You are on page 1of 6

Strona | 1

Bielany Wrocawskie 06.01.2017

P R O T O K NR I /2017

Z Zebrania Wiejskiego

SOECTWO BIELANY WROCAWSKIE

Zebranie rozpoczo si w I terminie o godz. 17:30, jednak z powodu braku quorum Sotys
Wanda Gobiewska ogosia przerw do godz. 18:00.

Zebranie odbyo si w II terminie o godz. 18:00 i uczestniczyo w nim 91 mieszkacw. /


Lista obecnoci w zaczeniu/.

Pani Wanda Gobiewska Sotys Bielan powitaa przybyych Mieszkacw oraz


zaproszonych goci w osobach:

Imi i nazwisko Funkcja

1. Piotr Kope V-ce Wjt Gminy Kobierzyce


2. Elbieta Regulska Przewodniczca Rady Gminy
3. Artur Zawisza Radny Bielan Wrocawskich
4. Dariusz Matuszewski Radny Bielan Wrocawskich
5. Piotr Ligas Kierownik Referatu Drg, Transportu i Mienia
6. Marcin Szczurowski Dzielnicowy Bielan - Posterunek Policji w Kobierzycach

Po stwierdzeniu i zebranie jest prawomocne rozpocza od wyboru Protokulanta, zgaszajc


kandydatur Magorzaty Fidler. Kandydatura w wyniku gosowania zostaa przyjta
jednogonie.

Nastpnie dokonano wyboru Przewodniczcego Zebrania, ktrym zosta jednogonie


wybrany Janusz Lipowski - kandydat zaproponowany przez Pani Sotys.

Pan Przewodniczcy zapozna przybyych z porzdkiem zebrania, ktry zosta przyjty


jednogonie i wyglda nastpujco:

1. Powitanie Mieszkacw i zaproszonych Goci.


2. Zapoznanie z porzdkiem zebrania.
3. Sprawdzenie liczby przybyych w celu potwierdzenia wanoci zebrania.
4. Wybr Sekretarza i Przewodniczcego Zebrania.
5. Sprawozdanie z dziaalnoci Sotysa i Rady Soeckiej za 2016.
6. Raport nt. wykorzystania rodkw z Funduszu Soeckiego za 2016 rok.
7. Przedstawienie planu wydatkw na 2017 rok przyjte zadania
8. Informacja V-ce Wjta Gminy Kobierzyce pana Piotra Kopcia dotyczca wykonanych
i realizowanych na terenie wsi i gminy inwestycji.
9. Pytania, wnioski i dyskusja Mieszkacw.
10. Przyjcie protokou z zebrania Wiejskiego z dnia 05.09.2016 roku.

Protok nr I /2017 z Zebrania Wiejskiego, Soectwo Bielany Wrocawskie.


Strona | 2

Po zatwierdzeniu przez Mieszkacw porzdku obrad, Przewodniczcy zwrci si do Pani


Sotys o przedstawienie sprawozdania z dziaalnoci wraz z raportem z wykorzystania
rodkw z Funduszu Soeckiego za rok 2016. Odczytany dokument zosta poddany pod
gosowanie: za byo 85 osb, 0 przeciw , 6 osb wstrzymao si od gosu i wczony jako
zacznik do niniejszego protokou.

W tym momencie gos zabra Pan Adam Fedorowski, mieszkaniec lzy ktry zgosi
zastrzeenie co do braku informacji na temat jaka kwota na jakie zadanie zostaa
przekazana z budetu gminy, twierdzc, e wszyscy mieszkacy tworz wsplnot soeck i
maj prawo to wiedzie. Przewodniczcy Zebrania zakwestionowa jego wystpienie w tym
momencie, jako nieuprawnione ze wzgldu na to, e nie jest on mieszkacem Bielan.
Odbierajc mu gos, wskaza jednoczenie na moliwo zadawania pyta zgodnie z pkt 9
porzdku zebrania. Taki tryb nie zosta przyjty przez Pana Adama, ktry poinformowa, i
zgosi oficjaln skarg na sposb prowadzenia Zebrania przez Przewodniczcego.

Kolejnym punktem byo wystpienie Pana V-ce Wjta Piotra Kopcia i zapoznanie
przybyych z realizowanymi i planowanymi na terenie wsi i gminy inwestycjami dotyczcymi:

1. Rozwiza komunikacyjnych wpywajcych na poziom bezpieczestwa Mieszkacw


Bielan i popraw warunkw korzystania z infrastruktury drogowej m.in.
przeprojektowanie wiate na skrzyowaniu Wrocawska Kolejowa, z
zastosowaniem detektorw ruchu; przebudowa wza komunikacyjnego przy wjedzie
do Bielan, w okolicach Centrw Handlowych plan zakada docelowo wybudowanie
ronda. Prowadzone s rozmowy, deklarowana partycypacja gminy w kosztach w fazie
projektowania. Tymczasowo zaplanuje si przejcie, by zapewni wysiadajcym
bezpieczestwo. Uwzgldniajc trudn sytuacj Mieszkacw Arkalandii, rozpatruje
si wariant przeduenia ul. Polnej, a do Bkitnej, by odci ruch przez samo
osiedle. Sam wjazd od ul. Sosnowej zgodnie z postulatami zostanie pod koniec 2017
lub na pocztku 2018 uzupeniony o liczniki prdkoci oraz spowalniacze. Na
powysze zabezpieczone zostay rodki finansowe.
2. Budowy cieek rowerowych z wykorzystaniem drg polnych. Droga rowerowa
czca Bielany ze Slz zostanie przeniesiona na drug stron ulicy.
3. Przebudowy ulic Przestrzennej, Tczowej, Logistycznej tak by odciy ul.
Soneczn. Zostaa wyoniona firma, ktra wykona chodniki oraz ciek rowerow do
Czekoladowej, a do ostatniego przystanku rowerw miejskich.
4. Podjcia budowy nowego obiektu sportowo- rekreacyjnego / boiska, rolkostrada / w
Slzie
5. Ukoczenia wiosn 2017 placu zabaw przy ul. Cisowej.
6. Przebudowy cmentarza.
7. Naprawy urzdze na Skate Park-u.
8. Remontu szkoy, a wczeniej poprawy systemu wentylacji w sali gimnastycznej.
9. Wykonania by moe 2 drg docelowo.

W uzupenieniu przekazu pojawia si informacja o podjtych decyzjach ad


reaktywowania kolei podmiejskiej w ramach programu rewitalizacji, pozostajcego w
gestii Marszaka i pastwa. Oprcz tego Pan V-ce Wjt odnis si do problemu
parkujcych wzdu drogi w kierunku Firmy Amazon TIR-w bya stosowna interwencja
ze strony Gminy i odzew ze strony wadz Amazona w postaci zalece zmiany ich
parkowania.

Protok nr I /2017 z Zebrania Wiejskiego, Soectwo Bielany Wrocawskie.


Strona | 3

Prezentowane realizacje byy w wikszoci odpowiedzi na zgaszane w drodze


bezporednich kontaktw, drog e-mail oraz petycji Mieszkacw problemy.
Przewodniczcy Zebrania podzikowa wszystkim za zaangaowanie oraz wyczerpujc
informacj ze strony Pana V-ce Wjta, proszc o pytania.

W tej czci paday podpowiedzi Mieszkacw, co mona usprawni podejmujc


kolejne plany na rnych etapach realizacji podejmowanych inwestycji.

Pan Sobaski w odpowiedzi Pani Iwonie Goaj czy jest moliwo odkorkowania ul.
Sonecznej zaprezentowa pomys na jej przebudow tak, by zrobi inny dojazd do
Wrocawskiej.

V-ce Wjt Piotr Kope w odpowiedzi wskaza, i jest taka moliwo wykorzystujc drog
od Kudowy w kierunku ul. Logistycznej, ale wie si to z wykupem terenu od waciciela.

Ul. Handlowa / cieka rowerowa i ulica /, ale moe to zakca znowu ruch na ul. Kwiatowej

oraz pytania:

P. Rafa Stypecki Wsplnota Mieszkaniowa ul. Ogrodowa byy plany inwestycji przy
ul. Ogrodowej, nie zostay wykonane mimo dofinansowania dewelopera, czy bd
kontynuowane.

Odp. Piotr Ligas QUART ze rodkw niewygasajcych do 30 czerwca 2017 bdzie


zrobiony chodnik, po wybudowaniu nowego osiedla domkw przez dewelopera /on bdzie
budowa cz chodnika/.

P. Rafa Stypecki prosz o informowanie wsplnoty o decyzjach.

Radny Jarosaw Zawisza doda, i nie zawsze moliwe jest zrealizowanie czego w
zaplanowanym trybie ze wzgldu na protesty Mieszkacw np. Pl. Zabaw przy Cisowej.

P. Maciej Minor przekaza V-ce Wjtowi dokumentacj przypadku le wykonanej inwestycji


drogowej na ul. Widok, ktr kilkakrotnie monitowa u Pana Piotra Ligasa. Niestety nie
uzyska odpowiedzi kiedy co bdzie robione w sprawie niecki w drodze, gdzie zatrzymuje
si woda, uniemoliwiajc wyjcie Mieszkacom ze swoich posesji.

Odp. Piotr LIgas po zebraniu pojedziemy i zobaczymy to miejsce.

P. Pawe Kubicki wskazuje na brak docelowych nawierzchni na ulicach, w to miejsce s


nakadki bitumiczne.

Pan Piotr Ligas : nakadki bitumiczne chroni ulice przed zniszczeniem i umoliwiaj jazd.

V-ce Wjt: majc do wyboru kilka ulic docelowych czy nakadki w wikszych ilociach
wybrany zosta taki wariant. Dziki temu wiksza ilo Mieszkacw ma utwardzone
nawierzchnie ulic.

P. Anna Kusiak czy nie mona przeznaczy wikszych rodkw na zajcia w wietlicy dla
naszych dzieci. Porwnujc Kobierzyce i Bielany, u nas jest brak wielu ciekawych sekcji.

Protok nr I /2017 z Zebrania Wiejskiego, Soectwo Bielany Wrocawskie.


Strona | 4

V-ce Wjt cz pomieszcze w Orodku Wielofunkcyjnym przy ul. Przystankowej posza


na przedszkole i dlatego brak miejsca. Trzeba skierowa petycje na rce Pana Wjta lub
Dyrektora G C K i S.

P. Elbieta Regulska: Pan Dyrektor G C K i S jest otwarty na wspprac i zorganizuje


wicej zaj czy sekcji, jak bdzie zainteresowanie.

Pan Bukowski zgasza brak wody w okresach letnich

- coraz bardziej brudno jest w Bielanach

- brak soli na drodze, a piasku jest zbyt mao

Odp. V-ce Wjt w okresie zimy bdziemy sypa sol.

- sprztanie utrudnia ciga budowa nowych domw.

- woda dla hal jest dostarczana od strony autostrady, u nas jest za mae 0,
ponadto cz jest gboko zakopana, brak planw ponadto ludzie latem podlewaj ogrdki.

Powoana spka powoli naprawia i nadrabia zalegoci inwestycyjne zaniechane przez


EXPRIM. Planujemy wodocigi na lata.

P. Jacek Zgd -czy jest koncepcja przejazdu ul. Rekreacyjn Basen i cznik z
autostrady ?

Piotr Ligas chcemy stworzy jak najwiksz ilo drg dojazdowych, aby nie tworzy
korkw na jednej ulicy. Srodki zaplanowane w tym roku na ten cel to 100 000,- z.

P. K. Stpie dowietlenie ul. Bkitnej.

Piotr Ligas projekt jest, owietlenie bdzie zrobione i parkingi przy ATM . Zatrudnilimy
dodatkow ekip do sprztania Bielan, Wysokiej i Slzy.

P.Bartomiej Suchacki zgasza problem dostpnoci do Sali gimnastycznej w szkole.


Wielokrotna prona kierowana do P. Dyrektor Szkoy nie odnosi skutku.

Pani Elbieta Regulska wynajem Sali planuje si na pocztku wrzenia, ale postara si
porozmawia z Dyrektor Szkoy.

P. Micha opuszniak Czy jest szansa na chodniki przy ul. Dworcowej, ze wzgldu na
biegajce tam dzieci?

V-ce Wjt Dworcowa jest wan ulic, ale dopiero w nastpnym roku mona pomyle o
tym.

P. Tomasz Stelmach Ul. Dwa wiaty kierowcy jed chodnikami stanowic zagroenie
dla przechodniw.

V-ce Wjt zrobienie z ul. Dwa wiaty jednokierunkowej stanowi jakie rozwizanie,
wielokrotnie dyskutowane na zebraniach.

Protok nr I /2017 z Zebrania Wiejskiego, Soectwo Bielany Wrocawskie.


Strona | 5

P. Jarosaw Zawisza - musi by poparte petycj wszystkich Mieszkacw. Niech Wsplnoty


Mieszkaniowe dogadaj si, a gmina poprze projekt.

P. Agata Kaniewska Czy jest moliwo zainstalowania ekranw od strony autostrady?

V-ce Wjt Ley to po stronie generalnej dyrekcji drg i autostrad, ale do 2020 roku nie ma
tego w planach.

Pytanie z Sali: Problem poczty.

P. E. Regulska Inwestycje i decyzje ad wynagrodzenia dla listonoszy / zbyt niskie /


pozostaj w rkach Warszawy, niestety spotkanie z zarzdem i prby uzdrowienia sytuacji
jak do tej pory nie odnosz skutku.

P. K Stpie Jakie dziaania s podejmowane na rzecz bezpieczestwa mieszkacw w


zwizku z plag wama i kradziey na terenie Arkalandii ?

V-ce Wjt Gmina zrobia duo dla policji: zainwestowaa w budynek na komisariat, ktrego
powstanie w Kobierzycach daoby szans na zatrudnienie funkcjonariuszy w liczbie 30,
sfinansowaa zakup radiowozw oraz dodatkowe dyury dla policji.

P. Szczurowski Marcin Dzielnicowy - wiemy, e s wamania, za ktrych win ponosimy


czsto my sami np. otwarte okno, czy brak kontaktu z ssiadami. Jeeli patrol jest w terenie,
nie ma komu odebra telefonu. Trzeba dzwoni do Wrocawia.

P. Ireneusz Hoowacz w jakich godzinach pracuje posterunek, skoro w godz. 8-14 nikt nie
odbiera telefonu ?

Odp. Jeeli jest przesuchanie, lub wyjazd, nikt nie moe odebra.

Pan Janusz Lipowski: odczyta petycj z liczbami.

Pani E. Regulska na wniosek P. Sotys Pan Wjt wystosowa pismo do Komendanta


Miejskiego ( moje pismo ).

P. Maja Kisznak wamywacze wchodz do mieszka w chwili, gdy ludzie si krc.

P. Janusz Lipowski Czy walczycie rwnolegle o posterunek w Bielanach ?

V-ce Wjt przy 30 policjantach, wielu bdzie na patrolu w Bielanach.

P. Piotr Kopecki Co powiedzie onie ?

Po pytaniach, w ktrych przewaa problem braku poczucia bezpieczestwa mieszkacw,


ponownie gos zabra Pan Adam Fedorowski, ktry poruszy nastpujce sprawy:

- Brak owietlenia przy ul. Bkitnej

- Problem zamiecania parkingu na ul. Kolejowej, przy kontenerach, ktre zostay


przewiezione bez uzgodnienia sprzed szkoy, gdzie byo dla nich miejsce.

V-ce Wjt bdziemy interweniowa w tej sprawie.

Protok nr I /2017 z Zebrania Wiejskiego, Soectwo Bielany Wrocawskie.


Strona | 6

- Spraw przebudowy autostrady obwodnica wschodnia.

- niezgodnego z regulaminem prowadzenia zebrania przez Przewodniczcego, powoanie


si na stosowne punkty regulaminu, wg ktrych kady z czonkw wsplnoty soeckiej ma
prawo do zabrania gosu. Czas jednego wystpienia nie powinien przekracza 5 min. Mwi o
tym Rozdzia 4 Par. 31 pkt 4. Par 30, ktry umoliwia kademu uczestnikowi zebrania
zgaszanie inicjatyw uchwaodawczych, gos w dyskusji, zadawanie pyta, danie
utrwalenia w protokole wasnych wnioskw i wypowiedzi, zgaszanie kandydatur oraz
kandydowanie, gosowanie. W zwizku z uniemoliwieniem Panu Adamowi skorzystania z
powyszego, zostanie zoona oficjalna skarga.

Na tym zakoczono zadawanie pyta.

Przewodniczcy ogosi przejcie do kolejnego punktu porzdku zebrania:


przedstawienia zatwierdzonego we wrzeniu 2016 r. planu budetu na 2017. Po prezentacji,
jeden z Mieszkacw spyta, czy istnieje moliwo zmiany w przeznaczeniu rodkw,
uzyskujc odpowied, i zgodnie ze statutem mona tego dokona zwoujc kolejne zebranie
wiejskie i przegosowujc taki wniosek.

Na koniec Przewodniczcy odczyta Protok z zebrania z wrzenia 2016 r. z prob o


zatwierdzenie przez pozostaych na Sali zebranych Mieszkacw. Protok bez uwag zosta
przyjty przez wikszo osb na sali.

Na zakoczenie podzikowano za przybycie i aktywne uczestnictwo w zebraniu


zaproszonym gociom oraz wszystkim mieszkacom.

Na tym zebranie zakoczono.

P R O TO K O LAN T PRZEWODNICZCY
Z E B RAN IA

Magorzata Fidler Janusz Lipowski

ZACZNIKI:
1/ Lista obecnoci Mieszkacw
2/ Lista zaproszonych goci.
3/ Sprawozdanie z dziaalnoci Sotysa i Rady Soeckiej, w tym raport z wykorzystania
rodkw Funduszu
Soeckiego za 2016 rok.
4./ Plan wykorzystania rodkw Funduszu Soeckiego na rok 2017.

Protok nr I /2017 z Zebrania Wiejskiego, Soectwo Bielany Wrocawskie.