You are on page 1of 16

CZYTAJ OBOWIZKOWO

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA od 2006 r.


Biece
i archiwalne
Kdzierzyn-Kole numery

Racibrz

Wodzisaw lski
Pene wydanie na: GazetaInformator.pl
DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XII | 22 lutego 2017 | Nr 4 (231) GazetaInformator.pl

RACIBRZ SYLWETKI Rydutowska hada to tykajca bomba.


Jej rozbrojenie niesie ze sob ogromne
Naval. Od spawacza do onierza niebezpieczestwo. Czytaj wicej str. 5

elitarnej jednostki wojskowej GROM


RACIBRZ HISTORIA

O JARUZELSKIM
Gdzie w grach Afganistanu skradalimy si ca noc, idc w noktowizji W RACIBORZU
po dosy ostrych graniach gr...

Fot. Mariusz Jankowski


Fot. Mateusz Herba
MATEUSZ HERBA

Naval urodzi si w Racibo-


rzu. Zanim zosta onierzem
GROM-u by zwyczajnym chop-
cem. Jak wikszo rwieni-
kw ugania si za pik. Gra w
LZS Ocice. W czasach jego mo-
doci, on i jego koledzy nie mie-
li zbyt duego wyboru. Uko-
czy szko zawodow. Zdoby
wyksztacenie w zawodzie: lu-
sarz-spawacz. Prac podj w
fabryce kotw Rafako. Jako
chopiec mia jednak marzenie
chcia zosta onierzem jed-
nostki specjalnej. Dziki nad- Istnieje taka teoria wyhodowania rosyjskiego
ludzkiej determinacji udowod- szpiega na pierwszego sekretarza Polski ja si z ni nie
ni, e niemoliwe nie istnieje zgadzam. Ale nie ma wtpliwoci, e Rosjanie robili takie
czytamy na okadce jego naj- rzeczy mwi Gajdziski. Na zdj. (z lewej) Dariusz Biel,
nowszej ksiki Ostatnich gry- waciciel ksigarni Sowa oraz Piotr Gajdziski. Zobacz
z psy. Byy operator GROM-u Raciborzanin Naval do elitarnej jednostki GROM dosta si dziki sile umysu, a nie mini. materia wideo na raciborz.com.pl
15 lutego w raciborskiej ksini- Pamitam jak byem na swojej selekcji i pojechalimy na basen w Legionowie. Trzeba byo
cy opowiada o kulisach pracy w skoczy z 5 metrowej wiey. Porozbieralimy si. Takich szczupaczkw jak ja byo paru. Na Czy biogra Jaruzelskiego Przypomina o tym Piotr Gaj-
jednostce. widok kilku takich dobrze zbudowanych, wysokich facetw mylelimy sobie: kurcz, co ja mona sprowadza tylko dziski, autor biograi ge-
Jego pseudonim to pamit- tutaj robi. Ale mija jeden dzie, drugi. Nagle jest zimno, nagle doskwiera gd i ci dobrze do stanu wojennego? Od- neraa, ktra ukazaa si 9
ka po wydarzeniu z przeszo- zbudowani mwi: pieprz, nie bd tam dalej szed. Po tym wszystkim orientujesz si, e powiedzi na to pytanie szu- stycznia br. Gajdziski, ktry
ci. Dlaczego Naval? Kiedy nie jest wane jak wygldasz, ale czy uywasz gowy wspomina. kali uczestnicy spotkania napisa m.in. Gierka. Czowie-
komu nawaliem, ale mniej- autorskiego z Piotrem Gaj- ka z wgla i Anatomii zbrod-
sza z tym mia si byy gro- jemy. Jest to troch zabawne, bo ktra wojskowemu najbardziej my na skale 1,5x1,5 m z pik- dziskim. ni nieukaranej o swojej nowej
mowiec. Po czym przybierajc znasz kogo 15-20 lat i nie wiesz zapada w pamici. Gdzie w nym widokiem, bez moliwoci Nie trzeba by pasjonatem ksice opowiada 9 lutego w
powaniejsz min, wyjani. nawet jak ma na imi i nazwi- grach Afganistanu skradalimy odwrotu, wystawieni na ostrza historii, by zna nazwisko Woj- raciborskiej ksigarni Sowa.
onierze jednostki specjalnej sko. Plus jest z tego taki, e na si ca noc, idc w noktowizji wspomina gromowiec. ciecha Jaruzelskiego nazwisko, Ju sam tytu Czerwony le-
Grom s spadkobiercami tra- robocie nie zawoasz kogo po po dosy ostrych graniach gr. Zaprezentowana podczas ktre wci wzbudza ogromne powron wskazuje na to, e
dycji Cichociemnych onierzy nazwisku tylko po ksywie m- Gdy droga si koczya uznali- spotkania ksika Ostatnich emocje w publicznej debacie i podczas lektury zmierzymy si
Armii Krajowej. Tak, jak funk- wi wojskowy. my z kumplem, e nie ma sen- gryz psy to opowie o szcz- podczas rozmw w gronie znajo- nie tylko z legendarnym portre-
cjonowaa jednostka, na ksy- Uczestnicy spotkania dopy- su i dalej. Pooylimy si na ciu jakie trzeba mie, by reali- mych. Czy decyzja o wprowadze- tem czowieka, ktry podj de-
wach, pseudonimach funkcjo- tywali ponadto m.in. o rnic takiej pce ciennej przekona- zowa cele. To powrt do dzie- niu stanu wojennego bya susz- cyzj zmieniajca na zawsze nie
noway cae struktury pastwa midzy polsk a amerykask ni, e jest to wietne miejsce, by cistwa gromowca, jak i historia na? Czy genera mg postpi tylko jego ycie, ale take losy
podziemnego. Majc zakorze- armi, rol kobiet w GROM-ie, si ukry. Rano obudzio nas pracy w jednostce. Pozycja jest inaczej? Co by byo, gdyby? wielu Polakw.
nienie w tych tradycjach, my w stres pourazowy, odczucia przy soce. Jak zobaczyem, gdzie do wypoyczenia w raciborskiej Ale Jaruzelski to przecie
jednostce te si nimi posugu- pierwszym ostrzale czy misj, pimy nie wierzyem. Spali- bibliotece. nie tylko 13 grudnia 1981 r. KC

R E K L A M A

terminale patnicze terminale


kasy fiskalne najtaniej
suma
wszystkich zalet
Racibrz, ul. Klasztorna 12,
tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl
2 Druga strona 22 lutego 2017, nr 4 (231) << GazetaInformator.pl
REGION POLITYKA

Platforma nie pozwoli zostawi Polski tym zbjom


i bandytom z PiS-u
Przegralimy wybory, bo dalimy sobie wmwi, e Polska jest w ruinie, a to nieprawda z takim przesaniem
ruszyli do ludu posowie Platformy. W Raciborzu gocili Stanisaw Gawowski, Ewa Drozd i Janusz Cicho.

Fot. Mateusz Herba


PAWE STRZELCZYK

Spotkanie odbyo si w ro-


KOMENTARZ NA GORCO
d, 15 lutego, w sali konferen-
cyjnej Zamku Piastowskiego. Katarzyna Dutkiewicz ao spodziewa si po polity- mentowa, nijak nie przystaj
Jako e wsporganizatorem radna powiatowa (PiS) kach dowiadczonych wielo- do wypowiedzi na poziomie i
obok lokalnej Platformy Oby- Wiele czasu musiao upy- letnim okresem sprawowania nie powinny by formuowa-
watelskiej by raciborski od- n, by politycy Platformy peni wadzy..? ne w dyskusji publicznej. A
dzia Zwizku Nauczycielstwa Obywatelskiej zorientowa- Inna sprawa, e podkre- jednak zostay sformuowane
Polskiego, tematem wiodcym li si, e spotkania z ludmi lanie roli wasnej formacji w Raciborzu, w obecnoci
miaa by reforma owiaty i li- s nieodzownym elementem jako opozycji totalnej wzbu- najwaniejszych przedstawi-
kwidacja gimnazjw. Organiza- dziaalnoci publicznej, w dza moe niepokj, wszak cieli naszej lokalnej wadzy
torzy zapowiadali, i omawiane tym wykonywania mandatu oznacza odejcie od dziaa samorzdowej. Osiem lat rz-
bd regionalne tematy, wane Mwcie prociej i bardziej treciwie, bo cay czas gadacie poselskiego i senackiego. To merytorycznych i skupianie dzia Platforma Obywatelska.
dla mieszkacw raciborszczy- jak przed przegranymi wyborami zarzucali Platformie w pierwszy wniosek jaki mona si na protestowaniu dla pro- Po czym przegraa wybory.
zny. Gocie bardziej skupili si osobach posw (od lewej) Stanisawa Gawowskiego, Ewy wysun, analizujc przebieg testowania. Wsuchujc si Jak wida z nieuleczalnym
jednak na przedstawianiu do- Drozd i Janusza Cichonia zwolennicy partii. Wyborcy PO niespodziewanego spotkania w relacje, wydaje si, e na- dotd nadmiarem prnoci
kona Platformy i wizjach przy- skaryli si te, e przegranie wyborw prezydenckich przez parlamentarzystw Platfor- wet sympatycy PO z naszego i pychy, ktre upiy reeksj,
szoci kraju pod rzdami Prawa Bronisawa Komorowskiego byo wielk sztuk. my z mieszkacami powiatu miasta, ktrzy uczestniczy- e adna wadza nie jest da-
i Sprawiedliwoci. raciborskiego, ktre odby- li w spotkaniu dostrzegli t na na zawsze, e brak staego
Przegralimy wybory, bo samym czasie miay miejsce w nionych bdw w Platfor- o si 15 lutego tego roku na sabo, stawiajc przy okazji kontaktu z ludmi jest jedn
dalimy sobie wmwi, e Pol- wielu innych miastach; maj mie potra si na nich uczy Zamku Piastowskim. Wnio- zarzut wsppracy z liderem z waniejszych przyczyn po-
ska jest w ruinie, a nie bya one by kontynuowane rwnie i wyciga wnioski. Mamy sek drugi to nieprzerwany KOD Mateuszem Kijow- litycznych poraek i e takiej
rozpocz Stanisaw Gawowski, w przyszoci). Gocie zgodnie i wiadomo, e Polska jest w potok krytyki, protest i kon- skim, ktry nie tak dawno na- energii i determinacji jak
wedug ktrego haso to dosko- praktycznie za kadym razem, zych rkach, mamy zapa in- testacja, ktrych dowiadczyli woywa wprost do wypowie- generuje opozycja by by to-
nale wpisuje si w program PiS, gdy zabierali gos podkrelali, westycyjn, najgorsz od 27 uczestnicy zamiast oczekiwa- dzenia posuszestwa wadzy. taln, yczy trzeba byoby
gdy za jaki obszar dziaalnoci i s tylko ludmi, nie zawsze lat. Wystpujemy jako opozy- nych konkretw, propozycji, Okrelenia typu zbj czy nam wszystkim w meryto-
partia ta (jako partia wojny) by wszystko robili najlepiej i wie- cja totalna, bo widzimy, e to argumentw. Czy tego nale- bandyta trudno w ogle ko- rycznej pracy.
si nie zabraa, tam wszystko lokrotnie zdarzao si im i ich co realizuje PiS to niecny plan
burzy i zostawia zgliszcza. Tak formacji popenia bdy. Tych przekonywa Janusz Cicho.
byo z trybunaem konstytucyj- jednak nie sposb unikn w Niektrzy zebrani, okrelajcy Ciekaw kwesti poruszy- ba si to, co robi PiS, bo to e si sens, skoro zostao niewiele cza-
nym, obecnie jest z owiat, a natoku realizowanych zada. si jako sympatycy PO, zarzucali a Ewa Lewandowska, niegdy podoba to fakt. Niestety, wrd su. Ma sens brzmiaa odpo-
w niedalekiej przyszoci bdzie Nie mog te one rzutowa na dlaczego PO kuma si z lud- radna wojewdzka z ramienia innych poruszanych kwestii ta wied. Parlamentarzyci pod-
z samorzdem lokalnym, kt- caoksztat rzdw Platformy i mi pokroju Mateusza Kijow- PO. Zainteresowao j, dlaczego zostaa niezauwaona i nie do- krelali, e jedyne z czym PiS si
ry PiS take chce zawaszczy. przesania osigni, ktrymi skiego. Jedna z kobiet stwierdzi- wczeniej nie byo takich spo- czekaa si odpowiedzi. liczy to sia. Jeli zobacz t si
Platforma postanowia temu partia ta po omioletnich rz- a wrcz, i wicej na Platform tka, a posw ekipy Tuska wi- Jeli chodzi o reform w postaci gosu z powiatu to si
przeciwdziaa, std te nowa dach moe si pochwali. Taka nie zagosuje, cho od zawsze da byo w regionie jedynie na owiaty, to zebranych intereso- ugn, tak jak byo w przypadku
strategia i bardziej bezpored- narracja przewijaa si w trakcie wspieraa UD, UW i PO. Za uroczystociach. Chciaa dowie- wao, czy zbieranie podpisw protestu kobiet. Nie wolno zo-
ni kontakt z wyborcami w tere- caego spotkania. mao merytoryki, za duo poli- dzie si te, dlaczego ludziom pod wnioskiem o referendum stawia Polski tym zbjom nie
nie (podobne spotkania w tym Pomimo wielu pope- tyki stwierdzia. niezwizanym z Platform podo- w sprawie jej wstrzymania ma przebiera w sowach Gawowski.

RACIBRZ SPRAWY KONTROWERSYJNE

RA nie chce Roda i onierzy Wykltych


Autonomici z Ruchu Autonomii lska sprzeciwiaj si nazwom dla rond proponowanym przez polskie organizacje patriotyczne.

PAWE STRZELCZYK historii Polski, zostay oprote- oraz powojennego - napisali w

W programie lutowej sesji


stowane przez lokalnych dzia-
aczy Ruchu Autonomii lska.
konsultacjach projektu uchwa-
y.
KOMENTARZ NA GORCO
rady miasta znalazy si dwa Autonomistom nie spodobao Jeli chodzi o onierzy
projekty uchwa w sprawie si, e znak Roda moe wy- Wykltych, to argumentacja Micha wiech nich zostao brutalnie zamor- chyba ulubione sowo za-
nadania nazw dwm rondom: woywa negatywne odczucia, wyglda nastpujco: Nega- Ruch Narodowy Region dowanych. Niestety to dziao rwno RA jak i niektrych
przy ul. Opawskiej koo E. Lec- skojarzenia i emocje nie tyl- tywnie odnosimy si do projek- lski (Raciborzanin z krwi si rwnie w Raciborzu, kt- k Mniejszoci Niemieckiej)
lerca oraz przy Placu Mosto- ko wrd wielu mieszkacw tu uchway tylko z jednego po- i koci) ry przed wojn by w grani- przeciwstawianych tym zza
wym. To pierwsze w zamyle Raciborza, ale rwnie wrd wodu: uwaamy, i w pierwszej Jak wszyscy (tzn: RA- cach III Rzeszy Niemieckiej. Buga.
pomysodawcw (stowarzy- mieszkacw pozostaej cz- kolejnoci miejscom/obiektom owcy) wiedz, rondo to nie Przeszkadzaj im te o- Po pierwsze: wszyscy je-
szenie Rodo) miaoby nosi ci powiatu raciborskiego, w w przestrzeni publicznej po- moe mie w nazwie nic co nierze Niezomni (walczcy stemy raciborzanami. Wpro-
nazw Roda, drugie za o- szczeglnoci autochtonw, a winno nadawa si nazwy-pa- tyczyoby si polskich korze- take po wojnie na lsku wadzanie takich (sztucz-
nierzy Niezomnych (propo- to za spraw jego powizania tronaty zwizane bezporednio ni miasta. Przykadowo te- i osadzani w komunistycz- nych!) podziaw moe by
zycja Klubu Gazety Polskiej z z nieprzyjaznym wielu auto- z ich otoczeniem i jego histori, go, e przez stulecia by on w nych obozach karnych takich tylko i wycznie szkodliwe.
Raciborza). Obydwie te nazwy, chtonom nacjonalizmem pol- z regionem i ludmi, ktrzy byli Polsce. I tak to przeszkadza jak Zgoda w witocho- Po drugie: ebycie si nie
mocno osadzone w najnowszej skim okresu midzywojennego w szczeglny sposb powizani im znak roda. Symbol ktry wicach). Ci ktrzy nie zoy- zdziwili. eby was nie zdzi-
to reprezentowa Polakw w li broni nigdy. Nawet wtedy wio to, e nasi przodkowie
Niemczech i to nie byle jakich kiedy o Polsce zapomnia ca- mieszkali od co najmniej kil-
Polakw. yli oni bowiem w y wiat, ktry sprzeda j na kuset lat wanie tutaj. A nie
Zesp redakcyjny Wydawca: Raciborskie Media najczarniejszym epizodzie hi- otarzu swoich interesw w za waszym mitycznym Bu-
Pawe Strzelczyk, Mateusz Herba 47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12 storii tamtego kraju. Musieli Teheranie i Jacie. giem i dlatego nas zniesma-
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
przeciwstawia si nazistom. Reakcje RA na obie czaj te wasze propozycje.
Redakcje: Skad: Agnieszka Subocz ISSN: 2080-3664
Po utracie statusu mniejszo- te propozycje s nie tylko My te naleymy do ub-
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12 Dzia graki i reklamy:
ci narodowej (ktrego rze- nierozsdne. S niesmacz- stwianych przez was auto-
Druk: POLSKAPRESSE
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
Marzena Ruczaj: 533 362 362 Sp. z o. o. Sosnowiec komo kajajce si za grzechy ne. Brzydzi te jeszcze jed- chtonw, a lsko jest dla
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
44-300 Wodzisaw l., ul. w. Jana 16
Martyna Sitek: 533 377 855 Nakad: 10 000 egz.
przeszoci Niemcy dalej na rzecz. Prba zrobienia ze nas bardzo istotn czci
47-200 Kdzierzyn-Kole martyna.sitek@gazetainformator.pl nie przywrciy) i likwidacji swoich zwolennikw auto- tosamoci narodowej czyli
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
ul. W. Planetorza 9/2 Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl gracznych i reklam zastrzeone.
Zwizku Polakw wielu z chtonw (swoj drog to polskiej.
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A R E D A K C Y J N A z nazywanym miejscem/obiek- rzem, nawet w mao znacz- lskie. Ostateczn decyzj

Pierwszy
tem. onierze Wyklci s cym stopniu. W zamian RA podejm radni na lutowej sesji.
natomiast zwizani z Racibo- proponuje bardziej regionalne Pki co, w komisjach negatyw-
rzem co najwyej marginalnie, nazwy: Rondo Ksit Raci- nie zaopiniowali onierzy Nie-
portal w regionie ich dziaania prawdopodobnie
nie byy zwizane z Racibo-
borskich, Rondo ks. Augusty-
na Weltzla lub Rondo Grno-
zomnych, Rodo nie wzbudzio
zastrzee.
GazetaInformator.pl >> 22 lutego 2017, nr 4 (231) Wiadomoci 3
RACIBRZ ZWIERZTA RACIBRZ EKOLOGIA

NIEG TOPNIEJE, WY-


CHODZ PRZEBINIEGI
Lenk: Mam wtpliwoci czy modernizacje
pawe strzelczyk o kilka dni odwily i deszczu,
kotowni wglowych byy dobrym ruchem
aby trawniki te zamieniy si
Sytuacja powtarza si co
roku o tej samej porze.
w koktajl botno-trawiasto-od-
chodowy, obok ktrego trudno
Restauracja Okinawa Sushi & Grill 9 lutego gocia przedsibiorcw.
Topniejcy nieg odsania przej bez odruchu wymiotne- Na spotkaniu rozmawiano m.in. o niskiej emisji.
wtpliwej jakoci ozdo- go (zreszt ul. Pracy nie jest tu
by. jakim wyjtkiem). A przecie

Fot. Mateusz Herba


8 lutego na naszym pro- za niedugo po trawnikach tych mateusz herba noczenie, e miasto nie wycofa
filu na Facebooku zamiecili- bd biegay dzieci, za pra- si z dotacji modernizacji roz-
my fotografie przedstawiaj- cownicy zieleni miejskiej bd O poziomie zanieczyszcze- wiza wglowych, dopki na
ce trawniki i chodniki przy ul. musieli dokona pierwszego nia na wiecie napisa prestio- lsku bd wspierane kotow-
Pracy. Zdjcia wywoay lawi- wiosennego pokosu trawy. wy dziennik Financial Times, nie wglowe, retortowe gmina
n komentarzy. Uytkownikw Za zwierzta odpowiedzialni s przytaczajc wnioski z raportu Racibrz prawdopodobnie nie
zbulwersoway oczywicie nie ich waciciele. Ludzie sprz- wiatowej Organizacji Zdrowia wyczy si ze wspierania tych
same trawniki, ale zawarto, tajcie po swoich psach tego (WHO). Jak wskazuje wrd kotowni. Bdziemy je wspiera
ktra ujrzaa wiato dzienne typu komentarze posypay si europejskich pastw najgorsza doda. Przypomnia, e miesz-
po stopnieniu niegu, a mia- po publikacji. sytuacja jest w Polsce. W czo- kacy Raciborza mog liczy do
nowicie psie odchody i ich W komentarzach pojawiy wce najbardziej zanieczysz- 12 tys. z dofinansowania na wy-
zagszczenie na metrze kwa- si te sugestie, i stra miej- czonych miast UE na pozycji mian starego kota pitej klasy
dratowym powierzchni. Tym- ska powinna bardziej rygory- czwartej uplasowa si Rybnik, sprawnoci ze rodkw WFO-
czasem po dwch tygodniach stycznie egzekwowa wobec a zaraz za nim Wodzisaw l- iGW. 80% wnioskw, ktre
sytuacja nie jest wcale lepsza, posiadaczy czworonogw ich ski. Raport jako przyczyn gi- trafia do gminy, dotyczy wa-
wrcz przeciwnie. Wystarczy- obowizki. gantycznego zanieczyszczenia nie modernizacji kotw w-
powietrza w Polsce wskazuje glowych.
poleganie na wglu i bierno Prezydent wspomnia, e
Fot. Pawe Strzelczyk

wadz we wprowadzaniu zielo- lepszym rozwizaniem byyby


nych technologii. dotacje na przycza do sieci niadanie biznesowe Raciborskiej Izby Gospodarzcej zdomi-
Obecny na niadaniu bizne- cieplnej, w wypadku Raciborza nowa temat walki ze smogiem. Prezydent Mirosaw Lenk
sowym RIG-u prezydent Raci- PEC-u, bd sieci gazowej, mwi o programach wsparcia finansowego dla mieszka-
borza Mirosaw Lenk po ostat- ktre to maj lepszy wpyw na cw.
nich medialnych doniesieniach rodowisko w porwnaniu z
poczu si zobowizany do po- najbardziej sprawnymi kota- mog liczy na dotacj w wyso- trowni, ktry to jest produkowa-
ruszenia kwestii niskiej emisji mi wglowymi. Miasto w mi- koci do 5 tysicy z. Ze wspar- ny z wgla zachwala program
w miecie. Racibrz do 2008 dzyczasie zmodernizowao 30 cia mog skorzysta rwnie prezydent. Od pocztku jego
roku nie wspiera modernizacji podlegych mu placwek owia- przedsibiorcy mwi Lenk. trwania do roku 2016 wydano
Aby stranik mg podj interwencj i ukara mandatem, kotowni wglowych, ktre wg towych. Tylko w dwch ogrze- Dla obiektw o powierzchni 980 tys. z na dotacj 178 insta-
musi by wiadkiem zdarzenia. Mona wszcz postpowa- WHO w gwnej mierze wpy- wanie oparto o koty wglowe, powyej 200 m3 kwota dotacji lacji solarnych w miecie.
nie na wniosek osoby, ktra widziaa takie zdarzenie. W tym
wa maj na zanieczyszczenie retortowe. ulega zwikszeniu o 15 z za ka- W nawizaniu do wyst-
przypadku zgaszajcy musi pojawi si osobicie w siedzibie
stray. Sporzdza si protok, pod ktrym zgaszajcy
powietrza. Kiedy pojawiy si Racibrz w ramach ak- dy metr kwadratowy. Dofinan- pienia prezydenta obecny na
musi podpisa si jako wiadek. Wszczta zostaje sprawa o zewntrzne fundusze, gwnie cji antysmogowej z wasnych sowywane s rwnie instala- spotkaniu przedsibiorcw
wykroczenie do sdu. Sd moe rozpatrzy spraw w trybie z Wojewdzkiego Funduszu rodkw dofinansowuje bar- cje solarne. Przygotowalimy Ireneusz Burek zaprezentowa
zaocznym (wwczas wiadek pozostaje anonimowy), ale Ochrony rodowiska i Gospo- dziej ekologiczne rozwizania. program w oparciu o wsppra- zebranym wskazania czujnika
moe take wezwa wiadka na rozpraw. Ukaranie manda- darki Wodnej zaczlimy rw- Dotacj mona uzyska na r- c z Narodowym Funduszem mierzcego stan zanieczyszcze-
tem osoby niesprztajcej po swoim czworonogu jest bardzo nie wspiera modernizacje da ciepa na paliwa gazowe, Ochrony rodowiska na mon- nia powietrza w Raciborzu, kt-
trudne. Na widok munduru osoby wyprowadzajce zwierz kotowni wglowych. Szczerze pynne, biomas, rda zasi- ta instalacji fotowoltaicznych re mona ledzi on-line na por-
sprztaj po pupilu. Stra apeluje do posiadaczy psw, by mwic, a byo to ju za mojej lane energi elektryczn, od- mwi Lenk. Program dziaa talu raciborz.com.pl. Nie ma
sprztali po zwierztach. To ich obowizek. Jeli tego nie prezydentury, mam wtpliwo- nawialn lub wza cieplnego z od 2009 rok. Na instalacj ko- to na celu sensacji, ale naturaln
dopilnuj, naraaj si na mandat w wysokoci do 500 z ci czy to by dobry ruch. Mo- sieci ciepowniczej. Warunkiem lektorw mona uzyska od 5 potrzeb informowania, a nawet
wyjania Leszek Iwulski, rzecznik prasowy Urzdu Miasta. im zdaniem generalnie powin- otrzymania dotacji jest likwida- do 10 tys. z dofinansowania. ostrzegania o aktualnych wa-
no si odchodzi od spalania w cja pieca lub kota na paliwo sta- Fotowoltanika to gospodarka runkach stanu powietrza, ktre
kotowniach domowych wgla - e. Mieszkacy na modernizacj niskoemisyjna. To oszczdno. moe by zagroeniem dla zdro-
RACIBRZ ROZRYWKA mwi Lenk. Zapowiedzia rw- rde ciepa z miejskiej kasy Pobiera si mniej prdu z elek- wia i ycia wyjani.

MICHA SZPAK, PIKNI RACIBRZ SPORT

I MODZI NA MEMORIALE Galaktikos mistrzem HLPN


Fot. Sony Music Zosia Zija i Jacek Piro

Walka o mistrzowski tytu Halowej Ligi Piki Nonej trwaa do ostatniej kolejki.

Fot. Katarzyna Przypado


katarzyna przypado 18 punktw. Jako pierwsi na
parkiet wybiegli pikarze PRD
Dobiegaj koca rozgrywki Kuhn, ktrych przeciwnikiem
Halowej Ligi Piki Nonej. Do by egnajcy si z najwyszym
XVI edycji zgosiy si 34 dru- szczeblem rozgrywek Feniks.
yny. To rekordowa ilo. Te- Wygrali pewnie 5:1. O wszyst-
go si nie spodziewaem, my- kim mia rozstrzygn mecz
laem, e bdzie maksymalnie Galaktikos z Limfo-Med. Wy-
okoo trzydziestu zespow nik cigle si zmienia, przez
mwi organizator ligi Seba- co do ostatniej syreny nie by-
stian Fajger. Jego zdaniem po- o wiadomo, kto zostanie mi-
ziom z roku na rok jest coraz strzem. Ostatecznie pad remis
wyszy. Zespoy z pierwszej 3:3, a tytu najlepszej druyny
ligi coraz lepiej graj, wydaje powdrowa do Galaktikos.
mi si, e rwnie w drugiej Druyn Galaktikos od kilku
lidze poziom wzrs. Zgasza lat co roku stawiaem w roli fa-
Tegoroczny Memoria im. pokazy zapanicze i koncert ze- si coraz wicej coraz lepszych worytw. Niestety za kadym
m. kpt. A. Kaczyny i dh. spou Blend, a gwiazd wieczo- zespow. W zasadzie takich razem pod koniec sezonu cze- Do zdobycia tytuu najlepszej druyny XVI edycji HLPN dru-
Malinowskiego odbdzie ru bdzie Micha Szpak. Nie- prawdziwych amatorw, czy- go im brakowao czy co nie ynie Galaktikos wystarczy remis z Limfo-Med.
si jak zwykle w sierpniu. dziela rozpocznie si zawodami li zawodnikw, ktrzy nigdzie wychodzio i w efekcie tracili
19 i 20 sierpnia w Racibo- Firefighter Combat Challenge, nie graj, ju nie ma, byy tylko pierwsze miejsce czy podium. by 15 bramek. Szczebel niej go meczu, barau i rozdania
rzu upyn w atmosferze XXV pniej bdzie mia miejsce dwie czy trzy takie druyny W tym roku udao im si za- oprcz Feniksa spada Wychy- nagrd zaplanowane jest spe-
Memoriau im. m. kpt. A. Ka- XX Rodzinny Rajd Rowero- tumaczy. Przez to, e meczw chowa rwny poziom. Moim lylybymy, a Galactic Football cjalnie spotkanie. Jeeli pi-
czyny i dh. Malinowskiego, wy i zawody Kamie, Papier, byo wicej ni w minionej edy- zdaniem zasuenie zdobyli to zagra w barau z Will Wikto- karzom Galaktikos nie bdzie
wydarzenia upamitniajcego Noyce. Zostanie odprawiona cji, w przyszym roku powsta- mistrzostwo ocenia Seba- ria Brenna. Do pierwszej ligi nic stao na przeszkodzie, to
straakw polegych w 1992 rwnie msza wita w kocie- nie trzecia liga. stian Fajger. awansoway PGF Agencja Kre- wystpi w meczu na zako-
roku podczas poaru lasw w le WNMP. Wieczorem bdzie Przed ostatni kolejk Wicemistrzem zosta ze- dytowa 24 i Bruki Trawiski. czenie tej edycji. Zmierz si z
Kuni Raciborskiej. Na sobot mona si bawi na Gali Disco szans na mistrzowski tytu sp PRD Kuhn, a trzecie miej- W przyszy weekend ro- sdziami Podokrgu Racibrz,
przygotowano tradycyjnie tur- Polo i koncercie zespou Pikni miay trzy zespoy: Galakti- sce zaja druyna Salon Fry- zegrane zostan cztery mecze ktrzy s aktualnymi mistrza-
niej streetballa Brooklyn Gym i Modzi. kos, ktry prowadzi w tabeli zjerski A&V. Krlem strzelcw w drugiej lidze, a zakoczenie mi lska. Powinno to by cie-
Cup o Puchar Dyrektora TVP z 21 punktami oraz PRD Kuhn pierwszej ligi zosta Sebastian XVI edycji odbdzie si 4 mar- kawe spotkanie mwi Seba-
Katowice. Odbd si rwnie kp i Limfo-Med, ktre miay po Kapinos z Salonu, ktry zdo- ca. Oprcz ostatniego ligowe- stian Fajger.
4 Publicystyka 22 lutego 2017, nr 4 (231) << GazetaInformator.pl
RACIBRZ SYLWETKI

Magdalena Walach: Realizuj si jako mama


Aktorstwo, malarstwo, a moe projektowanie i aranowanie wntrz, w ktr stron pjdzie raciborzanka grajca
m.in. w serialu M jak mio, a na co dzie mama jedenastoletniego Piotrka?
ROZMAWIA przez ten szklany ekran oglda ra jest bardzo zaborcza. Ten za- jest Twoj odskoczni od Nie jeste te osob, kt-
Fot. Mariusz Jankowski

IRENEUSZ BUREK (miech). wd rzadko kiedy ustpuje po- pracy? ra aktywnie udziela si w
la innym zainteresowaniom, Realizuj si w domu jako mediach spoecznocio-
Wystpujesz na scenie i Twj zawd sprawia, e je- ktrym trzeba si odda i po- mama i zdecydowanie mi to wych. Nie zabiegasz o po-
grasz w serialach. Jeste ste w cigych rozjazdach. wici. Jeli czowiek robi co z wystarcza. Nie potrzebuj ad- pularno? Bardzo wie-
rozdwojona pomidzy de- Jak godzisz ycie zawodo- sercem, to automatycznie anga- nej innej odskoczni, ktra mia- lu artystw, celebrytw
skami teatru, a szklanym we i rodzinne? uje wszystkie siy w to, co robi. aby mi dostarcza wszelkiego wyraa si w taki wanie
ekranem? Tak to bywa prosz Pa- Kiedy uczszczaam na zajcia rodzaju fajerwerkw. Najnor- sposb.
To rozdwojenie trwa nadal, stwa, ale kt z nas zawodowo do Domu Kultury w Raciborzu malniejsze ycie rodzinne jest Bardzo ceni sobie swoje
ale nastpio przewartociowa- dzi nie jest zwizany z wyjaz- i malowaam. Malarstwo jest dla mnie czym, co w zupeno- ycie prywatne, swoje cztery
nie. Jestemy wieo po pre- dami? Zdyam si do tego jedn z moich wielkich pasji. ci mi wystarcza i co doceniam. ciany i to, co si dzieje w mo-
mierze Najdroszego, wic przyzwyczai. Zdyam si tego Mylaam, e to wanie z ry- Nie szukam czego jeszcze. im domu. Rzadko kiedy chcia-
11 lutego na scenie
wszystkie siy byy skupione nauczy i zdyam w jaki spo- sunkiem, malarstwem zwi abym, eby wychodzio to po-
RCK wystawiono
w pracy nad tym tytuem, nad sb nauczy si organizacji ycia swoje przysze ycie zawodowe. Skoro o rodzinie mowa. za mury, wic raczej nie nale
sztuk teatru Bagatela
Najdroszy. Aktorka, przygotowaniem tego spekta- prywatnego w taki sposb, eby Potoczyo si jednak inaczej. Ale Twoi fani na portalach spo- do osb, ktre codziennie b-
raciborzanka Magda klu. Jeli chodzi natomiast o jak najmniej cierpiao na zawo- do czego zmierzam? Czym cu- ecznociowych sugeruj, d umieszczay jakie aktuali-
Walach przed spekta- plany poza teatralne, to jak Pa- dowych wyjazdach. downym byoby projektowanie e nadszed czas by j po- zacje na Facebooku. By moe
klem udzielia redakcji stwo wiecie jestem zwizana od i aranowanie wntrz. To jest wikszy. bd z tym walczy. Nie wiem,
wywiadu, w ktrym duszego czasu z serialem M Gdyby nie zaja si ak- co, co mnie bardzo pociga i co Powanie? Musz si przy- czy to si zmieni (umiech),
opowiedziaa midzy jak Mio, ktry wci si roz- torstwem, to co by robia wydaje mi si bardzo inspiruj- zna, e nie do koca jestem jak na razie nie do koca w
innymi o swojej pracy, wija. Scenarzyci maj pomysy w yciu? ce, kreatywne. Po prostu fanta- osob, ktra ledzi wikszo tym si odnajduj.
pasjach i aktywnoci na dalsze komplikowanie ycia Jest kilka takich ciekawych styczne pole do popisu. opisywanych rzeczy. Zobaczy-
na portalach spoeczno- granej przeze mnie postaci, wic rzeczy, ktre pasjonoway mnie my, co bdzie. Nie stajemy si
ciowych. mam nadzieje, e jeszcze przez od dawna, ale zeszy na dalszy Mwisz, e aktorstwo jest w kocu modsi z kada now Opracowanie wywiadu:
jaki czas bdziemy mogli si plan ze wzgldu na prac, kt- zaborczym zawodem. Co wiosn. Mateusz Herba

RACIBRZ PODRE

Raciborzanie w Gambii, czyli afrykaska przygoda z widmem wojny w tle


Nasz redakcyjny kolega w styczniu wybra si do Gambii i Senegalu. Traf chcia, e w tym samym czasie miay tam miejsce
dramatyczne wydarzenia, a wojna wisiaa na wosku.

Fot. arch. Andrzej Zieliski


PAWE STRZELCZYK W dodatku, w czasie gdy poja- w morze wypyna nigeryjska kajcy przed zagroeniem wo-
wili si tam pastwo Zieliscy, marynarka wojenna, midzy- jennym. Oczywicie nie byo te
To miaa by fajna egzo- Gambii grozia interwencja narodowa opinia publiczna mowy o dokumentowaniu foto-
tyczna wycieczka, wynagra- zbrojna ssiedniego Senegalu. naciskaa na dyktatora o ust- gracznym wydarze nawet
dzajca cik prac w grud- To efekt wydarze ostatnich pienie. Wojna domowa zawi- prba skierowania obiektywu
niu. Andrzej Zieliski, fotograf tygodni rzdzcy Gambi od sa na wosku. Dla turystw, w stron onierzy grozia w
wsppracujcy z raciborz. 22 lat i zapowiadajcy, e b- take z Polski, organizowano najlepszym przypadku kon-
com.pl, mia bardzo pracowi- dzie u wadzy miliard lat prezy- naprdce ewakuacj. Biuro skat aparatu, std te wszyst-
ty okres przed witami. Inte- dent Yahya Abdul-Azziz Jemus podry nie ostrzego nas, e kie przywiezione zdjcia przed-
resy, ktre prowadzi, byy tak Junkung Jammeh na pocztku jedziemy do kraju o niepewnej stawiaj raczej obraz sielanki
absorbujce, e postanowi w grudnia przegra wybory. Po- sytuacji, std te nie mielimy ni kraju zagroonego wojn.
styczniu odpocz, w ktrym cztkowo uzna zwycistwo li- wiadomoci, e wyldujemy Ostatecznie Jammeh, pod
z ciepych krajw. Pocztkowo dera opozycji, Adamy Barrowa w samym rodku zamieszania naciskiem midzynarodowym
miaa to by Teneryfa, ale przez i pogratulowa mu zwycistwa. mwi Andrzej. Przyznaje jed- i w obliczu interwencji zbrojnej
przypadek tra na ofert safari Po krtkim czasie jednak si nak, i osobicie nie odczuwa pastw ECOWAS (Wsplno-
w Gambii i Senegalu. Cena bya rozmyli, co stao si poczt- wielkiego zagroenia. Owszem, ta Gospodarcza Pastw Afryki
zachcajca, wic nie zastana- kiem kryzysu politycznego. Do w wielu miejscach wystawione Zachodniej), 21 stycznia 2017
wia si zbyt dugo. gry wkroczyy lokalne mocar- byy tzw. chekpointy (poste- ustpi ze stanowiska i zbieg z
Andrzej z on wylecieli z stwa, Senegal i Nigeria, groc runki) z uzbrojonymi onie- kraju. Zieliscy byli ju wtedy
Warszawy 14 stycznia. Po kil- interwencj zbrojn w przy- rzami. Wielokrotnie te uczest- w domu, wrcili 20 stycznia.
ku godzinach lotu z midzyl- padku nierespektowania przez nicy wycieczki byli przez nich Andrzej zapamita jeszcze, i
dowaniem w Las Palmas wyl- Jammeha wynikw wyborw. kontrolowani. Nie pozwolono, ju na lotnisku, w momencie
dowali w Bandul, czwartym co 17 stycznia Jammeh po- aby bus wiozcy turystw do odlotu, tamtejsza telewizja pro-
do wielkoci miecie Gambii. nownie odmwi ustpienia Senegalu zwiedza synne lasy wadzia transmisj z zaprzy-
Gambia to najmniejszy konty- ze stanowiska i wprowadzi namorzynowe wjecha na prom sienia Adamy Barrowa jako Andrzej Zieliski wraz z on wybra si na egzotyczne
nentalny kraj Afryki, pooony 90-dniowy stan wyjtkowy. przez graniczn rzek Gambi. nowego prezydenta Islamskiej wakacje do Gambii i Senegalu. Decydujc si na wyjazd
w rodkowo zachodniej czci Sytuacja staa si patowa. Gam- Pierwszestwo do przeprawy Republiki Gambii, ku oglnej last minute, nie pomyleli, eby sprawdzi na stronie
kontynentu. Jest to jedno z naj- bijskie wojsko wyszo na ulice, mieli niezmotoryzowani cy- radoci miejscowych. internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy
biedniejszych pastw wiata. u granic staa armia senegalska, wilni uchodcy, masowo ucie- wyjazd jest bezpieczny.

R E K L A M A

Biuro Kredytowe
Oferty wielu bankw
Kredyty dla zaduonych, rwnie z BIK
Chwilwki

BIURO RACHUNKOWE
Prowadzenie Ksiki Przychodw i Rozchodw Dokumentacja kadrowo - pacowa
Ryczat, karta podatkowa Dokumentacja BHP w rmie

kredyty- tel. 881-681-115 biuro rachunkowe - tel. 508-188-418


Racibrz ul. Ogodowa 13a email: szkoleniaraciborz@gmail.com
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 4/2017 GazetaInformator.pl 22 lutego 2017 nr 4 (231)
PIETROWICE WIELKIE GOSPODARKA

Gospodarcze Oskary przyznano po raz dwunasty


Gala zgromadzia prawie 240 przedstawicieli firm, ktre inwestuj na terenie gminy.
mateusz herba jako elektromechanik. Prac za- Za solidne usugi i produkty

Fot. Mateusz Herba


mieni na studia. Ukoczy dwa doceniono firm Kwartet Ewy
18 lutego odbya si XII fakultety: teologi i zarzdzanie i Zbigniewa Koniorw dziaa-
Gala Biznesu w Pietrowicach biznesem. W 2014 roku rozpo- jc na rynku od 20 lat. Firma
Wielkich. Dwanacie lat temu cz dziaalno w brany meta- zajmuje si produkcj mebli na
wadze gminy Pietrowice Wiel- lowej. Wtedy to otworzy firm wymiar, a przedsibiorcy swj
kie zdecydoway si wypraco- Machinetec. Przedsibiorstwo sukces upatruj w rzetelnej i
wa formu majc na celu zatrudnia 18 pracownikw, terminowej obsudze klienta,
promocj i prezentacj lokalne- a zajmuje si produkcj kon- do ktrego podchodz indywi-
go biznesu. Zrodzi si pomys strukcji stalowych. Pod koniec dualnie. Statuetka powdrowa-
by zorganizowa Gal Przed- ubiegego roku firma wesza na a take do Firmy Produkcyjno
sibiorczoci. Najwaniejsze rynek zagraniczny. W kategorii Handlowo Usugowej Toma-
jest, by firmy czuy tutaj dobr doceniono take Przedsibior- sza Wawrzinka wiadczcej od
atmosfer, eby mogy si roz- stwo Produkcyjno Usugowo 10 lat usugi z zakresu instala-
wija. A my, pomimo skrom- Handlowe Kaslina ukasza cji elektrycznych. Natomiast Gospodarcze Oskary przyznano w czterech kategoriach: Nowa Inwestycja, Prne go-
noci tych przedsibiorcw Chruciela zaoone w 2009 ro- firm EL-TRAKTOR Andrzeja spodarstwo, Solidny produkt/usuga oraz Moda firma.
staramy si ich pokaza, bo za- ku. Firma zajmuje si obszywa- Widoka wyrniono w katego-
pracowali na swj sukces ci- niem oraz konfekcjonowaniem rii Moda firma. Andrzej Wi-
k, codzienn prac mwi dywanikw oraz setw azien- dok od prawie 20 lat zajmuje
sekretarz gminy Adam Wajda. kowych. Produkty Kasliny si elektromechanik pojazdo-
Nagrody przyznano w czterech trafiaj do popularnych euro- w. Specjalizuje si w naprawie
kategoriach: Nowa Inwesty- pejskich sieci handlowych. alternatorw i rozrusznikw.
cja, Prne gospodarstwo, Tytuem Prne gospodar- Zajmuje si rwnie napraw
Solidny produkt/usuga oraz stwo wyrniono gospodar- instalacji elektrycznych w ma-
Moda firma. Kapitu przy- stwo rolne Damiana Marcinka. szynach rolniczych i budowal-
znajc wyrnienia tworzyli Prowadzon dziaalno prze- nych. Dwa lata temu otworzy
laureaci z ubiegych lat. j po rodzicach. Specjalizacj nowy sklep oraz warsztat w Pie-
Gospodarczy Oskar w kate- Damiana Marcinka s upra- trowicach. Do otwarcia punktu
gorii Nowa Inwestycja pow- wy pszenicy, rzepaku, kukury- przekonali go klienci. Tegoroczna gala zgromadzia prawie 240 przedstawicieli firm, ktre inwestuj na terenie
drowa do Firmy Machinetec dzy oraz burakw cukrowych. Tegoroczna gala zgromadzi- gminy Pietrowice Wielkie.
Rudolfa Wilczeka. Przedsibior- Przedsibiorca dzikowa ro- a prawie 240 przedstawicieli
ca urodzi si w Krowiarkach, a dzicom, ktrym zawdzicza firm, ktre inwestuj na terenie Respondka oraz pokaz pocho- Mczyzna zaprosi do wsplnej rekordw Guinessa zaprezento-
wychowywa w Gamowie. Po sukces, za wsparcie i pomoc gminy. Cz oficjaln uwietni dzcego z Biaorusi, wspcze- zabawy przedsibiorcw i sa- wa m.in. spacer po szkle oraz
ukoczeniu nauki podj prac okazywan mu kadego dnia. wystp kabareciarza Krzysztofa snego ninja - Jurija Ziniewicza. morzdowcw. Zdobywca kilku ostrzach samurajskich mieczy.

PRZEDSIBIORCO ZAREJESTRUJ SI W SYSTEMIE

PLUSY dlaBIZNESU OPIS PROJEKTU W KILKU ZDANIACH:

Platforma Informacyjna PLUSYdlaBIZNESU powstaa w celu wspierania lokalnych


PROSTA REJESTRACJA W TRZECH KROKACH: przedsibiorcw oraz dziaa na rzecz rozwoju biznesu w regionie. Jest narz-
rejestracja dziem zapewniajcym przepyw informacji pomidzy uytkownikami, miejscem
weryfikacja (dla ochrony lokalnego rynku) publikacji wiadomoci gospodarczych a take prezentacji i promocji lokalnych
utwrz i zarzdzaj wpisem swojej firmy firm.
Uytkownikiem systemu moe zosta kady przedsibiorca,
NASI DORADCY CHTNIE POMOG:
zadzwo: tel. 533 399 344, 502 21 31 22
IE! ktry prowadzi dziaalno gospodarcz na lokalnym rynku.

wylij maila: kontakt@plusydlabiznesu.pl


TN
A GWNE CECHY BRANOWEGO KATALOGU FIRM

ZP atrakcyjna prezentacja wpisu firmy (logotyp, zdjcia, mapa lokalizacji)

BE
system ogosze firm do samodzielnego zarzdzania
branowe artykuy wizerunkowe powizane z firmami
nowoczesna wyszukiwarka (po brany, sowach kluczowych, adresie, nazwie firmy)

KORZYCI Z REJESTRACJI W SYSTEMIE:


bezpatna rejestracja
bezpatny wpis do Branowego Katalogu Firm
newsletter z wyselekcjonowanymi treciami gospodarczymi
promocja firmy w internecie oraz wrd innych uytkownikw
dostp do wielu opcji dla statusu Partner Biznesowy
publikowanie wasnych ogosze powizanych z wpisem uytkownika

REJESTRACJA W SYSTEMIE:

Zrzut ekranu serwisu plusydlabiznesu.pl

*) Niniejsze ogoszenie nie ma znamion ofert w rozumieniu przepisw handlowych. O szczegy zapytaj administratora lub doradcw.
Administratorem systemu jest SOFT-IB, dziaajca w oparciu o wdroon polityk bezpieczestwa informacji zgodnie z zaoeniami GIODO.
2 PLUSY dlaBIZNESU 22 lutego 2017, nr 4 (231) << GazetaInformator.pl

Pion fiskalny Niezbdnik przedsibiorcy


ledzimy zmiany
terminale patnicze Za dwa tygodnie mija termin
kasy i drukarki fiskalne obowizkowego przesania ministerstwu
elektronicznych raportw VAT
materiay eksploatacyjne
27 lutego upywa termin przesyania skusowi przez mae i rednie
czytniki kodw kreskowych rmy ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

wagi sklepowe, szuflady kasowe

Fot. PIXABAY
Zapytaj o
P R O MO C J E n a
ib.pl
terminale Dotychczas obowizkiem
tym byo objtych tylko 5 tys.
Zastpi do dotychczasowy
sposb wysyania dokumen-
jawi si wiele komplikacji
w zakresie przesyu danych

patnicze
Wszystkie atuty w rku! najwikszych spek, tym ra- tw w wielu rnych forma- z powodu duej iloci rm,
zem swoje dane ujawni 134 tach. ktre wysya bd JPK na
tys. rm. Od 1 stycznia 2017 roku ostatni moment. Nie ustaj
0 03 Jednolity Plik Kontrolny nowe przepisy objy due te dywagacje jak rozwiza
ma za zadanie uszczelni sys- spki (zatrudniajce ponad problemy z interpretacj no-
47, 697 212 351
tem podatkowy, walk z szar 250 pracownikw lub wyko- wych przepisw. Na przykad
aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl
stref, a jednoczenie uatwi nujce ponad 50 milionw budz wtpliwoci zapisy jak
przedsibiorcom komunika- euro rocznego obrotu). Obec- wykaza sprzeda z kas -
cj z organami podatkowymi. nie obowizek JPK obejmie skalnych, do ktrych wysta-
KUPUJC Zmiany w ordynacji podatko- take sektor MP czyli rmy, wia si faktury VAT w p-
wej, przewidujcej wprowa- ktre zatrudniaj powyej 10 niejszym okresie. Niezalenie

KAS FISKALN dzenie JPK wdraane s od


wrzenia 2015 r.
osb i wykazuj roczny obrt
powyej 2 mln euro rocznie.
od wszystkiego warto nie od-
wleka obowizkowego za-

PAKIET REKLAMY
ib.pl Dziki wprowadzeniu Szacuje si, e jest to okoo dania do dnia 27 lutego, gdy
przesyu danych urzdy skar- 134 tys. rm w Polsce. ustawodawca przewidzia so-

GRATIS!
bowe otrzymuj w atwym do ne kary za spnienie (do 2,8
przetworzenia formacie elek- Mog pojawi si tys. z).
tronicznym komplet infor- problemy techniczne

Do 60%
*)
wa rto c i macji ksigowych dotycz-
cych rozlicze podatku VAT.
Eksperci digitalizacji -
skalnej donosz, e moe po-
IRENEUSZ BUREK
WACICIEL SOFT-IB

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ZA T R U DNI MY
Pion komputerowy na stanowisku: Serwisant sprztu komputerowego

Sprzeda sprztu komputerowego Opis: praca w rmie informatycznej o 20-letnim dowiadczeniu i ugruntowanej
pozycji na rynku, w ktrej kluczowym zagadnieniem jest obsuga klientw biz-
nesowych oraz indywidualnych.
notebooki, komputery, drukarki Praca w bardzo ciekawej brany informatycznej dajca moliwoci rozwoju
w szerokim zakresie, m.in.:

sprzt sieciowy, podzespoy diagnozowanie i naprawa sprztu komputerowego


oprogramowanie biurowe i systemowe instalacja i opieka
obsuga informatyczna rm
instalacje sieciowe
integracja systemw IT
Obsuga serwisowa firm instalacja oraz serwis urzdze skalnych
Wymagania:
oprogramowanie dla firm, wdroenia minimum rednie wyksztacenie techniczne
rozeznannie w brany IT

bezpieczestwo danych, backupy dowiadczenie w diagnozowaniu i naprawie sprztu komputerowego


prawo jazdy kat. B

sieci komputerowe LAN oraz WiFi Rekrutacja: CV naley wysa na adres biuro@softib.pl (warunek niezbdny
w procesie rekrutacji)
Firma SOFT-IB zastrzega sobie prawo do nie odpwiadania na wszystkie aplikacje.
serwis komputerw, drukarek
Wicej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27
Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12, | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
ib.pl
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)
O szczegy promocji pytaj handlowcw. softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 22 lutego 2017, nr 4 (231) PLUSY dlaBIZNESU 3

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl P R O M O C JA
platforma PLUSYdlaBIZNESU A R T
S T R O N A N A S T
Agencja reklamowa je:
Promocja obejmu
reklama zewntrzna wykonanie wizytw
kowej
strony internetowej
poligrafia domena
kreacja wizerunku hosting
domenie
e-mail we wasnej
marketing internetowy
...Z A JEDYNE
400 Z NETTO! *)

*)
promocja trwa do 31 marca 2017 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

R E K L A M A
4 PLUSY dlaBIZNESU 22 lutego 2017, nr 4 (231) << GazetaInformator.pl
CIESZYN JUBILEUSZE

12. urodziny Zamku Cieszyn: Dizajn i ekonomia


Zamek w Cieszynie zaprasza na trzy dni pene spotka, warsztatw, wernisay, spacerw, wycieczek
i gorcych dyskusji na temat ekonomii.

W dniach od 24 do 26 lutego z okazji swoich 12. urodzin Zamek w Cieszynie zaprasza na trzydniow imprez Dizajn i ekonomia.
Uczestnicy wydarzenia porozmawiaj o tym, jak zarzdza firm, organizacj, projektem, a zwaszcza wasnym yciem. Orga-
nizatorzy planuj rwnie ostatkow imprez z niespodziankami.

PITEK, 24.02.2017 Rozwoju Przedsibiorczoci Spoecznej By Razem, 14:30-15:30 EKONOMIA I RWNOWAGA, czyli well-
10:00-13:00 EKONOMIA I ZMIANA, czyli przedefinio- ul. Waowa 4, Cieszyn being by design Kathryn Best/budynek B, sala wy-
wanie biznesu Zuzanna Skalska/budynek A Oran- 10:00-12:00 Warsztaty: kulinarny Kuchnia lska po stawowa
eria, sala konferencyjna liftingu lub stolarski Love sklejkowe 15:30 AGD Zlin wernisa wystawy/budynek B, an-
17:00 Zamkowa inwentura Ewa Gobiowska/bu- 11:00-12:30 Przedsibiorczo spoeczna w prak- tresola
dynek B, sala wystawowa tyce panel dyskusyjny Laura Andrukiewicz, Jakub 16:00 Graduation Projects 2016 wernisa wysta-
17:30-19:30 EKONOMIA I WARTOCI, czyli jak do- Jurczyk, Klaudia Kasprzak (zgoszenie na warsztaty: wy/budynek A Oraneria, sala wystawowa
brze gospodarowa tym, co mamy? Maja Ganszy- biuro@welldone.co, tel. 501 771 619 (wicej w zakad- 17:00-20:00 Awangardowy Cieszyn, czyli spacer po
niec, Przemysaw Powalacz, Zuzanna Skalska, Dawid ce warsztaty) miecie widzianym oczami Jerzego Kronholda, Tade-
Sokoowski, Micha Stefanowski, moderuje: Wojciech 11:00-12:00 EKONOMIA I ROZWJ, czyli co projektant usza Sawka i Joanny Wowrzeczki
awniczak, rysuje: Studio Ilustratorsko-Projektowe powinien wiedzie/budynek A Oraneria, sala kon- 17:30-20:30 Smakowanie ycia, czyli pochwaa po-
Dinksy/budynek B, sala wystawowa ferencyjna wolnoci warsztaty slow life Ilona Opaszowska/
19:30 Czowiek Dystrybucja Zasobw II wernisa 12:00-13:30 EKONOMIA I NIEZALENO model ka- budynek A Oraneria, sala konferencyjna (udzia: 30
wystawy/budynek B, Basteja riery, a moe sposb na ycie? Mateusz Bzwka, An- z)*
20:00-2:00 Ostatki! imprez rozkrcaj Silesian ne Fischer, Anna Mareov, Agata Matlak-Lutyk, Ur-
szula Szwed, moderuje: Andrzej miaek/budynek B, NIEDZIELA, 26.02.2017
Dixie Band oraz wyjtkowi DJ-e, poza tym przestrze
do rozmw, co na zb/Browar Zamkowy Cieszyn sala wystawowa 7:00-17:00 Wycieczka do Zlina miasta modernizmu
Dla spragnionych dodatkowych wrae nocne zwie- 12:20-15:00 ROZWOJU CIG DALSZY, czyli oko w oko i Baty (udzia: 40 z + 150 k)*
dzanie browaru (udzia: 20 z)* z ekspertem warsztaty i konsultacje: Ryszard Bal- 11:00-14:00 Wyprzeda warsztaty rodzinne
cerkiewicz, Mateusz Maik, Magdalena Miernik, Agata Magdalena Kreis i Natalia Romaszkan (3D czyli Dizajn
SOBOTA, 25.02.2017 Szydowska, Aleksandra Wicka/budynek A Orane- Dla Dzieci)/budynek B, sala konferencyjna
10:00-12:30 EKONOMIA I WSPDZIELENIE, czy- ria 15:00-17:00 Joga dla kadego Aleksander Wojtasik
li przedsibiorczo spoeczna w praktyce Fundacja 13:30-14:30 Lunch/budynek B, sala konferencyjna (Mandala Studio)/budynek B, sala wystawowa.

Wstp na wydarzenia oznaczone * jest patny. Na pozostae wstp wolny. Na wszystkie organizowane wydarzenia
obowizuj jednak zapisy. Aplikacja rejestracyjna na stronie internetowej zamku: www.zamekcieszyn.pl
R E K L A M A

wizytwki
ulotki >>>
32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl
GazetaInformator.pl >> 22 lutego 2017, nr 4 (231) PLUSY dlaBIZNESU 5
GORZYCE INWESTYCJE
wizytwki 32 414 90 30 Dzia graki i reklamy:

Pierwsi inwestorzy na stree ulotki >>> 533 355 277 reklama@GazetaInformator.pl

przemysowej przy A-1


Tereny inwestycyjne pooone w Gorzyczkach, w pobli-
u wza autostrady A-1, przy granicy z Czechami, oferuje
przedsibiorcom gmina Gorzyce.

Fot. UG Gorzyce

KRYSTYNA STANIK 2325/291 o pow. 0,9385 ha, cyjne stawki podatkowe, jedne
dziak nr 2278/33 o pow. z najniszych w skali naszego
Strefa przemysowa w Go- 1,1083 ha. Wkrtce bd prze- powiatu, sukcesywnie wprowa-
rzyczkach w pobliu wza au- znaczone do sprzeday kolejne dzane bd nowe zwolnienia z
tostrady A-1, przy granicy z dziaki. Obecnie prowadzona podatku od nieruchomoci dla
Republik Czesk to prawie jest budowa uzbrojenia. Inwe- przedsibiorcw inwestuj-
39 ha. Gmina Gorzyce posia- stujcym gmina oferuje m.in.: cych na terenie gminy Gorzy-
da 13 ha. W ramach przetar- grunty inwestycyjne, niewy- ce, powizane z zainwestowan
gu w styczniu biecego roku magajce odrolnienia, prze- kwot lub zwikszeniem liczby
sprzedano dwie dziaki. Teraz znaczone w planie zagospoda- zatrudnienia pracownikw i
gmina zamierza sprzeda ko- rowania przestrzennego pod poszerzeniem dziaalnoci go-
lejne dziaki pooone na tere- inwestycje, bezporednie s- spodarczej, tereny gminy nie
nie strefy: dziak nr 2323/291 siedztwo wza autostrady A1 i s objte eksploatacj grnicz
o pow. 0,6741 ha, dziak nr granicy pastwa, bardzo atrak- i jej skutkami.
R E K L A M A

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE

www.delfin-raciborz.pl
47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Godziny otwarcia: Tel./fax (32) 415 29 34
pn.-pt. 8:00-16:00 (32) 430 30 36
sob. 9:00-13:00 Kom. 512 936 444
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 22 lutego 2017, nr 4 (231)
Z regionu
REGION ZDROWIE

Moja depresja nie jest zaraliwa!


23 lutego przypada Oglnopolski Dzie Walki z Depresj, ktra dotyka milionw ludzi na caym wiecie.
Ale my wci wstydzimy si o niej mwi...

Fot. PIXABAY
katarzyna czy

Po prostu nie potrafisz


wsta z ka. Wydaje ci si,
e to ci przerasta. Czujesz, e
jeste beznadziejna, e wszyst-
kim byoby lepiej, gdyby zni-
ka, e nie zasugujesz na ni-
czyj uwag. I sowa we si w
gar s ostatni rzecz, ktr
chcesz usysze. Co to w ogle
ma znaczy? pyta A. Kilka
lat temu trafia do psychiatry,
ktry zdiagnozowa u niej de-
presj.
Wielu ludzi panicznie
boi si wizyty u psychiatry. Aby zgosi si do psychiatry nie trzeba mie skierowania od lekarza rodzinnego, w tym
Wyobraaj sobie, e trafiaj zakresie nie obowizuje te rejonizacja. Osoby podejrzewajce depresj u siebie lub u kogo
do niego tylko czubki, waria- bliskiego mog skorzysta ze wsparcia rnych fundacji i telefonw zaufania. Warto np.
ci, osoby, ktrym ju nic nie odwiedzi stron forumprzeciwdepresji.pl lub zadzwoni pod numer 22 594 91 00 (czynny
pomoe. A tymczasem w po- w rody i czwartki w godz. 17:00-19:00).
czekalni spotykasz modych i
starych, bogatych i niezbyt za- prowadzi do podjcia niewa- ci przytacza i wbija w podo- depresja wynika z chemii na-
monych, tych, ktrym co si ciwej terapii. g tumaczy A. szego organizmu. Zazwyczaj
w yciu posypao i tych, ktrym Przed zajciem w ci Wedug ekspertw w Pol- kiedy o tym opowiadam, to
wszyscy zazdroszcz. Czekasz (A. kilka tygodni temu urodzi- sce leczy si tylko 1/3 choruj- porwnuj j z cukrzyc. Czym
w kolejce i nikt nie rzuca si na a dziecko) prowadziam blo- cych na depresj. Dlaczego? Po ludzie przyjmujcy insulin
ciebie z noem, nie wrzeszczy, ga o modzie. Zamieszczaam pierwsze wspomniane stereo- rni si o tych, ktrzy mu-
nie robi dziwnych rzeczy. Cza- tam swoje zdjcia w wymylo- typy, po drugie zbyt maa wie- sz bra antydepresanty? Czy
sem w zwykej przychodni nych przez siebie stylizacjach. dza o przyczynach i objawach osoby chorujce na cukrzy-
spotkasz wicej wariatw ni I pewnego razu postanowiam tej choroby, po trzecie niedo- c ukrywaj to przed innymi?
u psychiatry opowiada A. napisa o swojej walce z de- stateczny dostp do specjali- Ale oczywicie to wszystko nie
Wedug wiatowej Orga- presj. Odzew by niesamowi- stw. Std rozmaite kampanie jest atwe. Dlatego bardzo wa-
nizacji Zdrowia na depresj ty, ten wpis nalea do jednego edukacyjno-informacyjne, kt- ne jest wsparcie bliskich osb, Z okazji Oglnopolskiego Dnia Walki z Depresj Powiatowy
choruje na caym wiecie ok. z najbardziej popularnych na rych celem jest propagowanie ktre niestety czasem musz Orodek Wsparcia PERA w Wodzisawiu lskim zapra-
350 mln ludzi. W Polsce licz- blogu. Po co to zrobiam? Bo wiedzy o depresji. Przegldajc posuy si nawet szantaem, sza na warsztaty dla rodzin powicone walce z t chorob.
ba chorych oscyluje wok 1,5 chciaam pokaza, e nie za- strony internetowe, warto jed- eby przekona chorego do le- Warsztaty odbd si 23 lutego od 13:00 do 15:00 w sie-
mln. S wrd nich zarwno wsze wida, e kto ma de- nak szuka rzetelnych opraco- czenia. To wszystko jest bar- dzibie orodka przy ul. Bogumiskiej 15 (obok cmentarza
dzieci najmodszy na wiecie presj. Cigle jeszcze pokutuje wa i poradnikw, najlepiej dzo skomplikowane i nie da si komunalnego) w Wodzisawiu l. Zgoszenia przyjmowane
zdiagnozowany pacjent mia stereotyp, e jeli kto choru- tworzonych przez fundacje krtko o tym opowiedzie, ale s pod nr. telefonw: 601 878 919 lub 32 456 05 16. Udzia
zaledwie dwa latka, osoby do- je, to wyglda jak siedem nie- zajmujce si tym problemem. czasem jedyn metod pomo- jest bezpatny.
rose, jak i ludzie starsi. Cho- szcz, a jeli jest zadbany Chyba najtrudniej jest cy jest postawienie sprawy na
cia najczciej chorob wykry- itd. to wszystko jest w porzd- przeama wstyd, ktry odczu- ostrzu noa. Sama zdaj sobie nych decyzji, ale na szczcie osb, ktre podejrzewaj u sie-
wa si u osb w wieku 20-40 ku. Jasne, czasem naprawd wasz nie tylko wobec innych spraw, jak nie raz mj m, a zawsze udao nam si wyj na bie lub u bliskich depresj, to
lat, to zmaga si z ni rwnie nie jeste w stanie o siebie za- ludzi, ale te przed sam sob. wczeniej narzeczony, wyka- prost. Ale wiem te, e part- powiedziaabym jedno: scho-
wiele dzieci i nastolatkw oraz dba, ale zazwyczaj, zwaszcza Trudno czasem powstrzyma zywa si wobec mnie aniel- ner osoby chorej musi mie waj wstyd i strach do kieszeni
seniorw problem w tym, jeli masz dobrze dobrane le- si przed obwinianiem siebie sk wrcz mioci, co nie zna- jaki bufor, co tylko swojego, i jak najszybciej odwied psy-
e postawienie waciwej dia- ki, funkcjonujesz cakiem nor- albo innych o swoj chorob. czy, e zawsze gaska mnie po bo stuprocentowe wspcho- chiatr. ycie jest zbyt pikne,
gnozy nie naley do zada a- malnie. Ale to nie znaczy, e w Trudno te o niej mwi. Nikt gowie, kiedy miaam gorszy rowanie moe przynie wi- by spdzi je z dusz pogro-
twych. Np. u dzieci depresja rodku, gdzie w gbi serca, nie chce by uznany za chore- dzie. Czasem naprawd by- cej szkody ni poytku... Jeli n w ciemnociach umiecha
czsto jest mylona z ADHD, co nie ma tego kamienia, ktry go psychicznie. Ale przecie limy o krok od nieodwracal- mogabym mie jak rad dla si A.

POWIAT RACIBORSKI PROFILAKTYKA R E K L A M A

Gimnastyka korekcyjna a wiczenia asymetryczne


Midzyszkolny Orodek Sportowy w Raciborzu prowadzi zajcia korekcyjne w oparciu o
metod wicze asymetrycznych, Ryszarda Harlaka gwnego konsultanta Stowarzysze-
nia Dbaj o krgosup w Bielsku-Biaej.
Fot. MOS Racibrz

W powiecie raciborskim wane s wiczenia asymetrycz-


tylko Midzyszkolny Orodek ne wolne, wiczenia elongacji
Sportowy w Raciborzu prowa- z obcieniem oraz redresji.
dzi gimnastyk korekcyjn z Proces korekcji czsto trwa kil-
wykorzystaniem metody wi- ka lat, ale uzyskiwane efekty
cze asymetrycznych. Au- pozwalaj nawet na uniknicie
torem tej metody jest Ryszard zabiegu operacyjnego.
Harlak gwny konsultant Historia jednego z wycho-
Stowarzyszenia Dbaj o krgo- wankw orodka: Aleksander
sup w Bielsku-Biaej a dziki rozpocz proces korekcyjny w
cisej wsppracy z racibor- placwce w roku 2013. Ww-
skim MOS-em, asymetryczna czas zlecono wykonanie zdj- Midzyszkolny Orodek Sportowy w Raciborzu jako
koncepcja korekcji skolioz od cia RTG krgosupa ze wzgldu jedyny w powiecie raciborskim prowadzi gimnastyk
wielu lat jest skutecznie wy- na widoczny w badaniu orto- korekcyjn w oparciu o wiczenia asymetryczne. Na
korzystywana w pracy tera- pedycznym stopie skrzywie- zajcia korekcyjne do orodka uczszcza obecnie 360 dzieci
peutycznej prowadzonej przez nia oraz du rotacj krgw. z powiatu raciborskiego.
Artura Krawca wyjania raci- Po wykonaniu zdjcia RTG w
borskie starostwo prowadzce roku 2014 okrelono skolioz oparciu o w/w metod. Proces asymetrycznych, cho terapeu-
placwk. dwuukow odcinka piersio- korekcji trwa ponad dwa lata i ci z Midzyszkolnego Orodka
Wane s systematyczne wego prawostronn z rotacj uzyskany dzi efekt w postaci Sportowego w Raciborzu zda-
wiczenia na zajciach i w do- 1,4 cm i piersiowo-ldwiow poprawy o 22o w skali Cobba j sobie spraw, e nie jest to
mu powodujce kadorazowo lewostronn o wartoci kto- naley zaliczy do wielkich suk- jeszcze koniec procesu korek-
najpierw korekcj, a z biegiem wej 78o wedug skali Cobba z cesw terapeutycznych mo- cyjnego.
czasu hiperkorekcj (czyli od- rotacj 2,5 cm. Opracowano liwych do osignicia dziki
wrcenie) skrzywienia. Stoso- specjalny program wicze w zastosowaniu metody wicze j
GazetaInformator.pl >>
publicystyka 7
22 lutego 2017, nr 4 (231)
Z regionu
REGION STYL YCIA

Wal-tynki. I nie tylko


14 lutego ile to sprzeciwu budzi w nas to amerykaskie wito mioci! Czerwone serduszka, czerwone re,
czerwone wino kojarzy si gwnie z tandet i tani zachodni komerch. A mnie kojarzy si z coroczn reflek-
sj nad wspczesnymi wartociami.
anna burek wierz w Ameryk i jej wito dy to z przeksem komentuj pojawiaj si markowe buty w m, wychodz za to na mani- dziej mi odpowiada. I moe w
zakochanych. kierowcw po szedziesitce, koszu z promocjami, a w Bie- festacje, nie chodz do kocio- Polsce szczeglnie by si przy-
Wielki sprzeciw wobec Nie pamitam, ile to ju ra- ktrym bezdyskusyjnie powin- dronce za grosze mona kupi a, wychodz jednak naprzeciw dao wprowadzi je do kalenda-
wita mioci obchodzonego zy syszaam zoliwe komenta- no si odebra prawo jazdy, skrzane torebki polskiej mar- takim tematom jak gender, ho- rza wit obowizkowych. Tyl-
na caym ju chyba cywilizo- rze na temat zakochanych pla- okazuj poirytowanie, kiedy ki. Och, ile to przemiewczych moseksualizm, ustawa anty- ko moe nazw naley zmieni.
wanym wiecie objawia si u nujcych romantyczne randki w autobusie starsza babuszka emocji budz normalni ludzie aborcyjna. S oni moim znajo- Analizujc upodobania moich
nas, Polakw, na kilka sposo- z okazji walentynek. Nie zli- bagalnym wzrokiem patrzy na wrd moich znajomych. Ni- mym szczeglnie niewygodni, znajomych, myl, e Dzie
bw. Polacy przeciwko okazy- cz niewybrednych artw i zajte przez nich miejsce, oka- by to takie normalne, ale jed- bo znacznie trudniej wymia W Ktrym Wali Ci Wszystko
waniu mioci buntuj si ma- ironicznych komentarzy, kt- zuj zo, kiedy staruszek wy- nak wiesz, jecha na drugi ko- co, czego si nie do koca ro- Dookoa, a Szczeglnie Drugi
sowo. Przejawy buntu wida w re mimowolnie docieray do kada swoje dwadziecia pro- niec miasta i sta w kolejce po zumie. Na og jednak wystar- Czowiek byby dobrym dniem
wielu obszarach, zwizanych mnie kadego roku od poczt- duktw na tamie w Auchan szynk tasz o zotwk na ki- czy kolejna kolejka, by wyzby do celebrowania. Moe wte-
np. z wiekiem, mimo e wielu ku lutego. Wikszo moich tempem, ktrym by z wiem logramie, to jednak trzeba by si zahamowa i kontynuowa dy, bdc wiecznie na przekr,
zdaje si nie zauwaa w na- znajomych to przeciwnicy wa- przegra i z takim namaszcze- gorszego troch sortu m- okazywanie emocji. Te emo- zauwayliby co wicej poza
szym kraju osb powyej wie- lentynek, zagorzali wyznawcy niem, jakbymy mieli nadal wi, nie pozostawiajc suchej cje sysze mona szczeglnie czubkiem wasnego nosa. I na
ku tzw. produkcyjnego, z klas mioci na co dzie, zwolenni- PRL. A ja lubi swoich znajo- nitki na tych, ktrzy ustawia- w weekendy, suto zakrapiane przekr durnemu witu, sta-
spoeczn, mimo e niektrzy cy okazywania uczu od ponie- mych, wic ze zrozumieniem j si nie tylko po promocyjne pitki i soboty sprzyjaj okazy- liby si raz w roku po prostu
chyba pozamykali oczy, uszy i dziaku do niedzieli, nie tylko kiwam gow, kiedy tumacz, produkty, ale i zasiki, zapomo- waniu szczerych uczu. Czowiekiem. Czowiekiem,
nie wiem co jeszcze, byleby nie od wita. I cho wiele mog im e starsi ludzie nie maj ju re- gi czy 500+. I tak oto, niezalenie od ktrego rodzice te kiedy b-
widzie tego, e s wrd nas zarzuci, to na pewno nie brak fleksu za kierownic, nie cho- S te ci, ktrzy zmuszaj pory roku, zamyka si tydzie d po szedziesitce, dziecko
tacy, ktrzy na zimowe buty konsekwencji. Konsekwencji w dz do pracy, w autobusie mo- moich znajomych do okazywa- z polskimi emocjami. Tydzie moe okaza si homoseksu-
musz oszczdza ju od lip- bezpardonowym, bezkompro- g posta, bo jed za darmo, nia innych uczu braku tole- z ycia Polaka, ktry nie chce alne, a Ty sam moesz straci
ca i w ich przypadku zima na- misowym i, czasem mam wra- a zakupy mogliby robi wtedy, rancji, zrozumienia i akcepta- okazywa uczu tylko od wi- prac i mie na obiad w restau-
prawd potrafi zaskoczy, i z enie, bezrefleksyjnym, okazy- gdy normalni ludzie pracuj. cji. To ci, ktrzy nie ustawiaj ta. Wyznaje zasad, e o swoich racji jedynie od wita. I oby to
kategori wyznaniow, mimo waniu uczu. No wanie. Normalni lu- si w kolejce po nic. Nie staj odczuciach powinno mwi si nie byo wito zakochanych.
e trzepica nami wadza usil- Okazuj wic swoje uczu- dzie. Oni te budz wrd mo- w niej nawet od wita, nawet na co dzie. I tak sobie myl, Oby nad talerzem witeczne-
nie prbuje nam udowodni, e cia wobec osb starszych. Kon- ich znajomych skrajne emocje. po komuni. Nie rzucaj si na e jak mam wybiera midzy go spaghetti nie przypomniao
suszna religia jest jedna, a wie- sekwentnie, ju od porannych Emocje, ktre dochodz do go- promocje, nie rzucaj jednak tymi codziennymi polskimi Ci o tym, jak w latach swojej
rzy mona tylko w Boga. C, godzin poniedziakowych. su szczeglnie okrutnie, kiedy te na tac. S jakby poza spo- emocjami a walentynkami, to wietnoci, zakochany bye je-
na jej nieszczcie, niektrzy Okazuj zniecierpliwienie, kie- w okolicach rody w LIDL-u eczestwem. Nie wychodz za chyba zachodnie wito bar- dynie w sobie.

PSZW SYLWETKI

Jan Wincenty Hawel honorowym obywatelem Pszowa


Prof. Jan Wincenty Hawel jest uznanym kompozytorem, dyrygentem i pedagogiem. Nigdy jednak nie zapomnia o swoich korzeniach.

Fot. Kamila Kowalska


katarzyna czy Szkole Muzycznej w Katowicach ma na swoim koncie ponad 150
(dzi to Akademia Muzyczna utworw, w tym psalmy, ora-
Ma 81 lat, skomponowa im. K. Szymanowskiego), kt- toria, utwory symfoniczne i in-
ponad 120 utworw, dwukrot- r ukoczy uzyskujc w latach strumentalne, kwartety smycz-
nie by rektorem Akademii Mu- 60. trzy dyplomy: na wydziale kowe i pieni. Jego twrczo
zycznej w Katowicach oraz wie- pedagogicznym, z kompozycji bya wielokrotnie nagradzana
loletnim dyrygentem orkiestry, i dyrygentury. Nie opuci jed- w konkursach kompozytor-
ktr zaoy 25 lat temu... A nak swojej Alma Mater i zosta skich. Hawel otrzyma te pi
wszystko zaczo si w Pszowie, jej wykadowc. W latach 1987- Nagrd Ministra Kultury i Sztu-
ktry wanie obdarzy go hono- 1990 peni funkcj kierowni- ki oraz Nagrod Wojewdzk,
rowym obywatelstwem. ka Katedry Kompozycji i Teorii Nagrod Miasta Katowice i Na-
Jan Wincenty Hawel od Muzyki, by kierownikiem Ze- grod Karola Miarki.
dziecistwa kocha muzyk. spou Badawczego, ktry zaj- Oprcz komponowania, Najwaniejsze cechy profesora Jana Wincentego Hawela to autentyczno, szczero i
Urodzi si 10 lipca 1936 r. w mowa si tematem muzyki na przez kilkadziesit lat by rw- pracowito. Wymagania kieruje przede wszystkim do siebie, ale te do studentw i muzy-
rodzinie z grniczymi tradycja- lsku oraz przez 12 lat (1981- nie czynnym dyrygentem. kw. Na zdj. burmistrz Pszowa Katarzyna Sawicka-Mucha wrcza kwiaty prof. Hawelowi
mi. Mia kilka lat, gdy nauczy 1987 i 1990-1996) piastowa Przez ponad 25 lat dyrygowa podczas koncertu lskiej Orkiestry Kameralnej w bazylice w Pszowie z okazji nadania
si gra na akordeonie, piani- stanowisko rektora. Od 1987 r. Orkiestr Symfoniczn Akade- tytuu Honorowy Obywatel Pszowa.
nie i skrzypcach. Jako dziewi- jest profesorem dyrygentury i mii Muzycznej w Katowicach,
ciolatek skomponowa swoje kompozycji. dyrygowa te Wielk Orkiestr Kameraln, ktrej obecnie jest skich, ZAiKS, Rady Artystycz- jurorem w konkursach kompo-
pierwsze mazurki, polonezy i Praca dydaktyczna nie prze- Symfoniczn Polskiego Radia szefem honorowym. nej Polskiego Zwizku Chrw zytorskich i dyrygenckich oraz
serenady. Pniej studiowa w szkodzia mu jednak w rozwoju i Telewizji w Katowicach, a w Jest czonkiem zwyczajnym i Orkiestr, a take wieloletnim podczas przegldw zespow
wczesnej Pastwowej Wyszej kompozytorskiej pasji: Hawel 1981 r. zaoy lsk Orkiestr Zwizku Kompozytorw Pol- konsultantem artystycznym, artystycznych.
R E K L A M A
8 Z regionu ogoszenia.GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE:
dodaj bezpatne ogoszenie w internecie
drobne: tekstowe 6 z w ramce 10 z na kolorowym tle 14 z ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

FINANSE NIERUCHOMOCI
Pranie dywanw, tapicerki me-
Wynajm lokal 65 m2 w Racibo- blowej, samochodowej, polero-
POYCZKI KRTKOTERMINOWE rzu obok ronda Nerki ul. Maria- wanie maszynowe, pastowanie,
ska. Atrakcyjna cena. Tel. 604
DO WYNAJCIA czyszczenie cian i elewacji.
32 348 61 68, 504 819 404
520 589. warsztat samochodowy Tel. 32 763 40 43, 504 412 875
Porednik CDF S.C. rmy Matpol Finanse Sp. z o.o. Mieszkanie komfortowe do wy- z zapleczem biurowym Racibrz, ul. Ogrodowa 46
najcia w centrum Raciborza od socjalnym i placem www.green-clean.pl
1 kwietnia 2017 r. Umeblowane, postojowym w Raciborzu
wyposaone, do zamieszkania. EKSPRESOWE
Tel. 32 415 24 73. TEL. 698 300 561 POYCZKI POD ZASTAW
Najnisze oprocentowanie
Wynajm mieszkanie rodzin- KOMIS LOMBARD 604 729 874, 502 890 351
ne 60 m2 blisko centrum, II DO WYNAJCIA Poyczki pod zastaw
Racibrz, Opawska 21/2
pitro. Tel. 601 648 350 Odsetki od 5 z (rg Opawskiej i Ogrodowej)
hala 180 m 2
(dla emerytw i rencistw
na magazyn, warsztat, 10% zniki)
Sprzedam dziak budowlan gara lub dowoln Racibrz, ul. Staszica 8 ODZIE ROBOCZA
o pow. 22,5 ar w Raciborzu, dziaalno (wejcie od podwrza) Artykuy BHP, P.PO.,
ogrodzon, w bardzo dobrej w Raciborzu Tel. 32 419 01 95 spawalnicze, chemia
lokalizacji. Tel. 609 900 143. 502 633 072 gospodarcza, we.
TEL. 698 300 561 Racibrz, ul. Eichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
RNE Komis od A-Z kom. 512 936 444
(Kup, Sprzedaj)
ALUZJE/ROLETY! Najta- www.deln-raciborz.pl
BARDZO DOBRA PRACA Dla Ciebie mie,
sze aluzje/rolety. Tel. 604 729 Dla Kogo Skarb
874, 502 890 351. Racibrz, ul. dla samodzielnego murarza,
Masz zbdne rzeczy
Opawska 21/2 (rg Opawskiej i Racibrz i okolice. Warunki
Nie wyrzucaj, Przynie
Firma STACH-DREW
Ogrodowej). bardzo dobre, do uzgodnienia. sprawisz Komu rado. oferuje drewno kominkowe,
TEL. 32 740 30 97 drewno opaowe
Pracownia krawiecka. Szycie na Zapraszamy
ZDROWIE wymiar odziey damskiej, mskiej pn.-pt. 10:00-16:30 w dobrej cenie.
i dziecicej, naprawa odziey oraz NAPRAWA OBUWIA Rzuchw, ul. Rybnicka 61
47-400 Racibrz
wszelkie przerbki, szycie pocieli, Usugi kaletnicze
PORADNIA ul. Ogrodowa 10 Tel. 512 271 815
ZAMA W CZECHACH obrusw, szycie zason i ran, szy- i rymarskie (naprzeciw byego Jaworu)
ORTOPEDYCZNA cie i renowacja tapicerki samocho- 32 430 10 45.
szybkie terminy Roman Palczewski
przy Centrum Zdrowia dowej. Racibrz, ul. Brzeska 4. Tel. Tel. 660 287 150 Skad znajduje si
zapewniamy transport ul. Ocicka 51a w Raciborzu. Malowanie tapicerki samochodo-
665 989 571. 797 638 860 z tyu budynku.
Godziny przyj: wej i meblowej, obuwia, torebek,
refundacja NFZ (2111 z) kurtek, naprawa obuwia ortope-
pon. 16:00-18:00 Pracownia krawiecka oferuje pro-
najwyszy standard zabiegu fesjonalne kursy kroju i szycia, na dycznego. MOTORYZACJA
Rejestracja telefoniczna:
Tel. 602 150 886 potrzeby wasne i z certykatem. Racibrz, ul. Londzina 51,
781 289 867
Racibrz, ul. Wojska Polskiego 11. tel. 32 414 08 21; DH Bolko, ul.
Tel. 728 96 95 98. Nowa 1, tel. 509 077 011 8;
GABINET PRAKTYKA Kunia Raciborska, ul.
Pracownia krawiecka poleca usu-
BIOENERGOTERAPII STOMATOLOGICZNA Kocielna 5, tel. 324191153,
gi krawieckie, przerbki oraz szy-
lek. stom. Grayna 502468049;
schorzenia krgosupa cie dla rm. 47-400 Racibrz, ul.
Serwinowska-Awsiuk Wojska Polskiego 11, Tel. 728 96 Rybnik, ul. Powstacw l-
i narzdw ruchu skich 17, tel. 663 466 661.
stany blowe W ramach NFZ: pon., r., czw. 95 98.
choroby wewntrzne 14-18, wt. 9-13, pitek na telefon Punkt Ekspresowa Naprawa
Racibrz, ul. orska 45/2 Telewizja satelitarna od 19,99 z! Obuwia obok E.Leclerc nie nale-
Racibrz, ul Mickiewicza 18 Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06 Punkt NC+ w centrum Racibo- y do rmy Palczewski.
BEZ KOLEJEK! rza, ul. Klasztorna 12. Tel. 32 415
Rejestracja tel. 32 755 21 31 naprawa-obuwia-raciborz.pl
98 18.

PRACOWNIA Akupunktura take na NFZ


PROTETYCZNA Zabiegi akupunkturowe s skutecz-
Izabela Kuczmierczyk ne w wielu przypadkach chorobo-
Racibrz, ul. Opawska 27a/1 wych m.in.: uszczycy, zapaleniach
skry, uczuleniach; dnie moczano-
Tel. 513 129 915 wej, rzs-ie, zzsk, zmianach zwyrod-
czynne: pn.-pt. 9:00-13:00 nieniowych staww.
Protezy akrylowe, Rejestracja 781 289 867
nylonowe, acronowe, Racibrz, ul. Ocicka 51a
NAPRAWY PROTEZ Rudnik, ul. Soneczna 38a

PRACA

ATERIMA MED ZATRUDNIMY


stanowisko: Serwisant
Opiekunki sprztu komputerowego
osb starszych Wymagania:
w Niemczech minimum rednie wykszta-
cenie techniczne
Tel. 32 506 55 88 rozeznannie w brany IT
dowiadczenie w diagno-
zowaniu i naprawie sprztu
komputerowego ZOMOWANIE
prawo jazdy kat. B WSZELKICH POJAZDW
Rekrutacja: Holowanie gratis
CV naley wysa na adres ul. Rudzka 66
biuro@softib.pl (warunek nie- 47-400 Racibrz
zbdny w procesie rekrutacji)
WWW.HAMARO.PL
Firma SOFT-IB zastrzega sobie hamaro@onet.pl
prawo do nie odpwiadania na
wszystkie aplikacje. 32 415 19 91, 691 960 146
GazetaInformator.pl >> 22 lutego 2017, nr 4 (231) Ekologia 5

EK LOGIA
RYDUTOWY SPRAWY KONTROWERSYJNE

Rozbirka hady to cios dla rodowiska i mieszkacw


Przedstawiona metoda likwidacji poarzysk wie si z emisj ogromnej iloci pyw. Jak to si ma do
ochrony przyrody i naszego zdrowia? pytaj mieszkacy i samorzdowcy z Rydutw.

Fot. Katarzyna Czy


KATARZYNA CZY ograniczy oddziaywanie na jednej strony przez zarzd woj. nie przyglda si wybuchowi
rodowisko i jego zagroenie lskiego podejmowana jest ekologicznej bomby i obiecuj,
Rydutowska hada Szar- oraz przywrci rodowisko do uchwaa anty-smogowa, a z e zrobi wszystko, by go po-
lota naley do najwikszych stanu waciwego zachodniej drugiej strony jest pozwolenie wstrzyma.
tego typu usypisk w Europie. czci zwaowiska KWK Rydu- na emisj duych iloci pyw Jednak zatrute powietrze
Jest nieodcznym elemen- towy-Anna przy szybie Leon II mwi wiceburmistrz Rydu- nie bdzie jedynym skutkiem
tem krajobrazu miasta i wie- w Rydutowach. Obowizek tw Marcin Poomski podczas wygaszania hady. Wydoby-
lu mieszkacw i goci uwaa ten mia zosta zrealizowany do specjalnej konferencji praso- ty i ostudzony kamie trzeba
j za jego symbol i wizytwk. 2014 r., ale ostatecznie termin wej i wskazywa, e istniej in- bdzie przecie wywie a to
Niestety, czsto zapomina si ten przesunito do 2024 r. Pro- ne sposoby likwidacji proble- wie si ze znacznym nate-
przy tym, e Szarlota nie jest blem w tym, e zaproponowa- mu. Zdaniem Poomskiego, w niem ruchu drogowego (wy-
zwyk gr czy atrakcj tu- ny sposb likwidacji poarzysk tym przypadku lepiej byoby konawca zadania zaplanowa
rystyczn, ale przede wszyst- sam w sobie stanowi ogromne wygasi had za pomoc rod- bowiem wywz odpadw sa-
kim skadowiskiem odpadw, zagroenie zarwno dla rodo- kw chemicznych. mochodami ciarowymi), co
ktre mog by niebezpieczne wiska, jak i dla mieszkacw Pyu powstaego podczas z kolei oznacza nie tylko korki
dla rydutowikw i rodowiska. Rydutw i okolic. studzenia Szarloty obawiaj na ulicach, ale take niebezpie-
Do najwaniejszych zagroe Konsorcjum rm, ktre si rwnie mieszkacy miasta, czestwo uszkodzenia jezdni i
naley ogie, ktry cigle tli si bdzie realizowa zlecenie Pol- ktrzy pamitaj wczeniejsze haas, na ktry bd naraeni
wewntrz potnej bryy. Do- skiej Grupy Grniczej ma wy- akcje gaszenia rydutowskiej mieszkajcy w pobliu hady
wodem na to, e hada wci doby, ugasi i wywie niemal i pszowskiej hady. Zapylenie ludzie. Niedaleko biegnie li-
pracuje s widoczne czasem 4 mln ton kamienia. Zdaniem byo wwczas tak silne, e nie nia kolejowa. Wywz kamienia
piropusze dymu wydobywa- rydutowskich wodarzy ta me- byo mowy o otwieraniu okien pocigami byby o wiele lepszy Koszt rozbirki czci rydutowskiej Szarloty to
jce si ze ska. Std od lat po- toda oznacza jedno: katastrof czy wyjciu na zewntrz, a bu- ni transport samochodowy ponad 37 mln z. Kopalni nie sta na snansowanie tak
stuluje si likwidacj wewntrz- ekologiczn. Praca przy zapo- dynki i ogrdki zostay pokryte wskazywa Marcin Poomski. potnej inwestycji, wic Polska Grupa Grnicza ogosia
nych poarzysk pierwsze arowanym zwaowisku wie grub warstw kurzu. Nie Wodarze miasta wyliczyli, e przetarg na realizacj tego zadania. Zaproponowana
decyzje w tym zakresie zostay si z duym zagroeniem. Ja- chcemy powtrki z rozrywki - ciarwki wywoce wygaszo- przez wykonawc metoda likwidacji poarzysk
wydane ju w 1988 r. Obowi- kiekolwiek jej napowietrzenie deklaruj mieszkacy i zapew- ny materia musiaby kursowa budzi jednak ogromne wtpliwoci wrd wadz i
zujcy obecnie nakaz wygasze- moe skutkowa poarem, cze- niaj, e bd protestowa prze- co 6-7 minut, przy zaoeniu mieszkacw miasta. Rozumiemy konieczno
nia hady pochodzi z 2005 r. go efektem bdzie zadymienie. ciwko rozbirce czci hady w dwunastogodzinnego dnia pra- likwidacji zapoarowania, ale s inne metody.
Wwczas starosta wodzisawski Ju teraz mamy problem z za- zaproponowany przez konsor- cy. A sam proces likwidacji po- Oczekujemy, e przedsibiorca, ktry wygra przetarg,
wyda decyzj, zgodnie z ktr nieczyszczonym powietrzem, cjum sposb. Samorzdowcy arzysk i wywiezienia odpadw przestawi je. To samo dotyczy transportu mwi
Kompania Wglowa powinna a to tylko pogorszy spraw. Z take nie zamierzaj bezczyn- zajby od 8 do 10 lat. wiceburmistrz Rydutw Marcin Poomski.

REGION DOTACJE ORY SMOG

Unijne pienidze W ORACH WALCZ ZE SMOGIEM


dla ekologii w regionie

Fot. facebook.com/GrupaDzialamy
Problem smogu dotyczy
kadego, wic kady ma
prawo dziaa na rzecz po-
prawy jakoci powietrza
14 projektw zgoszonych przez samorzdy z terenu Subregio- takie byo gwne prze-
nu Zachodniego otrzymao dotacje z funduszy europejskich. sanie spotkania antysmo-
gowego w orach.
Pienidze tra m.in. do Raciborza i Wodzisawia l. Prezentacja Smog nasz po-
wszedni, wystpienie Palisz
Wadze wojewdztwa i tycznie budynkach uytecz- ny, Rybnik, ory, Jastrzbie- mieci? amiesz prawo! oraz
Subregionu Zachodniego za- noci publicznej. -Zdrj oraz powiat wodzisaw- dyskusja aktywistw, eksper-
twierdziy pod koniec stycz- Zarzd Wojewdztwa i ski. tw i mieszkacw tak mona Cieszymy si, e ten temat budzi tyle zainteresowania
nia list projektw, ktre Zwizku Subregionu wybra 14 Natomiast w konkursie podsumowa spotkanie, ktre i wierzymy, e jedynie poczonymi siami i
otrzymaj unijne dotacje w projektw, ktrych czny koszt dotyczcym unieszkodliwiania odbyo si 9 lutego w Miejskim zmasowanymi dziaaniami mona co z tym zrobi
ramach poddziaania 4.3.2. wynosi prawie 70 mln z, z cze- odpadw zawierajcych azbest Orodku Kultury w orach. Je- podsumowuj organizatorzy spotkania w orskim
Efektywno energetyczna i go ponad 50 mln bdzie pocho- unijne wsparcie w wysoko- go inicjatork bya radna Anna MOK.
odnawialne rda energii w dzio ze rodkw Unii Europej- ci prawie 3 mln z otrzymay Nowacka, a organizacj zajo
infrastrukturze publicznej i skiej. Wrd nagrodzonych gminy Gaszowice, Marklowice si stowarzyszenie Grupa Dzia- lat szybkiego informowania poprzez aplikacj mobiln, a
mieszkaniowej - RIT oraz pod- podmiotw znalazo si m.in. i Krzyanowice, a take Rybnic- amy. Dziki temu mieszkacy mieszkacw o przekrocze- biece informacje o ostrzee-
dziaania 5.2.2. Gospodarka miasto Racibrz, ktre otrzy- ka Spdzielnia Mieszkaniowa miasta mieli okazj posucha niu dopuszczalnych norm st- niach WIO musi by przeka-
odpadami RIT. mane pienidze przeznaczy oraz Wsplnota Mieszkanio- spoecznikw dziaajcych w enia toksycznych substancji. zywana do szk i przedszkoli,
Konkurs z zakresu efektyw- na I etap zadania pt. Popra- wa Miodowa 1-3 z Jastrzbia- ramach Rybnickiego Alarmu Chcemy biecej, rzetelnej tak by dyrekcja, nauczyciele,
noci energetycznej dotyczy wa efektywnoci energetycznej -Zdroju. Cakowita warto Smogowego oraz podzieli informacji dotyczcej jakoci przedszkolanki miay jasn in-
trzech typw projektw: poczona ze wzrostem udzia- piciu wybranych projektw to si swoimi spostrzeeniami na powietrza w orach, ktr ka- formacj, czy naley wychodzi
Modernizacja energetyczna u energii pochodzcej ze r- 8 472 443,77 z. temat szkodliwego zjawiska i dy orzanin bdzie mg zoba- z dziemi na powietrze, czy te
budynkw uytecznoci pu- de odnawianych na terenie Zwizek Subregionu Za- metod ograniczania jego skut- czy na kilka sposobw mwi si przed tym powstrzyma.
blicznej. Miasta Racibrz. Z kolei Wo- chodniego z siedzib w Rybni- kw. Spotkanie, ktre miao Dariusz Kos z Grupy Dziaamy i Oprcz tego aktywici ape-
Likwidacja niskiej emisji dzisaw l. uzyska wsparcie na ku w biecej perspektywie - trwa ok. godziny, przerodzio dodaje Informacje i ostrzee- luj o przygotowanie kampanii
poprzez wymian/moderni- popraw efektywnoci energe- nansowej peni rol Instytucji si w ponad dwuipgodzinn nia o stanie powietrza powinny edukacyjnej dla mieszkacw
zacj indywidualnych rde tycznej Szkoy Podstawowej nr Poredniczcej dla Regional- dyskusj, co wiadczy o duej by wywietlane na elektronicz- oraz opracowanie programu
ciepa lub podczanie budyn- 3 im. Jana Pawa II oraz Miej- nych Inwestycji Terytorialnych potrzebie publicznej debaty nych tablicach informacyjnych dotacji dla osb, ktre zdecy-
kw do sieciowych nonikw skiego Orodka Sportu i Rekre- RPO WSL 2014-2020, dziki na ten temat. Najwaniejsze na przystankach komunikacji duj si na przeprowadzenie
ciepa w budynkach uytecz- acji Centrum. Benecjentami czemu uczestniczy w wyborze wnioski pynce ze spotkania, autobusowej, na systemie ekra- termomodernizacji swoich do-
noci publicznej. konkursu zostay take miasta i projektw do donansowania jego organizatorzy zamieci- nw LED-owych widocznych mw.
Budowa instalacji OZE w gminy: Kornowac, Rydutowy, na terenie Subregionu. li na Facebooku. Wrd nich na ulicach miastach i objtych
modernizowanych energe- Gorzyce, Czerwionka-Leszczy- KC kluczowe miejsce zaj postu- systemem informacji miejskiej, KC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
6 Reklama 22 lutego 2017, nr 4 (231) << GazetaInformator.pl

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl
GazetaInformator.pl >> 22 lutego 2017, nr 4 (231) Zapowiedzi 7
RACIBRZ RCK 25 LUTEGO RACIBRZ RCK 1-4 MARCA

BENEFIS PAWA KOWOLA RACIBORSKIE OBCHODY NARODOWEGO DNIA


W RACIBORSKIM PAMICI ONIERZY WYKLTYCH
CENTRUM KULTURY Tegoroczne obchody odbd si w dniach od 1 do 4 marca pod hasem: Przywrcona pamici niezomna,
25 lutego o godz. 18:00 w
wyklta Inka". Bd powicone m.in. Danucie Siedzikwnej Inka 1928-1946 (z Oddziau IPN w Gdasku).
sali widowiskowej Racibor-
skiego Centrum Kultury przy RODA, 1.03.2017 CZWARTEK, 2.03.2017
ul. Chopina 21 odbdzie si 11:00 DK Strzecha, ul. Ks. Londzina 38 otwarcie wy- 18:00 DK Strzecha, ul. Ks. Londzina 38 projekcja
benes Pawa Kowola. O jubi-
stawy: Niezomna, wyklta, przywrcona pamici. Da- filmu Historia Roja w reyserii Jerzego Zalewskiego
lacie mwi si, e jest prawdzi-
wym czowiekiem instytucj nuta Siedzikwna Inka 19281946(z Oddziau IPN w
raciborskiej muzyki. Przez p Gdasku); prelekcja dra Mirosawa Sikory (Oddzia IPN SOBOTA, 4.03.2017
wieku zyska ogromne uznanie w Katowicach) onierze wyklci. Niepodlego Polski 18:00 RCK ul. Chopina 21 koncert zespou Luxtor-
jako pedagog i wychowawca a sytuacja midzynarodowa 1944-1947 peda z supportem EneDueRabe (Wejciwki na kon-
kolejnych pokole muzykw.
Jest rwnie bardzo cenionym 17:00 Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawa II wieczorek cert do odbioru w Raciborskim Centrum Informacji
kompozytorem i dyrygentem. onierze Wyklci; podsumowanie Miejskiego Konkur- przy ul. Dugiej 2).
Napisa m.in. muzyk i sowa su onierze Niezomni, Wyklci
raciborskiego hymnu, skom-
ponowanego na chr miesza- ksztat krzewienia kultury mu- W ostatniej dekadzie marca odbdzie si Bieg Niezomnych. Wszystkim wydarzeniom
ny i rne instrumenty. W su- zycznej w rodowisku, przy- towarzyszy bdzie kwesta na ekshumacje i identyfikacje onierzy Wykltych.
mie jest autorem ponad 2600 znan przez Polski Zwizek
utworw i 500 opracowa Chrw i Orkiestr w Warsza-
pieni ludowych prezentowa- wie, Nagrod Starosty Racibor-
nych na scenach polskich i za- skiego Mieszko w dziedzinie RACIBRZ ROZRYWKA
granicznych. Z jego inicjatywy kultury, Nagrod Prezydenta mwi o yciu kadego czo- przebojw. W wielu rankin-
przeprowadzany by coroczny
Festiwal Pieni Stanisawa Mo-
Miasta za dziaania przyczy-
niajce si do nobilitacji kultu-
SUPLEMENT wieka, o walkach, upadkach,
powstaniach, ciemnociach i
gach i podsumowaniach mu-
zycznych 2011 roku zesp
niuszki. Wsppracowa m.in. z
Ogniskiem Muzycznym w Ra-
ry Raciborza. 23 marca 2016 r.
Pawe Kowol otrzyma okolicz-
DO WALENTYNEK nadziei. Zarwno w warstwie
tekstowej, jak i w muzycznej
uplasowaa si w cisej czo-
wce.
ciborzu, Stowarzyszeniem Kul- nociowy medal Zasuonego Litza i spka s absolutnie Support koncertu zesp
tury Ziemi Raciborskiej rdo dla Miasta Racibrz. 26 lutego godz. 17:00 gramie koncertu usyszymy bezkompromisowi. EneDueRabe projekt kum-
oraz Domem Kultury Strzecha, Podczas benesu wyst- RCK DK STRZECHA przede wszystkim piosenki o Zesp da si pozna szer- pli pochodzenia chodzieskie-
aranujc utwory dla tamtej- pi: Chr Mieszany BRZEZIE, (ul. Londzina 38) mioci m.in. Jacquesa Brela szej publicznoci podczas go stawiajcych w muzyce na
szego zespou instrumentalne- Chr Parai w. Anny z Krzy- Cukierki dla panienki mam, Jarocin Festiwal 2011 oraz szczero i energi bez zwa-
go i chru Strzecha. anowic, Raciborska Orkiestra Od dziesiciu ju lat Atlan- Nastroje Jarosawa Wasi- podczas 17. edycji Przystan- ania na konwenanse. Wstp
Pawe Kowol otrzyma Dta Plania, Pastwowa Szkoa tyda przygotowuje koncert ka, pij, bajki nij Marka ku Woodstock 2011 a utwr wolny. Wejciwki na kon-
m.in. Zoty Krzy Zasugi, Od- Muzyczna I st. St. Moniuszki w pod tytuem Suplement do Grechuty, Nie ma jak u ma- Autystyczny wspi si na cert do odbioru od 22 lutego
znak Zasuony Dziaacz Raciborzu, Zesp Raciborza- walentynek. W tym roku na my Wojciecha Mynarskiego, pierwsze miejsca wielu list w RCI przy ul. Dugiej 2.
Kultury, Zasuonemu w nie SKZR rdo. Koncert po- wydarzenie zapraszamy ju Legenda o mioci Jacka
Rozwoju Wojewdztwa Kato- prowadz Marzena Korzonek i 26 lutego o godz. 17.00 do Kaczmarskiego, Mateczki-
wickiego, Zasuony dla Zie-
mi Raciborskiej, Medal im. ks.
Tomasz Eckert. Wstp wolny. sali widowiskowej RCK DK
Strzecha. Wystpi: Wero-
piosenk autorsk Karoliny
Kurzei, Kto w pomieniach
FESTIWAL JAZZ Z WAMI
Praata Stefana Pieczki Unitas nika Pytel, Marlena Seroka, Leonarda Cohena i inne.
in Veritas, Zot Odznak z Karolina Kurzeja, Oliwia Py- Modym artystom akompa-
Wiecem Laurowym za cao- tlik, Patrycja Rzotki, Jakub niowa bdzie Zbigniew Fory
Gomuka i Karol Sobczyski. na pianinie, na ecie zagraj
R E K L A M A Ponadto wystpi zaprosze- Oliwia Pytlik i Marlena Se-
ni gocie: tancerze z Klubu roka, na wiolonczeli Patry-
Mionikw Taca Towarzy- cja Rzotki, na gitarze Irena
skiego MAG-DANCE, Zesp Hlubek, instrumenty perku-
Taneczny SKAZA oraz by- syjne Oliwia Pytlik i Jakub
li Atlantydowicze. W pro- Gomuka. Wstp bezpatny.
18 marca godz. 18:00 z ni na dziewit z trudem
RCK RDK wymieniaj nazwisko autora
LUXTORPEDA, (ul. Chopina 21) Henryka Warsa.
Utalentowany polski pianista
ENEDUERABE Vars & Kaper Deconstruc-
tiON, Pawe Kaczmarczyk,
jazzowy i improwizator Pa-
we Kaczmarczyk wraz z zao-
Audiofeeling Trio & Mr.Krime on przez siebie utytuowan
i Kasia Pietrzko Trio. formacj Audiofeeling Trio
Vars & Kaper Deconstruc- wzi na warsztat zapomniany
tiON to nie tylko poczenie repertuar mistrzw hollywo-
korzeni polskiego jazzu, g- odzkich soundtrackw i pod-
boko tkwicych w muzyce l- da je twrczej eksperymen-
mowej dwch wielkich kom- talnej dekonstrukcji. Kasia
pozytorw: Henryka Warsa Pietrzko Trio wiey projekt
i Bronisawa Kapera. To nie muzycznym na polskiej sce-
tylko pikne, sowiaskie me- nie jazzu. Autorskie kompo-
lodie narysowane wspcze- zycje liderki zespou tworz
sn kresk. To take szukanie istotny element repertuaru
czci pomidzy DJ-em i aur grupy. Artystka miaa przy-
4 marca godz. 18:00 basist Krzysztofa Kmiecika, akustycznego trio. jemno doskonali swj pia-
RCK RDK zwizanych wczeniej z Ar- Bronisaw Kaper i Hen- nistyczny warsztat pod okiem
(ul. Chopina 21) mi oraz z formacj 2Tm2,3 ryk Wars to jedni z pierw- najwikszych saw ameryka-
oraz perkusist Tomasza szych Polakw, ktrzy posta- skiego jazzu takich jak m.in:
Koncert w ramach Narodo- Krzyaniaka, znanego wcze- wili swoje stopy w Hollywood Johnny Oneal, Aaron Parks,
wego Dnia Pamici onie- niej z Turbo i Armii. W 2011 i wsptworzyli sukces amery- Kenny Werner. Grup wraz z
rzy Wykltych. roku w trakcie nagrywania kaskiego kina Zotej Epoki pianistk Katarzyn Pietrzko
Zesp Luxturpeda po- albumu skad uzupeni wo- Hollywood. Fani Milesa Davi- wsptworz: Szymon Fran-
wsta w 2010 roku z inicja- kalista Przemysaw Frencel, sa i Johna Coltrane mog by kowski (bass) oraz Piotr Bud-
tywy Roberta Friedricha gi- raper znany z hip-hopowego zaskoczeni, e synne jazzowe niak (drums). Bilety w cenie
tarzysty i wokalisty znanego duetu 52 Dbiec. standardy On Green Dolphin 40 i 20 z do nabycia w kasach
z takich formacji jak Acid Debiutancki album zatytuo- Street i Invitation napisa RCK oraz na stronie www.rck.
Drinkers, Turbo, Flapjack, wany Luxtorpeda ukaza si Bronisaw Kaper, a polscy fani com.pl. Honorowane karty
Arka Noego, 2Tm2,3 i KN. 9 maja 2011 roku i jest po- piosenek midzywojennych: SENIOR 60+ i RODZINA+.
Do wsppracy muzyk zapro- czeniem brzmie garaowo- Mio ci wszystko wybaczy,
si gitarzyst Roberta Drka, -punkowo-rockowych, teksty Zimny Dra, Umwiem si Artyku sponsorowany

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury
8 Reklama 22 lutego 2017, nr 4 (231) << GazetaInformator.pl

wizytwki, ulotki >>> 32 414 90 30, 533 355 277


Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:
Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie

Daj sobie szans Pakiet socjalny


Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce
na lepsz prac!
Dzia rekrutacji
Nie tra czasu!
tel. (32) 459 15 64, 786 864 292
Ju dzisiaj wylij CV! e-mail: rekrutacja@ekookna.pl

You might also like