ΑΝΑ΢ΤΝΔΤΑ΢ΜΟI ΣΟΤ DNA

Γ. Ηηηνάθε, Ηαζεγήηνηα Βημιμγίαξ

Καηεγμνίεξ ΑΝΑ΢ΤΝΔΤΑ΢ΜΩΝ ΣΟΤ DNA

Βαζίδεηαη ζηεκ ύπανλε
ΟΙΟΘΟΓΟ΢ μμόιμγςκ αιιειμοπηώκ.
Ακαζοκδοαζμόξ Γίκεηαη με ηε βμήζεηα εηδηθώκ εκδύμςκ

Βαζίδεηαη ζηεκ ύπανλε
Ακαζοκδοαζμόξ ζε
εηδηθώκ αιιειμοπηώκ.
εηδηθέξ ζέζεηξ ή Γίκεηαη με ηε βμήζεηα εηδηθώκ εκδύμςκ
ΣΟΠΟ-ΓΖΔΖΗΟ΢

ΟΙΟΘΟΓΟ΢ ΑΚΑ΢ΤΚΔΤΑ΢ΙΟ΢
Πμύ ζοκακηάηαη in vivo & Πμύ ζομβάιιεη:
1] ΢οκακηάηαη ζηεκ ακηαιιαγή γεκεηηθμύ οιηθμύ μεηαλύ
μμόιμγςκ πνςμμζςμάηςκ θαηά ηε Ιείςζε
΢ομβάιιεη: ζηεκ αύλεζε ηεξ γεκεηηθήξ πμηθηιόηεηαξ μέζα
ζημ Γίδμξ

2] ΢οκακηάηαη ζηεκ επηδηόνζςζε δηπιώκ ζναύζεςκ ημο DNA

΢ομβάιιεη: ζε πνμζηαζία γμκηδηώμαημξ / θοηηανηθή επηβίςζε

3] ΢οκακηάηαη ζε επηπηαζμμύξ μμόιμγςκ ημεμάηςκ ημο DNA
΢ομβάιιεη: ζηεκ ελέιηλε ημο γμκηδηώμαημξ
(ππ δηπιαζηαζμόξ γμκηδίςκ ή ελμκίςκ)

ΟΜΟΛΟΓΟ΢ ακαζοκδοαζμόξ: πώξ γίκεηαη?

Ομόιμγμξ ακαζοκδοαζμόξ. ανπηθά ζηάδηα Δηπιή εγθμπή (ζναύζε) ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ Α Πενημνηζμέκε απμδόμεζε Σμ μμκόθιςκμ άθνμ ράπκεη ζομπιενςμαηηθή δμμή ΢πεμαηηζμόξ D-loop ζημ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ Β αθέναημ δίθιςκμ μόνημ δνκή Holliday •Δεμημονγία δμμήξ Holliday ακάμεζα ζηε μία ‘πνςμαηίδε’ θάζε μμόιμγμο ημήμαημξ (πνςμμζώμαημξ) .

Γνκέο Holliday έρνπλ παξαηεξεζεί θαη κε ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην .

Ομόιμγμξ ακαζοκδοαζμόξ ύζηενα ζηάδηα (μομηέλο 1) •Δεμημονγία θαη Αοηόξ είκαη μ δεύηενεξ δμμήξ ζοκεζέζηενμξ Holliday μεπακηζμόξ πμο ιαμβάκεη πώνα ζηε Μείςζε θαη θαηαιήγεη ζε πμιιαπιώξ ακαζοκδοαζμέκα ημήμαηα Nature Structural & Molecular Biology : 18. : 56–60 (2011) .

Ομόιμγμξ ακαζοκδοαζμόξ ύζηενα ζηάδηα (μομηέλο 2) Γίκαη μ ζοκήζεξ •Απμπςνηζμόξ ηεξ Ιεπακηζμόξ γηα ηεκ ανπηθήξ δμμήξ επηδηόνζςζε Holliday επαλαζύλδεζε δηπιώκ ζναύζεςκ θαη θαηαιήγεη με ειάπηζημ ακαζοκδοαζμό synthesis-dependent strand annealing ημεμάηςκ Nature Structural & Molecular Biology : 18. : 56–60 (2011) .

Ζκίδημ από μμκμμενή ηεξ Rad51 •Πνςηεΐκεξ ακαζοκδοαζμμύ ζοκδέμκηαη ζηα μμκόθιςκα ημήμαηα θαη ηα θαηεοζύκμοκ ζε μμόιμγεξ πενημπέξ. πμο ζα πνεζημμπμηεζμύκ ςξ εθμαγείμ γηα ηεκ ζύκζεζε DNA από ηηξ πμιομενάζεξ. Rad51: Σμ θύνημ έκδομμ μμόιμγμο ακαζοκδοαζμμύ ζημοξ εοθανοώηεξ . •Γηδηθέξ ελςκμοθιεάζεξ δεμημονγμύκ μμκόθιςκα ημήμαηα. Εκδομα ΟΜΟΛΟΓΟΤ ακαζοκδοαζμμύ •Εκδμκμοθιεάζεξ θάκμοκ ηεκ ανπηθή εγθμπή.

αιιά μ αθνηβήξ νόιμξ ημο δεκ έπεη δηεοθνηκηζζεί . Εκδομα ΟΜΟΛΟΓΟΤ ακαζοκδοαζμμύ Σμ θύνημ έκδομμ μμόιμγμο ακαζοκδοαζμμύ ζε όια ηα θύηηανα είκαη ημ Rad51 (RAD. ημ θύνημ έκδομμ μμόιμγμο ακαζοκδοαζμμύ είκαη ημ DMC1 (Disrupted in Meiotic cDNA) : βνίζθεηαη μόκμ ζηα θύηηανα πμο δηαηνμύκηαη με μείςζε. radiation-damage-repair-associated protein) πμο εμθακίδεη μεγάιε μμμιμγία με ημ βαθηενηαθό ακάιμγό ημο RecA Απμθιεηζηηθά ζηε ΙΓΖΩ΢Ε.

μμόιμγμ με ημήμα ακαζοκδοαζμέκμ ημο δίθιςκμο DNA Ση ακαζοκδοάδεηαη ζηα βαθηήνηα με μμόιμγμ ακαζοκδοαζμό? .Γκδομα μμόιμγμο ακαζοκδοαζμμύ οπάνπμοκ θαη ζηα βαθηήνηα Ε RecA είκαη ημ βαθηενηαθό ακάιμγμ ηεξ RAD51 μμκόθιςκμ μόνημ DNA πμο Δίθιςκμ εθημπίδεηαη από μόνημ DNA ημ δίθιςκμ Ιμκόθιςκμ-προς Γηενμδίθιςκμ αμαζσμδσαζμό.μόνημ μόνημ DNA DNA.

Γκζςμάηςζε πιαζμηδίςκ ζημ βαθηενηαθό DNA με μμόιμγμ ακαζοκδοαζμό .

ΟΜΟΛΟΓΟ΢ ακαζοκδοαζμόξ θαηά ηε μείςζε : αύλεζε πμηθηιόηεηαξ ζύκαρε επηπηαζμόξ ακαζοκδοαζμέκεξ πνςμαηίδεξ ΢ΤΚΑΦΕ ΟΙΟΘΟΓΩΚ ΥΡΩΙΟ΢ΩΙΑΣΩΚ ΗΑΖ ΑΚΑ΢ΤΚΔΤΑ΢ΙΟ΢ ΢ΣΕ ΙΓΖΩΣΖΗΕ ΠΡΟΦΑ΢Ε Ζ Σα πηάζμαηα μπμνεί κα είκαη ανθεηά ζημ ίδημ πνςμόζςμα Ακαζοκδοαζμέκμη γαμέηεξ .

Ο μμόιμγμξ ακαζοκδοαζμόξ ζηε μείςζε γίκεηαη με ηε βμήζεηα ηςκ εκδύμςκ μμόιμγμο ακαζοκδοαζμμύ (DMC1 & RAD51) & πνςηεσκώκ ημο ζοκαπημκεμαηηθμύ ζομπιόθμο .

radiation-damage-repair-associated protein) αιιά όπη ημ μμκαδηθό! .Γπηδηόνζςζε δηπιώκ ζναύζεςκ με μμόιμγμ ακαζοκδοαζμό Σμ θύνημ έκδομμ μμόιμγμο ακαζοκδοαζμμύ ζε όια ηα θύηηανα είκαη ημ Rad51 (RAD.

εμπιέθμκηαη & πμιιέξ άιιεξ πνςηεΐκεξ ! …θαη ε έιιεηρή ημοξ ζοκδέεηαη με ανθεηά πνμθανθηκηθά ζύκδνμμα •ΑΣΜ: θηκάζε πμο εκενγμπμηεί ηα ζοζηήμαηα επηδηόνζςζεξ ημο DNA •RAD50–MRE11–NBS1 : ειηθάζεξ & ελςκμοθιεάζεξ •BRCA1: πνμζειθύεη εκδομα RAD51. FANC •RAD52 ζοκδέεηαη ζημ μμκόθιςκμ DNA (ssDNA) πνηκ δνάζεη ε RAD51 .Γπηδηόνζςζε δηπιώκ ζναύζεςκ με μμόιμγμ ακαζοκδοαζμό Εθηόξ από ηε RAD51. RAD52 .

Μηθξνθεθαιία. αςξημένη Ννεηηθή πζηέξεζε πποδιάθεζη για καπκίνο Αςξημένη εμθάνιζη λεςσαιμιών Αλαηκία Fanconi Κύηηαξα επαίζζεηα ζε αθηηλνβνιίεο. έιιεηςε ΢πάλην απηνζσκηθό ππνηειέο ζύλδξνκν ηζνξξνπίαο θαη δπζαξζξία από ηνλ 2ν ρξόλν δσήο. κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε ζην 30%. κειάγρξσζε δέξκαηνο επαηζζεζία ζηελ ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία. αλνζναλεπάξθεηα αλνζναλεπάξθεηα. Πξνθαξθηληθά ζύλδξνκα ιόγσ ειιεηκκαηηθήο ΔΠΙΓΙΟΡΘΩ΢Η΢ ΜΔ ΟΜΟΛΟΓΟ ΑΝΑ΢ΤΝΓΤΑ΢ΜΟ Αηαμία Σειαγγεηεθηαζία ΢ύλδξνκν Nijmegen Σειαγγεηεθηαζία θαη παξεγθεθαιηδηθή αηαμία. Κνληό αλάζηεκα. πξννδεπηηθή εθθύιηζε ηεο παξεγθεθαιίδαο. Πξόσξνο ζάλαηνο ιόγσ θαηαζηξνθήο ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ Αςξημένη πποδιάθεζη για νεοπλαζία . Απμεκέλεο ρξσκνζσκηθέο ζξαύζεηο κε αδπλακία επηδηόξζσζεο Πξννδεπηηθή παλθπηηαξνπελία.

ΣΟΠΟ-ΓΖΔΖΗΟ΢ ακαζοκδοαζμόξ •ιαμβάκεη πώνα ζε εηδηθέξ αιιειμοπίεξ ημο DNA πμο θαζμνίδμοκ ηε ζέζε ηεξ μεηαθίκεζεξ •ε μεηαθίκεζε γίκεηαη με ηε βμήζεηα εηδηθώκ εκδύμςκ ΢οκακηάηαη: ζηεκ ακαζογθνόηεζε γμκηδίςκ (ππ ακμζμζθαηνηκώκ) ζηεκ εκζςμάηςζε ηηθμύ DNA ζημ βαθηενηαθό DNA ζηεκ θίκεζε μεηαζεηώκ ζημηπείςκ (ηνακζπμδόκηα) ΢ομβάιεη: ζηε δεμημονγία ιεηημονγηθώκ γμκηδίςκ / αύλεζε πμηθηιόηεηαξ ζηεκ εκζςμάηςζε/ πμι/μό θάγςκ ζημ βαθηενηαθό DNA ζημ ακαθάηεμα ημο γμκηδηώμαημξ (μέζς ηςκ ηνακζπμδόκηςκ) ζημκ έιεγπμ/ηνμπμπμίεζε/απώιεηα ηεξ γμκηδηαθήξ έθθναζεξ ζηεκ ελέιηλε ημο γμκηδηώμαημξ .

Ε ιεηημονγηθή ζογθνόηεζε ηςκ γμκηδίςκ γηα ηηξ ακμζμζθαηνίκεξ γίκεηαη με ημπμ-εηδηθό ακαζοκδοαζμό V NH2 NH2 NH2 C NH2 Γκα ιεηημονγηθό μόνημ ακμζμζθαηνίκεξ απμηειείηαη από δύμ ειαθνηέξ & δύμ βανεηέξ αιοζίδεξ V DJ C COOH COOH ώνημμ mRNA γηα ηεκ H αιοζίδα .

πμο ζογθνμημύκηαη ιεηημονγηθά μόκμ ζηα Β ιεμθμθύηηανα Γεκεηηθόξ ηόπμξ ειαθνηάξ κ αιοζίδαξ πν. 14 V DJ C ώνημμ mRNA γηα ηεκ H αιοζίδα .Σα γμκίδηα γηα ηηξ αιοζίδεξ ηςκ ακμζμζθαηνηκώκ βνίζθμκηαη ζε ημήμαηα. 2 V J C ώνημμ mRNA γηα ηεκ L αιοζίδα Γεκεηηθόξ ηόπμξ βανεηώκ αιοζίδςκ πν.

Ο ημπμ-εηδηθόξ ακαζοκδοαζμόξ επίζεξ πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ είζμδμ DNA ηώκ ζηo βαθηενηαθό DNA DNA ι θάγνπ Βαθηεξηαθό DNA Δλδπκα ηνπν-εηδηθνύ αλαζπλδπαζκνύ .

Ε εηζαγςγή ημο θοθιηθμύ DNA ημο βαθηενημθάγμο ι ζημ βαθηενηαθό γμκηδίςμα γίκεηαη με απμθμπή ημπμ-εηδηθό ακαζοκδοαζμό εκζςμάηςζε Πώρ αςξάνει η ποικιλόηηηα εδώ? .

ακαζοκδοαζμέκα βαθηήνηα . • Σμ βαθηενηαθό DNA πμο μεηαθένεη μ θάγμξ (μεηαγςγή). • Δειαδή μ θάγμξ δηαμεζμιαβεί ημκ ακαζοκδοαζμό μεηαθένμκηαξ ημ πνμξ-ακαζοκδοαζμό DNA. Όηακ μ θάγμξ ελέιζεη παίνκμκηαξ μαδί ημο μένμξ ημο βαθηενηθμύ DNA • Ο θάγμξ με ημ βαθηενηαθό DNA μμιύκεη έκα άιιμ βαθηήνημ. εηζάγεηαη θαη ζοπκά εκζςμαηώκεηαη ζημ DNA ημο 2μο βαθηενίμο • Πνμθύπημοκ ακαζοκδοαζμέκα βαθηήνηα με οιηθό θαη από ημ ανπηθό βαθηήνημ πμο πνμζέβαιε μ θάγμξ.

Σα θηκεηά ζημηπεία ζημ γμκηδίςμα ή ΣΡΑΝ΢ΠΟΖΟΝΙΑ : αιιάδμοκ ζέζεηξ ζημ γμκηδίςμα με ημπμ-εηδηθό ακαζοκδοαζμό .

. They also believe that transposons may have played critical roles in human evolution. leukemia.e.on and between chromosomes. Now scientists believe transposons may be linked to some genetic disorders such as hemophilia." i.BARBARA MC CLINTOCK Κobel 1983 First recognized in the 1940s by Dr. Barbara McClintock in studies of peculiar inheritance patterns found in the colors of Indian corn. and breast cancer. This theory was confirmed in the 1980s when scientists observed jumping DNA in other genomes. they can move around . jumping DNA refers to the idea that some stretches of DNA are unstable and "transposable. .

‘ζομίδεη’ νεηνμσμύξ Μεηαθηκείηαη με RNA εκδηάμεζμ Με-ησθό ΡΕΣΡΟηνακζπμδόκημ Κςδηθμπμηεί γηα ακηίζηνμθε Μεηαθηκείηαη με μεηαγναθάζε. RNA εκδηάμεζμ δε ζομίδεη νεηνμσμύξ . Καηεγμνίεξ ηνακζπμδμκίςκ DNA ηνακζπμδόκημ Μεηαθηκείηαη ςξ Κςδηθμπμηεί γηα DNA ηνακζπμδάζε με δηπιαζηαζμό ή όπη Ρεηνμ- ηνακζπμδόκηα ΡΕΣΡΟηνακζπμδόκημ Κςδηθμπμηεί γηα ακηίζηνμθε μεηαγναθάζε.

Σοπηθό DNA ηνακζπμδόκημ Σνακζπμδόκημ Γοζείεξ Ακάζηνμθεξ επακαιήρεηξ επακαιήρεηξ Γμκίδημ γηα ηνακζπμδάζε Απιή Ιεηαθίκεζε με παναγςγή μεηαθίκεζε ακηηγνάθμο .

Κύθιμξ δςήξ εκόξ νεηνμσμύ .

Μεηαθίκεζε ηςκ ΡΕΣΡΟ-ΣΡΑΝ΢ΠΟΖΟΝΙΩΝ μεηαγναθή Έκζεζε ζε κέα ζέζε Ακηίζηνμθε μεηαγναθή ΢ύκζεζε ζομπιενςμαηηθμύ DNA θιώκμο .

ΡΕΣΡΟ-ΣΡΑΝ΢ΠΟΖΟΝΙΑ Ομμηόηεηεξ με νεηνμσμύξ 1. Δμμή •΢ημηπεία οπμθηκεηή (LTR=Long-terminal repeats) θαη •Δναζηηθόηεηα ακηίζηνμθεξ μεηαγναθάζεξ . Ιεπακηζμόξ μεηαθίκεζεξ νεηνμσόξ Ζσθό νεηνμηνακζπμδόκημ 2.

Μμιοζμαηηθόηεηα δηαθένμοκ πμιύ ζηε δμμή από ημοξ νεηνμσμύξ Σα νεηνμηνακζπμδόκηα δεκ ελένπμκηαη νεηνμσόξ από ηα θύηηανα! Πανμπιηζμέκμη νεηνμσμί ? Μη-ιϊκά πεηποηπανζποζόνια LINEs and SINEs (Long/ Short Interspersed Elements) . Δμμή νεηνμηνακζπμδόκηα 1. ΡΕΣΡΟ-ΣΡΑΝ΢ΠΟΖΟΝΙΑ Δηαθμνέξ από νεηνμσμύξ Σα Ιε-ησθά 2.

Με-ησθά νεηνμηνακζπμδόκηα ζημ ακζνώπηκμ γμκηδίςμα LINE-1 (L1) με-ηηθό νεηνμηνακζπδόκημ : απμηειεί ημ 15% ημο ακζνώπηκμο γμκηδηώμαημξ ! Ε αιιειμοπία Alu ακήθεη ζηα μηθνμύ μήθμοξ (SINE) με-ηηθά νεηνμηνακζπμδόκηα Απμηειεί ημ 11% ημο ακζνώπηκμο γμκηδηώμαημξ ! Έπεη πενίπμο 1 εθαη. ακηίγναθα/θύηηανμ .

Σα L1 είκαη ηα μμκαδηθά ηνακζπμδόκηα πμο δηαζέημοκ εκενγά ακηίγναθα (~ 80-100 εκενγά) ζημκ άκζνςπμ! Ε εκζςμάηςζε ηςκ L1 ζε δηάθμνα ζεμεία ημο γμκηδηώμαημξ μπμνεί κα μδεγήζεη ζε ηνμπμπμίεζε ηεξ έθθναζεξ γμκηδίςκ θαη ζοκαθόιμοζα ζε εκενγμπμίεζε ηεξ μγθμγέκεζεξ ή άιιςκ παζμιμγηώκ Endogenous Retrotransposition Activates Oncogenic Pathways in Hepatocellular Carcinoma Cell. 2013 March 28.153(1):101-111 .

Σα μεηαζεηά ζημηπεία ζημ γμκηδίςμα ή ΣΡΑΚ΢ΠΟΔΟΚΖΑ : Καηηγοπίερ ηπανζποζόνιων DNA ηνακζπμδόκημ μπμνμύκ κα πνμάγμοκ ηεκ ελέιηλε ημο γμκηδηώμαημξ ΠΩ΢ ?? ΡΓΣΡΟ.ηνακζπμδόκημ .ηνακζπμδόκημ Ιέζς ηςκ Ομόιμγςκ επακαιήρεςκ ζηα άθνα ημοξ Ιε-ησθό ΡΓΣΡΟ.

πμο είκαη L1 ηνακζπμδόκηα μδήγεζε ζε δηπιαζηαζμό ηςκ γμκηδίςκ γηα ηε β-ζθαηνίκε .Γλέιηλε ημο γμκηδηώμαημξ ιόγς ηςκ ηνακζπμδμκίςκ. με μμόιμγμ ακαζοκδοαζμό! A) Δηπιαζηαζμόξ γμκηδίμο Άκηζμξ επηπηαζμόξ ζε μμόιμγα ημήμαηα.

Γλέιηλε ημο γμκηδηώμαημξ ιόγς ηςκ ηνακζπμδμκίςκ. πμο είκαη Exon A2 Exon B2 ηνακζπμδόκηα μδεγεί ζε δηπιαζηαζμό ελμκίςκ Exon A1 Exon B1 Exon A2 X Exon B2 Exon A1 Exon B1 Exon B2 Exon A2 . με μμόιμγμ ακαζοκδοαζμό! B) Δηπιαζηαζμόξ ελμκίμο Exon A1 Exon B1 Άκηζμξ επηπηαζμόξ ζε μμόιμγα ημήμαηα.

Ο μμόιμγμξ θαη μ ημπμ-εηδηθόξ ακαζοκδοαζμόξ ζηεκ οπενεζία ηεξ μμνηαθήξ ηεπκμιμγίαξ Πώξ μπμνεί κα απαιεηθημύκ γμκίδηα θαη κα δεμημονγεζμύκ KNOCKOUT μνγακηζμμί KNOCKOUT πμκηηθμί Σμ γμκίδημ απαιείθεηαη Σμ γμκίδημ απαιείθεηαη ζηα θύηηανα ζε όια ηα θύηηανα ημο ζογθεθνημέκμο ηζημύ: μνγακηζμμύ Conditional knockout .

Mario Capecchi .Απάιεηρε γμκηδίμο (knockout) ζε μιόθιενμ ημκ μνγακηζμό: Υνεζημμπμηείηαη μμόιμγμξ ακαζοκδοαζμόξ 2007 Κobel co-winner in physiology or medicine Prof.

Δεμημονγία knockout πμκηηθώκ.ηα ζηάδηα 2] Γεκεηηθή ηνμπμπμίεζε εμβνοηθώκ βιαζημθοηηάνςκ 1]Παναιαβή εμβνοηθώκ βιαζημθοηηάνςκ από βιαζημθύζηε ΓΗΡΖ πμκηηθμύ 3] Σμπμζέηεζε ηνμπμπμηεμέκςκ βιαζημθοηηάνςκ ζε βιαζημθύζηε Α΢ΠΡΟΤ πμκηηθμύ 4] Σμπμζέηεζε βιαζημθύζηεξ ζε ‘ζεηή μεηένα’ Α΢ΠΡΟ πμκηίθη .

ζα δώζμοκ απμγόκμοξ με ΓΗΡΖ πνώμα (ΓΗΡΖ > Α΢ΠΡΟΤ). Ακ ηα ακαζοκδοαζμέκα θύηηανα ηςκ πημαηνώκ βνίζθμκηαη ζηε γαμεηηθή ζεηνά. Πνμθύπημοκ ΥΖΙΑΖΡΓ΢ με άζπνμ & γθνη ηνίπςμα 5] Δηαζηαύνςζε ηςκ Υημαηνώκ με θοζημιμγηθά Α΢ΠΡΑ δώα. ΥΖΙΑΖΡΑ με ηεκ γεκεηηθή ηνμπμπμίεζε ζηα γαμεηηθά θύηηανα Γηενόδογα γηα ηεκ γεκεηηθή ηνμπμπμίεζε δώα .

6] Δηαζηαύνςζε Γηενόδογςκ γηα ηεκ γεκεηηθή ηνμπμπμίεζε δώςκ Ομόδογα γηα ηεκ γεκεηηθή ηνμπμπμίεζε δώα .

Tsien . Απάιεηρε γμκηδίμο ζε θύηηανα ζογθεθνημέκμο ηζημύ (conditional or tissue-specific knockout): Υνεζημμπμηείηαη ημπμ-εηδηθόξ ακαζοκδοαζμόξ Σμ ζύζηεμα ημο εκδύμμο ακαζοκδοαζμμύ Cre θαη ηεξ αιιειμοπίαξ LoxP (Cre-LoxP) πνεζημμπμηείηαη ζοπκά γηα ηε δεμημονγία conditional knockout Joe Z.

όπμο ζομμεηέπεη ζηε δεμημονγία μμκώκ θοθιηθώκ DNA ημο θάγμο θαηά ηεκ ακηηγναθή ημο ζε δηαζοκδεμέκμοξ θύθιμοξ.Σμ ζύζηεμα Cre-LoxP πνμένπεηαη από ημοξ βαθηενημθάγμοξ! Σμ εκδομμ ημπμ-εηδηθμύ ακαζοκδοαζμμύ Cre πνμένπεηαη από ημκ βαθηενημθάγμ Ρ1. Ηόβεη ηεκ αιιειμοπία LoxP Ε αιιειμοπία Lox (34 bp) απμηειείηαη από δύμ παιίκδνμμεξ αιιειμοπίεξ (13bp) ζηα άθνα θαη μηα θεκηνηθή αιιειμοπία (8bp) ATAACTTCGTATA -NNNTANNN-TATACGAAGTTAT .

Berk A.ηα ζηάδηα Δεμημονγία Δεμημονγία με μμόιμγμ ακαζοκδοαζμό με μμόιμγμ ακαζοκδοαζμό εκόξ LoxΡ πμκηηθμύ: εηενόδογμο πμκηηθμύ γηα ηεκ Cre ΢ε όια ηα θύηηανα ημο θένεη ζηε ζέζε ημο γμκηδίμο Υ. Lodish H. H. . 2000. 4th edition. Δεμημονγία conditional knockout πμκηηθώκ. New York: W. Zipursky SL. et al. Σμ γμκίδημ LoxΡ αιιειμοπίεξ γηα ηεκ Cre εηζάγεηαη μαδί με έκακ εθαηένςζεκ ημο ελμκίμο 2 ζημ ηζημ-εηδηθμ οπμθηκεηή γμκίδημ Υ. Freeman. Molecular Cell Biology.

ηα ζηάδηα Δηαζηαύνςζε ηςκ LoxΡ με ημοξ Cre Φαηκόηοπμξ ηςκ LoxΡ –Cre πμκηηθώκ: ζηα θύηηανα ημο ηζημύ πμο εθθνάδεηαη ε Cre (κόκκιμος κύκλος): ζα γίκεη απμθμπή ημο ελμκίμο 2  ζηα θύηηανα άιιςκ ηζηώκ πμο δεκ εθθνάδεηαη ε Cre (ιζηο-ειδικός ο σποκιμηηής) ημ ελμκημ 2 ζοκεπίδεη κα ιεηημονγεί .Δεμημονγία conditional knockout πμκηηθώκ.

Οκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ξεηξν-ηξαλζπνδόλησλ από ηνπο ξεηξντνύο Ρεηξνηξαλζπνδόληα ζην αλζξώπηλν γνληδίσκα ΢πκβνιή ησλ αλαζπλδπαζκώλ ζηελ εμέιημε ησλ γνληδησκάησλ (δηπιαζηαζκόο εμνλίνπ ή γνληδίνπ) .ΘEMA: Αλαζπλδπαζκνί ηνπ DNA Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη: Καηεγνξίεο αλαζπλδπαζκώλ Παξάδεηγκα νκόινγνπ θαη ηνπν-εηδηθνύ αλαζπλδπαζκνύ Καηεγνξίεο ηξαλζπνδνλίσλ & επηπηώζεηο από ηελ θίλεζή ηνπο.