You are on page 1of 84

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI

UGRAĐIVANJA BETONA
Tehnologija livenja
■ Ugrađivanje betona postupkom livenja bilo je aktuelno od samog početka
primene betona.
■ Kako ova tehnologija zahteva veliku pokretljivost svežeg betona, odnosno
korišćenje betona tečne konzistencije, ovaj uslov je u prošlosti bilo moguće
ostvariti samo upotrebom većih količina vode (uz često visoke doze
cementa i korišćenje nekih fino disperznih materijala, što nije
omogućavalo dobijanje viših čvrstoća i veće trajnosti.
■ Pojava aditiva plastifikatora i superplastifikatora, međutim, uslovila je
bitne promene u koncepciji livenih betona, tako da je danas moguće dobiti
i livene betone marki MB 40 i više.
■ Liveni betoni po pravilu treba da imaju meru sleganja preko 16 cm, pri
čemu beton slobodno teče (može da se “lije”) isključivo pod uticajem
gravitacije. Iz ovih razloga za livene betone se često kaže da su
“samougradljivi“, mada pri njihovom ugrađivanju “tečenje” može da se
kombinuje i probadanjem.
■ Ovakvi betoni obično se transportuju pneumatskim betonskim pumpama.
■ Tehnologija livenja naročito je efikasna pri tzv. Kasetnoj proizvodnji
prefabrikovanih betonskih elemenata – ploča, zidova, fasadnih panela i sl.

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI
UGRAĐIVANJA BETONA – Podvodno betoniranje
 Primenjuje se pri izvođenju podvodnih delova tunela, mostovskih stubova, donjih
ploča temelja – bunara i sl.
● Koriste se mešavine tečne konzistencije, sa sleganjem 16-20 cm, pa se i u ovom
slučaju u suštini radi o primeni “livenih betona”.
● Prečnik cevi do 300 mm, iz članaka dužine 0,50 do 1 m, koja mora da bude zaronje-
na u bet. mešavinu min 1,0 m; na početku betoniranja cev je na cca 20 cm od dna.

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI
UGRAĐIVANJA BETONA – Podvodno betoniranje
● Cevi (3) su na svojim donjim krajevima snabdevene poklopcima (klapnama) koje
sprečavaju da voda uđe u njih pre nego što se ispune betonom. Ovi poklopci
otvaraju se sa skele – platforme (2)
● Radi sprečavanja ispiranja betonske mešavine, konstrukcija koja se izvodi mora da
bude ograđena zagatom (1)
● Osim na samom početku, betonska mešavina pri isticanju ne dolazi u kontakt sa
vodom, tako da je sačuvan vodocementni faktor mešavine

D = 31,5 mm,
mc 300 kg/m3.

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI
UGRAĐIVANJA BETONA
Podvodno betoniranje

Za podvodna betoniranja
manjeg obima mogu se
koristiti i ovakvi jednostavni
uređaji, koje prenosi kran

injektiranje kroz čelične cevi (a). kod masivnih ili slabo armiranih dve frakcije: 30/40 mm i 180/400 mm + cementni malter  Cementni malter: pesak 0/1 mm i cement. za b<1 m. kroz bočne otvore (b) . u odnosu cement:pesak=1:1 do 1:2  Za visine do 1. NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA Prepakt beton ● Kod konstrukcija manjih dimenzija a sa gušćom armaturom. za veće visine injektiranje ● Za b  1 m.2 m – malter se naliva gravitaciono. samo frakcija 30/40 mm+cementni malter.

Brzina nabacivanja: do 100 m/s ● Odskok (najveći na početku): naniže–5-15%.5. Torkretni top udaljen je 70-100 cm od zida (oplate) ● Optimalna debljina sloja u jednom nabacivanju (nanošenju): 25-30 mm .32-0.37. mv/mc=0. naviše–20-50%. C:A=1:3 do 1:4. na vertikalne i kose površine– 15-20%. NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA Torkretiranje Suvi postupak:  D=8 mm.

2 m  Debljina slojeva u jednom nanošenju: 50-70 mm Mokri postupak . NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA Torkretiranje  D=20-25 mm. Količina cementa: manja nego kod suvog postupka  Brzina nabacivanja na zid (oplatu): cca 120 m/s  Rastojanje torkretnog topa od zida (oplate): 1-1.

. NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA – Torkretiranje Nanošenje torkret – betona (mlaznog. prskanog betona) po suvom postupku:  Brzina nabacivanja betona na površinu – cca 100 m/s .  Optimalna debljina sloja: 25- 30 cm.  Rastojanje vrha torkret-topa do površine: 70-100 cm.

05-0.10! ● Efikasnost postupka samo pri debljinama elementa do 30 cm! ● Vakuumirani beton ima smanjeno skupljanje! . NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA Vakuumiranje ● Iz betonske mešavine. ● Snižavanje vodocementnog faktora pritom za 0. spravljene sa većom količinom vode. vakuum postupkom izvlači se “višak” vode. koju dikti- ra mogućnost ugrađivanja.

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA Vakuumiranje: Vibrovakuumiranje ● S obzirom da se pre samog vakuu- miranja betonski elementi izlažu vib- riranju. opisana tehnologija često se naziva i vibrovaku- umiranje. . ● Na ovoj slici pri- kazan je jedan kompletan sistem za proizvodnju ele- menata primenom ove tehnologije.

presovanja i vakuumiranja ● Ovakvim postupkom. NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA Vakuumiranje: Vibrovakuum presovanje ● Efektivnost izrade ravnih elemenata od vrlo plastičnih mešavina značajno se povećava kombinovanjem vibracija. čvrstoća betona može se povećati za 10-20% ! .

kompaktiranje: 12 min. odmah po centrifugiranju- element se može osloboditi kalipa!  Mana postupka: velika potrošnja cementa: 400-450 kg/m3! .  Ceo proces traje 25-50 min  Beton sa sleganjem 4-6 cm.NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA Centrifugiranje ● Broj obrtaja kalupa za centrifugiranje: 400-900 o/min  Raspoređivanje betona: do 8 min. D=15-20 mm (16 mm) se oslobađa za 20-30% vode!  Prednost: Vrlo visoke čvrstoće.

pa gornji uslov dobija oblik: rω2 ≥ 4g . ugaona brzina treba da bude oko dva puta veća.NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA – Centrifugiranje ● Uslov da pri okretanju ne dođe do propadanja onog dela mase betona koji se nalazi u zoni gornjeg dela cevi glasi: mrω2 ≥ mg ● Uzimajući u ozir eventualno vibriranje kalupa pri obrta- nju. što pogoduje odvajanju betona od kalupa.

tj.07 i 0. da se ostvari efekat presovanja između 0.14 MPa.NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA – Centrifugiranje ● U praksi ovaj broj obrtaja najčešće varira između 60 o /min i 150 o /min ● Međutim za kompaktiranje svežeg betona potrebna je znatno veća brzina obrtanja. ● Ova brzina se dobija na bazi uslova da se rotacijom ostvari određeni pritisak na betonsku masu. a r1 i r2 unutrašnji i spoljni polu- prečnik elementa koji se betonira ● Broj obrtaja nmax najčešće iznosi 400 – 900 o/min . pa se na bazi ovog uslova dolazi do relacije p  r2 n max  32809  r22  r13 gde je p usvojeni pritisak (u MPa).

uz male količine cementa (100-150 kg/m3) mogu dobiti vrlo visoke čvrstoće ■ Obično presovanje–za niske. filtraciono presovanje – i za više v/c faktore . NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA Presovanje ■ Presovanjem (pritisci 10-15 MPa) se.

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA Presovanje .

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA Presovanje .

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA Presovanje .

NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA Vibrovaljanje  Postupak komtinualnog ugrađivanja betona na pokretnoj traci  Kod fabričke proizvodnje ravnih i sitnorebrastih ploča.  Osim na ovaj način. valjanje betona može da se izvede i upotrebom uobičajenih valjaka za zemljane radove – tzv.15 – a/. b/ ili c/. masivnih ploča. koji se isključivo primenjuje u uslovima prefabri kacije. “Uvaljani betoni”. kao i zidnih panela. 16.. pri izvođenju teških kolovoznih konstrukcija. prema šematskim prikazima na Sl. . betonskih brana i sl..

■ Koristi se agregat do 75 mm (pri primeni krupnijeg. a sa druge strane da bude dovoljno “vlažan” da cementna pasta pri razastiranju i zbijanju prodre dovoljno duboko u prostore između zrna agregata . zrna “beže” iz mase svežeg betona) ■ Odnos krupnog prema sitnom agregatu treba da bude 2:1 ■ U sitnom agregatu treba da bude min 40% zrna < 0.6 mm ■ Konzistencija treba da je kruta. NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA Vibrovaljanje Uvaljani betoni ■ Osnovna preimućstva uvaljanih betona leže u: – Velikoj brzini kojom se oni ugrađuju i – Maloj potrošnji cementa – ispod 100 kg/m3. sa sleganjem 0 ■ Beton mora da bude dovoljno suv da drži valjak kojim se zbija.

svaki sloj zbija se sa sa najmanje 3 prelaza valjka: prva 2 sloja bez. a 3. sloj sa vibriranjem ■ Ugrađenom sloju treba obezbediti visoku vlagu. površinu sloja očistiti. NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA Vibrovaljanje Uvaljani betoni ■ U mešavini se često primenjuju i razni pucolanski dodaci. ali ne razlivanjem vode po površini (mogućnost ispiranja veziva) ■ Posle 5 – 10 dana nege. naročito EF pepeo ■ Razastire se u slojevima 20-70 cm. maltera debljine 2 – 3 cm i nastavlja sa betoniranjem sledećeg sloja . od očvrsle cementne paste. zatim primeniti postupak izduvavanja strujom vazduha pod pritiskom i intenzivno nakvasiti površinu “starog” betna ■ Posle ovoga nanosi se sloj cem.

presovanja i vibriranja svežeg betona ● Element se formira u zatvorenom prostoru. koji obrazuju čeoni i bočni zidovi komore. smešteni ispod prijemnog bunkera. .NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA Ekstrudiranje ● Primenom Ekstrudera betonski elementi se formi- raju putem simultanog delovanja ekstruzije (istiskivanja). kao i već završeni deo elementa.

koja ima sa jedne strane funkciju transportera bet. ● Sa količinom cementa 400- 420 kg/m3 i W/C faktorom 0. čija je dužina jednaka dužni staze kretanja ekstrudera.40. mase. .35-0. omogućava proizvodnju olakšanih betonskih ploča. a debljina 20–40 cm. a sa druge strane organ za zbijanje.NEKI SPECIJALNI POSTUPCI UGRAĐIVANJA BETONA Ekstrudiranje ● Pužna presa. širina 1–1.5 m. dobijaju se čvrstoće i do 60 MPa.

Primena akceleratora .UBRZANO OČVRŠĆAVANJE BETONA Postupci ubrzanog očvršćavanja ■ Tehnološki postupci .Primena viših klasa i većih količina cementa.Zagrevanje električnom strujom ■ Hemjski postupak .Autoklaviranje .Kontaktno zagrevanje .Zaparivanje .Revibriranje betona ■ Fizički postupci .Zagrevanje infra – crvenim zracima .Primena nižih vodocementnih faktora . .

UBRZANO OČVRŠĆAVANJE BETONA Tehnološki postupci: Revibriranje .

osim kod “vrlo ubrzanog ciklusa” pre termičkog tretmana elementi treba da “odleže” 1-4 h na normalnoj temperaturi ■ Tokom zaparivanja beton obično dostiže do 70%. koja se ispod njih upušta ■ Elementi se izlažu dejstvu pare zagrejanje do temperature 60-95 0C. drvenim ili metalnim haubama.dnevna čvrtoća obično ne prelazi 85% nominalne čvrstoće. zaparivani betoni nikada ne dostižu (prema podacima iz strane literature. ili se. UBRZANO OČVRŠĆAVANJE BETONA Fizički postupci: Zaparivanje ■ Zaparivanje predstavlja osnovni vid hidro – termalne obrade betona ■ Odvija se pod normalnim pritiskom. kojima se sprečava gubitak vodene pare. pri čemu promena temperature treba da odgovara jednom od “režima zaparivanja” prikazanih na sledećem slajdu ■ Režim zaparivanja je u najvećoj meri zavisi od upotrebljenog cementa – za različite vrste cemenata dobijaju se vrlo različiti efekti zaparivanja ■ U svim slučajevima. dok nominalnu čvrstoću. 28 . primenjuje relativno primitivan postupak pokrivanja elemenata ceradama. izuzetak čine samo neke vrste cemenata sa dodatkom zgure) . u specijalnim tunelima ili komorama. pak. po pravilu.

UBRZANO OČVRŠĆAVANJE BETONA Fizički postupci: Zaparivanje .

UBRZANO OČVRŠĆAVANJE BETONA Fizički postupci: Zaparivanje .

UBRZANO OČVRŠĆAVANJE BETONA Fizičke metode: Zaparivanje Rast čvrstoće betona u funkciji temperature i trajanja izotermičkog procesa .

UBRZANO OČVRŠĆAVANJE BETONA Fizičke metode: Zaparivanje Rast čvrstoće betona u funkciji temperature. 2: za plastičnu konzistenciju) . trajanja izotermičkog procesa i konzistencije svežeg betona (1: za krutu.

UBRZANO OČVRŠĆAVANJE BETONA Fizičke metode Kontaktno zagrevanje betona u sistemu “kaseta” .

pritisak najčešće cca 10 bar-a . УБРЗАНО ОЧВРШЋАВАЊЕ БЕТОНА Физичке методе: Аутоклавирање Temperatura vodene pare obično 1800C.

KAO I PRI IZVOĐENJU BETONSKIH RADOVA (PRI BETONIRANJU) U TAKVIM USLOVIMA. POTREBNO JE OBEZBEDITI ODREĐENE POSEBNE MERE .BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA ■ KAO BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA OBIČNO SE SMATRA UGRAĐIVANJE BETONA PRI SPOLJNIM TEMPERATURAMA: ● ISPOD 50C – BETONIRANJE ZIMI ● IZNAD 300C – BETONIRANJE LETI ■ PRI PROJEKTOVANJU BETONSKIH MEŠAVINA.

■ Upotrebljavati nešto veće količine cementa (za 5-10%). ■ Koristiti aditive antifrize i aditive ubrzivače vezivanja i očvršćavanja. ■ Cemente sa dodatkom pucolana i pucolanske cemente izbegavati (traže veću količinu vode za standardardnu konzistenciju cementne kaše – paste). pa samim tim i za određenu konzistenciju svežeg betona). ■ Ići na niže vrednosti vodocementnih faktora. BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri hladnom vremenu – Betoniranje zimi Pri projektovanju betonskih mešavina ■ Koristiti cemente viših toplota hidratacije (cemente viših klasa i cemente bez dodataka). .

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri hladnom vremenu .Betoniranje zimi .

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri hladnom vremenu . u uslovima niskih temperatura (zimi) temperatura betona će se dodatno snižavati. u zavisnosti od sredstva i dužine trajanja transporta. ali i od temperature vazduha. razlike temperatura betona i spoljne temperature.Betoniranje zimi ■ Tokom transporta svežeg betona. tj. promena temperature svežeg betona za 1 h transporta data je izrazima: . Ako je: Tbu – zahtevana temperatura betona na mestu ugrađivnja. Tv – temperatura vazduha. promena temperature betona.

a na bazi njih i minimalno Tb0 prema donjoj tabeli. po svoj prilici odnose se na dužinu transporta do 1 h ! Ovakve vrednosti Tb0 . moguće je dobiti samo grejanjem komponenti ! . očito. BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri hladnom vremenu – Betoniranje zimi Komentar S.Ž: Gore date minimalne razlike.

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri hladnom vremenu – Betoniranje zimi ■ Zagrevati komponente betona: . ■ Zaštitom betona putem termoizolacije ili grejanjem samog betona. redosled doziranja u mešalicu je sledeći: prvo agregat. mora pre prvog smrzavanja da ima i zahtevanu otpornost na dejstvo mraza i soli! ■ Napomena: Kada se za spravljanje betona primenjuje zagrejana voda.Vodu (obično ne preko 70-800C). zatim voda. obezbediti da beton pre prvog smrzavanja ima najmanje 50% zahtevane čvrstoće! ■ Beton koji će u eksploataciji biti izložen delovanju mraza.Agregat (obično ne preko 400C). a nakon dovoljnog rashlađivanja vode (do  300C) ubaciti i cement! . . mora pre prvog smrzavanja da ima punu zahtevanu čvrstoću! ■ Beton koji će u eksploataciji biti izložen istovremeno i delovanju mrazu i soli za odmrzavanje.

ali i skuplji .BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri hladnom vremenu – Betoniranje zimi ● Premda je efekat direkt- nog upuštanja vodene pare u agregat na njego- vo grejanje veoma dobar. kroz koje cirkuliše vodena para ili vruća voda. znatno je bolji. ozbiljan nedostak čini kontrola W/C faktora ● U tom smislu. grejanje putem zatvorenog sistema cevi.

pri čemu ponovo ostaje ozbiljan problem kontrole W/C faktora. BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri hladnom vremenu – Betoniranje zimi ■ Kod ovakvih. potrebno je najpre otopiti led. otvorenih boksova agregata. . te je i ovde bolje grejanje putem cirkulacije vode ili pare kroz zatvoren sistem cevi. što se direktnim upuštanjem pare vrlo efikasno i brzo čini.

. ● Postavljanje izbetoniranih elemenata i konstrukcija u zatvorene prostore. električne energije (grejalice sa ventilatorima i slično). otvorene vatre. što se u prvom redu odnosi na metalne oplate.BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri hladnom vremenu – Betoniranje zimi ODMAH POSLE BETONIRANJA TREBA PREDUZETI ODGOVARAJUĆE MERE. prikladnim izolacionim materijalima. ● Direktno zagevanje elemenata i konstrukcija putem vodene pare. eventualno. KAO ŠTO SU: ● Prekrivanje otvorenih površina betona. mogu i grejati. čak i celokupnih elemenata i konstrukcija. ● Izrada oplata sa dodatnim izolacionim slojevima. koji se.

kod kojih se na lak način može izvršiti “utopljavanje”. “modulu površine” Mp . tako i toplota koja se oslobađa ‚putem hemizama u toku hidratacije cementa. koji je dat izrazom: Mp=F/V (m2/m3)=(1/m). preko koje se vrši hlađenje. ■ Postupak je naročito pogodan pri građenju masivnih kostrukcija (sa malim površinama kontakta sa spoljašnjom sredinom). sa temperaturom 25-450C ugradi u termički izolovanu oplatu i da se tokom procesa očvršćavanja betona koristi kako uneta toplota. BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri hladnom vremenu: Termos-metoda ■ Suština termos – metode je u sledećem: Da se betonska mešavina. Stepen masivnosti konstrukcije definiše se prema tzv. uz uslov: Mp 6 (1/m) gde je F – ukupna površina konstrukcije u m2. . a V – zapremina konstrukcije u m3.

■ Primena termos–metode zasniva se na stavu da ukupna količina toplote u betonu treba da bude jednaka gubicima toplote koje će element imati pri svome hlađenju do 00C. za izvesno vreme hlađenja th. .BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri hladnom vremenu: Termos-metoda ■ Termos – metoda može da nađe svoje mesto i kod konstrukcija sa modulom površine Mp>6. ali se tada najpovoljniji efekti ostvaruju njenim kombinovanjem sa dodatkom aditiva akceleratora. a njegova ćvrstoća treba da dostigne izvesnu unapred utvrđenu vrednost. ■ Tokom ovog vremena beton treba stalno da ima pozitivnu temperaturu.

sv · Sb ·Tbu+ mc · Qcth )·Rop odakle se dobija da je:  b .BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri hladnom vremenu: Termos-metoda ■ Ako se napred rečeno uzme u obzir.sv  S b  Tbu  mc  Qcth Rop th   3. može se postaviti uslov oblika: th Mp · (Tbs-Tv )· = (b.6  M p  (Tbs  Tv )  .

6  k  M p  (Tbs  Tv ) gde sada veličinu Qcth treba uzimati u kJ/kg i gde parametar k predstavlja koeficijent prolaza toplote. koji se određuje prema izrazu: 1 k n (kJ / m 2  h0 C ) hi 0. prethodni izraz se konačno može prikazati u obliku: 2520  Tbu  mc  Qtch th  3. a uzimajući vrednost  =1. a i koeficijent toplotne provodljivosti istog sloja u W/(m 0C) .05   i i 1 Ovde n označava broj slojeva termoizolacionog sistema kojim se beton štiti od hladnoće (“utopljava”). BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri hladnom vremenu: Termos-metoda ■ Uz određeno sređivanje. hi debljinu pojedinog sloja u mm.

■ Srednja temperatura betona za vreme hlađenja orijentaciono se određuje u zavisnosti od modula površine. BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri hladnom vremenu: Termos-metoda ■ U proračunima se najčešće uzima da se toplota hidratacije cementa menja proporcionalno rastu čvrstoće betona u funkciji vremena. na sledeći način: .

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA
Betoniranje pri toplom vremenu –Betoniranje leti
Uticaj povišenih temperatura i sastav betona
Pojam povišenih temperatura sredine u tehnologiji betona, osim
temperatura vazduha preko 300C, implicira još i prisustvo dva dodatna,
takođe nepovoljna faktora – nisku relativnu vlažnost vazduha i povećanu
brzinu vetra. Svi navedeni činoci uslovljavaju sledeće:
● Potrebu za većom količinom vode u betonu, radi obezbeđenja zahtevane
tehnologičnosti svežeg betona
● Brzu promenu konzistencije i skraćivanje vremena početka vezivanja cementa
● Brzo isparavanje vode preko otvorenih površina ugrađenog betona (v. sled. slajd)
praćeno velikim plastičnim skupljanjem betona
● Nastanak prslina i pukotina na površini betona, kao posledica plastičnog
skupljanja
● Povećanje hidratacionog i hidrauličkog skupljanja
● Određeno smanjenje nominalne (krajnje) čvrstoće i pogoršanje drugih svojstava
betona, uključujući i njegovu trajnost
● Potrebu za preduzimanjem niza mera tehnološkog karaktera kojima će se
obezbediti dobijanje elemenata i konstrukcija zahtevanih performansi

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA
Betoniranje pri hladnom vremenu: Termos-metoda
Način korišćenja dijagrama

1. Naneti temperaturu vazduha i povući
vertikalu do preseka sa odgovarajućom
linijom vlažnosti vazduha
2. Iz dobijene tačke povući udesno pravu
paralelnu sa apscisn. osom do preseka
sa linijom temperature betona
3. Iz dobijene tačke spustiti vertikalu do
preseka sa linijom brzine vetra
4. Iz dobijene tačke povući ulevo pravu
paralelnu sa apscisnom osom i na
ordinati očitati brzinu isparavanja koja
odgovara datom slučaju

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA
Betoniranje pri toplom vremenu –Betoniranje leti

Kod projektovanja betonskih mešavina

■ Koristiti cemente nižih toplota hidratacije (cemente nižih
klasa i cemente sa dodacima)
■ Upotrebljavati niže količine cemenata (za 5 -10%)
■ Ići na više vrednosti vodocementnih faktora
■ Koristiti aditive usporivače vezivanja (retardere) i aditive
plastifikatore, odnosno superplastifikatore
Napomena: Ovde se ponovo podseća da, za razliku od ubrzivača, koji
najčešće ubrzavaju i vreme vezivanja i rast čvrstoće betona¸
usporivači utiču samo na usporavanje vezivanje cementa u betonu!

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA
Kod izvođenja betonskih radova pri toplom vremenu
– Kod betoniranja leti
■ Agregat zaštititi od direktnog dejstva sunca postavljanem lakih
nadstrešnica, sargija i sl. - iznad boksova za agregat,
■ Rezervoare (ili cisterne) za vodu ukopavati ispod zemlje,
■ Silose za cement, vodove za cement, i fabrike betona ofarbati
belom bojom (ovom merom se temperatura snižava za 7-10%),
■ Hladiti komponente betona, polazeći od uslova da je
temperatura svežeg betona na mestu ugrađivanja Tbu < 300C:
- Hlađene vode, ali ne ispod 4 - 50C (promena redosleda unoše-
nja komponenti u mešalicu: agregat – hladna voda – cement)
- Hlađenje agregata (najčešće je dovoljna samo zaštita od
direktnog dejstva sunca - da temperatura agregata odgovara
temperaturi vazduha u hladu: 30-400C),

Za transport otvorenim damperima: ΔTb=0.25 (Tv-Tbu). naime: Tbu – zahtevana temperatura betona na mestu ugrađivnja.: . Tv – temperatura vazduha.Za transport pokrivenim damperima: ΔTb=0. ali i od temperature vazduha. . u uslovima visokih temperatura (leti) temperatura betona će se dodatno povećavati. od razlike temperature betona i spoljne temperature vazduha.T v).Za transport auto–mikserima: ΔTb=0. treba staviti (Tv – Tbu). tada je promena temperature svežeg betona za 1 h transporta data izrazima.10 (Tv-Tbu) . samo što umesto (Tbu. tj.20 (Tv-Tbu) . u zavisnosti od sredstva transporta i dužine njegovog trajanja. Ako je. koji su formalno identični izrazima za sniženje temperature za 1 h transporta u uslovima niskih temperatura (zimi) datim ranije. BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Kod izvođenja betonskih radova pri toplom vremenu – Kod betoniranja leti ■ Tokom transporta svežeg betona. tj.

sa obe strane. ■ Hladiti oplatu vodom (pre betoniranja . ■ Organizovati betoniranje noću. ■ Po mogućstvu. zaštititi ugrađeni beton od direktnog dejstva sunca. ali i posle betoniranja – sa spoljne strane). ■ Blagovremeno započeti negovanje ugrađenog betona.BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Kod izvođenja betonskih radova pri toplom vremenu – Kod betoniranja leti ■ Vrlo efikasno hlađenje svežeg betona postiže se ubacivanjem usitnjenog leda direktno u mešalicu. .

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri toplom vremenu – Betoniranje leti .

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri toplom vremenu – Betoniranje leti .

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri toplom vremenu – Betoniranje leti Sa nadstrešnicom iznad boksova za agregat njegova temperatura biće najmanje za 10 – 15 0C niža nego kada je agregat direktno izložen suncu .

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri toplom vremenu – Betoniranje leti Hlađenje vode ubacivanjem leda u “protočni” rezervoar za vodu .

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri toplom vremenu – Betoniranje leti Snižavanje temperature svežeg betona najefikasnije se vrši putem ubacivanja smrvljenog leda direktno u mešalicu za beton .

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri toplom vremenu – Betoniranje leti .

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri toplom vremenu – Betoniranje leti .

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Betoniranje pri toplom vremenu – Betoniranje leti Bubanj auto-mešalice može se izolovati i “filcom”. koji se kvasi vodom na Fabrici betona – isparavanjem vode snižava se temperatura bubnja za cca 100C .

a . agregat se mora grejati kako bi se led otopio.voda koju sadrži (vlažan) agregat. Ovo se najčešće radi ubacivanjem vodene pare direktno u agregat (videti slike). BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Kontrola temperature svežeg betona ■ Temperatura svežeg betona (na izlasku iz mešalice) 0.: ■ mv= mv*+mv. ■ mv.2( m a Ta  m c Tc )  m *v T v  m va Ta Tb . tj. ■ Kod temperatura vazduha ispod 00C agregat je najčešće zaleđen (osim ako se radi o drobljenom agregatu.projektovana količina vode u betonu kg/m3).sv  (0C) (1) 0. za koji nije obavezno pranje).a . .2( m a  m c )  m *v  m va ■ mv* .voda koja se unosi u mešalicu.

mva = 40 kg/m3 (voda koja se dozira i voda iz agr. mv=200 kg/m3.625Ta  0.) 0 . BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Kontrola temperature svežeg betona Numerički primer 1 za kontrolu temperature svežeg betona u uslovima niskih temperatura vazduha ■ Za: ma=1800 kg/m3.2 ( 1800  400 )  160  40 1 T b . mc=400 kg/m3.sv  ( C) 0 .odakle je za usvojeno Tb.2 ( 1800 T a  400 T c )  160 T v  40 T a 0 T b . dobiće se: Tb.sv  ( 360 T a  80 T c  160 T v  40 T a ) (0C) 640 Tb .75+0. potrebno zagrejati vodu do temperature Tv=570C .sv=150C (što ispunjava uslov da na mestu spravljanja. Tvazd=Ta=Tc=10C. tj.25Tv (0C) ■ Ako je. za preseke ispod 30 cm.sv= 0.25 Tv . npr.sv  0.sv12-150C).125Tc  0.: ■ mv* = 160 kg/m3. bude Tb.

najniža temperatura vazduha do koje se može samo grejanjem vode (do Tv=800C) postići temperatura svežeg betona na mestu spravljanja od 150C. prema tome.6875 (za Tv=900C dobilo bi se da je Tvazd= .190C) Za još niže temperature.5 0 C 0 . BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Kontrola temperature svežeg betona Numerički primer 2 za kontrolu temperature svežeg betona u uslovima niskih temperatura vazduha ■ Za betonsku mešavinu kao u prethodnom primeru.3125  80 )     14 .5625Ta  0.3125Tv  150 C 1 10 T vazd  T c  T a  (15  0 .6875Tvazd  0.125Tc  0.sv  0.6875 0 . ako je u pitanju suv (drobljeni) agregat.3125Tv  0. mora da se greje i agregat!! . Tb. dobija se kako sledi. pod pretpostavkom da je: ■ Ta = Tc = Tvazd .

projektovana količina vode u betonu (kg/m3) Napomena: Temperatura svežeg betona za slučaj da se ne ubacuje led u mešalicu.2( m a  m c )  m v ml .2( m a Ta  m c Tc )  ( m v  m l ) T v  80m l T b . .sv  (2) 0 . tj.masa leda koja se unosi u mešalicu umesto dela vode. izračunava se prema ranije datoj jednačini (1).sv  (3) 0.BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Kontrola temperature svežeg betona Temperatura svežeg betona na izlasku iz mešalice za slučaj ubacivanja leda direktno u mešalicu (leti) 0.2 ( m a  m c )  m v  m l  m l 0.2( m a Ta  m c Tc )  m v Tv  ( Tv  80) m l Tb.: mv=mv*+ml .

75 36+0.25Tv=27+0. tj. neophodno je ubacivati led direktno u mešalicu!! . Za još više temperature vazduha.: Tvazd=Ta=Tc=360C (ovo se lako postiže ako je agregat pod nadstrešnicom.sv=0.2(1800 Ta  400 T c )  160 T v  40 Ta 1 T b .sv   ( 360Ta  80Tc  160Tv  40Ta ) 0. BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Kontrola temperature svežeg betona Numerički primer 1 za kontrolu temperature svežeg betona u uslovima visokih temperatura vazduha Za: ma=1800 kg/m3.: mv*  160kg / m 3 . potrebno hladiti vodu do: Tv = 40C. a silos za cement ofarban belom bojom) dobiće se: Tb.25Tv  0. odakle je: za usvojeno Tb.5625Ta  0. prema tome.2(1800  400 )  160  40 640 Tb .0625Ta Ako je. mc=400 kg/m3.sv  0. odnosno cementa.sv=280C. mva  40kg / m 3 0. mv=200 kg/m3. npr. a time i agregata.25Tv .125Tc  0.

za zadatu temperaturu svežeg betona Tb.312532-28=9.3125T v  ml (0C) 640 Ako se pretpostavi da je Tvazd=Ta=Tc=400C i Tv=320C (neukopan rezervoar - cisterna za vodu).5625+0.175 ml=(0.5  ml=9. kako sledi: 0.3 kg/m3 . BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA Kontrola temperature svežeg betona Numerički primer 2 za kontrolu temperature svežeg betona u uslovima visokih temperatura vazduha Za slučaj iste betonske mešavine kao u prethodnom primeru.125Tc  0. potrebna količina smrvljenog leda u mešalici.125)40+0.sv  ( 360 Ta  80 T c  200 T v )  v ml (0C) 640 640 T v  80 Tb .sv=280C dobiće se. pri čemu projektovanu količinu vode mv=200 kg/m3 treba zameniti izvesnom količinom leda ml .5625Ta  0.sv  0.5/0. jednačina (3) daje: 1 T  80 T b .17554.

■ За Бетон категорије B. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНА Општи ставови – Одредбе БАБ 87 ■ У БАБ 87 врло велика пажња је поклоњена питању контроле квалитета бетона ■ Прихваћен је концепт управљања квалитетом. који подразумева контролу свих фаза технолошког процеса производње бетона и извођења бетонских конструкција ■ Контрола је подељена на два дела: – Контрола производње бетона – Контрола сагласности са условима квалитета према Пројекту конструкције. I обавезна је контрола сагласности са условима квалитета на месту уграђивања. II обавезна је контрола производње бетона и контрола сагласности са условима квалитета на месту уграђивања . односно Пројекту бетона ■ За Бетон категорије B. док контрола производње није обавезна.

до завршетка неговања уграђеног бетона ■ Контрола сагласности са условима квалитета према пројекту подразумева доказивање квалитета уграђеног бетона на месту уграђивања. па се тек на бази задовољавања или незадовољавања конкретних критеријума. одређена партија бетона прихвата или одбија . КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНА Општи ставови – Одредбе БАБ 87 ■ Контрола производње бетона обухвата све фазе у склопу извођења бетонских радова – од справљања мешавине. овом контролом се проверава да ли су за одређену партију бетона постигнути пројектом захтевана марка бетона и друга својства. морају постојати одређени крутеријуми преузимања. разуме се. па до неге уграђенг бетона – при чему ову контролу врше. При овоме. Другим речима. сваки у свом домену: произвођач бетона – до времена предаје бетона извођачу радова и извођач бетонских радова – од времена преузимања бетона.

Овај број узорака.КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНА Општи ставови – Одредбе БАБ 87 – Партије бетона – ■ Партија бетона је количина исте класе и исте врсте бетона која се припрема и уграђује под једнаким условима. број узорака који се односи на једну партију бетона не може да буде мањи од 3. нити већи од 30. који је саставни део Пројекта бетона. дефинисана количином бетона и бројем узорака за испитивање својстава бетона. Имајући у виду прописaне Критеријуме преузимања (Критеријуме за доказивање марке бетона). а односи се или на бетоне уграђене у исте конструкцијске елементе. морају бити унапред одређене Пројектом конструкције или Програмом контроле. ■ Количина бетона у једној Партији бетона не треба да буде већа од оне количине која може да се угради у року од месец дана. дакле. на количине бетона уграђене у елементе неког објекта у одређеном времену. или. . као и саме партије и њихове величине. или на бетоне уграђене у више конструкцијских елемената на једном објекту. ■ Партија бетона је. о којима је било речи раније. пак.

односно контролисати: ● Све компоненте бетона ● Производну способност фабрике бетона ● Својства свежег бетона ● Својства очврслог бетона.КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНА Општи ставови – Одредбе БАБ 87 – Контрола производње бетона – У циљу осигурања квалитета свежег и очврслог бетона. односно карактеристичне чврстоће бетона ● Уграђивање и неговање бетона . са оценом остварене марке. у оквиру контроле производње треба испитивати.

или ако је цемент одлежао више од три месеца. њена подобност се мора проверити најмање једном у три месеца. ■ Уколико се за справљање бетона не користи пијаћа вода. цемент и адитиви (хемијски додаци бетону) подлежу Наредбама о обавезном атестирању. приликом допремања на фабрику бетона и ако је време одлежавања додатака дуже од шест месеци. што значи да је Произвођач бетона дужан да за ове компоненте бетона обезбеди одговарајуће атесте. или приликом сваке уочљиве промене – Контролна испитивања цемента: приликом сваке нове испоруке цемента исте класе или исте врсте. . ■ Произвођач бетона. Једно испитивање се може обавити на највише 250 т допремљеног цемента – Контролна испитивања адитива (хемијских додатака): за сваку шаржу. осим прибављања фабричких атеста за цемент и атеста за агрегат од произвођача. мора редовно да обавља контролна испитивања компоненти и то: – Контролна испитивања агрегата: најмање једном недељно. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНА Контрола производње бетона – Контрола компоненти бетона – ■ Агрегат.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНА Контрола производње бетона Контрола компоненти бетона ■ Контролна испитивања агрегата обухватају: – Влажност ситних фракција (0/4 mm и 4/8 mm) Гранулометријски састав свих фракција – Количину ситних честица код свих фракција ■ Контролна испитивања цемента обухватају: – Стандардну конзистенцију – Време везивања (почетак и крај везивања) – Сталност запремине .

посебно кад је реч о влажности ситних фракција агрегата. . који треба чувати 6 месеци. понекад мора да буде повећана – не само на свакодневно испитивање. већ и на више испитивања у једној радној смени (за брзо одређиање влажности фракција – препоручује се примена методе сифонског суда). 052/1987 – Минимална опрема за лабораторије при фабрици бетона. 3) Приликом сваког испитивања цемента потребно је одвојити посебан узорак. за евентуално доцније комплетно испитивање. М1. 2) Напред наведена учесталост испитивања.КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНА Контрола производње бетона Контрола компоненти бетона Напомене: 1) Опрема за напред наведена испитивања агрегата и цемента садржана је у стандарду ЈУС У.

) – Контролу механизма за мешање (стање лопатица у мешалици) – Контролу хомогености мешања ■ Корисник фабрике мора стално да врши текућу контролу уређаја за мешање и управљање и то: – Дозаторе цемента и адитива – једном месечно – Дозаторе агрегата – једном у три месеца . мешалице) – Контролу мерних уређаја (ваге. М1. транспортера. водомера. 052/1987 – Контрола производне способности фабриака бетона ■ Оваква контрола врши се на почетку рада нове фабрике (новог постројења). КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНА Контрола производње бетона – Производна способност фабрике бетона – ■ Производна способност фабрике бетона утврђује се контролним испитивањима у складу са стандардом ЈУС У. дозатора. влагомера и др. као и на сваких 12 месеци рада фабрике ■ Контрола обухвата: – Контролу рада уређаја – Контролу стања опреме и уређаја (силоса.

ако се бетонирање изводи у посебним условима (при ниским и високим температурама ■ Испитивање конзистенције свежег бетона на месту производње бетона. према једној од раније описаних метода. конзистенција свежег бетона испитује се додатно и на месту уграђивања бетона. врши се: – Увек на почетку производње – На почетку сваке радне смене – При изради бетонских тела за испитивање својстава очврслог бетона (Ако је програмом испитивања – у Пројекту бетона – предвиђено. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНА Контрола производње бетона – Својства свежег бетона – ■ Контрола свежег бетона обухвата следећа својства: – Испитивање конзистенције – Испитивање количине увученог ваздуха (код аерираног бетона) – Испитивање температуре бетонске мешавине. при чему мора бити примењен исти поступак као у фабрици бетона) ■ Количина увученог ваздуха код аерираних бетона испитује се: – Најмање једном дневно – Код израде бетонских тела за испитивање својстава очврслог бетона .

најмање једном месечно и – Доказивања марке бетона. а партија за количину испод 1000 m3 не мање од 10 узор.051/1987. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНА Контрола производње бетона – Контрола својстава очврслог бетона – ■ Произвођач бетона је дужан да за сваку врсту бетона коју проиузводи редовно узима контролне узорке за испитивање чврстоће при притиску и других својстава бетона (ако су Пројектом прописана) ■ Проверавање и оцењивање марке бетона врши се према стандарду ЈУС У. узимајући у обзир случај који даје већи број узорака – Ако је количина произведене врсте бетона. а састоји се од: – Текуће контроле марке бетона. по један узорак на сваких 100 m3. односно на сваких 75 мешавина. . односно на сваких 150 мешавина ■ Партија бетона за количину преко 2000 m3 не може да има више од 30 узорака. које се изводи свака три месеца ■ За наведена испитивања служи скуп узорака који се односи на одређену врсту произведеног бетона – партију. већа од 2000 m3. М1. а који се формира израдом узорака према следећим условима: – Најмање један узорак за сваки дан производње – Најмање један узорак на сваких 50 m3.

правовремено уочи и заустави евентуални пад квалитета производње бетона . Другим речима: бетон одговара захтеваној марки бетона МB ако су испуњенa следећа два услова: m3 ≥ МB. текућа контрола марке бетона врши се углавном одређивањем тзв. а ни један појединачни резултат испитивања чврстоће при притиску - x1 није мањи од марке бетона. “клизног просека” од по три узастопна резултата испитивања. тј.m3 није мањи од захтеване марке бетона. умањене за 4 МPa. на фабрици бетона. x1 ≥ МB – 4 MPa ■ Циљ текуће контроле марке бетона је да се на месту производње. ■ Бетон одговара захтеваној марки бетона ако ни један такав просек . КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНА Контрола производње бетона – Контрола својстава очврслог бетона – Текућа контрола марке бетона ■ С обзиром да је број резултата који се односи на период производње бетона од месец дана најчешће мали.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНА Контрола производње бетона – Контрола својстава очврслог бетона – Доказивање марке бетона ■ Доказивање марке бетона. ■ Број ових испитивања за протекли период од три месеца не треба да буде мањи од 30. изузетно. изводи се статистичком обрадом резултата испитивања чврстоће при притиску за сваку врсту произведеног бетона. . али не мањи од 10. које се врши на свака три месеца. ■ Бетон одговара захтеваној марки бетона MB ако је испуњен услов: fbk ≥ MB где је fbk – карактеристична чврстоћа оцењиване марке бетона у MPa. ако је количина произведеног бетона неке врсте мања од 1000 m3. тај број може да буде сразмерно мањи.

mn – просечна чврстоћа при притиску n резултата испитивања. tn – коефицијент расподеле по Студенту. како следи: – Ако је n ≥ 30: fbk = mn – 1. где је: n – број расположивих резултата испитивања. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНА Контрола производње бетона – Контрола својстава очврслог бетона – Доказивање марке бетона ■ Одређивање карактеристичне вредности чврстоће зависи од расположивог броја резултата испитивања – n. одређена на основу већег броја (n0 ≥ 30) ранијих испитивања исте врсте бетона (израз за срачунавање  и табела за tn у наставку) . за степен слободе n и ниво поверења 80%  – стандардна девијација.3 ·  – Ако је 10 ≤ n ≤ 30: fbk = mn – tn ·  .

срачунава се на основу формуле: n  n0 i ( m  x ) 2 mn0 – просечна вредност за n0 резултата ранијих  i 1 n0 испититивања ■ Вредности коефицијента расподеле tn за ниво поверења од 80% према Студенту: n 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 tn 1.345 1.318 1.372 1.313 .356 1. из израза за одређивање карактеристичне вредности fbk = mn – tn ·  .321 1.325 1.315 1.337 1.330 1. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНА Контрола производње бетона – Контрола својстава очврслог бетона – Доказивање марке бетона ■ Вредност стандардне девијације  за n0 ранијих испитивања.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНА Контрола производње бетона – Контрола својстава очврслог бетона – Контрола производње након преузимања бетона на Градилишту – Од тренутка пријема свежег бетона на градилишту. односно на месту уграђивања. а најмање једном у смени и испитивање конзистенције (истим поступком као на Фабрици бетона) . као и време трајања транспорта од Фабрике бетона до градилишта (до пражњења)  Да изврши визуелну контролу конзистенције. преузима Извођач бетонских радова – У том смислу Извођач је обавезан:  Да евидентира све податке који се односе на својства преузетог бетона. која је до тада представљала обавезу Произвођача. контролу квалитета бетона.

 Контрола унутрашњег транспорта и уграђивање бетона  Контрола начина и трајања неге уграђеног бетона  Преглед конструкције после скидања оплате (утврђивање евентуалног присуства пукотина.КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНА Контрола производње бетона – Контрола својстава очврслог бетона – Контрола производње након преузимања бетона на Градилишту – У оквир контроле која се врши по пријему бетона од Произвођача. арматуре и др.) Све напред наведене контроле врше се визуелно! . оплата. спада још и:  Преглед скела. спојница. места сегрегације и сл. а коју врше Извођач радова и Надзорни орган Инвеститора.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНА Контрола сагласности са условима квалитета према Пројекту конструкције. у поглављу Својства очврслог бетона). . односно кроз Пројекат бетона. спроводи се оцењивањем постигнуте марке бетона MB и оних посебних својстава која су захтевана Пројектом конструкције ■ Оцена постигнуте марке бетона МB врши се по партијама. у складу са Програмом контроле датим у оквиру Пројекта бетона. односно Пројекту бетона ■ Контрола сагласности са условима квалитета бетона постављеним кроз Пројекат конструкције. ■ БАБ 87 прописује три Критеријума за оцењивање (доказивање) марке бетона (о којима је било речи раније.

БАБ ’87. односно Пројекту бетона ■ Ова три критеријума у суштини истовремено представљају и Критеријуме преузимања. . КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА БЕТОНА Контрола сагласности са условима квалитета према Пројекту конструкције. пошто добијена оцена марке бетона свакако омогућава да се донесе одлука о прихватљивости или неприхватљи - вости појединих партија бетона. представљају математичке релације изведене из зависности на бази фрактила од 10% који је усвојен према Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон . односно Критеријуми за преузимање појединих партија бетона. ■ Наведени Критеријуми за оцењивање марке бетона.