UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI

Uvod: Bitumeni i katrani
■ Bitumeni i katrani mogu se svrstati u građevinske
materijale i sirovine za industrijske proizvode koji
se vrlo široko koriste u oblastima: putogradnja,
hidroizolacije i antikoroziona zaštita.
■ Bitumeni i katrani su smeše visokomolekularnih
ugljovodonika, kao i drugih organskih jedinjenja
na bazi kiseonika, sumpora i azota.
■ Bitumeni i katrani imaju dobru prionljivost
(atheziju) za kamen, pesak, beton, opeku, čelik i
druge materijale.
■ Bitumeni i katrani odlikuju se vodonepropustljivo-
šću, zadovoljavajućom otpornošću na
atmosferske uticaje, plastičnošću i nizom drugih
pozitivnih svojstava.

UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI
Bitumen
■ Definiše se kao crna, na normalnoj temperaturi
This image cannot currently be display ed.

polukruta ili kruta lepljiva masa, potpuno rastvorljiva u
ugljendisulfidu (CS2).
■ Tehnički bitumeni dele se na prirodne i veštačke.
■ Prirodni bitumeni se sreću u prirodi ili skoro u čistom
obliku, ili kao pratioci nekih stena – npr. krečnjaka i
peščara.
■ Kako su prirodni bitumeni prilično deficitarni, odnosno,
kako je eksploatacija bitumena sadržanih u stenskim
masama vrlo skupa (usitnjavanje, pa zatim obrada toplom
vodom ili rastvaračima), u građevinarstvu se danas
prvenstveno koriste veštački bitumeni koji se dobijaju
iz nafte.

među kojima su najviše zastupljeni visoko- molekularni ugljovodonici metanskog (CnH2n+2) i naftenskog (CnH2n) reda.Vodonik (H) 10 – 15 % ● Sumpor (S) 2–9 % ● Kiseonik (O) 1–5 % ● Azot (N) 0–2 % Ovi elementi grade niz vrlo složenih jedinjenja. UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Bitumen ■ Elementarni sastav bitumena ● Visokomolekularni ugljovodonici: .Ugljenik (C) 70 – 80 % . .

radi izučavanja strukture i svojstava bitumena.UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Bitumen Izdvajanje posebnih ugljovodoničnih jedinjenja je vrlo složeno. najčešće specijalnim metodama. Ove grupe jedinjenja date su pregledom na levoj strani slajda . iz bitumena izdvajaju grupe ugljovodonika sa manje–više sličnim svojstvima. pa se stoga.

slobodnog ugljenika i manjih količina fenola. a prionljivost za agregat je veća. naftalina i drugih organskih jedinjenja. katranske smole. UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Katran Premda se često identifikuju. usled čega se često mešaju sa bitumenima. ■ Katrani su osetljiviji na temperaturne promene. antracena. ■ Katran je mrkocrna viskozna tečnost. ■ Katrani brže stare usled isparavanja lakših ulja u njihovom sastavu. mrkog uglja. usled oksidacije i polimerizacije. drveta i slično. ■ Katran je otporniji na naftne derivate. specifičnog mirisa. sastavljena od mešavine različitih uljnih frakcija. u dobijanju: Katran se dobija suvom destila- cijom kamenog uglja. . između bitumena i katrana postoje velike razlike: ■ Kao prvo.

■ Viskoznost katrana i još nekih drugih materijala na bazi bitumena. međutim. u kom slučaju se viskoznost izražava u Pa s. u zavisnosti od viskoznosti uzorka. potrebno da kroz određenu mlaznicu istekne 50 cm3 supstance na temperaturi od 30 ili 40ºC. UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Svojstva i ispitivanja: Viskoznost ■ Za određivanje viskoznosti koriste se odgovarajući viskozimetri kod kojih se ispitivanja sprovode na bazi teorijske viskoznosti. određuje se putem posebnog viskozimetra za katran. . kod koga se kao pokazatelj usvaja vreme u sekundama. Otvori mlaznice su 10 ili 14 mm.

UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Svojstva i ispitivanja: Reološka svojstva .

za razne temperature). ● S obzirom na penetraciju.što znači da u slučaju ovih bitumena penetracija iznosi 20 mm. 13 mm. . BIT 130.5 mm. BIT 45 itd. ● Ispitivanje penetracije omogu- ćava i definisanje viskoznosti bitumena (postoji niz empirijskih Uređaj za ispitivanje formula za zavisnost penetracija – penetracije viskoznost. 4. ovi bitumeni nose oznake BIT 200..UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Svojstva i ispitivanja: Penetracija ● Ispitivanje penetracije je osnovna metoda za identifikaciju bitumena za kolovozne zastore.

te je uveden pojam konvencionalne tačke razmekšavanja bitumena. postavlja čelična razmekšavanja 85ºC i kuglica. . To je temperatura koja se dobija primenom metode prstena i kuglice (PK) . ● Ispitivanje tačke razmek- šavanja po PK je takođe jedna od standardnih metoda za identifikaciju bitumena: zajedno Aparatura (gore) i postupak (dole) za ispitivanje sa penetracijom. Npr. koji ispunjava metalni bitumena). takođe propisanih dimenzija. pre početka ispitivanja. 85/40 – duvani prsten propisanih dimenzija. kao amorfni materijal. preko koga bitumen sa tačkom se. razmekšava se u širem temperaturnom intervalu. UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Svojstva i ispitivanja: Tačka razmekšavanja po PK ● Bitumen. služi za tačke razmekšavanja po PK označavanje bitumena za ● Postepeno zagrevanje u vodenom kupatilu industrijske svrhe (duvanih uzorka bitumena. penetracijom od 4 mm .

UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Svojstva i ispitivanja: Rastegljivost – duktilitet i Tačka loma po Frasu Brzina istezanja: 5 cm/min! Pad temperature: 10C/min! Т = 25 0C   Merenje duktiliteta Određivanje tačke loma bitumena po Frasu .

indeksa penetracije IP. koji je funkcija penetracije i tačke razmekšavanja po PK. Na sledećem slajdu prikazan je dijagram za definisanje indeksa penetracije – IP. UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Svojstva i ispitivanja : Indeks penetracije ■ Pri oceni kvaliteta bitumena veliki značaj ima odnos penetracije i temperature razmekšavanja. odnos između penetracije i temperature razmekšavanja predstavlja merilo temperaturne osetljivosti bitumena. ■ Temperaturna osetljivost bitumena najčešće se definiše putem tzv. bitumeni se smatraju kvalitetnijim ako pri određenoj temperaturi razmekšavanja imaju veće vrednosti penetracije. ■ S obzirom na uslove kojima su izloženi tokom eksploatacije. . Drugim rečima.

UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Svojstva i ispitivanja : Indeks penetracije .

. Time dolazi do određenih hemijskih procesa u bitumenu i do promene njegovih svojstava. ■ Za ocenu ovih promena vrši se ispitivanje stabilnosti bitumena. Meri se gubitak mase i vrše neka od osnovnih ispitivanja. u posudi prečnika 128 mm i u sloju debljine 4 mm. pa se na bazi poređenja dobijenih rezultata donosi zaključak o stabilnosti bitumena. kako bi mu se snizio viskozitet i omogućilo obavijanje agregata slojem optimalne debljine. koje se sastoji u zagrevanju bitumena 5 h na temperaturi 163ºC. ■ Važeći tehnički propisi precizno definišu granice u okviru kojih mogu da se kreću svojstva bitumena posle izvršenog ispitivanja stabilnosti. UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Ispitivanje stabilnosti bitumena ■ Bitumen se u praksi izlaže delovanju visokih temperatura.

UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Ugljovodonična veziva za kolovoze .

UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Ugljovodonična veziva za kolovoze .

UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Ugljovodonična veziva za kolovoze Razređeni bitumeni za kolovozne zastore .

UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Ugljovodonična veziva za kolovoze Bitumenske emulzije .

UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Ugljovodonična veziva za kolovoze .

vrste asfalta ■ Pod asfaltima se podrazumevaju veštački kameni materijali dobijeni očvršćavanjem racionalno sastavljenih mešavina od: Ugljovodoničnih veziva (bitumena i/ili katrana). Asfaltni betoni (asfalt – betoni). ■ U zavisnosti od vrste mešavine. Kamenog brašna i Krupnijeg kamenog agregata (rečnog ili drobljenog). ■ Ovakve mešavine mogu se naći i u prirodi. UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Asfalti: definicija. Liveni asfalti i Specijalni asfalti. postoji više tipova veštačkih asfalta: Površinske obrade. polupenetracije i zasuti makadam. pa se može govoriti o prirodnim i veštačkim asfaltima. Penetracije. .

UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Asfalti: Asfaltni betoni .

UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Asfalti: Asfaltni betoni .

UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Asfalti: Asfaltni betoni .

tj.: Vuv= muv /γuv= е · Σ F(1) U poslednjem.UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Asfalti: Asfaltni betoni  Iz uslova da je: Vuv= muv /γuv= Vša  Iz uslova da vezivo obavije sva zrna agregata slojem debljine е. trećem izrazu je: k0 = γuv· e .

UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Asfalti: Asfaltni betoni .

UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Asfalti: Asfaltni betoni .

a zatim se podvrgavaju ispitivanju stabilnosti i tečenja u naročitoj. sa poluprečnicima krivine jednakim poluprečniku uzorka. ■ Uzorak se u presi izlaže pritisku po izvodnicama.6 mm.5 mm koji se izrađuju zbijanjem. ■ Brzina kretanja čeljusti je konstantna–50 mm/min. ■ Ovi uzorci se zagrevaju do T=60ºC. prema izrazu: стабилност у kN 10 Mu   (N/mm 2  MPa течење у mm mm . Prati se rast sile (kN) i rast deformacije na mernom instrumentu (mm). ■ Na bazi ove dve veličine sračunava se Modul ukočenosti po Maršalu na 60ºC. na tačno propisan način. Maršalovoj presi . UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Asfalti: Asfaltni betoni Ispitivanje stabilnosti i tečenja po Maršalu ■ Ovo ispitivanje vrši se na cilindrima  =101. Ove dve vrednosti označavaju se kao Stabilnost i tečenje po Maršalu . H=63. pri čemu su čeljusti kojima se vrši opterećenje polukružne. ■ U momentu dostizanja maksimalne sile vrši se očitavanje sile i odgovarajuće deformacije uzorka.

UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Asfalti: Asfaltni betoni .

UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Asfalti: Asfaltni betoni .

UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Liveni asfalti .

UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Liveni asfalti Optimalni sadržaji pojedinih komponenata:  Kamen (plemenita sitnež): . . . . . . . . . mora da bude zadovoljen i sledeći uslov: Procenat šupljina utresene (zbijene) mineralne mase sme da bude: . .u (običnom) livenom asfaltu . . . . . . . . . .za livene asfalte (obične): najviše 22 % .5 – 9 %  Pesak: dopuna do 100 % ■ U slučaju livenih asfalta. . 30 – 40 %  Filer: najmanje 20 %  Bitumen 6.u tvrdo livenom asfaltu . 40 – 50 % . . . . . .za tvrdo livene asfalte: najviše 18 % .

UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Liveni asfalti .

na ljude i okolinu. otpornosti prema oštećenjima tokom rada.  Primenljiv pri različitim uslovima rada. UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Hidroizolacije na bazi bitumena ■ Svaki materijal koji se primenjuje u hidroizolacijama treba da bude:  Nepropustljiv za vlagu i vodu.  Pogodan za primenu u smislu težine.  Prionljiv za druge materijale.  Sposoban da bez oštećenja prati deformacije podloge i da premosti manje pukotine u njoj.  Dovoljno plastičan na niskim i postojan na povišenim temperaturama. .  Dobar elektro –izolator .  Bez štetnog delovanja na materijale sa kojima dolazi u dodir. lake nabavke i sl.  Otporan prema mehaničkim i atmosferskim uticajima (prema starenju).

bit. ■ Imaju visoku tačku razmekšavanja po PK. poliamidna tkanina. ■ Kod nas se proizvodi 6 standardnih vrsta duvanih bitumena. ■ Mehanička svojstva bitumena mogu se poboljšati upotrebom raznih vrsta armatura (sirovi krovni karton. azbestna lepenka. sirova juta. 85/40. a drugi srednja vrednost penetracije).” i sledeće brojne oznake: 70/30. koji nose oznaku “ind. UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Hidroizolacije na bazi bitumena ■ Na području hidroizolacija najširu primenu imaju industrijski bitumeni. poliesterski filc. 85/25. 115/15 i 135/10 (prvi broj u oznaci je tačka razmekšavanja po PK. a malu penetraciju (veći indeks penetracije). koji se dobijaju postupkom duvanja (duvani bitumen). . 105/15. aluminijumska folija (“albifol”) i dr.

a proizvode se ili samo impregnisanjem. bilo modifikovanim (polimer – bitumenom). ili. . UGLjOVODONIČNA VEZIVA I MATERIJALI Hidroizolacije na bazi bitumena Hidroizolacioni materijali u rolnama Bitumenski trakasti proizvodi koji se pakuju u rolne. sa nekim punilom ili bez punila. pak. ili impregnisanjem i oblaganjem. samo oblaganjem odgovarajućih uložaka bilo čistim bitumenom.