You are on page 1of 32

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Mladen Radujković
doc. dr. sc. Mladen Vukomanović
Organizacija građenja I
2. Predavanje “Sustav i projekat”

&

prof.dr.sc.Mladen Radujković, doc. dr. sc. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/

2.1. Opća teorija sustava
SUSTAV - SVAKA SUVISLA CJELINA U KOJOJ
JE SVAKI DIO TE CJELINE ODREĐEN NJOME
I USMJEREN NA OSTVARENJE ODREĐENOG
CILJA.
Ulaz Izlaz
Sustav sa
elementima Veze elemenata
Šira a)
okolina
Okruženje sustava b)
Sveobuhvatno međudjelovanje c)
prof.dr.sc.Mladen Radujković, doc. dr. sc. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/

Karakteristike sustava
• POSTOJI POTREBA I CILJ KOJI TREBA BITI
IZVRŠEN
• POSTOJE DIJELOVI ILI ELEMENTI SUSTAVA
• DIJELOVI ILI ELEMENTI SU MEĐUSOBNO
ZAVISNI
• POSTOJE OGRANIČENJA U DJELOVANJU
SUSTAVA
• SUSTAV JE PODSUSTAV VEĆEG SUSTAVA
• POSTOJE VEZE SUSTAVA SA OKRUŽENJEM
• USPJEŠNIJE FUNKCIONIRANJE SUSTAVA -
PRESTRUKTUIRANJEM DIJELOVA
prof.dr.sc.Mladen Radujković, doc. dr. sc. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/

Mladen Radujković.sc. Povećanje učinkovitosti 3. dr. Kontinuitet povećanja učinkovitosti prof.dr. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ . Kontinuitet postojanja 2. doc. sc. Opći ciljevi svakog sustava 1.

• Itd..dr.Prirodni.. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ .sc. prof. dr.Mladen Radujković.... Podjela sustava • Realnost – apstraktni ili realni • Određenost – deterministički ili stohastički • Složenost – jednostavni ili složeni • Stabilnost – stabilni... nestabilni ili kvazistabilni • Stanje – statički ili dinamički • Veze – otvoreni ili zatvoreni • Značajke . sc. tehnički.. doc. organizacijski.

Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ . STANJA I UPRAVLJANJA SUSTAVA TIJEKOM VREMENA • REGULACIJA – DJELOVANJE NA ULAZ I TRANSFORMACIJU ULAZA U IZLAZ RADI OSTVARENJA CILJEVA SUSTAVA prof.sc. doc. RAST SE POKORAVA OPĆEM ZAKONU PRIRODNOG RASTA • DIJELOVI (ELEMENTI) SUSTAVA . dr.ŽELJENO STANJE SUSTAVA • PROCES SUSTAVA .OZNAČAVA PROMJENE ULAZA. Teorija sustava • GLAVNE ODREDNICE TEORIJE SUSTAVA: • RAST ILI RAZVOJ SUSTAVA .SU U INTERAKCIJSKOJ POVEZANOSTI • CILJ FUNKCIONIRANJA SUSTAVA .SVAKI SUSTAV TEŽI RASTU.Mladen Radujković.dr. IZLAZA. sc.

• ENTROPIJA SUSTAVA . kretanje-razvoj • VJEROJATNOST SUSTAVA . sc. dr.DJELOVANJE NA VEZU ULAZ . prostor- vrijeme. Glavne odrednice .JEDNO STANJE SUSTAVA SE MOŽE OSTVARITI NA RAZLIČITE NAČINE prof.PARAMETAR DINAMIČKE RAVNOTEŽE SUSTAVA • NAČELO EKVIFINALITETA .sc... kvantiteta-kvaliteta. OZNAČAVA MJERU NESTABILNOSTI SUSTAVA.STALNO DJELUJE NA SUSTAV. doc. DINAMIKU ODREĐUJU ODNOSI: statika-dinamika.Mladen Radujković.IZLAZ SUSTAVA • DINAMIKA SUSTAVA .NEMA OPSTANKA SUSTAVA BEZ STALNOG KRETANJA.dr. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ . • UPRAVLJANJE SUSTAVOM .

dr. sc. Sustavni pristup – rješavanju problema • SUSTAV SE PROMATRA KAO DIO VEĆE CJELINE • DEFINIRAJU SE I PROUČAVAJU VEZE SA OKOLINOM • ELEMENTI SUSTAVA PROMATRAJU SE KROZ MEĐUSOBNO DJELOVANJE I U ODNOSU NA FUNKCIONIRANJE UKUPNOG SUSTAVA • USPJEŠNIJE FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TRAŽI SE PRESTRUKTUIRANJEM ELEMENATA SUSTAVA • PONAŠANJE SUSTAVA PRATI SE KROZ VRIJEME • MEĐUDJELOVANJE FUNKCIJE CILJA SUSTAVA I CILJEVA POJEDINIH ELEMENATA SUSTAVA prof.sc.Mladen Radujković. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ . doc.dr.

sc. Primjena teorije sustava • Teorija sustava ima univerzalne spoznaje primjenjive u svim aspektima ljudskog i prirodnog • Teorija sustava je važna za OG jer se može uspješno primjeniti kod razumijevanja.dr. dr.Mladen Radujković.sc. doc. organiziranja i upravljanja poslovanjem i sudionicima (vidi : moderna teorija organizacije) prof. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ .

sc.Mladen Radujković. doc.dr.u Hrvatskoj Skup dokumentacije Ljudski poduhvat ili U međunarodnoj praksi projekat znači jedino poduhvat.2 Što je projekat ? Projekat – jedna riječ za dva pojma . sc. 2. dok za tehničku dokumentaciju postoje drugi izrazi prof. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ . dr.

Mladen Radujković. sc.dr.sc. Što je projekat ? • SVAKI JEDNOKRATNI LJUDSKI PODUHVAT KOJI IMA JASNO ODREĐEN CILJ. A IZVODI SE PO FAZAMA UNUTAR ZADANOG VREMENA UZ TROŠENJE ILI KORIŠTENJE VELIKOG BROJA RAZLIČITIH I OGRANIČENO RASPOLOŽIVIH RESURSA prof. dr. doc. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ .

itd .Mladen Radujković..sc. doc..?????? prof.. • Građevinski projekat je .. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ .dr.... stohastički • Interni ili externi • . razvojni. dr.. kulturni...... • Deterministički. Podjele projekata • Fizički.. ekonomski... • Istraživački. sc.. apstraktni • Tehnički. primjenjeni.

doc. dr.dr. Sličnosti projekta i proizvodnje  ORGANIZACIJE + LJUDI + RAD = PROIZVODNJA ILI PROJEKAT 1. IZVODE IH LJUDI – znači postoje ciljevi 2. sc.uvijek organiziran rad (bolje ili lošije) prof.KONTROLA . OGRANIČENA RASOPLOŽIVOST RESURSA – uvijek postoje razna ograničenja pri izvršenju 3. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ . PROVODI SE POSTUPAK : PLAN - IZVRŠENJE .sc.Mladen Radujković.

Mladen Radujković.sc. KOJI VODI TIM FLEKSIBILNOG I PROMJENJIVOG SASTAVA . doc. Razlike projekta i proizvodnje • PROIZVODNJA JE NEPREKIDAN I REPETITIVAN PROCES. sc. dr. • DOK PROJEKAT PODRAZUMIJEVA PRIVREMEN ( ima jasno određen početak i kraj) I JEDNOKRATAN (nastali proizvod ili usluga je neponovljiv različit u nekom svojstvu od njima sličnih) PODUHVAT. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ .dr. prof.

. mjerilo uspjeha ! – Uz korist za uključene sudionike – . dokumentaciji. dr. doc.. prof. sc.dr.. standardima i propisima – Unutar planiranog vremena. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ .. – Unutar planiranog proračuna..sc. Novac nije jedino – Na zadovoljstvo naručitelja. Uspješan projekat • Za projekat se kaže da je uspješan ako zadovoljava slijedeće kriterije: – Rješenje problema radi kojega je pokrenut (ostvaren cilj projekta) – Izveden prema specifikacijama .Mladen Radujković.

.. Bitna svojstva projekata • CILJEVI (tehnički. aktivnosti.. prirodu.. novac. ključni.... propise. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ ...) • STRUKTURA (potprojekte.. jedinica) prof.) • OGRANIČENJA (u odnosu na: okruženje. dr.sc.. doc.. ili korištenja) • KRITERIJI USPJEHA (mjere ostvarenja ciljeva) • PROMJENE (promjene ideje tijekom vremena) • RIZICI (koji mijenjaju sve inpute i outpute projekta) • UPRAVLJANJE (posebna organiz.. interesni.) • SUDIONICI (neposredni. resurse.dr. ekonomski.. vremenski...Mladen Radujković.. vrijeme. ekologiju.. sc.... superprojekt) • NEPONOVLJIVOST (nikada nije sve isto) • FAZE (razvoj od ideje do izvršenja.

Bitna svojstva projekta • Određenje i poznavanje i bitnih svojstava je minimum da bi netko mogao razumiti projekat i/ili sudjelovati u njegovom planiranju i/ili izvođenju prof. sc.Mladen Radujković. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ . dr.sc.dr. doc.

.. sc. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ ....sc. Šta se od teorije sustva može primjenjivati kod projekata !? prof. dr...dr..Mladen Radujković. Primjena teorije sustava na proučavanje projekata • Projekat je .. Sustav ? • Da ili ne ? Cilj Sudionici Aktivnosti Pokušajte definirati . doc..

Mladen Radujković. prof.3. ORGANIZACIJA.dr. MONITORING I KONTROLA SVIH ASPEKATA PROJEKTA. VJEŠTINA I TEHNIKA NA PROJEKTNE AKTIVNOSTI RADI OSTVARENJA CILJEVA PROJEKTA (prema PMI). UNUTAR DOGOVORENOG VREMENA. sc.sc. dr. Upravljanje projektom UPRAVLJANJE PROJEKTOM JE PLANIRANJE. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ . UZ MOTIVACIJU SVIH UKLJUČENIH DA SE PROJEKTNI CILJEVI POSTIGNU NA SIGURAN NAČIN. 2. doc. TROŠKOVA I KRITERIJA IZVRŠENJA (prema IPMA) • UPRAVLJANJE PROJEKTOM JE PRIMJENA ZNANJA.

KVALITETOM. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ . VREMENOM.dr. TROŠKOVIMA. doc.Mladen Radujković.sc. ograničenja PROMJENA. Upravljanje projektom JE ODRŽAVANJE RAVNOTEŽE Ciljevi IZMEĐU Promjene. Upravljanje PROJEKTNIH rizici. sc. dr. TE RAZLIČITIM POTREBAMA I (Mladen Radujković) OČEKIVANJIMA SUDIONIKA U PROJEKTU prof. RIZIKA I OGRANIČENJA TIJEKOM VREMENA CILJEVI PROJEKTA ODREĐENI SU : SADRŽAJEM. CILJEVA .

doc. sc.sc. dr. dr. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja I / Predavanje 2/ . Mladen Radujković. Upravljanje projektom = upravljački podsustav u sustavu projekta Okolina projekta Projekat = Sustav Ciljani Ciljani Ukupni izlaz ulaz ulaz Upravljanje projektom ORGANIZACIJSKI SUSTAV DINAMIČKI SUSTAV SLOŽENI SUSTAV OTVORENI SUSTAV STOHASTIČKI SUSTAV prof.

sc. već dobra kompozicija svih sastavnica i sposobnost primjene toga = KOMPETENTNOST!!!!!!!! prof. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ . doc. dr.dr. sc.Mladen Radujković. Kompetencija iz Upravljanja projektom • VJEŠTINE ISKUSTVO ZNANJA UPRAVLJANJE KOMPETENTNOST PROJEKTIMA POSEBNE NAJBOLJE OSOBINE PRAKSE STANDARDI Nije važna idealnost u pojedinoj sastavnici.

Vremenski plan 4. Organizacijska struktura projekta (Uloge i odgovornosti u projektu) 3. dr.dr.Mladen Radujković. Ciljevi projekta i Sadržaj projekta 2. sc. Osnovni procesi u upravljanju projektom (pojednostavljeni pristup) • 10 osnovnih procesa opisuje minimalne zahtjeve koje treba provesti kod najjednostavnijeg upravljanja projektom. Komunikacija u projektu prof.sc. • Prvih pet koraka su važni tijekom pripremnih faza projekta: 1. doc. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ . Proračun projekta 5.

doc.dr. Analiza tekuće situacije i trendova 11. Planirani i stvarni troškovi izvršenja 9. Vremensko izvršenje 8. Upravljanje ograničenjima.sc. promjenama i rizicima • U sklopu pojedinih točaka predavanja objasniti će se ključne teorije i metode po pojedinim procesima prof.Mladen Radujković. dr. Vrijednost izvršenog posla 10. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ . sc. Osnovni procesi u upravljanju projektom (pojednostavljeni pristup) • Preostalih pet koraka se provode za vrijeme izvršnih faza projekta u sklopu praćenja i kontrole: 7.

dr. Iznimka je proizvodnja građ.. materijala. 2. • Građevinski projekat podrazumjeva sve aktivnosti definiranja i izvršenja. pa se poslovanje odvija kroz projekte. sc.Mladen Radujković.. doc..4.sc. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ . dr. Građevinski projekat • Građevinarstvo je izrazito projektno usmjerena djelatnost. poboljšanja ili promjena. ali tamo se također pojavljuju projekti kod pokretanja. prof. u svrhu izgradnje i predaje na korištenje građevine koja zadovoljava potrebe naručitelja.

dr. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ . • Cilj nekog projekta je npr. pri čemu će građevinari sebi postaviti cilj sagraditi most koji će to omogućiti na primjeren način. • Cilj građevinskog projekta je u funkciji riješenja nekog problema u ljudskoj zajednici ili poslovnom sustavu. povezati ljude sa dvije različite obale rijeke. Cilj građevinskog projekta • U praksi postoji hijerarhija ciljeva od makro do mikro razine. Most sam po sebi nije cilj. dr. ali si to neki od sudionika može postaviti kao jedan od vlastitih ciljeva prof. jer bez ljudi kojima treba ne znači ništa. • Cilj projekta ne može biti zaraditi novac.Mladen Radujković. doc. sc. Oni trebaju biti usklađeni ako su povezani ili kada se stvaraju poslovni odnosi.sc.

Mladen Radujković. sc. isporuke i usluge kojima po zadanim dijelovima i prema usvojenom planu nastaje konačni proizvod. dr.sc. doc. • To znači da su uključeni svi radovi.dr. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ . • Sadržaj projekta mora biti jasan. Sadržaj građevinskog projekta • U organizacijskom smislu sadržaj građevinskog projekta određen je sveukupnim karakteristikama i svojstvima građevine koja se isporučuje naručitelju. tako da se za ostvarenje ciljeva uključi sve potrebno. ali ništa više od toga • prof.

Izvršenje primopredaja prof. doc. dr.sc.dr. Savjetovanje. Savjetovanje primopredaja odlukaSavjetovanjeustupanje rad. Bitne točke i ključni sudionici Investitor– osoba u čije ime i za čiji račun se radi Projektant – fizička osoba koja priprema dokumentaciju Izvoditelj – pravna osoba koja izvodi radove Konzultant i nadzor – fizička osoba koja prati i kontrolira Lokalna i državna vlast – pravna osoba koja odobrava Dozvola za građenje Dozvola za uporabu Praćenje i kontrola odluka primopredaja odluka ustupanje rad.Mladen Radujković. kontrola primopredaja ustupanje rad. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ . sc.

DEFINIRANJE 3.sc. KONCIPIRANJE 2. KORIŠTENJE REKONSTR. doc. IZVRŠENJE IDEJA TEHNIČKA PRIPREMA ISTRAŽIVANJE DOKUMENTACIJA RADA STUDIJE IZVODLJ DOZVOLE POKRETANJE IDEJNA RJEŠENJA IZBOR IZVRŠENJA FINANCIRANJE IZVRŠITELJA IZVRŠENJE ODLUKA UGOVARANJE PRIMOPREDAJA NOVI ADAPTACIJE OBJEKAT 4.Mladen Radujković. Faze građevinskog projekta 1. ODRŽAVANJE RUŠENJE NOVI PROJEKAT prof. dr.dr. sc. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ .

.dr. materijali.. dr. doc. . Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ . Kriteriji ocjene uspjeha građevinskog projekta • KVALITET funkcija.Mladen Radujković. konstrukcija... sc. oblikovanje uklapanje u prostor.sc. • TROŠKOVI građenja održavanja • VRIJEME građenja vijek trajanja prof.

doc. Kriteriji za ocjenu uspjeha upravljanja građevinskog projektom • Na vrijeme • Unutar proračuna • Prema specifikacijama (dokumentaciji i propisima) • Na zadovoljstvo naručitelja i korisnika • Uz dobit sudionika (nije samo novac.dr. sc. dr. ) prof...sc. ali . Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ ..Mladen Radujković..

Mladen Radujković. sc. dr. Šta smo naučili ? • Sustav ? • Projekat ? • Građevinski projekat ? prof. doc.sc.dr. Mladen Vukomanović : Organizacija građenja/ Predavanje 2/ .