем.А1. Чишћење „Р“ оцена 4/4 Отпорност на дејство воде Метода Ц СРПС Ф.

на дужини у пределу лактова ушивене су две фалте.затвара се пластичним рајсфешлусом по целој дужини . На завршетку рукава је манжетна ширине мин 4 цм у коју је по целом обиму убачена еластична трака . Џепови су покривени патнама ширине 6-7 цм . Блуза је равног кроја .4 цм . Леђа су сечена и проширена са две фалте што блузу чини комотнијом и омогућава већу слободу покрета . За затезање око струка нашивен је појас.Преко рајсфешлуса је нашивена лајсна . 47 . На предњем доњем делу блузе нашивена су два џепа са фалтом до лајсне и са доње стране . Заштитно одело за рад са моторном тестером Заштитно одело се користи за заштиту радника од прљавштине и механичких повреда при раду са моторном тестером .Уложак -штепана постава блуза и панталоне Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав Постава % полиестар 100 % Пунило % полиестар 100 % Блокада % Полиестар 100% /полипропилен 100 % Површинска маса Постава г/м² Мин 50 Пунило тело блузе г/м² 100±10% Пунило Пунило рукави блузе и панталоне г/м² 60±10% Пунило Блокада г/м² 5-15 Скупљање /ширење прање 40°С Дужина % Мах 3 Ширина % Мах 2 Постојаност обојења Прање 40°С оцена 4/4 Хем. на средини и на појасу „чичак“ траком причвршћује за десну страну предњице. Предњи делови блузе су пресечени у висини груди .у који је на боковима убачена еластична трака дужине 12цм и ширине 4 цм . које се затварају „чичак“ траком . Крагна је класична . а на њима су отворени коси џепови са џеп лајсном ширине 3-4 цм . Чишћење „Р“ оцена 4/4 Зној оцена 4/4 2.3. која се испод крагне . дужине до бокова . Модел : Заштитно одело састоји се од блузе и панталона са пластроном са посебним улошком који штити од механичких повреда . У линију сечења је убачена лајсна ширине од 3. Рукави су углављени . а испод ње су отворена два унутрашња џепа која се затварају рајсфешлусима .

У трегере је у дужини од мин 10 цм уграђена еластична трака /у делу трегера до задњег пластрона /. а са пластроном су спојени пластичним шналама .5 цм нашивена је напред на блузи . Шлиц се затвара дугмадима .Уложак је фиксиран и не може се скинути .5 цм . У висини колена са предње стране нашивена су ојачања .Џепови су покривени патнама ширине 6-7 цм . позади . Сви џепови се затварају „чичак“ тракама .5 цм . 48 . Рефлектујућа трака наранџасте боје ширине 2.Трегери су на задњем делу укрштени и утврђени у делу изнад еластичне траке . и на леђима у истој висини. Заштитно одело за рад са моторном тестером може бити израђено од материјала са техничким карактеристикама из варијанте 1 и варијанте 2 а које су дате у прилогу. Заштитни уложак од прорезивања моторном тестером који је уграђен у панталоне покрива целу површину предњих делова ногавица /од појаса до поруба / - састоји се од десет слојева заштитне мрежице а на задњем делу од два слоја и покрива површину од колена до поруба . целом дужином од бока до бока је уграђена еластична трака.У појасу панталона . Панталоне су са пластроном на предњој . повишеним струком и трегерима на задњој страни .Неопходно је да заштитни уложак пружа заштиту од прорезивања моторном тестером према ЕН 381-5 :1995 класа 1(20 м/s) . изнад линије сечења . Напред на пластрону је нашивен џеп 15*20 цм . а на панталонама изнад ојачања по целом обиму ногавица паспул ширине 0. са обе стране проштепан на растојању од 3.На обе ногавице у висини изнад колена нашивени су џепови са фалтом на средини димензија мин 18 * 20 цм /димензија висине џепа је са патном / . На левом боку је остављена могућност копчања са дугмадима.

Заштитно одело за рад са моторном тестером 49 .

012 80 Отпорност на дејство уља Оцена СРПС Ф.019 80 квалитета Ниво Задовољавајићи квалитета 50 .А1.Варијанта 1 Техничке карактеристике материјала :Основна тканина Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав % Памук 50% полиестар 50 % Површинска маса г/м² 220±5 % Конструкција Основа 100 % полиестар филамент Потка 100 % памук Прекидна сила Основа даН 150 Потка даН 50 Издужење при кидању Основа % Мин 10 Потка % Мин 10 Смицање жица основе и потке Нема смицања Скупљање /ширење прање Дужина % Мах 3 40°С Ширина % Мах 2 Постојаност обојења Светлост оцена 5 Капи воде оцена 4 Прање 40°С оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Отирање мокро оцена 3/4 Отирање суво оцена 3/4 Пеглање 110 ° С оцена 4/4 Хем. Чишћење „Р“ оцена 4/4 Отпорност на дејство воде Метода Ц СРПС Ф.А1.

Модел : Мантил је класичног кроја. 51 .Варијанта 2 Техничке карактеристике материјала :Основна тканина Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав % Памук 75% полиестар 25 % Површинска маса г/м² 200±5 % Конструкција Основа 100 % полиестар филамент Потка 100 % памук Прекидна сила Основа даН 100 Потка даН 80 Издужење при кидању Основа % Мин 10 Потка % Мин 10 Смицање жица основе и потке Нема смицања Скупљање /ширење прање Дужина % Мах 3 40°С Ширина % Мах 2 Постојаност обојења Светлост оцена 5 Капи воде оцена 4 Прање 40°С оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Отирање мокро оцена 3/4 Отирање суво оцена 3/4 Пеглање 110 ° С оцена 4/4 Хем.Сви џепови се затварају “чичак“ траком . са реверима и крагном . а у доњем делу бочно са обе стране нашивени су џепови минималних димензија 16*18 цм. без манжетне. дужине до колена . На задњем доњем делу је формиран шлиц на преклоп .012 Мин 80 Отпорност на дејство уља Оцена СРПС Ф.4.А1. са шпанглицом у доњем делу која омогућује подешавање обима . женски модел .А1.Рукави су углављени . женски Заштитни мантил ce користи за заштиту радника од прљавштине и механичких повреда . Чишћење „Р“ оцена 4/4 Отпорност на дејство воде Метода Ц СРПС Ф. Копчају се минимално са 4 дугмета мушки модел и минимум са 5 дугмади . Са леве стране у висини груди налази се џеп минималних димензија 12*14 цм . Заштитни мантил .мушки . Предњи делови су пресечени у висини изнад груди и нашивен је паспул црвене боје.019 Мин 80 квалитета Ниво Задовољавајићи квалитета 2.

Варијанта 1 Техничке карактеристике материјала :Oсновна тканина Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав % Памук 50% полиестар 50 % Површинска маса г/м² 200±5 % Конструкција Основа Памук 50% полиестар 50 % Потка Памук 50% полиестар 50 % Преплетај Кепер Подужна маса пређе Основа Нм 34/1 Потка Нм 34/1 Прекидна сила Основа даН 110 Потка даН 45 Издужење при кидању Основа % Мин 10 Потка % Мин 10 Скупљање /ширење прање Дужина % 2 40°С Ширина % 2 Постојаност обојења Светлост оцена 5 Капи воде оцена 4 Прање 40°С оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Отирање мокро оцена 3/4 Отирање суво оцена 3/4 Пеглање 110 ° С оцена 4/4 Хем.012 Мин 80 Ниво Задовољавајићи квалитета 52 . Чишћење „Р“ оцена 4/4 Отпорност на дејство воде Метода Ц СРПС Ф.женски може бити израђен од материјала са техничким карактеристикама из варијанте 1 и варијанте 2 а које су дате у прилогу.А1.Заштитни мантил мушки .

А1.019 Мин 80 квалитета Ниво Задовољавајићи квалитета 53 .А1. Чишћење „Р“ оцена 4/4 Отпорност на дејство воде Метода Ц СРПС Ф.Варијанта 2 Техничке карактеристике материјала :Основна тканина Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав % Памук 75% полиестар 25 % Површинска маса г/м² 200±5 % Конструкција Основа 100 % полиестар филамент Потка 100 % памук Прекидна сила Основа даН 100 Потка даН 80 Издужење при кидању Основа % Мин 10 Потка % Мин 10 Смицање жица основе и потке Нема смицања Скупљање /ширење прање Дужина % Мах 3 40°С Ширина % Мах 2 Постојаност обојења Светлост оцена 5 Капи воде оцена 4 Прање 40°С оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Отирање мокро оцена 3/4 Отирање суво оцена 3/4 Пеглање 110 ° С оцена 4/4 Хем.012 Мин 80 Отпорност на дејство уља Оцена СРПС Ф.

Заштитни мантил .женски Заштитни мантил .мушки 54 .

Модел : Ветровка је равног кроја . са манжетном ширине 5-6 цм . а на њима су отворени џепови са лајсном ширине 3-4 цм .5-3 цм од рајсфешлуса . Сви шавови су дорађени . На линији струка . изнад линије сечења . и на леђима у истој висини . у који се може сложити капуљача. дужине до испод бокова . Заштитна ветровка може бити израђена од материјала са техничким карактеристикама из варијанте 1 и варијанте 2 а које су дате у прилогу. Са обе стране предњих делова .тако што су са унутрашње стране „заварени“ . Заштитна ветровка Ветровка ce користи за заштиту радника од прљавштине и механичких повреда као и од лоших атмосферских услова /киша . ниске температуре / . нашивен је тунел ширине 2 цм и кроз њега се провлачи учкур . Рефлектујућа трака сиве боје ширине 2. нашивене су лајсне које се преклапају и затварају „чичак“ тракама .У доњем делу су нашивени већи џепови . ранглан рукавима . на коју је нашивена „чичак“ трака која омогућава подешавање обима .5 цм нашивена је напред на ветровци . на машини за варење топлим ваздухом .5. на растојању од 2. траком одговарајуће ширине / мин 2 цм /.У доњем делу рукава испред манжетне убачено је троугласто парче Крагна је висока .ветар. Лајсне се нашивају до врха крагне . који омогућава подешавање ширине ветровке и несме бити еластичан . испод које су са обе стране отворени унутрашњи џепови који се затварају рајсфе-шлусима .Затвара се пластичним рајсфешлусом по целој дужини до врха крагне . са капуљачом . 55 . покривени патнама . са лајсном ширине 3-4 цм у шаву .2. Ветровка је поставлјена са фиксираном једноструко штепаном поставом и двоструко штепаним улошком који се за ветровку причвршћује рајсфершлусима са унутрашње предње стране и може се скинути . Рукави су ранглан. а њихова ширина у готовом стању је 7цм . којом се покривају сви убоди од игле при штепању материјала . Предњи делови ветровке су пресечени у висини груди . Уложак је формиран штепањем полиестерске поставе и пунилом од синтетичке вате и међупоставном синтетичком блокадом . Величина капуљаче се може подешавати по обиму. са унутрашње стране . са отвором на задњој страни .

Заштитна ветровка 56 .

А1.01.Тканина за заштитну ветровку мора бити третирана на водо-одбојност.2 Отпорност на дејство уља Оцена квлитета СРПС Ф. Варијанта 1 Техничке карактеристике материјала :Основна тканина Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав % Памук 50% полиестар 50 % Површинска маса г/м² 280±5 % Подужна маса пређе Основа Нм 40/2 Потка Нм 40/2 Прекидна сила Основа даН 140 Потка даН 90 Густина жица Основа ж/цм 30±2 Потка ж/цм 22±2 Преплетај Атлас Скупљање /ширење прање Дужина % 2 60°С Ширина % 2 Постојаност обојења Светлост оцена 5 Капи воде оцена 4 Прање 40°С оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Отирање мокро оцена 3/4 Отирање суво оцена 3/4 Пеглање 110 ° С оцена 4/4 Хем. Чишћење „Р“ оцена 4/4 Отпорност на дејство воде Метода Ц СРПС Мин 80 Ф.А1.019 Мин 80 Ниво квалитета Задовољавајући 57 .

Чишћење „Р“ оцена 4/4 Зној оцена 4/4 58 . Чишћење „Р“ оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Уложак на скидање-двоструко штепана постава. Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав Постава % полиестар 100 % Пунило % полиестар 100 % Блокада % Полиестар 100% /полипропилен 100 % Површинска маса Постава г/м² Мин 50 Пунило г/м² 100±10 Блокада г/м² 5-15 Скупљање /ширење прање Дужина % Мах 3 40°С Ширина % Мах 2 Постојаност обојења Прање 60°С оцена 4/4 Хем.Постава фиксирана једноструко штепана Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав Постава % полиестар 100 % Блокада % Полиестар 100% /полипропилен 100 % Површинска маса Постава г/м² 50 Пунило г/м² 80±10 Блокада г/м² 5-15 Постојаност обојења Прање 40°С оцена 4/4 Хем. са пуњењем и међупоставном блокадом.

чишћење Ширина % Мах 2 Постојаност обојења Светлост оцена 5 Капи воде оцена 4 Прање 40°С оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Отирање мокро оцена 3/4 Отирање суво оцена 3/4 Пеглање 110 ° С оцена 4/4 Хем.А1.2 бара водонепропустљива Отпорност на дејство уља Оцена квлитета СРПС Ф.01. под притиском од 0.Варијанта 2 Техничке карактеристике материјала :Oсновна тканина /двослојна/ Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав Лице % полиестар 100 % Наличје % Клима мембрана Површинска маса г/м² Мин 165 Прекидна сила Основа даН 95 Потка даН 85 Скупљање /ширење прање Дужина % Мах 3 40°С Ширина % Мах 2 Скупљање /ширење Дужина % Мах 3 хем. Чишћење „Р“ оцена 4/4 Пропустљивост водене паре г/м²/24 h Мин 3500 Отпорност на дејство воде Метода Ц СРПС Мин 80 Ф.2 Водонепропустност .019 Мин 80 Ниво квалитета Задовољавајићи 59 .А1.

ветар. 60 . Затвара се пластичним рајсфрешлусом по целој дужини до почетка крагне . Чишћење „Р“ оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Уложак -штепана постава и флеес плетенина . На доњем делу прслука је појас са еластичном траком ширине 5 цм на боковима . што омогућава потпуно затварање око тела корисника .Преко рајсфершлуса је нашивена лајсна ширине 6-7 цм која се чичак траком причвршћује за предњи део .6. У истој функцији је и додатак са еластичном траком ширине 1 цм.Постава фиксирана -плетенина мрежица Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав % полиестар 100 % Површинска маса г/м² Мин 50 Постојаност обојења Прање 40°С оцена 4/4 Хем. Чишћење „Р“ оцена 4/4 Зној оцена 4/4 2. ниске температуре / . Модел : Модел је равног кроја . дужине до бокова. Заштитни прслук Прслук ce користи за заштиту радника од прљавштине и механичких повреда као и од лоших атмосферских услова /киша . са пуњењем и међупоставном блокадом Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав Постава % полиестар 100 % Пунило % полиестар 100 % Флеес -полар % полиестар 100 % Блокада % Полиестар 100% /полипропилен 100 % Површинска маса Постава г/м² Мин 50 Пунило г/м² 100±1 Флеес -полар г/м² 165±10% Блокада г/м² 5-15 Скупљање /ширење прање Дужина % Мах 3 40°С Ширина % Мах 2 Постојаност обојења Прање 60°С оцена 4/4 Хем. око рукавног изреза прслука .

траком одговарајуће ширине / мин 2 цм /. изнад линије сечења . и на леђима у истој висини . 61 . на машини за варење топлим ваздухом . Предњи делови прслука су пресечени у висини груди .Преко рајсфершлуса је нашивена патна која се причвршћује „чичак“ тракама . Прслук је са фиксираном штепаном поставом која се састоји од поставе и међупоставном синтетичком блокадом обложеног пунила –синтетичке вате . Заштитни прслук може бити израђен од материјала са техничким карактеристикама из варијанте 1 и варијанте 2 а које су дате у прилогу. којом се покривају сви убоди од игле при штепању материјала. Крагна је висине 7-8 цм пуњена је кофлином / површинске масе 60 г/м2/и затвара се чичак траком .нашивен је џеп ширине 6 цм дужине 15 . са фалтом од 3 цм по обиму . Рефлектујућа трака сиве боје ширине 2. Сви шавови су дорађени . која се са горње стране затварају рајсфершлусом . У доњем делу су нашивени два већа дупла џепа са отвором са стране према бочном делу . испод које су са обе стране отворени унутрашњи џепови који се затварају рајсфе-шлусима . Заштитни прслук Тканина за заштитни прслук мора бити третирана на водо-одбојност.5 цм нашивена је напред на прслуку . са лајсном ширине 3-4 цм у шаву . На десној страни у горњем делу . који се затвара патном ширине 6 дужине 7 цм и „чичак“ траком која је нашивена испод поруба џепа у горњој зони .тако што су са унутрашње стране „заварени“ .

А1. Мин 80 квалитета Ниво квалитета Задовољавајићи 62 .Варијанта 1 Техничке карактеристике материјала :Основна тканина Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав % Памук 50% полиестар 50 % Површинска маса г/м² 220±5 % Конструкција Основа Памук 50% полиестар 50 % Потка Памук 50% полиестар 50 % Преплетај Кепер 3/1 Подужна маса пређе Основа Нм 34/1 Потка Нм 34/1 Густина жице Основа ж/цм 50 ±2 Потка ж/цм 26 ±2 Прекидна сила Основа даН 130 Потка даН 70 Издужење при кидању Основа % Мин 10 Потка % Мин 10 Смицање жица основе и Нема смицања потке Скупљање /ширење прање Дужина % 2 40°С Ширина % 2 Постојаност обојења Светлост оцена 5 Капи воде оцена 4 Прање 40°С оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Отирање мокро оцена 3/4 Отирање суво оцена 3/4 Пеглање 110 ° С оцена 4/4 Хем.019.А1. Чишћење „Р“ оцена 4/4 Отпорност на дејство воде Метода Ц СРПС Ф.012 Мин 80 Отпорност на дејство уља Оцена СРПС Ф.

чишћење Ширина % Мах 2 Постојаност обојења Светлост оцена 5 Капи воде оцена 4 Прање 40°С оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Отирање мокро оцена 3/4 Отирање суво оцена 3/4 Пеглање 110 ° С оцена 4/4 63 .Постава штепана Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав Постава % полиестар 100 % Пунило % полиестар 100 % Блокада % Полиестар 100% /полипропилен 100 % Површинска маса Постава г/м² Мин 50 Пунило г/м² 100±10% Блокада г/м² 5-15 Скупљање /ширење прање 40°С Дужина % Мах 3 Ширина % Мах 2 Постојаност обојења Прање 40°С оцена 4/4 Хем. Чишћење „Р“ оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Варијанта 2 Техничке карактеристике материјала :Основна тканина Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав Лице % Полиестар 100 % са наносом Површинска маса г/м² 120-160 Прекидна сила Основа даН 90 Потка даН 70 Скупљање /ширење прање Дужина % Мах 3 40°С Ширина % Мах 2 Скупљање /ширење Дужина % Мах 3 хем.

на растојању од 2.Хем.Величине морају бити прилагођене да одело може да се носи преко већ обучене радне одеће .Доња лајсна се у преклопном делу савија и формира жљеб ширине 1 цм који се ринглицама фиксира на врху .А1.019 Мин 80 Ниво квалитета Задовољавајићи Постава штепана Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав Постава % полиестар 100 % Пунило % полиестар 100 % Блокада % Полиестар 100% /полипропилен 100 % Површинска маса Постава г/м² Мин 50 Пунило г/м² 100±10% Блокада г/м² 5-15 Скупљање /ширење прање 40°С Дужина % Мах 3 Ширина % Мах 2 Постојаност обојења Прање 40°С оцена 4/4 Хем. је потпуно равног кроја са капуљачом .5-3 цм од рајсфершлуса . Блуза .01.2 Отпорност на дејство уља Оцена квлитета СРПС Ф. Модел : Заштитно кишно одело се састоји од блузе и панталона . средини и у доњем делу чиме се онемогућава да кишне капи и вода улазе у унутрашњост преко рајсфершлуса .7. а њихова ширина у готовом стању је 7цм . дужине до испод бокова и омогућује заштиту горњег дела тела и главе. ради могућности подешавања висине и дубине капуљаче. ветар.Затвара се пластичним рајсфершлусом по целој дужини . Капуљача у зони чеоног дела има формиран шилт . У вратни изрез фиксно је уграђена капуљача са учкуром и регулаторима / стоперима / за затезање .На капуљачи на задњем делу се налази „чичак „ трака нашивена одгоре ка доле . Лајсне се нашивају до врха крагне . Чишћење „Р“ оцена 4/4 Зној оцена 4/4 2.А1.влага. нашивене су лајсне које се преклапају и затварају са четири равномерно распоређена дрикера. Блуза нема џепове . а са унутрашње стране по обиму је убачен тунел кроз који је провучен еластични учкур . Са обе стране предњих делова . који омогућује потпуно 64 . / . ранглан рукавима . Чишћење „Р“ оцена 4/4 Отпорност на дејство воде Метода Ц СРПС Мин 80 Ф. Заштитни кишно одело Заштитно кишно одело се користи за заштиту радника од лоших атмосферских услова /киша .

и на ногавицама по целом обиму на висини од 15 цм од доње ивице . Сви шавови су дорађени . На дужини ногавица је поруб ширине 2 цм у који се уграђује еластични гумени учкур . Панталоне су са ногавицама из једног дела / нема спољашњих бочних шавова / . који је на бочним странама кроз постављене ринглице изведен на спољашњу страну са стоперима . на рукавима. Рефлектујућа трака сиве боје ширине 5 цм нашивена је на блузи . на машини за варење топлим ваздухом . са фиксираном поставом –мрежицом плетенином. којом се покривају сви убоди од игле при штепању материјала . чиме је омогућено подешавање и затезање доњег дела блузе око тела корисника.затезање око лица . 65 . Кишно одело је постављено и у блузи и у панталонама .Рукави су ранглан на дужини се завршавају порубом у који је убачена еластична трака ширине 2 цм . Нема класичних џепова већ су у горњем делу на бочним странама отворени коси прорези покривени лајснама ширине 2-3 цм . Заштитно кишно одело може бити израђено од материјала са техничким карактеристикама из варијанте 1 и варијанте 2 а које су дате у прилогу. чиме је омогућено подешавање и затезање доњег дела ногавица . који је фиксиран у делу до предњих лајсни а на боковима кроз постављене ринглице изведен на спољашњу страну са стоперима .тако што су са унутрашње стране „заварени“ . На дужини блузе је поруб ширине 2 цм у који се уграђује еластични гумени учкур . траком одговарајуће ширине / мин 2 цм /. У појас панталона ширине 4 цм је уграђена еластична трака целом ширином са учкуром чији су крајеви изведени са унутрашње стране појаса кроз отворе заштићене ринглицама .

Заштитно кишно одело 66 .

чишћење Ширина % Мах 2 Постојаност обојења Светлост оцена 4/5 Капи воде оцена 4 Прање 40°С оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Отирање мокро оцена 4/4 Отирање суво оцена 4/4 Пеглање 110 ° С оцена 4/4 Хем.2 Водонепропустност Водонепропустљива Ниво квалитета Задовољавајићи Постава фиксирана –плетенина мрежица Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав % полиестар 100 % Површинска маса г/м² Мин 50 Постојаност обојења Прање 40°С оцена 4/4 Хем. Чишћење „Р“ оцена 4/4 Отпорност на дејство воде Метода Ц СРПС Мин 80 Ф.5 Ширина % 3.Варијанта 1 Техничке карактеристике материјала : Основна тканина Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав Лице % Полиамид 100 % са ПУ наносом Површинска маса г/м² 130 ±10 % Прекидна сила Основа даН 90 Потка даН 70 Скупљање /ширење прање 40°С Дужина % 3.0 Скупљање /ширење Дужина % Мах 3 хем. Чишћење „Р“ оцена 4/4 Зној оцена 4/4 67 .А1.01.

А1.А1.2 Водонепропустност Водонепропустљива Отпорност на дејство уља Оцена квлитета СРПС Ф. Чишћење „Р“ оцена 4/4 Отпорност на дејство воде Метода Ц СРПС Мин 80 Ф. Чишћење „Р“ оцена 4/4 Зној оцена 4/4 68 .019 Мин 80 Ниво квалитета Задовољавајићи Постава фиксирана –плетенина мрежица Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав % полиестар 100 % Површинска маса г/м² Мин 50 Постојаност обојења Прање 40°С оцена 4/4 Хем.01.Варијанта 2 Техничке карактеристике материјала :Основна тканина Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав Лице % Полиестар 100 % са наносом Површинска маса г/м² 120-160 Прекидна сила Основа даН 90 Потка даН 70 Скупљање /ширење прање 40°С Дужина % Мах 3 Ширина % Мах 2 Скупљање /ширење Дужина % Мах 3 хем.чишћење Ширина % Мах 2 Постојаност обојења Светлост оцена 5 Капи воде оцена 4 Прање 40°С оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Отирање мокро оцена 3/4 Отирање суво оцена 3/4 Пеглање 110 ° С оцена 4/4 Хем.

ширине 5 цм. На капуљачи. дужине до колена . Модел : Мантил је класичног кроја. ранглан рукавима. У доњем делу бочно са обе стране нашивени су коси џепови минималних димензија 16*18 цм. са кaпуљачом. Лајсне се нашивају до врха крагне а њихова ширина у готовом стању је 7 цм. нашивене су лајсне које се преклапају и затварају са 4 равномерно распоређена дрикера. Затвара се пластичним рајфешлусом по дужини од врха крагне до 2/3 дужине мантила.2. реверима и ранглан рукавима.5 цм до 3 цм од рајфешлуса. На задњем доњем делу је формиран шлиц на преклоп . Задњи делови су пресечени у висини изнад груди и нашивен је паспул сиве рефлектујуће боје.1. ради могућности подешавања висине и дубине капуљаче. нашивена је у пределу груди (у висини пресека задњег дела) и на рукавима.влага. Сви шавови су дорађени. Заштитни кишни мантил 69 . Рефлектујућа трака сиве боје.7.мрежицом плетенином.Сви џепови се затварају “чичак“ траком . нашивена од горе ка доле. траком одговарајуће ширине (мин 2 цм) којим се покривају сви убоди од игле приликом штепања материјала.Величине морају бити прилагођене тако да мантил може да се носи преко већ обучене радне одеће . се налази "чичак" трака. ветар. дужине 15 - 20 цм испод колена и омогућује заштиту тела и главе. Кишни мантил је постављен са фиксном поставом . Заштитни кишни мантил Заштитни кишни мантил ce користи за за заштиту радника од лоших атмосферских услова /киша . на растојању од 2. Мантил је потпуно равног кроја са капуљачом. на задњем делу. У вратни изрез фиксно је уграђена капуљача са учкуром и регулаторима (стоперима) за затезање. тако да су са унутрашње стране "заварени" на машини за варење топлим ваздухом. / . Са обе стране предњих делова.

01.чишћење Ширина % Мах 2 Постојаност обојења Светлост оцена 4/5 Капи воде оцена 4 Прање 40°С оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Отирање мокро оцена 4/4 Отирање суво оцена 4/4 Пеглање 110 ° С оцена 4/4 Хем.0 Скупљање /ширење Дужина % Мах 3 хем.А1. Чишћење „Р“ оцена 4/4 Отпорност на дејство воде Метода Ц СРПС Мин 80 Ф. Чишћење „Р“ оцена 4/4 Зној оцена 4/4 70 . Варијанта 1 Техничке карактеристике материјала : Основна тканина Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав Лице % Полиамид 100 % са ПУ наносом Површинска маса г/м² 130 ±10 % Прекидна сила Основа даН 90 Потка даН 70 Скупљање /ширење прање 40°С Дужина % 3.5 Ширина % 3.Заштитни кишни мантил може бити израђен од материјала са техничким карактеристикама из варијанте 1 и варијанте 2 а које су дате у прилогу.2 Водонепропустност Водонепропустљива Ниво квалитета Задовољавајићи Постава фиксирана –плетенина мрежица Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав % полиестар 100 % Површинска маса г/м² Мин 50 Постојаност обојења Прање 40°С оцена 4/4 Хем.

Чишћење „Р“ оцена 4/4 Отпорност на дејство воде Метода Ц СРПС Мин 80 Ф.А1.чишћење Ширина % Мах 2 Постојаност обојења Светлост оцена 5 Капи воде оцена 4 Прање 40°С оцена 4/4 Зној оцена 4/4 Отирање мокро оцена 3/4 Отирање суво оцена 3/4 Пеглање 110 ° С оцена 4/4 Хем.Варијанта 2 Техничке карактеристике материјала :Основна тканина Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав Лице % Полиестар 100 % са наносом Површинска маса г/м² 120-160 Прекидна сила Основа даН 90 Потка даН 70 Скупљање /ширење прање 40°С Дужина % Мах 3 Ширина % Мах 2 Скупљање /ширење Дужина % Мах 3 хем. Чишћење „Р“ оцена 4/4 Зној оцена 4/4 71 .01.019 Мин 80 Ниво квалитета Задовољавајићи Постава фиксирана –плетенина мрежица Особина Јединица мере Тражена вредност Сировински састав % полиестар 100 % Површинска маса г/м² Мин 50 Постојаност обојења Прање 40°С оцена 4/4 Хем.А1.2 Водонепропустност Водонепропустљива Отпорност на дејство уља Оцена квлитета СРПС Ф.

Конац за шивење : сиви или црни . Уграђени материјали: Лице : говеђи бокс. а газећи слој је од гуме. Уложна табаница : од истог материјала као и постава.1 mm.75 mm и пластичког гленка. Технички подаци: Висина ципеле бр.мушка Намена : Заштитна ципела дубока. Темељна табаница : је израђена од „ целтекса“ дебљине 1. сила цепања клином 88. занатским.6 N/mm. штити стопало од механичких повреда. Ознака (маркица) на језику мора бити 72 . као и сиве лепенке 2 mm. анилинска. назив произвођача ципеле и земља порекла ципеле. 42 износи 600 g. водонепропусна (водоодбојна) минимум 240 минута. Доказ је извештај о квалитету готовог производа фабрике коже. дебљине 1. тамне боје. Постава : oд природног материјала – кожа свињска. „шемихром“. Коришћење: Заштитна ципела дубока. влаге и нагризајућих материјала.дебљине 0. услужним и комуналним делатностима и слично. На ципели са унутрашње стране. кожа свињска анилинска.6 – 1. Маса једне ципеле бр. на језику треба да постоји ознака (маркица) која ће сарджати следеће податке: број ципеле.8 mm. лепљена на „фузбест“ дебљине 3 mm. суви број прегиба. Заштита: Заштитна ципела дубока. хидрофобирани. статичког електрицитета.1. а крампони спречавају клизање. Заштитна дубока ципела . Полуретан и гума од којих је израђен ђон су уљно и кисело отпорни и антистатик са шок апсорбером удара уграђеним у петном делу ђона. Капна : Од пластичне масе „ профилекс“ или „термофлекс“. отпор према цепању у два супротна смера 82 N/mm.11 mm. минимум 50 000. 30/3 и 40/3. штити стопало од механичких повреда. дебљине 1-1.8 mm. површинско растезање методом кугле „ластометар“ 8. Ђон : двослојни. Луб : Израђен од природног материјала „ Конит“ ( млевена кожа повезана лепилом) дебљине 2 mm. статичког електрицитета. а у оглавини постава кепер платно 240-260 g/m2. влаге и нагризајућих материјала. израђен је од полуретана. година производње ципеле. II ЗАШТИТA НОГУ 1. Газећи слој „гума“ отпоран је на трење. Заштитна обућа 1. се може користити у електродистрибуцијама. 42 мерена доње ивице ђона до горње ивице ципеле ( саре) требало би да буде 17 цм. преса рижа.

боју облик и еластичност. влаге и нагризајућих материјала. ципела губи сјај. површинско растезање методом кугле „ластометар“ 8. дебљине 1. и провлачи се кроз 6 пари рингли. Коришћење: Заштитна ципела плитка. влаге и нагризајућих материјала. Намењена је за суво као и влажно време. статичког електрицитета. Гарантни рок: 6 месеци од датума испоруке. преса рижа. Заштита: Заштитна ципела плитка. Прљаве ципеле. статичког електрицитета. сивим или црним концем за лице 30 / 3. Рок употребе: 12 месеци и више у зависности од услова коришћења и правилног одржавања обуће. Начин израде: Ципела је израђена стандардно лепљена – цвикана. Конац за шивење : сиви или црни . сила цепања клином 88.израђена од постојаног материјала како не би дошло до брисања података са исте.Затварање ципеле је напред помоћу пертле. тамне боје. штити стопало од механичких повреда. Упутство за употребу није стандардни део тендерске документације. искључиво. Између ђона и темељне табанице је залепљен уметак који омогућава боље лепљење. штити стопало од механичких повреда. Уграђени материјали: Лице : говеђи бокс. се може користити у електродистрибуцијама. лице пуца јер губи мекоћу. анилинска. Упутство за употребу: Заштитна ципела дубока је израђена од природне коже. 30/3 и 40/3. 240 минута. 73 . Овакав начин везивања омогућава добро стезање и припајање ципеле уз ногу. суви број прегиба. хидрофобирани. 1. а након неправилног сушења или чишћења ципеле постају тврде. услужним и комуналним делатностима и слично. Постава : од природног материјала – кожа свињска. Пертла је црна са пластифицираним крајевима дужине 90 цм. водонепропусна (водоодбојна) минимум 240 минута.мушка Намена : Заштитна ципела плитка. занатским. лако се деформишу. удобност и водонепропустљивост. На ђону треба да постоји ознака врсте и величине ђона. отпор према цепању у два супротна смера 82 N/mm.6 – 1. Доказ је извештај о квалитету готовог производа фабрике коже. Језик ципеле је урађен заједно са оглавом ( жаба језик) који спречава улазак воде. а у оглавини постава кепер платно 240-260 g/m2.2.6 N/mm. Мокре или врло влажне ципеле не излагати топлоти пошто исте то не подносе. Заштитна плитка ципела . водоодбојност од влаге мин. боја.11 mm. минимум 50 000. страних тела у ципелу. Ципеле се негују редовно пастом за обућу.8 mm. сушити их искључиво на собној температури. јер само на тај начин се одржава сјај. „шемихром“. чистити фланелском крпом и водом. Ципела је шивена дуплим штепом. прљавштине.

а код неправилног сушења или чишћења ципеле постају тврде. страних тела у ципелу. Луб : Израђен од природног материјала „ Конит“ ( млевена кожа повезана лепилом) дебљине 2 mm. израђен је од полуретана. као и сиве лепенке 2 mm. Технички подаци: Висина ципеле бр. Мокре или врло влажне ципеле не излагати топлоти пошто исте то не подносе. 240 минута. Начин израде: Ципела је израђена стандардно лепљена – цвикана. а газећи слој је од гуме. Ципеле се негују редовно пастом за обућу. Уложна табаница : од истог материјала као и постава. удобност и водонепропустљивост. боју облик и еластичност. Упутство за употребу: Заштитна ципела плитка је израђена од природне коже. на језику треба да постоји ознака (маркица) која ће сарджати следеће податке: број ципеле. водоодбојност од влаге мин. Капна : Од пластичне масе „ профилекс“ или „термофлекс“. Ципела је шивена дуплим штепом. Полуретан и гума од којих је израђен ђон су уљно и кисело отпорни и антистатик са шок апсорбером удара уграђеним у петном делу ђона. Ђон : двослојни. и провлачи се кроз 4 пари рингли. сушити их искључиво на собној температури. Пертла је црна са пластифицираним крајевима дужине 60 цм. дебљине 1-1. На ципели са унутрашње стране.дебљине 0. сивим или црним концем за лице 30 / 3. 5 цм. кожа свињска анилинска. Маса једне ципеле бр.75 mm и пластичког гленка. година производње ципеле. Језик ципеле је урађен заједно са оглавом ( жаба језик) који спречава улазак воде. искључиво. лако се деформишу. 74 . јер само на тај начин се одржава сјај. а крампони спречавају клизање. лепљена на „фузбест“ дебљине 3 mm. ципела губи сјај. Газећи слој „гума“ отпоран је на трење. Између ђона и темељне табанице је залепљен уметак који омогућава боље лепљење.Затварање ципеле је напред помоћу пертле. Намењена је за суво као и влажно време. Гарантни рок: 6 месеци од датума испоруке. Прљаве ципеле. боја. Упутство за употребу није стандардни део тендерске документације. Овакав начин везивања омогућава добро стезање и припајање ципеле уз ногу. прљавштине. 42 износи 450 g.8 mm.Темељна табаница : је израђена од „ целтекса“ дебљине 1. Рок употребе: 12 месеци и више у зависности од услова коришћења и правилног одржавања обуће. Ознака (маркица) на језику мора бити израђена од постојаног материјала како не би дошло до брисања података са исте. На ђону треба да постоји ознака врсте и величине ђона. лице пуца јер губи мекоћу. чистити фланелском крпом и водом. назив произвођача ципеле и земља порекла ципеле.1 mm. 42 мерена доње ивице ђона до горње ивице ципеле ( саре) износи 10.

Капна : „ термофлекс“ дебљине 1 – 1. Коришћење: Заштитна женска дубока ципела се може користити у електродистрибуцијама. дебљине 0. у оглавини је кепер платно 240-260 g / m2.5 mm. дебљине 1. Технички подаци: Висина ципеле бр. На ђону треба да постоји ознака врсте и величине ђона. на језику треба да постоји ознака (маркица) која ће сарджати следеће податке: број ципеле. суви број прегиба мин. 9 mm. хидрофобирани. сила цепања клином 80 N/ mm. Између ђона и темељне 75 .1 mm. Доказ извештаја о квалитету готовог производа фабрике коже. Овакав начин везивања омогућава добро стезање и припајање ципеле уз ногу. „ластометар“ 8. 37 треба да буде око 350 g.лепљена на „фусбесту“ дебљине 3 mm. а за шивење поставе конац 40 / 3 .1. 7 – 0. Постава: кожа свињска анилинска. црне боје. Ознака (маркица) на језику мора бити израђена од постојаног материјала како не би дошло до брисања података са исте. „преса рижа“ црне боје дебљине 1. Начин израде: Ципела је израђена стандардно лепљена – цвикана.11 mm.. у црној боји. Ђон: израђен од термогуме са средње израженом петом.1- 1. назив произвођача ципеле и земља порекла ципеле. површинско растезање методом кугле. минимум 60 мин. година производње ципеле. Заштита : Дубока женска ципела штити стопала од механичких повреда и влаге.9 mm. услужним и комуналним делатностима и слично. дебљине 0. занатским. Пертла је црна са пластифицираним крајевима дужине 90-100 цм и провлачи се кроз 6 пари рингли. Темељна табаница : од „целтекса“. Луб : израђен од „конита“ (млевена кожа повезана лепилом) дебљине 1. Маса једне ципеле бр. валкани.женска Намена : Заштитна дубока женска ципела штити стопала од механичких повреда и влаге.8 mm. као и сиве лепенке 2 mm. дебљина 0. На ципели са унутрашње стране.7 –0. Конац за шивење: за лице се користи црни конац 30 / 3.и средње израженим крампонима протоив клизања. Уложна табаница : од свињске анилинске коже.3 mm водоодбојан (водонепропустан).3.Затварање ципеле је напред помоћу пертле. 37 мерена од доње ивице ђона до горње ивице ципеле ( саре) треба да буде око 18 цм.75 mm челичног гленка . Уложна таблица: од свињске анилинске коже.50 000. Уграђени материјали: Лице: Говеђи бокс. Заштитна дубока ципела .

табанице је залепљен уметак који омогућава боље лепљење. Упутство за употребу није стандардни део тендерске документације.5 mm. сушити их искључиво на собној температури. 76 . Ципела је шивена дуплим штепом. лице пуца јер губи мекоћу. као и сиве лепенке 2 mm. Мокре или врло влажне ципеле не излагати топлоти пошто исте то не подносе. а у оглавини кепер платно 240-260 g / m2. Упутство за употребу: Заштитна женска ципела дубока је израђена од природне коже. 1. Рок употребе: 12 месеци и више у зависности од услова коришћења и правилног одржавања обуће. Коришћење: Заштитна женска плитка ципела се може користити у електродистрибуцијама. Уграђени материјали: Лице: Говеђи бокс. Прљаве ципеле.4.женска Намена : Заштитна плитка женска ципела штити стопала од механичких повреда и влаге. услужним и комуналним делатностима и слично. 60 минута.и средње израженим крампонима протоив клизања. Капна : „термофлекс“ дебљине 0. минимум 60 мин. Темељна табаница : од „целтекса“. ципела губи сјај. Доказ извештаја о квалитету готовог производа фабрике коже. боја. хидрофобирани. 9 mm. „преса рижа“ црне боје дебљине 1. штити стопало од механичких повреда и влаге. удобност и водонепропустљивост. Заштитна плитка ципела . Луб : израђен од „конита“ (млевена кожа повезана лепилом) дебљине 1. сивим или црним концем за лице 40 / 3. у црној боји . водоодбојност од влаге мин.50 000. Заштита: Заштитна женска плитка ципела. Ципеле се негују редовно пастом за обућу.9 mm. Намењена је за суво као и влажно време. занатским. Гарантни рок: 6 месеци од датума испоруке.11 mm. сила цепања клином 80 N/ mm. површинско растезање методом кугле.8 – 0. Конац за шивење: користи се црни конац 40 / 3. дебљине 0. лако се деформишу. „ластометар“ 8. валкани.3 mm водоодбојан (водонепропустан). чистити фланелском крпом и водом.1- 1.75 mm челичног гленка . Постава: од природног материјала свињска анилинска. дебљине 1. боју облик и еластичност. јер само на тај начин се одржава сјај. суви број прегиба мин. Ђон: израђен од термогуме са средње израженом петом. 7 – 0. искључиво. а код неправилног сушења или чишћења ципеле постају тврде.

60 минута. На ђону треба да постоји ознака врсте и величине ђона. удобност и водонепропустљивост. Намењена је за суво као и влажно време. чистити фланелском крпом и водом. Упутство за употребу: Заштитна женска ципела плитка је израђена од природне коже. Ознака (маркица) на језику мора бити израђена од постојаног материјала како не би дошло до брисања података са исте. Начин израде: Израђена од гумених сегмената и гуменог ђона вулканизацијом. ципела губи сјај. а код неправилног сушења или чишћења ципеле постају тврде. јер само на тај начин се одржава сјај. Мокре или врло влажне ципеле не излагати топлоти пошто исте то не подносе.браон: 77 .Уложна табаница : природни материјал од свињске анилинске коже.5. 5 mm. 1. перионицама и комуналним делатностима. Ципела је шивена дуплим штепом. Чизма је на пертлање. Упутство за употребу није стандардни део тендерске документације. вода…) као и од хладноће. Коришћење: За рад на терену. боја. 37 треба да буде 300 g. Маса једне ципеле бр. Гарантни рок: 6 месеци од датума испоруке. Гумени ђон је са дубином шаре против клизања мин. сушити их искључиво на собној температури. црним концем за лице 40 / 3. Пертла је црна са пластифицираним крајевима дужине 60 цм. Прљаве ципеле.). година производње ципеле. техн. са филцаним улошком на скидање ( дебљина улошка 5 mm. сара и језик су израђене од водоотпорног материјала. Технички подаци: Висина ципеле бр. Чизма гумена са улошком мушка .Затварање ципеле је напред помоћу пертле. На ципели са унутрашње стране. боју облик и еластичност. Заштита: Штити ноге од влаге (киша. Боја црна . Између ђона и темељне табанице је залепљен уметак који омогућава боље лепљење.женска Намена: Намењена је за заштиту ногу од влаге и хладноће и против клизања. лице пуца јер губи мекоћу. дебљине 0. Овакав начин везивања омогућава добро стезање и припајање ципеле уз ногу. и провлачи се кроз 4 пари рингли. 37 мерена од доње ивице ђона до горње ивице ципеле ( саре) треба да буде око 11 цм. уз лист. на језику треба да постоји ознака (маркица) која ће сарджати следеће податке: број ципеле. лако се деформишу.8 mm. искључиво. лепљена на „фусбесту“ дебљине 3 mm. Ципеле се негују редовно пастом за обућу. водоодбојност од влаге мин. назив произвођача ципеле и земља порекла ципеле. Рок употребе: 12 месеци и више у зависности од услова коришћења и правилног одржавања обуће. Начин израде: Ципела је израђена стандардно лепљена – цвикана. снег. на везивање са седам пари ринглица.

Упутство за употребу: Заштитна гумена рибарска чизма. намењена је за заштиту ногу од влаге из спољне средине. како би кориснику омогућиле навлачње преко панталона заштитног одела. Чизма је осетљива на органске раствараче (деривати нафте. Боја црна или зелена. лед. 1. за заштиту од клизања при кретању по терену (снег.филцаног улошка. влажне глатке површине…). Начин израде: Израђена од гумених сегмената и гуменог ђона вулканизацијом. Рок употребе: 3 године. Филцани уложак сушити после сваке употребе а по потреби опрати водом и детерџентом. блато.) те је треба од истих и чувати. Коришћење: За рад у хидоелектранама и комуналним делатностима. блато. Упутство за употребу није стандардни део тендерске документације. прашине и друге нечистоће опрати обичном водом и оставити да се осуши. трафо уље. киселине и др. Чизма је осетљива на органске раствараче (деривати нафте. киселине и др. Сара ових чизама досеже до карлице корисника. 5 mm. влажне глатке површине…) а филцани уложак штити ногу и од претераног знојења. прашине и друге нечистоће опрати обичном водом и оставити да се осуши. базе. Заштита: Штити ноге од влаге и од клизања. Гумени ђон је са дубином шаре против клизања мин. Заштитна рибарска чизма Намена: Намењена је за заштиту ногу од влаге и против клизања. Запрљану чизму од блата. и обување дебелих чарапа .6. Морају бити комотне. за заштиту од хладноће. 78 . лед. трафо уље. Упутство за употребу није стандардни део тендерске документације.) те је треба од истих и чувати. Запрљану чизму од блата. базе. Рок употребе: 3 године.Упутство за употребу: Заштитна гумена чизма са филцаним улошком на скидање намењена је за заштиту ногу од влаге из спољне средине. за заштиту од клизања при кретању по терену (снег.

Примена: Штитник за лице служи за заштиту очију и лица од директног или индиректног деловања видљивог. Заштитна зимска капа 1. Примена: Заштитне наочарe служе за заштиту очију од прашине. 79 .030.1. На спољним.) 4. Мора бити испоручен са заштитном фолијом због могућег механичког оштећења. киселина и топлоте. 2. жуте. ултраљубичастог и топлотног зрачења и летећих варница растопљеног метала.Б1. који се спушта или диже по потреби. разних испарења и атмосферских утицаја при температурама које су ниже од 12 степени C. ситних честица материјала. бочним странама и позади нашивен је продужетак постављен полар плетенином. тако да чврсто лежи на глави. Са тракама се веже испод браде. 1. Потребно је да је израђен са носачем који се лако може поставити на заштитну кацигу. Постављена је штепаном поставом са пуњењем од кофлина 60 g/m2. 3. изнад чеоног дела. од удара падајућих предмета. Заштитне наочаре 4.1. На предњој страни. Колевка кациге мора да буде одвојива од кациге и да омогућава лаку замену. налази се заштитни шилд. директног или индиректног деловања видљивог. Треба да одговара стандарду СРПС(ЈУС З. На глави лежи преко колевке и то тако да потпуно покрива главу при чему је размак између темена главе и унутрашњости кациге најмање 25мм.2. Заштитна кацига 2. Штитник за лице 3. ултраљубичастог и топлотног зрачења и летећих варница растопљеног метала. од електричног удара као и од пожара. Карактеристике производа: Капа се израђује од материјала који се користи за израду зимских одела. Карактеристике производа: Штитник за лице израђује се од поликарбонатног прозирног материјала са довољном издржљивошћу у односу на топлотни утицај. III ЗАШТИТНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА 1. Карактеристике производа: Кацига се израђује од материјала који не проводи електричну струју и отпоран је на механичке ударе. 2.1.2. дејство воде. Примена: Користи се за заштиту главе запослених у електроенергетским постројењима и на водовима.2. Примењују се кациге црвене. По потреби изабрати одговарајуће према намени. 3.1. прслука или јакни. Треба да има обод за заштиту чела и врата. плаве и беле боје. Примена: Користи се за заштиту главе запослених од продора прашине.

5. сунца и лакшег ношења и чувања. отпорне за рад са храпавим и абразивним материјалима. и прилагођене врсти посла који корисник обавља.Б1. Електроизолационе рукавице 5. Израђују се са дужим и краћим оквирцем за заштиту подлактице ( зависно од намене).2. Електроизолационе рукавице морају бити урађене у свему према стандарду СРПС-а према максималном напону и то: Класа а.2. Заштитне рукавице (БЕСТ) . (В ефф.2.3. Морају бити израђене према стандарду СРПС (ЈУС З.2. и поседовати упутство за употребу и одржавање. Треба да одговарају стандарду СРПС. Карактеристике производа: Заштитне наочарe израђују се од поликарбонатног прозирног материјала са довољном издржљивошћу у односу на механичка оштећења и топлотни утицај. ц.1.1. На спољној страни длана и око палца имају ојачање урађено од истог материјала као и рукавице. Карактеристике производа: Морају бити израђене од говеђе (софти) коже са пет прста. Паковање: Морају бити упаковане у одговарајућу кутију или торбицу ради заштите од механичког оштећења.1.2.1.1.3. 5. ефективна вредност д.ц. 5.1.4. влаге. Примена: Користе се за заштиту руку од механичких повреда. 80 . 5. 5.превент 5. Заштитне рукавице 5.кожне 5.3. Примена: Користе се за заштиту руку од механичких повреда.1. Примена: Електроизолационе рукавице се користе као допунско заштитно средство за рад на електроенергетским постројењима високог напона. 021/63). Заштитне рукавице . 5. Карактеристике производа: Електроизолационе рукавице израђују се од изолационих материјала и подлежу периодичном испитивању.) (В) 00 500 750 0 1000 1500 1 7500 11250 2 1700 25500 3 26500 39750 4 36000 54000 Морају поседовати стручни налаз о извршеном испитивању за одговарајући напонски ниво.2.

киселине.кисело отпорне 5. 5. Заштитне рукавице за вариоце 5. Израђују се у стандардним величинама и морају бити отпорне за рад са храпавим материјалима. са пет прста и са еластичном траком око зглоба шаке. Карактеристике производа: Морају бити израђене од танке природне коже.2.1.4.4.1.4.). 81 .Б1. Примена: Користе се за заштиту руку од мање абразивних и храпавих материјала и где је потребна прецизност при руковању. нафтне деривате и хабање. Примена: Користе се за заштиту руку од хладноће.5. Карактеристике производа: Морају бити израђене од плетенине са манжетном.6. 5. растопљеног метала и врелих предмета. комотне и савитљиве.6.7.3.2.7.1. умочене у природни латекс.). Примена: Користе се за заштиту руку од нагризајућих киселина и база.5.8.1. Карактеристике производа: Израђене су од коже која је водooдбојна. Примена: Користе се за заштиту руку од трафо уља и нафтних деривата. Израђују се у складу са стандардом СРПС (ЈУС 3. Заштитне зимске рукавице 5. са пет прста и са еластичном траком за пријањање уз зглоб шаке. 5. која пријања уз шаку. са пет прстију и да не иритирају кожу. Морају бити комотне. еластичне. 5. лука. Карактеристике производа: Израђене су од пластичних материјала на платненој основи.2. 5. 5. Примена: Користе се за заштиту руку од топлотног дејства ел. са поставом од крзна или плетива. Заштитне рукавице . 024.8.2.6.5. 024.2. 5. савитљиве и да не иритирају кожу.1. противклизне. 5. Морају бити отпорне: на хабање. Заштитне рукавице кожне .уљно отпорне 5. 5.Б1. Заштитне рукавице .семиш 5. Израђујују се у складу са стандардом СРПС (ЈУС 3.5. Карактеристике производа: Израђене су од сирове гуме. допунски је обрађена да буде водоотпорна. Морају бити отпорне на трафо уље.7.

Простирка димензија 1250 / 1000 мм. 8. Електроизолационе чизме 6.1. Свака изолациона чизма мора поседовати стручни налаз о извршеном испитивању у складу са стандардом. Карактеристике производа: Израђене су од говеђе коже.2. 1000мм. Примена: Користи се приликом вршења радова заваривања. најчешће коже. Карактеристике производа: Мора бити у свему према стандарду СРПС Производи се: дужина . Заштитна кецеља за вариоце . дебљина простирке од 3 до 10 мм. Карактеристике производа: Израђује се од ватроотпорног материјала. који на једној страни имају копчу. 8. 7. 060.2. Електроизолациона простирка 7. Примена: Електроизолационе чизме се употребљавају за радове у постројењима називног напона изнад 1000В као помоћно заштитно средство.Б2.1. 7.1.3. Длан и надлактица су израђени из једног дела. Ако је кецеља прорезана онда мора да има додатне каишеве са копчама за причвршћивање око ногу. 001. Кецеља треба да је израђена у свему по стандарду СРПС (ЈУС З. Заштитна кецеља 8.1. те напон додира и корака прелази дозвољене вредности. коју радне екипе носе и користе приликом радова у електроенергетским постројењима. 82 .2. Мора имати упутство за употребу и одржавање. Морају бити урађене у свему према стандарду СРПС. ојачане су са спољне стране длана и око палца истом кожом. Причвршћује се око врата и појаса са каишевима ширине 20 мм. 6.Б1.).) ширина простирке 1250 мм. у зависности од називног напона постројења.кожна 8.5. Мора имати одговарајући стручни налаз о извршеном испитивању и квалитету. Примена: Електроизолациона простирка примењује се у електроенергетским постројењима где није извршено обликовање потенцијала.2.8 мм. хромно штављене и отпорне на топлоту.по потреби (мин. постављање и одржавање. варница и усијаних делова. Паковање: Мора бити пакована у ролнама у зависности од наручене количине.1. резања и лемљења за заштиту од директног додира од растопљеног метала.8. Мора поседовати упутство за коришћење. 7. као допунско заштитно средство. дебљине најмање 1. Карактеристике производа: Израђују се у величинама 45 и 47. Израђују се у складу са стандардом СРПС (ЈУС Г.). 6.1.

Произвођач мора прибавити стручни налаз о примењеним мерама за безбедан рад а такође и атест о извршеном испитивању на оптерећење како би биле сигурне за коришћење. односно у складу са стандардизованим величинама. 8. Пењалице 10.0 мм. Опасач и појас за тело морају да имају и полуалке на средини леђног дела које служе за прикључење анти пад ужета или ужета за спашавање са стуба.1. 9.1. Карактеристике производа: Заштитни опасач и појас за тело израђени су од полиамидске траке (алпинистичке) одговарајуће ширине и дужине а према стандардизованим величинама. најчешће од мешавина поливинила. 10. дебљине најмање 1. 9. 060.2. 1.). Заштитна кецеља за рад са киселинама и базама 8. Кецеља треба да је израђена у свему по стандарду СРПС (ЈУС З. 12мм.2. Заштитни опасач мора да има леђну потпору за заштиту леђа. Абсорбер (удара).2. Заштитни опасач и појас за тело морају бит атестирани са уграђеном ознаком о атестирању. Пењалице за дрвени стуб Пењалице за дрвене стубове морају бити израђене у свему према СРПС Пењалице морају бити израђене у пару и израђене од квалитетног материјала.1. Израђује се у дужини од 2000мм. Закопчавање опасача и појаса за тело мора да буде осигурано од самооткопчавања.Б.) а према намени. Причвршћује се око врата и појаса са каишевима ширине 20 мм. на међусобном растојању од 680 мм.2. а за заштиту од додира са киселинама и базама. Карактеристике производа: Израђује се од отпорног материјала на киселине и базе.050.8. Опасач мора да има два пара бочно постављених мањих полуалки за вешање алата и матерјала. Примена: Примењују се за заштиту од пада са незаштићених висина са електроенергетских и других објеката. са регулацијом дужине од 1200 . За везу са обухватним ужетом уграђене су две челичне полуалке. Заштитни опасач и појас за тело 9. који на једној страни имају копчу.). Саставни део заштитних опасача је обухватно уже израђено од бродског ужета одговарајуће дебљине (мин. а повезнице од квалитетне коже или гуртне. набавља се уз појас за тело. Матерјали од којих су израђени заштитни опсач и појас за тело као и димензије морају одговарати пробним статичким и динамичким оптерећењима прописаним стандардом СРПС (ЈУС З. Примена: Користи се приликом вршења радова на акомулаторским батеријама и слично. Произвођач мора издати упутство за употребу и одржавање. Са доње стране газишта мора бити утиснут број атеста и број пењалице. Веза између опасача и обухватног ужета остварује се карабинима од којих је један са завртњем за фиксирање а други мобилан.2.2000мм.Б1. 83 .

Карактеристике производа: Детектори морају имати уграђени уређај за аутотестирање са или без уграђеног извора напајања. Контактна антена мора да је од метала и да је причвршћена завртњем за горњи део детекционе главе. Мора бити са могућношћу коришћења за две димензије НН патрона (дужи и краћи). Пењалице за бетонске стубове Пењалице за бетонске стубове морају бити у пару и израђене од квалитетног материјала са механизмом за смањење и повећање угла при пењању на стуб.1.2. 12. чврсто причвршћену за детекциону главу или да је посебан уређај који се према потреби причвршћује на крај изолационе мотке помоћу одговарајућег адаптера. 84 .10.1. Примена: Са примереним личним заштитним срествима и одговарајућом изолационом мотком.1.1. Детектор је типа за унутрашњу употребу или је за све временске услове. Индикатори напона 12. Тело детектора је израђено од термопластичних материјала (поликарбоната). и одговарајуће механичке чвстоће. У случају присуства напона мора да. Упуства за употребу и одржавање детектора морају бити испоручена уз сваки детектор и то на српском језику. Једнополни детектор напона за напонски ниво (од 5-36 kV) 12. Светлосна сигнализација детектора треба да ради и без батерије. Карактеристике производа: Ручица се израђује као изолована. Светлосна сигнализација мора јасно да се види при сунчаном дану. Гуме које се уграђују на пењалице морају бити од квалитетног материјала. Електроизолациона ручица за замену НН осигурача 11. а гумена црева на краку пењалице од 73 шора. Детектор треба да садржи телескопску ручицу. Детектори не смеју реаговати на једносмерни напон. Произвођач мора издати и упутство за употребу и одржавање. јасно да се чује звучни непрекидни сигнал или да се јасно чује звучни интермитентни сигнал.2. Пењалице могу бити и са непроменљивим углом али сваке од њих морају бити дефинисане за конкретни тип стуба. 11. Електроизолациона ручица мора бити без електроизолационе рукавице. Свака пењалица мора поседовати стручни налаз о квалитету уграђеног материјала и атест о испитивању на оптерећење како би биле сигурне за коришћење. јасно засветле светлеће диоде. једнополни детектор напона омогућава да се провери одсуство називног напона на постројењима које напаја наизменична струја.1. Мора да поседује осигурач за спречавање ненамерног испадања НН патрона. Гуме на газишту морају бити квалитета 83 шора. Ова антена је у облику слова "V". Маса изолационе цеви за индикатор несме да пређе 0. Звучна сигнализација мора јасно да се чује на удаљености од 15 метара. Примена: Користи се за вађење и постављање НН ножастих осигурача на безбедан начин. 11.2.6 кг/м. тип споља. диелектричне чврстоће 100 kV/30 цм. Детектори морају одговарати стандарду СРПС 12.

диелектричне чврстоће 100 kV/30 цм. 12.2 метра. CЕ ознаку 12. месец и годину производње .4. Детектори морају одговарати стандарду СРПС. климатска категорија ( C. а максимална дужина 1.4 метра. Примена: Двополни детектор напона детектује разлику напона између две тачке на постројењима које напаја наизменична струја. име произвођача. Карактеристике производа: Двополни детектор напона мора бити израђен од две састављене палице максималне радне дужине између палица 2. . Ознаке на индикатору: Сваки детектор на себи мора да садржи следеће податке: . ознака типа " унутра " или " споља ". Маса изолационе цеви за индикатор несме да пређе 0. и одговарајуће механичке чвстоће. Упуства за употребу и одржавање детектора морају бити испоручена уз сваки детектор и то на српском језику.N или W ) .двоструки троугао .1. Двополни детектор напона се користи за напоне који одговарају степену изолованости SI 38 за напонски ниво од 5-36 kV. Светлосна сигнализација мора јасно да се види при сунчаном дану. Тело детектора је израђено од термопластичних материјала (поликарбоната).2. тип споља. са продужетком контактне електроде (С) . јасно да се чује звучни непрекидни сигнал или да се јасно чује звучни интермитентни сигнал. сериски број . називна фреквенција или опсег називних фреквенција . референцу опреме . Звучна сигнализација мора јасно да се чује на удаљености од 15 метара. Паковање: Детектор мора бити упакован засебно у одговарајућу квалитетну футролу за заштиту од прашине и механичких оштећења. ознака категорије ( С или L ) . Детектори не смеју реаговати на једносмерни напон. 85 . називни напон или опсег називних напона .2. група показивања . Детектори морају да имају уграђени уређај за аутотестирање са или без уграђеног извора напајања. Детектор је типа за унутрашњу употребу или је за све временске услове. Двополни детектор напона за напонски ниво (од 5-36 kV) 12.1.12. 12. ознака типа.истим утврђујемо подударност фаза и проверавамо исправност високонапонског осигурача. .2. симбол .1. Минимална дужина кабла између палица је 1.5 метара.3. Светлосна сигнализација детектора треба да ради и без батерије.6 кг/м. Када се индикатор налази прикључен на исту фазу светлосна сигнализација мора да се искључи.без продужетка контактне електроде ( L ). У случају присуства напона мора да. Сигнализација се мора разликовати у случају када се индикатор налази прикључен између две различите фазе у односу када је прикључен између једне фазе и уземљења.2. јасно засветле светлеће диоде.

3. сериски број . Постојање напона региструје 8 светлосних диода. CЕ ознаку . Детектор треба да омогући одређивање поларитета код једносмерног напона Дужина проводника који спаја две тачке додира је од 1.3. Ознаке на индикатору: Сваки детектор мора да садржи следеће податке: . име произвођача. радну температуру . . 400 и 600 V.3 м уз употребу продужних антена .2.3. име произвођача .3. месец и годину производње . Детектор мора бити упакован на одговарајући начин ради лакшег чувања и коришћења 12.3.4.4м.2. симбол .N или W ) . Контрола се врши простим кратким спојањем тачке додира а манифестује се паљењем свих диода и непрекидним звучним сигналом. 24. називна фреквенција или опсег називних фреквенција . фреквенцију . референцу опреме . Карактеристике производа: Детектори морају имати уграђени уређај за аутотестирање који напаја батерија.двоструки троугао . Детектор треба да омогући испитивање непрекидности струјног круга. називни напон или опсег називних напона .2. CЕ ознаку 12. ознака типа. Детектор мора да реагује на напон 6 до 600 V на АC (50/60Hz) или DC. Нисконапонски индикатор напона (од 6-600V) 12. 12. Ознаке на индикатору: Сваки детектор на себи мора да садржи следеће податке: . 50. група показивања . 12. Проводник детектора мора бити двоструко изолован.дупли троугао 86 . као и звучни сигнал од 58 dB (А)/2м (звучни сигнал је различит за једносмерни од сигнала за наизменични напон). 230. 127. Детектор треба да омогући проналажење фазног проводника или неутралног проводника једним полом.3. Дужина додирних тачака може да буде већа до 1. радни циклус .1. климатска категорија ( C. претходно калибрираних на 6. референцу опреме . Примена: Са примереним личним заштитним средствима овај напонски детектор омогућава проверу безнапонског стања на постројењима (инсталацијама) ниског напона. симбол . Паковање: Детектор мора бити упакован засебно у одговарајућу квалитетну футролу за заштиту од прашине и механичких оштећења. 12.2 до1. Детектори морају одговарати стандарду СРПС.12. напонски опсег . напојну струју .

Индикациона глава детектора мора да буде од поликарбоната заштићена гумом. користећи бајонет систем за самоблокирање и на тај начин омогућава детекцију напона.4.2. из два сегмента по 2 метра. Упуства за употребу и одржавање детектора морају бити испоручена уз сваки детектор и то на српском језику. CЕ ознаку 87 .3.1. Контактна антена мора да је од метала. Присуство напона региструју X црвених лампица (видљиве на 50м) и звучни сигнал од 60 dB(А). Детектор може да се користи у унутрашњим и спољашњим условима велике влажности ваздуха (способан да ради на киши). Индикациона глава детектора мора омогућити јасну видљивост лампица чак и при сунчаном дану. уз примену личних заштитних срестава и одговарајуће изолационе мотке.4. Индикациона глава може имати "коси" положај који омогућава да се детекција врши под различитим угловима. фреквенцију .4. са одговарајућим изолационим моткама радне дужине 4 метра. 12. Одсуство напона региструју Y зелених лампица са минимумом трајања радне операције од 1 мин и 30 секунди (видљиве на 50м).12. референцу о опреми . да може да се користи у спољним условима . Примена: Детектор омогућава проверу присуства напона на постројењима која се напајају наизменичном струјом. Детектор мора да издржи држање на високом напону током 10 минута. напонски опсег . Детектор високог напона (од 63-150kV) 12.степен изолованости SI 123 и одговарајуће механичке чврстоће.4. тип батерије . Ознаке на индикатору: Изолациона глава детектора мора на себи да садржи следеће податке: . климатску квалификацију . Карактеристике производа: Индикациона глава детектора има уграђен уређај за самотестирање који напаја батерија. Детектор мора да прикаже присуство високог напона без претходног укључивања или активирања. 12. Да радна температура буде : -15/+40°C а температура ускладиштења: -25/+55°C. име произвођача . месец и годину производње . До косог положаја се долази помоћу адаптера. да је причвршћена завртњем за горњи део уређаја и да има облик куке. Детектор мора да одговорати стандарду СРПС. Индикациона глава детектора у доњем делу мора да је израђена тако да се лако намешта на изолациону мотку са завршетком спојним елементима.

4. 13. уради следеће радне операције: . Прикључне клеме због веће струје кратког споја могу да се закаче за проводник и заврну.4. дужине 1. Паковање: Сваки комплет мора бити упакован засебно у одговарајућу квалитетну футролу за заштиту од прашине и механичких оштећења. са пречником стезања од 03-21мм за округле профиле.попречног пресека 25мм2 изоловано провидним силиконом. Карактеристике производа: Комплет садржи четири или пет прикључних клема за качење са изолационим моткама од фибер-гласа за надземне водове.4.1. прашине и механичких оштећења.3.) са пречником стезања за округле профиле од 6-25мм и за правоугаоне профиле од 0-25мм. изолована провидним силиконом. попречног пресека 25мм2. За струје кратког споја: Icc=5кА/1sec. Земљоспојна веза је од једног бакарног ужета (фино жично уже) . Паковање: Индикациона глава мора бити упакована у тврду траспортну кутију са ручицом. уз примену личних заштитних срестава и одговарајуће изолационе мотке.00м.1. Једна сонда за уземљење од поцинкованог челика дужине 1м. Преносни уземљивачи 13.1.1. Оба сегмента изолационе мотке дужине по 2 метра морају бити упакована у одговарајућу траспортну футролу да се неби оштетиле приликом траспорта. Обележавање: Свака клема мора на себи да садржи следеће податке: Име произвођача. референцу/стандард.1. систем “закачи-заврни” или опружна клема . Краткоспојна веза да је састављена од четири бакарна ужета (фино жично уже).2. референцу комплета. Комплет за уземљење и кратко спајање надземних водова 0.уземљи и кратко споји надземне НН водове изведене Al-Če или Cu ужадима свих пресека Комплет мора одговарати стандарду СРПС.систем "закачи" до 70 мм2 Клеме мора да су израђене од легуре бакара и алуминијума.месец и годину производње.1. Клеме су израђене од легуре бакра и алуминијума.12. месец и годину производње. Упуства за употребу и одржавање комплета мора бити испоручено уз сваки комплет и то на српском језику. 13. Бакарно уже изоловано силиконом мора да садржи ознаку произвођача и ознаку кабла. 88 .4kV 13. 13. Кутија мора да штити индикациону главу од удара. Једна уземљивачка клема (доња) (Icc=20кА/1sec. Примена: Ови уређаји омогућују екипи електромонтера да након провере одсуства напона.дужине 12м. Бакарно уже изоловано силиконом и двоструко повезана папучица (спојница) мора да садржи: име произвођача. 13.

Комплет за уземљење и кратко спајање сабирница 10.35kV у радним постројењима 13.Пречник стезања за округле профиле од 06-25мм и од 0-25мм за правоугаоне профиле. Упуства за употребу и одржавање комплета мора бити испоручено уз сваки комплет и то на српском језику.13. 89 .2. пресека 50мм2 дужине 4. Прикључне клеме су израђене од легуре бакра и алуминијума . попр.2. са пречником стезања од 5-35мм за округле профиле. Два краткоспојена фино-жична ужета од чистог бакра изолована провидним силиконом. 13. 13. Примена: Овај комплет (уређај) омогућује екипи електромонтера да уз примену личних заштитних средстава.2. након провере одсуства напона. Комплет за уземљење и кратко спајање ВН ваздушних водова 10-35 kV 13. Карактеристике производа: Комплет садржи три аутоматске прикључне (горње) клеме за качење на водове (сабирнице). уради следеће радне операције: .уземљи и кратко споји сабирнице у радним постројењима Комплет мора одговарати стандарду СРПС.3. За струју кратког споја до:Icc=20 кА/1sec. са завршетком прилагођеним за носач клема. Једна сонда за уземљење дужине 1м.уземљи и кратко споји надземне (ваздушне) водове Уређај мора одговарати стандарду СРПС.2.3. За струју кратког споја до: Icc=20 KА/1sec. Један носач клема (носач три прикључне клеме ) ради лакшег намештања и скидања аутоматских клема (нема увртања). уради следеће радне операције: .2.1. 13. Примена: Ови уређаји омогућују екипи електромонтера да након провере одсуства напона.4. месец и годину производње Бакарно уже изоловано силиконом мора да садржи ознаку произвођача и ознаку кабла. Паковање: Сваки комплет мора бити упакован у одговарајућу торбу. да би се обезбедила заштита од прашине и механичких оштећења. референцу. 13. Бакарно уже изоловано силиконом и двоструко повезана папучица (спојница) мора да садржи: име произвођача. Једна уземљивачка клема (Icc=20кА/1sec. референцу комплета.5мм. Обележавање: Свака клема мора на себи да садржи следеће податке: Име произвођача. Пречник отвора за спој са кабловском папучицом је 12.месец и годину производње.3.).5 м и земљоспојна веза од бакарног ужета изолованог провидним силиконом пресека 25мм2 и дужине 10м. стандард.2. Једна изолациона телескопска мотка (минималне укупне дужине 9 м).1.

месец и годину производње Бакарно уже изоловано силиконом мора да садржи ознаку произвођача и ознаку кабла.пресека 50мм2.) са пречником стезања за округле профиле од 6-25мм и од 0-25мм за правоугаоне профиле.месец и годину производње.попречног пресека 70мм2.3. дужине 1. дужина изолационе мотке је 90 . Комплет за уземљење и кратко спајање ваздушних водова 110kV 13. Пречник стезања од 05. Једна уземљивачка клема (Icc=20кА/1sec. Три уземљивачке клеме (доње) (Icc=30кА/1sec.5м.3. једно звездиште краткоспојника које је транспарентно са изводом за уземљење и земљоспојна веза од бакарног ужета изолованог силиконом пресека 25мм2 и дужине 2. За струју кратког споја до: Icc=25 кА/1sec. да би се обезбедила заштита од прашине и механичких оштећења.4.изолована провидним силиконом.уземљи и кратко споји надземне водове (сабирнице) Уређај мора одговарати стандарду СРПС. Паковање: Сваки комплет мора бити упакован у одговарајући пластични кофер. Примена: Овај комплет (уређај) омогућује екипи електромонтера да након провере одсуства напона. Клеме су израђене од легуре бакра и алуминијума. уради следеће радне операције: . Три краткоспојена ужета од чистог бакра изолованa силиконом попр. Клеме су израђене од легуре бакра-алуминијума.) са пречником стезања од 5-35мм за округле профиле и од 5-40мм за правоугаоне профиле. дужине 6м.сабирнице. референцу комплета.) за качење на водове- сабирнице ( не увртање) помоћу куке(носача клеме). Карактеристике производа: Комплет садржи три прикључне (горње) клеме (Icc=40кА/1sec. Пречник отвора на клеми за спој са кабловском папучицом је 12.2. Клеме су израђене од легуре бакра и алуминијума. Карактеристике производа: Комплет садржи три прикључне (горње) клеме за сабирнице системом увртања. Обележавање: Свака клема мора на себи да садржи следеће податке: Име произвођача. Упуства за употребу и одржавање комплета мора бити испоручено уз сваки комплет и то на српском језику.4.40мм за округле профиле. 13. стандард.2. 13.1. 13. 5м. (Icc=30кА/1sec. 10м или 20м.3.3.13.4.5мм. референцу.4. Везе за уземљење су састављене од три засебна бакарна ужета од чистог бакра. 13. Једна изолациона мотка са завршетком који је прилагођен да уз помоћ куке (носач клеме) закачи прикључну клему за водове. Прикључне клеме су израђене од легуре бакра и алуминијума. Бакарно уже изоловано силиконом и двоструко повезана папучица (спојница) мора да садржи: име произвођача.) са пречником стезања за округле профиле од 6-25мм и од 0-30мм за правоугаоне профиле.

13. за манипулисање растављачима . проверу да на проводнику нема присуство напона уз помоћ детектора . стандард. Комплет садржи: .месец и годину производње. Примена: Уз примену одговарајућих личних заштитних срестава телескопске изолационе мотке опремљене са одговарајућом својом опремом су намењене углавном за ове четири радне операције: .Једну уземљивачку клему (Icc=20кА/1sec. Комплет је за предвиђени напон: 0. да би се обезбедила заштита од прашине и механичких оштећења. уради следеће радне операције: . након утврђеног одсуства напона. референцу. 13. 91 . а за водове по потреби и дуже.2.Једну електроизолациону ручицу.1.4м (2 x 2м). 13. за намештање и скидање клема за уземљење и кратко спајање .прекидачима .5.6.4. Примена: Овај комплет (уређај) омогућује екипи електромонтера да уз примену личних заштитних срестава. . NV 400 А. .Преносни кофер (у коме је комплет запакован а ради заштите од прашине и механичких оштећења).Краткоспојну везу састављену од два бакарна финожична ужета дужине 0. пречника стезања за округле профиле од 06-25мм и од 0-25мм за правоугаоне профиле). NV 630 А.3. Изолациона мотка може да се користи за уземљење и детекцију напона уз помоћ детектора и израђена је од поликарбоната диелектричне чврстоће 100 kV/30 цм. .5. Комплет за уземљење и кратко спајање НН извода на осигурачима 13. Изолациона мотка дужине до 2 метра 13.4 kV.уземљи и кратко споји нисконапонски извод на осигурачима Уређај мора одговарати стандарду СРПС. Бакарно уже изоловано силиконом и двоструко повезана папучица (спојница) мора да садржи: име произвођача.Три контактна ножа за ножаста постоља .6.4. месец и годину производње Бакарно уже изоловано силиконом мора да садржи ознаку произвођача и ознаку кабла. Паковање: Сваки комплет мора бити упакован у одговарајућу торбу. 13. за намештање и скидање изолационе заштитне плоче у поље отворених растављача Телескопска изолациона мотка мора одговарати стандарду СРПС. 13.4.5. Карактеристике производа: Комплет је намењен за ножаста постоља: NV 250 А. За струју кратког споја до:Icc=5 кА/1sec. Обележавање: Свака клема мора на себи да садржи следеће податке: Име произвођача.5 м и пресека 25 мм2 изолованих силиконом.1. референцу комплета.

Карактеристике производа: Телескопска изолациона мотка је састављена од 2 или више елемената.2. симбол .7. . Изолациона телескопска мотка може да се користи у свим временским условима и у условима кише .15 – 2м. 92 . 13. референцу и тип . месец и годину производње . 4. који штити од проклизавања руку приликом рада.7. Основа сваке изолационе мотке је опремљена са еластичним штитником за руке.проверу да на проводнику нема напона уз помоћ детектора . Изолациона мотка мора да буде примереног квалитета за рад под напоном и да одговара стандарду СРПС. 13.3. 6м и све су састављене из два или три сегмента. име произвођача . Основа мотке има антишок пету која се може скинути ако је потребно да се монтира продужетак. испуњена полиуретанском пеном.торбу за заштиту од прашине и механичких оштећења. пречника од 39мм за напонски ниво 110kV. IEC 61235 или IEC 60855. Радна температура: -25°C до + 55°C Диелектрична чврстоћа и механичка сила изолационих телескопских мотки мора одговарати стандарду СРПС.намештање и скидање клема за уземљење и кратко спајање. Изолационе мотке су састављене од спојивих елемената користећи бајонет систем за самоблокирање од потпуно изоловане алуминијумске легуре. на жутој или наранџастој полиуретанској пени.6. 4м. 1.7.6.13. Изолационе мотке до 6 метара 13.изолациона телескопска мотка може се користити у влажним условима.6. 13. Изолациона мотка је израђена од стакленог влакна и епоксидне смоле са пречником од 36 мм за напонски ниво до 40kV.4. у жутој или наранџастој боји.2. Карактеристике производа: Постоје изолационе мотке састављене из једног сегмента од 1м. 3м. Паковање: Изолационе телескопске мотке морају бити упаковане засебно у одговарајућу квалитетну футролу .5м. 13. Телескопска изолациона мотка израђена је тако да може да се блокира и у развученој и не развученој позицији.5м Постоје изолационе мотке укупне дужине од 2м. 2м и 2. Радна температура: -25/+55°C Диелектрична чврстоћа и механичка сила изолационих мотки мора одговарати стандарду СРПС.5м. Обележавање: Свака изолациона мотка мора на себи да садржи следеће податке: . Дужина изолационих елемената мотке је 1. Примена: У условима када је електромонтер опремљен личним заштитним средствима са изолационом мотком и припадајућим прибором може да изврши: . Изолациона мотка је израђена од стакленог влакна и епоксидне смоле.1.

Изолациона заштитна плоча мора имати димензије које одговарају типу растављача за који ће се употребити. 15. само по сувом времену. Изолационе заштитне плоче за 10 . референцу производа . Мора имати одговарајући стручни налаз о извршеном испитивању и квалитету. 14. Мора поседовати упутство за коришћење и одржавање. 15. Изолациони ниво до 35 kV.13. Обележавање: Свака изолациона мотка мора на себи да садржи следеће податке: .2. Изолациона плоча мора бити израђена од изолационог материјала и савијена са шире стране где ће бити исписана упозорења и обавештења сходно упутствима. 93 .изолациона мотка може се користити у влажним условима. 16. Електроизолациона кљешта за вађење ВН (цевастих) осигурача Уз адекватна лична заштитна средства користе се за замену VN цевастих осигурача типа VVА. Паковање: Свака изолациона мотка мора бити упакована у одговарајућу фотролу . Карактеристике производа: Мора бити у свему према стандарду СРПС.7. Дводелне чељусти обликом прилагођене су за цевасте VN осигураче. 13. највише до 35 kV. симбол . Производи се oд полимера одговарајућих изолационих својстава у зависности од називног напона постројења за које ће се користити.торбу. месец и годину производње . Свака изолацина клешта морају бити упакована у за њих намењену футролу .кутију. Примена: Електроизолациона пoстоља примењују се у електроенергетским постројењима где није извршено обликовање потенцијала. те напон додира и корака прелази дозвољене вредности.7. Изолациона плоча мора бити упакована у одговарајућу футролу са рукохватом и израђена од квалитетног материјала који спречава оштећења приликом транспорта.35 kV Изолациона плоча користи се да својим присуством одвоји делове растављача који су без напона од делова који су под напоном. Изолационо постоље 15.4. постављање и одржавање.3. име произвођача .1. CE ознаку . Изолационе плоче се користите у унутрашњим постројењима а могу се користити и на спољашњим. да би се обезбедила заштита од прашине и механичких оштећења. Мора имати одговарајући стручни налаз о извршеном испитивању. VVC и сличних. квалитету и мора поседовати упутство за коришћење.

Уређај мора да да је упакован у одговарајућу кутију.Ужади за сидрење са обостраним утегама и омчама . 19. Уређај мора да да је упакован у одговарајућу кутију.дужине 1м.Обујмице за стуб са корекцијом пречника и ушицама за везивање ужади за сидрење.1. Примена: Овај уређај се користи за утврђивање безнапонског стања на кабловским водовима и одвођења капацитативних струја. 19. оштећених и нестабилних стубова надземних мрежа. 0. Уређај мора поседовати стручни налаз о извршеном испитивању за одговарајући напонски ниво. 17. Карактеристике производа: Овај уређај садржи део за пробијање односно сечење кабла. Направа за сидрење стубова 19.2. Галванска веза између сонде за уземљење . 18.1. Примена: Користи се за сидрење трулих.. 20 и 30 м. стреле и сонде за уземљење. да би се обезбедила заштита од прашине и механичких оштећења. . квалитету и мора поседовати упутство за коришћење.спојевима за везивање на обујмицу и тло.Мотке сегментне за подизање обујмице уз стуб до 2/3 висине стуба. Направа за сидрење мора имати одговарајући стручни налаз о извршеном испитивању. 94 . постављање и одржавање на српском језику. Карактеристике производа: Направа се састоји од: . Опружна пушка 18. Карактеристике производа: Овај уређај састоји се од погонске пушке. ужета за набацивање и стреле мора бити остварена одговарајућим спојевима. Уређај за утврђивање безнапонског стања на кабловским водовима ( за пробијање каблова ) 17. Из безбедносних разлога удаљеност погонског од радног дела у зависности од напонског нивоа мора бити бар минимално сигурносно растојање према напонском нивоу код хидрауличног погона. Дужина ужета за набацивање може бити у зависности од напонског нивоа надземног вода 10. 10 и 35kV. 18. везу са погонским делом и погонски део који може бити механички и хидраулични. .2.1. да би се обезбедила заштита од прашине и механичких оштећења.17.2. Примена: Користи се за утврђивање безнапонског стања на надземним водовима.4. ужета за набацивање. поседовати упутство за употребу и одржавање на српском језику.

. сликовног приказа и текста: забрањују.20. димензија троугла 95 . са знаком муње црвене боје и димензијама 10x15 цм.жуте: упозорење на скривену опасност. доле .1. Стална таблица и опште упозорење од електричног напона. упозоравају.Основа жуте а слова црне боје. симбола и ознака.Основа жуте боје. дају погонска и општа обавештења те се према томе и деле: .високи напон. . оквир црвене.1. Таблице безбедности и средства за означавање и ограђивање места рада 20. на улазним вратима ел. а слова црне боје са знаком муње у горњем углу троугла и текстом на основици троугла пажња! опасност.зелене: не постоји опасност.опасно по живот и димензијама 15x32 цм. енергетског постројења и електричних погонских просторија и на спољну страну ограде високонапонског постројења.беле: неутрална. У циљу истоветне примене облик и димензија овог знака су утврђене. Таблице упозорња на опасност и означавње места рада: . .црвене: забрана. . димензија 30x20 цм.плаве: општа и погонска упутства. облика.Преносна таблица.2. без посебних значења и .црне: неутрална. текста.Основа жуте. развод јавног осветљења и др. 20. . са знаком муње и текстом: горе . Боја основне површине Боја текста Боја симбола * и ознака црвена бела бела и жута жута црна црвена зелена бела бела плава бела бела бела црна црвена * Симбол муње је увек црвене боје. . на левом делу таблице и текстом пажња! повратни напон на десном делу таблице. без посебних значења. Таблице забране: . Таблице безбедности 20. непосредна опасност. Примена: Користе се у електроенергетским постројењима свих напонских нивоа у циљу забрана. Поставља се у циљу спречавања случајног поновног укључења. Поставља се: на стубовима високог напона. упозорења и обавештавања. Због значаја разликују се по облику од свих других. Табела: однос боја основне површине. .).Основа црвене боје. Упозорава на повратни напон у деловима постројења ( мерне ћелије. Стална таблица. командни ормани.1. . Стална таблица. оквир и слова беле.Основа жуте боје а слова црне боје са знаком муње. Карактеристике производа: Tаблице безбедности путем боје. Симбол муње је знак општег упозорења на опасност од електричног напона.1.

стрелица и слова беле боје.2004. 21.заставице . Карактеристике производа: У средства за означавање и ограђивање места рада спадају: . 15 од 17.40x40 цм. У свему осталом мора испуњавати прописане услове из Закона о безбедности саобраћаја и одговарајућег подзаконског акта. као и у условима смањене видљивости на терену. гласник РС“ бр.Основа зелена. Примена: Примењују се при радовима у ел.светлосни сигнали и др. са текстом излаз и правоугаоног облика димензија 40x20цм. 20. 96 . године) за обезбеђење места рада при извођењу радова на путу. Према потреби комбинују се са таблицама упозорења на опасност и означавање места рада. Обавештава о најближем излазу из ел.ужад и траке са упориштима . знаци и ограде Упозоравајуће таблице чине браници са ногарима и саобраћајни знаци у складу са Правилником о саобраћајним знаковима на путевима ( „Сл. Карактеристике производа: Израђује се од светлоодбојног материјала. Обавештава о заједничком уземљењу у ТС 10/04КВ.1. слова беле боје.2. Стална таблица. жута). Таблице погонских података: . Примена: Користи се приликом извођења радова на саобраћајницама и јавним површинама. 22. 22. са текстом место рада и правоугаоног облика димензија 15x10 цм. слова бела.1. са могућношћу ношења преко горње одеће. Стална таблица.2. величина и боје саобраћајних знакова су регулисани Правилником и односе се на саобраћајне знаке за регионалне и остале путеве мање важности и главне и споредне градске саобраћајнице.2. Упозоравајуће саобраћајне таблице. 20.ограде .02. Упозорава пролазнике на отвореном простору да се обављају радови на електроенергетском објекту. Материјал. са текстом пажња! здружено радно и заштитно уземљење и правоугаоног облика димензија 40x20 цм.Основа плаве. .2. енергетског постројења. Средства за означавање и ограђивање места рада 20. Ова средства треба да су упадљивих боја (црвена.Основа зелене. енергетским постројењима пре свега у циљу ограђивања од делова под напоном. Преносна таблица. Таблице општих обавештења: . Светлоодбојни прслук 22.2. наранџаста.

Торбица прве помоћи Сама торбица мора бити израђена од квалитетног церадног материјала. На предњој страни торбе мора бити утиснут знак прве помоћи који ће бити јасно видљив.23.апотека А2 или одговарајућа. 97 . Торбица мора да садржи неопходан санитетски материјал за пружање прве помоћи у складу са прописаним садржајем .