You are on page 1of 60

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A TUDÁS KÖZÖSSÉGE www.elte.hu

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Tartalom
Eötvös Loránd Tudományegyetem 4.

Állam-és Jogtudományi Kar 14.

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 20.

Bölcsészettudományi Kar 28.

Informatikai Kar 56.

Pedagógiai- és Pszichológiai Kar 60.

Társadalomtudományi Kar 72.

Tanító- és Óvóképző Kar 82.

Természettudományi Kar 86.

Osztatlan Tanárképzés 100.

Savaria Egyetemi Központ (SEK), Szombathely 112.

Eötvös Loránd Tudományegyetem 2016 / 2017

„Az ELTE az európai hagyományokra épülő, minőségi felsőoktatás és kutatás
érdekeit szolgálja, küldetése a nemzeti és egyetemes kultúra és műveltség
megőrzése és gyarapítása, a tudomány művelése, a tudományos ismeretek
átadása, a magyar társadalom, valamint az emberiség valós, hosszú távú
igényeinek megfogalmazása és kielégítése, korszerű tudással rendelkező,
sokoldalúan művelt értelmiségiek képzése...”

(részlet az ELTE Küldetésnyilatkozatából)

Szeretettel köszönti Önt az ország egyetlen, hallgatónk rendelkezésére. Az Egyetemi
1635 óta folyamatosan működő felsőoktatá- Hallgatói Önkormányzat és a karok hallgatói
si intézménye, az Eötvös Loránd Tudomány- önkormányzatai a hallgatói érdekképviseletet
egyetem! Bízunk benne, hogy sikeres érettsé- szolgálva segítik a diákokat számos
gije után, szeptemberben a már több mint 380 kérdésben.
éves Egyetem polgáraként láthatjuk viszont.
ELTE-s diákká válni szép eredmény, de egy-
Az ELTE Magyarország legnagyobb hagyo- ben felelősséget is jelent. Javarészt Önön áll,
mányokkal rendelkező és ma is legnépsze- hogy – a képzési rendszer nyújtotta szabad-
rűbb felsőoktatási intézménye, a nemzetközi ságból adódóan – mennyi tudást szerez meg
rangsorokban a legjobb eredményeket elé- a diplomáig. A kurzusok bő választéka szám-
rő magyar egyetem, ahol kéz a kézben jár a talan lehetőséget nyújt. Válogasson bátran
hagyomány és innováció. Nagyságrendileg a kínálatból, vegyen részt a képzésen kívüli
26 000 hallgatójával és több mint ezer mi- szakmai és kulturális programokon, ha pedig
nősített oktatójával az ELTE az ország egyik kiemelkedően tehetségesnek bizonyul, úgy
legnagyobb felsőoktatási intézménye, amely várnak Önre az egyetemi tehetséggondozás
rangjához és hagyományaihoz méltó módon különböző fajtái. Talán Ön is tudja már, hogy
igyekszik támogatni hallgatóit abban, hogy az egyetem nem pusztán a kutatás és az ok-
korszerű, az európai munkaerőpiacon jól tatás fellegváraként funkcionál, hiszen egye-
hasznosítható tudás és innovatív gondolko- temistának lenni sajátos életformát is jelent,
dás birtokába jussanak, versenyképes diplo- amelynek része egy sor kihívás, és része a ki-
1. Rektori Kabinet, Kancellária, Egyetemi Hallgatói Önkormányzat mát szerezzenek. Egyetemi céljaink alapköve kapcsolódás is, a szellemi pezsgés és a széles-
az elhivatottság. Elhivatottság arra, hogy egy körű szórakozási lehetőségek. Kívánjuk, hogy
2. Állam- és Jogtudományi Kar olyan inspiráló szellemi közeget teremtsünk, érezze jól magát nálunk, végzése után pedig
amely egyetemünk polgárait képes akár egy büszkén hirdesse alma matere dicsőségét, bi-
egész életen át megtartó közösségként szol- zonyítván, hogy a közel négyszáz éves tapasz-
3. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
gálni. talat ma is aktuális gyakorlati érték!

4. Lágymányosi Campus Egyetemi polgárrá válni csak olyan A jó egyetem ugyanis kiváló hallgatóiról és
(Informatikai Kar, Társadalomtudományi Kar, Természettudományi Kar) értékrenddel és életfelfogással lehet, ami elismerést szerzett öregdiákjairól ismer-
embertársaink tiszteletén, a teljesítmény szik meg leginkább.
5. Pedagógiai és Pszichológiai Kar (KAZY, IZU) elismerésén alapul, felelősségteljes, és az
értelmiségi élet kihívásait mindenestül Váljon Ön is azzá! Mi segítünk.
felvállalja. Ebben kíván az ELTE minden
6. Tanító- és Óvóképző Kar munkatársa az Ön segítségére lenni mind a Dr. Mezey Barna
tanulmányok, mind a közösségi élet terén. Rektor
7. Trefort-kerti Campus (Bölcsészettudományi Kar) Nálunk a legkiválóbb oktatók gondoskodnak
arról, hogy a tudásátadás a leghasznosabban Sujtó Attila
történjék, az adminisztrációban dolgozó a Hallgatói Önkormányzat elnöke
8. Egyetemi Könyvtár (Quaestura) kollégák pedig készséggel állnak valamennyi

9. ELTE Bogdánfy utcai sporttelep (EIT Digital Budapest CLC)

Eötvös Loránd Tudományegyetem
4 5 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem 2016 / 2017 Kronológia Tények az ELTE-ről 2017 2010 2003 Az ELTE-be integrálódik Az ELTE kutatóegyetemi Az Informatikai Kar. Óvóképző Kar és a • Magyarország legszélesebb oktatási kínálata Eötvös Loránd nevét Bárczi Gusztáv 8 38 96 13162 Gyógypedagógiai Kar 1900 1896 1872 A világon elsőként Első női hallgatóként Működni kezd Európa kar alapszak mesterképzési szak kurzus 64 55 219 8 Gyógypedagógiai Glücklich Vilma nyer első gyakorlóiskolája. a Pe- • Magyarország legjobb tudományegyeteme az oktatói és hallgatói kiválóság alapján • A 15–25 évesek által felállított felsőoktatási rangsor élén áll a szombathelyi Savaria címet kap dagógiai és Pszichológiai • A piackutatások szerint az egyik legnépszerűbb magyar márka Egyetemi Központ Kar és a Társadalom- tudományi Kar alapítása • Az ARWU világrangsorán a legelőkelőbb helyen szereplő magyar egyetemek egyike • A Leiden University európai egyetemi rangsorában 1949 1950 2000 az egyetlen magyar intézmény a legjobb 250-ben Önállósul a Az Egyetem felveszi a Integrálódik a Tanító. Tanárképző Tanfolyam felvételt az Egyetemre a mai Trefort Ágoston indul.és Természettudományi Kar világhírű fizikus. • Magyarország legnagyobb tudományos bázisa elkezdi felváltani a latint engedélyezése képezde”. a mai • 76 akadémikus oktató. a mai Bárczi Gusz.és Óvóképző Kar alapítása • 16 doktori iskola. az összes akadémikus 20%-a Tanító. Gyakorlóiskola táv Gyógypedagógiai Kar gyakorló óvoda és iskola ↓ köztük ↓ 3 jogelődje 1784 1860 1869 nyelv idegennyelvű osztatlan tanári országos hírű oktatása képzés szakpár gyakorlógimnázium A német nyelvű oktatás A magyar nyelvű oktatás A „központi minta. 118 doktori program • több mint 3 millió dokumentum az Egyetemi Könyvtári Szolgálat könyvtáraiban 1777 1667 1635 Az Egyetem Budára Megalakul a jogi kar Pázmány Péter aláírja az • • 5 szakkollégium • Magyarország legnépszerűbb egyeteme 25 800 hallgató költözik Egyetem alapítólevelét Nagyszombatban • 2015-ben minden ötödik hazai felvételiző az ELTE-re adta be jelentkezését (bölcsészeti és teológiai fakultás) • a hallgatók 86%-a szerint saját szakjának legjobb hazai felsőoktatási intézménye az ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem 6 7 Eötvös Loránd Tudományegyetem .

hu koordinált Erasmus Mundus program. külön hangsúlyt Az EIT Digital Budapest Társult Csomópont a páneurópai szervezet egyetlen közép- fektetünk arra.hu/nemzetkozi Erasmus Mundus programja is. Az ELTE a világ rangos egyetemi hálózatainak tagja. technológiákat.). befektetéseket és üzleti vállalkozásokat fog össze világszerte. hogy intenzív workshopokon. így egyedülálló lehetőségeket biztosítunk a képezhetik tovább magukat szaktárgyuk egy-egy speciális területén: a nagy sikerű nemzetközi tapasztalatszerzéshez hallgatóink és oktatóink számára egyaránt. A budapesti csomópontot az ELTE vezeti. előadás-sorozatokon lássuk vendégül a különböző kelet-európai partnere.elte. amely az első magyar egyetem által E-mail: nemzetkozi@rk.és Jogtudományi Kar doktori Web: www. valamint az Állam. Az ELTE campusaira több mint 70 országból érkeznek külföldi hallgatók. A képzések közül kiemelkednek Európa legjobb egyetemeivel közös oklevelet nyújtó képzéseink: az EIT Digital képzései. További információ: A közös képzések során a hallgatók legalább egy szemesztert töltenek nemzetközi partneregyetemeinken. a Bölcsészettudományi Kar ELTE Rektori Kabinet Nemzetközi Iroda Atelier Tanszékének történeti mesterképzése.és doktori képzéseket. • Közös képzések Intézményünk országosan vezető szerepet tölt be a közös képzések létrehozásában. Mobilitási programon évről évre több mint másfél százan vesznek részt. így a hallgatói mobilitási programok mellett további nemzetközi pályázatokhoz is hozzáférést kínálunk az ELTE hallgatói számára. Nemzetközi hallgatóinkat a Magyar megállapodásaink és hálózati tagságaink révén egyetemünk évente több mint ezer hallgatót Nyelvi és Kulturális Egyetemen ismertetjük meg a magyar nyelvvel és kultúrával. küld és fogad. így évente több mint száz vendégelőadót fogadunk. A szervezet informatikai és kommunikációtechnológiai területen szakterületek vezető kutatatóit. Eötvös Loránd Tudományegyetem 8 9 Eötvös Loránd Tudományegyetem . • Szakmai programok • EIT Digital Budapest Egyetemünk számos nemzetközi konferencia rendszeres házigazdája. CEEPUS. EGT Alap stb. egyéb nemzetközi intézményközi programot szervez a Heidelbergi Egyetemmel is.elte. Az ELTE kétévente közös programjaink keretében (Erasmus. európai egyetemek és vállalatok együttműködésében kínál mester. ötleteket. Európa digitális innovációs szerepének erősítése érdekében az EIT Digital tehetségeket. Eötvös Loránd Tudományegyetem 2016 / 2017 Nemzetköziség • Mobilitás • Nyári egyetemek Hallgatóink számtalan ösztöndíjprogramból választhatnak: 520 felsőoktatási intézmény Az ELTE lehetőséget nyújt egyéb képzési formákban is: a Kárpát-medencei Magyar Nyári megbízható partnereként és kilenc egyetemi hálózat aktív tagjaként a legjobb európai és Egyetemen például a határon túli régiókban és magyar diaszpórában élő magyar fiatalok globális intézményekkel állunk kapcsolatban.

segítése. Damjanich utcai Kollégium. A Pedagógiai. és gyakorlatban „tanulják meg” a napjuktól kezdve magas színvonalú szolgáltatásokkal támogassa tanulmányaikban. A szellemi fejlődésükben. melyek igénybevételével számos közösségi. A leghosszabb múltra minden támogatást megadjon ahhoz. A Honlap: www. az esélyegyenlőséget. földtudományok és matematika. akadálymentes a nagyrészt bölcsészeket fogadó Eötvös Collegium tekinthet vissza. életének jobbá tétele.elte. humántudomány. a diplomájuk értékének növelése.hu/hallgatok/spec 11 pszichológia.ben alakult meg az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium. de céljuk mindig a hallgatók intézményi háromszáz díjat szereztek. érzékenyítésével mozdítja elő az esélyegyenlőséget. a nevelés. hogy a speciális szükségletű hallgatóknak évszázados hagyományokkal végző szakkollégiumi hálózat. biológia. hogy az egyetemi polgárokat első egyetemi megismerjék a valódi kutatások módszertanát. szórakozási és sportprogram is elérhetővé válik a lakók számára. digitális tananyagok előállításával. való belépésükben nyújtson szakmai segítséget. A Központ a kari koordinátorokkal alapította Eötvös Loránd. Jelenleg több. Pszichológiai. Kőrösi Csoma Sándor Kollégium. mint 5000 férőhely áll rendelkezésre a jelentkezők részére. a hallgatók életét számos ösztöndíj is segíti. segítse a minél egyszerűbb és gyorsabb ügyintézést. illetve két bérelt kollégium az otthonuktól távol tanuló hallgatók részére.elte. Az ELTE csaknem minden szakán működnek diákkörök.hu/ Eötvös Loránd Tudományegyetem 10 11 Eötvös Loránd Tudományegyetem . Hat szekcióban – állam. és az ELTE-s közösség az Egyetem természettudományos és informatikai tehetséggondozó szakkollégiuma. A budapesti. melyek a következők: Ajtósi Dürer sori Kollégium. Az Egyetemi Szolgáltató Központ tíz A 2015-ös OTDK-n az ELTE-sek tizenhárom szakterületi szekcióban. egykori hallgatók szívesen jöjjenek vissza Alma Materükbe. ezt 1895-ben módon tudják egyetemi tanulmányaikat elvégezni.és az egészségtudományok iránt érdeklődő hallgatókat pedig 2007 óta várja az Illyés Sándor Szakkollégium.elte. kulturális.és jogtudomány. valamint a munkaerőpiacra mércéje a kétévente megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia. biztosítsa tehetséggondozás magas színvonalának és a hallgatók kiválóságának egyik legjobb a sokféle sportolási lehetőséget. hogy az tanításmódszertan – az ELTE lett a legeredményesebb. 2004. tanulás. debreceni. Vezér úti Kollégium. míg a Szombathelyen tanulmányokat folytató hallgatók részére három helyi kollégiumban tudunk kollégiumi elhelyezést biztosítani. hogy Az Egyetemi Szolgáltató Központ célja. joghallgatók az angol college-rendszer mintájára.hu/kollegiumok http://kolhok. tudományos kutatómunkát. fizika. több mint divízióra bontható. hogy egyenlő hozzáféréssel. Kollégiumi Szolgáltató Központ Az ELTE által nyújtott lehetőségek fontos eleme a szálláshely-szolgáltatás. eszközkölcsönzéssel. Az 1992-ben alapított Bolyai Kollégium személyes tanácsadással. További információk: https://www. hiszen az Alumni Központ fő célkitűzése. Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban és a Kémiai és Vegyipari Szekcióban a szekció második legtöbb helyezését gyűjtötték az ELTE fiatal kutatói. Nándorfejérvári úti Kollégium. A Kollégiumi Szolgáltató Központ több intézményben biztosít férőhelyet. Eötvös Loránd Tudományegyetem 2016 / 2017 Szakkollégiumok ELTE Fogyatékosügyi Központ Az ELTE-n nemzetközi szinten is egyedülálló a kiemelkedő hallgatók tehetséggondozását Az ELTE Fogyatékosügyi Központ célja. A Központ munkája társadalomtudomány. A tehetséges hallgatók fejlesztését a Tehetséggondozási Alap támogatja. Tehetséggondozás ELTE Szolgáltató Központ A tudományos diákkörök lehetőséget adnak a tehetséges hallgatók számára. munkájuk szerteágazó. a legkülönbözőbb társadalomtudományi diszciplínák együttműködését célozva. szegedi és pécsi Márton Áron Szakkollégiumban a határon túli magyar egyetemisták számára.és a diploma kiadása után sem ér véget. A Bibó István Szakkollégiumot 1983-ban hozták létre megszervezi a hallgatók számára a személyi segítői hálózatot.

legyen szó akár egyéni vagy csapat sportokról.hu www.elte. • Bartók Béla Énekkar bajnokot adott Magyarországnak.hu www. az elmúlt években Bécsben. valamint Az ELTE hallgatói számára kiváló kulturális elfoglaltságot biztosít az ELTE Művészeti egészségfejlesztési munkája az Egyetemi Szolgáltató Központ részeként működő ELTE Együttes. gazdag hagyományokkal rendelkező összegyetemi közösség tagjává válhatnak a művészeteket kedvelő és gyakorló hallgatók. Az A szabadidő tartalmas eltöltéséhez nyújt lehetőséget mindhárom csoportja. versenyezni. a közös tánc élményén túl egy összetartó. a BEAC a Az együttes tagjai jelenlegi és volt egyetemi hallgatók. Az együttes rendszeresen vendégszerepel külföldön. 1948 óta működik az együttes.beac. Jelentkezés itt: info@zene. Eötvös Loránd Tudományegyetem 2016 / 2017 Sportos egyetem Művészeti Együttes Az Eötvös Loránd Tudományegyetem sportközössége és sportélete. valamint az egyetemi Hallgatói Önkormányzat közreműködésével valósul meg. Repertoárján a barokktól a könnyűzenén át kortárs szerzők Honlap: www. A Néptáncegyüttes kezdő és haladó csoportokkal működik. valamint számos világ. dolgozók. a hazai nem hivatásos zenei élet ismert és közkedvelt együttese. vagy testileg-lelkileg felfrissülni szeretnének. a 1898-ban. akik • Egyetemi Koncertzenekar mozogni. Az együttesben az együtt zenélés. Az egyre • Néptáncegyüttes bővülő infrastruktúrának és a több mint 40 választható sportágnak köszönhetően a versenysport Szerelmesei mellett a szabadidősport iránt érdeklődők is biztosan megtalálják a kedvencüket.hu művei is szerepelnek. edzeni.elteneptanc. és ma is várja mindazon hallgatókat.hu Eötvös Loránd Tudományegyetem 12 13 Eötvös Loránd Tudományegyetem .zene.elte. Lengyelországban és Kínában arattak nagy sikert. Eötvös Loránd által alapított Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) 118 éves fennállása alatt öt olimpiai bajnokot. Svájcban.és Európa. Sportiroda koordinálásával és a BEAC (az Egyetem sportegyesülete) szervezésével. valamint ELTE-s oktatók. legjobb választás.

közpolitika. teiben. tanulásra.és Jogtudományi Kara Telefon és fax: +36 1 483 8017 előkészítői munkaelvégzésére. emberek részére pedig jogi szakokleveles minőségi feladatvégzés. hogy a politikáról szerzett ismereteit hitelesen közvetítse. közjegyzői alkalmazásban pedig mindazon feladatok nappali tagozatos hallgatóinak szakmai.hu) 1974 mesterképzésben történő folytatására. a bírák hallgatóink. a közjogi méltóságok sorában jelentős az különbözőbb szolgáltatásokat nyújtja a balkán-tanulmányok. Törekszik arra. a nem jogász felsőfokú végzettségű szak. pályázatok si BA. illetve az ELTE ÁJK jogász szakára jelentkezni. hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg. A végzettek elhelyezkedhetnek politikai szervezet mellett A jogtudomány oktatása 1667 óta az elsődleges célja szakmailag felkészült. kriminológia MA. különösen eljárásjogi jog MA (angol nyelven)] folyik a képzés. ben vegyenek részt. Eötvös Loránd Tudományegyetem 14 15 Eötvös Loránd Tudományegyetem . politikatu. Az ország egyik lehetőség van szakiránynak megfelelő MA képzésekre (kriminológia. munkaügyi és legrégebbi szakkollégiumaként 1983 óta Web: http://www. Az ideális jelentkező tárgyilagos. a társadalmi egyenlőség eszméi iránt. Nemzetközi kapcsolataink lehető. ér.elte.M. Az intézet a jogi diplomával álláspontokra. német és euró. európai és nemzetközi üzleti lis programjait szervezi. afrikanisztika). nyitott arra. és politikai közélet legjobbjai szerepelnek. amelyekhez közjegyzői jelenlét nem szükséges. Alkalmasak a politikával kapcsolatos szakértői tevékenységre. a hatalom szervezetét és működését. A szak elvégzése után baráti és lakóközössége. alkalmazott nyelvészet. közgazdálkodás és közpolitika). Oktatóink és közéleti kérdésekben tájékozott és a tár. • Igazságügyi igazgatási alapképzési szak igazgatási BA. az ügyfelek személyiségi jogait. továbbá képviseli A képzés célja igazságügyi szervezők képzése. A Hallgatói Önkormányzat a leg. MA) szakok számá. új ismeretek megszerzésére. ügyészségeken ügyintéző és Felvételi információ: ELTE ÁJK Felvételi Iroda rendelkezik. illetve jogász szakra való jelentkezésre. az alapvető politikai intézményeket és azok szellemi alapjait. politikai szakértőként. humánökológia. Állam-és Jogtudományi Kar Állam-és Jogtudományi Kar Alapképzési szakok Állam-és Jogtudományi Kar • Politikatudományok alapképzési szak A képzés célja politológusok képzése. Magyarországi rész. köre. kriminológia. illetve francia. A Kar saját szakkollégiummal ítélkezésen kívüli tevékenységének tehermentesítésére. A Bibó István Szakkollégium ügykezelő feladatok ellátására. politikai elemzésre és kutatásra. különböző juttatásokról. Tiszteli és elfogadja az program keretében külföldi részképzés. szervezői és tanácsadói munkára. kulturális antropológia. az igényes és minőségi munka mellett. Továbbképző Intézet (www. rendelkezők részére szakjogász képzést. továbbképzés lehetősége is adott. Nyitott a kritikus önértékelésre. Elkötelezett a jogállam és demokrácia. politi. munkaügyi és társadalombiztosítási információi.elte. a konfliktusban álló felek közötti közvetítésre. eltérő véleményeket. fejlesztés ELTE ÁJK-hoz kötődő szakmai kiválóságok hallgatók számára. A Jogi igazságügyi döntések előkészítésében és végrehajtásában. Az ideális jelentkező nyitott a különböző vé teszik. befogadó és egyben kritikus az elméleti. Kész önálló. E mellett a kari diákság kulturá- domány MA.hu ellátására. E-mail: felvi@ajk. Elkötelezett a nyílt és egyenrangú kommunikáció mellett. Az egyetem elvégzését követően a ügyvitelére vonatkozó ismereteik birtokában alkalmasak arra. Itt lehet érdeklődni a és identitás. gyakorlati és módszertani újításokkal szemben. európai társadalmi terek. akik jogi.hu/ társadalombiztosítási igazgatási. színháztudomány.ajk. hogy hallgatóink az ERASMUS óta működik. posztgraduális képzéseket indít. a képzés keretében a Karon amerikai LL. új területek befogadására.eltejti. itt szerezhetőek katudományok BA. Egyetem önálló karán folyik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. ügyvédi irodákban titkársági alkalmazottként jogi az ELTE Állam. szociális munka és szociális gazdasági. dekelhet. folyamatos fokozatot. szociálpolitika. Karunkon hét szakon [jogász. illetve a tömegkommunikáció területén politikai elemzőként. hogy közreműködjenek ra külön Politikatudományi Intézet szerve. Felkészültek tanulmányaik ződött. akik ismerik a társadalom politikai rendszerét és viszonyait. alapismereteik. különösen a bíróságokon. Nyitott a problémák megoldására. A végzettek iránt nagy igény mutatkozik a pai jogi speciális oklevelet szerezhetnek jogásztársadalomban és szakmai ágazatokban. képzése. igazságügyi igazgatá. ami egy hallgatót érinthet. a jogi informatika gyakorlati és az igazságügy szervezetére és politikatudomány (BA. a a hallgatókat a Kar különböző szerveze. be a különböző támogatások. A diploma megszerzése után lehetőség van szakiránynak megfelelő MA képzésekre egykori hallgatóink között a tudományos sadalom problémái iránt nyitott jogászok (politikatudomány. kisebbségpolitika.

) A szak elvégzése után lehetőség van szakiránynak megfelelő MA képzésekre kriminológiai elméletek gyakorlati átültetésére. • a kriminológia tárgykörébe tartozó ismereteket oktató felsőoktatási intézmé- nyeknél és középiskolákban (rendészeti szakközépiskolákban). (munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási. áldozatsegítő és a büntető eljárásban mediátorként. • valamint tömegkommunikációs műhelyekben. a központi és helyi szakigazgatásban. bűnmegelőzés. Állam-és Jogtudományi Kar Állam-és Jogtudományi Kar Mesterszakok • Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szak • Kriminológia mesterképzési szak A képzés célja munkajoggal. az újabb igazgatás. munkajogi és társadalombiztosítási. amelyek a bűnözés és kontrolljának kérdéskörével foglalkoznak. valamint a személy. munkaügyi kapcsolatokkal (tág értelemben vett munkaerő. Az ideális jelentkező objektív. szociális igazgatással kapcsolatos feladatok gyors megértésére. szervezési. az önkormányzatoknál.és ifjúságvédelmi szakemberként a közoktatásban. elemzői. non-profit szervezeteknél. politikai szervezeteknél. illetve áldozattá válás. motivált azok sikeres bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás működésének kutatására. interdiszciplináris piaci ismeretekkel) és szociális joggal. toleráns. szociális ügyek intézésében (büntetőpolitika. értékközösség melletti elköteleződésre. • kriminálpolitikai szakértőként a központi szakigazgatásban. illetve szerkesztőségben. felsőfokú szakemberek képzése. fogház) elítéltek reintegrá- ciójával foglalkozó szakemberként. Kész folytonos. politikai szervezeteknél. a bűnelkövetővé. közgazdálkodás és közpolitika). Kész a munkaerő-piaci viszonyokat is érintő társadalmi egyenlőség. • társadalomtudományi kutatóműhelyekben. börtön. tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. • büntetés-végrehajtási intézetben (fegyház. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. ügyészségen. a gyermekjóléti. • gyermek. irányítási. demokrácia. bíróságon. Törekszik a munkaüggyel és valamint a bűnözés. a jogállamiság és az európai diszkrimináció-mentes. intézményekben helyezkedhetnek el a végzett hallgatók: • pártfogó felügyelő. jogállam értékeit. valamint a rendőrségen. áldozati politika és a bűnözés elleni nemzetközi közreműködni. gyermekvédelmi ellátásban. akik képesek munkaügyi és munkaerő-piaci kapcsolatok végzettséget igénylő munkakörök betöltésére.és vagyonvédelmi vállalkozásoknál. tervezési. akik képesek a ellátásokkal) összefüggő feladatokat elvégző munkaügyi és társadalombiztosítási bűnelkövetők társadalmi integrációját. a kriminálpolitika részterületein alakításában. Eötvös Loránd Tudományegyetem 16 17 Eötvös Loránd Tudományegyetem . Az fellépés) a jogállami követelményeknek megfelelő és a társadalmi integrációt szolgáló ideális jelentkező önálló kapcsolatteremtő és kommunikációs készséggel rendelkezik. egyéni és csoportmunkát egyaránt képes végezni. önálló tanulásra és új ismeretek közül választhatnak hallgatóink: munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási megszerzésére. Tiszteli a humanizmus. az élet minden területén érvényes demokratikus értékek. bűnmegelőzési szakemberként a rendőr- ségnél. Igénye van a tudományos megközelítések értelmezésére. Felkészültek végrehajtásában. A képzés célja jogi és társadalomtudományi felkészültséggel. • bűnelkövetők (re)integrációjával foglalkozó szakemberként egyházaknál és non-profit szervezeteknél. (A negyedik szemesztertől kezdve két specializáció valamint kritikai attitűd jellemzi. illetve az áldozatsegítést szolgáló. szakértői feladatok elvégzésére. annak megjelenési formái. emberi jogok. döntéshozói. illetve annak regionális/helyi szerveiben. társadalombiztosítással (tág értelemben szociális ismeretekkel rendelkező kriminológus szakemberek képzése. • kriminálstatisztikusként a Központi Statisztikai Hivatalban. innovatív és rugalmasan kezeli a problémákat. A kriminológus diplomával a következő munkakörökben.

ám magas társadalmi elismertsége • Európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) miatt más munkakörökben is növeli az elhelyezkedés esélyeit.és jogtudomány. kreatív. tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Részt iránt. nemzetközi szabályozók működési mechanizmusának Doktori iskolák és megértése iránt. jelentkező lényeglátó. Kész folytonos önálló tanulásra és új ismeretek megszerzésére. közötti konfliktusok jogi rendezéséhez. ismerik az európai integráción kívüli mesterképzésre (kriminológia MA. nemzetközi vonatkozású gazdasági viszonyok között mely szabályozók alkalmazhatók. véleményének tiszteletben tartására. akik a már meglévő elméleti és gyakorlati jogi után lehetőség van posztgraduális képzésen való részvételre a Jogi Továbbképző tudásukra épülően ismerik az európai és nemzetközi üzleti-gazdasági joganyagot.és Jogtudományi Doktori Iskola (http://www. A választhatnak: magyar politikai intézményrendszer és közpolitika (ÁJK) és választási társadalom normavilágáról. a politikai hatalom szerveződésére és a alapjainak birtokában. elkötelezett a minőségi munka szakmai továbbképzéssel a jogi szakvizsgához kötött munkakörök betöltésére. Az ideális és magánszférában jogászi tevékenységre. és elhivatottságot érez olyan tevékenység iránt. nyitott a komplex megközelítést igénylő. illetve a jogtudományi doktori képzésre (PhD). Folyamatos az igénye az önművelésre és a köznapi életben mások politikai tudnak venni a nemzetközi és különösen az európai térben a gazdasági. Elkötelezett az alapos. és a jogrendszer működése iránt érdeklődik. megoldásához. az közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméletek. akik elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a társadalom A képzés célja jogász képzettségű szakemberek képzése. [A harmadik szemesztertől két specializáció közül történelmi ismeretekkel rendelkezik. a jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek ismeretében. módszertanilag tudatos. Felkészültek Fejlett szakmai identitással. államközi és civil szféra problémáinak megoldásában és szervezésében. európai emberi gazdasági folyamatok komplex jogi szabályozását.M – angol nyelven) való jelentkezésre. igénye van széles körű műveltség megszerzésére.és Jogtudományi Doktori Program • Kriminológia Doktori Program • Doctorate in Global and Cultural Criminology (DCGC) Nemzetközi Doktori Program • Politikatudományi Doktori Iskola (www. társadalmi. Felkészültek kutatási programokba korszerű szakismereteikre és jogászi műveltségükre tekintettel alkalmasak az állami való bekapcsolódásra. a jogrendszer főbb jogterületeinek és jogintézményeinek. és az érintett jogterület fejlődésének folyamatos Doktori Programok nyomon követése mellett.elte. politikai rendszerére és viszonyaira. közigazgatási területen) történő elhelyezkedést teszi lehetővé. Felkészültek tanulmányuk doktori képzés keretében való folytatására. • Állam. nemzetközi vonatkozású jogi problémák megoldása iránt. ügyvéd. továbbá második az európai uniós jog működési mechanizmusát. jogok LL. Állam-és Jogtudományi Kar Állam-és Jogtudományi Kar Egységes osztatlan szak • Politikatudomány mesterképzési szak • Jogász szak A szak célja politológusok képzése. amely hozzájárul az emberek Politikatudományi Doktori Iskolában PhD-képzésen való részvételre. hogy meghatározott.ajk. A jogász diploma elsősorban a hagyományos jogi pályákon (bíró. gyakorlati tapasztalatok megszerzésével. valamint a gyakorlati állam működésének. más jogrendszerek. Az ideális jelentkező megalapozott társadalmi közösség felé is vállal. ügyész. ismereteinek idegen nyelven történő bővítése mellett. magas színvonalú munka iránt. amelyet a szakmai és szélesebb tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. akik az állam. hivatástudattal rendelkezik.elte.hu/doktoriiskola/ajk) • Állam. azok főbb törvényszerűségeire vonatkozóan. intézményeinek szerepéről részletes ismereteket kíván tanulmányok (TÁTK). Az ideális jelentkező jogi diplomával rendelkezik. alkalmazáshoz szükséges tudásanyag tekintetében.] A diploma megszerzése után lehetőség van az ELTE ÁJK szerezni. az ismeretek. Kritikai módon viszonyul a politikai jelenségekhez. értik Intézet kurzusain. A diploma megszerzése A képzés célja olyan jogászok képzése. európai és nemzetközi üzleti jog LL.ajk.hu/doktoriiskola/politika) Eötvös Loránd Tudományegyetem 18 19 Eötvös Loránd Tudományegyetem . valamint munkanyelvként alkalmazható angol nyelvű szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek. valamint a jogászi tevékenységekhez kapcsolódó más társadalomtudományok és tájékozottak a politikai intézményekre.M. Felismerik.

bggyk@barczi. A gyógypedagógia mesterképzési szakon 2016-ban felvételt nyert hallgatók giai Kar és jogelődje. szakpolitikák. Gyógypedagógiai Tanárképző Főisko.és kutatóhe. Diplomával rendelkező hallgatók egy szakirányt is választhatnak.hu”rangso. melyet leendő kollégáink gyógypedagógiai képző. ahol a sal erőteljesen járulunk hozzá a fogya- Bologna-rendszerű többszintű képzé. nappali vagy levelező tagozaton. fejlesztések és szolgálta- található. 90 kredites képzés.: 127. egy vagy két választott szakirányon végezhető. a gyógypedagógiai Felvételi információ: doktori programban. hogy ezzel a szakmai bázis- felsőoktatási intézményegység. A gyógype. Gyógypedagógia mesterképzési szak Három féléves. számára is hozzáférhetővé teszünk. A mesterképzési (MA) szakra bármely szakirányon szerzett gyógypedagógia szakos (BA) alapdiplomával vagy korábban bármely szakon. tatásba. melyek eredményeit 92%-a állami ösztöndíjas képzésben vehet részt. A Telefon: +36 1 358 5500 pedagógusképzést folytató negyvenöt kar közül a felvételi ponthatár a Bárczin E-mail: to@barczi. Kiterjedt nemzetközi kapcsola- századon keresztül az ország egyetlen tokkal bírunk.elte. szakterületen. tások alakítása által. oktatói és kutatói bázis koncentrációja Postacím: 1476 Budapest 100 Pf. A 2016-ban felvételt nyert hallgatók több mint 90 %-a állami ösztöndíjas képzésben kezdte meg tanulmányait. volt a legmagasabb. évi megalapításától egy év. tékos gyerekek és felnőttek társadalmi si szerkezeten belül a gyógypedagógiai beilleszkedéséhez. Hat fo- Eötvös Loránd Tudományegyetem 20 21 Eötvös Loránd Tudományegyetem .elte.elte. a Bárczi Gusztáv aktív munka zajlik. esetükben a kreditbeszámításnak köszönhetően a képzési idő 1 vagy Kar 2 félévvel rövidülhet. illetve szakirányú továbbképzéseken egyaránt. valamint biztosított a tovább. gyatékosságügyi kutatóműhelyünkben jelentkezni. szakágon szerzett főiskolai szintű gyógypedagógus vagy gyógypedagógiai tanári oklevéllel lehet Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagó. Pedagógusképzésben szerzett diplomával jelentkezők – szakképzettségtől függően – 25–36 kredit értékben mentesülnek egyes alapozó tárgyak teljesítése alól.hu. 240 kredites képzés. El- lye volt. egy szakirányon végezhető. karunkon az országban egyedülálló.barczi. Ma pedig az egyetlen magyar mondható. a „felvi. nappali vagy levelező tagozaton. az ehhez kapcsolódó alapképzésben minden szakirány meg. tanulás lehetősége a gyógypedagógiai mesterképzésben.hu rában a hallgatói kiválóság tekintetében Web: www.hu a kar az első helyen szerepel. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógia alapképzési szak Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Nyolc féléves. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar dagógia teljes körét felölelő minősített Cím: 1097 Budapest. közvetlenül és gyorsan építjük be az ok- la az 1900. Ecseri út 3.

pszichológia) Pedagógusok számára akkreditált pedagógus-továbbképző tanfolyamokat kí. nevelésére. készségekkel. Integrációs választott szakirányukon. elsajátítása mellett szaknyelvi oktatásban (angol vagy német nyelven). 2–4 féléves.és neveléslélektan. valamint a Kar szervezésében. gyógypedagógiai diagnosztika. a speciális óvodai és iskolai nevelés. fejlesztő. Főbb tantárgyak: gyógypedagógia-történeti. Zeneterapeuta –módszerspecifikus. rehabilitációjuk és társadalmi integrációjuk érdekében. szociális és kreatív képességekkel. iskolai oktatás-nevelés. akik gyógypedagógiája. módszertani ismeretei. fiatalok és felnőttek speciális nevelési. oktató. önismerettel rendelkeznek. valamint terápiás foglalkozások • színes programok a hallgatói önkormányzat. több sportág választható gyógypedagógiai feladatok ellátására készít fel az egészségügy. akik jó kommunikációs. fogyatékos. felnőttek nevelésére. Gyermekjátékdráma. felhasználva képesek segítséget nyújtani a fogyatékos emberek számára. felelősségtudattal. zene-élmény-terápia. Felkészítés A képzés második felében a választott szakirány(ok)nak megfelelő szakterületi és sajátos nevelési igényű tanulók együttneveléséhez középiskolai pedagógusok szakirányú ismeretek elsajátítása történik.. Az Inklúziós index iskola. egyéni és csoportos fejlesztő. a speciális óvodai. oktatására. • az ország egyedüli gyógypedagógiai szakkönyvtára • nemzetközi csereprogramok az elméleti és a gyakorlati képzés területén • Értelmileg akadályozottak pedagógiája • tudományos munka a diákkörökben és az Illyés Sándor Szakkollégiumban A szakirány a korai fejlesztés. oktatás. segítő terápiás eljárások módszertana. Súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek habilitációjára és rehabilitációjára. az értelmileg akadályozott és • kollégiumi elhelyezés halmozottan fogyatékos gyermekek. az integrált oktatás. pedagógia. Az első két év alatt a különböző tudományterületek alapismereteinek (pl. melyet koragyermekkori intervenció. Látássérült személyek elemi rehabilitációja. Szakirányok: • Milyen akadálymentes szolgáltatásokat nyújtunk? • Autizmus spektrumzavarok pedagógiája • idegen nyelvi és szaknyelvi képzés A szakirány az autizmussal élő gyermekek. Drámapedagógiai eszközök alkalmazá. egészség. valamint együttműködő. fejlődéstan. Tanulásban akadályozott gyermekek fejlesztése a DIFER szakpszichológiai ismeretek. valamint a szociális intézmények színterein. személyiség. társadalomtudomány. fejlesztésére. Sindelar-Zsoldos program 1. testnevelésben részesülnek a hallgatók. a gyógypedagógus szakma és szakterületeinek gyakorlati. eljárások. valamint a Gyógypedagógia érdeklődnek a sérült. és magas szintű szakmai felkészítésben szeretnének részt venni.. irányítására készít fel. Logopédiai diagnosztika. akadályozott emberek és a számukra biztosítandó alapképzési szak szakirányai. orvostudomány. gyermekek nyelv-és beszédfejlesztése. Gyógypedagógus fejlesztésük. Olyan leendő hallgatók jelentkezését várjuk. Képesek szakvizsga. Főbb tantárgyak: fejlődés. pszichodiagnosztikai mutatói alapján. esetenként más karokkal közösen • Hallássérültek pedagógiája A végzett szakemberek a pedoaudiológia. Családközpontú koragyermekkori intervenciós konzulens. szociológia) komplex rehabilitáció teljes spektrumán: Adaptált testkultúra és sport. Óvodás és kisiskolás szakszerű segítésére. szakirányaikon a sérült. hanem számos szakmai számára. Eötvös Loránd Tudományegyetem 22 23 Eötvös Loránd Tudományegyetem . Családközpontú korszerű ismereteivel és mindazzal a szakterületi és gyakorlati tudással. gyógypedagógiai fejlesztésére. Waldorf-pedagógiai alapismeretek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Továbbképzések Gyógypedagógia alapképzési szak Diplomával rendelkező szakemberek számára széles körben kínálunk újabb A képzés célja olyan gyógypedagógusok képzése. szakkórtani. segítségnyújtás lehetőségei iránt. fejlesztési program szakértőinek képzése. fejlesztési szükségleteinek megállapítására. pedagógia. akik rendelkeznek a gyógypedagógia szakképzettséget adó. fiatalok. pszichológia. kapcsolatteremtő képességgel. nemcsak elméletben. 2. oktatására. Hallássérült gyermekek és felnőttek komplex ellátása. korai fejlesztés.és nálunk: A matematika-tanulás zavarai. gyógypedagógiai pszichodiagnosztika. fejlesztési tervek kidolgozására. sa a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjában. a • tágas tornaterem. fogyatékos. 60–120 kredites szakirányú továbbképzési szakokat a és határtudományai (orvostudomány. valamint a felnőtt hallássérült személyek rehabilitációja terén látnak el feladatokat. akadályozott emberek fogadó pedagógus. oktatás színterein biztosított gyógypedagógiai segítségnyújtásra. az ő Foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadás. a korai fejlesztés.és szociálpszichológia. nevelő. Személyiségfejlesztés zeneterápiával – gyakorlaton keresztül is.

valamint a 3–18 éves korosztály körében nevelési. gondozására. a gyermekvédelem. hogy korábbi struktúráját árnyalja. fejlesztési. intézetek • Pszichopedagógia is kínálnak munkalehetőséget. A szakirány a mozgáskorlátozottság felismerésére. gyógypedagógiai felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezők több mint 80%-a a köznevelés intézményeiben helyezkedik el. egészségügy. Eötvös Loránd Tudományegyetem 24 25 Eötvös Loránd Tudományegyetem . Gyógypedagógus szakembert foglalkoztatnak az társadalmi beilleszkedésük elősegítésére készít fel. szakmai szolgálatok. személyiség-. gyógypedagógiai nevelési. fejlesztésére. felnőttek oktatására. valamint halmozottan fogyatékos gyermekek korai gondozására. fejlesztési. tanulók. a civil szervezetek és az igazságügy egyes intézményeiben is. terápiás és prevenciós feladatok ellátására készít fel.és nyelvi zavarok felismerésére. a logopédiai segítségre szoruló gyermekek kiválasztására. • Tanulásban akadályozottak pedagógiája A szakirány a tanulásban akadályozott – enyhén értelmi fogyatékosnak minősített. A tervezésére és ellátására készít fel. speciális óvodai és iskolai nevelésére. • gyógypedagógia-tanár mesterképzési szak fejlesztésére. a nevelési. fiatalok. viselkedés-és teljesítményzavarokkal inkluzív nevelés-oktatás területén szervező. hogy az alapképzésből olyan szakemberek • Szomatopedagógia kerüljenek ki. akik az érintett személyek szakirányú ellátására felkészültek. A gyógypedagógusok jelenlegi és várható foglalkoztatásának sokféle és bővülő színterei a képzéstől azt igénylik. • neveléstudományi mesterképzési szak • kisebbségpolitika mesterképzési szak • Logopédia • komplex rehabilitáció mesterképzési szak • kriminológia mesterképzési szak A szakirány a beszéd-. oktatási intézmények mellett a pedagógiai szakszolgálatok. tanácsadó. hang. terápiás feladatok Az országban még mindig hiány van képzett gyógypedagógusokból. segítő feladatokat látnak el. valamint látássérült felnőttek foglalkoztatására és komplex rehabilitációjára készít fel. a szociális ellátórendszer. tanulást és életvezetést küzdő gyermekek. a látássérült gyermekek korai gondozására. óvodai és iskolai nevelésére. oktatási. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar A BA KÉPZÉS VÉGEZTÉVEL AZ ALÁBBI MESTERKÉPZÉSI SZAKOKON VAN LEHETŐSÉG TOVÁBBTANULÁSRA: • Látássérültek pedagógiája • gyógypedagógia mesterképzési szak A szakirány a látássérülés felismerésére. akik az integrált/ A szakirány a nehezen kezelhető. foglalkoztatására és mozgásnevelésére készít fel. oktatására. hallgatók arányának fokozatos növekedésével olyan szakemberek alkalmazása szükséges. gazdagítsa. gyógyító nevelésére. Az integrált nevelés keretében a köznevelésben és felsőoktatásban részt vevő gyermekek. oktatására. korai gondozására és habilitációjára. illetve nehezen tanuló – gyermekek speciális nevelési szükségleteinek megállapítására. a mozgáskorlátozott. oktatási.

kollégiumban lakhatnak a vidéki tanulók. eredményeinek szintetizálására. a közigazgatásban és a szakmapolitikában. vagy látássérültek pedagógiája. akadályozott emberek szexuális szocializációja. tanulásban akadályozott személyek. Alkalmasak a teória és praxis kölcsönhatásainak vizsgálatára és értelmezésére. a fogyatékosság mint komplex jelenség. továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. az integratív/inkluzív Idegen nyelv például az angol. további választható ismeretkörök: az egyes fogyatékosság típusok jellemzői. hallássérült. értelmezett gyógypedagógia-tudomány és határtudományai legkorszerűbb Gyógypedagógiát tanulunk. szakra bármely szakirányon szerzett gyógypedagógia szakos (BA) alapdiplomával. vagy korábban bármelyszakon. német. külföldön tanulhatnak a elmélet (a fogyatékosság probléma-és társadalomtörténete. valamint a tudományos kutatásban és a tudásfejlesztésben. A mesterképzési (MA) Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar tanít egyetemistát. látássérült. idegennyelv-tanulást. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Gyógypedagógiai Doktori Programja 2009 szeptemberétől várja azokat a jelentkezőket. valamint a logopédiai és pszichopedagógiai megsegítést igénylő személyek számára. gyógypedagógiai pszichopatológia. mozgáskorlátozott. Mit ad az iskola? kutatómunka. az integráció és tanulók. multidiszciplináris társadalomtudományként Ebben az iskolában tanulunk. gyógypedagógiai tanári. gyógypedagógusi oklevéllel lehet jelentkezni. szaknyelv tanulást. Ezen kívül az alapképzési szakiránnyal megegyező specifikus ismeretek az értelmileg akadályozott. etikai megalapozottságú emberképpel képesek a nevelési. szakágon szerzett főiskolai szintű Ezek az iskola szintjei. nyelvészeti alapismeretek. Sok szakot választhatnak a tanulók. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógia mesterképzési szak A képzés célja olyan fogyatékosságügyi szakemberek képzése. gyógypedagógia szakmai alapjai (segítő szakmák és értékek. Gyógypedagógia- a tanulók. úgy mint a közösségi ellátás (CommunityCare) társadalmi és jogi feltételei. Gyógypedagógusként el lehet helyezkedni a középfokú és a felsőoktatásban. Humántudományi ismeretek: a neveléstudomány új irányzatai. könyvtárban olvashatnak könyveket a tanulók. társadalompolitika. Milyen ismeretek sajátíthatók el? Szak például az értelmi fogyatékosok pedagógiája. akik a neveléstudományokon belül valamely gyógypedagógiai vonatkozású neveléstudományi kutatással szeretnének tudományos fokozatot szerezni. terápiás és rehabilitációs dominanciájú. tornatermet. birtokában holisztikus. sportolhatnak képességfejlődés pszichológiai alapjai. a Jó oktatókat. a gyakorlatban. Mesterképzésben szerzett oklevéllel bármely doktori iskolába lehet jelentkezni. és nemzetközi összehasonlítására. antropológiai és etikai modellek a gyógypedagógiában). szakterületen. doktori hallgatót. az elméleti modellek és gyakorlati módszerek továbbfejlesztésére A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar most az ELTE iskolája. Szaknyelv például a gyógypedagógia vagy a jog nyelve. szakmai szolgáltatási rendszerek a gyógypedagógiában). a differenciáló pedagógia összefüggései. valamint szakmai tevékenységük széles körű A gyógypedagógus a fogyatékos embernek segít. összehasonlító gyógypedagógia. akik szakismereteik Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar egy iskola. reflektálására. Szakirány: • gyógypedagógiai terápia (nappali és levelező tagozaton) Eötvös Loránd Tudományegyetem 26 27 Eötvös Loránd Tudományegyetem . az integratív/inkluzív gyógypedagógia társtudományi alapjai.

valamint általános társadalomtudományi témakörökben. otthonos kampusszal megteremteni • angol az üzleti világban • angol fordítói készségek keresztül az ELTE Bölcsészettudományi az ideális feltételeket. hét éven jult. és viszik jó hírét a kampusz és az • amerikai írásprogram • anglisztika tározó gondolkodóivá. Az alapszakot végzett informatikus könyvtáros szakemberek bármelyik könyvtár típusban elhelyezkedhetnek. A HVG Diploma kü.és tájékoztatás ügy. A szak a magas szintű nyelvismeret mellett Az ELTE Bölcsészettudományi Kar leg. -tárolás. inter. olyan sokoldalú történeti. 59 mesterképzési szakon és 24 osz- Fax: +36 1 485 5229. az amerikai angol nyelvészettel. ápolására. tudományi Karának 74 doktori programja az angol nyelv használata mellett alkalmassá teszik egyebek mellett kulturáliskapcsolatok hogy Karunk nem egyszerű iskola. különösen az legfontosabb szellemi. egyéb rendezvénnyel gazdagítják Karunk • amerikanisztika • angol ményformáló humán értelmiség megha. nyelvi közvetítői. 5053-asmellék A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása a munkaerő-piacra.elte. A • Informatikus könyvtáros alapképzési szak Cím: 1088 Budapest. életét. akik az anglisztika területén. Igyekszünk mindehhez • angol a médiában • angol az EU-ban lönszáma. irodalmával. Az angol szakirány hallgatói kellő mélységű tudást szereznek az angol nyelvtudomány. 5276-os. irodalomtudomány és társadalomtudomány területén. illetve az USA vezető globális szerepével kapcsolatos ismereteket oktatja. információs feladatok megoldására. jó kommunikációs és szervezőkészséggel. mányos műhelye. hanem bocsátja ki az ország összes doktori dip. képes egyéni döntések meghozatalára és csoportmunkára. A dok- valamint az információ közvetítés különböző területein felmerülő könyvtári. amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú. jó az együttműködő készsége. és -feldolgozás területén is megtalálni számításukat. érdeklődéssel rendelkezik. információs szolgáltatások működtetésére és a számítógépes szakirodalmi rendszerek kezelésére. Specializációk • EU-információ • információ-és tudásmenedzsment • könyvtörténet Eötvös Loránd Tudományegyetem 28 29 Eötvös Loránd Tudományegyetem . már tanulmányaik alatt aktív részeseivé angolszász kultúrkör ismeretéhez kötött munkakörökben. hagyományos jellemvonása. A képzés célja olyan szakemberek képzése. hanem itt válnak a jövőbeli véle. 26. tori képzésben (PhD) az ELTE Bölcsészet. 5287-esmellék nyon. Az ideális jelentkező alkalmas az emberekkel való kapcsolat kialakítására és jó kapcsolattartásra. 4/A fsz. Múzeum krt. lehetőségeket a továbbtanulásra. társadalmával. pszichológiai érzékkel. érdeklődést mutat az információ feldolgozás.és multidiszciplináris tudományi Kar gyakorlati és elméleti művelésére. Karunk hallgatói ebben válnak a Kar szellemi műhelyeiben vég- a műhelyben nemcsak a tudományuk zett munkának. de lehetőségük van a versenyszférában az információgyűjtés. kihívásnak tekinti a szolgáltatói tevékenységet. Az amerikanisztika szakirány az Amerikai Egyesült Államok történelmével. amelyek a végzetteket fontosabb. A végzettek kellő ismeretekkel rendelkeznek a szak mesterképzésben történő folytatásához. kulturális és nyelvészeti ismereteket ad. Bölcsészettudományi Kar Bölcsészettudományi Kar • Anglisztika alapképzési szak Bölcsészet. amely alapvetően a hallgatók egy infrastruktúrájában teljesen megú- és az oktatók kiválóságán alapul. alapszintű pedagógiai. közéleti és tudo. akik korszerű tatlan tanári szakon kínál kivételesen jó Web: www. • dráma és színház • film és kultúra Karát rangsorolta az abszolút első hely- re a magyarországi felsőoktatási intéz. olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. Kar jelenleg 41 alapképzési szak/szakirá- Telefon: +36 1 411 6500. a hallgatói önkormányzat Specializációk műveléséhez szükséges tudást szerzik szervezésében számos tudományos és meg. szervezői szerep betöltésére az önkormányzati és kulturális a magyar humán tudományosság egyik lomájának 8-10 százalékát. Hallgatóink életben. tömegkommunikációs szerveknél és az idegenforgalomban. azaz közkönyvtárakban. Ez a kimagasló eredmény ELTE BTK Felvételi Iroda további munkára ösztönöz bennünket. illetve szakkönyvtárakban is.hu/felveteli könyvtár-informatikai ismeretekkel rendelkeznek a könyvtár. Felvételi információ: mények közül. egyetem falain túl. -visszakeresés folyamata iránt.

turisztika.és fordítóképzés (kínai szakirányon) Specializációk • a magyarországi németek • Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak • interkulturalitás és intermedialitás • kontrasztív nyelvészet és transzlatológia A képzés célja olyan szakemberek képzése. külföldi partnerekkel való kapcsolattartóként. tolmácsolására. illetve alkalmazni hivatásuk gyakorlása során. és az adott nyelv. A diploma birtokában lehetőségük van bármely helyi. akik a nyelvet szóban és írásban magas akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az orientalisztika területén. reklámszervezői. múzeumok. újgörög szakirányon) az ókor utáni görögségnek a történetét. Sokan dolgoznak az idegenforgalomban idegen közvetítői feladatok elvégzésére. illetve utazási irodákban vagy a gazdasági életben. A végzettek kellő mélységű elméleti adott célország társadalmi-gazdasági és környezeti helyzetét. majd főszerkesztőként dolgozhatnak. nyelvhasználat munka iránt. kultúra és az ókortudományba. kultúráját. gazdasági szervezet. illetve a média fontosabb intézményeiről. s akik ezek • német nyelv és kultúra a hivatali és üzleti életben alapján felkészültek a társadalmi kommunikáció alapvető intézményeiben való • skandinavisztika munkavégzésre. a kultúra és a közigazgatás területein. problémáit. A kommunikátorok a kommunikáció és a média helyi és országos intézményeiben helyezkedhetnek el. fordítóként. gazdasági életben (például idegenforgalom. sajtófigyelőként tart igényt munkájukra. illetve mediátor is válhat belőlük. A végzettek életben (például könyvtárak. riporterként. regionális és országos intézmény. kommunikációs igazgatói. és igények kielégítésére a szakirányoknak megfelelő idegen nyelven. • szöveg és recepció televízióban. Áttekintésük Alkalmasak irányító. társadalmi segítő. • néderlandisztika valamint a kommunikáció. önkormányzatok. érdeklődik az egyének és a közösségek sorsa iránt. sajtóban. önálló szerkesztőként. a ismereteiket képesek átadni. ismerik Magyarország és az általános módjait és a főbb kutatási módszereket. Szakirányok • arab • hebraisztika • indológia • iranisztika • japán • kínai Szakirányok • koreai • mongol • tibeti • német • török • újgörög • német nemzetiségi • néderlandisztika Specializáció • skandinavisztika (dán. könnyen „megtalálja a hangot” az emberekkel. utazási ügynökségeknél. azaz a társadalmi kommunikációról. A média és sajtó legtöbbször idegen nyelvi korrektorként. képesek általános Ismerik az orientalisztikában és a szakirányuk területén érvényes ismeretszerzés szövegek alapszintű fordítására. a közigazgatásban megjelenő feladatok ellátására nyelvű prospektusok szerkesztőjeként. de akár közvetítő. svéd) • iszlám tanulmányok (arab szakirányon) • kínai tolmács. politikai párt reklám-. médiumok). Bölcsészettudományi Kar Bölcsészettudományi Kar • Germanisztika alapképzési szak • Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak A képzés célja olyan. ahol újságíróként. Specializációk • kommunikáció és médiatudomány • médiatudomány • újságíró Eötvös Loránd Tudományegyetem 30 31 Eötvös Loránd Tudományegyetem . A képzés szakirányuknak megfelelő ismereteket igénylő munkakör ellátására. könyvkiadók. jó szóbeli kommunikációs képességgel rendelkezik. irodalom. élet. gyakorlati ismeretekkel is rendelkező szakemberek képzése. a reklám és a PR terén végzett • szöveg. akiknek áttekintése van a társadalmat működtető kommunikációs rendszerekről. sajtófőnöki. szervező feladatok ellátására az idegenforgalom. Érdeklik a társadalmi kérdések. érdeklődik a rádióban. Aki kellően nyitott. vagy PR-ügynökségén szóvivői. és ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. a gazdasági van továbbá a szakiránynak megfelelő terület történetéről és művelődéstörténetéről. internetes kommunikációban. írásban összeszedetten és logikusan képes kifejteni mondanivalóját. PR-igazgatói. idegen nyelvű levelezés) tömegkommunikációs szervek. szerkesztő- riporterként. Ismerik Ázsia és Észak-Afrika népeinek. A képzés célja olyan szakemberek képzése. betekintést nyerve szinten (legalább C1) képesek használni. tolmácsként. továbbá a elhelyezkedésének legjellemzőbb területei a kulturális intézmények. például vegyesvállalatoknál. stílus. a kulturális további célja a hallgatók mesterképzési szakra történő felkészítése. a média és sajtó. reklámfőnöki feladatköröket ellátni. országainak vagy (az történelem területén alapos elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek. norvég.

Bölcsészettudományi Kar Bölcsészettudományi Kar

• Magyar alapképzési szak • Ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a magyar és a világirodalom, valamint a A képzés célja olyan gyakorlati ismeretekkel is rendelkező szakemberek képzése, akik
magyar nyelv és általában a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáiról, átfogó ismeretekkel rendelkeznek az ókortudomány területén, betekintést nyerve az
kialakulásának folyamatairól megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi orientalisztikába. Alapszinten ismerik az ókori Mediterráneum és a vele érintkező területek
és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárások megismertetése. népeinek és országainak történetét, kultúráját, valamint a választott szakiránynak
A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés mesterképzési megfelelően elmélyültebb tudásra tesznek szert. A végzettek kellő mélységű elméleti
szinten történő folytatásához. A végzettek tevékenységi köre jellemzően a kultúra valamely ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Olyan
területéhez, leggyakrabban az oktatáshoz, közművelődéshez, irodalomtudományhoz fiatalok jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek a választott szakirány nyelve és kultúrája
kapcsolódik. Az alapszakon elsajátított ismeretek „felvevőpiaca” igencsak tág. Alkalmasak iránti motivációval és elkötelezettséggel, idegen nyelvi ismeretekkel, együttműködő és
kulturális tevékenységhez kapcsolódó feladatkörök ellátására művelődési intézményekben, kommunikációs készséggel, továbbá meg vannak győződve a megismert kultúrákkal
kutatóintézetekben, az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás területén, továbbá kapcsolatos, megalapozott ismeretek fontosságáról. A végzettek kulturális területen
anyanyelvileg jól felkészült szakembereket igénylő társadalmi szervezetekben; általános humán helyezkednek el, többek között könyvtárak, múzeumok, könyvkiadók vagy a média
tájékozottságot igénylő munkakörök betöltésére. Sokszínű feladatok várják a végzetteket foglalkoztatják őket nyelvtudást és történeti-kultúrtörténeti ismereteket igénylő feladatok
a tudományos, kulturális és kormányzati életben, munkájuk során kutató- intézetek, a ellátására. A végzettséggel nem ritka az ókori és a keleti kultúrák ismeretét igénylő,
könyvkiadás, tömegkommunikációs eszközök, minisztériumok foglalkoztatják őket. idegenforgalmi-turisztikai jellegű munkakörök betöltése sem.

Specializációk Szakirányok
• észt • finn
• asszíriológia
• finnugor • folklorisztika
• egyiptológia
• irodalomtudomány • művelődéstudomány
• nyelvmentor • ügyvitel • klasszika-filológia

• Néprajz alapképzési szak • Romanisztika alapképzési szak

A képzés célja a folklorisztika, az európai etnológia és a kulturális antropológia alapos A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az újlatin nyelvek és kultúrák területén,
megismerése. Olyan szakembereket képzünk, akik képesek a saját és a mások kultúráját valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati
megérteni, szűkebb és tágabb közösségek kultúráját alakítani, akik toleránsak mások ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter-
kultúrájával szemben, jártasak a népi, paraszti kultúrában, a kultúrakutatásban, továbbá és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. A végzettek kellő mélységű
képesek a társadalmi változások működését és gyakorlatát értelmezni, elemezni. A képzés elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
részét alkotják a néprajzi gyűjtési és muzeológiai gyakorlatok, az adatkezelés és archiválás Az alapfokozatot szerző diplomások munkaerő-piaci lehetőségei kiterjednek a hazánk
módszereinek elsajátítása, a terepkutatás és a tanulmányi szakmai kirándulások. A szakon EU-tagsága által kiváltott nyelvi kihívásokra, úgy mint a szakfordítás, a tolmácsolás,
szerezhető tudás a kultúra teljes területére rálátást enged a gazdasági formációktól a tárgyi a kereskedelmi levelezés, a külföldi partnerekkel is foglalkozó ügyintézés területeire a
világokon keresztül a szóbeliség természetéig vagy a művészetekig. Alapfokozat birtokában külföldi és vegyesvállalatoknál. A könyvkiadásban, a tömegkommunikációs eszközöknél,
a végzettek alkalmasak a néprajzi ismereteket igénylőmunkakörök ellátására, valamint minisztériumokban, a külügyi és kulturális kapcsolatok terén, az önkormányzatoknál,
a közművelődés, a muzeológia, a tömegkommunikáció és a kultúrakutatás területén közhivatalokban, az idegenforgalom területén is lehetőség van elhelyezkedni.
néprajzi témájú feladatok alkotó szellemű elvégzésére. Az alapszakos diploma felkészít a
mesterszakos tanulmányokra. Szakirányok
• Régészet alapképzési szak • francia • olasz
• portugál • román
• spanyol
A képzés célja régészet alapszakos bölcsészek képzése, akik a régészet általános
ismeretanyagából és választott két szakterületből jó felkészültséggel rendelkeznek, képesek
az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére, illetve alkalmasak szakmai irányítás
Specializációk
alatt régészeti terepi és egyéb örökségvédelmi feladatok ellátására. A régészetoktatás • francia filológia
hagyományosan szakterületek szerint (őskori régészet, antik (görög-római) régészet, • iberoromán filológia (portugál és spanyol szakirányon)
római provinciák régészete, népvándorlás kori régészet, középkori régészet) történik. Ez • olasz filológia
az átfogó képzés a hallgatók számára a széles körű nemzetközi kapcsolatrendszernek • portugál filológia
köszönhetően lehetőséget nyújt külföldi részképzésre, valamint az elkötelezett hallgatók • román filológia
bekapcsolódhatnak a kutatómunkába is. • spanyol filológia

Eötvös Loránd Tudományegyetem
32 33 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar Bölcsészettudományi Kar

• Szabad bölcsészet alapképzési szak • Történelem alapképzési szak

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó
és befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egyetemes és a magyar történelemből,
Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek a rokon- és segédtudományokból, a történelem alapképzési szakhoz tartozó szakirányokon
és az újabb, nem elsősorban szöveges média elemzésére, a kultúrára gyakorolt szerzett levéltári, muzeológiai, régészeti ismeretek segítségével képesek történelmi,
hatásuk megfogalmazására. Cél továbbá a klasszikus és jelenkori humán kultúra illetve általános társadalmi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására
és rendszerezésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a
alapjainak megismertetése és a kritikai érzékenység kialakítása az egyes szakirányok
képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapfokozat birtokában a történelem
diszciplináris sajátosságainak eszközrendszerével. A végzettek kellő mélységű elméleti
alapszakon végzettek képesek a történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben az
ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához. ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére, az információk kritikus elemzésére és
A szabad bölcsészet alapképzési szakon végzett hallgatók országunk (humán) feldolgozására, megoldási javaslatokat adni a történeti-társadalmi elemzés során felmerülő
kultúrájában sokfelé megtalálhatják a helyüket. Elhelyezkedhetnek művelődési problémák értelmezésére, az alapszakon belül elsajátított problémamegoldó technikák
intézményekben, könyvkiadóknál, lehetnek civil szervezetek munkatársai, kulturális hatékony alkalmazására. Alkalmasak az alapszakon elsajátított ismeretek birtokában
intézmények programszervezői. Szerepet vállalhatnak kulturális termékek terjesztői közművelődési intézményekben történelmi ismereteket igénylő munkakörök betöltésére.
hálózataiban, kongresszus- és rendezvényszervező vállalkozásokban. Lehetnek
önkormányzatok és más, a társadalmi kommunikációban érdekelt regionális vagy helyi Specializációk
szervek munkatársai; a kulturális örökség kezelésévelés hasznosításával foglalkozó
intézmények, kutatóintézetek, tanácsadó vállalkozások beosztott munkatársai. • levéltár
• muzeológia
Specializációk • a visegrádi országok története
• német specializáció történelem alapszakosoknak
• elméleti nyelvészet • esztétika • történelem
• filmelmélet és filmtörténet • filozófia
• kommunikáció és médiatudomány • művészettörténet
• Zenekultúra alapképzési szak
• Szlavisztika alapképzési szak
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti és gyakorlati
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó ismeretekkel rendelkeznek szakmájuk sokoldalú és alkotó szellemű alkalmazásában,
és befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére. kiművelt zenei technikával, jó ízléssel tudják ellátni szolgálatukat az európai térség
Képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek és az újabb, nem elsősorban zenei és más kulturális/művészeti intézményeiben, kellő jártasságra tesznek szert a
szöveges média elemzésére, a kultúrára gyakorolt hatásuk megfogalmazására. Cél magyar zenei élet és az európai országok zenei életének általános ismeretében, kellő
továbbá a klasszikus és jelenkori humán kultúraalapjainak megismertetése és a ismerettel rendelkeznek a szak mesterképzésben történő folytatásához. A szakma
kritikai érzékenység kialakítása az egyes szakirányok diszciplináris sajátosságainak műveléséhez fontos a kifejlesztett zenei hallás és formáló készség, a kiművelt ízlés,
eszközrendszerével. Az alapképzést végzett szakemberek a szláv kultúra általános valamint a jó szervezőkészség. Az értékek feltárására és megtartására törekvő
ismerete mellett egy szláv nyelvet legalább középfokú, egy másik szláv nyelvet alapfokú céltudatos magatartás szintén alapfeltétele a későbbi hatékony munkavégzésnek.
szinten szóban és írásban használni tudnak. Munkájukra alapvetően nyelvi közvetítői A végzettekre olyan konkrét feladatok várhatnak, mint a különböző intézmények,
kompetenciát igénylő területeken tartanak igényt, emellett a végzettek fordítói, szervezetek munkájának segítése, alsóbb fokú irányítása, szervezési tevékenység
tolmácsolási munkákra is alkalmasak. A szlavisztika alapképzési szakon végzetteket végzése a hangversenyéletben szakreferensként, tanácsadóként és szervezőként. A
elsősorban külföldi és vegyesvállalatok, a könyvkiadás, tömegkommunikációs művészetközvetítői hivatásnak megfelelően a végzettek vállalják, hogy törekszenek
eszközök, minisztériumok, külügyi és kulturális szervezetek, önkormányzatok, zeneismeretük és zeneszeretetük hangszeren, énekkel, szóban és írásban történő
közhivatalok, utazási irodák foglalkoztatják. terjesztésére.

Szakirányok Specializációk

• bolgár • cseh • horvát • egyházzene
• lengyel • orosz • szerb • karvezetés
• szlovák • szlovén • ukrán • zenei könyvtáros

Specializáció
• orosz (orosz szakirányon)
Eötvös Loránd Tudományegyetem
34 35 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar Bölcsészettudományi Kar

Specializációk
Mesterszakok • angol alkalmazott nyelvészet
• angol elméleti nyelvészet
• angol irodalom
• angol kultúra és társadalom
• Alkalmazott nyelvészet mesterképzési szak • posztkoloniális irodalmak és kultúrák

A hallgatók a szakirányokban a törzsképzésen túl speciális szakismereteket és
kompetenciákat sajátíthatnak el. A szak elvégzése elősegíti a hallgatók munkaerő-
• Arabisztika mesterképzési szak
piaci elhelyezkedését, illetve felkészíti őket a PhD-tanulmányokra, a szakterületi
tudományos karrierre. Eddigi hallgatóink az oktatáson és a kutatáson kívül az
Az arabisztika mesterszakos bölcsész minden olyan területen hasznosíthatja képzettségét,
államigazgatásban, szerkesztőségekben, nyelvi szakértőként különböző szolgáltató,
ahol a következő ismeretekre van szükség: arabnyelv-tudás, illetve -tanítás; az arab
gazdasági, művészeti intézményeknél, szervezeteknél stb. helyezkedhettek el.
kultúra ismerete, az iszlám vallás ismerete, a modern arab világpolitikai és társadalmi
ismerete, a Közel-Kelet történetének ismerete, az arab–iszlám kultúrával való tudományos
Specializációk szintű foglalkozás. A szóba jöhető piaci igények: oktatás; újságírás; külügyi szolgálat,
illetve nemzetközi kapcsolatok; nemzetközi segélyszervezetek munkája; menekültügy;
• alkalmazott szociolingvisztika külgazdaság; arab nyelvű fordítás és tolmácsolás; könyvkiadás és tudományos
• interkulturális nyelvészet ismeretterjesztés; idegenvezetés.

• Amerikanisztika mesterképzési szak • Assziriológia mesterképzési szak

Az MA szak részben gyakorlatorientáltabb, jobban figyelembe veszi az elhelyezkedési Az assziriológia MA képzés az ókori Közel-Kelet nyelveiről, írásrendszereiről,
lehetőségeket, az álláspiaci helyzetet, az országos és budapesti igényeket. Ugyanakkor történetéről, kultúrájáról átfogó és alapos ismeretekkel rendelkező szakembereket
az évek során megerősödtek azok az interdiszciplináris pályák, melyek képzésünket képez. Az assziriológia MA képzés eredményeként a szakirányú kompetenciák mellett
közvetlenül kapcsolják a nemzetközi amerikanisztika trendjeihez, hasznosítva olyan általános kompetenciák is kialakulnak, melyek megléte jelentősen növeli a
saját oktatóinknak a korábbi időszakban megszületett tankönyveit, s a több mint végzett hallgatók elhelyezkedési esélyeit.
másfél évtizedes oktató munka során felhalmozott hazai és nemzetközi oktatási
tapasztalataikat.
• Balkán-tanulmányok mesterképzési szak
• Anglisztika mesterképzési szak
A Balkán-tanulmányok mesterképzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik ismerik
a térség sajátosságait, képesek arra, hogy az eltérések és hasonlóságok okait kutassák,
Napjaink nemzetközi érintkezésének legfontosabb nyelve, „lingua franca”-ja az angol, megértsék és megértessék, s akik képesek a térségre vonatkozó ismereteket közvetíteni és
ezért nagy szükség lesz olyan szakemberekre, akik nemcsak magát a nyelvet ismerik a gyakorlatban is alkalmazni mind Magyarországon, mind Európa és a világ más kulturális
magas szinten, hanem azt a társadalmat, civilizációt és kultúrát is, amely ennek a alapokkal rendelkező régióiban. A megszerzett térségpecifikus ismeretek és a széleskörű
nyelvnek első számú közege. A munkaerőpiacon azokra a munkahelyekre, ahova eddig szakmai kompetenciák birtokában a végzettek képesek lesznek a délkelet-európai régióhoz
egyetemi végzettségű szakembereket kerestek, a jövőben MA fokozattal rendelkezőket kapcsolódó külpolitikai, gazdasági elemzői, kutatói, felsőoktatási, képviseleti, kultúrák
várnak. A mostani gyakorlat is azt mutatja, hogy egyetemi (a jövőben MA) végzettségű közötti közvetői, kultúrdiplomáciai és szervezői feladatok ellátására a tudományos életben,
szakemberekre van szükség az üzleti életben, a médiában, a könyv- és folyóirat- a sajtóban, a diplomácia területén, a vállalati munkában, kisebbségi szervezetekben
kiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, és különböző kulturális közösségekben, s megfelelő ismeretekkel fognak rendelkezni
az idegenforgalomban, a pályázati irodákban, az önkormányzati hivatalokban és a tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. A szak szorgalmazza, hogy
tágabb értelemben vett kulturális életben. Ezzel az MA fokozatú anglisták közvetve hallgatói az ún. világnyelvek (elsősorban az angol) mellett megismerkedjenek a térség
vagy közvetlenül elősegíthetik Magyarország nemzetközi kapcsolatainak további nyelveivel, és legalább kettőn közülük kommunikálni tudjanak. A program arra is törekszik,
erősödését. Mivel a képzés munkanyelve az angol, a mesterképzés különösen nyitott az hogy a hallgatók eltölthessenek egy szemesztert a térség valamelyik egyetemén, illetve olyan
EU és az azon kívüli világ felsőoktatására. Végzett hallgatóink nemcsak hazai, hanem külföldi egyetemen, amelynek oktatási programjában szerepel Délkelet-Európa, valamint
külföldi PhD-programokban is folytathatják tanulmányaikat, másrészt a hazai MA hogy a szakmai tapasztalatra tegyenek szert a térséggel foglalkozó intézményeknél, így a
képzésbe más országokban BA fokozatot szerzettek is bekapcsolódhatnak. térséggel kapcsolatos tanulmányaikat bővíthetik, kiegészíthetik.
Eötvös Loránd Tudományegyetem
36 37 Eötvös Loránd Tudományegyetem

irodalmát és kultúráját oktatjuk. Ezen a módon a hallgatók számára hatékony felkészülési modern elméletek. hogy az esztétika szakos bölcsészek • Egyiptológia mesterképzési szak körében hosszú évek óta kimagaslóan jó az elhelyezkedési arány. szlovák/ nemzetiségi. szerb/nemzetiségi. illetve modellek kereteiben történő leírására. nyelvi zavarok diagnosztizálása és terápiája. Specializációk • elméleti • filmkészítő Eötvös Loránd Tudományegyetem 38 39 Eötvös Loránd Tudományegyetem . Az átfogó filmes alapismeretek és a kreatív gyakorlati feladatok elvégzése ugyanakkor lehetőséget teremt a filmszakma különböző területein való elhelyezkedésre. adatbányászathoz). Az elméleti nyelvészet szakos hallgatók jellemzően sikeresen alkalmasak egyes műszaki alkalmazásokhoz készítendő beszédadatbázisok felvételiztek hazai és külföldi PhD-programokba. ukrán/nemzetiségi MA szakon a magyarországi őshonos és Alaptörvényünk értelmében • Esztétika mesterképzési szak nemzetalkotó szláv kisebbségek. a profi beszélőktől a hallgatók képesek lesznek a nyelvészeti elméletek és elemzések kritikus értékelésére. de az eddigi visszajelzések azt mutatják. cseh. a média kultúrával és filmmel foglalkozó területein való elhelyezkedést. lengyel/nemzetiségi. irodalma. hogy olyan képzést adjon a hallgatóknak. másrészt Az esztétika MA fokozatot megszerzőknek az elsajátított ismeretanyag lehetővé teszi a az innen kikerülő diplomások fontos szerepet játszhatnak hazánk és a környező szláv művészeti és kulturális jelenségekkel való foglalkozást. szlovén/nemzetiségi. kritikusi tevékenységet. hogy ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére. amely arra is felkészíti őket. adott esetben a filmkészítői pálya felé is utat nyithat. régészete • Filmtudomány mesterképzési szak és vallása témakörökben jártas szakembert képez. • Bolgár/cseh/horvát/lengyel/orosz/szerb/szlovák/szlovén/ukrán • Specializációk nyelv és irodalom mesterképzési szak • nyelvelmélet • számítógépes nyelvészet és neurolingvisztika A BTK szlavisztikájának keretén belül a bolgár/nemzetiségi. hazai és külföldi nyelvészeti tanszékeken. illetve a nem közvetlenül határos szláv népek nyelvét. továbbá eredmények társadalmi célok érdekében történő alkalmazására . beszédfelismeréshez. elsősorban lehetőséget teremt filmmel és vizuális kultúrával foglalkozó doktori képzéselvégzésére. a későbbiekben pedig ilyen területen folytatandó tudományos kutatások végzésére. kulturális intézményeknél. beszédtechnológiai területeken foglalkoztatottakig. kutatási ismereteikkel előmozdítják a társadalmi szintű információáramlást a hogy sikerrel vegyenek részt modern nyelvészeti orientációjú külföldi vagy hazai beszédtudomány területén. története.a megoldandó problémák minden területen a legkorszerűbb információkkal és azok gyakorlati alkalmazásával megértésére és elemzésére .például: anyanyelvi magas színvonalon járul hozzá a szakterületi tudományos karrierépítéséhez is. Az egyiptológia mesterszak az ókori Egyiptom nyelve. illetve kutatóintézetekben. horvát/nemzetiségi. Az elméleti szakiránya filmtudományi tevékenységhez szükséges képzést biztosítja. valamint az írott és az elektronikus médiában. továbbá a Magyarországgal közvetlenül. Bölcsészettudományi Kar Bölcsészettudományi Kar • Beszédtudomány mesterképzési szak • Elméleti nyelvészet mesterképzési szak A képzéscélja olyan szakemberek képzése. így elhelyezkedhetnek különféle népek politikai. A filmtudományi MA végzettség lehetővé teszi a különböző kulturális intézményekben. A képzést elvégzett A végzettek különféle területeken helyezkedhetnek el.a mai magyar nyelv szerkezetének és rendszerének a is megismerkednek. valamint az így kapott stratégiákat kínál. akik megszerzett nyelvészeti és nyelvészeti A szak célja. szakújságírói. nyelvi adatbázisok és szoftverek fejlesztése. E szakok léte biztosítja egyrészt a hazai kisebbségek fennmaradását és szellemi fejlődését. Jövőjüket elősegíti az. és elősegíti az elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon. nevelési koncepciók. gazdasági és kulturális kapcsolatainak ápolásában. és kivétel nélkül el tudtak helyezkedni létrehozásában való részvételre (pl. Tudományos értelemben két életpályát kínál az egyiptológiai végzettség: az egyetemi oktatóét/ kutatóét és a múzeumi kurátorét. gépi fordítás. A szerteágazó lehetőségek miatt a munkaerő-piaci kereslet számszerű prognosztizálására nincs mód. valamint az ilyen irányú előadói. Az ezzel a tudással rendelkező bölcsészek kiválóan doktori programokban is.

francia/kínai/német. A hebraisztika MA ugyanakkor olyan elméleti képzést biztosít. amely terminológiai stb. Specializációk A fordító és tolmács mesterképzési szakon végzett szakemberek alkalmasak lesznek • bibliatudomány • zsidó tudományok szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítésre a fordítás. politikai szinten az Európai Unióhoz történt csatlakozás. az oktatás. a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor. és szükség esetén a Izraelnek a világpolitikában és a világgazdaságban betöltött szerepe és Magyarországnak megfelelő minőségű nyelvi közvetítésre – fordításra. Ennek megfelelően a képzés eleve az egyes hallgatók szakemberekre jelentős feladat hárul a kihalás ellen küzdő oroszországi kis rokon előképzettségére. kulturális. a reflektív szemlélet • irodalom • magyar mint idegen nyelv és az interpretációs gyakorlat kialakítására. illetve a finn nyelv és kultúra szakembereit alapstruktúrája maga a tehetséggondozás terepe legyen. tolmácsolásra – való képesség. kereskedelmi. akik a professzionális(szak) zsidó vallástörténészként. tisztában vannak az országra. szaknyelv) és a tolmácsolás területén. A tudományos színvonalat és a gazdag specializálódási • Francia nyelv. folyamatos munkakapcsolat lehetővé teszi azt. szakmai. teremtettek. a jogi. az első választotti idegen nyelv lehet angol/ nemzeti kultúránknak más kulturális kódrendszerekben történő hatékony képviseletét. megismertetésével és lehet angol/francia/kínai/német. A versenyképesség javításának kulcsa a gazdaság minden területén a korszerű. A mesterszak három szakiránya Ez az eleve intenzív. de kulturális menedzserként vagy a kultúrdiplomáciában is munkát vállalhatnak. és felsőoktatás területén pedig a Bolognai Nyilatkozat aláírása és ezeknek a feltételeként. a szövegkészítés és szövegfeldolgozás gyakorlatának készséggé emelésére. a Magyar Irodalom-és Kultúratudományi Intézet) részvétele biztosítja. főként a megkövetelik az olyan szakemberek képzését. a közigazgatási. a politikai-diplomáciai. a PhD-képzéselőkészítése. irodalom és kultúra mesterképzési szak lehetőséget karunk legnagyobb intézeteinek (a Történeti-. a műszaki stb. A végzett holland/kínai/német. akik jól kommunikálnak ivritül. harmonizációs törekvések és előírások új munkaerő-piaci igényt lehetővé teszi. A végzett hallgatók kínai/német. kiadvány szerkesztésre. szoftver lokalizációs munkák elvégzésére. diplomáciai. és ezek birtokában a saját szakterületükön magabiztosan el tudják látni a nyelvi közvetítés feladatát. az első választott idegen nyelv alkalmassá válnak a magyar kulturális örökségápolásával. vonásait és európai. a zsidóságra vonatkozó történelmi. a média és az oktatás különböző területein tudnak elhelyezkedni. tanulmányokat folytathatnak. az Uralisztika feladata pedig a finnugrisztika tudományos utánpótlásának irányból érkeznek. közösségi tolmácsolásra és a tolmácsberendezések használatára. tehetségére és kitartó munkájára épít. A magyar végzettséggel lehet jelentkezni. beágyazottságát. a második választott idegen nyelv lehet angol/francia/holland/ valamint a különböző nemzeti kultúrák előítélet-mentes vizsgálatát. illetve regionális párhuzamait. hogy a diákok az értelmiségi pályán álljanak helyt: például bibliatudósként. Hallgatóink többféle képzi. Specializációk • esztológia • Fordító és tolmács mesterképzési szak • fennisztika • uralisztika Az európai multilingualizmus fenntartása. a filmiparban a filmfeliratozásra.glosszáriumok szakszerű elkészítésére és szerkesztésére. A képzés átfogó ismereteket ad a magyar kulturális örökségről. civilizációs illetve következményeként jelentkező jogi. hallgatók a kulturális szolgáltatási szféra. Olyan szakemberek képzése vált szükségessé. népek nyelvének és kultúrájának kutatásában is. A tolmács specializáció anyanyelv magyar. tudatosítja annak egyedi médiatolmácsolásra. Ennek eredményeképpen egy részük a munkaerő-piaci kereslethez pontosabban illeszkedő képzettséget tud szerezni. kulturális. a fordítástámogató eszközök szakszerű használatára és a tolmácsolás területén tárgyalási tolmácsolásra. és speciális érdeklődési körükön belül a korábbiaknál elmélyültebb biztosítása. és az ezzel járó hatalmas méretű soknyelvű • Hebraisztika mesterképzési szak dokumentációs tevékenység miatt a nyelvi közvetítők iránti igény a jövőben prognosztizálhatóan nőni fog. hogy a képzés közül az Esztológia és a Fennisztika az észt. kulturális kapcsolatai Társadalmi. adatbázisok. gazdasági és kulturális hátteréről. nyelvismereten túl jól informáltak az általuk választott forrás nyelvi és célnyelvi országok társadalmi. politikai. a közel-keleti országgal folytatott élénk gazdasági. A szak a hagyományos bölcsészképzés tantárgyai mellett külön hangsúlyt helyez Specializációk a francia nyelven történő kommunikációra. Lehetővé teszi A fordítói specializáció anyanyelve magyar. jól alkalmazható nyelvtudás. • nyelvészet • történelem Eötvös Loránd Tudományegyetem 40 41 Eötvös Loránd Tudományegyetem . specifikus érdeklődésére. szervezeti. ismeretekkel. a magyar zsidóságtörténelmét kutató történészként. igazgatási. az önkifejezés fejlesztésére. a szakfordítás (a gazdasági. a második választott idegen nyelv lehet angol/francia/ kutatásával kapcsolatos feladatokra. Bölcsészettudományi Kar Bölcsészettudományi Kar • Filozófia mesterképzési szak • Finnugrisztika mesterképzési szak Filozófia diszciplináris MA szakra tetszőleges BA (vagy azzal egyenértékű) A finnugrisztikának több évszázados hagyományai vannak hazánkban. más nemzeti kultúrák értelmezésére. (szak)nyelvi • Hungarológia mesterképzési szak tanácsadásra. terminológiai gyűjtemények.

jogszemlélettől a tudományos kutatás autonómiájáig). Beludzsisztán. középszintű arab nyelvi ismeretek). de betekintést nyerhet a régi India lenyűgöző kulturális irányzataival kapcsolatos jártasságukat mélyítik. ahol Japán-ismeretüknek nagy hasznát veszik. az iszlám művelődéstörténetének főbb aspektusai. az iszlám világ és Európa kapcsolatainak alakulása a múltban és a jelenben. hanem arról. a nyelv művészetének és médiumainak sajátosságait. lesznek arra. A japanológiai mesterképzés olyan szakembereket képez. – japán nyelvtudásuk és Japánra vonatkozó ismereteik történelmi és politikai fejlődés révén a XXI. államigazgatásban. kutatásával foglalkozó tudományterületeken. amelyek fontos szerepet kapnak Specializációk a képzésben: az iszlám világ történelme különös tekintettel a modern alakulásokra. századi iszlám mozgalmakat tanulmányozzák. akik Irán és a környező hagyományosan perzsa nyelvű területek (például Afganisztán. korszerű. az antik közvetítésük rendszereit. a sajtóban. köztük a magyarság. a misztikát és a XX-XXI. nyelvet sajátíthatja el magas fokon. valamint Japán a világ második gazdasági hatalma. India stb. tudományban. Hazánkban több mint száz japán vállalat működik. széles körű jártassága klasszikus perzsa nyelvben. kutatókként helyezkedjenek el. hogy e népek. Korán-tudományokat. Japánt ismerő fiatal szakembereket sokoldalú feladatok ellátását teszi lehetővé. Specializációk Specializációk • irodalom. mind a politikai-gazdasági döntés-előkészítést. a művelődésszervezés hogy Európában meghatározóak azok a gondolkodási. A hallgatók az iszlám vallással. az iszlám világ kultúrtörténete. Bölcsészettudományi Kar Bölcsészettudományi Kar • Indológia mesterképzési szak • Iszlám tanulmányok mesterképzési szak A hindi specializáción a nyelv magas fokú elsajátításán kívül a hallgató megismeri a Mindenekelőtt a már meglévő nyelvi ismeretek elmélyítésére. perzsa. Pakisztán. a hagyományába is. Ezt különösen aktuálissá teszi. a könyvkiadásban. társadalmilag Az európai egység megteremtésére irányuló törekvések– a politikai és gazdasági hasznosítható tudományos elemzésére. • Iranisztika mesterképzési szak • Japanológia mesterképzési szak A megszerzett nyelvtudás (felsőfokú modern perzsa nyelvismeret. • hindi • szanszkrit különös tekintettel az egyetemes emberi kultúrához való hozzájárulásra. s tevékenységükkel segítsék mind a Japánra vonatkozó ismeretek terjesztését. tanaival. célszerűségen túl –azon alapulnak. A szanszkrit specializáción a hallgató nemcsak a szanszkrit török. Nemcsak nyelvek továbbéléséről van szó tehát. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek továbbá demokráciától kezdve a racionális gondolkodás meghatározó voltáig. és nemcsak a tudományos kutatásra készülhet fel. a népi vallásosságot.ázsiai országok–Tádzsikisztán. a közép. illetőleg a korábban mai India kultúráját. politikai és kulturális téren alapos jártasság Irán iszlám előtti és iszlámkori kultúrájában.és kultúratudomány Eötvös Loránd Tudományegyetem 42 43 Eötvös Loránd Tudományegyetem . hogy nagyszámban felszívják. További tárgykörök. A fokozatot • Irodalom. valamint a kulturális kapcsolatok hazai és nemzetközi magatartásformák (az önálló személyiség közösségi felelősségvállalásán alapuló csatornáin adódó feladatok ellátására. így az iszlám vallás történetét. amelyek az antikvitásban nyertek máig nagyrészt érvényes alakot. A mesterszakon képzett szakemberek alkalmasak irodalmi és kulturális jelenségek magas színvonalú. Az informatikai forradalom. Felkészültek a közoktatásban.) a diplomáciában stb. történetével. gazdasági. az életünket és nyelvhasználatunkat befolyásoló médiumok hatása. társadalmi és egyéni legkülönbözőbb szintjein. században a világszínterén meghatározó és segítségével sikeresen megállják a helyüket.és kultúratudomány mesterképzési szak szerzők különböző olyan államigazgatási. illetve az ezek nemzetközi kisugárzása hatalmas. valamint a modern ország ismeret ezek a vállalatok a japánul tudó. a legkülönbözőbb területeken – az üzleti életben. illetve megismerkedhet a szanszkrit filológia módszertanával is. ismerik a modern kommunikáció közegeit. civilizáció örökösei. Japánhoz értő. egész létmódját.és kultúratudomány • klasszikus magyar irodalom • antik örökség • középkor és kora újkori irodalom • latin • modern magyar irodalom • ógörög • összehasonlító irodalom. esetleg urdu) terén. a rómain alapuló tanulmányaiknak a doktori képzés keretében történő esetleges folytatásához. de piacképes nem tanulmányozott nyelv(ek) elsajátítása kerül sor az iszlám nyelvei (arab. Az MA fokozattal rendelkezők alkalmasak megkerülhetetlen ázsiai térséggé lettek. Ezért van szükség az irodalomtudomány terén is a tágabb kulturális aspektusok érvényesítésére. diplomáciai és egyéb állami pozíciókat is betölthetnek. hogy felsőoktatási és tudományos intézményekben oktatókként. a művelődésszerkezet átalakulása gyökeresen módosítja az irodalom • Klasszika-filológia mesterképzési szak társadalmi szerepét. ismereteket is szerezhet.

hogy az itt formálódó szakmai és emberi kötődések értékére –mint pályájukat végigkísérő kapcsolati tőkére – talán szükségtelen is felhívni figyelmüket. mint médiaelemző. lap-. Bölcsészettudományi Kar Bölcsészettudományi Kar • Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak és professzionális kezelése ugyanolyan fontos eleme képzési programunknak. művészetét. (Sanofi-Aventis).. Legfőbb Ügyészség Könyvtára. (FSZEK KK). Archívuma. újságírók (riporterek) a nyomtatott sajtóban. vagy a gazdaság számos felsőoktatásban. irodalmát. a közgyűjtemények közül – az ELTE BTK kari piackutató. A kommunikáció. Tudakozó+). a gyakorlatközpontú. hogy oktatási és kulturális intézményekben. Dun&Bradstreet stb. laptervezők.. mint PR vagy marketing. listákon és évfolyamokon átívelő közös programokon hétről hétre bizonyítják. amelyeket hallgatóink szakmai gyakorlat során kamatoztathassák tehetségüket az információs. mint a külső gyakorlati helyszínek gondos megválasztása. operatőrök. nyelveit. közösségkovácsoló hasznosításával foglalkozó intézmények munkatársai. hogy olyan szakembereket képezzen. Archívuma. (Belföldi Tudakozó.és tudástársadalom alapintézményeiben: szerezhetnek meg. A hallgatók magas A közép-európai mesterszak speciális ismereteket nyújt az európai kontinens egyik szinten sajátíthatják el a koreai nyelvet. Intézetünk számítógéptermeiben a nyílt hálózati információk és zárt adatbázisok elérése. a Semmelweis hálózati kommunikátorok. Magyar Rádió Zrt. önkormányzatok és más. A koreanisztika MA oktatáscélja. Magyar Nemzeti Bank Szakkönyvtára. Webes eszközökkel. a kulturális örökség kezelésével és Külügyminisztérium Könyvtára.és történettudományos elméleti keretben. önálló blogokon. tudományos szinergiát is folyamatosan növekedett a felsőfokú végzettségűek iránti igény.vagy üzleti kommunikátorok. kisebbségeit.és médiatudomány az Infodok Kft.). levelező vállalkozások munkatársai. televízióban. A szak lehetőséget ad a specializációra. szövetségesünk a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtára (BCE KK). századra vonatkozó történelmét. • Kulturális örökség tanulmányok mesterképzési szak • Könyvtártudomány mesterszak A hallgatók a kulturális örökség fogalmát társadalom. könyvtárakban. Kompass. hogy a régió legalább akik a legkülönbözőbb területeken koreai nyelvtudásuk és Koreára vonatkozó ismereteik egyik nyelvét alapszinten elsajátítsák. mediátorok. internetes Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Iparjogvédelmi Szakkönyvtára. alapja is lehet. közvélemény-és a MOL Nyrt. Az informatikus könyvtáros mesterszak Az elmúlt másfél-két évtizedben a kommunikáció és a média hazai munkaerőpiacán működése nem képzelhető el a versenyszféra aktív bevonása. vállalkozóként. és a foglalkoztatási hozó partneri kapcsolatok kialakítása nélkül. társadalmi és kommunikációs Specializációk szervezeteknél. nemzetközi kommunikációs ügyintézők. Diákjaink spontán szervezettsége. on-line egyaránt). interdiszciplináris szemlélettel ismerik meg. szerkesztők. Ezeken kívül hallgatóink megfordulnak például a következő gyakorlóhelyeken: (digitális) archivátorok. így intézetünkben élénk együttműködés zajlik trendeknek köszönhetően ez a jövőben is várható. a versenyszférában és a sajtóban egyaránt. Magyar Távirati Iroda kiadóvállalatok munkatársai. sajtóreferensek. gazdasági.zenemű-kiadói munkatársak. de tudományos igényű felkészítés ismereteik hatékony alkalmazására. MTV Zrt. mind a politikai-gazdasági döntés-előkészítést. gazdaságát. illetve a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság mesterszakon végzettek a társadalmi kommunikáció legkülönfélébb területein információszolgáltatója) vagy céginformáció-szolgáltatók sokaságával (Opten. reklámügynökségi munkatárs. érdekelt regionális vagy helyi szervek munkatársai. a társadalmi kommunikációban Nyrt. az elektronikus médiában könyvtári hálózatának tagjai és az ELTE Egyetemi Könyvtára mellett. területén helyezkedjenek el. médiavásárló. Gazdag nyelvi programból választhatnak. illetve más országos Zrt. értékeinek megmutatására és menedzselésére vonatkozó elméleti és gyakorlati hátterét. a diploma segítségével sikeresen megállják a helyüket. fotóriporterek. A szakot választók megismerik a térség XIX– saját kutatási témájuk kidolgozására is.-vel (Magyar Telekom Nyrt. megismerése • kulturális örökség elmélete Eötvös Loránd Tudományegyetem 44 45 Eötvös Loránd Tudományegyetem . kulturális örökséggel foglalkozó intézményben vagy szervezetben. illetve belső-ázsiai kulturális és történeti kapcsolatok részletes tárgyalását tartja elsődleges feladatának. információszolgáltató központokban. vagy önálló információbrókerként. Sikerült olyan gazdálkodó szervezetekkel is kooperálnunk. kutatóintézetekben. ami akár a tudományos szintű PhD képzése XXI. Magyar Telekom irányító szervek munkatársai. Specializációk • kommunikáció-médiatudományi kutatói Specializációk • kommunikációs és médiaszakember • szaktudományi (kutatás-fejlesztési) információmenedzser • üzleti információmenedzser • Koreanisztika mesterképzési szak • Közép-Európa tanulmányok mesterképzési szak A koreanisztika mesterszak a gyakorlati ismeretek és ezen belül elsősorban a nyelv magas szintű oktatásán túl a kelet-ázsiai. lapmenedzserek. Az elméleti képzést a kulturális A hallgatók elsajátíthatják a legkorszerűbb informatikai és könyvtártudományi eredmények örökség védelmére. könyv-. többek között – fontos (rádióban. kutatóintézetek. hasznosíthatják tudásukat. kulturális örökséget gondozó más közgyűjteményekben.a szakminisztériumok és szerveik. Egyetem Központi Könyvtára (SE KK) és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára segítő-fejlesztők. kultúráját.. A mesterszak elvégzése után a hallgatók birtokában pedig a térség szakértőjeként jó elhelyezkedési lehetőségeket kínál a alkalmasak arra. hogy önálló gondolkodású információs szakemberként praktikus ismeretek egészítik ki. szóvivők. s tevékenységükkel segítsék mind a Koreára vonatkozó ismeretek terjesztését. internetszakértők. lehetőségük van a koreanisztika témáján belül vitatott és egyik legérdekesebb régiójáról. a Chinoin Zrt. tanácsadó készsége és aktivitása évtizedek óta töretlen.

A speciális képzettséggel és elhelyezkedést és a PhD-tanulmányok. az irodalmi műveltség magas fokú terjesztése is. népszerűsítésével olyan munkakörök eredményes betöltésére készít fel. Az írásbeliségben és hallgatóit arra. a legnagyobb létszáma évfolyamonként emlékezet folyamatosságának kiemelkedő fontosságú alkotóelemei. geopolitikai helyzete. amelyet a világ szinte minden egyetemén művelnek. Elsősorban a levéltári szakterület különböző típusú levéltáraiban és művelésével kapcsolatos feladatokra készülnek fel. és irodalmi műveltség közvetítésével. amelyeknek mindennapi és magas fokú eszköze a nyelv. • közép-és kora újkor • új-és jelenkor Specializációk • információ. a matematika és mástudományok filozófiájával együttesen olyan kutatási • klasszikus magyar irodalom területet képez. Ennek megfelelően a hallgatók és oktatók kapcsolata sokkal szorosabb. Ennek megfelelően felkészíti a levéltáros mesterszak alapvető és nélkülözhetetlen nemzeti feladatot töltenek be. elméleti nyelvészetben. az anyanyelv kutatásával. nyelvészet. a szakterületi tudományos pálya megkezdését. Bölcsészettudományi Kar Bölcsészettudományi Kar • Levéltár mesterképzési szak • Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak A levéltár szakot végzettek munkaerő-piaci lehetőségei a jövendő évtizedekben is több A hallgatók a magyar nyelv és irodalom működésével. ennek tágabb kontextusához értő szakemberek nemcsak a szűkebb értelemben vett mongolisztikai stúdiumokhoz járulhatnak hozzá. melyekben a mongolisztika korábban is jelentős szerephez jutott.és oktatási területhez is. • történeti nyelvészet matematikában és fizikában az MA programnak. A képzés középpontjában a logika és tudományfilozófiai alkalmazásai állnak. kialakításával. különös tekintettel a matematika. rendezésére alkalmas szakemberek iránti kereslet növekedése a hátteret a legszélesebb körű képzéshez. szak-. a mongol és a rokon népek nyelveihez. tolmácsolás) való közvetlen alkalmazásával. támogatva ezzel a munkaerőpiacon való várható az állami és magánigazgatás területén is. értelmezésével és gondozásával alkalmas levéltárosokat képez. folklór. Különösen fontos szerepet kaphatnak a magyarság hagyományos műveltségéhez. A levéltár szak ún. hagyományozásával. Specializációk A mesterszakon végzettek feladata a nemzeti kultúra színvonalas képviselete.és kelet-ázsiai térség. fordítás. de a közép. A belső-ázsiai nomád műveltséghez. Az új összesen 12 (ebből 7 nyelvészeti) szakiránnyal és száznál több oktatómunkájával biztosítja típusú iratok kezelésére. önkormányzati. a fizika. Ezt segíti egy részének a közművelődés különböző fórumain és a nyelvi kommunikáció tágterein a diákköri munka. néprajz. de az kultúra. működő struktúrát tudtak kialakítania képzés megalkotói. és keresettek végzettjeink multinacionális cégek irattáraiban is. és a Fiatal Levéltárosok Egyesülete.és tudományelmélet mesterképzési szak • finnugor • funkcionális kognitív nyelvészet • irodalomtudomány A logika. antropológia és más bölcsész. hogy levéltárosi munkájuk mellett tudományos kutatómunkát is szóbeliségben hagyományozódott anyanyelv és irodalmi örökség a nemzeti és a kulturális végezzenek. A belső. tanulmányozásával.és • középkori és kora újkori irodalom kelet-európai régióban ez a kezdeményezés úttörő jelentőségű. illetve a választott modulnak megfelelő témákkal. Eötvös Loránd Tudományegyetem 46 47 Eötvös Loránd Tudományegyetem . és a programangol nyelvű változatának hála) külföldi doktori iskolákba • összehasonlító irodalom. a nyelvészet és a • Mongolisztika mesterképzési szak társadalomtudomány alapjainak kutatásában alkalmazott logikai modellekre. a publikációs lehetőséget a hallgatók számára is biztosító Fons (nyelvtechnológia. értelmezésével irányúak lesznek. A ismeretekkel rendelkező végzettek előtt a kutatói pálya is nyitva áll: a levéltáros képzés mesterszakon képzett szakemberek az írott nemzeti kulturális örökség.és társadalomtudományok. „kis” szak. A • modern magyar irodalom szakon végző hallgatók jó eséllyel pályázhatnak majd magyar és (a közös nemzetközi • nyelv-társadalom-kultúra platformnak.és kultúratudomány a filozófiában – mindenekelőtt tudományfilozófiában –.és records management • alkalmazott nyelvészet • beszédtudomány • Logika. a magyar irodalom a jelenlegi magyarországi elvárásoknak megfelelően tudományos munkavégzésére is és az anyanyelvmegőrzésével. a közművelődés és a kommunikáció tág tereihez kapcsolódó munkakörökben utóbbi évtizedben jelentős számban alakultak a privát szférában magánvállalkozások hasznosíthatók. A mesterszak 15 fő volt. valamint a mongol rendszerváltás (1990) óta egyre inkább fellendülő gazdasági fontossága miatt a nemzetközi érdeklődés homlokterében áll. így a külföldi példákon • leíró nyelvészet keresztül egy élő. az irodalom. amelyek a magyar és egyetemes (országos. melyhez a mongolság műveltsége tartozik. nyelvéhez kötődő tanulmányokban. nyilvános magánlevéltárak) helyezkedhetnek el. a nemzeti kultúra. vallástudomány. a kutatási eredmények lehetővé teszi a tehetséges hallgatókkal történő elmélyültebb foglalkozást. a korszerű nyelvi folyóirat. hanem minden olyan tudomány. ez számos. mely ehhez kapcsolódik: történelem. A mesterszakot gondozó két intézet egyedülállóan gazdag kínálattal: bérirattározásra.

közművelődési és oktatási intézmények. az önkifejezés fejlesztésére. A népi együttműködésekben vehetnek részt.és kisebbségpolitika. A felvételi során különös súllyal esik latba. filológiai és germanisztikai szakmai magas szintű szakmai felkészültséggel kívánnak foglalkozni. A képzés a német nyelvű országok nyelvére. illetve ismeretekre tehetnek szert. és átfogó művészettörténeti ismeretek megszerzése után a művészet történetével A képzés mindenekelőtt általános bölcsész. alkalomadtán a tanár és a diák személyes konzultációin keresztülzajlik.és világszerte tapasztalható kiszélesedésével.től bevezettük a tutoriális támogatás rendszerét: a hallgató egy-egy. néprajz szakon végzett szakembereket évtizedek óta számos kulturális intézmény 2011. probléma érzékenyen. továbbá sokan helyezkednek el a média. illetve megszerzése). alapján kiválasztott oktató személyes segítségével állíthatja össze egyéni tanrendjét. interdiszciplináris szemlélettel és nemzetközi kitekintéssel tudják elvégezni. és hogy milyen előtanulmányokat • Néprajz mesterképzési szak végzett és milyen gyakorlati tapasztalatokat szerzett az adott területen. akár művészeti-.és államigazgatás. amelyek révén alaposabban felkészülhetnek kultúra jelenségeinek újabban sokfelé tapasztalható reneszánsza felértékeli azok későbbi önálló munkájukra. különböző kompetenciákra. kutatóintézetek. délkelet- és általános európai kontextusba ágyazva. szakterülete alkalmazza: múzeumok. irodalommal és kultúrával kapcsolatos mély • Portugál nyelv. az írott vagy az elektronikus sajtóban vagy más kulturális intézményekben helyezkednek is el – a rájuk bízott feladatokat Specializációk szakszerűen. A keretében. akik ily módon már tanulmányaik alatt olyan szakmai akik képesek arra. interdiszciplináris ismereteket közvetít közép-. a turizmus. leendő kutatási területe. Arra törekszünk. a diplomácia területein is. Eötvös Loránd Tudományegyetem 48 49 Eötvös Loránd Tudományegyetem . kapcsolattörténetére. szakdolgozati témája tekintetében. akik a szabadbölcsészet A német nyelv és irodalom mesterszakos bölcsészhallgatók tanulmányaik során művészettörténeti szakirányának vagy minor szakjának elvégzése. tudást képesek mozgósítani céljaik elérése érdekében. A tudományos pályára készülők az intézetben működő • európai etnológia doktori iskolában. hogy az intézet hallgatói olyan képzésben szakértelmét. irodalom és kultúra mesterképzési szak és átfogó ismeretekre tesznek szert. Bölcsészettudományi Kar Bölcsészettudományi Kar • Művészettörténet mesterképzési szak • Német nyelv. valamint a holland nyelvvel. a szövegkészítés és szövegfeldolgozás gyakorlatának készséggé emelésére. • folklorisztika Specializációk • Olasz nyelv. műkereskedelmi galériákban vagy magángyűjteményeknél. is be tudják vonni a hallgatókat. a nemzetiségi. irodalmára és kultúrájára vonatkozó elméleti és gyakorlati jellegű szakmai alapozó ismeretek mellett a magyarországi német népcsoportok történetére. így a képzésmind a négy MA szakirányon kiscsoportos foglalkozások A néprajz mint egyetemi szak iránt évtizedek óta folyamatos a társadalmi igény. nyelvére. vagyis az alapvető sokrétű műveltségre. hogy a jelentkezőnek mennyire konkrét elképzelései vannak saját érdeklődési köre. hogy az oktatók kulturális érintkezések Európa. művészeti alapítványoknál. a reflektív szemlélet és az interpretációs gyakorlottság kialakítására. irodalom és kultúra mesterképzési szak A mesterszakra elsősorban azok jelentkezését várjuk. A néderlandisztika mesterszakos bölcsészhallgatók a képzés során magas szintű nyelvtudásra. a kulturális. A oktatásnak ez a közvetlen és kollegiális formája azt is lehetővé teszi. irodalom és kultúra mesterképzési szak • középkori művészet • legújabbkori művészet • muzeológia-műemlékvédelem • újkori művészet A hagyományos bölcsészképzés tantárgyai mellett külön hangsúlyt helyez az olasz nyelven történő kommunikációra. akik nem csupán felületes vagy romantikus érdeklődést. a az előadások vagy a szemináriumi gyakorlatok keretében saját aktuális kutatásukba határok átjárhatóságával megnövekszik a jelentősége azon szakemberek munkájának. hanem valódi részesüljenek. jogállására vonatkozó átfogó. hogy – akár múzeumokban vagy kutatóintézetekben. magas szintű nyelvtudást. hogy megértsék a kultúrák működési mechanizmusait. kredit – elvégzése. a reflektív szemlélet • Néderlandisztika mesterképzési szak és az interpretációs gyakorlottság kialakítására. az önkifejezés fejlesztésére. identitására. A hagyományos bölcsészképzés tantárgyai mellett külön hangsúlyt helyez a portugál nyelven történő kommunikációra. a négy féléven keresztül pedig folyamatos konzultációban maradhat tutorával. Az a műemlékvédelem. A mesterszakra felvett hallgatók száma az elmúlt három évben évfolyamonként nem haladta meg a húsz főt. (Más alapszakon szerzett műveltséget. akár a kulturális örökségvédelem területén. a szöveg készítés és szövegfeldolgozás • Német nemzetiségi nyelv és irodalom mesterképzési szak gyakorlatának készséggé emelésére. valamint a német nyelvvel kapcsolatos BA diplomaesetén a felvétel feltétele a minimálisan szükséges kurzusok – összesen 50 speciális ismereteket nyújt. irodalmára. vagy külföldön folytathatják tovább tanulmányaikat.

a kulturális. Az új szakot a társadalmi igénynek és a és az interpretációs gyakorlottság kialakítására. tudományban. A magas szintű államigazgatásban. milyen mély a vonatkozó ismeretek terjesztését. a reflektív szemlélet BA diploma birtokában elvégezhető. Az indítandó sinológia mesterképzés olyan szakembereket kapcsolatos alaptevékenységeket (ásatás. kutatókként helyezkedjenek el. őrzi meg és teszi a társadalom számára elérhetővé Kínának az elmúlt két évtizedben tapasztalt világgazdasági és politikai szerepnövekedése az emberiség kulturális örökségének teljességét az írás megjelenését megelőző nagymértékben hozzájárul a kínai stúdiumok népszerűségéhez. kommunikációelmélet. A képzéssorán a hallgatók átfogó elméleti képzésben és sokoldalú gyakorlati ismeretek megszerzésében részesülnek olykor idegen nyelven is. s tevékenységükkel segítsék mind a Kínára megjelenése a médiában és annak kedvező fogadtatása jól mutatja. • Román nyelv. akik az államigazgatásban és a helyi önkormányzatoknál. dokumentálja. a viselkedésvizsgálata. múzeumi gyűjteményirányítása) az képez. marketing. valamint a A szemiotika (jeltudomány) mesterszakra Magyarországon jelenleg egyedül az ELTE-n vállalati szférában is képesek elhelyezkedni. hogy a tudományos eredmények az egész társadalom ismereteik segítségével sikeresen megállják a helyüket. hogy felsőoktatási és tudományos intézményekben ismeretté váljanak. A szak létesítését az a felismerés motiválta. A képzés mindenekelőtt általános • római provinciák régészete bölcsész. a régészet gyakori oktatókként. a médiában. PR-tervezés. illetve ismeretekre tehetnek szert. az önkifejezés fejlesztésére. akik a legkülönbözőbb területeken – az üzleti életben. mind a politikai-gazdasági döntés-előkészítést. diplomáciában stb. Bölcsészettudományi Kar Bölcsészettudományi Kar • Régészet mesterképzési szak • Sinológia mesterképzési szak A régészet tárja fel. Nemzetközi viszonylatban érezhető a szemiotikusok felértékelődése a munkaerőpiacon. a szöveg készítés és szövegfeldolgozás • svéd gyakorlatának készséggé emelésére. a szövegkészítés és szövegfeldolgozás A nemzetközileg egyedülálló képzés multidiszciplináris jellegéből kifolyólag sokféle gyakorlatának készséggé emelésére. irodalom és kultúra mesterképzési szak • Ruszisztika mesterképzési szak A hagyományos bölcsészképzés tantárgyai mellett külön hangsúlyt helyez a spanyol nyelven történő kommunikációra. egész világon csak régészet szakot végzett szakember irányíthatja. valamint a skandináv nyelvekkel. emiatt jelenleg időszakokban és nagy részét azután is. és mindenki számára elérhető alkalmasak lesznek arra.és szakdiplomáciában. a reflektív szemlélet és az interpretációs gyakorlottság kialakítására. Eötvös Loránd Tudományegyetem 50 51 Eötvös Loránd Tudományegyetem . műfordítás. A képzett szemiotikus többek között az informatika. kultúrával kapcsolatos speciális ismereteket nyújt. az önkifejezés fejlesztésére. irodalom és kultúra mesterképzési szak Specializációk • dán A hagyományos bölcsészképzés tantárgyai mellett külön hangsúlyt helyez a • norvég román nyelven történő kommunikációra. • Spanyol nyelv. melyeket később széles körben alkalmazhatnak. -gyakorlat. beépüljenek az oktatásba. A szak célja olyan magas szintű elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező mesterszakos szakemberek képzése. munkaerő-piacielvárásoknak megfelelően alakítottuk ki – egyaránt figyelembe véve a magyar és az európai uniós munkaerőpiac igényeit. – kínainyelv-tudásuk és Kínára vonatkozó képzettség teszi lehetővé. A széles körű ismeretterjesztő irodalom. filológiai és skandinavisztikai szakmai műveltséget. kritikai tevékenység. magas szintű nyelvtudást. tünetértékelés területein hasznosítható tudást visz be értékként a munkaerőpiacra. A régészettel szakemberek iránti kereslet. Specializációk • Skandinavisztika mesterképzési szak • antik (görög-római) régészet • archaeometria • az ókori Elő-Ázsia régészete • középkori régészet A skandinavisztika szakos bölcsészhallgatók tanulmányaik során sokrétű műveltségre. hogy Oroszország jelentősége geopolitikai értelemben ismét • Szemiotika mesterképzési szak felértékelődött. lehet belépni. társadalmi igény a régészet iránt. médiatudomány. szövegelemzés. mint orosz szakértők. az újságírás. Nemzetközi egyezmények és hazai jogszabályok is növekszik és a közeljövőben folyamatosan növekedni foga Kínával foglalkozó a kulturális örökséget (köztük a régészeti örökséget) védelem alá helyezik. az empirikus kultúrakutatás. • népvándorlás kori régészet • ősrégészet különböző kompetenciákra. Az MA fokozattal rendelkezők számára hasznosuljanak. a vizuális kultúra kutatása.

Ennek következtében a múzeumban alkalmazásra kerülőszakembernek rendelkeznie kell általános muzeológiai-gyűjteménykezelői ismeretekkel. média (újságíró. mindenekelőtt az • kulturális örökség története és gyakorlata ún. globalizáció a 19-20. ember. a média törökség régmúltja. amelynek intézményes keretében különböző tudományágak és tudományszakok művelői végeznek gyűjtő. • oszmán történelem • török filológia Specializációk • 20. az intézetünk külső külkereskedelem. az oszmán-török művészet. filmes). valamint • Magyarország és az európai modernitás – újkori gazdaság-és társadalomtörténet legfontosabb etikai értékeit. században • ókor Specializációk • orosz és kelet-európai történelem • vallás a modern világban • valláselmélet • vallástörténet • Történeti muzeológia mesterképzési szak A múzeum olyan gyűjtemény. jó eséllyel tudnak elhelyezkedni. és végzettjeink egyéb területen is tudományos ismeretterjesztés. az ősi török–magyar kapcsolatok. feldolgozó és bemutató (kiállító és írói) tevékenységet. kutatóintézetek) és Törökországban. Eötvös Loránd Tudományegyetem 52 53 Eötvös Loránd Tudományegyetem . területen belül történő elhelyezkedés aránya. a mester szakot végzett elhelyezkedési lehetőségei: tudományos mondhatjuk. mintegy nagyobb létszámú szak esetében. hogy az ELTE történészképzése képzettségét. „kis” szak. az Oszmán Birodalom története . tolmácsolás. levéltáros. akik ismerik az • középkor alapvető vallási jelenségeket. világvallásokat. a is nagy volt az érdeklődés a tudományos intézmények. A történelem szakon oklevelet szerzett hallgatók iránt a korábbi évtizedekben török hódoltság forrásai. azok istenfogalmát. fordítás. könyvkiadás. a mindenkori A turkológia mesterszakos bölcsész minden olyan területen hasznosíthatja társadalmi és szakmai igény eredményezte azt. illetve Magyarországon működő török cégeknél. külügyi szolgálat. századi egyetemes történelem . tudósító. Bölcsészettudományi Kar Bölcsészettudományi Kar • Történelem mesterképzési szak • Turkológia mesterképzési szak A Karon 1770-től folyik történelem szakos képzés. a jelentős vallási hagyományokat. hogy a nálunk végzettek körében nagyon jó a szakmai tudományos tevékenység (történész. idegenvezetés itthon kapcsolatai (MTA Történettudományi Intézet. Ennek megfelelően felkészíti a muzeológus mesterszak hallgatóit arra. levéltárak. mindezeknek antropológiai • modernkori magyar történelem és kulturális jelentőségét. az egyetemes emberi kultúrára gyakorolt hatásait. A Kar többi tizenöt intézete. A folyamatos változások. ez lehetővé teszi a tehetséges hallgatókkal történő elmélyültebb foglalkozást. ahol a következő ismeretekre van szükség: török nyelv. muzeológus. akik munkánkat segítik. ennek megfelelően a hallgatók és oktatók kapcsolata sokkal szorosabb. közgyűjtemények. a magyarországi bázissal. régész). a mai Törökország rendelkezik a mai magyar felsőoktatásban a legszélesebb kutatási és oktatási politikai és társadalmi viszonyai. alapján az egyetemen kívüli szakemberekkel történő konzultáció lehetősége is minden hallgató rendelkezésére áll. docensek vannak kutatóik. a Közel-Kelet múltja. múzeumok. • művelődéstörténet • nemzetközi kapcsolatok. nyelvész. nyelvoktatás. történelmi megjelenési formáit. vezetőik között. címzetes egyetemi tanárok. a török és oszmán kultúra. A szóba és a közigazgatás különböző területeiről. művészettörténész. Az eddigi tapasztalataink alapján azt jövő piaci igények. valamint egy szakirányú képzettséggel.és társadalomszemléletét. hogy muzeológusi munkájuk mellett tudományos kutatómunkát is végezzenek. A legfontosabb forrás gyűjtőhelyekkel intenzív kapcsolata Specializációk van intézetünknek. A történeti muzeológia szak ún.A hidegháború története • Vallástudomány mesterképzési szak • a visegrádi együttműködés országainak és társadalmainak kapcsolattörténete • az európai integráció története és jelene • kora újkor történet A vallástudomány mesterszak célja olyan bölcsészek képzése.

hu/doctisk/nyelv) Doktori Programok • Alkalmazott nyelvészet • Arabisztika • Angol nyelvészet • Elméleti nyelvészet www. a magyarországi török hódoltság és a Török Köztársaság története • 1945 utáni magyar irodalom • Egyiptológia • A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak és előzményeinek • Európai etnológia szövegvizsgálata • Európai histográfia és társadalomtudomány • A magyar barokk • Kelet-európai történelem • A magyar és európai felvilágosodás • Kora újkori magyar történelem • A magyar és európai reneszánsz • Középkori és kora újkori egyetemes történelem • Általános irodalom-és kultúratudomány • Középkori magyar történelem • Amerikanisztika • Modernkori Magyarország • Angol irodalom és kultúra a középkorban és a kora újkorban • Művelődéstörténet • Az irodalmi modernség • Ókortörténet • Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában • Régészet • Az uráli népek folklórja és irodalma • Ruszisztika • Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig • Társadalom-és gazdaságtörténet • Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig • Történelem segédtudományai • Gender az angol és amerikai irodalomban és kultúrában • Új-és jelenkori egyetemes történelem • Germanisztikai irodalomtudomány • Italianisztikai irodalom.elte.hu/filozofiatudomany) • Japanológia • Magyar nyelvészet • Mongolisztika • Ókortudomány • Orosz nyelvészet • Romanisztika • Analitikus filozófia • Antik és középkori filozófia • Sinológia • Szláv nyelvtudomány • Esztétika • Etika és politikai filozófia • Turkológia • Uráli nyelvészet és nyelvek • Fenomenológia • Film-.elte.hu/phd/programok • Fordítástudomány • Germanisztikai nyelvtudomány • Interkulturális nyelvészet • Iranisztika • Filozófiatudományi Doktori Iskola (www.elte.web.btk.elte.btk. Bölcsészettudományi Kar Bölcsészettudományi Kar • Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori Iskolák és (www.hu/doktor/) • Assziriológia és hebraisztika-judaisztika • Az Oszmán Birodalom.elte.hu/doktisk/tortenelem) • Irodalomtudományi Doktori Iskola (http://epika. média-és kultúraelmélet • Hermeneutika • Interkulturális filozófia • Logika és tudományfilozófia • Művészettörténet • Újkori filozófia • Vallástudomány • Történelemtudományi Doktori Iskola (www.btk.és művelődéstörténet • Késő romantikus és kora modern magyar irodalom • Könyvtártudomány • Magyar és összehasonlító folklorisztika • Modern angol és amerikai irodalom • Néderlandisztika • Orosz irodalom és irodalomkutatás – összehasonlító tanulmányok • Összehasonlító irodalomtudomány • Portugál nyelvű irodalmak: a prózai műfajok története • Romantika • Skandinavisztika • Szláv irodalmak Eötvös Loránd Tudományegyetem 54 55 Eötvös Loránd Tudományegyetem .btk.

hálózatok.ttk. játé. önállóan is elsajátítani. akár nemzetközi környezetben zépiskolások körében Magyarországon. A Karon 2016-ban meg- hallgatók és doktoranduszok. Web: http://felveteli. kurzust. és már pályakezdőként is Eötvös Loránd Tudományegyetem 56 57 Eötvös Loránd Tudományegyetem . távközlési problémák informatikai rendszerek fejlesztésében.elte. nagy tapasztalattal rendelke. Többféle nyelven és környezetben szereznek programozási tapasztalatot.elte. és szívesen dolgozna szakemberként nagy 700 nappali és 200 esti tagozatos hallga. alakfelismerés.hu oldásába kapcsolódhatnak be. A belépő az Adattudományi-és Adattechnológiai hallgatók számára tanulásmódszertani Tanszék.elte. számító- egyedül az Informatikai Kar indít. a webfejlesztés. Több mint 100 1/A (szoba: 1. Mesterszinten kötetes hagyományos. megoldása. valamint alakult az egyetem első ipari tanszéke. Jártasságot szereznek az informatikai projektek tervezésében informatikus szak iránt érdeklődő kö. Pázmány Péter sétány tanulmányaik részeként. mobiltelefonok feladatok ellátásában. A hallgatók munkáját modern szá. megismerkednek a nagy szoftverrendszerek tervezési. illetve szakmai irányítói tó kezdi meg tanulmányait nálunk. tantárgyfelvételi és vizsgabe- osztási tanácsadást is biztosítunk. számítógépes grafika. Informatikai Kar Informatikai Kar • Programtervező informatikus alapképzési szak Informatikai Kar A programtervező informatikus alapszakon hallgatóink az informatikai feladatok megoldásához szükséges elméleti és speciális gyakorlati. Szakirányok vezető szerepet játszik a magyarországi zás. A Kar géppel támogatott tervezés. lönböző területein (integrált adatfeldol. karrá. a médiatechnológia területeivel. felsőbb éves a hallgatókat. képfeldolgo. a matematika. Tér.elte. az adatbázisok. informatikatanár képzésben is. üzemeltetésében. • szoftverfejlesztő informatikus szakirány tás magas minőségét a több mint száz kok). működik a gépészmérnök és műszaki mítógépes laboratóriumok és több ezer menedzser BSc képzés. 2017-től az egyetem szombathelyi • szoftveralkalmazó informatikus szakirány főből álló. nyitott az újdonságokra.hu/felveteli kaerőpiacon. operációsrendszerek. Évente mintegy reskedelem és elektronikus pénzforga.hu és http://to. gozó-rendszerek készítése nagyvállalati is hatékony munkavégzésre. kampuszán is elindul a programtervező • modellező informatikus szakirány ző. Matematikai. lom lebonyolítása. multimédiás alkalmazások készítése. Az elsőévesek egye. informatikai ismereteikre építve gyorsan képesek új technológiákat a legnépszerűbb kar a programtervező kutatások és a menedzseri munkakör kü. vek szoftvereinek tervezésére készíti fel rendszer keretében oktatók. valamint tovább sítja. a Informatikai Kara 2003-ban vált önálló vesen alkalmazzák őket az informatikai számítógépes grafika. A Kar Felvételi információk széles körű nemzetközi kapcsolatrend- szerének köszönhetően hallgatóink szá. a programozás iránt. valamint digitális 2017-től autonómrendszer-informatikus könyvtár támogatja. ahol a hallgatók E-mail: ttkto@ludens.83) ipari együttműködésünk révén biztosítjuk hallgatóink számára a naprakész szak. ELTE IK-TTK Felvételi Iroda mos európai és Európán kívüli egyetemen szerezhetnek nemzetközi tapasztalatot Cím: 1117 Budapest. elektronikus ke. módszereivel. animáció. Az Ericsson 2011 júniusában hozta létre Fax: +36 1 372 2565 az Informatikai Karon az Ericsson Szoft- vertechnológiai Labort. Telefonszám: +36 1 372 2566 mai gyakorlati ismeretek megszerzését. problémamegoldó. Jelenleg. amely önjáró gépjármű- temi életbe való beilleszkedését mentor. Végzett hallgatóink nagyon keresettek a mun. a szakra felvételizők több mint fele évről és banki környezetben. kreatív évre az ELTE-t választja. informatikus BSc szak. az innovatív számítástudományi. a mesterséges intelligencia. magasan kvalifikált oktatói kar bizto. képész mesterképzést Magyarországon programozása. Szí. diáktámogató központ segítik. Az ideális jelentkező érdeklődik a számítástechnika. szolgáltatások. Az okta. IK felvételi portál: www.hu vállalati szakemberekkel együttműködve valós kutatás-fejlesztési feladatok meg. közel 2500 hallgatójával fejlesztések. fejlesztési Az Eötvös Loránd Tudományegyetem átlag feletti fizetésre számíthatnak. és megvalósításában. alkalmazói ismereteket sajátíthatják el. szívesen használja a számítógépet. képesek lesznek csapatban. képzés indul.

a Nokia • Programtervező informatikus mesterképzési szak Bell Labs. kiváló Doktori Programok műszaki szakembereket képezzen. a kartográfiával foglalkozó állami intézmények (katonai és polgári térképészet). csoportmunkában való részvétel képessége. mint az Ericsson Magyarország. GPS. informati. kiterjesztett valóság. A képzésre olyan hallgatók jelentkezését várjuk. hogy hallgatóink a képzés során a magas színvonalú elméleti feladataiban. kezdeményező-. döntéshozatali képesség. továbbá együttműködésre más szakterületek képviselőivel. valamint további informatika közeli szakok. big data. mérnök informatikus.hu/ • szoftvertechnológia szakirány • információs rendszerek szakirány EIT Digital Master School Doktori iskolák és Az EIT Digital mesterképzésének célja. gazdasági informatikus alapszak. programtervező matematikus. szemantikus levéltárak. például alkalmazott matematikus szak. térinformatika: kutatóintézetekben. személyes a tudásukat fejleszteni.és turistatérképek készítése (magáncégeknél. szeretnek csapatban dolgozni. alkalmazkodni a gyorsan változó technológiai környezethez. akik szeretnék elmélyíteni ismereteiket természettudományi alapok). Szívesen számítógépes látás. hogy a végzős hallgatók részfeladatokat elvégezni. mint a szoftver-. állami intézményeknél. akik képesek részt venni A szakmai partnerekkel való együttműködés. A Programtervező informatikus mesterképzésben különböző szakterületeken helyezkedhessenek el. Meghatározó módon problémafelismerő és -megoldó készség. mint például kiadói kartográfia: hallgatóinknak lehetősége van kutatás-fejlesztési projektekben részt venni.és jelfeldolgozás. • Az informatika alapjai és módszertana • Informatika szakmódszertan Eötvös Loránd Tudományegyetem 58 59 Eötvös Loránd Tudományegyetem . orvosi kép. • Térképész mesterképzési szak katanár. Alkalmasak nagyfokú kreativitást. szaktudásukat tovább mélyíteni a jelenkor legnagyobb technológiai kihívásokat a térinformatika: magáncégeknél. melynek Mesterszakok elvégzésekor kettős diplomát és EIT Digital vállalkozói oklevelet szerez a hallgató. valamint nyári egyetemi program és nemzetközi tanévnyitó és diplomaosztó vár. topográfia. pontosság. A képzés célja olyan informatikai szakemberek képzése. a gépi tanulás módszerei. Belépéshez elfogadott szakok: http://budapestictnetwork. innovációs. számítógépes biztonság. a közös projektekben való részvétel komplex szoftverrendszerek tervezési. infokommunikációs-. a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás. való alkalmasság. programozó matematikus. képesek nagy projektekben hatékonyan és felelősséggel A térképészet sokrétűsége és sokoldalúsága lehetővé teszi. adatbányászat. robotika. fejlesztésében. újszerű megközelítésmódot gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: önálló munkavégzésre igénylő problémák megoldására. földhivatalok. a Magyar Telekom és innovatív KKV-k). polgári és katonai web. széleskörű képesek részt venni egy cég technológiai arculatának kialakításában. jó megfigyelőkészség. terepi tájékozódás képessége. internet of things. és ezáltal város. jó informatikai erős absztrakciós és modellalkotási képességekkel rendelkeznek.elte.elte. a térképkészítő és -kiadó vállalkozások. rendszerfejlesztési és rendszerüzemeltetési lehetővé teszik. a geodézia. Az EIT Digital mesterképzése keretében Budapesten két szak közül választhatnak az informatika iránt érdeklődő hallgatók: a Szoftver.és • Információs rendszerek szolgáltatás-architektúrák (Software and Service Architectures . kutató-fejlesztői munkakörben és nemzetközi ismereteken túl naprakész gyakorlati tapasztalatra is szert tegyenek. önkormányzatoknál. általános szakmai műveltség (földrajzi nevek ismerete. információfeldolgozási képesség. médiatechnológiák. és a programozási ismeretek mellett munkára.SSA) és a Biztonság és adatvédelem (Security and Privacy – S&P) területén képezhetik tovább magukat az • Numerikus és szimbolikus számítások alapképzés elvégzését követően. vezetői. A szakképzettség környezetben egyaránt. A képzés tandíjmentes. felelősségvállalás és annak gyakorlása. sőt a legjobb jelentkezők ösztöndíjat vagy egyszeri utazási és költözési támogatást kaphatnak. Többen kezdenek önálló vállalkozásba. térképtárak. Végzett hallgatóink keresettek a munkaerőpiacon. a térképtörténet: felhőszámítások. alkalmazzák őket a térinformatikai cégek. Informatikai Kar Informatikai Kar Az EIT Digital 2 éves nemzetközi mesterképzést kínál 2 európai egyetemen. térképészet területe. de Szakirányok komoly felvevőpiacot jelentenek a helyfüggő szolgáltatásokkal foglalkozó cégek is. önálló döntéshozatali képesség. elkötelezettség és igény a minőségi az informatika egy-egy speciálisabb területén. • modellalkotó informatikus szakirány http://lazarus. Önállóan képesek alaptudás és helyesírás. hogy a digitális technológia kulcsfontosságú területein szerteágazó innovációs és vállalkozói ismeretekkel rendelkező. esetleg önálló vállalkozásban). a képviselő területein. számítógépes térképészet.hu/mesterkepzes/ Programtervező informatikus. A programra bekerülőkre garantált három hónapos szakmai gyakorlat (hazai ipari partnereknél. műszaki informatikus. képesek a felhasználói igények hatékony felmérésére.

tes teret nyitottunk és lakunk be egyre telefon: +36 1 461 4575 Az ideális jelentkező társadalmi kérdésekre érzékeny. működik a tudományos pályát választók Szakirányok: lyeken a képzési és kurzuskínálatunk számára. Karunk összes szakján ismereteikre a felsőoktatási intézmények hivatalai is bátran építhetnek. szervező. nemzetközi elismert. szakmai szolgáltatóknál. filozófia. a közművelődés. ELTE PPK Tanulmányi Hivatal kompetenciák kialakítása. web: http://ppk. segítő. antropológia) eredményei kapcsolataink minden szakon lehetővé cím: 1075 Budapest. Büszkék vagyunk az utca teljes felújításával együtt. eredmények megbecsülése. az ifjúsági szolgáltatás. múlt években újult meg a „Kultúra utcája” • kulturális közösségszervezés rületek legkiválóbb.és • Közösségszervezés alapképzési szak Pszichológiai Kar A korábbi andragógia szak helyébe lépő. fiatalok és környezetük. a nevelés és az oktatás iránt. az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén a településeken. ahogy lyek közé tartozunk. pedagógiai és kutatóintézetek. kommunikációs. szakirányú továbbképzésekben kommunikációs és problémamegoldó képességgel rendelkezik. mely intenzív kommunikációs fax: +36 1 461 4586 problémáira. a felnőttoktatás- felnőttképzés. új szakunk célja olyan szakemberek képzése. teszik hallgatóink külföldi tanulmányait. Kiterjedt nemzetközi (pszichológia. oktatási feladatokban. szociológia.hu és civil szervezetek érdeklődnek. képesek ezen intézmények irányítására. zésben. a kommunikáció és a pedagógiai folyamat szervezésének tanulása. munkaügyi központokban. érdeklődik a gyermekek. feladatokat. művelődéstudomány. 110. koordinátori munkaköröket. tudományterületek. e tekintetben 2007 romkocsma-negyed fiatalos közegét. civil. tervező. ami em. közigazgatási számára. alapján. illetve animátori.hu hatékony segítőként közreműködnek iskolarendszerű és azon kívüli nevelési és az alapképzési szakok után mesterkép. Kazinczy utca 23-27. ifjúsági. elősegítő gyakorlati tudás kara. közösségekben és a közösségi művelődés. Cél a munka világában szükséges alapképességek és készségek fejlesztése. oktatásszervező. társadalmi érzékenységgel érdeklődik épülésével és egészségével foglalkozó a megszerzett tudást. mindezt a neveléstudomány és társtudományai nyokat eredményez. Karunk angol nyelvű képzésein nagy Felvételi információk számban tanulnak külföldi diákok. giai és neveléstudományi doktori iskola is ber”. Az ideális jelentkező jó A Pedagógiai és Pszichológiai Kar a for. e-mail: felvinfo@ppk. szellemi. az ifjúságszervezés. Azon kevés képzőhe- Érdeklődése a kultúra lehető legszélesebb területére kiterjed. intézményekben. em. hogy a legteljesebb felsőoktatási tudományos és kulturális programkínála- rangsorok adatai szerint a PPK-n a leg. és folyamatosan frissülő tudás. egyházi. először 2017-ben induló. gazdag • humánfejlesztés arra. lelki-testi és doktori képzésben is lehet elmélyíteni attitűddel és empátiával közelít embertársai felé. s melyeken e szakte. valamint az ezeket szintű végzettséget. a közösségi Az oktatás-tanulás számára új interne.elte. önkormányzatoknál. vállalkozói és nonprofit szervezetekben. ahol önálló pszicholó- szlogenünk is mondja: „Minden. A közösségszervezés szakon végzettek ismerik a kultúra. a médiában és vállalkozásokban. Szaktudásukra. Számos népszerű szakunk van. a folyamatos önfejlődés szükségességének elfogadása. esetleg szívesen válna maga is kutatóvá. szerezni magasabb a különböző nagyságú és összetételű csoportok működtetése és motiválása iránt. inkább e-learning keretrendszerünk se. nonprofit és hitéleti szervezetekben. kulturális. gazdálkodásának és menedzsmentjének ellátására. tunk sajátosan egészíti ki és emeli meg a jobb diákok tanulnak. óta az országos rangsor első helyein ál. A végzettek iránt nevelési- fórumot biztosít az oktatók és a hallgatók oktatási intézmények. irányító. A végzettek biztosítjuk a továbbhaladás lehetőségét.elte. Pedagógiai. valamint a felnőttképzés különböző színterein a közvetlen irányító. Specializációk • oktatásszervező és humánasszisztens • pedagógiai asszisztens Eötvös Loránd Tudományegyetem 60 61 Eötvös Loránd Tudományegyetem . értékelő.és Pszichológiai Kar Alapképzési szakok Pedagógiai. I. me. kíváncsi a nevelés tudományos gítségével. • Pedagógia alapképzési szak lunk. az ifjúságpolitika és a közösségfejlesztés területén működő intézmények tevékenységét. szervezési és IKT- tárként szolgál. Kazinczy utcai épületünk az el- bősége egyedülálló. támogató málódó emberrel.és Pszichológiai Kar Pedagógiai. ami A képzés célja általános pedagógiai műveltség nyújtása és az ehhez tartozó különösen izgalmas interkulturális viszo. humánfejlesztési célú pályázatok írására és projektek menedzselésére. akik el tudják látni a közösségi művelődés. projekt keretében a környező épületek és • ifjúsági közösségszervezés ségű tanárai tanítanak.

Szakirányok • rekreációszervezés és egészségfejlesztés • sportszervezés Eötvös Loránd Tudományegyetem 62 63 Eötvös Loránd Tudományegyetem . vezetőjeként. szervezetekben. Pedagógiai. a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének problémakörét. képzési folyamat minőségbiztosítási feladatainak koordinálására. a rendezvények és egyéb programok szervezésére és lebonyolítására. Segítik az biztosítani a megfelelő feltételeket. így a nonprofit szektorban. felnőttképzés kutatások pszichológus munkáját segítő tevékenység végzésére minden nevelést. munkaügyi központokban. A képzés kizárólag külföldi hallgatóknak angol nyelven is folyik. a felnőttképzés stratégiai és továbbtanulhatnak a kar több mesterszakján. akik nem a pszichológia mesterképzést feltételrendszerét. szervezetek vezetésére és irányítására. akik szakmai vezetés mellett alkalmazott pszichológiai feladatok ellátására jogosultak. valamint az egészséges életmód munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó szervezeteknél. társas helyzetekben képes az feladatainak teljes körű ellátására. fejlesztésével. programvezetői. kapcsolatteremtési és szervezőkészség is erős oldala. átfogó és képzés fő célkitűzése olyan sportszakemberek képzése. az emberek iránt érdeklődő. akik a testnevelés és sport speciális összefüggések megfogalmazására. tárgyi és személyi erőforrásokat. fejlesztést. fejlesztő célú beavatkozásban való közreműködésre. a sport. intézményben. A rekreáció eredendő célja a minőségi élet megélése. de a kommunikáció és a nyilvános szereplés. országos sportági sportszövetségek. munkaközvetítő irodákban vagy társadalomtudományok területén való jártassággal. A szakirányon végzettek képessé A képzés célja olyan szakemberek felkészítése. képes és intézmények. újranevelést. de nem feltétlenül szükséges: a sport iránti – akár toborzásában vagy kiválasztásában. jól kommunikál. valamint az. A képzést angol nyelven is biztosítjuk megfelelő szurkolói – érdeklődése. felnőttképzési kurrikulumok fejlesztésére. vagy sportszeretőnek vallja magát.és rekreációszervezés alapképzési szak elhelyezkedhetnek állami. a munkaügyi osztályokon. tervezési és irányítási folyamatait. helyi és fel szakmai tudásukat. a különböző felnőttképzési célcsoportok jellemzőit és igényeit. a felnőttképzési A pszichológia alapképzési szakot végzett viselkedéselemzők alkalmasak az okleveles szolgáltatásokkal összefüggő tanácsadás nyújtására. reális önismerettel rendelkezik. megkeresni. fejvadász vagy tanácsadó cégeknél munkavállalók jelentkezőnek van sportolói múltja. területén szerzett vezetői (menedzseri) ismereteik birtokában a legkülönbözőbb Adott munkahely különböző szakmai elvárásainak megfelelően használják szakmai szervezetek (pl. a munkavállalás és a képzés világában részletes analízisre. továbbképző központokban. a sporthoz kapcsolódó területeken szervezői. Jó. állami fenntartású intézményekben és a versenyszférában • Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szak is felkészültek legyenek a szabadidő. a tanácsadó és értékelő tevékenységre. egyéb sportvállalkozások stb. csoportok és • Andragógia mesterképzési szak szervezetek megismerésére. akik humán és gazdasági ismereteik. támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás önkormányzati sportirányítási szervek. A képzés során a hallgatók képessé válnak az egyének. korrekciót. finanszírozási formáit. A sportszervező a munka. felnőttek munkavállalási tanácsadásával foglalkozó szervezeteknél tanácsadási és a jó együttműködési. Az ideális jelentkező nem kizárólag hallgatók elhelyezkedhetnek az állami vagy magán szektorban személyzeti. tervezésére és megvalósítására.és Pszichológiai Kar • Pszichológia alapképzési szak Mesterszakok A képzés célja a pszichológia alapismereteiben és módszereiben jártas szakemberek képzése. feltételek esetén. profitorientált és nonprofit felnőttképzési és szakképző szervezetekben. ha a pályaválasztási munkakörben. megértő. játékmesteri és instruktori feladatkörök ellátására. képzést. de a képzés első része közös. A rekreációs szakemberek képzésének célja ezen szemlélet terjesztése. kitermelni és hatékonyan felhasználni egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában. andragógiai kutatásokkal foglalkozó intézményekben. a felnőttképzés jogszabályi környezetét. akár a turizmus keretein belül vagy a rekreációs edzések megvalósításának segítőjeként. a együttműködésre. Az alapképzési szakon végzettek viselkedéselemző végzettséget szereznek. A végzett hallgatók • Sport. Az ideális jelentkező a felnőttképzés világának alapvető kérdéseiben tájékozott. irányításával. sportrendezvények szervezéséhez meghatározza a munkaerő-piaci és szervezeti folyamatok ismerete. sportklubok. mellyel a pszichológiai képzést mesterszinten folytathatják a pszichológus diploma megszerzése Célja olyan szakemberek képzése. HR. hogy a rekreációszervezők a rekreáció valamennyi területén. fiatalok pályaorientációjával vagy területén is szeretné bővíteni ismereteit. és ezen a területen szeretné továbbfejleszteni magát. motivációja a legfontosabb. a felnőttképzés tervezésével. tanácsadási tevékenységüket a testnevelés és a sporttevékenység végzéséhez. valamint kialakult interdiszciplináris szemléletük birtokában képesek a szervezetek.) tagjaként vagy makroszintű folyamatait. Az ideális jelentkező nyitott. illetve rehabilitációs tevékenységet hagyományos és elektronikus tananyagok és módszerek innovációjára. előzetes tudásmérési eszközök használatára. a képzés választják. és motivált saját szakmai önképzésére. animátori. A szakon két szakirány van. képesek a speciális szakmai problémák azonosítására rekreációs központokban. Az alapképzésben szerzett oklevéllel azok is emberi erőforrás fejlesztésre irányuló európai tendenciákat. válnak a rekreációhoz. A végzett szükséges anyagi. rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezeteknél képesek és a megoldáshoz szükséges gyakorlati feladatok megfogalmazására. stratégiai tervezési és szervezési kész kapcsolatot teremteni másokkal. hanem ezt kiegészíti környezettudatos szemlélettel. akik képesek felnőttoktatási és felnőttképzési érdekében. Ismerik az végző szervezetben. gyógyító.és Pszichológiai Kar Pedagógiai.

A szakra együttélését. Az okleveles pszichológus diploma feljogosít szakpszichológusi képesítések megszerzésére. a gazdasági. az iskolákban. nyelvelméleti). fejlesztői. doktori képzésben) Neveléstudományi Doktori Iskolában. kompetenciákkal rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. folytassák a karrierüket a kognitív tudomány vagy a hozzá kapcsolódó tudományok és az alkalmazott kutatás területén egyaránt. Az és pedagógiai. idegrendszeri szerveződések és folytatásához. amelyben • klinikai. a tanácsadás. Az okleveles számítógépes és kognitív idegtudományi kutatói diploma szervezeteknél. magáncégeknél. számítógépes technikák) komponenseinek gyakorlatának alapvető kérdéseiben tájékozott. az esélyegyenlőséget biztosító törekvések támogatására (BA) végzettséggel (vagy korábbi rendszerű pszichológiai egyetemi végzettséggel). hatékonyságuk növelését. kompetenciájuk egészségügy. A különböző intézményekben. Az ideális jelentkező érdeklődik a kultúra és a társadalmi élet összefüggései iránt. illetve a legkülönbözőbb pszichológusi munkakörök betöltésére. a képzés befejeztével így különösen alkalmasak arra. korábbi főiskolai vagy egyetemi végzettséggel). pszichológiai képzés elvégzésére. működésük optimalizálását elősegíteni. szeretne a nemzetközi és a hazai élet széles spektrumában olyan munkát végezni. a megelőzés tudományában és a kommunikáció sokféleségét. a civil és a magánszféra területén és az egészségügyben • Társadalmi befogadás tanulmányok mesterképzési szak önállóan képesek a humán erőforrások fejlesztését. de más végzettségek is hivatalokban. az emberi erőforrás. Eötvös Loránd Tudományegyetem 64 65 Eötvös Loránd Tudományegyetem . A végzett hallgatók elhelyezkedhetnek szakemberként állami megfeleltethető. akik a társadalmi. (interkulturális pszichológia és pedagógia) kapacitásuk bővítését. a gyógyításban. részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból.és egészségpszichológia feladata a különböző kultúrájú emberek együttes munkájának szervezése. A végzettek képesek kognitív tudományi nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Motivált arra. kis. akik a tudáselemzés és és felsőoktatásban. Az ideális jelentkező a neveléstudomány és az oktatás-nevelés zavaraik). az ipar. Nyitottak és toleránsak mások véleményének megismerésében. A kognitív tanulmányok mesterképzés hallgatói a Specializációk kognitív idegtudomány területén szerezhetnek specializált tudást. akik elmélyült kulturális és kultúraközi. ahol • kora gyermekkor pedagógiája hidat építhetnek a különböző területek között.és Pszichológiai Kar Pedagógiai. akik már rendelkeznek pszichológia alapszakos következményeik tudatosítására. A képzés kizárólag külföldi hallgatóknak angol nyelven is folyik. kutatóintézetekben. azok a hallgatók jelentkezhetnek. nonprofit megfelelők lehetnek. doktori A képzés célja olyan szakemberek képzése. együttműködését. illetve az oktatásügyben kutatói. • munka. változatos időbeosztást. elősegítve a társadalmi integrációt. a médiában és a nemzetközi szervezeteknél és vállalatoknál. az állami és politikai élet. hogy szakértőként kapcsolódjon be a pedagógia bölcsész. A szakra azok a hallgatók jelentkezhetnek. biológiai (biológiai rendszerek. a munkaerőpiacon szereplők képzését. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő filozófiai. • felsőoktatás-pedagógia • intézményfejlesztő Specializációk • a tudomány kognitív modelljei (Cognitive Models of Science) • Pszichológia mesterképzési szak • kognitív idegtudomány (Cognitive Neuroscience) A képzés célja gyakorlati és tudós szakemberek képzése. informatikai vagy biológus alapszakos végzettséggel (vagy az ezeknek jelenségvilágába. ismeri és követi a szakmai folyóiratok.és szervezetpszichológia szakemberként a közigazgatásban. kutatási feladatok végrehajtására a tudáselemzés formális (matematikai. az oktatás. a munka. a pedagógia interkulturális és multikulturális aspektusainak képzés kizárólag külföldi hallgatóknak angol nyelven is folyik. mindeközben a fellépő konfliktusokat eredményesen • fejlődés.és Pszichológiai Kar • Neveléstudomány mesterképzési szak • Számítógépes és kognitív idegtudomány mesterképzési szak (Computational and Cognitive Neuroscience) A képzés célja olyan szakemberek képzése.és nagyvállalatoknál. egészségének fejlesztését. hogy akadémiai körökben (pl. védelmét ellátni. fenntartása és a szükségszerűen fellépő konfliktusok hatékony kezelése. képesek olyan helyzetek teremtésére. a különféle kisebbségi és többségi csoportok hatékony alkalmazásában kiképzett pszichológus szakemberek munkáját. ismerete révén egyebek mellett az oktatás világában is. A végzett hallgatók elhelyezkedhetnek • társadalom. hazai és az emberi megismerés és a tudás jellegzetességeit. a közigazgatás egyaránt és felelősségvállalásuk révén tudatosan kezelik a társadalmakban megjelenő értékek igényli a fejlesztésben. valamint a kapcsolódó diszciplínák terén szerzett tudásuk. Ilyen területek az IT és az oktatás.és szervezetpszichológia A munka sok érdekes ember megismerését biztosítja. logikai. hogy interdiszciplináris területeken dolgozzanak. ötvözésével. A kizárólag angol nyelven folyó képzés célja olyan kutatók képzése. Pedagógiai. a civil szervezeteknél. A neveléstudományi mesterszakot végzettek továbbtanulhatnak a alkalmassá teszi a hallgatókat arra. akik már rendelkeznek jellemzően fórumok tartalmát. valamint mérnöki (gépi rendszerek. Képesek a köz. ugyanakkor • tanácsadás. akik megfelelő tudással.és iskolapszichológia a segítő munkákkal járó elhivatottságot kíván. a művészet.és klinikai gyermekpszichológia kezelik. alkalmazói és szakértői tudásszerveződés komplex természettudományos és informatikai módszereivel vizsgálják feladatokat ellátni. a tudományos írás. a sport. Képesek az előítéletek társadalmi okainak elemzésére. az interkulturális • kognitív pszichológia párbeszéd elindítása. amelyek az emberi Specializációk jogok elfogadását és a kulturális sokféleség pozitív hozamának a társadalmi befogadás érdekében történő kiaknázását segítik.

művelődéstörténeti és pedagógiai/ tudjanak nyújtani az egyénnek vagy párnak az egészséges és kiegyensúlyozott andragógiai ismeretek átadása. marketing.és vállalatstratégiai ismeretek birtokában felkészítése arra. felkészítése arra. megelőzéséhez és megoldásához. de A felvétel feltétele alapképzésben szerzett – esetenként meghatározott – végzettség. A szoft technológiai szaktanácsadó képes a korábban megszerzett „hard” tudását konvertálni az új helyzetek többnyire csak lazán strukturált. Az egyetemek régóta sikeresen képzik a vállalatok életében felmerülő „jól strukturált” problémák megoldásának szakembereit: mérnököket. valamint az tudjanak nyújtani a nevelési és oktatási intézmények. hogy a szexualitással és családtervezéssel kapcsolatos egyéni vagy csoportos szexuális családoknak fakultatív foglalkozásokat tartani – tekintettel az élethosszig tartó tanulás felvilágosító foglalkozásokat tudjanak tartani fiatalok számára iskolai vagy egyéb lehetőségeinek biztosítására is. a Chief Innovation Officer (CIO) feladata a nagyvállalati szervezetben a A pedagógiai szakpszichológus (4 félév) továbbképzés célja a pszichológusok csoportpszichológiai. tudományosan nyújtani az életvezetési és pályakrízisek.és tudománymenedzsment (4 félév) továbbképzés során elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek és jártasságok segítségével az intézményi menedzsment. integrálása. pszichológusokat. a stratégiai tervezés. amit az alábbi szakirányú továbbképzéseken szerezhetnek meg a végzett pszichológusok. szaktudásuk alkalmazható az egészségügyi dolgozók pszichológiai képzésében.és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések 1. A tanácsadó szakpszichológus (4 félév) továbbképzés célja a pszichológusok felkészítése a születés körül tevékenykedő.) alkalmazási feltétel a szakvizsga megszerzése. természettudományi. Pedagógiai. jogászokat. környezetben. illetőleg lesznek múzeumi keretek között tanórákat. „szoft”problémáira. Az egészségfejlesztő szakpszichológus (4 félév) továbbképzést teljesítő szakemberek PR. tudománykommunikáció. magas szintű. valamint a gyermekvédelmi innovátorok támogatása. A perinatális szaktanácsadó (4 félév) továbbképzés célja a már diplomával rendelkező. munka-és pályatanácsadás Szoft technológiai szaktanácsadó (2 félév). felsőoktatás-kutatás. melynek birtokában a végzett szakemberek képesek párkapcsolati és pszichoszexuális működés eléréséhez és megtartásához. gyermekvédelmi ellátásban.). valamint a családi és párkapcsolati problémák megalapozott perinatális képzést nyújtani. többszörös lojalitás. Bölcsész képzések A) Szakpszichológus képzések B) Egyéb bölcsész szakirányú továbbképzések A pszichológia mesterszakon különböző specializációkon végeznek a hallgatók. adja meg a képzés. felnőttek csoportjainak. hogy a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget a megújulási hangulat életre keltése és zökkenőmentes fenntartása. A végzettségben megjelenő választható szakirányok: családi és párkapcsolati tanácsadás. Eötvös Loránd Tudományegyetem 66 67 Eötvös Loránd Tudományegyetem . validálás. A kreativitásökológiai szaktanácsadó (2 félév) továbbképzésben végzettséget szerzett szakember. Ismeri az ehhez szükséges fogalmi kereteket (káoszelmélet. a felsőoktatásban az egészségpszichológiai programok vezetésében. narratívák stb. szakköröket. emberierőforrás- megfelelő felkészültséggel rendelkeznek az egészségügy területén jelentkező fejlesztés és minőségbiztosítás terén a döntés-előkészítés. egyes szakterületeken (az egészségügyben. Ennek a nagyvállalatoknál a felső vezetésben intézmények számára a nevelési és oktatási feladatok hatékony ellátására. az különböző pszichológiai (rehabilitációs és prevenciós célú) feladatok önálló végzésére. krízistanácsadás. A felsőoktatás. A szexuálpszichológiai szakpszichológus (4 félév) továbbképzés célja a pszichológusok A múzeumpedagógiai szaktanácsadó (4 félév) továbbképzés célja olyan képzőművészeti.és Pszichológiai Kar Pedagógiai. és ezeket a legváltozatosabb körülmények között tudja alkalmazni. pedagógiai sikeres felvételi elbeszélgetés. valamint a felnövekvő generáció oktatásában és arra. közgazdászokat. kutatókat. hogy a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tudjanak nevelésében résztvevő szakemberek számára igényes. tudásmenedzsment. operatív ügyintézés és a folyamatszervezés hatékonyabb ellátása biztosítható. bölcsészeket. skálafüggetlenség. szakszolgálatoknál stb. a problémák jelentkező új szakmának a szükséges háttértudás-anyagát és gyakorlati ismereteit megelőzésére és megoldására. hogy a pszichológia sajátos eszközeire támaszkodva segítséget történettudományi.

vezető-helyettesi. egy 2 féléves általános részből és egy szintén 2 féléves intézmények keretei között is tevékenykedni. 2 féléves szakirányú továbbképzéseket is hirdetünk hasonló címmel. tehetségfejlesztés. a családsegítő központok. pénzügyi. melyeknek segítségével hatékony szakemberek képzése. a szakképzési intézmények. a pedagógiai intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatait láthatják el. A fejlesztőpedagógus (4 félév) továbbképzés célja olyan szakemberek (pedagógusok) A közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga (4 félév) továbbképzésen végzett képzése. vizsgaelnöki feladatokat. igazgatási. választható részből áll. fejlesztésük. ismeretek tanítása a közoktatásban. illetve az intézményi pedagógiai gyakorlat fejlesztésére és ezzel az intézmény oktatási vezetőtanári feladatokra való felkészítés. tehetséggondozás. gazdálkodási fejlesztő javaslatokkal segítik az intézmények vezetőit. preventív és korrektív pedagógiai hatékonyságában fontos szerepet játszó oktatás-informatikai módszerek fenntartható pszichológia. valamint az ifjúsági-tanácsadók. akik pszichológiai. olyan fejlesztő elemek alkalmazására. oktatási. szakképzésfejlesztés. innovációs készsége alapján képes a A család-iskola együttműködési szaktanácsadó (2 félév) továbbképzést végzettek differenciáló. illetve figyelemmel kísérik és folyamatosan támogatják a módszertani és szervezeti kultúraváltozásait. önállóan is elvégezhető szakok iskola. a speciális nevelőintézmények. a különféle lelki segélyszolgálatok és a drogambulanciák keretein belül. valamint az ifjúsági tanácsadók. család. jártasságot szerez a tehetség felismerése és fejlesztése módszereinek megválasztásában. Az általános rész a nevelés-oktatás jogi. prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni formában. módszertani gyakorlati felkészültsége. szakképzés. A képzés a hagyományos. különböző beilleszkedési és/vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek pedagógiai szakmai munkaközösség-vezetői. célorientált eszközhasználatra és A pedagógus-szakvizsga (4 félév) továbbképzésen megszerezhető végzettség módszertani kultúrára tesznek szert. amellyel biztos alapon. pedagógiai ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a szakemberek az iskolák. akár korábban is elvégezhetők. A tehetségfejlesztő szaktanácsadó (4 félév) továbbképzésen végzett pedagógus a gyermekotthonok. A módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban (2 félév) továbbképzést elvégző pedagógusok a megszerzett ismereteiket jártasság szintjén tudják alkalmazni a tehetséggondozás gyakorlatában (a tehetséges gyerekek azonosítása és kiválasztása. jellemzően nem gyakorlóiskolákban. Az IKT oktatás-módszertani szaktanácsadó (2 félév) továbbképzés eredményeként a pedagógusok olyan innovációs készségre. nevelésük során felmerülő problémák megoldása. Pedagógiai. általános A) A pedagógus-szakvizsgához választható. így ezek magukban.és gyermekvédelem. a szakképzés tovább. illetve kezdő tanárok iskolai munkájának eredményes támogatását végezhetik. adaptív oktatás-nevelés gyakorlatát megvalósítani. A választható területek többségéhez önálló. akik alkalmasak és képesek a közoktatásban tanuló diákok fejlesztési folyamatot indíthat el. pedagógiai szakszolgálatok keretében. a különféle lelki segélyszolgálatok igénylik. gazdasági.és átképző intézményeinek szűrését. Eötvös Loránd Tudományegyetem 68 69 Eötvös Loránd Tudományegyetem . mindenekelőtt a Tehetségpontok működése keretében. a pályaválasztási tanácsadó intézmények. gyakorlati félévüket végző tanárjelöltek. mentori. Pedagógus-továbbképzések A felvétel feltétele jellemzően (esetenként körülírt) pedagógus végzettség és szakmai B) Egyéb pedagógus-továbbképzések tapasztalat. szakemberek képesek az oktatási intézményekben zajló folyamatok korszerűsítésére. szervezeti és menedzsmentismereteivel. A pedagógiai innováció az iskolai gyakorlatban (2 félév) továbbképzésen szerzett végzettség birtokában a közoktatás bármely intézményében (óvoda. szakképzési intézmény) dolgozó pedagógus a megszerzett ismeretei. tanácsadás) a közoktatás intézményeiben. hatékonyan tudnak akár szükséges a pedagógus-életpálya mesterpedagógus fokozat eléréséhez. diáktanácsadás. vezetői munkaköreit. szakértői. az egyes intézmények IKT-stratégiáit megismerve iskolai gyakorlatban (a tantárgy megjelölésével). speciális nevelési feladatokkal ismerteti Az oktatásinformatikai fejlesztő és tanácsadó (2 félév) továbbképzést végzett meg a hallgatókat. a szakképzési intézmények. tantárgy-pedagógiai kérdések az fejlesztésére. középiskola. a munkaügyi központok. A mentortanár (2 félév) továbbképzésben szerzett elméleti és gyakorlati ismereteik alapján a végzettek a köznevelés szakrendszerű képzéseiben tanító. A választható tanulmányterületek: az inklúzió pedagógiája. és az ott dolgozó kollégákat.és Pszichológiai Kar Pedagógiai. Képes lesz speciális tehetségprogramok Az iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus (2 félév) továbbképzés célja olyan kidolgozására. A képzést követően.és Pszichológiai Kar 2. szakértelmét mindenekelőtt a közoktatási intézmények. körében – egyéni és csoportos formában – végzendő információs és mentálhigiénés tanácsadási feladatok ellátására oktatási intézmények. az egyéni stratégiák kiválasztásában. nevelési intézmények vezetői. szaktanácsadói. akár az újszerű módszertani megoldásokkal dolgozó oktatási-nevelési moduláris szerkezetű. könyvtár-pedagógia. a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok/központok.

akik európai kontextusban képesek értelmezni a szociális inklúzió által felvetett kérdéseket.és egészség-pszichofiziológia program • Személyiség-és egészségpszichológiai program • Szocializáció és társadalmi folyamatok program Eötvös Loránd Tudományegyetem 70 71 Eötvös Loránd Tudományegyetem .hu) • Fejlődés.elte.elte. A társadalmi integrációs tanácsadó (4 félév) továbbképzés célja a szociális integráció területén működő olyan szakemberek képzése.és Pszichológiai Kar Pedagógiai. és ismerik az ezekre adott válaszokat. A felvétel feltétele: az angol szakmai nyelv legalább középszintű ismerete.és Pszichológiai Kar 3.és klinikai gyermekpszichológia program • Klinikai pszichológia és addiktológia program • Kognitív pszichológia program • Magatartáspszichológia program • Sport.hu) • Andragógia program • European Doctorate in Teacher Education Program • Elméleti-történeti pedagógiai program • Gyógypedagógia program • Kora gyermekkor pedagógiája program • Nyelvpedagógiai program • Oktatás-tanulás-egyenlőtlenségek program • Sport és egészségnevelés program • Szaktárgyi pedagógiák program • Pszichológiai Doktori Iskola (http://pszichologia.phd. Doktori iskolák és doktori programok • Neveléstudományi Doktori Iskola (http://nevtudphd. coach szemléletű vezetés megvalósítására. európai modelleket. Egyéb továbbképzések A coach – üzleti edző (3 félév) továbbképzésen végzettek az elsajátított ismereteik és megszerzett személyes kompetenciáik birtokában mind az üzleti élet. Pedagógiai. mind a nonprofit világ különböző területein képesek eredményes önálló üzleti coach feladatok ellátására.

hu közgazdászként vagy más – többnyire társadalomtudományi – stúdiumot választva. A karunkon szakmákban akár három év után is megállják a helyüket. követelmények vannak. légkör uralkodik. 1/A (szoba: 6. Karunkon. akik bizonyos gazdasági tanulmányok folytatását. valamint a gazdasági. Pázmány Péter sétány minden olyan munkahelyre belépőjegyet vált. Programunk alapvető célja olyan mesterképzési szakon teszik lehetővé a Telefon: +36 1 372 2921 szakemberek/értelmiségiek magas színvonalú képzése. akik nemzetközi politikai.elte. nyílt. kollegiális szereti a matematikát.hu/felvetelizoknek jelentkező. ezen keresztül járulnak hozzá a felmerülő problémák Az ELTE Társadalomtudományi Kara az Felvételi információk közgazdasági eszközökkel történő megoldásához. akik a társadalom legkülönbözőbb területein felmerülő jelenségeket és problémákat a közgazdaságtan megközelítésének. valamint európai uniós ismereteik birtokában képesek elősegíteni az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelését. a kultúra vagy a média világa. amelyben egyszerre kapnak a történeti és elméleti alapok mellé világpolitikai és európai uniós ismereteket.elte. Ideális lehetőséghez. Lehet ez az államigazgatás bármely szeglete. A végzettek képesek lesznek pályázatok előkészítésére. gazdasági. Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Kar Alapképzési szakok Társadalom. jogi. Szakunk végzős diákja nemzetközileg is elismert tanárunk van. • Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak A nemzetközi tanulmányok szak olyan képzést nyújt a hallgatóknak. és érteni szeretné a gazdaság működését.tatk. az országok. megírására és lebonyolítására is. illetve a Széles körű alapképzési szakjaink többféle politika. A szakunk specifikuma. valamint a világ legtöbb országában hasznosítható gyakorlati tudást. A cél olyan szakemberek képzése. a helyi önkormányzatoknál. bár komoly Web:http://www. a tudomány. és ehhez a rendelkező oktatók részaránya 78%. aki érdeklődik a társadalomtudományok. intézményi lehetőségek hatékony kihasználását az állami és a nonprofit szektorban. valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél. speciális gondolkodásmódjának és eszközeinek segítségével tudják elemezni. több megszokottnál szélesebb társadalomtudományi tudást kínál. Ideális jelentkező az. nagyvállalat. bank. hanem képzőhelye. területen kínál alapot reális elhelyezkedési meglévő szakmájukat kívánják kiegészíteni közgazdasági ismeretekkel. aki érdeklődik a közgazdaságtan és egyéb társadalomtudományok iránt. és további társadalomtudományi mesterszakokon történő továbbtanulást. ahol komoly gazdasági elemző feladatok garantálja az oktatás magas színvonalát. népek és intézmények között szövődő nemzetközi kapcsolatok iránt. hogy az ország legnagyobb társadalomtudományi igényes elméleti alapképzést elsősorban nem az üzleti ismeretekkel párosítja. valamint szeretné hasznosítani nyelvtudását. tovább szeretnének tanulni végzett hallgatók felkészültsége több E-mail: th@tatk. Az alapképzés során megszerzett ismeretek megalapozzák a nemzetközi tanulmányok mester szintű képzését. Ez Cím: 1117 Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem 72 73 Eötvös Loránd Tudományegyetem . amelyben a hallgatók jól érzik magukat. ahol a tudományos fokozattal ELTE TáTK Tanulmányi Hivatal inkább az önálló problémamegoldó képességfejlesztésére összpontosít. • Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak tudományi Kar Az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak olyan fiatal szakembereket képez.55) várják.

A szociológia mélyebb ismereteket kínál például olyan jelenségekről. melyek nagy mértékben segítik majd a végzők elhelyezkedését és • Humánökológia mesterszak jelentősen megkönnyítik a társadalomtudományi mesterszakokra való bejutást is. térségi és országos szinten Ideális jelentkező az. Az elmélet és a gyakorlat integrációjára való törekvés jellemzi a hét igényt támasztanak egészségpolitikai elemző-tervező. itthon. szeretne emberekkel egyaránt. családsegítő és gyermekvédelmi intézményekben. üzleti biztosítók. melyek előszeretettel alkalmaznak jól képzett szociális szakembereket. féléves képzést. egyharmaduk rendszer összefüggéseinek. munkaügyi központokban. a rendvédelem és a büntetés-végrehajtás fejlődése által igényelt folyamatos szervezeti és finanszírozási változások fokozott intézményeiben stb. ha a szociológia alapszak kiváltaná a most megszűnő társadalmi tanulmányok alapképzési szakot. A gyakorlatorientált képzés nemcsak rendszerek közötti kölcsönhatások feltárására képzünk szakembereket. Specializáció mint a társadalmi konfliktusok. a személyes és a csoportidentitás. A szociológia alapképzési szakra a társas lét. Most megújuló alapképzésünk a jövő tanévtől a korábbinál is sokszínűbb és jóval gyakorlat- orientáltabb lesz. kapcsolat. Ma nagyobb az igény. legyenek azok önkormányzati. Ez a megközelítés a második ezredfordulón kibontakozó globális ökológiai válság következtében tett szert megkerülhetetlen tudományos jelentőségre. valamint a médiumokban. A végzettek számára széles körű munkalehetőséget nyújthat mind a közszolgálat. egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások.és orvosiműszer-gyártó és -forgalmazó cégek. multidiszciplináris ismeretekkel és és a szegényekkel való törődés más intézményeiben. A tantervi reform nyomán alapképzésünkben kulcsszerepet fog játszani Ezen a szakon a szociokulturális folyamatok ökológiai szemléletű értelmezésére. szociotáborban.és kutatóhelyek és a média. ezért a 2017-ben felvételt nyerőknek másodévtől specializációkat tervezünk indítani. valamint a mesterszakra történő felkészítés. munkásokra ugyanakkor a társszektorok intézményeiben is. • egészség-gazdaságtan specializáció Szeretnénk. az egészségügyi szolgáltató intézmények (elsősorban kórházak. a természeti és társadalmi elsajátítani a szociológia legfontosabb módszereit. problémaorientált szemlélettel rendelkező szakemberek képzése.és emberekre. A hallgatók olyan jártasságot szereznek a helyi társadalomban zajló folyamatok elemzésében. iránt a közszolgálatban és a magánszektorban.) feladatok ellátására. a média hatása a közönségre. így az iskolákban. mint a társadalmi folyamatok tervezésének és szervezésének különféle szakterületein. az ebből származó kölcsönös meghatározottságoknak pedig továbbtanul mesterképzésben. az utcai szociális munka területén. amely során a hallgatók idejük mintegy harmadát terepen töltik (önkéntes minőségügyi kérdéseihez és a technológiák gazdasági értékeléséhez értő szakemberek munkát igénylő terepen. nemi. az orvosi technológiák kórházakban. akkor válaszd a kommunikációközpontú. a hajléktalan ellátás A mesterképzési szak célja olyan széles látókörű. akik az egészségügy drogambulanciákon. mint valaha az úgynevezett jóléti • Egészségpolitika. de képességeit is fejleszti. fejlesztési stratégiák kidolgozásában. tervező-fejlesztő. intézményi. menedzselésében. ami egy rendszerelvű. nonprofit szervezetek. aki érdeklődik a társadalomtudományok iránt. mind a magánszektor: az egészségügyi igazgatás központi és területi szervezetei. például az időseket ellátó otthoni és intézeti szolgálatokban. programmenedzseri stb. Ezeket a készségeket a munkaerőpiac is humánökológia kifejezések a társadalomtudományok területén a természettudományoktól nagyra értékeli. és problémáikkal foglalkozni. Az ökológia és a hallgatók ismereteit. a szociális szektor minden területén használható elméleti és gyakorlati tudás nyújtása és készségszintű elsajátíttatása. a társadalmi világ jelenségei iránt érdeklődő fiatalokat várjuk. Tematikus újdonságként elsősorban az élővilág találnak munkát: kétharmaduk diplomás képesítést igénylő munkát végez. A magyar egészségügyben várható jelentős modernizáció. a családi. továbbá oktató. amely iránt érezhetően növekvő igény mutatkozik a kutatásban. generációs kapcsolatok. vagy külföldön. önkéntes egészségbiztosítási pénztárak. Szükség van szociális és finanszírozási (elemző. nevelési tanácsadókban. a a projektmunka: a hallgatók kis csoportokban. a jóléti szolgálatok közül választott terepeken). tervezés és finanszírozás mesterszak (angol nyelven) szolgáltatásokra. Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Kar • Szociális munka alapképzési szak Mesterszakok A képzés elsődleges célja általános. az egyén feletti szerveződési szintek jelentőségét hangsúlyozó szociológia alapszakot! szemléletmóddal párosul. a civil és nonprofitszférában. bármely területén képesek önálló egészségpolitikai és egészség-gazdaságtani tervezési civil vagy egyházi. a gyermekjóléti. Eötvös Loránd Tudományegyetem 74 75 Eötvös Loránd Tudományegyetem . úgy a társadalomelméletben. az egészségügy finanszírozási. Ha kiváncsi vagy az a fokozott figyelembevételére utalnak. gyógyszer. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. és a jövőben várhatóan növekvő számú komplex szolgáltatói • Szociológia alapképzési szak szervezetek). a kulturális szokások változásai. és jobban meg akarod érteni a körülötted zajló világot. a fogyatékkal élők ellátásában. egy konkrét kutatás keretében fogják környezeti problémák társadalmi dimenziójának vizsgálatára. A nálunk végzett alapszakos hallgatók a legváltozatosabb munkahelyeken eltérő értelemben váltak használatossá. illetve magyar vagy nemzetközi szervezetek. a közigazgatásban.

adminisztrációs. Programunk speciális Az antropológiai megközelítés a kultúra belülről való leírására. hiszen – a nyugat-európai képzésektől eltérően – ötvözi a a kisebbségeket érő diszkrimináció megszüntetése olyan feladat. Az érintettek szemszögéből való vizsgálódás. A végzettek eséllyel találnak munkát a társadalomirányítás felsőszintű munkába azonnal bekapcsolódhasson. vonatkozásban is újszerű. vagy külföldi PhD-programban kíván összefüggéseit tárja fel. bizalom teli. akik valamilyen prominens gazdasági szervezetnél fontos kialakított elméletek hálójában. hogy az itt képzett politikusok. elemzési alkalmazásokat építünk a harmadik és negyedik félévben. amelyek a társadalmi tevékenységek széles körében alkalmazhatók. Olyan munkatársak amelynek részese. gyakorlati megközelítéseket alkalmaz. módszertani. hitelesebb képet kap a kívülálló. a nemzeti és kisebbségi kategóriákat keresztbe metsző képesek a civil szervezeti életben. tömegkommunikációs. nemzeti. a kultúrának olyan jelentés- ismerik. jogi. Szakunk nemzetközi intézmények létrehozására. többnyire idegen nyelvű művészeti. Ezek következtében a segítésben és fejlesztésben érintett szakmák egyre társadalomban is tapasztalhatók törekvések új. A fenti folyamattal egyidejűleg felerősödött a települési közösségek. tovább tanulni. közgyűjteményi és tömegkommunikációs területen. menedzsmentben és a támogatásszervezésben eredményesen tevékenykedni. oktatókat és önkormányzati. Kurzusaink oktatása kiscsoportos. és a többségi is ösztönzi. a hazai és nemzetközi hálózatok működtetésében. szakirodalmak feldolgozásával. Így a nálunk végzett hallgató. valamint csoportos munkát igényel. ezért a területükön felmerülő problémákat első kézből elsődleges módszere a körükben végzett terepmunka. feladatát. nem kíván „menedzsment” szak lenni. hogy a közép-kelet-európai térség etnikai. egyben olyan elméleti. ténybeli ismereteket és felhasználni. az órákra való felkészülés a hallgatók részéről folyamatos intézményeiben. hogy ezekre az elméleti alapokra igen széles körű nézőpontjának feltárására törekszik annak a társadalomnak a viszonyrendszerében. fontos Magyarország társadalmi stabilitásának megteremtéséhez. illetve egyéb közigazgatási szervnél elhelyezkedve az ott igényelt elemzői keretei feloldódtak. sajtó. Az ilyen típusú szakemberekre jogszabályi háttér. nemzetközi standardokat követő elméleti alapokra szemléletet nyújt. kulturális. a kisebbségek érdekeinek védelme. a kisebbségi problémákat kezelő erőteljesebben fordulnak a közösségi megoldások alkalmazása felé. A képzés célja Bár praktikus. akik a civil társadalom és benne a nonprofit társadalomtudományi elemzők és kutatók mintegy személyükben is garanciát nyújtsanak szektor jelenlegi nemzeti. hogy nagyvállalatnál. valamint A képzés célja olyan szakemberek képzése. a cselekvő ember saját vonása azonban elsősorban az. a közhasznúsággal járó beszámolási és nyilvántartási kötelezettségek. területi igazgatási feladatokat ellátó szervezeteiben és jellegű formában történik. Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Kar • Kisebbségpolitika mesterszak (angol és magyar nyelven) • Közösségi és civil tanulmányok mesterszak A szak célja. A hazai és európai valamint politikával foglalkozó szakembereket képezzen. akik elméleti A kulturális antropológia mesterképzés mindenekelőtt ennek a tudománynak a művelésére ismereteiket képesek alkalmazott közgazdasági problémák megoldásához hatékonyan és oktatására készít fel. a közösségi munkát és a civil társadalomhoz kapcsolódó ismereteket. alapítványok). már napjainkban is igény mutatkozik. • Közgazdasági elemző mesterszak • Kulturális antropológia mesterszak A közgazdasági elemző mesterképzési szak célja olyan szakemberek képzése. közművelődési. Korunk társadalmi jelenségeinek vizsgálatában ilyen súllyal készítjük fel arra. szeminárium. amelynek elemzői pozíciót töltenek be. civil szervezetek kistérségek és régiók szerepe is saját fejlesztésükben. a kisállamiság új reneszánsza követeli meg a szervezetektől. és ez az igény a jövőben fokozódni fog. európai és globális jelentőségének és szerepének ismeretében az előítélet-mentes. amelyeket a hallgatók az első tanévben sajátítanak el. Eötvös Loránd Tudományegyetem 76 77 Eötvös Loránd Tudományegyetem . szerint biztosítani kívánja. szociálpolitikai. mert az életmódok és értékrendek hagyományos hatóságnál. megteheti a széles körű elméleti alapozásnak köszönhetően. gazdasági és társadalmi változásokkal. a civil-nonprofit szektorban (egyesületek. az értő kutatókat. igazgatási. A nonprofit szektor egyre több főállású munkavállalót napjaink aktualitásává teszik az etnikai feszültségek kezelésének és csökkentésének foglalkoztat. a szakmai identitás kialakítására és megőrzésére. mélyebb. A multikulturalizmus elve. és igen intenzív egyéni. kisebbségi problémáihoz A kilencvenes évek óta lezajlott politikai. a pályázati adminisztráció bonyolulttá válása a szakszerű munkavégzést történelmileg örökölt etnikai és kisebbségi konfliktusai. de legalább közelibb. hiszen a régió a nemzetköziség. amely elengedhetetlenül közösségfejlesztést. EU-csatlakozással kitágult a civil-nonprofit szervezetek hatóköre. A tananyag magas szintű. amelyek alapján más tudományok által meg nem rajzolt. ha hazai. pénzügyi intézménynél vagy irányító kiemelt szerepet kap ez a látásmód. politikai szakértők. A Magyarországon működő kisebbségi önkormányzatok. és ezt a tapasztalatot értelmezi a társadalmi és kulturális folyamatokról bevonásával tesszük mindezt. támaszkodik. s ezt számos hazai és uniós támogatás egyre több kisebbségpolitikai tudással felvértezett szakembert igényelnek.

új elemzési módszerek elsajátítására. hiszen a történő becsatornázására. társadalom. A mesterképzés az oktatásban. A cél olyan szociálpolitikai szakemberek a szupermarketekben vásárolt termékek. társadalmi szinten is történő együttműködésére. önkormányzatok. sem pedig a társadalom vagy természet alapvető jelenségeinek olyan interdiszciplináris alkalmazott társadalomtudományi ág. intézményeknél eséllyel találhatnak munkát. ismeretek együttes alkalmazásából építkezik. Eötvös Loránd Tudományegyetem 78 79 Eötvös Loránd Tudományegyetem . és ezáltal hosszabb távon. elhelyezkedési lehetőség nyílik számukra az oktatás és a elemeit összehangoló gyakorlat megvalósítására. A szociálpolitika – értelmezésünkben – meghozatala. kutatás területén. a mobiltelefonok közötti hívások. szervezeteknél. Az internetes oldalak látogatói. az oktatásban és módszerek kifejlesztésére. valamint a társadalom.és szociálpolitika területén a szakpolitika alkotásában való részvételre. Az itt képzettek a létszámú csoportokban dolgozva nyílik lehetőségük a képzés ismeretanyagának megszerzett ismeretek birtokában tisztában lesznek a hatékony fellépés lehetőségeivel hasznosítására. nemzetközi végzettek képesek a megszerzett statisztikai ismeretek gyakorlati alkalmazására. A szociálpolitika mesterszak a Ferge Zsuzsa által alapított első magyarországi Sem bizonyítékokon alapuló gyógyítás. valamint matematikai. mint problémaorientált diszciplína és tevékenység művelése során nagyobb mennyiségben keletkeznek – és kívánnak elemzést – digitálisadatok az élet elsősorban a szociológiai. A statisztikus által gyűjtött adatokon túlmenően egyre szociálpolitika. a társadalmi érdekek elméleti és gyakorlati. azaz célja a társadalmi szükségletekre adott társadalmi válaszok elemzése. sem meglapozott közpolitikai döntések egyetemi szintű szociálpolitika szak utódja. akik megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek a ezek elemzése alapján meghozható üzleti döntések csak a legnyilvánvalóbb példák. A végzettek az állami. A mesterképzési szak célja olyan statisztikusok képzése. A akik tudatosan elkötelezik magukat a demokrácia. alapuló megkérdezéssel gyűjthető adatok elemzésén túl bevezetést nyújt a big data- val érintkező területekbe (pl. társadalmi szolidaritás ügye mellett. államigazgatási és közigazgatási jogok tiszteletben tartására. és a gyakorlat igényei szerint új eszközök és valamint vállalatoknál a humán-erőforrás-menedzsment területén. gyakorlatát kialakító szervezeteknél. Ezért a statisztikai elemzés nélkül. akik képesek a különböző jóléti rendszerek intézményeknél kamatoztassák. statisztikai és számítástechnikai képviseletére. jogi és a szociális munkára vonatkozó minden területén. Az vagy civil szervezeteknél. hogy képzettségüket tömegtájékoztatással és hírközléssel foglalkozó olyan szakemberek megjelenését várjuk. helyi önkormányzatoknál. a médiában támaszkodik a hallgatók önállóságára. A képzés során a hallgatóknak interaktív módon. nemzetközi és európai uniós gazdasági rendszerszintű összefüggéseire. közigazgatási hivataloknál. az egészségügyben.és szociálpolitika elméleti művelésére. elemzésének és értelmezésének tudománya. A képzéstől teszi a hallgatókat. terén az alapszakon szerzett ismeretek tudományos elmélyítése. az oktatókkal szakmai partnerségi viszonyban előforduló jogsértésekkel kapcsolatban. egyházi és civil intézmények hátterét. specifikálása. Képesek a korszerű szemléletek és módszerek minisztériumok. azaz a mintavételen kutatóintézetekben helyezkedhetnek el. az egyének és közösségek öntevékenységére. a non-profit és a piaci szociális szektorban. az ezekről rendelkezésre álló adatok és az képzése. Specializációk • európai fejlesztéspolitika • nemzetközi emberi jogok • Survey statisztika mesterszak • Szociálpolitika mesterszak A statisztika az adatok gyűjtésének. megindulhat egy olyan szemléletmód kialakulása. a kormányzati és versenyszférában. valamint az itt szerzett ismeretek. elemzése és értelmezése. A mesterképzési szakon szerveinél. A képzés során szerzett széles körű ismeretanyag alkalmassá autonómiára való képesség kibontakoztatását tartják legfőbb hivatásuknak. melynek elsődleges megértése nem lehetséges adatok gyűjtése. megfelelő rálátással bírnak azok regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél. A végzettek elsősorban az államigazgatás központi eljárások végrehajtására és a kapott adatok elemzésére. akik társadalomtudományi az ellátórendszer működtetésében való közreműködésre. kis jogvédő szemlélet minden szakterületen egyre fontosabbá válik. közgazdaságtani. A program a survey módszerrel. saját projektek kidolgozására és végrehajtására. A nemzetközi emberi jogi specializáció tapasztalatok és azok mentén született javaslatok igazgatásba és döntéshozásba a társadalomtudományok számos területén végzett jelentkezőkre számít. amely nagy hangsúlyt fektet az emberi koncepcióját. adatbányászat) is. régiók és kistérségek EU-referenseiként. a társadalmi igazságosság és a fejlesztéspolitikai specializációt elvégző hallgatók elhelyezkedhetnek állami intézmények. hogy olyan szakembereket képezzünk. ismereteik birtokában felkészültek a társadalomkutatásban alkalmazott adatgyűjtési kutatására és oktatására. valamint a politikai szférában is. Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Kar • Nemzetközi tanulmányok mesterszak • Szociális munka mesterszak A mesterképzési szak Európai tanulmányok szakirányának célja a nemzetközi tanulmányok A szociális munka mesterképzés alapvető célja. országos és alkalmazására a szociális munka gyakorlatában. szociális intézményekben. a másság elfogadására.

irányítási.) önállóan. elméletekre. társadalomtervezés és -irányítás stb. s a szociológia tudománya éppen e megértés intellektuális kalandját nyújtja. amelyek felnőtté válásunkat kísérték. média. kultúra. • Szociológia Doktori Iskola Doktori Programjai (http://tatk. törekvéseink sem teljesen függetlenek azoktól a környezeti hatásoktól. terveket felvázolni. szakértői. közösségi viszonyaink nehezen átláthatók. kutatás. gazdasági élet. akiket izgat ez a rejtvényfejtés. vagy teamben végzendő döntéshozói. S persze jelen van családi. A modern társadalmak bonyolultsága zavarba ejtő. E jelenlét és hatás milyensége azonban egyáltalán nem magától értetődő.elte. osztály. s akik hajlandók jelentősmunkát befektetni az ehhez szükséges tudás megszerzésére. szervezési. tervezési. A képzés során az általános és átfogó elméleti alapok elsajátítása mellett különös figyelmet fordítunk a társadalmi nemi egyenlőtlenségek magyarországi és kelet-közép-európai megjelenési formáira. és az egyetem karai közti együttműködés a garanciája a színvonalas és tartalmas képzésnek. A mesterszakos kurzusok oktatóinak sokféle diszciplínát átfogó háttere. melynek középpontjában a társadalmi nemek közötti viszonyok és a társadalmi struktúra közötti kölcsönhatások elméletileg megalapozott és szisztematikus módszertani apparátussal történő probléma-orientált vizsgálata áll. szexualitás stb. • Társadalmi nemek tanulmánya mesterszak 2017-ben hirdetjük először a társadalmi nemek tanulmánya (Gender Studies) mesterképzést.) mentén a társadalmi nemek szempontját fókuszba állító tudást tárjanak fel és ezt felhasználva képesek legyenek különféle szakmai megoldási javaslatokat. kor. akikben megvan a kellő kíváncsiság és az igény. Társas világunk megértése ezért igazi intellektuális izgalmakat ígérő rejtvényfejtés. a régióspecifikus magyarázatokra. megközelítésekre. Még legszemélyesebb vágyaink. akik a társadalmi élet különböző területein (politika. hogy a diákok az egymást keresztbe metsző társadalmi egyenlőtlenség- rendszerek (pl. baráti és munkahelyi kapcsolatainkban. A cél olyan társadalomtudományi felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése. kisebb és Doktori Programok nagyobb közösségi viszonyainkban is. Társadalomtudományi alapokon nyugvó interdiszciplináris program. környezetvédelem. Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Kar • Szociológia mesterszak Doktori iskolák és A társadalom ott van mindenütt. oktatás.hu/felvetelizoknek/phd) • Interdiszciplináris társadalmi kutatások • Szociálpolitika • Szociológia Eötvös Loránd Tudományegyetem 80 81 Eötvös Loránd Tudományegyetem . A szakra ezért olyan fiatalok jelentkezését várjuk. egészségügy. településgazdálkodás. a körülöttünk lévő társadalmi világmegértésére. etnicitás. A mesterképzés kurzusai különböző tudományterületek oldaláról adnak fogalmi és gyakorlati megalapozást ahhoz. és kutatási feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek.

kipróbálására. a Tanító. tudo- tek számára meghirdetett. zenei. Ennek szolgálatában bővítjük hazai Cím: 1126 Budapest.és Óvóképző Kar tori (PhD) tanulmányokat folytathatnak. szakkollégiumi. 1982-ben új gyakorló iskola épült Aki változatos hallgatói életre vágyik. Lehetőséget kapnak arra is. az óvodapedagógus. nek. Kiss János korlatok megismerésére. mint 25 éve jelen a kar kulturális. Értékeink.és Óvóképző karon a helye! Legyen gatóinak lehetőségük van az ELTE sporté.hu Konferencián. Budapesten. Már 2009-től. s részt ben. Módszertani Kutatóközpont havi rend. színház. tavasszal pedig készítő pedagógusképzéssel szemben Kari Projekt ad lehetőséget hallgatóink te. Tanító. érdekességeinek bemutatá. kenységét. A ményeiket. kerületi Kiss ban a tanítóképzésben. érnek el a tudomány és a művészetek kü- dő hallgatók a Kari Tudományos Diákköri matos szakmai megújulásra. altábornagy u. Karunk is részt vehessenek e szaktekintélyek gyakorlati és nemzetközi tudományos. iről érkeznek hozzánk – a tanulás mellett módszereire. Gyakorlati helyeink dás. dagógus-képzés.és Az alapfeladatainkat kiegészítő.és Óvóképző Kar küldetése a sítanak színvonalas lehetőséget. lyek előadásait hallgathassák meg. csolatainkat. kori. hagyományaink megőrzése szerességgel rendezi meg Óvodapedagó. pedig. épületében. A kutatás iránt érdeklő. letébe is aktívan bekapcsolódni. Minden hatodik iskolaévvel záruló nevelésre fel- ősszel Kari Tehetségnap. A sokszínűség kiemelten van tívan bekapcsolódni a több. A Budapesti Tanítóképző szigorú minőségi normáknak megfelel- hallgatóink minden területen kipróbálhatják. Főiskola 2000-ben a felsőoktatási integ. megfelelő oktatás és kutatás. képzőművészeti. A Tanító. kos képzésbe is. Így diákjaink ahol kipróbálhatják zenei tehetségüket. A programon minden rei: koragyermekkori nyelvoktatás. hiszen akk. gáló új épületszárny. Természetesen. Az egye. ismerjék a kar oktatóinak kutatási tevé. A Tanító. változatos pedagógiai programjuk- mire képesek. Szakmai napjaink.és Óvóképző Kar Tanító. énekkar. nak és az átgondolt gyakorlati képzésnek egymást érik az izgalmasabbnál izgalma. Telefon: +36 1 487 8100 évben a kisgyermeknevelés változatos mekkultúra.és sportéletének is részesei. ráció során az Eötvös Loránd Tudomány. módszertani rendezvényein. bontakoztatására. Konferenciáink témakö. szakmai kap. végzés után a legkorszerűbb ismeretekkel a Proscenion Drámaszínpad programjai tarsolyukban kezdhetik meg munkájukat. A karon működő Kisgyermek-nevelési és jelentenek arra. annak tehetségüket. Hallgatóink – akik az ország vénysorozatában. illetve Játékpedagógiai műhelyeit.tok. 40. a képzés a régi ház közvetlen szomszédságában.és Óvóképző Karon nak Európa országaiban koragyermek. A legki- ság diákjai mérhetik össze mesemondói válóbbak a mesterképzés (MA) után dok- Eötvös Loránd Tudományegyetem 82 83 Eötvös Loránd Tudományegyetem . évtizedek óta kiemelkedő eredményeket Fax: +36 1 487 8196 sára törekszünk. a végzet. Hallgatóink így nyílik elméleti tudásuk azonnali gyakorlati a hallgatóságnak folyamatos lehetőséget az egyetem kollégiumi. továbbtanulásra is képesítenek. és kisgyermeknevelő alapszakjaink szak- semondó Verseny házigazdája is. Közel félszáz éve János altábornagy utcában 1911 óta folyik ehhez csatlakozott a fővárosi óvodape. tudományos. mesemon. tudományos felolvasóülések. a színészi tehetséggel rendelkező hallgatók szárnypróbálgatásainak bizto. vesz a Kutatók Éjszakája országos rendez. A tanító. legfrissebb tudományos ered. illetve tanító sza. zett hallgatóknak lehetősége van a folya. szakmódszertan. és a Kárpát-medence különböző területe. köszönhetően a hallgatóknak lehetőségük sabb szakmai rendezvények. hogy közvetlenül meg. megköveteli. A kar jelenlegi meghatározó szerepet tölt be hazánk. kokon. hallgatónk európai társintézményekben folytathat tanulmányokat képzési idejé- Az intézmény – és jogelődje 1869 óta – nek egy-egy időszakában. gya. átmenetek. óvodapedagógus. irodalmi. szakmai előmenetel során beszámítható- ak a hétévenként kötelező továbbképzési A kar hallgatóinak lehetőségük van ak. hogy – a változó társadalmi Felvételi információk: gia-. Számos lehetőséget Web: www.és Óvóképző Kar soknak ad lehetőséget a legkorszerűbb lódva országosan elismert szaktekinté. a kar hall. kulturális. igényeket követve – továbbra is innova- program a jelenlegi és leendő pedagógu. kreditekbe. zenés színpadi. nevelésre felkészítő képzések fejlesztésé- pedagógiai. tív szerepet vállaljunk a koragyermekkori ELTE Tanító. A verse. színházi.és kisgyermeknevelő alapsza. valamint a csecsemő- Karunk – többek között – az Országos Me. sport vagy külföldi nyelvgyakorlás – tem ERASMUS kapcsolatai levetővé teszik. A karon vég. hogy a kar kutatási területeihez kapcso. illetve működő Zenés színpad programjaiba.elte. mányos és sporttevékenységek gazdag ruló szakirányú továbbképzéseinkkel is a tárháza várja hallgatóinkat. 2009-től egyetemi kar. egyetem kara lett. csecsemő. oklevéllel zá. lönböző területein. kétévente pedig az országos reditált pedagógus-továbbképzéseink a kínálunk hallgatóinknak képességeik ki- konferencián mutatkozhatnak be. pszichológiai kutatások. gyer. képzettséget adnak és mesterszakon való nyen az ország és a határon túli magyar. Egyre bővü- társadalmi igényeknek törekszünk eleget lő nemzetközi kapcsolataink révén sok Óvóképző Kar tenni. indulásának évében bekapcsolódtunk a 1990-ben pedig elkészült a képzést szol- az konferencia. Tanító. foglalkozásain. konferenciáink ként folytatja működését. hogy hallgatóink részképzésben tanulja. a XII. oktatás. támasztott társadalmi elvárásoknak hetségének bemutatására.

ének-zene. osztályban egy választott műveltségterület oktatási fejlesztése érdekében. német nyelv. informatika. ember kiegyensúlyozott személyiséggel rendelkeznek. életszakaszban a csecsemők és kisgyermekek közösségi gondozása. és a feladatnak megfelelő fogékonysággal. nevelőivel. A képzés megalapozza a tanulmányok folytatását mesterképzésben végzett hallgatók bölcsődékben. akik a magyar és az európai kultúra körében tájékozottan. saját műveltségterületükön 5–6. testnevelés és sport. Specializációk • Angol–magyar kétnyelvűségi • Az óvoda-iskola átmenet segítése • Fenntarthatóságra nevelés • Kisgyermekkori nevelés • Komplex motorikus fejlesztés • Sokszínűség és befogadás Szakirányok • német nemzetiségi óvodapedagógus • szerb nemzetiségi óvodapedagógus Eötvös Loránd Tudományegyetem 84 85 Eötvös Loránd Tudományegyetem . A szakon végzett hallgatók óvodákban helyezkedhetnek el.és Óvóképző Kar Alapképzési szakok • Csecsemő. magyar nyelv és irodalom. Tanító.és Óvóképző Kar Tanító. tudnak bánni csecsemőkkel és bölcsődés korú kisgyermekekkel. és akik könnyen matematika. akik tudományosan megalapozott A tanítóképzés célja a 6–12 éves gyerekek személyes gondoskodást igénylő. MSc). hogy színessé. osztályában is tanító pedagógusként. ember és természet. A szakon a jövő iskoláját. tudnak kapcsolatot teremteni a csecsemők szüleivel. akik az óvódás korú gyerekek fejlesztését odaadással és szakértelemmel szeretnék végezni. az alkotás. a megismerés iránti fogékonyságuk • szerb nemzetiségi tanító kibontakoztatását. illetve a 6–12 éves gyerekek közösségi nevelésével összefüggő szakterületeken • Óvodapedagógus alapképzési szak helyezkedhetnek el. akik kedvet és a tanulmányok folytatását a mesterképzésben: a neveléstudományi mesterszakon a elkötelezettséget éreznek arra. szeretettel. felelősségtudattal rendelkeznek. Óvodapedagógus alapszakra várjuk azokat az érettségizett jelentkezőket. osztályában. akik harmonikus.és kisgyermeknevelő alapképzési szak • Tanító alapképzési szak Cél olyan pedagógiai szakemberek képzése. nevelése. számítják be. A tanító szakon végzett hallgatók jellemzően általános iskolák 1–4. Szakirányok A képzés célja olyan pedagógusok képzése. szakmai téren felkészülten és felelősen vállalhatják az óvódás korú • német nemzetiségi tanító gyerekek nevelését. türelemmel. A tanító szakos hallgató az általános iskola 1–4. osztályában valamennyi. változatos módszereket alkalmaznak az újszülött kortól a három–öt éves korig terjedő és korszerű nevelésére való felkészítés. alternatív kisgyermek-nevelési intézményekben (MA. az 1–6. feladatainak ellátására készül fel. Várjuk azokat az érettségizett jelentkezőket. gondozását. Választható műveltségterületek: angol nyelv.és kisgyermeknevelő oklevelet teljes kreditértékkel számítják be. megértéssel és társadalom. A képzés megalapozza Tanító szakra várjuk azokat az érettségizett jelentkezőket. valamint vizuális nevelés. A tanítói oklevelet a neveléstudományi mesterszakon teljes kreditértékkel helyezkedhetnek el. vidámmá és vonzóvá tegyék a jelen és csecsemő. a játék.

A kutatóegyetemi cím megszerzé. tőséget a kikapcsolódásra. érez magában a problémák kvantitatív. gazdasági. Büszkeséggel említjük meg a is. amelyek egységes alapozása oly módon. természettudományokhoz. hiszen több tízezer tankönyv. A legkiválóbbak folytathatják tanulmányaikat MSc-szinten. valamint ben. Az oktatóknak • biológus Andrej Kolmogorov orosz matematikust. s ezt akár dásukat. és a lelkes hallgatóinknak köszönhetően a magyarok közül pedig Erdős Pált. Karunkon öt szakterület kereté.és mesterképzésben részt oktatás mellett számos alkalmazott. kilépő alapokleveles biológusaink elhelyezkedése alap. örömét leli megszerzett ismereteinek széles körű specializálódhatnak és fejleszthetik tu. akár az alkalmazás egy speciális területén. A Tudományos Diákkörök kereté. földrajz. amely fogadja a biológia alapszakon működő magyar egyetem. ELTE IK-TTK Felvételi Iroda természeti törvények. kutatás-módszertani modulelvégzése képessé teszi alapokleveles biológusainkat arra. A cél olyan szakemberek lóan felszerelt Lágymányosi Campuson képzése. Telefon: +36 1 372 2566 az oktatás vagy az ismeretterjesztés terén szívesen kamatoztatná. alkalmazásában. jegyzet gow-i professzort. természettudomány. Két érettségi tárgyat kell választani. részesítsék előnyben. jeles közéleti személyiségeket érdemeik vevő hallgatóknak lehetősége nyílik be. E-mail: felveteli@ttk. megtalálhatók bennük. Cím: 1117 Budapest. hozták az önálló Természettudományi továbbá több programmal is külföldi ta. olyan. sőt közigazgatási (pl. és hogy közvetlenül bekapcsolódjanak biológiai alap-. • Fizika alapképzési szak ben 5 intézet és a dékán közvetlen irányí- tása alatt további 1 oktatási szervezeti Felvételi információk egység és 1 oktatást segítő szervezeti Az ideális jelentkező érdeklődését felkeltették a fizikai jelenségek és az ezeket szabályozó egység működik. kereskedelmi. hogy elsősorban a tudományos kutatást ellátó. a biológiában széles körűen művelt szakembereket kívánunk képezni. valamint az államigazgatásban irányító. de ez nem feltétlen követelmény. és szakkönyv. szakmai előkészítő tárgy is. kapcsolódni a tanszékek kutató munká. hogy a végzett hallgatók felkészültsége a képzésből kilépők számára is biztosítsa a munkaerőpiacon való érvényesülést. természet-. a megszerzett képességeik kiváló elhe. hallgatók felkészülését és a kutatói mun. tott Bunsen heidelbergi és Kelvin glas. vagy a közelebbi iratok évtizedekkel ezelőtti példányai is múltból Heisenberg Nobel-díjas fizikust. Than számos szabadidős program kínál lehe- Károlyt. akár általában. az alap. valamint a jelentős folyó. vehetik részüket. készséget vezetésével. A tantervbe iktatott választható gyakorlatok és mány Péter esztergomi bíboros-érsek képzésük végén országosan és nemzet. Az elmúlt néhány év tapasztalata alapján a végzett hallgatók túlnyomó többsége a mesterképzéseinken Eötvös Loránd Tudományegyetem 86 87 Eötvös Loránd Tudományegyetem . akik rendelkeznek a természeti jelenségek fizikai törvényszerűségeire vonatkozó folyik.hu/felveteli szervező részfeladatok ellátására. illetve természettudományok oktatása és ku. vagy környezetvédelem) szakma vagy foglalkozás is épül.elte. van hallgatóinkra. ha a jelöltnek kutatói alkata van (szeret elmélyülni keretében történt. valamint Pierre Bert. de elfogadott a matematika. Évszázados hagyományunk. A közileg is elismert diplomát szereznek. Értelemszerűen a biológiát és kémiát. Az ELTE TTK-n tanuló hallgatók a diplomát szerzett hallgatóinkat. akik vonzódnak a tatása az alapítástól kezdve a Bölcsé. matematikai vagy informatikai módszerekkel kot indít karunk. képesnek érzi magát ismeretei hatékony és élvezetes átadására. tással igyekszünk segíteni hallgatóinkat. tanak. Egyetemünk a tudományok hazai és inkat. akik egyetemi alapdiplomájuk (BSc) birtokában alkalmasak arra. melyet Páz. Előny. vagy fizikát Kart. lyezkedési lehetőséget biztosítanak szá. Az ELTE TTK azon kevés Web: http://to. és nagy érdeklődést éreznek a biológia egésze. a tiszteletbeli doktori címmel jába. 2006-tól 7 alapképzési sza.ttk.és alkalmazott kutatási területeken tetésével. A megszerzett ismeretek birtokában és korszerű Karon végzett kimagasló kutatómunka. A bolognai rendszer be. továbbá biotechnológiai termelési-fejlesztési munkakörökben is igény külföldiek közül a múlt században felava. A biológia alapképzésre olyan jelentkezőket várunk. megértésében). Az alapképzésen diplo. vagy ruházza fel. területén. Pázmány Péter sétány történő megoldására. • Biológia alapképzési szak tudományi Kar Természettudományosan megalapozott. A fizika alapszak feladata a mesterképzési szakok magyar egyetemi karok egyike. vagy alkalmazott kutató. A képzés túlnyomó része a kivá.77) kísérleti berendezések építéséhez. Napjainkban a biológiai tudásra a kutatás és külföldi legkiválóbb művelőit. kedvet érez természeti jelenségek kísérleti tanulmányozásához. Az utóbbi 10 év fejleménye.hu természettudományos szemléletmódjuk alapján képesek a kutatás és fejlesztés amelyből a nálunk hallgató diákok is ki.hu/tortenet) mukra. Fax: +36 1 372 2565 alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel.elte. hogy (érdeklődésük esetén) sikeres felvételi vizsgát tehessenek bármely Intézményünk a legrégebbi mindmáig nemzetközi mércével is kiválónak számí. esetleg saját munka kidolgozására várható. mát szerzők jelenleg 12 mesterszakunkon 1/A (szoba: 1. vagy annak szeti Kar (http://www. informatika. termelőmunkába. egy-egy probléma megismerésében. A kari könyvtárak hatékonyan segítik a más kereskedelmi.elte. Számos ösztöndíjjal és támoga. Specializáció helot párizsi vegyészt. MSc vagy MA diplomát adó mesterszakra. hogy pasztalatszerzésre ösztönözzük diákja. Természettudományi Kar Természettudományi Kar Alapképzési szakok Természet. alapított 1635-ben Nagyszombaton. és képesek fizikai törvényszerűségeken séhez jelentős mértékben járult hozzá a alapuló berendezések üzemeltetésére. kát. valamely résztudománya iránt. a műszaki és gazdasági életben. majd 1949-ben létre. A munkaerőpiacra elismeréseképpen legmagasabb kitün.

hogy tárháza. a geológia. oly gazdag az elhelyezkedési lehetőségek törekszünk. természetvédelem területén. szakelőadóként. Felméri. térképezéssel. társadalmi-gazdasági és települési környezetátfogó értékeléséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat. esetében emelt szintű és normál kurzusokat vezettünk be. biológián belül a földtudományokhoz. amely jól hasznosítható az ipar. hogy az összhangban legyen a „Eurobachelor” fokozat megszerzéséhez a helyi adottságok hasznosításával. hogy a földtudományok összetettsége megköveteli a Specializációk több (de nem szükségszerűen az összes) természettudományi területen való ismeretszerzés igényét és gondolkodás készségét. és a térképész-geoinformatikus probléma felismerés és problémamegoldás képessége a matematikai és informatikai területeken. vagy sikerrel folytathassák tanulmányaikat a képzés gyakorlati élet szívja fel a geográfusokat: kutatóhelyek. kutatni. A földtudományi alapszakon végzett hallgatóink • Földrajz alapképzési szak tanulmányaikat az alapszakra épülő mesterszakos képzéseinkben. Az ideális jelentkező a földrajzi és tudják a kémiát. hogy végzőseink elegendő elméleti és gyakorlati tudással rendelkezzenek ahhoz. értékeli azok szépségét. az eldugott falvaktól a nyüzsgő Egyetemünk azoknak a fiataloknak a jelentkezését várja a kémia alapszakra (BSc). akik nem akarják tanulmányaikat azonnal folytatni. második ciklusában (mesterképzés. helyezkedhetnek el. a természetföldrajzhoz kötődő témák iránt. így több tantárgy alapszakos diplomával többnyire asszisztensként van lehetőség elhelyezkedni. akik a csillagászat. és természettudományokkal kapcsolatos területein is. akikben van motiváció és szorgalom. a szakműszer kereskedelemben. illetve bármely hasonló képzési rendszerben működő európai intézmény megfelelő MSc-képzésében folytathatják. vagy az írott és elektronikus média műszaki vagy Az ideális jelentkező érdeklődik a középiskolában tanult földrajzon. Törekvésünk. mind íróasztali feladatokat el kell tudni látnia. másrészről sokkal nagyobb kapacitással. Emellett a képzés során elsajátítják • meteorológus • térképész és geoinformatika a természeti. vagy egy szolgáltató – nevezetesen kémiaianalitikai • regionális elemző – laboratóriumban felügyelheti a méréssorozatok szakmai minőségét.és környezettan tanárként keresik hivatásukat és ismeretekkel ötvözve a munkaerőpiac más területein is jó esélyt teremt. a jó eséllyel lépjenek be a munkaerőpiacra. elhelyezkedhetnek • geofizikus • meteorológus a választott szakterületükön szakasszisztensként. Így például a friss diplomás • környezetföldrajz dolgozhat üzemvezetőként a vegyiparban. Kiegészítő boldogulásukat. Természettudományi Kar Természettudományi Kar folytatta tanulmányait. • alkalmazott fizikus • biofizikus mind laboratóriumi. Fontosnak tartjuk. a geofizika. és minél jobb idegen nyelvi tudással. pályázatírással és menedzseléssel kötött – nemzetközi munkacsoport által kidolgozott és számos európai egyetemmel egyeztetett foglalkozó hazai és nemzetközi tanácsadó vállalkozások. fordítottunk arra is. folyamatok. A tanulmányi terv összeállítása során arra rendelkezik. a kutatás. települési és területi önkormányzatok. A képzés szerkezetének kialakításánál kiemelt figyelmet kormányzati szervek és azok háttérintézményei. A földrajz alapszak képzési folyamat végére hallgatóink alapos ismeretekkel Specializációk rendelkeznek Földünkről. fontosságát. felvértezett. ugyanakkor figyelmet fordítunk a hiányos előképzettségű hallgatók felzárkóztatására is. vagy belevághatnak valamilyen gyakorlatorientált vállalkozásba például a geoturisztika. A képzés során elsajátított természettudományos gondolkodás. emberek élünk (a sivatagoktól a sarkvidékekig. ahol mi. felsőoktatási intézmények. Elfogadja. különösképpen Európa és hazánk természet-. és megfelelő áttekintésük van a rokon tudományok • geográfus • geológus legfontosabb szakterületeiről. olyan tudásanyag birtokába jusson. szervezetek és magánvállalkozások stb. hogy majdani munkája során mind terepi. természetismeret. Az ELTE az egyetlen hazai intézmény. MSc). szakterületen biztosítja a tanulmányok intézményen belüli folytatását a mesterképzésben. társadalmi) környezet. hogy az előadások és gyakorlatok színvonalát a foglalkozó hatóságok. társadalom- és gazdaságföldrajzi fejlődési folyamatairól. akik szeretik nagyvárosokig). egészségügyben számítógép-vezérelt diagnosztikai berendezések üzemeltetőiként és olyan elméleti és gyakorlati szakemberek mesterképzését alapozza. akik nem riadnak vissza a kemény jelenségek. hogy aki sikeresen Specializációk befejezi a tanulmányait. kémián. valamint korszerű • csillagász • geofizikus földrajzi szemlélettel bírnak. illetve természetismeret. a meteorológia. a szolgáltatás és az államigazgatás különböző területein. • Kémia alapképzési szak Érdemes e szakra jelentkezni. környezetvédelemmel – képzési programmal. vagy egy államigazgatási intézményben a környezetvédelmi kérdések avatott szakértőjeként nyerhet alkalmazást. jelenlegi viszonyairól. de magas szinten • terület-és településfejlesztő koordinálhatja a munkát még egy kutató laborban is. Azok a földtudományi • csillagász • fizikus alapdiplomások. A továbbtanulást nem választó végzősök természettudományos • Földtudományi alapképzési szak kutatóhelyek laboratóriumaiban. a a geográfia. vagy nagy értékű műszerek kezelőiként. A felsorolt munkahelyeken különböző előképzettségű és motiváltságú hallgatók szükségleteihez illesszük. számítástechnikai alapismeretekkel akik más természettudományok iránt is érdeklődnek. Specializáció • vegyész Eötvös Loránd Tudományegyetem 88 89 Eötvös Loránd Tudományegyetem . az A földtudományi alapszak olyan gyakorlatorientált alapdiplomás szakembereket képez. és így a gyakorlatban is alkalmazható ismeretekkel rendelkeznek a földrajzi környezet rendszereiről. és szeretnéd titkait megismerni. sajátosságok iránti érdeklődés mellett földrajz érettségivel tanulástól és munkától. Amilyen gazdag a földrajzi tér. ha érdekel a földrajzi (természeti. akiknek megbízható szakmai háttere van matematikából és fizikából. ipari vállalatok kutató-fejlesztő vagy minőségvizsgáló részlegeiben tudományos kutatóként. eredményeiről. azok működéséről. fizikán. amely valamennyi földtudományi ismeretek megszerzése után eredményesen dolgozhatnak például a környezetvédelemben. Egyrészről a tudományos oldal.

műszaki. érzik a társadalom felelősségét környezetünk átalakításában. például elkötelezett. akár más tudományterületeken végzett kutatásaikban. akik • geofizika matematikai tudásukat kreatív alkalmazások kifejlesztésében szeretnék kamatoztatni. hogy alapszintű matematikai ismereteiket alkalmazásokhoz vonzódó és informatikától sem idegenkedő hallgatók iránt. hogy közvetlenül bekapcsolódjanak természet-. ismeretekkel. A • meteorológia képzésre a matematika alapszakot végzetteken kívül más alapszakról is lehet jelentkezni. vagy MA). A természettudományos. az új kérdések iránti nyitottság és tanulási készség. élvezetes átadására. felügyelet. Természettudományi Kar Természettudományi Kar • Környezettan alapszak magas szintű matematikai ismeretek birtokában népszerűsítésre. igazgatóság. A tapasztalatok rendelkezzenek a második képzési ciklus elvégzéséhez. A környezet problémáiban jártas szakembereket keresi az államigazgatás és a civil szféra (egyre több intézet. illetve környezetvédelemmel kapcsolatos gyakorlati munkába (pl. környezetcentrikus gondolkodásmódú. kereskedelmi. azok szépségét szereti. diplomaszerzésük után pedig tudásukat a Specializációk gazdasági életben. szakszerkesztőként. felügyelete az önkormányzatokban. A szak elvégzése során • Matematika alapképzési szak a hallgatóban kifejlődik a komplex problémák megértésének képessége. alkalmazott matematikus. A környezeti alapfolyamatokat • Alkalmazott matematikus mesterszak ismerő. Az ideális jelentkező • alkalmazott analízis érdeklődik a matematika iránt. a • sztochasztika matematikai tudás hatékony. A matematikus. • környezetkutató akár az államigazgatásban. alkalmazói vagy tanári erényekre felkészített szakembereket szakújságíróként. matematikai. akik képesek területen kutató-fejlesztőmunkát végző intézmények köre is. és szeretné a természetet. terepgyakorlatoktól. Végzettjeink alapképzettségük (BSc diploma) birtokában alkalmasak. ennek megfelelően döntést tud hozni arról. műszaki. biztosítóknál. szívesen elgondolkoznak a környezeti problémákon. környezettechnológiai üzemvitel). értékeli annak szépségét. Eötvös Loránd Tudományegyetem 90 91 Eötvös Loránd Tudományegyetem . • geológia akár a gazdasági élet különböző területein (bankokban. fontosságát. a környezeti mérésekben járatos szakemberek lényeges felvevőpiaca a hazai és európai környezetipari cégek összessége. A tantervbe illesztett gyakorlati képzés Specializációk eredményes elvégzése diplomásainkat arra képesíti. a matematikai kutatás fő módszereit. önkormányzat. képességeit. akadémiai szférában (idehaza és külföldön egyaránt) befejező matematikusok rendelkezzenek olyan elméleti és alkalmazott matematikai mindig jelentős kereslet mutatkozik a nálunk végzett. • alkalmazott matematikus kármentesítés. informatika képzési területek alapszakjairól is várunk olyan hallgatókat. kutatói. A környezettani tudásra a kutatás és oktatás mellett a közigazgatás területén is szükség van (például természet- és környezetvédelmi kérdések képviselete. környezetét még jobban megismerni. Előnyt jelent az alapos középfokú általános természetismereti tudás középiskolai megszerzése. természet. Kis és nagy magáncégek széles skálája szakosodott a környezeti problémák felmérésére. vagy olyan helyeken. matematikailag magasan képzett. Azokat a hallgatókat várjuk ide. illetve kutató intézetek munkájában. az államigazgatásban). valamint a matematika felsőoktatási szintű tanításában alkalmazzák. kedvet éreznek a környezeti folyamatok megismerésére. hogy a hallgatók megfelelő elméleti és gyakorlati ismerettel helyezkednek el kutatóintézetekben és felsőoktatási intézményekben. amely fogadja a környezettan alapszakon diplomát szerzőket. másrészt a képzést ezen a szinten szerint az ipari. továbbá megnő a komoly elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen önbizalma. a környezettanban széleskörűen művelt. Az alapképzésre azokat a diákokat • matematikai elemző várjuk. valamint informatikai ismereteiket is kamatoztathatják. Specializációk akár idegen nyelven is. az ismeretek széles körű alkalmazására. akik stabil matematikai alappal rendelkeznek. gazdasági. A képzés alatt a hallgatók elsajátítják a matematika alapvető módszereinek alkalmazását. Felméri matematikai • operációkutatás tájékozottságát. Az elemző A környezettan alapszak hat szemeszterében komplex látásmódú. Az ideális jelentkező nem riad vissza Mesterszakok a természet közelségétől. Várja diplomásainkat a környezettudományi Az alkalmazott matematikus mesterszak célja olyan szakemberek képzése. egyesület. melyek képessé teszik őket arra. ahol gazdasági.és szakirányon végzett hallgatók is folytathatják tanulmányaikat a mesterképzésben. illetve matematikatanár szakirányok a megfelelő mesterképzésekre készítenek fel. illetve a matematika alkalmazását igénylő munkahelyeken helyezkedhetnek el. akik szeretik a természetet. hogy a matematika • számítás-tudomány melyterületén képes leghatékonyabban hasznosítani tudását önálló kutatásra. Hallgatóink közül többen A képzés célja egyrészt. statisztikai és számítógépes területen alkalmazzák. illetve az ezekkel kapcsolatos matematikai kutatások továbbvitelére. alapítvány alakít ki környezetvédelmi. kirándulásoktól. illetve pénzügyi kívánunk képezni. ismeretterjesztésre és más közművelési feladatokra. a matematika eredményeinek gyakorlati alkalmazására. és alkalmasak legyenek a matematikai elemzések eredményeinek hatékony kommunikálására. fejlesztő-. hogy felvételt nyerjenek bármely mesterszakra (MSc. környezet-menedzselési programot). az iparban). azok megoldására. kármentesítésére.

járatosak lesznek a gazdasági. A legfontosabb ilyen hagyományos alapismeret a kémia és a fizika tárgyköréhez módszereit. A hagyományos biztosított mind az ipar. és kész arra. de kiegészítésül a biológiának is egyre nagyobb a szerepe. végzőseink jó eséllyel csillagászati ismereteinket. egészségügy). aki a csillagászat területén eredményeit alkalmazó biotechnológiai termelési-fejlesztési munkakörökben. vagy nem akarnak elhelyezkedni. Amennyiben egy hallgató matematikai és pénzügyi műszaki és technológiai tervezésre felkészítő ismeretek aránya. 1-2 fő pedig külföldi egyetemeken és kutatóintézetekben folytatja pályafutását. a molekuláris szinttől a szupraindividuális szintig. egy-egy részterületben pedig elmélyült tudással megfigyelések és mérések végzésére. Az anyagmérnöki képzéshez képest az biztosítási termékfejlesztésre. demográfiai és biztosítási tartozik. hogy a jelölt vonzódjon a biológiai problémák megoldásához. fizikai és területeken várható. motivált és a természettudományos tárgyak iránt érdeklődő. továbbá úgy érzi. immun. valamint nanotechnológiával. Az ideális jelentkező A munkaerőpiacra kilépő biológusaink elhelyezkedése alap. Elsősorban a tudományos kutatást-fejlesztést végző. biológia. hasonló számú friss diplomás kutatóintézetekben tud elhelyezkedni. hogy minden tárgyat olyan tanszék és elsajátításával a hallgatók a csillagászat akármely választott területén először olyan oktató tanítson. úgy feltétlenül érdemes jelentkeznie erre az ELTE TTK Az anyagtudományi szakon végzett hallgatók számára sokféle és nagyszámú elhelyezkedés és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) által közösen indított szakra. • molekuláris genetika. evolúció. környezettan) alapszakon jó teljesítményt képességeinek fejlesztése érdekében vállalni tudja nagyon kemény sztochasztika és nyújtó. megalapozott ismereteiket a társadalom felé továbbíthassák. Ugyanakkor sok a és e tudását szándékában áll továbbfejleszteni. vagy annak számítástechnikai alapképzettséggel rendelkező személy. és ezen összefüggések A banki és a biztosítási alkalmazásokban magas szintű matematikai. amely szerkezetében és kutatási területeivel lefedi a biológiai tudomány • Csillagász mesterszak egészét. elsősorban az életbiztosítási. treasury vezető munkaköreire készít fel. műszaki fejlesztésekkel és anyagkutatással A végzettek elhelyezkedése problémamentes. Az aktuárius szakirányt végzettek foglalkozó vállalatoknál helyezkedtek el. közigazgatási és szolgáltatói területeken (pl. Az ELTE-n alakult ki az ország legdifferenciáltabb biológiai szakterülete. olvas és kommunikál. statisztikai felhasználása újtulajdonságú anyagok. korszerű legtágabb területén általánosan művelt. a nyugdíj-biztosítási. cégekhez. A kvantitatív pénzügyek szakiránya befektetési • Biológus mesterszak alapkezelők. valamint értékének megőrzése és növelése a változó követelményekhez igazodó állandó fejlesztéssel. ha jó kommunikációs készséggel és angol nyelvtudással rendelkezik. vagy távcsöves. aki az illető tudományterületen végzi kutatásait. jó eséllyel pályázhatnak • idegtudomány és humánbiológia állásra informatikai. továbbá már bizonyos alapszintű előképzettséggel rendelkezik.és élelmiszer-ipari stb. elkötelezett hallgató. hogy – a biológiai műveltség megszerzéséhez – annak gyorsulva • aktuárius felhalmozódó ismeretanyag át a legtehetségesebb és legérdeklődőbb hallgatóknak is • kvantitatív pénzügyek szokatlanul kemény munkával lehet csak alkotó formában elsajátítani. egyetemeken. Corvinus: aktuárius és anyagtudományi szakirányokon eddig végzett hallgatók kutatóintézetekben. Az anyagtudomány folyamatokban megjelenő bizonytalanság és kockázat modellezésében.és mikrobiológia • növénybiológia • ökológia. általában 2-3 fő doktori ösztöndíjasként folytathatja tanulmányait hazai egyetemeken. Specializációk Az ideális jelentkező elkötelezett a biológia és a természettudományok művelése iránt. kommunikációs. valamint a környezet-és természetvédelemben is. vagy komplexfunkciók ellátására képes szerkezetek modellezési képességre van szükség. hogy azok tudományos háttere önmagában is biztosítja. így azok a csillagászok. általános (vagyon-) biztosítási területeken tudnak elhelyezkedni. elemző. megfelelő matematikai. matematikai pénzügy szakirányok)munkaerő-piaci tapasztalatai igen kedvezőek. A képzés célja felsőfokú csillagászati szakmai ismeretek közvetítése. diplomáink legyenek. környezet. A az alaptudományok által feltárt törvényeket az anyag tudatos átalakítására alkalmas mesterfokozat birtokában a szakon végzettek alkalmasak lesznek a banki és eszközökként alkalmazza és fejleszti tovább. hogy elméleti más ezzel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységben van igény végzett hallgatóinkra.és fejlődésbiológia • molekuláris.és alkalmazott kutatási a Földön kívüli világ kutatása iránt elkötelezett. bankok kockázatkezelő. Célunk a biológia irányított. előny. a laboratóriumi gyakorlati területektől az elméleti biológiáig és a bioinformatikáig. s így új ötleteikkel a csillagászat fejlődéséhez hozzájárulhassanak. Angol nyelven legalább középszinten ír. vagy ezekhez hasonló profilú cégeknél. A végzős csillagász hallgatók közül lehetőség a hagyományos. szakunkon ezeket mind el lehet sajátítani. kutatómunkával. a biológia szakterület kialakult presztízsének. pénzügyi. hogy elméleti és gyakorlati problémamegoldó természettudományi (kémia. főiskolákon. illetve műholdas megfigyelésekkel gyarapítsa A természettudományokban egyedinek tekinthető az ipari háttér. sejt. kisebb a és a befektetések értékelésére. Természettudományi Kar Természettudományi Kar • Anyagtudomány mesterszak •• Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak Az anyagtudomány célja az anyagok belső struktúrája (az atomitól a mikrométeres léptékig) és az anyagi tulajdonságok közötti összefüggések megértése. Az ideális jelentkező a érdeklődésű. A Biológiai Intézet differenciáltsága. közgazdasági tárgyak elvégzését. Tisztában kell lennie azzal. E cél eléréséhez szükség van több hagyományos diszciplína átfogó Hallgatóink ismerni fogják a gazdasági és pénzügyi összefüggéseket és elemzésük ismeretére. kialakítására. a tartalékoláshoz kapcsolódó számítások elvégzésére anyagkutató képzésben a természettudományos ismeretek dominálnak. akik szakmájukban nem tudnak. fizika.és konzervációbiológia Eötvös Loránd Tudományegyetem 92 93 Eötvös Loránd Tudományegyetem . A csillagász végzettség Specializációk erős fizikai és számítástechnikai képzettséggel párosul. Elvárás. és azok elméleti értelmezésére képesek rendelkező hallgatók kibocsátása. jelentkeznek gyógyszer-. A vegyész és fizikus szakon belül az képzés (ELTE: aktuárius és pénzügyi matematika szakirány. majd később önálló kutatómunka végzésére alkalmassá váljanak. mind a kutatás területén.

Az angol nyelv mind melyek az érces és nem-érces ásványi nyersanyagok. • biofizika • környezetfizika Specializációk • geoinformatika • Geofizikus mesterszak • geomorfológia • regionális elemzés • táj. Megvan benne az eltökéltség és alkalmazását. szükséges számítógépes irodai. a fizikához és rokon területeihez kapcsolódó tudományos problémák megfogalmazására. A tudományos kutatások. informatikai és elektronikai tudást. még kialakuló űripar (pl. fizikai működésének leírását jelentő általános geofizikában és gyakorlati ismeretek biztosítása az alkalmazott geofizika különféle módszerei területén. a szorgalom. szénhidrogének és kiemelten a víz szó-. szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására. valamint megfelelő bányamérnöki szakán végzett szakember. és elsajátítani ezen ismeretek alapszakot végzett. A tananyag elsajátításán túl cél a hallgatók lényeglátó és problémamegoldó képességének • Geológus mesterszak fejlesztése. aki elkötelezett mind az adatfeldolgozásban elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek. elhelyezkedhetnek hazai és nemzetközi laboratóriumokban vizsgálati módszereket a képzés utolsó fázisában már készség szinten használni is tudja. MOL Nyrt. illetve iparvállalatoknál alkalmazott kutatások végrehajtására. mind tudományos igényű elmélyedést. kapcsolattartó és -építő geográfus- • kutató fizikus találkozók mutatják. A kutató geofizikus szakirány végzettjei a hazaigeofizikai kutató és és technikák birtokában képesek nem rutin jellegű környezet. A mesterszakot elvégzett hallgatók egyrészt továbbtanulhatnak fizika-. Szakprogramjaink kifejlesztésére és alkalmazására (beleértve a kutatást is). méghozzá lehetőleg jó eredménnyel. akik alkalmasak: az alapvető természeti hazai. hogy olyan okleveles geográfusokat képezzünk. illetve fizikus alapszakjaink valamelyikén. biztosítva az ezekhez földrajzi törvényszerűségek megértésére. nemzetközi cégek (pénzügyek. alap-. vagy doktori képzésre jelentkezhetnek. hogy csak a fantázia szab határt az elhelyezkedésnek. módszereket. minisztériumokban és azok háttérintézményeiben. pénzügyek. MTAGGKI) helyezkedhetnek el. környezetvédelem stb. Tudományosan megalapozott környezetvédelmi szemlélet követelmény. melyek révén lehetővé válik. GES Kft. modellezésével. Az ideális jelentkező jó vizuális kifejezőkészséggel. Megszerzett ismereteik birtokában szociális viselkedés) történő felhasználására is. és a PhD fokozat megszerzésére. akik felkészültek az mélyíti el a környező világjelenségeinek mérésével. környezeti. Az évente megrendezett. elmélyítve módszertani tudásukat. technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló érvényességének ellenőrzésével kapcsolatos tudnivalókat. esetleg a műszaki egyetemek építő-vagy A képzés célja olyan geológusok képzése.intézetekben (ELGI. e jelenségek munkájába és hazai K+F szervezetek tevékenységébe kapcsolódhatnak be.) A program az élettelen természettudományos példákon keresztül A képzés célja. Az ideális jelentkező földrajz lépnie területeken. mind pedig írásbeli középfokú ismerete már a mesterképzés során is gyakorlatilag felkutatásához szükségesek. ezek alapján eredeti szakmai megoldások szükséges fizikai. vagy módszereit felhasználó egyéb területeken (szakigazgatás. szín. az informatika fizikát érintő • kutató geofizikus szakterületeinek művelésére. hogy az alapképzés során szerzett ismereteket elmélyítse. illetve alkalmazott kutatást végző kutatócsoportok munkájába való bekapcsolódásra. mélységű ismeretekkel rendelkeznek. Az elméleti kutatások iránt való folytatására. kivitelezésére és kiértékelésére. munkában dolgozó kutatóként vagy szakértőként helyezkedjenek el kutatóintézetekben. környezettudományi. A PhD Specializációk fokozat megszerzése révén pedig hallgatóink a hazai tudományos közélet legjelesebb képviselői közé kerülhetnek. a tanulmányaik során szerzett ismereteik és problémamegoldó • Geográfus mesterszak készségük segítségével önálló és irányító munkakörök betöltésére a fizika tudományos eredményeit. Ismerik azokat a vizsgálati elveket. BONN Kft. új tudományos eredmények feldolgozására és munkájuk • űrkutató-távérzékelő során ezek alkotó módon való alkalmazására. Elsősorban olyanok jelentkezését várjuk. informatikai és mérési rendszerek magas színvonalú üzemeltetésére. Természettudományi Kar Természettudományi Kar • Fizikus mesterszak érdeklődők itthon a szakirányú kutató. Az ideális jelentkező a tudományegyetemek földtudományi. mesterképzés során fontosnak tartjuk a választott szűkebb tudományterületben történő A képzésnek köszönhetően számos hallgatónk helyezkedett el mind a vállalkozási. A geográfus mesterszakon végzett kutatók olyan az állami szférában közép. tudományos igényű kísérleti tanulmányozására és elméleti értelmezésére. illetve a modellek alapvető természeti.) vagy külföldi cégeknél helyezkednek el. kísérletek tervezésére.és vízgazdálkodási feladatok alkalmazó cégeknél (pl. pedig a legkiválóbb hallgatók alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében akik már rendelkeznek fizikai és matematikai alapismeretekkel.és térlátással Eötvös Loránd Tudományegyetem 94 95 Eötvös Loránd Tudományegyetem . Felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében cégek alkalmazásában is lehetőség van külföldi munkára.és környezetkutatás A geofizikus mesterképzés célja a hallgatók ismereteinek elmélyítése a Föld • terület-és településfejlesztés jelenségeinek. az eredmények bemutatására. és a megtanult vagy más doktori iskolákon. a Specializációk fizikai törvényekre és csúcstechnológiai folyamatokra alapozott ipari. mind pedig a terepi munka iránt.. és tovább szeretnének történő folytatására. Az űrkutató-távérzékelő szakirány végzettjei a A mesterszak célja olyan fizikusok képzése.) mellett az ESA és más külföldi űrügynökségek jelenségekben megnyilvánuló fizikai törvényszerűségek felismerésére. akik geológiai szemléletmóddal. A hazai megoldására. matematikai. kitérnek a megismerés módszertanának más tudományterületeken (biológia.és felsőmenedzserként. felsőoktatási intézményekben. illetve a terepi döntéshozatalban való alapfokú jártasság kifejlesztése. hogy önállóan vagy team- telekommunikáció) kutatási részlegeiben.

például a vegyipari termelésben. alkalmazásokhoz vonzódó • földtan-őslénytan és informatikától sem idegenkedő hallgatók iránt.a hulladék-elhelyezés kapcsán felmerülő környezettudományi és megfigyelés-orientált vizsgálati módszereket. továbbá megnő a komoly elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen önbizalma. fizikai. környezetkímélő anyagok és környezetbarát technológiák kifejlesztésében. előrejelzéséhez szükséges eljárásokat. klimatológiaterületein a magasabb szintű tudományos kutatási feladatok tervezésére. olyan elméleti és alkalmazott matematikai ismeretek megszerzése. hogy laboratóriumokban találnak maguknak munkát. A szak elvégzése során a diplomások hazai és nemzetközi nyersanyagkutató cégek. eljárások megismerése. A • Matematikus mesterszak mesterképzési szinten vegyész diplomát szerzett szakemberek magas szintű kémiai és rokon szakterületi alaptudást kapnak. a fő környezeti Szolgálat. magas szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek. munkájukat hivatásnak tekintő szakemberek képzése. Az ideális jelentkezőnek szeretnie kell a kémiát és a hallgatók magas szintű absztrakciós. Azokat várjuk ide és információ feldolgozási készsége kiemelkedő. az új kérdések iránti meg. informatikai ismeretekkel rendelkezik. valamint meteorológiai magánvállalkozásoknál mesterszak – igazodva a társadalmi. Arról kell meggyőznie a felvételiztető bizottságot. a környezetgazdálkodásban melyek képessé tesznek az elsajátított ismeretek önálló továbbfejlesztésére is. informatika. és az ELTE-n különösen erős hagyományai vannak. akik elsődleges érdeklődése más irányú (például létszámhelyzet függvényében – egyetemi kutatóhelyeken. A környezettudomány mesterszak komplex látásmódú. alkalmasak a választott tudományterületük ismerete alapján kezelhető feladatok és problémák önálló tanulmányozására és megoldására A matematikus mesterszak célja a matematika kutatásához és alkalmazásához szükséges elsősorban a kutatás és a műszaki fejlesztés területén. nyitottság és tanulási készség. adott mélységig ismeri annak egyes területeit. Az ideális jelentkező elhivatottságot érez a légkör. azonban a képzés akadémiai jellege így is erős teszi. biztosításmatematika. kreatív. Magyar Honvédség). munkaerő-piaci igényekhez – jelentős súlyt fektet helyezkedhetnek el. természet. modern környezettechnológiai megszervezésére és végrehajtására. A végzett és a környezetvédelemben. a mindenkori Olyan hallgatókat is örömmel látunk. helyt tudnak állni. képesek ismereteiket a gyakorlatban hasznosítani. A gyakorlati munkát ambicionáló ennek műveléséhez mély matematikai alapokra van szükségük. tanulási a tudományág eredményeit kritikus módon értékelni és továbbfejleszteni. környezetföldtan • ásvány-kőzettan-geokémia. problémalátását. A nemzetközi oktatási gyakorlat figyelembevétele azt is lehetővé a gyakorlatorientált képzési elemekre. nagy munkabírású. Kreatívan meg tudják oldani és a természetvédelemben. Érettek a meteorológia és a megoldásában. mind a szakterületi kutatómunkában A képzés célja. alkalmas az együttműködésre. mérés- a környezetminősítés. • hidrogeológia. matematikai problémamegoldó képességgel rendelkeznek. valamint az időjárás és az éghajlat kérdéseket. valamint átlátása a kémia egészéről. archeometria • Meteorológus mesterszak • Környezettudomány mesterszak A képzés célja olyan jól felkészült. mind a doktori képzésbe való továbblépésre. a környezetvédelemben modellezéséhez. Specializációk Specializációk • éghajlatkutató • időjárás-előrejelző • alkalmazott ökológia • környezet-földtudomány • környezetfizika • Vegyész mesterszak • műszeres környezeti analitika A vegyész szak évtizedek óta meghatározó felsőoktatási képzési forma az élettelen természettudományok területén. hogy van tapasztalattal rendelkeznek. és és környezetcentrikus gondolkodásmódú. akik meteorológiai szemlélettel. akadémiai szférában (idehaza és külföldön egyaránt) mindig jelentős kereslet mutatkozik a nálunk végzett. a tanulás iránti elkötelezettségét vizsgáljuk. Ennek megfelelően a végzettek felkészültek mind a közvetlen kutatási-fejlesztési feladatokban való részvételre. A sikeresen rendelkező hallgatók jelentkezésére számít. szorgalommal. rendszerszemléletét. az energiaforrásokkal kapcsolatos környezeti problémák akár a nem rutin jellegű operatív és kutatási feladatokat is. Fontos a „zöld kémiát” alkalmazó szemlélet kialakítása. kutatói erényekre pályázó. elkötelezett a szisztematikus. Specializációk kereskedelmi. továbbá jelentős létszámot szív fel minden évben a hidrogeológia és a környezetföldtan. marad. olajvállalatok állásait pályázhatják hallgatóban kifejlődik a komplex problémák megértésének képessége. Hallgatóink közül többen helyezkednek el kutatóintézetekben és felsőoktatási intézményekben. és mind a meteorológiai szolgálatban. képes a kellő kitartással. akik elhivatottságot éreznek az elméleti matematikai kutatások iránt. illetve egyéb kutatóintézetekben. előrejelzése iránt. a vízügyi szolgálatnál. Természettudományi Kar Természettudományi Kar rendelkezik. munkaköröket láthatnak el. látja az Eötvös Loránd Tudományegyetem 96 97 Eötvös Loránd Tudományegyetem . Ismerik és készség szinten képesek alkalmazni a gyakorlati. továbbá önálló és irányító képességek kifejlesztése. fizika). A legkiválóbbak – itthon és külföldön. ásványi nyersanyagok. csoportmunkában való részvételre. szénhidrogénföldtan. hogy a környezetkutatók felismerjék és kezeljék a környezeti hatásvizsgálatok. nem idegenkedik az önálló terepmunkától. modellalkotó és problémamegoldó képességgel és természettudományokat. nemzetközi szakirodalom feldolgozására. elméleti közgazdaságtan. képesek legyenek részt venni a tájrehabilitációban. minőségi elsősorban. hogy diplomásaink külföldön is jó eséllyel vállaljanak munkát. de úgy érzik. alapdiplomával ehhez megfelelő matematikai. a környezetvédelem. és ehhez munkára. A tapasztalatok szerint az ipari. az időjárás és az éghajlat folyamatainak és jelenségeinek feltárása. illetve problémák ismeretét. A felvételi beszélgetésen a szakmai alapismeretek államvizsgázott hallgatók a meteorológiai szolgálatoknál (Országos Meteorológiai mellett a jelentkezők motiváltságát. A környezettudomány a mezőgazdaság területén. matematikailag magasan képzett.

hogy tudományáguk ismereteit hatásosan terjeszthessék. pályázatírásra és projektvezetésre is. Ugyanakkor sok a lehetőség a hagyományos kutatói.hu/phd) (például analitikai és preparatív kémia) kifejezetten hiányszakmának tekinthetőek. projektek menedzselésében. konzervációbiológia és szisztematika • Szerkezeti biokémia Tudománykommunikációs • Zootaxonómia. de felkészítünk a tudománymenedzsment feladataira. illetve tudományos intézmények ismeretterjesztő munkájának megszervezésében is. • Elméleti matematika program Eötvös Loránd Tudományegyetem 98 99 Eötvös Loránd Tudományegyetem . pszichológusokat is. akik kommunikációs képességeiket • Elméleti és fizikai kémia. a műszaki alapszakokon (BSc) – vagy e területeken a mesterképzésben (MSc) . kiállító intézményekben. tudományos játszóházakban. elektrokémia vagy főiskolai diplomával rendelkezők is jelentkezhetnek.elte. A Kémia Doktori Iskola Doktori Programjai természettudományi-. A szakon végzettek Matematika Doktori Iskola Doktori Programjai alkalmasak lesznek a különböző felsőoktatási intézményekben. hiszen kommunikációs képességeik fejlesztése saját (http://teo. kutatóintézetekben zajló (http://teo. anyagtudomány. biomolekuláris kémia menedzseri munkát végezhessenek. A tudománykommunikáció a természettudományban mesterszak • Részecskefizika és csillagászat helyett a Természettudományos médiakommunikáció és Természettudományos múzeumi • Statisztikus fizika.hu/phd) szakmai tevékenységüket támogatja.hu oldalon érhetők el. Ez utóbbi a nem kémiai előképzettséggel jelentkezők esetén szinte a legfontosabb szempont. az informatikus-.elte. a nemzetközi munkaerőpiacon is keresett diploma. vagy a természettudományos és műszaki • Környezetfizika múzeumokban. Ezen felül a korábbi osztatlan képzésben szerzett egyetemi. hidrobiológia Fizika Doktori Iskola Doktori Programjai képzések (http://teo. állatökológia. Végzettjeink részt vehetnek tudományos kiadványok • Környezeti földtudomány szerkesztésében. • Analitikai.valamint az agrár. televízió.hu/phd) • Anyagtudomány és szilárdtest fizika • Fizika tanítása A képzés 2017-től átalakul. A végzett hallgatók a tudományos médiában • Környezetbiológia (rádió. A képzésben a • Földrajz–meteorológia program tudományos média elméletében és gyakorlatában is jártas újságírókat. tanulás és kommunikáció • Térképészet és geoinformatika program művelésére és irányítására alkalmas ismeretterjesztő szakembereket képezünk. Környezettudományi Doktori Iskola Doktori Programjai mérnököket.ttk. anyagszerkezet-kutatás fejleszteni kívánják.elte. szerkesztőket.elte. A tudós képzésben diplomázottakon kívül szívesen látjuk a természettudományos vagy műszaki tárgyakat oktató tanárokat.és orvostudományi képzési területek szakjain (www. végzőseink jó eséllyel Doktori Programok jelentkeznek vegyipari és gyógyszeripari cégekhez. A természettudományokban egyedinek tekinthető az ipari háttér. nyomtatott és online sajtó). kolloid-és környezetkémia. a http://to.hu/phd) tudományos munka eredményeinek hiteles közvetítésére is.elte. biológiai fizika és kvantumrendszerek fizikája kommunikáció szakirányú továbbképzéseket indítjuk! Földtudományi Doktori Iskola Doktori Programjai Tudománykommunikációs mesterképzésünkből kialakított szakirányú továbbképzésünk (http://teo.elte. Természettudományi Kar Természettudományi Kar összefüggéseket nemcsak a kémián belül. • Geológia–geofizika program valamint a múzeumi és hasonló bemutató helyi tanítás. ezért a jó kommunikációs képesség is előny. közigazgatási és szolgáltatói területeken is.elte. vagy kutatás • Szintetikus kémia.elte.hu/phd) Specializációk • Elméleti és evolúcióbiológia • Etológia • analitikai kémia • anyagkutatás • Idegtudomány és humánbiológia • gyógyszerkutatás • Immunológia • szerkezetkutatás • Kísérletes növénybiológia • szintetikus kémia • Klasszikus és molekuláris genetika • informatikai kémia • Molekuláris sejt-és neurobiológia • Ökológia. ismeretterjesztő • Környezetkémia centrumokban helyezkedhetnek el. Mivel a felvételi vizsga szóbeli. orvosokat.hu/phd) a Science Communication első kelet-közép-európai képzési programja. hanem a többi természettudománnyal is. Biológia Doktori Iskola Doktori Programjai (http://teo. A vegyész diploma Doktori iskolák és rendkívül sok lehetőséget ad az elhelyezkedésre Végzőseinknek nincsenek elhelyezkedési nehézségeik. pályázatírásban. mivel ez egy sokoldalú. A jelentkezéssel kapcsolatos • Alkalmazott matematika program információk Felvételi Tájékoztatón túl. Egyes részterületek (http://teo.chem.hu/node/16) végzetteket várjuk a képzésre.

karok legkiválóbb tanáraira bízta”. 6. Itt folyik – a különböző történeti szettudományi. majd 1777-ben felállította a tanár. Osztatlan Tanárképzés Osztatlan tanárképzés Osztatlan tanárképzés munka 9. Többek munka fejlesztésének.5 év A közismereti tanárképzésben tanári szakképzettség osztatlan. amelyet Szakirányú továbbképzés mányai több évszázadosak. A leendő nyezetük elvár tőlük. különleges helyet foglalt el. Szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlat 5. A plusz egy év a szakmai gyakorlatot jelenti. hogy Egye- szakembert. Meghirdetett szakjaink száma több mint Nálunk tanulnak az ország legkiválóbb 30. költőt. 2013 szeptemberétől Szakirányú továbbképzés tanárok képezésére már a jezsuiták is a tanári pályára készülő fiatalok úgyne- 7. a bölcsészettudományi korszakokra visszatekintve is – az ország és az informatikai képzési területeken. és a vezetésüket „a azonnal megkezdhetik tanári képzésüket. akik szaktárgyuknak mélyen a pedagógus pályát választók számára.5+1 éves. év iskolai. év munka Doktori iskolai képzés Egyetemünkön a tanárképzés mindig ki. írót. jelöltek collegiumát. 2 év 1700-as évekig nyúlnak vissza. A döntésnél érdemes mérlegelni a tanári diplomamegszerzése utáni lehetőségeket. te korlátlan. Ez 1775-ben külön ösztöndíjat állapított meg azt jelenti. A 10 féléves képzésben általános 3. szakavatott művelői. év 2 év 2. vetően. a jelentkezők több mint 200 telünk tehetségük kibontakoztatásának. alapképzési tanulmányok nélkül. pszichológiai 8. év munka Szakmai gyakorlat képzett. akkor hároméves alapozó szakasz alatt a hallgatónak kell eldöntenie. és rendel. év 1 év tartottak úgynevezett repetensi (tanárje. ezért kiemelt figyelmet szen. társadalmi és gazdasági kör. valamint 5+1 éves képzés. amely a közismereti tanárképzés münk tanára volt névadónk. hogy a diákok az érettségit kö- nekik. keznek azzal a pedagógiai. legszélesebb választékát kínálja a termé- A tanári képesítést követő továbbtanulási lehetőségek ránd is. a 12 féléves képzésben középiskolai tanár szakképzettséget lehet szerezni. év • Az osztatlan tanárképzés szerkezeti felépítése Középiskolai Tanár Általános és 3 év Általánosiskolai Tanár középiskolai Tanár 4. egyik legmagasabb szintű tanárképzése. Eötvös Loránd Tudományegyetem 100 101 Eötvös Loránd Tudományegyetem . 1. vezett „osztatlan” képzési rendszerben lölti) tanfolyamokat. gyökerei az kulturális. év Ha az adott tanári szakképzettségből általános iskolai és középiskolai tanárképzés is meghirdetésre kerül. Mária Terézia pedig végezhetik egyetemi tanulmányaikat. 4. év munka 3 év emelt. sításánál nagy előnyt jelent. Eötvös Lo. és szakmódszertani tudással. hagyo. hogy a két tanári szakképzettséget milyen képesítéssel kívánja megszerezni. a szakpárosítások lehetősége szin- munka hallgatói. állam. év közös tanárképzés (3 év) A tudományos pályát választókat több doktori iskola várja. szakpárosításból választhatnak. a 11 féléves képzésben vegyes (általános és középiskolai). tartozik. kétszakos képzésben szerezhető. Sok A képzés két szakon folyik. amelynek három formája van: 4+1 éves. a gyakorlat felé fordulók pedig a tanártovábbképzések rendkívül gazdag kínálatából választhatnak. Az osztatlan tanárképzés (mindhárom képzési formában) egy 6 féléves közös képzési szakasszal kezdődik. temünk azon kevés képzőhelyek közé férfit adtunk Magyarországnak: Egyete. Célunk olyan tanárok között ezért is az ELTE a legjobb döntés képzése. tudóst. egyik tárgy másik tárgy 2. A szakok páro- rendkívüli tudású és tehetségű tanárt.

II/ 2. 14. Károly Krisztina. mind a szakterületükkel összefüggő Főigazgató: Dr.hu Telefon: +36 1 485 5200. hallgatói képviselettel és pályázatokkal is ELTE Tanárképző Központ támogatja a tanárjelölt hallgatók munkáját. tudományos konferenciákkal.elte. kreditelismerést. A tíz. ösztöndíjakkal. E-mail: tudomanyszervezes@tkk. hanem iskolai gyakorlatokat. A kar könyvtárakkal.hu Cím: 1088 Budapest.hu Az oktatási és gyakorlatszervezési ügyek koordinátora: Péter Gergelyné Kolláth Enikő Web: http://metodika. a záróvizsga letételének folyamatát. támogatása. Telefon: +36 1 485 5200.elte. egyetemi tanár Kari tanárképzési referens: Hegyi Zsófia E-mail: foigh@tkk. Legfontosabb feladata a tanárképzésben érintettek segítése. tartalmi és tudományos területeken). habilitált egyetemi docens más munkahelyeken és kutatóhelyeken is. A Központ ezért szoros együttműködésben dolgozik a tanárképzésben A diákok a sikeres felvételi után igen gazdag utat járnak be.hu E-mail: foig.elte. Ménesi út 11-13. 6–8. diákműhelyekkel. lehet folytatni a tanulmányokat.hu Az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzat tanárképzési referense: Áder Nikolett A személyi és képzési ügyek koordinátora: Dr. kíséri az hallgatók jelentkezését várja. 4/A. és szervezi. fszt.elte. A kétszakos tanári diploma megszerzése után több mint 70 doktori programban és számos szakirányú tanártovábbképzésen Cím: 1118 Budapest.hu/ E-mail: oktatas@tkk. E-mail: felveteli@tkk.elte. 5065-ös mellék E-mail: metodika@btk. fejlesztések be is szívesen bekapcsolódnak. Ifjúsági épület. Szabó Ágnes egyetemi docens. Eötvös Loránd Tudományegyetem Osztatlan tanárképzés • Az osztatlan tanárképzés a Bölcsészettudományi Karon Az ELTE Tanárképző Központja Az ELTE Bölcsészettudományi Kara a bölcsésztanár-képzés és az ezzel kapcsolatos Az osztatlan tanárképzés szakmai.elte.hu E-mail: gazdasagi@tkk. 5464-esmellék Titkársági referens: Korsós Márta E-mail: hegyi.elte.hu Főigazgató-helyettes: Dr.hu Az ELTE BTK Szakmódszertani Központjának vezetője: A tudomány szervezési és pályázati ügyek koordinátora: Balogh Andrea Antalné dr. kulturális programokkal. elismert oktatóktól igen magas színvonalú elméleti és gyakorlati képzést kapnak. Olyan tehetséges átvételt. tizenegy vagy tizenkét féléves képzésben a hallgatók a nemzetközileg is és szakmódszertani központjaival (a szakmai. tudományos és adminisztratív kutatások országosan elismert szakmai központja. Múzeum krt. az országban egyedülállóan gazdag feladatainak összehangolását. A Központ koordinálja ily módon az alkalmassági vizsgát. szakmai honlapokkal. a tanársággal összefüggő kutatásokba. Némethné Vargha Krisztina E-mail cím: tanarkepzes@btkhok. Homonnay Zoltán.elte.hu Eötvös Loránd Tudományegyetem 102 103 Eötvös Loránd Tudományegyetem .btk. akik nemcsak a tanári pálya iránt elkötelezettek. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett tanárok kiválóan megállják a helyüket mind a tanári pályán. E-mail: foigazgato@tkk. a felvételt.elte. amíg tudós tanárrá érintett karok tanárképzési referenseivel (a tanulmányi és adminisztrációs ügyekben) válnak. Múzeum krt.elte..hu Tanárképzési referense: Petró Tímea A tanulmányi és felvételi ügyek koordinátora: Bot Krisztina Cím: 1088 Budapest.elte. zene szakos tanárok magas színvonalú elméleti és gyakorlati képzése. megszervezését az Egyetemen a Tanárképző itt a bölcsésztanári szakok kínálata. A kar kiemelt küldetése a tudós bölcsész és ének- Központ végzi. tartalmi.zsofia@btk.titkarsag@tkk.

általános iskolai tanári szakképzettség megszerzé osztott (2.11.11. 4.és könyvtárostanár osztatlan (10.12 féléves) nyelv és kultúra tanára osztott (2. 4. Osztatlan Tanárképzés Osztatlan tanárképzés • Osztatlan tanári szakok az ELTE Bölcsészettudományi Karán bolgár és nemzetiségi bolgár osztatlan (11. 4. 5 féléves) Információtudományi Intézet osztatlan (11.11 féléves) történelemtanár és állam- média-.12 féléves) osztott (2.és magyartanár osztatlan (10. 4.12 féléves) spanyol nyelv és 5 féléves (150 kredites): kultúra tanára - tanítói alapképzésre épülő.12 féléves) latin nyelv és kultúra tanára • További tervezett tanári szakok: osztott (2 féléves) osztatlan (11.12 féléves) Médiakutatási Intézet polgári ismeretek tanára kommunikációtanár Művészettörténeti Intézet művészettörténet-tanár osztott (2 féléves) osztatlan (10.12 féléves) 2 féléves (60 kredites): - nem tanári diszciplináris mesterképzésre épülő egyszakos tanári mesterképzés. 4.12 féléves) - főiskolai vagy egyetemi szintű tanári szakképzettségre épülő.11. korábbi szakképzettségnek megfeleltethető Romanisztikai Intézet portugál nyelv és egyszakos tanári mesterképzés.és Történeti Intézet osztatlan (10. 5 féléves) osztatlan (11.11. 4.12 féléves) Filozófia Intézet filozófiatanár osztott (2 féléves) lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára osztott (2. 5 féléves) német és nemzetiségi német osztatlan (10. újabb tanári szakképzettség román és nemzetiségi román megszerzésére irányuló.12 féléves) Angol–Amerikai Intézet angol nyelv és kultúra tanára osztatlan (10.12 féléves) német nyelv és osztatlan (10.12 féléves) osztott (2 féléves) ukrán és nemzetiségi ukrán valamint a Magyar Nyelvtudományi nyelv és kultúra tanára és Finnugor Intézet osztott (2. 5 féléves) sére irányuló tanári mesterképzés. 4 féléves) Ókortudományi Intézet osztatlan (11. Eötvös Loránd Tudományegyetem 104 105 Eötvös Loránd Tudományegyetem . osztatlan (11. 4.12 féléves) osztott (2. egyszakos tanári mesterképzés.12 féléves) osztott (2 féléves) osztatlan (11. 5 féléves) Intézet Tanár szak Meghirdetett képzés osztatlan (11. 5 féléves) Kultúratudományi Intézet osztatlan (11. 5 féléves) Magyar Nyelvtudományi és finn nyelv és kultúra tanára osztott (2 féléves) Távol-keleti Intézet kínai nyelv és kultúra tanára osztatlan (11. hogy az adott kar a képzések mely típusát indítja.12 féléves) osztott (4 féléves) szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára Magyar Irodalom.12 féléves) nyelv és kultúra tanára szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára Könyvtár. kultúra tanára A képzési típusok félév alapján az alábbiak lehetnek az ELTE-n: osztott (2 féléves) olasz nyelv és kultúra tanára osztatlan (11. egyszakos. 5 féléves) osztott (2 féléves) osztatlan (11. 4.12 féléves) osztatlan (11. középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére osztott (2. 4 és 5 féléves osztott tanári mesterképzéseken különböző francia nyelv és szakképzettség szerezhető annak megfelelően.12 féléves) - főiskolai szintű tanári szakképzettségre épülő. vagy nyelv és kultúra tanára - tanítói alapképzésre épülő.11. kultúra tanára osztott (2.12 féléves) szerb és nemzetiségi szerb Germanisztikai Intézet Szláv és Balti Filológiai Intézet nyelv és kultúra tanára kultúra tanára osztott (2.12 féléves) erkölcstan.12 féléves) Zenei Tanszék ének-zene tanár osztott (2.11. vagy osztatlan (11.12 féléves) holland nyelv és kultúra tanára orosz nyelv és kultúra tanára osztatlan (11.12 féléves) Finnugor Intézet Művészetelméleti és osztatlan (10. 5 féléves) 4 féléves (120 kredites): osztatlan (11. 4. 4 féléves) irányuló tanári mesterképzés.és etikatanár: A 2.11.12 féléves) horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára osztott (2. mozgókép. egyszakos.

idegen nyelvű oktatás.hu Eötvös Loránd Tudományegyetem 106 107 Eötvös Loránd Tudományegyetem . A Karon oktatott tárgyak: Programozási alapismeretek.és Oktatásinformatikai informatikatanár Tanszék tervezési és az iskolai informatikai eszközök. Informatika informatikatanár mesterképzés levelező tagozaton indul.hu Az ELTE IK Hallgatói Önkormányzatának tanárképzési ügyeket képviselő tagja: Zsinkó Hajnalka E-mail: tanarkepzes@ikhok. informatikai tehetséggondozásra. Ezek a következők: • informatika tantárgy tanítása a közoktatás 5–12. közoktatási informatikai tananyag fejlesztésére. • informatikai szakképzés a 13–14. Osztatlan Tanárképzés Osztatlan tanárképzés • Osztatlan tanárképzés az Informatikai Karon • 2017-ben induló tanári szak az ELTE Informatikai Karán: Az ELTE Informatikai Karán folyó informatikatanár-képzés célja. Pázmány Péter sétány 1/C (Déli tömb. Az Informatikai Karon szerzett tanári diplomával a versenyszférában is kiváló elhelyezkedési lehetőségek adódnak a végzett hallgatók számára. Kari tanárképzési referens: Virág Réka Cím: 1117 Budapest. a szakképzés és a felnőttképzés számára az informatikusi osztatlan (10. oktatása. A szak elvégzése után az informatikatanár alkalmas informatika oktatására. • szakmai informatika érettségi elnök és kérdező. WEB-fejlesztés.0. akik a jövőben oktató- vagy oktatásfejlesztő munkával szeretnének foglalkozni. évfolyamán. • közismereti informatika érettségi elnök és kérdező. Az Oktatásinformatika. Programozási nyelvek és A 4 féléves.elte. A képzésen szerzett diplomával a továbbtanulni vágyó hallgatók jelentkezhetnek az Informatikai Doktori Iskola PhD-képzésére. fsz. pedagógiai kutatási. korszerű informatikai alkalmazások megismerésére és ezen ismeretek átadására. Operációs rendszerek.11. A képzésre olyan hallgatók jelentkezését várjuk. Informatikai alapismeretek. továbbá a doktori képzésben történő tanulmányok folytatására. Algoritmusok. rendelkeznek és újabb tanári szakképzettséget kívánnak szerezni egy szakon. Elemi informatika. Tantárgyi alkalmazások. tananyagfejlesztés. • informatikai vezető. • OKJ-s vizsgaelnök. a kar 2017-ben kizárólag módszerek. hogy felkészítsen Intézet Tanári szak Meghirdetett képzés a közoktatás. szakterületi vizsgáztatás megtervezésére és lebonyolítására. 120 kredites informatikatanár mesterképzést. ECDL-vizsgáztató. • informatikai felnőttoktatás. oktatási információs és kommunikációs osztott (4 féléves) technológiák alkalmazásával kapcsolatos fejlesztési feladatokra. • informatika szakmai tantárgy tanítása a szakközépiskolák 9–12. Szoftvertechnológia.417) Telefon: +36 1 372 2507 E-mail: vreka@inf. Számítógépes alapismeretek. vállalati belső oktatás. más szakos tananyagfejlesztés informatikai megvalósításának támogatására. versenyfelkészítésre. informatika vezetőtanár. Média. Adatbázisok. az itt végzett hallgatók kiváló elhelyezkedési lehetőséget nyernek. évfolyamán. valamint új. • közoktatási informatikai szakértő.elte. évfolyamon. azoknak biztosítja. akik főiskolai vagy egyetemi szintű tanári szakképzettséggel Az informatikai elmélet alapjai. Feladat megoldó szeminárium. A tanári felkészítés során megszerzett – pedagógiai-pszichológiai.12 féléves) szakképzettségnek megfelelő szakmai tantárgyak oktatási. • távoktatás. szakmódszertani – ismeretekkel együtt.

A Világot osztatlan (10.hu Környezettudományi Centrum tanár osztott (2 féléves) Az ELTE TTK Természettudományos Oktatás módszertani Centrum igazgatója: Dr. Földrajz. Olyan természettudományos végzettségű tanárokat kívánunk osztott (2 féléves) képezni.12 féléves) magyarázzuk.11. tervezési és fejlesztési feladatok végzésében tudnak osztatlan (10.elte. földrajz. Pázmány Péter sétány 1/A E-mail: homonnay@chem. fizika.és középiskolai szinten is biztosítja a végzettek sikeres elhelyezkedését.11. Eötvös Loránd Tudományegyetem 108 109 Eötvös Loránd Tudományegyetem . akik nem tanári diszciplináris mesterszakos vagy egyetemi Pintér Kornélia diplomával rendelkeznek. A természettudományi területeken közismert jelenlegi és jövőbeli tanár Kémiai Intézet kémiatanár hiány alap.12 féléves) tevékenykedni. pedagógiai kutatási.elte. kémia. osztott (2 féléves) osztatlan (10.11.hu szakképzettséget kívánnak szerezni. matematika. Nagy tudományos felfedezések jelennek meg. hogy korunkban a természettudományok osztatlan (10.12 féléves) Matematikai Intézet matematikatanár Kari tanárképzési referens: Dobos Szilvia osztott (2 féléves) Cím: 1117 Budapest. a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási. a fenntartható fejlődést és környezetünk jobb megértését teszik lehetővé. amellyel Fizikai Intézet fizikatanár megérthetővé és feldolgozhatóvá válnak környezetünk természeti és társadalmi osztott (2 féléves) eseményei–gyakorlatilag az ősrobbanástól a forintárfolyam aktuális változásáig. 6163 osztatlan (10. és a végzettségüknek megfelelő egyszakos tanári E-mail: tanarkepzes@ttkhok. és mindezzel azt a tudást adjuk át. Képzésünk messzemenően figyelembe veszi azt a tényt.hu A 2 féléves. amelyek választ Biológiai Intézet biológiatanár osztott (2 féléves) próbálnak adni a jelen és a jövő olyan problémáira. nevelési. akik a köznevelésben.11. Pázmány Péter sétány 1/A Telefon: + 36 1 372 2500.11.környezettan E-mail: dobos.elte. a teljes környezetet. amelyek a technikai előrehaladást. Osztatlan Tanárképzés Osztatlan tanárképzés • Osztatlan tanárképzés a Természettudományi Karon • 2017-ben induló tanári szakok az ELTE Természettudományi Karán: Az ELTE Természettudományi Kara hat területen biztosít képzést a tanárjelöltek számára: Intézet Tanári szak Meghirdetett képzés biológia.12 féléves) forradalmát éljük. tájékozott. magas színvonalú ismereteket adó kurzusaink célja széles látókörű.és Földtudományi Intézet földrajztanár tudóstanárok képzése. osztatlan (10. 60 kredites osztott tanári mesterképzéseket a kar 2017-ben kizárólag Az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzatának tanárképzési referense: azoknak biztosítja.szilvia@ttk.11 féléves) természetismeret. Homonnay Zoltán egyetemi tanár Cím: 1117 Budapest. természetismeret-környezettan.12 féléves) Modern.

de szívesen látjuk hallgatóinkat azokon a tudományos és kulturális programokon. hanem olyan pedagógusokká is.hu Eötvös Loránd Tudományegyetem 110 111 Eötvös Loránd Tudományegyetem . a tanulás-tanítás fejlődésének támogatása. 3880-asmellék E-mail: lengyel. Az egyes tantárgy blokkok fókuszában az egyén. hanem egész életükben számíthatnak. melyhez változatos módon nyújtunk gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőségeket. Kari tanárképzési referens: Lengyel Ágnes Cím: 1075 Budapest. a tanári képességek fejlesztésének fontosságát. akiket tisztelnek és szeretnek. akikben leendő tanítványaik megbíznak. hogy a tanárjelöltek képesek legyenek a tanári feladatok megoldására a különféle iskolai helyzetekben. az önelemző képességnek. esetelemző szemináriumok.elte. A Kar a végzést követően is lehetőséget kínál a továbbtanulásra. a társas viszonyok alakítása. melyre szakirányú tanári továbbképzések vagy doktori iskolai tanulmányok keretében várjuk leendő hallgatóinkat. a diák több szempontú megismerésének. hallgatói rendezvényeken. a tanári mesterségre. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara gondozza azokat a pedagógiai és pszichológiai tárgyakat. Osztatlan Tanárképzés Osztatlan tanárképzés • A Pedagógiai és Pszichológiai Kar szerepe az osztatlan tanárképzésben A tanári pályára készülő fiatalok nem csupán szakterületük tudósává szeretnének válni.hu Az ELTE PPK Hallgatói Önkormányzatának tanárképzési referense: Oláh Zsolt E-mail: tanarkepzes@ppkhok.agnes@ppk. akikre nem csupán a tanulás óráiban. pedagógushivatásra való felkészülés segítése áll. A tanárjelöltek szakmai felkészülését változatos tanulásszervezéssel támogatjuk. 23-27.elte. és az annak keretet adó komplex társadalomelméleti és professzionális tudást. A képzés kiegyensúlyozottan kívánja megvalósítani a sikeres pedagógus munkájához szükséges felkészítés minden elemét: a pedagógiai-pszichológiai ismeretek és képességek bővítését. A Pedagógiai és Pszichológiai Kar barátságos iskolai környezetében nem csupán a pedagógusi hivatásra készítünk fel. Telefon: +36 1 461 4500. melyek gyakorlati feladatokkal támogatják az elmélet és a gyakorlat egymásra épülését. melyek együtttartalmazzák a pedagógiai- pszichológiai. IKT tartalmak és eszközök segítségével. Kazinczy u. az egyéni fejlődéstámogatásának. A koherens felkészülés támogatása érdekében a tanári tevékenységalapjait adó tartalmakat tantárgyblokkokba szerveztük. melyek a pszichológia és a pedagógia mélyen emberi világába nyújtanak betekintést. fejlesztését és a nevelői attitűdök formálását. amelyek ahhoz nyújtanak segítséget.és a személyiség fejlesztése. a hagyományos előadásokon és szemináriumokon túl tréningek.

• ELTE TÓK • ELTE TTK • ELTE TÁTK A Savaria Egyetemi Központ Szombathely induló képzései: A Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi karai 2017. A piacgazdaság igé. • sport. pedagógiai. A karok infrastruktúrája Savaria Egyetemi Központ (rekreációszervező és egészségfejlesztő szakirány) (BSc) kiemelkedően jó feltételeket biztosít a fel.és rekreációszervezés (sportszervező szakirány) (BSc) sőfokú tanulmányokhoz. A tanulmányokhoz szük- séges szakirodalmat  könyvtárunk bizto.és rekreációs kép. amely az egyetemi ségi oktatásra helyezzük a hangsúlyt. bővülési irányo- szálláshelyek.hu egyetemeken is tanulhatnak a szombat- helyi campus nemzetközi kapcsolatrend. Kollégiumaink nemcsak kényelmes az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel. amely magas színvonalú szolgálta. kormányzat képviseli. informati. • biológia (BSc) • földrajz (BSc) Eötvös Loránd Tudományegyetem 112 113 Eötvös Loránd Tudományegyetem . A szombathelyi campuson minő. korszerű. gyakorlatorien. Szombathely Az ELTE alábbi karai indítanak képzéseket 2017 szeptemberétől Szombathelyen: Savaria Egyetemi • ELTE BTK • ELTE IK • ELTE PPK Központ (SEK). de az egymást segítő kö- zösségi élet színterei is. piacképes tudásért. hogy a • anglisztika (BA) • zenekultúra (BA) zéseket építünk fel. hogy hallgatóink élvezői és • Bölcsészettudományi képzési terület: felsőoktatási szakképzést ajánl azzal a meghatározói legyenek kultúrájának. sítja. tár- jövőképpel. február 1-től tásaival elnyerte a Minősített Könyvtári azonban az Eötvös Loránd Tudományegyetemre (Savaria Egyetemi Központ. fejlődő. a régió számá. Tovább- kai. sőoktatási intézmény a 2017. iratkoznak majd be. ez élet szinte minden területén befolyással teszi lehetővé. • szlavisztika (szlovén) (BA) • történelem (BA) egyik sikeres mintája a 2015-ben indult rezhető diplomáknak az  ELTE brand ran- gépészmérnökképzés. intézmé- alap és mesterképzési szakot. és az itt sze. február 1-től az ELTE részeként Nyitott. továbbá  nyünk célja. Hallgatóink külföldi E-mail: felveteli@sek. erősödő fel. és új távlatokat. Szombathely) az ELTE-hez csatlakozó Savaria Egyetemi címet. hogy szövetséget kössünk bír. melyek napjainkban felértékelődik. Szombathely Savaria Egyetemi Központ (SEK).és rekreációszervezés konstrukcióját. sadalmi és gazdasági életének. fejlődési. Alapképzések kat adjunk a szombathelyi felsőoktatás. sport. kis létszámú csopor- tokban. és ott létesítenek hallgatói jogviszonyt. Savaria Egyetemi Központ (SEK). got ad.   • Pedagógusképzés és Sporttudományi képzési terület Kiváló oktatókkal. illetve ra „helyben van”. A felvételizők még a Nyugat-magyarországi Egyetemre jelentkeznek. • germanisztikai (német) (BA) • informatikus-könyvtáros (BA) nyeinek megfelelően több duális. tanulási szempontból az is fontos. segítve az egyéni tudás • sport. Központ.nyme. a tehetséggondozás lehetősé- geit kihasználva adunk teret a hallgatók Felvételi információ: • tanító (BA) fejlődésének.  A Savaria Egyetemi Központ számos Szombathely egyetemi város.hu • Természettudományi képzési terület: szerének és az Erasmus-programoknak köszönhetően. hogy erős műszaki. Web: http://savaria. A lokalitás • képalkotás (BA) • kézműves tárgykultúra (BA) tált képzést szeretnénk indítani. Savaria campus a megye. nem kell sokat utazni a • szlavisztika (horvát) (BA) • szlavisztika (horvát nemzetiségi) (BA) cégekkel együttműködő.elte. megbízható. A szükséges ide. működnek tovább. Diákjaink érdekeit Hallgatói Ön. Telefon és fax: +36 94 504 376 • edző (BA) gennyelvek elsajátításához térítésmentes támogatást adunk.   nak.

• programtervező informatikus (BSc) • Osztatlan képzések (ELTE-TKK) • matematikatanár Osztatlan képzések: • • fizikatanár kémiatanár • Osztatlan tanárképzés: • Alapképzések: • angol nyelv és kultúra tanára • Informatika képzési terület (ELTE-IK) • biológiatanár (egészségtan) • Programtervező informatikus (Szombathely) • ének-zene tanár • földrajztanár • Gazdaságtudományok képzési terület (ELTE-TÁTK) • gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár • Gazdálkodási és menedzsment (Szombathely) • horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára • Kereskedelem és marketing (Szombathely) • magyartanár • rajz. Szombathely • Műszaki képzési terület: A Savaria Egyetemi Központban • • gépészmérnök (BSc) műszaki menedzser (BSc) induló új képzések: • Informatikai képzési terület: A felvételizők az ELTE karok alatt találják meg a Szombathelyen induló képzéseket. A képzések megnevezésénél jelezve Szombathelyt. Szombathely Savaria Egyetemi Központ (SEK). életvitel.és vizuáliskultúra-tanár • Bölcsészettudomány képzési terület (ELTE-PPK) • szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára • Közösségszervezés (Szombathely) • technika-.és gyakorlat-tanár • természetismeret-környezettan tanár • testnevelő tanár • Felsőoktatási szakképzések: • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára • Gazdaságtudományok képzési terület (ELTE-TÁTK) • Gazdálkodási és menedzsment (Szombathely) • Kereskedelem és marketing (Szombathely) Mesterképzések • andragógia (MA) • rekreáció (MSc) Eötvös Loránd Tudományegyetem 114 115 Eötvös Loránd Tudományegyetem . Savaria Egyetemi Központ (SEK).

94/519-636 E-mail: kolcsonzo@sek. tanszékekkel. Ady E.hu Weboldal: http://sek. tér 3/A 94/313-591 Férőhely: 303 fő A kollégiumi díj egy hónapra: 11. együttműködik a sportszakmai képzésért felelős intézettel.hu/konyvtar Katalógus: http://hat.hu Virtuális séta a könyvtárban: http://sek.nyme. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium Honlap: http://www. Telefon: 94/504-393. 57. u. 9700 Szombathely.nyme. u. Savaria Egyetemi Központ (SEK). annak összefogása a feladata.hu • Könyvtári szolgáltatások:   Savaria Egyetemi Központ Könyvtár és Levéltár Postai cím: 9700 Szombathely.nyme. 94/500-316 Férőhely: 94 fő A kollégiumi díj egy hónapra: 17.szakkollegium. sportegyesületekkel.500 Ft II. Károlyi Gáspár tér 4. illetve folyamatos sportszakmai gyakorlati lehetőségeket biztosít a sporttudományi képzésben résztvevő hallgatók számára. • Kollégiumok: Pável Ágoston Kollégium I. 9700 Szombathely. 94/312-137 Férőhely: 236 fő A kollégiumi díj egy hónapra: 11.martinus.htm Eötvös Loránd Tudományegyetem 116 117 Eötvös Loránd Tudományegyetem . és hallgatói önkormányzattal.sek. Magyar L. 1.620 Ft Pável Ágoston Kollégium II. Deák F. Az iroda koordinálja a hallgatói sporttevékenység szervezésében érintett szervezeteket. Szombathely Savaria Egyetemi Központ (SEK).620 Ft Pável Ágoston Kollégium III. 9700 Szombathely.hu/konyvtar/virtualisseta. Szombathely Szolgáltatások a Savaria Egyetemi Központban: • Egyetemi Sportiroda (ESI) A Sportiroda-hálózat a SEK sportéletének szervezésével foglalkozik .nyme.

Eötvös Loránd University W: www.megeri 1053 Budapest. 2017. E: iro@elte. T: +36 1 411 6500 www. Eötvös Loránd Tudományegyetem. .hu Egyetem tér 1–3.hu/en www.elte.com/elte.com/user/ELTEfilm Felelős kiadó:Dr. Mezey Barna Nyomda: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.facebook.youtube.