You are on page 1of 2

Tóth és Társa Végrehajtó Iroda Tel.

: 06-1-796-5783, 06-1-369-2417 Fax: 06-1-789-81-07
dr. Tóth Dénes önálló bírósági végrehajtó E-mail: vh.0094@mbvk.hu
cím: 1024 Budapest, Margit krt. 5/A. I/1. Fogadónap: Hétfő 08:00-10:00, Szerda 14:00 - 18:00
levélcím: 1399 Budapest, 62. Pf.611. Telefonos félfogadás: Hétfő - Péntek 08:00 - 11:00
Kizárólag jogi képviselőknek: Hétfő 10:00 - 12:00

Végrehajtói ügyszám(ok): 0094.V.2272/2013/120
(beadványában a végrehajtói ügyszámot feltétlenül tüntesse fel!)

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

UniCredit Bank Hungary Zrt. végrehajtást kérő (hivatkozási száma: UC935),
Székesi Zoltán adós ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés(ek) behajtása
érdekében adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 141. §
értelmében árverést tűzök ki.
A végrehajtást Domján Istvánné Dr. közjegyző 24014/Ü/30264/2013/7 számú határozata alapján Domján Istvánné Dr. közjegyző
a(z) 24014/Ü/70489/2013/2 számon kiállított végrehajtható okirattal rendelte el, kölcsönösszeg címen fennálló 2 857 007 Ft
főkövetelés és járulékai behajtása iránt.

További végrehajtási ügyek:
Vé gre h ajtást k é rő(h iv.sz ám ) Adós Ügysz ám Köv.jogcím e Tők e
Társasház , O rch ide a S z é k e si Zoltán 094.V.0924/2014 KÖ ZÖ S KÖ LTS ÉG 514 136 Ft
TARTO ZÁS
O rch ide a Lige t Társasház S z é k e si Zoltán 094.V.1453/2014 társash áz i k öz ös k öltsé g 71 605 Ft
O rch ide a Társasház S z é k e si Zoltán 094.V.3686/2014 KÖ ZÖ S KÖ LTS ÉG 176 812 Ft
Társasház , O rch ide a S z é k e si Zoltán 094.V.1447/2015 KÖ ZÖ S KÖ LTS ÉG 152 984 Ft
Társasház , O rch ide a S z é k e si Zoltán 094.V.1071/2016 KÖ ZÖ S KÖ LTS ÉG 117 040 Ft
MKB Ban k Zrt. S z é k e si Zoltán 094.V.0174/2016 ZÁLO GJO GO S ULT 40 308,48 C HF
BEKAPC S O LÓ DÁS A
Balan yi Dávid S z é k e si Zoltán 0293.V.0494/2013 VÉTELÁR 650 000 Ft
Bu dape st Au tófin an sz íroz ási Zrt. S z é k e si Zoltán 0293.V.1428/2012 KÖ LC S Ö NTARTO ZÁS 12 247 302 Ft.
BKK Bu dape sti Köz le k e dé si Köz pon t S z é k e si Zoltán 0293.0629/2013 PÓ TDIJ 32 800 Ft.
Zártk örű e n Mű k ödő Ré sz vé n ytársaság

Az ingatlan nyilvántartási adatai:
címe: 1139 Budapest, Üteg utca 19. 4. Emelet. Ajtó:13., megnevezése: lakás (társasház), fekvése: Budapest, belterület, helyrajzi
száma: 27461/2/A/53. tulajdoni hányad: 1/1, jellege: lakóingatlan. Az ingatlanhoz földhasználati lap nem tartozik.
Az ingatlan tartozékai és jellemző tulajdonságai: az ingatlan-nyilvántartás, valamint az adó- és értékbizonyítványban foglaltak szerint
társasházi lakás megjelölésű, 32 négyzetméter alapterületű, 1 egész szobás (a hozzá tartozó helyiségekkel: konyha, fürdőszoba)
ingatlan, amely körülbelül 10 éves téglaépületben helyezkedik el, és ház-központi fűtéses. Az 1/1 tulajdoni illetősége terhelő
jogoktól mentesen, beköltözhetően (vagy birtokba-adhatóan) kerül árverésre.
Az ingatlan tehermentesen kerül árverésre. Az ingatlan becsértéke (kikiáltási ára): beköltözhetően: 11 000 000 Ft, árverési előleg:
1 100 000 Ft, licitküszöb: 110 000 Ft.
A végrehajtói letéti bankszámla száma: Budapest Bank Zrt. Észak-pesti fiók, 10102244-59699700-02000001.
Az ingatlanra a kikiáltási ár legalább 70% -ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat.
Az ingatlant külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett
időpontban lehet megtekinteni.

Vételi ajánlattétel időtartama: 2016.12.15.-tól 2017.02.13. 20:00-ig.
Vételi ajánlattétel helye: a https://arveres.mbvk.hu internetcímen a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által
működtetett Elektronikus Árverési Rendszer
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) alkalmazásában a „beköltözhető” állapotban történő értékesítés esetén a 154/A. § (1)
bekezdése értelmében az adós és az adós jogán az ingatlanban lakó személyek az árveréstől számított 30. napig, ha a végrehajtó ennél hosszabb
határidőt adott a vételár megfizetésére, eddig az időpontig, jogorvoslat előterjesztése esetén pedig az erről szóló határozat rendelkezése szerint a
határozat jogerőre emelkedésétől számított 15. napig kötelesek az ingatlant ingóságaiktól kiürítve elhagyni, és biztosítani, hogy a vevő azt átvegye,
illetve a végrehajtó átadja azt az árverési vevőnek. Ha a kiköltözésre ezen időpontig nem került sor az árverési vevő a kiköltözési határidő lejártát
követő 15. napig kérelmezheti az ingatlan kiürítését a végrehajtónál. A végrehajtó köteles az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőnél bejelenteni,
hogy a vevő az ingatlan kiürítésére irányuló kérelmet terjesztett elő. A végrehajtó az árverési vevő kérelmére – szükség esetén rendőrség
közreműködésével – akkor intézkedik az ingatlan kiürítése iránt a 182. § és a 182/A. § megfelelő alkalmazásával, ha a jegyző részére megküldött
bejelentéstől számított 60 nap eltelt. Az ingatlan kiürítése során a végrehajtást kérő jogai és kötelezettségei az árverési vevőt illetik meg, illetve
terhelik.

A lakóingatlanra a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85/F. §
szerinti feltételek fennállása esetén a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatnak árverésen gyakorolható előárverezési joga van. A
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk) 5:81. § (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az elővásárlási jogot
végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja, amit előárverezési jognak kell tekinteni. Ha tulajdonostárs kíván előárverezési jogot gyakorolni, e jogát
kizárólag 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lappal, a végrehajtónál előterjesztve igazolhatja. Az árverezés során a különböző jogszabályokon
2/1

kizárólag magasabb összegű vételi ajánlatot tehet. hogy az árverési hirdetmény a közzétételi időtartam hány százalékában volt elérhető a felhasználók számára. Megkeresés A Vht. Tájékoztatom az adóst. Az árverezők elektronikus nyilvántartásába bármely személy vagy szervezet kérheti a felvételét. évi XCIII. a vételi ajánlattétel feltételei és tartama. irodámnak küldje vissza. § (1) – (2) bekezdése alapján megkeresem a(z) Pesti Központi Kerületi Bíróságot. ha ezt a vételár nagyobb összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi. mint amennyit a mulasztó árverési vevő nyertes vételi ajánlatként megtett akkor a különbözetet a mulasztó árverési vevő köteles megtéríteni.az Elektronikus Árverési Rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói nevet és jelszót az eljáró végrehajtó aktiválja amennyiben az árverező az ingatlan kikiáltási ára 10%-ának megfelelő árverési előleget a végrehajtónál letétbe helyezte. Fábián Attila végrehajtó-helyettes 2/2 . akkor – az árverés lezárását legalább 3 munkanappal megelőzően előterjesztett aktivációs kérelme alapján . ha ezt elmulasztja. 74.) 43. hogy az ingatlanárve ré si hirde tmé nyt a hirde tőtábláján a vé te li ajánlatté te l időtartamára függe ssze ki. Az ajánlatot tevő árverező vételi ajánlatát nem vonhatja vissza! Az árverés (licitálás) a vételi ajánlattételi időtartam végéig tart. A licitnapló nyilvános és díjmentesen megtekinthető az Elektronikus Árverési Rendszerben. 10102244-59699700-02000001 számú végrehajtói letéti számlára és az előleg a letéti számlán jóváírásra került. Az aktiválás után. vagy átutalta a Budapest Bank Nyrt. aki az Elektronikus Árverési Rendszer árverezőként történő használatának feltételeit rögzítő felhasználási szabályzatban foglaltakat elfogadta. Északpesti fiók. ha az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása a közzétételi időtartam 10%-át meghaladó időtartamban nem volt elérhető a felhasználók számára. hogy amennyiben a jelen hirdetményen feltüntetett valamennyi követelést és járulékait kizárólag eljáró végrehajtónál megfizeti vagy a követelés jogosultja . előlegét elveszti. Az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása nyilvános. törvény (Itv. kivéve ha az azt megelőző öt percen belül újabb vételi ajánlat érkezik. Az árverési vevő köteles a teljes vételárat az árverési jegyzőkönyv aláírásának napjától .mbvk.mbvk. hogy az árverési jegyzőkönyv aláírása céljából a végrehajtó irodájában a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül jelenjen meg. 145/A. m elynek m értéke 15. az árverező. Az Elektronikus Árverési Rendszer a licitnapló lezárását követő 30. Az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzés és az adatváltozás bejegyzése az árverező adatainak igazolására szolgáló iratok bemutatása és a bejegyzés díjának megfizetése mellett. elektronikus úton.hu internetcímen elérhető Elektronikus Árverési Rendszerben (EÁR) lehet tenni.ha pedig az árverést jogorvoslattal támadták meg. 145. napon automatikusan törli az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásából az árverési hirdetményt és a hozzá tartozó licitnaplót. Az árverés közhírré tételéhez fűződő jogkövetkezmény a hirdetmény közzétételétől a licitnapló lezárásáig történő közzétételhez (közzétételi időtartam) fűződik. Me gke re se m továbbá az ille té ke s ingatlanügyi hatóságot. bármely önálló bírósági illetve törvényszéki végrehajtónál kérhető. a Pesti Központi Kerületi Bíróság-nak cím ezve. Nem tekinthető közzétettnek az árverés. valamint a vételi ajánlat összegének megadásával elektronikus úton vételi ajánlatot tehet az ingatlanra.11. Ha az árverező ingatlanszerzése engedélyhez kötött. ismételt árverés tartása) az Elektronikus Árverési Rendszerben az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában elérhetők a https://arveres. A vételi ajánlat tételéhez szükséges árverezői minőségben történő belépésre az árverezők elektronikus nyilvántartásába bejegyzett felhasználó jogosult az e célból megállapított és aktivált felhasználói nevének és jelszavának megadásával. ismételt árverés kitűzésére kerül sor az árverés sikertelenségének megállapítását követő 3 hónapon belül. Tájékoztatom . ha ezt elmulasztja. a jogorvoslatot elbíráló határozat rendelkezése szerint annak jogerőre emelkedésétől . Ha az árverésen több előárverezésre jogosult vesz részt és az egyikük a legmagasabb összegű. előlegét elveszti. a M agyar Bírósági Végrehajtói Kar által működtetett https://arveres. továbbá a végrehajtási eljárás(ok) költségei kiegyenlítésre kerülnek. A jelen bekezdésben foglaltakat olyan időpontig kell teljesíteni. A Vht. Budapest. A kifogás az illetékekről szóló 1990. A vételi ajánlatot az Elektronikus Árverési Rendszer automatikusan rögzíti. és azt a kezdő és befejező időpontot.hu internetcímen. hogy az eljáró végrehajtó a licitnapló lezárása érdekében érdemben intézkedni tudjon. érvényes vételi ajánlat vonatkozásában gyakorolja előárverezési jogát. A végrehajtó a vételár megfizetésére legfeljebb 2 hónapig terjedő halasztást adhat. 2016. § (1) bekezdése alapján illetékbélyegen kell m egfizetni. személyesen. Ha az árverési vevő a különbözet megfizetését határidőben elmulasztja.alapuló előárverezési jogok között sorrend és rangsor nem érvényesül. illetékes Polgármesteri Hivatalt. hogy az ingatlanszerzési engedély az aktiválási kérelemmel egyidejűleg csatolásra kerüljön. mint árverési vevőt a végrehajtó felhívja az Elektronikus Árverési Rendszer felületén keresztül. majd annak le járta. Nem teszi közzé a vételi ajánlatot az Elektronikus Árverési Rendszer. A licitnapló lezárásának időpontjában legnagyobb érvényes vételi ajánlatot tartó árverezőt. Az illetéket az Itv. díjmentesen megtekinthető. Az ingatlanra vételi ajánlatot a vételi ajánlattétel időtartama alatt. hogy az árve ré s kitűzé sé ne k té nyé t je gye zze fe l az ingatlan-nyilvántartásba. A kifogást a végrehajtónál kell benyújtani. Ebben az esetben az ajánlattétel időtartama ezen vételi ajánlattételtől számított öt perccel automatikusan meghosszabbodik az utolsó vételi ajánlat megtételét követő ötödik perc végéig. Ha nem térítette meg. a többi előárverezésre jogosult ugyanezen összegű vételi ajánlat vonatkozásában előárverezési jogot nem gyakorolhat.több követelés esetén valamennyi jogosult együttesen – a teljesítést személyesen vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokirattal bejelenti(k) illetőleg kéri(k) az árverés elhalasztását. azt. § alapján intézkedem jelen hirdetménynek az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában való közzétételéről.számított 15 napon belül befizetni vagy átutalni a végrehajtói letéti számlára. az elektronikus árverési rendszer árverezőként történő használatához az is szükséges. ha az nem éri el a legkisebb vételárat vagy nem haladja meg legalább a fentebb meghatározott licitküszöb összegével az előzőleg közzétett vételi ajánlatot. és egyidejűleg közzéteszi az árveréshez tartozó licitnaplóban. Ha a vételi ajánlatot tenni kívánó felhasználó már szerepel az árverezők nyilvántartásában. melyek között a hirdetmény nem volt elérhető a felhasználók számára. Az árverés befejezésének időpontjában az Elektronikus Árverési Rendszer a licitnaplót automatikusan lezárja és közzéteszi abban a lezárás időpontját. § (8) bekezdése szerint illetékköteles. újabb árverés kitűzésére kerül sor! Ha a további árverezés során kevesebbet ajánlanak. Fenti valamint további információk az ingatlanárverésről (az árverezőkre vonatkozó jogszabályi rendelkezések. a vételár megfizetése.28. úgy a vételi ajánlattételi időtartam vége előtt a végrehajtó a licitnaplót lezárja és ezzel az ingatlan elárverezésére nem kerül sor. é s a kifügge szté s ke zdő é s záró időpontját tartalmazó záradé k ráve ze té se után. Járási Földhivatalt.000 forint. hogy intézkedésem ellen a kézbesítéstől szám ított 15 napon belül végrehajtási kifogást terjeszthet elő. az árveréshez tartozó licitnapló lezárásáig az aktivált felhasználói nevének és jelszavának. a végrehajtást foganatosító bíróság őt a különbözet megtérítésére kötelezi! Ha az első árverés sikertelen.