You are on page 1of 8

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea de Drept

Referat
la Criminalistică
“Tactica ridicării de obiecte și documente”

Profesor: Mihail Gheorghița

Doctor habilitat in drept,

profesor universitar

Elaborat: Coada Doina
Studentă, anul IV, grupa 401

Chișinău, 2017

NOȚIUNEA RIDICĂRII DE OBIECTE ȘI DOCUMENTE 2. PROCEDURA RIDICĂRII DE OBIECTE ȘI DOCUMENTE 4. PROCEDEELE TACTICE UTILIZATE LA RIDICAREA OBIECTELOR ȘI DOCUMENTELOR . CUPRINS 1. SARCINILE RIDICĂRII DE OBIECTE ȘI DOCUMENTE 3.

sub luare de dovadă. organul de ceretare efectuează ridicarea lor. Cu privire la această situa ție. la solicitarea acestora. Ridicarea documentelor cu caracter secret se face numai cu autorizaţia procurorului care supraveghează activitatea de cercetare a cauzei şi în ordinea stabilită de comun acord cu factorii de conducere ai instituţiei respective. ridicarea de obiecte și documente reprezintă o activitate de urmărire penală și tactică criminalistică . legiuitorul a instituit obligații corelative în sarcina organelor judiciare și a persoanelor ce de țin astfel de obiecte și documente indiferent dacă persoanele ce le dețin le predau după ce li s-a solicitat aceasta. Ridicarea de obiecte şi documente reprezintă o activitate procedurală de o mai redusă complexitate. locurile în care se află precum şi persoana care le deţine. Astfel. examinarea și folosirea. desfășurarea și valorificarea rezultatelor activita ții ilicite ori. dar nu identică. care să servească la provarea unor aspecte ce țin. în situaţia în care se cunoaşte că anumite obiecte sau documente ce pot servi ca mijloace de probă în procesul penal. Sarcinile activității procedurale în ridicarea de obiecte și documente au la baza lor acțiuni de căutare. de stabilirea identității persoanelor implicate. pe de o parte. ridicarea de obiecte şi documente reprezintă o activitate procedurală prevăzută în mod distinct în legislaţia procesual-penală în vigoare.1. deoarece în cazul acesteia sunt cunoscute atît obiectele cît şui înscrisuile. instan ța de judecată sau organul de urmărire penală asigură obiectele și documentele care pot servi ca mijloc de probă în procesul penal. persoanele fizice sau juridice ce dețin obiecte sau documente de natură ce ar interesa activitatea organelor judiciare. se găsesc în posesia unei persoane fizice sau juridice. au obligația de a le pune la dispoziție. pe de altă parte. potrivit art. a unor obiecte și/sau documente (înscrisuri) . care urmăresc scopuri diverse:  descoperirea obiectelor purtătoare de urme ale infracțiunilor  descoperirea bunurilor material rezultate din activitatea infrac țională . Similară percheziţiei. SARCINILE RIDICĂRII DE OBIECTE ȘI DOCUMENTE Pentru ridicarea de obiecte şi înscrisuri este necesar să se cunoască obiectele şi documentelor ce prezintă valoare pentru cauză şi să existe informaţii relevante despre existenţa lor în posesia unor persoane fizice sau juridice cu identitatea cunoscută. ori refuză să le predea – situație în care se impune ridicarea silită . și elaborarea primelor versiuni poate apărea ca necesară. în cadrul anchetei. NOȚIUNEA RIDICĂRII DE OBIECTE ȘI DOCUMENTE Odată cu desfășurarea cercetării la fața locului. 2. În doctrina romaneasă . de pregătirea. prin intermediul căreia . 147 al CPP.

ori în perioada de timp ce se scurge între momentul în care organul judiciar anunţă persoana în cauză despre necesitatea predării obiectelor şi înscrisurilor ce interesează ancheta şi momentul predării efective. ridicarea de obiecte şi documente (înscrisuri) nu este o activitate simplă care. situaţii ce pot apare odată cu anticiparea importanţei pentru procesul penal a obiectelor şi înscrisurilor de către persoanele ce le deţin . rezonabilă. ridicarea. pentru ridicarea silită ori pentru efectuarea percheziţiei – în funcţie de poziţia adoptată de persoana fizică sau juridică ce refuză să predea organului judiciar obiectele ori documentele solicitate sau tăgăduieşte deţinerea ori existenţa lor. ca principiu.  identificarea.  stabilirea şi dotarea echipei cu mijloacele şi metodele de fixare. ambalarea şi luarea măsurilor urgente de conservare. etc.  stabilirea persoanelor care le deţin şi a poziţiei acestora în legătură cu predarea obiectelor şi documentelor (înscrisurilor) solicitate de cătreorganul judiciar. atât a obiectelor şi documentelor cât şi a urmelor ce pot fi descoperite pe suprafaţa acestora.  determinarea. fixarea. Înainte de toate este necesară o pregătire adecvată care mai are la bază niste sarcini care constau în:  stabilirea caracteristicilor obiectelor şi documentelor (înscrisurilor) ce urmează a fi ridicate.  – întocmirea dovezii – în fapt un proces verbal – din care să rezulte identitatea funcţionarilor publici ce ridică şi a persoanei ce predă. a locurilor în care sunt păstrate. de ridicare. Din punct de vedere al desfăşurării propriu-zise este necesar:  prezentarea la domiciliul persoanei fizice ori la locul unde îşi desfăşoară activitatea persoana juridică ce deţine obiectele şi documentele utile activităţii judiciare.). etc.  crearea unei situaţii favorabile pentru organul judiciar care să constea. stare. . să poată fi tratată cu ignoranţă. formă. modificării caracteristicilor utile  pentru activitatea de anchetă ori înstrăinarea obiectelor sau documentelor. calitate. ambalaje.  parcurgerea procedurii specifice. particularităţi. a instrumentelor şi a altor mijloace logistice necesare asigurării securităţii şi integrităţii acestora ori pentru examinarea sau pătrunderea în medii mai greu accesibile.  legitimarea organului judiciar şi arătarea scopului prezenţeisale în incinta respectivă. eventual.  descoperirea a tot felul de acte scrise ce pot furniza date probante  reținerea persoanelor declarate in căutare .  solicitarea predării obiectelor şi documentelor ce interesează activitatea judiciară.  identificarea persoanelor prezente în locul respectiv. în faţa instanţei de judecată competente. Deşi poate părea. precum şi date cu privire la elementele caracteristice  obiectelor şi documentelor ridicate (număr. în obţinerea controlului asupra riscurilor ce ţin de posibilitatea distrugerii. ambalare şi conservare a obiectelor şi documentelor ce urmează a fi ridicate.

după cum s-a menţionat deja. Specificul acestui act procedural rezidă în modul în care se realizează: organul de cercetare dispune efectuarea ridicării printr-o ordonanţă. diferite bunuri de larg consum pot fi ridicate în exemplar unic atunci când concluziile necesare în desfăşurarea anchetei ţin de examinarea individuală a unei singure probe ori se ridică – se ridică. în materia documentelor. Spre exemplu. există cazuri în care este suficientă copierea unui act. din contră. de regulă. ori prin intermediul dispunerii şi valorificării rezultatelor constatărilor tehnico-ştiinţifice sau expertizelor. PROCEDURA RIDICĂRII DE OBIECTE ȘI DOCUMENTE Datorită naturii diferite a obiectelor şi înscrisurilor care pot interesa activitatea justiţiei. 4. se procedează la anexarea lor la dosarul cauzei – existând riscul pierderii. Aşadar. nejustificat. Alta este situaţia în cazul percheziţiei. după caz. PROCEDEELE TACTICE UTILIZATE LA RIDICAREA OBIECTELOR ȘI DOCUMENTELOR Actul procedural al ridicării de obiecte şi documente se deosebeşte de percheziţie prin faptul că aici organul de cercetare cunoaşte obiectele şi documentele ce urmează a fi ridicate. organul ce urmează să o efectueaze deţine anumite date. în practică. se sigilează şi se fixează fiecare exemplar – într-un număr suficient de exemplare astfel încât unul să fie lăsat la dispoziţia persoanei interesate într-o eventuală contestare a rezultatelor unor examinări de gen. întemeiază doar prezumţia că într-un anumit loc sau la o anumită persoană se pot găsi urme ale infracţiunii. Documentele cu caracter secret sunt ridicate şi. important fiind că toţi cei care iau contact cu actul respective sunt ţinuţi de păstrarea secretului profesional. Mai rar. se ambalează. pot apare particularităţi legate de ridicarea uneia sau alteia dintre categorii. Produsele alimentare. păstrate de către organul de urmărire penală. întreg conţinutul actului. în baza căreia obligă persoana sau . pentru valorificare sau distrugere. de cele mai multe. aflate în posesia persoanelor fizice sau juridice. în cazul obiectelor mici şi înscrisurilor. care constă în cererea si ridicarea silită a anumitor obiecte şi documente ce prezintă interes pentru cauză. Obiectele şi înscrisurile pentru care legiuitorul a reglementat un regim special de autorizare a desfăşurării de operaţiuni cu ele sunt predate autorităţii prevăzute de lege. la momentul dispunerii acesteia. Obiectele şi documentele ridicate se valorifică în interesul anchetei. 3. care. băuturile alcoolice. obiecte sau documente ce pot contribui la soluţionarea cauzei. la dosarul cauzei fiind anexată o copie ce nu dezvăluie. putem afirma că ridicarea de obiecte şi documente reprezintă o activitate procedurală consacrată colectării probelor materiale ale infracţiunii. schimbării sau deteriorării. legătura acestora cu fapta avută în cercetare. Imediat ce obiectele şi înscrisurile ridicate sunt valorificate în interesul anchetei este recomandabil să se procedeze la restituirea lor cu precizarea necesităţii de a fi păstrate la dispoziţia organelor judiciare. există cazuri în care se impune ridicarea tuturor exemplarelor cunoscute sau. precum şi persoana care le deţine sau în răspunderea căreia se află.

) 2) Obiectele cu titlu de probe de produse alimentare sau industriale. reflief. Posibilitatea unei situații de acest gen trebuie prevăzută pentru a evita eventualele obstacole ce pot apărea în legătură cu trecerea imediată de la activitatea de ridicare la cea de percheziție. dacă se constată că fiecare exemplar prezintă în mod distinct importanță pentru cauză.unitatea care deţine obiectele sau documentele ce interesează cauza. cu autoriza ția procurorului sau a instanței de judecată.134. se va proceda la căutarea acestora. formă. dar care nu se exclude. În situația în care persoana de la care se cer obiecte și documente ce interesează cauza neagă existența sau deținerea lor. ca și în cazul perchezi ției. caractersticile și starea obiectelor sau documentelor ridicate. căreia i se lasă un exemplar. date de identitate a persoanei de la care se ridică obiecte sau documente. pentru a garanta repetarea examinăriiacestora în situația contestării rezultatelor examinării primare. dimensiuni. să fie ridicate în două exemplare. telegramele. Actul de ridicare a obiectelor și documentelor se consemnează într-un proces-verbal. care se desfășoară în ordinea și conform procedeelor tactice menționate anterior. Se ridică toate exemplarele. Documentele respective se păstrează la organul de urmărire penală și se prezintă instanței de judecată la cererea acesteia. baza juridică a activită ții respective. se semnează de către organul judiciar și persoana de la care se ridica. Procesul-verbal de ridicare de obiecte și documente. locul. se ridică primul exemplar al acestora în original.pen. destinate administrării probelor materiale ale infracțiunii. culoare. situaţie cu o frecvenţă redusă în practica organelor de urmărire penală. din perspectivă tactic este indicat să se respecte următoarele reguli: 1) Obiectele și documentele ridicate trebuie să fie prezentate persoanei de ținătoare. La dosarul cauzei se ata șează doar copia fragmentului de text ce prezintă interes. ridicarea de obiecte și documente se desfă șoară în prezen ța persoanei în posesia sau ocrotirea căreia se află obiectele și documentele cu pricina. 4) Documentele și obiectele cu caracter secret se ridică în prezen ța persoanei. pentru a le recunoaște. Ca și celelalte activități procedural. să le predea lui. printr-o ordonanță aparte poate dispune oficiilor po ștale să re țină și să prezinte scrisorile. 3) În cazul documentelor-probe materiale. organul ce desfășoară cercetarea faptei. care cuprinde mențiuni privind data. Dacă persoana în cauză refuză să predea benevol obiectele ori documentele cerute. apoi descries în procesul-verbal după elementele lor caracteristice (destinație.indifferent de modul de confecționare. structură. adică la actul de perchezitție. coletele sau alte genuri de coresponden ță (art. organul care efectuează ridicarea. etc. se întocmește in două exemplare. conținut. în deținerea căreia se află. Cod proc. În situația în care desfășurarea activității de urmărire penală impune ridicarea corespondenței expediate de către o persoanp implicată în activitatea infrac țională sau adresată acesteia.) . acestea se ridică forţat.

le impune tenta ției de comunicare prin poștă. pentru a nu pune în gardă persoanele cointeresate. sustragerea sau divulgarea conținutului acesteia. legislația în vigoare garantează secretul coresponde ței adresate altei personae. sancționînd penal deschiderea. După cum este cunoscut. . prezintă și o anumită semnifica ție tactic ă: exclude posibilitateacelor implicați de a comunica și transfer ape cale po ștală a tot felul de informa ție documentară. Ridicarea corespondeței este o măsură indispensabilă stabilirii locului aflării persoanelor ce se ascund. În acest sens este indicat: corespondența controlată să nu fie reținută. dimpotrivă. Ridicarea prin arest a corespondenței. ci restituită adresatului. pentru a fi prezentată anchetatorului sau instan ței de judecată. pentru a se sustrage de la răspunderea penală. Ridicarea sau divulgarea sub orice alt motiv a corespondenței unei personae reprezintă o gravă încălcare a drepurilor fundamentale ale omului. Reținerea acesteia. Organul de urmărire penală dispune punerea sub arrest și ridicarea corespondenței. se efectuează nemijlocit de organele poștale. aplicarea acestei măsuri trebuie să fie justificată de interesul stabilirii adevărului într-o cauză penală. bunurile suspecte și alte mijloace material de probă sau . pe lîngă importan ța sa ca mijloc procesual de administrare a probelor . Specifică pentru această activitate procedural este participarea unită ților po ștale la realizarea ei. Prin urmare.

Pălănceanu “Tratat de tactică criminalistică” 3. Marin Ruiu “Tactică Criminalistică” 2009 2. E. Biografie 1. Gabriel Ion Olteanu. C. Simion Doraș “Criminalistica” Chisinau 2011 . Aioniţoaie.