You are on page 1of 7

มือ S

กลุ่ม ชื่อ-นามสกุล-ทีม
A1 นิระพงษ์ มิตรวงษา+จีรศักดิ์ แววตา Flying racket
A2 วุฒิไกร นามโคตร+จักรภพ ชินโน แบดเต่ า
A
A3 ภูเบศ ต่ อสกุลธนกิจ+ภานุวฒ ั น์ อวริสาร Bad Midnight
A4 วิริยสิ ษฐ์ มีสวัสดิ์+พลวัต พิมโพนทอง MCF
B1 สรียา มณีโชติ+นิรันด์ ทรงสู งเนิน SATI
B2 อนุวตั น์ ขาวสั ก+นัฐกานต์ สุ ราสา Bad~Beer
B
B3 อนุชิต เชิงเขา+วชดากร ฮามสุ ขโพธิ์ born to figth
B4 พีรศักดิ์ ไพโรจน์ พงศา+อัมพร ทุยโท ผมมาเทีย่ ว
C1 สุ พล ภูษติ กาญจนา+พีระศักดิ์ แดนมะดัน Flying racket
C2 วรยุทธ วรสเถียรสิ ริ+วชิระ ศรีสุขโข แบดเต่ า
C
C3 กิตติศักดิ์ แก้วกิง่ +บุญทวี คึมยะราช ไดอารี่
C4 ชู พงษ์ รัฐปาโล+จักรกฤษณ์ รัตนสุ วรรณ bad beer
D1 เกรียงไกรศร ใจรัตน์ +วิชิต บุรัสการ เเบดเต่ า
D2 พงศกร กลิน่ ประทุม+ธเนษฐ์ พงษ์ กาศวิลาศ MCF
D
D3 ธนวิชญ์ ถาวงค์ +อนงค์ เกษสนาม Bad Midnight
D4 พรต สี สาย+ทวีศักดิ์ สาระกูล Dark Prince
E1 พรพนา วรเนศ+นรีส พัฒนประเทศ Flying racket/MCF
E2 เอกสิ ทธิ์ แสงเลิศลา้ +วิทยา เกตุพนั ธุ์ ไดนา แบดมินตัน
E
E3 ณัฐพล กระจ่ าง+สุ ภัทรชัย ชมพันธุ์ มหาเทพ
E4 ศิราวินท์ ชัชชลพิธิวฒ ั น์ +ภัทร์ วศิน ชัชชลพิธิวฒ
ั น์ bb club
F1 นนทวรรธน์ สง่ างาม+สมเกียรติ กองคา mcf
F2 เฉลิมพล พรประทานสกุล+อานาจ พรามจร Bad Midnight
F
F3 ปรัชพล มารุตะพันธ์ +ณัฐเรศ วรรณฤทธิ์ Bad~Beer
F4 สมชาติ เชี่ยวกุล+จิรายุวรรศ เกตุประสิ ทธิ์ Dark Prince

มือ S กลุ่ม ชื่อ-นามสกุล-ทีม G1 เกือ้ กูล เจริญจินดารัตน์ +ฐาปนพงศ์ จินทนาก Flying racket G2 ณธเดช จอมสิ ริโชติ+ทองแท้ เรืองวีระชัยกุล Dark prince G G3 ภคชัยเชื้อสุ วรรณ+ประพิณวิชแว่ นมณี MCF G4 พิทยา สาศรี+พงษ์ เทพ กิจบารุง ชมรมแบดมินตันพัทยา H1 สั นติภาพ เทพนวล+ปภาวิน สวัสดิรักษ์ Flying racket H2 ธนชัย น้ อยเมืองคุณ +มนตรี เนินทราย Smashing สิ งห์ บลู H H3 นพชัย สิ งห์ โตทอง+พิรัตน์ บุตรเคน Oishi Badminton H4 สุ พจน์ กวีนวานิชยกุล+เบิร์ด ประภากมล ทองชิน I1 ภูริณฐั ธ์ ศรประเสริฐ+สรบบ ชื่นทองทรัพย์ Flying racket I2 สุ วฒ ั น์ ชนบท+รวมพร เคลือบบุญ Moo Club I I3 วิฑูร สุ ขวิสุทธิโชติ+ชิตพล อินทร์ มา Adenaline I4 วีธะกร ศรีดา+บัญชา โพธิ์สุดตา คาอวยพรของแม่ มา J1 เทพประสิ ทธิ์ สี สังกา+สิ ทธิพงศ์ สิ ทธิกรรม ตีวนไป J2 เบญญาพร เชิงชั้น+นวคุณ มันทะติ Mixer J J3 สุ วชั สี พนั นา+สเกล ประยูรหงษ์ กะเปาะกะแปด J4 ธวัช ศิริรัตน์ +ชาตรี เอีย้ วฮวด MCF K1 จิรวัฒน์ สิ นมงคล+ณัฐพงษ์ สิ ทธิธัญญ Duckling Devil K2 อัธยา วรศิลป์ +ชัชฤทธิ์ จันทรักษา JAGUAR K K3 ธีรภัทร์ พิศาลพงศ์ ธร+กิตติธัช เศรษฐนากรณ์ Dark prince K4 สดายุ จันทิมางกูร+ภัสวรรณ บุญยิง่ Godji L1 รัชพล ศีวริ าช+ณัฏฐ์ ธรดล บุญลา Flying racket L2 ปณิตา คาองค์ +อโนทัย เอือ่ มนิมติ ร กะเปาะกะแปด L L3 สมชาย ครู ใหญ่ น้อย+สุ รพงษ์ พานิชนาวา ชมรมแบดมินตันพัทยา L4 ทรงธรรม ติยะศิริ+มาลี กาญจนสุ วรรณ สุ ดติ่ง ระยอง .

มือ S กลุ่ม ชื่อ-นามสกุล-ทีม M1 ณัฐพล ปาลวงษ์ +ภูผา กฤตยภาส Kwisra Coco M2 อชิรวิทย์ ชยานันท์ ศิริ+พิกนุ ตาคาทรัพย์ น ไดอารี่ M M3 พุฒิพงศ์ ประยูรหงษ์ +นพดล อินทโชติ กะเปาะกะแปด M4 ธงชัย ลีลาสถาพรชัย+สิ ริชัย กอบกุลเสถียร Bad8riew N1 ภานุวฒ ั น์ มาลาย+สมรินทร์ เพ็ชรศรี @มิตร N2 บดินทร์ คณิตสรณ์ +พีรเชษฐ์ คณิตสรณ์ Dark Prince N N3 สายธาร โพเอีย่ ม+ณัฐพันต์ คาตา กะเปาะกะแปด N4 เจษฎา โพธิแสน+สุ ทธิวฒ ั น์ สุ นทรปฏิคม Bad Midnight O1 นเรณ อินทร์ ต๊ะ+ปฏิคม ร่ วมโพธิ์ Duckling Devil O2 ภิญโญ ชู มบี ุญ+สุ ภณ เบราวะนะกุล Esso O O3 สั นติ นิลสุ วรรณ+นิเวช แก้วจันดี ไดนาแบดมินตัน O4 ณชพล บุศราคา+ยสมพิษ ศรีพนั นา HARDWAREHOUSE P1 พงศ์ ภาค แซ่ ต้ัง+กันตินันท์ กิตติวฒ ั นาเจริญ ทีมอิสระ P2 อัษฎาวุธ ชานาญเศรษฐิษกุล+ฤชา ไขรัศมี ฟรุ้งฟริ้งเเบดมินตัน P P3 วิจิตรา ตั้งสังขะรมย์ +ลิขติ พงศ์ พลอยพลาย Godji P4 สุ ริยนั ต์ สี ทน+ภาณุวฒ ั น์ ผิวผ่ อง เดอะซีนระยอง .

มือ P- กลุ่ม ชื่อ-นามสกุล-ทีม A1 มานะชัย ชัชวาลกิจกุล+กานต์ ปรีชา กานโอ A A2 นเรนทร์ ฤทธิ์ ศรีกลา่ +ณัฐพันธ์ เปรี่ยมจอมศิริ สยามโตโยต้ า A3 หวันลี มาลี+พงศธร เลิศจิรกุล MCF B1 สุ รเชษฐ์ ชัยสุ รินทร์ +เจษฏา วุฒิจรจิตร Bad~Beer B B2 พงษ์ พฒ ั น์ ป้ อมน้ อย+จรวด เรืองสิ น Dark Prince B3 สมโภช ทวีชาติ+สมศักดิ์ สุ ขมี Warrior C1 ปรีชา อ่างดอนคา+ปติภทั ร เรืองนภา Bad Midnight C C2 ภานพ โชติกาภากร+สื ริศักดิ์ วิสุทธิมรรค slimbad C3 อาทิตย์ หงษ์ อดุ ม+ธนาชัย ตันไพบูลย์ สบายๆ D1 จักรพงษ์ ต้ นสวรรค์ + สาเนา แก้วมณีคบั สยามโตโยต้ า D D2 กฤตภาส ปลอดภัย+มรุต โพคันโย Bad Midnight D3 วรดร สงคราม+วิทวัส หนูขาว บูรพาไม่ แพ้ E1 ณัฐธนฤทธ์ ต้ นจันทน์ +เอกลักษณ์ เมืองหมุด อิสระ E E2 นวพล เลิศจิรกุล + พิเชตพรมมา บูรพาไม่ แพ้ E3 อลงกต จันสวาท+ธีรพันธ กาบยุบล MCF F1 ยศกฤศ วงค์ เกีย่ +อรรถพล ทองประเสริฐ MCF F F2 ธีระพงษ์ เหล่ารัตน์ +อรรถพล ทองประเสริฐ Bad Midnight F3 ศักดิ์สิทธิ์ พวงกิจจา+พรเจตน์ บุญชื่น สุ ดติ่ง ระยอง G1 กฤตพล พัฒนนุสินธุ+นริศร์ พัฒนประเทศ Flying racket G G2 ชู ศิลป์ สี ใส+สาธิต สี ใส Bad Midnight G3 นิโรจน์ พนมไพร+ปัญญา สุ วรรณศรี Esso H1 ศักดา จาปาสา+วีระศักดิ์ บุญแรง MCF H H2 ณัฐพงษ์ บุญรักษาเจริญพร+ภูริทตั ฉลอง Bad Midnight H3 อิทธิศักดิ์ พุฒดี+สิ งหา ไชยบุดดา สุ ดติง่ ระยอง .

สุ ขถาวร+ธนิสสร บุญช่ วย MCF N2 พุฒิพงศ์ ประยูรหงษ์ +สรัญ ศิวกุลกาธร กะเปาะกะแปด N N3 สั จจา บุษราคัม+วศภณ เฟื่ องสวัสดิ์ Flying racket N4 ธนวัต เปี่ ยมอยู+ณัฏฐพล ภูธิพนั ธุ์ Ku Sriracha O1 เรียวสุ ข+ ภัทรลภัสใช้ ฮวดเจริญThe Ultimate Rayong O2 รุจพร สงสาร+วิสา ศรีสุริยะ COACH NUT O O3 เฉลิมวงศ์ อธิปัตยะวงศ์ +สมดุลย์ อมรเกียรติขจร Oishi Badminton O4 สธน พรหมเรนทร์ +ชาญวิทย์ โสมณะ DD PROJECT . มือ P- กลุ่ม ชื่อ-นามสกุล-ทีม I1 ปาณัสม์ สถาพรพิทกั ษ์ +มูฮาหมัดซากีย์ หะยะ The Answer I I2 วีระพงษ์ ขันติกลุ +มรรควรรธน์ บุญขาว หินกลิง้ I3 ปริญญา เพียรมนกุล+รัชธิวสั ส์ อริยสิ ทธิศรา mcf J1 พรธนะ จันทรนวล+ราชิน กลมกลาง Oishi Badminton J J2 ณัฐวุติ เทีย่ งสั มพันธ์ +เชาวลิต สุ มทุม ชมรมแบดมินตันพัทยา J3 ชานันท์ พันธุ์ป้องนพ+ศุภกิจ ศรีมชี ัย Adenaline K1 จักรกฤษ สุ วรรณเดชโย+เฉลิมศิลป์ ดุลสั มพันธ์ กะเปาะกะแปด K K2 ณัฐธนฤทธ์ ต้ นจันทน์ +เอกลักษณ์ เมืองหมุด อิสระ K3 สิ ทธิลกั ษณ์ รู ปโฉม+นันทิกา ชู กลิน่ หอยทาก L1 อรรถพล ชัยมนัสกุล+นัฐพงษ์ กงวิไล ม.เกษตร L L2 ชัยวัฒน์ อรัญญา+วราภรณ์ วรวงษ์ สุ ดติ่ง ระยอง L3 พึง่ พร ศรีวสิ ุ ทธิ์+สมพง ชอัมพงษ์ slim badmiton M1 ชลนธี ศิริบุญชู +ณิศพล สุ ทธิวรยานนท์ ได้ หมดถ้ าสดชืน M2 ธนวัต เปี่ ยมอยู+ณัฏฐพล ภูธิพนั ธุ์ Ku Sriracha M M3 กัมปนาท มุงคุณคาซาว+ทิพวรรณ ปัญญาดวงเลิศ สุ ดติ่ง ระยอง M4 พิเนตร วัชระมุสิก+วรภัฏ อวยพร แม่ มาระยอง N1 วรพงษ์ .

มือ P- กลุ่ม ชื่อ-นามสกุล-ทีม P1 ประวิทย์ พรมโยธา+ปิ ยะพงษ์ เชื้อวิเชียร แม่ มาระยอง P P2 บดินทร์ หลาวทอง+เจษฎาพร ฉัตรมิตร BJ Fun P3 ตฤณ ด้ วงนาม+ศิระ ชัยจิตวณิชกุล อิสระ P4 พันธกร พูนเพิม่ พงศ์ +ณัฏฐ์ ศรณ์ โชติอคั รรัตน์ Flying racket .

มือ P กลุ่ม ชื่อ-นามสกุล-ทีม A1 ณัฐธนฤทธ์ ต้นจันทน์+สุ วฒั นันท์ ธูปจันทร์ อิสระ A A2 ณฐนนท์ มีทรัพย+ปริ ญญา มงคลสวัดิ บางคล้า By โค๊ชนนท์ A3 ภวัต นววิชชาภรณ์+อาทิศกั ดิ์ เศวตทัต AP LAP B1 ธีรวัฒน์ ทิจะยัง+พิมายพุฒเจริ ญ อิสระ B B2 อัษฎาง ศานติวงศ์สกุล+สุ ขมุ ยิม้ นิรันดร์คบั อิสระ B3 กฤตพล พัฒนนุสินธุ +นราวิชญ์ แมคมูเลนFlying racket C1 พุฒิพงศ์ ประยูรหงษ์+จิรายุ คงตระกูล กะเปาะกะแปด C C2 ปิ ยะวุฒิ อุรเคนทร์+วราพันธ์ วรวงษ์ สุ ดติ่งระยอง C3 พงศธร เชี่ยวกุล+พึ่งพร ศรี วสิ ุ ทธิ์ Dark price D1 จักรพงษ์ ขันแก้ว+เดชา จันชา Dech badmibton D D2 สิ ริศกั ดิ์ วิสุทธิมรรค+ธนะโชค ล้ าเลิศ Slim Badminton Club D3 พงศธร เลิศจิรกุล+ทัตพงษ์ พยุงผล flying racket E1 ณรี พฒั น์ นุชชพงษ์ +ศุภณัฐ บุญช่วยเหลือ แม่มาระยอง E E2 ณัฐวุฒิ เรื องทนันรักษ์+รัตนวุฒิ ปัญญาริ กานนท์ Snow wolf E3 ตฤบดี รอดหนุ่น+อานาจ นพทีปกังวาล กิ่งประดู่ F1 พรธนะ จันทรนวล+บวรสิ ริ ติณสุ ข Sharky Boxing Gym F F2 สิ ทธา เชี่ยวกุล+วรกฤต ม่วงคาพร Dark price F3 ดนุพนั ธ์ สุ วรรณวงศ์+พรชัย พรพัฒนอนันต์ สายหยอด G1 วุฒชัย พจนเมธา+ศิริวฒั มาตยานุมตั ิ COACH NUT G G2 ทรงยศ เตชะเอื้อ+ชาญวิทย์ ภักดีเกียรติวงศ์ BURRAPHA YESSUR!!! G3 ยุทธนา นาชัยเริ่ ม+จุฑาเฉลิม บัวขาวDD PROJECT .