You are on page 1of 5

UJIAN PENILAIAN 1 TAHUN 2017

MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 4

Nama : ______________________________________________________________________

1.
Set Q

6
5
4
3
2
1
Set P
1 2 3 4 5
Graf di atas menunjukkan hubungan di antara set P dan set Q. [3 markah]
(a) Nyatakan objek bagi imej 5
………………………………………

(b) Nyatakan jenis hubungan
……………………………………..

(c) Senaraikan domain bagi hubungan di atas
.............................................................

2. Diberi bahawa f ( x )=3 x−8, cari nilai [4 markah]

(a) f (−2)

(b) f ( x )=4

................. ( 15.................................................... ..... 6 ) ................................................................ . 3 ) ............. ( 15......................... .................................. [4 markah] (a) Wakilkan hubungan itu dengan menggunakan pasangan tertib..................................... (c) Nyatakan objek bagi imej x................................ (d) Senaraikan kodomain bagi fungsi di atas ...........6 ) ....................................................... ( 15........... (d) kodomain . Pasangan bertertib menunjukkan hubungan antara set E dengan set F.3 ) ......................................... (b) Nyatakan jenis hubungan itu........... P dan Q...................... (b) objek bagi 6...................................................... (c) julat bagi hubungan itu.................. { ( 5..... 4......................... ( 10......... ( 10...... .....3..................... .............. ..... 9 ) } [4 markah] Nyatakan (a) imej bagi 10........................ Rajah menunjukkan hubungan antara dua set.................... 3 ) ... ......

Selesaikan pesamaan kuadratik x +3 x−4=0 [3 markah] 6. 2 5. [3 markah] 7. [ 4 markah] . Selesaikan persamaan kuadratik x 2+6 x−1=0 dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa dua. Bentukkan satu persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca x = –2 dan x = 3.

bentukkan suatu persamaan dengan punca ( α −2 ) dan ( β−2 ) . 2 8. Ungkapkan persamaan kuadratik berikut dalam bentuk am. Diberi α dan β ialah punca bagi persamaan kuadratik 2 x +2 x−5=0 . [5 markah] (a) 2 3 x −7=5 x (b) 3= ( x−4 )2 . [5 markah] 9.

cari penyelesaian bagi persamaan 2a 2 10 x +3 x−16=0 . Berikan jawapan betul kepada empat angka bererti. Dengan menggunakan rumus kuadratik.. [5 markah] Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh: ………………………………………………. −b ± √ b2−4 ac 10. …………………………………………………….. x= . ……………………………………………………. (PN FARHAH BINTI DAUT) (PN BARIZA BINTI BAHAROM) (EN MOHD ASRI BIN ABD RAHMAN) Guru Matematik Ketua Panitia Matematik TambahanPK Pentadbiran .