You are on page 1of 4

Numele: Rezultatele examenelor

Descrierea: Publicarea listei studenţilor prezenţi la examene şi notele acestora. 
Crearea listei studenţilor neadmişi cu indicare motivului  şi crearea orarului de 
susţinere repetată

Actorii: 
1 Student
2 Decanat/Secretariat
3 Profesor

Condiţii de iniţiere: Pentru a putea fi efectuate oricare din aceste ac ţiune 
actorii trebuie să fie ”logaţi” în sistem

Rezultatul final: Ca rezultat al modificarilor efectuate sau/ţi datelor întroduse 
studentul poate vedea balul obţinut la examen, data sus ţinerii repetate a 
examenului, motivul din care nu a fost admis la examen.

Îndeplinirea scenariului cu succes:
Pentru cearea listei de studenţi de c ătre profesor care au fost prezen ţi la examen
precum ţi specificarea notei acestora actorul trebuie s ă fie ”logat” în sistem, 
după care:

1 Alege grupa
1.1 Lista grupelor accesibile profesorului
1.2 Selectarea une sau mai multe grupe care au sus ţinut examenul
1.3 Confirmare alegerii 
2 Selecatarea obiectului
2.1 Lista obiectelor disponibile profesorului ţi grupelor deja selectate
2.2 Selectarea obiectului
2.3 Confirmarea alegerii
3 Afiţarea studenţilor grupelor alese cu îndicarea starii admiterii de către 
decanat
3.1 Indicarea balului obţinut de către student la examen
3.2 Indicarea studenţilor care nu sau prezentat la examen
3.3 Confirmarea modificarilor
4 Crearea orarului de susţinere repetată

3 Alegerea auditorii libere pentru ora  ţi data aleas ă (lista cu auditoriilor –  doar cele disponibile)  .1 Selectarea datei pentru susţinerea repetat ă 4.2 Indicarea orei 4.4.

  nemotivat. întîrziere) 1.1 Vizualizarea datei propuse de studenţi (cu posibilitate de  .2 Selectarea grupelor (doar grupele care au perechi cu acest profesor  ţi anume  obiectul selectat) 2. zilele de consulta ţie.1 Selectarea grupei 1. lista celor admi ţi Îndeplinirea scenariului cu succes: I. Profesor 1 Întroducerea apsenţelor 1.3 Stabilirea zile de efectuare a examenului 2.3.2 Selectarea obiectului 1.Numele: Orarul examenilor Descrierea: Publicarea listei studenţilor prezenţi la examene ţi notele acestora.  Crearea listei studenţilor neadmiţi cu indicare motivului  ţi crearea orarului de  susţinere repetată Actorii:  1 Student 2 Decanat/Secretariat 3 Profesor Condiţii de iniţiere: Pentru a putea fi efectuate oricare din aceste ac ţiune  actorii trebuie să fie ”logaţi” în sistem Rezultatul final: Ca rezultat al modificarilor efectuate sau/ţi datelor întroduse  studentul poate vedea orarul examenelor.1 Selectarea obiectului 2.4 Salvarea modificarilor 2 Crearea orarul examenului 2. (tipul de absen ţă – motivat.3 Întroducerea absenţei pe ziua absentat ă.

 Student 1 Vizualizare orarului examenelor 1.1 Lista tuturor examenilor (legate de student) 1.1 Lista studentilor cu absenţele întroduse de profesor (numarul total de  absenţe pentru fiecare student cu posibilitate de vizualizare detaliat ă) 1.1 Selectarea grupei 1. aprobare sau respingere) 2.2 Selectarea grupelor (doar grupele care au perechi cu acest profesor  ţi anume  obiectul selectat) 3.1 Vizualizarea motivului neadmiteri 3.2 Selectarea profesorului 4.5 Selectarea auditoriei (lista auditoriilor libere pe data  ţi la ora selectat ă) 3.y sau calendar) .4 Salvarea modificarilor 3 Crearea zilei consultaţiei 3.4 Stabilirea ore (text – în format HH:mm) 3.3 Stabilirea zilei (selectarea din calendar sau întroducerea în format d.y) 3.1. profesor  intervat de timp) 2 Vizualizarea orarului consultatiilor 2.3 Indicarea studenţilor neadmiţi  1. obiect. profesor  intervat de timp) 3 Vizualizarea studentilor admisi 3.m.1 Selectarea obiectului 3.1 Aplicarea filtrelor de sortare (dup ă: dat ă.2 Stabilirea auditoriului (list dorp­down ­auditoriile libere la ora  ţi în ziua  aleasă cu numarul de locuri mai mare sau egal cu numarul de studen ţi) 2.2. Decanat/Secretariat 1 Crearea liste de studenţi neadmiţi 1.1 Îndicarea motivului (lista drop­down  ţi posibilitate de ad ăugat comentariu  aparte) 2 Crearea/Aprobarea orarului examenilor 2.1.6 Salvarea modificarilor II.3 Cofirmarea schimbărilor III.2 Aprobare sau modificare  2. obiect. neadmisi) 4 Propunerea zile examenului 4.1 Lista grupei cu indicare studentilor admis/neadmis si numarul total de  absenţe precum ţi posibilitatea de vizualizare detaliat ă a lipselor  3.3.2 Aplicarea filtrelor de sortare (admisi.m.1 Analizarea orarului propus de profesor  2.1 Selectarea obiectului 4.1.2 Selectarea obiectului  1.1.3 Alegerea zilei petrecerii examenului (format d.1 Lista tuturor consultaţiilor (legate de student)  2.1 Aplicarea filtrelor de sortare (dup ă: dat ă.