You are on page 1of 7

www.teknolojikarastirmalar.

org
ISSN: 1306-7648 TEKNOLOJĐK
Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi
ARAŞTIRMALAR
2006 (3) 71-77

Derleme

Turunçgil Kabuk Yağlarının Elde Edilmesi
ve Gıda Endüstrisinde Kullanımı
Đrfan TURHAN, Nedim TETĐK, Mustafa KARHAN

Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 07058, Antalya

ÖZET

Turunçgil kabuk yağları meyve suyunun kalitesinde önemli bir rol oynamaktadır. Turunçgil sularının
kalitesini olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında, meyve suyuna geçmiş kabuk yağı gelmektedir. Kabuk
yağının bizzat kendisi meyve suyunun duyusal niteliklerini olumsuz yönde etkilediği gibi, aşırı miktarda
terpen içeriği nedeniyle oksidasyona eğilimi de fazladır. Bu nedenle turunçgil suyu üretimi sırasında değerli
bir yan ürün olarak ayrılmaktadır. Ticari olarak meyve suyuna ve diğer gıda ürünlerine tat ve aroma
kazandırmak amacıyla belirlenen standartlarda eklenebilmektedir. Gıda endüstrisi dışında tekstil, eczacılık ve
kimya endüstrisi tarafından da kullanılmaktadır.
Bu çalışmada turunçgil kabuk yağlarının elde edilme yöntemleri ve endüstride kullanım alanları ile ilgili
bilgiler verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Turunçgil kabuk yağları, acılık, limonin

1. GĐRĐŞ

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de turunçgillerden en çok portakal yetiştirilir. Limon ve mandarin ise,
birbirine yakın miktarlarda üretilir. Turunçgiller ülkemizde Akdeniz, Ege ve kısmen de Doğu Karadeniz
bölgelerindeki, iklim şartlarının uygun olduğu yörelerde yetiştirilir. Yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli
iklim olayı, düşük sıcaklıklar (don)’dır. Türlerin düşük sıcaklıklara dayanıklılıkları farklılıklar gösterir.
Turunçgillerin çok çeşitli türleri vardır ve Rutaceae familyasına aittir (Tablo 1). Bunların bir kısmı
ülkemizde yetiştirilmekte, bir kısmı ise yetiştirilememekte ve hatta tanınmamaktadır. Turunçgillerin bir
kısmı sofralık, bir kısmı endüstride işlenmeye elverişli olduğu gibi, her iki amaca da uygun olanı vardır.
Başlıca turunçgil çeşitlerinden Valencia, Navel, Yafa, Hamlin, Kan portakalları, Dörtyol yerlisi, Kozan
yerlisi ve Alanya yerlisi bunlar arasındadır [1]. Turunçgil meyvelerinin Dünya’da geniş bir kullanım
alanına sahip olmasında besleyici değeri, tadı, aroması ve kendine özgü tekstür ve renk gibi özellikleri
etkili olmaktadır. Turunçgil meyveleri iyi bir C vitamini kaynağı olmasının yanında dietsel katkısı da
bulunmaktadır. Bu meyvelerin karakteristik rengi karotenoid ve flavonidlerden gelmektedir. Bilinen
kokusu kabuktaki öz yağlardan kaynaklanırken, meyve suyunun tadı da şeker-organik asit (özellikle sitrik
asit) oranı ile az miktardaki aromatik bileşiklerden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde turunçgil suyu
üretiminin yan ürünü olarak turunçgil kabuk yağı da üretilmektedir. Ekonomik değeri son derece iyi olan
bu ürün elde edilme yöntemlerine göre endüstride geniş bir kullanım alanı bulmaktadır [2].

limonin. neral ve geranialdir. Şekil 1’de bir turunçgil meyvesinin yapısı görülmektedir. hücrenin turgor basıncını yenerek yağ guddelerinden adeta fışkırarak açığa çıkar ve flavedo üzerinde yağ damlacığı olarak bulunur. Tablo 2’de turunçgil kabuk yağlarında bulunan bileşikler gösterilmiştir [2]. mirisin. Ticari olarak kullanılan başlıca turunçgil meyveleri Greyfurt Citrus paradisi Mandarin veya Tangerin C. Oksijene olmuş bileşikler turunçgillerin tadında önemli rol oynarlar. asitler ve esterleri içermektedir.12.limetta C. Flavedo katmanının en dışında yani. terpenhidrokarbonlar. 72 . asıl kaynağına ve ağaç gelişimine bağlıdır [4]. Yağ bu kısımda “turgor basıncı” ile durur. Kabuk yağı denen bu madde. Flavedo.subsp.10. Flavedonun hemen altında.2. çevre şartlarına. 2.16]. Yüksek basınç uygulaması ile kabuk sıkıştırılır ve bir darbe etkisinde kalır veya yüzeye iğne gibi ince bir cisim sokulursa yağ.6. su kaybına ve mantar enfeksiyonlarına karşı koruyan doğal bir bariyerdir. Bu yağların bileşimi. Ayrıca turunçgil yağlarındaki aldehitler arasında oktanal. amara Lime (asit) C.13. dekanal ve sinensal gösterilebilir [11]. en dıştaki. sinensis 2. γ-terpiren.Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (3) 71-77 Turunçgil Kabuk Yağlarının Elde Edilmesi ve Gıda Endüstrisinde Kullanımı Tablo 1. 100’den fazla bileşikten oluşmaktadır. limon Portakal (acı) C. Turunçgil yağları terpenik hidrokarbonlar. Burada besin maddeleri ve suyu taşıyan damarlar yer almaktadır. β-piren. Albedo pektince zengin olduğundan turunçgil kabukları. yağmura. L. aurantifolia Portakal (tatlı) C. ketonlar. pektin üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. Burada karotenoid pigmentleri ve içinde eteri yağ üreten guddelerin bulunduğu yağ hücreleri yer almaktadır. olgunluğuna. flavedo ve albedo denen iki katmandan oluşur.7. turunçgil suları üretiminde önemli sorunlar oluşturmakta ve teknolojiyi zorlamaktadır.var.1. TURUNÇGĐLLERĐN KABUK YAPISI 2.14]. Oksijenlenmiş bileşikler alkoller. beyaz renkte. oksijenlenmiş bileşikler ve uçucu olmayan bileşikler olmak üzere 3 grupta toplanmaktadır [3].11.10]. Bunlar karakteristik tat ve koku profilini oluşturmaktadır [15. Turunçgil yağlarındaki önemli bazı bileşikler. işleme metoduna. meyvenin yüzeyinde. Bir monoterpen olan limonin. adeta devamı olarak. lime (yeşile bakan bir çeşit limon) ve diğer turunçgil yağlarının ana bileşiğidir [9. kalınca keçe benzeri bir katman olan albedo ise daha iri hücrelerden oluşmaktadır. Kimyasal Yapısı Turunçgil kabuklarının renkli kısımlarından elde edilen yağ. alkoller. aldehitler. aldehitler. Turunçgil kabuk yağlarında terpen miktarı daha fazla iken sesquiterpen içeriği daha azdır. dulcis Lime (tatlı) C. Fiziksel Yapısı Turunçgil kabukları. α- piren. valensen. ketonlar.aurantium. L. Bu da meyvenin çeşidine.9. oksijenlenmiş bileşikler ve diğer bileşikleri içeren kompleks bir karışımdır [5.reticulata Limon C.aurantium.8. sabinen. sarıdan portakal kırmızıya kadar değişen ince tabakadır. ince bir mum filmi bulunur ki bu epidermisi.

Buna ek olarak.. Đğnelenerek kabuk yağı ayırmada. M.7]. Bunun yanında yağın tadına çok az katkısı bulunmaktadır. Birincisinde kabuk yüzlerce kere iğnelenirken. yıkanmış meyveler. Deterpenizasyon. meyve suyuna kabuk yağının geçmesinin önlenmesi veya sınırlandırılmasıdır. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2006 (3) 71-77 Tablo 2.10. Turunçgil meyveleri ve kabuklarından yağ üretimindeki başlıca ticari metotlar soğuk presleme (machine cold pressing) ve distilasyondur. absorbent olarak silika jel kullanılarak ayırma yapılabilmektedir. turunçgil meyve suyu ekstraksiyonu sırasında veya sonrasında elde edilen değerli bir üründür. Karhan. vakum distilasyonu. ışık ve oksijenle degrade olması aroma renk açısından istenmeyen bir durumdur. bu amaçla uygulanan en yaygın yöntemdir.Turhan. aroma ve renk açısından istenen bileşiklerin korunmasını sağlamak. karakteristik turunçgil koku ve tadından sorumlu olan oksijenlenmiş bileşiklerin konsantre edilmesinin bir sonucu olarak ayrılmaktadır. Geleneksek ayırma metotlarında yüksek sıcaklıktan dolayı stabil olmayan bileşikler oluşumu. sıcaklık. ikincisinde flavedo tabakası adeta rendelenerek soyulur..17]. Öte yandan süperkritik CO2 kullanarak turunçgil yağlarının ayrılmasında sıcaklık ve basınç uygulaması ile solvent eldesi ve yüksek değerli ürün elde etmek mümkündür [3. dönen ve üzerinde testere dişi gibi iğneler bulunan bir vals üzerinden geçirilir. I. Bazı makinelerde ise meyveler titreşim yapan iğneli bir tabla üzerinden 73 . Kabuk yağı ayırma makineleri genellikle iki tiptir. solvent ekstraksiyonu veya kromatografik seperasyon olarak yapılır. süper kritik ekstraksiyon. Ayrıca kromatografik adsorbsiyon ve desorbsiyonla. Bunun için yıkanmış meyveler. Turunçgil Kabuk Yağlarındaki başlıca bileşikler Monoterpenler: Oksijenlenmiş Bileşikler: α-Pinen Asitler Aldehitler β-Pinen Asetik Asetaldehit α-Terpinen Kaprik Sitral γ-Terpinen Kaprilik n-Dekanal d-Limonin Desiklik Geranial Mirisin Formik Oktanal p-Simen Oktilik Terpinolen Alkoller Esterler Sabinen Sitronelol Geranil asetat Kampen Geraniol Linalil asetat Linalol Metil-N-metil anthranilat Sesquiterpenler: l-Nonanol Oktil asetat Bisabolen Oktanol Kadinen α-Terpineol Karyopilen Terpinen-4-ol 3. düşük proses verimi ve son üründe çözelti kalıntısı gibi bir takım olumsuzluklar bulunmaktadır [2. Tetik.8. TURUNÇGĐL KABUK YAĞININ ELDE EDĐLMESĐ Terpen bileşimi %95’lik yağın %50’si kadardır. Meyvelerden meyve suyunun alınmasından önce. N. Soğuk preslenmiş turunçgil kabuk yağları. Bu işlemde verim yüksek olmasına rağmen kesikli bir işlem olduğundan dolayı enerji tüketimi fazladır. Bu prosedür “deterpenizasyon” veya “folding” olarak bilinir ki yağ stabilitesini. Bunun yanında yağlar distilasyonla bozulmuş olarak ve terpenhidrokarbon varlığındaki kararsızlıktan dolayı (özellikle limonin) istenmeyen lezzet gelişimi olmuş ürün şeklinde elde edilir [9]. Portakal suyu üretiminde en önemli sorun. buhar distilasyonu. yağ çözünürlüğünü artırmak. doğrudan kabuk yağı ayırma makinesine gelir. adsorbsiyon. Bundan dolayı endüstride bazı terpenler. kabuk yağının ayrılması. degradasyonu engellemek ve depolama ile taşınmadaki kayıpları azaltmayı amaçlamaktadır.

Kabuk yağı çeşitli amaçlarla kozmetik veya ilaç sanayinde kullanılan birçok maddeler içerir [1]. saf kabuk yağı ayrılmaktadır. iğneleme sonucu kabuktan çıkan yağ. Bunun yanında mekanik zarar sonucunda turunçgil meyvelerinde kabuk yaralanması olarak adlandırılan yağ lekelenmesi olmaktadır. Bu sırada. 8 kg/ton düzeyine kadar çıkabildiği bildirilmektedir [18]. Özellikle de limon yağı gıda ve içecek endüstrisinde oldukça önemlidir. Bu nedenle yukarıda elde edilişi tanımlanmış olan kabuk yağı. limon ve greyfurt yağlarıdır. terpensiz (terpenless) kabuk yağı denir. önceden kabuktan uzaklaştırılmakla bir sonraki aşamada meyve suyu ekstraksiyonu sırasında meyve suyuna aşırı düzeyde bulaşması ve onun niteliklerini bozması önlenmiş olur. elde edildiği meyvenin tipik aromasını içermektedir. Bunların en çok kullanılanı ise limon kabuk yağıdır. Bununla birlikte çeşitlere göre bu değerlerin önemli düzeyde değişebildiği anlaşılmaktadır. bunlara geçmiş kabuk yağı gelmektedir. Her şeyden önce kabuk yağı ekonomik değeri olan bir yan ürün olduğundan kabuktan ayrılıp kazanılması gerekir.Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (3) 71-77 Turunçgil Kabuk Yağlarının Elde Edilmesi ve Gıda Endüstrisinde Kullanımı geçirilir. Bu yağ lekelenmesi “oleosellozis” olarak adlandırılmaktadır. Bu. TURUNÇGĐL KABUK YAĞININ AYRILMA NEDENLERĐ Kabuk yağı iki nedenle ayrılır. zarar görmüş alan koyulaşmaktadır. Kabuk yağı verimi turunçgil türüne ve yağ ayırma yöntemine göre değişmektedir. Mekanik yaralanma sonucunda yağ guddelerinden çıkan kabuk yağı flavedo tabakasındaki parankima. birinci sınıf portakal sularında hacim üzerinden % 0. 100 kg limondan uygulamada elde edilen 74 . Kabuktaki yağ oranı ise %5-7 arasında değişmektedir. örneğin “2 defa”. diğer gıdaların aromatize edilmelerinde kullanılmaktadır. Kabuk yağının bizzat kendisi meyve suyunun duyusal niteliklerini olumsuz yönde etkilediği gibi. 5. Daha sonra seperatörde yağ ayrılır. “5 defa” veya “10 defa” konsantre edilmiş kabuk yağı gibi isimlerle anılmaktadır. epidermal ve supepidermal hücrelerini öldürür. Buna. meyveye özgü aromayı veren esas unsur olan oksijene olmuş bileşikleri içeren kısım elde edilir. flavedo rendelenip ayrılır. Bir limon ortalama 100-120g. meyve suyu. Đkinci neden ise. kabuğu ise 50-60 g’dır. ışık. eczacılık. Nitekim Valencia çeşidi portakallarda bunun. meşrubat tipi içeceklerle. 4. Kabuk yağının yaklaşık %95’ini bir hidrokarbon olan d-limonin oluşturur. bakır gibi iyonlarca kataliz edilmekte ve oluşan ürünler turunçgil sularının duyusal özelliklerini aşırı düzeyde bozmaktadır. en önemli kısmını oluşturan d-limoninin (Şekil 5) yer aldığı oksijene olmamış terpenler ayrılınca. TURUNÇGĐL KABUK YAĞININ ENDÜSTRĐDE KULLANIMI Bu şekilde elde edilmiş kabuk yağı. Konsantre kabuk yağları. Hücrelerin yağ tarafından öldürülmesi ile çürüme başlamaktadır [20]. ikinci sınıf olanlarda ise % 0. yağ-su karışımı olarak ayrılır. Böylece. aromatik unsurları içeren oksijene bileşiklerdir. yağ-su emülsiyonu halinde elde edilmektedir. Özellikle gazlı içecek hazırlanmasında sitrus meyvesinin kabuk yağları kullanılmaktadır. Oksidasyon. ısı ve demir. Yaralanmış meyvedeki turunçgil kabuk yağı komşu meyvenin yüzeyinde yağ lekelenmesine sebep olmaktadır. parfümeri ve kimya endüstrisi gibi pek çok alanlarda geniş bir kullanım alanına sahiptir [3]. meyvelere ılık su püskürtülerek yıkanıp. Rendelenmiş kabuk bir preste sıkılarak kabuk yağı ve su karışımı alınır. Nitekim turunçgil sularının kalitesini olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında. Taze yağ lekelenmesi çok zor ayırt edilebilmektedir. Bu karışım bir seperatöre verilerek yağ ve su fazı birbirinden ayrılır. aşırı miktarda terpen içeriği nedeniyle oksidasyona eğilimi de fazladır [19]. Bu şekilde elde edilmiş kabuk yağına soğuk preslenmiş yağ (cold pressed oil) denir. bir anlamda kabuk yağının aromatik unsurlarının konsantre edilmiş halidir. En değerli kabuk yağları.045 olarak sınırlandırılmıştır. buhar destilasyonu gibi) kendini oluşturan unsurlara ayrılır.035. Zamanla. Bu nedenle portakal suları ile ilgili USDA standartlarında maksimum kabuk yağı oranı. Bu nedenle de bu materyaller. Turunçgil yağları. Rendeleme yönteminde ise. Böylece meyvenin adeta renkli dış kabuğu ince bir şekilde soyulur. çeşitli damıtma yöntemleriyle (fraksiyone damıtma. Hangi yöntem uygulanırsa uygulansın. Geri kalan %5’lik bölüm ise. gıda. bu şekilde bir yan ürün elde edilmiş olur. Bu emülsiyon peş-peşe 2 veya 3 seperatörden geçirilerek. kabuk yağı sonuçta. kozmetik. Amaç şüphesiz kabuk yağı elde etmek olmamakla birlikte.

moleküler bağlama. I. nem. Genellikle acı tat rengin açılması veya esmerleşmesi ile birlikte ortaya çıkar. limede 0. N. Bu nedenle çözeltiler daha çok alkol içinde hazırlanır. Kabuk yağının damıtılması ile elde edilen diğer bir ürün olan d-limonin başta zamk ve sabun endüstrisi olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır [25]. modifiye nişasta. Ayrıca yine turunçgil kabuklarının deri kanserini azaltıcı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir [26].24]. Eğer herhangi bir kabuk yağı su içine damlatılıp çalkalanırsa süt bulanıklığında bir sıvı oluşur ve uçucu yağ sıvı içinde damla damla dağılmış durumdadır.6 kg/ton. Đşletme araç ve gereçlerinden geçen Cu. Đçecek hazırlanmasında kullanılan esans. ekstrüzyon ve akışkan yatak yöntemleri ile yapılabilmektedir [24]. Mikroenkapsülasyon işlemi ise basit ve kompleks kümeleştirme. sıcaklık ve ışığın etkisiyle oksidasyona karşı hassas uçucu aromatik bileşikler. Fe gibi iyonlar bu olayı hızlandırır.Turhan.9 kg/ton. peynir altı suyu proteinleri.. Turunçgiller. Uçucu yağ da denilen bu bileşikler suda çok az çözünür. folik asit. laktoz ve kazeinat gibi organik bileşiklerden faydalanılmaktadır [21. Benzer şekilde oksidasyondan kaynaklanan acı tat oluşumu ile karşı karşıya gelinebilmektedir. Yine hesperidin ve naringin potansiyel olarak kimyasal koruyucu ajan olarak test edilmiştir.45-0.45-0. esansın dispersiyonunda yetersizlik ve kapsülün çok hafif sızdırması gösterilebilir. uygun kapsül materyali ile mikroenkapsülasyon adı verilen işlemle de uzun süre muhafaza edilebilirler. Ayrıca bu verim portakalda 0. Bunlar arasında d-limonin kansirojen özellik gösteren bileşiklere karşı koruyucu kimyasal etki göstermektedir. 75 . Teknolojik Araştırmalar: GTED 2006 (3) 71-77 kabuk yağı 1000-1014 g arasında değişmektedir. Genellikle bu olay tortu oluşumuyla birlikte yürümektedir. Bu yağların kalitesi. arabic gum. potasyum ve pektinle birlikte birçok aktif fitokimyasalları içerir. Dutch elm hastalığı. depolama sıcaklığının dalgalanması. Bu durumda içecek içindeki koloidal ilişkiler bozulmakta ve şişenin ağzında halka şeklinde yağ tabakası (ham yağ) toplanmaktadır. sprey kurutma. toplam aldehitlerin (basit olarak sitral içeriği) değeri (%4-5 arasında) ile ilişkilidir [9]. M. yetersiz homojenizasyon. Bu tip muhafaza teknikleri ile katkı maddesi olarak kullanılan bu tip yağların eklendiği ürünlerde oluşturduğu kusurlar engellenmiş olur.italicum’a karşı da kullanılabilmektedir [16].22. hesperidin. Bunun yanında atmosferik oksijen. Bu olaya yol açan başlıca etkenler. Ayrıca kabuk d-limonin.23. çürüklüğe sebep olan Phutophthoran’ın bazı türlerine. Bunlar arasında. Bu amaçla kapsül materyali olarak maltodekstrinler. Bunların en çok bilineni polietilen sorbitan oleattır. lesitin.9 kg/ton’dur. Ancak bekletildiğinde hızla iki fazın birbirinden ayrıldığı görülür. hidrojene olmuş yağlar. Esansın katılacağı yiyecek ve içeceklerde alkol bulunması istenmiyorsa emülsifiye edici maddeler kullanılarak esansın su içinde dağılması sağlanır. Buna ek olarak şampuan ve deterjanlara limon kokusu vermek için de kabuk yağları kullanılabilmektedir. sprey dondurma. Bu amaçla daha çok gliserit emülgatörler kullanılır. siklodekstrinler. modifiye selüloz. vitamin C. greyfurtta 0.. bitkilerin odun damarlarında yetişen bir hidromiyosis olan Phoma tracheiphilia. jelatin.135 kg/ton ve tangerinde 0. Tetik.0045-0. Karhan. Ayrıca birkaç reaksiyon mekanizması ile de antitümör özelliği de göstermektedir. naringin ve aropten gibi aktif kompenentleri daha fazla içermektedir. fitosaniteri ürünlerinde kriptogenik hastalıklara karşı kullanılmaktadır. yeşil küfe sebep olan Penicillium digitatum’a ve mavi küf e sebep olan P. Ayrıca meyveli gazlı içeceklerde yağ halkası oluşumu sık rastlanan bir problemdir. Turunçgiller. Ayrıca sitrus bazlı içeceklerde karotenoid miktarı yeterli değilse sabun benzeri bir tat algılanmaktadır.45-3. aroma veya ana maddenin içinde bulunan doymamış hidrokarbonların hava varlığında okside olması sonucunda terpen ve benzeri bir tat oluşmaktadır. mısır şurubu. Dağıtma işi bir emülgatörle yapılırsa çözelti başlangıçtaki bulanıklığını korumakta ve fazlar birbirinden ayrılmamaktadır. Bununla birlikte turunçgil kabuklarının vitamin C içeriği turunçgil meyve suyuna göre daha fazladır. Sitrus bazlı içeceklerde sonradan ortaya çıkan gecikmiş bulanıklığın başlıca nedeni şişelenmiş içecekte oksijen kalması ve bunun sonucunda askorbik asidin parçalanmasına yol açan redoks olayıdır.

20:381-386. B. Duarte C.. Ayrıca yeni dayandırılma tekniklerinin geliştirilmesi ile birlikte bu ürünlerin muhafazası ve işlenmesi sırasındaki sorunlar ortadan kaldırılabilirse bu ürünün endüstrideki kullanım alanlarının artacağında şüphe yoktur. A. 226:1-8. 35. 7. Goto. Lin. 76 . Sousa A. Brazillian Archives of Biology and Technology. 6. 9. R. Serafini L. Perfumer Flavorist 26:8–15. 2. 8. Reineccius. Cassel E. 35:49-61.R. Stuart..A. 2004. 2005. 11.. M. Grings M. Sawamura. M..B. Meyve ve Sebze Đşleme Teknolojisi. Rossato M.. 2000. Eltson. Ukeda.. G. Oliveira J.. Stancanelli R. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. T. 7..B. Özellikle kimya endüstrisinde şampuan. Of Supercriticial Fluids.. 48:155-160.. Itoh.. Res. 1986. Raeissi S.M..Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (3) 71-77 Turunçgil Kabuk Yağlarının Elde Edilmesi ve Gıda Endüstrisinde Kullanımı 6. S. Connecticut 06881. sabun ve diş macunlarında yaygın olarak kullanılırken belli oranlarda seyreltilerek hamam ve saunalarda aromaterapi amaçlı da kullanılabilmektedir.D. Mondello L. Ayrıca yapılan çalışmalarda bazı küflerin mikotoksinlerinin gelişmesini engelleyici etkiye sahip olması ileride daha farklı konularda çalışılmasına imkan tanıyacaktır. Espinosa S. M. Hirose. Meyve suyunun duyusal niteliğini bozmasından dolayı ayrılan bu ürün ekonomik değeri olan bir yan üründür. Oliveira. Of Supercriticial Fluids. 1906-191. 3. High pressure phase behavior of the system ethane+orange peel oil.B. Dugo G. Supercritical fluid extraction on semibatch mode for the removal of terpenes in citrus oils. Mitiku. 2000.. H. J. J. Box 831 Westport. Turunçgil meyvesinin kabuklarından çeşitli yollarla kabuk yağı elde edilmesinde birçok yöntem geliştirilmiştir. Citrus peel oil deterpenation with supercritical fluids Optimal process and solvent cycle design.C... Daise.. 10. Aguiar-Ricardo A. 2004. Ankara. Determination of the role of valencene in orange oil as a direct contributor to aroma quality. Moyna P.S. L.M. 2005. Brignole E.. Heath.. Rouseff. Dariva C. Fluid Phase Equilibria. Chem. Diaz S. Dugo P. Eng.... Fransceschi E.. 4. ISBN 975-98578-1-2. 5.V. Chapter 6. Dugo L.. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 29:59-67. Volatile components of peel cold-pressed oils of two cultivars of sweet orange (Citrus sinensis (L. SONUÇ Genellikle turunçgil meyve suyu üretiminin bir yan ürünü olan turunçgil kabuk yağı gıda endüstrisinde ve diğer endüstri kollarında geniş olarak kullanılmaktadır. Ind. 2005. G. 2001.. Flavour and Fragrance Journal. Son zamanlarda insan sağlığına olumlu etkileri bilimsel olarak araştırılan fitokimyasalları içermesi nedeniyle kullanımı daha da artmaktadır. 1996. Flavour and Fragrance Journal.O. J. Bu yöntemlerle elde edilen kabuk yağları arasında kalite farklılıkları bulunmaktadır. Frizzo C. Sato. 2004. J. Cemeroğlu. Atti-Santos A. 250 Post Road East P.) Osbeck) from Ethiopia.. H.. KAYNAKLAR 1. Extraction of Essential oils from Lime (Citrus latifolia Tanaka) by hydrodistillation and Supercritical Carbon Dioxide.J. 15:240-244.R. 24:147-154.A.V.. Phase behavior of lemon and bergamot peel oils in supercritical CO2. Flavor Chemistry and Technology. LC-MS fort he identification of oxygen heterocyclic compound in citrus essential oils. T. Peters C.

G... 77 . Citrus Research and Education Center. NY 10003.J. Drying 2004-Proceedings of the 14 th International Drying Symposium (IDS 2004). J. A.X. Characteristic odour components of Citrus sp. G. 41. Edris A. M. H. São Paulo. 14. Cotroneo. 2001. N. Flavour and Fragrance Journal.. Flavour and Fragrance Journal.. Madene A. 21.. Schulz H. Karhan. S. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2006 (3) 71-77 12. I. J. F.. Biological lemon and sweet orange essential oil composition.T. Y. Cadwallader K.F. M. Journal of Food Science. Flavor losses in orange juice during ultraWltration and subsequent evaporation. R. (1996). A. Y. Onishi.Turhan. Serra. Verzera. Martínez H. vol... Wardowski W... 16:89-96. 2004. 15. Fuchs M.. Casanova. Chapter 6. 2006. Join effects of citrus peel use and black tea intake on the risk of squamous cell carcinoma of the skin.27-35. 7:13. 25. 2006. Sawamura. Oil Spotting (Oleocellosis) of Citrus Fruit. Chen. Thanh... Scher J.L. Desobry S.. Optimal spray-drier encapsulation process of orange oil. 22-25 August. 19. 24. 61(3)... Fruit Processing. Broddock R. Ordonnaud C. Flavour and Fragrance Journal. R.D.. H. Chemical variability of peel and leaf essential oils of sour orange. Braddock.. The Cooperative Extension Service the Florida Department of Citrus.133-137.R. 2003. Jacquot M. Kondo. Peyrat-Maillard M.. H. 540–543. Tomi. R. 75. M. Cuvelier M.E.. Food Chemistry. 17.N.. C. Citrus processing Quality Control and Technology. 1997. Waters.R.S. Nahrung/Food. 46(2):105. FL 33850.B.621-627.. Classification and analysis of citrus oils by NIR spectroscopy. 26. 45.. (Kiyookadaidai) cold-pressed peel oil. 18:515-520. Kimball D. orange. Circular 410. Brazil.. pp... Jacquemond . 2001. Sawamura. Flavour encapsulation and controlled release-a review. 17:169-174. Journal of Food Engineering. Lota. Flavour and Fragrance Journal.. Minh Tu. Dugo. BioMed Central. 16.. 2001. 2001. A. Trozzi.A. N. Y. 115 Fifth Avenue New York. 700 Experiment Station Road. Encapsulation of orange oil in a spray dried double emulsion.2002. tangerine and lime peel oils. 22. Hakim I. N.. Grierson W. A.(Research article)USA. Harris R.. 72: 113-117. 23. L. Osorio-Revilla G. J. Volatile constituents of Vietnamese pummelo. BMC Dermatology.F. Kondo. Choi. Minh Tu. A.T. 1992. Petracek P. Gallordo-Velázquez T. 13.. Encapsulation of oil in powder using spray drying and fluidised bed agglomeration... Food Technol. International Journal of Food Science and Technology. 20. Lager E.. M. C. Steuer B. Turchiuli C.. 18.. Lake Alfred.. 1991.. Di Bella. Bergnståhl B.. 1998. 19:544-548. D.1-21. Ukeda. Ukeda. Bohin M. Tetik. Dumoulin E. Johnson. 2004. Une.