You are on page 1of 26

Uočite razliku između djelovanja na vektore i na ostale
vektore.
Slike vektora x 3 i x 4 su ostale na pravcima određenim s tim
vektorima (original i slika su kolinearni), dok druge vektore matrica
zakreće.

Neka je .

.

.

.

a λ svojstvenu vrijednost. Primjer Rješenje: Ax = λ x  x1  x =  x2   x3  x –označava svojstveni vektor. ova matrica ima tri linearno nezavisna svojstvena vektora . Kao što ćemo vidjeti. pa ćemo za njih na kraju upotrijebiti tri različite oznake: u. . v i w.

 x1  x  =  2  x3  .

4 x1 − 2 x2 − 4 x3 = 0 − x1 + 2 x2 + x3 = 0 x1 − 2 x2 − x3 = 0 .

.

Na slici se vide vlastiti vektori i njihove slike. Drugi se preslika u sebi suprotan. u= v= w= . što se događa i sa Aw = 2w svakim s njim kolinearnim v w radijvektorom. Treći se preslika u dvostruko dulji Au = u (rastegne se). što se događa i sa svakim s njim Av = −v kolinearnim radijvektorom. Prvi svojstveni vektor je preslikan u samog sebe. biva preslikan u vektor koji nije kolinearan sa svojim originalom. kolinearnim s prvim svojstvenim vektorom. Vektor koji ne leži niti na jednom od pravaca određenih ovim vektorima. Isto se događa sa svakim drugim radijvektorom.

.

Svojstvene vrednosti imaju primjenu pri • Analitičkom rješavanju sistema običnih homogenih diferencijalnih jednačina sa konstantnim koeficijentima. • Analizi stabilnosti dinamičkih sistema opisanih običnim linearnim dif. jednačinama. • Rješavanju nekih optimizacionih problema .

.

Primjer: .

Primjer: .

.

u2 i u3 su linearno nezavisni. . jer odgovaraju različitim sopstvenim vrednostima.Sopstveni vektori u1.

Primjer: .

Primjer Naći svojstvene vrijednosti i svojstvene vektore matrice: .

Primjer: Naći svojstvene vrijednosti i svojstvene vektore matrice: Rješenje: .

.

.

Primjer .