You are on page 1of 2

. Shkronja ‘E’ tregon se duhet ti caktohet nje tip kur te krijohet Collection shmb:  new Enumeration<PunetoriIT>() KERKESA BONUS NE PYTJE: a) Krijoni metodën Enumeration <PunetoriIT> listIT(int minNrCert) e cila përdorë klasën anonime për të kthyer një instancë të Enumeration ku do të shfletohen vetëm Punëtorët e IT që kanë certifikime më shumë ose barabart me minNrCert.(psh ArrayList). Enumeration Enumeration eshte interface e cila ka per qellim kalimin neper Elementet e nje Collection . Per kryerjen e ketij qellimi ajo permban dy metoda abstrakte te cilat duhet definuar me rast te implementimit te ketij Interface. Qellimi i metodes se dyte eshte kthimi i elementit. Metodat jane:  boolean hasMoreElements()  E nextElement() Qellimi i metodes te pare eshte njoftimi nese ka elemente tjera ne Collection.