You are on page 1of 14

NÁVOD NA POUŽITIE ROTAVÁTORA

ROTALUX 5
UPOZORNENIE!
Pred uvedením stroja do prevádzky skontrolujte, resp. (podľa
návodu) nalejte olej do motora a do šnekovej prevodovky (výrobca
väčšinou dodáva rotavátor bez náplní).

Prídavné zariadenia k rotavátoru (pluh, šípový pluh, vyorávač
zemiakov a kultivátor) sa môže použiť iba spolu s namontovanou
prídavnou prevodovkou ROTALUX, ktorá zníži otáčky
vychádzajúce z motora prevodom na polovicu a tým umožní použitie
hore uvedených prídavných zariadení bez poškodenia stroja.
Obsah

1. Bezpečnostné predpisy ........................................................................................................ 1
1.1. Dbajte na bezpečnosť počas prevádzky rotavátora! .................................................... 1
1.2. Všeobecné bezpečnostné informácie ............................................................................ 1
1.3. Pred začiatkom práce s rotavátorom ........................................................................... 2
1.4. Počas práce so strojom ................................................................................................ 2
1.5. Pred začiatkom údržby na rotavátore .......................................................................... 3
1.6. Po výkone údržby na rotavátore .................................................................................. 3
1.7. Bezpečnostné zariadenia .............................................................................................. 3
1.7.1. Ochranný kryt ..................................................................................................... 3
1.7.2. Bezpečnostná spojka ........................................................................................... 3
2. Popis rotavátora, technické údaje ........................................................................................ 3
2.1. Technické údaje............................................................................................................ 4
3. Prevádzkovanie rotavátora .................................................................................................. 4
3.1. Spustenie motora .......................................................................................................... 4
3.2. Prevádzkovanie ............................................................................................................ 5
4. Návod na údržbu rotavátora ................................................................................................ 5
5. Príslušenstvo ....................................................................................................................... 5
6. Doplnky ............................................................................................................................... 5
6.1. Popis doplnkov ............................................................................................................. 6
7. Nákres a popis súčiastok....................................................................................................10

1.1. Bezpečnostné predpisy

1.2. Dbajte na bezpečnosť počas prevádzky rotavátora!
Rotalátor je určený na obhospodarovanie malých záhrad a viníc obrábaných vo voľnom
čase. Je vhodný na preoranie pôdy pred sadením, ako aj na ničenie burín a iné spôsoby
obrábania pôdy. S pripojenou prídavnou prevodovkou zn. ROTALUX sa stáva vhodným na
plečkovanie, orbu, oborávanie a na ničenie buriny - všetko podľa návodu nachádzajúceho sa
v tomto manuáli. Transportovať sa môže v rozobratom (po uvoľnení kormidla a jeho
otočením na rotavátor) alebo poskladanom stave. Dbajte na jeho stabilitu pri prevoze.
V prípade že ho prenášate v rozobratom stave, dbajte na presnosť pri jeho zmontovaní!
Za poškodenie stroja spôsobené používaním, ktoré nezodpovedá tomu, ktoré je
popísané v tomto manuáli výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť. Užívateľ rotavátora nesie
zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku tretích osôb spôsobených používaním
rotavátora. Vykonaním neautorizovaných zmien na rotavátore automaticky prichádzate
o záruku.

1.3. Všeobecné bezpečnostné informácie
• Pred prvým použitím rotavátora si dôkladne prečítajte tento návod na použitie a riaďte sa
jeho pokynmi.
• Poučte ostatných užívateľov o správnom používaní rotavátora.
• Starostlivo si uschovajte návod na použitie a počas používania ho majte vždy po ruke.

1
• V prípade zmeny vlastníka rotavátora novému vlastníkovi odovzdajte aj tento návod na
použitie.
• Náhradné diely musia zodpovedať požiadavkám výrobcu, z tohto dôvodu využívajte len
originálne alebo výrobcom autorizované náhradné diely.
• Opravy nechajte vykonávať len v autorizovanom servise.

1.4. Pred začiatkom práce s rotavátorom
• Osoby používajúce rotavátor nemôžu byť pod vplyvom omamných alebo psychotropných
látok ako sú napr. alkohol, drogy alebo určité lieky.
• Osoby mladšie ako 18 rokov nesmú používať rotavátor.
• Pred začiatkom práce sa oboznámte so všetkými zariadeniami, ovládacími prvkami a ich
funkciami.
• Palivo uschovávajte len v takých nádržiach, ktoré sú na toto určené, vyhýbajte sa zdrojom
tepla (napr. kachliam alebo zásobníkom horúcej vody).
• Počas tankovania sa vyhýbajte manipulácií s otvoreným ohňom ako aj tvorbe iskier
a nefajčite!
• V prípade, že vyšplechne palivo tak neskúšajte naštartovať motor! Odneste stroj ďalej, na
miesto kde nehrozí vznietenie a počkajte, kým sa palivo neodparí! Po tankovaní
naskrutkujte späť kryt palivovej nádrže!
• Poškodený výfuk, palivovú nádrž alebo jej kryt vymeňte.
• Adaptéry a doplnky montujte podľa návodu na použitie.
• Nepoužívajte stroj pokiaľ nemáte na nohách pevnú obuv!

1.5. Počas práce so strojom
• Počas práce s rotavátorom majte na sebe vhodné pracovné oblečenie, napríklad: pevnú
obuv, dlhé nohavice, priľnavé šaty, ochranné okuliare.
• rotavátor využívajte len v prípade, že je v bezvadnom technickom stave.
• Netankujte keď beží motor alebo keď je ešte horúci. Benzín sa môže vznietiť alebo
vybuchnúť. Neuskladňujte a nevyužívajte rotavátor v takej budove, kde sa môžu benzínové
výpary vznietiť v dôsledku iskier alebo ohňa. Keď treba vyliať benzín z nádrže, tak to
vykonávajte len na otvorenom priestranstve. Rotavátor tankujte len na voľnom
priestranstve !
• Vyhýbajte sa manipulácií s otvoreným ohňom ako aj iskrám a nefajčite!
• Uistite sa, že na obrábanej ploche nie je žiadna iná osoba, zvlášť nie deti, alebo zvieratá!
• Skontrolujte plochu, na ktorej chcete použiť rotavátor, a odstráňte všetky také predmety,
ktoré by mohol zachytiť a namotať na seba. Takto sa môžete vyhnúť zraneniam a
poškodeniu rotavátora.
• Na svahoch so sklonom vyše 20% nevyužívajte rotavátor! Práca na svahu je nebezpečná;
rotavátor sa môže pošmyknúť alebo prevážiť. Nikdy nepracujte kolmo na svah, vždy
choďte len po vrstovniciach!
• Dávajte si zvlášť pozor pri zmene smeru práce na svahu!
• Takisto si dajte pozor aj pri otáčaní a v prípade ťahania stroja!
• Rotavátor používajte len pri dennom svetle alebo v prípade, že je dostupné adekvátne
umelé osvetlenie.
• Rotavátor neslúži na prenos osôb. Neberte so sebou pasažierov.
• Nedávajte si nohy a nesiahajte rukami k pohyblivým častiam!
• Nemeňte charakteristiky motora!

2
1.6. Pred začiatkom údržby na rotavátore
Chráňte sa pred zraneniami.
Pred tým, než začnete nejakú údržbu na rotavátore:
• Zastavte motor.
• Počkajte kým všetky pohyblivé časti zastanú.
• Motor musí vychladnúť.
• Dajte dole z motora kryt sviečky, aby sa motor ani náhodou nemohol naštartovať.
• Je zakázané stáť pred rotavátorom, kým jeho motor ešte nezastal!

1.7. Po výkone údržby, alebo práce na rotavátore
Rotavátor opustite len po tom, čo jeho motor už nie je v chode !

1.8. Bezpečnostné zariadenia
Bezpečnostné prvky chránia Vaše zdravie, preto musia byť vždy prevádzkyschopné.
Bezpečnostné prvky nesmiete meniť alebo uvádzať mimo prevádzku.

1.8.1. Ochranný kryt
Ochranný kryt vás chráni pred rotujúcimi nožmi a vyletujúcimi predmetmi, ktoré by vás
mohli zraniť alebo poškodiť ostatné časti rotavátora. (napr.: motor)
Pri prevádzkovaní rotavátora bez ochranného krytu automaticky prichádzate o záruku!

1.8.2. Bezpečnostná spojka
Bezpečnostná spojka prenáša točivý moment len vtedy, keď užívateľ rotavátora pritláča
spojkovú páčku ku kormidlu rotavátora. V prípade, že ju pustíte, tak sa hriadeľ rotavátora
prestane točiť. Je zakázané dodatočne fixovať bezpečnostnú spojku.

1. Popis rotavátora, technické údaje
Rotavátor poháňa spaľovací motor, ktorý je namontovaný na kostru z hliníkovej zliatiny
pomocou skrutiek. Stroj sa dodáva s:

Remeňovou spojkou
Hlavný hriadeľ motora a závitový hriadeľa prevodu sa spája pomocou dvoch točiacich
sa diskov a klinového remeňa. Pomocou potiahnutia ovládacej páčky na kormidle sa remeň
napne – vzniká pohon – jeho pustením sa remeň uvoľní, vtedy sa pohon zastaví.

• Prevodový koeficient na závitovom hriadeli je 1:24.
• Na výstupný hriadeľ závitového prevodu sa montujú aktívne obrábacie nástroje.
• V základnom stave sa dodáva rotavátor s namontovanou rotačnou pôdnou frézou.
• Počet rotujúcich nožov a bočných diskov sa dá meniť. Bočné disky chránia mladé rastliny
od toho, aby ich vyletujúce hrudy náhodou neprikryli. Horná časť kormidla sa pripevňuje
ku kostre pomocou spodnej časti. Medzi spodnou a hornou časťou kormidla sa dá nastaviť
jeho výška. Na hornej časti kormidla sa ovláda plyn, kde môžete nastavovať, vypínať
a štartovať motor pomocou plynového bowdenu. Na zadnej časti šnekovej prevodovke je

3
namontovaný držiak, ktorý slúži na montáž pasívnych kultivačných nástrojov a aj ako
držiak prepravných kolies.

1.1. Technické údaje

Rotalux 5-
Názov -B40 -B55 -H55 -H65 -N40 -N55
Briggs Briggs Honda Honda
Typ motora T475 T675
Sprint 40 Quantum GCV 160 GCV 190
4 Hp 5,5 Hp 5,5 Hp 6,5 Hp 3,5 Hp 5,9 Hp
Výkon
(2,9kW) (4kW) (4kW) (4,8kW) (2,6kW) (4,4kW)
Počet rotač.
4 4 alebo 6 4 alebo 6 4 alebo 6 4 4 alebo 6
motýk
Pracovná šírka 550 alebo 550 alebo 550 alebo 550 alebo
550 550
(mm) 800 800 800 800
Pracovná
max. 220
hĺbka (mm)
Typ spojky remeňová
Váha (kg) 39 44 46 46 39 47

2. Prevádzkovanie rotavátora

2.1. Spustenie motora
Pred prvým spustením motora si prečítajte návod na použitie a údržbu a potom počas
všetkých prípadov, keď využívate rotavátor sa riaďte jeho pokynmi. Pred spustením najprv
nastavíme kormidlo do vhodnej pozície, potom skontrolujeme stav oleja v motore podľa
návodu na údržbu a tiež stav oleja v šnekovej prevodovke (výrobca dodáva rotavátory
väčšinou bez náplní – olejov). Pred spustením ručne skontrolujeme, či sú jednotlivé súčasti
rotavátora a skrutky na ňom dostatočne pevne zatiahnuté. V prípade, že niektorá skrutka
povolila, tak ju dotiahneme. Ochranné kryty na rotavátore nesmú byť poškodené
a bezpečnostná spojka musí byť otvorená.
Doplňte benzín pred spustením motora. Benzín dolejte maximálne do takej výšky, aby
siahal jeden centimeter pod vrchom palivovej nádrže. Do rotavátora lejte len 95 - okt.
bezolovnatý benzín. Spúšťať stroj v uzavretých priestoroch je zakázané!
Stáť pred naštartovaným strojom je zakázané!
Postavíme sa za kormidlo a plynovú páčku prepneme do hornej - štartovacej pozície
(nápis: START), potom silne uchytíme štartovacie lanko, a vytiahneme ho opatrne aspoň na
30 cm. V tejto pozícií ho silne, súvisle a rýchlo potiahneme (netrháme ním) a motor sa ľahko
spustí. Následne dáme lanko späť do pôvodnej polohy. Po spustení motora, keď sa stabilizujú
jeho otáčky, troška popustíme plynovú páčku, aby sa karburátor dostal z nasávacieho stavu.
V prípade, že má motor manuálny sýtič (gumené tlačidlo), tak pred spustením ho max.
šesťkrát stlačíme. V prípade, že je motor už zahriaty, tak sýtič a/alebo plynovú páčku netreba
využívať.

4
2.2. Prevádzkovanie
Postavte sa za kormidlo, prestavte prepravné kolesá tak, že budú smerovať dohora
a potom nastavte ich opačnú stranu do príslušnej výšky, pomocou čapu a zaisťovacích
kolíkov ho fixujte. Bezpečnostnú spojku stlačte a začnú sa točiť rotačné frézy a môžete začať
s prácou. Dbajte na to, aby bolo kormidlo vo vhodnej výške.
Zastavenie motora sa vykonáva pomocou stlačenia plynovej páčky do spodnej polohy
do stavu „Stop“.
Pokiaľ rotavátor dlhodobo nepoužívate tak dajte dole zo sviečky jej kryt, aby sa ani
nedopatrením (napr. dieťaťom) nemohol naštartovať motor.

3. Návod na údržbu rotavátora
Kontrola oleja v motore:
Rotavátor si nevyžaduje veľa údržby. Najdôležitejšia je kontrola stavu oleja. Jeho
objem v motore (cca. do 0,6 dcl oleja - SAE 10W 30) musí byť v rozmedzí medzi
dvoma značkami na odmerke, tak ako to je popísané v návode na použitie motora. V
prípade používania po prvých 5-ich hodinách vymeňte olej v motore, a potom
každých 20 prevádzkových hodín kontrolujte hladinu oleja v motore. Olej v motore
vymieňajte každých 50 - 100 prevádzkových hodín, alebo 1 x ročne. Motor nemá
výpustný otvor na olej, preto teplý olej z motora vytiahnite pomocou ručnej pumpy na
olej, alebo ho po minutí paliva vylejte z motora cez nalievací a kontrolný otvor, ale
ZÁSADNE IBA NA STRANU MOTORA, KDE SA NACHÁDZA UVEDENÝ
OTVOR ! Ak by ste ho vylievali na druhú stranu, olej sa dostane do vzduchového
filtra a karburátora a motor by sa potom nedal naštartovať, alebo by nepracoval
správne.
Kontrola oleja v šnekovej prevodovke:
V spodnej časti rotavátora sa nachádza šneková prevodovka. Pri vodorovnej polohe
stroja, musí hladina oleja (prevod. olej SAE 80 W - 90, napr.: Castrol Manual EP 80
W) v prevodovke dosahovať do výšky spodného okraja doplňovacieho otvoru, čo
zistíme tak, že odskrutkujeme plastovú skrutku (zvyčajne červenej farby), ktorá sa
nachádza na pravej strane prevodovky (pri pohľade spredu) a stroj mierne nakloníme
smerom ku kontrolnému (a zároveň aj nalievaciemu) otvoru, pričom musí olej z
otvoru začať vytekať (objem oleja v prevodovke je cca. 0,3 dcl). Ak nevyteká,
musíme ho doplniť. Prevodový olej treba pravidelne kontrolovať. a meniť každých 50
hodín!
V prípade, že nebudete rotavátor používať dlhšiu dobu (napr. cez zimu) tak vyprázdnite
palivovú nádrž a spustite motor tak, aby sa minul všetok benzín z karburátora. Vyberte
sviečku a cez otvor sviečky nalejte cca. 5 cm3 oleja do valca, a potom pomocou štartovacieho
lanka rozmažte olej na stenách valca. Sviečku ľahko zaskrutkujte späť, pred prvým
štartovaním ju potom zatiahnite. Pracovné nástroje umyjeme!

4. Príslušenstvo
• 1 ks. Manuálu k rotavátoru
• 1 ks. Manuálu k motoru
• 1 ks. Záručný list

5. Doplnky
Doplnky, ktoré si môžete dodatočne kúpiť:
5
Aktívne (hnacie) nástroje: Prídavná prevodovka, železné kolesá malé alebo veľké,
ľahké (gumenné) račňové kolesá (vhodné na vozík), ťažké (gumenné) račňové kolesá
(vhodné na vozík aj na oranie)
Pasívne (ťažné) nástroje: Orací pravotočivý pluh, vyorávač zemiakov, kultivátor –
plečka, rotačný kultivátor, šípový pluh.

5.1. Popis doplnkov

• Prídavná prevodovka (iba pre typy 5-B55, 5-H55, 5-H65 a 5-N55).
Zníži otáčky vychádzajúce z motora prevodom na polovicu a pomocou toho sa rotavátor
(po namontovaní železných kolies) stane vhodným na využitie ťažných nástrojov (napr.:
pluhu, šípového pluhu a pod.)
Keď namontujete širšiu časť prídavnej prevodovky na výstupný hriadeľ, tak zdvojnásobíte
otáčky.

Po odstránení čapov a zaisťovacích pružín dajte dole rotačné motyky na ľavej a pravej
výstupnej osi šnekovej prevodovky. Spájacie tyče spájajúce dve strany prídavnej
prevodovky odmontujte a takto môžete namontovať dve (už samostatné) strany prídavnej
prevodovky na hriadeľ. Namontujte späť spájacie tyče a zatiahnite skrutky.

• Železné kolesá
Spolu s prídavnou prevodovkou umožňujú využitie ťažných (pasívnych) nástrojov na
rotavátore (iba pre typy 5-B55, 5-H55, 5-H65 a 5-N55).

Po tom, čo namontujete prídavnú prevodovku, tak na jej výstupné hriadele namontujte
železné kolesá, ktoré následne fixujte pomocou čapov a zaisťovacích pružín.

6
• Rotačný vertikutátor
Využíva sa na mechanické ničenie buriny resp. na dôkladné kyprenie pôdy.

Po odstránení fixačných čapov dajte dole rotačné motyky na ľavej a pravej výstupnej osi
šnekovej prevodovky a namiesto nich namontujte obe časti rotačného kultivátora. Fixujte
ich pomocou čapov a zaisťovacích pružín.

Orací pravotočivý pluh (vhodný pre typy 5-B55, 5-H55, 5-H65 a 5-N55)

V prípade, že sa jedná o pravidelne obrábané plochy, a pôda je dostatočne vlhká, tak sa tento
nástroj môže využiť na orbu. Môže sa použiť iba s prídavnou prevodovkou zn. ROTALUX.
Pravotočivý pluh fixujete na miesto držiaka kolies, po tom ako ho odmontujete (držia ho 2 ks
M 10 x 50 HLF skrutiek).
7
• Vyorávač zemiakov

Pomáha pri zbere zemiakov, odporúčame ho použiť iba s prídavnou prevodovkou.

Vyorávač zemiakov umiestnime na držiak kolies. Odmontujte kolesá a namontujeme vyorávač
zemiakov. Nastavenie a fixácia sa deje pomocou čapov.

• Kultivátor (vhodný pre typy 5-B55, 5-H55, 5-H65 a 5-N55)

Je vhodným nástrojom na ničenie buriny a kyprenie zeminy ako aj čistenie medzi radmi
rôznych zasadených rastlín (nakoľko sa dá nastavovať). Odporúčame ho používať iba
s prídavnou prevodovkou zn. ROTALUX.

Kultivátor fixujete na miesto držiaka pluhu, po tom čo sme ho odmontovali (držia ho 2 ks
M10x50 HLF skrutiek).
8
• Šípový pluh (vhodný pre typy 5-B55, 5-H55, 5-H65 a 5-N55)

Nástroj vhodný na oborávanie. Môže sa používať iba s prídavnou prevodovkou

Šípový pluh sa montuje namiesto prepravných kolies - podobne ako vyorávač zemiakov.
Nastavenie a fixácia sa deje pomocou čapov, presne tak ako v prípade prepr. kolies.

9
Názov Č. položky
Motor 201
Klin 4.7x4, 7x20 202
Teleso hr. spojky 203
Skrutka M8x40 204
Vodiaci čap 205
Skrutka uchyt.hr.spojky 206
Podložka M10 207
Matica M8 208
Podložka M8 209
Podložka M8 210
Podložka M6 211
Matica M6 212
Napínacie oko 25 mm 213
Držiak napínania 214
Pružina 215
Vymedzovací krúžok 216
Vodiaca objímka remeňa 217
Vodiaca hriadeľ 218
Skrutka vodiaca 219
Remenica 220
Objímka 221
Spojková remen.horná časť 222
Klinový remeň 13x535 223
Skrutka M8x20 224

Spojková remen.dolná časť 223
Klin 5x5x18 226
Ložisko 6205 ZZ 227
Šneková hriadeľ 228
Hriadeľ šnek. kolesa 229
Ložisko kuželové 30204 230
Klin 8x7x40mm 231
Gufero 25x47x7 232
Koleso ozubené 233
Prachovka 234
Skrutka 8x20 235
Obal šnek.prevodovky pravý 236
Obal šnek.prevodovky ľavý 237
Ochranný kryt pravý 238
Ochranný kryt ľavý 239
Motyčka 240
Motyčka 241
Motyčka 242
Motyčka 243
Bočný disk 244
Pružina zaisť. 245
Kolík zaisť. 246

Držiak radlice pravý 247
Držiak radlice ľavý 248

10
249
Vymedzovací krúžok 16x12x15
250
Spojovacia pásovina
251
Matica Ml0
252
Skrutka M10X55
253
Skrutka M10x30
254
Matica M8
255
Skrutka M8x80
256
Skrutka 8x160
Reg. plynu - bowden 257
258
Gumený hmatník
259
Skrutka 6,3x32
260
Páčka spojky
261
Skrutka M6x45
262
Spojkové lanko-bowden
263
Držiak kolies
264
Podložka zaisť.18mm
265
Koleso
266
Vypúšťacia skrutka oleja skrutka
267
Rameno riadiace spodné
268
Rameno riadiace horné
269
Vodiaci kolík

11
12
13