You are on page 1of 20

EUHARISTIJSKO SLAVLJE

Blagdan preminua

Sv. Benedikta
opata

21. oujka
ULAZNA PJESMA

R adujmo se svi u Gospodinu,


slavei blagdan svetog Benedikta opata.
Njegovu se blagdanu raduju aneli
i zajedno s njime slave Sina Bojega.

ZBORNA

B oe, ti si blaenog Benedikta opata


ispunio duhom svoga Sina
i uinio ga znamenitim uiteljem
evaneoskog savrenstva.
Daj nama, koji slavimo njegov sjajni
prijelaz u nebo,
da hrlimo k vrhuncima ljubavi i slave.
Po Gospodinu.

DAROVNA

G ospodine, neka nam pritekne u pomo


dobrostivi zagovor svetoga Benedikta.
Mi se odriemo samih sebe
i s ovim se darovima tebi prinosimo,
da budemo dionici Kristove muke i vjene batine.
PRIESNA PJESMA

E vo vjernog i razumnog upravitelja,


koga Gospodin postavi nad obitelji svojom,
da im u pravo vrijeme hranu daje.

POPRIESNA

G ospodine, blaeni je Benedikt zasluio


da k tebi uzie okrijepljen ovim otajstvima.
Neka tvoja ljubav i nas uvijek potie
da k vjenom ivotu idemo dobrim djelima.
Po Kristu.
1. ITANJE Post 12,1-4a
Idi iz zemlje svoje, iz zaviaja svoga i doi!

itanje Knjige Postanka.

U one dane: Gospodin ree Abramu:


Idi iz zemlje svoje,
iz zaviaja oinskog,
u zemlju koju u ti pokazati.
velik u narod od tebe uiniti,
blagoslovit u te,
ime u ti uzveliat,
i sam e biti blagoslov.
Blagoslivljat u one koji te blagoslivljali budu,
koji te budu kleli, njih u proklinjati;
sva plemena na zemlji
tobom e se blagoslivljati.
Abram se zaputi kako mu je Gospodin rekao.

Rije Gospodnja.
OTPJEVNI PSALAM: Ps 1,1-2. 3-4. 6

Blago ovjeku koji se uzda u Gospodina.


ili
Ko palma cvate pravednik
u dvorima Boga naega.

Blago ovjeku koji ne slijedi savjeta opakih


ne staje na putu grenikom
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
ve uiva u Zakonu Gospodnjem,
o Zakonu njegovu misli dan i no.

On je ko stablo zasaeno
pokraj voda tekuica
to u svoje vrijeme plod donosi;
lie mu nikad ne vene
sve to radi dobrim urodi.

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi!


Oni su ko pljeva to je vjetar raznosi.
Jer Gospodin zna put pravednih,
a propast e put opakih.
2. ITANJE Fil 4, 4-9
to god je sveto, to neka vam je u srcu!

itanje Poslanice svetog Pavla apostola Filipljanima.

Brao!
Radujte se u Gospodinu uvijek!
Ponavljam: radujte se!
Blagost vaa neka je znana svim ljudima!
Gospodin je blizu!
Ne budite zabrinuti ni za to,
nego u svemu
- molitvom i pronjom, sa zahvaljivanjem
oitujte svoje molbe Bogu.
I mir Boji koji je iznad svakog razuma
uvat e srca vaa i vae misli
u Kristu Isusu.
Uostalom, brao,
to je god istinito,
to god asno,
to god pravedno,
to god isto,
to god ljubazno,
to god hvalevrijedno;
je li to krepost,
je li to pohvala
to nek vam je na srcu!
to ste nauili, i primili,
i uli, i vidjeli na meni
to inite
i Bog mira bit e s vama!

Rije Gospodnja.
POSLJEDNICA

Dan poinka hrabrog voe,


Nose svjetlo k nama doe,
Pa ga danas slavimo.

Nek nas ljubav sve pronikne,


Iz srca nam da se vine,
Sve to glasom slavimo.

Divimo se svijetloj stazi,


Kojom u nebo ulazi
Patrijarha preslavni.

Potomstvo ga nebrojeno,
ini s Abrahamom jedno,
Poput sunca presjajnim.

Gavran crni njega slua,


Skriva pilja nita dua,
Neg Iliju proroka.

Elizeju slian biva,


Kad mu sjekira ispliva,
Iz jezera bistroga.

Dua mu je posve ista,


Zato se ko Josip blista,
Rodom poput Jakova.

Svoje ima na pameti,


Nek nas stoga vodi k meti,
U veselja Kristova. Amen.
PJESMA PRIJE EVANELJA:

Ako ostanete u mojoj rijei, doista, moji ste uenici;


upoznat ete istinu, govori Gospodin.

EVANELJE Iv 17, 20-26


Hou da i oni budu gdje sam ja, sa mnom.

itanje svetog Evanelja po Ivanu.

U ono vrijeme: Podie Isus oi k nebu i pomoli se:


Oe sveti!
Ne molim samo za ove,
nego i za one
koji e na njihovu rije vjerovati u mene:
da svi budu jedno
kao to ti, Oe, u meni
i ja u tebi,
neka i oni u nama budu
da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.
I slavu koju si ti dao meni
ja dadoh njima:
da budu jedno
kao to smo mi jedno -
ja u njima i ti u meni,
da tako budu savreno jedno
da svijet upozna da si me ti poslao
i ljubio njih kao to si mene ljubio.


Oe,
hou da i oni koje si mi dao
budu gdje sam ja,
da i oni budu sa mnom:
da gledaju moju slavu,
slavu koju si mi dao
jer si me ljubio
prije postanka svijeta.
Oe pravedni,
svijet te nije upoznao,
ja te upoznah;
a i ovi upoznae
da si me ti poslao.
I njima sam oitovao tvoje ime,
i jo u oitovati,
da ljubav kojom si ti mene ljubio
bude u njima
- i ja u njima.

Rije Gospodnja.
MOLITVA VJERNIKA

P omolimo se Bogu, svome Ocu, koji nam alje svece


kao znak svoje prisutnosti meu nama, kao odsjaj
svoje prevelike dobrote i ljubavi.

U Za Crkvu, da vjerna Kristovu Evanelju uvijek


navijeta svijetu, kao prava Majka i Uiteljica,
radosnu vijest nade i spasenja,
- molimo te!

U Za papu naeg I., za biskupa naega I. da svojim


ivotom i radom vjerno odraavaju ivog Krista,
Uitelja i Pastira
- molimo te!

U Za nae mladie i djevojke koji osjeaju poziv na


molitvu i rad oko kraljevstva Bojega na zemlji, da
se poput apostola radosno odazivaju
- molimo te!

U Za ovu monaku zajednicu, (benediktinki Svete


Marije) da po zagovoru svetog oca Benedikta,
svakodnevno napreduje u duhu svetosti, revnosti i
sluenja
- molimo te!
U Za sve nas, da te po primjeru svetoga Benedikta
molitvom hvalimo i radom slavimo,

- molimo te!

U Za sve preminule koludrice i monahe, da u nebeskom


Jeruzalemu po sve vijeke tebi hvalu pjevaju,

- molimo te!

S vemogui vjeni Boe, od koga dolazi svaki dar, po


zagovoru svetog opata i asnog oca Benedikta, uslii
molbe puka svoga, da njegovi duhovni sinovi i keri,
zajedno s nama, svojom molitvom i radom doprinose
obnovi i spasenju svijeta.
Po Kristu Gospodinu naemu. Amen.
PREDSLOVLJE

R. Gospodin s vama.
O. I s duhom tvojim
R. Gore srca.
O. Imamo kod Gospodina.
R. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu naemu.
O. Dostojno je i pravedno.

U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno,


da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi,
Gospodine, sveti Oe, svemogui vjeni Boe
po Kristu naem Gospodinu.

Ti si velikim svjetlom Sina svoga


obasjao blaenoga Benedikta,
koji nita nije pretpostavljao njegovoj ljubavi,
uei i nas da sluimo Kristu, istinskom Kralju.

Ti si divnim udesima i sjanim vladanjem


slugu svoga Benedikta obdario,
za uitelja monakog ivota izabrao,
da i mi molitvom i trudom kreposti
traimo samo tebe i nebesku Domovinu.

I stoga sa svim anelima i svetima


i mi te, Gospodine, hvalimo
i radosno ti kliemo:
Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot.
Puna su nebesa i zemlja tvoje slave.
Hosana u visini.
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.
Hosana u visini.
PREDSLOVLJE

Gospo- din s va- ma. I s du- hom tvo- jim. Go- re sr ca.

I-ma-mo kod Gospo- di- na. Hva- lu daj- mo Gospo- di- nu

Bo-gu na-e- mu. Do- stoj- no je i pra- ved no.

U- is- ti- nu je do-stoj- no i pra- vedno pra- vo i spa- so- nosno,

da vaz- da i svagdje zahva- lju- je-mo te- bi, Gospo- di- ne, sve- ti

O-e, sve- mo-gu- ci vjeni Bo-e, po Kri- stu Gospo- di- nu

na-e- mu. Ve- li- kim si svje- tlom Nje-go-ve mi- lo-sti o-ba-sja- o

bla-e nog Be-ne- di-kta ko- ji ni-ta ni- je pret- po-sta vlja- o

Nje-go-voj lju-ba- vi- i svo- je- je si- no-ve u- i- o da slu- e


Nje-mu ka- o i-stin sko-me Kra- lju. I zabra- o si ga, divnog

u-de- si- ma i sjaj- nim vla-da-njem, za po- gla- vi- tog u- i te- lja

mo-na-kog i- vo- ta, da mi nje-go- vi u-e ni- ci mo- li-tvom

i tru- dom kre-po-sti tra- i mo Te-be i o-no to si nam

pri- pra- vi- o u ne-bu. Sto-ga ra- dosno sla- ve- i te div- ne

da- ro- ve Tvo- je bla-go- dar no-sti s ande- o-skim Ti e ta-ma

slo nim gla-som pje-va- mo bez pre- stanka:

Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot.


Puna su nebesa i zemlja tvoje slave.
Hosana u visini.
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.
Hosana u visini.
ZAVRNI OBRED

akon moe pozvati ovim ili slinim rijeima:


Naklonite se na blagoslov.
Zatim predsjedatelj, ispruenih ruku nad narodom, govori sveani
blagoslov:

B og, slava i radovanje svetaca,


dao vam je danas svetkovati ovaj blagdan;
On neka vam udijeli svoj blagoslov.

Svi:
Amen.

Predsjedatelj:

Z agovor svetog Benedikta, opata neka vas


oslobodi sadanjih zala,
i primjer njegova ivota
neka vas poui
da uvijek spremno sluite Bogu i brai ljudima.

Svi:
Amen.

Predsjedatelj:

S a svima svetima uivali mir i radost


vjene domovine.
U njoj se djeca Crkve zdruju s graanima neba
na veselje svega naroda Bojega.
Svi:
Amen.

Predsjedatelj:

I blagoslov Boga svemoguega


Oca ? i Sina ? i Duha ? Svetoga
saao na vas i ostao vazda.

Svi:
Amen.

akon zatim zapjeva ili kae:

I dite u miru.

Svi odgovore:
Bogu hvala.
U Zadru, na etvrtu korizmenu nedjelju 2007. godine

Euharistijsko slavlje - blagdan preminua sv. Benedikta, opata


Izdaje: Samostan benediktinki Svete Marije, Zadar
Madijevaca 10 , 23 000 Zadar
e-mail: benediktinkezadar@net.hr

Odgovara: M. Anastazija izmin, opatica

Uredio: O. Jozo Milanovi, OSB i an Morovi

Naklada: 5 kom