You are on page 1of 5

Tema 5: Gestiunea activelor circulante

Planul lecţiei:
5.1. Conţinutul, structura şi clasificarea activelor circulante
5.2. Ciclul operaţional, stocuri şi gestiunea lor
5.3. Finanţarea activelor circulante
5.4. Viteza de rotaţie şi folosirea eficientă a activelor circulante
Activele circulante – activele ce au o durată de funcţionare mai mică de 1 an şi se folosesc
pe parcursul unui ciclu de producţie.
Se cunosc următoarele componente a activelor circulante (curente):
1. stocuri;
2. creanţe comerciale și calculate;
3. alte creanțe curente;
4. numerar;
5. investiţii financiare curente.

1. stocuri reprezintă rezerve de mărfuri, materii prime, producţie finită, producţie
neterminată și semifabricate necesare asigurării continuităţii procesului de producţie.
2. creanţele comerciale și calculate reprezintă sume de bani pe care întreprinderea
trebuie să le încaseze de la clienţi.
3. alte creanţe curente cuprind: creanţele privind recuperarea pierderilor, creanţele
privind reclamaţiile înaintate şi recunoscute, creanţele organelor de asigurări sociale şi
medicale etc.
4. numerarul reprezintă banii întreprinderii din conturile de decontare, casierie şi contul
valutar.
5. investiţii financiare curente- sunt plasamentele întreprinderii în valori mobiliare pe
termen scurt emise de alte întreprinderi şi deţinerile la termen a întreprinderii în băncile
comerciale.
Drept criteriu de deosebire între activele circulante şi mijloacele fixe este criteriul de
durată.
Din punct de vedere al duratei, activele circulante sunt bunuri destinate pentru a fi
consumate într-un timp scurt prin încorporarea lor în producţie sau pentru a fi vândute.

Clasificarea activelor circulante
I Din punct de vedere al fazelor procesului operaţional în care se găsesc activele
circulante (a.c.) pot fi:
a) a.c. ce ţin de sfera aprovizionării;
b) a.c. ce ţin de sfera producţiei;
c) a.c. ce ţin de sfera comercializării.
II Din p. de v. al surselor de formare sau de acoperire cu fonduri, a.c. pot fi:
a) a.c. procurate din fonduri proprii;
b) a.c. procurate din fonduri împrumutate și atrase.
Îmbinarea acestor categorii de fonduri prezintă o importanţă deosebită care trebuie să
asigure o reducere a costului capitalului, un grad rezonabil de îndatorare a întreprinderii şi o
structură financiară corespunzătoare nevoilor de dezvoltare.
III Din punct de vedere al formei a.c. sunt:
a) în formă materială;
b) în formă bănească.
IV În dependenţă de caracterul de participare la procesul de producţie, a.c. sunt:
a) ce deservesc ciclul de producţie (stocuri, producţia în curs de execuție etc.);
b) ce deservesc ciclul financiar.
Ciclul de producţie caracterizează perioada circuitului integral al activelor circulante
întrebuinţate pentru deservirea procesului de producţie din momentul intrării materiei prime

2 stocuri în curs de execuţie. 3. Ciclul financiar reprezintă perioada rotaţiei totale a numerarului începând din momentul stingerii datoriei pentru materia primă şi terminând cu încasarea creanţelor pentru producţia gata furnizată. ● reducerea pierderilor în timpul transportării şi depozitării.şi terminând cu furnizarea producţiei gata cumpărătorului. Volumul de active circulante depinde de următorii factori: 1 nivelul aprovizionării producţiei şi desfacerii. Ciclul operaţional. Ciclul operaţional cuprinde 3 faze: 1. achiziţia bunurilor şi serviciilor – faza aprovizionării. 2. 3 stocuri de produse finite. ● lichidarea întârzierilor în aprovizionare. Funcţionarea normală şi continuă a ciclului operaţional este asigurată de existenţa stocurilor. 2 volumul cheltuielilor. ● reducerea blocărilor de monedă în stocuri inutile. Gestionarea corectă a stocurilor necesită: ● legături directe şi de durată cu furnizorii. stocuri şi gestiunea lor Ciclul operaţional reprezintă totalitatea operaţiunilor realizate de întreprindere pentru a-şi atinge obiectivele care constau în producerea bunurilor şi serviciilor cu scopul de a fi schimbate. vânzarea produselor și serviciilor – faza comercializării Ciclul operaţional trebuie să funcţioneze continuu spre a asigura o folosire optimă a mijloacelor puse în mişcare şi a capitalului.2. ● îmbunătăţirea condiţiilor de păstrare a bunurilor. . Orice întreprindere este destinată să deţină 3 categorii de stocuri: 1 stocuri de materii prime şi materiale. transformarea bunurilor şi serviciilor pentru a ajunge la un produs finit – faza producerii. Caracteristicile stocurilor excesive: Indicatorii ce caracterizează ciclul operaţional şi ciclul de conversie a numerarului: 1) durata de conversie a stocuriloreste perioada de timp pe parcursul căreia banii investiţi în materie primă se transformă în producţie finită şi producţia finită este vândută. 5. ● stabilirea şi urmărirea unor grafice de aprovizionare. 3 viteza de rotaţie.

3. 5. pe de o parte. furnizorul nu solicită garanţii şi este mult mai tolerant decât instituţiile financiare.Datorii curente. Fr net. . 2) de la bănci se acordă întreprinderilor pe o perioadă de până la un an. în practică. 3) Fondul de rulment străin (FRS) reprezintă datoriile la termen II Credite pe termen scurt O parte componentă a capitalului împrumutat este creditul pe termen scurt.Fondul de rulment. . Activele circulante sunt finanţate de: .creditul client. care implică procurarea facturilor de plată (creanţelor) de către o societate . .Credite bancare. -credite pentru stocuri şi cheltuieli sezoniere. propriu .creditul furnizor. pe de altă parte. adică contractarea de datorii cu termenul de scadenţă mai mic de un an în scopul asigurării fondurilor pentru operaţiuni ce privesc desfăşurarea ciclului operaţional.2) durata de colectare a creanţelor este perioada de timp pe parcursul căreia banii din vânzări vin la întreprindere sub formă de numerar. adică avansează bani unei întreprinderi în schimbul unor efecte a căror încasare va avea loc peste un anumit timp. Se acordă întreprinderilor cu caracter sezonier de producţie (uzina de prelucrare a strugurilor. energie. reprezintă o formă de credit care apare între două întreprinderi şi vizează: .Credit comercial. Finanţarea activelor circulante Pentru funcţionarea normală o întreprindere trebuie să-şi finanţeze nu numai imobilizările. necesare finalizării produselor şi serviciilor cu desfacere asigurată. care este acordat de către furnizor întreprinderii sub formă de materii prime. care este acordat furnizorului. pentru a-i crea acestuia posibilităţi financiare în vederea realizării comenzii. deoarece. dar şi activele circulante. dar nu mai mare de un an. 3) perioada de întârziere a plăţilor este perioada de timp pe parcursul căreia întreprinderea va achita materia primă procurată. Partea din resurse financiare care asigură finanţarea permanentă a activelor circulante se numeşte fond de rulment (FR). Fondul de rulment poate fi: 1) Fondul de rulment net (FRN) Pe baza fondului de rulment net se poate de apreciat condiţiile de echilibru financiar. fabrica de conserve) . Tipurile de credit acordate pe termen scurt pot fi: -credite pentru cheltuieli privind aprovizionarea cu stocuri de materii prime şi materiale. Timpul de acordare a creditului este durata dintre data remiterii efectului la bancă şi recuperarea lui efectivă. Creditul comercial constituie un mijloc eficient de acoperire a necesarului de finanţare al ciclului de exploatare. . în anumite condiţii şi cu o anumită dobândă. sub formă de avans. Creditele pe termen scurt pot implica diverse forme.creditul factoring. aşa ca: 1) creditul comercial. .-credite de scont (sau de mobilizare de creanţe comerciale) care se caracterizează prin aceea că băncile scontează trate. în cazul nerespectării scadenţei de plată. pe perioada de la livrarea mărfurilor până la achitarea contravalorii lor.strain. I Fondul de rulment. 2) Fond de rulment propriu (FRP) reprezintă excedentul capitalului propriu faţă de activele imobilizate şi arată autonomia de care dispune întreprinderea în finanţarea investiţiilor în active circulante.

care reprezintă o garanţie a asigurării echilibrului financiar pe termen scurt şi posibilităţi de investire pe termen scurt a surplusului monetar Creşterea duratei în zile a unei rotaţii semnifică reducerea vitezei de rotaţie a activelor circulante. are ca efect imobilizări de resurse financiare. Reducerea duratei în zile a unei rotaţii semnifică creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante în perioada curentă în raport cu perioada precedentă şi are ca efect o eliberare de resurse băneşti. de rotaţii rezultatul obţinut indică de câte ori activele circulante au parcurs un ciclul întreg bani – marfă – bani. creşterea soldului creanţelor. 5. Viteza de rotaţie este un indicator de exprimare a modului în care se utilizează activele circulante şi se exprimă prin a) nr. Accelerarea vitezei de rotaţie a activelor circulante se efectuează la nivelul celor trei stadii ale ciclului operaţional: aprovizionare. creşterea stocului de produse finite din cauza reducerii cererii la acest tip de produse. Viteza de rotaţie şi folosirea eficientă a activelor circulante Totalitatea operaţiunilor realizate de întreprindere în vederea transformării activelor circulante din forma iniţială de capital bănesc până la întoarcerea lor în aceeaşi stare se numeşte rotaţie. ca urmare a dependenţei vânzărilor de o singură piaţă pe care au intrat concurenţii sau a necompetitivităţii produselor. c) Efectul accelerării sau încetinirii vitezei de rotaţie Rezultatul obţinut cu semnul “minus” înseamnă eliberări de active circulante şi semnifică efectul accelerării vitezei de rotaţie. iar cel cu semnul “plus” înseamnă imobilizări de resurse financiare şi semnifică încetinirea vitezei de rotaţie. comercializare. creşterea volumul încasărilor. .3. micşorarea volumului încasărilor. b) durata în zile a unei rotaţii Viteza de rotaţie (Vr) este mai mare atunci când numărul de rotaţii este mai mare şi durata în zile mai mică. Blocările pot fi cauzate de: stocuri de producţie neterminată ca consecinţă a lipsei unui anumit element din stoc. producţie.financiară specializată şi achitarea lor contra unui comision.