You are on page 1of 16

CZYTAJ OBOWIZKOWO

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA od 2006 r.


Biece
i archiwalne
Kdzierzyn-Kole numery

Racibrz

Wodzisaw lski
Pene wydanie na: GazetaInformator.pl
DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XII | 22 lutego 2017 | Nr 4 (231) GazetaInformator.pl

PSZW SYLWETKI Rydutowska hada to tykajca bomba.


Jej rozbrojenie niesie ze sob ogromne
Jan Wincenty Hawel honorowym niebezpieczestwo. Czytaj wicej str. 5

obywatelem Pszowa
PSZW KONCERTY

KONCERT HAWELA
Prof. Jan Wincenty Hawel jest uznanym kompozytorem, dyrygentem DLA HAWELA
i pedagogiem. Nigdy jednak nie zapomnia o swoich korzeniach. lska Orkiestra Kame- koncert lskiej Orkiestry Ka-
ralna wystpia w Pszowie meralnej, pod batut jej twr-

Fot. Kamila Kowalska


KATARZYNA CZY z okazji nadania prof. Ja- cy i wieloletniego dyrygenta
nowi Wincentemu Hawe- prof. Hawela. Gocie zgro-
Ma 81 lat, skomponowa lowi tytuu Honorowego madzeni w pszowskiej bazylice
ponad 120 utworw, dwukrot- Obywatela Pszowa. wysuchali Serenady na orkie-
nie by rektorem Akademii Pochodzcy z Pszowa zna- str smyczkow C-dur op. 48
Muzycznej w Katowicach oraz komity dyrygent i kompozy- Piotra Czajkowskiego, Suity w
wieloletnim dyrygentem orkie- tor, prof. Jan Wincenty Hawel, dawnym stylu (Z czasw Hol-
stry, ktr zaoy 25 lat temu... otrzyma tytu Honorowego berga) Edwarda Griega oraz
A wszystko zaczo si w Pszo- Obywatela miasta Pszw. Z Suity w. Pawa Gustava Hol-
wie, ktry wanie obdarzy go tej okazji 19 lutego w Bazylice sta.
honorowym obywatelstwem. Narodzenia Najwitszej Ma-
Jan Wincenty Hawel od ryi Panny w Pszowie odby si KC
dziecistwa kocha muzyk.

Fot. Kamila Kowalska


Urodzi si 10 lipca 1936 r. w
rodzinie z grniczymi trady-
cjami. Mia kilka lat, gdy na-
uczy si gra na akordeonie,
pianinie i skrzypcach. Jako
dziewiciolatek skomponowa
swoje pierwsze mazurki, po-
lonezy i serenady. Pniej stu-
diowa w wczesnej Pastwo-
wej Wyszej Szkole Muzycznej
w Katowicach (dzi to Akade-
mia Muzyczna im. K. Szyma-
nowskiego), ktr ukoczy,
uzyskujc w latach 60. trzy
dyplomy: na wydziale peda-
gogicznym, z kompozycji i dy-
rygentury. Nie opuci jednak
swojej Alma Mater i zosta jej
wykadowc. W latach 1987-
1990 peni funkcj kierowni-
ka Katedry Kompozycji i Teorii
Muzyki, by kierownikiem Ze-
spou Badawczego, ktry zaj-
mowa si tematem muzyki na
lsku oraz przez 12 lat (1981-
1987 i 1990-1996) piastowa Najwaniejsze cechy profesora Jana Wincentego Hawela to autentyczno, szczero i
stanowisko rektora. Od 1987 r. pracowito. Wymagania kieruje przede wszystkim do siebie, ale te do studentw i mu-
jest profesorem dyrygentury i zykw. Prby z nim s niezwykle mozolne, trudne, bo i praca jest trudna. Ale za to efekt na
kompozycji. koncertach jest niebyway mwi prof. Mirosaw Jacek Baszczyk, dyrektor Filharmonii
Praca dydaktyczna nie lskiej, w lmie z okazji 80. urodzin Hawela. Na zdj. prof. Jan Wincenty Hawel podczas
przeszkodzia mu jednak w koncertu z okazji nadania tytuu Honorowy Obywatel Pszowa w bazylice.
rozwoju kompozytorskiej pa-
sji: Hawel ma na swoim kon- Kultury i Sztuki oraz Nagrod mii Muzycznej w Katowicach, skich, ZAiKS, Rady Artystycz-
cie ponad 150 utworw, w Wojewdzk, Nagrod Mia- dyrygowa te Wielk Orkiestr nej Polskiego Zwizku Chrw
tym psalmy, oratoria, utwory sta Katowice i Nagrod Karola Symfoniczn Polskiego Radia i i Orkiestr, a take wieloletnim lska Orkiestra Kameralna jest najmodszym z trzech
symfoniczne i instrumentalne, Miarki. Telewizji w Katowicach, a w konsultantem artystycznym, zespow artystycznych Filharmonii lskiej. W jej reper-
kwartety smyczkowe i pieni. Oprcz komponowania, 1981 r. zaoy lsk Orkiestr jurorem w konkursach kompo- tuarze znajduj si zarwno utwory wielkich klasykw
Jego twrczo bya wielokrot- przez kilkadziesit lat by rw- Kameraln, ktrej obecnie jest zytorskich i dyrygenckich oraz kameralistyki, jak i kompozycje rzadko grywane (G. Holst,
nie nagradzana w konkursach nie czynnym dyrygentem. szefem honorowym. podczas przegldw zespow A. Piazzolla, O. Respighi) oraz smyczkowe opracowania
kompozytorskich. Hawel otrzy- Przez ponad 25 lat dyrygowa Jest czonkiem zwyczajnym artystycznych. wirtuozowskich utworw kameralnych F. Schuberta, F.
ma te pi Nagrd Ministra Orkiestr Symfoniczn Akade- Zwizku Kompozytorw Pol- Mendelssohna, P. Czajkowskiego, D. Szostakowicza.

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne

Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16


tel. 32 440 89 88 533 399 344
softib.pl centrumkasskalnych.pl
2 Druga strona 22 lutego 2017, nr 4 (231) << GazetaInformator.pl
WODZISAW LSKI EKOLOGIA

Wodzisawska sortownia: kolejny odcinek dramatu


Wadze Wodzisawia l. podejmuj kolejn prb sprzeday sortowni mieci przy ul. Marklowickiej,
ktra miaa by jedn z najlepszych inwestycji ostatnich lat.
KATARZYNA CZY noci budetowych, sortow-

2 miliony 92 tysice zotych


nia miaa sta si te miejscem
pracy nawet dla kilkudziesi-
KOMENTARZ NA GORCO
dokadnie tyle wynosi kwota ciu osb. Jednak stosunkowo
netto, za ktr wadze Wodzi- szybko okazao si, e ambitne Anna Szweda-Pigua nistracyjne w sprawie zwrotu cach. Aktualnie, w skutek ta sprzeday kierowana jest
sawia l. chc sprzeda nie- plany samorzdowcw zosta- rzecznik Urzdu Miasta rodkw nansowych. dalszej analizy caoksztatu przede wszystkim do rm
ruchomo gruntow zabudo- y pokrzyowane przez wadze w Wodzisawiu l. Po przesaniu dokumen- materiau dowodowego prze- zajmujcych si usugami ko-
wan przy ul. Marklowickiej, centralne. W wyniku przeprowadzo- tw i zapoznaniu si z mate- duany jest termin zaatwie- munalnymi, szczeglnie w za-
czyli lini sortownicz, ktra nej kontroli na zakoczenie riaem dowodowym, zmianie nia sprawy. Obecny termin kresie zbierania i przetwarza-
zamiast sta si lokalnym El- Ustawa mieciowa sor- realizacji projektu pn. Kom- ulega cakowita kwota nie- to 13 marca 2017 r. Warto nia odpadw komunalnych.
dorado, przyprawia wodarzy o townia... do kosza pleksowa gospodarka odpa- prawidowoci. IZ RPO WSL podkreli jednak, i od kilku Informacja o planowanym
bl gowy. Czy w tym roku uda Wszystko zmienio si wraz dami na terenie Miasta Wo- zastosowaa bowiem dodat- miesicy termin zaatwienia przetargu jest prezentowa-
si im przeama impas w tej z nowelizacj ustawy o utrzy- dzisawia lskiego wraz z kowy mechanizm miarko- sprawy jest cyklicznie przesu- na w mediach lokalnych i na
sprawie i wreszcie pozby si maniu czystoci i porzdku w likwidacj dzikich wysypisk wania korekty polegajcy wany o kolejny miesic, trud- portalach zajmujcych si ob-
kopotu? gminach. Nowe przepisy, kt- etap 2: budowa linii sortowni- na uwzgldnieniu przy wyli- no zatem przewidzie kiedy rotem nieruchomociami.
re weszy w ycie 1 lipca 2013 czej odpadw komunalnych czeniu wydatkw kwaliko- sprawa ostatecznie si zako- Instalacje i urzdzenia li-
A miao by tak piknie... r. uniemoliwiy gminom za- zmieszanych, IZ RPO WSL wanych okresu od urucho- czy. nii sortowniczej znajdujce
Dziki tej inwestycji rzdzanie mechanicznymi stwierdzia naruszenie jedne- mienia linii sortowniczej. W 2015 roku odbyy si si na nieruchomoci s w do-
mniej mieci tra na wysypi- sortowniami odpadw. Z tego go z warunkw umowy wyni- Obecnie kwota przypadajca dwa przetargi oraz rokowania, brym stanie, aczkolwiek przed
sko. Znaczna cz odpadw powodu, po niecaych dwch kajcego z faktu zaprzestania do zwrotu to 492 387,33 z w trakcie ktrych potencjalny rozruchem mog wymaga
bdzie podlegaa recyklingo- latach od oddania jej do uyt- dziaalnoci produkcyjnej. wraz z odsetkami w wysoko- nabywca wycofa si z trans- przegldu i wykonania pew-
wi. Dla Miasta s to konkretne ku, wodzisawska linia przy W odpowiedzi na informacj ci okrelonej jak dla zalego- akcji na etapie podpisywania nych prac konserwacyjnych
oszczdnoci. Dodatkowo Su- ul. Marklowickiej staa si dla pokontroln, miasto podno- ci podatkowych, naliczonymi aktu notarialnego. W grud- szczeglnie urzdzenia me-
by Komunalne Miasta staj si wadz Wodzisawia po prostu sio argument siy wyszej w od dnia przekazania rodkw niu 2016 r. zostaa wszczta chaniczne. Termin przetar-
rm bardziej konkurencyjn, balastem. Nie do, e trzeba odniesieniu do zmiany przez do dnia zwrotu na rachunek nowa procedura sprzeday. gu bdzie wkrtce ogoszony
co w przyszoci, mam nadziej, byo przygotowa plan B i ustawodawc ustawy z dnia bankowy Wojewdztwa l- Na przeomie grudnia i stycz- prawdopodobnie bdzie to
bdzie miao odzwierciedlenie rozpocz mudne (jak si oka- 13.09.1996 r. o utrzymaniu skiego. nia wywieszony zosta wykaz przeom kwietnia i maja te-
w opatach - mwi prezydent zao) poszukiwanie nabywcy czystoci i porzdku w gmi- W grudniu nastpio ko- nieruchomoci przeznaczonej go roku. Na obecnym etapie
Mieczysaw Kieca w 2011 r., nieruchomoci, to w zwizku nach. Argument ten zosta lejne zapoznanie si z akta- do sprzeday zgodnie z prze- zadawane s pytania od rm
podczas uroczystego otwarcia z niedotrzymaniem tzw. okre- jednak odrzucony i zostao mi postpowania w Urzdzie pisami ustawy o gospodar- zainteresowanych nabyciem
linii sortowniczej. Inwestycja su trwaoci donansowanego wszczte postpowanie admi- Marszakowskim w Katowi- ce nieruchomociami. Ofer- nieruchomoci.
kosztowaa ponad 1 100 000 projektu, ktry wynosi 5 lat,
z, ale znaczna cz tej kwoty Urzd Marszakowski wystpi
pochodzia z Unii Europejskiej, o zwrot pozyskanych na budo- wie 600 tys. z. Wynikao to z rzeczniczka wodzisawskiego dowcy zostali niejako zmuszeni nowano wstpnie na kwiecie
ktra udzielia miastu dotacji w pienidzy. Prezydent Mie- faktu, e wodzisawska sortow- magistratu, obecny termin za- do sprzeday nieruchomoci. 2017 r. Przypomnijmy, e na
w wysokoci prawie 935,5 tys. czysaw Kieca prbowa tuma- nia funkcjonowaa przez 705 (z atwienia sprawy to 13 marca Kolejne przetargi nie przyniosy terenie nieruchomoci znajdu-
z. Dodatkowo dziki wspar- czy, e to nie z winy miasta nie 1827) dni. Wodarze miasta nie 2017 r., ale od kilku miesicy jednak oczekiwanych rezulta- je si budynek hali o pow. uyt-
ciu Wojewdzkiego Funduszu udao si kontynuowa projek- zamierzali si jednak podda termin ten jest cyklicznie prze- tw. Nawet jeli jaki inwestor kowej 664 m2, wiata z kanaem
Ochrony rodowiska i Gospo- tu, ale urzdnicy wojewdzcy i walczy o swoje racje przed suwany o kolejny miesic. zgasza zainteresowanie zaku- zsypowym, drogi dojazdowe,
darki Wodnej w Katowicach, nie dali si przekona. Szcz- sdem. Na razie nie wiadomo pem, to wycofywa si przed place i boksy, linia sortownicza
miasto otrzymao gwarancj ciem w nieszczciu by jed- jak i kiedy zakoczy si ta spra- Kup pan lini snalizowaniem transakcji. do odpadw wstpnie posegre-
umorzenia poyczki w wysoko- nak fakt, e nikt nie wymaga wa oraz jak sum ostatecznie Niezalenie jednak od po- Kolejne ogoszenie o sprzeday gowanych, linia sortownicza
ci 0,5 mln z. Oprcz korzyci od Kiecy zwrcenia caej otrzy- bdzie musiao zwrci mia- tyczek z Urzdem Marszakow- pojawio si pod koniec ubie- do odpadw zmieszanych oraz
dla rodowiska oraz oszczd- manej sumy, a jedynie pra- sto, poniewa, jak informuje skim, wodzisawscy samorz- gego roku, a przetarg zapla- wiata stalowa na belownice.

REGION POLITYKA

Platforma nie pozwoli zostawi Polski tym zbjom i bandytom z PiS-u


Przegralimy wybory, bo dalimy sobie wmwi, e Polska jest w ruinie, a to nieprawda z takim przesaniem ruszyli do ludu
posowie Platformy. W Raciborzu gocili Stanisaw Gawowski, Ewa Drozd i Janusz Cicho.

PAWE STRZELCZYK burzy i zostawia zgliszcza. Tak robili najlepiej i wielokrotnie

Spotkanie odbyo si w ro-


byo z trybunaem konstytucyj-
nym, obecnie jest z owiat, a w
zdarzao si im i ich formacji
popenia bdy. Tych jednak
KOMENTARZ NA GORCO
d, 15 lutego, w sali konferen- niedalekiej przyszoci bdzie z nie sposb unikn w natoku
cyjnej Zamku Piastowskiego. samorzdem lokalnym, kt- realizowanych zada. Nie mog Katarzyna Dutkiewicz Czy tego naleao spodziewa mentowa, nijak nie przystaj
Przegralimy wybory, bo da- ry PiS take chce zawaszczy. te one rzutowa na caoksztat radna powiatowa (PiS) si po politykach dowiad- do wypowiedzi na poziomie i
limy sobie wmwi, e Polska Platforma postanowia temu rzdw Platformy i przesania Wiele czasu musiao upy- czonych wieloletnim okresem nie powinny by formuowane
jest w ruinie, a nie bya roz- przeciwdziaa, std te nowa osigni, ktrymi partia ta po n, by politycy Platformy sprawowania peni wadzy..? w dyskusji publicznej. A jed-
pocz Stanisaw Gawowski, strategia i bardziej bezporedni omioletnich rzdach moe si Obywatelskiej zorientowa- Inna sprawa, e podkre- nak zostay sformuowane w
wedug ktrego haso to dosko- kontakt z wyborcami w terenie. pochwali. Taka narracja prze- li si, e spotkania z ludmi lanie roli wasnej formacji ja- Raciborzu, w obecnoci naj-
nale wpisuje si w program PiS, Gocie zgodnie i praktycznie wijaa si w trakcie caego spo- s nieodzownym elementem ko opozycji totalnej wzbudza waniejszych przedstawicieli
gdy za jaki obszar dziaalnoci za kadym razem, gdy zabie- tkania. Jeli chodzi o reform dziaalnoci publicznej, w tym moe niepokj, wszak ozna- naszej lokalnej wadzy samo-
partia ta (jako partia wojny) by rali gos podkrelali, i s tyl- owiaty, to zebranych intere- wykonywania mandatu posel- cza odejcie od dziaa mery- rzdowej. Osiem lat rzdzi-
si nie zabraa, tam wszystko ko ludmi, nie zawsze wszystko sowao, czy zbieranie podpisw skiego i senackiego. To pierw- torycznych i skupianie si na a Platforma Obywatelska. Po
szy wniosek jaki mona wy- protestowaniu dla protestowa- czym przegraa wybory. Jak
sun, analizujc przebieg nia. Wsuchujc si w relacje, wida z nieuleczalnym dotd
niespodziewanego spotkania wydaje si, e nawet sympa- nadmiarem prnoci i pychy,
Zesp redakcyjny Wydawca: Raciborskie Media parlamentarzystw Platformy tycy PO z naszego miasta, kt- ktre upiy reeksj, e ad-
Pawe Strzelczyk, Mateusz Herba 47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12 z mieszkacami powiatu ra- rzy uczestniczyli w spotkaniu na wadza nie jest dana na za-
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ciborskiego, ktre odbyo si dostrzegli t sabo, stawiajc wsze, e brak staego kontaktu
Redakcje: Skad: Agnieszka Subocz ISSN: 2080-3664
15 lutego tego roku na Zamku przy okazji zarzut wsppracy z ludmi jest jedn z waniej-
44-300 Wodzisaw l., ul. w. Jana 16 Dzia graki i reklamy: Piastowskim. Wniosek drugi z liderem KOD Mateuszem szych przyczyn politycznych
Druk: POLSKAPRESSE
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
Marzena Ruczaj: 533 362 362 Sp. z o. o. Sosnowiec to nieprzerwany potok krytyki, Kijowskim, ktry nie tak daw- poraek i e takiej energii i de-
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
Martyna Sitek: 533 377 855 Nakad: 10 000 egz.
protest i kontestacja, ktrych no nawoywa wprost do wypo- terminacji jak generuje opo-
47-200 Kdzierzyn-Kole
martyna.sitek@gazetainformator.pl dowiadczyli uczestnicy za- wiedzenia posuszestwa wa- zycja by by totaln, yczy
Marta Nabrdalik: 733 755 866 Wszystkie prawa autorskie do opracowa
ul. W. Planetorza 9/2
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl gracznych i reklam zastrzeone.
miast oczekiwanych konkre- dzy. Okrelenia typu zbj czy trzeba byoby nam wszystkim
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek tw, propozycji, argumentw. bandyta trudno w ogle ko- w merytorycznej pracy.
W S P P R A C A R E D A K C Y J N A

Pierwszy
pod wnioskiem o referendum podkrelali, e jedyne z czym w sprawie zaostrzenia przepi-
w sprawie jej wstrzymania ma PiS si liczy to sia. Jeli zoba- sw aborcyjnych. Nie wolno
sens, skoro zostao niewiele cz t si w postaci gosu z po- zostawia Polski tym zbjom
portal w regionie czasu. Ma sens brzmiaa
odpowied. Parlamentarzyci
wiatu to si ugn, tak jak byo
w przypadku protestu kobiet
nie przebiera w sowach Gaw-
owski.
GazetaInformator.pl >> 22 lutego 2017, nr 4 (231) Wiadomoci 3
WODZISAW LSKI PRACA WODZISAW LSKI AKCJE CHARYTATYWNE

WCK WKRTCE ZALNI


PENYM BLASKIEM
Nowy pokj nadziej na lepsze ycie?
Stowarzyszenie Pikne Anioy zaczyna swoj pomoc dzieciom tam, gdzie

Fot. facebook.com/MiastoWodzisawlski
zwykle wsparcie dla ubogich si koczy w czterech cianach ich rodzin-
nego domu.

Fot. UM Wodzisaw l.
katarzyna krentusz kolejny, e ludzie bardzo cht-
nie wspieraj tego typu akcje,
Zwykle, chcc pomaga musz tylko widzie konkretne
dzieciom z najuboszych ro- efekty swojego zaangaowania.
dzin, pamitamy o tym, by Fotorelacja z pierwszego re-
przekaza na ich rzecz pod- montu bya na bieco pokazy-
stawowe produkty takie, jak wana na moim profilu w porta-
ywno, ubrania, ksiki i za- lu spoecznociowym Facebook
bawki. Pomoc rzeczowa jest oraz profilu Stowarzyszenia, a
wana i potrzebna, ale czsto... w rozpropagowaniu akcji po-
niewystarczajca. eby dzieci z mogy mi rwnie lokalne me-
ubogich rodzin mogy przeczy- dia. Efekt ponad miesicznej
ta ksik, musz mie lamp- pracy by imponujcy dwie
k... eby odrobi lekcje, po- dziewczynki pakay z radoci,
W odnowionej sali WCK brakuje jeszcze tylko foteli, ale dyrekcja trzebuj biurka i krzesa... eby kiedy po raz pierwszy weszy do
orodka i wadze miasta ju zapraszaj na pierwszy koncert, mie motywacj do pracy nad swojego nowego pokoju, ktry
ktry zaplanowano na 20 marca. Wystpi Czesaw Mozil. sob, potrzebuj swojego kta niczym nie przypomina stare-
czystego, ciepego, wyremon- go, zagrzybionego pomieszcze-
Odnowiona sala wido- czenia od momentu oddania go towanego pokoju. Czonkowie nia, w ktrym do tej pory prze-
wiskowa czeka ju tylko do uytku czyli od 1965 r. stowarzyszenia Pikne Anioy byway. Ta chwila bya dla mnie
na fotele. Wyczekiwane W trakcie renowacji zlikwi- wierz, e pokj dziecicy moe momentem podjcia decyzji, e
otwarcie sezonu w Wodzi- dowano m.in. drewnian bo- sta si przysowiowym wia- chc nadal w ten sposb poma-
sawskim Centrum Kultu- azeri na cianach, stare kota- tekiem w tunelu. Nadziej dla ga innym dzieciom. Radoci
ry ju 20 marca. ry i siedziska, deski sceniczne i dziecka na to, e jego ycie mo- byo rwnie patrze, jak inte-
Kilka miesicy intensyw- przedni oson sceny. Oprcz e wyglda inaczej. Remont gruje si rodowisko, jak poma-
nych prac, wielkie oczekiwa- zmiany estetyki sali, zadbano tego jednego pomieszczenia gaj ssiedzi, lokalni przedsi-
nie na rezultaty, mnstwo do- rwnie o popraw jej funkcjo- w rodzinnym domu moe by biorcy, media. (...) Dziewczynki
mysw na temat tego, jak to nalnoci oraz akustyki, a take take przyczynkiem do wyjcia wreszcie mogy zaprosi do sie- Rodzina Koleczko z Wodzisawia l. w pokoju wyremontowa-
bdzie? I wreszcie nadszed zamontowano nowy ekran ki- z dziedzicznej biedy, a dla ro- bie koleanki i nie wstydzi si nym we wrzeniu ubiegego roku.
ten moment otwarcie wy- nowy oraz wymieniono owie- dzicw znaczc motywacj miejsca, w ktrym mieszkaj.
remontowanej sali widowisko- tlenie. do podjcia kolejnych, ju sa- W kocu miay swoje wasne cw nie pitnuj dzieci, maj- poprosi swoich znajomych o
wej Wodzisawskiego Centrum Pienidze przeznaczone na modzielnych zmian. biurko z wystarczajc iloci c na celu zwrcenie uwagi na zamian kwiatw na datki na
Kultury. Na razie wprawdzie remont sali i nowe fotele po- Stowarzyszenie Pikne wiata, swoje czyste ko, fakt, e dzieci i rodziny osadzo- rzecz remontw. Dziki temu,
tylko dla dziennikarzy, ale ju chodz z budetu miasta, na- Anioy pomaga rodzinom i swj kt inny od pozostaych nych, po umieszczeniu jednego nowoecy czy solenizanci,
wkrtce, bo 20 marca, kady tomiast zakup nowego ekranu dzieciom na terenie caego kra- pomieszcze w domu... z rodzicw w ZK, bardzo czsto swoj rado dziel z radoci
wodzisawianin bdzie mg by moliwy dziki dofinanso- ju. O dziaaniach tej niezwykej Zostaam wic czonkiem zostaj bez pomocy, bez rod- dzieci, dla ktrych z zebranych
osobicie sprawdzi efekt wy- waniu z Polskiego Instytutu organizacji na lsku, a szcze- Stowarzyszenia Pikne Anio- kw do ycia i s niesamowicie rodkw zakupujemy ko czy
konanych prac. A ich skala ro- Sztuki Filmowej. glnie w powiecie wodzi- y i w chwili obecnej zajmuj stygmatyzowane w swoim ro- biurko.
bi wraenie take ze wzgldu sawskim, specjalnie dla Ga- si remontami na terenie ca- dowisku. Chcemy, aby dzieci Tak naprawd, to czasem
na fakt, i jest to pierwszy tak zety Informator opowiedziaa ego lska. Oczywistym jest, osadzonych, w trakcie odwie- osoby, ktre znaj dziaalno
kompleksowy remont pomiesz- kc czonkini stowarzyszenia, Mo- e teren mojej gminy i powia- dzin, cho na moment poczuy Stowarzyszenia, same wymy-
nika Sobik. tu jest mi szczeglnie bliski i z si jak normalne dziecko, otrzy- laj wci nowe akcje, aby
REGION KOMUNIKACJA ogromn radoci wdruj po may prezent od w. Mikoaja, nam pomaga i wspiera nas.
Co spowodowao, e zaan- zaktkach tego regionu, aby posiedziay ojcu czy matce na Zdarzya si te np. sytuacja,
NOWE KURSY gaowaa si Pani w dziaa-
nia stowarzyszenia Pik-
dociera do najbardziej potrze-
bujcych dzieci. Rado z te-
kolanach. To niesamowicie
wzruszajce, kiedy widzimy,
kiedy to jedna ze szk wystawi-
a spektakl i zorganizowaa im-
PKS RACIBRZ ne Anioy?
Jestem pracownikiem
go typu dziaalnoci i umiech
obdarowanych dzieci jest wy-
jak osadzeni oczekuj przyby-
cia swoich pociech wraz z o-
prez biletowan, z ktrej do-
chd przeznaczono na remont
Gminnego Orodka Pomocy starczajc nagrod za podj- nami czy partnerkami. pokoju dwch sistr... Moli-
Wychodzc naprzeciw Kolejn zmian, wprowa- Spoecznej w Godowie. Zawsze ty trud. W Zakadzie Karnym w woci jest wic naprawd wiele.
oczekiwaniom pasaerw, dzon na prob pasaerw, uwaaam, e praca w tym za- Jastrzbiu-Zdroju osadzeni,
na tras powrciy autobu- jest dodatkowy, poranny kurs wodzie wymaga wsppracy z Ile dziecicych pokoi udao dziki materiaom budowla- Przedsibiorcy chtnie
sy z Wodzisawia do Cha- na linii nr 37, ktry suy ma organizacjami pozarzdowy- si wyremontowa w na- nym przekazanym przez nasze wspomagaj Wasze akcje?
upek. przede wszystkim uczniom ze mi, bo wtedy jestemy w sta- szym regionie? Stowarzyszenie, odremonto- Lokalni przedsibiorcy na-
Dziki porozumieniu za- Skrzyszowa, Podbucza i Tu- nie pomaga bardziej i lepiej?. Obecnie na terenie powiatu wali salk widze, gdzie spo- prawd zadziwiaj mnie swoj
wartemu pomidzy powiatem rzy l., dojedajcym na tzw. Miaam bardzo pozytywne do- wodzisawskiego wyremonto- tykaj si ze swoimi dziemi. serdecznoci i ogromn szczo-
wodzisawskim i raciborskim, lekcj zerow do szkoy. Od- wiadczenia zwizane z pro- walimy ponad 20 dziecicych (...) Obecnie salka jest koloro- droci w dawaniu materiaw
autobusy z Wodzisawia l. do jazd autobusu z przystanku jektem Szlachetna Paczka i pokoi, dwa cae mieszkania wa, dzieci maj kcik do zaba- czy w sponsorowaniu mebli
Chaupek, po kilku miesicach, przy ul. Powstacw lskich wci poszukiwaam (i nadal oraz jedn wietlic. Na terenie wy, jest sonecznie i przytulnie. przy kadym kolejnym remon-
znw wrciy na tras. Na linii w Skrzyszowie (strefa gospo- poszukuj) nowych moliwo- powiatu raciborskiego dwa Tylko kraty przypominaj nam cie. Jestemy im za to ogrom-
uruchomione zostay trzy pary darcza) zaplanowano na godz. ci pomagania swoim pod- pokoje dziecice i jedn du o tym, gdzie tak naprawd si nie wdziczni.
kursw, a wspfinansowa je 6:05. opiecznym. Pewnego dnia, wietlic. W naszej dziaalnoci znajdujemy... Z myl o nich, 23 marca w
bdzie gmina Krzyanowice. Kurs na linii nr 31S z Lu- przegldajc strony interneto- wspieraj nas Zakady Karne Co wane, praktycznie wodzisawskiej Leniczwce
Od 20 lutego przeduona bomi, Bukowa i Syryni przy- we, natrafiam na informacj w Jastrzbiu i Raciborzu oraz wszystkie zorganizowane przez odbdzie si impreza, podczas
zostaa linia nr 33, dotychczas spieszony zosta o 5 minut, o dziaalnoci Stowarzyszenia Zakad Poprawczy i Schroni- nasze Stowarzyszenie akcje ktrej chcemy podzikowa
koczc si w Odrze. Cz poniewa uczniowie skary- Pikne Anioy, ktre remon- sko dla Nieletnich w Racibo- swoim patronatem obejmuje przedsibiorcom z terenu l-
kursw rozpoczyna si i koczy li si, e w przypadku pogor- tuje pokoje dzieci z najubo- rzu. Obecnie to oni wykonuj Rzecznik Praw Dziecka. ska, ktrzy nas aktywnie wspie-
w Chaupkach. Z Wodzisawia szenia warunkw drogowych szych rodzin. Pomylaam, e wszystkie niezbdne prace bu- raj. Planowana jest take au-
l. do przygranicznej miejsco- problemem jest dotarcie do to fantastyczny pomys i, e dowlane. A w jaki sposb mona kcja charytatywna, z ktrej
woci dojecha mona kursa- szkoy na czas. Autobus odje- chc, aby takie pokoje powsta- wesprze Pikne Anioy? dochd w caoci przeznaczy-
mi o godz. 8:40, 15:10 i 16:10, a da zatem z pierwszego przy- way rwnie na terenie mojej Remonty dziecicych po- Na wiele sposobw!? :) my na remont kolejnych pokoi
z Chaupek do Wodzisawia o stanku w Lubomi przy ulicy gminy. Skontaktowaam si koi to nie jedyna dzia- Mona na przykad przekaza dziecicych i wietlic rodowi-
godz. 6:46, 9:26 i 17:01. Mickiewicza o godz. 6:45. wic ze Stowarzyszeniem i po- alno stowarzyszenia. materiay budowlane, zakupi skowych.
O przywrcenie pocze Ponadto, od 1 lutego uru- prosiam o wskazwki, w jaki Czym jeszcze si zajmuje- mebelki do remontowanych Do koca kwietnia trwa
zabiega wjt Krzyanowic, po- chomiona zostaa nowa linia sposb odremontowa pierw- cie? pokoi, mona przekaza para- okres rozlicze podatkowych.
niewa dla wielu mieszkacw, nr 39 z Wodzisawia lskie- szy z proponowanych pokoi. Oprcz remontw dzieci- pety, farby, owietlenie wa- 1% swojego podatku mona
ktrzy ucz si lub pracuj w go do Jastrzbia-Zdroju przez Wyzwaniem, ktre wzbudzio cych pokoi i wietlic organi- ciwie wszystko to, czym si przekaza rwnie na dziaal-
Wodzisawiu l., dojazd poci- Turz lsk (Mszaska), pocztkowo mj strach, bya zujemy rwnie rnego typu dana firma zajmuje a co moe no Stowarzyszenia Pikne
giem Kolei lskich by utrud- Krostoszowice i Skrzyszw. konieczno znalezienia spon- akcje, takie jak Anioy id do przyda si podczas kolejnych Anioy ( KRS0000459857).
niony ze wzgldu na znaczne Autobusy z Wodzisawia do sorw na wszystkie, potrzebne szkoy, czyli zbirka przybo- wykonywanych remontw. Taka pomoc nic nas nie kosz-
oddalenie dworca w Chaup- Jastrzbia jad o godz. 6:35, do remontu, materiay budow- rw szkolnych dla potrzebuj- Przekazujemy rwnie otrzy- tuje, a przekazane w ten spo-
kach od centrum miejscowo- 9:00, 11:35, 13:35 i 16:40, a lane oraz znalezienie firmy, cych dzieci; akcja Czysty Anio- mane rodki czystoci, roz- sb pienidze, zamiast do
ci. Koszt biletu jednorazowego z Jastrzbia do Wodzisawia ktra podejmie si nieodpat- ek zbirka na terenie szk prowadzamy przekazan nam wsplnego worka, mog tra-
z Chaupek do Wodzisawia l. - godz. 10:00, 12:30, 15:30 i nego wykonania prac budowla- (i nie tylko) niezbdnych rod- ywno, pociele, czapki. fi do najbardziej potrzebuj-
wynosi 5 z. Za bilet miesicz- 17:40. nych. Ku mojemu ogromnemu kw czystoci. W zakadach Czasem zdarza si, e r- cych rodzin wanie w naszym
ny szkolny uczniowie zapac zaskoczeniu, poszo naprawd karnych przeprowadzamy ak- nego rodzaju imprezy (luby, regionie.
90 z. kk gadko. Przekonaam si po raz cj mikoajkow Winy rodzi- rocznice) s dobr okazj, aby
4 Styl ycia 22 lutego 2017, nr 4 (231) << GazetaInformator.pl
WODZISAW LSKI SYLWETKI

Owek, papier i mio, czyli wiat Sylwii Somerlik


Jak wiele emocji mona przela na papier tylko z pomoc owka? To pytanie, a zarazem wyzwanie,
ktre towarzyszy rysowniczce.

Fot. Kamila Kowalska


Dla mnie owek i papier to wanie taki promie, moment kiedy czas zwalnia, ja chwytam Na wystawie w bibliotece w Godowie moemy zobaczy prace, ktre powstay w latach
gboki wdech. Rysunek to spltanie w cao wielu kresek, tych pocignitych celowo i tych 2006-2017. W sumie okoo 80 prac.
przypadkowych, rnych technik i zastosowanych narzdzi wwczas biay arkusz traci swoj
dosowno, obrazujc wdrwk ycia krelon grafitowymi ciekami. Na zdj. (w rodku) tania. Dlatego liryczne ludzkie pracy charakter. Zwykle jeli rencje od cikich gitarowych
Sylwia Somerlik z koleankami. oblicze stawiam na pierwszym ozdob rysunku jest barwa, brzmie przez lwie rytmy po
miejscu. Najwaniejsz czst- stanowi odcie konkretnego symfoniczne smyczki i subtel-
krystyna stanik Mogaby powiedzie co roku i w ten monotematycz- k s oczy, ktre stanowi g- koloru, np. zieleni, czerwie- ne, kojce ballady. Istot jest
wicej na ten temat? ny sposb trwam przy swo- bi malujcych si na twarzy ni. Wyjtek stanowi obecny jak niebywale instrumenta-
Sylwia Somerlik ma 26 lat i W dzisiejszym zudnym p- im wyborze. Zamiowanie za- przey. To wspaniae uczucie, projekt, gdzie dominuje obfi- rium i dwik oplata wntrze
mieszka w Wodzisawiu l. Od dzie za prac, pienidzmi, ch- wdziczam rodzicom, a przede kiedy posta z rysunku patrzy, ta kolorystka. To bardzo oso- pene treci, eksponujc kon-
ponad dziesiciu lat doskona- ci posiadania i nieustannym wszystkim Mamie, ktra jest kiedy odchodzc na bok dalej bisty twr, poczenie pasji, kretne wersy, to wanie spra-
li swoj pasj do rysunku. Jej brakiem czasu, zatracamy si. dla mnie nieocenionym auto- widz jej wzrok. mioci i skrupulatnych po- wia, e sowa maj dla mnie
prace mona obecnie zobaczy Caa ta machina pochania nas rytetem i wsparciem w ramach Prace, ktre ukazuj zwie- cigni. Jest nietypowy rw- unikatowy wymiar.
w Gminnej Bibliotece Publicz- bez reszty i tak naprawd sta- yciowych i artystycznych. rzta czy inne postaci s dla nie ze wzgldu na format, na
nej w Godowie. 9 lutego odby jemy si maym elementem w Dziki niej ksztatuj w sobie mnie rwnie wane. Zazwy- ktrym powstaje 60 x40cm Plany na przyszo
si wernisa jej pierwszej wy- ogromnej ukadance, jak jest cierpliwo i konsekwencj w czaj s to upominki dla bli- to jak do tej pory najwikszy zwizane z rysowaniem?
stawy rysunkw pt. Owek, nasze istnienie. Sami za traci- deniu do efektywnych rezul- skich, znajomych, ktrych ob- na jakim miaam okazj pra- Staram si nie wybiega
papier i mio. O wystawie, my poczucie wasnych wartoci tatw swojej pracy i mam wia- darowuj, zawsze z nadziej na cowa. To wizja tatuau dla na zbyt w przyszo, nie kie-
ale i pasji rysowania rozmawia- i czsto dziaamy wbrew sobie, domo, e niekonieczne jest umiech. mojego przyszego ma w runkowa swoich zamiarw w
my z Sylwi Somerlik. co niechybnie skutkuje obojt- obieranie celowej nauki pod skali 1:1. jednoznaczn stron, bo za-
noci wobec wiata i czowie- okiem profesorw, wystarczy Owek to Twoje ulubione zwyczaj przynosi to najmniej
Wystawa w Godowie to ka. Moe warto si na chwil kocha to, co si robi, a reszta narzdzie pracy. Dlaczego Projektujesz te tatuae spodziewany skutek. Plany
Twoja pierwsza wystawa. zatrzyma i uwiadomi sobie, przyjdzie ju sama. rysunek, a nie malarstwo i Ludzkie ciao to zupenie traktuj bardziej jako marze-
Z pewnoci jej przygoto- e tylko raz tutaj jestemy i tyl- pdzel? inne ptno ni paska karta nia, utrzymujc zdystanso-
wanie wizao si ze spo- ko raz mamy moliwo rzuci Prowadzisz obecnie Pra- By moe wynika to z mo- papieru. Odkd pamitam fa- wan determinacj. Rysunek
rym wysikiem Co moe- wiatem w cie egzystencji. cowni artystyczn... Skd jego nieco pedantycznego cha- scynowa mnie ten sposb wy- to oderwanie si na chwil
my zobaczy w bibliotece? Dla mnie owek i papier to taki pomys? rakteru, ktry dominuje w obu razu, ktry dobrze wykonany, od smtnej, szablonowej co-
Moliwo zorganizowa- wanie taki promie, moment Pracownia to przestrze, sferach, tak yciowej jak i za- dla mnie jest wymiarem sztu- dziennoci, mam nadziej,
nia wystawy w Godowie to kiedy czas zwalnia, ja chwy- gdzie w jednym miejscu ze- wodowej. Czysto i porzdek ki. Tatua to cz uzewntrz- e ycie pozwoli mi dalej na
dla mnie ogromne wyrnie- tam gboki wdech. Rysunek brane s wszystkie rysunki i miejsca pracy, to te ad myli. nienia chci wyraenia siebie, utrzymywanie tej wewntrz-
nie, ktre dodatkowo potgu- to spltanie w cao wielu kre- kolejne etapy pracy nad nimi. Zdarza mi si wysprzta cay swoich upodoba, wartoci i nej harmonii i szlifowanie
je fakt, e jest to moja pierwsza sek, tych pocignitych celowo Uszeregowane w albumach na dom czy biuro zanim rozpoczn wiadomoci. To element y- umiejtnoci.
ekspozycja prac dla wikszego i tych przypadkowych, rnych podstawie okresu powstania, projekt. To pozwala mi na wy- cia, z ktrym wiemy si do-
grona odbiorcw. Niesamowi- technik i zastosowanych narz- pokazuj jak rozwijaj si mo- ciszenie i cakowite skupienie browolnie. Zaprojektowaam Poza rysowaniem masz
te ukony nale si bibliotecz- dzi wwczas biay arkusz traci liwoci, technika, ale przede na wykonywanym zadaniu. Ca- kilka wzorw, ale szczeglny jakie inne pasje?
nej kadrze za zainteresowanie swoj dosowno, obrazujc wszystkim mentalno i spo- y asortyment do rysowania jest wymiar maj dla mnie te g- Krg moich zaintereso-
i inicjatyw. Niezmierna ra- wdrwk ycia krelon grafi- sb obrazowania emocji. Z per- posegregowany wedug rodza- boko spersonalizowane. Mam wa to mieszanka kilku sfer.
do wypenia myli, kiedy w towymi ciekami. spektywy ukazuje si wiksza ju, koloru, czstotliwoci uy- nadziej, e niebawem cao Kuchnia i gotowanie - uwiel-
natoku i nadmiarze rozmaitej dojrzao, ktra na rysunkach wania uoony w osobnych wspomnianej ju koncepcji biam smakiem sprawia
twrczoci, zostaa zauwao- Opowiedz prosz, jak za- emanuje uczuciem i stawia je pojemnikach. Dlatego wizja ujrzy wiato nie tylko w for- przyjemno zmysom. Pysz-
na wanie moja. Prezentacja cza si Twoja przygoda na pierwszym planie. brudnych kubeczkw po farbie, mie papierowej. na kolacja z wykorzystaniem
obejmuje przegld od 2006 do z rysowaniem? Kiedy za- pdzli, ubra zapewne wzbu- prostych skadnikw poda-
2017, w skad ktrych wchodzi cza rysowa? Jeste sa- Co najbardziej lubisz ry- dzaaby we mnie wewntrzny Twoim rysunkom towa- nych w ciekawej, zamanej
prywatny zbir, rysunki w for- moukiem, czy uczya si sowa? Ogldajc Twoje niepokj i niepewno do two- rzysz czsto sowa, np. konwencji przy lampce ulu-
macie A3 z motywem kobiety i gdzie rysunku? Czy moe rysunki, mona wysun rzenia. Ponadto malarstwo sa- y, aby kocha. Kocha, bionego wina to ukojenie po
cz w formie kopii, ktrych masz w rodzinie artystw? wniosek, e drugiego czo- mo z siebie niejako narzuca to, aby y. Wwczas rysu- zabieganym, zimowym tygo-
oryginay znalazy swoich wa- Jako dziecko wykazywa- wieka, ale s te zwierzta, wypeniajc tym samym cay nek staje si dla Ciebie dniu. Wiosenno-letnia aura
cicieli, w sumie okoo 80 prac. am zainteresowanie wobec anioy? obraz, a ja zdecydowanie wol czym wicej? i wszelka aktywno w tym
wszelkiej ekspresji przekazu, Czowiek to niesamowi- tworzy osobne elementy. My- Sowo zajmuje mocne sta- okresie uzupenia endorfiny
Napisaa na Facebooku, poczwszy od wierszykw, lau- cie inspirujca istota, jedyna, l, e zastosowanie ta nie od- nowisko w formowaniu za- i wzmaga ch do dziaania.
e rysunek to nie tyl- rek i mini wystpw na rodzin- bo mimo podobiestw ka- zwierciedlaoby peni rysunku. chowa, pogldw, wyga- Moliwo wyrwania si z
ko par czarnych kresek nych spotkaniach, po udzia w dy z nas jest inny, ma w sobie A poza tym, przecie mio nie szaniu idei, daje ogromne czterech cian to niesamowity
na biaym tle, to przede konkursach literacko-plastycz- ten jeden dyskretny drobiazg, wybiera... moliwoci opiniotwrcze. U motor napdowy. Fascynuje
wszystkim przelewanie na nych, kkach teatralnych, a w ktry stanowi o jego wyjtko- mnie sowo to rodzaj deklara- mnie te rkodzieo, wszystko
czyst kart pasji tworze- pniejszych latach redagowa- woci. Emocje, uczucia, do- Czasem w Twoich pra- cji, wyznania, proby o akcep- co mona wykona za pomoc
nia, emocji i uczu, to za- nie i oprawa szkolnej gazetki i wiadczenia to one uwydatnia- cach pojawiaj si te ko- tacj np. Kochaj mnie mimo nici, igie, drucikw, papieru i
chwyt nad moliwociami kroniki. Pojawiay si te prby j nasz swoisto, a ich kanw lory, ale rzadko si na nie wszystko. Spor rol w ca- przedmiotw codziennych,
jakie daje zaklty w drew- poetyckie sukcesywnie groma- jest twarz. To na niej w jednym decydujesz? ym procesie powstawania ktre mona przeobrazi w
nie grafit, to rwnie kom- dzone w szufladzie. Ostatecz- momencie spotyka si rado Kolor pozwala skoni od- pracy i pojawiania si na niej niezwykle, niczym nieprzy-
fort odizolowania si od nie twrczego ducha oddaam i smutek, gniew i zy, to odpo- biorc do zwrcenia uwagi na sw odgrywa muzyka. Mam woujce ich pierwotne zasto-
miakiej codziennoci. w ramiona rysunku w 2006 wied na czsto niezadane py- konkretny element i nada bardzo rozbudowane prefe- sowanie formy.
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 4/2017 GazetaInformator.pl 22 lutego 2017 nr 4 (231)
REGION GOSPODARKA

Prezydent Wodzisawia o walce ze smogiem i inwestycjami


Samorzdy niewiele mogyby zrobi dla rozwoju
przedsibiorczoci bez takich partnerw jak przedsibiorcy.

Fot. Ireneusz Burek


ireneusz burek Przestrzennego, ktry pierwszy ktem edukacji przyszych ab-
raz w historii obejmuje 100% solwentw. Obecnie dziaa ju
To co jest najwaniejsz powierzchni. kilka inicjatyw, za po stronie
informacj dla rozwoju miasta Na pytanie o walk ze smo- starostwa powoano komrk,
Wodzisaw, to fakt, i udao si giem Mieczysaw Kieca poin- ktrej dziaania koordynuje Le-
po wielu latach, uzyska po- formowa m.in. e problem szek Bizo.
zytywn decyzj Ministerswa dotyczy caego subregionu, a Bardzo istotnym proble-
Rozwoju (29.12.2016) o w- nie tylko Wodzisawia l. jak mem jest to dla wielu przedsi-
czeniu pierwszych wodzisaw- naganiaj czsto media. borcw, abymy mieli dobrze
skich terenw do Specjalnej Wedug raportu WHO o przygotowanego absolwenta
Katowickiej Strefy Ekonomicz- najbardziej zanieczyszczonych do stanowiska pracy argu-
nej. Jak wanym instrumen- miastach wiata 33 z 50 naj- mentowa prezez IGW.
tem jest strefa dla przedsi- bardziej zanieczyszczonych Na obecny niedobr pra-
biorcw nie bd w tym gronie miast UE ley w Polsce. W cownikw, zwaszcza z kwali-
przekonywa powiedzia do czowce znalazy si ywiec fikacjami zawodowymi, trze-
przedsibiorcw M. Kieca pod- (miejsce 1.), Pszczyna (m.2.) ba odpowiedzie dziaaniem.
czas cyklicznego niadania biz- Rybnik (m.4.), Wodzisaw - Podejmujemy inicjatywy,
nesowego Izby Gospodarczej w lski (m.5.). W Wodzisawiu aby modzie bya dobrze
Wodzisawiu. Obecnie inwesty- dziaaj dwa programy dopat przygotwana i chciaa zosta
cj w strefie zainteresowanych do wymiany kotw. Najwik- tu na miejscu, pracujc w lo-
jest piciu przedsibiorcw. sza dotacja jest do kotw ga- kalnych firmach. Wsplnie z
Prezydent wspomnia te zowych oraz do podczenia do miastem opracowalimy pro-
o inwestycjach drogowych, ja- sieci tzw. ciepa niskiego (cie- gram nauki kreatywnoci oraz
kie bd realizowane w 2017 pownicze). zajcia z nauki szachw od
roku; czeka nas przebudowa Na zakoczenie spotka- pierwszych klas w szkoach pod-
ul. Matuszczyka oraz czcio- nia prezes izby Krzysztof Dy- stawowych dodaje prezes izby.
wo Radliskiej i Kokoszyckiej. biec przypomnia o tym, e od Kilku lokalnych przedsibior-
Nastpia te dla Wodzisawia dwch lat konsekwentnie pro- cw wspiera take wybrane Na cyklicznym niadanu biznesowym Izby Gospodarczej, ktre odbyo si w restauracji
historyczna chwila, bowiem 23 wadzone s dziaania wraz ze klasy w szkoach zawodowych Jordan w Czyowicach, prezydent Mieczysaw Kieca przekaza przedsibiorcom
stycznia wojewoda zatwierdzi starostwem w zakresie eduko- lub rednich, aby poznaway najnowsze informacje o inwestycjach oraz wczeniu Wodzisawia Slskiego do Specjalnej
nowy Plan Zagospodarowania wania modego pokolenia pod realia lokalnego rynku pracy. Katowickiej Strefy Ekonomicznej.

PRZEDSIBIORCO ZAREJESTRUJ SI W SYSTEMIE

PLUSY dlaBIZNESU OPIS PROJEKTU W KILKU ZDANIACH:

Platforma Informacyjna PLUSYdlaBIZNESU powstaa w celu wspierania lokalnych


PROSTA REJESTRACJA W TRZECH KROKACH: przedsibiorcw oraz dziaa na rzecz rozwoju biznesu w regionie. Jest narz-
rejestracja dziem zapewniajcym przepyw informacji pomidzy uytkownikami, miejscem
weryfikacja (dla ochrony lokalnego rynku) publikacji wiadomoci gospodarczych a take prezentacji i promocji lokalnych
utwrz i zarzdzaj wpisem swojej firmy firm.
Uytkownikiem systemu moe zosta kady przedsibiorca,
NASI DORADCY CHTNIE POMOG:
zadzwo: tel. 533 399 344, 502 21 31 22
IE! ktry prowadzi dziaalno gospodarcz na lokalnym rynku.

wylij maila: kontakt@plusydlabiznesu.pl


TN
A GWNE CECHY BRANOWEGO KATALOGU FIRM

ZP atrakcyjna prezentacja wpisu firmy (logotyp, zdjcia, mapa lokalizacji)

BE
system ogosze firm do samodzielnego zarzdzania
branowe artykuy wizerunkowe powizane z firmami
nowoczesna wyszukiwarka (po brany, sowach kluczowych, adresie, nazwie firmy)

KORZYCI Z REJESTRACJI W SYSTEMIE:


bezpatna rejestracja
bezpatny wpis do Branowego Katalogu Firm
newsletter z wyselekcjonowanymi treciami gospodarczymi
promocja firmy w internecie oraz wrd innych uytkownikw
dostp do wielu opcji dla statusu Partner Biznesowy
publikowanie wasnych ogosze powizanych z wpisem uytkownika

REJESTRACJA W SYSTEMIE:

Zrzut ekranu serwisu plusydlabiznesu.pl

*) Niniejsze ogoszenie nie ma znamion ofert w rozumieniu przepisw handlowych. O szczegy zapytaj administratora lub doradcw.
Administratorem systemu jest SOFT-IB, dziaajca w oparciu o wdroon polityk bezpieczestwa informacji zgodnie z zaoeniami GIODO.
2 PLUSY dlaBIZNESU 22 lutego 2017, nr 4 (231) << GazetaInformator.pl

Pion fiskalny Niezbdnik przedsibiorcy


ledzimy zmiany
Kasy i drukarki fiskalne Za dwa tygodnie mija termin
kasy przenone, mobilne obowizkowego przesania ministerstwu
elektronicznych raportw VAT
kasy systemowe, sieci kasowe
27 lutego upywa termin przesyania skusowi przez mae i rednie
drukarki fiskalne, niefiskalne rmy ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

materiay eksploatacyjne, rolki do kas

Fot. PIXABAY
Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale Dotychczas obowizkiem Zastpi do dotychczasowy jawi si wiele komplikacji

patnicze
ib.pl
tym byo objtych tylko 5 tys. sposb wysyania dokumen- w zakresie przesyu danych
Wszystkie atuty w rku! najwikszych spek, tym ra- tw w wielu rnych forma- z powodu duej iloci rm,
zem swoje dane ujawni 134 tach. ktre wysya bd JPK na
tys. rm. Od 1 stycznia 2017 roku ostatni moment. Nie ustaj
6 20 03 Jednolity Plik Kontrolny nowe przepisy objy due te dywagacje jak rozwiza
ma za zadanie uszczelni sys- spki (zatrudniajce ponad problemy z interpretacj no-
67 47, 697 212 351
tem podatkowy, walk z szar 250 pracownikw lub wyko- wych przepisw. Na przykad
raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl
stref, a jednoczenie uatwi nujce ponad 50 milionw budz wtpliwoci zapisy jak
przedsibiorcom komunika- euro rocznego obrotu). Obec- wykaza sprzeda z kas -
cj z organami podatkowymi. nie obowizek JPK obejmie skalnych, do ktrych wysta-
Zmiany w ordynacji podatko- take sektor MP czyli rmy, wia si faktury VAT w p-
wej, przewidujcej wprowa- ktre zatrudniaj powyej 10 niejszym okresie. Niezalenie
dzenie JPK wdraane s od osb i wykazuj roczny obrt od wszystkiego warto nie od-
wrzenia 2015 r. powyej 2 mln euro rocznie. wleka obowizkowego za-
ib.pl Dziki wprowadzeniu Szacuje si, e jest to okoo dania do dnia 27 lutego, gdy
przesyu danych urzdy skar- 134 tys. rm w Polsce. ustawodawca przewidzia so-
bowe otrzymuj w atwym do ne kary za spnienie (do 2,8
przetworzenia formacie elek- Mog pojawi si tys. z).
Oprogramowanie dla firm tronicznym komplet infor-
macji ksigowych dotycz-
problemy techniczne
Eksperci digitalizacji - IRENEUSZ BUREK
cych rozlicze podatku VAT. skalnej donosz, e moe po- WACICIEL SOFT-IB
oprogramowanie magazynowe
Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy
oprogramowanie gastronomiczne opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

aktualizacje, opieka serwisowa ZA T R U DNI MY


bezpieczestwo danych, backupy na stanowisku: Serwisant sprztu komputerowego

szkolenia i wdroenia Opis: praca w rmie informatycznej o 20-letnim dowiadczeniu i ugruntowanej


pozycji na rynku, w ktrej kluczowym zagadnieniem jest obsuga klientw biz-
nesowych oraz indywidualnych.
Praca w bardzo ciekawej brany informatycznej dajca moliwoci rozwoju
w szerokim zakresie, m.in.:
diagnozowanie i naprawa sprztu komputerowego
oprogramowanie biurowe i systemowe instalacja i opieka
obsuga informatyczna rm
instalacje sieciowe
integracja systemw IT
instalacja oraz serwis urzdze skalnych
Wymagania:
minimum rednie wyksztacenie techniczne
KUPUJC rozeznannie w brany IT
dowiadczenie w diagnozowaniu i naprawie sprztu komputerowego

KAS FISKALN prawo jazdy kat. B


Rekrutacja: CV naley wysa na adres biuro@softib.pl (warunek niezbdny
PAKIET REKL AMY w procesie rekrutacji)

GRATIS! Firma SOFT-IB zastrzega sobie prawo do nie odpwiadania na wszystkie aplikacje.

*)
D o 60% wartoci Wicej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27
Oddziay:
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
ib.pl Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)
O szczegy promocji pytaj handlowcw. softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 22 lutego 2017, nr 4 (231) PLUSY dlaBIZNESU 3

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl P R O M O C JA
platforma PLUSYdlaBIZNESU A R T
S T R O N A N A S T
Agencja reklamowa je:
Promocja obejmu
reklama zewntrzna wykonanie wizytw
kowej
strony internetowej
poligrafia domena
kreacja wizerunku hosting
domenie
e-mail we wasnej
marketing internetowy
...Z A JEDYNE
400 Z NETTO! *)

*)
promocja trwa do 31 marca 2017 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

R E K L A M A
4 PLUSY dlaBIZNESU 22 lutego 2017, nr 4 (231) << GazetaInformator.pl
CIESZYN JUBILEUSZE

12. urodziny Zamku Cieszyn: Dizajn i ekonomia


Zamek w Cieszynie zaprasza na trzy dni pene spotka, warsztatw, wernisay, spacerw, wycieczek
i gorcych dyskusji na temat ekonomii.

W dniach od 24 do 26 lutego z okazji swoich 12. urodzin Zamek w Cieszynie zaprasza na trzydniow imprez Dizajn i ekonomia.
Uczestnicy wydarzenia porozmawiaj o tym, jak zarzdza firm, organizacj, projektem, a zwaszcza wasnym yciem. Orga-
nizatorzy planuj rwnie ostatkow imprez z niespodziankami.

PITEK, 24.02.2017 Rozwoju Przedsibiorczoci Spoecznej By Razem, 14:30-15:30 EKONOMIA I RWNOWAGA, czyli well-
10:00-13:00 EKONOMIA I ZMIANA, czyli przedefinio- ul. Waowa 4, Cieszyn being by design Kathryn Best/budynek B, sala wy-
wanie biznesu Zuzanna Skalska/budynek A Oran- 10:00-12:00 Warsztaty: kulinarny Kuchnia lska po stawowa
eria, sala konferencyjna liftingu lub stolarski Love sklejkowe 15:30 AGD Zlin wernisa wystawy/budynek B, an-
17:00 Zamkowa inwentura Ewa Gobiowska/bu- 11:00-12:30 Przedsibiorczo spoeczna w prak- tresola
dynek B, sala wystawowa tyce panel dyskusyjny Laura Andrukiewicz, Jakub 16:00 Graduation Projects 2016 wernisa wysta-
17:30-19:30 EKONOMIA I WARTOCI, czyli jak do- Jurczyk, Klaudia Kasprzak (zgoszenie na warsztaty: wy/budynek A Oraneria, sala wystawowa
brze gospodarowa tym, co mamy? Maja Ganszy- biuro@welldone.co, tel. 501 771 619 (wicej w zakad- 17:00-20:00 Awangardowy Cieszyn, czyli spacer po
niec, Przemysaw Powalacz, Zuzanna Skalska, Dawid ce warsztaty) miecie widzianym oczami Jerzego Kronholda, Tade-
Sokoowski, Micha Stefanowski, moderuje: Wojciech 11:00-12:00 EKONOMIA I ROZWJ, czyli co projektant usza Sawka i Joanny Wowrzeczki
awniczak, rysuje: Studio Ilustratorsko-Projektowe powinien wiedzie/budynek A Oraneria, sala kon- 17:30-20:30 Smakowanie ycia, czyli pochwaa po-
Dinksy/budynek B, sala wystawowa ferencyjna wolnoci warsztaty slow life Ilona Opaszowska/
19:30 Czowiek Dystrybucja Zasobw II wernisa 12:00-13:30 EKONOMIA I NIEZALENO model ka- budynek A Oraneria, sala konferencyjna (udzia: 30
wystawy/budynek B, Basteja riery, a moe sposb na ycie? Mateusz Bzwka, An- z)*
20:00-2:00 Ostatki! imprez rozkrcaj Silesian ne Fischer, Anna Mareov, Agata Matlak-Lutyk, Ur-
szula Szwed, moderuje: Andrzej miaek/budynek B, NIEDZIELA, 26.02.2017
Dixie Band oraz wyjtkowi DJ-e, poza tym przestrze
do rozmw, co na zb/Browar Zamkowy Cieszyn sala wystawowa 7:00-17:00 Wycieczka do Zlina miasta modernizmu
Dla spragnionych dodatkowych wrae nocne zwie- 12:20-15:00 ROZWOJU CIG DALSZY, czyli oko w oko i Baty (udzia: 40 z + 150 k)*
dzanie browaru (udzia: 20 z)* z ekspertem warsztaty i konsultacje: Ryszard Bal- 11:00-14:00 Wyprzeda warsztaty rodzinne
cerkiewicz, Mateusz Maik, Magdalena Miernik, Agata Magdalena Kreis i Natalia Romaszkan (3D czyli Dizajn
SOBOTA, 25.02.2017 Szydowska, Aleksandra Wicka/budynek A Orane- Dla Dzieci)/budynek B, sala konferencyjna
10:00-12:30 EKONOMIA I WSPDZIELENIE, czy- ria 15:00-17:00 Joga dla kadego Aleksander Wojtasik
li przedsibiorczo spoeczna w praktyce Fundacja 13:30-14:30 Lunch/budynek B, sala konferencyjna (Mandala Studio)/budynek B, sala wystawowa.

Wstp na wydarzenia oznaczone * jest patny. Na pozostae wstp wolny. Na wszystkie organizowane wydarzenia
obowizuj jednak zapisy. Aplikacja rejestracyjna na stronie internetowej zamku: www.zamekcieszyn.pl
R E K L A M A

wizytwki
ulotki >>>
32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl
GazetaInformator.pl >> 22 lutego 2017, nr 4 (231) PLUSY dlaBIZNESU 5
GORZYCE INWESTYCJE
wizytwki 32 414 90 30 Dzia graki i reklamy:

Pierwsi inwestorzy na stree ulotki >>> 533 355 277 reklama@GazetaInformator.pl

przemysowej przy A-1


Tereny inwestycyjne pooone w Gorzyczkach, w pobli-
u wza autostrady A-1, przy granicy z Czechami, oferuje
przedsibiorcom gmina Gorzyce.

Fot. UG Gorzyce

KRYSTYNA STANIK 2325/291 o pow. 0,9385 ha, cyjne stawki podatkowe, jedne
dziak nr 2278/33 o pow. z najniszych w skali naszego
Strefa przemysowa w Go- 1,1083 ha. Wkrtce bd prze- powiatu, sukcesywnie wprowa-
rzyczkach w pobliu wza au- znaczone do sprzeday kolejne dzane bd nowe zwolnienia z
tostrady A-1, przy granicy z dziaki. Obecnie prowadzona podatku od nieruchomoci dla
Republik Czesk to prawie jest budowa uzbrojenia. Inwe- przedsibiorcw inwestuj-
39 ha. Gmina Gorzyce posia- stujcym gmina oferuje m.in.: cych na terenie gminy Gorzy-
da 13 ha. W ramach przetar- grunty inwestycyjne, niewy- ce, powizane z zainwestowan
gu w styczniu biecego roku magajce odrolnienia, prze- kwot lub zwikszeniem liczby
sprzedano dwie dziaki. Teraz znaczone w planie zagospoda- zatrudnienia pracownikw i
gmina zamierza sprzeda ko- rowania przestrzennego pod poszerzeniem dziaalnoci go-
lejne dziaki pooone na tere- inwestycje, bezporednie s- spodarczej, tereny gminy nie
nie strefy: dziak nr 2323/291 siedztwo wza autostrady A1 i s objte eksploatacj grnicz
o pow. 0,6741 ha, dziak nr granicy pastwa, bardzo atrak- i jej skutkami.
R E K L A M A

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE

www.delfin-raciborz.pl
47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Godziny otwarcia: Tel./fax (32) 415 29 34
pn.-pt. 8:00-16:00 (32) 430 30 36
sob. 9:00-13:00 Kom. 512 936 444
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 22 lutego 2017, nr 4 (231)
Z regionu
REGION ZDROWIE

Moja depresja nie jest zaraliwa!


23 lutego przypada Oglnopolski Dzie Walki z Depresj, ktra dotyka milionw ludzi na caym wiecie.
Ale my wci wstydzimy si o niej mwi...

Fot. PIXABAY
katarzyna czy

Po prostu nie potrafisz


wsta z ka. Wydaje ci si,
e to ci przerasta. Czujesz, e
jeste beznadziejna, e wszyst-
kim byoby lepiej, gdyby zni-
ka, e nie zasugujesz na ni-
czyj uwag. I sowa we si w
gar s ostatni rzecz, ktr
chcesz usysze. Co to w ogle
ma znaczy? pyta A. Kilka
lat temu trafia do psychiatry,
ktry zdiagnozowa u niej de-
presj.
Wielu ludzi panicznie
boi si wizyty u psychiatry. Aby zgosi si do psychiatry nie trzeba mie skierowania od lekarza rodzinnego, w tym
Wyobraaj sobie, e trafiaj zakresie nie obowizuje te rejonizacja. Osoby podejrzewajce depresj u siebie lub u kogo
do niego tylko czubki, waria- bliskiego mog skorzysta ze wsparcia rnych fundacji i telefonw zaufania. Warto np.
ci, osoby, ktrym ju nic nie odwiedzi stron forumprzeciwdepresji.pl lub zadzwoni pod numer 22 594 91 00 (czynny
pomoe. A tymczasem w po- w rody i czwartki w godz. 17:00-19:00).
czekalni spotykasz modych i
starych, bogatych i niezbyt za- prowadzi do podjcia niewa- ci przytacza i wbija w podo- depresja wynika z chemii na-
monych, tych, ktrym co si ciwej terapii. g tumaczy A. szego organizmu. Zazwyczaj
w yciu posypao i tych, ktrym Przed zajciem w ci Wedug ekspertw w Pol- kiedy o tym opowiadam, to
wszyscy zazdroszcz. Czekasz (A. kilka tygodni temu urodzi- sce leczy si tylko 1/3 choruj- porwnuj j z cukrzyc. Czym
w kolejce i nikt nie rzuca si na a dziecko) prowadziam blo- cych na depresj. Dlaczego? Po ludzie przyjmujcy insulin
ciebie z noem, nie wrzeszczy, ga o modzie. Zamieszczaam pierwsze wspomniane stereo- rni si o tych, ktrzy mu-
nie robi dziwnych rzeczy. Cza- tam swoje zdjcia w wymylo- typy, po drugie zbyt maa wie- sz bra antydepresanty? Czy
sem w zwykej przychodni nych przez siebie stylizacjach. dza o przyczynach i objawach osoby chorujce na cukrzy-
spotkasz wicej wariatw ni I pewnego razu postanowiam tej choroby, po trzecie niedo- c ukrywaj to przed innymi?
u psychiatry opowiada A. napisa o swojej walce z de- stateczny dostp do specjali- Ale oczywicie to wszystko nie
Wedug wiatowej Orga- presj. Odzew by niesamowi- stw. Std rozmaite kampanie jest atwe. Dlatego bardzo wa-
nizacji Zdrowia na depresj ty, ten wpis nalea do jednego edukacyjno-informacyjne, kt- ne jest wsparcie bliskich osb, Z okazji Oglnopolskiego Dnia Walki z Depresj Powiatowy
choruje na caym wiecie ok. z najbardziej popularnych na rych celem jest propagowanie ktre niestety czasem musz Orodek Wsparcia PERA w Wodzisawiu lskim zapra-
350 mln ludzi. W Polsce licz- blogu. Po co to zrobiam? Bo wiedzy o depresji. Przegldajc posuy si nawet szantaem, sza na warsztaty dla rodzin powicone walce z t chorob.
ba chorych oscyluje wok 1,5 chciaam pokaza, e nie za- strony internetowe, warto jed- eby przekona chorego do le- Warsztaty odbd si 23 lutego od 13:00 do 15:00 w sie-
mln. S wrd nich zarwno wsze wida, e kto ma de- nak szuka rzetelnych opraco- czenia. To wszystko jest bar- dzibie orodka przy ul. Bogumiskiej 15 (obok cmentarza
dzieci najmodszy na wiecie presj. Cigle jeszcze pokutuje wa i poradnikw, najlepiej dzo skomplikowane i nie da si komunalnego) w Wodzisawiu l. Zgoszenia przyjmowane
zdiagnozowany pacjent mia stereotyp, e jeli kto choru- tworzonych przez fundacje krtko o tym opowiedzie, ale s pod nr. telefonw: 601 878 919 lub 32 456 05 16. Udzia
zaledwie dwa latka, osoby do- je, to wyglda jak siedem nie- zajmujce si tym problemem. czasem jedyn metod pomo- jest bezpatny.
rose, jak i ludzie starsi. Cho- szcz, a jeli jest zadbany Chyba najtrudniej jest cy jest postawienie sprawy na
cia najczciej chorob wykry- itd. to wszystko jest w porzd- przeama wstyd, ktry odczu- ostrzu noa. Sama zdaj sobie nych decyzji, ale na szczcie osb, ktre podejrzewaj u sie-
wa si u osb w wieku 20-40 ku. Jasne, czasem naprawd wasz nie tylko wobec innych spraw, jak nie raz mj m, a zawsze udao nam si wyj na bie lub u bliskich depresj, to
lat, to zmaga si z ni rwnie nie jeste w stanie o siebie za- ludzi, ale te przed sam sob. wczeniej narzeczony, wyka- prost. Ale wiem te, e part- powiedziaabym jedno: scho-
wiele dzieci i nastolatkw oraz dba, ale zazwyczaj, zwaszcza Trudno czasem powstrzyma zywa si wobec mnie aniel- ner osoby chorej musi mie waj wstyd i strach do kieszeni
seniorw problem w tym, jeli masz dobrze dobrane le- si przed obwinianiem siebie sk wrcz mioci, co nie zna- jaki bufor, co tylko swojego, i jak najszybciej odwied psy-
e postawienie waciwej dia- ki, funkcjonujesz cakiem nor- albo innych o swoj chorob. czy, e zawsze gaska mnie po bo stuprocentowe wspcho- chiatr. ycie jest zbyt pikne,
gnozy nie naley do zada a- malnie. Ale to nie znaczy, e w Trudno te o niej mwi. Nikt gowie, kiedy miaam gorszy rowanie moe przynie wi- by spdzi je z dusz pogro-
twych. Np. u dzieci depresja rodku, gdzie w gbi serca, nie chce by uznany za chore- dzie. Czasem naprawd by- cej szkody ni poytku... Jeli n w ciemnociach umiecha
czsto jest mylona z ADHD, co nie ma tego kamienia, ktry go psychicznie. Ale przecie limy o krok od nieodwracal- mogabym mie jak rad dla si A.

POWIAT RACIBORSKI PROFILAKTYKA R E K L A M A

Gimnastyka korekcyjna a wiczenia asymetryczne


Midzyszkolny Orodek Sportowy w Raciborzu prowadzi zajcia korekcyjne w oparciu o
metod wicze asymetrycznych, Ryszarda Harlaka gwnego konsultanta Stowarzysze-
nia Dbaj o krgosup w Bielsku-Biaej.
Fot. MOS Racibrz

W powiecie raciborskim wane s wiczenia asymetrycz-


tylko Midzyszkolny Orodek ne wolne, wiczenia elongacji
Sportowy w Raciborzu prowa- z obcieniem oraz redresji.
dzi gimnastyk korekcyjn z Proces korekcji czsto trwa kil-
wykorzystaniem metody wi- ka lat, ale uzyskiwane efekty
cze asymetrycznych. Au- pozwalaj nawet na uniknicie
torem tej metody jest Ryszard zabiegu operacyjnego.
Harlak gwny konsultant Historia jednego z wycho-
Stowarzyszenia Dbaj o krgo- wankw orodka: Aleksander
sup w Bielsku-Biaej a dziki rozpocz proces korekcyjny w
cisej wsppracy z racibor- placwce w roku 2013. Ww-
skim MOS-em, asymetryczna czas zlecono wykonanie zdj- Midzyszkolny Orodek Sportowy w Raciborzu jako
koncepcja korekcji skolioz od cia RTG krgosupa ze wzgldu jedyny w powiecie raciborskim prowadzi gimnastyk
wielu lat jest skutecznie wy- na widoczny w badaniu orto- korekcyjn w oparciu o wiczenia asymetryczne. Na
korzystywana w pracy tera- pedycznym stopie skrzywie- zajcia korekcyjne do orodka uczszcza obecnie 360 dzieci
peutycznej prowadzonej przez nia oraz du rotacj krgw. z powiatu raciborskiego.
Artura Krawca wyjania raci- Po wykonaniu zdjcia RTG w
borskie starostwo prowadzce roku 2014 okrelono skolioz oparciu o w/w metod. Proces asymetrycznych, cho terapeu-
placwk. dwuukow odcinka piersio- korekcji trwa ponad dwa lata i ci z Midzyszkolnego Orodka
Wane s systematyczne wego prawostronn z rotacj uzyskany dzi efekt w postaci Sportowego w Raciborzu zda-
wiczenia na zajciach i w do- 1,4 cm i piersiowo-ldwiow poprawy o 22o w skali Cobba j sobie spraw, e nie jest to
mu powodujce kadorazowo lewostronn o wartoci kto- naley zaliczy do wielkich suk- jeszcze koniec procesu korek-
najpierw korekcj, a z biegiem wej 78o wedug skali Cobba z cesw terapeutycznych mo- cyjnego.
czasu hiperkorekcj (czyli od- rotacj 2,5 cm. Opracowano liwych do osignicia dziki
wrcenie) skrzywienia. Stoso- specjalny program wicze w zastosowaniu metody wicze j
GazetaInformator.pl >>
publicystyka 7
22 lutego 2017, nr 4 (231)
Z regionu
REGION STYL YCIA

Wal-tynki. I nie tylko


14 lutego ile to sprzeciwu budzi w nas to amerykaskie wito mioci! Czerwone serduszka, czerwone re,
czerwone wino kojarzy si gwnie z tandet i tani zachodni komerch. A mnie kojarzy si z coroczn reflek-
sj nad wspczesnymi wartociami.
anna burek wierz w Ameryk i jej wito dy to z przeksem komentuj pojawiaj si markowe buty w m, wychodz za to na mani- dziej mi odpowiada. I moe w
zakochanych. kierowcw po szedziesitce, koszu z promocjami, a w Bie- festacje, nie chodz do kocio- Polsce szczeglnie by si przy-
Wielki sprzeciw wobec Nie pamitam, ile to ju ra- ktrym bezdyskusyjnie powin- dronce za grosze mona kupi a, wychodz jednak naprzeciw dao wprowadzi je do kalenda-
wita mioci obchodzonego zy syszaam zoliwe komenta- no si odebra prawo jazdy, skrzane torebki polskiej mar- takim tematom jak gender, ho- rza wit obowizkowych. Tyl-
na caym ju chyba cywilizo- rze na temat zakochanych pla- okazuj poirytowanie, kiedy ki. Och, ile to przemiewczych moseksualizm, ustawa anty- ko moe nazw naley zmieni.
wanym wiecie objawia si u nujcych romantyczne randki w autobusie starsza babuszka emocji budz normalni ludzie aborcyjna. S oni moim znajo- Analizujc upodobania moich
nas, Polakw, na kilka sposo- z okazji walentynek. Nie zli- bagalnym wzrokiem patrzy na wrd moich znajomych. Ni- mym szczeglnie niewygodni, znajomych, myl, e Dzie
bw. Polacy przeciwko okazy- cz niewybrednych artw i zajte przez nich miejsce, oka- by to takie normalne, ale jed- bo znacznie trudniej wymia W Ktrym Wali Ci Wszystko
waniu mioci buntuj si ma- ironicznych komentarzy, kt- zuj zo, kiedy staruszek wy- nak wiesz, jecha na drugi ko- co, czego si nie do koca ro- Dookoa, a Szczeglnie Drugi
sowo. Przejawy buntu wida w re mimowolnie docieray do kada swoje dwadziecia pro- niec miasta i sta w kolejce po zumie. Na og jednak wystar- Czowiek byby dobrym dniem
wielu obszarach, zwizanych mnie kadego roku od poczt- duktw na tamie w Auchan szynk tasz o zotwk na ki- czy kolejna kolejka, by wyzby do celebrowania. Moe wte-
np. z wiekiem, mimo e wielu ku lutego. Wikszo moich tempem, ktrym by z wiem logramie, to jednak trzeba by si zahamowa i kontynuowa dy, bdc wiecznie na przekr,
zdaje si nie zauwaa w na- znajomych to przeciwnicy wa- przegra i z takim namaszcze- gorszego troch sortu m- okazywanie emocji. Te emo- zauwayliby co wicej poza
szym kraju osb powyej wie- lentynek, zagorzali wyznawcy niem, jakbymy mieli nadal wi, nie pozostawiajc suchej cje sysze mona szczeglnie czubkiem wasnego nosa. I na
ku tzw. produkcyjnego, z klas mioci na co dzie, zwolenni- PRL. A ja lubi swoich znajo- nitki na tych, ktrzy ustawia- w weekendy, suto zakrapiane przekr durnemu witu, sta-
spoeczn, mimo e niektrzy cy okazywania uczu od ponie- mych, wic ze zrozumieniem j si nie tylko po promocyjne pitki i soboty sprzyjaj okazy- liby si raz w roku po prostu
chyba pozamykali oczy, uszy i dziaku do niedzieli, nie tylko kiwam gow, kiedy tumacz, produkty, ale i zasiki, zapomo- waniu szczerych uczu. Czowiekiem. Czowiekiem,
nie wiem co jeszcze, byleby nie od wita. I cho wiele mog im e starsi ludzie nie maj ju re- gi czy 500+. I tak oto, niezalenie od ktrego rodzice te kiedy b-
widzie tego, e s wrd nas zarzuci, to na pewno nie brak fleksu za kierownic, nie cho- S te ci, ktrzy zmuszaj pory roku, zamyka si tydzie d po szedziesitce, dziecko
tacy, ktrzy na zimowe buty konsekwencji. Konsekwencji w dz do pracy, w autobusie mo- moich znajomych do okazywa- z polskimi emocjami. Tydzie moe okaza si homoseksu-
musz oszczdza ju od lip- bezpardonowym, bezkompro- g posta, bo jed za darmo, nia innych uczu braku tole- z ycia Polaka, ktry nie chce alne, a Ty sam moesz straci
ca i w ich przypadku zima na- misowym i, czasem mam wra- a zakupy mogliby robi wtedy, rancji, zrozumienia i akcepta- okazywa uczu tylko od wi- prac i mie na obiad w restau-
prawd potrafi zaskoczy, i z enie, bezrefleksyjnym, okazy- gdy normalni ludzie pracuj. cji. To ci, ktrzy nie ustawiaj ta. Wyznaje zasad, e o swoich racji jedynie od wita. I oby to
kategori wyznaniow, mimo waniu uczu. No wanie. Normalni lu- si w kolejce po nic. Nie staj odczuciach powinno mwi si nie byo wito zakochanych.
e trzepica nami wadza usil- Okazuj wic swoje uczu- dzie. Oni te budz wrd mo- w niej nawet od wita, nawet na co dzie. I tak sobie myl, Oby nad talerzem witeczne-
nie prbuje nam udowodni, e cia wobec osb starszych. Kon- ich znajomych skrajne emocje. po komuni. Nie rzucaj si na e jak mam wybiera midzy go spaghetti nie przypomniao
suszna religia jest jedna, a wie- sekwentnie, ju od porannych Emocje, ktre dochodz do go- promocje, nie rzucaj jednak tymi codziennymi polskimi Ci o tym, jak w latach swojej
rzy mona tylko w Boga. C, godzin poniedziakowych. su szczeglnie okrutnie, kiedy te na tac. S jakby poza spo- emocjami a walentynkami, to wietnoci, zakochany bye je-
na jej nieszczcie, niektrzy Okazuj zniecierpliwienie, kie- w okolicach rody w LIDL-u eczestwem. Nie wychodz za chyba zachodnie wito bar- dynie w sobie.

RACIBRZ PODRE

Raciborzanie w Gambii, czyli afrykaska przygoda z widmem wojny w tle


Nasz redakcyjny kolega w styczniu wybra si do Gambii i Senegalu. Traf chcia, e w tym samym czasie miay tam miejsce
dramatyczne wydarzenia, a wojna wisiaa na wosku.

Fot. arch. Andrzej Zieliski

Andrzej Zieliski wraz z on wybra si na egzotyczne wakacje do Gambii i Senegalu. Decydujc


Przywiezione fotografie nie odzwierciedlaj sytuacji kraju zagroonego wojn, gdy robienie si na wyjazd last minute, nie pomyleli, eby sprawdzi na stronie internetowej Ministerstwa
zdj np. wojsku byo zabronione i grozio w najlepszym przypadku konfiskat aparatu. Spraw Zagranicznych, czy wyjazd jest bezpieczny.

pawe strzelczyk ku godzinach lotu z midzyl- grudnia przegra wybory. Po- wypyna nigeryjska marynar- uczestnicy wycieczki byli przez kraju zagroonego wojn.
dowaniem w Las Palmas wy- cztkowo uzna zwycistwo li- ka wojenna, midzynarodowa nich kontrolowani. Nie pozwo- Ostatecznie Jammeh, pod
To miaa by fajna egzotycz- ldowali w Bandul, czwartym dera opozycji, Adamy Barrowa opinia publiczna naciskaa na lono, aby bus wiozcy turystw naciskiem midzynarodowym
na wycieczka, wynagradzajca co do wielkoci miecie Gambii. i pogratulowa mu zwycistwa. dyktatora o ustpienie. Wojna do Senegalu zwiedza syn- i w obliczu interwencji zbroj-
cik prac w grudniu. Andrzej Gambia to najmniejszy konty- Po krtkim czasie jednak si domowa zawisa na wosku. Dla ne lasy namorzynowe wjecha nej pastw ECOWAS (Wspl-
Zieliski, fotograf wsppracu- nentalny kraj Afryki, pooony rozmyli, co stao si poczt- turystw, take z Polski, orga- na prom przez graniczn rze- nota Gospodarcza Pastw
jcy z raciborz.com.pl, mia bar- w rodkowo zachodniej czci kiem kryzysu politycznego. Do nizowano naprdce ewakuacj. k Gambi. Pierwszestwo do Afryki Zachodniej), 21 stycz-
dzo pracowity okres przed wi- kontynentu. Jest to jedno z naj- gry wkroczyy lokalne mocar- Biuro podry nie ostrze- przeprawy mieli niezmotoryzo- nia 2017 ustpi ze stanowiska
tami. Interesy, ktre prowadzi, biedniejszych pastw wiata. stwa, Senegal i Nigeria, groc go nas, e jedziemy do kraju wani cywilni uchodcy, masowo i zbieg z kraju. Zieliscy byli
byy tak absorbujce, e posta- W dodatku, w czasie gdy po- interwencj zbrojn w przy- o niepewnej sytuacji, std te uciekajcy przed zagroeniem ju wtedy w domu, wrcili 20
nowi w styczniu odpocz, w jawili si tam pastwo Zieli- padku nierespektowania przez nie mielimy wiadomoci, e wojennym. Oczywicie nie byo stycznia. Andrzej zapamita
ktrym z ciepych krajw. Po- scy, Gambii grozia interwencja Jammeha wynikw wyborw. wyldujemy w samym rodku te mowy o dokumentowaniu jeszcze, i ju na lotnisku, w
cztkowo miaa to by Tenery- zbrojna ssiedniego Senegalu. 17 stycznia Jammeh ponow- zamieszania mwi Andrzej. fotograficznym wydarze na- momencie odlotu, tamtejsza
fa, ale przez przypadek trafi na To efekt wydarze ostatnich nie odmwi ustpienia ze sta- Przyznaje jednak, i osobicie wet prba skierowania obiek- telewizja prowadzia transmi-
ofert safari w Gambii i Senega- tygodni rzdzcy Gambi od nowiska i wprowadzi 90-dnio- nie odczuwa wielkiego zagroe- tywu w stron onierzy grozia sj z zaprzysienia Adamy
lu. Cena bya zachcajca, wic 22 lat i zapowiadajcy, e b- wy stan wyjtkowy. Sytuacja nia. Owszem, w wielu miejscach w najlepszym przypadku konfi- Barrowa jako nowego pre-
nie zastanawia si zbyt dugo. dzie u wadzy miliard lat prezy- staa si patowa. Gambijskie wystawione byy tzw. chekpoin- skat aparatu, std te wszystkie zydenta Islamskiej Republi-
Andrzej z on wylecieli z dent Yahya Abdul-Azziz Jemus wojsko wyszo na ulice, u granic ty (posterunki) z uzbrojonymi przywiezione zdjcia przedsta- ki Gambii, ku oglnej radoci
Warszawy 14 stycznia. Po kil- Junkung Jammeh na pocztku staa armia senegalska, w morze onierzami. Wielokrotnie te wiaj raczej obraz sielanki ni miejscowych.
8 Z regionu ogoszenia.GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE:
dodaj bezpatne ogoszenie w internecie
drobne: tekstowe 6 z w ramce 10 z na kolorowym tle 14 z ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

FINANSE rancja udanej imprezy! Gramy rodowisko oraz przez ze my- Okolice Wodzislawia, Rybnika, na yczenie malowanie na biao.
w skadzie dwuosobowym. Wie- cie pojazdu. Zadzwo! Zajmuj Raciborza. Tel. 577 263 550. Tel. 797 939 033.
loletnie dowiadczenie muzycz- si polerowaniem samochodw,
POYCZKI KRTKOTERMINOWE ne i sceniczne zapewni Pastwu kompleksowym sprzataniem po- Chcesz mie porzdek w szae? Serwis i naprawa rolet ze-
udan imprez. Bogaty reper- jazdw w rodku. Zapraszam do Masz problem ze znalezieniem wnetrznych modernizacja. Wy-
32 348 61 68, 504 819 404 czegokolwiek? Zadzwo lub miany sznurkw paskw. Silniki
tuar, owietlenie oraz ATRAK- kontaktu. Przy staej wsppracy
Porednik CDF S.C. rmy Matpol Finanse Sp. z o.o. CYJNE CENY to kolejne atuty. nisze ceny! Tel. 664 264 318. napisz, chtnie zorganizujemy sterowania. Zajmuje sie pro-
Oferujemy rwnie usug DJ i sprawimy, e polubisz swoj dukcja rolet od podstaw. Tel.
na wesele. Zapraszamy! Opra- Sprzedam opony, komplety po szaf na nowo. Tel. 721 715 275. 514 065 582.
Jestem doradc klienta jednej z wiodcych rm na rynku. ktr cechu-
wa muzyczna wszelkich imprez 4 szt. Letnie Kleber i Pirelli oraz
je uczciwo oraz przejrzysto zasad. Gotwka od 300 do 12000 z, a
zimowe Fulda. Rozmiar 205/55 Oferujemy usugi porzdkowe.
dla rm od 300-15000z spat mona wliczy w koszty. Odpowiem na okolicznociowych! Ceny ustala- Jeli sprzedalicie, kupilicie
my indywidualnie! Tel. 501 021 R16. Tel. 512 333 812.
wszelkie pytania. Uwaga Promocja! Poyczka do 4000 z bez odsetek lub dostalicie w spadku miesz-
025. Sprzedam notebooka Asus kanie, dom bd lokal uytko-
i prowizji na cay miesic! Tel. 666 068 329.
Odkupi za dobre pienidze r- K56CB 15,6, Intel i3, 8GB RAM, wy to prawdopodobnie stanli
nego rodzaju Romety takie jak graka GT740 2GB, 500HDD + Pastwo przed problemem: CO
motorynka, ogar, komar, kadet 120SSD. Tel. 512 333 812. ZROBI Z NIEPOTRZEBNYMI
czy inne. Mog by w czciach MEBLAMI, WYPOSAENIEM,
Chemia gospodarcza FM Group. UBRANIAMI ITP.? Prosz skon-
i bez dokumentw w zasigu do Wikszo produktw dostp-
100 km od Wodzisawia lskie- taktowa si z nami! Oferujemy
nych od rki oraz dostpnych na Pastwu TANI I SPRAWNY wy-
go. Tel. 516 869 313. zamwienie. Moliwo faktur wz wszystkich niepotrzebnych
Chcesz aby Twoje auto wygl- VAT. Tel. 512 333 812. rzeczy, gabarytw, mebli wraz
dao jak z salonu? Moe chcesz Monta anten satelitarnych, z moliwoci posprztania
Pranie dywanw, tapicerki me-
podnie warto auta przed ustawienie sygnau, konguracja oprnionych pomieszcze oraz
blowej, samochodowej, polero-
sprzeda? Lub kupiles i chcesz z dekoderem. Tel. 32 415 98 18. wanie maszynowe, pastowanie,
aby prezentowalo sie idealnie?
ZDROWIE Zapraszam na odwieenie la- Odbior uyte pralki, automa- Komis od A-Z czyszczenie cian i elewacji.
kieru, aby pozby si uszkodze ty itp. Masz co do wyrzucenia Tel. 32 763 40 43, 504 412 875
dzwo, mog nawet odkupi (Kup, Sprzedaj)
Zapraszam do zapoznania si z lakieru spowodowanych przez Dla Ciebie mie, Racibrz, ul. Ogrodowa 46
moj ofert. Chtnie odpowiem na
dodatkowe Pastwa pytania tele- ZAMA sprzt. Napewno sie dogadamy.
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
www.green-clean.pl

fonicznie. Wykonuje masae: lecz- w Czechach Pracownia krawiecka Firma STACH-DREW Nie wyrzucaj, Przynie
niczy (30 z/30 min); hawajski ca- szybkie terminy oferuje profesjonalne kursy oferuje: drewno kominkowe, sprawisz Komu rado. ODZIE ROBOCZA
ego ciaa (40z/50 min); gorcymi drewno opaowe Artykuy BHP, P.PO.,
zapewniamy transport kroju i szycia, Zapraszamy
kamieniami (40 z/50 min). Ma- w dobrej cenie.
refundacja NFZ (2111 z) na potrzeby wasne pn.-pt. 10:00-16:30 spawalnicze, chemia
sae odbywaj si u mnie w domu
i z certykatem. Rzuchw, ul. Rybnicka 61 47-400 Racibrz gospodarcza, we.
(Wodzisaw Wilchwy) , w specjalnie najwyszy standard zabiegu
przygotowanym do tego pomiesz- Tel. 512 271 815 ul. Ogrodowa 10 Racibrz, ul. Eichendorffa 12
47-400 Racibrz
czeniu lub w domu pacjent. Tel. Tel. 602 150 886 ul. Wojska Polskiego 11
32 430 10 45. (naprzeciw byego Jaworu) tel./fax 32 440 30 36
796 849 247. Skad znajduje si Tel. 660 287 150 kom. 512 936 444
Tel. 728 96 95 98 z tyu budynku. www.deln-raciborz.pl
PRACA 797 638 860

Nasz salon zatrudni osob na sta-


nowisko Fryzjer-Stylista, Fryzjer- NAPRAWA OBUWIA
ka-Stylistka dzia damski. Ofe-
Usugi kaletnicze
rujemy: stabiln prac w miej
atmosferze, dobre wynagrodzenie, i rymarskie
moliwo cigego szkolenia si i Roman Palczewski
podnoszenia kwalikacji. Tel. 782 Malowanie tapicerki samochodo-
074 777. wej i meblowej, obuwia, torebek,
Euro-Taxi zatrudni kierowcw z kurtek, naprawa obuwia ortope- PRZEWZ OSB
Wodzisawia lub okolic. Praca do- dycznego. POLSKA-NIEMCY-POLSKA
datkowa w weekendy. Tel. 696 825 Racibrz, ul. Londzina 51,
670. tel. 32 414 08 21; DH Bolko, ul.
Polska-Niemcy
Nowa 1, tel. 509 077 011 8; WYJAZDY Z POLSKI
RNE
Kunia Raciborska, ul. w niedziel, wtorki i pitki.
Kocielna 5, tel. 324191153,
Pracownia krawiecka. Szycie POWROTY Z NIEMIEC
na wymiar odziey damskiej, 502468049;
ZATRUDNIMY w poniedziaki, rody i soboty.
mskiej i dziecicej, naprawa Rybnik, ul. Powstacw l-
odziey oraz wszelkie przerbki, stanowisko: Serwisant skich 17, tel. 663 466 661. Obsugujemy woj. lskie,
szycie pocieli, obrusw, szycie sprztu komputerowego Punkt Ekspresowa Naprawa opolskie i dolnolskie
zason i ran, szycie i renowacja Obuwia obok E.Leclerc nie nale-
tapicerki samochodowej. Ra- Wymagania: MIRA Przewz osb
y do rmy Palczewski.
cibrz, ul. Brzeska 4. Tel. 665 minimum rednie wykszta- Tel. 669 185 529
naprawa-obuwia-raciborz.pl
989 571. cenie techniczne www.przewozyosobpolska.pl
rozeznannie w brany IT
Odbior zom wszelkiego rodza- dowiadczenie w diagno-
ju: stare AGD, uprztn strychy, zowaniu i naprawie sprztu
piwnice, wycigam stare piece komputerowego
CO, wycinam zbdne konstruk- prawo jazdy kat. B
cje. Tel. 692 829 491. Zatrud-
ni piekarza z dowiadczeniem. Rekrutacja:
Wicej informacji pod nr telefo- CV naley wysa na adres
nu 510 233 555 oraz 32 456 11 biuro@softib.pl (warunek nie-
56. zbdny w procesie rekrutacji)
Pracownia krawiecka poleca Firma SOFT-IB zastrzega sobie
usugi krawieckie, przerbki prawo do nie odpwiadania na
oraz szycie dla rm. 47-400 Ra- wszystkie aplikacje.
cibrz, ul. Wojska Polskiego 11,
Tel. 728 96 95 98. USUGI
muzyczna wesela, poprawiny,
Oferujemy profesjonaln opra- urodziny, spotkania klasowe, REMONTOWO-
w muzyczn: lubw, wesel, jubileusze, studniwki, impre- -BUDOWLANE
bankietw, rocznic, pogrzebw. zy plenerowe, itp. Wieloletnie
Posiadamy bogaty repertuar, dowiadczenie w prowadzeniu
Zygmunt Banik
ktry ustalamy z kadym klien- imprez. Rznorodno owie- kompleksowe
tem indywidualnie. Cena do tlenia, lasery, baki, dymy, kula wykoczenia wntrz
uzgodnienia. Tel. 669 320 517. itd. Tel. 604 254 199.
Tel. 694 403 205
Dj Wodzirej Prezenter oprawa Dobry zesp muzyczny to gwa-
GazetaInformator.pl >> 22 lutego 2017, nr 4 (231) Ekologia 5

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Rozbirka hady to cios dla rodowiska i mieszkacw


Przedstawiona metoda likwidacji poarzysk wie si z emisj ogromnej iloci pyw. Jak to si ma do
ochrony przyrody i naszego zdrowia? pytaj mieszkacy i samorzdowcy z Rydutw.

Fot. Katarzyna Czy


KATARZYNA CZY ograniczy oddziaywanie na jednej strony przez zarzd woj. nie przyglda si wybuchowi
rodowisko i jego zagroenie lskiego podejmowana jest ekologicznej bomby i obiecuj,
Rydutowska hada Szar- oraz przywrci rodowisko do uchwaa anty-smogowa, a z e zrobi wszystko, by go po-
lota naley do najwikszych stanu waciwego zachodniej drugiej strony jest pozwolenie wstrzyma.
tego typu usypisk w Europie. czci zwaowiska KWK Rydu- na emisj duych iloci pyw Jednak zatrute powietrze
Jest nieodcznym elemen- towy-Anna przy szybie Leon II mwi wiceburmistrz Rydu- nie bdzie jedynym skutkiem
tem krajobrazu miasta i wie- w Rydutowach. Obowizek tw Marcin Poomski podczas wygaszania hady. Wydoby-
lu mieszkacw i goci uwaa ten mia zosta zrealizowany do specjalnej konferencji praso- ty i ostudzony kamie trzeba
j za jego symbol i wizytwk. 2014 r., ale ostatecznie termin wej i wskazywa, e istniej in- bdzie przecie wywie a to
Niestety, czsto zapomina si ten przesunito do 2024 r. Pro- ne sposoby likwidacji proble- wie si ze znacznym nate-
przy tym, e Szarlota nie jest blem w tym, e zaproponowa- mu. Zdaniem Poomskiego, w niem ruchu drogowego (wy-
zwyk gr czy atrakcj tu- ny sposb likwidacji poarzysk tym przypadku lepiej byoby konawca zadania zaplanowa
rystyczn, ale przede wszyst- sam w sobie stanowi ogromne wygasi had za pomoc rod- bowiem wywz odpadw sa-
kim skadowiskiem odpadw, zagroenie zarwno dla rodo- kw chemicznych. mochodami ciarowymi), co
ktre mog by niebezpieczne wiska, jak i dla mieszkacw Pyu powstaego podczas z kolei oznacza nie tylko korki
dla rydutowikw i rodowiska. Rydutw i okolic. studzenia Szarloty obawiaj na ulicach, ale take niebezpie-
Do najwaniejszych zagroe Konsorcjum rm, ktre si rwnie mieszkacy miasta, czestwo uszkodzenia jezdni i
naley ogie, ktry cigle tli si bdzie realizowa zlecenie Pol- ktrzy pamitaj wczeniejsze haas, na ktry bd naraeni
wewntrz potnej bryy. Do- skiej Grupy Grniczej ma wy- akcje gaszenia rydutowskiej mieszkajcy w pobliu hady
wodem na to, e hada wci doby, ugasi i wywie niemal i pszowskiej hady. Zapylenie ludzie. Niedaleko biegnie li-
pracuje s widoczne czasem 4 mln ton kamienia. Zdaniem byo wwczas tak silne, e nie nia kolejowa. Wywz kamienia
piropusze dymu wydobywa- rydutowskich wodarzy ta me- byo mowy o otwieraniu okien pocigami byby o wiele lepszy Koszt rozbirki czci rydutowskiej Szarloty to
jce si ze ska. Std od lat po- toda oznacza jedno: katastrof czy wyjciu na zewntrz, a bu- ni transport samochodowy ponad 37 mln z. Kopalni nie sta na snansowanie tak
stuluje si likwidacj wewntrz- ekologiczn. Praca przy zapo- dynki i ogrdki zostay pokryte wskazywa Marcin Poomski. potnej inwestycji, wic Polska Grupa Grnicza ogosia
nych poarzysk pierwsze arowanym zwaowisku wie grub warstw kurzu. Nie Wodarze miasta wyliczyli, e przetarg na realizacj tego zadania. Zaproponowana
decyzje w tym zakresie zostay si z duym zagroeniem. Ja- chcemy powtrki z rozrywki - ciarwki wywoce wygaszo- przez wykonawc metoda likwidacji poarzysk
wydane ju w 1988 r. Obowi- kiekolwiek jej napowietrzenie deklaruj mieszkacy i zapew- ny materia musiaby kursowa budzi jednak ogromne wtpliwoci wrd wadz i
zujcy obecnie nakaz wygasze- moe skutkowa poarem, cze- niaj, e bd protestowa prze- co 6-7 minut, przy zaoeniu mieszkacw miasta. Rozumiemy konieczno
nia hady pochodzi z 2005 r. go efektem bdzie zadymienie. ciwko rozbirce czci hady w dwunastogodzinnego dnia pra- likwidacji zapoarowania, ale s inne metody.
Wwczas starosta wodzisawski Ju teraz mamy problem z za- zaproponowany przez konsor- cy. A sam proces likwidacji po- Oczekujemy, e przedsibiorca, ktry wygra przetarg,
wyda decyzj, zgodnie z ktr nieczyszczonym powietrzem, cjum sposb. Samorzdowcy arzysk i wywiezienia odpadw przestawi je. To samo dotyczy transportu mwi
Kompania Wglowa powinna a to tylko pogorszy spraw. Z take nie zamierzaj bezczyn- zajby od 8 do 10 lat. wiceburmistrz Rydutw Marcin Poomski.

REGION DOTACJE ORY SMOG

Unijne pienidze W ORACH WALCZ ZE SMOGIEM


dla ekologii w regionie

Fot. facebook.com/GrupaDzialamy
Problem smogu dotyczy
kadego, wic kady ma
prawo dziaa na rzecz po-
prawy jakoci powietrza
14 projektw zgoszonych przez samorzdy z terenu Subregio- takie byo gwne prze-
nu Zachodniego otrzymao dotacje z funduszy europejskich. sanie spotkania antysmo-
gowego w orach.
Pienidze tra m.in. do Raciborza i Wodzisawia l. Prezentacja Smog nasz po-
wszedni, wystpienie Palisz
Wadze wojewdztwa i tycznie budynkach uytecz- ny, Rybnik, ory, Jastrzbie- mieci? amiesz prawo! oraz
Subregionu Zachodniego za- noci publicznej. -Zdrj oraz powiat wodzisaw- dyskusja aktywistw, eksper-
twierdziy pod koniec stycz- Zarzd Wojewdztwa i ski. tw i mieszkacw tak mona Cieszymy si, e ten temat budzi tyle zainteresowania
nia list projektw, ktre Zwizku Subregionu wybra 14 Natomiast w konkursie podsumowa spotkanie, ktre i wierzymy, e jedynie poczonymi siami i
otrzymaj unijne dotacje w projektw, ktrych czny koszt dotyczcym unieszkodliwiania odbyo si 9 lutego w Miejskim zmasowanymi dziaaniami mona co z tym zrobi
ramach poddziaania 4.3.2. wynosi prawie 70 mln z, z cze- odpadw zawierajcych azbest Orodku Kultury w orach. Je- podsumowuj organizatorzy spotkania w orskim
Efektywno energetyczna i go ponad 50 mln bdzie pocho- unijne wsparcie w wysoko- go inicjatork bya radna Anna MOK.
odnawialne rda energii w dzio ze rodkw Unii Europej- ci prawie 3 mln z otrzymay Nowacka, a organizacj zajo
infrastrukturze publicznej i skiej. Wrd nagrodzonych gminy Gaszowice, Marklowice si stowarzyszenie Grupa Dzia- lat szybkiego informowania poprzez aplikacj mobiln, a
mieszkaniowej - RIT oraz pod- podmiotw znalazo si m.in. i Krzyanowice, a take Rybnic- amy. Dziki temu mieszkacy mieszkacw o przekrocze- biece informacje o ostrzee-
dziaania 5.2.2. Gospodarka miasto Racibrz, ktre otrzy- ka Spdzielnia Mieszkaniowa miasta mieli okazj posucha niu dopuszczalnych norm st- niach WIO musi by przeka-
odpadami RIT. mane pienidze przeznaczy oraz Wsplnota Mieszkanio- spoecznikw dziaajcych w enia toksycznych substancji. zywana do szk i przedszkoli,
Konkurs z zakresu efektyw- na I etap zadania pt. Popra- wa Miodowa 1-3 z Jastrzbia- ramach Rybnickiego Alarmu Chcemy biecej, rzetelnej tak by dyrekcja, nauczyciele,
noci energetycznej dotyczy wa efektywnoci energetycznej -Zdroju. Cakowita warto Smogowego oraz podzieli informacji dotyczcej jakoci przedszkolanki miay jasn in-
trzech typw projektw: poczona ze wzrostem udzia- piciu wybranych projektw to si swoimi spostrzeeniami na powietrza w orach, ktr ka- formacj, czy naley wychodzi
Modernizacja energetyczna u energii pochodzcej ze r- 8 472 443,77 z. temat szkodliwego zjawiska i dy orzanin bdzie mg zoba- z dziemi na powietrze, czy te
budynkw uytecznoci pu- de odnawianych na terenie Zwizek Subregionu Za- metod ograniczania jego skut- czy na kilka sposobw mwi si przed tym powstrzyma.
blicznej. Miasta Racibrz. Z kolei Wo- chodniego z siedzib w Rybni- kw. Spotkanie, ktre miao Dariusz Kos z Grupy Dziaamy i Oprcz tego aktywici ape-
Likwidacja niskiej emisji dzisaw l. uzyska wsparcie na ku w biecej perspektywie - trwa ok. godziny, przerodzio dodaje Informacje i ostrzee- luj o przygotowanie kampanii
poprzez wymian/moderni- popraw efektywnoci energe- nansowej peni rol Instytucji si w ponad dwuipgodzinn nia o stanie powietrza powinny edukacyjnej dla mieszkacw
zacj indywidualnych rde tycznej Szkoy Podstawowej nr Poredniczcej dla Regional- dyskusj, co wiadczy o duej by wywietlane na elektronicz- oraz opracowanie programu
ciepa lub podczanie budyn- 3 im. Jana Pawa II oraz Miej- nych Inwestycji Terytorialnych potrzebie publicznej debaty nych tablicach informacyjnych dotacji dla osb, ktre zdecy-
kw do sieciowych nonikw skiego Orodka Sportu i Rekre- RPO WSL 2014-2020, dziki na ten temat. Najwaniejsze na przystankach komunikacji duj si na przeprowadzenie
ciepa w budynkach uytecz- acji Centrum. Benecjentami czemu uczestniczy w wyborze wnioski pynce ze spotkania, autobusowej, na systemie ekra- termomodernizacji swoich do-
noci publicznej. konkursu zostay take miasta i projektw do donansowania jego organizatorzy zamieci- nw LED-owych widocznych mw.
Budowa instalacji OZE w gminy: Kornowac, Rydutowy, na terenie Subregionu. li na Facebooku. Wrd nich na ulicach miastach i objtych
modernizowanych energe- Gorzyce, Czerwionka-Leszczy- KC kluczowe miejsce zaj postu- systemem informacji miejskiej, KC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
6 Wspieramy Dobre Tematy 22 lutego 2017, nr 4 (231) << GazetaInformator.pl
WODZISAW LSKI BEZPIECZESTWO
wizytwki ulotki >>> reklama@GazetaInformator.pl

Warsztaty samoobrony 32 414 90 30 533 355 277

na Dzie (silnych) Kobiet


Wodzisawscy policjanci bd uczy panie, jak same mog obroni si
przed napastnikiem.
katarzyna krentusz

3 marca, na kilka dni


przed Dniem Kobiet, Ko-
menda Powiatowa Policji w
Wodzisawiu l. przeprowa-
dzi warsztaty samoobrony i
warsztaty strzeleckie dla pa.
Zajcia z technik samo-
obrony odbd si w sali gim-
nastycznej wodzisawskiej
komendy, a poprowadz je
dowiadczeni policyjni in-
struktorzy. W trakcie warsz-
tatw panie nie tylko zgbi
temat bezpiecznych zacho-
wa, ale przede wszystkim
poznaj przydatne chwy-
ty obezwadniajce, sposoby
obrony przed napastnikiem
oraz uzyskaj inne przydat-
ne porady zwizane z odpie-
raniem bezporednich ata-
kw. Uczestniczki szkolenia
bd miay rwnie okazj
sprawdzi swoje umiejtnoci
strzeleckie na profesjonalnej,
laserowej strzelnicy multi-
medialnej, uywajc ronego
rodzaju replik broni krtkiej
oraz dugiej.
Liczba miejsc jest ograni-
czona, dlatego zainteresowa-
ne panie ch wzicia udziau
w warsztatach zgosi powin- ka.gov.pl lub pod nr tel. 606 poznanie si z regulaminem Uczestniczki obowizywa
ny do 27 lutego, na adres ma- 858 145. Warunkiem wzicia sali gimnastycznej i podpisa- bdzie strj gimnastyczny i
ilowy: rzecznik@wodzislaw. udziau w szkoleniu jest za- nie pisemnego owiadczenia. zmienne obuwie sportowe.
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 22 lutego 2017, nr 4 (231) Zapowiedzi 7
RADLIN MOK 24 LUTEGO
Repertuar imprez
WYSTAWA PRAC GRUPY KULTURA ROZRYWKA

TWRCZEJ PASJA 3 MARCA KPP WODZISAW LSKI nagradzana bya m.in. za swoje wykonania lskich szlagie-
3 marca, na kilka dni przed Dniem Kobiet, Komenda Powia- rw. Pocztek koncertu artystki w Rydutowach zaplanowano
24 lutego Miejski Orodek Magnowska, Sabina Jastrzb- towa Policji i Urzd Miasta Wodzisawia l. zapraszaj na na godz. 18:00. Bilety do nabycia s w cenie 50 z.
Kultury w Radlinie zaprasza na ska, Aneta Gajos, Halina Ber- warsztaty samoobrony i warsztaty strzeleckie dla
pa. Ze wzgldu na ograniczon liczb miejsc, zainteresowane 12 MARCA OK SKRZYSZW
otwarcie wystawy prac Grupy ger, Monika Opako, Monika
Twrczej Pasja, zorganizowa- Mieek, Jadwiga Pietrek, Jan panie ch wzicia udziau w warsztatach zgosi powinny do 12 marca Gminna Rada Sportu w Godowie zaprasza wszyst-
nej z okazji jubileuszu 20-lecia Kozio, Henryk Jeszka, Ryszard 27 lutego, na adres mailowy: rzecznik@wodzislaw.ka.gov.pl kich mieszkacw Gminy Godw do udziau w Gminnym
Grupy. Swoje prace zaprezen- Kszuk, Adam Martyniak. Nie lub pod nr 606 858 145. Turnieju Szachowym. Turniej rozegrany zostanie w Orod-
tuj honorowi czonkowie gru- zabraknie rwnie prac archi- ku Kultury w Skrzyszowie i skierowany jest do wszystkich grup
py ucja Wojaczek, Elbieta walnych z pierwszych lat funk- 8 MARCA RCK FENIKS RYDUTOWY wiekowych dzieci szkolnych (szkoy podstawowe, gimnazja,
Gska, Jan liewski oraz obec- cjonowania grupy. Wydarzenie 8 marca, w Dniu Kobiet, przed publicznoci Rydutowskiego szkoy ponadgimnazjalne), dorosych czy seniorw. Szczegy
ni uczestnicy zaj, spotka i poczone bdzie z koncertem Centrum Kultury Feniks wystpi: aktor, piewak, kaba- dot. wydarzenia znajdziecie na gazetainformator.pl zakadka
wystaw grupowych: Agnieszka pieni Buata Okudawy w wy- reciarz, ukrywajcy si pod nazw Kabaret Tenor Czesaw Zapowiedzi.
Rek, Aleksandra Kruszyska, konaniu zespou Na Drabini Jakubiec oraz Kabaret 44-200 z Rybnika. Bilety na ten wy-
Anna Nowak, Sylwia Igielska, (Na Drabinie). Pocztek wer- jtkowy wieczr peen humoru do nabycia s w cenie 50 z od 18 MARCA RCK FENIKS RYDUTOWY
Anna Zajc, Henryka Lan- nisau zaplanowano na godz. osoby. Pocztek wydarzenia zaplanowano na godz. 17:30. 18 marca w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks odb-
grzyk, Izabela urek, Wiesawa 17:30. dzie si koncert znanego polskiego zespou Organek,
12 MARCA RCK FENIKS RYDUTOWY wykonujcego rocka alternatywnego. Gupi ja, O, matko! i
WODZISAW LSKI WCK 20 MARCA 12 marca w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks odbdzie Italiano to jedne z najpopularniejszych utworw formacji,
si koncert Teresy Werner. Teresa Werner to znana artyst- ktre tray na List Przebojw Programu Trzeciego Polskiego
KONCERT ka polskiej sceny muzyki rozrywkowej, ktra czsto koncertuje
zarwno w kraju, jak i za granic. Piosenkarka wielokrotnie
Radio. Bilety na wydarzenie do nabycia si w cenie 50 z od
osoby. Pocztek koncertu zaplanowano na godz. 19:00.
CZESAWA MOZILA
RACIBRZ ROZRYWKA
20 marca nowy sezon w takie gatunki, jak pop, folk, mwi o yciu kadego czo- przebojw. W wielu rankin-
nowej, wyremontowanej sa-
li Wodzisawskiego Centrum
tango i awangarda. W podr-
y tej suchaczom towarzyszy
SUPLEMENT wieka, o walkach, upadkach,
powstaniach, ciemnociach i
gach i podsumowaniach mu-
zycznych 2011 roku zesp
Kultury otworzy muzyczny
wystp Czesawa Mozila. Pod-
bd dwiki szerokiej gamy
instrumentw szklanych
DO WALENTYNEK nadziei. Zarwno w warstwie
tekstowej, jak i w muzycznej
uplasowaa si w cisej czo-
wce.
czas koncertu artysta promo- dzwoneczkw, rozmaitych d- Litza i spka s absolutnie Support koncertu zesp
wa bdzie najnowsz pyt - ciakw, akordeonw czy uku- 26 lutego godz. 17:00 gramie koncertu usyszymy bezkompromisowi. EneDueRabe projekt kum-
Ksiga Emigrantw cz. 2. W lele... Nie zabraknie rwnie RCK DK STRZECHA przede wszystkim piosenki o Zesp da si pozna szer- pli pochodzenia chodzieskie-
repertuarze wydarzenia znaj- przewrotnej konferansjerki (ul. Londzina 38) mioci m.in. Jacquesa Brela szej publicznoci podczas go stawiajcych w muzyce na
d si take przeboje z po- samego Czesawa Mozila. Po- Cukierki dla panienki mam, Jarocin Festiwal 2011 oraz szczero i energi bez zwa-
przednich krkw Czesaw cztek wyjtkowego koncertu Od dziesiciu ju lat Atlan- Nastroje Jarosawa Wasi- podczas 17. edycji Przystan- ania na konwenanse. Wstp
piewa oraz dorobek pierw- zaplanowano na godz. 19:00. tyda przygotowuje koncert ka, pij, bajki nij Marka ku Woodstock 2011 a utwr wolny. Wejciwki na kon-
szego zespou Czesawa Mo- Bilety, w cenie 50 z, mona pod tytuem Suplement do Grechuty, Nie ma jak u ma- Autystyczny wspi si na cert do odbioru od 22 lutego
zila Tesco Value. Koncert w rezerwowa pod nr tel. 32 455 walentynek. W tym roku na my Wojciecha Mynarskiego, pierwsze miejsca wielu list w RCI przy ul. Dugiej 2.
WCK to doskonaa okazja do 48 55 lub osobicie w sekreta- wydarzenie zapraszamy ju Legenda o mioci Jacka
muzycznej podry poprzez riacie WCK. 26 lutego o godz. 17.00 do Kaczmarskiego, Mateczki-
R E K L A M A
sali widowiskowej RCK DK
Strzecha. Wystpi: Wero-
piosenk autorsk Karoliny
Kurzei, Kto w pomieniach
FESTIWAL JAZZ Z WAMI
nika Pytel, Marlena Seroka, Leonarda Cohena i inne.
Karolina Kurzeja, Oliwia Py- Modym artystom akompa-
tlik, Patrycja Rzotki, Jakub niowa bdzie Zbigniew Fory
Gomuka i Karol Sobczyski. na pianinie, na ecie zagraj
Ponadto wystpi zaprosze- Oliwia Pytlik i Marlena Se-
ni gocie: tancerze z Klubu roka, na wiolonczeli Patry-
Mionikw Taca Towarzy- cja Rzotki, na gitarze Irena
skiego MAG-DANCE, Zesp Hlubek, instrumenty perku-
Taneczny SKAZA oraz by- syjne Oliwia Pytlik i Jakub
li Atlantydowicze. W pro- Gomuka. Wstp bezpatny.
18 marca godz. 18:00 z ni na dziewit z trudem
RCK RDK wymieniaj nazwisko autora
LUXTORPEDA, (ul. Chopina 21) Henryka Warsa.
Utalentowany polski pianista
ENEDUERABE Vars & Kaper Deconstruc-
tiON, Pawe Kaczmarczyk,
jazzowy i improwizator Pa-
we Kaczmarczyk wraz z zao-
Audiofeeling Trio & Mr.Krime on przez siebie utytuowan
i Kasia Pietrzko Trio. formacj Audiofeeling Trio
Vars & Kaper Deconstruc- wzi na warsztat zapomniany
tiON to nie tylko poczenie repertuar mistrzw hollywo-
korzeni polskiego jazzu, g- odzkich soundtrackw i pod-
boko tkwicych w muzyce l- da je twrczej eksperymen-
mowej dwch wielkich kom- talnej dekonstrukcji. Kasia
pozytorw: Henryka Warsa Pietrzko Trio wiey projekt
i Bronisawa Kapera. To nie muzycznym na polskiej sce-
tylko pikne, sowiaskie me- nie jazzu. Autorskie kompo-
lodie narysowane wspcze- zycje liderki zespou tworz
sn kresk. To take szukanie istotny element repertuaru
czci pomidzy DJ-em i aur grupy. Artystka miaa przy-
4 marca godz. 18:00 basist Krzysztofa Kmiecika, akustycznego trio. jemno doskonali swj pia-
RCK RDK zwizanych wczeniej z Ar- Bronisaw Kaper i Hen- nistyczny warsztat pod okiem
(ul. Chopina 21) mi oraz z formacj 2Tm2,3 ryk Wars to jedni z pierw- najwikszych saw ameryka-
oraz perkusist Tomasza szych Polakw, ktrzy posta- skiego jazzu takich jak m.in:
Koncert w ramach Narodo- Krzyaniaka, znanego wcze- wili swoje stopy w Hollywood Johnny Oneal, Aaron Parks,
wego Dnia Pamici onie- niej z Turbo i Armii. W 2011 i wsptworzyli sukces amery- Kenny Werner. Grup wraz z
rzy Wykltych. roku w trakcie nagrywania kaskiego kina Zotej Epoki pianistk Katarzyn Pietrzko
Zesp Luxturpeda po- albumu skad uzupeni wo- Hollywood. Fani Milesa Davi- wsptworz: Szymon Fran-
wsta w 2010 roku z inicja- kalista Przemysaw Frencel, sa i Johna Coltrane mog by kowski (bass) oraz Piotr Bud-
tywy Roberta Friedricha gi- raper znany z hip-hopowego zaskoczeni, e synne jazzowe niak (drums). Bilety w cenie
tarzysty i wokalisty znanego duetu 52 Dbiec. standardy On Green Dolphin 40 i 20 z do nabycia w kasach
z takich formacji jak Acid Debiutancki album zatytuo- Street i Invitation napisa RCK oraz na stronie www.rck.
Drinkers, Turbo, Flapjack, wany Luxtorpeda ukaza si Bronisaw Kaper, a polscy fani com.pl. Honorowane karty
Arka Noego, 2Tm2,3 i KN. 9 maja 2011 roku i jest po- piosenek midzywojennych: SENIOR 60+ i RODZINA+.
Do wsppracy muzyk zapro- czeniem brzmie garaowo- Mio ci wszystko wybaczy,
si gitarzyst Roberta Drka, -punkowo-rockowych, teksty Zimny Dra, Umwiem si Artyku sponsorowany

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury
8 Reklama 22 lutego 2017, nr 4 (231) << GazetaInformator.pl

wizytwki, ulotki >>> 32 414 90 30, 533 355 277


Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:
Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie

Daj sobie szans Pakiet socjalny


Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce
na lepsz prac!
Dzia rekrutacji
Nie tra czasu!
tel. (32) 459 15 64, 786 864 292
Ju dzisiaj wylij CV! e-mail: rekrutacja@ekookna.pl

You might also like