You are on page 1of 9

1

���டகா டட�சைட பட�ந� �ைர��ேம
������ �த�த�� ����ேம ப�����
ெப��த பா�பவ�க�� �லாரமா ������
உ��ைக�� எ��தட� டமாரட� டமார��
எ��தகா �ர��ம� பல��லா�� தா�டவ�
இட��ெபா�� த���ம� கல�தைன� த���வ�
நட�த�� மன�ல�� ����� கல�ெப��

*����ேம = ��த� ப���
2
எ��தக�ைக �ரைல ����ம�� வ�ைசயா�
அ���தைவ �ண�என� சைடத�� நக�ைக��
�த�த�� �ழ�தழ� த��ஒ�� �ழ����
�ர���� �க�ம�� �ைறம� ெஜா��ைக��
வர�த�� அவ�எவ� �வ�தவ� அவ��வ�
கர�ெதா�� �த�எ�� எ��த�� ெப���க�
தைன�ன� �ைழமன� என��ேம இ�����

3 அ�ட�ெகா�ட உ��க�த��� ��த��த மானவ� ெகா�ட�ைண மைலயவ�� மன�ம��� நாயக� அட��டாத� ��பம�� னாலட�� வா�வ� இைட�டாம ல����� ெம��ேம� ைறபவ� தைட�படாம ெல��ெம�த� ெந���ேல உைறபவ� நட��டேவ எ��ம��� அைச��டேவ காரண� உைட��டாத வ�ண�ெந��� �����ற ஓ��வ� 4 உட���� உ��த�� ப��அவ� �வ��வ� �ர�த�� க���வ� ���பட� எ����� சர�என� ப���த� க������ ஆ��� பட��ர� ப����� �ர�எ��த ேஜா��� தகதக�� மானவாைன� ேதா�னான ஆைட�� பா���நா� க���ற �ற�த��� அ��த� ேச���நா� மன�ெதாழ� �ைட�பேத ��கல� *�வ� = �வன��� அரச� .

5 �ைற�த� த��ம� என�க�� ெதா������ சைடதைன ����ட� க��மான பா�ெபா�� �ைடத�� ������� அவ�பத� த��ப�� ���கட �ள�க�� தைல�ப�� மண�எ�� மல�த�� எ��ெபா�� ப���ேம க����� அல����� மல�என� ப���த� அவ�பத� �ல���� ெச���ைன� சத�த�� சதா�வ� 6 �ைற�த� எ��கன� த��மத� எ��தவ� �ைர�� ஜன�க�� உய�உைற� தைலவ�� தைரத�� �ர�பட� ெதா��உய� �வ�இவ� �ைர� தெவ� �ைறம� �த�த�� த��தவ� �ற� தக� ஒ��வ�� மன�தைன� கவ��தவ� ������ சைட�� தைன�ைன� பவ�தைன �ற���� �த�ெப�� ��தனா�� ம�தனா� .

7 ���க��� ஓ��வ� ��க�ேஜா� ஒ�யவ� ெச������ ����நா� க��ேநா�� மா�வல� �ய��யா�� ெவ��டாத வ�ண��ள ம�மத� கன��� த���மா� ெகா�����த ஓ��வ� ெச��ேம க��தவ� அைழ��வ�த பா�வ� �ைல�� த��இ�� க����� �க�கைல இைண�லா �த���� �ற�பட� பைட�தவ� 8 ேம���� மானவ�ட� த�ைனயா� ��றவ� க���ம��� ������ தா����� கா�பவ� ெத��த�ய ெவ�ம� �த�த�� த��பவ� �வ��லான ேதா�லான ������ �வ�தவ� ����டா ����ேமக வ�ணவா� க���மா� அ���டா ����வ�ண� ெகா�டெச�� �ட�மா� அைம��டா ������� க�ைகெகா�ட சைடயனா� .

9 க���லா� ��ற�ல அ�றல��த தாமைர �ழ��மா� ேம�லகா�� ேதா����ற ேத�ைற எ��மத� அ����� �ர�அ��� மா�� ெக��ம� யர�கன�த க�தைன ய���வ� மத��� கஜ�தைன அ���ப� �ற�ப� �த�பர� தைன���� பவ�மன� �ட�ெப�� யம�தைன அட��ந� �வ�பத� �ன�ெதா� 10 கட���� எ��மல� த��இ�� ���எ�� கவ����� வ��ெப�� ���க� இைட�ப�� ம������ �ைடத�� உ���வ� பத�தைன �ைன��ேம வண��ேவ� மன����� ேம��ேவ� பவ�தைன� கைளபவ� யம�தைன� கட�தவ� �வ�தைன �ைன�தவ� �ற��ைன அைட�தவ� �வ�பத� �ைன��ேம மன�ம��� ப���ேவ� .

11 த���ட� பைகவைர அ���ேம க���ட ���தக ���தக� ெத���ேம ஒ���ட அத�ெகன க���ேம �வ�நட� ����ட �த�ப�� �ற�தக� த��ப�� �வ�த� க����� ����ேம ெந��தபா� �நா��� ெதாட����� �த�த�� ���� கா���� பட����ேம ெந���ேம ெத������� வா�ேல 12 ெவ��டாத அரச�� ���டாத ஏைழ�� க��ேம�� ����ந�� மல���ற கமல�� ெச������ ந�ப�� ெகா������ பைகவ�� ந��ஒ��� ைவர�� ���தேம��� ��ைப�� ந��ெகா�ட ச��ப�� ெந��க�த மாைல�� �����ற உ��க�த��� ேவ�ேவ� வ�க�� ஒ��எ�� �����வைன எ��நா�� ேபா��ேவ� ? *ெவ��டாத = பைகவ�க� ெவ��டாத .

13 �����ற ம�கல� ெச��ேம�த ஓ�கல� எ��ெம� பவ�கைள� ேபா����ற வ�தைன ெச��ம�த க�ைகபா� ெவ��ட�� ���ெம� �ர��ெல� கர�எ�� ������ �ேபா��ேய �ர�எ�� தக��த� �ைறத�� க��த�� பவ�அ�� �ேபா��ெய� �த�த�� �வ��வ� எ��நா� ேமா�ேவ� எ�மன�� ேல��ேவ� *கல� = பா��ரமானவ� *�த� = ��த� 14 �ற�த��த ேதா��ர� வழ����ற ேதவர� மற��டா� மா��டா� ெப�ற�ய ெந��ர� த���ைன� பவ�மன� தைன��வ� அைட���� இைத�ைன� பவ�பவ� கண�த�� மைற���� ப��ெகா�ட ��த��த� த������ ��தச�வ� க��ேபா�ற பாவ�ேபா��� ���த��� வ������ ச��ய��� த�ைதந��� ���ய��� ���ஆ�� .

15 �ற�தவா�� ஆதவ� மைற��ெச�ற ேபா�ேல �ர�த�� �வ�பத� தைன�ைன� ��ைச�� வர�ெப�� அ��ெப�� �ற�தவ�த ப�த�� மன�த�� �வ�நட� ெகா�����த ேதா��ர� ெப��ெபா�� த���� மக�அ�� த��ரத� கஜ�க�� �ைறக�� உர��ேலா�� ப�க�� �ைர��ேம அ����� �ைல��ேம இ����� .

��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� .