You are on page 1of 21

Tema 4: Impozitul pe venit.

Particularităţile impunerii veniturilor
agenţilor economici.
1. Noţiunile principale privind impozitul pe venitul agenţilor economici.
2. Deducerile fiscale şi reglementarea cheltuielilor în scopuri fiscale.
3. Reportarea pierderilor fiscale din perioadele precedente.
4. Determinarea impozitului pe venit achitat în străinătate şi recunoscut la plata impozitului
pe venit în RM.
5. Determinarea venitului impozabil şi a impozitului pe venit.
6. Depunerea declaraţiei fiscale cu privire la impozitul pe venit de către persoanele juridice.
7. Achitarea prealabilă a impozitului pe venit.
8. Obligaţiile agenţilor economici la reţinerea impozitului pe venit la sursă de la terţi.
9. Responsabilităţile contribuabilului aferente nerespectării legislaţiei privind impozitul pe
venit.
Bibliografie:
1. Codul Fiscal al RM, Titlu I şi Titlu II. Monitorul Oficial Nr. 13-14 din
13.01.2012
2. Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale CF nr. 1164-XIII din
24.04.1997. Monitorul Oficial Nr. 13-14 din 13.01.2012
3. Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente la
impozitul pe venit. Anexă nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008.
4. Regulament cu privire la modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopul
impozitării.
5. Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica
Moldova aprobat de Hotărîrea Guvernului RM Nr. 10 din 05.01.2012
Monitorul Oficial Nr. 7-12 13.01.2012.
6. Regulamentul cu privire la limitarea cheltuielilor de reprezentanţă permise spre
deducere din venitul brut, aprobat de Hotărîrea Guvernului RM nr. 130 din 6
februarie 1998.
7. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la cheltuielile privind
asigurarea agenţilor economici şi persoanelor fizice, care desfăsoară activitate
de întreprinzător, permise spre deducere din veniturile obţinute din activitatea
de întreprinzător în scopuri fiscale” Nr. 484 din 4 mai 1998.
8. Regulamentul cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri
filantropice aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 489 din 04 mai 1998.

1

9. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la modul şi cuantumul
de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabil documentar”nr. 485
din 04 mai 1998.

1. Noţiunile principale privind impozitul pe venitul agenţilor economici.
Subiecţii şi obiectul impunerii
Subiecţi ai impunerii fiscale se consideră:
1. Agenţii economici-rezidenţi ce obţin venituri din Republica Moldova şi din străinătate;
2. Agenţii economici-nerezidenţi ce obţin venituri din Republica Moldova. (art. 13).

La impozitul pe venit pentru persoane juridice obiectul impunerii fiscale îl constituie venitul
brut, care cuprinde: (art. 14)
a) venitul obţinut din toate sursele de venit din Republica Moldova
b) venitul obţinut din orice sursă de venit de peste hotarele Republicii
Moldova (din străinătate).
Cotele impozitului pe venit pentru antreprenori sînt diferite:
1. pentru persoanelor juridice se utilizează sistemul cotelor proporţionale conform
tabelului nr. 1.
Tabelul nr. 1
Dinamica cotelor impozitului pe venit aplicate agenţilor economici
1998 1999- 2002 2003 2004 2005 2006-2007 2008- 2012-
2001 2011 2017
32% 28% 25% 22% 20% 18% 15% 0% 12%

2. pentru gospodăriile ţărăneşti se utilizează sistemul cotelor proporţionale- 7%.

3. pentru întreprinderile individuale se utilizează sistemul cotelor pregresive
compuse: 7% de la venituil impozabil anual pînă la 31140 lei, şi 18% de la venitul
impozabil anual mai mare de 31140 lei.

4. pentru venituirle estimate prin metode indirecte conform art. 2251 al CF cota este
stabilită de 15%.

Venituri impozabile şi neimpozabile.

2

. . 71) . . Venitul cuprinde toată suma dobânzilor primite. venitul din chirie (arenda). Acordării împrumuturilor . dobînda Dobândă . . Venitul sub formă de dobândă poate fi obţinut în urma: . royalty. 18) . . creşterea de capital . . venitul din activitatea de întreprinzător. Dividend se consideră orice plată efectuată de o persoană juridică în folosul acţionarului acestei persoane juridice. alte venituri. Reglementări privind veniturile: La venituri neimpozabile pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenor se referă: . venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic după expirarea termenului de prescripţie (obligaţiunile privind facturile comerciale).La venituri impozabile pentru rezidenţi se referă: (art. la depozite) sau au fost îndreptate la achitarea unor datorii. indiferent de forma primirii: au fost capitalizate (de exemplu.Dividendele obţinute. 22 CF) . dividende achitate de un agent economic rezident . cu excepţia dividendelor sub formă de acţiuni şi a plăţilor efectuate în cazul lichidării complete a întreprinderii. venitul din chirie(arenda). . Depunerii mijloacelor băneşti în conturile de depozit şi alte conturi bancare. . . declarată prin decizia instanţei judecătoreşti Exemplu: Caz în care agentul economic nu este plătitor al Taxei pe valoarea adăugată. dobînzile pentru creanţele unui agent economic rezident. cu excepţia cazurilor când formarea acestei datorii este o urmare a insolvabilităţii contribuabilului. SRL Codru nu a achitat datoria faţă de SA „Globstar” în sumă de 15000 lei timp de 2 ani. Alte venituri La venituri impozabile pentru nerezidenţi se referă: (art. creşterea de capital. contribuţiile la capitalul social al unui agent economic 3 . sumele şi despăgubirile de asigurare (art. inclusiv veniturile din depunerile băneşti.orice venit obţinut conform creanţelor de orice tip (indiferent de modul întocmirii). în conformitate cu cota sa de participate. Atunci aceste 15000 lei urmează să fie trecute la venituri pentru a fi impozitate.

4. Donaţiile făcute de contribuabil se consideră pentru el drept venit impozabil (art. Deducerile Pentru determinarea venitului impozabil este necesar de a clarifica care dintre cheltuielile efectuate de către persoana juridică se permit spre deducere din venitul brut. achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal. În cazurile cînd există datorii sau creanţe în valută străină la sfîrşitul perioadei fiscale ele se recalculează la cursul BNM la data de 31 decembrie şi se determină veniturile sau pierderile de la tranzacţiile în valută. (art. suma mijloacelor băneşti donate b. 24). Se deduc cheltuielile ordinare si necesare. 48). Sumele restituite ale datoriilor compromise sau ale pierderilor fiscale deduse anterior din venit se includ în venitul brut al contribuabilului în anul fiscal în care aceste sume au fost încasate. valoarea bunului donat ce reprezintă mărimea maximă dintre baza valorică ajustată şi preţul de piaţă la momentul donării. 18 CF) . care nu sunt recunoscute în scopuri fiscale. altele Particularităţi în determinarea unor venituri Conform art. Penalitaţile si amenzile anulate calificate de actul legislativ drept neimpozabile . Dobînzile de la hirtiile de valoare de stat (HVS) emise în RM (art 24 Legea pentru punerea în aplicare a titlurile I şi II ale CF) . 2. (art. Se cunosc trei grupuri (convenţionale) de cheltuieli efectuate de agenţi economici: 4 . Unele tipuri de cheltuieli pentru unii agenţi economici pot fi determinate ca cheltuieli ordinare şi necesare. Venitul obţinut din neachitarea datoriei de către agentul economic în cazul insolvabilitaţii agentului economic. Cheltuielile ordinare şi necesare rezultă din profilul de activitate a agentului economic. 2. 42) în mărimea: a. 5. . 21: 1. Veniturile obţinute în valută străină se recalculează în valută naţională la cursul oficial de schimb stabilit de BNM la data tranzacţiei. exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător (art. care se iau în consideraţie la determinarea impozitului. Veniturile obţinute sub formă nemonetară se evoluează la preţurile de piaţă. iar pentru alţi agenţi economici cheltuieli. Deducerile fiscale şi reglementarea cheltuielilor în scopuri fiscale. 3.

cheltuieli privind chiria f. combustibil. dobânzile (art 25) i. taxelor şi altor plăţi obligatorii la bugetul de stat şi a fondurilor extrabugetare. 28) d. cheltuieli administrative (poştale. i. etc. cheltuieli care se permit spre deducere în cuantum total a. datoriile dubioase. apă. venitul de pe urma căreia este scutit de impozit. autoturismele cu valoarea mai mare de 200 mii lei) (art. cheltuieli privind paza. protecţia mediului înconjurător. uzura MF (diferenţa de metode de calculare a uzurii. impozite şi taxe (cu excepţia impozitului pe venit h. etc. f. sumele achitate pentru terenuri şi proprietatea pe care se calculează uzura.) g. telefonice. (art.2 % din venitul impozabil g. e. 26. c. e. cheltuieli de delegaţii. pierderile în urma vînzării sau schimbului proprietăţii efectuate între persoanele interdependente. 5 . administrarea sau întreţinerea oricărei proprietăţi. tehnica securităţii. cheltuielile documentar neconfirmate în mărime de 0.8) c. salariu şi premii din fondul de salariu calculate personalului b. 2. a devenit nerambursabilă şi s-a format în cadrul activităţii de întreprinzător (art. ( art. 36) f. amortizarea activelor nemateriale. impozitul pe venit. contribuţii pentru asigurarea obligatorie în medicină d. pierderile fiscale ale anilor precedenţi art 32 3. contribuţii pentru asigurările sociale de stat c. cheltuieli care se permit spre deducere în mărime limitată a. b. donaţiile făcute în scopuri filantropice în mărime de 10% din venitul impozabil (art. cheltuielile ce ţin de procurarea. cheltuieli personale şi familiale. care şi-au pierdut valoarea. d. de asigurare a persoanelor juridice în limita normelor şi normativelor stabilite de Guvern e.1. cheltuielile de reparaţie a MF în mărime de 15% de la valoarea lor.27) b.31) h. cheltuielicare nu se permit spre deducere a. 27 pct. de reprezentanţă. cheltuieli pentru consumul de energie. gaze. de birou etc. penalităţile şi amenzile aferente tuturor impozitelor.

care n-au intrat pe rod. Pentru fiecare categorie este stabilită norma de uzură. . . pierderile de capital peste creşterile de capital. g. h. În acest caz deducerea uzurii se limitează la suma de 200 000 lei. construcţiile capitale nefinisate. 2 Clasificarea mijlocelor fixe conform perioadei de funcţionare utilă Termenii de exploatare. Nu se calculează uzura pentru: . vitele productive şi de muncă (cu excepţia cailor de muncă). Prin urmare se va majora venitul impozabil şi impozitul pe venit. atunci în scopuri fiscale ele totalmente se exclud din cheltuieli.5 De la 20 pină la 24 ani 6 . . ani I categorie 5 Mai mult de 40 ani II categorie 8 De la 25 pînă la 39 ani III categorie 12. Cheltuieli privind uzura mijloacelor fixe (MF) Modul de determinare şi deducere a acestor cheltuieli este stipulat în "Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopul impozitării". Fiecare categorie a mijloacelor fixe reprezintă comasarea a mai multor grupe de mijloace fixe similare după termenul de exploatare şi norma uzurii. impozitele achitate în numele altei persoane. defalcările în fondurile de rezervă cu excepţia instituţiilor financiare. plantaţiile perene. mijloacele fixe lichidate. În cazurile cînd în evidenţa financiară sînt înregistrate cheltuieli din cele menţionate mai sus. Reglementarea cheltuielilor în scopuri fiscale. . % conform clasificatorului de MF. mijloacele fixe în timpul reconstrucţiei sau reutilării tehnice la suspendarea completă a funcţionării întreprinderii. care se calculează din valoarea mijlocului fix la începutul perioadei de gestiune. . loturile de pământ. Pentru calcularea uzurii toate mijloacele fixe se clasifică în cinci categorii. i. . . Obiectul calculării uzurii în scopuri fiscale sunt mijloacele fixe folosite în activitatea de întreprinzător şi supuse uzurii. valoarea autoturismelor mai mare de 200 000 lei. Categoria Norma uzurii. Tabelul nr.

Pentru proprietatea raportată la categoria I calcularea uzurii se efectuează pentru fiecare obiect. Cheltuielile de reparaţie a MF se permit în limita de 15% de la baza valorică la începutul anului fiscal pentru fiecare obiect din categoria I şi a grupului respectiv pentru categoriile II-V. Pentru proprietatea raportată la categoriile II-V calcularea uzurii se efectuează prin aplicarea normei de uzură la baza valorică a categoriei respective (la totalul MF din categoria respectivă). Baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune se determină ca baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune. Cheltuielile de reparaţie a mijloacelor fixe reglementate conform art. 9 al Codului Fiscal. majorată cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe nou-procurate sau create cu forţe proprii. 8. 27 pct. că nu se ţine cont de momentul întrării sau a ieşirii mijloacelor fixe din uz.IV categorie 20 De la 10 pină la 19 ani V categorie 30 De la 1 an pînă la 9 ani Mărimea uzurii mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă se determină prin înmulţirea bazei valorice a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune cu norma de uzură respectivă. 7 . 8=7*2 9=7-8 6 I 5% 250000 17000 267000 13350 253650 II 8% 59000 59000 4720 54280 III 12. 3 Exemplu: Calculul uzurii în scopuri fiscale Valoarea Valoarea Ieşiri Uzura Întrări Valoarea rezidual rezidual de MF MF de MF reziduală ă la Categori Norma ă la Corec. ieşirii forţate sau lichidării. ajustată cu suma corectărilor şi micşorată cu suma din comercializarea lor sau cu baza valorică ajustată în cazul donaţiei. Tabelul nr.5% 86000 33200 12500 106700 13338 93362 IV 20% 118000 118000 23600 94400 V 30% 96000 24000 72000 21600 50400 Total 550000 92200 17000 36500 622700 76608 546092 Specific pentru metoda de calculare a uzurii în scopuri fiscale este. pe pentru pe la sfîrşitul începutu a MF uzurii începutu tări parcur anul parcursu anului l anului l anului sul fiscal l anului fiscal fiscal fiscal anului respectiv următor 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5.

Diferenţe de curs valutar 22 mii lei. Norma de cheltuieli constituie 375 000 = (2 500 000*15%). Dividende de la agenţii economici nerezidenţi -14 mii lei. . nr.În caz că suma cheltuielilor de reparaţie depăşesc 15%. Cu suma depăşirii s-a majorat baza valorică a mijloacelor fixe pe grupa respectivă (vezi tabelul nr.R.L. Deducerea cheltuielilor de delegaţii se efectuează în conformitate cu normativele prevăzute Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova aprobat de Hotărîrea Guvernului RM Nr. Cursul de schimb al BNM este 16. aprobat de Hotărîrea Guvernului RM nr. Deducerea cheltuielilor de reprezentanţă se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la limitarea cheltuielilor de reprezentanţă permise spre deducere din venitul brut. 5). Depăşirea cheltuielilor de cazare în valută naţională constituie 4251 lei. Durata deplasării 4 zile. Codru a delegat D-l Garştea in Germania pentru a încheia un contract de colaborare cu furnizorii.L. col. Dacă mijloacele fixe sînt arendate atunci se permite să fie deduse ca cheltuieli curente 15% din plata pentru arendă (ce revine arendaşului conform contractului de arendă) Cheltuielile de delegaţii. 10 din 05.01. Exemplu: S. La reîntoarcere în ţară D-l Garştea a prezentat decont de avans şi nota de plată la hotel de 900 euro. 130 din 6 februarie 1998. Cu această sumă urmează să fie diminuate cheltuielile întreprinderii în scopuri fiscale. 0.2012. Codru au costituit 4250 mii lei.3500. Pe parcursul anului fiscal s-a efectuat reparaţie în mărime de 392 000 lei.5% din venitul brut obţinut în urma realizării mărfurilor. Veniturile din darea în chirie a proprietăţii 35 mii lei. Normativele pentru cazare şi deurne constituie 160 şi 45 Euro în zi respectiv. etc. l % din alte tipuri de venit brut fără TVA şi acciz Exemplu: Veniturile din vînzări ale S.R. • Cheltuielile de încheiere a contractelor. atunci suma depăşirii se reflectă la majorarea valoarii MF pe obiectul sau grupul respectiv. 8 . Depăşirea normei constituie 17 000 = (392 000 – 375 000). 3. La aceste cheltuieli se atribuie: • Cheltuielile de primire a delegaţiilor. Depăşirea cheltuielilor de cazare constituie 260 euro. Cheltuielile de reprezentanţă. Suma limită a cheltuielilor de reprezentanţă permise spre deducere din venitul brut reprezintă: . Exemplu: Din tabelul 3 avem: Valoarea oficiului a SRL Codru este de 2 500 000 lei. Normativul fiind de 160 euro/zi*4zile=640 euro.

Se permite de a deduce nu mai mult de 10% din venitul impozabil.2 Suma permisă spre deducere = -------------------------------- 100 9 . 485 din 04 mai 1998 Se permite de a deduce nu mai mult de 0. Deducerea cheltuielilor de asigurare a persoanelor juridice se reglementează de Regulamentul cu privire la cheltuielile de asigurare a persoanelor juridice. Cheltuieli pentru donaţii în scopuri filantropice Donaţiile în scopuri filantropice vor fi deduse numai în cazul în care ele pot fi confirmate în modul stabilit prin "Regulamentul cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice" aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 489 din 04 mai 1998. Venitul ajustat x 10 Suma permisă spre deducere = -------------------------------- 100 Cheltuielile neconfirmate documentar Deducerea cheltuielilor neconfirmate documentar se efectuează conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabil documentar”nr.2% din venitul după efectuarea ajustărilor. 484 din 4 mai 1998. permise spre deducere din veniturile obţinute din activitatea de întreprinzător în scopuri fiscale” Nr. Cheltuielile de asigurare a persoanelor juridice se efectuează în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la cheltuielile privind asigurarea agenţilor economici şi persoanelor fizice. care desfăsoară activitate de întreprinzător. permise spre deducere din venitul brut aferente activităţii de întreprinzător în scopul impozitării. Ele constituie 3% din venitul brut obţinut de întreprindere.4250 mii lei*0.5%=21250 lei (35+14+22)mii lei*1%= 710 lei Limita cheltuielilor de reprezentanţă total 21250+710=21960lei. Venitul ajustat x 0.

...... 6 Exemplu: Reportarea pierderilor fiscale Rezultat Perioada de reportare a pierderilor fiscale Anul fiscal financiar 2010 2011 2012 2013 2014 2009 -30000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 2010 -45000 -9000 -9000 -9000 -9000 2011 88000 88000 2012 -33000 -11000 -11000 -11000 2013 24000 24000 2014 120000 12000 Total report 0 17000 0 24000 26000 Venit spre impozitare 0 71000 0 0 94000 10 .. În diferite perioade fiscale reportarea s-a efectuat diferit.............. 2015 1/3 1/3 1/3 Dacă contribuabilul a suportat pierderi pe parcursul a mai mulţi ani.. Tabelul nr....................... Tabelul nr....................... Pierderile fiscale obţinute în perioada 2003-2006 se reportau îm mărime de 1/3 din sumă pe următorii trei ani de gestiune........ 3... atunci suma acestor pierderi se reportează în ordinea în care au apărut............. Reportarea pierderilor din perioadele fiscale precedente în viitor Conform articolului 32 al Codului Fiscal..... în limita profitului obţinut......... atunci suma pierderilor rezultate din această activitate va fi reportată eşalonat în mărimi în limita profitului obţinut.. Începînd cu perioada 2012 se reportau îm mărime de 1/3 din sumă pe următorii trei ani de gestiune în limita profitului obţinut............ În perioada 2007-2011 pierderile fiscale se reportează în mărimi egale pe următorii 5 ani........................5 Modul de reportare a pierderilor fiscale în viitor Anii cu Perioadele fiscale în care se permit deducerea pirderilor fiscale ale anilor precedenţi pierderi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015- fiscale 2017 2004 1/3 1/3 1/3 2005 1/3 1/3 1/3 2006 1/3 1/3 1/3 2007 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 2008 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 .. dacă pe parcursul anului fiscal cheltuielile aferente activităţii de întreprinzător depăşesc venitul brut al contribuabilului în anul curent................

Pentru determinarea venitului impozabil trebuie de respectat următoarea ordine de calcul: 1. Contribuabilul are dreptul de a trece în cont impozitul pe venit achitat în orice stat străin. 4. Impozitul reţinut la sursă în Federaţia Rusă constituie 11 250 lei. care confirmă achitarea impozitului în ţara străină. certificat de organul competent al statului străin respactiv. 5. Trecerea în cont a impozitului achitat în al stat se efectuează în anul în care venitul respectiv a fost supus impozitării în Republica Moldova. Codru SRL deţine documentul. Exemplu: Codru SRL a obţinut dobîndă bancară pentru depunerile efectuate în Federaţia Rusă. (clasa a VII –a de conturi contabile) conturi contabile) 2. Anexă nr.RF) pe parcursul anului fiscal. Determinarea impozitului pe venit achitat în străinătate şi recunoscut la plata impozitului pe venit în Republica Moldova. care confirmă achitarea impozitului în ţara străină.4231% =(75000/5270000)*100% Apoi suma impozitului calculat se înmulţeşte cu ponderea determinată pentru a obţine suma maximă a impozitul achitat în străinătate şi care este recunoscut în Republica Moldova 9 000 lei=(630 400*1. Suma dobînzii constituie echivalent în lei 75 000 lei. 1D la Declaraţia cu privire la impozitul pe venit. 11 . Venituri totale Cheltuieli totale RF = (Clasa a VI-a de . Cota impozitului este de 12%.4231%). în cazul în care veniturile pentru care s-a achitat impozitul urmează a fi impozitat şi în Republica Moldova. Impozitul achitat va fi recunoscut în Republica Moldova doar dacă contribuabilul deţine documentul. Conform cotei suma impozitului calculat va fi de 630 400 lei=(5 270 000*12%) Calculăm ponderea venitului obţinut în străinătate în total venit impozabil 1. Acest document trebuie să fie tradus în limba de stat. Se ajustează veniturile. Toate veniturile obţinute în evidenţa financiară sînt adaptate prevederilor codului fiscal. Se determină rezultatul din activitatea economică-financiară (rezultat financiar . Venitul impozabil calculat la momentul depunerii declaraţiei constituie 5 270 000 lei. care ar fi fost calculată la cotele aplicate în Republica Moldova la acest venit. Determinarea venitului impozabil şi a impozitului pe venit Venitul impozabil reprezintă acea mărime a venitului asupra căreia se aplică cota impozitului pentru a fi determinat cuantumul impozitului (suma impozitului). Mărimea trecerii în cont (recunoaşterii) a impozitului achitat în străinătate nu poate depăşi suma impozitului. Deci. din suma impozitului reţinut în Federaţia Rusă 11 250 lei va fi recunoscut doar 9 000 lei.

3. 7. Anexă nr. Se determină rezultatul financiar ajustat (RFajust. documentar . ajustărilor economică. Impozitul reţinut la sursa de plată în Republica Moldova. dacă reţinerile respective sunt confirmate prin documentele necesare. veniturilor cheltuielilor financiară 5. Se determină venitul impozabil (Vimp) cheltuielile perderile de cheltuielile facilitaţile fiscale ale Vimp = RFajust . 2D 4. Rezultatul din Suma Suma RFajust = activitatea + ajustărilor . filantropice. Toate cheltuielile obţinute în evidenţa financiară sînt adaptate prevederilor codului fiscal. Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată cuprinde: a. 12 .5D). acordate anilor si neconfirmate din venit precedenţi filantropice 10. Se determină trecerile în cont a impozitului pe venit reţinut la sursa de plată. Se determină veniturile scutite de impozit (facilităţile acordate din venit). sponsorizare . Se calculează impozitul pe venit Impozit pe = Vimp x Cota venit 11. obţinut ca rezultat al modificării profitului din activitatea economică-financiară cu ajustările veniturilor şi cheltuielilor. care se trece în cont în mărime deplină. Se determină cheltuielile efective în limitele stabilite a cheltuielilor documentar neconfirmate care se exclud din venitul ajustat. .). (anexele nr. Se determină cheltuielile efective în limitele stabilite de Codul Fiscal de sponsorizare. 9. 6. Se ajustează cheltuielile. (Anexa 3. 4D şi nr. Se determină trecerile în cont a pierderilor fiscale ale perioadelor precedente (dacă au avut loc asemenea pierderi) permise pentru perioada fiscală curentă. 8.1 D).

Se i-a în calcule şi suma impozitului achitat în rate pe parcursul anului fiscal (conform art. Determinăm limita impozitului pe venit achitat în străinătate. sumei impozitului pe venit din anul precedent. deoarece se încadrează în limita de 2 400 lei. Achitarea impozitului pe venit în rate Conform articolului 84 al Codului Fiscal. dispun de dreptul de a achita impozitul respectiv în două etape: 1/4 din 13 . în cazul cînd aceste obligaţiuni fiscale ale contribuabilului depăşesc suma de 400 lei. Determinăm ponderea veniturilor obţinute în străinătate în totalul venitului impozabil : 20000/540000 x 100%* =3. Impozitul pe venit constituie 64 800 lei =(540 000 lei X 12%). Cota impozitului constituie 12%. Achitările se efectuează în rate în mărimi egale cu din suma respectivă . . 12.7037%=2 400 lei Prin urmare. care se trece în cont în limita ponderii venitului obţinut peste hotare în totalul venitului impozabil. Venitul impozabil este de 540 000 lei. care poate fi trecut în cont la plata impozitului în RM: 64 800*3. 2. contribuabilii care obţin venituri din activitatea de întreprinzător sunt obligaţi să achite nu mai târziu de 31 martie. II trimestru. 13. suma impozitului pe venit achitată peste hotare 2000 lei va fi recunoscută în Republica Moldova totalmente. sumei impozitului pe venitul impozabil efectiv obţinut pentru fiecare perioadă de dare de seamă statistică (I trimestru.7037% . . Se determină relaţiile contribuabilului cu bugetul la sfîrşitul anului fiscal prin diminuarea sarcinii fiscale cu trecerile în cont a impozitului achitat pe parcursul anului fiscal. achitat în fiscală sursa de (sau spre rate plată restituire) 6. b. Impozitul Impozitul pe venit Impozitul Sarcina achitat la spre plată = . Venitul reţinut la sursă în ţara de origine a venitului este de 2 000 lei. care sunt obligate să achite impozitul pe venit în rate. III trimestru IV trimestru) Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier). Exemplu: SRL Codru a obţinut venit investiţional în străinătate în mărime de 20 000 lei.84 al CF). 30 septembrie şi 31 decembrie ale anului fiscal impozitul pe venit în avans în mărimea: 1. Impozitul reţinut la sursa de plată în străinătate. 30 iunie.

învăţămîntului. întreprinderi de stat şi municipale . organiţaţii social-politice . alte organizaţii prevăzute de legislaţie 2) întreprinderile rezidente cu statut de persoană fizică .suma impozitului pe venit . fundaţii . Prezentarea Declaraţiei fiscale privind impozitul pe venit. Prezentarea declaraţiei fiscale cu privire la impozitul pe venit forma VEN 08 se efectuează de următorii contribuabili. 14 . Termenul de prezentare a declaraţiei fiscale cu privire la impozitul pe venit este stabilit pînă la 31 martie a anului fiscal următor celui de gestiune.până la 31 martie şi 3/4 din această sumă -până la 31 decembrie ale anului fiscal. instituţii private din domeniul finanţelor. ştiinţei şi culturii . asociaţii ale patronilor . gospodăriile ţărăneşti 3) reprezentanţele permanente ale nerezidenţilor Republicii Moldova 4) socieăţile. ocrotirii sănătăţii. indiferent de prezenţa obligaţiei fiscale privind achitarea impozitului: 1) persoane juridice rezidente . societăţi pe acţiuni . care desfăşoară activitate de întreprinzător pe bază de parteneriat care are cel mult 20 de membri rezidenţi şi corepunde repartizării proporţionale ale veniturilor şi pierderilor între proprietari. cooperative . asociaţii obşteşti . întreprinderile individuale . fonduri de investiţii . organizaţii religioase . 7. întreprinderi de arendă . organizaţii sindicale . organizaţii şi uniuni ale avocaţilor şi notarilor . societăţi cu răspundere limitată .

în mărime de 15 % din dobînzi şi royalty. 3. În cazul depistării de către contribuabil. În termen de 60 zile de la luarea deciziei de încetare a activităţii. Orice peroană care desfăşoară activitate de întreprinzător este oblligat să efectueze reţineri ale impozitului pe venit la sursa de plată ale următoarelor venituri achitate în favoarea rezidenţilor: 1. peroana responsabilă a contribuabilului este obligată să informeze în scris organele fiscale teritoriale despre acest fapt în termen de 5 zile de la data încetării activităţii. contribuabilul are dreptul să prezinte o dare de seamă corectată nu mai tîrziu de data stabilită pentru darea de seamă pentru perioada fiscală următoare. 4. În cazul încetării activităţii de către contribuabil pe parcursul anului fiscal. . câştigurile de la acţiunile de publicitate. Darea de seamă corectată nu poate fi prezentată după anunţarea unui control fiscal sau pe o perioadă supusă unei verificări documentare sau după ea. Orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător este oblligat să efectueze reţineri ale impozitului pe venit la sursa de plată ale următoarelor venituri achitate în favoarea nerezidenţilor: 15 . în mărime de 18% din plata pentru cîştigurile de la jocurile de noroc. în mărime de 6% pentru dividendele distribuite aferent perioadei 2012. leasing. 2. conform scutirilor solicitate de angajat şi cotelor în vigoare stabilite pentru veniturile peroanelor fizice. plăţi salariale (inclusiv facilităţi acordate). în mărime de 7 % din toate plăţile efectuate în folosul persoanelor fizice. după 31 martie a unor informaţii sau a greşelilor şi omisiunilor prezentate în declaraţie la organele fiscale. care nu desfăşoară activitate de antreprenoriat: 1. în mărime de 15% pentru dividendele distribuite aferent perioadei 2008-2011 2. 8. în mărime de 10% din plata pentru: . Obligaţiile agenţilor economici la retinerea impozitului pe venit la sursă de la terţi Orice peroană care desfăşoară activitate de întreprinzător este oblligat să efectueze reţineri ale impozitului pe venit la sursa de plată ale următoarelor venituri achitate în favoarea persoanelor fizice-rezidente. darea în arendă a proprietăţii mobilare şi imobiliare . să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit.

Darea de seamă lunară se prezintă în termen de o lună de la expirarea lunii de gestiune. care efectuează reţinerea impozitului la sursa de plată prezintă dări de seamă lunare şi anuale privind plăţile efctuate şi impozitul reţinut. rezidenţi. unde se indică impozitul reţinut total pentru toate peroanele dintr-o categorie de contribuabili (peroane fizice. în mărime de 6% pentru dividendele distribuite aferent perioadei 2012.0 Venit din prestarea serviciilor 611 830. 1. mii lei Venit din vînzarea mărfurilor 611 10460. SRL „Galactica” în anul 2016 a realizat următoarele venituri: Tabelul nr.din plăţile direcţionate spre achitatre în formă monetară şi nemonetară . În dările de seamă anuale se prezintă informaţia în mod separat pentru fiecare persoană în folosul căreia a fost efectuată o plată oarecare. persoane juridice. Studiu de caz “ Determinarea venitului impozabil şi a impozitului pe venit pentru agenţii economici”. în mărime de 15% pentru dividendele distribuite aferent perioadei 2008-2011 3. în mărime de 12% .0 16 . total din royalty) etc. a căror sumă nu este deductibilă în scopuri fiscale 2. Impozitul reţinut la sursa de plată de către agenţii economici se achită la buget în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile Agenţii economici. Lunar se prezintă darea de seamă privind suma venitului achitat şi impoitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV 09). 10. total din dobînzi. 1 Venituri Indicatori Cont contabil Suma. nerezidenţi) pe tipuri de plăţi efectuate (total din plăţile salariale. care face obiectul stopajuli la sursă. Dările de seamă anuale se prezintă în termen de o lună de la încheierea anului fiscal (31 ianuarie a anului următor).

0 Venit din vinzarea actiunilor 621 550. 17 .4 Cheltuieli personale ale directorului 25.0 Venit din vinzarea terenului de pamint 621 430.4 Uzura MF pentru toate categoriile 654. S-au vindut 5000 acţiuni nominalul cărora constituia 100 lei/acţiunea.0 Inclusiv din darea în chirie a patrimoniului 240. dar neachitate pentru servicii acordate de o persoană 88.0 Cheltuieli privind asigurarea benevolă a patrimoniului 240.0 Notă 1.0 interdependentă Cheltuieli de delegaţii 325.2 din categoria acV-a 36.4 Valoarea de procurare a terenului 721 180. Tabelul nr.0 Notă 2.Alte venituri operaţionale.0 Dobinzi de la valorile mobiliare de stat 54.0 Dobînzi de la depunerile bancare cu termen de 48 luni 214.7 Tabelul nr. 612 265.3 Publicitate 12.6 Reparaţia MF din categoria a II-a 18.0 Cheltuieli de sponsorizare şi binefacere 330. Depăşirea cheltuielilor reglementate de delegaţii a constituit 104230 lei.0 Alte cheltuieli operationale 714 115. mii lei Cheltuieli calculate.0 Inclusiv: Diferenţe pozitive de curs valutar 202.0 Venit brut din dividende obţinute de la AE rezidenţi pentru anul 2010 621 148.32 Cheltuieli documentar neconfirmate 14. Valoarea de procurare 90 lei/actiunea. mii lei Costul mărfurilor vîndute 711 7719.0 Cheltuieli comerciale 712 403.0 Venit brut din dividende obţinute de la AE din România 621 260.0 Valoarea de procurare a acţiunilor 721 ???? Diferente negative de curs valutar 722 192. 2 Costuri si consumuri Indicatori Cont contabil Suma. 3 Descifrarea unor cheltuieli curente Indicatori Suma.0 Servicii de audit 8.0 Cheltuieli generale si administrative 713 1424. 622 470.0 Venituri financiare.0 Costul serviciilor prestate 645.0 Cheltuieli de reprezentanţă 100. Valoarea de vinzare 110 lei/acţiunea.

care sint confirmate de documentele necesare.1 rind 010) 4. 30. 27. De ajustat venturile conform prevederilor Codului fiscal. Total cheltuieli = 7719000+645000+403000+1424000+115400+180000+450000+192700= 11129100 lei (Declaratie P.Întreprinderea are în proprietate următoarele mijloace fixe: Tabelul nr.2012 . Reţinerile impozitului la sursa de plată din venitul obţinut din dividende de la AE din România a constituit 26000 lei. De ajustat cheltuielile conform prevederilor Codului fiscal.1 rind 0102) 3.09.440000 lei.a II-a utilaj pentru procesul de ambalare a productiei – 534000 lei . Total venituri =10460000+830000+265000+148000+260000+430000+550000+470000=13413000 lei. De determinat venitul impozabil. 24. Achitarile in avans pe parcursul anului au fost următoarele: 28.35000 lei. Se ajustează veniturile Extras din anexa 1D la Declaraţie forma VEN 12 N. Rezolvare.a V-a autotuism de serviciu cu valoarea . 2. Se cere: 1.4 Extras din registrul privind evidenta mijloacelor fixe si calculul uzurii in scopuri fiscale lei Categoria Valoarea Intrări de Ajustarea Ieşiri de Valoarea Uzura MF reziduală la MF valorii MF MF reziduală la MF începutul anului sfîrşitul fiscal anului fiscale I 20144340 II III 241500 66000 IV 76800 76800 V 89209 Total Notă 3 În anul curent s-au procurat următoarele mijloace fixe la categoria: .2012 . De calculat impozit pe venit 5.12. 1.1 rind 0101).03. (Declaratie P. 3. 2.2012 – 45000 lei. În anul 2008 întreprinderea a înregistrat pierderi fiscale în sumă de 460 mii lei. 4. De întocmit Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.06.2012 – 30000 lei.50000 lei. Rezultatul financiar al perioadei de gestiune 13413000-11129100=2283900 lei (Declaratie P.0 Indicatori Cod rind Conform Conform Abateri din evidenţei codului declaraţie contabile fiscal 1 2 3 4 5 6=5-4 1 Dobînzi de la depunerile 0202 214000 0 -214000 18 .

Cheltuieli de delegaţii 0302 325000 220770 -104230 3. Active de Cod rind Venit din Ieşirea activelor de Suma Suma /o capital din vinzarea capital cresterii cresterii de declaraţie creşterii Baza Suma de capital de capital valorică încasată capital supusa conform din impozitării evidenţei vînzare financiare 1 2 3 4 5 6 7 8=7*50% 1. 5.0 Indicatori Cod rind Conform Conform Abateri din evidenţei codului declaraţie contabile fiscal 1 2 3 4 5 6=5-4 1. Cheltuieli personale ale 0301 25000 0 -25000 directorului 2. Cheltuieli de 0304 100320 75920 -24400 reprezentanţă 5. Total x 980000 630000 980000 350000 175000 6. Se determină veniturile supuse impozitării din creşterea de capital Extras din anexa 1. Dividende obţinute de la 02018 148000 0 -148000 AE rezidenţi 5. Terenuri 02084 430000 180000 430000 250000 X 3.1 rind 020. Se ajustează cheltuielile Extras din anexa 2D la Declaraţie forma VEN 12 N.2D la Declaraţie forma VEN 12 Nr. dar 0307 88000 0 -88000 neachitate pentru servicii acordate de o persoană interdependentă 6. Total ajustări venituri 020 x x -591000 Total ajustări venituri -591000 lei se indică în Declaratie p. Cheltuieli de 03025 330000 0 -330000 19 . Acţiuni 02081 550000 450000 550000 100000 X 2. Cheltuieli de asigurare 0303 240600 240600 0 4. Cheltuieli de reparaţie a 03011 54600 13381 -41219 proprietăţii 7 Uzura mijloacelor fixe 03012 654000 1166999 512999 8. bancare pe un termen mai mare de 3 ani 2 Dobinzi de la valorile 0203 54000 0 -54000 mobiliare de stat 3 Rezultatul obţinut din 0208 350000 175000 -175000 operaţiunile cu activele de capital 4. Cheltuieli calculate.

1 rind 040 8.1 rind 030.5 241500 66000 175500 21938 IV 20 76800 76800 0 0 V 30 89209 200000 23019 312228 93668 Total 1166999 Total ajustări cheltuieli de -113850 lei se indică în Declaratie p. Se calculează limita cheltuielilor de sponsorizare şi binefacere 1806750x10%=180675 lei se indică în Declaratie p. Limita cheltuielilor de reparaţie a proprietăţii a) pentru categoria a II-a de MF 0x15% = 0 lei b) pentru categoria a V-a de MF 89209x15% =13381 lei Total cheltuieli de reparaţie în scopuri fiscale 13381 lei Depăşirea cheltuielilor curente de reparaţie a proprietăţii. care vor ajusta valoarea mijloacelor fixe a) pentru categoria a II-a de MF 18200-0=18200 lei b) pentru categoria a V-a de MF 36400-13381= 23019 lei Uzura MF în scopuri fiscale Extras din registrul privind evidenta mijloacelor fixe si calculul uzurii in scopuri fiscale lei Categ Valoarea Intrări de Ajustarea Ieşiri de Valoarea Uzura MF oria Norma reziduală la MF valorii MF MF reziduală la MF anuala începutul sfîrşitul de anului anului urura fiscal fiscale I 5 20144340 20144340 1007217 II 8 534000 18200 552200 44176 III 12. 7. Total ajustări cheltuili 030 x x -113850 Venitul brut de la care se calculează normativul cheltuielilor de asigurare şi cheltuielilor de reprezentanţă 13413000-591000= 12822000 lei Limita cheltuielilor de asigurare în scopuri fiscale 12822000 x 3%=384660 lei Normativul cheltuielilor de reprezentanţă în scopuri fiscale: a) de la venitul din vînzarea mărfurilor:10460000 x 0.5%= 52300 lei b) de la celelalte venituri (12822000-10460000) x 1%=23620 lei Limita cheltuielilor de reprezentanţă în scopuri fiscale 52300+23620=75920 lei. Se ajustează rezultatul financiar 2283900+(-591000)-(-113850)= 1806750 lei se indică în Declaratie p. sponsorizare şi binefacere 9 Cheltuieli documentar 03026 14000 0 -14000 neconfirmate 4.1 rind 050 20 .

1 rind 060 11.2 rind 200. Anexa nr.2 rind 091 şi se repetă la rind 090 14. 17. Se calculează suma venitului supus impozitării efectuarea reportului pierderilor fiscale 1806750-180675 -3614= 1622461 lei se indică în Declaratie p. 183655-160000-26000= . Se determină relaţiile cu bugetul.2%=3614 lei se indică în Declaratie p. Din suma calculata a impozitului pe venit se excld sumele de impozit reţinut la sursă si achitat preventiv.9.2345 lei. Se calculează limita cheltuielilor documentar neconfirmate 10.2 rind 120 şi se repetă la rind 150 15. adică 26000 lei. 7D 260000/1530461*183655=31200 lei Comparăm cu suma impozitului achitată de facto 26000.2 rind 1601 16. 21 . Se calculează suma venitului supus impozitării pînă la acordarea scutirilor fiscale 1622461-92000=1530461 lei se indică în Declaratie p. Se calculază suma achitată în rate pe parcursul anului 35000+50000+45000+30000=160000 lei se indica în Declaratie p.2 rind 070 12. Se calculează suma impozitului pe venit 1530461x12%= 183655 lei se indică în Declaratie p.2 rind 1801 apoi se repeta in rind 180. care o indicăm în Declaratie p. Se calculează suma reportului pierderilor fiscale din anii precedenţi 460000/5= 92000 lei se indică în Declaratie p. Se calculează limita impozitului pe venit achitat în străinătate şi recunoscut la plată în Republica Moldova. Se recunoaste suma cea mai mică. care se indica în Declaratie p.2 rind 080 13. În cazul nostru avem o supraplată în sumă de 2345 lei. 1806750 x0.