You are on page 1of 4

##9,BOTANIKA,UDŽBENICI

URBAN-DOMAC

BOTANIKA
ZA VIŠE RAZREDE SREDNJIH ŠKOLA

Z A GR E B

19 5 1

#NN BOTANIKA #ZA VIŠE RAZREDE SREDNJIH ŠKOLA NAPISALI: Dar.# A 2 R A D O V A ND O M A C #MMZAGREB #PPŠKOLSKA KNJIGA #GG1951 .# A 1 S T J E P A NU R B A N Dr.

Pisci su nastojali da propisano gradivo obrade u takvom opsegu. propisanom od Ministarstva prosvjete -N. razr. a u poglavlje . i kada omladina sudjeluje u brojnim radnim akci- . Nastavnice. Ipak je velika raznolikost u flori kopnenik-i primorskih krajeva zahtijevala. koje je tiskano sitnijim slomma. da bi svagdje uz tekst bile otisnute i odgovarajuće slike. ' . Stoga je potrebno. mje mogla urediti tako. odrediti. da se knjiga. Upozoravaju se nastavnici i đaci. a koje će skraćivati. što naša omladina ima za ova pitanja neobično živ interes. vršiti tibor gradiva. u kome se kraju nalazi škola. Ona će olakšati učenicima da shvate. Za skraćivanja dolazi u obzir u prvom redu ono gradivo. nije moglo spriječiti. U sadašnje vrijeme. god. gimnazije.»Razvoj biljnog svijeta« slike trava. da ne bude ni preopširno ni previše sažeto. zbog brojnih tehničkih poteškoća. držeći se propisanog programa. kad su svi napori naših naroda upravljeni ostvarenju Petogodišnjeg plana.147. što je najhitnije u tim poglavljima. 1 dati prednost biljkama okolne flore. koje će dijelove uzeti u cfelosti. nego i na znamenitosti u flori i vegetaciji. koje ce eventualno predavanjem proširiti. Tako se na pr. Biljna geografija i cenologija mogu se lijepo prikazati ako se uspo- redo prave izleti. Razlog tome je taj. Time će se znatno skratiti gradivo biljne sistematike. dok će im isto tako služiti za kontrolu stečenog znanja. da u poglavlje o jednosupnicama zapadnu slike nekih glavočika. U primijenjenoj se botanici očituje stvarna veza između nauke i prakse. IZDANJU Ova je knjiga pisana prema privremenom našlaithom programu za V. da se obrade najvažniji predstavnici jednog i drugog područja. Uz p o j e d i n a poglavlja sistematike do- dana su i pitanja. Odsječak »Biologija i dijalektika« je opširno obrađen. R. Hrvatske za 1946. i mnogi omladinac želi o njima nešto više saznati. Nastavnik će prema tome. PREDGOVOR I . da drugovi nastavnici na izletima upozoravaju učenike ne samo na sistematske oblike. Pisac se je sistematike trudio da u njoj obradi samo najvažnije biljne skupine i biljke. kaćuna i palma.

. . . . . . • • • 9 Jedinstvo i raznolikost biljnog svijeta — Život u stanici — Tkiva — Biljni organi i organizam. razvoj i rasplodni organi . . . . B) Građa bülja . . . 128 B) Staiblašice (Cormopl^yta) • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . ..• • . . Uvod . • • • . ' •* • • * ^12- HL dio: Rasprostranjenje bilja i biljnih zajednica 216 A ) Kako je bilje rasprostranjeno na površini Žemlje? . . • • >108 Bakteriji Alge — Gljive — LiŠajevi. . ' ' ' ' k . * .• . < • • '8 Rasplod S vegetativno množenje — Rastenje i razvitak bilja — Stvara- n j e novih sorta i promjenljivost vrsta U. . . .. . . . . . . . • ' • Mahovine — P a p r a t n j a č e — Sjemenjače. VKS' Dodatak: Kratki pregled povijesti botanike . . . . . .' ' "•' ' ' ' 224 IV. . SADRŽAJ Str. 1 I. dio: Sistematika A ) Steljnjače (Thallophyta) . Razvoj biljnoga svijeta • • . dio: Važnost bilja za život čovjeka . . 36 Korijen i primanje rninerafloae hrane —: Stabljika i kolanje sokova — List. . . D) Množenje. . . . « . vämogra-darstv© i vrtlarstvo — Šumarstvo Ljekovito bilje — Zaštita bilja. . asimilacija i transpiracija — Disanje i ostali 'dasimilacijski procesi. — T l o — V o d a — Zrak — Svjetlost i toplina. . . •" Kako se iskorišćuje poljoprivredno tlo? N a j v a ž n i j e kulture i njihova upotreba — Voćarstvo. . . . . . 5 Kemijski sastav bilja.. • C) ^Tvarna izmjena d vegetativau! organi . . .. . . . . . . . .• • • - B) Raslinstvo -u Jugoslaviji . . . dio: Grada i život biljaka A) Opći uvjeti za žiivot bMja . . . . . . . .