You are on page 1of 7

SPRAWOZDANIE Z DZIAALNOCI SOTYSA i RADY

SOECKIEJ
WSI BIELANY WROCAWSKIE ZA 2016 ROK.

Rok 2016 by drugim w kadencji nowo wybranego Sotysa i Rady


Soeckiej. Jako kluczowe zadania na ten rok Sotys wraz z Rad
Soeck uznay realizacj zada zwizanych z dbaoci o estetyk
wsi i bezpieczestwo jej mieszkacw. Przeznaczony na ten cel
oraz integracj Mieszkacw fundusz wynosi 61 406,38 z. Zosta on wykorzystany na realizacj
nastpujcych zada:
- Czterokrotnie nasadzalimy kwiaty w gazonach , w eksponowanych miejscach Bielan tj. przy ul.
Wrocawskiej,
- Od maja do listopada porzdkowane byy tereny zielone na terenie Arkalandii, przy poczcie,
parkingu przy ul. Kolejowej i skwerach wzdu ul. Wrocawskiej i Sonecznej. Zakres prac obejmowa
koszenie, obrbk drzewostanu i krzeww, obcinanie gazi, grabienie opadych lici. Dodatkowo
przeznaczylimy rodki z Funduszu Soeckiego na porzdkowanie parkingw, alejek i utwardzonych
powierzchni na tych samych ulicach.
- Uzupenione zostay awki: 1 na przystanku przy ul. Wrocawskiej i 1 przy poczcie. Pozostae,
usytuowane na wewntrznych uliczkach, zostay z udziaem modziey szkolnej pomalowane w
ramach wsplnej akcji spoecznej aweczka.
- W ramach poprawy bezpieczestwa Mieszkacw oraz mienia publicznego dokonano rozbudowy
instalacji monitoringu na Arkalandii.
- Dokonalimy zakupu wraz z montaem ledowej tablicy informacyjnej.
- W roku sprawozdawczym na wniosek mieszkacw dokonano przegldu i usprawnienia dziaania
hutawek na placu zabaw na terenie Arkalandii, wymieniono piasek oraz sprawdzono stan urzdze
na SKATE PARK-u.
- Zamontowane zostay spowalniacze na wszystkich wskazanych przez Mieszkacw ulicach tj.
Liliowa, Boczna i Agrestowa.
- Wykonano bezpieczne przejcie dla pieszych przy ul. Sonecznej. Przy pomocy gminy, w miejsce
uschnitych krzeww / Parking przy ul. Kolejowej/ i drzewek / ARKALANDIA/ dokonano nasadze
zastpczych.
Dodatkowo przy pomocy gminy, dosadzilimy w oparciu o wyoniona w przetargu firm
zewntrzn dodatkowe drzewka ograniczajce wjazd i niszczenie trawnika przez przejedajce auta
od strony ul. Jaminowej. W tym samym miejscu, w celu ochrony trawnikw zamontowane zostay te
supki z acuchami.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przyjlimy i przekazalimy do dalszego rozpoznania i realizacji


przez gmin 4 petycje Mieszkacw, dotyczce:
- przeksztacenia gruntw rolnych na ul. Sadowniczej.

str. 1
- obiadw w stowce szkolnej wymiany firmy cateringowej, ktra zostaa zrealizowana.
- braku spowalniaczy i chodnikw na ul. Agrestowej- spowalniacze wykonano
- problemw komunikacyjnych na terenie Bielan- w trakcie realizacji
Podjto interwencj ad.
- Parkowania, blokowania oraz zanieczyszczania parkingu przy ul. Wrocawskiej
- Organizowania spotka przez grupy modziey na terenie Arkalandii.
- Niepalcych si lamp na rnych ulicach: od Wrocawskiej do Arkalandii.
- Dostpnoci do boiska w szkole na Bielanach Pani Dyrektor szkoy udostpnia dostp do boiska,
- Dostpnoci do sali gimnastycznej w szkole na Bielanach Nie udao si.
- Uszkodzonych znakw na wysepce przy Wrocawskiej usterk usunito.
- Ruchomych pokryw na studzienkach i uszkodzonych kratek ciekowych - naprawiono.
- Uszkodzonych hutawek na Placu Zabaw Arkalandia dokonano przegldu i dokrcenia
poluzowanych elementw. .
Reakcja sub gminnych nastpowaa bezporednio po zgoszeniu wszelkich niedomaga.
Zorganizowalimy:
- 6 imprez integracyjnych dla mieszkacw: Opatek , Dzie Kobiet, Festiwal Kolorw, Piknik
Rodzinny, Andrzejki oraz imprez Sylwestrow. Uczestniczyo w nich ogem ok. 1200 mieszkacw
Bielan.
Kada z imprez wymagaa zaangaowania pracy wasnej Sotysa i Rady Soeckiej. Suma godzin
powiconych na pomoc w ich przygotowanie: to 6 imprez x 9 czonkw Rady Soeckiej x 10 h = 540
rbh. Wymiar czasu pracy Sotysa przy tej okazji wykracza poza limit, przypadajcy na czonka rady,
bo sprowadza si do wielu dodatkowych obowizkw, ktre trzeba przej na kilka tygodni przed
terminem imprez takich jak wybr ofert: przygotowanie programw, pozyskanie uczestnikw,
zaatwianie zezwole i porzdkowanie po imprezach.
Przy okazji naley uwzgldni czas powicany na udostpnianie naczy dla weselnikw,
pochodzcych z terenu gminy, ale nie bdcych Bielaczykami.. W roku 2016 czterokrotnie
korzystano z naczy soeckich. Wymiar czasu spdzonego w magazynie to 72 h.
Na zaproszenie uczestniczylimy:
- W Gminnych Doynkach, prezentujc wykonany przez Rad Soeck wieniec doynkowy.
- W organizowanych przez Stowarzyszenie Bielany Dla Ciebie: Akcji Lato oraz Pikniku Jesiennym
- W inauguracji roku szkolnego w Gminnym Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wysokiej
Ponadto w 2016 Pani Sotys braa udzia:
- w zakoczeniu roku szkolnego oraz uroczystociach jasekowych w GZS w Bielanach Wrocawskich
- w uroczystej inauguracji Zespou Przedszkolno obkowego i Szkolnego w Wysokiej
- uroczystoci wkopania kamienia wgielnego pod nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe w Bielanach
Wrocawskich.
- na spotkaniu powiconym problemowi bezpieczestwa w Bielanach Wr. na zaproszenie
Kobierzyckiego Koa Partii Nowoczesna.

str. 2
- w spotkaniu z udziaem Policji, V-ce Vjta, P. Przewodniczcej Rady Gminy ad tworzonej mapy
zagroe w Komendzie Policji Wrocaw Krzyki oraz w spotkaniu z Dzielnicowym Marcinem
Szczurowskim.
- na zaproszenie GCKiS w gminnej wigilii.
A take w:
- 4 sesjach Rady Gminy Kobierzyce.
- 2 spotkaniach i 1 wyjedzie integracyjno szkoleniowym sotysw organizowanym przez gmin
- Forum Sotysw w Ktach Wrocawskich zainicjowanym przez Starostwo Powiatowe.
- 3 odbiorach technicznych w zwizku z realizowanymi na terenie wsi inwestycjami drogowymi.
- 1 spotkaniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.
- Sotys wyda :
- 4 zezwolenia na wywz odpadw po budowlanych na gminne wysypisko.
- 1 rekomendacj dla Stowarzyszenia Bielany Dla Ciebie konkurs TESCO.
- Przyjte zostay:
- 2 skargi mieszkaca, zwizane z brakiem informacji o zmianach w budecie oraz rzekomym
wydaniem zgody na wywz odpadw na bielaski cmentarz. Odpowied zostaa skierowana do
zgaszajcego skarg, bezporednio na Zebraniu Wiejskim. Dla zainteresowanych pozostaje do
wgldu jako zacznik.
Zaoony plan wydatkw z Funduszu Soeckiego na 2016 rok, skorygowany poprzez
gosowanie na Zebraniu Wiejskim w dniu 05.09.2016 roku ujmuje zaczona do niniejszego
sprawozdania Informacja o realizacji zada w ramach Funduszu Soeckiego za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 roku zacznik nr 1.
Z zestawienia wynika, i z przeznaczonej na Fundusz Soecki na 2016 rok, kwoty 61 406,38
zotych, wykorzystano 61 303,48.
Na tym sprawozdanie zakoczono.

str. 3
str. 4
Kwota
przeznac Kwota
L. Opis
Nazwa zadania zona na wykorzyst
p. realizacj ana zadania
zadania

str. 5
Organizacja imprez i
integracja / pikniki,
majwki, koncerty i inne
imprezy kulturalno-
sportowe/. Wspieranie
inicjatyw integracyjnych
realizowanych na rzecz
mieszkacw soectwa
przez inne organizacje
dziaajce na naszym
1. terenie. 20 000,-
Remont i urzdzenie
2. placykw zabaw. 10 000,-
Zakup awek poprawa
walorw uytkowych,
estetycznych i wizerunku
3. wsi. 8 000,-
Interwencyjne prace na
terenach zielonych / prace
porzdkowe przed i po
4. imprezach/ 10 000,-
Nasadzenia drobne /
5. gazony, skwery / 6 000,-
Wykonanie tabliczek
informacyjnych,
promocyjnych, elementw
6. maej architektury. 3 000,-
Urzdzenie polanki spotka
z miejscem do grillowania i
organizacji plenerowych
imprez rodzinnych w
ramach poprawy
infrastruktury rekreacyjnej i
7. kulturalnej 13 070,07

RAZEM 70 070,07

str. 6
str. 7

Related Interests