You are on page 1of 7

Universiteti Publik i Prizrenit-Fakulteti Ekonomik

Programi – Menaxhment Ndërkombëtar

PROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS
Niveli i studimeve Bachelor Programi MN Viti akademik 2016/17
Lënda Analiza financiare
Viti II Statusi i Zgjedhore
Semestri III lëndës Kodi ECTS kredi 3
Ligjërata Ushtrime
Javët mësimore 15 Orët mësimore 2 1
Metodologjia e
mësimit Ligjërata, ushtrime, raste studimi, konsultime, teste, detyra
Konsultime
e-mail florije.govori@uni-prizren.com
Mësimdhënësi Prof. Ass.Dr.Florije Govori Tel.

Përmbajtja e lëndës dhe qëllimi studimor Përfitimet e studentit

Pas përfundimit të kursit studenti do të jenë në
Në këtë lëndë trajtohen konceptet që lidhen me gjendje:
analizën financiare të firmave. Në këtë lëndë
përfshihen analiza e vlerës në kohë të parasë, Të shpjegojë konceptet themelore që lidhen me
analizën e riskut dhe kthimit, vlerësimin e analiza në financë, vlerën në kohë të parasë,
instrumenteve financiare, analizën e metodave të riskun dhe kthimin, raportet financiare;
Të vlerësojë rrezikun në investime;
financimit, afatin e shlyerjes, IRR, NPV, dhe
Të analizojë përdorimin efikas të instrumenteve
analizën e raporteve financiare.
financiare;
Të zbatojë modelet e vlerësimit të letrave me
Kjo lëndë ka për qëllim të ofrojë njohuri
vlerë në tregjet e parasë, tregjet e kapitalit dhe
themelore lidhur me analizat financiare të cilat janë tregjet derivative;
mëse të nevojshme dhe shërbejnë si informacion Të identifikojë dhe analizojë burimet e
bazë për menaxhmentin e kompanisë me rastin e financimit të biznesit dhe faktorët influencues
marrjes së vendimeve të rëndësishme. Kështu, kursi në përpjestimin relativ ndërmjet burimeve të
do të trajtojë problemet lidhur me vlerën në kohë të financimit.
parasë, do të shqyrtojë mundësitë dhe format e
financimit të aktivitetit ekonomik të firmave dhe
mundësitë e investimit në instrumente financiare, si
dhe analizën e pasqyrave financiare. Kursi u
mundëson studentëve të zhvillojnë aftësi në
përdorimin e teknikave bashkëkohore për
analizimin dhe vlerësimin e raporteve financiare,
rrezikut financiar dhe kthimin nga investimet në
projekte rentabile dhe fitimprurëse.

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: Ligjërata. qasje interaktive. provim final.10 % 71-80 8 (tetë) · Testi intermediar 0-20 % 61-70 7 (shtatë) · Provimi përfundimtar 0. ushtrime. prezantime. Tema Orët Tema Orët . Vërejtje: 1 ECTS kredi =30 orë angazhim. Ngarkesa 90 totale: Java Ligjërata Ushtrime 1. Kushtet për realizimin e temës mësimore: Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) Vlerësimi në % Nota përfundimtare · Angazhimi 0-10% 91-100 10 (dhjetë) · Puna individuale dhe grupore në detyra 81-90 9 (nëntë) dhe raste studimi 0.60 % 51-60 6 (gjashtë) 0-50 5 (pesë) Obligimet e studentit: Ligjërata Ushtrime Vijimi i ligjëratave Pjesëmarrja në ushtrime ligjëratave Puna individuale/grupore në raste studimi dhe detyra Provimi përfundimtar Pjesëmarrja në diskutime lidhur me rastet e studimit Ngarkesa e studentit për lëndën Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: Ligjërata 2 15 30 Ushtrime 1 15 15 Punë praktike Kontakte me mësimdhënësin/konsultimet 1 5 5 Ushtrime në terren Seminare Detyra të shtëpisë 1 13 13 Koha e studimit vetanak 1 15 15 Përgatitja përfundimtare për provim 2 5 10 Koha e kaluar në vlerësim (teste. etj) 1 2 2 Projekte. etj. konsultime. punime seminarike .

Analizë e vlerës në kohë e parasë 2 Metoda e llogaritjes së PV dhe FV të 1 së përvitshmes dhe të serisë së përzier Vlera aktuale . Literatura: Isa Mustafa: Menaxhmenti financiar. Riinvest. Riinvest.PV Vlera e ardhshme . LU Tiranë. 1995 3. Pasqyrat financiare 2 Përpilimi i pasqyrave financiare 1 Bilanci i gjendjes Pasqyra e të ardhurës Pasqyra e rrjedhës së parasë . 1995 4. Koncepte hyrёse 2 1 Shkenca mbi financat Diskutim mbi koncepte bazë në Fushat e financës financa. fitimin e pritur dhe Llojet dhe burimet e riskut fitimin e kërkuar.FV Vlera aktuale e një të përvithshmeje/seri e përzier Vlera e ardhshme e një të përvithshmeje/seri e përzier Literatura: Isa Mustafa: Menaxhmenti financiar. 2008 Herbert B. Fitimi i pritur dhe fitimi i kërkuar Literatura: Herbert B. Mayo: Financa. Prishtinë. Rreziku në investime dhe kthimi nga 2 Shembuj praktik që lidhen me 1 investimet burimet e riskut. Prishtinë. Mayo: Financa. 2008 Herbert B. LU Tiranë. Mayo: Financa. 1995 2. LU Tiranë.

Mayo: Financa. 1995 7. Analiza e pasqyrave financiare 2 Modele të analizës 1 Llojet e analizave Literatura: Herbert B. Prishtinë. LU Tiranë. 2008 Herbert B. Prishtinë. 1995 6. Raportet financiare 2 Llogaritja e raporteve 1 Raportet e likuiditetit Raportet e frytshmërisë Literatura: Isa Mustafa: Menaxhmenti financiar. Mayo: Financa. Prishtinë. Mayo: Financa. 1995 . 2008 Herbert B. LU Tiranë. 1995 5. Riinvest. Raportet financiare 2 Llogaritja e raporteve 1 Raportet e levës Raportet e mbulimit Sistemi Du pont Literatura: Isa Mustafa: Menaxhmenti financiar. Riinvest. Riinvest. Mayo: Financa. Literatura: Isa Mustafa: Menaxhmenti financiar. 2008 Herbert B. LU Tiranë. LU Tiranë.

Riinvest. LU Tiranë. 1995 11.8. Mayo: Financa. Riinvest. Riinvest. 1995 10. Analizë e instrumenteve financiare 2 Diskutim 1 Instrumentet e tregut të parasë Instrumentet financiare në Kosovë Instrumentet e tregut të kapitalit Literatura: Isa Mustafa: Menaxhmenti financiar. Prishtinë. LU Tiranë. 2008 Herbert B. 2008 Herbert B. Prishtinë. 2 Diskutim 1 Financimi me aksione Aksionet në Kosovë Aksionet e zakonshme Aksionet e preferuara Literatura: Isa Mustafa: Menaxhmenti financiar. Prishtinë. 1995 9. Mayo: Financa. Vlerësimi i obligacioneve 2 Ushtrime 1 Modeli matematikor i vlerësimit Vlerësimi i obligacionit të obligacionit Literatura: Isa Mustafa: Menaxhmenti financiar. Vlerësimi i aksioneve 2 Ushtrime 1 Modeli matematikor i vlerësimit Vlerësimi i aksionit të zakonshëm dhe të aksionit të preferuar Literatura: Isa Mustafa: Menaxhmenti financiar. 2008 Herbert B. Riinvest. Prishtinë. Mayo: Financa. 2008 . LU Tiranë.

LU Tiranë. Politika e dividentit 2 Ndryshimet në ekuitet 1 Dividend në të gatshme apo dividend në aksione Literatura: Herbert B. LU Tiranë.metodat e 1 buxhetimit buxhetimit Metoda e shlyerjes Vlera aktuale neto Norma e brendshme e fitimit Literatura: Herbert B. Herbert B. Mayo: Financa. LU Tiranë. Mayo: Financa. LU Tiranë. 1995 12. 1995 15. Buxhetimi i kapitalit – metodat e 2 Shembuj nga praktika . Mayo: Financa. Renditja e mundësive të investimit 2 Studim rasti mbi zgjedhjen investuese 1 Teknikat e skontimit të fluksit të parasë për të zgjedhur investimet afatgjata . Analizë e produktivitetit 2 Llogaritja dhe analiza e 1 produktivitetit Produktiviteti rrjedhës Produktiviteti në maturim Literatura: Herbert B. 1995 14. Mayo: Financa. 1995 13.

LU Tiranë. . studenti duhet t’i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi për realizimin hulumtues dhe teknik të punimit. LU Tiranë. Herbert B. Mayo: Financa. · Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim. Literatura: Herbert B. · Gjatë hartimit të punimeve. Vërejtje për studentin: Studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe rregullat shkollore. studentët do të angazhohen me detyrë lidhur me temën e ligjëruar. Mayo: Financa. Rezultatet e arritura studentët duhet t’i prezantojnë dhe t'i diskutojnë në orën e ushtrimeve. 1995 LITERATURA 1. 2008 2. ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në orën mësimore. 1995 VËREJTJE Në fund të çdo ore mësimore. Prishtinë. Isa Mustafa: Menaxhmenti financiar. Riinvest. · Duhet të respektojë orarin e ligjëratave.