You are on page 1of 24

GRAD ZENICA

Budžet za građane
2016.

UVODNA RIJEČ GRADONAČELNIKA
HUSEJINA SMAJLOVIĆA

Zašto „Budžet za građane“
Dragi sugrađani,

Pred vama je „Budžet za građane“ – građanski vodič koji na jednostavan način
prikazuje kako se planira prikupljati i trošiti novac iz budžeta Grada Zenice
tokom 2016. godine.

Ovo je još jedan korak ka otvorenijem i odgovornijem nastupu prema građanima
u procesima donošenja važnih odluka na lokalnom nivou.

„Budžet za građane“ ima za cilj da javnosti omogući bolji uvid i razumijevanje
načina na koji lokalne vlasti planiraju, raspodjeljuju i troše sredstva iz budžeta
Grada.

S obzirom na to da novac stiže u budžet Grada od poreskih obveznika, naša je
obaveza da njime raspolažemo u najboljem interesu zajednice i da građanima
predstavimo tačne i razumljive podatke o izvorima prikupljenih prihoda i nji-
hovom trošenju.

Zato smo željeli da uvažimo mišljenje što većeg broja građana o kreiranju najbit-
nijeg dokumenta koji donosi lokalna uprava, a koji direktno utiče na živote svih
nas na području grada.

Građanski vodič kroz budžet namijenjen je svim građanima koji žele da budu
obaviješteni o planovima lokalne samouprave za prikupljanje i trošenje novca i
da prate realizaciju postavljenih ciljeva.

Nadamo se da će ovaj dokument objasniti ključna pitanja i tako budžet učiniti
pristupačnijim i razumljivijim.

Očekujem da ćete se i u narednim godinama više uključivati u budžetski proces,
što će doprinijeti novom kvalitetu upravljanja lokalnom zajednicom.

građani onda mogu ostvarivati svoja građanska prava u određenih dijelova demokratiji – oni mogu postavljati pitanja koja osiguravaju gradskog budžeta. . budžetskoj godini. Građani žele da znaju i odlučuju o tome sanim uslovima. kako će se trošiti njihov novac. građani su ti koji Odobrenje nadlež- će ih morati otplatiti na kraju. koristi jednostavan i je pojednostavljen jasan jezik koji oni mogu razumjeti.. U skladu s tim. Koncesija – nima. To je izvještaj za građane. da vlast objašnjava ono šta radi u njihovo ime. usvajanja i izvršavanja budžeta. Pored ovoga.. Institucije vlasti su odgovorne nog organa koje za sredstva u okviru budžeta. imovinu. Ako su u stanju da razu. Pri tome je osnovni predus- lov za učešće građana u procesu odlučivanja o budžetu nji. te odlučuju u ime građana o se daje fizičkim ili pravnim licima za raspodjeli prikupljenih sredstava za različite namjene. rada i pruži informacije o svim bitnim pitanjima u procesu kreiranja. Budžet za građane predstavljen u pristupačnom formatu. Čak i kada prihodi dolaze od kredita. i ilustrativan prikaz miju. rashodi u jednoj te.Budžet za građane Budžet – akt Novac kojim raspolažu institucije vlasti na svim nivoima u kojim se predviđa- svojim budžetima je novac građana. Budžet za građane je dokument koji sažima i pojašnjava osnovne informacije iz budžeta. obavljanje odre- đene djelatnosti ili Imajući u vidu da je budžet i odraz lokalnih javnih politika.) i plaćanje raznih taksi i naknada. pla. prihodi dolaze od koncesija za iskorištavanje prirodnih re- sursa koji su dio nacionalne baštine pa pripadaju svim građa. korištenje odre- jasno je zbog čega u zemljama sa razvijenom demokratskom đenih resursa.u kulturom postoji značajan interes javnosti za mnoga pitanja skladu sa propi- koja se tiču budžeta. dohodak.Javne politike – hova informisanost. zadatak organa lokalne Plan ili smjer samouprave (općine ili grada) jeste da obezbijedi javnost djelovanja vlasti. Prihodi vlasti dolaze od ju svi prihodi i građana kroz poreze (na prodaju roba i usluga.

a koji se vrše na lokalnom nivou. (Tabela 1) Grad Država Finansiranje Kanton Entitet . Ko finansira pojedine nadležnosti? Grad Zenica. predstavnicima savjeta mjesnih zajednica. Tokom pripreme samog dokumenta izvršene su brojne individualne i grupne konsultacije sa građanima. kao jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH. Stoga je veoma bitno pojasniti ko finansira određene nadležnosti i poslove. obavlja poslove iz samostalne nadležnosti i poslove koji su mu preneseni posebnim zakonima. te predstavnicima nevladinih organizacija.Treba napomenuti da je sadržaj ovog dokumenta pripremljen u potpunosti uz učešće velikog broja građana Grada Zenica.

.Tabela 1: Finansiranje nadležnosti (zakonska obaveza i dobrovoljno finansiranje. birača. trgovina.) . х stambena politika Komunalne i druge javne х х uslužne djelatnosti Zaštita okoline х Saobraćaj – transport х Privreda (poljoprivreda.. prostorno uređenje.) Zdravstvena zaštita х Socijalna zaštita х х Kultura х Urbanizam. zanatstvo. civilna zaštita. х javna uprava. х šumarstvo. u skladu sa opredjeljenjem lokalne politike) U manjoj Potpuno Uglavnom mjeri Učešće Grada u finansiranju finansira finansira finansira Grad Grad Grad Obrazovanje х Opća uprava (matični ured. ugostiteljstvo. reg...

a na kom se zasniva priprema na donošenju budžeta traju do 31. Aktivnosti dine. kojim su utvrđeni postupci/koraci i krajnji rokovi u pripremanju. tekuće godine. o budžetima u FBiH. Usvojena budžetska dokumenta naredne tri go- se objavljuju i dostavljaju Ministarstvu finansija. . vrše se izmjene budžeta po istoj proceduri. pripremom i analizom DOB-a za Grad Zenica. a u slučaju odstupanja. Slijedi grafički prikaz budžetskog ciklusa. U narednoj godini planirani budžetski okvir se realizuje. Aktivnosti započinju u 6.Kako teče budžetski proces? Budžetski proces – Budžetski proces se zasniva na analizi ostvarenja prihoda u proteklom periodu. zatim pribavlja mišljenje i preporuke Ministarstva ske projekcije i finansija Zeničko-dobojskog kantona. i izrada godišnjeg budžeta. mjesecu. vidualnu egzisten- projektima i programima. o čemu se kvartalno. planiranim društvenu i indi- budžeta. Donošenje budžeta Grada propisano je Zakonom ciju čovjeka. a raspoloživa sredstva se troše prema utvrđenim namjenama i planu. izradi i usvajanju budžeta. te slanjem Uputstva (Instrukcije) DOB – za izradu budžeta budžetskim korisnicima. Ostvarenje budžeta se analizira. Na osnovu Dоkument ok- budžetskih zahtjeva korisnika budžeta Grada.12. Nacrt utvrđuje Gradsko prognoze priliva vijeće nakon čega slijede javne rasprave o Nacrtu. Nadležni organi vrše kontrolu i reviziju izvršavanja budžeta i izvještavanja. Gradsko vijeće razmatra i usvaja skih sredstava za definisani Prijedlog budžeta. Ekonomska Proces koji osnova – obuhvata sve procjenama ekonomske osnove. Služba za virnog budžeta budžet i finansije vrši usaglašavanja te pristupa izradi Nacrta je akt koji sadrži makroekonom- budžeta. Materijalna dobra korake pri kreiranju prioritetnim ciljevima i poslovima koja omogućavaju i usvajanju iz nadležnosti Grada. Poslije i odliva budžet- provedenih javnih rasprava. polugodišnje i godišnje izvještava Gradsko vijeće. nadzire i prati.

mjesec (Instrukciju) o pripremanju Nacrta budžeta (daje projekcije budžetskih sredstava i ograničenja potrošnje za budžetske korisnike. Služba za budžet i finansije sprovodi konsultacije sa budžetskim korisnicima u vezi sa 9.mjesec Gradonačelnik dostavlja Gradskom vijeću pripremljeni Nacrt. Grad је obavezan da započne analiziranje 5. Služba za budžet i finansije treba da budžetskim korisnicima Grada proslijedi Uputstvo 6. Budžetski korisnici podnose zahtjeve Službi za budžet i finansije za sljedeću godinu. 10.mjesec eventualno ugrađuju u tekst Prijedloga budžeta. Organizuje se javna rasprava. Gradsko vijeće usvaja Prijedlog budžeta. 11.mjesec okvirnog budžeta Službe za budžet i finansije. . kroz dostavljanje zahtjeva vijećnicima ili radnim tijelima Vijeća. Početak budžetskog kalendara. 12.mjesec Kroz zahtjeve korisnika budžeta mogu biti ispoljene i potrebe građana koji djeluju putem NVO i udruženja građana. Služba za budžet i finansije priprema Nacrt budžeta.mjesec odluku o usvajanju i odluku o izvršavanju.mjesec smjernicama iz Uputstva (Instrukcije). 8.mjesec Moguće je učešće građana putem NVO i grupa građana.mjesec njihovim zahtjevima i prioritetima budžetske potrošnje. Gradsko vijeće dostavlja Službi za budžet i finansije usvojen budžet. Grafikon 1: Budžetski ciklus sa naglaskom na mjesece kada se građani mogu uključiti (polja označena zelenom bojom) i kako to mogu da učine. postupak i dinamiku pripreme budžeta). Gradsko vijeće se izjašnjava: utvrđuje Nacrt budžeta i dostavlja ga na javnu raspravu. Primjedbe i sugestije sa javne rasprave se sumiraju i 11.mjesec Indirektna mogućnost učešća građana putem amandmanskog djelovanja vijećnika. koji je usklađen sa 9. 12.

1% koji će biti potpomognut i jačanjem investicija sa godišnjom stopom rasta od oko 4. godine u zemljama EU očekuje se nastavak trenda pozitivnog ekonomskog rasta od oko 2. taksi. Tokom 2016. industrijske državnog nivoa. te blagim povećanjem domaće tražnje i uvozom.Opći (makroekonomski) okvir za donošenje budžeta Makroekonomski okvir – Odnosi se na funkcionisanje i upravljanje ekonomijom u cjelini većoj od lokalnog i Dostupni pokazatelji vanjske trgovine. Indirektni U Federaciji Bosne i Hercegovine. te otuda i skromniji doprinos ukupnom ekonomskom rastu. Pri tome. U 2016. javni prihodi po osnovu porezi – poreza. prikupljaju i raspoređuju prema važećim propisima carine. godini se očekuje blagi obračunate na porast prihoda od indirektnih poreza. i poreza na imovinu. kako u širem regionu tako i u Bosni i Hercegovini. jedinica lokalne vrijednost i sve druge poreze samouprave i direkcija cesta. s jedne strane. Ovaj rast je po svemu sudeći uzrokovan određenim realnim povećanjem izvoza i aktivnostima realnog sektora. realno smanjenje vanjskotrgovinskog deficita je po svemu sudeći bilo znatno skromnije nego što se prikazuje.6%. a služe za porez na dodatnu finansiranje funkcija Federacije. kantona. proizvodnje za Bosnu i Hercegvinu ukazuju na rast ekonomske aktivnosti u prvom tromjesečju 2015. godine. Oporavak gotovo svih sektora ekonomije u EU pozitivno će se odraziti na proizvodne procese. uključujući poreze na promet i putarine. poreza na dohodak robu i usluge. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. naknada. s druge strane. . doprinosa i drugih prihoda ostvaruju Uvozne i izvozne se. akcize.

društva. prije svega. Karakteristična je i određuje skup. a djele za određene nivoe vlasti (država–entitet–kanton–grad/ namijenjeni su. što predstavlja dodatno sa pravilima opterećenje za provođenje mjera fiskalne stabilizacije i akcionarskog zacrtanih strateških ciljeva. Grantovi – Predstavljaju Na kraju treba napomenuti da se Budžet Grada u potpunosti specifične izvore oslanja na ove makroekonomske pokazatelje i projekcije ima. školama. činjenica da se prilikom pripreme i usvajanja budžeta ština akcionara na svim nivoima vlasti. . te grantova za podršku budžetima od akcije. institucije. NVO. opći- nama. posebna pažnja mora posvetiti u zavisnosti od rezultata pre- povećanju iznosa sredstava namijenjenih za otplatu duzeća i u skladu unutrašnjeg i vanjskog duga. državne i neporeznih prihoda su definisana pravila njihove raspo... odnosno pravnim i fizičkim licima kojima je potre- ban dodatni izvor finansiranja. naročito dijela koji se odnosi na dividende od na osnovu svoje javnih preduzeća.Dividenda – Nešto značajniji porast se očekuje kod neporeznih Dio profita koji ak- cionar naplaćuje prihoda.. bolnicama i svim drugim institucijama. koje jući u vidu propise na osnovu kojih se vrši raspodjela određe. pre- duzećima. finansiranja. a čiju visinu strane međunarodnih institucija. Za skoro većinu poreznih nizacije. općina). dodjeljuju među- narodne orga- nih poreznih i neporeznih prihoda.

23% 45.81% Neporezni prihodi 27.07% Primljeni tekući transferi i donacije 2.85% Kapitalni primici 4. Kako se puni budžet Grada Zenica? Ostali prihodi 0.41% .45% Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti (namjenske doznake) 17.19% Primljeni kapitalni Prihodi od poreza transferi 2.

220. godinu iznose 44. uključujući transfere sa viših nivoa vlasti.500 KM Porez na imovinu 2.037.000 KM Prihodi od nefinansijskih institucija i Administrativne takse javnih preduzeća 480.000 KM Ukupna sredstva budžeta Grada.755.848.085.000 KM 7. a koja su planirana za 2016.500 KM.289. Ostali poreski prihodi 138.000 KM Indirektni porezi 12.129.000 KM Porez na dohodak 5. .000 KM 1.000 KM Novčane kazne Ostale naknade i takse 181.000 KM Komunalne naknade i takse 2.000 KM Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima 1.540.

te određenih naknada i transfera). .000 KM nalaze sljedeći prihodi: • Naknada za osiguranje od požara – 230. poreza na do. Na ove prihode i primitke lokalna zajednica ne sa jednog na drugi može uticati. Transfer – hodak. • Naknada za uređenje građevinskog zemljišta – 600. • Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti – renta – 1. Kada posmatramo neporezne prihode. U skladu sa propisanim kriterijumima raspodjele. Istovremeno. što uslovljava planiranje budžeta u prethodno definisanom okviru. • Naknade za zauzimanje javnih površina – 430.400.000 KM. najčešće sa jednog na drugi nivo vlasti.037. • Naknada za korištenje građevinskog zemljišta – 2.520.200.000 KM. vidimo da su administrativne takse nešto više od 1% ukupnih budžetskih prihoda i primitaka za 2016.000 KM. račun. itd. a koji čine više od Doznaka sredstava 70% budžeta. godinu. Treba napomenuti i činjenicu da se u okviru ostalih naknada i taksi u iznosu od 7. godinu.000 KM.000 KM.Budući da se nastavlja ekonomska kriza.000 KM. • Naknade za postupak legalizacije javnih površina i građevina – 150. pojedini budžetski prihodi imaju pad.000 KM.000 KM. prihodi po osnovu PDV-a za Grad Zenicu u 2016. Budžet Grada Zenica se najviše puni iz prihoda koji se dijele između lokalnog i viših nivoa vlasti (PDV-a. odnosno oko 5% ukupno planiranih budžetskih prihoda i primitaka.220. planirani iznos od komunalnih naknada i taksi iznosi 2. godini se neće smanjivati već su planirani na skoro istom nivou kao i za 2015. • Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene – 1.

000 KM Izdaci za kamate Izdaci za nabavku 900.723. Grada u najširem socijalna zaštita te kapitalni izdaci za koje su utvrđeni smislu. nja zakonom pred- viđenih funkcija.85% kojim se pribavlja Redovna stalna imovina.33% velikog značaja Namjenska sredstva CZ za zajednicu 1. djelatnost 27.18% Na primjer: izgradnja rasvjete.000 KM .000 KM Troškovi za materijal i usluge 2.493. Izdaci za otplatu Kapitalni izdaci dugova 210.500 KM Tekući transferi i drugi rashodi Izdaci za materijal 6. To su svi izdaci otplata po osnovu zaduženja. za obavlja- prioriteti finansiranja strateškim dokumentima.000 KM i usluge Plaće i naknade 9. RASHODI Transferi od ostalih nivoa Neizmirene obaveze iz vlasti – namjenske doznake Kapitalni izdaci – prethodnih godina 5. puta. stambeno-komunalni poslovi.19% Kapitalni izdaci Tekuća budžetska rezerva su projekti od 0.159.000 KM stalnih sredstava 2.10% izgradnja ili rekonstrukcija doma zdravlja.500 KM 322. Posebne namjene kanalizacije. Gdje se raspoređuje budžetski novac ? Javna potrošnja – Prioriteti u potrošnji za 2016.150.983.500 KM troškova zaposlenih (uključujući doprinose) Kapitalni transferi 9. godinu su: javna potrošnja. itd.818.35% 17. 48. vodovoda.000 KM 1.

000 KM za otplatu dugova.000 KM po osnovu kamata na prethodno uzete kredite od strane Grada Zenica i 1. Kada posmatramo rashode za redovnu djelatnost.85% budžeta za 2016.35% ukupnih rashoda.500 KM. Struktura potrošnje se može posmatrati i po oblastima tj. subvencije. troškovi materijala i usluga u okviru administracije Grada Zenica iznose 2.723. 1. sa namjenskim doznakama od ostalih nivoa vlasti. Predviđena je i otplata 900. najznačajniji su izdaci rane situacije.500 KM. .159. Kada posmatramo strukturu budžetske potrošnje.818. Na sljedećem grafikonu se vidi potrošnja po oblastima. dok se za izmirenje obaveza iz prethodnih godina planira 5. nagrade.500 KM. itd.150. uslovljenu posebnom stambeno-komunalne usluge. vidljivo Subvencije – Tekući transferi je da se u 2016. za materijal i usluge – 9.493. troškovi ili fizičkim licima materijala i usluga za javne ustanove.33% predviđenih rashoda. Budžetska rezerva – Novčana Tekuća budžetska rezerva iznosi 0. godini najviše sredstava namjerava izdvojiti koji predstavljaju za rashode posebne namjene i to 48. vidljivo je da se za plaće i naknade troškova zaposlenih (uključujući doprinose poslodavca i ostale doprinose) izdvaja iznos od 9.000 KM. Namjenska sredstva vrstom djelatnosti Civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i ili statusom materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća iznose primaoca. Ovdje spadaju tekući transferi pomoć pravnim pojedincima i nevladinim organizacijama. te izdaci za tekuće transfere u iznosu od 6. namjeni/funkciji utroška predviđenih sredstava. Istovremeno. sredstva koja se u budžetu izdvajaju za hitne i neplani- U okviru rashoda za posebne namjene.10% od ukupno bespovratnu predviđenih rashoda. godinu.

500 KM .000 KM Ekonomski poslovi 5.000 KM Opće javne usluge 15.092.008.322. Tekuća budžetska rezerva i neizmirene obaveze iz prethodnih godina 2.000 KM Javni red i sigurnost 1.307.795.000 KM Obrazovanje 1.146.000 KM Zdravstvo 164. religija 1.000 KM Socijalna zaštita 10.000 KM Rekreacija.649.550. kultura.000 KM Zaštita životne sredine 4.000 KM Stambeni i zajednički poslovi 2.815.

i projekti koji podrazumijevaju ulaganja u opremu. bezbjednost i dobrobit stanovništva lokalne zemljišta za izgradnju. jeste planiranje i finansiranje uključujući usluge značajnijih kapitalnih projekata. ovi projekti su sastavni dio troše značajan dio sredstava kojima zajednica raspolaže. mašine i drugu nefinan- sijsku imovinu. a projekta. a u funkciji su javnog interesa. uz pomoć njih se obezbjeđuju usluge od ključnog značaja obezbjeđivanje za zdravlje. . vlasti redovno poduzimaju. Bilo da se radi o putevima i/ projektnog planiranja koje ili vodosnabdijevanju i kanalizacionom sistemu.Predviđena sredstva za Kapitalni projekti – Projekti izgradnje kapitalne projekte i kapitalnog održavanja zgrada i građevinskih objekata infrastrukture od interesa za Jedna od najvažnijih i najskupljih aktivnosti koju lokalne lokalnu zajednicu. kao zajednice.

000 KM 10 Učešće Grada u otplati kredita za nabavljene autobuse 224.000 KM razvoj i Bosne i Hercegovine – kredit broj: 3/539 i PDV po ispostavljenim fakturama dobavljača/izvođača radova Projekt „Rekonstrukcija i modernizacija sistema javne 2 580.000 KM kanalizacione mreže 9 Projekt „Azil za pse“ 50. prostorija MZ i Poslovne zone Izgradnja stambenih objekata za porodice u stanju 4 670. . godini Otplata po Kreditnom sporazumu „Projekat glavne gradske magistrale u Zenici“ između Saudijskog fonda za 1 1.000 KM Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i 8 540.000 KM 6 Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže 450.000 KM društvenih domova.000 KM rasvjete na području općine Zenica“ Investiciono održavanje poslovnih prostora Grada. godinu dati su u sljedećem tabelarnom pregledu: Redni Iznos u Naziv kapitalnog projekta broj 2016.000 KM 7 Rekonstrukcija stadiona Bilino polje 68.250.000 KM socijalne potrebe 5 Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena 20.Najznačajniji kapitalni projekti planirani Budžetom za 2016.000 KM Kapitalni projekti navedeni u gornjoj tabeli nisu sadržani u izdvajanjima po oblastima. 3 180. koji se daju u nastavku.

Na sljedećoj slici predstavljena je struktura izdvajanja u oblasti obrazovanja i edukacije mladih.594.Izdvajanja u oblasti obrazovanja i edukacije mladih Za aktivnosti iz oblasti obrazovanja i edukacije mladih su u 2016.94% .55% od ukupnih rashoda i izdataka budžeta.94% Troškovi prevoza Stipendije za nadarene Pomoć udruženjima đaka 18. Predškolsko Studentske stipendije obrazovanje (iz Kantona) 31. Ove aktivnosti se prvenstveno odnose na finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.88% Projekti u oblasti obrazovanja 0.000 KM ili 3.19% studente i nagrade 3.14% mladih 1. programe i projekte iz oblasti obrazovanja. godini planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1. studentske kredite i stipendije.54% Realizacija Strategije razvoja za mlade 0.37% 43. troškove grijanja za obrazovne ustanove.

te finansiranje podsticaja razvoja poduzetništva i obrta) u iznosu od 1. finansiranje nacionalnih udruženja.Izdvajanja za civilno društvo I u 2016.000 KM. Izdvajanja u oblasti poljoprivrede Za podsticaje poljoprivrednoj proizvodnji u 2016. finansiranje rada Kancelarije referenta za pitanja Roma.82% organizacija boračke populacije.697. tekući transferi za sportska udruženja i klubove.18% izdvajanja odnose na izdvajanja kroz stalnu budžetsku podršku (dobrovoljno vatrogasno društvo. finansiranje programa i projekata iz oblasti zdravstva. godini se planiraju značajna izdvajanja za civilno društvo i to u ukupnom iznosu od Stalna budžetska podrška 1.134.000 KM i izdvajanja za podršku projektima Podrška za projekte (finansiranje programa i projekata udruženja i civilnog društva 66. te finansiranje agencije ZEDA i REZ) u iznosu od 563. boračka udruženja. udruženja za uzgoj sitnih životinja. finansiranje programa i projekata iz oblasti kulture.000 KM. transferi za podršku vjerskim zajednicama.000 KM. . Treba napomenuti da se ova za civilno društvo 33. godini planirano da se izdvoji 320.

203. finansiranje gradske javne kuhinje. godini.000 KM za učešće u projektima NVO. subvencionisanje grijanja korisnicima socijalne pomoći. Grad Zenica planira iznos od 9. godini se planira izdvojiti i 50. finansiranje projekta „Mali porodični dom“. Izdvajanje u oblasti socijalne politike Za zadovoljenje socijalnih potreba u 2016.000 KM proizvodnju mlijeka 140. i druge podrške socijalno ugroženim. Edukacije i pomoći Pomoć u certificiranju udruženjima poljoprivrednika poljoprivredne proizvodnje 6. U 2016.000 KM Učešće u projektima NVO 50. U okviru ovog iznosa su predviđeni izdaci za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu i boračkoj populaciji.Na sljedećoj slici je predstavljena struktura podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji.000 KM ili 20. finansiranje projekta „Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama“. naknade porodiljama u radnom odnosu.000 KM 10. pokrivanje troškova prevoza đaka i socijalno ugroženih lica.000 KM Najviše se planira izdvojiti za proizvođače mlijeka i to 140.000 KM Poticaji za proizvodnju povrća Subvencije za 20. te za nabavku novih zasada jagodičastog i drugog voća (94. .000 KM.000 KM Nabavka zasada jagodičastog i drugog voća(poticaji) 94.52% ukupnog budžeta.000 KM).

godine su planirana značajna izdvajanja u cilju normalnog funkcionisanja Grada Zenica.000 KM Komunalna higijena Grada i prikupljanje i odvoz smeće 3.364.000KM Izdaci za kamate po kreditu za Projekat glavne gradske magistrale i 1.000 KM Troškovi nadzora na 750.000 KM Rad gradske javne kuhinje 700.067.000 KM socijalni rad 5.000 KM Održavanje puteva 1.800.000 KM 90.926.000KM Izdvajanja u oblasti komunalnog sektora i gradske putne infrastrukture U oblasti komunalnog sektora i gradske putne infrastrukture i tokom 2016.U sljedećem grafikonu je predstavljeno izdvajanje u oblasti socijalne politike za pojedine stavke.000 KM Vodovod i kanalizacija 280. energija) 1.720. Socijalne pomoći po projektima Jednokratne novčane pomoći 186.000 KM Javna rasvjeta (održavanje i el. Visina sredstava koja se planiraju izdvojiti vide se na sljedećem grafikonu.000 KM Namjenska sredstva za finansiranje poslova Ostale javne socijalne pomoći iz nadležnosti Centra za 2.000 KM komunalnoj infrastrukturi Zaštita životne sredine 90.863.150.000 KM anuitet po Projektu sanacije deponije Siđe . Ostale komunalne usluge 500.000 KM 22.

. i to čak 3.150.720. Za održavanje putne mreže je predviđen iznos od 1. Za zaštitu životne sredine je predviđeno izdvajanje 90.800. Treba napomenuti i da se za tekuće održavanje javne rasvjete i potrošnju električne enegije planira izdvojiti 1.000 KM. Izdaci za kamate po kreditu za Projekat glavne gradske magistrale i anuitet po Projektu sanacije deponije iznose 1.000 KM. Za troškove nadzora nad komunalom infrastrukturom je predviđeno izdvajanje 750.000 KM.000 KM.000 KM.000 KM.067.Najveće izdvajanje je predviđeno za oblast komunalne higijene Grada Zenica i prikupljanje i odvoz smeća.

78. doprinosa i naknada troškova za uposlene.818. ukupnih prihoda i primitaka. To predstavlja 21.500 KM na ime plaća.89% od ukupnog Ostali budžetski izdaci budžeta tj.89% uposlenih u Gradu Zenica i uposlenih u javnim ustanovama (vanjskim budžetskim korisnicima).11% . godini predviđeno je izdvajanje u ukupnom iznosu od 9. U 2016.Rashodi za plaće i troškove lokalne administracije U okviru budžetske potrošnje značajno učešće imaju plaće (bruto plate i doprinosi) Plaće i naknade troškova zaposlenih (uključujući i doprinose) 21.

sažet i i obimne informacije predstavljaju se veoma komplikovane. procesima. stručne Građanskog budžeta jeste da Suština pristupa pri izradi .zenica. pomoćnik gradonačelnika za budžet i finansije Broj telefona: 032 248 798 budzet@zenica. Osnovni cilj na veoma jednostavan. zainteresovanim za učešće u građane kompetentnim i Građanskog budžeta je: učiniti privlačan način.php?id=180 Budžet za građane Suština pristupa pri izradi Građanskog budžeta jeste da se veoma komplikovane.ba/index. sažet i privlačan način.ba/index. Ovaj jednostavni i ilustrativni izvještaj omogućit će vam da razumijete kako gradska vlast za vas i u vaše ime troši novac.php?id=281 Budžet Grada Zenica: www. stručne i obimne informacije predstavljaju na veoma jednostavan.Budžet za građane Grada Zenica je pojednostavljeni i ilustrovani prikaz određenih dijelova dokumenta Budžet Grada Zenica.zenica. Pogledajte i pitajte nas! Podaci za kontakt sa građanima: Služba za budžet i finansije Dževad Selimović. Osnovni cilj Građanskog budžeta je: učiniti građane kompetentnim i zainteresovanim za učešće u budžetskim procesima budžetskim procesima procesima.ba Budžet za građane Grada Zenica: www.