You are on page 1of 10

ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД, 2009, бр. 100, стр.

85-94

BIBLID: 0353-4537, (2009), 100, p 85-94

Jaić M., Jevtić P. 2009. The resistance of surfaces treated with oils and waxes to the action of dry
heat. Bulletin of the Faculty of Forestry 100: 85-94.

Милан Јаић UDK: 674.07:665.2/3
Петронија Јевтић Оригинални научни рад
DOI: 10.2298/GSF0900085J

ОТПОРНОСТ ПОВРШИНА ОБРАЂЕНИХ УЉИМА И
ВОСКОВИМА НА ДЕЛОВАЊЕ СУВЕ ТОПЛОТЕ

Извод: Површинска обрада дрвета може се обавити различитим премазима,
а избор одговарајуђег система обраде зависи од више фактора, као што су на
пример технолошки, естетски, економски и еколошки фактори. Јачање свести
о потреби очувања животне и радне средине пресудно је утицало на пораст
примене природних материјала за површинску обраду дрвета - уља и воскова.
Примена уља и воскова омогућава површински обрађеном дрвету да задржи
природни изглед, уз истовремену заштиту од деловања различитих утицаја,
који могу да проузрокују деградацију и пропадање финалних производа. У
раду су приказани резултати испитивања отпорности површине букве (Fagus
sil­va­tica L.) обрађених ланеним уљем и пчелињим воском на деловање суве
топ­лоте. У циљу упоређивања квалитета површина одрађених уљем и/или во­
ском као референтна површинска обрада узето је дрво букве обрађено 2К-по­
ли­у ре­тан­ским премазом. Површине обрађене пчелињим воском имају мању
отпорност на деловање суве топлоте од површина обрађених ланеним уљем,
а једна и друга показују значајно мању отпорност од површина обрађених
2К-по­ли­у ре­тан­ским премазом.
Кључне речи: површинска обрада, масивно дрво, ланено уље, пчелињи во­
сак, отпорност на деловање суве топлоте

THE RESISTANCE OF SURFACES TREATED WITH OILS AND WAXES
TO THE ACTION OF DRY HEAT
Abstract: Surface treatment of wood can be done with different coatings, and the
choice of the appropriate system of processing depends on several factors, such as
technological, aesthetic, economic and ecological. Raising awareness of the need
to preserve the living and working environment has had a crucial impact on the in-
crease in the use of natural materials for surface treatment of wood - oil and wax.
The application of oils and waxes allows surface treated wood to keep the natural
look, while protecting it from different influences, which can cause degradation
and deterioration of the final product. The paper presents the results of testing the
др Милан Јаић, редовни професор, Универзитет у Београду - Шумарски факултет, Београд
др Петронија Јевтић, професор, Висока школа примењених струковних студија, Врање

85

linseed oil. односно поновна употреба при­родних материјала. In order to compare the quality of surface treated with oil and/or wax. Ж и в а н о в и ћ . solid wood. resis- tance to the action of dry heat 1. у условима постојеће развијене технологије и савремених син­те­тичких премаза. 86 . beeswax. са друге стране.Милан Јаић. као што су на пример трајност обрађене површине. односно позитивно утичу на ус­пешнију продају (Ј а и ћ . а са њима и низ при­родних материјала. док је за евалуацију резултата коришћена компаративна анализа у односу на референтни материјал. односно естетске и еко­лошке вредности. као и лакоћа репарације површине после оштећења. Предности које пружају природни материјали за површинску обраду дрвета отварају нове мо­ гућ­ности пласмана производа од дрвета на тржишту. нужно намеће питање упоређења њихових карактеристика у од­но­су на данас најчешће употребљаване материјале за обраду. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА У раду је коришћен контролисани лабораторијски експеримент као основни метод. И поред све израженијег захтева тржишта за производима обрађених при­ род­ним материјалима. као што је данас најчешће употребљавани синтетички 2К-ПУ премаз. Surfaces treated with beeswax are less re- sistant to dry heat than those treated with linseed oil. у циљу добијања вредних информација о предностима и недостацима обадве врсте материјала.) processed with linseed oil and bees- wax to the action of dry heat. Петронија Јевтић resistance of beech surface (Fagus silvatica L. пали су у заборав. 2000). Од природних материјала данас се за површинску обраду дрвета најчешће упо­т ребљавају ланено уље и пчелињи восак. 2. са једне стране. тако да је тренд окружења ма­ сивним дрветом обрађеним природним материјалима све израженији. and both showed significantly less resistance than surface treated with 2K-polyurethane coating. који су и раније били у најширој упо­ треби. Квалитет површинске обраде финалних производа од букве оцењиван је преко отпорности завршног премаза на деловање суве топлоте. Повратак. Key words: surface treatment of wood. Зато је било од интереса њихово упоређивање са савременим премазима. У раду је извршен већи број испитивања у циљу добијања одговора на питање колика је отпорност површина обрађених уљима и восковима на деловање суве топлоте. Све више се тежи становању у природној средини. УВОД И ЦИЉ РАДА Површинска обрада дрвета природним материјалима поново је актуелна. многе старе технике површинске обраде. beech wood treated with 2K-polyurethane coating is taken as a reference of surface treatment of wood.

Услови наношења премаза приказани су у табели 1. – испитивање отпорности премаза на деловање суве топлоте. – припрему и наношење премаза. И основни и завршни премаз припремљени су мешањем компонената „А” и „Б” (осно­ ва са очвршћивачем). X група .1 слој ланеног уља (брушење након сушења од 24h).1. непосредно пре примене. VIII група . III група .2. V група .2 слоја пчелињег воска. и то: I група . Б и В). Узорци су исечени и припремљени у фабрици „10. Узимање и припрема узорака За испитивање је изабрано дрво непарене букве (Fagus silvatica L. произвођача „Sayerlack” (Италија). 2K-ПУ премаз (темељни+брушење премаза (№  320)+ II група - завршни). 87 . 2K-полиуретански премаз Као основни премаз у раду је коришћена безбојна полиуретанска подлога ТУ  18. у масеном односу 100:50.смер обраде → паралелно са влаканцима (№ 100). VII група . IX група . август” у Власеници. IV група .).2 слоја ланеног уља (брушење након сушења од 24h).2 слоја ланеног уља+1 слоја пчелињег воска.1 слој пчелињег воска. Димензије узорака су 240×120×20 mm.серије А. 2. VI група . 2. – снимање геометријског стања површине (одређивање Ra храпавости). смер обраде → нормално на влаканца (№ 100)+паралелно са Серија Б - влаканцима (№ 150). смер обраде → паралелно са влаканцима (№ 100)+нор­мал­но Серија В - на влаканца (№ 150)+паралелно са влаканцима (№ 200). Премази 2.4 слоја ланеног уља (брушење након сушења од 24h).4 слоја пчелињег воска.1.Необрађено дрво (брушено . ОТПОРНОСТ ПОВРШИНА ОБРАЂЕНИХ УЉИМА И ВОСКОВИМА НА ДЕЛОВАЊЕ… Експериментални део испитивања обухватио је следеће фазе обраде: – припрему површине дрвета (брушење подлоге) различитим режимима обраде: Серија А . Осушени су на влажност од 10±2%.1 слој ланеног уља+1 слој пчелињег воска.2. Смеша је раз­ређена полиуретанским разређивачем ДТ 450 (до 10%) на радни вискозитет за прс­кање од 22 s (F4/20°C). Катализатор за подлогу је ТХ 805.

2. 88 . Почетно утрља­ крпом вање ланеног уља обавље­ Влажност дрвета 12 % но је кружним покретима.6 mm последица начина нано­ Растојање млазнице од површине узорка 250 mm шења. што потпо­маже дуб­ Радна температура у лакирници 21°C љем проди­ра­њу уља у саму Релативна влажност ваздуха у лакирници 60% подлогу. као и ко­ли­­чина на­ Радна температура у лакирници 21°C нетог пре­маза одржава­ни Релативна влажност ваздуха у лакирници 60% су кон­стантним за оба слоја (основни и завршни). дана. а затим је настављено ра­ Густина уља 0. Произвођач испоручује ланено уље спремно за наношење.2. тако да није била пот­ ребна припрема пре употребе. Услови наношења 2K-полиуретанских Сушење премаза је премаза обављено у трајању од седам Table 1. Приликом утр­ља­ Количина наноса у једном слоју 10 g·m –2 вања уља на површи­ни се Преко ноћи Време између два слоја (наношења) ослобађа извесна ко­личина (t>12 ) h топлоте (због на­с­талог тре­ Укупан број слојева 3 ња). на соб­ној тем­перату­ thane coating ри  од 20°C. 3. Parameter Value На све узорке је на­ Ваздушно нета иста количина пре­ Начин прскања прскање маза (150 g·m–2). The conditions of the application of 2K-polyure. Петронија Јевтић Табела 1. Услови наношења ланеног уља приказани су у табели 2. Наведени ус­лови Температура прскања 20°C прип­реме и нано­шења 22 s 2K-полиуре­тан­ског пре­ Радни вискозитет премаза за прскање (F4/20°C) маза. што је Пречник млазнице 1. произвођача „Liberon” (Француска). уље је снажно Parameter Value ут­рљавано на површину и Ручно правилно распоређено по Начин наношења утрљавање повр­шини. Услови наношења ланеног уља уља употребљена је доб­ Table 2.Милан Јаић. са од­ Притисак прскања 3 bara ступањем ±5%. Ланено уље За испитивања је коришћено ланено уље.92 g·cm –3 споређивање уља покрети­ 18 s Вискозитет уља (F4/20°C) ма у правцу протезања вла­ канаца. при просечној Параметар Вредност влажно­сти ваздуха од 65%. За наношење лане­ног Табела 2. The conditions of the application of linseed oil ро натопљена крпа (тако­ Параметар Вредност ђе ланена).

висине и унутрашњег пречника 140 mm. Пре наношења сле­ дећег слоја уља површина је ручно брушена папиром гранулације № 320. Затим. промена сјаја. настала потклобучења и друго. тако Начин наношења утрљавање да није била потребна прип­ крпом рема пре употребе. The conditions of the application of beeswax про­извођача „Liberon” Параметар Вредност (Фра­нцуска). у оба слоја нанос је био равномеран. где остаје 30 минута и посматрању насталих промена за дату температуру испитивања.Е8. Количина наноса у једном слоју 10 g·m–2 На већ припремљене Преко узо­рке пчелињи восак је Време између два слоја (наношења) ноћи (t>12h) ут­рљаван меканом ланеном кр­­пом. 24h од уклањања лонца посматрају се настала оштећења на премазу. Обрада во­с­ком захтева да се сваки слој наноси танко (дебели слој формира „мутан” изглед по­вр­шине) и да се сваки слој пажљиво истрља четком са оштрим длакама. 89 . Услови наношења пчелињег воска ко­ришћен пчелињи восак Table 3. Пчелињи восак За испитивања је Табела 3. Услови Влажност дрвета 12% наношења пчелињег воска Густина воска 0. На подлогу се ставља алуминијумски лонац са равним брушеним дном. 100.3. у којем се налази 500 g минералног уља и загрева се на одређену температуру: 85.220. а затим су глачане четком од коњске длаке. а затим уздужно Радна температура у лакирници 21°C у од­носу на смер протезања Релативна влажност ваздуха у лакирници 60% вла­­ка­наца (структуру дрве­ та).90 g·cm–3 приказани су у табели 3.2. Испитивање отпорности на деловање суве топлоте Одређивање отпорности на деловање суве топлоте извршено је према стан­ дарду СРПС Д. Прво је восак нанет Укупан број слојева 2 по­п­ре­чно. тако да је по­вр­шина једнобразно обрађена (прекривена). 2. Обрађене површине остављене су пре­­ко ноћи (t>12h) да се осуше.3. 2. Произвођач Parameter Value ис­по­ручује пчелињи восак Ручно спре­ман за наношење. 120 или 140°C. Пос­ ле загревања лонац се поставља на површину премаза где стоји 30 минута. де­ бљине дна 4 mm. ОТПОРНОСТ ПОВРШИНА ОБРАЂЕНИХ УЉИМА И ВОСКОВИМА НА ДЕЛОВАЊЕ… Обрађени узорци су остављени да се осуше преко ноћи. као што је на пример промена боје. Поступак одређивања отпорности површина према дело­ вању суве топлоте базиран је на постављању загрејаног тела на испитивану повр­ шину. Посматрање се врши паралелно и нормално на правац протезања влаканаца.

видљива једино када се извор светлости огледа на 4 површини деловања или у њеној близини 3 Слабо уочљиве мрље. На сваком узорку је вршено мерење на 5 места (слика 1). Класификација отпорности премаза на деловање суве топлоте Table 4. заштитни премаз делимично или у потпуности деградиран Испитивања на свим премазима извршена су 10 дана након сушења завршног слоја премаза.2K-полиуретански премаз (контролна група). – IV група . јавља се промена и у структури површине 1 Јако уочљиве мрље. Ɇɟɪɧɚɦɟɫɬɚ Слика 1. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА У овом истраживању употребљено је 120 узорака.Милан Јаић. A sample with measurement points 90 . видљиве из више праваца посматрања 2 Јако уочљиве мрље. серија Б и серија В) урађено је по 40 узорака. док је за сваки систем површинске обраде (укупно 10 група) издвојено по 4 узорка. За сваки режим припреме површине (серија А. 3. Петронија Јевтић Отпорност премаза према деловању суве топлоте оцењује се на основу нај­не­ повољнијег од три испитивана места. The classification of the resistance of coatings to the action of dry heat Оцена Промена на површини Value Change on the surface 5 Без оштећења (нема видљивих промена) Слаба промена сјаја. – VII група . Анализа резултата истраживања урађена је за узорке из серије В (бруше­ ње дрвета: паралелно са влаканцима (№ 100)+нормално на влаканца (№ 150)+пара­ лелно са влаканцима (№ 200)) и за следеће групе (системе површинске обраде): – II група .2 слоја пчелињег воска. Узорак са мерним местима Figure 1. Табела 4.2 слоја ланеног уља+1 слој пчелињег воска.2 слоја ланеног уља. а према класификацији приказаној у табели 4. – X група .

Крајњи Поч. ОТПОРНОСТ ПОВРШИНА ОБРАЂЕНИХ УЉИМА И ВОСКОВИМА НА ДЕЛОВАЊЕ… Табела 5.2 36. као и у смањењу почетног сјаја. Сјај површине пре и након деловања суве топлоте Table 6. при третирању 91 .4 9. Резултати промене сјаја на испитива­ ним површинама пре и након деловања суве топлоте приказани су у табели 6.1 60.9 5. тј. као и већа промена сјаја (табела 6).220) Tемпература Temperature Припрема површине Систем обраде 85°C 100°C 120°C 140°C Preparation of surface System of treatment Оцена Value II група 5 5 3 2 IV група 5 5 3 2 Серија В VII група 3 2 2 2 X група 4 4 3 2 Резултати испитивања отпорности површина на деловање суве топлоте пре­ ма систему обраде приказани су у табели 5.8 2. тј. Табела 6.9 3. Крајњи Поч.220) Table 5. Отпорност површина на деловање суве топлоте (пре­ма СРПС Д.5 1. ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА На површинама обрађеним 2К-ПУ премазом изложених деловању суве топ­ лоте до 100°C нису уочене промене у виду обојених места (деколорација).5 2. Gloss of surface before and after the action of dry heat Температура / Temperature Припрема Систем 85°C 100°C 120°C 140°C површине обраде Preparation System of Сјај (у %) / Gloss (in %) of surface treatment Поч.0 52.1 3.E8.7 3.5 3. док на температури деловања суве топлоте од 140°C промене су већег интензитета.9 63.0 3. Порастом температуре изнад 100°C долази до видљивих промена на површинама.2 1.6 12.0 62.6 2.0 63.0 4.8 3.E8. Крајњи Initial Final Initial Final Initial Final Initial Final II група 66. Крајњи Поч.3 3.9 6. Површине дрвета обрађене ланеним уљем показују приближно исту отпор­ ност на деловање суве топлоте у целом температурном опсегу.8 IV група 3.7 2. The resistance of surface to the action of dry heat (according to SRPS D.6 3.1 60.4 4.5 Серија В VII група 8. које су мањег интензитета.0 X група 4.8 3.5 1. настаје јасно уочљив оти­ сак загрејаног тела (промена боје).

Петронија Јевтић ɉɍɥɚɤ .Милан Јаић....

. îɭʂɟ ...

ɛɭɤɜɚ ɛɭɤɜɚ ɬɨɩɥɨɬɚ.

ɬɨɩɥɨɬɚ.

îɜɨɫɚɤ ....

... îɭʂɟîɜɨɫɚɤ .

ɛɭɤɜɚ ȼ ɬɨɩɥɨɬɚ.

Ƚ ɛɭɤɜɚ ɬɨɩɥɨɬɚ.

иако не настаје већа про­мена боје. док дело­вањем суве топлоте при температурама 120°C и 140°C. Б) 2 layers of linseed oil. temperature 140°C): A) 2K-polyurethane coating (reference surface). Уочено је да нема значајнијих промена на површини у виду промене боје и веће про­мене сјаја. температура 140°C): А) 2К-ПУ премаз (референтна површина). Б) 2 сло­ја ланеног уља. када су примењене ниже температуре деловања (85°C и 100°C). Слика 2. као и површине обрађене 2К-ПУ премазом. 92 . series В. Промене након деловања суве топлоте на узорцима од букве (припрема под­ логе -  серија В. В) 2 слоја пчелињег воска и Г) 1 слој ланеног уља+1 слој пче­лињег воска Figure 2. The changes after the action of dry heat on the samples of beech (preparation of sur- face . настају мање промене сјаја (осим код деловања највише температуре). В) 2 layers of beeswax and Г) 1 layer of linseed oil+1 layer of beeswax површине температурама од 85-140°C.

али истовремено и лошија од обраде 2К-ПУ премазом и обраде ланеним уљем. резултати испитивања указују да површине обрађене уљем. Обрада површина у систему који се састоји из два слоја ланеног уља и јед­ ног слоја пчелињег воска показала се као боља опција од обраде ланеним уљем. ЗАКЉУЧЦИ Деловање суве топлоте на обрађеним површинама букве оставља оштећења различитог интензитета. Између ових обрада налазе се површине обрађене комбинацијом ланеног уља и пчелињег воска. Савез инжењера и техничара за заштиту дрвета Србије. Напомена: Рад је финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине Р. а на површини настаје јасно уочљив отисак загрејаног тела. (1995): Oberflächenbechandlung von Holz.својства материјала. Schäfer im Vintcentz Network. Verlag Th. воском и комбинацијом уље/восак имају мању отпорност на деловање топлоте од површина обрађених 2К-ПУ премазом.. ква­ литет обраде. Генерално. 5. Ж и в а н о в и ћ Р. чак и на најнижој примењеној тем­ператури (85°C). (1993): Површинска обрада дрвета . Оце­на отпорности површуне на деловање суве топлоте налази се испод прописане вред­ности за прихватљиву отпорност (оцена 4) за све примењене температуре. тако да и најниже примењене температуре (85°C и 100°C) проузрокују значајне промене боје и сјаја. Најбоља отпорност површина букве обрађених ланеним уљем постиже се на температурама до 100°C. Hannover Ј а и ћ М. у целом опсегу испитивања. Отпорност на деловање суве топлоте је задовољавајућа (оцена 4) за температуре до 100°C. Србије у оквиру реализације пројекта 7АЦ/7124062 ЛИТЕРАТУРА A l l e n S. ОТПОРНОСТ ПОВРШИНА ОБРАЂЕНИХ УЉИМА И ВОСКОВИМА НА ДЕЛОВАЊЕ… Резултати истраживања су показали да су површине обрађене пчелињим вос­ком веома осетљиве на деловање суве топлоте. Отпорност површина букве обрађених пчелињим воском је значајно лошија од отпорности површина обрађених ланеним уљем. Београд 93 . док су површине обрађене ланеним уљем отпорније од површина обрађених воском. Најбоље резултате су показале површине букве обрађене 2К-полиуретанским премазом. при чему се јавља и веома изражен отисак дна посуде на површини. док се повeћањем температуре на 120°C и 140°C значајно смањује отпорност површине. док порастом температуре на 120°C и 140°C отпорност опада (оцене 3 и 2). тако да се при­мена пчелињег воска не може препоручити за обраду површина од којих се за­хтева отпорност на повишене температуре. што се манифестује променом боје и сјаја премаза.

The result of properly selected surface treatment of wood increases the util- ity of final products.Е8. sanding was conducted with three different sanding modes. it is necessary to adjust the surface.. The effects of the action of dry heat on the surface of beech produced damages of differ- ent intensities. in order to test the resistance of treated surfaces to the action of dry heat. linseed oil and beeswax. Ж и в а н о в и ћ Р. Different materials for surface treatment were applied on the prepared surface . (2005): Површинска обрада масивног дрвета уљима и восковима. технолош­ ки процеси. СРПС Д. Berlin (1979): Намештај . Vol.Одређивање отпорности површина према топлоти. магистарски рад у рукопису.2K-poly- urethane coating. Springer Verlag. Петронија Јевтић Ј а и ћ М.теоријске основе. In order to achieve high qual- ity of surface treatment. On the other hand. Београд Ј е в т и ћ П. 94 . Good sanding of wood surface is fundamental to achieving high quality surface pro- cessing. Универзитет у Београду . To determine the effect of preparation regimes on the geometrical condition of the sur- face (roughness) of beech (Fagus silvatica L. (2003): Complete Woodfinishing. coatings for wood products refine the look of wood by emphasizing or improving the surface appearance of wood. With the increase of temperature of dry heat to 140°C the resistance of all tested surfaces was significantly reduced. Београд K o l l m a n n F. (2000): Површинска обрада дрвета . (1975): Principles of Wood Science and Technology.Милан Јаић.. In order to achieve high quality of wood surface. Lewes. coating material and technological process of treatment. Protecting the surface from the negative impacts. II.220 H o c k e r J. which was manifested in color change and brightness reduction. the surface preparation itself is of great importance. the coating formed on the surface of the wood extends the life of the product. ауторско издање.Шумарски факултет. East Sussex Milan Jaić Petronija Jevtić THE RESISTANCE OF SURFACES TREATED WITH OILS AND WAXES TO THE ACTION OF DRY HEAT Summary Coatings for wood are the materials which form a film on the surface of wood that pro- tects against the negative impact of the environment and improves the visual effect of the surface.). Guild of Master Publications Ltd. Surfaces treated with 2K-polyurethane coating and beeswax were more resistant to the action of dry heat than those treated with linseed oil (at temperatures up to 100°C).