You are on page 1of 42

TVA

Taxă pe valoarea adăugată (în continuare – T.V.A.) – impozit de stat care reprezintă o
formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care
sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea
mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.

2) Marfă, valori materiale – rezultat al muncii sub formă de articole, mărfuri de larg
consum şi produse cu destinaţie tehnico-economică, clădiri, construcţii şi alte bunuri
imobiliare, activele nemateriale.

3) Livrare de mărfuri – transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin
comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, împrumutul
bunurilor fungibile, cu excepţia mijloacelor băneşti, achitarea salariului în expresie naturală,
prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele
debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar;
transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar
cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în
cadrul realizării contractului de comision.

4) Livrare (prestare) de servicii – activitate de prestare a serviciilor materiale şi
nemateriale, de consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arendă, locaţiune,
uzufruct, leasing operaţional, transmiterea drepturilor, privind folosirea oricăror mărfuri
contra plată, cu plată parţială sau gratuit; activitate de executare a lucrărilor de construcţii
şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiinţifice, de construcţii experimentale şi a altor lucrări
contra plată, cu plată parţială sau gratuit; activitate de prestare a serviciilor de către
administratorul fiduciar cumpărătorului şi de către administratorul fiduciar fondatorului
administrării fiduciare în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară. Se consideră
livrare efectuată de către fondatorul administrării fiduciare administratorului fiduciar
serviciile prestate de către administratorul fiduciar cumpărătorului în cadrul realizării
contractului de administrare fiduciară.

5) Plata parţială – îndeplinirea incompletă de către cumpărător a obligaţiunilor sale
faţă de furnizor.

6) Livrare impozabilă – livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia
celor scutite de T.V.A., efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de
întreprinzător.

7) Mărfuri de uz sau consum personal – obiecte destinate pentru satisfacerea
necesităţilor proprietarului şi (sau) ale membrilor familiei sale.

8) Import de mărfuri – introducerea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova în
conformitate cu legislaţia vamală.

9) Import de servicii – prestare de servicii de către persoanele juridice şi fizice
nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente
ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.

10) Export de mărfuri – scoaterea mărfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova în
conformitate cu legislaţia vamală.

11) Export de servicii – prestare de către persoane juridice şi fizice rezidente ale
Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova de
servicii al căror loc de livrare nu este Republica Moldova.

12) Relaţii specifice – relaţii speciale, caracteristice şi aplicabile numai unui anumit
subiect sau unei circumstanţe concrete, care se deosebesc de relaţiile caracteristice pentru
subiecţi şi circumstanţe analogice;

13) Cotă zero – cota T.V.A. ce constituie zero procente.

14) Agent – persoană care acţionează în numele altei persoane şi nu este angajatul
acesteia.

15) Locul livrării mărfurilor, serviciilor – locul efectuării livrării, determinat conform
regulilor stabilite în art.110 şi 111.

16) Factură fiscală – formular tipizat de document primar cu regim special, pe suport
de hîrtie sau în formă electronică, prezentat cumpărătorului (beneficiarului) de către
subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile.

17) Cumpărător (beneficiar) – persoană fizică sau juridică căreia i se livrează valori
materiale sau căreia i se prestează servicii.

18) Investiţii (cheltuieli) capitale – cheltuieli efectuate de către agenţii economici în
legătură cu procurarea şi/sau crearea activelor pe termen lung, destinate utilizării în
procesul de producţie (prestare servicii/executare lucrări), care nu se reflectă în rezultatele
perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung.

19) Registrul general electronic al facturilor fiscale – registru electronic constituit şi
administrat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care, conform regulilor stabilite de
art.1181, se înregistrează facturile fiscale.

Subiecţii impozabili sînt:

a) persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, nerezidenţii care
desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei
permanente conform art.5 pct.15), care sînt înregistraţi sau trebuie să fie înregistraţi în
calitate de plătitori de T.V.A.;

b) persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, nerezidenţii care
desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei
permanente conform art.5 pct.15), care importă mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice care
importă mărfuri de uz sau consum personal a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de
legislaţia în vigoare;

c) persoanele juridice şi fizice, cu excepţia organizaţiilor social-politice, nerezidenţii care
desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei
permanente conform art.5 pct.15), care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau
nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A.

Obiecte impozabile constituie:

a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul
activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova;

b) importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum
personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de
legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice;
c) importul serviciilor în Republica Moldova.
Nu constituie obiecte impozabile:

a) livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere sau în cadrul
regimului de antrepozit vamal;
b) venitul sub formă de dobîndă obţinut de către locator în baza unui contract de leasing;
c) livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de
promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,2% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul
anului precedent anului în care se efectuează această livrare;
d) transmiterea proprietăţii în cadrul reorganizării agentului economic.
Se stabilesc următoarele cote ale T.V.A.:
a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor
importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;
b) cote reduse în mărime de:
- 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600,
190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe
teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite
de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2);
- 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de
stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, la alcoolul etilic nedenaturat
de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în
medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate
pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform
prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;
- 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile
tarifare 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000,
370790, 380894, 382100000, 382200000, 4014, 401511000, 481890100, 900110900,
900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000;
- 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate,
cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de
distribuţie a gazelor naturale;
- 8% – la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în
formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la
poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100,
ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706,
070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300,
070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600,
ex.070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000,
080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă
sau refrigerată, 121300000, 1214;
- 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii
Moldova;
c) cota zero – la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art.104.
Valoarea impozabilă a livrării impozabile
(1) Valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care
urmează a fi achitată (fără T.V.A.).
(2) Dacă plata pentru livrare este, în totalitate sau parţial, achitată în expresie naturală,
valoarea impozabilă a livrării impozabile constituie valoarea ei de piaţă, care se determină în
conformitate cu art.5 pct.26) şi art.99.
(3) Valoarea impozabilă a livrării impozabile include suma totală a tuturor impozitelor şi
taxelor care urmează a fi achitate, cu excepţia T.V.A.
(31) În cazul aplicării metodelor şi surselor indirecte de estimare a sumei obligaţiei fiscale,
valoarea impozabilă a livrării impozabile se consideră valoarea estimată în conformitate cu
art.225.
(5) Valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea
mai mare din valoarea lor contabilă şi valoarea de piaţă.
(6) La stabilirea valorii impozabile a livrării impozabile contractate în valută străină, cursul
de schimb valutar care se aplică este cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data la
care apare obligaţia fiscală privind T.V.A.

(7) Dacă operaţiunea se efectuează în valuta străină faţă de care Banca Naţională a
Moldovei nu cotează leul moldovenesc, atunci conversiunea are loc în două etape. Iniţial,
valuta străină este recalculată în altă valută străină faţă de care Banca Naţională a Moldovei
cotează leul moldovenesc. Pentru aceasta se foloseşte metoda directă de corelaţie între
cursurile respectivelor valute străine. Suma obţinută astfel în altă valută străină este
recalculată în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data la care
apare obligaţia fiscală privind T.V.A.
Ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile
(1) Valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau
achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiţia prezentării documentelor de confirmare,
dacă:
a) valoarea livrării impozabile, aprobată anticipat, s-a schimbat ca rezultat al schimbării
preţurilor;
b) livrarea impozabilă a fost, în totalitate sau parţial, restituită subiectului impozabil care a
efectuat livrarea;
c) valoarea impozabilă a livrării impozabile a fost redusă în urma acordării discontului.
(2) Pentru livrări de mărfuri şi servicii pe teritoriul Republicii Moldova, contractate în valută
străină cu decontare în monedă naţională, se aplică cursul oficial al leului moldovenesc la
data plăţii, iar diferenţele dintre valoarea calculată a mărfurilor, serviciilor la data eliberării
facturii fiscale şi valoarea calculată a mărfurilor, serviciilor la cursul oficial al leului
moldovenesc stabilit la data plăţii constituie valoare impozabilă a livrării de mărfuri, servicii
contractate în valută străină.
Livrările efectuate la un preţ mai mic decît cel de piaţă, fără efectuarea plăţii, în
contul retribuirii muncii
(1) Livrarea efectuată la un preţ mai mic decît cel de piaţă din cauza relaţiilor specifice
stabilite între furnizor şi cumpărător (beneficiar) sau din cauză că cumpărătorul
(beneficiarul) este un angajat al furnizorului constituie o livrare impozabilă. Valoarea
impozabilă a livrării respective constituie valoarea ei de piaţă.
(2) Mărfurile, serviciile livrate subiectului impozabil pentru desfăşurarea activităţii sale de
întreprinzător, mărfurile de producţie proprie care ulterior sînt transmise fără plată
angajaţilor subiectului impozabil, serviciile prestate fără plată angajaţilor subiectului
impozabil, cu excepţia celor prevăzute la art.24 alin.(19), se consideră livrare impozabilă.
Valoarea impozabilă a livrării respective constituie valoarea ei de piaţă.
(3) Mărfurile, serviciile livrate subiectului impozabil pentru desfăşurarea activităţii sale de
întreprinzător, mărfurile de producţie proprie, care ulterior sînt însuşite de subiect sau sînt
transmise de el membrilor familiei sale se consideră livrare impozabilă a acestui subiect.
Valoare impozabilă a livrării de mărfuri, servicii este valoarea achitată de către subiect
pentru livrarea destinată desfăşurării activităţii sale de întreprinzător, iar pentru mărfurile de
producţie proprie – valoarea de piaţă.
(4) Mărfurile, serviciile, livrate subiectului impozabil pentru desfăşurarea activităţii sale de
întreprinzător, care ulterior au fost transmise fără plată altor persoane se consideră livrare
impozabilă efectuată de către acest subiect. Valoarea impozabilă a livrării menţionate
constituie valoarea achitată de către subiect pentru livrarea destinată desfăşurării activităţii
sale de întreprinzător.
(5) Mărfurile, serviciile livrate subiectului impozabil pentru desfăşurarea activităţii sale de
întreprinzător, mărfurile de producţie proprie, serviciile livrate în contul retribuirii muncii
angajatului se consideră livrare impozabilă. Valoarea impozabilă a livrării menţionate
constituie valoarea ei de piaţă.
(6) Valoarea de piaţă a livrării impozabile nu trebuie să fie mai mică decît costul vînzărilor ei.
Valoarea impozabilă a mărfurilor importate
(1) Valoarea impozabilă a mărfurilor importate constituie valoarea lor vamală, determinată
în conformitate cu legislaţia vamală, precum şi impozitele şi taxele care urmează a fi
achitate la importul acestor mărfuri, cu excepţia T.V.A.
(2) În cazul absenţei documentelor care confirmă valoarea mărfurilor importate sau în cazul
diminuării de către importator a valorii mărfurilor, valoarea impozabilă a mărfurilor este
determinată de către autorităţile vamale în modul stabilit la alin.(1) şi în conformitate cu
drepturile acordate acestor autorităţi de legislaţie.
Modul de calculare şi achitare a T.V.A.

pe valorile materiale.A. înmulţite cu valoarea livrării ce se impozitează la cota redusă. ale art.A.V.125. serviciile procurate în această perioadă cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. ce urmează a fi achitată pe valorile materiale.a) sînt obligaţi să declare. stabilite la art.A. la livrările de pîine.A. la cererea subiectului impozabil.A.V..A. în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al subiectului impozabil respectiv.V.. la buget.V.(3). adică pînă la momentul introducerii mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova. iar în lipsa datoriilor.V.V.A.a).V.V.96 lit. T.A.V. inclusiv persoanelor juridice şi fizice cesionari.V. într-un termen ce nu va depăşi 45 de zile.A. care se determină ca diferenţă dintre sumele T. la valorile materiale şi/sau la serviciile procurate de către întreprinderile ce desfăşoară activitate de leasing depăşeşte suma T.A. Se interzice restituirea T.A.V. fabricate din materia primă supusă accizului. produse de panificaţie.A. (7) Persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător achită T. ce se impozitează la cota zero.V.A. (8) Restituirea T.V. (6) Dacă suma T. serviciile livrate.V. înmulţite cu valoarea acestor livrări de bunuri sau servicii. inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import. în limitele cotei-standard a T.A. la livrările de bunuri sau servicii efectuate în cadrul contractelor de leasing financiar şi/sau operaţional.96 lit.A. înmulţite cu valoarea livrării. se restituie în modul stabilit de Guvern.V. la valorile materiale. se efectuează în modul stabilit de Guvern. (4) Subiecţii impozabili care importă servicii achită T.A.(1) Subiecţii impozabili stipulaţi la art.A. acesta are dreptul la restituirea sumei cu care a fost depăşită T.A. primită sau care urmează să fie primită de la cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile. li se permite trecerea în cont a sumei T.115.A. diferenţa se restituie din buget în limitele cotei-standard a T.A. la valorile materiale. ţinîndu-se cont de dreptul de trecere în cont conform art.A. (3) Dacă suma T.A. serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se impozitează la cota zero. în funcţie de valoarea impozabilă a mărfurilor (limita neimpozabilă nu micşorează valoarea impozabilă a mărfurilor). la valorile materiale şi la serviciile procurate de către întreprinderile ce produc pîine şi produse de panificaţie şi întreprinderile ce prelucrează lapte şi produc produse lactate depăşeşte suma T..V.A. (5) şi (6).A. serviciilor (inclusiv T. (2) Dacă suma T.V.V.V.V. limita valorii maxime a T.V.V. stabilită conform art. achitată sau ce urmează a fi achitată furnizorului la procurarea valorilor materiale.A. serviciile procurate (1) În cazul achitării T.V. pînă la sau în momentul prezentării declaraţiei vamale. subiecţilor impozabili.V.V.A.102. apreciate spre restituire se majorează cu suma ce se apreciază prin înmulţirea cotei standard a T.V. într-un termen ce nu va depăşi 45 de zile. T.V.114. Persoanele fizice care importă mărfuri a căror valoare depăşeşte limita neimpozabilă de 300 de euro achită T. conform art. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T. şi să achite la buget pentru fiecare perioadă fiscală.(3) şi ale art. (5) Dacă depăşirea sumei T. serviciile procurate achitată prin intermediul contului bancar şi/sau al stingerii sumelor din contul restituirii impozitelor. se restituie în modul stabilit de Guvern.A. la data efectuării plăţii.b)... în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional. înregistraţi în calitate de plătitori ai T. în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a T.A. serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul . suma T. la valorile materiale importate) folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada fiscală respectivă. achitate sau ce urmează a fi achitate furnizorilor la momentul procurării valorilor materiale. diferenţa se restituie din buget în limitele cotei-standard a T.A.V.V. Restituirea T. lapte şi produse lactate.A.A.A. serviciile livrate lor şi sumele T. Trecerea în cont a T. serviciilor depăşeşte suma T. stabilite la art.V. diferenţa se reportează în următoarea perioadă fiscală şi devine o parte a sumei T. sau cotei reduse a T.. La exportul mărfurilor supuse accizelor. conform prezentului articol se efectuează numai subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a T.A.94 lit.V.V.103 alin. pe valorile materiale. achitate sau ce urmează a fi achitate de către cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile. în conformitate cu prevederile prezentului articol.V. într-un termen care nu depăşeşte 45 de zile. la valoarea accizelor achitate furnizorilor la procurarea materiei prime utilizate la producerea mărfurilor exportate.V.A.

A. numai în cazul achitării T. nu se trece în cont şi se raportează la consumurile sau cheltuielile perioadei. (4) Suma T.A. Mărimea trecerii în cont a TVA se determină lunar prin aplicarea proratei faţă de suma TVA. cu destinaţie de producţie în agricultură. pe valorile materiale. la mărfurile importate..A. pe valorile materiale.A. serviciile în cauză.A. precum şi pe valoarea care nu a fost supusă uzurii a mijloacelor fixe casate. achitată sau care urmează a fi achitată. aferente cheltuielilor efectuate pînă la momentul înregistrării şi legate de procurarea mijloacelor fixe. Se permite trecerea în cont a T.A. serviciile procurate sînt folosite nemijlocit pentru desfăşurarea acestei activităţi au dreptul la trecerea în cont a T. serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător.V. serviciile în cauză. serviciile procurate pe care a fost achitată ori urmează a fi achitată T. c) de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate.A. (31) Trecerea în cont a sumei T.. de crearea şi întreţinerea plantaţiilor tinere. debitorul gajist nu emite factura fiscală în termen de 15 zile de la .V. sau b) de documentul. Subiecţilor impunerii. serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor ce nu constituie obiecte impozabile cu T. Dacă. cît şi scutite de TVA. achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale. achitată sau care urmează a fi achitată. serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor atît impozabile. pe valorile materiale şi serviciile procurate.V. Diferenţa dintre suma TVA trecută în cont în perioadele fiscale precedente şi suma TVA determinată drept urmare a aplicării proratei definitive se reflectă în declaraţia pentru ultima perioadă fiscală a anului. pentru efectuarea cărora se utilizează valorile materiale. Prorata definitivă se determină în modul descris mai sus la completarea declaraţiei privind TVA pentru ultima perioadă fiscală a anului şi se bazează pe indicatorii anuali ai livrărilor.115. pe valorile materiale. serviciile procurate dacă dispune: a) de factura fiscală la valorile materiale. cu excepţia avansurilor primite.A.V. (5) Suma T. (3) Suma TVA. (6) Subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a T. pentru a căror efectuare se utilizează valorile materiale. li se permite trecerea în cont a sumei T. serviciile procurate de către subiectul impozabil în scopul organizării de activităţi distractive ce nu ţin de domeniul activităţii sale de întreprinzător nu se trece în cont şi se raportează la cheltuieli.A. pe valorile materiale.desfăşurării activităţii de întreprinzător.V. achitată sau care urmează a fi achitată. iar valorile materiale. care confirmă achitarea T.V. Prorata se determină prin aplicarea următorului raport: a) la numărător se indică valoarea livrărilor impozabile (fără TVA).95 alin.A. procurate de către subiecţii impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.V. Subiecţii impozabili a căror activitate de întreprinzător constă în organizarea distracţiilor şi timpului liber. în conformitate cu art.A. înregistraţi în calitate de plătitori ai T. cu excepţia avansurilor primite.. pe valorile materiale.V. la serviciile importate. de creşterea tineretului animal şi întreţinerea cirezilor..c) şi d) se efectuează similar livrărilor impozabile.V..V.(2) lit. b) la numitor se indică valoarea totală a livrărilor impozabile (fără TVA) şi a livrărilor scutite. achitată sau care urmează a fi achitată. după vînzarea bunurilor gajate de către creditorul gajist sau de către persoana desemnată de acesta. eliberat de autorităţile vamale.A..V. achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T. serviciile procurate care sînt utilizate pentru efectuarea livrărilor atît impozabile. pe valorile materiale procurate care în procesul activităţii de întreprinzător au fost sustrase sau au constituit pierderi supranormativ conform legislaţiei. la buget pentru serviciile menţionate în conformitate cu art. cît şi scutite de TVA se trece în cont dacă se referă la livrările impozabile. de construcţia şi reconstrucţia obiectelor cu destinaţie de producţie în agricultură. achitată sau care urmează a fi achitată. (2) Suma TVA..V.A.V. pe valorile materiale. achitată sau care urmează a fi achitată. serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli.

de securitate aeronautică şi de navigaţie aeriană. suplimentar se prezintă: . serviciile procurate. de deservire la sol a aeronavelor. în privinţa căreia se permite trecerea în cont a T. în afară de declaraţiile privind T. b) factura comercială (invoice). cu regularitate – foaia de parcurs. documentele de plată ce confirmă achitările pentru serviciile prestate.documentul indicat în borderoul documentelor anexate la declaraţia vamală de export.V. prin înscrierile şi ştampilele aplicate. perfectat de către operatorul poştal pe faptul expedierii poştale. c) transportul aerian – factura de expediţie avia (Air Waybill). d) transport naval – conosamentul. subiectul impozabil. (7) Livrarea. c) în cazul exportului de servicii legate de livrarea bunurilor materiale – declaraţia vamală şi documentele ce atestă transportarea bunurilor materiale în cauză în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. pentru serviciile de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional cu aeronave.V. 3) pentru serviciile de transport internaţional de pasageri efectuate cu: a) transportul auto. aferente aeronavelor în trafic internaţional. . pe valorile materiale şi serviciile procurate.S. (8) În scopul confirmării dreptului la restituirea T. actele lucrărilor (serviciilor) executate pentru perioada de gestiune. 6) pentru serviciile acordate prin intermediul mijloacelor electronice: a) confirmarea prin semnătură electronică şi confirmarea primirii plăţii pentru serviciile respective (dacă aceasta a avut loc) sau informaţia privind mijloacele băneşti încasate prin . atestă prestarea serviciului de transport internaţional. cu înscrierea sosirii mărfurilor la locul de destinaţie şi prezenţa ştampilelor organului vamal al Republicii Moldova. d) documentul de transport internaţional al mărfurilor (copie). feroviar şi fluvial – documentele ce confirmă prestarea serviciilor enumerate şi valoarea acestora. cu excepţia livrărilor efectuate prin intermediul poştei. borderourile de control. şi registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare. Pentru serviciile de expediţie se prezintă actele de verificare efectuate cu Î.documentul ce confirmă achitarea serviciilor şi/sau factura pentru serviciile poştale prestate. 4) la prestarea serviciilor de transport şi expediţie internaţională de mărfuri efectuate cu: a) transportul auto – contractul sau comanda ori copiile lor privind prestarea serviciului de transport sau expediţie. în baza contractului de vînzare a bunurilor gajate.V. achitate sau care urmează a fi achitate pe valorile materiale. trebuie să fie efectuată subiectului impozabil de către furnizorul care a eliberat factura fiscală (eliberată în modul stabilit de Ministerul Finanţelor sau imprimată cu aplicarea seriei şi numărului atribuit de Serviciul Fiscal de Stat subiectului care îşi exercită dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale) sau să fie importată de către subiectul impozabil. cu excepţia cazurilor cînd transportul se efectuează fără trecerea frontierei ţării.vînzare. b) documentele de plată ce confirmă achitarea serviciului. cu nota de sosire a mărfurilor în ţara de destinaţie. pentru serviciile de comercializare a biletelor de transport internaţional auto. fişa de evidenţă a biletelor.A.A. b) transportul feroviar – copia facturii de transport feroviar cu ştampilele organului vamal al Republicii Moldova. subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate. 2) pentru livrări de servicii: a) confirmarea de la beneficiarul serviciilor exportate (în caz de necesitate. d) transportul naval – conosamentul care.“Calea Ferată din Moldova” şi cu alţi expeditori care au participat la prestarea serviciilor respective. f) la livrarea mărfurilor la export prin intermediul poştei. CMR – factura de transport internaţional auto. 5) pentru serviciile operatorului aerodrom (aeroport). se prezintă traducerea perfectată de traducător autorizat conform legislaţiei). b) transportul feroviar – fişa de evidenţă a biletelor. factura de transport internaţional pe cale ferată (forma 4A).A. c) transportul avia – misiunea de zbor. trebuie să dispună de: 1) pentru livrări de mărfuri: a) contractul în baza căruia a fost efectuat exportul de mărfuri. pentru transportările unice – foaia de parcurs.

de mărfuri – factura fiscală. în celelalte cazuri – facturile fiscale ce confirmă livrările. Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti sau Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti. agenţiile de implementare şi agenţii economici privind executarea lucrărilor finanţate din resursele FISM. de către agenţii economici antreprenori pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate realizării proiectelor FISM. energia termică şi apa caldă destinate populaţiei – documentele care atestă livrările. b) facturile care atestă predarea bunului către locatar.V.V.: . precum şi de către întreprinderile ce prelucrează lapte şi produc produse lactate – documentele (facturile fiscale) care atestă livrările.A. c) facturile fiscale care atestă primirea ratelor de leasing. în baza căreia va fi posibilă identificarea destinatarului străin. 10) pentru energia electrică.intermediul cardurilor sistemelor internaţionale de plăţi. documentele ce atestă transportarea energiei electrice. 9) pentru livrările efectuate de către producătorii de pîine şi produse de panificaţie. Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti sau Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti drept punct de destinaţie. în cazul în care este indicată zona economică liberă. pe care a fost aplicată semnătura electronică a subiectului impozabil sau a brokerului vamal care a depus la organul vamal declaraţia vamală în formă electronică în numele subiectului impozabil. respectiv între furnizorii energiei electrice şi producători.V.104 lit. c) documentele de plată ce confirmă achitările pentru serviciile prestate. b) în lipsa semnăturii electronice – confirmarea privind recepţionarea serviciilor de către beneficiar cu semnătura olografă. 12) pentru livrările efectuate în cadrul contractelor de leasing: a) documentele (facturile fiscale) care atestă livrările.de servicii – factura fiscală eliberată pe faptul acordării serviciilor. 13) pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate realizării proiectelor Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (în continuare – FISM): a) contractele încheiate între FISM şi agenţii economici care execută lucrări din resursele FISM. d) documentele ce atestă livrările efectuate. rezidentul Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti sau rezidentul Aeroportului Internaţional Liber Mărculeşti a mărfurilor în zona economică liberă. b) contractul de livrare. . şi agenţii economici care au încheiate contracte cu FISM – în cazul solicitării restituirii T. b) factura comercială (invoice). . b) contractele încheiate între unităţile administrativ-teritoriale. c) confirmarea Serviciului Vamal privind veridicitatea operaţiunilor de export efectuate de subiectul impozabil sau brokerul vamal care a depus la organul vamal declaraţia vamală în formă electronică în numele subiectului impozabil.f) şi i): a) copia declaraţiei vamale despre introducerea de către rezidentul zonei economice libere. d) pentru livrările impozabile la cota zero a T. 8) pentru serviciile de transport internaţional prin conducte. 7) pentru energia electrică. rezidentului Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti sau rezidentului Aeroportului Internaţional Liber Mărculeşti căruia îi este efectuată livrarea. al căror loc de livrare reprezintă zona economică liberă. reţele electrice: a) contractul în baza căruia a fost efectuat transportul. c) contractele încheiate între agenţii economici antreprenori care solicită restituirea T. în cazul livrării operatorilor reţelelor de distribuţie şi furnizorilor energiei electrice de către întreprinderile producătoare – actele de recepţie între operatorii reţelelor de distribuţie şi producători. c) copia certificatului rezidentului zonei economice libere.A. energia termică şi gaze la export: a) confirmarea destinatarului străin privind recepţionarea livrărilor. termice şi a gazelor în adresa importatorului. b) declaraţiile vamale sau extrasele din declaraţiile vamale în format electronic. în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti sau în Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova. 11) pentru mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art.A. prezentate de către bancă.

b) în cazul prestării serviciilor şi lucrărilor.V. 19) pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate Programului de investiţii prioritare prevăzut de Studiul de fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău: a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări la cota zero a T.V.V. c) factura fiscală.d) facturile fiscale eliberate pentru volumul de lucrări executate şi documentele în baza cărora ele sînt eliberate (actele de îndeplinire a lucrărilor etc. cu confirmarea că acesta beneficiază de aplicarea cotei zero a T. destinată producerii energiei termice şi apei calde: a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări la cota zero a T.A.A.A. actul de executare a lucrărilor.V. b) scrisoarea beneficiarului pe formular oficial privind confirmarea faptului utilizării volumului (cantităţii) procurat(e) conform destinaţiei.. c) facturile care confirmă primirea materiei prime şi returnarea produselor prelucrate. contrasemnată de către un reprezentant autorizat al Primăriei municipiului Chişinău sau al beneficiarului. serviciile şi lucrările procurate în Republica Moldova. precum şi documentele de plată ce atestă beneficierea de aceste servicii. b) factura fiscală pentru serviciile prestate. la Serviciul Vamal. cu indicarea denumirii beneficiarului şi a proiectului.A. încheiate cu solicitantul plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă. c) la beneficierea de servicii de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova. e) documentele agenţilor economici ce confirmă achitarea serviciilor prestate. b) facturile fiscale pentru livrările la cota zero a T. utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele ce atestă achitarea la organul fiscal a T.A.A. cu indicarea menţiunilor contractului în baza căruia acestea au fost executate. 14) pentru livrările de mărfuri în magazinele duty-free: a) contractele de livrare a mărfurilor în magazinul duty-free. dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar. la mărfurile.. b) în cazul prestării serviciilor şi lucrărilor. „Apă-Canal Chişinău” sau al beneficiarului. .A.V. extrasul documentului cadastral ce atestă înscrierea acestora în registrul bunurilor imobiliare.. utilizate pentru efectuarea investiţiilor – facturile fiscale şi documentele de plată ce confirmă achitarea valorii procurărilor în cauză.V.V. în care este indicat drept punct de destinaţie magazinul duty-free. actul de executare a lucrărilor. dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar. c) facturile fiscale pentru livrările impozitate la cota zero a T. contrasemnată de către un reprezentant autorizat al S. suplimentar la documentele specificate la lit. 17) pentru livrarea produselor din biomasă lemnoasă.A. aferentă procurării lor. inclusiv T. avînd aplicată ştampila Serviciului Vamal. 15) pentru efectuarea investiţiilor (cheltuielilor) capitale: a) la procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor materiale. 18) pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”: a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări la cota zero a T. d) actul de executare a lucrărilor.A. serviciilor.V... d) în cazul investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor).). utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele de plată ce confirmă achitarea T.V. c) confirmarea Serviciului Vamal privind introducerea mărfurilor în magazinul duty-free.a)-c). c) factura fiscală. d) copia scrisorii Primăriei municipiului Chişinău pe formular oficial. 16) la prestarea pe teritoriul ţării a serviciilor de prelucrare solicitantului plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă de către agenţii economici din industria uşoară: a) contractele de prestare a serviciilor.. b) la procurarea valorilor materiale de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova.A. care sînt date în exploatare şi utilizate conform destinaţiei lor finale. erbacee şi din fructe. destinate realizării proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”. procesul-verbal de recepţie finală.

A.A. 6) serviciile (acţiunile) întreprinse de către autorităţile abilitate. funcţionarea şi reparaţia a mai mult de un singur autoturism folosit de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli. 2) mărfurile de la poziţiile tarifare 040229110. 4) instituţiile preşcolare. pămîntul. Scutirea de T.A. serviciile acordate de către avocaţi şi notari.A. instalaţiile pentru extragerea apelor subterane şi alte obiecte similare transferate gratuit autorităţilor publice (sau. lucrările de expertiză tehnică. serviciilor nu a înregistrat factura fiscală eliberată în Registrul general electronic al facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depăşirea termenului stabilit la art.V. precum şi drumurile. 200710991. la decizia autorităţilor publice. reţelele şi substaţiile electrice. precum şi cele transmise întreprinderilor. 200710911.118 1. pentru întreţinerea. În cazul în care furnizorul mărfurilor. serviciile procurate pe teritoriul ţării numai în cazul în care factura fiscală este înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale.V. cumpărătorul (beneficiarul) va avea dreptul la trecerea în cont a sumei T.A. sanatoriile şi alte obiecte cu destinaţie social-culturală şi de locuit. precum şi produsele alimentare pentru copii de la poziţiile tarifare 160210001.(11). în condiţiile stabilite de prezentul articol. studiouri. despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. răscumpărată în procesul privatizării. pentru întreţinerea.A. proprietatea de stat transferată gratuit. 3) proprietatea de stat. de proiectare. toate tipurile de activităţi legate de taxele şi plăţile încasate de stat pentru acordare de licenţe.V. serviciile de înregistrare în registrul bunurilor imobiliare şi de eliberare a extraselor din acest registru. cu confirmarea că acesta beneficiază de aplicarea cotei zero a T. (11) Suma T.. cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective.118 1 alin. 5) mărfurile. reţelele de gaz. de prospecţiuni.A. serviciile prestate copiilor şi adolescenţilor cu folosirea instalaţiilor sportive. dreptul de livrare şi arendare a acestora. pentru care se aplică taxa de stat.V. (10) La apariţia condiţiilor stabilite la art.V. de construcţie şi de restaurare.A. (1) T. nu se aplică la importul mărfurilor.V. cu informarea organului fiscal. serviciilor şi pentru livrările de mărfuri. achitată sau care urmează a fi achitată furnizorului pe valorile materiale. serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor. de la bilanţul unei întreprinderi de stat la bilanţul altei întreprinderi de stat sau de la bilanţul unei întreprinderi municipale la bilanţul altei întreprinderi municipale. achitată sau care urmează a fi achitată pentru alcoolul etilic procurat şi utilizat în medicină. arenda acestora. organizaţiilor şi instituţiilor de către autorităţile publice. 190110000. destinate realizării Programului de investiţii prioritare prevăzut de Studiul de fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău. înregistrare şi eliberare de brevete. serviciile de înregistrare de stat a . funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova se trece în cont doar pentru un singur autoturism pentru fiecare persoană specificată la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova. „Apă-Canal Chişinău” pe formular oficial. legate de desfăşurarea nemijlocită a procesului de învăţămînt conform Codului educaţiei serviciile de instruire a copiilor şi adolescenţilor în cercuri. cu indicarea denumirii beneficiarului şi a proiectului. servicii efectuate de către subiecţii impozabili. de către executori judecătoreşti.d) copia scrisorii S. la mărfurile..A. în modul şi în termenul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. serviciile instituţiilor de învăţămînt publice şi private.V. se trece în cont. Suma T. întreprinderilor specializate care folosesc şi exploatează obiectele respective conform destinaţiei). (9) Suma T. precum şi taxele şi plăţile încasate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale. ce constituie rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova: 1) locuinţa. subiectul impozabil este în drept să treacă în cont suma T.1181. 200510001. la obiectele incluse în lista aprobată de Parlament. secţii.. serviciile legate de întreţinerea copiilor în instituţii preşcolare.V. achitată sau care urmează a fi achitată. serviciile şi lucrările procurate în Republica Moldova. cu atragerea mijloacelor băneşti donate de către persoane fizice şi juridice. achitată sau care urmează a fi achitată. 200710101. în baza deciziei lor.

articolele. inclusiv gestionarea împrumuturilor.persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi de furnizare a informaţiei din registrele de stat respective. inclusiv a conturilor de depunere. conform listei aprobate de Guvern.(1) lit. articolele şi aparatele ortopedice şi de protezare (poziţia tarifară 9021). b) operaţiile legate de evidenţa conturilor de depozit. a veniturilor de la operaţiile fiduciare de gestionare a bunurilor clienţilor. cu excepţia alcoolului etilic. a banilor în numerar. materia primă medicamentoasă. de consultanţă şi de expertiză. 8) proprietatea confiscată. parţial sau în întregime. folosit exclusiv în scopuri legate de profilaxia dizabilităţii şi reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi. alte garanţii ale operaţiilor în numerar şi de creditare. titlurile de creanţă. referitoare la obiectele proprietăţii industriale. a valorilor mobiliare şi a documentelor.d) din Legea nr. operaţiile registratorilor independenţi. materialele. inclusiv operaţiile comerciale şi de intermediere pe piaţa valorilor mobiliare. din acordarea serviciilor informaţionale. creditelor sau garanţiilor de credit din partea creditorilor (operaţiile de creditare. din aprovizionarea contra plată a clienţilor cu documentaţia normativă. 12) serviciile financiare: a) acordarea sau transmiterea creditelor. pachetele de servicii turistice. proprietatea fără stăpîn. fiduciare. mijloacele tehnice.11 alin. din darea în arendă. închiderea şi reîntocmirea conturilor). comorile. din procurarea şi arendarea locurilor de broker la bursă. e) operaţiile legate de instrumentele financiare derivate. şcolare şi ale cantinelor altor instituţii de învăţămînt. din contul organizaţiilor de binefacere. de la lichidarea bunurilor întreprinderilor care au dat faliment. de virament. legate de creditare. precum şi mărfurile. ambalajul primar şi secundar utilizate la prepararea şi producerea medicamentelor. deschiderea. ale spitalelor şi instituţiilor preşcolare. serviciile de ambulanţă medicală aeriană. c) importul de bancnote de la poziţia tarifară 490700300 şi monede metalice de la poziţia tarifară 7118 (inclusiv de bancnote şi monede jubiliare şi comemorative) în monedă naţională. de la buget. inclusiv serviciile de intermediere a acestora. de decontări de casă.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal). precum şi importul de mărfuri de la poziţia tarifară 7108 de către Banca Naţională a Moldovei şi alte livrări către/de către Banca Naţională a Moldovei cu aceste mărfuri. obligaţiunilor. cambiilor şi altor valori mobiliare. cu excepţia veniturilor de pe vînzarea mărfurilor în cazul nerambursării creditului. biletele de tratament (inclusiv cele fără cazare) şi de odihnă în staţiunile balneoclimaterice. de acordurile forward. cu excepţia celor cosmetice. 10) serviciile medicale. ale cantinelor care aparţin altor instituţii şi organizaţii din sfera social-culturală finanţate. precum şi ale cantinelor specializate în alimentarea bătrînilor nevoiaşi din contul organizaţiilor de binefacere. d) operaţiile legate de emiterea acţiunilor. căutarea sumelor care nu au intrat în cont. 11) produsele de fabricaţie proprie ale cantinelor studenţeşti. mijloacelor cosmetice. din serviciile de primire la păstrare şi transferare a valorilor de preţ. viramentele. de opţiuni şi de alte operaţii financiare. 9) serviciile legate de îngrijirea bolnavilor şi bătrînilor. garanţiilor de credit. precum şi cele referitoare la obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe. proprietatea trecută în posesiunea statului cu drept de succesiune. din serviciile de încasare şi livrare a banilor în numerar clienţilor. de decontare şi bugetare. cecurile şi alte instrumente financiare. . autorizate de Ministerul Sănătăţii. inclusiv transportul auto. f) serviciile legate de gestionarea fondurilor investiţionale şi fondurilor nestatale calificate de pensii. de bancnote de la poziţia tarifară 490700300 şi monede metalice de la poziţia tarifară 7118 în valută străină (inclusiv în scopuri numismatice) şi alte operaţiuni legate de circulaţia monedei naţionale şi valutei străine (inclusiv operaţiunilor legate de folosirea acestora în scopuri numismatice). 7) serviciile legate de operaţiunile de acordare de licenţe şi eliberare de brevete (cu excepţia celor de intermediere şi a celor aferente importului de mărfuri prevăzute la art. g) operaţiile de asigurare şi/sau de reasigurare. destinate pregătirii pachetelor pentru bătrînii nevoiaşi şi distribuite lor gratuit.

în totalitate sau parţial. dar de maximum 375 kW de la poziţia tarifară 850133000. echipament şi atribute de gratificaţie. la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor. 19) serviciile ce ţin de autentificarea drepturilor deţinătorilor de teren. 843340000. deservirea tehnică a blocurilor de locuinţe.87 din Legea nr. 18) energia electrică importată şi livrată către operatorul reţelei de transport şi de sistem. 843351000. folosirea ascensoarelor. 17) serviciile de transportare a pasagerilor pe teritoriul ţării. 870332. destinate includerii în capitalul statutar . 15) serviciile de înhumare şi incinerare a corpurilor umane sau animale şi activităţi conexe: pregătirea cadavrelor către înhumare sau incinerare. indemnizaţiilor. transportarea cadavrelor. amenajarea şi întreţinerea cimitirelor. cu excepţia serviciilor a căror valoare. În cazul retragerii certificatului de acreditare. operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii energiei electrice sau importată de către operatorul reţelei de transport şi de sistem. Scutirea va fi acordată începînd cu perioada fiscală în care organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării a fost acreditată de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. 8436. 8437 şi părţi ale acesteia de la poziţiile tarifare 8432. 271) tractoarele agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842481100. canalizarea. închirierea sau vînzarea locurilor de veci. a fost inclusă în miză sau în plata pentru intrare şi a altor servicii prestate spectatorilor sau participanţilor. organizaţia va fi privată de dreptul la scutire începînd cu perioada fiscală în care i se retrage certificatul de acreditare. salubrizarea. echipamentul şi atributele de gratificaţie primite ca donaţii de Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv şi de federaţiile sportive naţionale de profil de la Comitetul Internaţional Olimpic. 8433 şi 8437. 20) producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901. 870324. coroanelor. 24) autoturismele şi alte autovehicule (poziţiile tarifare 870321. 7204. cu excepţia celor cu caracterul menţionat. organizarea funeraliilor şi ceremoniilor de incinerare. operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii energiei electrice. 14) serviciile legate de jocurile de noroc prestate de către subiecţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în sfera jocurilor de noroc (inclusiv cu folosirea jocurilor automate). aparatura pentru comutarea circuitelor electrice de la poziţia tarifară 853690850. cu excepţia serviciilor de transport şi distribuţie a energiei electrice. 870323. loteriile. 843330000. precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice. 870333. 870390100).13) serviciile poştale. membrilor acestei cooperative. generatoarele electrice de o putere de peste 75 kW. 26) utilajul. 16) cazarea în cămine. îmbălsămarea şi servicii oferite de întreprinderile de pompe funebre. 870331. 21) timbrele de acciz de la poziţia tarifară 490700100 importate şi destinate marcării mărfurilor supuse accizelor. confecţionarea şi/sau livrarea sicrielor. 854810. serviciile comunale acordate populaţiei: închirierea spaţiului locativ. 272) rachetele contra grindinei de la poziţia tarifară 3604. ritualurile şi ceremoniile efectuate de organizaţiile religioase. 27) serviciile organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării acreditate de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare.73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător. precum şi serviciile de comercializare a biletelor pentru transportul de pasageri pe teritoriul ţării. inclusiv distribuirea pensiilor. părţile pentru grupurile electrogene de la poziţia tarifară 850300990. 870322. înfiinţate în conformitate cu art. 241) mărfurile de la poziţiile tarifare 7201. 4902. întreţinerea mormintelor. 842481910. 843320. 843359. 843353. cu condiţia că cel puţin 75% din valoarea totală a livrărilor cooperativei constituie valoarea mărfurilor şi serviciilor livrate membrilor cooperativei şi valoarea mărfurilor livrate cooperativei de către membrii acesteia. de la federaţiile sportive europene şi internaţionale de profil pentru pregătirea sportivilor de performanţă şi promovarea mişcării olimpice. alimentarea cu apă. 843352000. 29) activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor. fără drept de comercializare a acestui utilaj. 8432. 273) turbinele hidraulice cu puterea maximum 1000 kW de la poziţia tarifară 841011000. închirierea încăperilor în saloanele pentru răposaţi. 490300000. subvenţiilor. 490400000 şi 4905. 22) serviciile livrate de către cooperativele agricole de prestări servicii.

părţile acestora de la poziţiile tarifare 880310000 – 880330000 şi 8607. T. Pentru a beneficia de facilitatea fiscală dată. în termen de 3 ani.V. refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0203). leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani din data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii. porcine. precum şi pentru .. 880212000.A. refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0207). balotarea deşeurilor menajere. ovine.(social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. se transmit în arendă. elicopterele de la poziţiile tarifare 880211000. Dacă la realizarea exportului suma T. T. (5) T. grăsimea de porc şi de pasăre. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează. nu se acordă. locomotivele de la poziţiile tarifare 8601. carnea de bovine. exceptînd mărfurile supuse accizelor. presarea. 880212000. 31) utilajul şi tehnica de la următoarele poziţii tarifare: ex. 32) aeronavele de la poziţia tarifară 880240000. Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă agenţii economici care deţin autorizaţie pentru desfăşurarea activităţii de colectare. proaspătă. La active materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor. 8602. destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală. asini. carnea de porcine. ex.A. catîri. laptele şi smîntîna din lapte.V.V. (3) Mărfurilor plasate în regimul vamal de perfecţionare activă. proaspătă. altele decît cele de la poziţia tarifară 150300 (poziţia tarifară 1502) şi zahărul brut (poziţia tarifară ex.A. carnea şi organele comestibile ale păsărilor de la poziţia tarifară 0105.3926 – containere din plastic pentru colectarea separată a deşeurilor. nu li se aplică T. aceste active materiale pe termen lung nu pot fi comercializate. ex. concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) (poziţia tarifară 0402). slănină fără carne slabă. carnea de ovine sau caprine. refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0204). transmise în arendă.8704 – autovehicule pentru colectarea şi transportarea deşeurilor menajere. 30) lucrările de construcţie şi montaj al parcurilor eoliene şi al parcurilor fotovoltaice. se confirmă printr-un certificat emis de inspectoratul fiscal de stat teritorial sau de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. grăsimile de animale din specia bovină. serviciilor. măgari. locaţiune. prelucrare. ex.V. refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0206). proaspătă sau refrigerată (poziţia tarifară 0201). feculele de cartofi (poziţia tarifară 1108 13 000).A. locaţiune.A.1701). organele comestibile de bovine. într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile.841780700 – furnale şi cuptoare pentru incinerarea gunoiului. vagoanelor automotoarelor pentru calea ferată antrenate în transportul public de pasageri de la poziţia tarifară 8603.V.A. la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate. reciclare a deşeurilor menajere şi utilizează utilajul şi tehnica nominalizată nemijlocit în domeniul de activitate al acestora. locomotivelor de la poziţiile tarifare 8601.A. pentru marfa respectivă a fost restituită. Nerestituirea T. după caz. leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani. b) mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse. uzufruct. proaspete. nu se aplică la importul mărfurilor. 33) serviciile de leasing operaţional sau financiar ale aeronavelor de la poziţia tarifară 880240000. cai. antrepozit vamal şi sub destinaţiile vamale de distrugere şi abandon în folosul statului.A.V. la care se aplică T. congelată. scutirea de T. carnea de bovine congelată (poziţia tarifară 0202). ovină sau caprină. (2) T. se restituie. elicopterelor de la poziţiile tarifare 880211000. nu se aplică: a) mărfurilor introduse pe teritoriul vamal şi plasate sub regimurile vamale de tranzit. în aceeaşi stare. uscată sau afumată (poziţia tarifară 0209). achitată pentru mărfurile plasate în regimul vamal de perfecţionare activă. serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate. 8602. proaspete. nici altfel extrasă. ex.8479 – utilaje pentru mărunţirea.A.V. transformare sub control vamal. c) mărfurilor plasate sub regimul vamal de admitere temporară şi produselor compensatoare după perfecţionarea pasivă. se va calcula şi achita de la valoarea de intrare a acestora. vagoanele automotoare pentru calea ferată antrenate în transportul public de pasageri de la poziţia tarifară 8603. uzufruct.8477 – maşini şi aparate pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice.V.V. sărată sau în saramură. refrigerată. proaspătă. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern. netopită. de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale. conform reglementărilor vamale. în conformitate cu modul stabilit de Serviciul Vamal. caprine.

a) din Legea nr. de metale feroase şi neferoase. transmite în arendă.V. (8) T. nu se aplică mărfurilor importate de către persoane juridice în scopuri necomerciale dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri nu depăşeşte suma de 100 de euro. nu se aplică mărfurilor consumabile importate de forţa militară străină care desfăşoară aplicaţii militare temporare.A. 2208. materialelor. importul mostrelor de mărfuri cu valoarea în vamă care nu depăşeşte 22 euro pentru un import şi care nu include cheltuielile prevăzute la art. cît şi persoanele terţe care au importat şi au livrat aceste mijloace de transport către beneficiari.A. importate de organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor. b) pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilate în modul corespunzător). tutunului şi produselor pe bază de tutun de la poziţiile tarifare 2401. locaţiune. destinate: a) pentru scopuri medicale. destinate uzului sau consumului exclusiv al forţei militare şi al componentei civile. 2402 şi 2403.V.V. în scop de construire a instituţiilor de asistenţă socială. Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă atît beneficiarii.A. nu se aplică mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile necomerciale care corespund cerinţelor art. (96) Se scutesc de T. de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă).52.importul şi livrarea de mărfuri. pentru împrăştiat materiale. reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora. Scutirea de T. plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menţionate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă este stabilit de Guvern. nu se aplică produselor alcoolice de la poziţiile tarifare 220300. 220600.11 alin.A. Termenele obligaţiei fiscale . iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora. clasificate la poziţia tarifară 8703. uzufruct. (95) T. servicii definite ca ajutoare umanitare. se calculează pornind de la valoarea în vamă a mostrelor de mărfuri.A. 2205. 2204. în care muncesc persoane cu dizabilităţi. iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora. (97) Se scuteşte de T. pentru colectarea deşeurilor. T.V. (7) T. mijloacele de transport importate şi livrate cu titlu gratuit (donaţie). Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa.A. în modul stabilit de Guvern. 2207. precum şi mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către aceste organizaţii necomerciale pentru necesităţile instituţiilor menţionate. parfumurilor şi apelor de toaletă de la poziţia tarifară 330300.V. de cauciuc. leasing operaţional sau financiar mijloacele de transport menţionate la lit.A nu se aplică materiei prime secundare. (92) T.V. perforare sau marcare clară şi permanentă sau prin alte procedee. articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului de producţie. clasificate la poziţia tarifară 8705. nu se aplică materiei prime. indiferent de termenul de exploatare. cu condiţia ca această operaţiune să nu le distrugă caracterul de mostre.A. nu se aplică producţiei atelierelor curative de producţie (de muncă) de pe lîngă spitalele de psihiatrie ale Ministerului Sănătăţii. d) pentru curăţarea străzilor. (94) T. procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili licenţiaţi ca rezultat al activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.V. inclusiv deşeurilor şi reziduurilor de hîrtie şi de carton.a)-d). Lista mărfurilor consumabile se aprobă de către Ministerul Apărării al Republicii Moldova. Modul de introducere. mostrele de mărfuri trebuie să fie de nefolosit prin rupere. În cazul în care valoarea mostrelor de mărfuri depăşeşte limita neimpozabilă indicată. cu condiţia ca aceste cheltuieli să fie distincte. cu condiţia utilizării mijloacelor de transport menţionate exclusiv în conformitate cu destinaţia lor finală. conform listei şi în modul stabilit de Guvern. clasificate la poziţia tarifară 870530000.A.V. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă indicată.(1) lit. clasificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8703. c) pentru stingerea incendiilor.A.V. (93) T. Pentru a beneficia de scutire.V.A.V.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.V.A. nu se aplică la plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinele duty-free. (6) T. T. societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor. se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă.

calculate începînd cu perioada fiscală în care s-a constatat datoria compromisă.A. ultima perioadă fiscală începe în prima zi a lunii în care a avut loc anularea şi se termină în ultima zi a lunii cînd a intrat în vigoare actul cu privire la anularea înregistrării. specificat la art. parţial sau în întregime. a sumei T. Suma T. toată suma sau o parte a ei se consideră.V. data livrării se consideră data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare. data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii. Termenele obligaţiei fiscale în cazul importurilor (1) Pentru mărfurile importate.A. confirmată printr-un extras din contul bancar. (6) Dacă mărfurile. Declararea T. care este prezentat la organul fiscal nu mai tîrziu de data de 25 a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale.A. (1) Perioada fiscală privind T. (2) Marfa se consideră importată dacă importatorul respectă toate cerinţele prevăzute de legislaţia vamală la importul de mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova şi dacă marfa a fost supusă taxei vamale. Declaraţia se întocmeşte pe un formular oficial. Ajustarea sumei T. data livrării se consideră data la care începe transportarea. în dependenţă de ce are loc mai înainte. cu excepţia cazurilor stipulate la alin. inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import..A.V. (3) În cazul livrării de bunuri imobiliare.V. (7) În cazul livrării de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar sau operaţional).A. termenul obligaţiei fiscale se consideră data declarării mărfurilor la punctele vamale sau. La serviciile importate. Perioada fiscală privind T.A. se consideră data efectuării plăţii. data livrării se consideră data încasării avansului. Data livrării se consideră data predării mărfurilor. constituie o lună calendaristică. În cazul în care taxa vamală pe marfa importată nu trebuie achitată. metode automatizate de raportare electronică. calculate pe livrarea efectuată. şi achitarea ei (1) Fiecare subiect impozabil.A.A. data livrării se consideră data prestării serviciului. serviciile sînt livrate regulat pe parcursul unei anumite perioade de timp stipulate în contract. data prelungirii termenului de plată. în mod obligatoriu. cel tîrziu la data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă. (6) şi (7). (4) Pentru servicii. drept datorie compromisă. care urmează a fi .(2 1). (2) Fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma T. cu respectarea procedurilor corespunzătoare de import a mărfurilor.94 lit.V. (2) În cazul anulării înregistrării.V.V.V.V.V. a cărei achitare se face la momentul importului mărfii.A.187 alin. data livrării se consideră data predării (transmiterii) mărfurilor cumpărătorului (beneficiarului) sau dacă mărfurile sînt transportate.V.V. (5) Dacă factura fiscală. pentru fiecare perioadă fiscală.V. iar data achitării – data depunerii de către importator (declarant) sau de către un terţ a mijloacelor băneşti la casieria organului vamal sau la Contul Unic Trezorerial. în condiţiile stipulate la art. în buget: a) pentru serviciile aferente importului de mărfuri. prevăzute în legislaţia vamală. se prezintă utilizînd. care urmează a fi achitată pentru fiecare perioadă fiscală. (11) Declaraţia privind T. ca şi cum ea ar fi fost supusă taxei vamale. în dependenţă de ce are loc mai înainte. data eliberării facturii fiscale sau data la care plata se efectuează subiectului impozabil. conform legislaţiei.A. subiectul impozabil are dreptul la ajustarea sumei T. începînd cu prima zi a lunii.(1) Data obligaţiei fiscale privind T. în cazul datoriilor compromise (1) Dacă. b) pentru serviciile importate. (2) Pentru mărfuri. cu excepţia achitării T.(5). În cazul încasării ratei de leasing în avans. în cazul prevăzut la art.124 alin.(1 2) din Codul vamal. în dependenţă de ce are loc mai înainte.V.A.A.a) şi/sau lit. inclusiv a plăţii prealabile pentru importul de servicii. a cărei achitare se face la momentul efectuării plăţii. data livrării se consideră data specificată în contract pentru plata ratei de leasing.A. marfa se consideră importată. cu excepţia mărfurilor de export pentru care data livrării se consideră data scoaterii lor de pe teritoriul Republicii Moldova.V. este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării. termenul obligaţiei fiscale şi data achitării T. după includerea în declaraţia privind T. este data livrării. este obligat să prezinte declaraţia privind T.c). data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii fiecărei plăţi regulate. prestării serviciilor.A.

în cazul în care acestea se transportă. servicii. d) suma T. conform legislaţiei. a sumei T. gazului şi serviciilor către populaţie cu plată în numerar.A. energiei termice.A.A. Cazuri speciale de eliberare a facturilor fiscale (1) La efectuarea livrărilor de mărfuri.V. (3) Pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic. (2) Dacă suma datoriei compromise se restituie subiectului impozabil după ajustarea sumei T. ale Întreprinderii de Stat “Poşta Moldovei”. iar în documentul de evidenţă a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar. e) suma totală a livrării de mărfuri.V. a1) preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ – în cazul livrării mărfurilor social importante. această sumă se consideră ca plată pentru următoarea livrare impozabilă efectuată la momentul primirii sumei datoriei compromise. serviciilor nu se efectuează. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale.V. (4) În cazul produselor digitale exportate sub formă de servicii livrate pe cale electronică şi achitate prin intermediul cardurilor sistemelor internaţionale de plăţi. 7) pentru fiecare tip de livrare de mărfuri.A. servicii: a) cantitatea mărfii.A. (5) La livrarea energiei electrice. adresa şi codul fiscal al cumpărătorului.V.A. 2) denumirea (numele). 6) tipul livrării. f) suma totală a T. adresa şi codul fiscal al furnizorului. eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.V. (3) Dacă. prin intermediul altor prestatori de servicii de plată.A. apei. Factura fiscală (1) Subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. b) la sfîrşitul fiecărei zile de lucru.. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art. stabilit prin art.A.V. în registrul maşinii de casă şi de control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a maşinii de casă şi de control. La sfîrşitul fiecărei zile de lucru. în documentaţia de evidenţă este înscrisă suma totală a T. eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător). inclusiv prin intermediul serviciilor instituţiilor financiare. . data eliberării facturii fiscale este data la care începe transportul lor. care corespunde sumei datoriei compromise neachitate.. ale altor prestatori de servicii de plată. toată suma sau o parte a ei se consideră. ale Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”.V. dacă sînt respectate următoarele condiţii: a) subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite şi achitate în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar la fiecare punct comercial şi de prestări servicii cu utilizarea maşinilor de casă şi de control. eliberarea facturilor fiscale de către furnizorii mărfurilor. b) preţul unui articol de marfă fără T.V.A. care urmează a fi achitată. pe livrările efectuate.ajustată este egală cu suma T. după includerea în declaraţia privind T. în baza facturii fiscale primite. drept datorie compromisă.104 lit.(1). cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod.V. calculată pe livrarea care corespunde sumei datoriei compromise nerambursate. 4) data livrării. pe un articol de marfă. calculate conform prevederilor alin. dacă ea nu corespunde cu data eliberării facturii. prin intermediul serviciilor instituţiilor financiare.V. cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar.a).A. subiectul impozabil va exclude din trecerea în cont suma T.108. 3) data eliberării facturii. (2) Factura fiscală trebuie să includă următoarele informaţii: 1) numărul curent al facturii. c) cota T. 5) denumirea (numele). Înregistrarea prin maşina de casă şi de control se efectuează în momentul primirii sumei în numerar şi/sau achitării sumei cu instrument de plată fără numerar.

servicii. La livrarea de mărfuri.A. apă. (11) În cazul în care valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri se formează în momentul primirii lor de către cumpărător ca rezultat al determinării calităţii. nu se eliberează factură fiscală. în baza informaţiei prezentate de furnizorii energiei electrice.V. pe parcursul unei zile.) pe parcursul unei perioade. comisionarul eliberează factura fiscală în nume propriu la predarea mărfii către comitent. La livrarea mărfii către cumpărător (beneficiar). (22) La livrarea energiei termice şi apei calde către operatorii reţelelor de distribuţie a energiei termice şi apei calde. Pe măsura acordării serviciului de administrare a patrimoniului. servicii (energie electrică.V. În măsura în care execută însărcinarea comitentului. factura fiscală eliberîndu-se în momentul efectuării prealabile a plăţii. eliberează factura fiscală cu divizarea volumelor în funcţie de cota T. în baza informaţiei prezentate de operatorii reţelelor de distribuţie a energiei termice şi apei calde. factura fiscală se eliberează de arendaş în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea. (întreprinderile producătoare de pîine şi de produse de panificaţie. efectuează în adresa unuia şi aceluiaşi cumpărător cîteva livrări de mărfuri impozabile cu T. (3) Subiecţii impozabili cu T. administratorul fiduciar eliberează factura fiscală în nume propriu. (4) La livrările de producţie agricolă şi de mărfuri. cu anexarea informaţiei despre beneficiari. a informaţiei pe livrări. odată cu prezentarea către cumpărător a contului. (6) Eliberarea de către comitent a facturii fiscale se efectuează la transmiterea mărfurilor la comisionar. comisionarul îi eliberează factura fiscală. furnizorii eliberează factură fiscală pentru perioada în care a fost efectuată livrarea. În cazul în care livrarea de mărfuri. ulterior. (5) La transmiterea dreptului de utilizare a produsului informaţional. ce conţine indicatorii specificaţi în factura fiscală şi semnătura olografă a beneficiarilor.A. servicii lipseşte.A. producătorul. (9) La primirea plăţii înainte de efectuarea livrării.(2) La efectuarea livrărilor regulate de mărfuri. După stabilirea valorii impozabile pe livrarea în cauză. indiferent de faptul dacă transmiterea dreptului de autor are loc în baza contractului privind transmiterea dreptului de autor exclusiv sau neexclusiv. gaz etc. în baza documentelor confirmative despre . (8) Factura fiscală eliberată de fondatorul administrării se prezintă administratorului fiduciar.V. (21) La livrarea energiei electrice către operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii energiei electrice. precum şi prestării serviciilor de publicitate. servicii către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului. cu excepţia: a) comercializării de către întreprinderile de alimentaţie publică a produselor alimentare de fabricaţie proprie şi a mărfurilor către cumpărătorul (beneficiarul) care este subiect al activităţii de întreprinzător şi care plăteşte în prealabil deservirea la întreprinderea de alimentaţie publică pentru o anumită perioadă. termică. comisionarul eliberează factura fiscală în nume propriu. stabilit prin contract. să o predea acestuia.A. furnizorul eliberînd factura fiscală în momentul.A. precum şi întreprinderile de prelucrare a laptelui şi a cărnii) care.. b) abonării la publicaţiile periodice impozabile cu T. aplicată.V. producătorul. al efectuării plăţii pentru serviciile acordate. administratorul fiduciar eliberează fondatorului administrării factura fiscală. servicii către cumpărătorul (beneficiarul) final. refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin eliberarea facturii fiscale în care se vor înscrie doar aceste cheltuieli. (7) La executarea însărcinării comitentului de a procura marfă pentru ca. factura fiscală eliberîndu-se la primirea plăţii în prealabil. În măsura în care execută însărcinarea comitentului. cu reflectarea în factură fiscală a numerelor şi a seriilor facturilor. la expedierea mărfurilor se va elibera factura. eliberează factura fiscală cu divizarea volumelor în funcţie de cota T. aplicată. în conformitate cu graficul stabilit.V. au dreptul la eliberarea unei singure facturi fiscale în asortimentul mărfurilor livrate pentru fiecare cumpărător (beneficiar) şi pentru volumul total de livrări efectuate pe parcursul unei zile. d) livrării serviciilor de telefonie mobilă prin achitare în prealabil. (10) Refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin înscrierea lor într-un rînd separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri. la valoarea totală a livrării. factura fiscală se eliberează de către autor sau de titularul dreptului de autor la data stabilită pentru achitarea folosirii produsului informaţional. comisionarul îi eliberează factura fiscală. masei şi calităţilor lor de consum.

subiecţii impozabili sînt obligaţi să ţină zilnic evidenţa tuturor mărfurilor livrate.V. în care se vor reflecta numerele şi seriile facturilor şi informaţia despre livrările efectuate. servicii trebuie întocmite în termen de o lună de la încheierea perioadei fiscale privind T. c) ajustările care influenţează suma T.V.A.A. Registrul general electronic al facturilor fiscale (1) Factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu T. a seriei şi diapazonului de numere . Registrele de evidenţă a procurării şi livrării de mărfuri. e) valoarea totală a livrării fără T. e) suma T. (2) Registrul de evidenţă a procurării de mărfuri.A.V.V.A. serviciilor (1) Fiecare subiect impozabil este obligat să ţină evidenţa întregului volum de mărfuri. b) suma T. în baza facturilor. se ţine o evidenţă generalizată.V.A. f) suma totală a T.V. care urmează a fi trecută în cont.V.A. c) denumirea (numele) cumpărătorului (beneficiarului).A. supusă rambursării de la buget.V. furnizorul eliberează factura fiscală cu reflectarea în aceasta a denumirii mărfurilor. dacă acesta se oferă. La efectuarea multiplă a unor astfel de livrări în decursul unei luni. f) suma excesivă a T. în Registrul general electronic al facturilor fiscale. şi a mărimii ajustării valorii impozabile a mărfurilor. raportată la perioada fiscală următoare.A. serviciile livrate.A.A. În comerţul cu amănuntul. serviciilor procurate.98. g) suma rabatului. în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T. servicii trebuie să includă: a) seria şi numărul facturii fiscale.V. (11) Factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării. eliberează nu mai puţin de două ori pe lună factura fiscală pe valoarea livrărilor efectuate.recepţionarea mărfurilor. e) valoarea totală a livrării prezentată pentru a fi achitată fără T. vărsată la buget. (2) Cumpărătorul are dreptul să verifice corespunderea datelor din factura fiscală eliberată de furnizor cu datele din Registrul general electronic al facturilor fiscale. Modul şi termenele de eliberare a formularelor de facturi fiscale. serviciile procurate..A. depăşeşte suma de 100000 lei. b) data eliberării ei. care trebuie achitată la buget sau suma excesivă netă a T. serviciilor prestate achitate în numerar.. pe valorile materiale. la servicii şi numărul documentului de plată.A. furnizorul. d) descrierea succintă a livrării. în sfera prestării serviciilor.V. de servicii după livrarea sau achitarea lor. Evidenţa mărfurilor.A. (5) Pentru fiecare perioadă fiscală privind T. care include: a) suma T..A. furnizorul prezintă cumpărătorului factura fiscală. a obligaţiei fiscale ajustate privind T. g) suma T.V.A.V. (12) La ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile de mărfuri.V. (4) Înscrierea în registrul de evidenţă a livrării de mărfuri. b) data primirii facturii fiscale şi/sau data din declaraţie în regim liber de vamă şi/sau data plăţii T. servicii trebuie să includă: a) seria şi numărul facturii fiscale şi/sau seria şi numărul declaraţiei de import şi/sau numărul documentului confirmativ pentru importul de servicii.A..V. Facturile fiscale deteriorate sau anulate se păstrează la subiectul impozabil.. pe mărfurile. inclusiv al valorii impozabile ajustate în condiţiile art. serviciilor la care a fost modificată valoarea impozabilă.V.V. în forma şi în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. f) suma totală a T. d) descrierea succintă a livrării. servicii livrate şi a valorilor materiale. c) denumirea (numele) furnizorului.V.V. (3) Facturile fiscale pe valorile materiale. serviciilor care se indică cu semnul „minus” la micşorare şi cu semnul „plus” la majorare..A. (3) Prevederile prezentului articol nu se aplică faţă de facturile fiscale electronice. d) suma netă a T. serviciile procurate/ livrate se înregistrează în registrele respective în ordinea primirii/ eliberării lor.A.

calităţii şi reputaţiei ei pe piaţă. inclusiv sub aspectul caracteristicilor fizice. precum şi cuantumul taxei vamale la aceste mărfuri. nomenclatură combinată a mărfurilor – catalog care cuprinde codurile. ceea ce le permite să îndeplinească aceleaşi funcţii şi să fie interschimbabile din punct de vedere comercial. în baza unei cereri scrise. teritoriu vamal . redevenţă (royalty) – plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe. Taxele vamale Noţiuni de bază În sensul prezentei legi. mărfuri identice . marcă comercială. într-o grupă sau într-o categorie de mărfuri produse de o anumită ramură de producţie sau de un anumit sector de producţie. a oricărui brevet de invenţie. ţară de import .Calitatea mărfurilor. au caracteristici asemănătoare şi sînt produse din materiale asemănătoare.(2) se consideră următoarea zi lucrătoare ce urmează după ziua în care a fost depusă cererea de eliberare a formularelor de facturi fiscale. produs soft. comercial sau ştiinţific. în cadrul termenului stabilit în prezentul alineat.orice bun mobil. (4) Pentru contribuabilii care îşi exercită dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale. design sau model. formulă secretă sau proces. a fost iniţiată procedura de anulare a înregistrării contribuabilului în calitate de plătitor de TVA.mărfuri care.mărfuri care se aseamănă sub toate aspectele cu marfa de evaluat. iar în cazul marilor contribuabili plătitori de TVA – la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. seria şi diapazonul de numere se eliberează conform modului stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. declarant . mărfuri . mărfuri similare . introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal.(1) Formularele de facturi fiscale se eliberează contra plată. denumirile şi descrierea mărfurilor corespunzătoare sistemelor de clasificare aplicate în practica internaţională. depusă de către plătitorul de TVA la organul fiscal în a cărui rază de deservire acesta este înregistrat.ţara sau teritoriul vamal în care se importă mărfuri şi servicii. deşi nu se aseamănă sub toate aspectele. pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial. plan. conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor. stabilită în scopul perceperii drepturilor de import. taxă vamală – impozit încasat de organul vamal conform tarifului vamal de import. Mijloacele de transport utilizate la transporturile internaţionale nu se consideră mărfuri. organul fiscal examinează cererea depusă şi asigură eliberarea numărului solicitat al formularelor de facturi fiscale sau informează contribuabilul despre respingerea cererii dacă.frontiera de stat a Republicii Moldova.teritoriul asupra căruia Republica Moldova are dreptul exclusiv de jurisdicţie în domeniul activităţii vamale.persoană fizică sau juridică care îşi declară mărfurile autorităţii vamale. reputaţia lor şi existenţa unei mărci de producţie sau de comerţ sînt factori care urmează a fi luaţi în considerare la determinarea similitudinii mărfii. Deosebirile neesenţiale de aspect exterior nu pot constitui o piedică pentru a considera identice mărfurile care corespund celorlalte caracteristici ale definiţiei. Tipurile de taxe vamale Se aplică următoarele tipuri de taxe vamale: 1) ad valorem.valoarea mărfii introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal. inclusiv asupra unei opere literare.mărfuri încadrate. artistice sau ştiinţifice.introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul vamal a mărfurilor. mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip . inclusiv toate tipurile de energie. valoarea în vamă a mărfii . trecerea mărfurilor peste frontiera vamală . (2) În termen de 5 zile lucrătoare. (3) Prima zi a termenului stabilit la alin. inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune. în care se indică numărul de formulare solicitat. se definesc următoarele noţiuni: frontieră vamală . . calculată în procente faţă de valoarea în vamă a mărfii. precum şi tranzitarea lor prin orice metodă. cuprinzînd mărfuri identice sau similare.

plăţile şi transferurile aferente achitării şi restituirii taxei vamale sau a altor taxe. declarantul poate ataca această decizie în modul stabilit de legislaţie atît în faţa autorităţii vamale. cu tratatele internaţionale ratificate de Republica Moldova. 3) combinată. (4) În cazul în care nu este de acord cu decizia autorităţii vamale referitoare la valoarea în vamă a mărfii. organizate în teritoriul zonelor economice libere. c) taxă compensatorie. care îmbină tipurile de taxe vamale specificate la punctele 1) şi 2). se divizează în: a) taxă specială. b) taxă antidumping. cît şi în faţa instanţei de judecată. declarantul este în drept să determine valoarea în vamă a mărfii prin metodele prevăzute de prezenta lege. percepută în cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor mărfuri la preţuri mai mici decît valoarea lor în ţara exportatoare la momentul importului. 2) specifică. Operaţiunile de import-export efectuate de către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se scutesc de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale în modul aprobat de Guvern. adoptate în scopul executării acestora. care să acopere încasarea drepturilor de import corespunzătoare mărfii în cauză. declarantul anunţă valoarea în vamă a acesteia autorităţii vamale. (6) Operațiunile de import-export efectuate de către agenții economici aflați pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar se realizează în modul aprobat de Guvern. fără penalizare. au fost utilizate subvenţii. 4. la cererea autorităţii vamale. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mostrele şi exponatele aduse de către agenţii economici autohtoni pentru tîrgurile şi expoziţiile internaţionale. (3) În cazul în care autoritatea vamală dispune amînarea determinării definitive a valorii în vamă. la rîndul ei. (2) În cazul în care este necesar de a confirma valoarea în vamă a mărfii anunţată. precum şi cu actele normative ale Guvernului. . indicate la art. este obligat să prezinte datele respective. dacă sînt lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de mărfuri identice sau similare. precum şi forma declaraţiei se stabilesc de către Guvern în conformitate cu prezenta lege şi cu tratatele internaţionale ratificate de Republica Moldova. aplicată în cazul introducerii pe teritoriul vamal a mărfurilor. care face parte integrantă din prezenta lege.2. Plăţi şi transferuri pe teritoriul Republicii Moldova Pe teritoriul Republicii Moldova. declarantul are dreptul să ridice marfa din vamă cu condiţia depunerii unei garanţii suficiente. (2) Modul şi condiţiile de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe şi scoase de pe teritoriul vamal. se efectuează în corespundere cu prevederile respective ale Codului vamal. care. calculată în baza tarifului stabilit la o unitate de mărfă. Declararea valorii în vamă a mărfii (1) La trecerea mărfii peste frontiera vamală. (2) Valoarea în vamă a mărfurilor este determinată în conformitate cu prezenta lege. Sistemul de determinare a valorii în vama a mărfurilor (1) Sistemul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor se aplică pentru toate mărfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal. declarantul. aplicată în scopul protejării mărfurilor de origine indigenă la introducerea pe teritoriul vamal a mărfurilor de producţie străină în cantităţi şi în condiţii care cauzează sau pot cauza prejudicii materiale considerabile producătorilor de mărfuri autohtoni. Dacă autoritatea vamală pune la îndoială autenticitatea acestor date. 4) excepţională. direct sau indirect. dacă sînt lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de mărfuri identice sau similare. Modul de stabilire şi de aplicare a taxei vamale (5) Taxele pentru efectuarea procedurilor vamale se percep conform anexei nr. Drepturile şi obligaţiile declarantului (1) Valoarea în vamă a mărfii anunţată de declarant şi datele suplimentare referitoare la ea trebuie să fie veridice şi confirmate prin acte. la producerea sau la exportul cărora. .

la cererea în scris a declarantului. poate fi utilizată de autoritatea vamală exclusiv în scopuri vamale şi nu poate fi transmisă terţelor. autoritatea vamală este în drept să determine de sine stătător valoarea în vamă a mărfii. la cererea declarantului. Metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei. se folosesc alte metode. (2) Taxa vamală încasată se varsă la bugetul de stat.cheltuielile aferente asigurării. e) în baza valorii calculate a mărfii.costul încărcării. respectiv în baza preţului efectiv plătit sau de plătit. îl înştiinţează în scris despre motivele neacceptării valorii date. b) în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică. respectiv în baza preţului efectiv plătit sau de plătit. să-i expună în scris motivele neacceptării valorii în vamă a mărfii anunţate de el drept bază la calcularea drepturilor de import. aplicînd consecutiv una din cele 6 metode prevăzute de prezenta lege. (3) În cazul în care nu există date ce ar confirma corectitudinea determinării valorii în vamă a mărfii anunţate sau în cazul în care există temei de a considera că datele prezentate de declarant (importator) nu sînt veridice (inclusiv sînt sub nivelul valorii lor de producţie) şi/sau nu sînt suficiente. este obligată. c) în baza valorii tranzacţiei cu marfă similară.costul transportului. Metodele prevăzute la lit. (4) Informaţia prezentată de declarant la anunţarea valorii în vamă a mărfii constituie secret comercial. descărcării şi transbordării mărfii.Drepturile şi obligaţiile autorităţii vamale (1) Autoritatea vamală exercită controlul asupra corectitudinii determinării valorii în vamă a mărfii. Calcularea şi perceperea taxei vamale (1) Taxa vamală se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la sau la momentul prezentării declaraţiei vamale. în valoarea tranzacţiei se includ următoarele componente în cazul în care nu au fost incluse anterior în valoarea mărfii: a) cheltuielile pentru transportul mărfii la aeroport sau în alt loc de introducere a mărfii pe teritoriul vamal: . (5) În cazul în care persoana cu funcţii de răspundere a autorităţii vamale adoptă decizia privind imposibilitatea de a accepta valoarea în vamă a mărfii anunţate de declarant. În cazul în care metoda principală nu poate fi aplicată. Fiecare din metodele succesive se aplică doar în cazul în care valoarea în vamă a mărfii nu poate fi determinată prin metoda precedentă. expresia "fără penalizare" înseamnă că declarantul nu va fi pasibil de amendă sau de o altă formă de penalitate pentru acţiunile de contestaţie. d) în baza costului unitar al mărfii.d) şi e) pot fi aplicate în orice consecutivitate. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii (1) Valoarea în vamă a mărfii introduse pe teritoriul vamal se determină prin următoarele metode: a) în baza valorii tranzacţiei. (2) Autoritatea vamală este în drept să ia decizii în privinţa corectitudinii ori incorectitudinii valorii în vamă a mărfii anunţate de declarant. (6) După adoptarea deciziei definitive privind imposibilitatea de a accepta valoarea în vamă a mărfii anunţate de declarant. în termen de o lună. la dorinţa declarantului. (2) Principala metodă dintre cele specificate la alin. (7) În sensul articolelor 7 şi 8 din prezenta lege. . autoritatea vamală poartă răspundere în conformitate cu legislaţia. Pentru divulgarea informaţiei ce constituie secret comercial. autoritatea vamală.(1) este metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă. respective în baza preţului efectiv plătit saudeplătit (1) La determinarea valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei. . oferindu-i acestuia sau oricărei alte persoane responsabile de plata drepturilor de import posibilitatea de a declara recurs fără penalizare. f) prin metoda de rezervă. b) cheltuielile suportate de cumpărător: . cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. autoritatea vamală.

. acestea sînt considerate un tot întreg cu marfa. matriţe.(4). c) informaţia folosită de declarant la anunţarea valorii în vamă a mărfii nu este veridică sau nu este confirmată prin acte. doar pe bază de date obiective şi cuantificabile. . vînzătorului. nu va constitui un motiv suficient pentru a considera valoarea tranzacţiei inacceptabilă.instrumente. în măsura în care această valoare nu a fost inclusă în preţul efectiv plătit sau de plătit: . . . direct sau indirect.valoarea tranzacţiei cu mărfuri identice sau similare din aceeaşi ţară de export între persoane care nu sînt interdependente.costul ambalajului. . cu excepţia cazurilor cînd interdependenţa lor nu influenţează valoarea tranzacţiei şi aceasta este acceptată în scopuri vamale conform prevederilor alin. direct sau indirect. b) În cazul cînd participanţii la tranzacţie sînt persoane interdependente. (4) Metoda respectivă nu poate fi aplicată dacă: a) există restricţii în privinţa drepturilor cumpărătorului asupra mărfii evaluate. se examinează circumstanţele vînzării şi valoarea tranzacţiei se acceptă cu condiţia ca interdependenţa să nu influenţeze preţul. lucrări de artă şi design. dacă.(5). (2) Orice adaos la preţul efectiv plătit sau de plătit se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului articol. a următoarelor mărfuri şi servicii oferite. motivele se comunică în scris. .în privinţa regiunii geografice în care marfa poate fi revîndută.materiale. La solicitarea declarantului. . de dezvoltare.valoarea în vamă a mărfurilor identice sau similare determinată conform prevederilor art.16. valoarea tranzacţiei se acceptă şi marfa se evaluează conform prevederilor se înlocuieşte cu textul art.costul containerelor şi/sau al altui ambalaj de folosinţă repetată. în mod gratuit sau la preţ redus.valoarea în vamă a mărfurilor identice sau similare determinată conform prevederilor art. executate în afara ţării şi necesare pentru producerea mărfii.(6).lucrări de inginerie. e) partea din venitul de la orice revînzare. utilizate la producerea mărfii.materiale cheltuite la producerea mărfii. cu excepţia comisioanelor pentru achiziţionarea mărfii. cu excepţia restricţiilor: . calculată în mod corespunzător. dacă declarantul demonstrează că o atare valoare este foarte asemănătoare cu una dintre valorile înregistrate aproape în acelaşi moment sau în acelaşi moment cum ar fi : . autoritatea vamală are motive să considere că interdependenţa a influenţat preţul. pe care cumpărătorul este obligat să le achite. în corespundere cu Nomenclatura combinată a mărfurilor. componente. cu referire la mărfurile de evaluat. . (3) La determinarea valorii în vamă a mărfii nu se admite nici un adaos la preţul efectiv plătit sau de plătit. În acest caz. care ar reveni. încorporate în marfă. cu excepţia celor prevăzute în prezentul articol. transmitere sau utilizare ulterioară a mărfii. în cazul în care aceste redevenţe şi drepturi de licenţă nu au fost incluse în preţul efectiv plătit sau de plătit.15. c) valoarea. Dacă. ţinînd cont de informaţiile furnizate de declarant sau obţinute din alte surse. direct sau indirect. d) participanţii la tranzacţie sînt persoane interdependente.stabilite de legislaţie. ca o condiţie a vînzării mărfurilor de evaluat. . . în scopul utilizării la producerea ori exportarea mărfii evaluate. forme şi alte componente similare. b) vînzarea mărfii şi valoarea tranzacţiei depind de respectarea unor condiţii sau prestaţii a căror valoare nu poate fi determinată. interdependenţa cumpărătorului şi vînzătorului. dîndu-i acestuia posibilitatea de a argumenta valoarea tranzacţiei. planuri şi schiţe. de cumpărător. ea comunică motivele sale declarantului. d) redevenţele şi taxele pentru licenţe referitoare la mărfurile de evaluat. conform alin. părţi şi alte elemente similare. inclusiv costul materialelor de ambalaj şi al lucrărilor de ambalare.11 alin. .(1).care nu influenţează esenţial preţul mărfii.comisioanele şi primele pentru brokeri. (5) a) La determinarea acceptabilităţii valorii tranzacţiei în scopul aplicării prevederilor alin.

una dintre ele este patron. Se consideră similare mărfurile care. . lucrările experimentale de construcţie. în cazul în care cad sub incidenţa prevederilor alin.salariat. . c) producătorul. . drept bază se ia valoarea tranzacţiei cu marfă identică. inclusiv în ce priveşte: a) caracteristicile fizice. distribuitorul sau concesionarul exclusiv (indiferent de denumirea folosită) al celeilalte. asupra celeilalte. de amenajare estetică. direct sau indirect. b) lucrările de proiectare.împreună exercită controlul. b) calitatea mărfii şi reputaţia ei pe piaţă. (2) Marfa fabricată de o altă persoană decît producătorul mărfii evaluate se consideră identică ori similară cu cea evaluată numai în cazul în care nu există mărfuri identice sau similare fabricate de producătorul mărfii evaluate. direct sau indirect. d) producătorul. (2) Deosebirile neesenţiale de exterior nu pot constitui temei pentru includerea mărfurilor în categoria celor neidentice dacă în celelalte privinţe aceste mărfuri corespund cerinţelor prevăzute la alin. . Se consideră identice mărfurile care se aseamănă în toate privinţele cu marfa evaluată.(1). II și III. Metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă similară (1) La utilizarea acestei metode. se consideră membri ai aceleiași familii persoanele care sînt legate prin oricare dintre relațiile de rudenie și/sau afinitate de gradul I.ambele sînt membri ai aceleiaşi familii. În sensul prezentului articol. designul. iar cealaltă .(6). . deşi nu sînt identice. sînt considerate interdependente.o persoană oarecare posedă. fapt ce le permite să îndeplinească aceleaşi funcţii ca şi marfa evaluată şi să fie interschimbabile din punct de vedere comercial. se iau în considerare următoarele caracteristici: a) calitatea. Principii suplimentare privind determinarea valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică sau similară (1) Marfa nu se consideră identică sau similară cu cea evaluată dacă: a) nu a fost produsă în aceeaşi ţară cu marfa evaluată. d) Criteriile specificate la lit.una dintre ele exercită controlul.b) se aplică la iniţiativa declarantului şi numai în scop comparativ. schiţele şi desenele tehnice ale ei au fost executate pe teritoriul Republicii Moldova. c) ţara de origine.una dintre ele face parte din consiliul directorilor sau din consiliul observatorilor celeilalte şi viceversa. . în cazul în care una este agentul. de cantitate. asupra unei terţe persoane. cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot emise de ele. Metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică (1) La utilizarea acestei metode. persoanele se consideră interdependente dacă: . exercită controlul sau deţine. drept bază se ia valoarea tranzacţiei cu mărfă similară. au caracteristici asemănătoare şi se constituie din componente asemănătoare. . b) ţara de origine. (6) În sensul prezentei legi. de componenţii enumeraţi în prezentul articol.ambele sînt supuse controlului. direct sau indirect. c) La aplicarea criteriilor menţionate se va ţine cont de diferenţa la nivel de comerţ. de o terţă persoană. existenţa mărcii comerciale. în sensul prezentei legi. . (7) Persoanele asociate în afaceri. (2) La determinarea similitudinii mărfurilor. reputaţia pe piaţă.sînt recunoscute legal ca asociaţi. direct sau indirect. (3) Metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică sau similară se aplică în cazul în care marfa identică sau similară: a) este vîndută pentru a fi introdusă pe teritoriul Republicii Moldova. de diferenţa de cheltuieli în tranzacţiile identice dintre persoane care nu sînt interdependente şi cele dintre persoane interdependente.

egal celui inclus de obicei în cuantumul vînzărilor de mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip cu marfa de evaluat. ţinînd cont de aceste deosebiri. declarantul trebuie să rectifice corespunzător valoarea în vamă a mărfii anunţate de el. nici marfa identică sau similară nu este vîndută în starea în care au fost importate. valoarea în vamă a acestei mărfi. a fost vîndută către persoane care nu sînt în relaţii de interdependenţă cu vînzătorul.(1) nu prevede altfel. VII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) şi ale . conform prevederilor prezentului articol. beneficiilor şi cheltuielilor generale aferente vînzărilor de mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip. care poate exista între atare cheltuieli aferente mărfurilor evaluate şi mărfurilor identice sau similare. poate fi verificată în altă ţară de autoritatea vamală. precum şi cheltuielilor conexe suportate pe teritoriul Republicii Moldova. (3) Dacă nici marfa introdusă pe teritoriul vamal (marfa de evaluat). informaţia comunicată de producătorul mărfii în scopul determinării valorii în vamă a acesteia. Dacă marfa identică sau similară a fost introdusă în altă cantitate şi/sau în alte condiţii comerciale. conform prevederilor prezentului articol. Totodată. b) este introdusă concomitent sau cu cel mult 90 de zile înainte de introducerea mărfii care urmează a fi evaluată. concomitent sau aproape concomitent cu importul mărfii de evaluat către persoane care nu sînt în relaţii de interdependenţă cu vînzătorul. Metoda de rezervă (1) În cazul în care valoarea în vamă a mărfii nu poate fi determinată prin aplicarea metodelor specificate la art.11 alin. b) cheltuielilor obişnuite de transport şi de asigurare. însă nu mai tîrziu de 90 de zile de la această dată. Metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii calculate (1) Valoarea în vamă a mărfii. (2) Autoritatea vamală nu este în drept să ceară sau să oblige o persoană nerezidentă să prezinte spre verificare documentele de evidenţă sau să permită accesul la ele în scopul de a determina valoarea calculată a mărfii. fabricate de producători. cu acordul producătorului şi cu condiţia preavizării guvernului ţării în cauză şi neopunerii acestuia cercetărilor. prin mijloace rezonabile compatibile cu principiile şi dispoziţiile generale ale art. şi cu condiţia deducerii: a) comisioanelor plătite ordinar sau convenite ori a marjei aplicate. cu destinaţia ţării de import.11 alin. incluzînd: a) valoarea sau preţul materialelor şi operaţiunilor de fabricare sau ale altor lucrări pentru producerea mărfii. determinată de diferenţele de distanţă şi de mijloacele de transport. drept bază poate fi luată valoarea uneia din cîteva tranzacţii cu mărfuri identice sau similare. 13. totodată. (4) În cazul în care cheltuielile specificate la art. în mod obişnuit. conform prevederilor prezentului articol.a) sînt cuprinse în valoarea tranzacţiei. se va baza pe valoarea calculată a acesteia. după prelucrarea ulterioară. făcîndu-se. valoarea în vamă se va baza. (2) Dacă nici marfa introdusă pe teritoriul vamal (marfa de evaluat).(1) lit. 15 şi 16. la determinarea valorii în vamă a mărfii. d) impozitelor şi taxelor pasibile de plată în legătură cu importul sau vînzarea mărfurilor. aceasta se determină pe baza datelor disponibile pe teritoriul vamal. c) este introdusă aproximativ în aceeaşi cantitate şi/sau în aceleaşi condiţii comerciale. c) orice cheltuieli prevăzute la art. şi să confirme prin acte datele prezentate. b) volumul beneficiilor şi cheltuielilor generale. la solicitarea declarantului.(1). se aplică cea mai mică valoare a tranzacţiei. 12. se va baza pe preţul unitar corespunzător vînzării acestei mărfi ori vînzării mărfii identice sau similare acesteia în cea mai mare cantitate totală. ajustările datorate valorii adăugate aferente prelucrării şi deducerile prevăzute la alin. valoarea în vamă se va baza pe preţul unitar la care cea mai mare partidă de mărfuri introduse. (5) În cazul în care.(1) lit. această valoare se ajustează luînd în calcul diferenţa semnificativă. 11. Determinarea valorii în vamă a mărfii prin metoda costului unitar (1) Dacă marfa introdusă pe teritoriul vamal (marfa de evaluat) este vîndută în ţara de import în starea în care a fost importată. nici marfa identică sau similară nu este vîndută la momentul sau aproape la momentul introducerii mărfii de evaluat. în cazul în care alin. pe preţul unitar la care aceste mărfuri se vînd în starea în care au fost introduse pe teritoriul vamal la data ulterioară cea mai apropiată momentului introducerii mărfii de evaluat.a).

(4) În sensul prezentului articol. Garanţia suficientă este oferită printr-un depozit bănesc sau o scrisoare de garanţie emisă de o bancă din Republica Moldova (garanţie bancară). care să acopere încasarea drepturilor de import corespunzătoare mărfii în cauză. determinat conform prevederilor art. ca o condiţie a vînzării mărfurilor de evaluat. d) sistemul care prevede aplicarea. c) preţul mărfii stabilit arbitrar sau preţul fictiv.11 alin. (7) În cazul în care. ca o condiţie a vînzării mărfurilor importate. autoritatea vamală procedează la executarea garanţiei. garanţia suficientă oferită printr-un depozit bănesc se transferă în contul trezorerial de garanţii. cu condiţia să constituie o garanţie suficientă. importatorul are dreptul să dispună de mărfuri.(l). Amînarea determinării definitive avalorii în vamă (1) Amînarea determinării definitive a valorii în vamă se dispune: a) în cazul în care este necesară ajustarea preţului efectiv plătit sau de plătit în conformitate cu prevederile art. (3) La determinarea valorii în vamă a mărfii prin metoda de rezervă. e) costul de producţie al mărfii.16 lit. estimată de declarant pe bază de documente justificative şi acceptată de organul vamal şi/sau stabilită pe baza informaţiilor de care dispune organul vamal. f) valoarea mărfii comercializate pentru export în altă ţară decît ţara importatoare. b) valoarea cheltuielilor care se includ în valoarea în vamă conform art. iar operaţiunea de . a celei mai mari valori a mărfii din două posibile. (6) În situaţia în care s-a procedat la amînarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfii. (2) Pentru determinarea cu titlu provizoriu a valorii în vamă se iau în considerare următoarele elemente: a) valoarea de tranzacţie care rezultă din documentele prezentate de declarant. în termen de 30 de zile calendaristice de la punerea în liberă circulație a mărfii. sau o garanţie a brokerului vamal. şi drepturile de import calculate pe baza valorii în vamă declarate de declarant. drepturile de import calculate pe baza valorii anunţate de declarant se transferă în bugetul de stat. Valoareamărfurilordeexport Valoarea mărfurilor de export se determină în baza valorii contractuale a acestora.(1). c) în situaţia în care pentru determinarea valorii în vamă este necesară prezentarea unor documente sau justificări suplimentare referitoare la exactitatea şi veridicitatea valorii declarate şi declarantul nu le poate prezenta la momentul efectuării formalităţilor vamale Procedura de amînare a determinării definitive a valorii în vamă a mărfii se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern. g) valoarea în vamă a mărfii minimală. garanţia suficientă reprezintă diferenţa dintre drepturile de import calculate pe baza valorii în vamă a mărfii. iar garanţia bancară sau garanţia brokerului vamal se perfectează în biroul vamal în care se efectuează formalităţile vamale de import înainte de acordarea liberului de vamă. (5) Termenul de valabilitate al garanţiei bancare sau al garanţiei brokerului vamal trebuie să fie de cel puţin 65 și de cel mult 160 de zile calendaristice. direct sau indirect. în scopuri vamale. (3) În cazul în care determinarea definitivă a valorii în vamă nu se poate efectua imediat. b) în cazul în care preţul efectiv plătit sau de plătit nu include ori este susceptibil de a nu include toate plăţile efectuate sau care urmează a fi efectuate la momentul vămuirii.acordului de punere în aplicare a art.11 alin. luîndu- se în considerare cheltuielile legate de transportul pînă la frontieră. drept bază nu pot fi luate: a) preţul de vînzare în Republica Moldova al mărfurilor produse pe teritoriul RM b) preţul mărfii pe piaţa internă a ţarii exportatoare. altul decît valoarea calculată a mărfurilor identice sau similare.a). declarantul nu prezintă documente concludente privind confirmarea valorii în vamă a acesteia. d) informaţiile conţinute în Sistemul informaţional integrat vamal și/sau informațiile deținute de organul vamal la momentul evaluării. determinată de autoritatea vamală cu titlu provizoriu. direct sau indirect. iar declarantul nu poate prezenta la vămuire documentele confirmative pentru determinarea cu exactitate a sumei de ajustat. VII din acordul menţionat. c) orice sumă care poate fi considerată parte a plăţii totale efectuate sau de efectuat.

înlăturarea prafului. a)–i). se constată că valoarea în vamă nu poate fi determinată prin aplicarea art. autoritatea vamală aplică prevederile art. b) operaţiunile de desfacere şi asamblare a ambalajelor. d) produsele obţinute de la animale vii crescute în ţara respectivă. (8) În cazul în care. . f) produsele rezultate din pescuitul maritim şi alte produse extrase din mare dincolo de apele teritoriale ale ţării respective de vasele acesteia sau de cele închiriate de ea. chiar dacă s-ar proceda la amînarea determinării definitive a valorii în vamă. în timpul efectuării formalităţilor vamale de import. la nivelul oricăruia din primele patru semne. c) animalele vii născute şi crescute în ţara respectivă. (2) Drept ţară de origine a mărfii pot fi considerate şi un grup de ţări. Criteriile prelucrării suficiente a mărfii (1) Dacă la fabricarea mărfii au participat două sau mai multe ţări. Ţara de origine a mărfii (1) Drept ţară de origine a mărfii se consideră ţara în care ea a fost obţinută integral sau a fost supusă unei prelucrări suficiente conform criteriilor stabilite de prezenta lege şi de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. i) articolele uzate colectate în ţara respectivă care pot fi folosite numai pentru recuperarea materiilor prime. o uniune vamală de ţări. În celelalte cazuri se aplică prevederile legislaţiei naţionale. Scopul şi modul de determinare a ţării de origine a mărfii (1) Ţara de origine a mărfii se determină în scopul efectuării unor măsuri tarifare şi netarifare orientate spre reglementarea introducerii mărfurilor pe teritoriul vamal şi scoaterii acestora de pe acest teritoriu. e) produsele obţinute din vînatul şi pescuitul practicate pe teritoriul ţării respective.plasare a mărfurilor sub regim vamal se consideră a fi încheiată. g) produsele fabricate la bordul navelor prelucrătoare ale ţării respective. preferinţă se acordă criteriilor stipulate în acordurile de comerţ liber ratificate de Republica Moldova. cu ulei. c) spălarea. b) executarea unor operaţii de producţie sau tehnologice suficiente pentru a considera drept ţară de origine ţara unde au fost efectuate aceste operaţii. j) produsele fabricate în ţară exclusiv din produsele specificate la lit. b) plantele şi produsele vegetale crescute sau recoltate în ţara respectivă. acoperirea cu oxid.12–17 în modul stabilit de prezenta lege. f). în exclusivitate din produsele menţionate la lit. valoarea în vamă determinată astfel avînd caracter definitiv. (3) La stabilirea criteriilor de determinare a ţării de origine a mărfii. cu vopsea sau cu alte materiale de acoperire. h) deşeurile şi rebuturile provenite din operaţiuni de producere şi prelucrare desfăşurate în ţara respectivă. (2) Criteriile prelucrării suficiente a mărfii se stabilesc şi se aplică în conformitate cu prezenta lege şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.11. a poziţiei mărfii (codului de clasificare) în urma prelucrării acesteia. c) modificarea valorii mărfii în cazul în care cota procentuală a valorii materialelor utilizate la fabricarea ei constituie nu mai puţin de 45 la sută (regula cotei ad valorem). în modul stabilit de Guvern. originea ei se determină în baza criteriilor prelucrării suficiente a mărfii. curăţarea. o parte a ţării. în cazul în care este necesar de a le evidenţia în scopul determinării originii mărfii. în Nomenclatura combinată a mărfurilor. Marfa obţinută integral în ţara respectivă Drept mărfuri obţinute integral în ţara respectivă se consideră: a) zăcămintele minerale şi alte substanţe naturale extrase din solul ţării respective sau de pe fundul apelor ei teritoriale. (2) Modul de determinare a ţării de origine a mărfii se stabileşte de către Guvern în baza prevederilor prezentei legi şi a acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. (3) Criteriile prelucrării suficiente a mărfii în ţara respectivă sînt: a) modificarea. (4) Se consideră că nu corespund criteriilor prelucrării suficiente a mărfii: a) operaţiunile de asigurare a păstrării produselor în stare bună în timpul transportului şi depozitării.

m) amestecarea simplă a produselor. scoaterea sîmburilor şi dezghiocarea fructelor. lăzi. trierea. l) aplicarea sau imprimarea mărcilor. atunci cînd unul sau mai mulţi compuşi ai amestecului nu îndeplinesc condiţiile stabilite pentru a putea fi consideraţi originari. sortarea. simpla măcinare sau simpla tăiere. a nucilor şi a legumelor. livrată în mai multe loturi. c) livrarea tuturor loturilor de mărfuri dintr-o ţară de către un singur exportator. h) cojirea. trebuie să fie considerată o singură marfă. din motive de producţie sau de transportare. flacoane. (2) Condiţiile de aplicare a prevederilor alin. a etichetelor. a)–o). d) introducerea tuturor loturilor de mărfuri prin unul şi acelaşi punct vamal. (5) Produsul care întruneşte criteriul de prelucrare suficientă prevăzut la alin. d) călcarea sau presarea textilelor. certificatul de origine sau declaraţia pe factură/declaraţia de origine a ei se prezintă în mod obligatoriu dacă: a) ţara de origine a mărfii beneficiază din partea Republicii Moldova de un regim preferenţial. ocrotirii sănătăţii. asigurării ordinii publice. k) simpla îmbuteliere. colorare a zahărului sau de formare a bucăţilor de zahăr. în cazul în care. precum şi marfa divizată în loturi din greşeală. e) operaţiunile simple de vopsire sau lustruire. (3) La scoaterea mărfii de pe teritoriul vamal. b) confirmarea prin acte a incorectitudinii divizării mărfi în cîteva partide. protecţiei drepturilor consumatorilor. asortarea (inclusiv formarea seturilor de articole). d) documentele prezentate pentru perfectare vamală nu conţin date cu privire la originea mărfii sau autoritatea vamală are temei să presupună că datele declarate cu privire la originea mărfurilor sînt neautentice. (2) La introducerea mărfii pe teritoriul vamal. indicîndu-se cauzele acestei divizări şi specificîndu-se fiecare lot prin indicarea codului de clasificare a mărfii conformNomenclaturii combinate a mărfurilor şi a datelor despre valoarea ei şi ţara de origine. ciuruirea. . punerea în borcane. Determinarea ţării de origine a mărfii la livrarea acesteia în loturi (1) La cererea declarantului. autoritatea vamală este în drept să-i solicite declarantului certificatul de origine sau declaraţia pe factură/declaraţia de origine a mărfii. f) decorticarea. (4) nu va fi considerat ca fiind originar din ţara în care aceste operaţiuni au avut loc. e) livrarea tuturor loturilor de mărfuri în termen de cel mult şase luni de la data acceptării de către autoritatea vamală a declaraţiei vamale sau de la data expirării termenului de prezentare a acesteia referitor la primul lot. clasificarea. o) sacrificarea animalelor. precum şi de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. în cazurile în care acesta este necesar conform contractelor respective. conform regulilor ţării importatoare sau acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. saci. a logotipurilor şi a altor semne similare distinctive pe produse sau pe ambalajele acestora. şlefuirea şi lustruirea cerealelor şi a orezului. albirea parţială sau totală. (3) exclusiv prin efectuarea operaţiunilor enumerate la alin. i) ascuţirea. c) acest lucru este prevăzut de legislaţia în domeniul protecţiei mediului înconjurător. marfa în stare demontată sau incompletă. certificatul de origine a ei. cutii. fixarea pe plăci sau carton şi alte operaţiuni simple de împachetare. se eliberează de organele abilitate. Confirmarea originii mărfii (1) Pentru confirmarea originii mărfii. (1) sînt: a) înştiinţarea prealabilă a autorităţii vamale despre divizarea mărfii în loturi. b) importul mărfurilor din ţara respectivă se reglementează prin restricţii cantitative sau alte măsuri de reglementare a activităţii comerciale externe. este imposibil de a o expedia într-un singur lot. chiar de diferite tipuri. n) simpla asamblare a părţilor de articole pentru constituirea unui articol complet sau dezasamblarea produselor în părţi. g) operaţiunile de măcinare. securităţii statului şi în alte domenii de importanţă vitală. j) cernerea. p) combinaţia din două sau mai multe operaţiuni specificate la lit.

declaraţia de origine/declaraţia pe factură) pînă la expirarea termenului prevăzut de acordurile respective. perfectat în modul cuvenit. În caz de pierdere a certificatului. care justifică şi demonstrează originea mărfii şi să efectueze. (2) Declaraţia producătorului se prezintă împreună cu documentele justificative. (4) În cazurile prevăzute de prezenta lege. autoritatea vamală este în drept să se adreseze organelor care au eliberat certificatul sau organizaţiilor specializate ale ţării menţionate ca ţară de origine a mărfii pentru a obţine date suplimentare sau precizări. (3) În cazul în care se pune la îndoială autenticitatea declaraţiei pe factură a mărfii/declaraţia de origine a mărfii sau a datelor şi informaţiilor ce se conţin în aceasta. b) adeverinţa din partea organului competent din ţara exportatoare ce a eliberat certificatul care confirmă autenticitatea datelor din certificat. pentru a obţine date şi informaţii suplimentare sau precizări. informaţia privind ţara de origine sau originea preferenţială a mărfii se va furniza cît mai curînd posibil.20. organul vamal este în drept să solicite de la agentul economic documentele necesare. cu condiţia că autorităţilor corespunzătoare le-au fost comunicate toate informaţiile necesare. poate fi aplicat (restabilit) regimul preferenţial în cazul prezentării dovezii de origine a mărfurilor (certificatul de origine. (2) Declaraţia pe factură a mărfii/declaraţia de origine a mărfii se prezintă împreună cu declaraţia vamală în condiţiile prevăzute la art. inclusiv privind expertiza. Dispoziţii suplimentare privind determinarea ţării de origine a mărfii (1) Pentru mărfurile provenite din ţările cu care Republica Moldova a încheiat acorduri privind acordarea clauzei naţiunii celei mai favorizate. se prezintă duplicatul autentificat oficial al acestuia. Datele stabilite privind ţara de origine sînt valabile în decurs de 3 ani. în prealabil sau concomitent cu depunerea cererii de solicitare a certificatului de origine preferenţial. originea mărfii se consideră stabilită numai în cazul în care se prezintă certificatul de origine a mărfii. dar nu mai tîrziu decît peste 150 de zile de la data solicitării evaluării. după caz.(3). a maşinilor. (2) Certificatul de origine a mărfii se prezintă împreună cu declaraţia vamală şi cu alte documente care urmează să fie perfectate de către autoritatea vamală. utilajului şi instrumentelor folosite la fabricarea ei. (3) Modelul declaraţiei producătorului este stabilit de Guvern. expertiza originii mărfii. (3) Particularităţile determinării ţării de origine a mărfurilor introduse pe teritoriul vamal din terţe ţări se stabilesc de către Guvern. Declaraţia pe factură a mărfii/declaraţia de origine a mărfii (1) Declaraţia pe factură a mărfii/declaraţia de origine a mărfii trebuie să confirme originea acesteia din ţara respectivă şi să conţină textul stabilit în acordurile de comerţ liber ratificate de Republica Moldova. nu se ia în considerare originea resurselor energetice. autoritatea vamală este în drept să se adreseze organizaţiillor specializate ale ţării menţionate ca ţară de origine a mărfii. . (4) La cererea declarantului sau a oricărei persoane interesate. sub rezerva ca faptele pe care se bazează şi condiţiile în care au fost obţinute să rămînă comparabile.179 din Codul vamal. (3) În cazul în care se pune la îndoială autenticitatea certificatului de origine a mărfii sau a datelor ce se conţin în el. (4) În cazurile prevăzute de prezenta lege. Certificatul de origine a mărfii (1) Certificatul de origine a mărfii trebuie să confirme univoc originea acesteia din ţara respectivă şi să conţină: a) declaraţia exportatorului care confirmă că marfa corespunde cerinţelor specificate la art. Declaraţiaproducătorului (1) Declaraţia producătorului este un act întocmit de producător în care acesta declară originea mărfurilor produse. şi date suplimentare ori precizări. originea mărfii se consideră stabilită numai în cazul în care se prezintă documente şi informaţii suplimentare obţinute conform alin. Solicitările menţionate pot fi acceptate pînă la şi după punerea în vînzare a mărfii respective. (4) La certificarea originii mărfii exportate. Agentul economic poartă responsabilitate deplină pentru informaţia prezentată. (2) La determinarea ţării de origine a mărfii.

sau a datelor suplimentare ori a precizărilor în privinţa originii mărfii nu poate constitui temei pentru refuzul trecerii mărfii peste frontiera vamală. de pe teritoriul altor zone economice libere. Întemeierea refuzului de trecere a mărfii peste frontiera vamală (1) Autoritatea vamală este în drept să respingă cererea de trecere a mărfii peste frontiera vamală doar în cazul în care dispune de argumente temeinice că această marfă este originară din ţara ale cărei mărfuri nu pot fi autorizate pentru trecerea frontierei vamale în conformitate cu legislaţia sau cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. d) mărfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal în calitate de ajutor umanitar. FACILITĂŢI TARIFARE (1) Prin facilităţi tarifare se subînţeleg facilităţile acordate de către ţară. precum şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. combustibilul. j) producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901. precum şi mărfurile produse înzona economică liberă introduse pe restul teritoriului . echipamentul. h) mărfurile de uz sau consum personal. precum şi hîrtiile de valoare de la poziția tarifară 490700. materialele didactice pentru instituţiile preşcolare. l) mărfurile (serviciile) introduse în zona economică liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova. c) moneda naţională. precum şi obiectele de aprovizionare tehnico-materială. mărfurile (serviciile) exportate în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova şi în alte zone economice libere. `i) mărfurile autohtone anterior exportate şi reintroduse. de mărfuri. de restituire a taxei plătite anterior. destinaţia lor fiind confirmată de organul abilitat. cu excepția mărfurilor (serviciilor) exportate pentru care se emite sau se întocmește o dovadă de origine în sensul acordurilor de comerț liber. în aceeaşi stare şi produsele compensatoare după perfecţionarea pasivă conform reglementărilor vamale. importate de către persoanele fizice. (2) Neprezentarea certificatului de origine a mărfii. în conformitate cu legislaţia. din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. taxa vamală se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă. de reducere a taxei vamale. pentru mărfurile trecute peste frontiera vamală a acestei ţări sub formă de stabilire a unor cote tarifare pentru importul sau exportul preferenţial de mărfuri.28. cu excepţia cazurilor prevăzute la art. în conformitate cu legislaţia. Scutirea de taxa vamală a) mijloacele de transport folosite la transporturi internaţionale de pasageri şi de bagaje. iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acesteia. (3) Mărfurile a căror origine nu este stabilită cu exactitate pot fi trecute peste frontiera vamală doar cu condiţia achitării taxei vamale la cotele maxime ale tarifului vamal. de învăţămînt şi curative. valuta străină de la pozițiile tarifare 490700300 și 7118 (cu excepţia celei folosite în scopuri numismatice). ratificate de Republica Moldova. 4903 00 000. e) mărfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal în calitate de ajutor cu titlu gratuit (donaţii) sau în scopuri filantropice pe linia statului. b) mărfurile de uz oficial introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal de către cetăţeni străini. în suma stabilită de actele legislative corespunzătoare. necesare pentru exploatarea acestor mijloace de transport în cursul deplasării sau procurate în străinătate în legătură cu lichidarea defecţiunilor. în termen de 3 ani. de scutire de taxă. (2) Facilităţile tarifare se stabilesc prin prezenta lege şi nu pot avea caracter individual. în condiţii de reciprocitate sau unilateral. f) mărfurile introduse provizoriu pe sau scoase provizoriu de pe teritoriul vamal sub supraveghere vamală în cadrul destinaţiilor vamale respective. alimentele.. destinaţia lor fiind confirmată de organul abilitat. perfectat în modul cuvenit. a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare. 4904 00 000 şi 4905. care prevăd interzicerea restituirii sau a scutirii de taxe vamale. (3) Facilităţile tarifare se acordă în modul prevăzut de legislaţie şi de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 300 euro. g) mărfurile plasate sub regimurile vamale de tranzit şi antrepozit vamal şi sub destinaţiile vamale de distrugere şi abandon în folosul statului. 4902.

nici altfel extrasă. q1) mărfurile introduse în Republica Moldova de către persoane juridice în scopuri necomerciale şi plasate sub regimul vamal de import. porcine.”. refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0206). q2) activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor.s. MOL- 809-G06-H. proaspătă. „Apă-Canal Chişinău”. implementat de către S. în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. laptele şi smîntîna din lapte. n1) mărfurile (serviciile) importate pe teritoriul ţării destinate proiectelor de asistenţă financiară. în modul stabilit de Serviciul Vamal. destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”. ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul de Investiţii pentru Vecinătate al Uniunii Europene. caprine. carnea de ovine sau caprine.o. proaspete. carnea de bovine.A. destinate proiectului „Reabilitarea sistemului de tratare a apelor reziduale din Nisporeni”. „Topol Water s. refrigerată. n) mărfurile importate pe teritoriul Republicii Moldova din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat. care este compusă din „Centrum inovaci a rozvoje o.r. prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor. proaspete. exceptînd mărfurile supuse accizelor.] n5) mărfurile (serviciile) importate pe teritoriul ţării. o) utilajul. congelată. destinate realizării proiectelor respective. organele comestibile de bovine.s. proaspătă sau refrigerată (poziţia tarifară 0201). oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA. uscată sau afumată (poziţia tarifară 0209). p) timbrele de acciz de la poziția tarifară 490700100. Tuberculozei şi Malariei (GFATM) în baza Acordului de grant nr. refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0207). implementat de către Primăria municipiului Chişinău. importate şi destinate marcării mărfurilor supuse accizelor. n4) mărfurile (serviciile) importate pe teritoriul ţării.r. grăsimile de animale din specia bovină. într-un termen ce nu va depăşi 10 zile. implementat de către Primăria oraşului Nisporeni şi Asociaţia „Sduzeni Nisporeni”. carnea de bovine congelată (poziţia tarifară 0202). altele decît cele de la poziţia tarifară 1503 (poziţia tarifară 1502) şi zahărul brut (poziţia tarifară ex. refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0203). conform listei aprobate de Guvern. netopită. refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0204). la care se aplică taxa vamală. ovine. destinate includerii în capitalul statutar . grăsimea de porc şi de pasăre. sărată sau în saramură. implementate de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS) n2) mărfurile (serviciile) importate pe teritoriul ţării. ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul Special pentru Energie Verde al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. de la federaţiile sportive europene şi internaţionale de profil pentru pregătirea sportivilor de performanţă şi promovarea mişcării olimpice.1701). cai. n3) mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică realizate pe teritoriul ţării de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare. se restituie. feculele de cartofi (poziţia tarifară 1108 13 000). MOL-809-G05-T şi Acordului de grant nr. destinate Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău. carnea de porcine. proaspătă. catîri. Modul de aplicare a scutirii de taxa vamală se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern. proaspătă. (CIR o. Modul de aplicare a scutirii de taxa vamală se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern. oferite de către Agenţia de Dezvoltare Cehă în baza Memorandumului încheiat între Agenţia de Dezvoltare Cehă şi Primăria oraşului Nisporeni. slănină fără carne slabă.o. ovină sau caprină. concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) (poziţia tarifară 0402). echipamentul şi atributele de gratificaţie primite ca donaţii de Comitetul Naţional Olimpic şi de federaţiile sportive naţionale de profil de la Comitetul Internaţional Olimpic. finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii.” şi „VHS Kubicek s. echipament şi atribute de gratificaţie. finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii. carnea şi organele comestibile ale păsărilor de la poziţia tarifară 0105. asini. m) mărfurile plasate în regimul vamal de perfecţionare activă. semnat la 28 aprilie 2010 la Chişinău. Taxa vamală achitată pentru mărfurile plasate în regim vamal de perfecţionare activă. din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului).vamal al Republicii Moldova.)”. fără drept de comercializare a acestui utilaj. a căror valoare în vamă nu depăşeşte 100 de euro. precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget. măgari.

880212000.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal. y1) aeronavele de la poziţia tarifară 8802 40 000. w) importul grupurilor electrogene pentru energia eoliană de la poziţia tarifară ex. 8602. locaţiune. t) produsele petroliere importate în cadrul şi în condiţiile Acordului de investiţii "Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti". taxa vamală se calculează pornind de la valoarea în vamă a mostrelor de mărfuri. transmise în arendă. leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani. mobilierul. pentru anii 2016–2017. 2207. taxa vamală se calculează şi se achită de către beneficiar (cumpărător) de la valoarea în vamă a acestor active la momentul depunerii declaraţiei vamale. echipamentele. tutunului şi produselor pe bază de tutun de la poziţiile tarifare 2401. importate de către întreprinderile ce desfăşoară activitatea de leasing. La active materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor. Scutirea de taxa vamală nu se aplică produselor alcoolice de la poziţiile tarifare 220300. destinate uzului sau consumului exclusiv al forţei militare şi al componentei civile. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează. 2208. clasificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8703. t1) mărfurile. se transmit în arendă. x) mărfurile consumabile importate de forţa militară străină care desfăşoară aplicaţii militare temporare. În cazul în care valoarea mostrelor de mărfuri depăşeşte limita neimpozabilă indicată. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern. Activele materiale pe termen lung care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă nu pot fi comercializate. serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate. parfumurilor şi apelor de toaletă de la poziţia tarifară 330300. leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective. perforare sau marcare clară şi permanentă sau prin alte procedee. z) mijloacele de transport importate cu titlu gratuit (donaţie). cu excepţia cazului în care aceste active materiale pe termen lung sînt exportate. s) mărfurile importate cu scopul efectuării investiţiilor capitale în cadrul şi în condiţiile Acordului de investiţii "Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"". dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara uzurii normale. v) bunurile mobile a căror valoare depăşeşte 6000 de lei şi a căror durată de funcţionare este mai mare de un an.(social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. 105. utilajele. uzufruct. cu condiţia ca această operaţiune să nu le distrugă caracterul de mostre. Lista mărfurilor consumabile se aprobă de către Ministerul Apărării al Republicii Moldova. q3) mostrele de mărfuri cu valoarea în vamă care nu depăşeşte 22 euro pentru un import şi care nu include cheltuielile prevăzute la art. în scopul onorării obligaţiilor contractuale ale acestora. locomotivele de la poziţia tarifară 8601. 2403. municipiul Chişinău.880330000 şi 8607. dar de maximum 375 kW de la poziția tarifară 850133000.(1) lit. destinate: . elicopterele de la poziţiile tarifare 880211000. vagoanele automotoare pentru calea ferată antrenate în transportul public de pasageri de la poziţia tarifară 8603.11 alin. 220600. iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora. Pentru a beneficia de scutire. destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.8502 31 000 cu capacitatea generatorului electric mai mare de 1 MW. 2205. rezultate din contractele de leasing încheiate cu persoane fizice sau juridice din Republica Moldova. în perioada de pînă la 31 decembrie 2015.a) din Legea nr. părțile pentru grupurile electrogene de la poziția tarifară 850300990.pentru scopuri medicale. destinate comercializării prin unităţile de comercializare a produselor petroliere stabilite în acordul menţionat. locaţiune. părţile acestora de la poziţiile tarifare 880310000 . mostrele de mărfuri trebuie să fie de nefolosit prin rupere. cu condiţia ca aceste cheltuieli să fie distincte. . uzufruct. la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate. indiferent de termenul de exploatare. aparatura pentru comutarea circuitelor electrice de la poziția tarifară 853690850. 2402.pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilate în . 2204. y2) generatoarele electrice de o putere de peste 75 kW.

articolele. locaţiune. clasificate la poziţia tarifară 8703. accesoriilor. MODUL DE RESTITUIRE A SUMELOR TAXELOR VAMALE PLĂTITE ÎN PLUS (1) Sumele taxelor vamale plătite în plus la buget. clasificate la poziţia tarifară 8705. (4) Restituirea taxei vamale se efectuează în contul stingerii datoriilor față de bugetul public național. care a fost acceptată de țara de import. ambalajului primar și articolelor de completare importate pentru care s-a prelungit termenul de plată a taxei vamale. autorizate de Ministerul Sănătății. clasificate la poziţia tarifară 8705 30000. materialele. z1) materia primă medicamentoasă. pentru perioada ciclului de producere. cu excepția cazului cînd pentru mărfurile exportate se emite sau se întocmește o dovadă de origine în sensul acordurilor de comerț liber. se restituie plătitorului sau se trec în contul altor plăţi vamale şi fiscale dacă nu a trecut mai mult de un an de la data supraplăţii. dar nu mai mult de 180 de zile. materialelor. cît şi persoanele terţe care au importat aceste mijloace de transport către beneficiari. pînă la expirarea termenului specificat la alin. cu excepția alcoolului etilic. iar mărfurile destinate exportului urmează a fi scoase obligatoriu de pe teritoriul ţării în decurs de 180 de zile de la data declarării importului materiei prime. se prelungeşte termenul de plată a taxei vamale. iar în cazul excepției sus-specificate efectuează procedura încasării sumelor taxei vamale calculate anterior la importul materiei prime. 126 şi art. organele vamale calculează şi încasează taxa vamală conform art. în condiţiile art. Serviciul Vamal efectuează procedura anulării sumelor taxei vamale calculate anterior la importul materiei prime. accesoriile. la materialele. conform listei aprobate de Guvern. la materia primă. mijloacelor cosmetice. accesoriilor. accesoriilor. (5) În cazul punerii în liberă circulaţie pe piaţa internă a mărfurilor destinate exportului sau în cazul încălcării termenului de scoatere a lor de pe teritoriul ţării. .pentru curăţarea străzilor. pentru colectarea deşeurilor. ca rezultat al comiterii unor erori de calcul. cu aplicarea sancţiunilor respective şi a altor măsuri de executare silită a obligaţiei vamale prevăzute de legislaţia în vigoare. ratificate de Republica Moldova. Prin decizii de regularizare. în modul stabilit de Guvern. Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă atît beneficiarii.modul corespunzător). accesoriile. transmite în arendă. (3) Dacă. la cererea plătitorului vamal.pentru stingerea incendiilor. Prelungirea termenului de plată a taxei vamale (1) La solicitarea importatorilor agenţi economici producători. ambalajul primar şi articolele de completare importate specificate la alin. 1271 din Codul vamal. ambalajului primar şi articolelor de completare folosite la fabricarea acestora. (4) Modul de prelungire a termenului de plată a taxei vamale se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern. în contul viitoarelor obligații ale acestuia față de bugetul public național sau la contul bancar al plătitorului . plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menţionate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă este stabilit de Guvern. plata taxei vamale nu se efectuează. a avut loc exportul mărfurilor obținute din prelucrarea materiei prime. materialele. uzufruct. ambalajului primar și articolelor de completare. iar în lipsa datoriilor. (1) sînt considerate ca fiind puse condiţionat în circulaţie şi aflate sub supraveghere vamală în condiţiile art. 126 din Codul vamal. materialelor. cu excepţia mărfurilor menţionate în anexa nr. ambalajul primar și secundar utilizate la prepararea și producerea medicamentelor. leasing operaţional sau financiar mijloacele de transport menţionate la litera z). care se utilizează la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului. accesoriilor. materialelor. (1). 5 la prezenta lege. Taxa vamală nu se restituie în cazul în care la exportul produselor compensatoare a fost emisă/se întocmește o dovadă de origine preferențială. care prevăd interzicerea restituirii sau a scutirii de taxe vamale. Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa. 35 din Codul vamal. . Modul de introducere. cu condiţia utilizării mijloacelor de transport menţionate exclusiv în conformitate cu destinaţia lor finală. (2) Materia primă. pentru împrăştiat materiale. ambalajului primar și articolelor de completare importate. materialelor. ambalajul primar şi articolele de completare importate. al efectuării plăţilor anticipate în mărimi ce depăşesc cele necesare sau ca rezultat al anulării plăţilor după modificarea declaraţiei vamale.

în termen de 6 luni: va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. publicate în mod oficial. inclusiv persoanelor juridice și fizice cesionari. Se interzice restituirea taxei vamale în contul stingerii datoriilor creditorilor plătitorului vamal. Sistemul fiscal al Republicii Moldova Sistemul fiscal al Republicii Moldova reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor. Articolul 4. la care Republica Moldova este parte. Orice interpretare (explicare) urmează a fi publicată în mod official.(2) şi prevederile prezentului cod. Guvernul. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale.aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege. Ministerul Finanţelor. (2) Actele normative adoptate de către Guvern.4. de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale. se aplică prevederile codului. (3) În cazul apariţiei unor discrepanţe între actele normative indicate la alin. Articolul 3. ACORDURILE INTERNAŢIONALE În cazul în care acordul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege. se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional. (4) Impozitarea se efectuează în baza prezentului cod şi a altor acte normative adoptate în conformitate cu acesta. a principiilor. şi care sînt în vigoare pe perioada stabilită pentru achitarea impozitelor şi taxelor. RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI Persoanele care încalcă prezenta lege poartă răspundere în conformitate cu legislaţia. în temeiul şi pentru executarea prezentului cod. dacă legea nu prevede altfel. (31) La elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative din domeniul fiscal. (5) Interpretarea (explicarea) prevederilor prezentului cod şi a altor acte normative adoptate în conformitate cu acesta este de competenţa autorităţii care le-a adoptat dacă actul respectiv nu prevede altfel. APLICAREA PREVEDERILOR UNOR ARTICOLE Prevederile unor articole se aplică ţinînd cont de notele interpretative expuse în anexa nr.vamal respectiv. stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală. Tratatele internaţionale (1) Dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea. care reglementează activitatea de întreprinzător. nu trebuie să contravină prevederilor lui sau să depăşească limitele acestuia. modificare şi anulare a acestora. . actul de analiză a impactului de reglementare va fi întocmit de Guvern în procesul de avizare. formelor şi metodelor de stabilire. (41) Procedura fiscală se aplică în timpul şi la locul aplicării. va prezenta Parlamentului propuneri pentru: . În cazul iniţiativelor legislative înaintate de către deputaţi. conform unei metodologii aprobate de acesta. precum şi totalitatea măsurilor ce asigură achitarea lor. prevăzute de prezentul cod. Legislaţia fiscală (1) Legislaţia fiscală se compune din prezentul cod şi din alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta. Guvernul întocmeşte actul de analiză a impactului de reglementare. . se aplică normele acordului internaţional.elaborarea actelor normative care să asigure realizarea prezentei legi.

cooperativă.este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova. inclusiv întreprinzătorul individual. b) corespunde cerinţelor repartizării proporţionale a veniturilor şi pierderilor între proprietarii capitalului. inclusiv creată cu participarea unei persoane străine. 2) Contribuabil. 6) Nerezident: a) orice persoană fizică care nu este rezident în conformitate cu pct. 10) Acţionar – orice persoană proprietar al unei sau mai multor acţiuni ale unei societăţi pe acţiuni. 8) Gospodărie ţărănească (de fermier) – întreprindere agricolă.a) ori.la tratament sau la odihnă. potrivit legislaţiei.exclusiv în scopul trecerii dintr-un stat străin în alt stat străin prin teritoriul Republicii Moldova (trecere tranzit).în calitate de colaborator al unei organizaţii internaţionale. instituţie. gospodăria ţărănească (de fermier). administrează averea celor decedaţi. potrivit legislaţiei. dacă această persoană fizică s-a aflat în Republica Moldova exclusiv în aceste scopuri.5) lit.a). care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a constitui o persoană juridică. . înregistrată în modul stabilit. . persoană care. . dacă prezentul cod nu prevede altfel. fundaţie. . cu excepţia societăţilor pe acţiuni şi societăţilor cu răspundere limitată.5) lit. şi alte organizaţii. în cazul decesului membrilor societăţii. sau în deplasare peste hotare. cu excepţia subdiviziunilor organizaţiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu autonom şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică. 7) Întreprinzător individual – persoana fizică.se află la tratament sau la odihnă. sau la învăţătură. create în baza tratatului internaţional la care Republica Moldova este parte. aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare. se află în Republica Moldova: . este obligată să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la buget plăţile indicate. 9) Societate – orice organizaţie. cu statut de persoană fizică. 4) Persoană juridică – orice societate comercială. deşi corespunde cerinţelor pct. fără modificarea statutului juridic al persoanelor juridice şi fizice prevăzut de legislaţia în vigoare: 1) Persoană – orice persoană fizică sau juridică. subiect al impunerii – persoană care. Noţiuni generale Următoarele noţiuni se aplică în scopul impozitării. care desfăşoară activitate de întreprinzător pe bază de parteneriat şi se constituie în conformitate cu legislaţia. Articolul 5.(2) Prevederile alin. sau la învăţătură. b) orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană fizică care nu corespunde cerinţelor pct.b). inclusiv: . cetăţean străin. apatrid. constituită în conformitate cu legislaţia.(1) nu se aplică în cazurile cînd rezidentul statului cu care a fost încheiat tratatul internaţional este folosit pentru obţinerea facilităţilor fiscale de către o altă persoană care nu este rezidentă a statului cu care a fost încheiat tratatul internaţional şi care nu are dreptul la facilităţi fiscale. penalităţile şi amenzile respective. . 3) Persoană fizică: a) cetăţean al Republicii Moldova. b) orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană fizică a cărei activitate este organizată sau gestionată în Republica Moldova ori al cărei loc de bază de desfăşurare a activităţii este Republica Moldova. b) forma organizatorică cu statut de persoană fizică. este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe. întreprindere. ii) se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal. conform legislaţiei fiscale. 5) Rezident: a) orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţele de mai jos: i) are domiciliu permanent în Republica Moldova. asociaţie.5) lit. care: a) are cel mult 20 de membri rezidenţi sau persoane care.în calitate de persoană cu statut diplomatic sau consular ori în calitate de membru al familiei unei asemenea persoane. conform legislaţiei fiscale. sau în calitate de membru al familiei unui asemenea colaborator.

avînd drept scop obţinerea venitului. o secţie. al dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului. nepoţii (nepoatele) contribuabilului şi soţiile (soţii) lor. fraţii şi surorile bunicilor contribuabilului şi soţiile (soţii) lor. 13) Agent economic – orice persoană ce desfăşoară activitate de întreprinzător. . în mod direct sau indirect. se obţine venit. precum şi persoanele enumerate din partea soţiei (soţului) contribuabilului. c) comercializarea mărfurilor din depozite amplasate pe teritoriul Republicii Moldova şi care aparţin nerezidentului sau sînt arendate de acesta. numai dacă asemenea şantier. deservire şi exploatare a utilajului legate de acestea. copiii nepoţilor (nepoatelor) contribuabilului de pe frate (soră) şi soţii (soţiile) lor. fie printr-un agent cu statut dependent. care corespunde uneia din condiţiile prevăzute la lit. precum şi a muncii conform contractului (acordului) de muncă şi activităţii profesionale independente. precum şi o mină. o fabrică. în urma desfăşurării căreia. desfăşurată de către o persoană. un proiect de construcţie. proiect sau activităţi continuă pentru o perioadă mai mare de 6 luni. membrilor familiei sale. bunicii contribuabilului. fraţii şi surorile contribuabilului şi soţiile (soţii) lor. În acest caz. sau. lucrări de construcţii şi montaj.а)-d). 15) Reprezentanţă permanentă sau bază fixă – loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfăşoară. afacere (business) – orice activitate conform legislaţiei. fie direct. ale unui fondator sau ale unei persoane particulare. c) contractul de leasing să prevadă expres transferul către locatar. în decursul unei perioade mai mari de 3 luni. o uzină. 12) Persoană interdependentă – membru al familiei contribuabilului sau persoana care controlează contribuabilul. de consum şi de producţie. b) suma ratelor de leasing să reprezinte cel puţin 90% din valoarea de intrare a bunului dat în leasing. inclusiv: a) un loc de conducere.20). de reparaţie. străbunicii contribuabilului. desfăşurarea altor activităţi. cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă. de cercetări ştiinţifice. copiii fraţilor şi surorilor părinţilor contribuabilului şi soţiile (soţii) lor. nepoţii (nepoatele) contribuabilului de pe frate (soră) şi soţiile (soţii) lor. părinţii contribuabilului. dacă prezentul cod nu prevede altfel. este controlat de contribuabil sau se află împreună cu acesta sub controlul unui terţ. o reprezentanţă. un magazin. o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale sau de cultivare a culturilor agricole. 18) Contract de leasing financiar – orice contract de leasing care îndeplineşte cel puţin una din următoarele condiţii: a) riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului să fie transferate locatarului la momentul încheierii contractului de leasing. potrivit pct. fraţii şi surorile părinţilor contribuabilului şi soţiile (soţii) lor.11) Asociat – orice persoană care posedă o cotă-parte în capitalul unei persoane juridice. inclusiv darea proprietăţii în arendă. 14) Organizaţie necomercială – persoană juridică a cărei activitate nu are drept scop obţinerea venitului şi care nu foloseşte vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizaţiei. persoana fizică este considerată posesor al tuturor cotelor de participaţie în capital. transmiterea drepturilor privind folosirea oricăror mărfuri. 16) Activitate de întreprinzător. b) un şantier de construcţie. integral sau parţial. copiii contribuabilului şi soţii (soţiile) lor. activitate de întreprinzător în Republica Moldova. b) prin control se înţelege posesia (directă sau prin una ori mai multe persoane interdependente) a cel puţin 50% din capitalul sau din drepturile de vot ale unei persoane. la momentul expirării contractului. o filială. cu excepţia celor tratate ca reprezentanţă. asamblare sau montaj ori activităţi de supraveghere tehnică. cote ce aparţin. o sondă petrolieră sau de gaze. strănepoţii contribuabilului şi soţii (soţiile) lor. 17) Servicii – servicii materiale şi nemateriale. indiferent de scopul activităţii. d) prestarea altor servicii. de construcţii experimentale şi alte lucrări. e) desfăşurarea în Republica Moldova a oricărei activităţi. un oficiu. În sensul prezentului punct: a) familia contribuabilului include: soţia (soţul) contribuabilului. În înţelesul prezentului cod. reprezentanţa permanentă a unei persoane fizice nerezidente se consideră a fi baza fixă. de către un agent cu statut dependent sau menţinerea de către acest agent în Republica Moldova a unui stoc de produse sau mărfuri din care livrează produse sau mărfuri în numele nerezidentului. un atelier.

24) Piaţă cu reducere – tip de piaţă în cadrul căreia oferta depăşeşte cererea ori se comercializează mărfuri. publicată în presă sau adusă la cunoştinţa opiniei publice prin intermediul mijloacelor de informare în masă. publicităţii sau cercetării pieţei mărfurilor (serviciilor). Drept surse de informaţie despre preţurile de piaţă. 25) Piaţă închisă – tip de piaţă în cadrul căreia comercializarea mărfurilor. prevăzute la pct.15) lit. a altor evenimente excepţionale care au avut loc ori vînzătorul are dificultăţi financiare condiţionate de insolvabilitate temporară. dacă semnarea contractelor se efectuează în conformitate cu instrucţiunile detaliate în scris ale nerezidentului. serviciilor identice – în urma tranzacţiilor încheiate între persoanele ce nu sînt coproprietari sau persoane interdependente pe piaţa respectivă a comerţului cu ridicata. e) menţinerea unui loc fix de afaceri.b). formarea şi folosirea resurselor. iar în cazul lipsei acesteia – . c) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri ce aparţin nerezidentului. care nu depăşeşte 6 luni. la momentul încheierii tranzacţiei. în lipsa criteriilor de reprezentanţă permanentă. care ulterior utilizează mărfurile. serviciile se comercializează populaţiei pentru consum final. în particular.d) perioada de leasing să depăşească 75% din durata de funcţionare utilă a bunului care face obiectul leasingului. exclusiv în scopul prelucrării de către o altă persoană. serviciilor se efectuează între coproprietari sau persoane interdependente. Tranzacţiile între coproprietari sau persoanele interdependente pot fi luate în considerare numai cu condiţia că interdependenţa acestor persoane nu a influenţat rezultatul tranzacţiei. 20) Reprezentanţă – desfăşurarea de către nerezident în Republica Moldova a genurilor de activitate cu caracter pregătitor. auxiliar sau de alt caracter. 23) Piaţa comerţului cu amănuntul – tip de piaţă în cadrul căreia mărfurile. se comercializează de către unele persoane altor persoane ce desfăşoară activitate de întreprinzător. 19) Contract de leasing operaţional – orice contract de leasing care nu îndeplineşte nici una din condiţiile contractului de leasing financiar.15). precum şi circulaţiei mijloacelor băneşti. ori există alte situaţii similare cînd mărfurile. exclusiv. iar în cazul lipsei acesteia – b) informaţia despre preţurile de piaţă. marketingului. exclusiv în scopul depozitării sau expunerii. serviciile. exclusiv în scopul achiziţionării mărfurilor de către nerezident. b) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri ce aparţin nerezidentului. 21) Piaţă – sistem de relaţii economice ce se formează în procesul producţiei. se atribuie: a) utilizarea de instalaţii. Din punct de vedere fiscal. circulaţiei şi distribuirii mărfurilor. prestării serviciilor. g) desfăşurarea activităţii prevăzute la pct. dacă asemenea activitate nu reprezintă o activitate de bază (obişnuită) a nerezidentului. serviciilor identice. serviciului. Preţurile de pe piaţa închisă nu constituie o dovadă a preţurilor de piaţă. servicii ce nu corespund standardelor de calitate sau sînt deteriorate în urma calamităţilor naturale. în scopul depozitării sau expunerii produselor sau mărfurilor ce aparţin nerezidentului. determinarea preţurilor. de lichidare sau de faliment. serviciile în procesul de producţie sau le comercializează pe piaţa comerţului cu amănuntul. iar în cazul lipsei mărfurilor. 26) Preţ de piaţă. care se caracterizează prin libertatea subiecţilor la alegerea cumpărătorilor şi vînzătorilor. d) menţinerea unui loc fix de afaceri. locatarul este tratat ca proprietar al bunurilor primite în leasing. La genurile de activitate cu caracter pregătitor. a catastrofelor. serviciile se oferă spre vînzare la un preţ mai mic decît cel stabilit pe piaţă. în cazul leasingului financiar. exclusiv în scopul colectării şi/sau distribuirii de informaţii. servesc: a) informaţia organelor de stat de statistică şi a organelor care reglementează formarea preţurilor. valoare de piaţă – preţul mărfii. de regulă. auxiliar sau alt caracter. f) menţinerea unui loc fix de afaceri în scopul semnării de către o persoană din numele nerezidentului a contractelor. realizate de către nerezident. format prin interacţiunea cererii şi ofertei pe piaţa comerţului cu ridicata a mărfurilor. 22) Piaţa comerţului cu ridicata (angro) – tip de piaţă în cadrul căreia mărfurile.

sucursală. . iar dacă nu deţine nici paşaport. 28) Cod fiscal – număr personal de identificare al contribuabilului.c) informaţia oficială şi/sau dată publicităţii despre cotările bursiere (tranzacţiile care au avut loc) la bursa cea mai apropiată de sediul (domiciliul) vînzătorului (cumpărătorului). reprezentanţă. 30) Cod al subdiviziunii – număr atribuit de organul fiscal subdiviziunii contribuabilului în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. 32) Datorie compromisă – creanţă care este nerambursabilă în cazurile în care: a) agentul economic lichidat nu are succesor de drepturi. nu are bunuri. în cazurile specificate mai sus. bunuri sau este în insuficienţă de bunuri ce ar putea fi percepute în vederea stingerii acestei datorii. atribuit în modul stabilit de prezentul cod. Nu este necesară prezentarea altor documente de către contribuabili sau emiterea documentelor (certificatelor. iar organele fiscale au dreptul să folosească informaţia prezentată dacă există motive de a o considera veridică. în decurs de 2 ani din ziua apariţiei datoriei. codul fiscal reprezintă seria şi numărul certificatului de naştere sau al altui act de identitate. încheiere sau alt document prevăzut de legislaţia în vigoare) potrivit căruia perceperea datoriei nu este posibilă. e) codul personal (IDNP) indicat pe versoul permisului de şedere al persoanei fizice cetăţean străin sau apatrid care deţine obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care are obligaţii fiscale.). c) codul personal (IDNP) indicat pe versoul buletinului de identitate al persoanei fizice cetăţean al Republicii Moldova. Contribuabilul are dreptul să prezinte organelor fiscale informaţia. situată în afara locului ei de reşedinţă de bază.) de către organul fiscal. serviciului.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti. d) seria şi numărul paşaportului persoanei fizice cetăţean al Republicii Moldova care nu dispune de buletin de identitate. serviciilor. are loc doar în baza documentului corespunzător prin care se confirmă apariţia circumstanţei respective de implicare într-o formă juridică în condiţiile legii. despre preţurile de piaţă la momentul transmiterii mărfurilor. instituţiei. din alte surse. care exercită unele din atribuţiile acesteia. 27) Discont – reducere din preţul mărfii. c) persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi gospodăria ţărănească (de fermier) sau întreprinzătorul individual nu are. valutei străine şi al altor active financiare. e) persoana fizică. f) există actul respectiv al instanţei de judecată sau al executorului judecătoresc (decizie. b) persoana juridică sau fizică care desfăşoară activitate de întreprinzător. depozit etc. confirmărilor etc. declarată insolvabilă. conform prevederilor Legii nr. conform prevederilor Legii nr. precum şi informaţia despre cotările valorilor mobiliare de stat şi ale obligaţiunilor de stat. iar în cazul lipsei permisului de şedere. inclusiv membrii gospodăriei ţărăneşti (de fermier) sau întreprinzătorul individual. Calificarea datoriei drept compromisă. care şi-a părăsit domiciliul nu poate fi găsită în decursul termenului de prescripţie stabilit de legislaţia civilă. autorizaţiilor. Se consideră cod fiscal şi nu necesită atribuire în modul prevăzut de prezentul cod: a) numărul de identificare de stat atribuit de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat şi indicat în decizia de înregistrare a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali supuşi înregistrării de stat. codul fiscal reprezintă seria şi numărul (fără spaţii) al paşaportului persoanei respective din ţara de origine. 29) Subdiviziune – unitate structurală a întreprinderii. secţie. magazin. iar în cazul lipsei tranzacţiilor la bursa menţionată ori comercializării (procurării) la o altă bursă – informaţia despre cotările bursiere ce au avut loc la această altă bursă. Procesul de atribuire a numărului de către organul fiscal va avea loc în baza analizei cererii şi a copiilor de pe documentele prin care se confirmă constituirea subdiviziunilor prezentate de contribuabili.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. organizaţiei (filială. d) persoana fizică a decedat şi nu mai există persoane obligate prin lege să onoreze obligaţiile acesteia. b) numărul de identificare de stat atribuit de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat şi indicat în certificatul de înregistrare a persoanelor juridice supuse înregistrării de stat.

utilizează în Republica Moldova împuternicirea de a încheia contracte sau de a coordona condiţiile lor esenţiale în numele nerezidentului. educativ sau pedagogic. care începe cu 1 ianuarie şi se termină cu 31 decembrie. a cărei construcţie înglobează un nod intermediar de transmitere în timp real a informaţiei gestionare şi financiare la executarea operaţiunii de plată de la terminalele de plată în numerar (terminal cash-in). 42) Certificat de atribuire a codului fiscal – document care confirmă luarea la evidenţa fiscală. jocuri. pentru mărfuri de acelaşi tip. nu permit folosirea sa în alte scopuri decît pentru obţinerea de comenzi pentru mărfuri de tipul celor pe care le reprezintă. cu acordarea de cadouri. artistic. desfăşurate în conformitate cu legislaţia în vigoare. inclusiv pentru păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar. 38) Campanie promoţională – modalitate de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri. 401) Instrument de plată – dispozitiv (dispozitive) personalizat (e) (card de plată. asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate. d) impozitul privat.33) Facilitate (înlesnire) fiscală – suma impozitului sau taxei nevărsată la buget sub formele stabilite la art. b). Impozite şi taxe şi tipurile lor (1) Impozitul este o plată obligatorie cu titlu gratuit. 34) Agent cu statut dependent – orice persoană care. debitare directă) convenite între utilizatorul serviciilor de plată şi prestatorul de servicii de plată şi folosite de utilizatorul serviciilor de plată pentru a iniţia un ordin de plată. (5) Sistemul impozitelor şi taxelor de stat include: a) impozitul pe venit. b) acţionează în Republica Moldova în numele acestui nerezident. şi inclus în Lista agenţilor economici – mari contribuabili. Certificatul de atribuire a codului fiscal se eliberează în modul stabilit de prezentul cod. precum şi activităţi independente ale medicilor. loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată. inginerilor. care nu este impozit. prin canale digitale securizate. 41) An fiscal – an calendaristic.6 alin.34). premii. dentiştilor. cîştiguri. elaborate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor. telefon mobil etc. în baza contractului cu un nerezident: a) reprezintă interesele nerezidentului în Republica Moldova.g). 36) Servicii profesionale – activităţi independente de ordin ştiinţific. b) taxa pe valoarea adăugată. alte tipuri de coduri. sau funcţionale – transfer de credit. cu excepţia contribuabililor pentru care codul fiscal este cel atribuit în conformitate cu pct. TAN. 39) Mare contribuabil – contribuabilul identificat conform criteriilor de selectare a marilor contribuabili. 40) Dispozitive şi sisteme pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar: a) maşină de casă şi de control cu memorie fiscală (în continuare – maşină de casă şi de control) – aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă. auditorilor şi contabililor. (2) Taxa este o plată obligatorie cu titlu gratuit. c) accizele. login/parolă etc. de regulă.a).) şi/sau orice serie de proceduri (tehnice – coduri PIN. creînd în urma acestora consecinţe juridice pentru nerezidentul dat. d) şi e). b) sistemul informatic “Gateway Fiscal” – platformă hardware şi software. literar. asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate. în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat. . 35) Agent cu statut independent – orice persoană care nu corespunde cerinţelor pct. arhitecţilor. a cărui construcţie înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală şi dispozitive de imprimare şi afişare. care nu ţine de efectuarea unor acţiuni determinate şi concrete de către organul împuternicit sau de către persoana cu funcţii de răspundere a acestuia pentru sau în raport cu contribuabilul care a achitat această plată. juriştilor. denumite impozite şi taxe. c). e) taxa vamală. c) are şi.28) lit. (3) Alte plăţi efectuate în limitele relaţiilor reglementate de legislaţia nefiscală nu fac parte din categoria plăţilor obligatorii.(9) lit. (4) În Republica Moldova se percep impozite şi taxe de stat şi locale. 44) Mostre de mărfuri – orice articol care reprezintă un tip de marfă ale cărui mod de prezentare şi cantitate.

(7) Relaţiile ce ţin de toate impozitele şi taxele enumerate la alin. precum şi la încasarea acestuia.eşalonări ale obligaţiei fiscale. p) taxa pentru parcaj. d) stabilitatea fiscală – efectuare a oricăror modificări şi completări ale prevederilor legislaţiei fiscale nemijlocit prin modificarea şi completarea prezentului cod. h) taxa de piaţă. m) taxa de la posesorii de cîini. d) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale. (6) Sistemul impozitelor şi taxelor locale include: a) impozitul pe bunurile imobiliare. r) taxa pentru salubrizare. Scutirile specificate la articolele 33. g) facilităţile (înlesnirile) fiscale – elemente de care se ţine seama la estimarea obiectului impozabil. modalităţilor şi sumelor de plată pentru fiecare contribuabil. i) taxa pentru cazare.f) taxele rutiere. la determinarea cuantumului impozitului sau taxei. orăşeneşti şi săteşti (comunale). permiţînd acestuia o analiză uşoară a influenţei deciziilor sale de management financiar asupra sarcinii lui fiscale. e) cota (cotele) de impunere – cuantumul unitar al impozitului sau taxei în raport cu obiectul impozabil. . . d) unitatea de impunere – unitatea de măsură care exprimă dimensiunea obiectului impozabil.2). g) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii. . care activează în condiţii similare. a1) impozitul privat. c) taxa pentru amenajarea teritoriului. în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale. k) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale.scutire parţială sau totală de plata impozitelor sau taxelor. (9) La stabilirea impozitelor şi taxelor se determină următoarele elemente: a) obiectul impunerii – materia impozabilă.cote reduse ale impozitelor sau taxelor. (8) Impozitele şi taxele enumerate la alin. s) taxa pentru dispozitivele publicitare. .reducerea obiectului impozabil. capitalului autohton şi străin. c) sursa de plată a impozitului sau taxei – sursa din care se achită impozitul sau taxa.scutire parţială sau totală de impozit sau taxă. e) randamentul impozitelor – perceperea impozitelor şi taxelor cu minimum de cheltuieli.(5) şi (6) se reglementează de prezentul cod şi de alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta. l) taxa pentru parcare. b) subiectul impunerii (contribuabilul) – persoana specificată la art. claritate şi precizie a termenelor. b) taxele pentru resursele naturale. b) certitudinea impunerii – existenţa de norme juridice clare. g) impozitul pe avere.amînări ale termenului de achitare a impozitelor sau taxelor. c) echitatea fiscală – tratare egală a persoanelor fizice şi juridice. j) taxa balneară.5 pct. f) taxa de aplicare a simbolicii locale. e) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei). . 34 şi 35 şi cota zero la aplicarea TVA nu se consideră facilităţi (înlesniri) fiscale. care exclud interpretările arbitrare. f) termenul de achitare a impozitelor sau taxelor – perioada în decursul căreia contribuabilul este obligat să achite impozitul sau taxa sub formă de interval de timp sau zi fixă a plăţii. cît mai acceptabile pentru contribuabili. sub formă de: .(5) şi (6) se bazează pe următoarele principii: a) neutralitatea impunerii – asigurarea prin legislaţia fiscală a condiţiilor egale investitorilor. .

precum şi ale altor unităţi administrativ-teritoriale instituite în condiţiile legislaţiei. Pentru unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special. – cu privire la punerea în aplicare. Drepturile şi obligaţiile contribuabilului (1) Contribuabilul are dreptul: a) să obţină pe gratis de la inspectoratul fiscal de stat teritorial şi serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale informaţii despre impozitele şi taxele în vigoare. în afară de cele prevăzute de prezentul cod. trecerea în cont a impozitelor în modul şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod. precum şi despre actele normative care reglementează modul şi condiţiile de achitare a acestora. surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar sînt de asemenea impozitul pe venitul persoanelor juridice (colectat pe teritoriul unităţii teritoriale autonome). f) să prezinte organelor cu atribuţii de administrare fiscală şi persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora explicaţii referitoare la calcularea şi achitarea impozitelor şi taxelor. satelor (comunelor). a taxelor destinate transferării în fondul rutier şi a impozitului pe venit stabilit conform cap.15 2 dacă nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare. c) să-şi reprezinte interesele în organele cu atribuţii de administrare fiscală personal sau prin intermediul reprezentantului său. la modificarea. Impozitul privat se virează la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-teritoriale. eşalonarea. sau anularea ori modificarea impozitelor şi taxelor în vigoare privind determinarea subiecţilor impunerii şi a bazei impozabile. Impozitul pe venitul persoanelor fizice şi taxele rutiere (în partea ce ţine de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova) reprezintă surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar. Articolul 8. a cotelor. oraşelor. modificarea cotelor şi aplicarea facilităţilor fiscale se permit numai concomitent cu modificarea corespunzătoare a bugetului de stat şi a bugetelor unităţilor administrativ- teritoriale. plătesc impozitele şi taxele la bugetul unităţii administrativ-teritoriale unde se află reşedinţa de bază a întreprinderii. fabricate pe teritoriul unităţii date. al căror buget nu constituie parte componentă a bugetului public naţional. b) să se bucure de o atitudine corectă din partea organelor cu atribuţii de administrare fiscală şi a persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora. modificarea şi anularea impozitelor şi taxelor de stat şi locale (1) Impozitele şi taxele de stat şi locale se stabilesc. (6) Subdiviziunile amplasate în unităţile administrativ-teritoriale. (11) Modificările şi/sau completările prezentului cod şi ale legilor de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal se pun în aplicare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare şi/sau de completare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. a modului şi termenelor de achitare şi la aplicarea facilităţilor se adoptă pe parcursul anului fiscal concomitent cu modificările corespunzătoare ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. d) să direcţioneze anual un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale potrivit art. (4) Deciziile autorităţilor administraţiei publice – ale municipiilor.6 alin. . Stabilirea.71 din titlul II). se modifică sau se anulează exclusiv prin modificarea şi completarea prezentului cod. e) să obţină amînarea. stabilirea de noi impozite şi taxe de stat şi locale. Articolul 7. taxa pe valoarea adăugată (în partea ce ţine de taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate de agenţii economici din unitatea autonomă) şi accizele la mărfurile (producţia) supuse accizelor. a accizelor. în funcţie de apartenenţa bunului.(10).(10) Impozitele şi taxele percepute în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta reprezintă surse de venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. instituţiei. contribuabilii care au subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile calculează şi sting prin achitare obligaţiile fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile corespunzător locului amplasării acestora (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. în limitele competenţei lor. (2) Pe parcursul anului fiscal (calendaristic). (5) Pentru executarea prevederilor art. organizaţiei.

g) în caz de control al respectării legislaţiei fiscale. a penalităţilor şi amenzilor în bugetele de toate nivelurile. din calcule. să dovedească acest lucru prin documente justificative. în localurile de comerţ.7 alin. să semneze actele privind rezultatul controlului. Articolul 10.a). respectînd cerinţele legislaţiei fiscale. Contribuabilii care sînt înregistraţi de către organele abilitate cu dreptul de înregistrare de stat se iau la evidenţa organului fiscal respectiv conform informaţiei prezentate de către aceste organe. să permită accesul. penalităţii. gestionare ale subiectului impunerii. precum şi a verificării îndeplinirii obligaţiilor faţă de buget. inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control. cu excepţia contribuabililor pentru care codul fiscal este cel atribuit în conformitate cu art. respectînd reglementările aprobate de Guvern. la timp şi integral.(2) lit. să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar. în depozite. Articolul 9. din dările de seamă. i) să beneficieze de facilităţile fiscale. pe perioada fiscală în care a întrunit toate condiţiile stabilite. asigurînd exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate. dările de seamă fiscale şi alte documente şi informaţii privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător. (2) Contribuabilul este obligat: a) să respecte modul stabilit de înregistrare (reînregistrare) de stat şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător. i) în caz de calculare greşită şi determinare incorectă de către organele fiscale a sumei impozitului. în alte încăperi şi locuri (cu excepţia încăperilor utilizate exclusiv ca spaţiu locativ) pentru inspectarea lor în scopul verificării autenticităţii datelor din documentele contabile. d) să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător. deciziile. ţinînd cont de prevederile art. din declaraţiile fiscale. Aceste prevederi nu se aplică persoanelor al căror număr de identificare de stat reprezintă codul fiscal. să întocmească şi să prezinte organului fiscal şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie. acţiunile sau inacţiunea organelor cu atribuţii de administrare fiscală şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora. h) să beneficieze de alte drepturi stabilite de legislaţia fiscală. b) să se pună la evidenţă la organul fiscal în a cărui rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare) şi să primească certificatul de atribuire a codului fiscal. calcularea şi achitarea la buget a impozitelor şi taxelor şi acordarea facilităţilor. Administrarea fiscală Administrarea fiscală reprezintă activitatea organelor de stat împuternicite şi responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor. să asigure integritatea documentelor de evidenţă contabilă în conformitate cu cerinţele legislaţiei. să asigure persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală accesul liber în spaţiile de producţie. în modul stabilit de legislaţie. în cazul ţinerii evidenţei computerizate. c). în limitele competenţei lor. j) să îndeplinească deciziile adoptate de organele cu atribuţii de administrare fiscală şi alte organe învestite cu funcţii de control pe marginea rezultatelor controalelor efectuate.(5). obligaţiile prevăzute la alin. dobînzii sau amenzii. sumele calculate ale impozitelor şi taxelor. la care are dreptul conform legislaţiei fiscale.f) şi g) sînt îndeplinite de alte persoane cu funcţii de răspundere. k) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală.28) lit. f) în caz de control al respectării legislaţiei fiscale. c) să ţină evidenţa contabilă conform formelor şi modului stabilit de legislaţie. b). d) şi e). să prezinte.5 pct. persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală documentele de evidenţă. la sistemul electronic de evidenţă contabilă. precum şi de efectuarea acţiunilor de urmărire penală în caz de existenţă a unor circumstanţe ce atestă comiterea infracţiunilor fiscale. h) să asiste la efectuarea controlului privind respectarea legislaţiei fiscale. precum şi despre alte obiecte ale impunerii.g) să conteste. e) să achite la buget. să dea explicaţii în scris sau oral. la prima cerere. (3) În caz de absenţă a conducătorului întreprinderii. Activitatea organelor cu atribuţii de administrare fiscală .

. în modul stabilit. Articolul 11. Apărarea drepturilor şi intereselor contribuabilului (1) Apărarea drepturilor şi intereselor contribuabilului se face pe cale judiciară sau pe alte căi prevăzute de prezentul cod şi de alte acte ale legislaţiei.(1) Organizarea activităţii şi funcţionarea organelor cu atribuţii de administrare fiscală sînt reglementate de legislaţia Republicii Moldova şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. (2) Organele cu atribuţii de administrare fiscală şi persoanele cu funcţie de răspundere ale acestora care nu îşi îndeplinesc corespunzător obligaţiile poartă răspundere în conformitate cu legislaţia. Toate îndoielile apărute la aplicarea legislaţiei fiscale se vor interpreta în favoarea contribuabilului. (3) Organele fiscale perfectează materialele pentru a restitui contribuabilului suma plătită în plus şi dobînda calculată la această sumă (inclusiv mijloacele decontate ilicit de pe conturile contribuabilului conform dispoziţiilor organelor fiscale). (2) Pagubele pricinuite contribuabilului ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de către organul cu atribuţii de administrare fiscală şi persoanele cu funcţii de răspundere ale acestuia se recuperează în conformitate cu legislaţia.