You are on page 1of 4

FileReader

 FileReader është klasë që mundëson leximin e Charactereve nga nje File.

Konstruktort e rendesishem:
1. FileReader(String lokacioni) – perdoret duke shkruar lokacionin(Directory) ku
gjendet dhe duke ia bashkangjitur emrin e File-it, te teren sikur String p.sh.
“c:\\shk.txt”, nese File gjendet ne te njejtin folder ateher mundet te shkruhet
vetem emir I fajllit “shk.txt”.

2. FileReader(File file) – perdoret duke krijuar nje instance te Klases File dhe pastaj
ajo perdoret per te krijuar nje instance te klases FileReader.

Metodat e rendesishme:

Emri i metodes Funksioni
read()  Kthen vleren ne ASCII te shkronjes se rradhes ne fajll, nese nuk
ka ndonje shkronje kthehet vlera -1.
 Vlerat qe kthehen nga kjo metode qe te shendrrohen ne
karaktere duhet bere TypeCast ne char.
close()  Metoda close duhet perdorur ne fund te qdo leximi te nje fajlli.
Para perfundimit te programit duhet te ‘mbyllet’ leximi i tij qe
sistemi te liroj resourcet per te.

Permbledhje e te gjitha pikave kryesore:

1. Inicializimi i File.
2. Inicializimi i FileReader
3. Printimi i shkronjes se pare.
4. Mbyllja e instances qe te lirohen resourcet e sistemit.

Permbledhje e te gjitha pikave kryesore: 1. FileReader si dhe BufferedReader mund te gjuajne IOException. atehere lokacioni do te jete i njejte me lokacionin e programit qe ju shkruani.sh: “c:\\emri.out”. 3. FileWriter .} . Metodat e rendesishme: Emri i metodes Funksioni write(String s)  Stringu i pranuar shkruhet ne fajll. P. Gjitashtu mund te jepet vetem emertimi i fajllit. Lokacionit duhet bashkangjitur emertimi i fajllit. Konstruktori: 1. FileWriter(String lokacioni) – perdoret duke shkruar lokacionin(Directory) ku deshiron te ruhet fajlli i gjeneruar.Mbyllja e instances qe te lirohen resourcet e sistemit. FileWriter  FileWriter është klasë që mundëson shkrimin e Charactereve ne nje File.Inicializimi i instances se FileWriter. Vendoseni kodin Brenda TRY: try{ [kodi qe mund te hedh exception] } catch(IOException ioe){ioe.Shkrimi i String-ut ne File. close()  Liron resourcet e sistemit.printStackTrace(). nuk ceket lokacioni pra ky fajll do te ndodhet ne te njejtin lokacion si programi qe e permban 2.

Konstruktori: 1. BufferedReader BufferedReader eshte klase qe ka metoda me te specializuara per te lexuar nga File.Inicializimi i instances ‘fr’ e cila do te perdoret per: 2. .Inicializimi i instances se BufferedReader me ane te konstruktorit qe pranon instancen ‘fr’ 3. BufferedReader(FileReader fr) – konstruktori pranon nje instance te FileReader prej te cilit lexon karaktere.Leximi i nje rreshti. Permbledhje e te gjitha pikave kryesore: 1.  Kthen Null nese ka arritur fundin e Fajllit close()  Liron resourcet e sistemit. Metodat e rendesishme: Emri i metodes Funksioni readLine()  Lexon nje rreshte te tere nga fajlli.

 False nese nuk eshte Folder boolean isFile() Metoda kthen boolean:  True nese fajlli i zgjedhur eshte File. kerkimi etj. te teren sikur String p. nese File-i i deshiruar gjendet ne te njejtin folder ateher mundet te shkruhet vetem emir I fajllit “shk. Metodat e rendesishme: Emri i metodes Funksioni String getName()  Kthen emrin e fajllit te cilit i qaset instance.txt”. Konstruktori: 1. fshirja. File(String lokacioni) – perdoret duke shkruar lokacionin(Directory) ku gjendet dhe duke ia bashkangjitur emrin e File-it.txt”. boolean isDirectory() Metoda kthen boolean:  True nese fajlli i zgjedhur eshte Folder. “c:\\shk. . per File-at qe gjenden ne te.sh.  False nese nuk eshte File File[] listFiles() Metoda kthen nje Array te Instancave te klases File. File File eshte klasë ne Java e cila mundeson qasjen e File-ve ne kompjuter dhe kryerja e veprimeve me File-it te qasur si: Krijimi.