You are on page 1of 7

Jawab semua soalan.

50 markah

1. (a) Tuliskan bidang Sains yang sesuai dengan kerjaya yang berikut:

BIDANG SAINS

Kimia Fizik Biologi Astronomi Geologi

Kerjaya Bidang Sains
(i) Doktor
(ii) Ahli farmasi
(iii) Jurutera

(3 markah)

(b) Tandakan (√) bagi gambarajah yang menunjukkan fenomena semula jadi.

(3 markah)
2. Rajah di bawah menunjukkan empat radas umum yang terdapat di dalam makmal.

(a) Tandakan (√ ) untuk menunjukkan radas dengan namanya yang betul.

2

Angkup dalam (ii) Mengukur diameter luar sesuatu Pembaris objek. (iii) Mengukur diameter dalam sesuatu Angkup luar objek. Fungsi Alat pengukuran (i) Mengukur panjang garis lurus. (a) Berdasarkan fungsi-fungsi di bawah. (3 markah) 3 . padankan alat pengukuran yang betul untuk mengukur panjang sesuatu objek. Tabung didih Bikar Pipet Balang gas (2 markah) (b) Tuliskan maksud bagi simbol amaran yang berikut: Merengsa Mudah terbakar Radioaktif Mudah meletup Menghakis Beracun/toksik Simbol amaran Maksud Simbol amaran Maksud i) iii) ii) iv) (4 markah) 3.

Alat Pengukuran Nama (i) K Neraca tiga alur 4 . Rajah di bawah menunjukkan beberapa jenis alat pengukuran. Kuantiti fizik Unit SI Panjang Meter Kaki Suhu Kelvin Celcius Arus elektirk Ampere Voltan (3 markah) 4. (a) Padankan alat pengukuran di atas dengan namanya. (b) Tandakan ( √ ) pada alat pengukuran isi padu cecair dengan betul. P R Q (2 markah) (c) Bulatkan unit SI yang betul bagi kuantiti fizik berikut.

(iii) Alat ini digunakan untuk mengukur diameter dalam objek. Jadual berikut menunjukkan ketumpatan bagi 3 jenis cecair.6 Air 1. (ii) Alat ini digunakan untuk mengukur jisim objek. (i) Labelkan cecair di setiap lapisan.81 Merkuri 13. (3 markah) (c) Tukarkan nilai-nilai yang berikut: (i) (iii) 0.15 m = __________________ cm 50 min = ___________________ s (ii) (iv) 28 000 g = ___________________ kg 120 mm = _________________ m (4 markah) 5. (i) Alat ini digunakan untuk mengukur berat objek.00 (a) Saiful menuang ketiga-tiga cecair tersebut ke dalam bikar. Cecair Ketumpatan Minyak 0. (ii) L Angkup dalam (iii) M Neraca spring (3 markah) (b) Kenal pasti alat pengukuran berdasarkan pernyataan yang berikut. (3 markah) 5 .

(i) (ii) (iii) 6 . (a) Kenal pasti sel-sel di atas. P : ……………………………… Q : ………………………………………. _______________ Ketumpatan = (3 markah) (b) Lengkapkan langkah-langkah penyiasatan saintifik mengikut urutan yang betul. Semua benda hidup terdiri daripada sel-sel. (ii) Tuliskan rumus ketumpatan dengan unitnya yang betul. Mengenal i) Mengawal ii) pasti masalah pemboleh ubah iv) Menganalisis dan iii) Menjalankan mentafsir data eksperimen Menulis laporan (4 markah) 6. (b) Label nukleus.. vakuol dan kloroplas dengan betul. Sel-sel ini dapat diperhati di bawah mikroskop seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. (2 markah) Rajah di bawah menunjukkan struktur sel tumbuhan.

(3 markah) (c) Tandakan ( √ ) dua organisma multisel dalam petak yang disediakan. Q dan R menggunakan perkataan- perkataan yang diberi dalam petak di bawah.Q dan R. Euglena Amoeba Spirogyra (3 markah) 7 . (d) Pada rajah tersebut namakan organisma P. (2 markah) Rajah di bawah menunjukkan tiga organisma P.

KERTAS SOALAN TAMAT -------------------------------------- 8 .----------------------------------.