You are on page 1of 6

Aprobat Ordinul № "2" ianuarie 2014

se aplică asupra tuturor subdiviziunilor entitaţii

Politica de contabilitate a entităţii SRL ”Farmecul” pentru anul 2015

Dispoziții generale

1. Societatea cu răspundere limitată SRL “Farmecul” înregistrată la Camera Înregistrării de
Stat de pe lîngă Ministerul Justiției al Republicii Moldova №1002606001282 din
08.06.1998 și reînregistrată la 04.08.2010, cerficat seria MD №0033131.
Adresa juridică: MD-3501, or. Orhei, str. M. Eminescu 11.

2. Principalele tipuri de activități desfășurate de SRL “Farmecul” sînt:
- confecționarea și vînzarea îmbrăcămintei pentru bărbați,
- confecționarea și vînzarea îmbrăcămintei pentru femei,
- confecționarea și vînzarea îmbrăcămintei pentru copii.
3. Politica de contabilitate a fost elaborat în baza:
 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 și modificările ulterioare;
 Standardele Naţionale de Contabilitate, aprobate prin ordinul ministrului de
Finanţe al Republicii Moldova cu aplicarea din 1 ianuarie 2014;
 Planul de conturi contabile ale activității economico-financiare a întreprinderilor,
aprobat prin ordinul ministrului de Finanţe al Republicii Moldova din
01.01.2014.
4. Răspunderea pentru organizarea și ducerea contabilității o poartă conducătorul întreprinderii
SRL “Farmecul” ,care creează condiţiile necesare pentru ducerea corectă a contabilității,
întocmirea și prezentarea la timp a rapoartelor, asigură executarea strictă de către toate
subdiviziunile și serviciile, referitoare la evidență, cerințele contabilului-șef (șeful
departamentului de contabilitate) de întocmire a documentelor și prezentarea informației,
necesară pentru ducerea evidenței contabile și completarea rapoartelor financiare.
5. Contabilitate – sistemul contabil utilizat – complet. În cadrul întreprinderii SRL “Farmecul” se
realizează de către secția contabilitate, care reprezintă o subdiviziune structurală de sine
stătătoare a întreprinderii.

Principiile contabilității:

a) Continuitatea activității / Se presupune că întreprinderea își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil. Dacă pentru utilizatorii rapoartelor financiare articolul (sau gradul acestuia de precizie) nu are mare importanță. 113 . iar pasivele și cheltuielile nu au fost subevaluate. c) data de începere şi de finalizare a registrului şi / sau perioada pentru care se întocmește. poartă răspundere pentru respectarea principiilor metodologice de organizare a contabilității. la întocmirea rapoartelor financiare. 2007. Întreprinderea duce evidența contabilă pe baza metodei contabilității de angajamente în conformitate cu articolul. b) Permanența / Politica de contabilitate. atunci acesta este considerat nesemnificativ. Evidența contabilă în anul 2014 se efectuează prin utilizarea programei specializate în contabilitate 1C ”Contabilitate” după forma jurnal-order în format eletronic. 04. prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de întocmirea registrului. este aplicată constant de la o perioadă de raportare la alta. c) Contabilitatea de angajamente / Veniturile şi cheltuielile sunt recunoscute şi reflectate în registrele contabile şi financiare ale perioadei în care apar. e) Prioritatea conţinutului asupra formei / Operaţiunile economice trebuie să fie reflectate în contabilitate în conformitate cu conţinutul şi situaţia economică în care ele au fost efectuate. 17 din ”Legea Contabilității”nr. Prin urmare. dar nu numai după forma juridică a acestora. prezentarea informației operaționale și întocmirea rapoartelor financiare la timp. e) etaloanele de evidenţă a faptelor economice. 6. d) data faptelor economice care sunt grupate în ordine cronologică şi / sau în ordine sistematică. balanţa de verificare sau alte registre centralizatoare. . indiferent de timp real de la primirea sau plata de bani. numele. aleasă de către întreprindere.XVI din 27. asigurîndu-se protecția acestora. Registrul contabil trebuie să cuprindă următoarele elemente necesare: a) denumirea registrului. Registrele contabile obligatorii sunt Cartea Mare. fără a intra în stare de lichidare sau de reducere sensibilă a activității. f) funcţia. trebuie să dăm dovadă de prudență pentru a se asigura că activele și veniturile nu sunt supraevaluate. Documentele se păstrează la întreprindere în format electronic. Contabil şef asigură controlul și reflectarea în contabilitate a tuturor operațiunilor comerciale efectuate. f) Esenţialitatea / În rapoartele financiare trebuie să fie dezvăluită toată informaţia esenţială pentru evaluări şi luarea deciziilor de către utilizatori. d) Prudența / În cazul multor operațiuni comerciale este inevitabilă apariția diverselor incertitudini. care servesc drept bază pentru întocmirea rapoartelor. b) numele subiectului care întocmește registrul. Registrele de evidență analitică și sintetică se execută automat.

Mijloacele fixe se reflectă în balanță (la valoarea de intare sau la valoarea reevaluată).97 și intrat în vigoare la 1 ianuarie 1998. a mijloacelor bănești. În componența imobilizărilor necorporale se includ brevetele. Contabilului-şef îi este interzis să ia la executarea documentele privind tranzacţiile. o clădirea administrației uzinei (durata de funcționare utilă – 50 ani). Valoarea amortizabilă a obiectelor de mijloace fixe se determină ca diferența dintre costul de intrare.  mașini și utilaje şi instalaţii de transmisie. Amortizarea imobilizărilor necorporale se calculează (prin metoda liniară) în funcție de durata lor de funcționare utilă (brevete – 5 ani.7. Se stabilesc următoarele grupuri de obiecte omogene de mijloace fixe:  clădiri.t. 9. construcții speciale. Amortizarea mijloacelor fixe se determină pe baza duratei de funcționare utilă și a valorii uzurabile. fondurile comerciale e. o construcții (15 ani). Rapoartele financiare. precum şi a obligaţiilor de decontare. Pentru calcularea amortizării obiectelor de mijloace fixe în evidența contabilă se utilizează metoda soldului degresiv. 174 din 25. se întocmesc pe baza metodei contabilităţii de angajamente după aceleaşi forme.c.  tehnică de calcul  mijloace de transport. financiare şi de credit. 8.12. Mijloace fixe – 6000 lei pentru unitate și durata de funcționare utilă mai mult de 1 an (clădiri. aprobate prin ordinul ministrului Finanțelor al Republicii Moldova nr. Imobilizări necorporale. fondurile comerciale – 10 ani). .  alte obiecte. o inventar gospodăresc (8 ani). 11. licențe – 3 ani. care contravin actelor normative și care încălcă disciplina contractuală şi financiară. echipamente industriale). licențele. Contabilul-șef împreună cu conducătorul semnează documente care servesc ca bază pentru primirea și eliberarea articolelor de stoc. programele informatice – 2 ani. Imobilizările necorporale se reflectă în evidența curentă și în balanța contabilă (la valoarea de intrare sau la valoarea reevaluată). echipamente de uz casnic. o utilaj de producție (5 ani). cu excepția Situației privind fluxul de numerar.valoarea reziduală. 10.  aparate şi instalaţii de măsurare şi reglare. prevăzute de SNC 5 ”Prezentarea rapoartelor financiare” și SNC 7 „Situația fluxurilor de numerar”.  construcții. programe informatice. o secții (30 ani ).

se casează la cheltuieli pe măsura eliberării acestora de la depozit în exploatare. și pe alte conturi la bancă se reflectă în balanță la suma nominală 15. veniturile acumulate. cu excepția obiectelor de mică valoare și scurtă durată se reflectă în rapoartele financiare (la valoarea cea mai mică dintre cotă și valoarea realizabilă netă). Uzura se calculează numai pentru obiectele de mică valoare și scurtă durată cu valoarea mai mare de 6000 lei pentru unitate în mărime de 100% din valoarea lor probabilă rămasă. Obiectele a căror valoare individuală nu depășește 6000 lei. o producție finisată(produse). profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a perioadei d egestiune și a anilor precedenți. o obiecte de mica valoare și scurtă durată. Capitalul propriu include capitalul social și suplimentar. o producție în curs de execuție. a activelor care îndeplinesc condițiile. Stocuri. SRL crează rezerve în conformitate cu documentele de constituire (din contul profitului net după impozitare) în mărime de cel puțin 5%. 13. pe conturi curente și în valută. În evidența curentă se utilizează metoda costul mediu ponderat. Inventarierea mijloacelor fixe. Creanțe comerciale și ale personalului. rezervele. achiziționate pentru vânzare sunt reflectate în evidența curentă (la valoarea de cumpărare sau la valoarea de vînzare). Capitalul statutar stabilit de către fondatorii SRL și egal cu 42 246 745 lei. Creanțele cuprind obligațiile altor întreprinderi sau a persoanelor fizice față de SRL pe conturile comerciale. 14. Soldurile de numerar în caserie. și alte elemente ale capitalului propriu. a materialelor. Creanțele se iau în considerare și se reflectă în balanță (la suma nominală) incluzînd TVA și accizele. aflate în exploatare. Valoarea contabilă a mijloacelor fixe se calculează pe fiecare obiect (grup de obiecte)în momentul dării în exploatare reieșind din procent. Obiectele de mică valoarea și scurtă durată se reflectă în balanță la costul de achiziție a articolelor în stoc și la valoarea probabilă rămasă a articolelor. care constituie baza pentru primirea în evidența contabilă ca mijloace fixe. Stocurile. nu poate fi modificat pînă la primirea noilor fondatori și efectuarea modificărilor corespunzătoare în capital. Mijloace bănești. plata pentru arendă și altele. Mărfurile. cu valoarea mai mare de 6000 lei pentru unitate se reflectă în evidența contabilă în componența stocurilor de mărfuri și materiale. Capitalul propriu. 12. La stocuri se referă: o materiale destinate consumului în procesul de producție. a mărfurilor la depozit se petrece anual în luna decembrie. .

17. cheltuielile și rezultatele financiare se reflectă în Situația de profit și pierderi separat pe fiecare tip de activitate: operațională.16. economico- financiară și rezultatul excepțional. Pe parcursul anului 2014 impozitul pe venit se platește trimestrial sub formă de plăți în avans în mărime de 12% din profitul net al perioadei de gestiune. SRL “Farmecul” crează rezerve. d) dezvoltarea unor noi metode de ducere a contabilității. iar în cazul prestării serviciilor de instalare a utilajelor – la punerea lor în aplicare (după finalizarea completă sau prin metoda procentului de finalizare). În SRL “Farmecul” acestea sunt reprezentate de plata pentru arendă primită în avans. fată de personal și față de alți creditori. Venituri și cheltuieli. c) modificarea legislației în vigoare și a asistemului de reglementare a contabilității.Veniturile. datoriile comerciale. 19. Datoriile se includ in balanță la sumele care trebuie să fie plătite . Impozitul pe venit. și se includ în venituri. c) alte scopuri. în periada de raportare la care se referă. b) crearea rezervelor. Modificarea politicii de contabilitate trebuie să fie justificată prin prezentare documentelor administrative (ordin. Politica de contabilitate se poate modifica în cazul: a) reorganizarea întreprinderii (fuziune. datoriile față de buget. Datoriile pe termen lung (privind creditele și împrumuturile) trebuie convertite în datorii curente din momentul. indiferent de momentul realal primirii sau plății mijloacelor bănești. dar care se referă la perioadele viitoare. divizare. 20. Profitul net este distribuit și utilizat pe baza deciziilor adunării generale a fondatorilor pentru: a) plata dividendelor. se reflectă separat în evidența contabilă și în rapoartele financiare. b) schimbarea proprietarilor. primite în perioada de raportare. 21. Impozitul pe venit se determină și se plătește în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. asociere). 18. cînd după condițiile contractului pînă la rambursarea datoriei au rămas 365 de zile. Veniturile. . Veniturile şi cheltuielile sunt recunoscute şi reflectate în rapoartele financiare în acea perioadă. În componența datoriilor intră obținerea creditelor și împrumuturilor bancare. Pentru a include uniform costurile viitoare în cheltuielile și consumurile anului de raportare. în care ele apar. dispoziție și altele) menționîndu-se data intrării în vigoare a acestora. Veniturile acumulate din vânzarea de bunuri este recunoscut în momentul livrării și transmiterii dreptului de proprietate cumpărătorului. sau la sumele care sunt necesare pentru stingerea datoriilor. de investiții.

Director SRL “Farmecul V.V. . Contabil-șef V.M.